1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3. 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4"

Transkript

1

2 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? 4 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? 5 3. Statistik for sygeplejersken Hvor mange henvender sig? 6 Hvem henvender sig? 6 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 7 Emner i rådgivningen 7 Er der efterarbejde? 11 Viderehenvisning 11 Samtalernes varighed? 11 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Statistik for socialrådgiveren Hvor mange henvender sig? 12 Hvem henvender sig? 13 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 13 Emner i rådgivningen 14 Er der efterarbejde? 16 Viderehenvisning 16 Samtalernes varighed? 17 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Opsummering og overvejelser Rådgivernes arbejdsopgaver 19 Bilag 1: Rådgiverskema 20

3 1. Indledning: Dansk Epilepsiforenings rådgivning I 2009 har der i alt været 769 henvendelser til rådgivningen, heraf 348 via mail. Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Epilepsiforening. Medlemmerne har mulighed for kontakt med rådgiverne: På telefon: På mail på hjemmesiden: Pr. brev Ved personligt fremmøde på landskontoret Medlemsrådgivningen er for øjeblikket åben i følgende tidsrum: Tirsdag: kl Torsdag: kl og Rådgiverne påtager sig ikke bisidderopgaver. Rådgivningen er anonym, og rådgiverne har tavshedspligt. 3

4 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? Den gule graf viser befolkningstallet i regionen set i forhold til det samlede antal indbyggere i Danmark. Vi kan igen i år se, at nogle regioner har et overforbrug af rådgivninger i forhold til det, som deres indbyggertal reelt set berettiger dem til. Det er dog fladet noget ud i forhold til sidste års tal, som havde den klare svaghed, at der kun var et begrænset antal registreringer. Ovenstående bygger på tilbagemeldinger fra 75 % af alle, som rådgiverne havde kontakt med ikke alle opgav, hvor de kom fra. Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? Her kan vi konstatere, at sygeplejersken kommer tidligere på banen end socialrådgiveren. Statistikken viser, at spørgsmål, der relaterer sig til de behandlingsmæssige aspekter, ofte er det, der fylder i starten af et epilepsiforløb, mens eventuelle medfølgende psykosociale problemer ofte viser sig på et senere tidspunkt. 4

5 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? (antal henvendelser) Behandlingssted Sygeplejerske Socialrådgiver Rigshospitalet Hillerød 11 5 Hvidovre 5 3 Glostrup 12 8 Epilepsihospitalet Næstved 1 2 Roskilde 1 6 Holbæk 2 1 Nykøbing Falster 1 OUH Esbjerg 5 2 Sønderborg 10 3 Kolding 2 4 Vejle 2 6 Randers 2 Århus Viborg 10 5 Holstebro 5 3 Herning 5 Skejby 9 1 Aalborg Privatprakt. neurolog 20 9 Andre (eksempelvis udland egen læge) Der er fortsat mange, som kontakter os pr. mail, hvor behandlingsstedet ikke er opgivet. Statistikken dækker således kun 60 % af dem, som har henvendt sig. Der tegner sig et billede af, at henvendelserne til socialrådgiveren igen i år primært kommer fra personer, som er tilknyttet de lands- og landsdeldækkende sygehuse. Mens billedet ser mere spredt ud for sygeplejerskens vedkommende. Der er iøjnefaldende mange henvendelser til socialrådgiveren fra medlemmer, som er tilknyttet Epilepsihospitalet. På den ene side må vi antage, at medlemmer med den sværest behandlelige epilepsi og dermed de største problemer er tilknyttet Epilepsihospitalet så her halter logikken ikke. Omvendt ligger Specialrådgivning om Epilepsi i tilknytning til Epilepsihospitalet, og det kan derfor undre, hvorfor så mange vælger at kontakte DEF i stedet? 5

6 3. Statistik for sygeplejersken Antal henvendelser: Der har i 2009 været 335 henvendelser til sygeplejersken, heraf 208 telefoniske, 122 på mails, og 5 henvendelser, hvor mennesker er mødt personligt op på landskontoret. Hvem henvender sig? 39 % af henvendelserne kommer fra personer med epilepsi, og 43 % fra pårørende. Hos de pårørende er det oftest mor, der ringer, i resten af tilfældene far, søskende, ægtefælle, datter, kæreste, veninde, værge, bedsteforældre og svigerforældre/svigerbørn. De resterende 18 % af henvendelserne er fra fagpersoner som: læger, sygeplejersker, 6

7 psykologer, fysio- og ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, arbejdsgivere, jobkonsulenter, journalister samt studerende. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? I 2009 handlede 69 % af henvendelserne om voksne med epilepsi, og de resterende 31 % om børn og unge under 18 år. Emner i rådgivningen: Samtalerne kan være komplekse, da de typisk berører flere emner og spørgsmål. Mange har viden om epilepsi i forvejen. Viden om epilepsi er indhentet på eller på andre hjemmesider på nettet. Mange har desuden læst det materiale, de har modtaget fra behandlere. Ved andre henvendelser er personens viden om epilepsi meget spinkel. Generel information om epilepsi (8 %) 7

8 Det drejer sig typisk om: Hvad er epilepsi? Hvordan opstår epilepsi? Anfaldsprovokerende faktorer. Epilepsiklassifikation: hvilken anfaldstype/hvilket syndrom er der tale om? Hvordan kan man forvente at have det efter et anfald? Hvilke undersøgelser indgår der typisk i et udredningsforløb? Behandlingsmuligheder Kognitive problemer Mange pårørende især forældre til voksne børn med epilepsi - er ofte i den situation, at de ikke har været med ved samtalen hos den behandlende læge, og derfor kan være meget usikre på, hvad epilepsi er, og hvilke behandlingsformer, der findes. Mange af de voksne børns forældre har ikke fortalt den unge, at de henvender sig til Dansk Epilepsiforening. Henvendelserne kan omhandle bekymring for behandlingen, uddannelse og valg af erhverv samt bekymringer om erkendelse af egen sygdom. Andre har brug for at få informationen om epilepsi gentaget, fordi de på tidspunktet, hvor informationen er givet, ikke har været i stand til at modtage ny viden - eller de har oplevet, at informationen har været mangelfuld. Mens andre har oplevet, at de ingen information har fået overhovedet. Medicinsk behandling (20 %) Selvom der er kommet nye og bedre muligheder for at ansøge om forhøjet tilskud til epilepsimedicin, er der stadig henvendelser om substitution. Der er i slutningen af året kommet henvendelser angående Topiramat, som er blevet substituerbar. Øvrige henvendelser om medicinsk behandling kan eksempelvis være: Spørgsmål om virkningen af den antiepileptiske behandling, tidshorisonten for bivirkninger og om nye medicinske behandlinger. En del henvendelser er kommet fra forældre, som har været i tvivl om, hvorvidt de ønskede opstart af medicinsk behandling til deres barn. Ved specifikke spørgsmål råder rådgiverne altid til at tage kontakt til behandlingsstedet. At leve med epilepsi (11 %) Mange lever med en usikkerhed og angst, fordi de aldrig ved, hvornår næste anfald kommer. Mange føler en stor afmagt over at miste kontrollen over deres liv, og over de indgreb eller begrænsninger, mange oplever som følge af epilepsien. Derfor kan epilepsien give anledning til følelsesmæssige og praktiske problemer for den enkelte og for hele familien. Nogle af henvendelserne kommer fra forældre, som har epilepsi, hvor børnene er involveret rent praktisk i akutte anfald og skal forholde sig til en sådan situation. Mange spørgsmål har drejet sig om stress, for lidt søvn, alkohol og blinkende cykellygter. Der har været henvendelser om A-pærer og generende blinkende juleudsmykning. Der har desuden været en del henvendelser om kognitive problemer. Nogle af de medlemmer, som har henvendt sig, var ikke klar over, at kognitive problemer er forbundet 8

9 med epilepsien. Af henvendelser fra voksne har de kognitive problemer især haft betydning for valg af uddannelse, eksamen og erhverv. Hos børn har de kognitive problemer rettet sig mod indlæring og social omgang. Frit sygehusvalg (13 %) Flere og flere ved, at der er mulighed for frit sygehusvalg. Når beslutningen er taget, og personen henvender sig i rådgivningen, er det ofte for at få råd om, hvordan skiftet foregår rent praktisk. Mange begrunder ønsket om skiftet med, at de oplever mangelfuld behandling eller ønsker en second opinion. I år har vi også opgjort, hvor mange, der kontaktede os om kommunikationen mellem behandler og patient. Det kan eksempelvis dreje sig om, at behandlingsstedet er meget svær at komme i kontakt med, at der ikke bliver ringet tilbage trods løfte om dette, og at personen ikke føler sig lyttet til. Anfaldsfænomener (14 %) Disse henvendelser kan komme fra fagpersoner, som er kommet i kontakt med mennesker med epilepsi, men som ikke har nogen basis viden om emnet. Det kan f.eks. være skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker osv. Henvendelserne kan også komme fra pårørende, eller fra personer med epilepsi, som oplever deres anfald anderledes. Henvendelserne handler oftest om: - Hvordan ser anfald ud? - Hvordan oplever den enkelte og omgivelserne anfaldet? - Førstehjælp ved anfald - Om symptomerne overhovedet er epilepsi - PNES Hjælpemidler (7 %) Henvendelserne drejer sig primært om epilepsi-alarmer og hovedpuder. Der har været en stigning på dette område. Kirurgi inkl. VNS (2 %) Henvendelserne vedrørende kirurgi ligger på samme stabile lave niveau som de foregående år. Henvendelserne har omhandlet udredningsprogram for kirurgi, og kontakt til andre, som er opereret. I slutningen af 2009 skabte DEF rammerne for en netværksdannelse for epilepsi opererede og deres pårørende. Interessen var stor, og der afholdes endnu et netværksmøde i starten af Mange har et behov for at komme i kontakt med andre opererede, hvorfor der altid henvises til foreningens samtaleforum. Henvendelserne har eksempelvis drejet sig om: Graviditet (1 %) - Hvor mange, der opereres pr. år i Danmark - Udredning til operation - Hvordan man får kontakt til andre pårørende eller epilepsiopererede. 9

10 Her handler spørgsmålene typisk om: P-piller (virkning eller mangel på samme), risikoen for arvelighed, føtal valproat syndrom, og om, hvorvidt anfald kan skade fosteret? Også spørgsmål om indretning af hjemmet, når barnet er født, har været rådgiverspørgsmål. Skole/daginstitution/SFO (6 %) Henvendelserne centrerer sig oftest om de sociale og indlæringsmæssige problemer, børn med epilepsi kan have i skolen, fordi mange af dem samtidig har kognitive problemer i større eller mindre grad. Og henvendelserne drejer sig om behov for afklaring om støtteforanstaltninger samt hvilken information, omgivelserne har brug for om epilepsiens konsekvenser. Mange af henvendelserne er mundet ud i informatørbesøg. Derudover har der været en del henvendelser vedrørende svømmeundervisning i skoletiden. Uddannelse og erhverv (1 %) Det kan typisk være en jobkonsulent, som ringer for at få nogle oplysninger om epilepsi samt hvilke problematikker, epilepsien kan give i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Diæt og kost (3 %) Henvendelserne handler primært om kost i dagligdagen. Spørgsmålene kan handle om usund kost, slik, sodavand, slankekure og deres indvirkning på epilepsien. Øvrige henvendelser har handlet om den ketogene diæt - eller den modificerede diæt. Alternativ behandling (1 %) Der er fortsat nogle henvendelser om alternativ behandling af epilepsi. Der har været spørgsmål angående akupunktur, massage, genoptræningsmetoder af alternativ art, og urtemedicin contra epilepsimedicin. Andet (12 %) Omfatter emner som medicintilskud, forsikring, rejsesygesikring og psykologbehandling. Pårørende kan have et ønske om psykologbehandling til, hvordan de kan takle hverdagen, når eksempelvis manden har epilepsi, samt hvordan de skal takle den angst, der er forbundet med at se sin nærmeste få anfald. Angsten kan også omhandle manglende erkendelse af egen sygdom for den epilepsi ramte. 10

11 Efterarbejde: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej I 28 % af henvendelserne har der været efterarbejde. Det handler ofte om at sende informationsmateriale ud såvel til fagpersoner som til medlemmer. En del af efterarbejdet omhandler informatørbesøg. Viderehenvisning: Viderehenvisning er typisk til: Foreningens hjemmeside, kronisk-ung.dk, Videnscenter om Epilepsi, informatørkorpset, lokalkredsene, psykolog/psykiater, egen læge/neurolog, hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen.dk ), HGF, Codans Handi-forsikring, apoteket, epilepsisygeplejersker på sygehusene, keto-teamet på Epilepsihospitalet, udenlandske epilepsiforeninger samt foreningens socialrådgiver. Samtalernes varighed 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fra 0-5 min. Fra 5-15 min. Fra min. Fra min. Over 45 min. 0% % af henvendelserne varer 5 minutter. 53 % af samtalerne varer fra 5-15 minutter. 24 % tager minutter. 6 % af henvendelserne varer minutter. 3 % tager over 45 minutter. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 76 % er medlem af Dansk Epilepsiforening, 21 % er ikke medlem, men vil gerne meldes ind. 3 % ønsker ikke medlemskab. Der er flest fagpersoner, som ikke ønsker medlemskab. 11

12 4. Statistik for socialrådgiveren Antal henvendelser: I perioden har der i alt været 434 henvendelser, heraf 193 telefoniske og 237 på mail samt fire personlige henvendelser på landskontoret. Henvendelsesfrekvensen er altså stort set den samme, som vi nu har set gennem en længere årrække. Til gengæld blev 2009 året, hvor socialrådgiveren for første gang oplevede, at antallet af henvendelser via mail oversteg antallet af telefoniske henvendelser. Den tendens vil antageligvis fortsætte de kommende år. Mailrådgivning kan være en problematisk størrelse at arbejde med, og som oftest afføder den, at socialrådgiveren beder medlemmet om at ringe, så man kan få snakket problemstillingen igennem. Det kan kun yderst sjældent lade sig gøre at give et fyldestgørende svar pr. mail ud fra de oplysninger, som medlemmerne afgiver i forbindelse med deres spørgsmål. Denne form for rådgivning giver derfor reelt set et ekstra tidsforbrug for rådgiveren. Til gengæld kan mailrådgivning for mange af de medlemmer, som har kognitive problemer (eksempelvis hukommelsesvanskeligheder), være et glimrende redskab til at huske, hvad der er blevet snakket om. Og ofte anbefaler socialrådgiveren også, at medlemmerne printer svarmailen ud og bringer den med videre i systemet til eksempelvis sagsbehandler eller jobcenter. 12

13 Hvem henvender sig? 60% 50% 40% 30% 20% Person med epilepsi Fagpersoner Pårørende 10% 0% % af dem, der henvender sig, har selv epilepsi. 45 % er pårørende, hvor det langt oftest er mor, der ringer (61 % af de pårørende, som ringer). De resterende 8 % er fagpersoner som eksempelvis: socialrådgivere, skolelærere, pædagoger, folk fra fagforeninger, læger, SOSU-assistenter, jobkonsulenter, sundhedsplejersker, hjælpemiddelleverandører, andre patientforeninger, Specialrådgivning om Epilepsi samt støtte-kontaktpersoner. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? Henvendelserne handler i 73 % af tilfældene om voksne med epilepsi (>18 år). Og 27 % om børn og unge (<18 år). Dette følger billedet fra de øvrige år. 13

14 Emner i rådgivningen: Erhverv, uddannelse, revalidering, fleksjob (24 %) Årets topscorere områder, som vi kan genkende fra stort set alle foregående år. Mange af dem, som ringer, har alvorlige problemer med enten at finde et egnet job, eller beholde det, de har i forvejen. Processen med at finde egnede løsninger for den enkelte borger med epilepsi kan være svær og lang. Det er håbet, at Dansk Epilepsiforenings arbejdsmarkedsprojekt How do you do...? også kan være en hjælpende hånd til de mange, som oplever problemerne på dette felt både de, som er ramt af epilepsien, og de fagpersoner, som skal finde frem til den egnede støtte. Se mere på hjemmesiden Servicelovens 100 (9 %) Her handler henvendelserne om mulighederne for at få dækket de ekstraudgifter, epilepsien giver voksne med epilepsi i dagligdagen. Det drejer sig typisk om: udgifter til medicin, ødelagt tøj, ødelagte ting i hjemmet, forsikringer samt transportudgifter. 14

15 Det er generelt indtrykket, at det er blevet tiltagende vanskeligt at få bevilget hjælp i henhold til 100. Servicelovens 41 (5 %) Omhandler dækning af merudgifter til børn med epilepsi. Servicelovens 42 (10 %) Her finder vi spørgsmålene om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der har børn med epilepsi, og som på grund af barnets epilepsi ikke kan passe et arbejde enten helt eller delvist i længere tid eller periodevist. Der er en stigning i antallet af henvendelser, og det er fortsat et emne, som fylder i rådgivningen. Af foreningens medlemsundersøgelser kan vi også konstatere, at det både er en meget brugt og meget populær ordning. Skole/daginstitution (9 %) Spørgsmålene handler især om mulighederne for at få specialpædagogisk støtte til barnet samt hvilke klagemuligheder, man har i samme forbindelse. Det er også her, at klassikerne - spørgsmål, der vedrører svømmeundervisning og muligheden for at være med på lejrskoler - findes. Medicintilskud (9 %) Henvendelserne drejer sig fortsat mest om, hvordan medicintilskudssystemet fungerer samt om problemer med generisk substitution. Det er især tilskudsmulighederne, som kan være svære at gennemskue. Psykosociale samtaler (4 %) Her handler det som oftest om lange samtaler med medlemmer/pårørende, som har det meget vanskeligt med epilepsien. Samtalerne er ofte komplekse og berører mange forskellige vinkler på det at leve med epilepsi. Kørekort (9 %) Igen i år en af topscorerne, hvilket egentlig ikke kommer som nogen overraskelse. Vi kan mærke en tendens til, at stramningerne i den nye vejledning på området kaster flere henvendelser af sig. Det gælder især, at en del kommer i klemme i forhold til deres job på grund af etårs karantænen for bilkørsel ved førstegangsanfald. Hjælpemidler (4 %) Spørgsmålene handler i langt overvejende grad om mulighederne for bevilling af epilepsialarmer. Frit sygehusvalg (2 %) Der kommer færre henvendelser om dette emne til socialrådgiveren. Til gengæld er der kommet markant flere hos sygeplejersken. Forsikring/rejsesygesikring (7 %) Spørgsmål vedrørende forsikring henvises konsekvent videre til vores samarbejdspartner, HGF, hvor medlemmer har mulighed for at få decideret forsikringsrådgivning. 15

16 Spørgsmål om rejsesygesikring fylder dog fortsat en del. Og det er vores indtryk, at flere og flere bliver opmærksomme på de mulige problemer, der kan knytte sig til at rejse med en kronisk lidelse. Andet (8 %) Dækker over spørgsmål, som vedrører behandling, forsikringer samt rejsesygesikring. Efterarbejde: I 24 % af henvendelserne er der efterarbejde. Efterarbejdet består oftest i, at socialrådgiveren læser sagsakter, hjælper med at udfærdige ansøgninger/ankeskrivelser på vegne af et medlem og/eller yder sparring til medlemmer, som laver ansøgninger eller ankeskrivelser selv. Viderehenvisning: Socialrådgiveren har i 2009 viderehenvist medlemmer til yderligere rådgivning hos: Specialrådgivning om Epilepsi, Videnscenter om Epilepsi, patientvejlederne i regionerne, HGF, Handiforsikring, VISO, DUKH, Vidensnetværket, Forsikringsoplysningen, Patientforsikringen, Patientklagenævnet, embedslægerne, epilepsisygeplejersker, Dansk Epilepsiforenings kredse, alarmfirmaer, fagforeninger, a-kasser, samt foreningens sygeplejerske. 16

17 Samtalernes varighed: 6 % af henvendelserne gennemføres på 5 minutter. 32 % af henvendelserne gennemføres på 5-15 minutter. 39 % tager fra minutter. 10 % af henvendelserne varer minutter. 13 % tager over 45 minutter. Tendensen i 2009 er, at samtalerne bliver længere og mere komplekse. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 88 % af henvendelserne kommer fra medlemmer. 7 % af dem, som ikke er medlem, vil gerne være det. 5 % vil ikke meldes ind, og det drejer sig typisk om pårørende til medlemmer (søstre, mødre, fædre, fagpersoner o.l.). 17

18 5. Opsummering og overvejelser I denne 9. årsrapport fra rådgivningen er billedet fortsat ret stabilt for, hvad medlemmerne henvender sig om. Rådgiverne har nu haft over rådgivningshenvendelser, siden registreringen startede, og kan dermed levere et vægtigt og vigtigt bidrag til at beskrive de tanker og bekymringer, vores medlemskreds har. Rapporten giver dermed også foreningen et afsæt til, hvad man bør fokusere på i det daglige arbejde med at afhjælpe problemerne. Det kan eksempelvis være i forhold til artikler i medlemsbladet, nyheder til hjemmesiden samt øvrig patientstøtte i al almindelighed. Det kan i øvrigt konstateres, at erfaringerne fra rådgivningen flugter fint med de indsatsområder, som prioriteres i Dansk Epilepsiforening: arbejdsmarkedsprojektet How do you do...?, netværksdannelser samt kommende stormøder om kognitive problemer. En væsentlig del af rådgivernes tid bruges fortsat på at arbejde i dybden med de mange høringer og henvendelser, som Dansk Epilepsiforening modtager fra såvel Danske Handicaporganisationer som Danske Patienter. Det er generelt ikke indtrykket, at telefontiderne spiller negativt ind på medlemmernes mulighed for at få kontakt - især ikke nu, hvor vi kan se, at mails som kommunikationsform nærmer sig den foretrukne henvendelsesform. Fremtiden: Til næste års statistik tilføjes et nyt punkt - kognitive problemer - da vi ønsker et billede af, hvor mange der henvender sig om netop disse problemer, og i givet fald, hvilke kognitive problemer, der er tale om, og om der er foretaget neuropsykologiske vurderinger med henblik på f.eks. arbejdsmarked. Da mailkommunikation fylder stadigt mere i rådgivningen, vil rådgiverne og webmasteren forsøge at hjælpe medlemmerne med at få beskrevet deres situation mere fyldestgørende end hidtil i det koncept, som ligger på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være via skriftlig vejledning om, hvad der kan være vigtigt at sende med af oplysninger i mailen. Den primære kommunikationsform for unge er mobiltelefonen, og derfor bør det undersøges, om der er mulighed for at tilbyde sms-rådgivning (evt. med WAP-mulighed). Det kan eksempelvis være i form af en række FAQ spørgsmål, som nok er det bedst egnede instrument at bruge i denne henseende. Af Lotte Vinther Andersen og Per Olesen 18

19 6. Rådgivernes arbejdsopgaver Sygeplejerske Lotte Vinther Andersen Arbejdsopgaver: Rådgivning Kurser, planlægning og undervisning Informatører supervision og rekruttering af nye Med i Webredaktionen Opbygge og vedligeholde netværk Sygehusbesøg Nyhedsbrev til netværket i forbindelse med medlemsbladets udgivelse Afholde møder med relevante samarbejdspartnere, f.eks.: hjælpemiddelfirmaer, medicinalvarefirmaer etc. Artikler og notitser til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Deltage i møder i Social- og sundhedspolitisk udvalg, Dansk Epilepsiselskab mm. Politisk arbejde Socialrådgiver Per Olesen Arbejdsopgaver: Souschef Rådgivning Politisk arbejde og strategi Sekretær for Social- og sundhedspolitisk udvalg Med i Webredaktionen Medlem af Beskæftigelsespolitisk udvalg i Danske Handicaporganisationer Legater til medlemmerne samt sekretær for Fonden, der støtter forskning Artikler til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Kontaktperson for foreningen i Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter tillidsfolk Underviser på diverse kurser / møder etc. Vedligeholde netværk med rådgiverne i Dianalund / rådgivere i Odense / Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter Arvesager 19

20 Bilag 1: Rådgiverskema: Dato: Mand / Kvinde Person med epilepsi Pårørende/hvem? Bekendt/Professionel:(hvem?) Alder på medlemmet med epilepsi? Antal år med epilepsi? Kommune: Behandlingssted: Hvem handler henvendelsen om? Rådgivning: Børn/Voksne Dreng/Pige Telefon / Mail Sygeplejerske: Socialrådgiver: Anfaldsfænomener: 100: Generel info om epilepsi: 41: At leve med epilepsi: (psykosoc. samtale) 42: Graviditet: Medicinsk behandling: Kirurgisk behandling/vns: Diæt/Kost: Kognitive problemer: Alternativ behandling: Kommunikation/retssikkerhed: Uddannelse/erhverv: Skole/daginst./SFO: Kørekort: Frit sygehusvalg/valg af anden behandler: Medicintilskud: Hjælpemidler: Forsikring/ rejsesygesikring: Andet: Medlemsinformationer: Medlem (antal år) Nej; men melder sig ind Vil ikke være medlem Tidsforbrug: (i minutter) 0-5 min min > 45 Efterarbejde: Ja / Nej : I givet fald hvad?: Evt. henvist videre til: 20

Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013

Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013 Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning sammenfatning 3 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor mange år

Læs mere

Rådgiverrapport 2014

Rådgiverrapport 2014 Rådgiverrapport 2014 Forord Kære læser Her præsenterer vi Dansk Epilepsiforenings 14. årsrapport fra foreningens rådgivningsfunktion. Rapporten har fået en ny facade og et andet design end vanligt. Til

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Hvad er Marfan Syndrom

Hvad er Marfan Syndrom Hvad er Marfan Syndrom En orientering til sagsbehandlere Landsforeningen for Marfan Syndrom Hvad er Marfan Syndrom Marfan Syndrom er en sjælden, arvelig bindevævssygdom, som kan påvirke hjertet, synet,

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere