GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion

2 Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion beskriver ALPHAx. Afsnit 1-6 giver de informationer som er nødvendige for at kunne pakke produktet ud, installere det og starte det på en sikker måde. Afsnit 6-17 giver vigtige informationer om produktet, såvel som informationer om service, fejlfinding og bortskaffelse af produktet. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generel information Målgruppe Symboler brugt i dette dokument Andre vigtige bemærkninger 3 2. Modtagelse af produktet Inspektion af produktet Leveringsomfang 3 3. Installation af produktet Mekanisk installation Kontrolbokspositioner Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Isolering af pumpehuset 6 4. Elektrisk installation Samling af stikket Afmontering af stikket Elektrisk installation, ALPHA SOLAR Tilslutning for strømforsyning, ALPHA SOLAR Kontrolsignaltilslutning, ALPHA SOLAR 8 5. Idriftsætning af produktet Før idriftsætning Udluftning af pumpen Udluftning af varmeanlægget Første idriftsætning 9 6. Produktintroduktion Produktbeskrivelse Anvendelse Pumpemedier Identifikation Styringsfunktioner Elementer på betjeningspanelet Display Lysfelter der viser pumpeindstillingen Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knap til valg af pumpeindstilling Reguleringsformer Pumpeydelse Omløbsventil Betjening af produktet Brug af automatisk natsænkning Automatisk natsænknings virkemåde Indstilling af manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader Start med højt moment Fejlfinding Tekniske data og indbygningsmål Tekniske data Dimensioner, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX Dimensioner, ALPHAx A, A Ydelseskurver Vejledning til ydelseskurver Kurvebetingelser Ydelseskurver, ALPHAx XX-40 (N) Ydelseskurver, ALPHAx XX-50 (N) Ydelseskurver, ALPHAx XX-60 (N) Ydelseskurve, ALPHAx A Ydelseskurver, ALPHAx A Ydelseskurver, ALPHAx XX-80 (N) Ekstraudstyr Forskrunings- og ventilsæt Isoleringsskaller ALPHA-stik ALPHA SOLAR Produktintroduktion Anvendelse Produktbeskrivelse Betjening af produktet Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet Driftsstatus Alarmstatus Driftsstatus Fejlfinding på produktet Ekstern PWM-reguleringsform og signaler Digital solar-kredsløbstyring Tekniske data Bortskaffelse af produktet Generel information 1.1 Målgruppe Læs dette dokument og quickguiden før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt personer med manglende erfaring med og kendskab til produktet, forudsat at de er under opsyn eller har fået klare instrukser vedrørende sikker brug af apparatet og forstår den dermed forbundne risiko. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn. 2

3 1.2 Symboler brugt i dette dokument Advarsler mod farer hvor der er risiko for død eller personskade FARE Angiver en farlig situation som hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARSEL Angiver en farlig situation som hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG Angiver en farlig situation som hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. Teksten der ledsager de tre faresymboler FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG, får denne opbygning: 1.3 Andre vigtige bemærkninger En blå eller grå cirkel med et hvidt grafisk symbol viser at der skal foretages en handling. En rød eller grå cirkel med en skråstreg og eventuelt et sort grafisk symbol viser at en handling ikke må foretages eller skal stoppes. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på udstyret. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. SIGNALORD Beskrivelse af faren Hvad er konsekvensen hvis du ignorerer advarslen. - Hvad skal du gøre for at undgå faren. 2. Modtagelse af produktet 2.1 Inspektion af produktet Kontrollér at det modtagne produkt er i overensstemmelse med ordren. Kontrollér at produktets spænding og frekvens svarer til spændingen og frekvensen på installationsstedet. Se afsnit Typeskilt. 2.2 Leveringsomfang Kassen indeholder følgende: ALPHAx-pumpe ALPHA-stik isoleringsskaller to pakninger quickguide. ALPHA SOLAR leveres uden isoleringsskaller men med et stik konstrueret til ALPHA SOLAR. 3

4 3. Installation af produktet 3.1 Mekanisk installation Montering af produktet Pilene på pumpehuset angiver strømningsretningen gennem pumpen. Se fig. 1, pos. A. Se afsnit 10.2 Dimensioner, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 eller afsnit 10.3 Dimensioner, ALPHAx A, A. 1. Montér de to pakninger når du monterer pumpen i røret. Se fig. 1, pos. B. 2. Montér pumpen med en vandret motoraksel. Se fig. 1, pos. C. Se også afsnit 3.2 Kontrolbokspositioner. 3. Spænd fittings. 3.2 Kontrolbokspositioner TM Fig. 2 Kontrolbokspositioner Montér altid pumpen med en vandret motoraksel. Pumpe monteret korrekt i et lodret rør. Se fig. 2, pos. A. Pumpe monteret korrekt i et vandret rør. Se fig. 2, pos. B. Montér ikke pumpen med en lodret motoraksel. Se fig. 2, pos. C og D Placering af kontrolboksen i varme- og brugsvandsanlæg Du kan placere kontrolboksen i position kl. 3, 6 og 9. Se fig. 4. TM Fig. 3 Kontrolbokspositioner, varme- og brugsvandsanlæg TM Fig. 1 Montering af ALPHAx 4

5 3.2.2 Placering af kontrolboksen i aircondition- og koldtvandsanlæg Placér kontrolboksen med stikket nedad. Se fig. 4. FORSIGTIG Varm overflade Mindre eller moderat personskade. - Placér pumpen så personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. FORSIGTIG Tryksat anlæg Mindre eller moderat personskade. - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Fig. 4 Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg Ændring af kontrolboksens position TM Hvis du ændrer kontrolboksens position, skal du fylde pumpemedie på anlægget, eller åbne afspærringsventilerne. 1. Fjern de fire skruer. 2. Drej pumpehovedet til den ønskede position. 3. Isæt og krydsspænd skruerne. 3.3 Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Fig. 6 Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Montér altid pumpen med vandret motoraksel. Placér kontrolboksen i position kl. 9. Se fig. 7. TM TM Fig. 5 Ændring af kontrolboksens position Du kan dreje kontrolboksen i trin på 90. TM Fig. 7 Placering af ALPHA SOLAR-kontrolboks Du kan dreje kontrolboksen i trin på 90. 5

6 4. Elektrisk installation 3.4 Isolering af pumpehuset Fig. 9 Eltilslutning FARE Elektrisk stød TM Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fig. 8 FARE Elektrisk stød Isolering af pumpehuset Død eller alvorlig personskade - Forbind pumpen til jord. Tilslut pumpen til en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. Du kan reducere varmetabet fra pumpe og rør ved at isolere pumpehuset og rørstrengen med isoleringsskallerne der er leveret sammen med pumpen. Se fig. 8. Isolér ikke kontrolboksen og undlad at tildække betjeningspanelet Aircondition- og koldtvandsanlæg Brug også isoleringsskallerne i aircondition- og koldtvandsanlæg. Isoleringsskallerne til aircondition- og køleanlæg fås som tilbehør. Du kan bestille isoleringsskallerne separat. Se afsnit 12. Ekstraudstyr. 6 Foretag eltilslutning og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kontrollér at forsyningsspændingen og -frekvensen svarer til værdierne på typeskiltet. Se afsnit Typeskilt. Tilslut pumpen til strømforsyningen med det medleverede stik. Se trin 1 til 7.

7 4.1 Samling af stikket Trin Handling Illustration 1 Montér kabelforskruningen og stikdækslet på kablet. Afisolér kabellederne som vist. Maksimum 1,5 mm 2 12 mm 5,5-10 mm 17 mm 7 mm TM Trin Handling Illustration 6 Skru kabelforskruningen på strømforsyningskablet. TM Forbind kabellederne til strømforsyningsstikket. TM Sæt strømforsyningsstikket i hanstikket i pumpens kontrolboks. TM Bøj kablet med kabellederne opad. TM Træk styrepladen til lederne ud, og smid den væk. TM Klik stikdækslet på strømforsyningsstikket. TM

8 4.2 Afmontering af stikket Trin Handling Illustration 4.3 Elektrisk installation, ALPHA SOLAR 1 Løsn kabelforskruningen og tag den af stikket. TM PWM = Power = TM Fig. 11 Kontrolbokstilslutninger 2 3 Træk stikdækslet af mens du trykker på begge sider. Tilføj styrepladen for at løsne alle tre kabelledere på samme tid. Hvis styrepladen er væk, løsn kabellederne en for en ved at trykke en skruetrækker forsigtigt ind i klemmeclipsen. TM TM Tilslutning for strømforsyning, ALPHA SOLAR Tilslut pumpen til strømforsyningen med TE Superseal-elstikket. 4.5 Kontrolsignaltilslutning, ALPHA SOLAR Hvis du ikke skal bruge signaltilslutningen, dæk den med en blændprop. Se fig. 11. Du kan regulere pumpen med et PWM-lavspændingssignal (impulsbreddemodulation). PWM-signalet er en metode til at skabe et analogt signal ved hjælp af en digital kilde. Kontrolsignaltilslutningen har tre ledere: signalindgang, signaludgang og signalreference. Tilslut kablet til kontrolboksen med et TE Mini Superseal-stik. Signalkablet kan leveres sammen med pumpen som tilbehør. 4 Stikket er nu adskilt fra strømforsyningskablet. TM FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Forbind pumpen til jord. Tilslut pumpen til en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. 1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz Fig. 10 Opstart af pumpen TM

9 5. Idriftsætning af produktet 5.1 Før idriftsætning 5.3 Udluftning af varmeanlægget 1 Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med medie og udluftet. Sørg for at det nødvendige tilgangstryk er tilgængeligt ved pumpetilgangen. Se afsnit 3. Installation af produktet og 10. Tekniske data og indbygningsmål Udluftning af pumpen A 180 W Min Min. TM Fig. 13 Udluftning af varmeanlægget TM Udluft varmeanlægget på følgende måde: Fig. 12 Udluftning af pumpen via en udluftningsventil der er installeret over pumpen (1) via udlufterpumpehus (2). I varmeanlæg ofte indeholder meget luft, anbefaler vi at du installerer pumper med udlufterpumpehus, dvs. ALPHAx XX-XX A. Følg denne fremgangsmåde når varmeanlægget er fyldt med væske: 1. Åbn udluftningsventilen. Pumpen er selvudluftende Du behøver ikke at udlufte pumpen før opstart. 2. Indstil pumpen til hastighed III. Luft i pumpen kan forårsage støj. Støjen ophører når pumpen har kørt i få minutter. 4. Indstil pumpen ifølge anbefalingerne. Se afsnit 7. Styringsfunktioner. Du opnår hurtig udluftning af pumpen ved kortvarigt at indstille den til hastighed III. Hvor hurtigt pumpen er udluftet afhænger af anlæggets størrelse og design. Gentag om nødvendigt proceduren. 3. Lad pumpen køre kortvarigt. Når du har udluftet pumpen, dvs. når støjen er ophørt, indstil pumpen i henhold til anbefalingerne. Se afsnit 7. Styringsfunktioner. Pumpen må ikke køre tør. 5.4 Første idriftsætning Pumpen må ikke køre tør. Lyset i betjeningspanelet viser at strømforsyningen er tilsluttet. Se fig. 10. Fabriksindstilling: AUTOADAPT. Du kan ikke udlufte anlægget gennem pumpen. Se afsnit 5.3 Udluftning af varmeanlægget. 9

10 6.1 Produktbeskrivelse 1 TM Max. 95 %RH IPX4D TM Fig. 15 Modeltype på emballagen 4 Min./Max. +2 C / +110 TM Max. 1.0 MPa (10 bar) 6 Min./Max. 0 C / < 43 db(a) TM Produktintroduktion Fig. 14 Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser ALPHA2/ALPHA3, herefter kaldet ALPHAx, er et komplet program af cirkulationspumper Modeltype Denne monterings- og driftsinstruktion dækker ALPHA2 model B, C og D samt ALPHA3. Modeltypen er angivet på emballagen og typeskiltet. Se figur 15 og 16. Fig. 16 Modeltype på typeskiltet 6.2 Anvendelse ALPHAx-cirkulationspumpen er udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg, brugsvandsanlæg samt aircondition- og koldtvandsanlæg. Koldtvandsanlæg er defineret som anlæg hvor omgivelsestemperaturen er højere end pumpemediets temperatur. ALPHAx er det bedste valg til følgende anlæg: gulvvarmeanlæg enstrengede anlæg tostrengede anlæg. ALPHAx er velegnet til følgende: 10 Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor du ønsker at optimere indstillingen af pumpens driftspunkt. Anlæg med variabel fremløbstemperatur. Anlæg hvor du ønsker natsænkning. Afbalancering af et varmeanlæg.

11 6.3 Pumpemedier Se fig. 14 for yderligere oplysninger om pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser. I varmeanlæg skal vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, for eksempel den tyske VDI 2035-norm. Pumpen er egnet til følgende medier: Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Brugsvand Maksimum: 14 dh Maksimum: 65 C Maksimal spids: 70 C. Til vand med en højere hårdhedsgrad anbefaler vi at du bruger en TPE-tørløberpumpe. Blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er = 1 mm 2 /s (1 cst) ved 20 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Eksempel: 50 % glykol ved 20 C giver en viskositet på ca. 10 mm 2 /s (10 cst) og en reduktion i pumpeydelsen på ca. 15 %. Brug ikke tilsætningsstoffer som kan eller vil forstyrre pumpens funktionalitet. Tag pumpemediets viskositet i betragtning ved valg af pumpe. FORSIGTIG Brændbart materiale Mindre eller moderat personskade. - Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. ADVARSEL Biologisk risiko Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg skal medietemperaturen altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. ADVARSEL Biologisk risiko Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg er pumpen permanent tilsluttet vandværksvandet. Derfor må du ikke tilslutte pumpen med en slange. FORSIGTIG Ætsende stof Mindre eller moderat personskade. - Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. 6.4 Identifikation Typeskilt Fig. 17 Typeskilt Pos. Beskrivelse 1 Pump type ALPHA AUTO ADAPT 2 10 Mærkestrøm [A]: 2 Min.: Min. strøm [A] Maks.: Maks. strøm [A] 3 CE-mærke og godkendelser EEI: Energy Efficiency Index Del 1: Angiver om pumpen er testet i henhold til følgende: 4 Del 2: Selvstændigt produkt Del 3: Integreret produkt i henhold til EN :2012 og EN : Spænding [V] 6 Produktnummer 7 Serienummer 8 Model 9 Oprindelsesland Indgangseffekt P1 [W]: 10 Min.: Min. indgangseffekt P1 [W] Maks.: Maksimum indgangseffekt P1 [W] 11 Maksimum anlægstryk [MPa] 12 Kapslingsklasse 13 Temperaturklasse Produktionskode: 14 Første og andet ciffer: år Tredje og fjerde ciffer: uge 15 Frekvens [Hz] 16 QR-kode TM

12 Tabellen nedenfor viser ALPHAx-modellerne med indbyggede funktioner. Funktioner/egenskaber Typenøgle Model B 2012 Model C 2015 Model D 2015 ALPHA3 model A 2015 AUTO ADAPT - proportionaltryk Konstanttryk Konstantkurve Automatisk natsænkning Manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader Start med højt moment ALPHAx XX-40 ALPHAx XX-50 ALPHAx XX-60 ALPHAx XX-80 Eksempel ALPHAx N 180 Pump type Blank: Standardversion L: Udførelse med færre funktioner Tilgangs- og afgangsåbningernes [mm] nominelle diameter (DN) Maks. løftehøjde [dm] Blank: Pumpehus i støbejern A: Udlufterpumpehus N: Pumpehus af rustfrit stål Indbygningslængde [mm] 12

13 Antal tryk 7.1 Elementer på betjeningspanelet 1 2 Aktive felter Beskrivelse 2 Mellemste proportionaltrykkurve, PP2 3 Øverste proportionaltrykkurve, PP3 4 Nederste konstanttrykkurve, CP1 5 Mellemste konstanttrykkurve, CP2 6 Øverste konstanttrykkurve, CP3 7 Konstantkurve/konstant hastighed III 8 Konstantkurve/konstant hastighed II 9 Konstantkurve/konstant hastighed I 10 AUTOADAPT 3 TM Fig. 18 Betjeningspanel Pos. Beskrivelse 1 Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det aktuelle flow i m3/t. 2 Ni lysfelter der viser pumpeindstillingen. Se afsnit 7.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. 3 Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning. 4 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning og manuel sommertilstand. 5 Knap til valg af pumpeindstilling. 6 Knap til valg af parameter i displayet, dvs. aktuelt effektforbrug i watt eller aktuelt flow i m3/t. 7 Symbol for opkobling. For oplysninger om indstillingernes funktion, se afsnit 9. Fejlfinding. 7.4 Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning 7.2 Display Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. 18, pos. 3. Se også afsnit 7.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Displayet (1) lyser når du har tændt for strømforsyningen. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m3/t (i trin på 0,1 m3/t) under drift. Fejl der forhindrer pumpen i at køre korrekt, for eksempel blokeret rotor, vises med fejlkoder i displayet. Se afsnit 9. Fejlfinding. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil pumpen ved at slå strømforsyningen fra og til. Hvis pumpens løber drejes, f.eks. under påfyldning af vand, kan der genereres tilstrækkelig energi til at der kommer lys i displayet selvom strømforsyningen er afbrudt. 7.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knappen aktiverer og deaktiverer automatisk natsænkning. Se fig. 18, pos. 4. Automatisk natsænkning er kun relevant for varmeanlæg der er forberedt til denne funktion. Se afsnit 9. Fejlfinding. Lysfeltet lyser 18, pos. 3. når automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. 7.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen Fabriksindstilling: automatisk natsænkning er ikke aktiv. Pumpen har ti mulige indstillinger for ydelsen som du kan vælge med knappen (5). Se fig. 18. Hvis du har indstillet pumpen til hastighed I, II eller III, kan du ikke vælge automatisk natsænkning. TM Pumpens indstilling vises med ni lysfelter i displayet. Se fig. 19. Fig. 19 Ni lysfelter Antal tryk 0 1 Aktive felter fabriksindstilling Beskrivelse AUTOADAPT Nederste proportionaltrykkurve, PP Styringsfunktioner

14 7.6 Knap til valg af pumpeindstilling Hver gang du trykker på knappen, skifter pumpeindstillingen. Se fig. 18, pos. 5. En cyklus er ti tryk på knappen. Se afsnit 7.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. 7.7 Reguleringsformer H PP3 PP2 Q PP1 TM Fig. 21 Tre proportionaltrykkurver/-indstillinger Valget af proportionaltrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg H H Fig. 20 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Q TM Fig. 22 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Q TM Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 20: Varmeanlæg 2-strenget anlæg Anbefalet AUTO ADAPT * Pumpeindstilling * Se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Proportionaltrykkurve, PP1, PP2 eller PP3* AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Proportionaltrykkurve, PP1, PP2 eller PP3 Ved proportionaltrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, PP1, PP2 eller PP3. Se fig. 21 hvor PP2 er valgt. For yderligere information, se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 22: Varmeanlæg Enstrenget anlæg Anbefalet Konstantkurve/ konstant hastighed I, II eller III* Pumpeindstilling * Se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Konstanttrykkurve CP1, CP2 eller CP3* AUTO ADAPT Se afsnit Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg. Konstanttrykkurve, CP1, CP2 eller CP3 Konstanttrykregulering tilpasser pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP1, CP2 eller CP3. Se fig. 23 hvor CP1 er valgt. For yderligere information, se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. H CP3 CP2 Q CP1 TM Fig. 23 Tre konstanttrykskurver og -indstillinger Valget af konstanttrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det aktuelle varmebehov. 14

15 7.7.3 Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg H H Q TM Q TM Fig. 24 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fig. 26 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 24: Anlægstype Gulvvarme Anbefalet Konstanttrykkurve, CP1, CP2 eller CP3* Pumpeindstilling * Se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. AUTO ADAPT Se afsnit Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg. Konstanttrykkurve, CP1, CP2 eller CP3 Konstanttrykregulering tilpasser flowet til det aktuelle varmebehov i anlægget og opretholder samtidigt et konstant tryk. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP1, CP2 eller CP3. Se fig. 25 hvor CP1 er valgt. For yderligere information, se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. H CP3 Fig. 25 Tre konstanttrykskurver og -indstillinger Alternativ Konstantkurve/konstant hastighed I, II eller III CP2 Valget af konstanttrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det aktuelle varmebehov. Q CP1 TM Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 26: Anlægstype Brugsvand Anbefalet Pumpeindstilling Konstantkurve/konstant hastighed I, II eller III * Se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Konstanttrykkurve, CP1, CP2 eller CP3* Konstantkurve/konstant hastighed I, II eller III Ved drift på konstantkurve/med konstant hastighed kører pumpen med en konstant hastighed, uafhængigt af det aktuelle flowbehov i anlægget. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, I, II eller III. Se fig. 27 hvor II er valgt. For yderligere information, se afsnit 11.1 Vejledning til ydelseskurver. H Fig. 27 Tre indstillinger for konstantkurve/konstant hastighed Valget af den rigtige indstilling for konstantkurve/konstant hastighed afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det antal tappesteder der forventes at være åbne på samme tid Skift fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Varmeanlæg er relativt træge anlæg der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer. Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede fordeling af varme i husets rum, skift pumpeindstillingen til det viste alternativ. Q TM

16 7.8 Pumpeydelse Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse Figur 28 viser sammenhængen mellem pumpeindstillingen og pumpeydelsen ved hjælp af kurver. Se også afsnit 11. Ydelseskurver. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 I II III TM Fig. 28 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse Indstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT fabriksindstilling PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 III II I Øverste til nederste proportionaltrykkurve Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Hastighed III Hastighed II Hastighed I Automatisk natsænkning eller manuel sommertilstand AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 28. Justering af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Justering af pumpeydelsen til variationerne i belastning over tid. I reguleringsformen AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 28. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 28. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 28. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 28. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 28. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 28. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed III er pumpen indstillet til at køre på maksimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 28. Du opnår hurtig udluftning af pumpen ved kortvarigt at indstille den til hastighed III. Se afsnit 5.2 Udluftning af pumpen. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed II er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig. 28. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed I er pumpen indstillet til at køre på minimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 28. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, dvs. absolut laveste ydelse og effektforbrug. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi, og kun elektronikken kører. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Se afsnit 9. Fejlfinding. 16

17 7.9 Omløbsventil 8. Betjening af produktet A BYPASS 8.1 Brug af automatisk natsænkning 1 2 Q min. ALPHA2 L 3 3 AUTO Fig. 30 Automatisk natsænkning er aktiveret TM Fig. 29 Anlæg med omløbsventil Formålet med en omløbsventil er at sikre at varmen fra kedlen kan fordeles når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede. Elementer i anlægget: omløbsventil flowmåler, pos. A. Minimumsflowet skal være til stede når alle ventiler er lukkede. Pumpeindstillingen afhænger af hvilken type omløbsventil der bruges, dvs. om den er manuelt betjent eller termostatstyret Indstilling af omløbsventilen Håndbetjent 1. Justér omløbsventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). 2. Overhold minimumsflowet for anlægget. Se fabrikantens vejledning. 3. Når du har indstillet omløbsventilen, indstil pumpen i henhold til 7. Styringsfunktioner Automatisk styret, termostatstyret 1. Justér omløbsventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). 2. Overhold minimumsflowet for anlægget. Se fabrikantens vejledning. Når omløbsventilen er justeret, skal pumpen indstilles til nederste eller øverste konstanttrykkurve. For yderligere information om pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se afsnit 9. Fejlfinding. TM Brug ikke automatisk natsænkning når pumpen er installeret i varmeanlæggets returløbsledning. Hvis du vælger hastighed I, II eller III, bliver automatisk natsænkning deaktiveret. Du behøver ikke at aktivere automatisk natsænkning igen hvis strømforsyningen har været afbrudt. Hvis strømforsyningen afbrydes når pumpen kører på kurven for automatisk natsænkning, starter pumpen i normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding. Pumpen skifter tilbage til kurven for automatisk natsænkning når betingelsen for skift til automatisk natsænkning igen er opfyldt. Se afsnit 8.2 Automatisk natsænknings virkemåde. Kontrollér om automatisk natsænkning er aktiveret hvis varmeydelsen er for lav i varmeanlægget. Hvis ja, deaktivér funktionen. For at sikre at natsænkningsfunktionen fungerer optimalt, skal disse forudsætninger være opfyldt: Pumpen skal være installeret i fremløbsledningen. Se fig. 30, pos. A. Kedlen skal have automatisk styring af medietemperaturen. Aktivér automatisk natsænkning ved at trykke på. Se afsnit 7.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. 17

18 8.2 Automatisk natsænknings virkemåde Pumpen skifter automatisk mellem normal drift og natsænkning når du har aktiveret automatisk natsænkning. Se afsnit 9. Fejlfinding. Skift mellem normal drift og automatisk natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til automatisk natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 10 til 15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst 0,1 C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 10 C. 8.5 ALPHA Reader Du kan bruge denne enhed til at afbalancere radiatorerne i et varmeanlæg på en hurtig og sikker måde. ALPHA Reader giver sikker aflæsning af interne data fra pumpen. Data overføres til en håndholdt enhed. Se fig Indstilling af manuel sommertilstand Manuel sommertilstand er tilgængelig fra model C. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi, og kun elektronikken kører. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Dette er et alternativ til at sætte pumpen ud af drift hvor der er risiko for kalkaflejringer. Der er en risiko for kalkaflejringer i tilfælde af en lang stilstandsperiode. I manuel sommertilstand starter pumpen jævnligt ved lav hastighed for at undgå blokering af rotoren. Displayet er slukket. Hvis der opstår alarm under manuel sommertilstand, vil alarmen ikke blive vist. Det er kun de aktuelle alarmer der vises når manuel sommertilstand deaktiveres igen. Pumpen vender tilbage til automatisk natsænkning efter sommertilstand hvis automatisk natsænkning var aktiveret før indstillingen til sommertilstand Aktivering af manuel sommertilstand Aktivér manuel sommertilstand ved at trykke på knappen for automatisk natsænkning i 3 til 10 sekunder. Se fig. 30. Det grønne lysfelt blinker hurtigt. Efter et kort stykke tid slukkes displayet og det grønne lysfelt blinker langsomt. Fig. 31 Knap for automatisk natsænkning Deaktivering af manuel sommertilstand Deaktivér den manuelle sommertilstand ved at trykke på hvilken som helst af knapperne. Derefter vender pumpen tilbage til den foregående tilstand og indstilling. 8.4 Tørløbssikring Tørløbssikringen beskytter pumpen mod tørløb ved start og normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding. Under første idriftsætning og i tilfælde af tørløb kører pumpen i 30 minutter før den viser fejlkode E4. TM Fig. 32 ALPHA Reader Aktivering og deaktivering af ALPHA Reader-tilstanden Hvis du trykker på [W/m 3 /h] og holder knappen inde i 3 sekunder, aktiveres eller deaktiveres ALPHA Reader alt afhængig af den foregående tilstand. Når ALPHA Reader er aktiv, blinker AUTONight-signallampen hurtigt for at signalere aktivitet. Du kan aktivere og deaktivere ALPHA Reader-tilstanden i alle pumpetilstande. For yderligere oplysninger, se ALPHA Reader-informationsmaterialet på Grundfos Product Center på Start med højt moment Hvis akslen er blokeret, og du ikke kan starte pumpen, viser displayet alarmen "E1 - "- -"" med en forsinkelse på 20 minutter. Pumpen forsøger at genstarte indtil den er slukket. Under startforsøgene vil pumpen vibrere på grund af belastningen ved højt moment. TM

19 9. Fejlfinding FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. FORSIGTIG Tryksat anlæg Mindre eller moderat personskade - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilen på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Fejl Betjeningspanel Årsag Afhjælpning 1. Pumpen kører ikke. Lyser ikke. a) En sikring i installationen er brændt. Udskift sikringen. b) Fejlstrømsrelæ eller fejlspændingsafbryder Indkobl relæet eller afbryderen. er udkoblet. c) Pumpen er defekt. Udskift pumpen. Skifter mellem "- -" og "E 1". a) Rotoren er blokeret. Fjern urenhederne. Skifter mellem "- -" og "E 2". Skifter mellem "- -" og "E 3". Skifter mellem "- -" og "E 4". a) Utilstrækkelig forsyningsspænding. Kontrollér at forsyningsspændingen ligger inden for det specificerede område. a) Elektrisk fejl. Udskift pumpen. a) Tørløbssikring. Sørg for at der er tilstrækkeligt med væske i rørsystemet. Nulstil fejlen ved at trykke på hvilken som helst knap eller afbryd strømforsyningen. 2. Støj i anlægget. Viser et tal. a) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Se afsnit 5.3 Udluftning af varmeanlægget. b) For stort flow. Reducér løftehøjden. 3. Støj i pumpen. Viser et tal. a) Luft i pumpen. Lad pumpen køre. Pumpen udlufter sig selv over tid. Se afsnit 5.2 Udluftning af pumpen. b) Tilgangstrykket er for lavt. Forøg tilgangstrykket, eller kontrollér luftvolumen i en eventuel ekspansionsbeholder. 4. Mangel på varme. Viser et tal. a) Pumpeydelsen er for lav. Forøg løftehøjden. 19

20 10. Tekniske data og indbygningsmål 10.1 Tekniske data Forsyningsspænding 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Motorbeskyttelse Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse IPX4D Isolationsklasse F Relativ fugtighed Maksimum 95 % RH. Anlægstryk Maksimum 1,0 MPa, 10 bar, 102 m løftehøjde. Medietemperatur Min. tilgangstryk Tilgangstryk EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau 75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 m løftehøjde 90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 m løftehøjde 110 C 0,108 MPa, 1,08 bar, 10,8 m løftehøjde EMC Directive: 2004/108/EC. Anvendte standarder: EN :2006 og EN :1997. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). Omgivelsestemperatur 0-40 C Temperaturklasse TF110 i henhold til CEN Overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur overstiger ikke 125 C. Medietemperatur C Specifikke EEI-værdier < 0,8 watt ALPHAx XX-40: EEI 0,15 ALPHAx XX-50: EEI 0,16 ALPHAx XX-60: EEI 0,17 ALPHAx XX-80: EEI 0,18 ALPHAx XX-40 A: EEI 0,18 ALPHAx XX-60 A: EEI 0,20 For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Effektforbrug i manuel sommertilstand Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] ADVARSEL Biologisk risiko Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg anbefaler vi at du holder medietemperaturen under 65 C for at undgå kalkudfældning. Medietemperaturen skal altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: 60 C Hvis medietemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen, skal pumpen være installeret med pumpehovedet og stikket i position kl

21 10.2 Dimensioner, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Målskitser og måltabel. TM Fig. 33 ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60 Dimensioner Pump type L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, * Britisk version: G 1 1/2. 21

22 10.3 Dimensioner, ALPHAx A, A Målskitser og måltabel. TM Fig. 34 ALPHAx A, A Pump type Dimensioner L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHAx A , /2 ALPHAx A , /2 22

23 11. Ydelseskurver 11.1 Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve. AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver effektkurve, P1, hører en ydelseskurve. Effektkurven viser pumpens effektforbrug i watt ved en given ydelseskurve. P1-værdien svarer til den værdi du kan aflæse på pumpens display. Se fig. 35. H PP3 CP3 PP2 CP2 I PP1 CP1 II III P1 III II I Q TM Fig. 35 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Indstilling AUTO ADAPT fabriksindstilling PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 III II I Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstantkurve/konstant hastighed III Konstantkurve/konstant hastighed II Konstantkurve/konstant hastighed I Kurve for automatisk natsænkning/manuel sommertilstand Se disse afsnit for yderligere oplysninger om pumpeindstillinger: 7. Styringsfunktioner 11.2 Kurvebetingelser Følgende retningslinjer gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på 83,2 kg/m 3 og en medietemperatur på 60 C. Alle kurver viser gennemsnitsværdier og må ikke anvendes som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret I, II og III. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Konverteringen mellem løftehøjden H [m] og trykket p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på 1000 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN

24 11.3 Ydelseskurver, ALPHAx XX-40 (N) H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP1 CP1 1 III II I Q [m³/h] P1 [W] II III Q [m³/h] Fig. 36 ALPHAx XX-40 I TM Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,18 Min. 3 0,04 Maks. 18 0,18 24

25 11.4 Ydelseskurver, ALPHAx XX-50 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 2 CP1 1 0 II III I Q [m³/h] P1 [W] II III 10 5 I Q [m³/h] Fig. 37 ALPHAx XX-50 TM Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,24 Min. 3 0,04 Maks. 26 0,24 25

26 11.5 Ydelseskurver, ALPHAx XX-60 (N) H [m] 6 PP3 5 CP3 4 PP2 CP2 3 PP1 2 CP1 1 0 I II III Q [m³/h] P1 [W] I Q [m³/h] II III TM Fig. 38 ALPHAx XX-60 Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 26

27 11.6 Ydelseskurve, ALPHAx A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 P1 [W] III II Q [m³/h] I TM Fig. 39 ALPHAx A Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,18 Min. 3 0,04 Maks. 18 0,18 27

28 11.7 Ydelseskurver, ALPHAx A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 2 CP1 1 0 III I II Q [m³/h] P1 [W] I Q [m³/h] II III TM Fig. 40 ALPHAx A Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 28

29 11.8 Ydelseskurver, ALPHAx XX-80 (N) PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 TM Fig. 41 ALPHAx A Indstilling P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,44 Min. 3 0,04 Maks. 50 0,44 29

30 12.1 Forskrunings- og ventilsæt Produktnumre, forskruninger mm Rp R mm Tilslutning Rp ALPHAx 3/ / /4 3/ / xx* G1 15-xx N* 25-xx G 1 1/2 25-xx N xx G2 32-xx N * Ved bestilling til britiske versioner anvendes produktnumre for 25-xx (G 1 1/2). Fås efter ønske. G-gevind har en cylindrisk form i henhold til standarden EN-ISO R-gevind har en konisk form i henhold til standarden ISO 7-1. I tilfælde af et gevind med en størrelse på 1 1/2" er gevindene specificeret som G1 1/2 eller R1 1/2. Du kan kun skrue G-hangevind (cylindriske) i G-hungevind. Du kan skrue R-hangevind (koniske) i G- eller R-hungevind. Se fig Isoleringsskaller Pumpen leveres med to isoleringsskaller. Type A-pumper med udluftningskammer leveres ikke med isoleringsskaller. Du kan dog bestille isoleringsskaller som tilbehør. Se tabellen nedenfor. Isoleringsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. Isoleringsskallerne, der er specialfremstillet til den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. Isoleringsskallerne monteres nemt omkring pumpen. Se fig. 43. R Rp Pump type Rc ALPHAx XX-XX 130 ALPHAx XX-XX 180 ALPHAx XX-XX A Produktnummer Kan rekvireres reservedel reservedel tilbehør G TM Fig. 42 G-gevind og R-gevind TM Ekstraudstyr Fig. 43 Isoleringsskaller 30

31 12.3 ALPHA-stik Fig. 44 ALPHA-stik Pos. Beskrivelse * Lige ALPHA-stik, standard multistik, komplet ALPHA-vinkelstik, standard vinkelkabeltilslutning, komplet ALPHA-stik, 90 bøjning mod venstre, inklusive 4 m kabel ALPHA-stik, 90 bøjning mod venstre, inklusive 1 m kabel og integreret NTC beskyttelsesmodstand Produktnummer * Dette specialkabel med aktiv, indbygget NTC-modstand reducerer mulige indkoblingsstrømspidser. Bruges for eksempel hvis relækomponenterne er af ringe kvalitet og følsomme over for indkoblingsstrømspidser. TM Kan rekvireres reservedel tilbehør tilbehør tilbehør 13.2 Anvendelse Den nye ALPHA SOLAR er udviklet til at blive integreret i alle typer af solvarmeanlæg med enten reguleret eller konstant flow Produktbeskrivelse ECM-motorer med høj virkningsgrad som for eksempel ALPHA SOLAR må ikke hastighedsreguleres ved hjælp an en ekstern hastighedsregulator som varierer eller pulserer forsyningsspændingen. Du kan regulere hastigheden med et PWM-lavspændingssignal fra en solvarmestyring for at optimere solvarmehøsten og anlæggets temperatur. Pumpens effektforbrug reduceres betydeligt som følge heraf. Hvis der ikke er et PWM-signal tilgængeligt, kan du indstille pumpen til konstanthastighed, så den kun tændes og afbrydes af styringen Betjening af produktet 13.5 Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet Brugergrænsefladen er konstrueret med en enkelt trykknap, en rød/grøn signallampe og fire gule signallamper.. ALPHA SOLAR-kabler og -stik kan fås på forespørgsel. Trykknap Lysdioder 13. ALPHA SOLAR 13.1 Produktintroduktion TM Fig. 46 Brugergrænseflade med én trykknap og fem signallamper Brugergrænsefladen viser følgende: driftsstatus alarmstatus oversigt over indstillinger, efter tryk på knappen Driftsstatus Under drift viser displayet den aktuelle driftstatus eller alarmstatus. TM Alarmstatus Hvis cirkulationspumpen har registreret én eller flere alamer, vil den røde/grønne signallampe skifte fra grøn til rød. Når en alarm er aktiv, viser signallamperne alarmtypen som angivet i tabellen nedenfor. Hvis flere alarmer er aktive på samme tid, viser signallamperne fejlen med den højeste prioritet. Prioriteten defineres ved rækkefølgen i tabellen. Når der ikke længere er aktive alarmer, skifter brugergrænsefladen tilbage til driftsstatus. Fig. 45 ALPHA SOLAR-pumpe 31

32 13.8 Driftsstatus LEDerne viser enten den aktuelle driftstatus eller alarmstatus. Denne cirkulationspumpe er til enten konstantkurveregulering eller ekstern PWM-signalregulering med profil C. Se fig. 47. CONSTANT CURVE m 6.5 m CONSTANT CURVE m 8.5 m CONSTANT CURVE m 10.5 m CONSTANT CURVE m 14.5 m PWM C PROFILE SOLAR PWM C PROFILE SOLAR 7.5 m 14.5 m TM Fig. 47 Driftsform PWM virker kun hvis du har indstillet pumpen til driftsformen PWM. Tryk på knappen fem gange indtil den grønne LED lyser. Når du tilslutter PWM-kablet, lyser de gule LEDer og du kan regulere pumpen ved hjælp af PWM-signalet. Se fig Fejlfinding på produktet Alarmstatus vises ved hjælp af signallamperne. Fejl Beskrivelse ON 5 mm No.2 Rotoren er blokeret. Deblokér rotoren. 230 V ON <160 V Forsyningsspændingen er lav. Kontrollér at der er tilstrækkelig spændingsforsyning til pumpen. ON 230 V Elektrisk fejl. Udskift pumpen og send pumpen til det nærmeste Grundfos servicecenter. FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. FORSIGTIG Tryksat anlæg Mindre eller moderat personskade - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. 32

33 14. Ekstern PWM-reguleringsform og signaler PWM kan kun køre når pumpen er i kurve-4-drift. PWM C-profil-indgangssignal Ved høje PWM-signaler (driftscykler), forhindrer en hysterese at cirkulationspumpen starter og stopper hvis indgangssignalet svinger omkring forskydningspunktet. Ved lave PWM-signaler, er cirkulationshastigheden høj af sikkerhedsmæssige årsager. I tilfælde af kabelbrud i et solaranlæg, fortsætter cirkulationspumperne med at køre ved maksimumshastighed for at overføre varme fra den primære varmeveksler. Maks. 15. Digital solar-kredsløbstyring For at erstatte UPS SOLAR med en ny ALPHA SOLAR som lever op til EuP-normen, tilbyder vi to løsninger: Udskift SOLAR-styringen med en styring som egner sig til højeffektive pumper. Gem den gamle styring, og brug pumpen med fasestyring. Brug en konverter, SIKON HE, som kan konvertere fasestyring til et PWM-signal. Når du bruger SIKON HE, kan du udskifte den konventionelle 230 V UPS-varmepumpe med Grundfos ALPHA SOLAR-pumper uden at du behøver at udskifte styringen til højvirkningsgradspumpestyring. Funktionen for pumpens ydelsesstyring bibeholdes. Hastighed Fig. 48 PWM C-profil indgang PWM-indgangssignal [%] TM PWM-indgangssignal [%] Pumpestatus 10 Maksimumshastighed: maks. > 10 / 84 Variabel hastighed: min. til maks. > 84 / 91 Minimum hastighed nominal speed > 91/95 Hysteresisområde: til/fra > 95 / 100 Standby-funktionstilstand: fra Fig. 49 Digital solvarmestyring For yderligere information om styringen, se Tekniske data TM Anlægstryk Min. tilgangstryk Maks. medietemperatur Kapslingsklasse Motorbeskyttelse Godkendelser og mærkninger Der er ikke behov for ekstern beskyttelse Propylenglykolvandblanding Maksimum 1,0 MPa (10 bar). 0,05 MPa (0,50 bar) ved 95 C medietemperatur C ved en gennemsnitstemperatur på 70 C C ved en gennemsnitstemperatur på 60 C IPX4D VDE, CE Maksimal propylenglykol-vandblanding er 50 %. Bemærk: Propylenglykol-vandblandingen reducerer ydelsen på grund af en højere viskositet. 33

34 ALPHA SOLAR xx /180 Indstilling Kurve 1 Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maksimum løftehøjde nom 4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m Indstilling Kurve 1 Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maksimum P 1 nom 19 W 28 W 35 W 45 W EEI 0,20 Del 3 P L,avg 20 W TM Fig. 50 Ydelseskurve Bemærk: PWM-hastighedskurver på forespørgsel. Elektriske data, 1 x 230 V, 50 Hz Indstillinger Hastighed P 1 [W] I 1/1 [A] PWM C PP CP CC Min. 2* 0, Maks. 45 0,48 * Kun ved minimum PWM-hastighed B1 B2 H1 H3 H2 TM TM L1 L3 Mål [mm] Pump type L1 L3 B1 B2 H1 H2 H3 Tilslutninger Vægt [kg] ALPHA SOLAR G 1 1,8 ALPHA SOLAR G 1 1/2 1,9 ALPHA SOLAR G 1 1/2 2,0 34

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings-

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere