Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012"

Transkript

1 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme med særlig fokus på diagnosticering og behandling, vel- uddannede medarbejdere, anstændig pleje og omsorg.

2 Indhold Indledning... 3 Strømninger på demensområdet... 3 Kvalitet i demensindsatsen... 3 Forløbsprogrammer på demensområdet... 4 Afrapportering fra kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på plejehjem... 5 Hjemmehjælpskommisionen... 5 Uddannelse... 5 DemensKoordinatorerne i DanmarK Synlighed... 7 Aktiviteter... 8 Årskursus... 8 Årets DemensKoodinator... 8 Demensferie Nyhedsbrev Årgang... 8 Hjemmeside og udstilling... 9 Sekretariat... 9 Økonomi... 9 Samarbejdspartnere Fremtiden

3 Indledning DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medar- bejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som be- skæftiger sig med demensproblematikker. Siden 1994, hvor foreningen blev stiftet, er den vokset fra 25 medlemmer til i dag 356 medlemmer. DemensKoordinatorer i DanmarK s formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens, gennem påvirkning af den demenspolitiske debat såvel lokalt som på lands- plan samt gennem udvikling og formidling af viden om demens. Medlemmer af DKDK er sociale entreprenører, som efterstræber at arbejde metodisk stringent med en værktøjskasse fyldt med redskaber, der skal bidrage til en kvalificeret støtte målrettet patienter med demenssyg- domme og deres pårørende. Den største udfordring de kommende år er stigningen af ældre. Her forventes at antallet af årige fordobles fra ca ældre i 2012 til i En del af disse ældre vil være svage og have behov for megen pleje og omsorg. Det gælder ikke mindst for de ældre som i 2040 forudses at have en demenssygdom. Med stramme budgetter overfor øgede omkostninger forbundet med demens ligger der store udfordringer for demenskoordinatoren i fremtiden. De direkte samfundsmæssige omkostninger forbundet med demens løber op i ca. 8,3 milliarder kr. årligt i Danmark. Og omkostningerne varierer betydeligt afhængigt af demensgraden, hvor det udgifterne ved svær demens er ca. fire gange højere end ved let demens 1. Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinatoren må derfor fortsat forbedre og udvikle de produkter, vi allerede har sam- tidig med at finde på noget fundamentalt nyt. Kreativitet er at skabe noget som hidtil ikke har eksisteret. Den udfordring har vi, der arbejder på demensområdet, dagligt også i fremtiden. DKDK s skriftlige beretning er opbygget ud fra nogle temaer i forhold til centrale felter med tanke for foreningens medlemmer, der arbejder med flere forskellige indsatsområder. Beret- ningen forholder sig til det forløbne års væsentligste begivenheder med de perspektiver og forhold, der har betydning for varetagelsen af opgaver i DKDK og dermed den enkelte demens- koordinator. Strømninger på demensområdet Kvalitet i demensindsatsen Demens er en folkesygdom, der fylder meget i den kommunale verden både rent menneske- ligt og i de kommunale budgetter. Med viden om, at antallet af personer med demens vil vokse markant i fremtiden og med de der af øgede samfundsøkonomiske omkostninger på området, er der brug for alle hænder, som kan være med til at øge kvaliteten for mennesker, der lider af demenssygdomme. Det er derfor vores pligt at medvirke til, at sikre at borgere med demens- 1 I følge en økonomisk analyse fra the European Brain Council (EBC). Kilde Nationalt Videnscenter for Demens 3

4 sygdomme sikres en nuanceret kvalitet i demensindsatsen ud fra eksisterende ressourcer og ikke bliver tabt på baggrund af boomet af ressourcestærke ældre. Forløbsprogrammer på demensområdet Forløbsprogrammer for demens beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, og koor- dinerende sundhedsfaglige indsats og skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Alle regioner har udarbejdet forløbsprogrammer for demens og enkelte er på vej ind i sundhedsaftalerne. Bestyrelsen ser forløbsprogram for demens som yderst betyd- ningsfuldt, da det giver en bedre mulighed for at yde den rette indsats og behandling. Besty- relsen er også af den opfattelse, at det er mindre stigmatiserende at have fx en Alzheimers sygdom end bare være dement. Endelig ser bestyrelsen demenskoordinatoren have en vig- tig rolle som forløbskoordinator. En funktion, som demenskoordinatoren altid har anset som sin fornemmeste opgave. Kliniske retningslinjer for demens Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar måned en arbejdsgruppe, der har til opgave at bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for demens. Formålet med retningslinjerne er, at under- støtte en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Arbejdsgruppens opgaver omfatter følgende: Beskrivelse af patientgruppens størrelse og karakteristika, herunder forskellige former for demens, sværhedsgrader af sygdommene, komorbiditet m.m. Beskrivelse af den overordnede organisering på demensområdet Beskrivelse af patientforløb, herunder: 1. Tidlig opsporing 2. Diagnostik 3. Behandling 4. Kontrol 5. Forebyggelse af forværring 6. Pleje og omsorg Beskrivelse af behovet for kvalitetsudvikling, dokumentation og forskning Beskrivelse af ressource- og kapacitetsmæssige overvejelser Arbejdet skal være færdigt primo DKDK er repræsenteret i såvel arbejds- som reference- gruppen. Bestyrelsen har sammen med regionsrepræsentanterne drøftet, hvilke områder DKDK anser for væsentlige og ser det som sin primære opgave, at der i de kommende kliniske retningslinjer også er fokus på pleje og omsorg. Bestyrelsen ser det værende yderst relevant, at der som opfølgning på den Nationale Handlingsplan for Demens nu udarbejdes kliniske ret- ningslinjer, som kan give konkret vejledning til demenskoordinatoren i situationer, hvor der skal træffes beslutninger undervejs i et patientforløb. Der har været afholdt tre møder i arbejdsgruppen og to i referencegruppen. Det omfattende arbejde skrider fremad. National Handlingsplan for Demens Som opfølgning på den Nationale Handlingsplan for Demens har Socialstyrelsen nedsat 4 pro- jektgrupper som skal gennemføre følgende projekter 4

5 1. Indsamling af viden om socialfaglige indsatser 2. Metodeudvikling og afprøvning ift. personer med svære adfærdsforstyrrelser 3. Undersøgelses af pårørendes behov for aflastning og afløsning 4. Oplysningskampagne målrettet specielle grupper i befolkningen DKDK er repræsenteret i følgegruppen ved næstformand Gitte Kirkegaard. Derudover er der repræsentanter fra andre interesseorganisationer, patientforeninger, Nationalt Videnscenter for Demens og fagforeninger m.m. som har en interesse for mennesker med demens Der har været afholdt 2 møder i Projekterne kan følges på Socialstyrelsens hjemmeside. Afrapportering fra kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på ple- jehjem Den 9. februar 2012 fremlagdes rapporten fra kommission om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kommissionen har undersøgt, hvordan beboernes livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem og i plejeboliger kan understøttes, samt om der er unødvendige regler, der er barrierer for et godt hverdagsliv. Arbejdsgruppen er fremkommet med 43 kon- krete anbefalinger. Bestyrelsens høringssvar i forhold til rapporten understreger, at det er svært at være uenig i rapportens værdier og anbefalinger, men at der er ikke megen nytænk- ning. Arbejdsgruppen har ikke undersøgt diverse regler. Men rapporten er helt klart med til at belyse et vigtigt fokusområde. Rehabilitering På Årskurset 2008 var rehabilitering et af de centrale emner. Siden da har bestyrelsen haft fokus på dette felt og finder at rehabilitering ved demens er et område i vækst. Ordninger med støtte/kontaktpersoner eller hjemmevejledning til borgere under 67 år med en demenssyg- dom vinder frem i kommunerne, hvilket medvirker til at øge den dementes autonomi. Besty- relsen er af den opfattelse, at rehabilitering til stadighed integreres på demensområdet og måske endnu mere fremover. Bestyrelsen støtter ligeledes, at der er behov for at indsamle viden, at forske og formidle omkring metoder, effekt og perspektiver indenfor rehabilitering af mennesker med demenssygdomme. Hjemmehjælpskommisionen Udgangspunktet for kommissionens arbejde er, at hjemmehjælp også fremover skal tildeles på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hjælp, således at ældres retssikkerhed sikres. Hjemmehjælpskommissionen skal komme med forslag til forbedringer af indsatsen indenfor de eksisterende økonomiske rammer og skal være færdig med sit arbejde primo Bestyrelsen hilser Hjemmehjælpskommissionen velkommen. Demenskoordinato- rer kender om nogen betydningen af, at hjemmehjælpen fungerer I en familie med demens- sygdom og at borgere med demens ønsker at være selvhjulpne så længe som muligt og selv at kunne bestemme over eget liv på trods af sygdommen. Bestyrelsen ser frem til at kommissio- nen blive konkret i sine udmeldinger. Uddannelse Bestyrelsen følger løbende med i udviklingen af de sundhedsfaglige grunduddannelser. Den reviderede social- og sundhedsuddannelse er i høring til den 27. August De lokale under- visningsplaner på SOSU- skolerne er derfor endnu ikke udarbejdet. Man kan følge udviklingen på under 'Vejledninger fra PASS'. 5

6 DemensKoordinatorerne i DanmarK Medlemmer DKDK havde pr. 1. september 2012 i alt 356 medlemmer. I tidsrummet 1/ til 1/ fik DKDK 44 nye medlemmer og 49 udmeldelser. Medlemstallet ligger stabilt sammenlignet med de seneste års tal (363 medlemmer pr. 4. august 2011). En opgørelse over indmeldelser i peri- oden 1. september 2011 til 9. august 2012 (44 indmeldte) viser følgende: 21 er sygeplejersker, 13 er SOSU assistenter, 1 er ergoterapeut, 3 er plejehjemsassi- stenter, 4 har ikke oplyst grunduddannelse. 31 opgiver som arbejdssted kommunen enkelte skrevet visitatorafdeling, myndig- hedsafdeling, hjemmepleje, 11 arbejder på plejecentre/ældrecentre, 4 har ikke oplyst arbejdssted og én er selvstændig. DKDK har i det forløbne år fået medlemmer fra Grønland, og har nu 13 medlemmer på Færøerne, to medlemmer i Grønland og ét medlem i Tyskland. Kontakt mellem DKDK og medlemmer sker fortrinsvis via sekretariatet. Henvendelser besvares som hovedregel med det samme eller sendes videre til bestyrelse/regionsrepræsentanter. Spørgsmål der ikke kan besvares af sekretariatet sendes som grupp til bestyrelse og regi- onsrepræsentanter, så alle kan bidrage med svar og alle tillige blive klogere. Bestyrelse Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i september Besty- relsen har i perioden bestået af: formand Ane Eckermann, næstformand Gitte Kirkegaard samt bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Ryssing, Lone Vasegaard og Birte Rønne. Kirsten Sejerøe- Szatkowski har som første suppleant deltaget i alle møder - 2. suppleant Maria Konstantinidau deltager ikke i bestyrelsesmøderne. Overlæge Rolf Bang Olsen er tilknyttet bestyrelsen som faglig ressourceperson. Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder, heraf ét i forbindelse med bestyrelsens årlige 2- dages internat. Bestyrelsesmøder holdes i DKDK s sekretariat på Jernbane Allé 54 i Vanløse og er heldagsmøder. På 2- dages internatet i januar 2012 afklarede bestyrelsen linjerne for det kommende års ar- bejde. Indledningsvis drøftedes fokusområder for bestyrelsens arbejde. Ligeledes evalueredes Nyhedsbrevet, der siden årskurset er blevet udgivet elektronisk. Herudover fordeltes arbejds- opgaver imellem bestyrelsesmedlemmerne, Årskursus 2011 blev evalueret og tilrettelæggelse af Årskursus 2012 påbegyndtes. Internatet var aktivt og produktivt med et fuldt program dog med tid til spontane drøftelser. Bestyrelsen har siden internatet haft særlig fokus på følgende: 1. Nationale Handlingsplan for demens 2. Kliniske retningslinjer for demens 3. Afrapportering fra kommission om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 4. Rehabilitering 5. Uddannelse 6

7 Bestyrelsen har et højt ambitionsniveau med henblik på at have fokus på aktuelle brænd- punkter på demensområdet. Niveauet står desværre ikke mål med bestyrelsens kræfter. Der har gennem året løbende været drøftelser med henblik på prioritering af fokusområder, besty- relsen finder kræver særlig opmærksomhed og handling. Regionsrepræsentanter Regionsrepræsentanter udpeges i forbindelse med den årlige generalforsamling og er ikke åremålsudpeget. Nogle regioner har én repræsentant, andre regioner flere. Listen over regi- onsrepræsentanter fremgår af dk.dk. Bestyrelsen har holdt to møder med regi- onsrepræsentanterne. I forbindelse med Årskursus 2011 i Nyborg afholdes et 2- timers møde med sidste nyt fra bestyrelsen samt en kort orientering om organiseringen af demens i regio- nerne og evt. projekttiltag i kommunerne. Den 2. marts 2011 afholdtes et heldagsmøde i Odense med en drøftelse af de kommende Kliniske retningslinjer for demens, takling af tvangsbehandling af demente samt overvejelser i forhold til afrapporteringen fra kommissio- nen om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Mødet afsluttedes med gensidig orientering mellem regionsrepræsentanter og bestyrelse samt orientering fra Socialstyrelsen, der atter i år velvilligt stod for lokaler samt forplejning. Høringer 7 DKDK har afgivet høringssvar over ændring af 9 i bekendtgørelse om magtanvendel- se og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. DKDK har afgivet høringssvar til Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbe- stemmelse på plejehjem. DKDK har udtalt sig i forbindelse med Etisk Råd, der gav grønt lys med sygdomsbe- handling af inhabile demente patienter mod deres ønske. Høringssvar kan læses på dk.dk Synlighed DKDK forsøger at gøre sig synlig i medierne gennem deltagelse i møder, arbejdsgrupper, artik- ler i faglige tidsskrifter og gennem interview, hvor demens er omdrejningspunktet. DKDK har det sidste år prioriteret synligheden ved at være repræsenteret i arbejdsgrupper samt opbyg- get tætte relationer til ministeriekontorer, styrelser og andre væsentlige samarbejdspartnere på demensområdet. DKDK har markeret foreningen på følgende områder: December 2011: Formand Ane Eckermann deltog i rundbordssamtale med SF s socialpolitiske ordfører og formand for Folketingets Socialudvalg Özlem Cekic. Ved mødet deltog centerchef fra Plejecenter Sølund, København, formand for Ældemobiliseringen i Danmark, formanden for Danske Ældreråd, Formanden for Videnscenter på ældreområdet og ældrekonsulent fra Ældre- sagen. Marts møde for Kommunale netværksambassadører med tilknytning til Nationalt Vi- denscenter for Demens: Bestyrelsesmedlem Kirsten Sejerøe- Szatkowski (første suppleant) del- tog i mødet. Følgegruppen i forbindelse med den nationale handlingsplan for demens: Næstformand Gitte Kirkegård udpeget som repræsentant for DKDK. Arbejdsgruppen vedrørende kliniske retningslinjer for demens: Bestyrelsesmedlem Kirsten Rys- sing udpeget som repræsentant for DKDK.

8 Ensomme Gamles Værns bestyrelse og repræsentantskab: Faglig sekretær Marianne Lunds- gaard er medlem af bestyrelse og repræsentantskabet. DemensDagene 2012: DKDK var repræsenteret ved en stand Aktiviteter Årskursus DKDK afviklede for 18. år i træk et fagligt stærkt og velbesøgt tre- dages kursus i dagene September 2011, hvor førstedagen blev afviklet i samarbejde med Servicestyrelsen 2 under overskriften Kvalitetssikring af demensindsatsen. En ny rekord blev sat og formanden kunne på kursets første dag byde velkommen til 380 deltagere, hvoraf knap 70 deltagere var kommu- nale ledere og chefer på ældreområdet. Kurset udbydes til såvel medlemmer som til ikke medlemmer og betragtes ligeledes som et tilbud, hvor undervisere fra bl.a uddannelsessteder kan få opgraderet deres viden. Kurset bud- getteres uden overskud, for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt. Tilrettelæggelse af Årskursus 2012 påbegyndtes januar Evalueringen for 2011 viste, at der var ønske om flere seminarer samt at kurset afsluttes tidligere. Årets DemensKoodinator DKDK kårede på Årskursus 2011 for niende gang Årets DemensKoordinator. I 2011 blev de- menskonsulent Bente Lauridsen fra Albertslund Kommune årets prismodtager efter at være indstillet af en række kolleger samt hendes afdelingschef for Omsorgsafdelingen i Sundheds- og Socialforvaltningen. På dk.dk ses tidligere prismodtagere. Demensferie 2012 DKDK ansøgte i foråret 2011 Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål om et tilskud til de igennem mange år gennemførte demensferier. DKDK fik for årene 2011 og 2012 bevilget kr. årligt til gennemførelse af ferierne. Tilskuddet bruges til en pjece om ferierne, til udflugter, en musikaften med dans og sang, frivillige værtinders transport og ophold, samt til et mindre tilskud pr. deltager. I juli 2012 er gennemført to ferier med henholdsvis 18 deltagere og 38 deltagere På hver ferie er 2 demenskoordinatorer frivillige værtinder og sikrer den bedst mulige afvikling af ferierne for såvel pårørende som deltagere med demenssygdomme. Igen i år har demensfe- rierne været en succes med gode oplevelser for deltagere og pårørende og mange venskaber er opstået eller genoplivet. Om ferierne gennemføres i 2013 afhænger af tilskud, da deltagerbetaling ikke kan dække alle udgifter. Vi håber og ansøger Tips- og Lottopuljen. Nyhedsbrev Årgang Redaktørerne af Nyhedsbrevet er Kirsten Ryssing og Lone Vasegaard. DKDK udgiver årligt 4 nyhedsbreve i et oplag på ca Nyhedsbrevet overgik pr. 15/ til elektronisk udgivel- se, hvilket har givet større frihed i forhold til mængden af artikler. 2 Nuværende Socialstyrelse 8

9 DKDK s medlemmer opfordres til at skrive indlæg til gensidig orientering om nye tiltag i kom- muner og regioner. Nyhedsbrevet planlægges om muligt som et temanummer med artikler skrevet vederlagsfrit af fagpersoner. Nyhedsbrevet indeholder omtaler af ny faglitteratur, in- formation om afgørelser i klagesager samt nyt om lovstof og bekendtgørelser inden for de- mensområdet. Nyhedsbrevet lægges efterfølgende på DKDK s hjemmeside. Nyhedsbrevet udkom i perioden 15/ / som følgende: Årgang/Nr. Tema Sider Overskrift leder 15. årgang - okt Konferencerapport, årskursus Et nyt foreningsår, en ny regering og et nyhedsbrev i nye klæder. 15. årgang - dec Etniske minoriteter og demens 14 Vi skaber bedre liv for demensramte familier 16. årgang - mar Udviklingshæmmede og demens 8 Stiller vi de rigtige spørgsmål? 16. årgang - juni Sanseintegration 24 Hjemmehjælpskommissionen og Årskursus 2012 Hjemmeside og udstilling DKDK s hjemmeside dk.dk er et vigtig kommunikationsredskab i forhold til at formidle viden om DKDK s arbejde og tilbud. Hjemmesiden vedligeholdes løbende af sekretari- atet i samarbejde med bestyrelsen. DKDK har tilbud om at kunne leje en udstilling om demens. Udstillingen består af tre bannere, der er lette at håndtere og vejer meget lidt. Udstillingen kan f.eks. bruges til forskellige arran- gementer i kommuner, aktivitetscentre eller sundhedscentre, hvor der skal informeres om demens til borgerne. Udstillingen kan lejes gennem DKDK s sekretariat og har de seneste år været udlejet få gange. Læs mere om udstillingen på dk.dk. Sekretariat Sekretariatet ligger centralt for S- tog og Metro i Vanløse, hvilket gør det let for bestyrelses- medlemmer at komme til møder. Sekretariatets medarbejdere er omdrejningspunkt for besty- relsen og for medlemmer og yder en kvalificeret og hurtig ekspedition. På grund af øget ar- bejdspres i bestyrelsesmedlemmernes dagligdag i den forgange bestyrelsesperiode, er der lavet aftale om mere bistand fra sekretariatet om bl.a. udarbejdelse af dagsorden for bestyrel- sesmøder, referatskrivning fra møder, udarbejdelse af oplæg til fx ledere til nyhedsbrevet, høringer mm. Økonomi DKDK s økonomi er baseret på kontingentindtægter og på offentlige tilskud til demensferie. Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog får formanden et mindre honorar. DKDK s regnskab frem- lægges på generalforsamlingen. Regnskabet for 2011 udviser som tidligere år et mindre over- skud. Dette skyldes dels bestyrelsens og sekretariats sparsommelighed, dels større indtægter på årskurset end budgetteret grundet flere udstillere og deltagelse af flere ikke medlemmer. Budgettet for 2012 opererer med et mindre underskud. 9

10 Samarbejdspartnere DKDK har et tæt og positivt samarbejde med Alzheimerforeningen. DKDK s formand og sekretariatsleder har løbende mail/telefonkontakt med landsformand Anne Arndal samt direktør Nis Nissen fx i forbindelse med høringssvar. Ligesom Alzheimerforeningen med stor glæde giver udtryk for foreningens tætte kontakt til foreningens medlemmer i lokalområ- det. DKDK har gennem flere år haft et samarbejde med Ældrekontoret i Social- styrelsen. Det sidste år har kontakten været gennem fagleder konstitueret chef for ældreen- heden Marianne Skov Iversen 3 og fuldmægtig Knud Damgaard Andersen. DKDK har også i 2012 nydt godt af den gæstfrihed Ældreenheden tilbyder os i forbindelse med bestyrelsens hel- dagsmøde med regionsrepræsentanterne. Ældreenheden og DKDK har løbende kontakt og orienterer hinanden om tiltag og drøfter ideer til nye projekter. I forbindelse med de kommu- nale demensnetværk er fuldmægtig Knud Damgaard Andersen kontaktperson. Socialstyrelsen gennemførte I februar en spørgeskemaundersøgelse om behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom, som ikke bor i plejeboliger. En under- søgelse der udsprang af den nationale handlingsplan for demensindsatsen. DKDK s medlem- mer bistod Socialstyrelsen med at finde respondenter til undersøgelsen. I har sam- arbejdet særligt drejet sig om et fælles fodslag i forhold til at kvalitetssikre demensindsatsen, hvorfor Servicestyrelsen atter i år indgår som partner på den første dag af Årskurset Kommunernes Landsforeningen var indtil 1. juni 2012 repræsenteret ved chefkonsu- lent Tina Jørgensen, som igennem de senere har år har været en aktiv medspiller i forhold til den generelle indsats på demensområdet og DKDK. Endvidere har Tina Jørgensen været en aktiv gæst på DKDK s årskurser og sparringspartner for bestyrelsen. På grund af jobskifte får DKDK en ny KL samarbejdspartner. Danske Ældreråd er en vigtig samarbejdspartner for DKDK. De lokale ældreråd (seniorråd) udviser en stor interesse for DKDK s medlemmer, hvilket har en afsmit- tende virkning i kommunerne. Danske Ældreråd og DKDK underskriver årligt en samar- bejdsaftale for sekretariatsbistand til DKDK s daglige drift. DKDK s formand deltog som gæst på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i april Nationalt Videnscenter for Demens og DKDK har siden centrets start i 2007 haft en tæt samarbejdsrelation med DKDK. Der er lavet aftale om gratis stand samt én deltager i forbindelse med DemensDagene og DKDK s Årskursus. Der drøftes ligeledes snitfla- der i forhold til deltagelse I arbejds- og referencegrupper. Endelig informeres der om Demens- Koordinatorernes Årskursus på NVD s hjemmeside. 3 Marianne Skov Iversen er i dag ansat som faglig leder voksenenheden, Socialstyrelsen 10

11 Fremtiden for mennesker med demens i Danmark Prognoserne peger på, at der er tale om en stor stigning i antallet af demente borgere i Dan- mark. Mange forhold gør sig gældende for at vi fremadrettet kan tænke i hvordan disse men- nesker skal bistås til at leve et værdigt live med en overskuelig hverdag. Her tænkes blandt på hvordan de hjælpere der kommer i hjemmet klædes på både med hensyn til viden om demens og relationer mellem mennesker. Ligeså tænkes på hvordan vi kan bidrage til ny teknologi gav- ner borgeren ud fra tanken om større uafhængighed og samtidig som arbejdsmiljøvenlige red- skaber. for demenskoordinatoren? Forventninger til demenskoordinatorens kvalifikationer er stigende. Det skyldes ikke mindst faglige krav om bredere kompetencer og om dokumentation af effekt. Kvalitet, akkreditering og bevidsthed om metoder er i dag en naturlig del af en demenskoordinators faglighed. En udfordring for os er at sikre, at kvaliteten i demensindsatsen ikke forringes, men forbedres. Noget er vi selv herre over, andet kan vi ikke påvirke. Som specialister har vi en vis autonomi og respekt i kommunerne og det er godt. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men til stadighed arbejde for faglig kvalitetssikring, hvilket også indebærer at arbejde med os selv - fagligt og personligt. Vi kan f.eks. medvirke i evidensbaserede udviklingsprojekter og dermed bidrage til at skabe ny viden, som kan gavne demensindsatsen. for foreningen I de 18 år DKDK har eksisteret har der været en anselig udvikling på demensområdet. Uden tvivl har DKDK som frontløbere været en vigtig del af udviklingen med budskaber der bidrog til et godt demensliv. Men udviklingen har taget en positiv drejning og demenssygdomme er anerkendt i samfundet og anses som en folkesygdom. En udvikling der har medvirket til at gøre området mere interessant på flere niveauer. Hvor demenskoordinatoren før var tæt på borgeren og den pårørende, har de fleste demens- koordinatorer/konsulenter været med til at uddanne lokale demensnøglepersoner. Demens- koordinatoren varetager i større grad en funktion som sparringspartner, vejleder og faglig kon- sulent især i komplekse sager og komplicerede forløb målrettet nøglepersonen. I disse sager og demensforløb varetager demenskoordinatoren også rådgivning og vejledning af borgere, disses netværk og øvrige medarbejdere i overensstemmelse med de mål der er opstillet i en kommunal demenspolitik. Som forening mærkes at kravende til demenskoordinatoren er ændret gennem tiden og at det stiller nye krav til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen søger at have fingeren på pulsen gennem udsende nyhedsbrev af høj kvalitet, deltager i reference- og følgegrupper samt takker ja til invitationer fra politisk niveau, opsøgende og besvarende i forhold til høringssvar, samarbejde med andre interesseforeninger og patientforeninger, gennemfører årskursus på et højt fagligt niveau mm. Men på trods af nævnte arbejdsområder, er det vanskeligt at spå om fremtiden for demensko- ordinatoren og om foreningen DKDK s struktur og organisation? Et spørgsmål der kunne være interessant at drøfte med medlemmerne på foreningens generalforsamling den 13. september 2012 på Hotel Nyborg Strand. 11

DemensKoordinatorer i DanmarK. Beretning. 10. september 2009 1. august 2010

DemensKoordinatorer i DanmarK. Beretning. 10. september 2009 1. august 2010 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 10. september 2009 1. august 2010 DemensKoordinatorer i DanmarKs formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens. Indhold Indledning...

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

DKDK. Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk. DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010

DKDK. Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk. DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010 DKDK DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010 Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk DKDK - historie 1992 første uddannede DKDK er Nøglepersoner i landets kommuner 1994 DKDK

Læs mere

ÅRSBERETNING DKDK 2013 2014

ÅRSBERETNING DKDK 2013 2014 ÅRSBERETNING DKDK 2013 2014 DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som beskæftiger

Læs mere

ÅRSBERETNING!! !!!!!!!!

ÅRSBERETNING!! !!!!!!!! ÅRSBERETNING 2012.2013 DemensKoordinatorer-i-DanmarKs-formål-er-at-øge-kvaliteten-i-omsorgen-for-mennesker,-der-lideraf-demens.-Foreningens-formål-søges-opfyldt-gennem-påvirkning-af-den-demenspolitiske-debatsåvel-lokalt-som-på-landsplan,-samt-gennem-udvikling-og-formidling-af-viden-om-demens.-

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ÅRSBERETNING DKDK 2014-2015

ÅRSBERETNING DKDK 2014-2015 ÅRSBERETNING DKDK 2014-2015 DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som beskæftiger

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis!

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! Budskabet: Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! 8. maj 2012 2 Demenspatienter 2011 2040: 155.000 150.000 130.000 110.000 130.000 90.000 70.000 50.000 100.000 85.000 Kilde: Nationalt Videnscenter

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ÅRSBERETNING DKDK

ÅRSBERETNING DKDK ÅRSBERETNING DKDK 2015-2016 DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som beskæftiger

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Familien Sommer DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference tirsdag d. 29. april 2014 Ane Eckermann Formand DemensKoordinatorer i Danmark

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Stadig flere ældre borgere rammes af demens, og efter års nedskæringer på ældreområdet er samfundet slet ikke gearet til at sikre et anstændigt liv til

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15 Indhold 1.1 Indledning side 3 1.2 Fremskrivning

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Disposition for oplægget (2/24) Præsentation af oplægsholdere og Ankestyrelsen

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens Strategi 2020 Nationalt Videnscenter for Demens December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Nationalt Videnscenter for Demens (NVD)... 3 Om strategi 2020... 4 Mission... 5 Vision... 5 Værdier...

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere