Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version: 2.0 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 26. januar 2016

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med et første udkast til indhold i kapitel 1 og 2. S&D KH Kapitel 2 udfyldt, Kapitel 3 og 5 kopieret fra bilag S&D KH Kapitel 2 opdateret med interessenter. Kapitel 4 kopieret fra bilag Dokument udbygget med arkitekturrammer (kapitel 6) og klargjort til afsluttende skriftlig kvalitetssikring Indarbejdet kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring. Klargjort til behandling på styregruppemøde. S&D KH S&D KH S&D LF S&D KH Indarbejdet kommentarer fra styregruppen MBBL PLL Udestående ift. ETL omkring livscyklus m.m. fjernet. S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL PLL Konsekvensrettelser som følge af ændringer i løsningsarkitekturerne Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. MBBL PLL S&D KH Høringsversion til styregruppen SDFE ASLEN Godkendt af styregruppen SDFE ASLEN - 2 af 24 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING MÅLARKITEKTUR FORRETNINGSMÆSSIGE MÅL FORANDRINGEN I HOVEDTRÆK MÅLARKITEKTURENS FORUDSÆTNINGER MÅLARKITEKTURENS ANVENDELSE MÅLARKITEKTURENS HOVEDAKTØRER SYSTEMOVERBLIK INDLEDNING EJENDOMSDATA SYSTEMOVERBLIK EJENDOMSDATA - GRUNDDATAREGISTRE Matrikel Bestemt fast ejendom BBR Bygninger og boliger Ejerforhold Skat Ejendomsvurdering ESR Ejendoms- og StamRegister OIS Offentlig Informations Server ANVENDERSYSTEMER Kommunale opkrævningssystemer Skat - Ejendomsvurdering Øvrige anvendere BEGREBSOVERBLIK INDLEDNING GRUNDDATA NUVÆRENDE EJENDOMSBEGREBER HOVEDELEMENTER I FORANDRINGEN BEGREBSOVERBLIK FAST EJENDOM PROCESOVERBLIK INDLEDNING EJENDOMSDATA PROCESOVERBLIK ARKITEKTURRAMMER af 24 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Målarkitekturens formål er en beskrivelse af ejendomsdataprogrammets overordnede arkitektur gennem: Systemer og systemsammenhænge. En beskrivelse af systemer inden for delprogrammets scope med angivelse af systemsammenhænge. Tværgående processer processer set udefra. Her er der fokus på processer på tværs af grunddataløsninger uden fokusering på de interne processer hos en aftalepartner. Begrebsmodel over forretningsbegreber inden for delprogrammet. Begreber af tværgående interesse beskrives med væsentligt forretningsindhold samt relationer mellem begreber. Øvrige vilkår og arkitekturrammer for ejendomsdataprogrammet. 1.2 Metode Målarkitekturen skal efterfølgende anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til grunddata på ejendomsområdet, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med udarbejdelse af løsningsarkitekturer, kravspecifikationer m.m. Figur 1. Målarkitektur bygger på proces-, begrebs- og systemoverblik. Målarkitekturdokumentet opbygges med udgangspunkt i de overblik systemoverblik, procesoverblik og begrebsoverblik som er beskrevet i de tre underbilag Bilag A, B og C. Disse overblik suppleres med en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. - 4 af 24 - MBBL-REF:

5 1.3 Proces Målarkitekturen er en opsamling af arbejdet omring de fire underbilag systemer, begreber, processer og arkitekturrammer. Målarkitekturen er derfor opsamlet og dokumenteret i forbindelse med afholdelsen af workshop i relation til disse underbilag. Derudover har der specifikt været nedenstående proces i forbindelse med målarkitekturdokumentet: Afholdelse af 1. målarkitektur workshop den 19. marts Her var fokus på mål, forudsætninger samt de forskellige arkitekturrammer. Grunddataprogrammets tilbagemeldinger på en række arkitekturforespørgsler blev gennemgået og vurderet. Sammenskrivning og udsendelse til skriftlig kvalitetssikring. Kommentarer fra workshop indarbejdet i målarkitekturdokumentet. Overblik/opsummering fra de forskellige underbilag indarbejdet. Dokumentet udsendt 2. april 2013 inkl. De fire underbilag til afsluttende skriftlig kvalitetssikring. Målarkitekturen er med udgangspunkt i revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer, en revideret implementeringsplan mv. opdateret maj Grundlaget for denne opdatering er etableret gennem en række mindre workshops og skriftlig dialog mellem Ejendomsdataprogrammets registerprojekter. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Målarkitektur Indeholder en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. Kapitel 3 Systemoverblik Indeholder et overblik over de ejendomsdatasystemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af ejendomsdata programmet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende ejendomsdata. Kapitel 4 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til ejendomsdata området. Scope for begrebsoverblikket er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Kapitel 5 Procesoverblik Indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af ejendomsområdet. De udvalgte processer er kendetegnet ved, at de skaber og/eller anvender ejendomsdata fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. Kapitel 6 Arkitekturrammer Indeholder et overblik over de væsentligste vilkår og arkitekturrammer for ejendomsdata programmet. - 5 af 24 - MBBL-REF:

6 I tilknytning til målarkitekturdokumentet er der fire bilag: Bilag A: Ejendomsdata Systemer og integrationer Indeholder et overblik over de ejendomsdatasystemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Den systemmæssige målarkitektur er uddybet i forhold til de tre grunddataregistre med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af disse enten som udstillingsservices via Datafordeleren eller som ajourføringsservices i forbindelse med grunddataregistret. Bilag B: Ejendomsdata Begrebsmodel Indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Bilag C: Ejendomsdata Processer Indeholder en beskrivelse af de statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af ejendomsområdet. Beskrivelsen af den enkelte proces viser, hvad denne gør forretningsmæssigt. Der gives et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. Bilag D: Ejendomsdata Fælles arkitekturrammer Indeholder af de forskellige vilkår og arkitekturrammer for ejendomsdataprogrammet. Nogle af disse bygger på fællesoffentlige standarder og anbefalinger, mens andre er antagelser, som ejendomsdataprogrammet har været nødt til selv at fastlægge. Derudover indeholder bilaget en liste over ejendomsdataprogrammets forskellige forretnings- og it-principper, dvs. principper som skal være styrende i kravspecificering hhv. udvikling af it-løsninger inden for ejendomsdataprogrammet. - 6 af 24 - MBBL-REF:

7 2. Målarkitektur 2.1 Forretningsmæssige mål En implementering af målarkitekturen vil være grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle områder i den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En lang række manuelle processer og arbejdsgange vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan genbruges i komplekse digitale samspil. Området vil samtidig opleve et kvalitetsløft, da de harmoniserede grunddata i de autoritative registre vil betyde færre fejlkilder i processer relateret til fast ejendom. 2.2 Forandringen i hovedtræk Når ejendomsdataprogrammet er gennemført vil behandling og registrering af ejendomme i Danmark basere sig på et sammenhængende og ensartet grundlag, idet ejendomsområdets grunddata findes i de autoritative registre Matriklen, Bygnings- og Boligregistret samt et nyt register over ejendomsejere (Ejerfortegnelsen). Alle offentlige og private dataanvendere får adgang til disse harmoniserede ejendoms- og bygningsdata via den fællesoffentlige Datafordeler. Matriklen får tilført oplysninger om Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund og vil herefter indeholde oplysninger om alle landets faste ejendomme, registreret på en ensartet måde med en fælles ejendomsnøgle BFE-nummer. Matriklen bliver hermed autoritativt grundregister for alle former for fast ejendom. Matriklen udvides til at kunne registrere og udstille oplysninger om faste ejendomme under tilblivelse. Bygnings- og boligregistret (BBR) vil som i dag være autoritativt grundregister for oplysninger om samtlige bygninger og boliger, men nu med reference til Matriklens registrering af den ejendom, som bygningen/boligen tilhører. BBR udvides til at kunne registrere og udstille oplysninger om bygninger/boliger under tilblivelse. Fremadrettet vil BBR kun indeholde oplysninger om bygninger/boliger, mens adresseoplysninger udskilles i sit eget Adresseregister (grunddata delprogram 2). Tingbogen vil som i dag indeholde oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på ejendommen. Registreringen af rettigheder som vedrører ejendomme, der findes i Matriklen, sker på grundlag af Matriklens oplysninger. Hos Geodatastyrelsen etableres en ny Ejerfortegnelse, som indeholder autoritative grunddata om landets ejendomsejere samt eventuelle administratorer af ejendomme. Alle offentlige og private anvendere af ejendomsdata, vil gennem den fællesoffentlige Datafordeler få stillet relevante oplysninger om fast ejendom tilgængelige på en enkel, tidssvarende og sammenhængende måde. - 7 af 24 - MBBL-REF:

8 2.3 Målarkitekturens forudsætninger I forhold til målarkitekturen er der en række vilkår og forudsætninger, som ligger til grund for den arkitektur, som ligger bag målarkitekturen. Det drejer sig om følgende: Grunddataprogrammet som helhed forventes gennemført som beskrevet. Målarkitekturen har afhængigheder til andre grunddataprogrammer primært GD2 Adressedata og GD7 Datafordeler. Målarkitekturen forudsætter disse gennemføres som planlagt. Data udstilles rettidigt gennem den fælles offentlige Datafordeler. Målarkitekturen bygger på at grunddata gennem Datafordeleren stilles til rådighed rettidigt i forhold til de forskellige behov. I de fleste tilfælde kræver dette en tæt på realtid opdatering af Datafordeleren registre, afvejet i forhold til de konkrete forretningsmæssige behov. Data udstilles i Datafordeleren med tilstrækkelig sikkerhed. Det forudsættes at der omkring udstilling af data via Datafordeleren anvendes samme sikkerhedsniveau, som i de tilhørende grundregistre. Der er bl.a. personhenførbare data, som ikke må udstilles uden den rette sikkerhed (løsningen skal kunne godkendes af Datatilsynet). Omverden tilretter løsninger i forhold til anvendelse af den fælles offentlige Datafordeler. Målarkitekturen forudsætter at de forskellige anvendere af ejendomsgrunddata henter disse gennem de services, som Datafordeleren udstiller. En konsekvens heraf er, at de forskellige anvenderskal omstille deres løsninger til at hente data fra Datafordelerens services og ikke direkte fra grunddataregistre. Målarkitekturen afgrænset til Bestemt fast ejendom. Målarkitekturen beskriver hvorledes Bestemt fast ejendom (Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed) og deres ejere registreres i Matriklen og Ejerfortegnelse, samt hvorledes bygningers referencer til Matriklen håndteres i BBR. Ændringer i grunddata meddeles til andre via hændelser. For at kunne sikre opdaterede og korrekte ejendoms grunddata er det i en række tilfælde nødvendigt at kunne reagere på ændringer i grunddata. Det forudsættes at disse meddelelser sker via et abonnement på hændelser via den fælles offentlige Datafordeler. Nødvendig lovgivning tilpasses. I forbindelse med ejendomsdataprogrammet sker der på visse områder en omlægning af ressort ansvar m.m. Det forudsættes at lovgivning m.m. tilrettes i henhold til de aftaler, som ejendomsdataprogrammet bygger på. 2.4 Målarkitekturens anvendelse I ejendomsdataprogrammet er det vigtigt med en fælles styring af den arkitektur, som der på tværs af de enkelte aftalepartnere arbejdes frem imod. Arkitekturstyringen vil primært foregå på to niveauer: På delprogramniveau tværgående for hele ejendomsdataprogrammet. Her er det væsentligste styringsdokument målarkitektur beskrevet i dette dokument inkl. De 4 tilhørende bilag. - 8 af 24 - MBBL-REF:

9 På projektniveau it-løsninger hos den enkelte aftalepartner. Her er det væsentligste styringsdokument en løsningsarkitektur udarbejdet hos den enkelte aftalepartner. Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det der leveres af den enkelte aftalepartner og den samlede målarkitektur. Derfor skal der for de væsentligste løsningselementer omkring ejendomsgrunddata udarbejdes en løsningsarkitektur, som sammenholdes med målarkitekturen og kvalitetssikres hos de øvrige aftalepartnere. Bliver der i den forbindelse behov for justeringer af den fælles målarkitektur, skal dette ske i en åben proces håndteret af ejendomsdataprogrammets projektlederforum med støtte fra sekretariatet. Med andre ord så skal målarkitekturen når denne er godkendt af styregruppen underkastes en governance model styret af projektlederforum jævnfør programstyringsdokumentet. Det er vigtigt målarkitekturen følges og at dokumentet aktivt anvendes som styringsredskab undervejs i ejendomsdataprogrammet. Mål- og løsningsarkitekturer vedligeholdes frem til delprogrammets gennemførelsesfase 2.5 Målarkitekturens hovedaktører I relation til etablering og anvendelse af ejendomsdataprogrammets målarkitektur er nedenstående aktører involveret nogle i større grad med etablering af grunddataregistre inden for ejendomsdata, mens andre blot skal tilpasse sig de ændrede muligheder. Figur 2. Ejendomsdata - Hovedaktører Geodatastyrelsen - GST: Geodatastyrelsen har som matrikelmyndighed ansvaret for at alle landets faste ejendomme registreres på en ensartet måde i Matriklen under det fælles ejendomsbegreb Bestemt fast ejendom. GST har ligeledes ansvaret for at eksisterende ejendomsdata harmoniseres i forhold til det fælles ejendomsbegreb. GST sikrer, at Matriklens ejendomsdata stilles til rådighed for - 9 af 24 - MBBL-REF:

10 brugerne gennem den fælles offentlige Datafordeler herunder ansvaret for specifikation og funktionstest af de Matrikel-services, som Datafordeleren skal udstille. GST har derudover ansvaret for etablering af en brugerflade til brug for landinspektørernes indberetning af matrikulære forandringer samt en brugerflade til brug for kommunerne i forbindelse med den kommunale myndighedsbehandling af matrikulære forandringer m.m. Derudover har Geodatastyrelsen ansvaret for etablering af en Ejerfortegnelse baseret på Matriklens registreringer af bestemte faste ejendomme som autoritativt register over de faktiske ejere af fast ejendom inkl. eventuelle administratorer knyttet hertil. Dette omfatter et ansvar for, at ejeroplysninger udstilles som grunddata via den fælles offentlige Datafordeler - herunder følger ansvaret for specifikation og funktionstest af de Ejerfortegnelse services, som Datafordeleren skal udstille. Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering -SDFE SDFE har ansvaret for etablering af den fælles offentlige Datafordeler som infrastruktur til udstilling af grunddata. SDFE har som programansvarlig derudover et samordningsansvar i forhold til ejendomsdata, hvilket bl.a. medfører et ansvar for specifikation og funktionstest af de tværgående ejendomsdataservices, som Datafordeleren skal udstille. SKAT: MBBL har i medfør af BBR-loven det overordnede ansvar for kommunernes registrering af bygninger og boliger i BBR-registret - herunder at disse informationer tilpasses det nye fælles ejendomsbegreb og stilles til rådighed for brugerne gennem den fælles offentlige Datafordeler. Dette omfatter også ansvaret for specifikation og funktionstest af de bygnings- og boligservices, som Datafordeleren skal udstille. SKAT har ansvaret for vurdering af landets faste ejendomme herunder at disse vurderinger stilles til rådighed for brugerne gennem den fælles offentlige Datafordeler. Omfatter også ansvaret for specifikation og funktionstest af de vurderingsservices, som Datafordeleren skal udstille. Det bemærkes, at vurderingsansættelserne fortsat vedrører de såkaldte vurderingsejendomme. Det påhviler SKAT, at sikre den vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast ejendom. Derudover har SKAT en intern opgave med tilpasning af egne systemer til at håndtere det fremtidige fælles ejendomsbegreb hhv. til at hente informationer fra den fællesoffentlige Datafordeler. Digitaliseringsstyrelsen - DIGST: Digitaliseringsstyrelsen har udover det koordinerende ansvar for hele grunddataprogrammet ansvaret for i samarbejde med Geodatastyrelsen etablering af den fælles offentlige Datafordeler som infrastruktur til udstilling af grunddata. Derudover har DIGST ansvaret for etablering af fælles standarder og retningslinier for grunddataprogrammet som helhed. Praktiserende landinspektører: Landinspektørerne har i målarkitekturen ansvaret for fremstilling af data vedr. ejendomsforandringer, som leveres til matrikelmyndigheden og kommunerne for registrering i Matriklen hhv. BBR. Landinspektørerne har en særlig forpligtelse til at fremstille og søge matrikulære forandringer myndighedsbehandlet og godkendt i kommunen og hos andre myndigheder forud for registeringen i Matriklen. Registreringerne sker via en grænseflade stillet til rådighed af Geodatastyrelsen af 24 - MBBL-REF:

11 KL/KOMBIT: KL og KOMBIT har ansvaret for etablering af nye kommunale systemer til beregning og udskrivning af ejendomsskat, ejendomsbidrag og leje/administration af kommunal ejendom. Systemer som erstatter ejendomsskattedelen af ESR. Etableringen af disse systemer kombineret med, at grunddataregistrene udstiller ejendomsdata er en forudsætning for at ESR kan nedlægges som fælleskommunalt ejendomsstamregister. Kommunerne: Kommunerne anvender ejendoms- og bygningsdata i forbindelse med varetagelsen af både myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale fagsystemer, som henter ejendoms- og bygningsdata i lokale databaser, skal dels omlægges at understøtte det fælles ejedomsbegreb og dels til at hente informationer fra den fællesoffentlige Datafordeler. Kommunerne anvender brugerflader stillet til rådighed af GST til kommunal myndighedsbehandling af matrikulære forandringer. GeoDanmark: FOT-Danmark samarbejder med SKAT om etablering af en standard for bygningsgeokodning. På baggrund af den etablerede standard, vil SKAT udvikle en fælles geokodningskomponent. FOT-Danmark har ansvar for specifikationen af GeoDanmark s bygningstema. Offentlige anvendere: De forskellige offentlige anvendere eksempelvis Miljøministeriet og Forsvarsministeriet skal dels omlægge deres systemer til at understøtte det fælles ejendomsbegreb og dels til at hente informationer fra den fællesoffentlige Datafordeler i stedet for at hente disse direkte fra grunddataregistre. Private anvendere: De forskellige private anvendere primært ejendomsmarkedets aktører i form af banker, realkreditinstitutioner, ejendomsmæglere, forsyningsselskaber m.m. skal dels omlægge deres systemer til at understøtte det fælles ejendomsbegreb, herunder at anvende ejendomme under tilblivelse, og dels til at hente informationer fra den fællesoffentlige Datafordeler i stedet for at hente disse direkte fra grunddataregistre. OIS anvendere/distributører: OIS anvendere/distributører vil i første omgang skulle omlægge deres anvendelse til at trække informationerne fra den fælles offentlige Datafordeler. På sigt må det formodes, at OIS anvendere vil omlægge deres anvendelse til nye services i Datafordeleren med de forbedrede muligheder disse indebærer af 24 - MBBL-REF:

12 3. Systemoverblik 3.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de ejendomsdatasystemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af ejendomsdata programmet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende ejendomsdata. I målarkitekturens bilag A: Ejendomsdata Systemer og integrationer er der en mere detaljeret beskrivelse af udgangspunktet (de nuværende systemer og systemsammenhænge), de 6 mulige trædesten på vejen fra den nuværende situation til målarkitekturen, samt en uddybning af den systemmæssige målarkitektur i forhold til de tre grunddataregistre med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af disse enten som udstillingsservices via Datafordeleren eller som ajourføringsservices i forbindelse med grunddataregistret. 3.2 Ejendomsdata systemoverblik Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste systemer/systemområder, som påvirkes af ejendomsdataprogrammets gennemførelse. Der er tale om et overblik, som både viser nuværende systemer (eksempelvis ESR og OIS), og målarkitekturens nye systemer i form af Ejerfortegnelse, de nye kommunale opkrævningssystemer og den fællesoffentlige Datafordeler. Figur 3. Ejendomsdata - Systemoverblik af 24 - MBBL-REF:

13 3.3 Ejendomsdata - Grunddataregistre Matrikel Bestemt fast ejendom Nuværende anvendelse: Matriklen består i dag af to hovedsystemer: Et indberetningssystem til Matriklen ( MIA ), som anvendes af Landinspektører til indberetning af alle oprettelser og ajourføringer i forhold til Samlet fast ejendom og tilhørende Jordstykker. Et sagsbehandlingssystem med tilhørende databaser ( minimaks ), som anvendes til sagsbehandling og ajourføring af Matrikelregister & Matrikelkort. GST har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registrets indhold og ajourføring, samt udstikker bekendtgørelser og vejledninger. Grunddataprogrammets påvirkning: Indberetning fra landinspektøren vil fremover være udvidet i forhold til den nuværende systemløsning. Alle ejendomstyper omfattes herunder også som præmatrikulær registrering. Opdatering af Matriklen sker gennem ajourføringsservices. Matriklen vil udstille sagsrelaterede matrikulære data til brug for landinspektører og den kommunale myndighedsbehandling. Udstilling af grunddata fra Matriklen vil fremover ske via Datafordeleren BBR Bygninger og boliger Nuværende anvendelse: BBR indeholder grunddata om alle bygninger, boliger og adresser. Registret ajourføres af kommunerne primært i forbindelse med byggesager. SKAT har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registerets indhold samt udstikker regler og vejledning for ajourføring. Grunddataprogrammets påvirkning: I forbindelse med Grunddataprogrammet vil BBR blive splittet op således, at der fremover vil være et bygnings- og boligregister (BBR) og et egentligt adresseregister (etableres af grunddataprogrammets delaftale 2). BBR vil skifte til at anvende Matriklens ejendomsdatamodel, baseret på det fælles ejendomsbegreb (BFE m.m.). Opdatering af BBR-data vil dels kunne ske gennem en tilpasset og målrettet klient, dels gennem ajourføringsservices stillet til rådighed for byggesagsbehandlingssystemer, selvbetjeningsløsninger m.v. Livscyklus for begreberne i BBR vil blive tilrettet, således at en tidlig registrering er mulig Ejerforhold Nuværende anvendelse: Ejerforhold i form af en ejerfortegnelse og administratoroplysninger er i dag en funktionalitet i ESR af 24 - MBBL-REF:

14 Grunddataprogrammets påvirkning: I grunddataprogrammet etableres en Ejerfortegnelse baseret på ejendomsbegrebet Bestemt fast ejendom hos Geodatastyrelsen. Ejerfortegnelse og evt. dertil knyttede administratoroplysninger udstilles som grunddata via Datafordeleren Skat Ejendomsvurdering Nuværende anvendelse: Funktionalitet eksisterer i dag som en del af Skat s vurderingssystemer. Grunddataprogrammets påvirkning: I forbindelse med grunddataprogrammet overføres ejendomsvurderinger til Datafordeleren og udstilles der sammen med de øvrige grunddata. Det påhviler SKAT at sikre den vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast ejendom ESR Ejendoms- og StamRegister Nuværende anvendelse: ESR er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. Formålet med registret er at understøtte kommunernes arbejde på ejendoms- og beskatningsområdet. Grunddataprogrammets påvirkning: Myndighederne ophører med at registrere ejendomme og ejere i ESR. De fleste data vil fremover blive registreret i andre grunddatasystemer og udstillet som fællesoffentlige grunddata gennem Datafordeleren. Derudover vil funktionalitet omkring kommunale ejendomsskatter og ejendomsbidrag overgå til nye systemer målrettet disse opgaver. Hvorvidt ESR fastholdes som system hos den nuværende leverandør (KMD) hhv. om Skat fortsat vil gøre brug af ESR, ligger uden for ejendomsdataprogrammet OIS Offentlig Informations Server Nuværende anvendelse: Formålet er at give offentlige myndigheder, virksomheder og borgere en enkel, standardiseret og billig adgang til offentlige ejendomsdata datasamlinger. P.t. leveres oplysninger fra ESR, BBR, Matriklen, SVUR og PlanDK2. Data leveres både gennem online opslag og download af data en gros. Grunddataprogrammets påvirkning: Den videre udvikling og drift omkring OIS ligger udenfor Ejendomsdataprogrammets regi. Efterhånden som de nye og/eller justerede grunddataregistre implementeres, vil services til afløsning af den nuværende funktionalitet på OIS blive udstillet på Datafordeleren af 24 - MBBL-REF:

15 3.4 Anvendersystemer Kommunale opkrævningssystemer Indhold og anvendelse: Funktionalitet eksisterer i dag delvist som en del af ESR. Grunddataprogrammets påvirkning: Med ESR s nedlæggelse etableres nedenstående kommunale it-løsninger, som alle vil tilgå ejendomsgrunddata gennem Datafordeleren. Der er tale om systemer som alle vedrører kommunal beregning og opkrævning: 1. Ejendomsskat ( ESR s Vurderingsejendomme ) 2. Ejendomsbidrag (forbrugsafgifter) 3. Leje/administration af kommunal ejendom ( ESR s Opkrævningsejendomme ) 4. Evt. nyt fælleskommunalt opkrævningssystem Skat - Ejendomsvurdering Indhold og anvendelse: Skat har i dag et samlet systemkompleks, der understøtter vurderingsmyndighedernes arbejde med at vurdere fast ejendom og den efterfølgende klagesagsbehandling m.v. Der sker betydelig kommunikation imellem systemer og disses leverandører. I forhold til ejendomsdataprogrammet er der tre relevante systemer: ESR/VUR (KMD) hovedopgave er for den enkelte ejendom at udarbejde en vurdering og dermed en vurderingsmeddelelse gennem vurderingsmyndighedens indberetning af data. Der sker varsling om ændringer i andre registre (eksempelvis BBR). Derudover udskrives diverse lister til brug for vurderingsmyndigheden samt levering af data til OIS. Systemet understøtter endvidere vurderingsmyndighedens klagesagsbehandling (rettelse af fejl eller videre sendelse til ankenævn). SVUR (CSC) benytter Skat primært til indberetning af vurderingsniveauer på diverse geografiske områder og visning af vurderingsrelaterede oplysninger på TP-systemet og på Systemet leverer oplysninger til andre SKAT-systemer. SVUR (IBM) står primært for beregningen af grundværdier og forslag til ejendomsværdier, inkl. diverse hjælpelister. Systemet udarbejder tillige vurderingsstatistikker samt leverer oplysninger til Danmarks Statistik, OIS en o.a. eksterne interessenter. Grunddataprogrammets påvirkning: Skat s registre til ejendomsvurdering omlægges til at anvende ejendomsdata gennem Datafordeleren. Ejendomsvurderingen udstilles som grunddata via Datafordeleren. Hvorvidt disse registre moderniseres i forbindelse med denne omlægning til Datafordeler, ligger uden for ejendomsdataprogrammet. Det påhviler SKAT at sikre den vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast ejendom af 24 - MBBL-REF:

16 3.4.3 Øvrige anvendere Indhold og anvendelse: I dag findes en række øvrige anvendere af ejendomsdata eksempelvis etl, OIS distributører og Ejendomsdatarapporten (DIADEM). Grunddataprogrammets påvirkning: Alle anvendere vil skulle omlægge deres systemer til at hente ejendomsdata via den fællesoffentlige Datafordeler med de justeringer af nøgler og dataindhold, som omlægningen medfører. For nogle anvendere kan dette være en større omlægning, mens det for andre vil være tale om at hente stort set samme dataindhold blot fra en anden dataleverandør af 24 - MBBL-REF:

17 4. Begrebsoverblik 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til ejendomsdata området. Scope for begrebsoverblikket er de begreber, som er en del af de fælles grunddata. I målarkitekturens bilag B: Ejendomsdata Begrebsmodel er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. 4.2 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 4. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Fast Ejendom inkl. relationer til ejere (personer og/eller virksomheder) af fast ejendom samt til adresser hørende til forskellige enheder i den faste ejendom. 4.3 Nuværende ejendomsbegreber Der er i dag en meget kompleks sammenhæng mellem ejendomsdata i de primære statslige ejendomsregistre. Årsagen hertil er, at de enkelte registre er skabt i en tid uden det store behov for en dynamisk dataudveksling mellem disse registre. Konsekvensen heraf er, at de tre grundlæggende registre anvender hver sit ejendomsbegreb og forskellige nøgler til identifikation af fast ejendom: - 17 af 24 - MBBL-REF:

18 Matriklen anvender begrebet Samlet fast ejendom, hvor nøglen er SFE nummeret. En Samlet fast ejendom kan bestå af flere Jordstykker, der identificeres ved matrikelbetegnelsen. Har til formål at identificere og geografisk stedfæste jordstykker/arealer på jordoverfladen, hvortil der kan stiftes ejendomsret og andre rettigheder. Samlet fast ejendom er et ejendomsretligt begreb defineret i Udstykningsloven. Tingbogen anvender begrebet Bestemt fast ejendom, hvor nøglen er en matrikelbetegnelse eventuelt suppleret med et løbenummer i forhold til ejerlejligheder, bygninger på fremmed grund m.m. Begrebet dækker Tinglysningens behov for identifikation og afgrænsning af ejendomme, hvorover der kan stiftes og registreres rettigheder. Bestemt fast ejendom er et ejendomsretligt begreb med et ophav i Tinglysningsloven. Vurderingen anvender begrebet Vurderingsejendom med det 10-cifrede kommunale ejendomsnummer som nøgle. Begrebet "Vurderingsejendom anvendes af SKAT og en række andre myndigheder. Vurderingsejendom er et økonomisk funderet begreb, som omfatter den økonomiske enhed, der skal undergives beskatning. Vurderingsejendom har sit hjemmelsmæssige afsæt i ejendomsvurderingen og er juridisk hægtet op på vurderingsloven. 4.4 Hovedelementer i forandringen Et væsentligt element i grunddataprogrammets begrebsmodel er, at fast ejendom samles omkring begrebet Bestemt fast ejendom, som identificerer: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede arealer inkl. bygninger herpå med samme ejer. En bestemt fast ejendom - i tingbogens forstand - men som er fysisk afgrænset. Omfatter ejendomstyperne ejerlejlighed og bygning på fremmed grund (bygning opført på et matrikuleret areal med anden ejer end bygningen). Indtil videre vil begrebet Vurderingsejendom blive bibeholdt hos SKAT - dels af hensyn til historiske vurderinger dels fordi den nuværende samvurdering af flere ejendomme ikke forventes afskaffet på kort sigt af 24 - MBBL-REF:

19 4.5 Begrebsoverblik Fast ejendom Nedenstående model illustrerer hovedbegreber inden for scope af Fast ejendom : Figur 5. Ejendomsdatabegreber i forhold til grunddata begreb Fast ejendom. Under Geodatastyrelsen etableres ifb. Ejerfortegnelsen begreber til håndtering af ejerforhold til fast ejendom. Det drejer sig grundlæggende om to begreber: Ejerskab, som identificerer hhv. et Faktisk ejerskab og et Tinglyst ejerskab. Normalt er det faktiske ejerskab identisk med det tinglyste ejerskab, men da der kan være tale om ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, kan den aktuelle ejer være en anden end den tinglyste ejer. Det aktuelle ejerskab anvendes bl.a. ved opkrævning af ejendomsskat m.v. Ejendomsadministrator. En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator (person eller virksomhed). Hos Geodatastyrelsen ifb. Matriklen registreres alle faste ejendomme, som Bestemt fast ejendom. Der kan her være tale om tre former for Bestemt fast ejendom: Samlet fast ejendom, som omfatter et eller flere Jordstykker med derpå opførte bygninger og tekniske anlæg, såfremt Bygningerne og de Tekniske anlæg ikke er registreret som Bygning på fremmed grund. Bygning på fremmed grund, som identificerer én bygning opført på et Jordstykke, som ejes af en tredje person/virksomhed. Bygning på fremmed grund kan også placeres på et umatrikuleret areal, der kan være optaget i matriklen (litreret offentlig vej) og et umatrikuleret areal der ikke er optaget i matriklen af 24 - MBBL-REF:

20 Ejerlejlighed, som omfatter en samling af en eller flere enheder, bygninger og/eller tekniske anlæg registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR), samt ejerlejlighedens andel af fællesarealerne og grunden i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. I tilknytning til en Bestemt fast ejendom registreres en Beliggenhedsadresse, som dels indeholder ejendommens identificerende adresse, dels den kommune som administrerer den pågældende ejendom. Derudover er der hos Geodatastyrelsen begrebet Jordstykke, som beskriver et areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Hos SKAT registreres i BBR de fysiske ejendomme i form af bygninger, lejligheder, tekniske anlæg m.m.: Bygning, som omfatter den fysiske bygning med en eventuel detaljering i etager, enheder, rum og arealer til fordeling mellem flere enheder. Tekniske anlæg, som beskriver en stedfast, klart afgrænset teknisk konstruktion, der er opført til et bestemt formål. Enhed, som beskriver et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enheder af 24 - MBBL-REF:

21 5. Procesoverblik 5.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af ejendomsområdet. De udvalgte processer er kendetegnet ved, at de skaber og/eller anvender ejendomsdata fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. I målarkitekturens bilag C: Ejendomsdata Processer er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte processer og hvad disse gør forretningsmæssigt. Der gives et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. Procesbeskrivelsen er ikke detaljeret i forhold til eventuelle tilbageløb ved fejl m.m. Der udestår eventuelt en modellering af en generel proces for håndtering af fejlrettelser, som slår igennem på tværs af registrene. 5.2 Ejendomsdata procesoverblik Processerne i scope af ejendomsdataprogrammet er de statslige og kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af ejendoms-og byggeområdet. De udvalgte processer er kendetegnet ved, at de skaber og/eller anvender data fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. Figur 6. Hovedprocesser Ejendomsdataprogrammet Processerne er opdelt i fem hovedprocesser, hvor de tre første er kerneprocesser og de sidste to er støtteprocesser: - 21 af 24 - MBBL-REF:

22 1. Ejendomsdannelse 2. Registreringer i forhold til BBR 3. Ejerskifte 4. Distribution af grunddata 5. Administration af grunddata Opdelingen er dels foretaget ud fra faglige hensyn om at samle beslægtede opgaver i en pakke og dels ud fra hensynet til pakkernes relevans for de deltagende myndigheder. I foranalysen til ejendomsdataprogrammet var der yderligere fokus på to områder: Kommunal ejendomsskat og bidrag Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Disse processer er imidlertid uden for scope af det videre forløb. De data, som disse processer anvender fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen, skal imidlertid fortsat være til rådighed. Navn Ejendomsdannelse Beskrivelse Ejendomsdannelsen omfatter de processer og registreringer, der er knyttet til at oprette, nedlægge og forandre en fast ejendom. Der ses i denne sammenhæng bort fra ejendomme der udelukkende består af umatrikulerede arealer. Består af Matrikulær forandring Ejerlejlighedsopdeling og forandring Oprettelse af BPFG (kommunen) Stedfæstelse af BPFG (Landinspektør) Navn Ejerskifte Beskrivelse Ejerskifte omfatter de processer, der er knyttet til at registrere ændringer af ejerforholdene vedr. fast ejendom. Den hyppigste årsag til at der sker ændringer af en fast ejendoms ejerforhold er, at ejendommen helt eller delvis overdrages til nye ejere. Til trods for at der ikke er et lovkrav om tinglysning af ejerskifter, tinglyses langt den overvejende del af ejerskifterne. Da ikke alle ejerskifter tinglyses, er der behov for at håndtere begge former for ejerskifte. Ejendomsejere har i forskellige sammenhæng behov for at lade en administrator håndterer henvendelser fra f.eks. offentlige myndigheder. Derfor kan der tilknyttes administratoroplysninger til ejerskabet. Består af Registrering af ejerskifte via Digital Tinglysning Registrering af ejerskifte via kommunen Vedligeholdelse af ejendomsadministrator - 22 af 24 - MBBL-REF:

23 Navn Registreringer ift. BBR Beskrivelse Vedrører processer som medfører en registrering af bygninger og enheder i BBR Består af Registreringer i BBR som følge af byggesag mv. Navn Udstilling af grunddata Beskrivelse Grunddata og hændelsesbeskeder om ændringer af grunddata skal stilles til rådighed for interessenterne. Består af Udstil ejendomsdata Udstil ejerskabsdata Udstil BBR-data Udstil sammenstillede data Udstil hændelser på ejendomsdata Udstil hændelser på ejerskifte Udstil hændelser på BBR-registreringer Navn Administration af grunddata Beskrivelse Periodisk skal dataforvalterne foretage kvalitetskontrol på grunddata. Består af Tjek af datakvalitet - 23 af 24 - MBBL-REF:

24 6. Arkitekturrammer Omkring grunddataprogrammet og ejendomsdataprogrammet er der fastlagt en række vilkår for de forskellige projekter og arkitekturen i de løsninger, som udvikles gennem disse. Disse vilkår er defineret i de aftaler, som er indgået på grunddataniveau hhv. de aftaler der er indgået omkring grunddataprogrammet. Gennem disse aftaler er indhold og ansvarsplacering i forhold til de forskellige grunddataregistre fastlagt ligesom det er fastlagt, at grunddata skal distribueres til de forskellige anvendere gennem den fællesoffentlige Datafordeler. Men ud over de gennem disse aftaler fastlagte fælles vilkår er der også en hel del andre fælles arkitekturrammer enten defineret på grunddataprogram niveau eller på ejendomsdata programniveau. Formålet hermed er bl.a. sikring af: Sammenhæng på tværs af de forskellige grunddataregistre. Omfatter at grunddata udstilles ud fra en fælles begrebsmodel i en sammenhængende arkitektur, baseret på fælles tekniske standarder, sikkerhedsmodeller etc. Ensartet udseende i forhold til anvendere af grunddata. Dvs. ensartet struktur, navngivning, formater (eksempelvis datoformater) m.m. Opstilling af disse fælles arkitekturrammer har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som ejendomsdataprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar model, dvs. at de fælles arkitekturrammer skal følges med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. Arkitekturrammerne er sammen med en række forretnings- og it-principper for ejendomsdataprogrammets løsninger beskrevet i målarkitekturens bilag D: Ejendomsdata Fælles arkitekturrammer af 24 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Forfattere Nicolas Lemcke Horst Digitaliserings styrelsen nho@digst.dk Sara Bjerre Geodatastyrelsen, sabje@gst.dk Morten Lind Ministeriet

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere