Brugsanvisning. VacuStar W900 / W1300 / W1600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. VacuStar W900 / W1300 / W1600"

Transkript

1 Indhold Brugsanvisning VacuStar W900 / W1300 / W1600 Dok-ID: 5002 / BA / DA Release: Rev. 06 / Brugsanvisningen skal læses af VacuStar W ejer og før maskinen tages i brug!

2 Oversættelse af driftsmanual i originalsprog CVS engineering GmbH Großmattstraße 14 D Rheinfelden / Deutschland Tlf.: +49 (0) Kundeservice: +49 (0) E-post: Internet: 2

3 Indhold 1 Generelt Informationer om brugsanvisningen Forklaring af symboler Begrænset ansvar Ophavsbeskyttelse Reservedele Garantibestemmelser Kundeservice Sikkerhed Brugsbetingelser Beregnet anvendelsesområde Aflevering og overvågning Ejerens ansvar Betjenings Krav Personligt beskyttelsesudstyr Arbejdssikkerhed og særlige farer Tekniske data Opbygning og funktion Opbygning Funktion Betjenings- og indikatorelementer Transport og lagring Sikkerhedsforskrifter vedr. transporten Transport Lagring Ibrugtagning og betjening Sikkerhed i forbindelse med ibrugtagning Ibrugtagning Slukning Kontrolarbejde, der skal udføres Vedligeholdelse Sikkerhed ved servicearbejder Vedligeholdelsesplan Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde Fejl Sikkerhed Genstart efter fejlafhjælpning Fejltabel Reservedele Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse Indeks

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Informationer om brugsanvisningen Denne driftsvejledning giver vigtige informationer i omgangen med VacuStar W. Forudsætning for sikkert arbejde er, at alle angivne sikkerhedsforskrifter og håndteringsinstruktioner overholdes. Derudover skal de lokale uheldsforebyggende forskrifter, der gælder for VacuStar W arbejdsfelt, samt de almindelige sikkerhedsbestemmelser overholdes. Brugsanvisningen skal læses nøje igennem, før arbejdet påbegyndes! Den er del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af VacuStar W, så den altid er tilgængeligt for t. Brugsanvisningen skal følge med VacuStar W, hvis den gives videre til tredjemand. 4

5 Generelt 1.2 Forklaring af symboler Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger er i nærværende brugsanvisning kendetegnet med symboler. Henvisningerne efterfølges af signalord, der gør opmærksom på, hvor stor faren er. Henvisningerne skal ubetinget overholdes og håndteres med omhu for at undgå uheld samt person- og tingskader. FARE! gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås. ADVARSEL! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til små eller lette kvæstelser, hvis den ikke undgås. PAS PÅ! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til tingskader, hvis den ikke undgås. Sikkerhedshenvisning ATEX! Gælder kun for maskiner/apparater med Exgodkendelse. Dette symbol kendetegner de særlige betingelser, der skal overholdes iht. godkendelserne, når maskinerne/apparaterne anvendes i eksplosionsfarlige områder. Tips og anbefalinger HENVISNING! fremhæver nyttige tips og anbefalinger samt informationer vedr. en effektiv og fejlfri drift. 5

6 Generelt 1.3 Begrænset ansvar Alle data og henvisninger i nærværende anvisning er blevet samlet på basis af gældende standarder og forskrifter, den tekniske udvikling samt vores mange års kendskab og erfaringer. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, der opstår som følge af: en manglende overholdelse af anvisningen en forkert anvendelse af apparatet engagement af ikke uddannet egenmægtige ombygninger tekniske forandringer anvendelse af ikke godkendte reserve- og sliddele Det faktiske leveringsomfang kan afvige fra de i nærværende anvisning beskrevede forklaringer og illustrationer i forbindelse med specialmodeller, ekstra bestillingsoptioner eller hvis der eksisterer nye tekniske ændringer. Iøvrigt gælder de forpligtelser, der er aftalt i leveringskontrakten, fabrikantens almindelige forretningsbetingelser samt leveringsbetingelser samt de lovlige regler og bestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Garanti Fabrikanten garanterer, at den anvendte procesteknik og de dokumenterede ydelsesparametre fungerer som de skal. Mangelsansvaret starter på tidspunktet for udleveringen af VacuStar W til kunden. Sliddele Alle sliddele er dele, der kommer i umiddelbar berøring med det materiale, der skal bearbejdes eller forarbejdes (f.eks. lejer, akselpakringe, oliepumpe, rotorskyder osv.). Disse dele er ikke dækket af garantien og mangelskrav, i det omfang der er tale om slidskader. 6

7 Generelt 1.4 Ophavsbeskyttelse Det er ikke tilladt at overlade brugsanvisningen til tredjemand uden skriftlig samtykke fra fabrikanten. HENVISNING! Brugsanvisningens indhold (tekniske data, tekst, tegninger, billeder og andre illustrationer) er beskyttet af loven om ophavsret og er underkastet de industrille og kommercielle ejendomsrettigheder. Enhver form for misbrug er strafbart. Mangfoldiggørelser af enhver art - også uddragsvis - samt udnyttelse af og/eller meddelelse om dens indhold er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra fabrikanten. 1.5 Reservedele ADVARSEL! Forkerte reservedele kan føre til kvæstelser! Forkerte eller defekte reservedele kan føre til beskadigelser, fejlfunktioner eller totalsvigt, desuden kan sikkerheden forringes. Derfor: Anvend kun originale reservedele fra fabrikanten. Reservedele bestilles hos en autoriseret forhandler eller direkte hos fabrikanten. Adresse se side 2. En liste med reserve- og sliddele findes i tillægget. 1.6 Garantibestemmelser Garantibestemmelserne findes som separat dokument i salgsmaterialet. 1.7 Kundeservice Vores kundeservice står til Deres rådighed mht. tekniske råd. Oplysninger om den ansvarlige kontaktperson fås til enhver tid per telefon, fax, e-post eller internet, se fabrikantens adresse på side 2. 7

8 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Brugsbetingelser Kompressor-vakuumpumperne fra VacuStar W serien er udelukkende beregnet til at komprimere og opsuge filtreret luft. VacuStar W i den eksplosionsbeskyttede udførelse er i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU (ATEX) og er egnet til at transportere eksplosive gasser og gasblandinger fra eksplosionsgruppe IIB, temperaturklasse T2/T3 fra eksplosionsfarlige områder fra zone 1 og zone 2. VacuStar W må ikke anvendes i et eksplosionsfarligt område. Mærkning af VacuStar W: II 2G c IIB T2 (i) (for VacuStar W uden celleventilation) II 2G c IIB T3 (i) (for VacuStar W med celleventilation, ingen potentiel eksplosiv atmosfære udvendig. Gastemperaturen er i temperaturklassen T2 begrænset til 220 C og i temperaturklassen T3 til 195 C. 2.2 Beregnet anvendelsesområde Følgende kriterier fastlægger hovedsageligt det beregnede anvendelsesområde: Omdrejningshastighedsområde for VacuStar W: min 1 Omgivelsestemperatur: C Intet efterløb af kølesystemet efter frakobling af VacuStar W Tilladt konstant driftsvakuum med celleventilation: 100 mbar Tilladt konstant driftsvakuum uden celleventilation: 200 mbar Intet modtryk på tryksiden i vakuumdrift Væsker og faste stoffer må ikke komme ind i eller suges ind i VacuStar W. 8

9 Sikkerhed Følgende direktiver skal overholdes, hvis eksplosionsfarlige gasser og gasblandinger skal transporteres: 2014/34/EU Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 99/92/EG Sikkerhed og sundhed for arbejdstagere i potentielt eksplosiv atmosfære VacuStar W må kun anvendes formålsbestemt. Alle oplysninger og bestemmelser i brugsanvisningen skal overholdes nøje (tekniske data, ATEX bestemmelser osv.) Krav af enhver art, der stilles som følge af skader, der er opstået på grund af forkert brug, er udelukket. Ejeren hæfter alene for alle skader, der opstår som følge af forkert brug. 2.3 Aflevering og overvågning VacuStar W er ikke underkastet nogen afleverings- og overvågningspligt. 2.4 Ejerens ansvar VacuStar W er beregnet til erhvervsmæssige formål. Ejeren af VacuStar W er derfor underkastet de lovmæssige pligter, der gælder vedr. arbejdssikkerheden. De bestemmelser, der gælder på arbejdsstedet, samt sikkerhedsforskrifterne og de uheldsforebyggende forskrifter fra branchesikkerhedsrådet skal overholdes. Det er især vigtigt, at ejeren: informerer sig om de gældende arbejdsbeskyttende bestemmelser. i en farevurdering kender de ekstra farer, der opstår på maskinens/apparatets arbejdssted som følge af de specielle arbejsbetingelser. i driftsinstruktioner omsætter de nødvendige adfærdskrav, der kræves mht. drift af maskinen/apparatet på arbejdsstedet. i hele maskinens/apparatets arbejdstid regelmæssigt kontrollerer, om driftsinstruktionerne er i overensstemmelse med de aktuelle regler og bestemmelser. tilpasser driftsinstruktionerne i det omfang det er nødvendigt til nye forskrifter, standarder og anvendelsesbetingelser. 9

10 Sikkerhed entydigt regulerer de forskellige personers ansvarsområde mht. installation, betjening, vedligeholdelse og rengøring af maskinen/apparatet. sørger for, at alle medarbejdere, der er beskræftiget på eller med maskinen/apparatet, har læst og forstået brugsanvisningen. Derudover skal ejeren sørge for, at t med regelmæssige mellemrum instrueres i håndteringen af maskinen/apparatet og informeres om de mulige farer. Desuden bærer ejeren ansvaret for, at maskinen/apparatet: altid er i teknisk korrekt tilstand. holdes i stand iht. de angivede vedligeholdelsesintervaller. alt sikkerhedsudstyr regelmæssigt kontrolleres for mangler og funktionsdygtighed. 2.5 Betjenings Krav ADVARSEL! Utilstrækkelig kvalifikation kan føre til kvæstelser! Forkert håndtering kan føre til alvorlige person- og tingskader. Derfor: Skal alt arbejde altid kun udføres af personer, der er udvalgt til dette arbejde. I brugsanvisningen er t inddelt i følgende kategorier: Instruerede personer er af ejeren blevet instrueret i de opgaver, de skal udføre, samt de farer, der kan opstå, hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Specialiseret er på basis af dets faglige uddannelse, kendskab og erfaringer samt kendskab til gældende bestemmelser i stand til at udføre det arbejde, det har fået til opgave at udføre, og selvstændigt at erkende de mulige farer. 10

11 Sikkerhed 2.6 Personligt beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr skal bæres, når der arbejdes med VacuStar W, for at minimere sundhedsfaren. Det nødvendige beskyttelsesudstyr i form af handsker, beskyttelsesbriller osv. skal tages på, før arbejdet udføres og bæres, så længe arbejdet udføres. 2.7 Arbejdssikkerhed og særlige farer I efterfølgende afsnit nævnes de tilbageværende risici, der findes på grund af fareanalysen. De her angivede sikkerhedsforskrifter og advarslerne i de yderligere kapitler i nærværende anvisning skal overholdes for at reducere sundhedsfarerne og undgå farlige situationer. Faresymboler på maskinen/apparatet På maskinen/apparatet er de pågældende farlige steder kendetegnet med disse symboler: FARE! Almindeligt faresymbol! kendetegner almindeligt farlige situationer for personer. En manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne er forbundet med fare for alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge. FARE! Mærke for eksplosionsbeskyttelse! gør opmærksom på forskrifter og informationer, der skal overholdes i tilfælde af anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Eksplosionsbeskyttelsesklasse, temperaturområder osv. skal overholdes! FARE! Forbrændingsfare! gør opmærksom på en varm overflade. 11

12 Sikkerhed Forkert brug Farehenvisninger og arbejdssikkerhed Følgende henvisninger skal læses og overholdes for Deres egen og anlæggets sikkerheds skyld. FARE! Fare som følge af forkert brug! VacuStar W må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand. Sikkerhedsrelevante fejl skal afhjælpes med det samme Ombygninger på VacuStar W er ikke tilladte og kan forringe sikkerheden. Sikkerhedsudstyr må aldrig overstyres eller tages ud af drift. Alt arbejde på VacuStar W og/eller elektrisk udstyr skal gennemføres af specialiseret. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når VacuStar W står stille. VacuStar W skal i denne forbindelse sikres mod genindkobling! VacuStar W må ikke stå under tryk eller undertryk, når der arbejdes på maskinen. Afspærringsskyderen på køretøjets side lukkes og ledningen mellem VacuStar W og afspærringsskyder ventileres hhv. overtryk reduceres manuelt vha. sikkerhedsventilen. Manometervisningen kontrolleres! Drevets beskyttelsesudstyr må kun fjernes, når VacuStar W står stille, og skal anbringes korrekt igen, når arbejdet er færdigt. Berøringsbeskyttelse må kun demonteres, når VacuStar W og trykledning er afkølet. Miljøbeskyttelsen kræver, at alle væsker, der anvendes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet (f.eks. køleolie, kølevand osv.), skal opfanges og bortskaffes iht. gældende miljøbestemmelser. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejde må VacuStar W kun åbnes, når den står stille; dette arbejde skal udføres af specialiseret, desuden skal man sørge for, at atmosfæren ikke er eksplosionsfarlig. 12

13 Sikkerhed Bevægelige dele Trykluft ADVARSEL! Bevægede dele kan føre til kvæstelser! Drevede, roterende dele kan føre til meget alvorlige kvæstelser! Derfor skal følgende overholdes under driften: Ophold af personer i det farlige område eller i umiddelbar nærhed af dette er strengt forbudt! Sikkerhedsudstyr og/eller -funktioner må ikke sættes ud af drift, må ikke gøres ubrugelige eller forbikobles. Stik aldrig fingrene ind i åbne tryk- og sugestudser og kørende udstyr/anordninger. Før det farlige område betrædes: Sluk for energiforsyningen og sikre den mod genindkobling. Vent til dele med efterløb er standset. Vent til restenergi (trykluft) er reduceret og/eller afladt automatisk. ADVARSEL! Trykluft kan føre til kvæstelser! Pneumatisk energi kan føre til meget alvorlige kvæstelser. Beskadiges enkelte dele, kan luft trænge ud under højt tryk og f.eks. beskadige øjnene. Derfor: Dele, der er under tryk, skal gøres trykløse, før der arbejdes på disse dele. Kontroller trykluftbeholderen. Også her skal trykkes reduceres helt. Trykindstillinger må ikke ændres ud over de max. værdier. Skilte ADVARSEL! Ulæselige symboler kan føre til kvæstelser! Etiketter og skilte kan blive snavsede eller ulæselige med tiden. Derfor: Sikkerheds-, advarsels- og betjeningsforskrifter skal altid være læselige. Beskadigede eller ulæselige skilte eller etiketter skal fornys med det samme. 13

14 Sikkerhed Forkert transport FARE! VacuStar W kan falde ned eller vælte! VacuStar W vægt kan kvæste et menneske og føre til alvorlige kvæstelser! Derfor: Anvend en palle, hvorpå VacuStar W kan bevæges med en gaffeltruck, afhængigt af VacuStar W egenvægt og størrelse. Anvend egnet løftegrej til at løfte VacuStar W med (løkker osv.), der er konstrueret/beregnet til at kunne klare VacuStar W vægt. Når løkkerne anbringes, skal man være opmærksom på, at enkelte komponenter ikke belastes enkeltvis. Anvend kun de beregnede fastgørelsespunkter med ringskruer. Ibrugtagning, betjening ADVARSEL! Forkert ibrugtagning og betjening kan føre til kvæstelser Forkert ibrugtagning og betjening kan føre til alvorlige person- eller tingskader. Derfor: Alt arbejde, der skal udføres i forbindelse med den første ibrugtagning af maskinen, må udelukkende udføres af fabrikantens medarbejdere eller personer, der af fabrikanten er blevet udvalgt til at udføre dette arbejde, eller af instrueret. Ibrugtagning og betjening må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret, der af ejeren er autoriseret og instrueret til at udføre dette arbejde. Før arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at alle afdækninger og beskyttelsesanordninger er installeret korrekt og fungerer som de skal. Beskyttelsesudstyr må aldrig sættes ud af drift under driften. Sørg for, at arbejdsområdet altid er ordentligt og rent. Løse dele og værktøj, der ligger oven på hinanden eller rundt omkring, er farlige, da de kan føre til uheld. 14

15 Sikkerhed Elektrisk anlæg FARE! Elektrisk strøm er forbundet med livsfare! Kontakt med spændingsførende dele er forbundet med livsfare. Tændte, elektrisk drevede dele kan komme ukontrolleret i bevægelse og føre til meget alvorlige kvæstelser. Derfor: Før arbejdet påbegyndes, slukkes den elektriske energiforsyning og sikres mod genindkobling. Ethver arbejde på det elektriske anlæg, på enkelte, elektriske dele og tilslutninger må kun udføres af autoriserede elektrikere. Vedligeholdelse og fejlafhjælpning ADVARSEL! Forkert vedligeholdelse og fejlafhjælpning kan føre til kvæstelser! Forkert vedligeholdelse og fejlafhjælpning kan føre til alvorlige person- eller tingskader. Derfor: Ethvert vedligeholdelsesarbejde og arbejde til afhjælpning af fejl må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret og instrueret. VacuStar W skal sikres mod genindkobling, drev skal slukkes! Sørg for tilstrækkelig monteringsfrihed, før arbejdet påbegyndes. Sørg for, at monteringspladsen er ordentlig og ren! Løse dele og værktøj, der ligger oven på hinanden eller rundt omkring, er farlige, da de kan føre til uheld. Hvis dele skal skiftes: Sørg for korrekt montering af reservedelene. Monter alle fastgørelseselementer korrekt igen. Overhold skruernes tilspændingsmomenter. Før maskinen tændes igen, skal det sikres, at alle afdækninger og beskyttelsesudstyr er installeret korrekt og fungerer som de/det skal. Når vedligeholdelsesarbejdet og fejlafhjælpningen er færdig, kontrolleres sikkerhedsudstyret for korrekt funktion. 15

16 Tekniske data 3 Tekniske data VacuStar W driftsdata Enhed Type W900 Type W1300 Type W1600 Omdrejningshastighedsområde [min -1 ] Nominelt driftsvakuum [mbar] Tilladt konstant driftsvakuum 1 [mbar] Max. slutovertryk i kompressordrift ved direkte drev 2 [bar] Max. slutovertryk i kompressordrift ved kileremsdrift 2 [bar] 2 1,5 0,5 Olieforrådsbeholder [l] 7,5 7,5 7,5 Smøreolieforbrug [l/h] 0,2 0,3 0,4 Vægt (uden tilbehør) [kg] Tab. 1: Driftsdata Smøreolier Anvendes multigrade-olier, beskadiges VacuStar W. I dette tilfælde bortfalder garantien fra firmaet CVS Engineering GmbH. VacuStar W må kun køre med olier med følgende specifikationer: Angivelse API: ACEA: Værdi CF/CF4 eller højere E2 eller højere Tab. 2: Smøreolier Smøreolietyper Anbefalinger Mærke Opsugningstemp. > 10 C Opsugningstemp. < 10 C ARAL Basic Turboral SAE 40 Basic Turboral SAE 30 BP Vanellus C3-40 Vanellus C3-30 FUCHS Titan Universal HD 40 Titan Universal HD 30 MOBIL Delvac 1340 Delvac 1330 Delvac 1640 Delvac 1630 SHELL Rimula X Monograde 40 Rimula X Monograde 30 Tab. 3: Smøreolietyper PAS PÅ! Anvend ingen syntetiske smøremidler! 1 Kun i forbindelse med celleventilation, uden celleventilation 200 mbar (sikres vha. ventilationsventil) 2 Sikres vha. en sikkerhedsventil 16

17 Opbygning og funktion 4 Opbygning og funktion 4.1 Opbygning Fig. 1: Oversigt over VacuStar W og detaljer 1 Centrering og fastgørelse for hydromotor - monteringsflange 2 Drivaksel 3 Kølevandsindgang (1 ) 4 Tryktilslutning (flange DIN ) 5 Temperaturmålested (R ½ ) 6 Tilslutning celleventilation (R 2 ) 7 Olieniveauvisning (på begge sider) 8 Håndsving til manuel smøring 9 Typeskilt 10 Oliepåfyldningslås 11 Drejeretningspil 12 Transport- og fastgørelsesboringer (M16) 13 Undertryktilslutning (R 3/8 ) 14 Sugetilslutning (flange DIN ) 15 Kølevandsudgang (R 1 ) 16 Smøreolie-forrådsbeholder 17

18 Opbygning og funktion 4.2 Funktion Funktionsprincip Mangecelle-kompressor-vakuumpumper arbejder efter fortrængningsprincippet. Som følge af den excentriske placering af rotoren i huset opstår der vha. rotorskyderne begrænsede, rotorformede arbejdsrum, der øges og reduceres, hver gang rotoren drejer en omgang. Via sugetilslutningen (Pos. 14) opsuges renset luft, som kommer ind i trykledningen efter at være blevet komprimeret via tryktilslutningen (Pos. Smøring af VacuStar W VacuStar W smøres med en oliepumpe. Olie pumpes via ledninger ud af olieforrådsbeholderen hen til smørestederne og ind i VacuStar W. Køling VacuStar W er vandkølet. VacuStar W har en vandkappe i huset. Kølevandet cirkulerer vha. en cirkulationspumpe. Drev VacuStar W kan drives via: Hovedaksel Kilerem Hydromotor Detaljer vedr. drevene og deres konstruktion findes i den separate monteringsvejledning til VacuStar W. 4.3 Betjenings- og indikatorelementer Forskellige indikatorelementer som f.eks. manometer, temperaturvisning og vakuummeter er monteret afhængigt af monteringssituationen. 18

19 Transport og lagring 5 Transport og lagring 5.1 Sikkerhedsforskrifter vedr. transporten 5.2 Transport Se kapitel 2.7 Sikkerhed! VacuStar W, der er fastgjort på en plade, skal transporteres med en gaffeltruck eller andet egnet løftegrej. Løftegrejet skal være konstrueret til at kunne klare VacuStar Ws vægt. Til fremtidig transport: Luk alle åbne tilslutninger med beskyttelseskapper (indtrængning af snavs og vand forhindres) Sikre løse kabler Sikre mod vibrationer Aftap alle proces- og driftsmedier Fastgør VacuStar W sikkert før transporten (f.eks. ved at skrue den fast til en palle) Transporter VacuStar W med en gaffeltruck og stil den fra eller sikre den med bælter og løft den med egnet løftegrej. 5.3 Lagring Lagring af emballerede pakkestykker Lagre emballerede pakkestykker på følgende betingelser: Opbevar dem ikke ude i det fri. Opbevar dem et tørt og støvfrit sted. Udsæt dem ikke for skrappe medier. Beskyt dem mod solstråler. Undgå mekaniske vibrationer. Opbevaringstemperatur: 10 til +60 C Relativ luftfugtighed: max. 95 %, ikke kondenserende Opbevares de i mere end 3 måneder, kontroller da alle delenes og emballagens tilstand med regelmæssige mellemrum. Opfrisk eller forny konserveringen efter behov. For at holde fugtighed borte fra VacuStar W arbejdsrum lægges poser med tørremiddel ind i suge- og trykstudserne. Disse skal fjernes, før den tages i brug. 19

20 Ibrugtagning og betjening 6 Ibrugtagning og betjening 6.1 Sikkerhed i forbindelse med ibrugtagning 6.2 Ibrugtagning Kontrol før den første ibrugtagning Se kapitel2.7 Sikkerhed! Følgende punkter skal kontrolleres, før maskinen tages i brug første gang: Påfyld kølevand (rent postevand) indtil max. markering på udligningsbeholderen. Tilsæt frostbeskyttelsesmiddel iht. fabrikantens råd. Påfyld smøreolie iht. smøremiddeltabellen. Fyld oliebeholder med olie indtil max. 3 cm under påfyldningslåsens gevind. Manuel forsmøring af VacuStar W vha. håndsving (se smøreoliekontrol kapitel 6.4). Ibrugtagning Maskinen tages i brug på følgende måde: Åbn afspærringsanordninger (hvis sådanne findes) Start drev på VacuStar W Kontroller driftsdata 20

21 Ibrugtagning og betjening Kontrol under driften Under driften skal følgende kontrolarbejde gennemføres: Kontroller før ibrugtagning og under driften olieniveauet og kølevæskens niveau og påfyld olie/kølevæske efter behov. Åbn afspærringsorganer. Skift fire-retnings-hane indtil stop, mellempositioner er ikke tilladt Tænd drev og kontroller, om tryk hhv. vakuum indstilles. Vær under driften opmærksom på anormal støj og lækage, sluk i givet fald for VacuStar W. Aflæs kondensat på kondensat- og sikkerhedspotterne. Beholder må ikke være under undertryk, når kondensat tømmes ud. Kontrol af driftsdata: Hastigheden skal ligge mellem min -1. Kølevandsudgangstemperaturen (tilbageløb til køler) må max. være 60 C. Kontroller driftsovertrykket på manometeret (tilladt tryk se typeskilt). Kontroller driftsvakuummet på vakuummeteret (tilladt vakuum se typeskilt). Komprimeringsendetemperaturen ved 20 C opsugningstemperatur må ikke overskride følgende værdier: 140 C ved 400 mbar driftsvakuum 120 C ved 0,5 bar overtryk I tilfælde af transport af eksplosionsfarlige gasser og gasblandinger skal følgende punkter overholdes: Før hver VacuStar W start og under driften: - Kontroller kølevæske - Kontroller olieniveau - Kontroller maskine for lækage Vær under sugningen opmærksom på anormal støj og sluk i givet fald VacuStar W Undersøg VacuStar W med regelmæssige mellemrum (hver dag) for tegn på overophedning og usædvanlige deformationer og sluk i givet fald for VacuStar W eller tag den ikke i drift. Undersøg VacuStar W med regelmæssige mellemrum for utætheder som f.eks. udløbende olie, vand eller gasudstrømning og sluk i givet fald for VacuStar W eller tag den ikke i drift. Hvis VacuStar W er løbet meget varm: Sluk for VacuStar W og tænd først for den igen efter ca. en halv time for at undgå, at rotoren starter. 21

22 Ibrugtagning og betjening 6.3 Slukning VacuStar W slukkes på følgende måde: Sluk for drevet til VacuStar W Luk for afspærringsventilerne (hvis sådanne findes) 6.4 Kontrolarbejde, der skal udføres Kontrol af smøreolie Til VacuStar W serien er det kun tilladt at anvende de smøreolier, der fremgår af specifikationen for smørestoffer på side 16. Kontroller olieniveauet på skueglasset og påfyld olie efter behov indtil ca. 3 cm under gevindet på påfyldningslåsen. Olieniveauet må ikke underskride den nederste markering på olieskueglasset. Den manuelle forsmøring af VacuStar W er altid nødvendig før maskinen tages i drift første gang før maskinen tages i drift igen efter en stilstandstid på mere end 4 uger efter oversugningen efter reparationsarbejde på VacuStar W Fremgangsmåde ved manuel forsmøring: Fjern håndsvinget fra holderen og stik dette gennem oliepåfyldningsåbningen på oliepumpens aksel. Tryk håndsvinget ned, til medbringertappen falder i hak og forsmør nu ca. 40 hele omdrejninger. Klem herefter håndsvinget fast i holderen og skru låseskruen fast igen. Fig. 2: Oliepumpe 1 Håndsving 2 Oliepåfyldningslåseskrue 3 Smøreoliepumpe 4 Smøreolieaftapningsskrue 22

23 Ibrugtagning og betjening Oliebeholderen skal påfyldes før enhver sugeproces! Kontrol af kontraventilen Kontraventilen er vedligeholdesesfri, dog slides den som alle bevægelige dele. Vi anbefaler en visuel kontrol hver 6. måned. I denne forbindelse afmonteres kontraventilen, herefter renses den, befries for aflejringer og kontrolleres for korrekt funktion. Smør cylinderstiftens glideflade med glidemiddel Loctite nr. 8065, før den monteres igen. Udslåede kontraventiler skal erstattes! Kontrol af sikkerhedsventilen Sikkerhedsventilen er ikke noget reguleringsorgan! Ventilens funktion skal kontrolleres før ibrugtagning og senere en gang om ugen. Sikkerhedsventilen skal være sikret, så dens indstilling ikke kan ændres. En blokering eller manipulation af sikkerhedsventilen kan have strafferetlige konsekvenser, hvis der opstår uheld. I dette tilfælde bortfalder også garantien. Tilladt er et max. tryk iht. typeskiltet. Dette kan - afhængigt af driftsformen - ligge lavere iht. tabellen Tekniske data på side 16. Kontrol af ventilationsventilen Principielt skal der installeres en ventilationsventil som sikkerhedsorgan på VacuStar W sugeside. Når det indstillede vakuum er nået, åbner ventilationsventilen sig og lader atmosfærisk ekstra luft ind i systemet. Funktionsberedskabet skal testes en gang om ugen ved hjælp af et vakuummeter på sugestudsen på VacuStar W. Ved anlæg uden celleventilation må det tilladte vakuum på 200 mbar ikke underskrides. Ved anlæg med celleventilation må det tilladte vakuum på 100 mbar ikke underskrides. Kontrol af celleventilationen VacuStar W er forberedt til drift med celleventilation. Tilslutningen findes på den øverste del af trykflangen. Skulle celleventilationen være tilsluttet på Deres anlæg, må De drive VacuStar W indtil 100 mbar vakuum. I ledningen til celleventilationen findes et opsugningsfilter. Filteret skal rengøres en gang om ugen og skiftes, hvis det er beskadiget. 23

24 Vedligeholdelse 7 Vedligeholdelse 7.1 Sikkerhed ved servicearbejder Personligt beskyttelsesudstyr se kapitel 2.7 Sikkerhed! Til alt vedligeholdelsesarbejde skal man principielt bære: Arbejdsbeskyttelsesdragt Beskyttelseshandsker Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller Miljøbeskyttelse Følgende forskrifter vedr. miljøbeskyttelse skal overholdes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet: Fjern udtrængende, brugt eller overskydende fedt på alle smøresteder, der forsynes manuelt med smøremiddel, og bortskaf det iht. gældende, lokale bestemmelser. Opfang det gamle olie i egnede beholdere og bortskaf den iht. gældende, lokale bestemmelser. 7.2 Vedligeholdelsesplan I det følgende beskrives vedligeholdelsesarbejde, der kræves for at sikre en optimal og fejlfri drift. Vedligeholdelsesintervallerne skal overholdes. Såfremt der konstateres et øget slid på enkelte dele eller funktionsgrupper i forbindelse med det regelmæssige kontrolarbejde, skal ejeren forkorte de nødvendige vedligeholdelsintervaller, så de passer til det faktiske, konstaterede slid. Forandringer i forhold til normal drift (højere optagen effekt, temperaturer, svingninger, støj osv. eller aktivering af overvågningsudstyr) lader formode, at funktionerne er indskrænket. Disse skal så kontrolleres af specialiseret. Har De spørgsmål vedr. vedligeholdelsesarbejde og -intervaller: Kontakt fabrikanten (serviceadresse à side 2). Vedligeholdelsestabel se næste side. 24

25 Vedligeholdelse Interval Vedligeholdelsesarbejde Skal udføres af Hver 15. minut Hver dag Hver uge Hver måned Hver 3. måned Driftshastighed kontrolleres Driftstryk / vakuum kontrolleres Luftudgangstemperatur kontrolleres Kølevandstilbageløbstemperatur kontrolleres Kondensat kontrolleres Sikkerhedspot kontrolleres Lyddæmper-olieudskiller kontrolleres Olieniveau kontrolleres og frisk olie påfyldes efter behov Kølevæske kontrolleres Sikkerhedsventil kontrolleres Ventilationsventil kontrolleres Køleaggregat / vandkøler rengøres VacuStar W rengøres Rengør vakuumfilter Kilerem, kileremspænding kontrolleres og efterspændes efter behov Filter celleventilation rengøres, skiftes hvis det er beskadiget Oliepot rengøres Fastgørelsesskruer kontrolleres og spændes efter behov Akselpakringe kontrolleres for tæthed (olie må ikke trænge ud) Rotorskyder kontrolleres (slid) Celleventilationsventil kontrolleres Operatør Operatør Operatør Operatør Specialiseret Specialiseret Hver 6. måned Returventil på VacuStar W kontrolleres Specialiseret dt / 3 år Akselpakringe skiftes Specialiseret dt / 5 år Lejer erstattes Specialiseret Tab. 4: Vedligeholdelsesplan 25

26 Vedligeholdelse 7.3 Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde Rengøring af VacuStar W Gennemførelse af rengøringsarbejde: 1. Sluk for anlægget og sikre det mod genindkobling. 2. Fjern snavs korrekt. Vær i denne forbindelse opmærksom på følgende: Anvend ikke skrappe rengøringsmidler. Sørg under rengøringsarbejdet for, at vand ikke kommer ind i komprimeringsrummet. Vær særlig forsigtig, når højtryksrengøringsanlæggene rengøres. Opsug olieudskillelser med olieabsorberende materialer (f.eks. savspån). Kontroller efter rengøringsarbejdet, at alle forinden åbnede afdækninger og sikkerhedsanordninger/sikkerhedsudstyr lukkes korrekt igen og fungerer som de skal. Kør VacuStar W varm et par minutter efter vådrengøringen. Vandkøling / køler rengøres Kontroller kølevandsniveauet i udligningsbeholderen og påfyld efter behov. Rengør køleren, hvis den er snavset, køleluften skal have fri gennemgang. Foranstaltninger efter længere tids stilstand Varer stilstanden af VacuStar W, der er monteret i køretøjet, mere end en måned, anbefaler vi, at VacuStar W tages 15 minutter i brug en gang om måneden. VacuStar W skal smøres, før den tages i brug (se kapitel Smøreoliekontrol kap

27 Vedligeholdelse Foranstaltninger efter oversugning Skulle det ske, at VacuStar W oversuges, skal man gøre følgende: Skru låseskruen i sugestudsen ud hhv. demonter den påmonterede ledning til ekstrasmøringen. Åbn køretøjets beholder, så VacuStar W kan drives uden vakuum eller trykopbygning. Tænd for VacuStar W og lad den ved ca min -1 indsuge ca. 0,5 1 l diesel-olie-blanding (1:1 blandingsforhold) gennem boringen i sugestudsen gennem VacuStar W. Sørg herefter for, at yderligere 0,5-1 l ren olie suges ind via sugestudsen. Fjern denne diesel-olie-blanding helt igen fra VacuStar W og samle den ikke i efterkoblet lyddæmper, da dette er forbundet med brandfare! Sluk for VacuStar W og anbring låseskruen igen. Forsmør VacuStar W iht. kapitel Smøreoliekontrol kap. 6.4, før VacuStar W tages i drift igen. Sugefilter rengøres Rengør sugefilteret afhængigt af hvor snavset det er hhv. iht. angivelserne i vedligeholdelsestabellen. Demontering: Til åbning af sugefiltret skal krydsgrebet (1) løsnes. På den trykfaste udførelse skal 5 krydsgreb (1) løsnes. Dækslet (2), sekskantmøtrikken (5), underlagsskiven og filterelementet (4) fjernes. Rengøring: Dækslet (1) og kabinettet (3) renses med rengøringsmiddel. Grov-filtret (4) renses med rengøringsmiddel og gennemblæses med trykluft indefra og udefter. Fin-filtret (4) gennemblæses forsigtigt med trykluft indefra og udefter. Filterelementerne (4) må ikke bankes rene. Kontroller den for beskadigelser efter rengøringen. Defekte filterelementer skal udskiftes. HENVISNING! Sørg under rengøringen for, at hverken væske, snavs eller andre genstande kommer ind i VacuStar W. 27

28 Vedligeholdelse Samling: Filterelementet (4) sættes i Sæt underlagsskiven og sekskantmøtrikken (5) på. Filterelementet (4) trykkes godt mod kabinettet (3) og sekskantmøtrikken (5) spændes fast med hånden. Derefter spændes møtrikken (5) ca. 0,5 til 1 yderligere omgang vha. en skruenøgle. Den runde pakring (6) monteres til dækslet (2) Dækslet (2) sættes ind i kabinettet (3). Krydsgrebet (1) hhv. krydsgrebene (1) spændes godt fast med hånden. Fig. 3: Sugefilter 1 Krydsgreb 2 Dæksel 3 Hus 4 Filterelement 5 Sekskantmøtrik 6 Rund pakring 7 Luftindgang (snavsside) 8 Luftudgang (renside) 28

29 Vedligeholdelse Højdeslid på rotorskydere kontolleres Den første kontrol gennemføres enten efter 6 måneder eller 500 driftstimer, afhængigt af den enkelte situation. Den efterfølgende kontrol skal fastlægges efter måleresultatet. HENVISNING! Sørg under kontrollen for, at hverken væske, snavs eller andre genstande kommer ind i VacuStar W. Fremgangsmåde: Demonter vakuumfilter og i givet fald sugeledning. Tryk rotorskyderen vandret ind i rotorslidsen og mål afstanden til rotorfladen med dybdemålet. Sammenligningsmålet på 6 mm må ikke overskrides. Skift i givet fald rotorskyderen. Fig. 4: Tværsnit gennem VacuStar W 1 Dybdemål (max. 6 mm) 2 Rotorskyder (6x) 3 Rotorslids (6x) 4 Hus 5 Rotor 29

30 Fejl 8 Fejl 8.1 Sikkerhed Personale I dette kapitel beskrives mulige årsager til fejl og hvilket arbejde, der skal udføres for at afhjælpe disse fejl. Såfremt lignende fejl opstår flere gange som følge af overmæssigt intensivt brug, skal vedligeholdelsesintervallerne forkortes, så de passer til den faktiske belastning. Kontakt fabrikanten, hvis der opstår fejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af efterfølgende forskrifter ( à s. 2)! Se kap. 2.7 Sikkerhed Det arbejde, der beskrives her mht. afhjælpning af fejl, kan udføres af operatøren, medmindre andet er angivet. Noget arbejde må kun gennemføres af specielt uddannet, specialiseret eller udelukkende af operatøren. Der gøres separat opmærksom herpå under beskrivelsen af de enkelte fejl. Arbejde på det elektriske anlæg må principielt kun udføres af autoriserede elektrikere. Komponenter og dele må kun skiftes af specialiseret. Personligt beskyttelsesudstyr Se kap Miljøbeskyttelse Se kap Hvis der opstår fejl Principielt gælder følgende: 1. Udløs straks NØD-STOP, hvis der opstår fejl, der udgør en umiddelbar fare for personer eller ting. 2. Sluk alle energiforsyninger og sikre dem mod genindkobling. 3. Informer den ansvarlige person på brugsstedet. 4. Bed det ansvarlige og autoriserede specialiserede om at finde frem til årsagen (afhængigt af fejltypen) og få fejlen afhjulpet. 30

31 Fejl 8.2 Genstart efter fejlafhjælpning Efter fejlafhjælpning: 1. Nulstil NØD-STOP-anordningerne. 2. Kvitter fejlmeldingen eller fejlen på styringen. 3. Sørg for at sikre, at personer ikke befinder sig i det farlige område. 4. Start igen iht. forskrifterne i kapitel Ibrugtagning. 31

32 Fejl 8.3 Fejltabel Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse VacuStar Ws ydelse bliver ringere Vakuumfilter snavset Rengør vakuumfilter Operatør Utæt sugeledning / utætte armaturer Søg utætte steder og afhjælp lækage Specialiseret For lav hastighed Indstil hastighed Operatør Slid af rotorskydere, bl.a. forårsaget af snavs eller væske, der er kommet ind i VacuStar W (oversugning) Forny rotorskyder, fjern snavs og få VacuStar W kontrolleret på et autoriseret værksted Specialiseret Anormal støjudvikling VacuStar W er dårligt justeret Juster VacuStar W nøjagtigt Specialiseret Lejer defekt Skift (få udskiftet) lejer Kølevandstempera tur over 60 C Smøreoliemangel Påfyld olie, rengør oliebeholder og opsugningssi Operatør Uegnet smøreolie Påfyld olie iht. smøreolietabel Operatør Rotorskydere sidder i klemme Husets boring har riller eller bølger fra opsugning af snavs Kontroller rotorskydere Få husets boring efterdrejet og honet på et autoriseret værksted. Monter fint filter, hvis den opsugede luft er meget snavset Specialiseret Specialiseret Forkert hastighed Overhold hastighedsområde Operatør Ændret tryk Overhold nominelt tryk Operatør Ændret vakuum Kontraventil klaprer Fremmedelementer i VacuStar W Skyderbrud Overhold nominelt vakuum, kontroller og rengør evt. returluftsystem Kontroller kontraventil Fjern fremmedelementer VacuStar W skylles rent. VacuStar W skal omgående stoppes og repareres Operatør Specialiseret Specialiseret Specialiseret For lidt kølevand i kølesystem Påfyld kølevand Operatør Køler snavset eller kølevandsrum fyldt med slam Rengør køler, rengør kølevandsrum på VacuStar W Operatør 32

33 Fejl Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse Tryklufttemperatur for høj Driftstryk hhv. driftsvakuum nås ikke Slam eller væske er kommet ind i VacuStar W For højt ydelsesbehov Smøreoliemangel på trods af fuld oliepot Sikkerhedsventil blæser af Ventilationsventil reagerer For højt sluttryk Overhold nominelt tryk Operatør Udstødningslyddæmper tilstoppet Fire-retnings-hane i forkert position Dårlig køling Ventilplade i kontraventil sidder i klemme Erstat udstødningslyddæmper Specialiseret Indstil fire-retnings-hane korrekt Operatør Påfyld kølevand, rengør køler, rengør kølevandsrum i VacuStar W Kontroller kontraventil og rengør den efter behov Operatør Specialiseret Vakuumfilter tilstoppet Rengør vakuumfilter Operatør For højt vakuum Overhold nominelt vakuum Operatør Manometer hhv. vakuummeter viser ikke korrekt Kileremme glider Fire-retnings-hane i forkert position Erstat manometer hhv. vakuummeter Kontroller kileremme og efterspænd dem efter behov Specialiseret Operatør Indstil fire-retnings-hane korrekt Operatør Kondensataftapningshane åben Luk kondensataftapningshane Operatør VacuStar W er oversuget Gennemskyl med diesel-olieblanding ved mindste tilladt hastighed og uden tryk eller vakuum, tilfør herefter smøreolie iht. kap. Smøreoliekontrol side 30 Operatør For høj hastighed Overhold hastighedsgrænse Operatør For højt sluttryk Overhold nominelt tryk, aktiver / kontroller sikkerhedsventil Operatør Manometer viser ikke rigtigt Erstat manometer Operatør Udstødningslyddæmper tilstoppet Opsugningssi i oliepot tilstoppet Erstat udstødningslyddæmper Rengør oliebeholder og opsugningssi, kontroller olieledninger Specialiseret Operatør Lukkede ventiler i trykledning Åbn ventiler Operatør Tilstopning i tryknet Afhjælp tilstopning Operatør Tilstopning i udstødningslyddæmper Erstat udstødningslyddæmper Specialiseret Lukkede ventiler i sugeledning Åbn ventiler Operatør Opsugningsfilter tilstoppet Rengør opsugningsfilter, erstat evt. filterpatron Operatør 33

34 Reservedele Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse Trykluft blæser af ved akselende og olie kommer ud Tætning beskadiget Erstat radial-akselpakringe i afslutningslåg Specialiseret Gummilugt (på kileremsdrev) Kileremme glider på grund af for lille remspænding Kontroller remspænding og efterspænd efter behov Operatør For højt sluttryk Overhold nominelt tryk Operatør Omlægning af kileremme For lille remspænding Kontroller remspænding og efterspænd efter behov Operatør Slidte kileremme Læg nye kileremme på Operatør Skiver flugter ikke Slidte remskiver Indstil skiver Forny skiver Specialiseret Specialiseret 9 Reservedele Vi anbefaler at have en servicepakke samt en opsugningsfilterpatron på lager. Servicepakken indeholder alle sliddele, som man har brug for til normalt reparationsarbejde. Kundeservice Spørgsmål til produktet, reservedelsbestillinger, repararationer, udskiftningsmaskiner og bestilling af montør kan rettes til vores kundeservice: Tlf.: +49 (0) Reserve- og sliddele Type Servicepakke Filterpatron VacuStar W SP VacuStar W SP VacuStar W SP Sugefilter 1600 F Sugefilter 1600 G

35 Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse 10 Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse Når en VacuStar W ikke mere kan anvendes, bør den skilles ad i sine enkelte dele og de forskellige materialer sorteres, før den genbruges iht. gældende miljøbestemmelser. Ikke genbrugelige materialer skal bortskaffes iht. gældende miljøbestemmelser. Før VacuStar W tages ud af drift og bortskaffes, skal den adskilles fuldstændigt fra de omgivende aggregater. VacuStar W må kun demonteres og bortskaffes af specialiseret. Er farlige eller giftige stoffer blevet transporteret, skal VacuStar W dekontamineres, før den bortskaffes. VacuStar W skal bortskaffes iht. gældende, landespecifikke forskrifter. 35

36 Indeks Indeks A Ansvar...6 Anvendelsesformål...8 Arbejdssikkerhed ATEX... 8, 21 B Beregnet anvendelsesområde...8 Beskyttelsesudstyr Vedligeholdelse Betjenings Bortskaffelse Brugsanvisning...4 E Ejer...9 Eksplosionsbeskyttelse Emballage F Farer Faresymbol Faresymboler Fejl Fejltabel Forbrændingsfare Forkert brug Funktion G Garanti... 6, 7 Genstart Godkendelse...9 H Højdeslid rotorskyder I I denne vejledning anvendte symboler...5 Ibrugtagning Instruktion K Komponenter, bevægede Kontaktperson...7 Kontrol Celleventilation før den første ibrugtagning Sikkerhedsventil Smøreolie Tilbageslagsventil under drift Ventilationsventil Kundeservice... 7 L Lagring O Ophavsbeskyttelse... 7 Oversugning, foranstaltninger P Personale Fejlafhjælpning Pneumatik R Rengøring Køler Sugefilter VacuStar W Reservedele... 7, 34 S Sikkerhed... 8 Skilte Sliddele... 6 Slukning Smøreolier Smøreolietyper Specialiseret Stilstand, længere tid T Tekniske data Transport Trykluft V Vedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesplan

37

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

03 594 A408 DK. Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1

03 594 A408 DK. Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 03 594 A408 DK Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 c Brugsanvisning Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 Indhold 1. Generelle oplysninger 2 1.1 Anvendelse i henhold til bestemmelser 2 1.2 Konstruktion-

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: 013895201 Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere