جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "جدید در دامنارک - بارداری و زایمان"

Transkript

1 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی

2 توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری در دامنارک را به شما ارائه دهد. این بروشور شرحی مختصر از بارداری و زایمان را ارائه میدهد و شما را با معاینات و آزمایشها و سایر خدمات مراقبتی موجود برای دوران بارداری آشنا میکند. این بروشور تنها بارداری و زایمانهای طبیعی را پوشش میدهد. عالئم و نشانههای بارداری طبیعی در اوایل حاملگی با قطع عادت ماهانه پس از بارداری خیلی زود متوجه تغییرات و نشانههای جسمی مختلفی خواهید شد که آمادگی آنها را نداشتهاید. بسیاری از این تغییرات و عالئم کامال طبیعی است. خستگی: در شروع بارداری بسیاری از زنان به شدت احساس خستگی میکنند. اگر این حالت در مورد شما صدق میکند تالش کنید در طول روز استراحت کنید و حتما خواب شبانه کافی داشته باشید. خستگی معموال بعد از هفته 12 بارداری از بین میرود. حالت تهوع: بسیاری از زنان در طول هفتههای اول بارداری کمابیش دچار حالت تهوع میشوند. حالت تهوع در اکثر افراد بعد از چند هفته اول بارداری از بین میرود اما در برخی دیگر این حالت طوالنیتر میشود. اگر حالت تهوع شدید و همراه با استفراغ است بهتر است درباره وضعیت خود با یک ماما مشورت کنید. او می تواند توصیههایی مفید را به شما ارائه دهد و نوع کمک مورد نیازتان را بررسی کند. 2 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

3 خود عادی زندگی به همیشه مثل میتوانید بنابراین منیشود محسوب بیماری و است طبیعی وضعیت یک بارداری باید که طور همان چیز همه آیا اینکه نگران نیز و باشید مضطرب که است طبیعی کامال حال این با دهید. ادامه کامال نیز مسئله این شود. حساس سینههایتان و شوید خلقی تغییرات دچار است ممکن همچنین خیر. یا هست باشد و ماما با میکنید جتربه آنچه درباره و کنید صحبت زندگیتان شریک شوهر/ با دارید که احساسی درباره است. طبیعی کنید. درک را نگرانیهایتان و احساسات تا کنند شما به میتوانند آنها منایید. نظر تبادل و بحث )GP( خانوادگیتان پزشک بگیرید قرار ماما و پزشک یک معاینه حتت باید زمانی چه بارداری دوران طول در رایگان صورت به میتوانند باردار زنان همه میاجنامد. طول به هفته 42 تا 37 بین طبیعی بارداری یک است شما به حواسشان همواره و کرد خواهند معاینه را شما ماما و پزشک کنند. مراجعه ماما و پزشک یک به بزرگ و میکند رشد باید که گونه آن فرزندتان و هستید سالمت در فرزندتان هم و شما هم که شوند مطمئن تا و معاینات این دهید. سونوگرافی و خون آزمایش تا شد خواهد درخواست شما از بارداری اوایل در همچنین میشود. خیر. یا دارد وجود فرزندتان خصوص در مهمی مسئله آیا داد خواهد نشان آزمایشات از: عبارتند عادی آزمایشات و معاینات هستید خود فرزند اولین تولد انتظار در وقتی بارداری هفته توسط معاینه پزشک توسط معاینه ماما سونوگرافی و خون آزمایش 6-10 دوگانه( )تست خون آزمایش 8-13 سونوگرافی )تست خون آزمایش یک اجنام احتماال و سونوگرافی سهگانه( )21( )41( زایمان از بعد روز 5 الی 4 سالمت. کننده بازدید سوی از خانه در ویزیت زایمان از بعد روز 10 الی 1 )نوزاد( زایمان از بعد هفته 5 )مادر( زایمان از بعد 8 هفته چنانچه داد. خواهد اجنام بارداری دوران در را کمتر معایناتی و بررسیها معموال ماما باشید شده باردار قبال چنانچه سازید. مطلع موضوع این از را ماما خود مالقات اولین در که است الزم باشید شده ختنه 3 زایمان و بارداری - دامنارک در جدید

4 قبال را بارداری یا است بارداریتان جتربه اولین اینکه از نظر صرف شوید مشکالتی دچار بارداریتان دوران طول در اگر اعضاء دیگر یا شوهر اگر است خوبی ایده شد. خواهد توصیه شما به بیشتری معاینات اجنام کردهاید جتربه یابند. حضور دارید بارداریتان دوران در ماما و پزشک با که مالقاتهایی قرار در بتوانند نیز خانوادهتان اب نوزاد از مراقبت و شیردهی نحوه مثل زایمان از پس نگرانیهای درباره بارداریتان دوران طول در میتوانید همچنین کنید. صحبت سالمت کننده بازدید یک تبادل و بحث خود پزشک با باره این در میتوانید دارد. وجود شفاهی مترجم یک خدمات ارائه امکان نیاز درصورت عدم و شما اطالعات محرمانگی حفظ به موظف شفاهی مترجم و سالمت کننده بازدید ماما پزشک کنید. نظر هستند. اشخاص و مراجع سایر برای آنها افشای زایمان و بارداری - دامنارک در جدید 4

5 قبل از تولد چه بررسیهایی از سوی پزشک و ماما صورت میگیرد نزد پزشک: در طول معاینات صورت گرفته نزد پزشک خانواده پزشک به طور کلی از شما درباره اوضاع و احوالتان در دوران بارداری خانوادهتان و زندگیتان سواالتی خواهد پرسید. منونه خون از شما گرفته خواهد شد و پزشک فشار خون و ادرارتان را بررسی خواهد کرد و شما را وزن خواهد منود. طی دو مراجعه آخر به پزشک پزشک بررسی خواهد کرد که آیا روند رشد کودک آن طور که باید باشد هست یا خیر. اگر دارویی مصرف میکنید پزشک تعیین خواهد منود که آیا میتوانید مصرف همان دارو را ادامه دهید یا اینکه باید دارویتان را عوض یا احتماال وقفهای در مصرف آن ایجاد کنید. الزم است درباره هر گونه دارویی که مصرف میکنید -از جمله داروهای غیر نسخهای با پزشک خود مشورت کنید. این بدین خاطر است که هر چیزی که مصرف میکنید از طریق جریان خونتان وارد بدن جنین میشود و ممکن است جنین قادر به حتمل داروها نباشد. نزد ماما: در اولین مراجعه به ماما شما و ماما جهت اطمینان از فراهم شدن بهترین شرایط ممکن در طول دوران بارداری برای شما و فرزندتان یک برنامه مراقبتی مربوط به دوران بارداری را تنظیم خواهید کرد. در این برنامه وضعیت سالمتیتان بارداریها و زایمانهای قبلی و هرگونه مشکالت روانی که ممکن است داشته باشید در نظر گرفته خواهد شد. ماما فشار خون ادرار و وزن شما را بررسی خواهد کرد و روند رشد کودک را ارزیابی خواهد منود. همچنین با شما درباره اوضاع و احوال جسمی و روحیتان صحبت خواهد کرد. شما باید تا حد ممکن با ماما و پزشک خود در بازگویی مسائل راحت باشید زیرا با این کار تضمین خواهید کرد که بهترین حمایت و خدمات مراقبتی ممکن را برای خود و فرزندتان دریافت خواهید کرد. همچنین اگر در معرض خشونت قرار داشتهاید یا تهدید به خشونت شدهاید یا اگر وقایع چشمگیر دیگری را در زندگیتان جتربه کردهاید باز هم باید روراست باشید و مطالب را بازگو کنید. چنین جتربیاتی میتواند در ارتباط با بارداری و زایمان شما را بیشتر حتت تأثیر قرار دهد. دانسنت این مسئله برای کارشناسان سالمت حائز اهمیت است زیرا میتوانند به بهترین نحو ممکن به شما کمک کنند. جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 5

6 بارداری طول در سالم عادات دوران طول در است الزم باشد داشته منو و رشد رحمتان در ممکن نحو بهترین به فرزندتان اینکه از اطمینان برای بگیرید. پیش در را فعالی زندگی و نکنید مصرف الکل نکشید سیگار کنید مصرف سالم غذاهای بارداری مصرف نیستید مطمئن اگر است. مطلوب ممکن جای تا سبزیجات و میوهجات غذایی مواد مختلف انوع مصرف با اما دارید تردید دامنارک در تهیه قابل غذایی مواد خصوص در و است مفید فرزندتان و شما سالمت برای چیزی چه کنید. مشورت خود پزشک و ماما با نیستید آشنا آنها عنوان به قندی مواد میزان کاهش همچنین کنید. خودداری منک یا روغن اندازه از بیش استفاده از پز و پخت هنگام تنها هستید باردار وقتی است. خوبی ایده الکل بدون نوشیدنیهای و کیکها بیسکویتها شیرینیها مثال این در زیرا نخورید غذا نفر دو جای به که باشید مراقب کنید. مصرف غذا معمول مقدار از بیشتر کمی دارید نیاز بود. خواهد سخت بعدا وزن این کاهش که یافت خواهد افزایش وزنتان سرعت به صورت زا آن ترک برای میتوانید میکنید مصرف دخانیات اگر نیست. خوب رحمتان در موجود فرزند سالمت برای دخانیات دود باشد. خوبی ایده میتواند نیز سیگار ترک میکشد سیگار کودک پدر اگر بگیرید. کمک محلیتان مقام یا ماما نیست. خوب فرزندتان سالمت برای نیز سیگاری- فرد از غیر اشخاصی توسط سیگار دود استنشاق - سیگار محیطی بروند. بیرون کشیدن سیگار برای همیشه که شوید مطمئن هستند سیگاری دوستانتان یا خانواده اعضاء اگر است خوب فرزندتان برای هم و شما برای هم کار این بیابید. اندام تناسب برای را دیگری راههای یا بروید پیادهروی به میشود. زایمان از قبل شما قدرت افزایش باعث و دارید نگه پایین را خود وزن میکند کمک زیرا میشود: توصیه بارداری دوران طول در زیر غذایی مکملهای مصرف بارداری اول هفته 12 طی روز در فولیک اسید میکروگرم 400 بارداری دوران طول در روز در D ویتامین میکروگرم 10 بقیه برای و بارداری دهم هفته از روز در آهن میلیگرم 50 تا 40 بارداری دوران روز در کلسیم میلیگرم 500 یا لبنی محصوالت میلیلیتر 500 بارداری طول در زایمان و بارداری - دامنارک در جدید 6

7 دردها و ناراحتیهای بعدی در دوران بارداری یبوست و هموروئید: طبیعی است که در طول دوران بارداری دچار یبوست شوید که میتواند منجر به هموروئید شود. هموروئید یک نوع ورید واریسی در ناحیه مقعد است و ممکن است باعث ایجاد خونریزی جزئی شود. شدت یبوست را میتوان با نوشیدن مقدار زیادی آب خوردن نان سبوسدار و مصرف مقدار زیادی سبزیجات کم کرد. اگر دچار هموروئید شدید پزشک یا ماما میتواند راه درمان آن را به شما بگوید. سوزش معده: دلیل ایجاد سوزش معده شلتر شدن دریچه اسفنکتر حتتانی مری واقع در باالی معده است که منجر به بازگشت اسید معده میشود. شما میتوانید با مصرف دارو میزان سوزش معده را کم کنید اما قبل از آن با ماما یا پزشک خود مشورت منایید. انقباضات براکستون هیکس: از حدود اواسط بارداری ممکن است دچار انقباضات براکستون هیکس شوید که احساسی شبیه گرفتگیهای عضالنی مکرر و قوی است. در طول انقباض درد ممکن است تا پایین کمرتان گسترش یابد. انقباضات براکستون هیکس معموال بیضرر هستند اما در صورتی که به دفعات زیاد حتی وقتی در حالت آرامش قرار دارید دچار انقباض میشوید با پزشک خود یا بیمارستانی که قرار است در آن زایمان کنید در این خصوص صحبت کنید. دردهای بدنی: جتربه احساس درد یا ناراحتی در قسمتهای مختلف بدنتان به عنوان مثال پاها ساق پا یا لگن طبیعی است. خطرناک نیست اما ممکن است ناراحت کننده باشد. میتوان درد را تسکین داد بنابراین درباره نیازهایتان با ماما صحبت کنید. ترشحات و تکرر ادرار: شما اغلب ممکن است متوجه افزایش ترشحات واژن شوید. این ترشحات به طور معمول سفید / روشن و بیبو هستند. اگر ظاهر و بوی ترشحات شما متفاوت است باید با ماما یا پزشک خود در این باره صحبت کنید. همچنین متوجه افزایش تعداد دفعات ادرار در طول دوران بارداری خواهید شد که یک امر کامال طبیعی است. احتباس آب در بدن: بسیاری از زنان در طول مراحل آخر بارداری خود احتباس آب در بدن را جتربه میکنند. ساق پا و پا به طور خاص مستعد ورم هستند و قرار دادن پاها باالتر از بدن در حالت نشسته و قرار دادن آنها روی بالشت هنگام خواب ایده خوبی محسوب میشود. همچنین مامای شما میتواند مترینهایی را به شما یاد دهد که میتواند مؤثر واقع شود. عالئم جدی در دوران بارداری خونریزی: شروع خونریزی میتواند ناچیز یا اتفاقی جدیتر باشد. بروز این حالت معموال ضرری ندارد اماهمیشه در صورت شروع خونریزی با پزشک خود یا بیمارستانی که قرار است در آن زایمان کنید متاس بگیرید. دیابت: برخی از زنان در طول دوران بارداری به دیابت مبتال میشوند. خوشبختانه بروز این بیماری نادر است اما روی سالمتی شما و فرزندتان تأثیر میگذارد. در صورت ابتال به دیابت این بیماری از طریق بررسیهای اجنام شده قبل از زایمان توسط ماما و پزشک مشخص خواهد شد و توصیههای الزم برای ادامه بارداری به شما ارائه خواهد شد. فشار خون باال: افزایش بیش از اندازه فشار خون در دوران بارداری میتواند پیامدهای جدی برای شما و کودکتان داشته باشد. بنابراین در متامی مراجعات صورت گرفته نزد ماما یا پزشک خانوادهتان در دوران بارداری فشار خون شما چک خواهد شد. اگر بین ویزیتهای دوران بارداریتان دچار سردردهای مداوم سرگیجه تاری دید یا احتباس شدید آب جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 7

8 کنید زایمان آن در است قرار که بیمارستانی یا خود پزشک ماما با همیشه که است اهمیت حائز شدید بدن در سازید. مطلع عالئم این از را آنها و بگیرید متاس به است ممکن و کنید ناراحتی احساس شکمتان شدن بزرگ خاطر به شدت به است ممکن بارداری آخر هفته چند در موجب به و بیاورد فشار مثانهتان به است ممکن کودکتان کنید. جتربه را هیکس براکستون انقباضات بیشتری دفعات حالت به خوابیدن و طبیعی حالت به کشیدن نفس و کنید ادرار عادی حالت از بیشتر حتی که بود خواهید مجبور آن از شده ارائه کمکهای متام و کنید استراحت روز طول در کافی مقدار به حتما بنابراین شود. دشوار است ممکن درازکش برای هم کار این باشید. فعال و بروید نیز پیادهروی به همواره باید حال این با کنید. قبول را دوستانتان یا خویشاوندان سوی است. خوب کودکتان برای هم شما قبل از باشد الزم است ممکن و ندارد وجود واژن طریق از نوزاد تولد امکان شرایط برخی در انتخابی: سزارین عمل و مادر برای کامال - انتخابی یا - شده برنامهریزی سزارین عمل یک شود. برنامهریزی سزارین عمل یک اجنام جهت توضیحات شما به روش این درباره ماما گیرد صورت زایمان سزارین عمل طریق از باشد نیاز اگر است. بیخطر فرزند کرد. خواهد ارائه را الزم میشود شروع حمل وضع که زمانی است: شده آغاز حمل وضع میدهد نشان که دارد وجود مختلفی نشانههای کمی مقدار است ممکن حمل وضع شروع هنگام آغشته خون با که رنگ قهوهای لزج ترشحات خونینمنایش حالت این شود. خارج شما از است شود. می نامیده رحم انقباض هر طول در شد. خواهید انقباض دچار سراسر در است ممکن و شد خواهد سفتتر شما این ابتدا در کنید. درد احساس کمرتان و شکم طور به اما هستند متعادل و نامنظم انقباضات میشوند. منظمتر پیوسته یا روان صورت به آب و میشود پاره آب کیسه کامال باید مایع این رنگ شود. می خارج قطرهای احساسی زنان برخی در باشد. شفاف و روشن است. شلوار شدن خیس شبیه بیمارستانی با آب کیسه شدن پاره محض به همیشه اگر و بگیرید. متاس کنید زایمان آن در است قرار که این از را بیمارستان نیست شفاف کامال مایع رنگ آغاز حمل وضع دیگر طرق به اگر سازید. مطلع موضوع توصیه شما به شود درباره ماما با نخست و بگیرید متاس بیمارستان با میشود زایمان و بارداری - دامنارک در جدید 8

9 ار زمانی میتواند او است. شده آغاز حمل وضع که است آن دهنده نشان که کنید صحبت نشانههایی و احساستان شما از تا داشت خواهد را آن آمادگی شما ورود محض به و کند ارزیابی کنید ترک بیمارستان مقصد به را خانه باید که آنها باشد. شما کنار در دیگری خویشاوند یا شوهر زایمان هنگام که است طبیعی کامال این دامنارک در کند. استقبال کنند. حمایت شما از هستند قادر نشود آغاز بهخود خود حمل وضع اگر مصنوعی صورت به زایمان القای درباره شما با پزشکتان یا ماما بینجامد طول به هفته 41 از بیش شما بارداری اگر خودتان عهده به تنها و تنها مصنوعی صورت به زایمان حتریک و القا جهت گیری تصمیم شد. خواهد صحبت کارکنان با دارد فرزندتان و شما برای حالت این که پیامدهایی و حالت این وقوع احتمالی زمان درباره بنابراین است کنید. صحبت زایمان هستند مضطرب زنان از برخی دارند. زایمان نحوه و درد به متفاوت واکنشهایی زنان و هستند متفاوت زایمانها متام عوامل به شما واکنش هستند. فرزند تولد انتظار در و هیجانزده زیادی حد تا انقباضات بین دیگر برخی که حالی در بدنشان کنترل دادن دست از دیگر برخی برای و کنند حتمل را زیادی درد میتوانند زنان از برخی دارد. بستگی زیادی از ناخوشایندی حوادث بیفتد اتفاق است قرار آنچه از اطمینان عدم و درد خاطر به دیگر عدهای و است سخت میکنند. جتربه دوباره را گذشته زایمان قبال که زنانی برای بکشد. طول ساعت 24 تا زایمان زمان مدت است ممکن میکنید زایمان که باری اولین کانال ابتدا در دارد. وجود نوزاد تولد و حمل وضع تا مرحله چندین است. کوتاهتر معموال زایمان زمان مدت داشتهاند شما ماما میشوید بیمارستان وارد وقتی است. خانه در ماندن کار بهترین مدت این طول در و میشود گشاد زایمان گشاد سانتیمتر 10 اندازه به رحم دهانه که هنگامی کرد. خواهد راهنمایی وضعحمل مختلف مراحل طول در را این به که میفهمید خودتان و است متفاوت احساسی انقباضات مرحله دومین است. خروج آماده کودک شد رسیدهاید. مرحله درد تسکین شود داده ماساژ یا گرم حولههای شما به است ممکن دارد. وجود حمل وضع طول در درد تسکین جهت گزینه چندین موضعی بیحسی یک که شود تزریق اپیدورال یا هوا و گاز شما به است ممکن یا بگیرید گرم آب دوش یک میتوانید تسکین را درد میتوانند که میشود ارائه مقطر آب تزریقات یا سوزنی طب بیمارستانها برخی در است. کمرتان در از کودک عبور برای ممکن جای تا را کافی فضای بتوانید تا میکند کمک موقعیت تغییر به همچنین کار این دهند. کنید. ایجاد زایمان کانال اورژانسی سزارین عمل این گیرید. قرار اورژانسی سزارین عمل حتت باشد الزم است ممکن حمل وضع طول در ناگهانی عوارض بروز درصورت درباره اما باشد کننده نگران و نابسامان نسبتا خویشاوندانتان سایر یا همسرتان و شما برای میتواند وضعیت خوبی به پزشکی تیم که باشید مطمئن میتوانید شما شد. خواهد داده توضیحاتی است اجنام حال در که اقدامی 9 زایمان و بارداری - دامنارک در جدید

10 میداند که چه کاری اجنام میدهد و نهایت تالش خود را خواهد کرد تا بهترین نتیجه ممکن را برای شما و کودکتان تضمین کند. معموال درحالی که عمل سزارین صورت می گیرد شما به هوش هستید و شوهر یا خویشاوندتان نیز میتواند در اتاق عمل در کنار شما باشد. پس از آن ماما درباره زایمان با شما صحبت خواهد کرد بنابراین میتوانید بفهمید که چه اتفاقی رخ داده است و چرا اجنام عمل سزارین اورژانسی ضروری بود. بالفاصله پس از زایمان بالفاصله پس از زایمان کودک شما روی شکمتان قرار داده خواهد شد و ماما یا شوهرتان بند ناف را خواهد برید. در مدت زمان کوتاهی پس از آن جفت خارج خواهد شد و سپس ماما بررسی خواهد کرد که آیا به بخیه نیاز دارید یا خیر. نوزادتان میتواند راه خود را به سوی نوک یکی از سینههایتان پیدا کند و شروع به تغذیه با شیر مادر کند. مدت زمان کوتاهی پس از زایمان برای شما کمی غذا و نوشیدنی سرو خواهد شد و پس از مدتی نوزادتان توسط ماما معاینه اندازهگیری و وزن خواهد شد. این معاینه بالفاصله اجنام منیگیرد زیرا الزم است پیوند اولیه بین مادر و فرزند برهم زده نشود. پس از چند ساعت در صورتی که زایمان اولتان باشد در بخش زنان و زایمان یا هتل بیماران پذیرش خواهید شد. بسیاری از زنانی که قبال زایمان داشتهاند تصمیم میگیرند که 6 الی 8 ساعت بعد از زایمان به خانه بروند و سپس روز بعد ماما با آنها متاس خواهد گرفت. هر کسی که ظرف 72 ساعت اول به خانه باز میگردد بعد از 4 الی 5 روز از سوی یک بازدید کننده سالمت در خانه مورد بازدید قرار میگیرد. اگر برای یک مدت زمان طوالنی بستری بودهاید طبق توافق قبلی بازدید کننده سالمت از شما در خانه بازدید خواهد کرد. روزهای پس از زایمان: ممکن است در رحم خود احساس درد کنید که نشانه وقوع انقباض است. این حالت پسدرد نامیده میشود. اولین روز به طور خاص به مقدار زیاد خونریزی خواهید داشت اما به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد. چنانچه عالئمی دارید که اطالعی از آنها ندارید یا عالئم ادامهدار شده است با پزشک یا بازدیدکننده سالمت خود مشورت کنید. آزمایشات و بررسیهای الزم روی نوزاد تازه متولد شده اجنام میگیرد متامی نوزادان تازه متولد شده از طریق منونه خون گرفته شده از پاشنه پا ظرف 72 ساعت از زمان تولد برای بیماریهای مادرزادی بررسی میشوند. تنها در صورتی که مسئله مهمی وجود داشته باشد از نتایج آزمایش پاشنه پا مطلع خواهید شد. متام نوزادان از حلاظ شنوایی معاینه خواهند شد. این معاینه صدمهای به کودک وارد منیکند. با این حال برخی از کودکان در صورتی که معاینه اولیه رضایتبخش نباشد دوباره حتت معاینه قرار خواهند گرفت. بسیاری از نوزادان پس از تولد زردی دارند. این امر نیز کامال طبیعی است. تنها در صورتی نیاز خواهد بود که فرزندتان در بیمارستان حتت درمان قرار گیرد که زردی شدیدی داشته باشد و بیحال باشد و از شیر مادر تغذیه نکند. اغلب 10 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

11 پزشک با دارید تردید اگر کند. کمک زردی کاهش به میتواند کار این بدهید خود شیر از فرزندتان به ممکن جای تا بگیرید. متاس سالمت کننده بازدید یا بیمارستان خانوادگیتان مادر شیر با تغذیه شیر دادن با است. طبیعی امری مادر شیر با کودک تغذیه دامنارک در و است نوزاد یک برای تغذیه سالمترین مادر شیر همچنین شما شیر میدهید. قرار خود فرزند اختیار در را معدنی مواد و ویتامینها مهم مغذی مواد پستان طریق از خود تولید بیشتری شیر بدهید او به شیر بیشتر هرچه و کند. می محافظت بیماریها از وسیعی طیف برابر در کودکتان از با باشد. دردناک اول روز چند است ممکن دادن شیر بگیرند. یاد را مادر شیر با تغذیه باید کودک هم و مادر هم کرد. خواهید کرد خواهند کمک شما به سالمت کننده بازدید و ماما میشود. برطرف معموال و است طبیعی کامال حالت این حال این دهند. ارائه را الزم کمکهای میتوانند شود ادامهدار دادن شیر هنگام درد که صورتی در و بدهید. نوزاد مخصوص خشک شیر کودکتان به باید ندارید دادن شیر به متایلی یا نیستید دادن شیر به قادر اگر کنید. دنبال دقت با را خشک شیر بستهبندی روی شده ارائه دستورالعملهای زا بردن لذت یکدیگر به کمک با باشد. نیز فوقالعادهای حس میتواند اما باشد دشوار میتواند شدن مادر پدر شد. خواهد راحتتر زوج یک عنوان به یکدیگر کنار در زمان صرف و شدن والدین - خارجی کشور یک در»جدید نام با بروشور این در را نوزاد سالمت مورد در بیشتر اطالعات میتوانید شما بازدید از میتوانید شما بخوانید. هستند«کوچک فرزند دارای که والدینی برای سالمت حوزه در الزم راهنماییهای طریق از آنالین صورت به میتوانید یا دهد قرار شما اختیار در را بروشور این کنید درخواست خود سالمت کننده کنید. پیدا دسترسی بروشور این به وبسایت 11 زایمان و بارداری - دامنارک در جدید

12 sst.dk اداره بهداشت دامنارک 2018 )Sundhedsstyrelsen( استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع آزاد است. تصاویر این نشریه نباید مجددا مورد استفاده قرار بگیرند. اداره بهداشت دامنارک )Sundhedsstyrelsen( Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 دامنارک زبان فارسی چاپ اول

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: Izbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: It is your election. Somali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: zbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: t is your election. omali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge.

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. 1 DANSK 2 Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. I Danmark findes der regler når man flytter i lejlighed eller hus. Disse regler sikrer både personen der lejer huset ud og

Læs mere