Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer"

Transkript

1 Nr. 273 november 2010 Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer Øget indsats for børn og unge > Ingen stigmatisering af udsatte > Indendørs rygemuligheder til debat > Der var bred politisk enighed om behovet for en øget forebyggende indsats og målrettede rygestoptilbud til børn og unge. Der bør endvidere være en rygepolitik på alle ungdomsuddannelser, ligesom man bør sikre, at 18-års grænsen for køb af tobak overholdes, lød det. Politikerne var enige om, at rygeloven ikke må føre til stigmatisering af svage ældre og socialt udsatte rygere på plejehjem og i eget hjem, ligesom de var enige om ikke at indføre rygerestriktioner i eget hjem også selv om hjemmet er arbejdsplads for bl.a. sosuassistenter. Holdningerne var delte i forhold til stramning af rygeloven, så rygning i rygerum mv. forbydes. Indendørs rygning bør forbydes, men til gengæld skal de udendørs rygefaciliteter være i orden, lød et synspunkt, mens andre var imod en stramning. I stedet bør man satse på tekniske løsninger og fremme alternativer til tobak som fx snus, lød det. Dette nyhedsbrev rapporterer fra Offentlig høring om lov om røgfri miljøer, som Sundhedsstyrelsen afholdt i samarbejde med den 11. oktober Bag høringen stod Folketingets Sundhedsudvalg, jf. Sundhedsudvalgets Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer (om udskydelse af tidspunktet for revision af loven) afgivet den 14. april I sin velkomsttale oplyste indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, at høringen var en opfølgning på lov om røgfri miljøer. Formålet med høringen var dels at skabe en fri og åben dialog mellem en bred vifte af aktører for loven, dels at gøre status, at opdatere viden og synspunkter samt at give bud på forbedringsmuligheder forud for de aftalte forhandlinger om en eventuel revision af rygeloven i efteråret I den forbindelse sagde ministeren til deltagerne, at vi ikke kun skal tænke i initiativer fra centralt hold, men også fra deltagerne i salen, der er tæt på borgerne, fordi de har en særlig mulighed for at gøre en forskel. Vi skal gå fordomsfrit i dialog med hinanden for gennem debatten at blive klogere og bryde med vanetænkningen. Ministeren nævnte også regeringens 2020-mål om, at Danmark skal være blandt de ti lande i verden, hvor man lever længst. I dag ligger vi på en 23. plads blandt OECD-landene. Vi skal ikke acceptere, at vi sakker agterud. Vi skal tværtimod have flere og sundere leveår og en bedre livskvalitet og uanset hvordan vi vender og drejer det, så er rygning den væsentligste livsstilsfaktor i forhold til dødelighed og middellevetid. Forandring kommer indefra og oplysning og motivation er vejen frem på forebyggelsesområdet. I kan gøre en forskel, for det er i høj grad jer, der i hverdagen har muligheden for at skabe sunde rammer, og som kan være med til at flytte holdninger, der styrker danskernes sundhed, sagde han til deltagerne. 1

2 Formålet med høringen Formålet med høringen var at tilvejebringe yderligere afbalanceret viden og synspunkter, som kan styrke folketingspolitikernes grundlag for de aftalte forhandlinger om en revision af lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007) i efteråret Inputtet fra høringen fungerer som supplement til Sundhedsstyrelsens Evaluering af loven om røgfri miljøer fra Konsekvenser af passiv rygning Knud Juel, forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, fortalte at passiv rygning også kaldet tobaksforurenet luft øger risikoen for bl.a. lungekræft, astma, KOL, hjertesygdomme, fosterskader og vuggedød. Passiv rygning er især farligt for børn, som er i risiko for at udvikle lidelser som astma, lungebetændelse, bronkitis og mellemørebetændelse som følge af røg. Samtidig vil børn, der vokser op med rygende voksne, have øget sandsynlighed for selv at begynde at ryge, sagde Knud Juel, der også kunne fortælle, at et stort problem med tobaksrøg er, at den trænger ind overalt og spreder sig via fx sprækker i vægge. Det betyder, at rygning inden døre også i rygerum, rygekabiner og på enkeltmandskontorer resulterer i et forurenet arbejdsmiljø. Dette afspejles i befolkningens holdning til muligheden for at ryge i enkeltmandskontorer mv. Næsten 50 % af de adspurgte i en tilfældig stikprøve i 2009 mener, at det er en dårlig regel. Knud Juul fortalte videre, at rygeloven har haft stor effekt, når det kommer til at reducere passiv rygning på arbejdspladser, herunder på restauranter/cafeer, og at sidstnævnte ikke har oplevet det omsætningsfald, branchen frygtede ved indførelsen af rygeloven. Knud Juel sluttede med en kommentar til de, der betragter rygerestriktioner som formynderi og rygning som en frihedsrettighed. Taler de om frihed til ren luft eller frihed til at forurene luften? spurgte han. Rygelovgivning i internationalt perspektiv Jørgen Falk, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, opridsede kort de internationale erfaringer med lovgivning om røgfri miljøer. I 2003 vedtog WHO en rammekonvention om tobakskontrol, hvorefter hvert medlemsland skal træffe beslutning om effektive lovgivningsmæssige, administrative og/eller andre foranstaltninger til beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg på indendørs arbejdspladser, i offentlige transportmidler og på indendørs offentlige steder. I 2004 indførte Irland som det første EU-land et forbud mod rygning på alle indendørs arbejdspladser, herunder i serveringsbranchen, uden at tillade rygerum. Siden har alle EU-lande implementeret lovgivning, som i varierende grad regulerer indendørs rygning. EU-landene kan opdeles i tre hovedgrupper. A-lande har helt forbudt rygning på indendørs arbejdspladser det er Irland, England, Finland og Grækenland. B-lande har forbudt rygning på indendørs arbejdspladser, dog med undtagelser på serveringssteder og tilladelse til rygerum/ rygekabiner det er bl.a. Sverige, Danmark, Frankrig, Italien, Polen og visse tyske delstater. C-lande har ganske få reguleringer og rygning er tilladt i stort set hele serveringsbranchen det er bl.a. Østrig, Ungarn, Tjekkiet og Spanien, sagde Jørgen Falk. Jørgen Falk fortalte videre, at erfaringerne med implementering af rygelovene i de forskellige lande er beskrevet i over 50 videnskabelige artikler, som Cochrane har lavet et review af. Blandt konklusionerne er, at EU landenes love samlet set har reduceret passiv rygning på arbejdspladsen med % når der ses på selvrapporterede data, og %, når der ses på biomarkører som fx blod eller udånding. Indlæggelser med akutte hjerteproblemer er reduceret med 8-15 %. Der ses ingen generel effekt i forhold til andelen af rygere, selv om der er sket et fald i nogle lande. Blandt de lande, der indgår i undersøgelsen, er der generelt over 80 % folkelig støtte til de indførte love om røgfri miljøer. Statens strukturelle tiltag og effekten på individets råderum Dennis Nørmark, antropolog og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, argumenterede for, at borgernes personlige frihed er i fare, når man fra politisk hånd, som fx med rygeloven, forsøger at regulere folks vaner og begrænse deres handlemuligheder. I et demokrati skal man respektere den enkeltes ret til at leve som han eller hun vil, hvilket bl.a. også omfatter retten til at gøre dumme ting, såsom at ryge. Hvad bliver det næste? spurgte Dennis Nørmark. Skal vi forbyde boksning eller lovgive om befolkningens rødvinsindtag? I forhold til passiv rygning anførte Dennis Nørmark, at der altid vil være utilsigtede konsekvenser af andres handlinger. Vi kommer bestandigt i vejen for hinanden i tilværelsen, men vi skal ikke lovgive om problemstillinger, som mennesker burde klare indbyrdes gennem dialog. Ved at lovgive om fx rygning og senest haveafbrænding fratager man borgerne muligheden for at forhandle sig til rette med hinanden, sagde Dennis Nørmark og slog fast, at rygeloven er en glidebane i retning af et samfund, hvor det individuelle ansvar er forsvundet, og staten har taget over. Et samfund hvor den enkelte borger er umyndiggjort og ensrettet. Rygeloven er et eksempel på en totalløsning, som gør mennesker til midler og ikke mål. Rygekulturen skal elimineres, fordi den ikke passer ind i politikernes plan, sagde Dennis Nørmark og fastslog videre, at middellevetiden intet siger om, hvad der gør mennesker lykkelige for det er nemlig individuelt. Formynderi og stigmatisering om rygelovens bivirkninger Karen West, jordemoder og HD i organisation og ledelse, fremførte det synspunkt, at rygeloven har flere utilsigtede bivirkninger. De mest markante er, at rygning og passiv rygning efterhånden får skyld for stort set alt dårligt i samfundet og at de mange 2

3 skrækhistorier om og den generelle fordømmelse af rygning i sig selv kan have negative fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for særligt svage befolkningsgrupper. Der er også skabt en faglig angst for at modsige den forfølgelse af rygere, som loven har afstedkommet, sagde hun og nævnte en situation, hvor to social- og sundhedsassistenter blev fyret fra Hvidovre Hospital for at have røget i det fri, hvorefter hverken kollegaer eller fagforening tog dem i forsvar. Karen West fortalte også, at rygeloven skaber unødig angst hos gravide, selvom intet tyder på, at antallet af for tidlige fødsler eller fosterdødeligheden er faldende i takt med, at der er blevet færre rygere. Rygeloven stiller de svageste gravide endnu ringere end før. Mange af dem ryger stadig, fordi de har ondt i sjælen, og nogle vil ikke lade sig indlægge, fordi de ikke må ryge, og deres skyldfølelse vokser, sagde Karen West, som mente, der er brug for en rygelov, som sikrer folk mod ufrivilligt at blive udsat for tobaksrøg i det offentlige rum, men som samtidig giver mulighed for at ryge under menneskeværdige forhold. Mange steder står rygerne blandt patienterne og fryser med deres dropstativer uden for hospitalerne det er uværdigt, sagde hun og føjede til, at politikerne bør lave en mere fleksibel lov, som giver plads til alle. Sundhed opnås ikke uden dialog og respekt for mangfoldighed, sagde Karen West. Høringens 1. debatrunde Høringsdeltagerne gik nu i gang med at debattere rygeloven med særligt fokus på de gevinster og ulemper, den har afstedkommet. Et af de diskussionsemner de tog op, var behovet for en øget indsats i forhold til børn og unge. Medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg, som sad i høringens politikerpanel, anerkendte problemet, men alle fremhævede i samme åndedrag, at rygeloven er en arbejdsmiljølov, som ikke omfatter privatsfæren. Blandt andet fandt Vivi Kier (KF), at børn og unges rygning i sidste ende primært er et forældreansvar. I forhold til passiv rygning i private hjem fremførte Karl H. Bornhøft (SF), at det bør være muligt at vælge en røgfri lejebolig, ligesom man i dag kan vælge at bo et sted, hvor der ikke er tilladelse til at holde hund og/eller kat. Sophie Løhde (V) mente omvendt ikke, Christiansborg bør lovgive om, hvorvidt der må ryges i en lejeboligforening eller ej. Flemming Møller Mortensen (S) mente, man kunne overveje at ændre bygningsregulativerne og gøre det obligatorisk at indlægge membraner og lignende i nybyggeri, som forhindrer røg i at brede sig fra lejlighed til lejlighed. Der var bred opbakning blandt politikerne til at øge den forebyggende indsats, så folk ikke begynder at ryge, ligesom indsatsen for, at folk holder op med at ryge, skal styrkes. Liselott Blixt (DF) mente ikke, den eksisterende rygelov giver rygere og ikke-rygere tilstrækkelig adgang til at være sammen. De skal have bedre muligheder for at mødes, hvilket bl.a. kan ske ved at forbedre de udendørs rygefaciliteter, som ofte er mangelfulde og uværdige for mennesker. Vi skal have mere menneskelighed i rygelovgivningen, sagde hun. Et andet diskussionsemne omhandlede rygere på plejehjem og socialt udsatte rygere, og der blev sat spørgsmålstegn ved, om rygeloven har begrænset disse borgeres råderum og skabt øget stigmatisering. Plejehjemsbeboere og svage ældre i eget hjem udgør en stor udfordring, fordi de skal kunne bestemme over eget liv samtidig med, at deres hjem er en arbejdsplads. Der var bred enighed politikerne imellem om ikke at indføre rygerestriktioner i eget hjem, uanset om man bor privat eller på institution. I forhold til væresteder og lignende bør der etableres bedre udendørs rygefaciliteter, så det ikke opleves som uværdigt at gå ud at ryge, sagde Per Clausen (EL). Såvel Vivi Kier (KF) som Liselott Blixt (DF) pegede på, at plejehjemsbeboere på grund af svagelighed ofte ikke er i stand til at ryge ude, hvorfor man kunne etablere særlige plejecentre eller afdelinger, hvor beboerne må ryge og hvor personalet accepterer at arbejde i et røgfyldt miljø. Karl H. Bornhøft (SF) fremhævede, at hvad angår ufordringerne på området i forhold til ældre og socialt udsatte, så må løsningerne findes lokalt. Dette kan vi ikke afklare på Christiansborg, sagde han. Endnu et diskussionsemne omhandlede stramning af rygeloven, så de eksisterende muligheder for rygning inden døre i rygekabiner, rygerum og/eller på enkeltmandskontorer forbydes. Per Clausen (EL) mente, at man også bør fjerne bestemmelsen om, at der må ryges i serveringslokaler under 40 kvadratmeter. Folk kan sagtens leve med at ryge udendørs, hvis forholdene er ordentlige, sagde han. Flemming Møller Mortensen (S) forudså, at al indendørs rygning på arbejdspladser i Danmark vil være fortid i løbet af få år. I forhold til lovrevisionen påpegede han, at det er vigtigt, at man lukker hullerne i loven og derudover sikrer, at den bliver formuleret på en klar og let forståelig måde, da danskernes evne til at forstå lovgivningen har afgørende betydning for, om den bliver overholdt. Liselott Blixt (DF) ville ikke være med til at stramme loven. I stedet bør man øge fokus på tekniske løsninger til udluftning og derudover fremme alternativer til tobak såsom snus og den såkaldte e-cigaret, sagde hun. Passiv rygning som arbejdsmiljøudfordring Lilli Kirkeskov, speciallæge i arbejdsmedicin på Bispebjerg Hospital, fortalte, at rygeloven fra 2007 har medvirket til at begrænse den samlede andel af ansatte, som dagligt bliver udsat for passiv rygning, til ca. 5 % i På værtshuse, barer, bingohaller mv. udsættes næsten halvdelen af de ansatte i 2010 dog stadig for passiv rygning. Arbejdstilsynet har i perioden januar 2008 til august 2010 givet 1388 såkaldte strakspåbud (ud af i alt kontrolbesøg) om at overholde rygelovens regler og 80 % af dem er givet til restauranter og barer. Andelen af rygere i befolkningen er faldet fra 24 % i 2004 til 21 % i Siden 2007 er en større andel af faglærte/ufaglærte end af funktionærer holdt op med at ryge, og passiv rygning på arbejdspladsen er reduceret særligt for faglærte/ufaglærte. På den baggrund konkluderede 3

4 Lilli Kirkeskov, at rygeloven ser ud til at have haft en effekt på antallet af rygere især blandt faglærte/ufaglærte. Lille Kirkeskov omtalte også en undersøgelse, som viser, at rygeloven har givet bedre arbejdsmiljø og fysisk velvære med færre helbredsgener som øjen- og luftvejsirritation og hovedpine for ansatte i serveringsbranchen. På negativsiden kan rygeloven, ifølge Lilli Kirkeskov, medføre eksempler på social adskillelse og følelse af kollegial fremmedgørelse mellem rygere og ikke-rygere. Desuden er der risiko for splid mellem kolleger, hvis rygerne har flere pauser. Der kan derfor være behov for tiltag på arbejdspladserne, som kan løse op for disse og lignende problemstillinger, sagde Lilli Kirkeskov, der også pegede på det forhold, at rygning på enkeltmandskontorer betyder, at der selv efter udluftning er røgpartikler i lokalet, som kan skade fx rengøringspersonalet, ligesom personalet, der skal hjælpe og overvåge borgere i eget hjem, på plejehjem, i fængsler og på væresteder og lignende er særligt udsat for tobaksforurenet luft. Væresteder og psykiatriske afdelinger Oluf Kroer, socialchef i Randers Kommune, fortalte om erfaringerne i Randers med at begrænse rygning på væresteder og psykiatriske afdelinger. Den gruppe af borgere, som benytter væresteder og opholder sig på psykiatriske afdelinger, ryger ofte væsentligt mere end andre. Siden rygelovens indførelse har man i Randers arbejdet på at nedbringe rygning på væresteder mv., da det kan besluttes at tillade rygning på væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne. I dag er rygning forbudt i langt de fleste fælleslokaler på kommunens døgninstitutioner, og forbuddene er indgået efter aftale med brugerne. I det hele taget er kommunen nået langt gennem en pædagogisk indsats og tæt dialog med udsatte borgere. I dag følger plejerne på de lukkede psykiatriske afdelinger patienterne udenfor når de vil ryge og det giver ingen problemer, sagde Oluf Kroer, der konstaterede, at den største udfordring var borgernes rygning i eget hjem. Det er vanskeligt at balancere hensynet til personalet og borgerne, og da man næppe vil forbyde rygning i eget hjem, må der findes tekniske løsninger, sagde Oluf Kroer og slog til lyd for, at rygeloven ikke strammes. Oluf Kroer vægtede således fortsat fleksibilitet i rygeloven, dvs. en kompromissøgende tilgang på rygeområdet, som gør alle glade også rygerne. Den strategi har man fx også benyttet på et af Randers plejehjem, hvor der er etableret et fælles rygeområde i en vinterstue. Børn og unges rygning i fokus Bjørn Holstein, professor ved Syddansk Universitet, slog fast, at rygevaner i høj grad er påvirkelige. For 40 år siden røg over halvdelen af de danske unge. I perioden 2002 til 2010 er andelen, der fortæller, at de har prøvet at ryge en gang før de blev 14 år gamle (debutalder) er faldet fra 33 % i 2002 til 20 % i I forhold til hvilken effekt lovgivningen haft på denne udvikling, fremhævede Bjørn Holstein de faktorer, som ifølge den videnskabelige forskning på området, hver især har en beskeden effekt i forhold til børn og unges rygestart og -vaner: Eksponering fra rygende venner og forældre, eksponering fra rygende lærere, konsekvent håndhævelse af rygeforbud i skolen, forbud mod rygning på offentlige steder, forbud mod markedsføring af tobaksvarer og rygning, og (forældre)forbud mod rygning i hjemmet. Videre nævnte Bjørn Holstein, at nyere undersøgelser ikke understøtter antagelsen om, at unge er mere prisfølsomme end voksne. Bjørn Holstein konstaterede, at debutalderen for rygning er øget siden indførelsen af rygeforbud i skoler i Samtidig er der blevet færre unge rygere. Der er gode indicier, men ikke entydigt bevis for, at rygeforbud på skoler er årsag til de ændrede rygevaner, sagde han. Høringens 2. debatrunde Høringsdeltagerne gik nu i gang med dagens anden debatrunde, hvor de bl.a. diskuterede behovet for nye tiltag, som kan forebygge og begrænse passiv rygning og om der er grupper i samfundet, man skal tage særligt hensyn til i forhold til at reducere passiv rygning. Et konkret diskussionsemne deltagerne tog op, var ønsket om en intensiveret indsats på børne- og ungeområdet både i forhold til dagpleje, børneinstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser mv. I den forbindelse blev det også drøftet, hvad der kan gøres for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, herunder hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe rygende børn og unge med at holde op. Fra politikerpanelet var der bred opbakning til behovet for en særlig indsats rettet mod børn og unge. Flemming Møller Mortensen (S) fremhævede, at mange unge er mere motiverede til at holde op end de ældre, og at de i højere grad, end det sker i dag, bør tilbydes rygestopkurser. Liselott Blixt (DF) mente, at der bør være en rygepolitik på alle ungdomsuddannelser. Flemming Møller Mortensen (S) pegede på, at der i dag er et problem i forhold til kontroldelen af lovgivningen, og at 18-års grænsen for køb af tobak i vid udstrækning ikke overholdes. Per Clausen (EL) mente, at man bør tage et servicetjek på de forskellige aldersgrænser og vi bør overveje at harmonere aldersgrænserne, så hele området bliver mere overskueligt og vi får en mere effektiv kontrol. Sophie Løhde (V) pegede på, at oplæggene indikerer, at samfundet er på rette kurs i forhold til børn/unge. Et andet diskussionsemne omhandlede den specifikke problemstilling, at rygekabiner og rygerum ikke fuldt ud beskytter mod de sundhedsskadelige partikler fra røgen. Flemming Møller Mortensen (S) fandt det utilfredsstillende, hvis man ikke gør brug af den nyeste og bedste rygekabineteknologi. Flemming Møller Mortensen mente, at der bør indføres minimumskrav til rygekabiner, så de ikke giver falsk tryghed. I det hele taget er det et etisk problem, at vi ikke gør alt, hvad vi kan i dag, både teknologisk og forebyggelsesmæssigt, sagde han. Karl H. Bornhøft (SF) slog fast, at det i dag ikke er muligt at opstille en sikker grænseværdi for, hvornår tobaksrøg ikke er skadeligt og derfor er det bedst for 4

5 alle parter, hvis folk ryger uden døre, sagde han. Sophie Løhde (V) var positivt indstillet over for at se på muligheden for at indføre minimumskrav til rygerum/udluftning. Rygekultur på retur Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder brugte i sin afrunding sig selv som arketypisk eksempel på, hvordan rygekulturen har forandret sig i Danmark. Bertel Haarder nævnte, at han voksede op i røgskyerne fra storrygende forældre og søskende, og selv røg i mange år. Rygekulturen var på sit højeste, da Bertel Haarder kom ud på arbejdsmarkedet, og som minister i 1980 erne rådede hans ministerium fx over et termostatstyret skab til cigarer, så røgvarerne holdt sig friske. Det var Bertel Haarders datter, som pressede ham til at stoppe, da hun var generet af røgen i hjemmet. Indenrigs- og sundhedsministeren kunne konstatere, at der de sidste 20 år er sket utrolig meget på rygeområdet i Danmark. En stor del af udviklingen skyldes en kombination af oplysning, lovgivning og at vi har fundet nye måder at hygge os på, som ikke inkluderer røg, sagde Bertel Haarder, der slog fast, at det først og sidst er den personlige motivation, som får folk til at holde op med at ryge og motivation kan man ikke lovgive om. Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslovens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse og kun linkes til visninger på måder, der fører hen til s hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner. Deltagerne på høringen De 110 deltagere ved høringen var, foruden høringsparterne for forslag til lov om røgfri miljøer fra 2007, en række organisationer og foreninger, forskere, Folketingets Sundhedsudvalg og politikere og embedsfolk fra sundhedsområdet i regioner og kommuner m.fl. Følgende politikere fra Folketingets Sundhedsudvalg sad i høringens to paneldebatter: Sophie Løhde (V) Liselott Blixt (DF) Vivi Kier (KF) (deltog kun i første paneldebat) Flemming Møller Mortensen (S) Karl H. Bornhøft (SF) Per Clausen (EL) Høringen var åben for journalister. Rådet til tinget udgives af s sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nyhedsbrev er skrevet af freelance journalist Jakob Vedelsby. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget Nr.272: Skal fedmeproblemet skæres væk Nr.271: Holdningsskifte skal sikre bedre offentlig IT Nr.270: Læger og sygeplejersker skal drive sundheds-it fremad Nr. 269: Integration Nr. 268: Biometri kan højne datasikkerheden 5

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere