Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt ansøgning om forsøgsordning (genudmelding) Ansøgningsfrist d. 12. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Baggrund for puljen og målgruppe Puljens målgruppe Puljens formål Forventede resultater og virkninger Ansøgerkreds Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning Projektperiode Støtteegnede projekter Generel model for sociale akuttilbud Ydelser Ledelse Samarbejde Anonymitet Formidling Faglige tilgang og metodisk fundament Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Fysisk placering og indretning Den semi-integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Side 1 af 17

2 8.3.4 Fysisk placering og indretning Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Dokumentation og evaluering Rapportering Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse Side 2 af 17

3 1 Indledning I aftalen om satspuljen på psykiatriområdet for har regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier afsat midler til udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne. Derfor udmeldes puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i perioden fra oktober 2014 til og med december På baggrund af en ansøgningspulje udvælges op til 20 kommuner, der skal etablere sociale akuttilbud. Der er afsat 21,2 mio. kr. til fordeling blandt kommunerne. Puljen udmøntes på FL Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Puljen tager afsæt i et tidligere forsøg med socialpsykiatriske akuttilbud til mennesker med sindslidelser, der blev igangsat i forbindelse med satspuljeaftalen for Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra dette forsøg er der med nærværende pulje afsat midler til at udbrede en model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner, som ikke allerede har et akuttilbud. Med henblik på en systematisk udbredelse i kommunerne samt for at kunne følge op på effekterne af akuttilbuddet, er der indledningsvist udarbejdet en beskrivelse af akuttilbudsmodellen. Kommuner, som tildeles midler fra denne pulje, skal således udbrede den model for sociale akuttilbud, som beskrives i denne vejledning. Da der ikke er hjemmel i serviceloven til oprettelse af sociale akuttilbud, skal projektet godkendes som forsøgsordning efter servicelovens (SEL) 184, jf. afsnit 6. 2 Baggrund for puljen og målgruppe De danske regioner og kommuner har over en årrække haft et stigende fokus på rehabilitering og mindre indgribende indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Dette ses bl.a. ved, at et stigende antal borgere får tildelt bostøtte i eget hjem (SEL 85). Denne udvikling øger behovet for mere fleksible tilbud, der kan tilpasses borgernes akutte behov. En del mennesker med psykiske lidelser oplever akutte psykiske kriser eller akut opståede krisesituationer. Akutte kriser er ofte dårligt forenelige med åbningstiderne i de eksisterende socialpsykiatriske tilbud, der normalt ikke er tilgængelige i aften- og nattetimerne. Desuden kræver flertallet af eksisterende tilbud visitation eller forudgående aftale. I tilfælde, hvor en borger med psykisk lidelse oplever en akut psykiske krise, men ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling, kan et akut socialt tilbud bidrage til at forebygge en unødig optrapning af krisen. En tidlig og akut social indsats kan således medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Dette gælder særligt for borgere, der bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien eller flytter fra botilbud til eget hjem, idet der i overgangen til egen bolig er risiko for, at en akut krise kan opstå, eller at borgeren oplever perioder med utryghed. For disse borgere kan adgang til et socialt akuttilbud have stor betydning for muligheden for at kunne opretholde et liv i egen bolig. Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor en borger i akut psykisk krise eller med akut behov for støtte og omsorg kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Ved henvendelsen i akuttilbuddet modtager borgeren støtte og omsorg, og medarbejderen, der modtager borgeren, forsøger at stabilisere situationen samt skabe tryghed hos borgeren her og nu. Når stabilitet er opnået, modtager borgeren tilbud om korte rådgivningsforløb. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, og borgeren kan som udgangspunkt være anonym. Et socialt akuttilbud har derved såvel et afhjælpende som et forebyggende sigte. Afhjælpende, da det giver mennesker i akut psykisk krise et let tilgængeligt og mindre indgribende tilbud om støtte, omsorg og rådgivning. Forebyggende, da dette styrker borgerens mulighed for at blive i egen bolig og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra forsøget med socialpsykiatriske akutilbud finansieret via satspuljen for 2008 er der med puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig afsat midler til at udbrede en generel model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner for at sikre en bred adgang til sociale akuttilbud. Side 3 af 17

4 Et centralt mål med puljen er desuden at tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud. Dette med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt at akuttilbudsmodellen kan udbredes til yderligere kommuner. 2.1 Puljens målgruppe Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser, der bor i egen bolig. Målgruppens størrelse er vanskelig at afgrænse, men det skønnes, at pct. af den danske befolkning på et givent tidspunkt har psykiske vanskeligheder i varierende grad, mens 10 pct. af befolkningen derudover i større eller mindre grad er præget af psykisk sårbarhed. Det svarer til, at der i en kommune af medianstørrelse (ca indbyggere) på et givet tidspunkt vil være omkring mennesker med psykiske vanskeligheder, mens omkring derudover vil leve med en psykisk sårbarhed. 1 Målgruppen for puljen afgrænses ud fra følgende punkter: Målgruppen har en psykisk lidelse, eller er psykisk sårbar: Målgruppen omfatter borgere med en psykisk lidelse både med og uden en psykiatrisk diagnose. Målgruppen er både borgere, der er eller tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien samt borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med psykiatrien. Målgruppen bor i egen bolig: Målgruppen omfatter borgere, der bor i egen bolig, enten alene eller samme med andre. Derudover omfatter målgruppen også borgere, der bor i et 107 tilbud, hvor der ikke er døgndækning. Målgruppen oplever en akut psykisk krise: Målgruppen omfatter borgere, der har et akut behov for social støtte og omsorg, men som ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling. En henvendelse betegnes som akut, når en borger henvender sig til akuttilbuddet på eget initiativ, og borgeren selv oplever situationen som akut. Derudover kan pårørende, samarbejdspartnere eller andre i kontakt med en person i akut psykisk krise også henvende sig til akuttilbuddet, hvorefter akuttilbuddet tager over, hvis borgeren selv ønsker dette. Hvis en borger henvender sig til akuttilbuddet, men vurderes ikke at være del af målgruppen, må borgeren som udgangspunkt aldrig afvises, men hjælpes videre til den rette instans. Målgruppens alder: Målgruppen omfatter borgere i alderen fra 18 år og opefter. Akuttilbuddet kan dog på baggrund af en vurdering af en konkret situation som akut tage imod borgere under 18 år. Ved modtagelse af borgere under 18 år skal akuttilbuddets medarbejdere dog være opmærksomme på, at man er underlagt reglen om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år jf. vejledningens afsnit Puljens formål Puljens overordnede formål er at borgere med en psykisk lidelse kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Puljen skal desuden tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt evt. udbredelse af modellen til yderlige kommuner. Puljens overordnede forandringsteori ses i figur 1, hvor puljens overordnede aktiviteter, output og forventede resultater og virkninger er indført. Dette uddybes under afsnit 4. 1 Kilde: Socialstyrelsen (2013): Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser der virker. Side 4 af 17

5 4 Forventede resultater og virkninger Figur 1 viser sammenhængen mellem udbredelsen af sociale akuttilbud og de forventede resultater og virkninger heraf på borgerniveau. Figur 1: Puljens overordnede forandringsteori Input Aktiviteter Output Resultater Virkninger Mål Etablering af sociale akuttilbud i 20 projektkommuner Kompetenceudvikling af medarbejdere Implementering af generel model for sociale akuttilbud Etablering af samarbejder med relevante parter Døgnåben akuttelefon, fremmøde og rådgivning, overnatningsmulighed evt. udkørende funktion Medarbejdere anvender metoderne krisesamtale og krise plan Relevante aktører har kendskab til og samarbejder med akuttilbuddet Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer Borgere i målgruppen får hurtig håndteret akut opståede psykisk krise Flere i målgruppen får mulighed for, og føler sig tryggere ved, at flytte fra et botilbud til egen bolig Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning Flere i målgruppen undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien Borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse Akuttilbuddet koordinerer indsatsen med andre tilbud i kommunen når dette er relevant Borgere i målgruppen oplever at akuttilbuddets indsats er koordineret med evt. andre indsatser Flere i målgruppen oplever en nemmere overgang ved udskrivning fra behandlingspsykiatri til egen bolig Forandringsteorien bygger på en antagelse om, at udbredelse af sociale akuttilbud til flere kommuner vil medføre følgende resultater på kort sigt 2 : Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet. Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet, og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer. Borgere i målgruppen får hurtig håndteret en akut opstået psykisk krise. Borgere i målgruppen oplever, at akuttilbuddets indsats er koordineret med eventuelle andre indsatser. Virkningen af disse resultater forventes på længere sigt at være, at flere borgere i målgruppen for sociale akuttilbud 3 : Får mulighed for, og føler sig tryggere ved at flytte fra et botilbud til egen bolig. Undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien, herunder særligt indlæggelser, der kan forebygges gennem akut støtte og omsorg og en stabilisering af situationen Oplever en nemmere overgang med udskrivning fra behandlingspsykiatrien til egen bolig. Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der ikke allerede findes et socialpsykiatrisk akuttilbud. Der udvælges op til 20 kommuner. Der gøres opmærksom på, at der forventes en kommunal medfinansiering, jf. Aftale om satspuljen på psykiatriområdet og afsnit 9 i denne vejledning. 2 Målt i forhold til målgruppens oplevelse af samme før etableringen af det sociale akuttilbud. 3 Ibid. Side 5 af 17

6 De øvrige ansøgningskriterier samt krav til beskrivelse af projektet er oplistet under vejledningens afsnit 9. 6 Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning For at ansøge nærværende pulje om midler til oprettelse af et akuttilbud skal kommunen indsende en ansøgning, der er så fyldestgørelse, at der både kan foretages en vurdering af tildeling af midler fra puljen, og om projektet kan godkendes som forsøgsordning efter servicelovens 184. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at oprette sociale akuttilbud, som er beskrevet i afsnit 8. En godkendelse af projektet som forsøgsordning efter servicelovens 184 giver hjemmel til at oprette et socialt akut tilbud til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbare personer. Rammerne for akuttilbuddet og dermed forsøgsordningen er beskrevet i denne vejledning, jf. afsnit 8. 7 Projektperiode Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Midlerne skal anvendes i projektperioden. 8 Støtteegnede projekter Der tildeles midler til kommuner, som vil udbrede en generel model for sociale akuttilbud til kommunerne. Indhold og ydelser i denne generelle model skal indgå i de sociale akuttilbud, som kommunerne etablerer. Den generelle model for sociale akuttilbud, som kommunerne skal udbrede, er beskrevet under afsnit 8.1. Kommunerne kan vælge mellem to modeller for organisering af den generelle model for det sociale akuttilbud. De to organisationsmodeller er: 1. Integreret organisationsmodel (se afsnit 8.2) eller 2. Semi-integreret organisationsmodel (se afsnit 8.3). Kommunerne skal i ansøgningen angive, hvilken af de to organisationsmodeller (integreret model eller semiintegreret model), kommunen ønsker at udbrede. Den i ansøgningen angivne organisationsmodel er bindende for den samlede projektperiode. 8.1 Generel model for sociale akuttilbud Nedenfor er beskrevet den generelle model for sociale akuttilbud. Det er denne model, som kommuner, der tildeles midler fra puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig, skal udbrede Ydelser Der er tre kerneydelser, der som minimum skal være til rådighed i de sociale akuttilbud, der tildeles midler fra denne pulje. De tre kerneydelser er: En akuttelefon med åbent for telefoniske henvendelser døgnet rundt alle ugens dage. Mulighed for at borgeren kan møde op i akuttilbuddet uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte/omsorg/rådgivning. Mulighed for at borgeren kan overnatte i akuttilbud, hvis borgeren oplever behov herfor. Derudover kan kommunerne vælge at tilbyde: En udkørende funktion, hvor en medarbejder fra akuttilbuddet yder rådgivning og støtte der, hvor borgeren befinder sig. Side 6 af 17

7 Det er centralt, at disse kerneydelser udbredes ensartet i alle kommunerne, så alle borgere i projektet modtager samme tilbud 4. Desuden skal alle akuttilbuddene i kommunerne i deres metodiske og teoretiske tilgang anvende Krisesamtalen og Kriseplanen, som disse er beskrevet i bilag 2 og 3 (se desuden afsnit 8.1.6) Ledelse Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Der skal nedsættes en styregruppe for akuttilbuddet bestående af leder/projektleder, en kommunalpolitisk repræsentant og evt. repræsentanter fra relevante samarbejdspartnere. Det skal tilstræbes, at der er en regional repræsentant i styregruppen. Styregruppen mødes minimum to gange årligt i projektperioden f.eks. i forbindelse med statusafrapportering til evalueringen og gerne oftere efter behov. Styregruppen er ansvarlig for at sikre projektets fremdrift, herunder at tidsplanen for implementeringen og de medfølgende aktiviteter følges, at der sker en rettidig indrapportering af data til den samlede evalueringen af akuttilbuddene samt at budgettet overholdes. Styregruppen skal reagere, hvis dette ikke er tilfældet. Desuden bør styregruppen forholde sig til evt. udfordringer i projektet, og til hvorvidt disse fordrer justeringer i projektet. Der kan desuden med fordel nedsættes en følgegruppe, hvor bl.a. øvrige samarbejdspartnere og brugerorganisationer kan indgå Samarbejde Der identificeres en række aktører, som er centrale at indgå i enten formelt eller uformelt samarbejde med i forbindelse med etableringen og driften af et socialt akuttilbud. Der skal i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet udarbejdes et samlet overblik over, hvilke relevante samarbejdsparter der findes i henholdsvis kommunen, regionen samt øvrige relevante aktører. Der skal i forlængelse heraf udarbejdes en kommunikationsstrategi, som dels skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet samt sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Der skal desuden, ved etableringen af akuttilbuddet og i forbindelse med udarbejdelse af akuttilbuddets kommunikationsstrategi, udarbejdes en procedure for, hvordan det sikres, at akuttilbuddets indsats koordineres med øvrige indsatser, som borgere der henvender sig hos akuttilbuddet enten modtager, eller kan have behov for, således at det sikres, at borgeren fra akuttilbuddet sendes videre til relevant tilbud eller efterværn (se afsnit vedr. kommunikationsstrategi). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats (se afsnit vedr. kriseplanen) Samarbejde med relevante samarbejdsparter kan desuden ske ved at inddrage relevante parter i akuttilbuddets styregruppe og følgegruppe. Omkringliggende kommuner Der vil i udvælgelsen af kommuner til puljen blive lagt vægt på, at kommunerne indgår formelle samarbejdsaftaler med flere omkringliggende kommuner. Dette skal skabe grundlag for en bred adgang til akuttilbuddet, herunder også for borgere i kommuner, hvor målgruppen er for lille til at oprette et tilbud. Det kan være særlig relevant at indgå samarbejde med omkringliggende kommuner, der har sammenfaldende optageområde for behandlingspsykiatrien som ansøgerkommunen. Det forventes, at et solidt tværkommunalt samarbejde kan være med til at understøtte forankringen af akuttilbuddet efter projektperiodens udløb. Bilag 1 er vedlagt til inspiration som eksempel på en model for en samarbejdsaftale 5. Der vil i udvælgelsen af kommunerne blive lagt vægt på, at de har indgået lignende samarbejdsaftale med flere omkringliggende kommuner. Det er ikke et krav, at samarbejdsaftalen opbygges som modellen i bilag 1, men alle punkter i 4 Indhold af og krav til kerneydelserne er nærmere beskrevet i en uddybet modelbeskrivelse, som alle kommuner modtager ved projektstart. 5 Modellen er udarbejdet med inspiration fra en samarbejdsaftale, der anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med kommunens akuttilbud. Side 7 af 17

8 modellen skal som minimum indgå i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen skal bl.a. skabe grundlag for en fast aftale med omkringliggende kommuner om finansieringen af disse kommuners borgeres brug af akuttilbuddets ydelser samt aftale om udveksling af oplysninger på borgerniveau. Øvrige kommunale aktører og tilbud Kommunerne forpligter sig på, at akuttilbuddet samarbejder med de øvrige kommunale tilbud til målgruppen, hvis borgerne enten har eller skal have tilbud om en specialiseret indsats f.eks. socialpsykiatriske botilbud (SEL 107 og 108), bostøtte i eget hjem (SEL 85), beskyttet beskæftigelse (SEL 103), aktivitetsog samværstilbud (SEL 104), opsøgende kontakt og støttekontaktpersonsordning (SEL 99) samt mentorstøtteordning (LAB 31 b). Kommunerne skal etablere samarbejde med brugernes bopælskommuner i forhold til at sikre sammenhæng til den kommunale bostøtte eller andre til bud, som borgerne allerede modtager, eller mhp. at bopælskommunen kan vurdere, om borgere skal visiteres til et relevant tilbud. Regionale aktører Der bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet indgås samarbejde med regionen, herunder behandlingspsykiatrien bl.a. i forbindelse med udskrivning efter indlæggelse eller samarbejde med de regionale ambulante akutteams eller andre regionale akutindsatser, så der sikres en koordinering og sammenhæng i indsatsen for borgeren og undgås overlap tilbuddene. Det kan desuden være relevant for akuttilbuddet at samarbejde med praktiserende læger, vagtlæger og det somatiske behandlingssystem. Øvrige relevante aktører Det bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet nøje overvejes, hvem det ellers vil være relevant at indgå et systematisk og formelt samarbejde med. Her bør der være særligt fokus på aktører, som kan forventes at møde målgruppen. Særlig relevante aktører kan være pårørende eller andre fra borgeres netværk, bruger- og pårørendeorganisationer, politi, praktiserende læger, viceværter, frivillige foreninger mv Anonymitet Alle borgere i målgruppen har mulighed for at henvende sig anonymt til akuttilbuddet, men ved forløb, der strækker sig over mere end én telefonsamtale, skal cpr-nummer oplyses. Det skyldes for det første, at erfaringer fra det tidligere forsøg med akuttilbud er, at anonymitetsprincippet kan skabe en række udfordringer i forhold til at sikre et sammenhængende forløb for borgeren. Specielt i situationer, hvor borgeren allerede indgår i et andet forløb eller modtager et andet tilbud. For det andet er det i forbindelse med projektet centralt at kunne følge op på effekterne af sociale akuttilbud på borgerniveau, og i den forbindelse er det nødvendigt at kende borgernes cpr-nummer. Derudover er cpr-nummeret nødvendig i forbindelse med at opnå betaling, når akuttilbuddet giver ydelser til borgere fra samarbejdskommuner. Erfaringen er, at selvom borgerne tillægger muligheden for anonymitet stor betydning, så har langt de fleste ikke betænkeligheder ved at give afkald på anonymiteten, når de først føler sig trygge i forhold til akuttilbuddet og når de oplyses om, hvad cpr-nummeret anvendes til. Ved henvendelser fra unge under 18 år er akuttilbuddets medarbejdere underlagt regler om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år. Det vil sige, at unge under 18 år godt kan henvendes sig anonymt i akuttilbuddet og modtage rådgivning, men at medarbejderne har pligt til at underrette de sociale myndigheder i den unges hjemkommune, hvis medarbejderne får kendskab til, at en ung under 18 år har brug for særlig støtte eller udsættes for vold eller andet overgreb. Som del af den tværgående evaluering af puljen til Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser udarbejdes en fælles procedure for, hvordan cpr-nummer kan indhentes og henvendelser til akuttilbuddet dokumenteres (se afsnit 9.2) Formidling Det sociale akuttilbud skal være synligt og tilgængeligt, så mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende kender eksistensen af det, ligesom øvrige relevante aktører, fx praktiserende læger og samarbejdspartnere skal kende til tilbuddet. Side 8 af 17

9 Kendskab kan fx skabes gennem annoncering i lokalaviser, udgivelse af pjecer og postkort, som placeres relevante steder fx hos praktiserede læger, foredrag for lederforum i kommunen, foredrag for interessenter, kontakt og løbende information til samarbejdspartnere, samt igennem en styregruppe samt evt. en følgegruppe. Kommunen skal arbejde systematisk med at synliggøre akuttilbuddet ved udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, hvor man i første omgang afdækker mulige samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet. Kommunikationsstrategien er den køreplan, der sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien bør som minimum give svar på følgende spørgsmål: Hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører skal prioriteres? Hvilke budskaber er relevante for hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan kommunikeres der bedst med samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvor, hvornår og hvor ofte skal der tages kontakt til samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan sikres en koordineret indsats mellem akuttilbuddet og samarbejdspartere om borgerens forløb også når borgeren forlader akuttilbuddet? Faglige tilgang og metodisk fundament Det er et krav til kommunerne, der modtager midler fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser, at de arbejder med metoderne Krisesamtale og Kriseplan. Når borgeren henvender sig i akuttilbuddet gennemføres som udgangspunkt altid en krisesamtale ved første kontakt. Efterfølgende tilbydes borgeren som udgangspunkt altid at få udarbejdet en kriseplan med mindre kontakten udelukkende er telefonisk. Krisesamtale og Kriseplan kan derudover suppleres med andre metoder og redskaber alt efter den enkelte borgers behov og den konkrete situation. Der er i tidligere forsøg med akuttilbud gode erfaringer med bl.a. Åben Dialog, Coaching og NADA-terapi. En Krisesamtale er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe den enkelte borger til at håndtere en akut krise. En krisesamtale skal hjælpe borgeren med at skabe ro på situationen og skabe tryghed (se beskrivelse af Krisesamtale i bilag 2). Kriseplanen er en plan, der lægges sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Kriseplanen skal, som Krisesamtalen, hjælpe borgeren med at håndtere den akutte krise og få magt over egen situation (se beskrivelse af Kriseplan i bilag 3). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats jf. afsnit Alle medarbejdere i akuttilbuddet skal have kompetencer til at gennemføre en Krisesamtale og arbejde med Kriseplanen. 8.2 Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Akuttilbuddet etableres i fysisk og organisatorisk sammenhæng med et socialpsykiatrisk botilbud (SEL 107 eller 108). Dette muliggør synergieffekt i forbindelse med daglig ledelse og bemanding, idet akuttilbuddet bliver en funktionsudvidelse af botilbuddets opgaver, som varetages af den samlede medarbejdergruppe. Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvor i kommunen akuttilbuddet organisatorisk forankres, samt hvem der er overordnet ansvarlig for etablering, drift og forankring af akuttilbuddet. Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Lederen af akuttilbuddet/projektlederen kan være leder af det tilknyttede botilbud, men dette er heller ikke et krav. Side 9 af 17

10 Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvem der er henholdsvis projektleder og leder af akutilbuddet, og hvor øvrige funktioner er beskrevet. Akuttilbudslederens opgaver og rolle skal være klart beskrevet og defineret. Rollen som leder af akuttilbuddet skal tydeligt kunne adskilles fra vedkommendes eventuelle opgaver i botilbuddet Medarbejderressourcer Som udgangspunkt bør der altid være mindst én medarbejder i akuttilbuddet døgnet rundt. Årsagen er primært, at der ved behov herfor er mulighed for at tilkalde ekstra assistance fra botilbuddet til akuttilbuddet. Herved sikres det akutte beredskab samtidig med, at medarbejderne, såfremt der ikke er brugere eller opgaver i akuttilbuddet, kan varetage opgaver i botilbuddet. Der gøres opmærksom på, at der alene kan øges tilskud til lønudgifter til medarbejdere i akuttilbuddet og ikke i botilbuddet. Den integrerede model kræver opkvalificering af en større medarbejdergruppe, da en større medarbejdergruppe (fra botilbuddet) vil komme i berøring med akuttilbuddet. Det bør klart fremgå af den enkelte medarbejders arbejdsbeskrivelse, hvorvidt vedkommende er tilknyttet akuttilbuddet, og hvilke konkrete opgaver vedkommende varetager i akuttilbuddet Medarbejdersammensætning og -kompetencer Der bør tilstræbes en tværfaglig sammensætning af personalet i akuttilbuddet fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeuter mv. Dette har baggrund i ønsket om at skabe et fleksibelt og bredt tilbud, som kan rumme alle borgere i målgruppen og forskellige typer af henvendelser. Der bør tilstræbes en teambaseret opgaveløsning, så opgaveløsningen ikke er afhængig af, at bestemte medarbejdere er på arbejde. Her kommer flerfagligheden til sin ret, da mange fagligheder har hver deres måde at anskue målgruppen og deres problemstillinger på, hvilket kan være en stor kvalitet. Det kræver selvfølgelig, at faglighederne spiller sammen og trækker i samme retning. Ledere og medarbejdere skal deltage i et uddannelsesforløb med henblik på at udvikle en fælles referenceramme og tilgang til målgruppen, da akutarbejdet kræver en række kompetencer, der ikke nødvendigvis følger med den uddannelsesmæssige baggrund. Uddannelsesforløbet skal give medarbejderne kompetencer til at arbejde med akuttilbuddets to primære metoder (Krisesamtale og Kriseplan), og vil herunder indeholde temaer som fx: Håndtering af et menneske i akut psykisk krise Samtaleteknikker og aktiv lytning I forhold til kompetenceudvikling er der både fordele og ulemper ved den integrerede organisationsmodel. Fordele: Medarbejderne har i forvejen en fælles kultur. Fælles faglig udvikling til alle medarbejdere. Gode muligheder for sparring med medarbejdere i botilbuddet, hvis der er behov for viden, som de aktuelle medarbejdere i akuttilbuddet ikke har. Ulemper: Da medarbejderne går på tværs af botilbud og akuttilbud, kan det være vanskeligt fastholde en forskellig faglig tilgang til de to målgrupper i henholdsvis botilbud og akuttilbud Fysisk placering og indretning Akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et eksisterende botilbud. Der kan dog være behov for ombygning, for når akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et botilbud, er det meget vigtigt, at der rent fysisk tydeligt kan skelnes mellem akuttilbuddet og botilbuddet. Erfaringen viser, at når akuttilbuddet integreres med et eksisterende botilbud, kan det afholde nogle borgere fra målgruppen fra at benytte akuttilbuddet. Det kan enten skyldes frygt for stigmatisering, som kan være forbundet med det eksisterende botilbud, eller skyldes, at de ikke oplever sig selv som en del af målgruppen for akuttilbuddet, fordi de opfatter dette som forbundet med botilbuddet. Dette gør sig særlig gældende for borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien. Akuttilbud og botilbud skal derfor være tydelig fysisk adskilt fra hinanden bl.a. ved forskellige indgange samt lokaler, der sikrer, at borgere, der opsøger akuttilbuddet, ikke kommer i kontakt med botilbuddets faci- Side 10 af 17

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere