Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012"

Transkript

1 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme med særlig fokus på diagnosticering og behandling, vel- uddannede medarbejdere, anstændig pleje og omsorg.

2 Indhold Indledning... 3 Strømninger på demensområdet... 3 Kvalitet i demensindsatsen... 3 Forløbsprogrammer på demensområdet... 4 Afrapportering fra kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på plejehjem... 5 Hjemmehjælpskommisionen... 5 Uddannelse... 5 DemensKoordinatorerne i DanmarK Synlighed... 7 Aktiviteter... 8 Årskursus... 8 Årets DemensKoodinator... 8 Demensferie Nyhedsbrev Årgang... 8 Hjemmeside og udstilling... 9 Sekretariat... 9 Økonomi... 9 Samarbejdspartnere Fremtiden

3 Indledning DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medar- bejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som be- skæftiger sig med demensproblematikker. Siden 1994, hvor foreningen blev stiftet, er den vokset fra 25 medlemmer til i dag 356 medlemmer. DemensKoordinatorer i DanmarK s formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens, gennem påvirkning af den demenspolitiske debat såvel lokalt som på lands- plan samt gennem udvikling og formidling af viden om demens. Medlemmer af DKDK er sociale entreprenører, som efterstræber at arbejde metodisk stringent med en værktøjskasse fyldt med redskaber, der skal bidrage til en kvalificeret støtte målrettet patienter med demenssyg- domme og deres pårørende. Den største udfordring de kommende år er stigningen af ældre. Her forventes at antallet af årige fordobles fra ca ældre i 2012 til i En del af disse ældre vil være svage og have behov for megen pleje og omsorg. Det gælder ikke mindst for de ældre som i 2040 forudses at have en demenssygdom. Med stramme budgetter overfor øgede omkostninger forbundet med demens ligger der store udfordringer for demenskoordinatoren i fremtiden. De direkte samfundsmæssige omkostninger forbundet med demens løber op i ca. 8,3 milliarder kr. årligt i Danmark. Og omkostningerne varierer betydeligt afhængigt af demensgraden, hvor det udgifterne ved svær demens er ca. fire gange højere end ved let demens 1. Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinatoren må derfor fortsat forbedre og udvikle de produkter, vi allerede har sam- tidig med at finde på noget fundamentalt nyt. Kreativitet er at skabe noget som hidtil ikke har eksisteret. Den udfordring har vi, der arbejder på demensområdet, dagligt også i fremtiden. DKDK s skriftlige beretning er opbygget ud fra nogle temaer i forhold til centrale felter med tanke for foreningens medlemmer, der arbejder med flere forskellige indsatsområder. Beret- ningen forholder sig til det forløbne års væsentligste begivenheder med de perspektiver og forhold, der har betydning for varetagelsen af opgaver i DKDK og dermed den enkelte demens- koordinator. Strømninger på demensområdet Kvalitet i demensindsatsen Demens er en folkesygdom, der fylder meget i den kommunale verden både rent menneske- ligt og i de kommunale budgetter. Med viden om, at antallet af personer med demens vil vokse markant i fremtiden og med de der af øgede samfundsøkonomiske omkostninger på området, er der brug for alle hænder, som kan være med til at øge kvaliteten for mennesker, der lider af demenssygdomme. Det er derfor vores pligt at medvirke til, at sikre at borgere med demens- 1 I følge en økonomisk analyse fra the European Brain Council (EBC). Kilde Nationalt Videnscenter for Demens 3

4 sygdomme sikres en nuanceret kvalitet i demensindsatsen ud fra eksisterende ressourcer og ikke bliver tabt på baggrund af boomet af ressourcestærke ældre. Forløbsprogrammer på demensområdet Forløbsprogrammer for demens beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, og koor- dinerende sundhedsfaglige indsats og skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Alle regioner har udarbejdet forløbsprogrammer for demens og enkelte er på vej ind i sundhedsaftalerne. Bestyrelsen ser forløbsprogram for demens som yderst betyd- ningsfuldt, da det giver en bedre mulighed for at yde den rette indsats og behandling. Besty- relsen er også af den opfattelse, at det er mindre stigmatiserende at have fx en Alzheimers sygdom end bare være dement. Endelig ser bestyrelsen demenskoordinatoren have en vig- tig rolle som forløbskoordinator. En funktion, som demenskoordinatoren altid har anset som sin fornemmeste opgave. Kliniske retningslinjer for demens Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar måned en arbejdsgruppe, der har til opgave at bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for demens. Formålet med retningslinjerne er, at under- støtte en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Arbejdsgruppens opgaver omfatter følgende: Beskrivelse af patientgruppens størrelse og karakteristika, herunder forskellige former for demens, sværhedsgrader af sygdommene, komorbiditet m.m. Beskrivelse af den overordnede organisering på demensområdet Beskrivelse af patientforløb, herunder: 1. Tidlig opsporing 2. Diagnostik 3. Behandling 4. Kontrol 5. Forebyggelse af forværring 6. Pleje og omsorg Beskrivelse af behovet for kvalitetsudvikling, dokumentation og forskning Beskrivelse af ressource- og kapacitetsmæssige overvejelser Arbejdet skal være færdigt primo DKDK er repræsenteret i såvel arbejds- som reference- gruppen. Bestyrelsen har sammen med regionsrepræsentanterne drøftet, hvilke områder DKDK anser for væsentlige og ser det som sin primære opgave, at der i de kommende kliniske retningslinjer også er fokus på pleje og omsorg. Bestyrelsen ser det værende yderst relevant, at der som opfølgning på den Nationale Handlingsplan for Demens nu udarbejdes kliniske ret- ningslinjer, som kan give konkret vejledning til demenskoordinatoren i situationer, hvor der skal træffes beslutninger undervejs i et patientforløb. Der har været afholdt tre møder i arbejdsgruppen og to i referencegruppen. Det omfattende arbejde skrider fremad. National Handlingsplan for Demens Som opfølgning på den Nationale Handlingsplan for Demens har Socialstyrelsen nedsat 4 pro- jektgrupper som skal gennemføre følgende projekter 4

5 1. Indsamling af viden om socialfaglige indsatser 2. Metodeudvikling og afprøvning ift. personer med svære adfærdsforstyrrelser 3. Undersøgelses af pårørendes behov for aflastning og afløsning 4. Oplysningskampagne målrettet specielle grupper i befolkningen DKDK er repræsenteret i følgegruppen ved næstformand Gitte Kirkegaard. Derudover er der repræsentanter fra andre interesseorganisationer, patientforeninger, Nationalt Videnscenter for Demens og fagforeninger m.m. som har en interesse for mennesker med demens Der har været afholdt 2 møder i Projekterne kan følges på Socialstyrelsens hjemmeside. Afrapportering fra kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på ple- jehjem Den 9. februar 2012 fremlagdes rapporten fra kommission om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kommissionen har undersøgt, hvordan beboernes livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem og i plejeboliger kan understøttes, samt om der er unødvendige regler, der er barrierer for et godt hverdagsliv. Arbejdsgruppen er fremkommet med 43 kon- krete anbefalinger. Bestyrelsens høringssvar i forhold til rapporten understreger, at det er svært at være uenig i rapportens værdier og anbefalinger, men at der er ikke megen nytænk- ning. Arbejdsgruppen har ikke undersøgt diverse regler. Men rapporten er helt klart med til at belyse et vigtigt fokusområde. Rehabilitering På Årskurset 2008 var rehabilitering et af de centrale emner. Siden da har bestyrelsen haft fokus på dette felt og finder at rehabilitering ved demens er et område i vækst. Ordninger med støtte/kontaktpersoner eller hjemmevejledning til borgere under 67 år med en demenssyg- dom vinder frem i kommunerne, hvilket medvirker til at øge den dementes autonomi. Besty- relsen er af den opfattelse, at rehabilitering til stadighed integreres på demensområdet og måske endnu mere fremover. Bestyrelsen støtter ligeledes, at der er behov for at indsamle viden, at forske og formidle omkring metoder, effekt og perspektiver indenfor rehabilitering af mennesker med demenssygdomme. Hjemmehjælpskommisionen Udgangspunktet for kommissionens arbejde er, at hjemmehjælp også fremover skal tildeles på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hjælp, således at ældres retssikkerhed sikres. Hjemmehjælpskommissionen skal komme med forslag til forbedringer af indsatsen indenfor de eksisterende økonomiske rammer og skal være færdig med sit arbejde primo Bestyrelsen hilser Hjemmehjælpskommissionen velkommen. Demenskoordinato- rer kender om nogen betydningen af, at hjemmehjælpen fungerer I en familie med demens- sygdom og at borgere med demens ønsker at være selvhjulpne så længe som muligt og selv at kunne bestemme over eget liv på trods af sygdommen. Bestyrelsen ser frem til at kommissio- nen blive konkret i sine udmeldinger. Uddannelse Bestyrelsen følger løbende med i udviklingen af de sundhedsfaglige grunduddannelser. Den reviderede social- og sundhedsuddannelse er i høring til den 27. August De lokale under- visningsplaner på SOSU- skolerne er derfor endnu ikke udarbejdet. Man kan følge udviklingen på under 'Vejledninger fra PASS'. 5

6 DemensKoordinatorerne i DanmarK Medlemmer DKDK havde pr. 1. september 2012 i alt 356 medlemmer. I tidsrummet 1/ til 1/ fik DKDK 44 nye medlemmer og 49 udmeldelser. Medlemstallet ligger stabilt sammenlignet med de seneste års tal (363 medlemmer pr. 4. august 2011). En opgørelse over indmeldelser i peri- oden 1. september 2011 til 9. august 2012 (44 indmeldte) viser følgende: 21 er sygeplejersker, 13 er SOSU assistenter, 1 er ergoterapeut, 3 er plejehjemsassi- stenter, 4 har ikke oplyst grunduddannelse. 31 opgiver som arbejdssted kommunen enkelte skrevet visitatorafdeling, myndig- hedsafdeling, hjemmepleje, 11 arbejder på plejecentre/ældrecentre, 4 har ikke oplyst arbejdssted og én er selvstændig. DKDK har i det forløbne år fået medlemmer fra Grønland, og har nu 13 medlemmer på Færøerne, to medlemmer i Grønland og ét medlem i Tyskland. Kontakt mellem DKDK og medlemmer sker fortrinsvis via sekretariatet. Henvendelser besvares som hovedregel med det samme eller sendes videre til bestyrelse/regionsrepræsentanter. Spørgsmål der ikke kan besvares af sekretariatet sendes som grupp til bestyrelse og regi- onsrepræsentanter, så alle kan bidrage med svar og alle tillige blive klogere. Bestyrelse Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i september Besty- relsen har i perioden bestået af: formand Ane Eckermann, næstformand Gitte Kirkegaard samt bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Ryssing, Lone Vasegaard og Birte Rønne. Kirsten Sejerøe- Szatkowski har som første suppleant deltaget i alle møder - 2. suppleant Maria Konstantinidau deltager ikke i bestyrelsesmøderne. Overlæge Rolf Bang Olsen er tilknyttet bestyrelsen som faglig ressourceperson. Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder, heraf ét i forbindelse med bestyrelsens årlige 2- dages internat. Bestyrelsesmøder holdes i DKDK s sekretariat på Jernbane Allé 54 i Vanløse og er heldagsmøder. På 2- dages internatet i januar 2012 afklarede bestyrelsen linjerne for det kommende års ar- bejde. Indledningsvis drøftedes fokusområder for bestyrelsens arbejde. Ligeledes evalueredes Nyhedsbrevet, der siden årskurset er blevet udgivet elektronisk. Herudover fordeltes arbejds- opgaver imellem bestyrelsesmedlemmerne, Årskursus 2011 blev evalueret og tilrettelæggelse af Årskursus 2012 påbegyndtes. Internatet var aktivt og produktivt med et fuldt program dog med tid til spontane drøftelser. Bestyrelsen har siden internatet haft særlig fokus på følgende: 1. Nationale Handlingsplan for demens 2. Kliniske retningslinjer for demens 3. Afrapportering fra kommission om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 4. Rehabilitering 5. Uddannelse 6

7 Bestyrelsen har et højt ambitionsniveau med henblik på at have fokus på aktuelle brænd- punkter på demensområdet. Niveauet står desværre ikke mål med bestyrelsens kræfter. Der har gennem året løbende været drøftelser med henblik på prioritering af fokusområder, besty- relsen finder kræver særlig opmærksomhed og handling. Regionsrepræsentanter Regionsrepræsentanter udpeges i forbindelse med den årlige generalforsamling og er ikke åremålsudpeget. Nogle regioner har én repræsentant, andre regioner flere. Listen over regi- onsrepræsentanter fremgår af dk.dk. Bestyrelsen har holdt to møder med regi- onsrepræsentanterne. I forbindelse med Årskursus 2011 i Nyborg afholdes et 2- timers møde med sidste nyt fra bestyrelsen samt en kort orientering om organiseringen af demens i regio- nerne og evt. projekttiltag i kommunerne. Den 2. marts 2011 afholdtes et heldagsmøde i Odense med en drøftelse af de kommende Kliniske retningslinjer for demens, takling af tvangsbehandling af demente samt overvejelser i forhold til afrapporteringen fra kommissio- nen om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Mødet afsluttedes med gensidig orientering mellem regionsrepræsentanter og bestyrelse samt orientering fra Socialstyrelsen, der atter i år velvilligt stod for lokaler samt forplejning. Høringer 7 DKDK har afgivet høringssvar over ændring af 9 i bekendtgørelse om magtanvendel- se og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. DKDK har afgivet høringssvar til Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbe- stemmelse på plejehjem. DKDK har udtalt sig i forbindelse med Etisk Råd, der gav grønt lys med sygdomsbe- handling af inhabile demente patienter mod deres ønske. Høringssvar kan læses på dk.dk Synlighed DKDK forsøger at gøre sig synlig i medierne gennem deltagelse i møder, arbejdsgrupper, artik- ler i faglige tidsskrifter og gennem interview, hvor demens er omdrejningspunktet. DKDK har det sidste år prioriteret synligheden ved at være repræsenteret i arbejdsgrupper samt opbyg- get tætte relationer til ministeriekontorer, styrelser og andre væsentlige samarbejdspartnere på demensområdet. DKDK har markeret foreningen på følgende områder: December 2011: Formand Ane Eckermann deltog i rundbordssamtale med SF s socialpolitiske ordfører og formand for Folketingets Socialudvalg Özlem Cekic. Ved mødet deltog centerchef fra Plejecenter Sølund, København, formand for Ældemobiliseringen i Danmark, formanden for Danske Ældreråd, Formanden for Videnscenter på ældreområdet og ældrekonsulent fra Ældre- sagen. Marts møde for Kommunale netværksambassadører med tilknytning til Nationalt Vi- denscenter for Demens: Bestyrelsesmedlem Kirsten Sejerøe- Szatkowski (første suppleant) del- tog i mødet. Følgegruppen i forbindelse med den nationale handlingsplan for demens: Næstformand Gitte Kirkegård udpeget som repræsentant for DKDK. Arbejdsgruppen vedrørende kliniske retningslinjer for demens: Bestyrelsesmedlem Kirsten Rys- sing udpeget som repræsentant for DKDK.

8 Ensomme Gamles Værns bestyrelse og repræsentantskab: Faglig sekretær Marianne Lunds- gaard er medlem af bestyrelse og repræsentantskabet. DemensDagene 2012: DKDK var repræsenteret ved en stand Aktiviteter Årskursus DKDK afviklede for 18. år i træk et fagligt stærkt og velbesøgt tre- dages kursus i dagene September 2011, hvor førstedagen blev afviklet i samarbejde med Servicestyrelsen 2 under overskriften Kvalitetssikring af demensindsatsen. En ny rekord blev sat og formanden kunne på kursets første dag byde velkommen til 380 deltagere, hvoraf knap 70 deltagere var kommu- nale ledere og chefer på ældreområdet. Kurset udbydes til såvel medlemmer som til ikke medlemmer og betragtes ligeledes som et tilbud, hvor undervisere fra bl.a uddannelsessteder kan få opgraderet deres viden. Kurset bud- getteres uden overskud, for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt. Tilrettelæggelse af Årskursus 2012 påbegyndtes januar Evalueringen for 2011 viste, at der var ønske om flere seminarer samt at kurset afsluttes tidligere. Årets DemensKoodinator DKDK kårede på Årskursus 2011 for niende gang Årets DemensKoordinator. I 2011 blev de- menskonsulent Bente Lauridsen fra Albertslund Kommune årets prismodtager efter at være indstillet af en række kolleger samt hendes afdelingschef for Omsorgsafdelingen i Sundheds- og Socialforvaltningen. På dk.dk ses tidligere prismodtagere. Demensferie 2012 DKDK ansøgte i foråret 2011 Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål om et tilskud til de igennem mange år gennemførte demensferier. DKDK fik for årene 2011 og 2012 bevilget kr. årligt til gennemførelse af ferierne. Tilskuddet bruges til en pjece om ferierne, til udflugter, en musikaften med dans og sang, frivillige værtinders transport og ophold, samt til et mindre tilskud pr. deltager. I juli 2012 er gennemført to ferier med henholdsvis 18 deltagere og 38 deltagere På hver ferie er 2 demenskoordinatorer frivillige værtinder og sikrer den bedst mulige afvikling af ferierne for såvel pårørende som deltagere med demenssygdomme. Igen i år har demensfe- rierne været en succes med gode oplevelser for deltagere og pårørende og mange venskaber er opstået eller genoplivet. Om ferierne gennemføres i 2013 afhænger af tilskud, da deltagerbetaling ikke kan dække alle udgifter. Vi håber og ansøger Tips- og Lottopuljen. Nyhedsbrev Årgang Redaktørerne af Nyhedsbrevet er Kirsten Ryssing og Lone Vasegaard. DKDK udgiver årligt 4 nyhedsbreve i et oplag på ca Nyhedsbrevet overgik pr. 15/ til elektronisk udgivel- se, hvilket har givet større frihed i forhold til mængden af artikler. 2 Nuværende Socialstyrelse 8

9 DKDK s medlemmer opfordres til at skrive indlæg til gensidig orientering om nye tiltag i kom- muner og regioner. Nyhedsbrevet planlægges om muligt som et temanummer med artikler skrevet vederlagsfrit af fagpersoner. Nyhedsbrevet indeholder omtaler af ny faglitteratur, in- formation om afgørelser i klagesager samt nyt om lovstof og bekendtgørelser inden for de- mensområdet. Nyhedsbrevet lægges efterfølgende på DKDK s hjemmeside. Nyhedsbrevet udkom i perioden 15/ / som følgende: Årgang/Nr. Tema Sider Overskrift leder 15. årgang - okt Konferencerapport, årskursus Et nyt foreningsår, en ny regering og et nyhedsbrev i nye klæder. 15. årgang - dec Etniske minoriteter og demens 14 Vi skaber bedre liv for demensramte familier 16. årgang - mar Udviklingshæmmede og demens 8 Stiller vi de rigtige spørgsmål? 16. årgang - juni Sanseintegration 24 Hjemmehjælpskommissionen og Årskursus 2012 Hjemmeside og udstilling DKDK s hjemmeside dk.dk er et vigtig kommunikationsredskab i forhold til at formidle viden om DKDK s arbejde og tilbud. Hjemmesiden vedligeholdes løbende af sekretari- atet i samarbejde med bestyrelsen. DKDK har tilbud om at kunne leje en udstilling om demens. Udstillingen består af tre bannere, der er lette at håndtere og vejer meget lidt. Udstillingen kan f.eks. bruges til forskellige arran- gementer i kommuner, aktivitetscentre eller sundhedscentre, hvor der skal informeres om demens til borgerne. Udstillingen kan lejes gennem DKDK s sekretariat og har de seneste år været udlejet få gange. Læs mere om udstillingen på dk.dk. Sekretariat Sekretariatet ligger centralt for S- tog og Metro i Vanløse, hvilket gør det let for bestyrelses- medlemmer at komme til møder. Sekretariatets medarbejdere er omdrejningspunkt for besty- relsen og for medlemmer og yder en kvalificeret og hurtig ekspedition. På grund af øget ar- bejdspres i bestyrelsesmedlemmernes dagligdag i den forgange bestyrelsesperiode, er der lavet aftale om mere bistand fra sekretariatet om bl.a. udarbejdelse af dagsorden for bestyrel- sesmøder, referatskrivning fra møder, udarbejdelse af oplæg til fx ledere til nyhedsbrevet, høringer mm. Økonomi DKDK s økonomi er baseret på kontingentindtægter og på offentlige tilskud til demensferie. Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog får formanden et mindre honorar. DKDK s regnskab frem- lægges på generalforsamlingen. Regnskabet for 2011 udviser som tidligere år et mindre over- skud. Dette skyldes dels bestyrelsens og sekretariats sparsommelighed, dels større indtægter på årskurset end budgetteret grundet flere udstillere og deltagelse af flere ikke medlemmer. Budgettet for 2012 opererer med et mindre underskud. 9

10 Samarbejdspartnere DKDK har et tæt og positivt samarbejde med Alzheimerforeningen. DKDK s formand og sekretariatsleder har løbende mail/telefonkontakt med landsformand Anne Arndal samt direktør Nis Nissen fx i forbindelse med høringssvar. Ligesom Alzheimerforeningen med stor glæde giver udtryk for foreningens tætte kontakt til foreningens medlemmer i lokalområ- det. DKDK har gennem flere år haft et samarbejde med Ældrekontoret i Social- styrelsen. Det sidste år har kontakten været gennem fagleder konstitueret chef for ældreen- heden Marianne Skov Iversen 3 og fuldmægtig Knud Damgaard Andersen. DKDK har også i 2012 nydt godt af den gæstfrihed Ældreenheden tilbyder os i forbindelse med bestyrelsens hel- dagsmøde med regionsrepræsentanterne. Ældreenheden og DKDK har løbende kontakt og orienterer hinanden om tiltag og drøfter ideer til nye projekter. I forbindelse med de kommu- nale demensnetværk er fuldmægtig Knud Damgaard Andersen kontaktperson. Socialstyrelsen gennemførte I februar en spørgeskemaundersøgelse om behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom, som ikke bor i plejeboliger. En under- søgelse der udsprang af den nationale handlingsplan for demensindsatsen. DKDK s medlem- mer bistod Socialstyrelsen med at finde respondenter til undersøgelsen. I har sam- arbejdet særligt drejet sig om et fælles fodslag i forhold til at kvalitetssikre demensindsatsen, hvorfor Servicestyrelsen atter i år indgår som partner på den første dag af Årskurset Kommunernes Landsforeningen var indtil 1. juni 2012 repræsenteret ved chefkonsu- lent Tina Jørgensen, som igennem de senere har år har været en aktiv medspiller i forhold til den generelle indsats på demensområdet og DKDK. Endvidere har Tina Jørgensen været en aktiv gæst på DKDK s årskurser og sparringspartner for bestyrelsen. På grund af jobskifte får DKDK en ny KL samarbejdspartner. Danske Ældreråd er en vigtig samarbejdspartner for DKDK. De lokale ældreråd (seniorråd) udviser en stor interesse for DKDK s medlemmer, hvilket har en afsmit- tende virkning i kommunerne. Danske Ældreråd og DKDK underskriver årligt en samar- bejdsaftale for sekretariatsbistand til DKDK s daglige drift. DKDK s formand deltog som gæst på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i april Nationalt Videnscenter for Demens og DKDK har siden centrets start i 2007 haft en tæt samarbejdsrelation med DKDK. Der er lavet aftale om gratis stand samt én deltager i forbindelse med DemensDagene og DKDK s Årskursus. Der drøftes ligeledes snitfla- der i forhold til deltagelse I arbejds- og referencegrupper. Endelig informeres der om Demens- Koordinatorernes Årskursus på NVD s hjemmeside. 3 Marianne Skov Iversen er i dag ansat som faglig leder voksenenheden, Socialstyrelsen 10

11 Fremtiden for mennesker med demens i Danmark Prognoserne peger på, at der er tale om en stor stigning i antallet af demente borgere i Dan- mark. Mange forhold gør sig gældende for at vi fremadrettet kan tænke i hvordan disse men- nesker skal bistås til at leve et værdigt live med en overskuelig hverdag. Her tænkes blandt på hvordan de hjælpere der kommer i hjemmet klædes på både med hensyn til viden om demens og relationer mellem mennesker. Ligeså tænkes på hvordan vi kan bidrage til ny teknologi gav- ner borgeren ud fra tanken om større uafhængighed og samtidig som arbejdsmiljøvenlige red- skaber. for demenskoordinatoren? Forventninger til demenskoordinatorens kvalifikationer er stigende. Det skyldes ikke mindst faglige krav om bredere kompetencer og om dokumentation af effekt. Kvalitet, akkreditering og bevidsthed om metoder er i dag en naturlig del af en demenskoordinators faglighed. En udfordring for os er at sikre, at kvaliteten i demensindsatsen ikke forringes, men forbedres. Noget er vi selv herre over, andet kan vi ikke påvirke. Som specialister har vi en vis autonomi og respekt i kommunerne og det er godt. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men til stadighed arbejde for faglig kvalitetssikring, hvilket også indebærer at arbejde med os selv - fagligt og personligt. Vi kan f.eks. medvirke i evidensbaserede udviklingsprojekter og dermed bidrage til at skabe ny viden, som kan gavne demensindsatsen. for foreningen I de 18 år DKDK har eksisteret har der været en anselig udvikling på demensområdet. Uden tvivl har DKDK som frontløbere været en vigtig del af udviklingen med budskaber der bidrog til et godt demensliv. Men udviklingen har taget en positiv drejning og demenssygdomme er anerkendt i samfundet og anses som en folkesygdom. En udvikling der har medvirket til at gøre området mere interessant på flere niveauer. Hvor demenskoordinatoren før var tæt på borgeren og den pårørende, har de fleste demens- koordinatorer/konsulenter været med til at uddanne lokale demensnøglepersoner. Demens- koordinatoren varetager i større grad en funktion som sparringspartner, vejleder og faglig kon- sulent især i komplekse sager og komplicerede forløb målrettet nøglepersonen. I disse sager og demensforløb varetager demenskoordinatoren også rådgivning og vejledning af borgere, disses netværk og øvrige medarbejdere i overensstemmelse med de mål der er opstillet i en kommunal demenspolitik. Som forening mærkes at kravende til demenskoordinatoren er ændret gennem tiden og at det stiller nye krav til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen søger at have fingeren på pulsen gennem udsende nyhedsbrev af høj kvalitet, deltager i reference- og følgegrupper samt takker ja til invitationer fra politisk niveau, opsøgende og besvarende i forhold til høringssvar, samarbejde med andre interesseforeninger og patientforeninger, gennemfører årskursus på et højt fagligt niveau mm. Men på trods af nævnte arbejdsområder, er det vanskeligt at spå om fremtiden for demensko- ordinatoren og om foreningen DKDK s struktur og organisation? Et spørgsmål der kunne være interessant at drøfte med medlemmerne på foreningens generalforsamling den 13. september 2012 på Hotel Nyborg Strand. 11

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

DemensKoordinatorer i DanmarK

DemensKoordinatorer i DanmarK DemensKoordinatorer i DanmarK En ny kommunal virkelighed Få dage efter sidste nyhedsbrev udkom, præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen regeringsrokaden. Benedikte Kiær afløste Karen Ellemann og

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen fortsætter i 2015 Dette nyhedsbrev har til formål at informere om, hvad Lejre Kommune bruger ældrepuljen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere