HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution""

Transkript

1 HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution" Mogens Engelund, Roskilde 1991 April 1987 Work Permit Scheme indføres i 3 distrikter og udvides til hele Nepal fra september Denne ordning, der indebar at al udenlandsk arbejdskraft skulle have arbejdstilladelser, var begrundet i voldsom indvandring af specielt indiske tekstilarbejdere (hjemmesyere) fra midten af 80-erne. Ordningen vakte stor irritation blandt visse politiske grupper i Indien, der krævede den afskaffet. Juli 1987 Importafgifterne for visse indiske varegrupper forhøjes for at skabe en mere ligelig konkurrencesituation for varer fra 3.lande. Indgrebet var specielt en reaktion over for det store handelsunderskud i samhandlen med Indien, som Indien under gentagne forhandlinger havde lovet at mindske gennem en øget import fra Nepal, - uden at det dog skete. Dette indebar, at Nepal i medfør af manglen på indiske Rupees, måtte betale en væsentlig del af sin import fra Indien med hård valuta, hvilket reelt fordyrede importen med op mod 20%. Indien fokuserede i sin kritik kun på den forbedring i konkurrenceforholdene for kinesiske varer, som ordningen medførte, hvilket under ingen omstændigheder kunne finde nogen form for sympati i New Delhi. 23. marts 1988 Handels- & transitaftalen mellem Indien og Nepal udløber, men forlænges efterfølgende to gange med hvert et halvt år. Juni 1988 Nepal indkøber fra Kina et mindre kvantum anti-luftskyts, AK-47 rifler og missiler (pris iflg. "Der Spiegel": 3,6 mio. D.Mark). Leveringen skulle foregå over land via Lhasa i flere delleverancer, hvoraf den sidste leverance i 1990 siden er blevet annulleret af overgangsregeringen efter aftale med Kina. Denne våbenleverance fra Kina skulle senere vise sig at udgøre den reelle hovedårsag til Indiens iværksættelse af handelsog transitkonflikten. Indien hævdede af leverancen stred mod det moralske indhold af en freds- og venskabsaftale fra 1950, hvilket dog kræver en meget enøjet synsvinkel, da aftalens ordlyd kun omfatter våbentransporter over indisk territorium. Aftalen med Kina var i øvrigt først etableret efter at Indien ikke havde tilkendegivet nogen interesse for en nepalesisk henvendelse om leverance af stort set samme type og mængde af våben. 14. oktober 1988 Udkast til nye handels- og transitaftaler udarbejdes og accepteres af begge parter. Senere erklærede New Delhi at eftersom Nepal - på trods af en fast aftale herom - ikke havde ophævet de konkurrenceforvridende importafgifter (der bl.a. bevirkede at visse kinesiske varer blev billigere end tilsvarende indiske) kunne aftalerne ikke konfirmeres. Nepal hævdede at disse foranstaltninger iflg. aftalen først skulle ophæves ved de nye traktaters underskrift. December 1988 Rajiv Gandhi er på officielt besøg i Beijing, hvor han anerkender Tibets status som kinesisk autonom region. Efterfølgende diskuteredes, hvorvidt han fik en underhåndsaftale om Nepal som tilhørende indisk interesseområde, "Hongkong Post" mener ja, mens "Far Eastern Economic Review" mener nej. Uanset dette, så har Nepal siden Nehru generelt været underlagt den indiske militære interessesfære, hvilket forklarer den indiske utilfredshed med våbenindkøbet fra Kina. 28. februar 1989 Den indiske regering meddeler officielt at der ikke vil ske yderligere forlængelser af handels- og transitaftalen, samt at de ellers relativt færdigtforhandlede nye traktater heller ikke vil blive underskrevet. Denne meddelelse modtages med katastrofestemning i Kathmandu. Bruddet kommer som et chok, og de tidligere rygter der havde svirret, havde ingen troet på. Med den korte frist var der ikke tid til at iværksætte en ændring af handelsrelationerne for at finde nye handelspartnere, der kunne forsyne landet med de essentielle fornødenheder, der hidtil var importeret fra Indien. Som følge af yderst begrænset lagerkapacitet til stort set alle importerede varer, var problemet i allerhøjeste grad akut. Marts 1989 En af arkitekterne bag konfliktens effektuering, den i Nepal ikke særlig populære indiske ambassadør i Kathmandu A.R.Deo, hvis kendskab til Nepals sociale struktur tilsyneladende er ret overfladisk og Kathmandu-baseret, erklærer i et interview, at Nepal vil bukke under i løbet af et par uger. Dette skete som bekendt ikke, og han forlod selv senere landet. 23. marts 1989 Handels- og transitkonflikten bliver en realitet med den indiske lukning af alle handels- og transitknudepunkter på den fælles grænse med undtagelse af de to mest anvendte. Handelen mellem de to lande måtte derefter foregå på MFN-vilkår ("Most Favoured Nation"). Dette fordyrede og vanskeliggjorde import og umuliggjorde eksport pga. de voldsomme forhøjelser af de indiske importafgifter, som Indien iværksatte over for nepalesiske varer som en umiddelbar følge af MFN-vilkårene. Samtidig standsedes også leverancerne af olieprodukter, skønt aftalen endnu ikke på dette tidspunkt var udløbet, men det var specielt gennem indstillingen af disse forsyninger, at Nepal kunne rammes umiddelbart og hårdt. Derudover blev en lang række transitvarer på vej gennem Indien (især til de 13 lukkede points) ramt af blokaden. I Nepal forsøges konfliktens konsekvenser imødegået gennem iværksættelser af skrappe rationeringsforanstaltninger. 26. marts 1989 Nepals udenrigsminister S.K.Upadhyaya i New Delhi til møde med Indiens udenrigsminister N.Rao om

2 forhandlingsstart, samt om midlertidig forlængelse af de hidtidige traktater, hvilket mislykkes. Indien vil end ikke diskutere Nepals traktatudkast, uanset at dette er baseret på MFN-vilkår, som det tilsyneladende er krævet af Indien. Marts-april 1989 Demonstrationerne i konfliktens begyndelse indeholder ikke uventet anti-indiske slagord og de standses af frygt for at dette skal levere Indien en begrundelse for at sende militær ind i landet under henvisning til at det anses som en nødvendig beskyttelsesforanstaltning over for indiske borgere i Nepal. 4. april 1989 Efter 15 dage er der endnu ikke ankommet olieprodukter til Nepal på trods af New Delhis udtalelser fra den 30.marts om ikke at lægge hindringer i vejen for transithandelen. Skønt aftalen først udløb 23.marts har grænserne været lukket for leverancer af olieprodukter fra Indien siden den 19.marts. 16. april 1989 Rajiv Gandhi udtaler, at annulleringen af traktaterne udelukkende skyldes attituden hos kongeriget i Himalaya. Gandhi hævder at Indien har ladet alle Nepal-bound varer passere gennem Indien og at det ikke er intentionen at den almindelige nepaleser skal påvirkes. Men indførelsen af specielle arbejdstilladelser til indere og indførelsen af specielle afgifter på indiske varer er helt imod traktaten, hævder Gandhi, og han pointerer klart, at han ikke mener at Kina støtter en eskalering af konflikten. Gandhi udtaler endvidere, at "...Indien har ikke standset strømmen af olieprodukter til Nepal". Marts-april 1989 Repræsentanter for de illegale politiske partier holder flere møder med kongen og repræsentanter for regeringen, hvorunder de tilkendegiver, at en løsning på konflikten efter deres opfattelse ikke kan ske udenom de politiske partier. Skønt der var enighed blandt de politiske partier om ikke at udnytte situationen til et politisk opgør med Panchayat-Systemet, fremkom der talrige indiske opmuntringer dertil. Den mangelfulde indiske forståelse af at oppositionen i Nepal ikke ønskede nogen form for indisk politisk intervenering, ledte tilsyneladende til den opfattelse i Indien, at en politisk aktion fra de illegale politiske partier kunne forventes, såfremt konflikten trak ud, og det var måske endog indeholdt i den indiske "strategi". Men den undervurdering af Nepal, som landet så ofte har reageret imod, gjorde sig sandsynligvis også gældende her, for "strategien" var tilsyneladende udarbejdet uden nogen former for forhåndsaftaler med den nepalesiske opposition. 19. april 1989 Premierminister M.M.Singh Shrestha anmoder i et officielt brev til den indiske regering om en genoptagelse af forhandlinger. I henvendelsen anmodes den indiske regering om at fastsætte tid og sted, samt angive, på hvilket niveau forhandlingernes ønskes ført, - men der kommer intet svar. 14. maj 1989 Regeringen udsender et 22 punkters økonomisk program til at klare krisesituationen. "Mådehold er nøglen, og selvforsyning er målet", lyder planens hovedbudskab. 18. maj 1989 Nepals udenrigsmin. S.K.Upadhyaya nævner konflikten i forbindelse med sit indlæg under "Non Aligned Coordinating Bureau Meeting" i Harare, Zimbabwe, hvilket får den indiske foreign secretary S.K.Singh til, under et senere møde at fremhæve, at "...hvis Nepal alvorligt ønsker en dialog med Indien, skal de standse deres forsøg på at internationalisere bilaterale problemer i et multilateralt forum". I medfør heraf ønsker Indien således ikke svare i dette forum, "...India cannot be blamed for hardships brought upon the people of Nepal by acts of commission of the Nepalese Government itself". Det ville sandsynligvis også have været taktisk uklogt af Indien at indgå i en multilateral dialog om konflikten, som stort set alle beklagede som en unødvendig indisk overreaktion og provokation. Kina indskrænkede sig (ikke uventet) til udelukkende at omtale konflikten i refererende vendinger. 31. maj 1989 Indien og Nepal undertegner en bistandsaftale om etablering af en 120 meter lang bro over Mohana-floden i Kailali i Vest-Nepal (til ca. 7 mio. D.kr.) midt under handels- & transitkonflikten, hvilket på den ene side førte til en skarp intern nepalesisk kritik og på den anden side førte til en umiddelbar opfattelse af at konflikten var på vej mod sin endelige løsning. 16. juni 1989 Den indiske udenrigsminister fremsender endelig et brev til den nepalesiske regering med nogle ikke særlig præcise retningslinier for at genoptage diskussionerne om genetablering af handelsrelationerne mellem de to lande, - men uden at tilkendegive, hverken tidsperspektiver, hvor eller hvordan juni 1989 Møde i Nepali Congress Party's Central-komite med indbudte gæster fra andre af de illegale politiske partier. Der blev opnået en foreløbig (historisk) enighed om at etablere en fælles demokratisk platform, samt at Ganesh Man Singh skulle være den fælles "supreme leader". Platformen skulle ifølge den fælles udarbejdede resolution indeholde "...such concrete steps as necessary with the support and cooperation of the people of Nepal and all such political elements who believe in the immediate restoration of democracy in Nepal". I en appel til Kong Birendra opfordredes han til at etablere en bred national samlingsregering på et demokratisk grundlag, der skulle have til formål at løse konflikten med Indien og forberede nye demokratiske valg. 26. juni 1989 I sit svar på brevet fra den indiske udenrigsminister (fra den 16. juni) gør den nepalesiske udenrigsminister S.K.Upadhyaya opmærksom på de ønsker Nepal fremkom med i sin anmodning fra den 19.april, og foreslår tid, sted og niveau for drøftelserne. Godt 10 dage senere bekræfter

3 den indiske regering modtagelsen af brevet, men foretager sig derudover intet. Juni 1989 I det mest trafikerede af de tilbageværende transitknudepunkter holder Indien gennem en uge godt 300 tank- og lastvogne tilbage uden grund. 19. juli 1989 Rajiv Gandhi erklærer sig i et interview (efter en Europa-rejse) villig til når som helst at genoptage drøftelserne med Nepal, men fortsat foretager den indiske regering sig intet i sagen. 26. juli 1989 Det nepalesiske konsulat i Calcutta modtager brev fra Calcuttas havnemyndigheder (dateret den 21. juli), hvori det meddeles, at oliekajen vil blive lukket fra den 28. juli og "...indtil videre, på grund af reparationer...", hvilket medfører at de da netop (pr. den 16.juli) ophævede olierationeringer straks genindføres Konfliktens konsekvenser, der specielt ramte forsyningen af olieprodukter, blev forsøgt imødegået gennem bl.a. olieforsyning fra tredielande, hvilket blev hæmmet af først en havnearbejderstrejke i Calcutta og senere af en politisk initieret boycot, der antager karakter af forsøg på at hæmme de tilbageværende transitfaciliteters fortsatte funktion. På trods af Haldia's (Calcutta's havn) ret blakkede omdømme og dens begrænsede kapacitet, der begrænser anløbet til mindre tankere, lykkedes det Nepal med velvillig assistance fra en lang række lande at få genoprettet en forsyningsstruktur for olieprodukter. Derudover eksisterer der endnu en flaskehals i form af den yderst begrænsede nepalesiske tankvogns- og lagerkapacitet, - en situation Indien søgte at udnytte under blokaden, gennem forbud mod enhver form for transport af olieprodukter til Nepal med indisk transportmateriel, dvs. hverken pr. jernbane eller tankvogn, hvilket nødvendiggjorde leje af tankvogne i bl.a. Bangladesh. Derudover blev kajanlægget i Calcutta som nævnt lukket med få dages varsel, på et tidspunkt, hvor der var flere olieskibe på vej med de voldsomt efterspurgte forsyninger til Nepal De gentagne henvendelser fra Nepal om at genoptage traktatforhandlingerne får en mildest talt meget langsommelig behandling i Indien, hvor man stort set undlader at besvare de nepalesiske forhandlingsudspil. Efterhånden erklærede stadig større dele af det indiske Parlament sig helt klart imod det indiske Congress-parti's afstraffelsesreaktion over for Nepal. 2. januar 1990 Den nye indiske Premierminister V.P.Singh, der efter det indiske valg afløste Rajiv Gandhi, foreslår i et brev til Kong Birendra at samtalerne mellem de to lande genoptages. Dette kom som en overraskelse i Kathmandu, hvor det i regeringskredse var forventet at den nye indiske regering rent umiddelbart ville genetablere situationen fra før konflikten januar 1990 Nepali Congress Party afholder 3-dages konference med indbudte gæster, deriblandt repræsentanter fra "United Left Front". Fra Indien deltog Chandra Shekhar (Janata Dal), Harkishan Sing Surjeet (CPM), M.Farooqi (CPI), M.J.Akbar (Congress MP) og Dr.Subramanian Swamy. Specielt fik den populære Chandra Shekhar et tordnende bifald efter sin tale, hvilket fik de nepalesiske myndigheder til at forsøge at isolere ham under resten af besøget i Kathmandu, angiveligt af "sikkerhedsmæssige årsager". Den nepalesiske regering havde opfordret de diplomatiske missioner i Kathmandu til ikke at deltage, men USA, England og Vesttyskland deltog ikke desto mindre med observatører ved konferencen. Konferencen afsluttedes med udarbejdelsen af en resolution, der opfordrer til en bred deltagelse i en massebevægelse med det hovedformål at genindføre demokratiet, med start den 18.februar. Januar 1990 Demokratibevægelsen ("Movement for the Restoration of Democracy") etableres som funktionelt samarbejdsorgan bestående af Congress Partiet og "United Left Front". United Left Front var umiddelbart forinden etableret som en sammenslutning af de syv af de mest betydningsfulde venstrefløjspartier, med Nepali Communist Party som det største enkeltparti. 28. januar 1990 Der afholdes "Pancha-Rally" for ledere af de folkevalgte Panchayats (råd) på by- (33) og distrikts-niveau (75), for at vise den brede opbakning bag Panchayat-Systemet. Denne manifestation forekommer som et klart forsøg på at påvise, at Panchayat-Systemets demokratiske elementer var fuldt tilstrækkelige til at klare de udfordringer styret står overfor. De intentioner initiativet måtte have haft i retning af at imødegå den gærende utilfredshed, der lurede lige under den tilsyneladende politisk rolige overflade, kunne under ingen omstændigheder indfries. 10. februar 1990 Premierminister Marich Man Singh appellerer gennem nyhedsmedierne til hele det nepalesiske folk om at være med til at sikre de nationale interesser i en udtalelse, der samtidig udtrykker bekymring over de "...ikke-akademiske aktiviteter, der har kunnet konstateres på stort set alle højere uddannelsessteder". 12. februar 1990 Op mod 200 arresteres i Pokhara under et stormøde på universitetet, arrangeret på Demokrati-Bevægelsens opfordring februar 1990 Arrestationer i løbet af week-end'en af en række oppositionspolitikere, hvortil fulgte husarrest af bl.a. tre af Kongrespartiets topledere, for at tage brodden af de demonstrationer, alle vidste ville komme under "Demokratiets Dag" om mandagen (18.febr.). 18. februar 1990 "Demokratiets Dag". - På denne dag indleder Demokrati-Bevægelsen sine ikke-voldelige aktioner mod

4 Panchayat-Systemet og for genindførelsen af et fler-parti demokrati. Under demonstrationerne bliver flere dræbt, mange såres og et ukendt antal arresteres. Demokratiets Dag har hidtil været festligholdt til minde om daværende Kong Tribhuvan's sejrrige triumftog, da han efter en kortvarig flugt til Indien vendte tilbage til Nepal i 1950 efter den folkelige opstand, der havde resulteret i Rana-regimets fald. Under Panchayat-Systemet har Demokratiets Dag traditionelt været anvendt til en (tvungen og stadig mindre populær) lovprisning af Panchayat-styret. 19. februar 1990 Hovedstaden er meget øde som følge af oppositionens opfordring til generalstrejke. Butikker er lukket, taxier og private busser har indstillet kørslen. Adskillige offentlige busser, der forsøger at køre, angribes og ødelægges. Enheder fra hæren stormer universitetet og iflg. internationale bistandsarbejdere høres der skud. I det venstrefløjsdominerede Bhaktapur åbner politiet ild mod demonstranter og butiksindehavere, der har fulgt opfordringen til generalstrejke, dræbes og adskillige bliver såret. 20. februar 1990 Nepals 2000 advokater afholdt en 24-timers strejke til støtte for Demokrati-Bevægelsen. 5 dræbt af politi under demonstrationer i Janakpur og i Patan efter sammenstød mellem studerende & sikkerhedsstyrker. USA opfordrer til forhandlinger februar 1990 Møde i Delhi med den indiske regering om løsning på konflikten, med tilsyneladende enighed om nye handels- & transitaftaler, der skulle være endeligt udarbejdet til et efterfølgende møde i Kathmandu. 22. februar af parlamentets 140 medlemmer kritiserer regeringen og kræver en dialog indledt med Demokrati-Bevægelsen. 25. februar 1990 Bevægelsen har erklæret søndag 25. februar for "Black Day", som sørgedag for de hidtil dræbte og sårede, og folk opfordres til at bære sorte armbind, bannere og flag. De fleste butikker holder lukket og der er næsten ingen trafik. Fra morgenstunden er Kathmandu's gader fyldt med sikkerhedspoliti m/stålhjelme, bambusskjolde og bevæbnet med bambusstokke. Stort set alle på gaden visiteres for løbesedler o.l., og alle "mistænkelige" arresteres. Iflg. oppositionen arresteredes 1000 (deraf mange inden demonstrationerne startede), mens antallet officielt angives til 250, og den proklamerede tallige demonstration udeblev. Autoriteterne vandt således "Black Day"-slaget. 2. marts 1990 Generalstrejke med omfattende butikslukninger og indstilling af stort set al trafik med undtagelse af offentlige busser etc. Stadig større grupper bakker op bag Demokrati-Bevægelsens krav, og en løsning på situationen uden om Demokrati-Bevægelsen og de illegale politiske partier forekommer stedse vanskeligere. 18. marts 1990 Militærenheder "statuerer et eksempel" i Kirtipur og Bhaktapur, hvor lokalbefolkningen chikaneres og overfaldes, ligesom der begås plyndringer af private hjem og butikker, hvilket senere resulterer i en endnu større opbakning bag demokratibevægelsen. 20. marts arresteres ved Tribhuvan Universitetet i Kirtipur, der anses som et af arnestederne for den demokratiske bevægelse. 29. marts 1990 Dusinvis af skoleelever og studerende blev såret efter angreb fra politistyrker på skoler, uddannelsessteder og kollegier i Kathmandu, og mange arresteredes. Aktionen formodes at være iværksat som en skræmmekampagne, men den vakte en bred forbitrelse, og lægerne indledte en protestdemonstration imod den urimeligt hårde behandling af børn og unge. Herefter lukkes en række højere uddannelsessteder i Kathmandu-dalen "...på grund af utilfredsstillende akademiske aktiviteter". Gennem marts måned sker der en markant optrapning af politiets anvendelse af repressive midler, herunder tåregas og dumdum-kugler, men også stigende anvendelse af irregulære styrker i civil, der chikanerer lokalbefolkningen i nattetimerne. 30. marts 1990 Spontane demonstrationer af skoleelever og unge, som ikke holdt sig tilbage fra at bruge meget hårde vendinger om Panchayat-Systemet og for et flerparti-demokrati. Herefter blev resten af de højere uddannelsessteder lukket. 30. marts 1990 Dagen før den indiske delegation ankommer til Kathmandu med traktatudkastene, træder udenrigsminister S.K.Upadhayaya tilbage i protest mod den hårdhændede behandling af demonstranterne fra Demokrati-Bevægelsen. 31. marts 1990 Indisk delegation ankommer til Kathmandu midt i Panchayat-systemets største krise med et fundamentalt anderledes traktatudkast end det, der havde været enighed om på mødet i New Delhi, d febr. Marts - begyndelsen af april 1990 USA, Vesttyskland, Japan, Indien, Schweiz m.fl. udtrykker bekymring over den voldsomme fremfærd fra politiet mod Demokrati-Bevægelsen og opfordrer til forhandlinger. Bonn truer som den første med at tage bistandsprogrammerne op til revision, ligesom også Verdensbanken fremkommer med meget præcise bistandsmæssige trusler, der i givet fald vil blive sat i værk under det kommende Nepal Aid Group møde i Paris under LLDC-landenes møde i Paris, maj 1990, hvor omfanget af den fremtidige bistand besluttes. 1. april folkeskoler i Kathmandu-Dalen lukkes efter omfattende demonstrationer af skoleelever og studerende. I Patan bygger beboerne barrikader for at holde politiet

5 væk fra demonstrationerne. Læger, sygeplejersker og andet hospitalspersonale strejker i sympati med arresterede kolleger, ikke blot i Kathmandu, men også i Pokhara, Biratnagar og Birganj. Ni ministre, der ikke sympatiserer med den hårdhændede nedkæmpning af demonstranter udskiftes. 1. april 1990 I "The Rising Nepal" præsenterer regeringen en plan om etablering af landsomfattende "Pancha-Rallies" fra den 18. april, hvilket animerer Demokrati-Bevægelsen til at intensivere demonstrationerne. Begyndelsen af april 1990 Løbesedler distribueres med opfordringer til at hæve indestående i Nepals fire hovedbanker for at imødegå at regeringen anvender de indestående midler til betaling for den repressive nedkæmpning af Demokrati-Bevægelsen. Iflg. en kilde hævedes på en dag et beløb svarende til 42 mio. D.kr. - I en tidligere succesrig demonstration af lignende karakter opfordredes befolkningen til at boykotte betalingen af offentlige ydelser (telefon, vand, el, etc.). 2. april 1990 Generalstrejke med de hidtil mest omfattende arbejdsnedlæggelser. I Kathmandu er stort set alle normale aktiviteter indstillet. Politiet standsede ca demonstranter, der var på vej fra Patan til Kathmandu, - i stedet cirklede de omkring Patan, hvor demonstrationen voksede til op mod i den hidtil største demonstration under Demokrati-Bevægelsens kampagne. Politiet åbner ild mod demonstranter i Kirtipur samt i andre områder i Kathmandu-Dalen under en natlig jagt på demonstranter, som bliver endnu mere uhæmmet fra politiets side efter iværksættelsen af Demokrati- Bevægelsens nye demonstrationsmiddel, at slukke lyset - herunder også gadelyset, i sympati med Bevægelsens kampagne. Ialt dræbtes 11, og 42 såredes mens over 300 arresteredes i disse de hidtil mest blodige konfrontationer. 3. april 1990 Over demonstrerede i Kirtipur i protest mod gårsdagens brutale nedskydning af demonstranter. 4. april 1990 Piloterne fra Royal Nepal Airlines strejker og bakkes op af andre offentligt ansatte bl.a. el-arbejderne, så gaderne var mørke. 5. april 1990 Over deltog i en fredelig demonstration i Kirtipur (nær Tribhuvan Universitet), hvor der blev holdt flammende taler for demokratiet, mens politiet forholdt sig passivt. 6. april 1990 "Hardliner'en" Marich Man Singh Shrestha's regering opløses og en ny 4-mands regering under ledelsen af den "blødere" Premierminister Lokendra Bahadur Chand udpeges, hvilket under ingen omstændigheder tilfredsstiller Demokrati-Bevægelsens krav. Dagen indledes med en næsten total strejke/arbejdsnedlæggelse inkl. butikslukninger, ligesom der afholdes store demonstrationer i Pokhara, Butwal, Chitwan, Palpa og Biratnagar. Den varslede store demonstration i Kathmandu afholdes som planlagt med ca deltagere, indtil den efter planmæssig afslutning tager en afgørende vending, med en spontan vandring mod Paladset. Herunder bliver mange deltagere dræbt eller såret under den hårdhændede nedkæmpning med bl.a. dum-dum kugler. 7. april 1990 Der dekreteres totalt udgangsforbud i Kathmandu, Patan og Butwal, med skudtrusler og en måneds fængsel for overtrædelse. Udgangsforbudet er kun ophævet i to timer om aftenen, og situationen er spændt til det yderste. Ikke desto mindre forekommer der flere spontane demonstrationsvandringer med krav om demokrati, ligesom der fortsat er uro i Janakpur, Jhapa og Chitwan. 8.april 1990 Sent søndag aften (23.00) optræder Kong Birendra overraskende i Nepals TV sammen med oppositionens ledere, hvoraf flere først få dage forinden var blevet løsladt fra fængsel eller husarrest. Kongen meddeler under udsendelsen, at han ophæver forbuddet mod politiske partier, hvilket medførte en glædesrus uden lige. 11. april 1990 Forbuddet mod import af indiske dagblade og tidsskrifter ophæves. 12. april 1990 Den nu legaliserede opposition fastholder sin enighed og sine krav og sender en liste med otte krav - deriblandt en opløsning af parlamentet - til kongen. 13. april 1990 Møde mellem Ganesh Man Singh, Premierminister L.B.Chand og Kong Birendra. Nepali Congress foreslår at etablere en overgangsregering, som kongen evt. selv kunne lede, og hvis ikke skulle den ledes inden for rammerne af en flerpartistruktur, hvilket kongen indvilgede i. Ganesh Man Singh betegnede generelt mødet som opløftende, i og med hans opfattelse af at det ledte frem mod etableringen af landets første flerpartiregering i 30 år. 14. april 1990 Kong Birendra holder nytårstale og beklager herunder tabet af de mange menneskeliv under demonstrationerne, men omtaler ikke den nye regering (som kongen iflg. Ganesh Man Singh havde indvilliget i dagen før) og ej heller afholdelsen af frie valg, hvilket ophidser oppositionen. Løsladelsen af 400 arresterede studerende og politikere som led i en nytårsamnesti kan på ingen måde dæmpe utilfredsheden. 15. april 1990 Totalt sammenbrud i Premierminister Chand's forsøg på forhandlinger med oppositionen. Efter voldsomme demonstrationer uden for bygningen, hvor forhandlingerne foregår, tvinges Chand af demonstranter, der bl.a. smadrer

6 hans bil, til 15-timers forhandlinger. Chand's mandat strækker sig ikke så vidt, at han er i stand til at trække sig fra Premierministerposten uden først at kontakte kongen, og kongens status forhindrer telefonisk kontakt. Efter demonstrationens opløsning gik Chand til kongen og anbefalede regeringens opløsning. 16. april 1990 Kong Birendra opløser Parlamentet og afsætter regeringen. I overensstemmelse med alle formodninger ønsker kongen ikke selv at lede en overgangsregering (som foreslået d. 13. april). Vejen er herefter banet for en overgangsregering sammensat af Demokrati-Bevægelsen. Kongen forsøger først at få den nu 75-årige Ganesh Man Singh til at udpege og lede overgangs-regeringen, men han afslår af helbredsmæssige grunde. I stedet lykkes det at komme til enighed om præsidenten for Nepali Congress Party, Krishna Prasad Bhattarai (67) som leder af overgangsregeringen, og han nomineres officielt af Kong Birendra mandag aften. Bhattarai indledte kampen for demokrati i hussarrest, har tidligere tilbragt 14 år i fængsel. Som noget helt usædvanligt i Nepal, er han ugift. 17. april 1990 Bhattarai lover: 1) Frie valg inden et år med stemmeret til alle over 18 år, 2) Udkast til ny forfatning inden for tre måneder, med indskrænkning af kongens magt, og 3) Frigivelse af alle politiske fanger. Hertil kom 4) Afslutning på forhandlingerne med Indien om nye handels- & transitaftaler m.m. Udenrigspolitisk blev Bhattarai antaget for at være på linie med Kong Birendras udenrigspolitiske distancering fra såvel Indien som Kina. 19. april 1990 Premierminister Bhattarai tages i ed hos kongen, der lover at bakke overgangsregeringen op. Senere tages også resten af regeringen i ed, - uden overværelse af kongen. Regeringen er sammensat af fire Congress-medlemmer, tre fra United Left Front, to uafhængige og to medlemmer udpeget af kongen. 20. april 1990 For at imødegå reaktionære aktioner fra Panchayat-tro ekstremistgrupper (med påstået støtte fra Kongehuset), nedsætter indenrigsminister Y.P.Upadhyay borgerkomiteer (Public Security Council), der får ansvaret for lokal ro og orden. 21. april 1990 Overgangsregeringen giver tilladelse til etablering af uafhængige fagforeninger, en rettighed, der ikke har eksisteret siden Strejker blandt industriarbejdere for bedre løn-, arbejds- og boligforhold, hvoraf en del af kravene for ansatte i offentlige selskaber imødekommes. 23. april 1990 Flere lastbiler med folk iklædt politiuniformer drager gennem gaderne og bryder ind i private huse. En gruppe påståede betalte kollaboratører i politiuniformer (kendt under fællesbetegnelsen "Mandale") bliver holdt op, da de tiltvinger sig adgang gennem vagtværnenes gadespærringer. Efter (under tvang) at have indrømmet at være udkommanderet af tidl. indenrigsminister Niranjan Thapa, bankes gruppen, med dødelig udgang for flere af gruppens medlemmer til følge. Et kommunistmøde i en biograf angribes af en pro-panchayat gruppe, der smadrer indboet, hvorefter politiet åbner ild, og flere dræbes. Det nærved liggende Zonekommisær-kontor i Kathmandu bliver derefter angrebet og forsøgt afbrændt. Politiet angriber med tåregas og militæret rykker ind i Kathmandu i pansrede mandskabsvogne. Indenrigsminister Y.P.Upadhyay og politichefen Hem Bahadur Singh holdes op og tvinges til et 6 timers langt møde i en park af en ophidset menneskemængde, hvorunder de aftvinges et løfte om ubetinget samarbejde. Derefter følger protestdemonstrationer mod kongehuset, som påstås at være kraftigt involveret. Premierminister Bhattarai kræver ubetinget opbakning fra kongen, herunder accept af arrestationer af tidligere ministre og højtstående officials, og i modsat fald truer han med at træde tilbage. Det hævdes at kongen overtalte ham til at forblive på posten, skønt han ikke kunne acceptere arrestationerne, men han tilkendegav sin opbakning bag Bhattarai. Der dekreteres et natligt udgangsforbud i 10 timer ( ) i Kathmandu. I Patan og Bhaktapur overvåger frivillige vagtværn fortsat situationen om natten. 24. april 1990 Der rapporteres om strejker blandt politiet og om (tre) ubemandede politistationer i Kathmandu, som reaktion på de sidste dages uroligheder. Stort set ingen af Kathmandus 4000 betjente ses på gaderne. Højtstående støtter af den tidligere regering anholdes for støtte til rekruttering af "Mandale-grupper", der opererer om natten. Bhattarai erklærer at politi- og militærcheferne har bekræftet deres støtte til overgangsregeringen, men han har atter måttet gentage sin kritik over for kongen om mangelfuld opbakning fra Kongehusets side. Det natlige udgangsforbud, der overvåges af militæret, forlænges for at imødegå Mandale-aktiviteter. Ingen rapporter om vold eller anden form for social uro. 25. april 1990 Ca betjente udebliver fra arbejdet - af frygt eller som demonstration/mytteri - i forbindelse med bisættelsen af seks betjente, der blev dræbt under sammenstødene den 23.april. Betjente vandrer gennem Kathmandu, hvor de begår indbrud og stjæler våben, samtidig med at de kræver hævn. Tre lastbiler fyldt med bevæbnet politi møder op ved det militær-beskyttet hospital, hvor de kræver de dræbte betjentes lig udleveret. Lægerne var tidligere truet med døden og anklaget for at have mishandlet og smurt salt og chilli i sårene på sårede betjente. Flere betjente arresteres. Kongen kræver ubetinget samarbejde fra politi og militær med overgangsregeringen og erklærer Premierminister Bhattarai (og overgangsregeringen) sin fulde støtte. Regeringen hævdes at have overvejet at arrestere tidligere Premierminister Marich Man Singh Shrestha og fem af hans støtter for støtte til de reaktionære aktioner, hvilket dog kunne forplante sig og animere til lokale opgør mellem Demokrati-Bevægelsens støtter på landsby- og distriktsniveau og de lokale magteliter. Udgangsforbuddet udvides til Patan.

7 26. april 1990 Premierminister Bhattarai truer med at straffe de politienheder, der deltog i mytteri, og udtrykker frygt for fremtidige sammenstød mellem politi og militær. 27. april 1990 Regeringen meddeler, at alle lokale panchayat-organer er opløst (4022 landsby-, 33 by- & 75 distrikts-panchayats med ialt over Pancha's, rådsmedlemmer). Beslutningen blev truffet af regeringen sent torsdag aften (26.april). Mandale aktiviteter i Øst-Kathmandu, hvor en bevæbnet gruppe overtrådte udgangsforbudet, og på trods af militærets tilstedeværelse angreb to tekstilvirksomheder og sårede flere arbejdere. 28. april 1990 Indenrigsminister U.P.Upadhyay beordrer en masseforflyttelse af politi (både officerer og menige) fra alle distrikter i Kathmandu-dalen for at undgå konfrontationer. Derudover forflyttes af samme årsager på dette tidspunkt og senere 25 ledende politikommissærer og 33 Chief District Officers (CDO'ere, der har der overordnede ansvar for lov og orden på distriktsniveau - i Nepals 75 distrikter). 29. april 1990 Alle 14 Zone kommissærer (der er direkte kongeligt udpegede) er indkaldt til møde på Premierminister Bhattarais kontor efter at deres politiske uhensigtmæssigheder ikke længere tjener styrets formål. Opløsningen af zonekommissær-funktionen bliver efter Kong Birendra's accept effektiviseret den 8.maj. 30. april 1990 To personer dræbes og otte såres af politiet i Pokhara efter angreb mod en offentlig (panchayat) bygning, antagelig organiseret af en ekstremistisk venstrefløjsgruppe uden for Demokrati-bevægelsen. 1. maj 1990 Festlig 1.maj demonstration for første gang siden maj 1990 Overgangsregeringen erklærer sig villig til at sløjfe de (fra indisk side) stærkt kritiserede førhøjede told & importafgifter på visse indiske varer maj 1990 Der afholdes en national konference om "The Nature of the Prospective Constitution for Nepal" med deltagelse af ca. 350 nepalesiske jurister (hvoraf 73 var fængslet under Demokrati-Bevægelsens kampagne) samt en række udenlandske eksperter. 4. maj 1990 Overgangsregeringen indleder en opbygning af lokale administrative strukturer til erstatning af det "tomrum", der opstod efter den tidligere ophævelse af de lokale Panchayat-organer. 6. maj 1990 G.P.Koirala, der leder interimadministrationen, meddeler Kong Birendra, at regeringen truer med at trække sig og kalde folk tilbage til gaderne igen, såfremt regeringen ikke får tildelt den fornødne magt. Kongen erklærer sig under mødet villig til at sløjfe alle paragraffer i forfatningen og lovforordninger i øvrigt, der fungerer uhensigtmæssigt i forhold til den nye demokratiske overgangsperiode, ligesom kongen er indstillet på at overdrage en række magtbeføjelser til overgangs-regeringen efter regeringens meget skarpe kritik af de yderst mangelfulde beføjelser den oprindeligt blev tildelt. 7. maj 1990 Ganesh Man Singh og Premierminister Bhattarai udtaler at forhandlingerne med Indien stort set må starte på en frisk, da det forekommer som om Indien i de hidtidige udkast ønsker at varetage et overherredømme i forbindelse med Nepals relationer med omverdenen. 8. maj 1990 Regeringen ophæver efter aftale med Kong Birendra posterne som zone kommissærer, og "National Sports Council" opløses efter anklager om at have fungeret som muskelmænd for Panchayat-systemet under de tidligere demokrati-demonstrationer. 9. maj 1990 Ekspertgruppe nedsættes for at identificere lovgivning, der ikke er i overensstemmelse med principperne i et fler-parti demokrati. Kong Birendra har tilkendegivet at han er fuldt indforstået i at ophæve såvel uhensigtmæssige dele af forfatningen som al anden uhensigtmæssig lovgivning. 10. maj 1990 Efter forbedring af lov & orden situationen ophæver regeringen det natlige udgangsforbud i Kathmandu, der har eksisteret siden den 23. april. Der er dog fortsat restriktioner i Lalitpur. 11. maj 1990 Kong Birendra annoncerer bag om ryggen på regeringen navnene på medlemmerne af en forfatningskommission, hvilket Premierminister Bhattarai kommenterer som en unødvendig og dum handling. 12. maj 1990 Dronning Aishwarya forlader sin post for formand for Social Services National Coordination Council (SSNCC), der som en magtfuld paraplyorganisation kontrollerer stort set al NGO-aktivitet i Nepal. I stedet udpeges arbejds- & socialministeren som formand. Ændringen er et led i transformationsbestræbelserne væk fra Panchayat-Systemet og henimod demokratiske strukturer. Derudover kan der tid efter anden konstateres andre lignende betydningsfulde udskiftninger af lederpositioner, hvor de hidtidige ledere har haft tæt tilknytning til de traditionelle herskende grupper. 15. maj 1990 Kong Birendra erklærer sig villig til at udpege en ny forfatningskommission, da de oprindeligt udpegede medlemmer har trukket sig fra kommissionen.

8 20. maj 1990 Shankar Dev Campus overfaldet af ca 60 bevæbnede Mandale's, der terroriserede studerende og ødelagde inventar. En lignede episode foregik ugen før i en skole i Lalitpur med 2500 elever, som blev nødt til at lukke. 21. maj 1990 Efter krav fra overgangsregeringen overdrager Kong Birendra al lovgivende magt til regeringen (skønt lovbekendtgørelser dog fortsat skal have kongens underskrift før de er gyldige). 30. maj 1990 Den endelige forfatningskommission på 9 medlemmer udpeges, formand: Bishwanath Upadhyaya. Ialt er 5 af kommissionmedlemmer inkl. formand og sekretær gengangere fra den tidligere (af kongen) udpegede kommission. 4. juni 1990 Regeringen udsender sin liste over prioriterede opgaver, som stort set ikke er forskellig fra de tidligere fremhævede opgaver. Dertil følger et interessant politisk direktiv for at imødegå visse former for korruption i forbindelse med tilegnelse af offentlig midler i kraft af offentlig ansættelse juni 1990 Premierminister Bhattarai besøger Indiens Premierminister V.P.Singh i Indien med henblik på at genoprette relationerne mellem de to lande, hvor Bhattarai har anmodet om en genetablering 'status quo ante' af relationerne i forhold til situationen før konflikten, indtil nye aftaler kan færdigforhandles. 10. juni 1990 Aftale om etablering af "status quo ante" pr. 1. juli i forhold til situationen før 23.marts 1989, med genåbning af alle handels- & transitpunkter på grænsen mellem Indien og Nepal. Derudover indgås en 5-årig aftale om olieleverancer. l. juli 1990 Status "quo ante" genoprettes med en umiddelbar genoptagelse af handelsrelationerne og stor grænsetrafik til følge. September 1990 Forfatningskommissionen overdrager udkastet til den nye forfatning til kongen og overgangsregeringen, men det er dog fortsat kongen, der iflg. de gældende statsretslige regler skal give den nye forfatning. 9. november 1990 Kong Birendra vil på denne dag give den officielle meddelelse om den nye demokratiske forfatning. 12. maj 1991 Parlamentsvalget afholdes Maj/juni 1992 Der afholdes lokalvalg til 'Village Development Council', 'Municipality' samt 'District Development Council'.Litteraturoversigt Kortfattet oversigt med henvisning til relevant kildemateriale. Oversigten omfatter kun en yderst summarisk præsentation af det mest relevante kildemateriale, ligesom oversigten over tidsskrifter og dagblade kun henviser til de kilder, hvorfra relevant materiale til rapporten er fremskaffet. En uddybende oversigt over artikler, der omhandler forløbet af handels- og transitkonflikten og den demokratiske "revolution" findes i: Mogens Engelund: "Skyggen over Nepal - Litteraturoversigt: Artikler om handels- & transit-konflikten og den demokratiske revolution", Roskilde Bøger: Central Bureau of Statistics: "Statistical Yearbook of Nepal: 1989", Kathmandu DANIDA: "Nepal: Situations- og perspektivanalyse", september s. De af Folketinget Valgte Statsrevisorer: "Beretning om Statsrevisorernes besigtigelse 1989 i Thailand, Nepal og Paris" (Nr. 1/89), København s Peter Emmerich Hansen: "Nepal, - et land på vej", Dansk Santalmission s. His Majesty's Government of Nepal & IUCN: "Building on Success: The National Conservation Strategy for Nepal", udarbejdet af HMG i samarbejde med The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Kathmandu & Gland s. Kamal P. Malla (ed.): "Nepal: Perspectives on Continuity and Change", Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Kirtipur s. World Bank: "Nepal: Policies for Improving Growth and Alleviating Poverty" (A World Bank Country Study), Washington s. Tidsskrifter: "Asiaweek" (Hongkong) "Country Report: India, Nepal" (Economist Intelligence Unit, London) "Economic and Political Weekly" (Bombay) "Economist" (London) "Far Eastern Economic Review" (Hongkong) "India Today" (New Delhi) "Link" (New Delhi) "Nepal Press Digest" (Kathmandu) "Der Spiegel" (Hamburg) "Spotlight" (Kathmandu) Dagblade, etc.: "The Guardian" (London) "Independent" (London) "Neue Zürcher Zeitung", (Zürich) "The Rising Nepal" (Kathmandu) "The Statesman" (New Delhi) "Die Tageszeitung" (Berlin) "The Times" (London) "Xinhua News Agency: News Bulletin" (Beijing)

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere