Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt ansøgning om forsøgsordning (genudmelding) Ansøgningsfrist d. 12. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Baggrund for puljen og målgruppe Puljens målgruppe Puljens formål Forventede resultater og virkninger Ansøgerkreds Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning Projektperiode Støtteegnede projekter Generel model for sociale akuttilbud Ydelser Ledelse Samarbejde Anonymitet Formidling Faglige tilgang og metodisk fundament Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Fysisk placering og indretning Den semi-integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Side 1 af 17

2 8.3.4 Fysisk placering og indretning Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Dokumentation og evaluering Rapportering Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse Side 2 af 17

3 1 Indledning I aftalen om satspuljen på psykiatriområdet for har regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier afsat midler til udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne. Derfor udmeldes puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i perioden fra oktober 2014 til og med december På baggrund af en ansøgningspulje udvælges op til 20 kommuner, der skal etablere sociale akuttilbud. Der er afsat 21,2 mio. kr. til fordeling blandt kommunerne. Puljen udmøntes på FL Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Puljen tager afsæt i et tidligere forsøg med socialpsykiatriske akuttilbud til mennesker med sindslidelser, der blev igangsat i forbindelse med satspuljeaftalen for Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra dette forsøg er der med nærværende pulje afsat midler til at udbrede en model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner, som ikke allerede har et akuttilbud. Med henblik på en systematisk udbredelse i kommunerne samt for at kunne følge op på effekterne af akuttilbuddet, er der indledningsvist udarbejdet en beskrivelse af akuttilbudsmodellen. Kommuner, som tildeles midler fra denne pulje, skal således udbrede den model for sociale akuttilbud, som beskrives i denne vejledning. Da der ikke er hjemmel i serviceloven til oprettelse af sociale akuttilbud, skal projektet godkendes som forsøgsordning efter servicelovens (SEL) 184, jf. afsnit 6. 2 Baggrund for puljen og målgruppe De danske regioner og kommuner har over en årrække haft et stigende fokus på rehabilitering og mindre indgribende indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Dette ses bl.a. ved, at et stigende antal borgere får tildelt bostøtte i eget hjem (SEL 85). Denne udvikling øger behovet for mere fleksible tilbud, der kan tilpasses borgernes akutte behov. En del mennesker med psykiske lidelser oplever akutte psykiske kriser eller akut opståede krisesituationer. Akutte kriser er ofte dårligt forenelige med åbningstiderne i de eksisterende socialpsykiatriske tilbud, der normalt ikke er tilgængelige i aften- og nattetimerne. Desuden kræver flertallet af eksisterende tilbud visitation eller forudgående aftale. I tilfælde, hvor en borger med psykisk lidelse oplever en akut psykiske krise, men ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling, kan et akut socialt tilbud bidrage til at forebygge en unødig optrapning af krisen. En tidlig og akut social indsats kan således medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Dette gælder særligt for borgere, der bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien eller flytter fra botilbud til eget hjem, idet der i overgangen til egen bolig er risiko for, at en akut krise kan opstå, eller at borgeren oplever perioder med utryghed. For disse borgere kan adgang til et socialt akuttilbud have stor betydning for muligheden for at kunne opretholde et liv i egen bolig. Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor en borger i akut psykisk krise eller med akut behov for støtte og omsorg kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Ved henvendelsen i akuttilbuddet modtager borgeren støtte og omsorg, og medarbejderen, der modtager borgeren, forsøger at stabilisere situationen samt skabe tryghed hos borgeren her og nu. Når stabilitet er opnået, modtager borgeren tilbud om korte rådgivningsforløb. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, og borgeren kan som udgangspunkt være anonym. Et socialt akuttilbud har derved såvel et afhjælpende som et forebyggende sigte. Afhjælpende, da det giver mennesker i akut psykisk krise et let tilgængeligt og mindre indgribende tilbud om støtte, omsorg og rådgivning. Forebyggende, da dette styrker borgerens mulighed for at blive i egen bolig og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra forsøget med socialpsykiatriske akutilbud finansieret via satspuljen for 2008 er der med puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig afsat midler til at udbrede en generel model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner for at sikre en bred adgang til sociale akuttilbud. Side 3 af 17

4 Et centralt mål med puljen er desuden at tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud. Dette med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt at akuttilbudsmodellen kan udbredes til yderligere kommuner. 2.1 Puljens målgruppe Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser, der bor i egen bolig. Målgruppens størrelse er vanskelig at afgrænse, men det skønnes, at pct. af den danske befolkning på et givent tidspunkt har psykiske vanskeligheder i varierende grad, mens 10 pct. af befolkningen derudover i større eller mindre grad er præget af psykisk sårbarhed. Det svarer til, at der i en kommune af medianstørrelse (ca indbyggere) på et givet tidspunkt vil være omkring mennesker med psykiske vanskeligheder, mens omkring derudover vil leve med en psykisk sårbarhed. 1 Målgruppen for puljen afgrænses ud fra følgende punkter: Målgruppen har en psykisk lidelse, eller er psykisk sårbar: Målgruppen omfatter borgere med en psykisk lidelse både med og uden en psykiatrisk diagnose. Målgruppen er både borgere, der er eller tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien samt borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med psykiatrien. Målgruppen bor i egen bolig: Målgruppen omfatter borgere, der bor i egen bolig, enten alene eller samme med andre. Derudover omfatter målgruppen også borgere, der bor i et 107 tilbud, hvor der ikke er døgndækning. Målgruppen oplever en akut psykisk krise: Målgruppen omfatter borgere, der har et akut behov for social støtte og omsorg, men som ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling. En henvendelse betegnes som akut, når en borger henvender sig til akuttilbuddet på eget initiativ, og borgeren selv oplever situationen som akut. Derudover kan pårørende, samarbejdspartnere eller andre i kontakt med en person i akut psykisk krise også henvende sig til akuttilbuddet, hvorefter akuttilbuddet tager over, hvis borgeren selv ønsker dette. Hvis en borger henvender sig til akuttilbuddet, men vurderes ikke at være del af målgruppen, må borgeren som udgangspunkt aldrig afvises, men hjælpes videre til den rette instans. Målgruppens alder: Målgruppen omfatter borgere i alderen fra 18 år og opefter. Akuttilbuddet kan dog på baggrund af en vurdering af en konkret situation som akut tage imod borgere under 18 år. Ved modtagelse af borgere under 18 år skal akuttilbuddets medarbejdere dog være opmærksomme på, at man er underlagt reglen om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år jf. vejledningens afsnit Puljens formål Puljens overordnede formål er at borgere med en psykisk lidelse kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Puljen skal desuden tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt evt. udbredelse af modellen til yderlige kommuner. Puljens overordnede forandringsteori ses i figur 1, hvor puljens overordnede aktiviteter, output og forventede resultater og virkninger er indført. Dette uddybes under afsnit 4. 1 Kilde: Socialstyrelsen (2013): Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser der virker. Side 4 af 17

5 4 Forventede resultater og virkninger Figur 1 viser sammenhængen mellem udbredelsen af sociale akuttilbud og de forventede resultater og virkninger heraf på borgerniveau. Figur 1: Puljens overordnede forandringsteori Input Aktiviteter Output Resultater Virkninger Mål Etablering af sociale akuttilbud i 20 projektkommuner Kompetenceudvikling af medarbejdere Implementering af generel model for sociale akuttilbud Etablering af samarbejder med relevante parter Døgnåben akuttelefon, fremmøde og rådgivning, overnatningsmulighed evt. udkørende funktion Medarbejdere anvender metoderne krisesamtale og krise plan Relevante aktører har kendskab til og samarbejder med akuttilbuddet Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer Borgere i målgruppen får hurtig håndteret akut opståede psykisk krise Flere i målgruppen får mulighed for, og føler sig tryggere ved, at flytte fra et botilbud til egen bolig Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning Flere i målgruppen undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien Borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse Akuttilbuddet koordinerer indsatsen med andre tilbud i kommunen når dette er relevant Borgere i målgruppen oplever at akuttilbuddets indsats er koordineret med evt. andre indsatser Flere i målgruppen oplever en nemmere overgang ved udskrivning fra behandlingspsykiatri til egen bolig Forandringsteorien bygger på en antagelse om, at udbredelse af sociale akuttilbud til flere kommuner vil medføre følgende resultater på kort sigt 2 : Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet. Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet, og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer. Borgere i målgruppen får hurtig håndteret en akut opstået psykisk krise. Borgere i målgruppen oplever, at akuttilbuddets indsats er koordineret med eventuelle andre indsatser. Virkningen af disse resultater forventes på længere sigt at være, at flere borgere i målgruppen for sociale akuttilbud 3 : Får mulighed for, og føler sig tryggere ved at flytte fra et botilbud til egen bolig. Undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien, herunder særligt indlæggelser, der kan forebygges gennem akut støtte og omsorg og en stabilisering af situationen Oplever en nemmere overgang med udskrivning fra behandlingspsykiatrien til egen bolig. Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der ikke allerede findes et socialpsykiatrisk akuttilbud. Der udvælges op til 20 kommuner. Der gøres opmærksom på, at der forventes en kommunal medfinansiering, jf. Aftale om satspuljen på psykiatriområdet og afsnit 9 i denne vejledning. 2 Målt i forhold til målgruppens oplevelse af samme før etableringen af det sociale akuttilbud. 3 Ibid. Side 5 af 17

6 De øvrige ansøgningskriterier samt krav til beskrivelse af projektet er oplistet under vejledningens afsnit 9. 6 Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning For at ansøge nærværende pulje om midler til oprettelse af et akuttilbud skal kommunen indsende en ansøgning, der er så fyldestgørelse, at der både kan foretages en vurdering af tildeling af midler fra puljen, og om projektet kan godkendes som forsøgsordning efter servicelovens 184. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at oprette sociale akuttilbud, som er beskrevet i afsnit 8. En godkendelse af projektet som forsøgsordning efter servicelovens 184 giver hjemmel til at oprette et socialt akut tilbud til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbare personer. Rammerne for akuttilbuddet og dermed forsøgsordningen er beskrevet i denne vejledning, jf. afsnit 8. 7 Projektperiode Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Midlerne skal anvendes i projektperioden. 8 Støtteegnede projekter Der tildeles midler til kommuner, som vil udbrede en generel model for sociale akuttilbud til kommunerne. Indhold og ydelser i denne generelle model skal indgå i de sociale akuttilbud, som kommunerne etablerer. Den generelle model for sociale akuttilbud, som kommunerne skal udbrede, er beskrevet under afsnit 8.1. Kommunerne kan vælge mellem to modeller for organisering af den generelle model for det sociale akuttilbud. De to organisationsmodeller er: 1. Integreret organisationsmodel (se afsnit 8.2) eller 2. Semi-integreret organisationsmodel (se afsnit 8.3). Kommunerne skal i ansøgningen angive, hvilken af de to organisationsmodeller (integreret model eller semiintegreret model), kommunen ønsker at udbrede. Den i ansøgningen angivne organisationsmodel er bindende for den samlede projektperiode. 8.1 Generel model for sociale akuttilbud Nedenfor er beskrevet den generelle model for sociale akuttilbud. Det er denne model, som kommuner, der tildeles midler fra puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig, skal udbrede Ydelser Der er tre kerneydelser, der som minimum skal være til rådighed i de sociale akuttilbud, der tildeles midler fra denne pulje. De tre kerneydelser er: En akuttelefon med åbent for telefoniske henvendelser døgnet rundt alle ugens dage. Mulighed for at borgeren kan møde op i akuttilbuddet uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte/omsorg/rådgivning. Mulighed for at borgeren kan overnatte i akuttilbud, hvis borgeren oplever behov herfor. Derudover kan kommunerne vælge at tilbyde: En udkørende funktion, hvor en medarbejder fra akuttilbuddet yder rådgivning og støtte der, hvor borgeren befinder sig. Side 6 af 17

7 Det er centralt, at disse kerneydelser udbredes ensartet i alle kommunerne, så alle borgere i projektet modtager samme tilbud 4. Desuden skal alle akuttilbuddene i kommunerne i deres metodiske og teoretiske tilgang anvende Krisesamtalen og Kriseplanen, som disse er beskrevet i bilag 2 og 3 (se desuden afsnit 8.1.6) Ledelse Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Der skal nedsættes en styregruppe for akuttilbuddet bestående af leder/projektleder, en kommunalpolitisk repræsentant og evt. repræsentanter fra relevante samarbejdspartnere. Det skal tilstræbes, at der er en regional repræsentant i styregruppen. Styregruppen mødes minimum to gange årligt i projektperioden f.eks. i forbindelse med statusafrapportering til evalueringen og gerne oftere efter behov. Styregruppen er ansvarlig for at sikre projektets fremdrift, herunder at tidsplanen for implementeringen og de medfølgende aktiviteter følges, at der sker en rettidig indrapportering af data til den samlede evalueringen af akuttilbuddene samt at budgettet overholdes. Styregruppen skal reagere, hvis dette ikke er tilfældet. Desuden bør styregruppen forholde sig til evt. udfordringer i projektet, og til hvorvidt disse fordrer justeringer i projektet. Der kan desuden med fordel nedsættes en følgegruppe, hvor bl.a. øvrige samarbejdspartnere og brugerorganisationer kan indgå Samarbejde Der identificeres en række aktører, som er centrale at indgå i enten formelt eller uformelt samarbejde med i forbindelse med etableringen og driften af et socialt akuttilbud. Der skal i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet udarbejdes et samlet overblik over, hvilke relevante samarbejdsparter der findes i henholdsvis kommunen, regionen samt øvrige relevante aktører. Der skal i forlængelse heraf udarbejdes en kommunikationsstrategi, som dels skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet samt sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Der skal desuden, ved etableringen af akuttilbuddet og i forbindelse med udarbejdelse af akuttilbuddets kommunikationsstrategi, udarbejdes en procedure for, hvordan det sikres, at akuttilbuddets indsats koordineres med øvrige indsatser, som borgere der henvender sig hos akuttilbuddet enten modtager, eller kan have behov for, således at det sikres, at borgeren fra akuttilbuddet sendes videre til relevant tilbud eller efterværn (se afsnit vedr. kommunikationsstrategi). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats (se afsnit vedr. kriseplanen) Samarbejde med relevante samarbejdsparter kan desuden ske ved at inddrage relevante parter i akuttilbuddets styregruppe og følgegruppe. Omkringliggende kommuner Der vil i udvælgelsen af kommuner til puljen blive lagt vægt på, at kommunerne indgår formelle samarbejdsaftaler med flere omkringliggende kommuner. Dette skal skabe grundlag for en bred adgang til akuttilbuddet, herunder også for borgere i kommuner, hvor målgruppen er for lille til at oprette et tilbud. Det kan være særlig relevant at indgå samarbejde med omkringliggende kommuner, der har sammenfaldende optageområde for behandlingspsykiatrien som ansøgerkommunen. Det forventes, at et solidt tværkommunalt samarbejde kan være med til at understøtte forankringen af akuttilbuddet efter projektperiodens udløb. Bilag 1 er vedlagt til inspiration som eksempel på en model for en samarbejdsaftale 5. Der vil i udvælgelsen af kommunerne blive lagt vægt på, at de har indgået lignende samarbejdsaftale med flere omkringliggende kommuner. Det er ikke et krav, at samarbejdsaftalen opbygges som modellen i bilag 1, men alle punkter i 4 Indhold af og krav til kerneydelserne er nærmere beskrevet i en uddybet modelbeskrivelse, som alle kommuner modtager ved projektstart. 5 Modellen er udarbejdet med inspiration fra en samarbejdsaftale, der anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med kommunens akuttilbud. Side 7 af 17

8 modellen skal som minimum indgå i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen skal bl.a. skabe grundlag for en fast aftale med omkringliggende kommuner om finansieringen af disse kommuners borgeres brug af akuttilbuddets ydelser samt aftale om udveksling af oplysninger på borgerniveau. Øvrige kommunale aktører og tilbud Kommunerne forpligter sig på, at akuttilbuddet samarbejder med de øvrige kommunale tilbud til målgruppen, hvis borgerne enten har eller skal have tilbud om en specialiseret indsats f.eks. socialpsykiatriske botilbud (SEL 107 og 108), bostøtte i eget hjem (SEL 85), beskyttet beskæftigelse (SEL 103), aktivitetsog samværstilbud (SEL 104), opsøgende kontakt og støttekontaktpersonsordning (SEL 99) samt mentorstøtteordning (LAB 31 b). Kommunerne skal etablere samarbejde med brugernes bopælskommuner i forhold til at sikre sammenhæng til den kommunale bostøtte eller andre til bud, som borgerne allerede modtager, eller mhp. at bopælskommunen kan vurdere, om borgere skal visiteres til et relevant tilbud. Regionale aktører Der bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet indgås samarbejde med regionen, herunder behandlingspsykiatrien bl.a. i forbindelse med udskrivning efter indlæggelse eller samarbejde med de regionale ambulante akutteams eller andre regionale akutindsatser, så der sikres en koordinering og sammenhæng i indsatsen for borgeren og undgås overlap tilbuddene. Det kan desuden være relevant for akuttilbuddet at samarbejde med praktiserende læger, vagtlæger og det somatiske behandlingssystem. Øvrige relevante aktører Det bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet nøje overvejes, hvem det ellers vil være relevant at indgå et systematisk og formelt samarbejde med. Her bør der være særligt fokus på aktører, som kan forventes at møde målgruppen. Særlig relevante aktører kan være pårørende eller andre fra borgeres netværk, bruger- og pårørendeorganisationer, politi, praktiserende læger, viceværter, frivillige foreninger mv Anonymitet Alle borgere i målgruppen har mulighed for at henvende sig anonymt til akuttilbuddet, men ved forløb, der strækker sig over mere end én telefonsamtale, skal cpr-nummer oplyses. Det skyldes for det første, at erfaringer fra det tidligere forsøg med akuttilbud er, at anonymitetsprincippet kan skabe en række udfordringer i forhold til at sikre et sammenhængende forløb for borgeren. Specielt i situationer, hvor borgeren allerede indgår i et andet forløb eller modtager et andet tilbud. For det andet er det i forbindelse med projektet centralt at kunne følge op på effekterne af sociale akuttilbud på borgerniveau, og i den forbindelse er det nødvendigt at kende borgernes cpr-nummer. Derudover er cpr-nummeret nødvendig i forbindelse med at opnå betaling, når akuttilbuddet giver ydelser til borgere fra samarbejdskommuner. Erfaringen er, at selvom borgerne tillægger muligheden for anonymitet stor betydning, så har langt de fleste ikke betænkeligheder ved at give afkald på anonymiteten, når de først føler sig trygge i forhold til akuttilbuddet og når de oplyses om, hvad cpr-nummeret anvendes til. Ved henvendelser fra unge under 18 år er akuttilbuddets medarbejdere underlagt regler om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år. Det vil sige, at unge under 18 år godt kan henvendes sig anonymt i akuttilbuddet og modtage rådgivning, men at medarbejderne har pligt til at underrette de sociale myndigheder i den unges hjemkommune, hvis medarbejderne får kendskab til, at en ung under 18 år har brug for særlig støtte eller udsættes for vold eller andet overgreb. Som del af den tværgående evaluering af puljen til Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser udarbejdes en fælles procedure for, hvordan cpr-nummer kan indhentes og henvendelser til akuttilbuddet dokumenteres (se afsnit 9.2) Formidling Det sociale akuttilbud skal være synligt og tilgængeligt, så mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende kender eksistensen af det, ligesom øvrige relevante aktører, fx praktiserende læger og samarbejdspartnere skal kende til tilbuddet. Side 8 af 17

9 Kendskab kan fx skabes gennem annoncering i lokalaviser, udgivelse af pjecer og postkort, som placeres relevante steder fx hos praktiserede læger, foredrag for lederforum i kommunen, foredrag for interessenter, kontakt og løbende information til samarbejdspartnere, samt igennem en styregruppe samt evt. en følgegruppe. Kommunen skal arbejde systematisk med at synliggøre akuttilbuddet ved udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, hvor man i første omgang afdækker mulige samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet. Kommunikationsstrategien er den køreplan, der sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien bør som minimum give svar på følgende spørgsmål: Hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører skal prioriteres? Hvilke budskaber er relevante for hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan kommunikeres der bedst med samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvor, hvornår og hvor ofte skal der tages kontakt til samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan sikres en koordineret indsats mellem akuttilbuddet og samarbejdspartere om borgerens forløb også når borgeren forlader akuttilbuddet? Faglige tilgang og metodisk fundament Det er et krav til kommunerne, der modtager midler fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser, at de arbejder med metoderne Krisesamtale og Kriseplan. Når borgeren henvender sig i akuttilbuddet gennemføres som udgangspunkt altid en krisesamtale ved første kontakt. Efterfølgende tilbydes borgeren som udgangspunkt altid at få udarbejdet en kriseplan med mindre kontakten udelukkende er telefonisk. Krisesamtale og Kriseplan kan derudover suppleres med andre metoder og redskaber alt efter den enkelte borgers behov og den konkrete situation. Der er i tidligere forsøg med akuttilbud gode erfaringer med bl.a. Åben Dialog, Coaching og NADA-terapi. En Krisesamtale er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe den enkelte borger til at håndtere en akut krise. En krisesamtale skal hjælpe borgeren med at skabe ro på situationen og skabe tryghed (se beskrivelse af Krisesamtale i bilag 2). Kriseplanen er en plan, der lægges sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Kriseplanen skal, som Krisesamtalen, hjælpe borgeren med at håndtere den akutte krise og få magt over egen situation (se beskrivelse af Kriseplan i bilag 3). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats jf. afsnit Alle medarbejdere i akuttilbuddet skal have kompetencer til at gennemføre en Krisesamtale og arbejde med Kriseplanen. 8.2 Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Akuttilbuddet etableres i fysisk og organisatorisk sammenhæng med et socialpsykiatrisk botilbud (SEL 107 eller 108). Dette muliggør synergieffekt i forbindelse med daglig ledelse og bemanding, idet akuttilbuddet bliver en funktionsudvidelse af botilbuddets opgaver, som varetages af den samlede medarbejdergruppe. Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvor i kommunen akuttilbuddet organisatorisk forankres, samt hvem der er overordnet ansvarlig for etablering, drift og forankring af akuttilbuddet. Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Lederen af akuttilbuddet/projektlederen kan være leder af det tilknyttede botilbud, men dette er heller ikke et krav. Side 9 af 17

10 Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvem der er henholdsvis projektleder og leder af akutilbuddet, og hvor øvrige funktioner er beskrevet. Akuttilbudslederens opgaver og rolle skal være klart beskrevet og defineret. Rollen som leder af akuttilbuddet skal tydeligt kunne adskilles fra vedkommendes eventuelle opgaver i botilbuddet Medarbejderressourcer Som udgangspunkt bør der altid være mindst én medarbejder i akuttilbuddet døgnet rundt. Årsagen er primært, at der ved behov herfor er mulighed for at tilkalde ekstra assistance fra botilbuddet til akuttilbuddet. Herved sikres det akutte beredskab samtidig med, at medarbejderne, såfremt der ikke er brugere eller opgaver i akuttilbuddet, kan varetage opgaver i botilbuddet. Der gøres opmærksom på, at der alene kan øges tilskud til lønudgifter til medarbejdere i akuttilbuddet og ikke i botilbuddet. Den integrerede model kræver opkvalificering af en større medarbejdergruppe, da en større medarbejdergruppe (fra botilbuddet) vil komme i berøring med akuttilbuddet. Det bør klart fremgå af den enkelte medarbejders arbejdsbeskrivelse, hvorvidt vedkommende er tilknyttet akuttilbuddet, og hvilke konkrete opgaver vedkommende varetager i akuttilbuddet Medarbejdersammensætning og -kompetencer Der bør tilstræbes en tværfaglig sammensætning af personalet i akuttilbuddet fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeuter mv. Dette har baggrund i ønsket om at skabe et fleksibelt og bredt tilbud, som kan rumme alle borgere i målgruppen og forskellige typer af henvendelser. Der bør tilstræbes en teambaseret opgaveløsning, så opgaveløsningen ikke er afhængig af, at bestemte medarbejdere er på arbejde. Her kommer flerfagligheden til sin ret, da mange fagligheder har hver deres måde at anskue målgruppen og deres problemstillinger på, hvilket kan være en stor kvalitet. Det kræver selvfølgelig, at faglighederne spiller sammen og trækker i samme retning. Ledere og medarbejdere skal deltage i et uddannelsesforløb med henblik på at udvikle en fælles referenceramme og tilgang til målgruppen, da akutarbejdet kræver en række kompetencer, der ikke nødvendigvis følger med den uddannelsesmæssige baggrund. Uddannelsesforløbet skal give medarbejderne kompetencer til at arbejde med akuttilbuddets to primære metoder (Krisesamtale og Kriseplan), og vil herunder indeholde temaer som fx: Håndtering af et menneske i akut psykisk krise Samtaleteknikker og aktiv lytning I forhold til kompetenceudvikling er der både fordele og ulemper ved den integrerede organisationsmodel. Fordele: Medarbejderne har i forvejen en fælles kultur. Fælles faglig udvikling til alle medarbejdere. Gode muligheder for sparring med medarbejdere i botilbuddet, hvis der er behov for viden, som de aktuelle medarbejdere i akuttilbuddet ikke har. Ulemper: Da medarbejderne går på tværs af botilbud og akuttilbud, kan det være vanskeligt fastholde en forskellig faglig tilgang til de to målgrupper i henholdsvis botilbud og akuttilbud Fysisk placering og indretning Akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et eksisterende botilbud. Der kan dog være behov for ombygning, for når akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et botilbud, er det meget vigtigt, at der rent fysisk tydeligt kan skelnes mellem akuttilbuddet og botilbuddet. Erfaringen viser, at når akuttilbuddet integreres med et eksisterende botilbud, kan det afholde nogle borgere fra målgruppen fra at benytte akuttilbuddet. Det kan enten skyldes frygt for stigmatisering, som kan være forbundet med det eksisterende botilbud, eller skyldes, at de ikke oplever sig selv som en del af målgruppen for akuttilbuddet, fordi de opfatter dette som forbundet med botilbuddet. Dette gør sig særlig gældende for borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien. Akuttilbud og botilbud skal derfor være tydelig fysisk adskilt fra hinanden bl.a. ved forskellige indgange samt lokaler, der sikrer, at borgere, der opsøger akuttilbuddet, ikke kommer i kontakt med botilbuddets faci- Side 10 af 17

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet 15.75.27.25

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere