1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3. 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4"

Transkript

1

2 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? 4 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? 5 3. Statistik for sygeplejersken Hvor mange henvender sig? 6 Hvem henvender sig? 6 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 7 Emner i rådgivningen 7 Er der efterarbejde? 11 Viderehenvisning 11 Samtalernes varighed? 11 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Statistik for socialrådgiveren Hvor mange henvender sig? 12 Hvem henvender sig? 13 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 13 Emner i rådgivningen 14 Er der efterarbejde? 16 Viderehenvisning 16 Samtalernes varighed? 17 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Opsummering og overvejelser Rådgivernes arbejdsopgaver 19 Bilag 1: Rådgiverskema 20

3 1. Indledning: Dansk Epilepsiforenings rådgivning I 2009 har der i alt været 769 henvendelser til rådgivningen, heraf 348 via mail. Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Epilepsiforening. Medlemmerne har mulighed for kontakt med rådgiverne: På telefon: På mail på hjemmesiden: Pr. brev Ved personligt fremmøde på landskontoret Medlemsrådgivningen er for øjeblikket åben i følgende tidsrum: Tirsdag: kl Torsdag: kl og Rådgiverne påtager sig ikke bisidderopgaver. Rådgivningen er anonym, og rådgiverne har tavshedspligt. 3

4 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? Den gule graf viser befolkningstallet i regionen set i forhold til det samlede antal indbyggere i Danmark. Vi kan igen i år se, at nogle regioner har et overforbrug af rådgivninger i forhold til det, som deres indbyggertal reelt set berettiger dem til. Det er dog fladet noget ud i forhold til sidste års tal, som havde den klare svaghed, at der kun var et begrænset antal registreringer. Ovenstående bygger på tilbagemeldinger fra 75 % af alle, som rådgiverne havde kontakt med ikke alle opgav, hvor de kom fra. Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? Her kan vi konstatere, at sygeplejersken kommer tidligere på banen end socialrådgiveren. Statistikken viser, at spørgsmål, der relaterer sig til de behandlingsmæssige aspekter, ofte er det, der fylder i starten af et epilepsiforløb, mens eventuelle medfølgende psykosociale problemer ofte viser sig på et senere tidspunkt. 4

5 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? (antal henvendelser) Behandlingssted Sygeplejerske Socialrådgiver Rigshospitalet Hillerød 11 5 Hvidovre 5 3 Glostrup 12 8 Epilepsihospitalet Næstved 1 2 Roskilde 1 6 Holbæk 2 1 Nykøbing Falster 1 OUH Esbjerg 5 2 Sønderborg 10 3 Kolding 2 4 Vejle 2 6 Randers 2 Århus Viborg 10 5 Holstebro 5 3 Herning 5 Skejby 9 1 Aalborg Privatprakt. neurolog 20 9 Andre (eksempelvis udland egen læge) Der er fortsat mange, som kontakter os pr. mail, hvor behandlingsstedet ikke er opgivet. Statistikken dækker således kun 60 % af dem, som har henvendt sig. Der tegner sig et billede af, at henvendelserne til socialrådgiveren igen i år primært kommer fra personer, som er tilknyttet de lands- og landsdeldækkende sygehuse. Mens billedet ser mere spredt ud for sygeplejerskens vedkommende. Der er iøjnefaldende mange henvendelser til socialrådgiveren fra medlemmer, som er tilknyttet Epilepsihospitalet. På den ene side må vi antage, at medlemmer med den sværest behandlelige epilepsi og dermed de største problemer er tilknyttet Epilepsihospitalet så her halter logikken ikke. Omvendt ligger Specialrådgivning om Epilepsi i tilknytning til Epilepsihospitalet, og det kan derfor undre, hvorfor så mange vælger at kontakte DEF i stedet? 5

6 3. Statistik for sygeplejersken Antal henvendelser: Der har i 2009 været 335 henvendelser til sygeplejersken, heraf 208 telefoniske, 122 på mails, og 5 henvendelser, hvor mennesker er mødt personligt op på landskontoret. Hvem henvender sig? 39 % af henvendelserne kommer fra personer med epilepsi, og 43 % fra pårørende. Hos de pårørende er det oftest mor, der ringer, i resten af tilfældene far, søskende, ægtefælle, datter, kæreste, veninde, værge, bedsteforældre og svigerforældre/svigerbørn. De resterende 18 % af henvendelserne er fra fagpersoner som: læger, sygeplejersker, 6

7 psykologer, fysio- og ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, arbejdsgivere, jobkonsulenter, journalister samt studerende. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? I 2009 handlede 69 % af henvendelserne om voksne med epilepsi, og de resterende 31 % om børn og unge under 18 år. Emner i rådgivningen: Samtalerne kan være komplekse, da de typisk berører flere emner og spørgsmål. Mange har viden om epilepsi i forvejen. Viden om epilepsi er indhentet på eller på andre hjemmesider på nettet. Mange har desuden læst det materiale, de har modtaget fra behandlere. Ved andre henvendelser er personens viden om epilepsi meget spinkel. Generel information om epilepsi (8 %) 7

8 Det drejer sig typisk om: Hvad er epilepsi? Hvordan opstår epilepsi? Anfaldsprovokerende faktorer. Epilepsiklassifikation: hvilken anfaldstype/hvilket syndrom er der tale om? Hvordan kan man forvente at have det efter et anfald? Hvilke undersøgelser indgår der typisk i et udredningsforløb? Behandlingsmuligheder Kognitive problemer Mange pårørende især forældre til voksne børn med epilepsi - er ofte i den situation, at de ikke har været med ved samtalen hos den behandlende læge, og derfor kan være meget usikre på, hvad epilepsi er, og hvilke behandlingsformer, der findes. Mange af de voksne børns forældre har ikke fortalt den unge, at de henvender sig til Dansk Epilepsiforening. Henvendelserne kan omhandle bekymring for behandlingen, uddannelse og valg af erhverv samt bekymringer om erkendelse af egen sygdom. Andre har brug for at få informationen om epilepsi gentaget, fordi de på tidspunktet, hvor informationen er givet, ikke har været i stand til at modtage ny viden - eller de har oplevet, at informationen har været mangelfuld. Mens andre har oplevet, at de ingen information har fået overhovedet. Medicinsk behandling (20 %) Selvom der er kommet nye og bedre muligheder for at ansøge om forhøjet tilskud til epilepsimedicin, er der stadig henvendelser om substitution. Der er i slutningen af året kommet henvendelser angående Topiramat, som er blevet substituerbar. Øvrige henvendelser om medicinsk behandling kan eksempelvis være: Spørgsmål om virkningen af den antiepileptiske behandling, tidshorisonten for bivirkninger og om nye medicinske behandlinger. En del henvendelser er kommet fra forældre, som har været i tvivl om, hvorvidt de ønskede opstart af medicinsk behandling til deres barn. Ved specifikke spørgsmål råder rådgiverne altid til at tage kontakt til behandlingsstedet. At leve med epilepsi (11 %) Mange lever med en usikkerhed og angst, fordi de aldrig ved, hvornår næste anfald kommer. Mange føler en stor afmagt over at miste kontrollen over deres liv, og over de indgreb eller begrænsninger, mange oplever som følge af epilepsien. Derfor kan epilepsien give anledning til følelsesmæssige og praktiske problemer for den enkelte og for hele familien. Nogle af henvendelserne kommer fra forældre, som har epilepsi, hvor børnene er involveret rent praktisk i akutte anfald og skal forholde sig til en sådan situation. Mange spørgsmål har drejet sig om stress, for lidt søvn, alkohol og blinkende cykellygter. Der har været henvendelser om A-pærer og generende blinkende juleudsmykning. Der har desuden været en del henvendelser om kognitive problemer. Nogle af de medlemmer, som har henvendt sig, var ikke klar over, at kognitive problemer er forbundet 8

9 med epilepsien. Af henvendelser fra voksne har de kognitive problemer især haft betydning for valg af uddannelse, eksamen og erhverv. Hos børn har de kognitive problemer rettet sig mod indlæring og social omgang. Frit sygehusvalg (13 %) Flere og flere ved, at der er mulighed for frit sygehusvalg. Når beslutningen er taget, og personen henvender sig i rådgivningen, er det ofte for at få råd om, hvordan skiftet foregår rent praktisk. Mange begrunder ønsket om skiftet med, at de oplever mangelfuld behandling eller ønsker en second opinion. I år har vi også opgjort, hvor mange, der kontaktede os om kommunikationen mellem behandler og patient. Det kan eksempelvis dreje sig om, at behandlingsstedet er meget svær at komme i kontakt med, at der ikke bliver ringet tilbage trods løfte om dette, og at personen ikke føler sig lyttet til. Anfaldsfænomener (14 %) Disse henvendelser kan komme fra fagpersoner, som er kommet i kontakt med mennesker med epilepsi, men som ikke har nogen basis viden om emnet. Det kan f.eks. være skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker osv. Henvendelserne kan også komme fra pårørende, eller fra personer med epilepsi, som oplever deres anfald anderledes. Henvendelserne handler oftest om: - Hvordan ser anfald ud? - Hvordan oplever den enkelte og omgivelserne anfaldet? - Førstehjælp ved anfald - Om symptomerne overhovedet er epilepsi - PNES Hjælpemidler (7 %) Henvendelserne drejer sig primært om epilepsi-alarmer og hovedpuder. Der har været en stigning på dette område. Kirurgi inkl. VNS (2 %) Henvendelserne vedrørende kirurgi ligger på samme stabile lave niveau som de foregående år. Henvendelserne har omhandlet udredningsprogram for kirurgi, og kontakt til andre, som er opereret. I slutningen af 2009 skabte DEF rammerne for en netværksdannelse for epilepsi opererede og deres pårørende. Interessen var stor, og der afholdes endnu et netværksmøde i starten af Mange har et behov for at komme i kontakt med andre opererede, hvorfor der altid henvises til foreningens samtaleforum. Henvendelserne har eksempelvis drejet sig om: Graviditet (1 %) - Hvor mange, der opereres pr. år i Danmark - Udredning til operation - Hvordan man får kontakt til andre pårørende eller epilepsiopererede. 9

10 Her handler spørgsmålene typisk om: P-piller (virkning eller mangel på samme), risikoen for arvelighed, føtal valproat syndrom, og om, hvorvidt anfald kan skade fosteret? Også spørgsmål om indretning af hjemmet, når barnet er født, har været rådgiverspørgsmål. Skole/daginstitution/SFO (6 %) Henvendelserne centrerer sig oftest om de sociale og indlæringsmæssige problemer, børn med epilepsi kan have i skolen, fordi mange af dem samtidig har kognitive problemer i større eller mindre grad. Og henvendelserne drejer sig om behov for afklaring om støtteforanstaltninger samt hvilken information, omgivelserne har brug for om epilepsiens konsekvenser. Mange af henvendelserne er mundet ud i informatørbesøg. Derudover har der været en del henvendelser vedrørende svømmeundervisning i skoletiden. Uddannelse og erhverv (1 %) Det kan typisk være en jobkonsulent, som ringer for at få nogle oplysninger om epilepsi samt hvilke problematikker, epilepsien kan give i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Diæt og kost (3 %) Henvendelserne handler primært om kost i dagligdagen. Spørgsmålene kan handle om usund kost, slik, sodavand, slankekure og deres indvirkning på epilepsien. Øvrige henvendelser har handlet om den ketogene diæt - eller den modificerede diæt. Alternativ behandling (1 %) Der er fortsat nogle henvendelser om alternativ behandling af epilepsi. Der har været spørgsmål angående akupunktur, massage, genoptræningsmetoder af alternativ art, og urtemedicin contra epilepsimedicin. Andet (12 %) Omfatter emner som medicintilskud, forsikring, rejsesygesikring og psykologbehandling. Pårørende kan have et ønske om psykologbehandling til, hvordan de kan takle hverdagen, når eksempelvis manden har epilepsi, samt hvordan de skal takle den angst, der er forbundet med at se sin nærmeste få anfald. Angsten kan også omhandle manglende erkendelse af egen sygdom for den epilepsi ramte. 10

11 Efterarbejde: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej I 28 % af henvendelserne har der været efterarbejde. Det handler ofte om at sende informationsmateriale ud såvel til fagpersoner som til medlemmer. En del af efterarbejdet omhandler informatørbesøg. Viderehenvisning: Viderehenvisning er typisk til: Foreningens hjemmeside, kronisk-ung.dk, Videnscenter om Epilepsi, informatørkorpset, lokalkredsene, psykolog/psykiater, egen læge/neurolog, hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen.dk ), HGF, Codans Handi-forsikring, apoteket, epilepsisygeplejersker på sygehusene, keto-teamet på Epilepsihospitalet, udenlandske epilepsiforeninger samt foreningens socialrådgiver. Samtalernes varighed 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fra 0-5 min. Fra 5-15 min. Fra min. Fra min. Over 45 min. 0% % af henvendelserne varer 5 minutter. 53 % af samtalerne varer fra 5-15 minutter. 24 % tager minutter. 6 % af henvendelserne varer minutter. 3 % tager over 45 minutter. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 76 % er medlem af Dansk Epilepsiforening, 21 % er ikke medlem, men vil gerne meldes ind. 3 % ønsker ikke medlemskab. Der er flest fagpersoner, som ikke ønsker medlemskab. 11

12 4. Statistik for socialrådgiveren Antal henvendelser: I perioden har der i alt været 434 henvendelser, heraf 193 telefoniske og 237 på mail samt fire personlige henvendelser på landskontoret. Henvendelsesfrekvensen er altså stort set den samme, som vi nu har set gennem en længere årrække. Til gengæld blev 2009 året, hvor socialrådgiveren for første gang oplevede, at antallet af henvendelser via mail oversteg antallet af telefoniske henvendelser. Den tendens vil antageligvis fortsætte de kommende år. Mailrådgivning kan være en problematisk størrelse at arbejde med, og som oftest afføder den, at socialrådgiveren beder medlemmet om at ringe, så man kan få snakket problemstillingen igennem. Det kan kun yderst sjældent lade sig gøre at give et fyldestgørende svar pr. mail ud fra de oplysninger, som medlemmerne afgiver i forbindelse med deres spørgsmål. Denne form for rådgivning giver derfor reelt set et ekstra tidsforbrug for rådgiveren. Til gengæld kan mailrådgivning for mange af de medlemmer, som har kognitive problemer (eksempelvis hukommelsesvanskeligheder), være et glimrende redskab til at huske, hvad der er blevet snakket om. Og ofte anbefaler socialrådgiveren også, at medlemmerne printer svarmailen ud og bringer den med videre i systemet til eksempelvis sagsbehandler eller jobcenter. 12

13 Hvem henvender sig? 60% 50% 40% 30% 20% Person med epilepsi Fagpersoner Pårørende 10% 0% % af dem, der henvender sig, har selv epilepsi. 45 % er pårørende, hvor det langt oftest er mor, der ringer (61 % af de pårørende, som ringer). De resterende 8 % er fagpersoner som eksempelvis: socialrådgivere, skolelærere, pædagoger, folk fra fagforeninger, læger, SOSU-assistenter, jobkonsulenter, sundhedsplejersker, hjælpemiddelleverandører, andre patientforeninger, Specialrådgivning om Epilepsi samt støtte-kontaktpersoner. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? Henvendelserne handler i 73 % af tilfældene om voksne med epilepsi (>18 år). Og 27 % om børn og unge (<18 år). Dette følger billedet fra de øvrige år. 13

14 Emner i rådgivningen: Erhverv, uddannelse, revalidering, fleksjob (24 %) Årets topscorere områder, som vi kan genkende fra stort set alle foregående år. Mange af dem, som ringer, har alvorlige problemer med enten at finde et egnet job, eller beholde det, de har i forvejen. Processen med at finde egnede løsninger for den enkelte borger med epilepsi kan være svær og lang. Det er håbet, at Dansk Epilepsiforenings arbejdsmarkedsprojekt How do you do...? også kan være en hjælpende hånd til de mange, som oplever problemerne på dette felt både de, som er ramt af epilepsien, og de fagpersoner, som skal finde frem til den egnede støtte. Se mere på hjemmesiden Servicelovens 100 (9 %) Her handler henvendelserne om mulighederne for at få dækket de ekstraudgifter, epilepsien giver voksne med epilepsi i dagligdagen. Det drejer sig typisk om: udgifter til medicin, ødelagt tøj, ødelagte ting i hjemmet, forsikringer samt transportudgifter. 14

15 Det er generelt indtrykket, at det er blevet tiltagende vanskeligt at få bevilget hjælp i henhold til 100. Servicelovens 41 (5 %) Omhandler dækning af merudgifter til børn med epilepsi. Servicelovens 42 (10 %) Her finder vi spørgsmålene om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der har børn med epilepsi, og som på grund af barnets epilepsi ikke kan passe et arbejde enten helt eller delvist i længere tid eller periodevist. Der er en stigning i antallet af henvendelser, og det er fortsat et emne, som fylder i rådgivningen. Af foreningens medlemsundersøgelser kan vi også konstatere, at det både er en meget brugt og meget populær ordning. Skole/daginstitution (9 %) Spørgsmålene handler især om mulighederne for at få specialpædagogisk støtte til barnet samt hvilke klagemuligheder, man har i samme forbindelse. Det er også her, at klassikerne - spørgsmål, der vedrører svømmeundervisning og muligheden for at være med på lejrskoler - findes. Medicintilskud (9 %) Henvendelserne drejer sig fortsat mest om, hvordan medicintilskudssystemet fungerer samt om problemer med generisk substitution. Det er især tilskudsmulighederne, som kan være svære at gennemskue. Psykosociale samtaler (4 %) Her handler det som oftest om lange samtaler med medlemmer/pårørende, som har det meget vanskeligt med epilepsien. Samtalerne er ofte komplekse og berører mange forskellige vinkler på det at leve med epilepsi. Kørekort (9 %) Igen i år en af topscorerne, hvilket egentlig ikke kommer som nogen overraskelse. Vi kan mærke en tendens til, at stramningerne i den nye vejledning på området kaster flere henvendelser af sig. Det gælder især, at en del kommer i klemme i forhold til deres job på grund af etårs karantænen for bilkørsel ved førstegangsanfald. Hjælpemidler (4 %) Spørgsmålene handler i langt overvejende grad om mulighederne for bevilling af epilepsialarmer. Frit sygehusvalg (2 %) Der kommer færre henvendelser om dette emne til socialrådgiveren. Til gengæld er der kommet markant flere hos sygeplejersken. Forsikring/rejsesygesikring (7 %) Spørgsmål vedrørende forsikring henvises konsekvent videre til vores samarbejdspartner, HGF, hvor medlemmer har mulighed for at få decideret forsikringsrådgivning. 15

16 Spørgsmål om rejsesygesikring fylder dog fortsat en del. Og det er vores indtryk, at flere og flere bliver opmærksomme på de mulige problemer, der kan knytte sig til at rejse med en kronisk lidelse. Andet (8 %) Dækker over spørgsmål, som vedrører behandling, forsikringer samt rejsesygesikring. Efterarbejde: I 24 % af henvendelserne er der efterarbejde. Efterarbejdet består oftest i, at socialrådgiveren læser sagsakter, hjælper med at udfærdige ansøgninger/ankeskrivelser på vegne af et medlem og/eller yder sparring til medlemmer, som laver ansøgninger eller ankeskrivelser selv. Viderehenvisning: Socialrådgiveren har i 2009 viderehenvist medlemmer til yderligere rådgivning hos: Specialrådgivning om Epilepsi, Videnscenter om Epilepsi, patientvejlederne i regionerne, HGF, Handiforsikring, VISO, DUKH, Vidensnetværket, Forsikringsoplysningen, Patientforsikringen, Patientklagenævnet, embedslægerne, epilepsisygeplejersker, Dansk Epilepsiforenings kredse, alarmfirmaer, fagforeninger, a-kasser, samt foreningens sygeplejerske. 16

17 Samtalernes varighed: 6 % af henvendelserne gennemføres på 5 minutter. 32 % af henvendelserne gennemføres på 5-15 minutter. 39 % tager fra minutter. 10 % af henvendelserne varer minutter. 13 % tager over 45 minutter. Tendensen i 2009 er, at samtalerne bliver længere og mere komplekse. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 88 % af henvendelserne kommer fra medlemmer. 7 % af dem, som ikke er medlem, vil gerne være det. 5 % vil ikke meldes ind, og det drejer sig typisk om pårørende til medlemmer (søstre, mødre, fædre, fagpersoner o.l.). 17

18 5. Opsummering og overvejelser I denne 9. årsrapport fra rådgivningen er billedet fortsat ret stabilt for, hvad medlemmerne henvender sig om. Rådgiverne har nu haft over rådgivningshenvendelser, siden registreringen startede, og kan dermed levere et vægtigt og vigtigt bidrag til at beskrive de tanker og bekymringer, vores medlemskreds har. Rapporten giver dermed også foreningen et afsæt til, hvad man bør fokusere på i det daglige arbejde med at afhjælpe problemerne. Det kan eksempelvis være i forhold til artikler i medlemsbladet, nyheder til hjemmesiden samt øvrig patientstøtte i al almindelighed. Det kan i øvrigt konstateres, at erfaringerne fra rådgivningen flugter fint med de indsatsområder, som prioriteres i Dansk Epilepsiforening: arbejdsmarkedsprojektet How do you do...?, netværksdannelser samt kommende stormøder om kognitive problemer. En væsentlig del af rådgivernes tid bruges fortsat på at arbejde i dybden med de mange høringer og henvendelser, som Dansk Epilepsiforening modtager fra såvel Danske Handicaporganisationer som Danske Patienter. Det er generelt ikke indtrykket, at telefontiderne spiller negativt ind på medlemmernes mulighed for at få kontakt - især ikke nu, hvor vi kan se, at mails som kommunikationsform nærmer sig den foretrukne henvendelsesform. Fremtiden: Til næste års statistik tilføjes et nyt punkt - kognitive problemer - da vi ønsker et billede af, hvor mange der henvender sig om netop disse problemer, og i givet fald, hvilke kognitive problemer, der er tale om, og om der er foretaget neuropsykologiske vurderinger med henblik på f.eks. arbejdsmarked. Da mailkommunikation fylder stadigt mere i rådgivningen, vil rådgiverne og webmasteren forsøge at hjælpe medlemmerne med at få beskrevet deres situation mere fyldestgørende end hidtil i det koncept, som ligger på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være via skriftlig vejledning om, hvad der kan være vigtigt at sende med af oplysninger i mailen. Den primære kommunikationsform for unge er mobiltelefonen, og derfor bør det undersøges, om der er mulighed for at tilbyde sms-rådgivning (evt. med WAP-mulighed). Det kan eksempelvis være i form af en række FAQ spørgsmål, som nok er det bedst egnede instrument at bruge i denne henseende. Af Lotte Vinther Andersen og Per Olesen 18

19 6. Rådgivernes arbejdsopgaver Sygeplejerske Lotte Vinther Andersen Arbejdsopgaver: Rådgivning Kurser, planlægning og undervisning Informatører supervision og rekruttering af nye Med i Webredaktionen Opbygge og vedligeholde netværk Sygehusbesøg Nyhedsbrev til netværket i forbindelse med medlemsbladets udgivelse Afholde møder med relevante samarbejdspartnere, f.eks.: hjælpemiddelfirmaer, medicinalvarefirmaer etc. Artikler og notitser til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Deltage i møder i Social- og sundhedspolitisk udvalg, Dansk Epilepsiselskab mm. Politisk arbejde Socialrådgiver Per Olesen Arbejdsopgaver: Souschef Rådgivning Politisk arbejde og strategi Sekretær for Social- og sundhedspolitisk udvalg Med i Webredaktionen Medlem af Beskæftigelsespolitisk udvalg i Danske Handicaporganisationer Legater til medlemmerne samt sekretær for Fonden, der støtter forskning Artikler til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Kontaktperson for foreningen i Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter tillidsfolk Underviser på diverse kurser / møder etc. Vedligeholde netværk med rådgiverne i Dianalund / rådgivere i Odense / Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter Arvesager 19

20 Bilag 1: Rådgiverskema: Dato: Mand / Kvinde Person med epilepsi Pårørende/hvem? Bekendt/Professionel:(hvem?) Alder på medlemmet med epilepsi? Antal år med epilepsi? Kommune: Behandlingssted: Hvem handler henvendelsen om? Rådgivning: Børn/Voksne Dreng/Pige Telefon / Mail Sygeplejerske: Socialrådgiver: Anfaldsfænomener: 100: Generel info om epilepsi: 41: At leve med epilepsi: (psykosoc. samtale) 42: Graviditet: Medicinsk behandling: Kirurgisk behandling/vns: Diæt/Kost: Kognitive problemer: Alternativ behandling: Kommunikation/retssikkerhed: Uddannelse/erhverv: Skole/daginst./SFO: Kørekort: Frit sygehusvalg/valg af anden behandler: Medicintilskud: Hjælpemidler: Forsikring/ rejsesygesikring: Andet: Medlemsinformationer: Medlem (antal år) Nej; men melder sig ind Vil ikke være medlem Tidsforbrug: (i minutter) 0-5 min min > 45 Efterarbejde: Ja / Nej : I givet fald hvad?: Evt. henvist videre til: 20

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere