Brugsanvisning. VacuStar WR 2500 / WR 3100 / WR 4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. VacuStar WR 2500 / WR 3100 / WR 4000"

Transkript

1 Indhold Brugsanvisning VacuStar WR 2500 / WR 3100 / WR 4000 Dok-ID: 5041 / BA / DA Release: Rev. 03 / Brugsanvisningen skal læses af VacuStar WR ejer og før maskinen tages i brug!

2 Oversættelse af driftsmanual i originalsprog CVS engineering GmbH Großmattstraße 14 D Rheinfelden / Deutschland Tlf.: +49 (0) Kundeservice: +49 (0) E-post: Internet: 2

3 Indhold 1 Generelt Informationer om brugsanvisningen Forklaring af symboler Begrænset ansvar Ophavsbeskyttelse Reservedele Garantibestemmelser Kundeservice Sikkerhed Brugsbetingelser Beregnet anvendelsesområde Aflevering og overvågning Ejerens ansvar Betjeningspersonale Krav Personligt beskyttelsesudstyr Arbejdssikkerhed og særlige farer Tekniske data Opbygning og funktion Opbygning Funktion Betjenings- og indikatorelementer Transport og lagring Sikkerhedsforskrifter vedr. transporten Transport Lagring Ibrugtagning og betjening Sikkerhed Ibrugtagning Slukning Kontroller som skal udføres i stoppet tilstand Vedligeholdelse Sikkerhed Vedligeholdelsesplan Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde Fejl Sikkerhed Genstart efter fejlafhjælpning Fejltabel Reservedele Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse Indeks

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Informationer om brugsanvisningen Denne brugsanvisning indeholder vigtige henvisninger vedr. håndteringen af VacuStar WR. Forudsætning for sikkert arbejde er, at alle angivede sikkerhedsforskrifter og håndteringsinstruktioner overholdes. Derudover skal de lokale uheldsforebyggende forskrifter, der gælder for VacuStar WR arbejdsfelt, samt de almindelige sikkerhedsbestemmelser overholdes. Brugsanvisningen skal læses nøje igennem, før arbejdet påbegyndes! Den er del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af VacuStar WR, så den altid er tilgængeligt for personalet. Brugsanvisningen skal følge med VacuStar WR, hvis den gives videre til tredjemand. 4

5 Generelt 1.2 Forklaring af symboler Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger er i nærværende brugsanvisning kendetegnet med symboler. Henvisningerne efterfølges af signalord, der gør opmærksom på, hvor stor faren er. Henvisningerne skal ubetinget overholdes og håndteres med omhu for at undgå uheld samt person- og tingskader. FARE! gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås. ADVARSEL! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til små eller lette kvæstelser, hvis den ikke undgås. PAS PÅ! gør opmærksom på en muligvis farlig situation, der kan føre til tingskader, hvis den ikke undgås. Sikkerhedshenvisning ATEX! Gælder kun for VacuStar WR med Exgodkendelse. Dette symbol kendetegner de særlige betingelser, der skal overholdes iht. godkendelserne, når VacuStar WR anvendes i eksplosionsfarlige områder. Tips og anbefalinger HENVISNING! fremhæver nyttige tips og anbefalinger samt informationer vedr. en effektiv og fejlfri drift. 5

6 Generelt 1.3 Begrænset ansvar Garanti Sliddele Alle data og henvisninger i nærværende anvisning er blevet samlet på basis af gældende standarder og forskrifter, den tekniske udvikling samt vores mange års kendskab og erfaringer. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, der opstår som følge af: en manglende overholdelse af anvisningen en forkert anvendelse af apparatet engagement af ikke uddannet personale egenmægtige ombygninger tekniske forandringer anvendelse af ikke godkendte reserve- og sliddele Det faktiske leveringsomfang kan afvige fra de i nærværende anvisning beskrevede forklaringer og illustrationer i forbindelse med specialmodeller, ekstra bestillingsoptioner eller hvis der eksisterer nye tekniske ændringer. Iøvrigt gælder de forpligtelser, der er aftalt i leveringskontrakten, fabrikantens almindelige forretningsbetingelser samt leveringsbetingelser samt de lovlige regler og bestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Fabrikanten garanterer, at den anvendte procesteknik og de dokumenterede ydelsesparametre fungerer som de skal. Mangelsansvaret starter på tidspunktet for udleveringen af VacuStar WR til kunden. Alle sliddele er dele, der kommer i umiddelbar berøring med det materiale, der skal bearbejdes eller forarbejdes (f.eks. lejer, akselpakringe osv.). Disse dele er ikke dækket af garantien og mangelskrav, i det omfang der er tale om slidskader. 1.4 Ophavsbeskyttelse Det er ikke tilladt at overlade brugsanvisningen til tredjemand uden skriftlig samtykke fra fabrikanten. HENVISNING! Brugsanvisningens indhold (tekniske data, tekst, tegninger, billeder og andre illustrationer) er beskyttet af loven om ophavsret og er underkastet de industrille og kommercielle ejendomsrettigheder. Enhver form for misbrug er strafbart. Mangfoldiggørelser af enhver art - også uddragsvis - samt udnyttelse af og/eller meddelelse om dens indhold er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra fabrikanten. 6

7 Generelt 1.5 Reservedele ADVARSEL! Forkerte reservedele kan føre til kvæstelser! Forkerte eller defekte reservedele kan føre til beskadigelser, fejlfunktioner eller totalsvigt, desuden kan sikkerheden forringes. Derfor: Anvend kun originale reservedele fra fabrikanten. Reservedele bestilles hos en autoriseret forhandler eller direkte hos fabrikanten. Adresse, se side 2. En liste med reserve- og sliddele findes i tillægget. 1.6 Garantibestemmelser 1.7 Kundeservice Garantibestemmelserne findes som separat dokument i salgsmaterialet. Vores kundeservice står til Deres rådighed mht. tekniske råd. Oplysninger om den ansvarlige kontaktperson fås til enhver tid per telefon, fax, e-post eller internet, se fabrikantens adresse på side 2. 7

8 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Brugsbetingelser Kompressor-vakuumpumperne fra VacuStar WR serien er udelukkende beregnet til at komprimere og opsuge filtreret luft eller luft som er mættet med vanddamp. VacuStar WR i den eksplosionsbeskyttede udførelse er i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU (ATEX) og er egnet til at transportere eksplosive gasser og gasblandinger fra eksplosionsgruppe IIB, temperaturklasse T5 fra eksplosionsfarlige områder fra zone 1 og zone 2. Der må ikke eksistere en potentiel eksplosiv atmosfære rundt omkring VacuStar WR. VacuStar WR må kun åbnes i stoppet tilstand og kun i omgivelser, hvor der ikke hersker nogen potentiel eksplosiv atmosfære. VacuStar WRs mærkning på typeskilt: II 2G ck IIB T5 (i), ingen eksplosionsfarlig atmosfære udvendig. Gastemperaturen er i temperaturklassen T5 begrænset til 95 C og skal sikres. 2.2 Beregnet anvendelsesområde Følgende kriterier fastlægger hovedsageligt det beregnede anvendelsesområde: Tekniske data i tabel 2 Faste stoffer må ikke indsuges af VacuStar WR. Følgende direktiver skal overholdes, hvis eksplosionsfarlige gasser og gasblandinger skal transporteres: 2014/34/EU Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 99/92/EG Sikkerhed og sundhed for arbejdstagere i potentielt eksplosiv atmosfære 8

9 Sikkerhed VacuStar WR må kun anvendes formålsbestemt. Alle oplysninger og bestemmelser i brugsanvisningen skal overholdes nøje (tekniske data, ATEX bestemmelser osv.) Krav af enhver art, der stilles som følge af skader, der er opstået på grund af forkert brug, er udelukket. Ejeren hæfter alene for alle skader, der opstår som følge af forkert brug. 2.3 Aflevering og overvågning VacuStar WR er ikke underkastet nogen afleverings- og overvågningspligt. 2.4 Ejerens ansvar VacuStar WR er beregnet til erhvervsmæssige formål. Ejeren af VacuStar WR er derfor underkastet de lovmæssige pligter, der gælder vedr. arbejdssikkerheden. De bestemmelser, der gælder på arbejdsstedet, samt sikkerhedsforskrifterne og de uheldsforebyggende forskrifter fra branchesikkerhedsrådet skal overholdes. Det er især vigtigt, at ejeren: informerer sig om de gældende arbejdsbeskyttende bestemmelser. i en farevurdering kender de ekstra farer, der opstår på VacuStar WRs arbejdssted som følge af de specielle arbejdsbetingelser. i driftsinstruktioner omsætter de nødvendige adfærdskrav, der kræves mht. drift af VacuStar WR på arbejdsstedet. i hele VacuStar WRs arbejdstid regelmæssigt kontrollerer, om driftsinstruktionerne er i overensstemmelse med de aktuelle regler og bestemmelser. tilpasser driftsinstruktionerne i det omfang det er nødvendigt til nye forskrifter, standarder og anvendelsesbetingelser. entydigt regulerer de forskellige personers ansvarsområde mht. installation, betjening, vedligeholdelse og rengøring af VacuStar WR. sørger for, at alle medarbejdere, der er beskæftiget på eller med VacuStar WR, har læst og forstået brugsanvisningen. Derudover skal ejeren sørge for, at personalet med regelmæssige mellemrum instrueres i håndteringen af VacuStar WR og informeres om de mulige farer. 9

10 Sikkerhed Desuden bærer ejeren ansvaret for, at VacuStar WR: altid er i teknisk korrekt tilstand. holdes i stand iht. de angivede vedligeholdelsesintervaller. alt sikkerhedsudstyr regelmæssigt kontrolleres for mangler og funktionsdygtighed. 2.5 Betjeningspersonale Krav ADVARSEL! Utilstrækkelig kvalifikation kan føre til kvæstelser! Forkert håndtering kan føre til alvorlige person- og tingskader. Derfor: Skal alt arbejde altid kun udføres af personer, der er udvalgt til dette arbejde. I brugsanvisningen er personalet inddelt i følgende kategorier: Instruerede personer er af ejeren blevet instruer et i de opgaver, de skal udføre, samt de farer, der kan opstå, hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Specialiseret personale er på basis af dets faglige uddannelse, kendskab og erfaringer samt kendskab til gældende bestemmelser i stand til at udføre det arbejde, det har fået til opgave at udføre, og selvstændigt at erkende de mulige farer. 2.6 Personligt beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr skal bæres, når der arbejdes med VacuStar WR, for at minimere sundhedsfaren. Det nødvendige beskyttelsesudstyr i form af handsker, beskyttelsesbriller osv. skal tages på, før arbejdet udføres og bæres, så længe arbejdet udføres. 10

11 Sikkerhed 2.7 Arbejdssikkerhed og særlige farer I efterfølgende afsnit nævnes de tilbageværende risici, der findes på grund af fareanalysen. De her angivede sikkerhedsforskrifter og advarslerne i de yderligere kapitler i nærværende anvisning skal overholdes for at reducere sundhedsfarerne og undgå farlige situationer. Faresymboler på VacuStar WR På VacuStar WR er de pågældende farlige steder kendetegnet med disse symboler: FARE! Almindeligt faresymbol! kendetegner almindeligt farlige situationer for personer. En manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne er forbundet med fare for alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge. FARE! Mærke for eksplosionsbeskyttelse! gør opmærksom på forskrifter og informationer, der skal overholdes i tilfælde af anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Eksplosionsbeskyttelsesklasse, temperaturområder osv. skal overholdes! FARE! Forbrændingsfare! gør opmærksom på en varm overflade. 11

12 Sikkerhed Forkert brug Farehenvisninger og arbejdssikkerhed Følgende henvisninger skal læses og overholdes for Deres egen og anlæggets sikkerheds skyld. FARE! Fare som følge af forkert brug! VacuStar WR må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand. Sikkerhedsrelevante fejl skal afhjælpes med det samme Ombygninger på VacuStar WR er ikke tilladte og kan forringe sikkerheden. Sikkerhedsudstyr må aldrig overstyres eller tages ud af drift. Alt arbejde på VacuStar WR og/eller elektrisk udstyr skal gennemføres af specialiseret personale. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når VacuStar WR står stille. VacuStar WR skal i denne forbindelse sikres mod genindkobling! VacuStar WR må ikke stå under tryk eller undertryk, når der arbejdes på maskinen. Afspærringsskyderen på køretøjets side lukkes og ledningen mellem VacuStar WR og afspærringsskyder ventileres hhv. overtryk reduceres manuelt vha. sikkerhedsventilen. Manometervisningen kontrolleres! Drevets beskyttelsesudstyr må kun fjernes, når VacuStar WR står stille, og skal anbringes korrekt igen, når arbejdet er færdigt. Berøringsbeskyttelse må kun demonteres, når VacuStar WR og trykledning er afkølet. Miljøbeskyttelsen kræver, at alle væsker, der anvendes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet (f.eks. procesvand osv.), skal opfanges og bortskaffes iht. gældende miljøbestemmelser. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejde må VacuStar WR kun åbnes, når den står stille; dette arbejde skal udføres af specialiseret personale, desuden skal man sørge for, at atmosfæren ikke er eksplosionsfarlig. 12

13 Sikkerhed Bevægelige dele ADVARSEL! Bevægede dele kan føre til kvæstelser! Drevede, roterende dele kan føre til meget alvorlige kvæstelser! Derfor skal følgende overholdes under driften: Ophold af personer i det farlige område eller i umiddelbar nærhed af dette er strengt forbudt! Sikkerhedsudstyr og/eller -funktioner må ikke sættes ud af drift, må ikke gøres ubrugelige eller forbikobles. Stik aldrig fingrene ind i åbne tryk- og sugestudser og kørende udstyr/anordninger. Før det farlige område betrædes: Sluk for energiforsyningen og sikre den mod genindkobling. Vent til dele med efterløb er standset. Vent til restenergi (trykluft) er reduceret og/eller afladt automatisk. Trykluft ADVARSEL! Trykluft kan føre til kvæstelser! Pneumatisk energi kan føre til meget alvorlige kvæstelser. Beskadiges enkelte dele, kan luft trænge ud under højt tryk og f.eks. beskadige øjnene. Derfor: Dele, der er under tryk, skal gøres trykløse, før der arbejdes på disse dele. Kontroller trykluftbeholderen. Også her skal trykkes reduceres helt. Trykindstillinger må ikke ændres ud over de max. værdier. 13

14 Sikkerhed Skilte Forkert transport ADVARSEL! Ulæselige symboler kan føre til kvæstelser! Etiketter og skilte kan blive snavsede eller ulæselige med tiden. Derfor: Sikkerheds-, advarsels- og betjeningsforskrifter skal altid være læselige. Beskadigede eller ulæselige skilte eller etiketter skal fornys med det samme. FARE! VacuStar WR kan falde ned eller vælte! VacuStar WR vægt kan kvæste et menneske og føre til alvorlige kvæstelser! Derfor: Anvend en palle, hvorpå VacuStar WR kan bevæges med en gaffeltruck, afhængigt af VacuStar WR egenvægt og størrelse. Anvend egnet løftegrej til at løfte VacuStar WR med (løkker osv.), der er konstrueret/beregnet til at kunne klare VacuStar WR vægt. Når løkkerne anbringes, skal man være opmærksom på, at enkelte komponenter ikke belastes enkeltvis. Anvend kun de til formålet beregnede ringskruer. Se side 19, Fig. 1, Pos. 8 14

15 Sikkerhed Ibrugtagning, betjening ADVARSEL! Forkert ibrugtagning og betjening kan føre til kvæstelser Forkert ibrugtagning og betjening kan føre til alvorlige person- eller tingskader. Derfor: Alt arbejde, der skal udføres i forbindelse med den første ibrugtagning af maskinen, må udelukkende udføres af fabrikantens medarbejdere eller personer, der af fabrikanten er blevet udvalgt til at udføre dette arbejde, eller af instrueret personale. Ibrugtagning og betjening må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale, der af ejeren er autoriseret og instrueret til at udføre dette arbejde. Før arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at alle afdækninger og beskyttelsesanordninger er installeret korrekt og fungerer som de skal. Beskyttelsesudstyr må aldrig sættes ud af drift under driften. Sørg for, at arbejdsområdet altid er ordentligt og rent. Løse dele og værktøj, der ligger oven på hinanden eller rundt omkring, er farlige, da de kan føre til uheld. Elektrisk anlæg FARE! Elektrisk strøm er forbundet med livsfare! Kontakt med spændingsførende dele er forbundet med livsfare. Tændte, elektrisk drevede dele kan komme ukontrolleret i bevægelse og føre til meget alvorlige kvæstelser. Derfor: Før arbejdet påbegyndes, slukkes den elektriske energiforsyning og sikres mod genindkobling. Ethver arbejde på det elektriske anlæg, på enkelte, elektriske dele og tilslutninger må kun udføres af autoriserede elektrikere. 15

16 Sikkerhed Vedligeholdelse og fejlafhjælpning ADVARSEL! Forkert vedligeholdelse og fejlafhjælpning kan føre til kvæstelser! Forkert vedligeholdelse og fejlafhjælpning kan føre til alvorlige person- eller tingskader. Derfor: Ethvert vedligeholdelsesarbejde og arbejde til afhjælpning af fejl må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret og instrueret personale. VacuStar WR skal sikres mod genindkobling, drev skal slukkes! Sørg for tilstrækkelig monteringsfrihed, før arbejdet påbegyndes. Sørg for, at monteringspladsen er ordentlig og ren! Løse dele og værktøj, der ligger oven på hinanden eller rundt omkring, er farlige, da de kan føre til uheld. Hvis dele skal skiftes: Sørg for korrekt montering af reservedelene. Monter alle fastgørelseselementer korrekt igen. Overhold skruernes tilspændingsmomenter. Før maskinen tændes igen, skal det sikres, at alle afdækninger og beskyttelsesudstyr er installeret korrekt og fungerer som de/det skal. Når vedligeholdelsesarbejdet og fejlafhjælpningen er færdig, kontrolleres sikkerhedsudstyret for korrekt funktion. 16

17 Tekniske data 3 Tekniske data Generelle data Enhed WR 2500 WR 3100 WR 4000 Nominelt driftsvakuum 1) [mbar] 400 Vægt uden vandindhold [kg] Tilladt hældning i langsgående retning [ ] 5 Procesvæske Vand-glykol-blanding 1) Ved indsugningstemperaturer hhv. landhøjder som ligger udenfor det tilladte arbejdsområde skal CVS konsulteres. Tab. 1: Generelle data Tilladt arbejdsområde Enhed WR 2500 WR 3100 WR 4000 Omdrejningshastighed [1/min] 800 til til 1300 Opsugningstemperatur 1) [ C] Udgangstemperatur [ C] maks. 65 Geodætisk landhøjde 1) [m] Maksimalt driftsvakuum 4) [mbar] 130 Maks. slutovertryk ved direkte drev 3) [bar] 1,5 1,5 1,0 Maks. slutovertryk ved kileremsdrift 3) [bar] 1,0 0,5 0,5 1) Ved indsugningstemperaturer hhv. landhøjder som ligger udenfor det tilladte arbejdsområde skal CVS konsulteres. 2) Overtryk = 0 bar, indsugnings- og omgivelsestemperatur = 20 C 3) Undertryk = 0 mbar, indsugnings- og omgivelsestemperatur = 20 C 4) Procesvandstemperatur = 20 C Tab. 2: Tilladt arbejdsområde 17

18 Tekniske data VacuStar WR driftsdata vakuumdrift Enhed WR 2500 WR 3100 WR 4000 Indsugningstryk: 400 mbar 1), 2) Omdrejningshastighed [1/min] Maks. indsugningsvolumen 1), 2), 3) [m 3 /h] Koblingsydelse 1), 2), 3) [kw] Indsugningsvolumen 1), 2) [m 3 /h] Koblingsydelse 1), 2) [kw] ,5 Støjniveau i en afstand på 7 m ved 400 mbar [db(a)] ) Overtryk = 0 bar, indsugnings- og omgivelsestemperatur = 20 C 2) Procesvandstemperatur = 20 C 3) Luft mættet med vanddamp = 55 C Tab. 3: Driftsdata vakuumdrift VacuStar WR driftsdata kompressionsdrift Enhed WR 2500 WR 3100 WR 4000 Overtryk: 0,5 bar 1), 2) Koblingsydelse [kw] ,5 Indsugningsvolumen [m 3 /h] Støjniveau i en afstand på 7 m ved 0,5 bar overtryk [db(a)] ) Undertryk = 0 mbar, indsugnings- og omgivelsestemperatur = 20 C 2) Procesvandstemperatur = 20 C Tab. 4: Driftsdata kompressionsdrift VacuStar WR procesvandskredsløb Enhed WR 2500 WR 3100 WR 4000 Maksimal indløbstemperatur procesvand til VacuStar WR [ C] 55 ph-værdi 5 8 Procesvandsflow under vakuumdrift ved 400 mbar 1) [l/min] ) Overtryk 0 bar, 2) Undertryk 0 mbar 3) Som basis tjener en køler med en specifik køleeffekt på P spec = 3,5 kw / (m² C) P spec = P af / [(t vand ind t luft ind) A køler] 4) Kølebelastning for drift med med vanddamp mættet luft på forespørgsel Tab. 5: Procesvandskredsløb 18

19 Opbygning og funktion 4 Opbygning og funktion 4.1 Opbygning Fig. 1: Opbygning 1 Drivaksel 2 Tilslutning procesvand 3 Tilslutning celleventilation 4 Tilslutningsflange for tryk- og sugetilslutning (flange DIN 28459) 5 Udtømning procesvand 6 Typeskilt 7 Drejeretningspil 8 Gevind til ringskrue 9 Fastgørelsesfod 10 Indikator vandniveau 11 Væskeforsyning til glideringstætning 12 Manuel niveaukontrol 4.2 Funktion VacuStar WR Væskepumpen arbejder efter fortrængningsprincippet. Når omdrejningshastigheden er høj nok dannes der en medroterende væskering inde i huset. Sammen med skovlhjulene dannes mod hinanden adskilte celler, som ved hver omdrejning enten bliver større (indsugning) eller mindre (komprimering). 19

20 Opbygning og funktion Fig. 2: Funktionsprincip Smøring Alle bevægede dele er berøringsfrie. Smøringen i VacuStar WR begrænses til lejet i skovlhjulet. Lejerne er udstyret med livslang smøring. Køling Kølingen sker via procesvandet hhv. væskeringen. En køler i procesvandskredsløbet afgiver varmen til omgivelsen. Akseltætning Arbejdsrummet er aftætnet mod lejerne hhv. atmosfæren vha. vedligeholdelsesfrie glideringstætninger. Omdrejningsretning Se pilen for omdrejningsretning, se side 19, Fig. 1, pos. 7 Procesvandskredsløb og celleventilation Den gennem VacuStar WR strømmende luft optager fugtighed fra væskeringen og er ved udstrømningen fra VacuStar WR 100 % mættet. I forrådsbeholderen udskilles kun det i dråbeform tilstedeværende vand. Det i dampform tilstedeværende vand udledes til omgivelsen. 20

21 Opbygning og funktion Procesvandsforbrug Fig. 3: Procesvandsudskillelse Fig. 3 viser procesvandsudskillelsen fra forrådsbeholderen for et indsugningsflow på 100 m³/h i afhængighed af indsugningstrykket og procesvandstemperaturen Beregningseksempel for procesvandstab: Type: VacuStar WR 3100 Indsugningstryk: 400 mbar Indsugningsflow jf. Tab. 3: 2427 m³/h Procesvandets udløbstemperatur: 50 C Vandudskillelse ved indsugningstryk og procesvandets udløbstemperatur jf. Fig. 3: 2,1 l/h pr. 100 m³/h indsugningsluft Procesvandstab Ved drift med celleventilation øges procesvandstabet i afhængighed med den øgede luftgennemstrømning. 4.3 Betjenings- og indikatorelementer Afhængigt af indbygningssituationen kan der være monteret indikatorer som fx. manometer, temperaturviser og undertryksindikator. 21

22 Transport og lagring 5 Transport og lagring 5.1 Sikkerhedsforskrifter vedr. transporten Se kapitel 2.7 "Arbejdssikkerhed og særlige farer". 5.2 Transport VacuStar WR, der er fastgjort på en palle, skal transporteres med en gaffeltruck eller andet egnet løftegrej. Løftegrejet skal være konstrueret til at kunne klare VacuStar WRs vægt. Til fremtidig transport: Luk alle åbne tilslutninger med beskyttelseskapper (indtræng forhindres) Sikre mod vibrationer Aftap alle proces- og driftsmedier Fastgør VacuStar WR sikkert før transporten (f.eks. ved at skrue den fast til en palle) Transporter VacuStar WR med en gaffeltruck og stil den fra eller sikre den med bælter og løft den med egnet løftegrej. 5.3 Lagring Lagring af emballerede pakkestykker Lagre emballerede pakkestykker på følgende betingelser: Opbevar dem ikke ude i det fri. Opbevar dem et tørt og støvfrit sted. Udsæt dem ikke for skrappe medier. Beskyt dem mod solstråler. Undgå mekaniske vibrationer. Opbevaringstemperatur: 10 til +60 C Relativ luftfugtighed: max. 95 %, ikke kondenserende Opbevares de i mere end 3 måneder, kontroller da alle delenes og emballagens tilstand med regelmæssige mellemrum. Opfrisk eller forny konserveringen efter behov. 22

23 Ibrugtagning og betjening 6 Ibrugtagning og betjening 6.1 Sikkerhed Se kapitel 2.7 "Arbejdssikkerhed og særlige farer". 6.2 Ibrugtagning Arbejder som skal udføres før den første ibrugtagning Følgende punkter skal kontrolleres, før maskinen tages i brug første gang eller efter længere tids stilstand: Påfyld procesvand (rent postevand) indtil maks. markering på forrådsbeholderen. Udluft procesvandskredsløbet. Ved minustemperaturer tilsættes frostbeskyttelsesmiddel iht. fabrikantens anbefaling. Påfyld procesvand direkte på VacuStar WR op til midten af akslen (se side 19, Fig. 1, pos. 10 "Indikator procesvand"). Vandstopventilerne i procesvandsindløbene forhindrer, at VacuStar WR fyldes fra forrådsbeholderen for procesvand. Det skal sikres, at suge- og trykslangernes indre er fri. PAS PÅ! Beskadigelse af glideringstætning! Nå tætningen løber tør for væske vil glideringstætningen tage skade. Derfor: Væskepumpen skal før start altid først fyldes til ca. halvdelen (akselmidt) med væske. (se side 19, Fig. 1, Pos. 10) Ibrugtagning Maskinen tages i brug på følgende måde: Åbn afspærringsanordninger (hvis sådanne findes) Start drev på VacuStar WR Kontroller driftsdata 23

24 Ibrugtagning og betjening Kontrol under driften Under driften skal følgende kontrolarbejde gennemføres: Under driften må væskestanden i forrådsbeholderen aldrig falde under minimumsmærket. Skift fire-retnings-hane indtil stop, mellempositioner er ikke tilladt Vær under driften opmærksom på anormal støj og lækage, sluk i givet fald for VacuStar WR. N:r celleventilation er installeret skal dennes funktion kontrolleres; VacuStar WR skal løbe rolig også med lukket sugespjæld. Kontrol af driftsdata: Omdrejningshastigheden skal ligge mellem: min -1 (WR 2500 / WR 3000) hhv min -1 (WR 4000). Kølevandsudgangstemperaturen (tilbageløb til køler) må max. være 60 C. Kontroller driftsovertrykket på manometeret (tilladt tryk se Tab. 4, side 18). Kontroller driftsvakuummet på vakuummeteret (tilladt vakuum se Tab. 3, side 18). Kontroller som skal foretages, hvis maskinen bruges til at transportere potentielt eksplosive gasser og gasblandinger FARE! Livsfare ved utilstrækkelig kontrol! I tilfælde af transport af potentielt eksplosive gasser og gasblandinger skal der tages højde for følgende punkter: Før hver start af VacuStar WR og under driften: Procesvandsniveauet (VacuStar WR og forrådsbeholder) kontrolleres. Systemet kontrolleres for lækage. Vær under sugningen opmærksom på anormal støj og sluk i givet fald VacuStar WR. Undersøg VacuStar WR med regelmæssige mellemrum (hver dag) for tegn på overophedning og usædvanlige deformationer og sluk i givet fald for VacuStar WR eller tag den ikke i drift. 24

25 Ibrugtagning og betjening 6.3 Slukning VacuStar WR slukkes på følgende måde: Sluk for drevet til VacuStar WR. Luk for afspærringsventilerne (hvis sådanne findes). under tryk. 6.4 Kontroller som skal udføres i stoppet tilstand Sikkerhedsbeholderen tømmes. Derved må beholderen ikke stå Kontrol af procesvandets niveau Den konstante vandudskillelse medfører, at procesvandsniveauet i systemet falder. Væskeniveauet i VacuStar WRs forrådsbeholder skal altid kontrolleres før systemet startes. Kontrol af procesvandets phværdi Den konstante vandudskillelse kan, afhængigt af det transporterede medie, medføre en koncentrationsstigning af skadestoffer og dermed en forandring af ph-værdien. Den tilladte ph-værdi 5 til 8 skal i jævnligt afhængigt af erfaringerne kontrolleres, fx. med lakmuspapir. Kontrol af sikkerhedsventilen Sikkerhedsventilen er ikke noget reguleringsorgan! Ventilens funktion skal kontrolleres før ibrugtagning og senere en gang om ugen. Sikkerhedsventilen skal være sikret, så dens indstilling ikke kan ændres. En blokering eller manipulation af sikkerhedsventilen kan have strafferetlige konsekvenser, hvis der opstår uheld. I dette tilfælde bortfalder også garantien. Tilladt er et max. tryk iht. typeskiltet. Dette kan - afhængigt af driftsformen - ligge lavere iht. tabellen Tekniske data i kapitel 3. Kontrol af ventilationsventilen På indsugningssiden kan anlægget for sikkerhedens skyld være udstyret med en ventilationsventil. Når det indstillede minimumsvakuum er nået, åbner ventilationsventilen og lader atmosfærisk ekstra luft ind i systemet. Kontrol af kontraventilen i sugeledningen foran VacuStar WR Kontraventilen er vedligeholdesesfri, dog slides den som alle bevægelige dele. Vi anbefaler en visuel kontrol hver 6. måned. I denne forbindelse afmonteres kontraventilen, herefter renses den, befries for aflejringer og kontrolleres for korrekt funktion. Udslåede kontraventiler skal erstattes! 25

26 Ibrugtagning og betjening Kontrol af celleventilationen For at garantere en sikker drift skal VacuStar WR være udstyret med celleventilation (se side 19, Fig. 1, pos. 3). Ved atmosfærisk ventilation indsuges frisk luft fra omgivelsen via et indsugningsfilter. Filteret skal rengøres en gang om ugen og skiftes, hvis det er beskadiget. Kontrol af drevet på VacuStar WR Dertil skal installatørens anvisninger mht. det anvendte drev (fx. hydraulikmotor, kileremsdrev) følges. 26

27 Vedligeholdelse 7 Vedligeholdelse 7.1 Sikkerhed Se kapitel 2.7 "Arbejdssikkerhed og særlige farer". Personligt beskyttelsesudstyr Til alt vedligeholdelsesarbejde skal man principielt bære: Arbejdsbeskyttelsesdragt Beskyttelseshandsker Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller Miljøbeskyttelse Følgende forskrifter vedr. miljøbeskyttelse skal overholdes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet: Fjern udtrængende, brugt eller overskydende fedt på alle smøresteder, der forsynes manuelt med smøremiddel, og bortskaf det iht. gældende, lokale bestemmelser. 7.2 Vedligeholdelsesplan I det følgende beskrives vedligeholdelsesarbejde, der kræves for at sikre en optimal og fejlfri drift. Vedligeholdelsesintervallerne skal overholdes. Såfremt der konstateres et øget slid på enkelte dele eller funktionsgrupper i forbindelse med det regelmæssige kontrolarbejde, skal ejeren forkorte de nødvendige vedligeholdelsintervaller, så de passer til det faktiske, konstaterede slid. Forandringer i forhold til normal drift (højere optagen effekt, temperaturer, svingninger, støj osv. eller aktivering af overvågningsudstyr) lader formode, at funktionerne er indskrænket. Disse skal så kontrolleres af specialiseret personale. Har De spørgsmål vedr. vedligeholdelsesarbejde og -intervaller: Kontakt fabrikanten (serviceadresse à side 2). Vedligeholdelsestabel se næste side. 27

28 Vedligeholdelse Tabel Vedligeholdelsesplan Interval Vedligeholdelsesarbejde Skal udføres af Sikkerhedsventil kontrolleres Vandstopventil kontrolleres Køleaggregat / procesvandskøler rengøres Hver uge VacuStar WR rengøres Rengør vakuumfilter Filter celleventilation rengøres, skiftes hvis det er beskadiget Kilerem, kileremspænding kontrolleres og efterspændes efter behov Operatør Hver måned Fastgørelsesskruer kontrolleres og spændes efter behov Operatør Hver 3. måned Celleventilationsventil kontrolleres Specialiseret personale Hver 6. måned Kontroller kontraventilen på VacuStar WR Specialiseret personale 5000 t eller 3 år Udskiftning af permanent fedtfyldning Specialiseret personale t (10.000t) Udskiftning af rulleleje Specialiseret personale t (10.000t) Udskiftning af akselpakringene Specialiseret personale t (10.000t) Udskiftning af glideringslejerne Specialiseret personale Værdier i ( ) gælder for WR 4000 HENVISNING! Til udtømning af større fremmedpartikler i procesvandet kan der under drift aftappes 5 liter procesvand ved udtømningsåbningen, pos

29 Vedligeholdelse 7.3 Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde Rengøring af VacuStar WR Gennemførelse af rengøringsarbejde: 1. Sluk for anlægget og sikre det mod genindkobling. ADVARSEL! Trykluft kan føre til kvæstelser! Pneumatisk energi kan føre til meget alvorlige kvæstelser. Beskadiges enkelte dele, kan luft trænge ud under højt tryk og f.eks. beskadige øjnene. Derfor: Dele, der er under tryk, skal gøres trykløse, før der arbejdes på disse dele. Kontroller trykluftbeholderen. Også her skal trykkes reduceres helt. 2. Fjern snavs korrekt. Vær i denne forbindelse opmærksom på følgende: Anvend ikke skrappe rengøringsmidler. Kontroller efter rengøringsarbejdet, at alle forinden åbnede afdækninger og sikkerhedsanordninger/sikkerhedsudstyr lukkes korrekt igen og fungerer som de skal. Procesvandskøler rengøres Ved tilsmudsning skal denne rengøres. Køleluften skal kunne strømme frit gennem kølelamellerne. Foranstaltninger efter længere tids stilstand Se kapitel

30 Vedligeholdelse Smøring af rullelejerne Den permanente fedtfyldning i rullelejerne skal skiftes efter timer hhv. 3 år, alt efter hvad som indtræder først. Før den nye fedtfyldning fyldes i, skal alt gammelt fedt fjernes og lejet renses. Ved påfyldning af nyt fedt (ca. 30 g pr. leje) fyldes lejet helt og det frie rum i lejehuset kun med ca %. Udskiftning af rulleleje Rullelejerne skal udskiftes efter timer ( timer for WR 4000) og de nye lejer skal fyldes med fedt. Akselpakringe Akselpakringene mellem leje og glideringstætning samt akselpakringen mellem leje og drivaksel skal udskiftes sammen med rullelejerne efter timer ( timer for WR 4000). Glideringstætning Glideringstætningerne skal udskiftes sammen med lejerne efter timer ( timer for WR 4000). Sugefilter rengøres Rengør sugefilteret afhængigt af hvor snavset det er hhv. iht. angivelserne i vedligeholdelsestabellen. Demontering: Til åbning af sugefiltret skal krydsgrebet (1) løsnes. På den trykfaste udførelse skal 5 krydsgreb (1) løsnes. Dækslet (2), sekskantmøtrikken (5), underlagsskiven og filterelementet (4) fjernes. Rengøring: Dækslet (1) og kabinettet (3) renses med rengøringsmiddel. Grov-filtret (4) renses med rengøringsmiddel og gennemblæses med trykluft indefra og udefter. Fin-filtret (4) gennemblæses forsigtigt med trykluft indefra og udefter. Filterelementerne (4) må ikke bankes rene. Kontroller den for beskadigelser efter rengøringen. Defekte filterelementer skal udskiftes. HENVISNING! Sørg under rengøringen for, at hverken væske, snavs eller andre genstande kommer ind i VacuStar WR 30

31 Vedligeholdelse Samling: Filterelementet (4) sættes i Sæt underlagsskiven og sekskantmøtrikken (5) på. Filterelementet (4) trykkes godt mod kabinettet (3) og sekskantmøtrikken (5) spændes fast med hånden. Derefter spændes møtrikken (5) ca. 0,5 til 1 yderligere omgang vha. en skruenøgle. Den runde pakring (6) monteres til dækslet (2) Dækslet (2) sættes ind i kabinettet (3). Krydsgrebet (1) hhv. krydsgrebene (1) spændes godt fast med hånden. Fig. 4: Sugefilter 1 Krydsgreb 2 Dæksel 3 Hus 4 Filterelement 5 Sekskantmøtrik 6 Rund pakring 7 Luftindgang (snavsside) 8 Luftudgang (renside) 31

32 Fejl 8 Fejl I dette kapitel beskrives mulige årsager til fejl og hvilket arbejde, der skal udføres for at afhjælpe disse fejl. Såfremt lignende fejl opstår flere gange som følge af overmæssigt intensivt brug, skal vedligeholdelsesintervallerne forkortes, så de passer til den faktiske belastning. Kontakt fabrikanten, hvis der opstår fejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af efterfølgende forskrifter ( à s. 2)! 8.1 Sikkerhed Se kapitel 2.7 "Arbejdssikkerhed og særlige farer". Personale Det arbejde, der beskrives her mht. afhjælpning af fejl, kan udføres af operatøren, medmindre andet er angivet. Noget arbejde må kun gennemføres af specielt uddannet, specialiseret personale eller udelukkende af operatøren. Der gøres separat opmærksom herpå under beskrivelsen af de enkelte fejl. Arbejde på det elektriske anlæg må principielt kun udføres af autoriserede elektrikere. Komponenter og dele må kun skiftes af specialiseret personale. Personligt beskyttelsesudstyr Se kapitel 2.6. Miljøbeskyttelse Se kapitel 7.1. Hvis der opstår fejl Principielt gælder følgende: 1. Udløs straks NØD-STOP, hvis der opstår fejl, der udgør en umiddelbar fare for personer eller ting. 2. Sluk alle energiforsyninger og sikre dem mod genindkobling. 3. Informer den ansvarlige person på brugsstedet. 4. Bed det ansvarlige og autoriserede specialiserede personale om at finde frem til årsagen (afhængigt af fejltypen) og få fejlen afhjulpet. 32

33 Fejl 8.2 Genstart efter fejlafhjælpning Efter fejlafhjælpning: 1. Nulstil NØD-STOP-anordningerne. 2. Kvitter fejlmeldingen eller fejlen på styringen. 3. Sørg for at sikre, at personer ikke befinder sig i det farlige område. 4. Start igen iht. forskrifterne i kapitel Ibrugtagning. 8.3 Fejltabel Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse VacuStar WRs ydelse bliver ringere Vakuumfilter snavset Rengør vakuumfilter Operatør Utæt sugeledning / utætte Søg utætte steder og afhjælp Specialiseret armaturer lækage personale Omdrejningshastigheden er for lav Korriger omdrejningshastigheden Operatør Procesvandsmængden er for lav Procesvandstemperaturen er for høj Kontraventilen åbner ikke fuldstændigt Efterfyld procesvand til maks. nominel niveau Nedkøl procesvandet hhv. kontroller fyldningsstanden Kontraventilen skal kontrolleres og om nødvendigt renses hhv. udskiftes Operatør Specialiseret personale Specialiseret personale Anormal støjudvikling VacuStar WR er dårligt justeret Juster VacuStar WR nøjagtigt Specialiseret Lejer defekt Skift (få udskiftet) lejer personale Omdrejningshastigheden er i ikke tilladt område Overhold hastighedsområde Operatør Trykket er i ikke tilladt område Overhold nominelt tryk Operatør Vakuummet er i ikke tilladt område Procesvandstemperaturen er for høj Procesvandet er stærkt kontamineret med fremmedlegemer Fremmedelementer i VacuStar WR Overhold nominelt vakuum, kontroller og rengør evt. returluftsystem Nedkøl procesvandet hhv. kontroller fyldningsstanden Udskift procesvandet Fjern fremmedelementer Spul VacuStar WR Operatør Specialiseret personale Specialiseret personale Specialiseret personale Kontraventil klaprer Kontroller kontraventil Specialiseret personale 33

34 Fejl Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse Celleventilationsventilen åbner Kontroller Specialiseret ikke celleventilationsventilen personale Driftstryk hhv. Manometer hhv. vakuummeter Erstat manometer hhv. Specialiseret driftsvakuum nås viser forkerte værdier vakuummeter personale ikke Kileremme glider Kontroller kileremme og Operatør efterspænd dem efter behov Fire-retnings-hane i forkert Indstil fire-retnings-hane Operatør position korrekt Procesvandsmængden er for lav Sørg for korrekt Operatør procesvandsmængde Kølevandsudløbstem peratur over 65 C For lidt procesvand i systemet Efterfyld procesvand Operatør Køleren er tilsmudset / procesvandsrum i VacuStar WR er tilslammet Rengør køler, rengør kølevandsrum i VacuStar WR Operatør Procesvandsmængden er for lav Sørg for korrekt Operatør procesvandsmængde Fejlagtig celleventilation Celleventilationen skal Specialiseret kontrolleres og om nødvendigt personale renses hhv. udskiftes Slam / VacuStar WR er oversuget VacuStar WR / ledninger Operatør fremmedlegemer i rengøres Udskift procesvandet VacuStar WR Effektforbruget er for høj Omdrejningshastighed er for høj Overhold hastighedsområde Operatør Sluttrykket er for høj Det nominelle tryk skal overholdes, kontroller sikkerhedsventilen Operatør Manometer viser ikke rigtigt Erstat manometer Operatør Sikkerhedsventil blæser af Lukkede ventiler i trykledning Åbn ventiler Operatør Tilstopning i tryknet Afhjælp tilstopning Operatør Manometer viser ikke rigtigt Erstat manometer Operatør Ventilationsventil reagerer Lukkede ventiler i sugeledning Åbn ventiler Operatør Opsugningsfilter tilstoppet Rengør indsugningsfilter, Operatør udskift evt. filterelementet Vakuummetret viser forkert Udskift vakuummetret Specialiseret personale 34

35 Fejl Fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl Udførelse Vand træder ud af udtømningsåbningen Glideringstætningen er beskadiget Udskift tætningen Specialiseret personale 35

36 Reservedele 9 Reservedele Vi anbefaler at have en servicepakke samt en opsugningsfilterpatron på lager. Servicepakken indeholder alle sliddele, som man har brug for til normalt reparationsarbejde. Kundeservice Spørgsmål til produktet, reservedelsbestillinger, repararationer, udskiftningsmaskiner og bestilling af montør kan rettes til vores kundeservice: Tlf.: +49 (0) Servicepakker Type Servicepakke Filterpatron VacuStar WR 2500 / WR SP VacuStar WR SP Reserve- og sliddele WR 2500 / WR 3100 Emne Antal Artikelnummer Lejefedt 400 g Rullelejer Glideringstætning Akselpakring S 55x72x Akselpakring AS 80x100x Filterpatron til sugefilter 1600 F Filterpatron til sugefilter 1600 G Reserve- og sliddele WR 4000 Emne Antal Artikelnummer Lejefedt 400 g Rullelejer Glideringstætning Akselpakring AS 65x90x Akselpakring AS 100x120x

37 Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse 10 Ud-af-ibrugtagning og bortskaffelse Når en VacuStar WR ikke mere kan anvendes, bør den skilles ad i sine enkelte dele og de forskellige materialer sorteres, før den genbruges iht. gældende miljøbestemmelser. Ikke genbrugelige materialer skal bortskaffes iht. gældende miljøbestemmelser. Før VacuStar WR tages ud af drift og bortskaffes, skal den adskilles fuldstændigt fra de omgivende aggregater. VacuStar WR må kun demonteres og bortskaffes af specialiseret personale. Er farlige eller giftige stoffer blevet transporteret, skal VacuStar WR dekontamineres, før den bortskaffes. VacuStar WR skal bortskaffes iht. gældende, landespecifikke forskrifter. 37

38 Indeks Indeks A Akseltætning Ansvar...6 Anvendelsesformål...8 Arbejdssikkerhed ATEX... 8, 24 B Beregnet anvendelsesområde...8 Beskyttelsesudstyr... 10, 32 Vedligeholdelse Betjeningspersonale Bortskaffelse Brugsanvisning...4 C Celleventilation E Ejer...9 Eksplosionsbeskyttelse F Farer Faresymbol Faresymboler Fejl Fejltabel Forbrændingsfare Forkert brug Funktion G Garanti... 6, 7 Genstart Godkendelse...9 I I denne vejledning anvendte symboler...5 Ibrugtagning Instruktion K Køling Komponenter, bevægede Kontaktperson... 7 Kontrol Celleventilation Drev før den første ibrugtagning i stoppet tilstand Procesvand, niveau Procesvand, ph-værdi sikkerhedsventil tilbageslagsventil under driften ved potentielt eksplosive gasser og gasblandinger Ventilationsventil Kundeservice... 7 L Lagring O Omdrejningsretning Opbygning Ophavsbeskyttelse... 6 P Personale Fejlafhjælpning Pneumatik Procesvandsforbrug Procesvandskredsløb Procesvandsudskillelse R Rengøring Køler Sugefilter VacuStar WR Reservedele... 7, 36 Rullelejer Smøring udskiftes

39 Indeks S Sikkerhed... 8, 22, 23, 27, 32 Skilte Sliddele... 6 Slukning Smøring Specialiseret personale Stilstand, længere tid T Tekniske data...17 Transport...22 Trykluft...13 V Vedligeholdelse...27 Vedligeholdelsesarbejder...29 Vedligeholdelsesplan

40

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Afspærringsventil med grafitpakning 1.0 Generelt om driftsvejledningen...9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger...9-2 2.1 Symbolernes betydning... 9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger... 9-2

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere