Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt ansøgning om forsøgsordning (genudmelding) Ansøgningsfrist d. 12. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Baggrund for puljen og målgruppe Puljens målgruppe Puljens formål Forventede resultater og virkninger Ansøgerkreds Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning Projektperiode Støtteegnede projekter Generel model for sociale akuttilbud Ydelser Ledelse Samarbejde Anonymitet Formidling Faglige tilgang og metodisk fundament Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Fysisk placering og indretning Den semi-integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Medarbejderressourcer Medarbejdersammensætning og -kompetencer Side 1 af 17

2 8.3.4 Fysisk placering og indretning Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Dokumentation og evaluering Rapportering Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse Side 2 af 17

3 1 Indledning I aftalen om satspuljen på psykiatriområdet for har regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier afsat midler til udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne. Derfor udmeldes puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i perioden fra oktober 2014 til og med december På baggrund af en ansøgningspulje udvælges op til 20 kommuner, der skal etablere sociale akuttilbud. Der er afsat 21,2 mio. kr. til fordeling blandt kommunerne. Puljen udmøntes på FL Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Puljen tager afsæt i et tidligere forsøg med socialpsykiatriske akuttilbud til mennesker med sindslidelser, der blev igangsat i forbindelse med satspuljeaftalen for Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra dette forsøg er der med nærværende pulje afsat midler til at udbrede en model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner, som ikke allerede har et akuttilbud. Med henblik på en systematisk udbredelse i kommunerne samt for at kunne følge op på effekterne af akuttilbuddet, er der indledningsvist udarbejdet en beskrivelse af akuttilbudsmodellen. Kommuner, som tildeles midler fra denne pulje, skal således udbrede den model for sociale akuttilbud, som beskrives i denne vejledning. Da der ikke er hjemmel i serviceloven til oprettelse af sociale akuttilbud, skal projektet godkendes som forsøgsordning efter servicelovens (SEL) 184, jf. afsnit 6. 2 Baggrund for puljen og målgruppe De danske regioner og kommuner har over en årrække haft et stigende fokus på rehabilitering og mindre indgribende indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Dette ses bl.a. ved, at et stigende antal borgere får tildelt bostøtte i eget hjem (SEL 85). Denne udvikling øger behovet for mere fleksible tilbud, der kan tilpasses borgernes akutte behov. En del mennesker med psykiske lidelser oplever akutte psykiske kriser eller akut opståede krisesituationer. Akutte kriser er ofte dårligt forenelige med åbningstiderne i de eksisterende socialpsykiatriske tilbud, der normalt ikke er tilgængelige i aften- og nattetimerne. Desuden kræver flertallet af eksisterende tilbud visitation eller forudgående aftale. I tilfælde, hvor en borger med psykisk lidelse oplever en akut psykiske krise, men ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling, kan et akut socialt tilbud bidrage til at forebygge en unødig optrapning af krisen. En tidlig og akut social indsats kan således medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Dette gælder særligt for borgere, der bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien eller flytter fra botilbud til eget hjem, idet der i overgangen til egen bolig er risiko for, at en akut krise kan opstå, eller at borgeren oplever perioder med utryghed. For disse borgere kan adgang til et socialt akuttilbud have stor betydning for muligheden for at kunne opretholde et liv i egen bolig. Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor en borger i akut psykisk krise eller med akut behov for støtte og omsorg kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Ved henvendelsen i akuttilbuddet modtager borgeren støtte og omsorg, og medarbejderen, der modtager borgeren, forsøger at stabilisere situationen samt skabe tryghed hos borgeren her og nu. Når stabilitet er opnået, modtager borgeren tilbud om korte rådgivningsforløb. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, og borgeren kan som udgangspunkt være anonym. Et socialt akuttilbud har derved såvel et afhjælpende som et forebyggende sigte. Afhjælpende, da det giver mennesker i akut psykisk krise et let tilgængeligt og mindre indgribende tilbud om støtte, omsorg og rådgivning. Forebyggende, da dette styrker borgerens mulighed for at blive i egen bolig og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra forsøget med socialpsykiatriske akutilbud finansieret via satspuljen for 2008 er der med puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig afsat midler til at udbrede en generel model for sociale akuttilbud til en større kreds af kommuner for at sikre en bred adgang til sociale akuttilbud. Side 3 af 17

4 Et centralt mål med puljen er desuden at tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud. Dette med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt at akuttilbudsmodellen kan udbredes til yderligere kommuner. 2.1 Puljens målgruppe Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser, der bor i egen bolig. Målgruppens størrelse er vanskelig at afgrænse, men det skønnes, at pct. af den danske befolkning på et givent tidspunkt har psykiske vanskeligheder i varierende grad, mens 10 pct. af befolkningen derudover i større eller mindre grad er præget af psykisk sårbarhed. Det svarer til, at der i en kommune af medianstørrelse (ca indbyggere) på et givet tidspunkt vil være omkring mennesker med psykiske vanskeligheder, mens omkring derudover vil leve med en psykisk sårbarhed. 1 Målgruppen for puljen afgrænses ud fra følgende punkter: Målgruppen har en psykisk lidelse, eller er psykisk sårbar: Målgruppen omfatter borgere med en psykisk lidelse både med og uden en psykiatrisk diagnose. Målgruppen er både borgere, der er eller tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien samt borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med psykiatrien. Målgruppen bor i egen bolig: Målgruppen omfatter borgere, der bor i egen bolig, enten alene eller samme med andre. Derudover omfatter målgruppen også borgere, der bor i et 107 tilbud, hvor der ikke er døgndækning. Målgruppen oplever en akut psykisk krise: Målgruppen omfatter borgere, der har et akut behov for social støtte og omsorg, men som ikke vurderes at have behov for psykiatrisk behandling. En henvendelse betegnes som akut, når en borger henvender sig til akuttilbuddet på eget initiativ, og borgeren selv oplever situationen som akut. Derudover kan pårørende, samarbejdspartnere eller andre i kontakt med en person i akut psykisk krise også henvende sig til akuttilbuddet, hvorefter akuttilbuddet tager over, hvis borgeren selv ønsker dette. Hvis en borger henvender sig til akuttilbuddet, men vurderes ikke at være del af målgruppen, må borgeren som udgangspunkt aldrig afvises, men hjælpes videre til den rette instans. Målgruppens alder: Målgruppen omfatter borgere i alderen fra 18 år og opefter. Akuttilbuddet kan dog på baggrund af en vurdering af en konkret situation som akut tage imod borgere under 18 år. Ved modtagelse af borgere under 18 år skal akuttilbuddets medarbejdere dog være opmærksomme på, at man er underlagt reglen om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år jf. vejledningens afsnit Puljens formål Puljens overordnede formål er at borgere med en psykisk lidelse kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Puljen skal desuden tilvejebringe dokumenteret viden om effekten og den økonomiske bæredygtighed ved sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af tilbuddet efter projektperioden samt evt. udbredelse af modellen til yderlige kommuner. Puljens overordnede forandringsteori ses i figur 1, hvor puljens overordnede aktiviteter, output og forventede resultater og virkninger er indført. Dette uddybes under afsnit 4. 1 Kilde: Socialstyrelsen (2013): Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser der virker. Side 4 af 17

5 4 Forventede resultater og virkninger Figur 1 viser sammenhængen mellem udbredelsen af sociale akuttilbud og de forventede resultater og virkninger heraf på borgerniveau. Figur 1: Puljens overordnede forandringsteori Input Aktiviteter Output Resultater Virkninger Mål Etablering af sociale akuttilbud i 20 projektkommuner Kompetenceudvikling af medarbejdere Implementering af generel model for sociale akuttilbud Etablering af samarbejder med relevante parter Døgnåben akuttelefon, fremmøde og rådgivning, overnatningsmulighed evt. udkørende funktion Medarbejdere anvender metoderne krisesamtale og krise plan Relevante aktører har kendskab til og samarbejder med akuttilbuddet Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer Borgere i målgruppen får hurtig håndteret akut opståede psykisk krise Flere i målgruppen får mulighed for, og føler sig tryggere ved, at flytte fra et botilbud til egen bolig Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning Flere i målgruppen undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien Borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse Akuttilbuddet koordinerer indsatsen med andre tilbud i kommunen når dette er relevant Borgere i målgruppen oplever at akuttilbuddets indsats er koordineret med evt. andre indsatser Flere i målgruppen oplever en nemmere overgang ved udskrivning fra behandlingspsykiatri til egen bolig Forandringsteorien bygger på en antagelse om, at udbredelse af sociale akuttilbud til flere kommuner vil medføre følgende resultater på kort sigt 2 : Borgere i målgruppen har adgang til akut hjælp og støtte hele døgnet. Borgere i målgruppen kender til akuttilbuddet, og oplever det som et trygt, brugbart og let tilgængeligt tilbud i akutte krisesituationer. Borgere i målgruppen får hurtig håndteret en akut opstået psykisk krise. Borgere i målgruppen oplever, at akuttilbuddets indsats er koordineret med eventuelle andre indsatser. Virkningen af disse resultater forventes på længere sigt at være, at flere borgere i målgruppen for sociale akuttilbud 3 : Får mulighed for, og føler sig tryggere ved at flytte fra et botilbud til egen bolig. Undgår uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i behandlingspsykiatrien, herunder særligt indlæggelser, der kan forebygges gennem akut støtte og omsorg og en stabilisering af situationen Oplever en nemmere overgang med udskrivning fra behandlingspsykiatrien til egen bolig. Færre borgere har behov for at vende tilbage til et botilbud efter udskrivning. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der ikke allerede findes et socialpsykiatrisk akuttilbud. Der udvælges op til 20 kommuner. Der gøres opmærksom på, at der forventes en kommunal medfinansiering, jf. Aftale om satspuljen på psykiatriområdet og afsnit 9 i denne vejledning. 2 Målt i forhold til målgruppens oplevelse af samme før etableringen af det sociale akuttilbud. 3 Ibid. Side 5 af 17

6 De øvrige ansøgningskriterier samt krav til beskrivelse af projektet er oplistet under vejledningens afsnit 9. 6 Ansøgningsprocedure vedr. forsøgsordning For at ansøge nærværende pulje om midler til oprettelse af et akuttilbud skal kommunen indsende en ansøgning, der er så fyldestgørelse, at der både kan foretages en vurdering af tildeling af midler fra puljen, og om projektet kan godkendes som forsøgsordning efter servicelovens 184. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at oprette sociale akuttilbud, som er beskrevet i afsnit 8. En godkendelse af projektet som forsøgsordning efter servicelovens 184 giver hjemmel til at oprette et socialt akut tilbud til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbare personer. Rammerne for akuttilbuddet og dermed forsøgsordningen er beskrevet i denne vejledning, jf. afsnit 8. 7 Projektperiode Projektperioden er fra 1. januar 2015 til og med december Midlerne skal anvendes i projektperioden. 8 Støtteegnede projekter Der tildeles midler til kommuner, som vil udbrede en generel model for sociale akuttilbud til kommunerne. Indhold og ydelser i denne generelle model skal indgå i de sociale akuttilbud, som kommunerne etablerer. Den generelle model for sociale akuttilbud, som kommunerne skal udbrede, er beskrevet under afsnit 8.1. Kommunerne kan vælge mellem to modeller for organisering af den generelle model for det sociale akuttilbud. De to organisationsmodeller er: 1. Integreret organisationsmodel (se afsnit 8.2) eller 2. Semi-integreret organisationsmodel (se afsnit 8.3). Kommunerne skal i ansøgningen angive, hvilken af de to organisationsmodeller (integreret model eller semiintegreret model), kommunen ønsker at udbrede. Den i ansøgningen angivne organisationsmodel er bindende for den samlede projektperiode. 8.1 Generel model for sociale akuttilbud Nedenfor er beskrevet den generelle model for sociale akuttilbud. Det er denne model, som kommuner, der tildeles midler fra puljen Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig, skal udbrede Ydelser Der er tre kerneydelser, der som minimum skal være til rådighed i de sociale akuttilbud, der tildeles midler fra denne pulje. De tre kerneydelser er: En akuttelefon med åbent for telefoniske henvendelser døgnet rundt alle ugens dage. Mulighed for at borgeren kan møde op i akuttilbuddet uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte/omsorg/rådgivning. Mulighed for at borgeren kan overnatte i akuttilbud, hvis borgeren oplever behov herfor. Derudover kan kommunerne vælge at tilbyde: En udkørende funktion, hvor en medarbejder fra akuttilbuddet yder rådgivning og støtte der, hvor borgeren befinder sig. Side 6 af 17

7 Det er centralt, at disse kerneydelser udbredes ensartet i alle kommunerne, så alle borgere i projektet modtager samme tilbud 4. Desuden skal alle akuttilbuddene i kommunerne i deres metodiske og teoretiske tilgang anvende Krisesamtalen og Kriseplanen, som disse er beskrevet i bilag 2 og 3 (se desuden afsnit 8.1.6) Ledelse Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Der skal nedsættes en styregruppe for akuttilbuddet bestående af leder/projektleder, en kommunalpolitisk repræsentant og evt. repræsentanter fra relevante samarbejdspartnere. Det skal tilstræbes, at der er en regional repræsentant i styregruppen. Styregruppen mødes minimum to gange årligt i projektperioden f.eks. i forbindelse med statusafrapportering til evalueringen og gerne oftere efter behov. Styregruppen er ansvarlig for at sikre projektets fremdrift, herunder at tidsplanen for implementeringen og de medfølgende aktiviteter følges, at der sker en rettidig indrapportering af data til den samlede evalueringen af akuttilbuddene samt at budgettet overholdes. Styregruppen skal reagere, hvis dette ikke er tilfældet. Desuden bør styregruppen forholde sig til evt. udfordringer i projektet, og til hvorvidt disse fordrer justeringer i projektet. Der kan desuden med fordel nedsættes en følgegruppe, hvor bl.a. øvrige samarbejdspartnere og brugerorganisationer kan indgå Samarbejde Der identificeres en række aktører, som er centrale at indgå i enten formelt eller uformelt samarbejde med i forbindelse med etableringen og driften af et socialt akuttilbud. Der skal i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet udarbejdes et samlet overblik over, hvilke relevante samarbejdsparter der findes i henholdsvis kommunen, regionen samt øvrige relevante aktører. Der skal i forlængelse heraf udarbejdes en kommunikationsstrategi, som dels skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet samt sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Der skal desuden, ved etableringen af akuttilbuddet og i forbindelse med udarbejdelse af akuttilbuddets kommunikationsstrategi, udarbejdes en procedure for, hvordan det sikres, at akuttilbuddets indsats koordineres med øvrige indsatser, som borgere der henvender sig hos akuttilbuddet enten modtager, eller kan have behov for, således at det sikres, at borgeren fra akuttilbuddet sendes videre til relevant tilbud eller efterværn (se afsnit vedr. kommunikationsstrategi). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats (se afsnit vedr. kriseplanen) Samarbejde med relevante samarbejdsparter kan desuden ske ved at inddrage relevante parter i akuttilbuddets styregruppe og følgegruppe. Omkringliggende kommuner Der vil i udvælgelsen af kommuner til puljen blive lagt vægt på, at kommunerne indgår formelle samarbejdsaftaler med flere omkringliggende kommuner. Dette skal skabe grundlag for en bred adgang til akuttilbuddet, herunder også for borgere i kommuner, hvor målgruppen er for lille til at oprette et tilbud. Det kan være særlig relevant at indgå samarbejde med omkringliggende kommuner, der har sammenfaldende optageområde for behandlingspsykiatrien som ansøgerkommunen. Det forventes, at et solidt tværkommunalt samarbejde kan være med til at understøtte forankringen af akuttilbuddet efter projektperiodens udløb. Bilag 1 er vedlagt til inspiration som eksempel på en model for en samarbejdsaftale 5. Der vil i udvælgelsen af kommunerne blive lagt vægt på, at de har indgået lignende samarbejdsaftale med flere omkringliggende kommuner. Det er ikke et krav, at samarbejdsaftalen opbygges som modellen i bilag 1, men alle punkter i 4 Indhold af og krav til kerneydelserne er nærmere beskrevet i en uddybet modelbeskrivelse, som alle kommuner modtager ved projektstart. 5 Modellen er udarbejdet med inspiration fra en samarbejdsaftale, der anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med kommunens akuttilbud. Side 7 af 17

8 modellen skal som minimum indgå i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen skal bl.a. skabe grundlag for en fast aftale med omkringliggende kommuner om finansieringen af disse kommuners borgeres brug af akuttilbuddets ydelser samt aftale om udveksling af oplysninger på borgerniveau. Øvrige kommunale aktører og tilbud Kommunerne forpligter sig på, at akuttilbuddet samarbejder med de øvrige kommunale tilbud til målgruppen, hvis borgerne enten har eller skal have tilbud om en specialiseret indsats f.eks. socialpsykiatriske botilbud (SEL 107 og 108), bostøtte i eget hjem (SEL 85), beskyttet beskæftigelse (SEL 103), aktivitetsog samværstilbud (SEL 104), opsøgende kontakt og støttekontaktpersonsordning (SEL 99) samt mentorstøtteordning (LAB 31 b). Kommunerne skal etablere samarbejde med brugernes bopælskommuner i forhold til at sikre sammenhæng til den kommunale bostøtte eller andre til bud, som borgerne allerede modtager, eller mhp. at bopælskommunen kan vurdere, om borgere skal visiteres til et relevant tilbud. Regionale aktører Der bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet indgås samarbejde med regionen, herunder behandlingspsykiatrien bl.a. i forbindelse med udskrivning efter indlæggelse eller samarbejde med de regionale ambulante akutteams eller andre regionale akutindsatser, så der sikres en koordinering og sammenhæng i indsatsen for borgeren og undgås overlap tilbuddene. Det kan desuden være relevant for akuttilbuddet at samarbejde med praktiserende læger, vagtlæger og det somatiske behandlingssystem. Øvrige relevante aktører Det bør i forbindelse med etableringen af akuttilbuddet nøje overvejes, hvem det ellers vil være relevant at indgå et systematisk og formelt samarbejde med. Her bør der være særligt fokus på aktører, som kan forventes at møde målgruppen. Særlig relevante aktører kan være pårørende eller andre fra borgeres netværk, bruger- og pårørendeorganisationer, politi, praktiserende læger, viceværter, frivillige foreninger mv Anonymitet Alle borgere i målgruppen har mulighed for at henvende sig anonymt til akuttilbuddet, men ved forløb, der strækker sig over mere end én telefonsamtale, skal cpr-nummer oplyses. Det skyldes for det første, at erfaringer fra det tidligere forsøg med akuttilbud er, at anonymitetsprincippet kan skabe en række udfordringer i forhold til at sikre et sammenhængende forløb for borgeren. Specielt i situationer, hvor borgeren allerede indgår i et andet forløb eller modtager et andet tilbud. For det andet er det i forbindelse med projektet centralt at kunne følge op på effekterne af sociale akuttilbud på borgerniveau, og i den forbindelse er det nødvendigt at kende borgernes cpr-nummer. Derudover er cpr-nummeret nødvendig i forbindelse med at opnå betaling, når akuttilbuddet giver ydelser til borgere fra samarbejdskommuner. Erfaringen er, at selvom borgerne tillægger muligheden for anonymitet stor betydning, så har langt de fleste ikke betænkeligheder ved at give afkald på anonymiteten, når de først føler sig trygge i forhold til akuttilbuddet og når de oplyses om, hvad cpr-nummeret anvendes til. Ved henvendelser fra unge under 18 år er akuttilbuddets medarbejdere underlagt regler om skærpet underretningspligt (SEL kap. 27, ) gældende for børn og unge under 18 år. Det vil sige, at unge under 18 år godt kan henvendes sig anonymt i akuttilbuddet og modtage rådgivning, men at medarbejderne har pligt til at underrette de sociale myndigheder i den unges hjemkommune, hvis medarbejderne får kendskab til, at en ung under 18 år har brug for særlig støtte eller udsættes for vold eller andet overgreb. Som del af den tværgående evaluering af puljen til Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser udarbejdes en fælles procedure for, hvordan cpr-nummer kan indhentes og henvendelser til akuttilbuddet dokumenteres (se afsnit 9.2) Formidling Det sociale akuttilbud skal være synligt og tilgængeligt, så mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende kender eksistensen af det, ligesom øvrige relevante aktører, fx praktiserende læger og samarbejdspartnere skal kende til tilbuddet. Side 8 af 17

9 Kendskab kan fx skabes gennem annoncering i lokalaviser, udgivelse af pjecer og postkort, som placeres relevante steder fx hos praktiserede læger, foredrag for lederforum i kommunen, foredrag for interessenter, kontakt og løbende information til samarbejdspartnere, samt igennem en styregruppe samt evt. en følgegruppe. Kommunen skal arbejde systematisk med at synliggøre akuttilbuddet ved udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, hvor man i første omgang afdækker mulige samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien skal være med til at udbrede og vedligeholde kendskabet til akuttilbuddet. Kommunikationsstrategien er den køreplan, der sikrer vedligeholdelse af kontakten til relevante samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører. Kommunikationsstrategien bør som minimum give svar på følgende spørgsmål: Hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører skal prioriteres? Hvilke budskaber er relevante for hvilke samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan kommunikeres der bedst med samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvor, hvornår og hvor ofte skal der tages kontakt til samarbejdspartnere og øvrige relevante aktører? Hvordan sikres en koordineret indsats mellem akuttilbuddet og samarbejdspartere om borgerens forløb også når borgeren forlader akuttilbuddet? Faglige tilgang og metodisk fundament Det er et krav til kommunerne, der modtager midler fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser, at de arbejder med metoderne Krisesamtale og Kriseplan. Når borgeren henvender sig i akuttilbuddet gennemføres som udgangspunkt altid en krisesamtale ved første kontakt. Efterfølgende tilbydes borgeren som udgangspunkt altid at få udarbejdet en kriseplan med mindre kontakten udelukkende er telefonisk. Krisesamtale og Kriseplan kan derudover suppleres med andre metoder og redskaber alt efter den enkelte borgers behov og den konkrete situation. Der er i tidligere forsøg med akuttilbud gode erfaringer med bl.a. Åben Dialog, Coaching og NADA-terapi. En Krisesamtale er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe den enkelte borger til at håndtere en akut krise. En krisesamtale skal hjælpe borgeren med at skabe ro på situationen og skabe tryghed (se beskrivelse af Krisesamtale i bilag 2). Kriseplanen er en plan, der lægges sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Kriseplanen skal, som Krisesamtalen, hjælpe borgeren med at håndtere den akutte krise og få magt over egen situation (se beskrivelse af Kriseplan i bilag 3). Kriseplanen kan desuden bidrage til at sikre, at borgeren modtager en koordineret indsats jf. afsnit Alle medarbejdere i akuttilbuddet skal have kompetencer til at gennemføre en Krisesamtale og arbejde med Kriseplanen. 8.2 Den integrerede organisationsmodel Organisering og ledelse Akuttilbuddet etableres i fysisk og organisatorisk sammenhæng med et socialpsykiatrisk botilbud (SEL 107 eller 108). Dette muliggør synergieffekt i forbindelse med daglig ledelse og bemanding, idet akuttilbuddet bliver en funktionsudvidelse af botilbuddets opgaver, som varetages af den samlede medarbejdergruppe. Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvor i kommunen akuttilbuddet organisatorisk forankres, samt hvem der er overordnet ansvarlig for etablering, drift og forankring af akuttilbuddet. Der ansættes en leder af akuttilbuddet samt en projektleder for den samlede projektperiode. Lederen af akuttilbuddet og projektlederen kan være samme person, men dette er ikke et krav. Lederen af akuttilbuddet/projektlederen kan være leder af det tilknyttede botilbud, men dette er heller ikke et krav. Side 9 af 17

10 Der udarbejdes forud for etableringen af akuttilbuddet et organisationsdiagram, hvoraf det klart fremgår, hvem der er henholdsvis projektleder og leder af akutilbuddet, og hvor øvrige funktioner er beskrevet. Akuttilbudslederens opgaver og rolle skal være klart beskrevet og defineret. Rollen som leder af akuttilbuddet skal tydeligt kunne adskilles fra vedkommendes eventuelle opgaver i botilbuddet Medarbejderressourcer Som udgangspunkt bør der altid være mindst én medarbejder i akuttilbuddet døgnet rundt. Årsagen er primært, at der ved behov herfor er mulighed for at tilkalde ekstra assistance fra botilbuddet til akuttilbuddet. Herved sikres det akutte beredskab samtidig med, at medarbejderne, såfremt der ikke er brugere eller opgaver i akuttilbuddet, kan varetage opgaver i botilbuddet. Der gøres opmærksom på, at der alene kan øges tilskud til lønudgifter til medarbejdere i akuttilbuddet og ikke i botilbuddet. Den integrerede model kræver opkvalificering af en større medarbejdergruppe, da en større medarbejdergruppe (fra botilbuddet) vil komme i berøring med akuttilbuddet. Det bør klart fremgå af den enkelte medarbejders arbejdsbeskrivelse, hvorvidt vedkommende er tilknyttet akuttilbuddet, og hvilke konkrete opgaver vedkommende varetager i akuttilbuddet Medarbejdersammensætning og -kompetencer Der bør tilstræbes en tværfaglig sammensætning af personalet i akuttilbuddet fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeuter mv. Dette har baggrund i ønsket om at skabe et fleksibelt og bredt tilbud, som kan rumme alle borgere i målgruppen og forskellige typer af henvendelser. Der bør tilstræbes en teambaseret opgaveløsning, så opgaveløsningen ikke er afhængig af, at bestemte medarbejdere er på arbejde. Her kommer flerfagligheden til sin ret, da mange fagligheder har hver deres måde at anskue målgruppen og deres problemstillinger på, hvilket kan være en stor kvalitet. Det kræver selvfølgelig, at faglighederne spiller sammen og trækker i samme retning. Ledere og medarbejdere skal deltage i et uddannelsesforløb med henblik på at udvikle en fælles referenceramme og tilgang til målgruppen, da akutarbejdet kræver en række kompetencer, der ikke nødvendigvis følger med den uddannelsesmæssige baggrund. Uddannelsesforløbet skal give medarbejderne kompetencer til at arbejde med akuttilbuddets to primære metoder (Krisesamtale og Kriseplan), og vil herunder indeholde temaer som fx: Håndtering af et menneske i akut psykisk krise Samtaleteknikker og aktiv lytning I forhold til kompetenceudvikling er der både fordele og ulemper ved den integrerede organisationsmodel. Fordele: Medarbejderne har i forvejen en fælles kultur. Fælles faglig udvikling til alle medarbejdere. Gode muligheder for sparring med medarbejdere i botilbuddet, hvis der er behov for viden, som de aktuelle medarbejdere i akuttilbuddet ikke har. Ulemper: Da medarbejderne går på tværs af botilbud og akuttilbud, kan det være vanskeligt fastholde en forskellig faglig tilgang til de to målgrupper i henholdsvis botilbud og akuttilbud Fysisk placering og indretning Akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et eksisterende botilbud. Der kan dog være behov for ombygning, for når akuttilbuddet etableres i fysisk sammenhæng med et botilbud, er det meget vigtigt, at der rent fysisk tydeligt kan skelnes mellem akuttilbuddet og botilbuddet. Erfaringen viser, at når akuttilbuddet integreres med et eksisterende botilbud, kan det afholde nogle borgere fra målgruppen fra at benytte akuttilbuddet. Det kan enten skyldes frygt for stigmatisering, som kan være forbundet med det eksisterende botilbud, eller skyldes, at de ikke oplever sig selv som en del af målgruppen for akuttilbuddet, fordi de opfatter dette som forbundet med botilbuddet. Dette gør sig særlig gældende for borgere, der ikke tidligere har været i kontakt med social- eller behandlingspsykiatrien. Akuttilbud og botilbud skal derfor være tydelig fysisk adskilt fra hinanden bl.a. ved forskellige indgange samt lokaler, der sikrer, at borgere, der opsøger akuttilbuddet, ikke kommer i kontakt med botilbuddets faci- Side 10 af 17

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen 15.77.02.60 Ansøgningsfrist d. 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70. Ansøgningsfrist d. 18. april

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15.

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til styrket livskvalitet for mennesker med demens og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber for udsatte borgere 15.13.28.63 Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) VEJ nr 9628 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6468 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 12. november

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Mestringskurser for personer med udviklingshæmning 15.13.26.30 (2. ansøgningsrunde) Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11.

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11. Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling og rådgivning 15.25.11.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. Social- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure...

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure... Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen Etablering af sikkert anbringelsessted og botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskab

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer 15.26.01.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper VEJ nr 9677 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-2071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10 Ansøgningsfrist d. 30. november

Læs mere

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl VEJ nr 9879 af 18/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser 15.74.10.70 Ansøgningsfrist d. 19. oktober 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 27. september 2013

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Ansøgningsfrist den 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.10

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL ) VEJ nr 9396 af 28/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) VEJ nr 9293 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-1687 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel. 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel. 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Implementeringstøtte til opstart af Fritidspasordninger 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

Ansøgningsfrist d kl. 12:00

Ansøgningsfrist d kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) 15.75.21.50 - Opsøgende samt nye sociale aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( 15.13.28.70.) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10.

Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration Oktober 2015 Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10.10

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70

Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70 Ansøgningsfrist: 14. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Styrelsen for international Rekruttering og Integration September Indhold

Styrelsen for international Rekruttering og Integration September Indhold Styrelsen for international Rekruttering og Integration September 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere 14.62.09.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9018 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere

1 Ansøgningspuljens formål (BKG 2) Ansøgningspuljens målgruppe (BKG 5) Ansøgerkreds (BKG 4) Baggrund om ansøgningspuljen...

1 Ansøgningspuljens formål (BKG 2) Ansøgningspuljens målgruppe (BKG 5) Ansøgerkreds (BKG 4) Baggrund om ansøgningspuljen... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter Ansøgningsfrist den 15.

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10. Ansøgningsfrist d. 22.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10. Ansøgningsfrist d. 22. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10 Ansøgningsfrist d. 22. maj 2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Vejledning om ansøgning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til deltagelse i Projekt Partnerskabskommuner, etape 2. 15.26.01.60 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 kl.

Vejledning til ansøgning om støtte til deltagelse i Projekt Partnerskabskommuner, etape 2. 15.26.01.60 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til deltagelse i Projekt Partnerskabskommuner, etape 2 15.26.01.60 Ansøgningsfrist d. 1. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer 15.13.26.60. Ansøgningsfrist d. 5.

Læs mere