HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution""

Transkript

1 HISTORISK OVERSIGT Kronologisk gennemgang af de væsentligste hændelsesforløb under handels- & transitkonflikten og den demokratiske "revolution" Mogens Engelund, Roskilde 1991 April 1987 Work Permit Scheme indføres i 3 distrikter og udvides til hele Nepal fra september Denne ordning, der indebar at al udenlandsk arbejdskraft skulle have arbejdstilladelser, var begrundet i voldsom indvandring af specielt indiske tekstilarbejdere (hjemmesyere) fra midten af 80-erne. Ordningen vakte stor irritation blandt visse politiske grupper i Indien, der krævede den afskaffet. Juli 1987 Importafgifterne for visse indiske varegrupper forhøjes for at skabe en mere ligelig konkurrencesituation for varer fra 3.lande. Indgrebet var specielt en reaktion over for det store handelsunderskud i samhandlen med Indien, som Indien under gentagne forhandlinger havde lovet at mindske gennem en øget import fra Nepal, - uden at det dog skete. Dette indebar, at Nepal i medfør af manglen på indiske Rupees, måtte betale en væsentlig del af sin import fra Indien med hård valuta, hvilket reelt fordyrede importen med op mod 20%. Indien fokuserede i sin kritik kun på den forbedring i konkurrenceforholdene for kinesiske varer, som ordningen medførte, hvilket under ingen omstændigheder kunne finde nogen form for sympati i New Delhi. 23. marts 1988 Handels- & transitaftalen mellem Indien og Nepal udløber, men forlænges efterfølgende to gange med hvert et halvt år. Juni 1988 Nepal indkøber fra Kina et mindre kvantum anti-luftskyts, AK-47 rifler og missiler (pris iflg. "Der Spiegel": 3,6 mio. D.Mark). Leveringen skulle foregå over land via Lhasa i flere delleverancer, hvoraf den sidste leverance i 1990 siden er blevet annulleret af overgangsregeringen efter aftale med Kina. Denne våbenleverance fra Kina skulle senere vise sig at udgøre den reelle hovedårsag til Indiens iværksættelse af handelsog transitkonflikten. Indien hævdede af leverancen stred mod det moralske indhold af en freds- og venskabsaftale fra 1950, hvilket dog kræver en meget enøjet synsvinkel, da aftalens ordlyd kun omfatter våbentransporter over indisk territorium. Aftalen med Kina var i øvrigt først etableret efter at Indien ikke havde tilkendegivet nogen interesse for en nepalesisk henvendelse om leverance af stort set samme type og mængde af våben. 14. oktober 1988 Udkast til nye handels- og transitaftaler udarbejdes og accepteres af begge parter. Senere erklærede New Delhi at eftersom Nepal - på trods af en fast aftale herom - ikke havde ophævet de konkurrenceforvridende importafgifter (der bl.a. bevirkede at visse kinesiske varer blev billigere end tilsvarende indiske) kunne aftalerne ikke konfirmeres. Nepal hævdede at disse foranstaltninger iflg. aftalen først skulle ophæves ved de nye traktaters underskrift. December 1988 Rajiv Gandhi er på officielt besøg i Beijing, hvor han anerkender Tibets status som kinesisk autonom region. Efterfølgende diskuteredes, hvorvidt han fik en underhåndsaftale om Nepal som tilhørende indisk interesseområde, "Hongkong Post" mener ja, mens "Far Eastern Economic Review" mener nej. Uanset dette, så har Nepal siden Nehru generelt været underlagt den indiske militære interessesfære, hvilket forklarer den indiske utilfredshed med våbenindkøbet fra Kina. 28. februar 1989 Den indiske regering meddeler officielt at der ikke vil ske yderligere forlængelser af handels- og transitaftalen, samt at de ellers relativt færdigtforhandlede nye traktater heller ikke vil blive underskrevet. Denne meddelelse modtages med katastrofestemning i Kathmandu. Bruddet kommer som et chok, og de tidligere rygter der havde svirret, havde ingen troet på. Med den korte frist var der ikke tid til at iværksætte en ændring af handelsrelationerne for at finde nye handelspartnere, der kunne forsyne landet med de essentielle fornødenheder, der hidtil var importeret fra Indien. Som følge af yderst begrænset lagerkapacitet til stort set alle importerede varer, var problemet i allerhøjeste grad akut. Marts 1989 En af arkitekterne bag konfliktens effektuering, den i Nepal ikke særlig populære indiske ambassadør i Kathmandu A.R.Deo, hvis kendskab til Nepals sociale struktur tilsyneladende er ret overfladisk og Kathmandu-baseret, erklærer i et interview, at Nepal vil bukke under i løbet af et par uger. Dette skete som bekendt ikke, og han forlod selv senere landet. 23. marts 1989 Handels- og transitkonflikten bliver en realitet med den indiske lukning af alle handels- og transitknudepunkter på den fælles grænse med undtagelse af de to mest anvendte. Handelen mellem de to lande måtte derefter foregå på MFN-vilkår ("Most Favoured Nation"). Dette fordyrede og vanskeliggjorde import og umuliggjorde eksport pga. de voldsomme forhøjelser af de indiske importafgifter, som Indien iværksatte over for nepalesiske varer som en umiddelbar følge af MFN-vilkårene. Samtidig standsedes også leverancerne af olieprodukter, skønt aftalen endnu ikke på dette tidspunkt var udløbet, men det var specielt gennem indstillingen af disse forsyninger, at Nepal kunne rammes umiddelbart og hårdt. Derudover blev en lang række transitvarer på vej gennem Indien (især til de 13 lukkede points) ramt af blokaden. I Nepal forsøges konfliktens konsekvenser imødegået gennem iværksættelser af skrappe rationeringsforanstaltninger. 26. marts 1989 Nepals udenrigsminister S.K.Upadhyaya i New Delhi til møde med Indiens udenrigsminister N.Rao om

2 forhandlingsstart, samt om midlertidig forlængelse af de hidtidige traktater, hvilket mislykkes. Indien vil end ikke diskutere Nepals traktatudkast, uanset at dette er baseret på MFN-vilkår, som det tilsyneladende er krævet af Indien. Marts-april 1989 Demonstrationerne i konfliktens begyndelse indeholder ikke uventet anti-indiske slagord og de standses af frygt for at dette skal levere Indien en begrundelse for at sende militær ind i landet under henvisning til at det anses som en nødvendig beskyttelsesforanstaltning over for indiske borgere i Nepal. 4. april 1989 Efter 15 dage er der endnu ikke ankommet olieprodukter til Nepal på trods af New Delhis udtalelser fra den 30.marts om ikke at lægge hindringer i vejen for transithandelen. Skønt aftalen først udløb 23.marts har grænserne været lukket for leverancer af olieprodukter fra Indien siden den 19.marts. 16. april 1989 Rajiv Gandhi udtaler, at annulleringen af traktaterne udelukkende skyldes attituden hos kongeriget i Himalaya. Gandhi hævder at Indien har ladet alle Nepal-bound varer passere gennem Indien og at det ikke er intentionen at den almindelige nepaleser skal påvirkes. Men indførelsen af specielle arbejdstilladelser til indere og indførelsen af specielle afgifter på indiske varer er helt imod traktaten, hævder Gandhi, og han pointerer klart, at han ikke mener at Kina støtter en eskalering af konflikten. Gandhi udtaler endvidere, at "...Indien har ikke standset strømmen af olieprodukter til Nepal". Marts-april 1989 Repræsentanter for de illegale politiske partier holder flere møder med kongen og repræsentanter for regeringen, hvorunder de tilkendegiver, at en løsning på konflikten efter deres opfattelse ikke kan ske udenom de politiske partier. Skønt der var enighed blandt de politiske partier om ikke at udnytte situationen til et politisk opgør med Panchayat-Systemet, fremkom der talrige indiske opmuntringer dertil. Den mangelfulde indiske forståelse af at oppositionen i Nepal ikke ønskede nogen form for indisk politisk intervenering, ledte tilsyneladende til den opfattelse i Indien, at en politisk aktion fra de illegale politiske partier kunne forventes, såfremt konflikten trak ud, og det var måske endog indeholdt i den indiske "strategi". Men den undervurdering af Nepal, som landet så ofte har reageret imod, gjorde sig sandsynligvis også gældende her, for "strategien" var tilsyneladende udarbejdet uden nogen former for forhåndsaftaler med den nepalesiske opposition. 19. april 1989 Premierminister M.M.Singh Shrestha anmoder i et officielt brev til den indiske regering om en genoptagelse af forhandlinger. I henvendelsen anmodes den indiske regering om at fastsætte tid og sted, samt angive, på hvilket niveau forhandlingernes ønskes ført, - men der kommer intet svar. 14. maj 1989 Regeringen udsender et 22 punkters økonomisk program til at klare krisesituationen. "Mådehold er nøglen, og selvforsyning er målet", lyder planens hovedbudskab. 18. maj 1989 Nepals udenrigsmin. S.K.Upadhyaya nævner konflikten i forbindelse med sit indlæg under "Non Aligned Coordinating Bureau Meeting" i Harare, Zimbabwe, hvilket får den indiske foreign secretary S.K.Singh til, under et senere møde at fremhæve, at "...hvis Nepal alvorligt ønsker en dialog med Indien, skal de standse deres forsøg på at internationalisere bilaterale problemer i et multilateralt forum". I medfør heraf ønsker Indien således ikke svare i dette forum, "...India cannot be blamed for hardships brought upon the people of Nepal by acts of commission of the Nepalese Government itself". Det ville sandsynligvis også have været taktisk uklogt af Indien at indgå i en multilateral dialog om konflikten, som stort set alle beklagede som en unødvendig indisk overreaktion og provokation. Kina indskrænkede sig (ikke uventet) til udelukkende at omtale konflikten i refererende vendinger. 31. maj 1989 Indien og Nepal undertegner en bistandsaftale om etablering af en 120 meter lang bro over Mohana-floden i Kailali i Vest-Nepal (til ca. 7 mio. D.kr.) midt under handels- & transitkonflikten, hvilket på den ene side førte til en skarp intern nepalesisk kritik og på den anden side førte til en umiddelbar opfattelse af at konflikten var på vej mod sin endelige løsning. 16. juni 1989 Den indiske udenrigsminister fremsender endelig et brev til den nepalesiske regering med nogle ikke særlig præcise retningslinier for at genoptage diskussionerne om genetablering af handelsrelationerne mellem de to lande, - men uden at tilkendegive, hverken tidsperspektiver, hvor eller hvordan juni 1989 Møde i Nepali Congress Party's Central-komite med indbudte gæster fra andre af de illegale politiske partier. Der blev opnået en foreløbig (historisk) enighed om at etablere en fælles demokratisk platform, samt at Ganesh Man Singh skulle være den fælles "supreme leader". Platformen skulle ifølge den fælles udarbejdede resolution indeholde "...such concrete steps as necessary with the support and cooperation of the people of Nepal and all such political elements who believe in the immediate restoration of democracy in Nepal". I en appel til Kong Birendra opfordredes han til at etablere en bred national samlingsregering på et demokratisk grundlag, der skulle have til formål at løse konflikten med Indien og forberede nye demokratiske valg. 26. juni 1989 I sit svar på brevet fra den indiske udenrigsminister (fra den 16. juni) gør den nepalesiske udenrigsminister S.K.Upadhyaya opmærksom på de ønsker Nepal fremkom med i sin anmodning fra den 19.april, og foreslår tid, sted og niveau for drøftelserne. Godt 10 dage senere bekræfter

3 den indiske regering modtagelsen af brevet, men foretager sig derudover intet. Juni 1989 I det mest trafikerede af de tilbageværende transitknudepunkter holder Indien gennem en uge godt 300 tank- og lastvogne tilbage uden grund. 19. juli 1989 Rajiv Gandhi erklærer sig i et interview (efter en Europa-rejse) villig til når som helst at genoptage drøftelserne med Nepal, men fortsat foretager den indiske regering sig intet i sagen. 26. juli 1989 Det nepalesiske konsulat i Calcutta modtager brev fra Calcuttas havnemyndigheder (dateret den 21. juli), hvori det meddeles, at oliekajen vil blive lukket fra den 28. juli og "...indtil videre, på grund af reparationer...", hvilket medfører at de da netop (pr. den 16.juli) ophævede olierationeringer straks genindføres Konfliktens konsekvenser, der specielt ramte forsyningen af olieprodukter, blev forsøgt imødegået gennem bl.a. olieforsyning fra tredielande, hvilket blev hæmmet af først en havnearbejderstrejke i Calcutta og senere af en politisk initieret boycot, der antager karakter af forsøg på at hæmme de tilbageværende transitfaciliteters fortsatte funktion. På trods af Haldia's (Calcutta's havn) ret blakkede omdømme og dens begrænsede kapacitet, der begrænser anløbet til mindre tankere, lykkedes det Nepal med velvillig assistance fra en lang række lande at få genoprettet en forsyningsstruktur for olieprodukter. Derudover eksisterer der endnu en flaskehals i form af den yderst begrænsede nepalesiske tankvogns- og lagerkapacitet, - en situation Indien søgte at udnytte under blokaden, gennem forbud mod enhver form for transport af olieprodukter til Nepal med indisk transportmateriel, dvs. hverken pr. jernbane eller tankvogn, hvilket nødvendiggjorde leje af tankvogne i bl.a. Bangladesh. Derudover blev kajanlægget i Calcutta som nævnt lukket med få dages varsel, på et tidspunkt, hvor der var flere olieskibe på vej med de voldsomt efterspurgte forsyninger til Nepal De gentagne henvendelser fra Nepal om at genoptage traktatforhandlingerne får en mildest talt meget langsommelig behandling i Indien, hvor man stort set undlader at besvare de nepalesiske forhandlingsudspil. Efterhånden erklærede stadig større dele af det indiske Parlament sig helt klart imod det indiske Congress-parti's afstraffelsesreaktion over for Nepal. 2. januar 1990 Den nye indiske Premierminister V.P.Singh, der efter det indiske valg afløste Rajiv Gandhi, foreslår i et brev til Kong Birendra at samtalerne mellem de to lande genoptages. Dette kom som en overraskelse i Kathmandu, hvor det i regeringskredse var forventet at den nye indiske regering rent umiddelbart ville genetablere situationen fra før konflikten januar 1990 Nepali Congress Party afholder 3-dages konference med indbudte gæster, deriblandt repræsentanter fra "United Left Front". Fra Indien deltog Chandra Shekhar (Janata Dal), Harkishan Sing Surjeet (CPM), M.Farooqi (CPI), M.J.Akbar (Congress MP) og Dr.Subramanian Swamy. Specielt fik den populære Chandra Shekhar et tordnende bifald efter sin tale, hvilket fik de nepalesiske myndigheder til at forsøge at isolere ham under resten af besøget i Kathmandu, angiveligt af "sikkerhedsmæssige årsager". Den nepalesiske regering havde opfordret de diplomatiske missioner i Kathmandu til ikke at deltage, men USA, England og Vesttyskland deltog ikke desto mindre med observatører ved konferencen. Konferencen afsluttedes med udarbejdelsen af en resolution, der opfordrer til en bred deltagelse i en massebevægelse med det hovedformål at genindføre demokratiet, med start den 18.februar. Januar 1990 Demokratibevægelsen ("Movement for the Restoration of Democracy") etableres som funktionelt samarbejdsorgan bestående af Congress Partiet og "United Left Front". United Left Front var umiddelbart forinden etableret som en sammenslutning af de syv af de mest betydningsfulde venstrefløjspartier, med Nepali Communist Party som det største enkeltparti. 28. januar 1990 Der afholdes "Pancha-Rally" for ledere af de folkevalgte Panchayats (råd) på by- (33) og distrikts-niveau (75), for at vise den brede opbakning bag Panchayat-Systemet. Denne manifestation forekommer som et klart forsøg på at påvise, at Panchayat-Systemets demokratiske elementer var fuldt tilstrækkelige til at klare de udfordringer styret står overfor. De intentioner initiativet måtte have haft i retning af at imødegå den gærende utilfredshed, der lurede lige under den tilsyneladende politisk rolige overflade, kunne under ingen omstændigheder indfries. 10. februar 1990 Premierminister Marich Man Singh appellerer gennem nyhedsmedierne til hele det nepalesiske folk om at være med til at sikre de nationale interesser i en udtalelse, der samtidig udtrykker bekymring over de "...ikke-akademiske aktiviteter, der har kunnet konstateres på stort set alle højere uddannelsessteder". 12. februar 1990 Op mod 200 arresteres i Pokhara under et stormøde på universitetet, arrangeret på Demokrati-Bevægelsens opfordring februar 1990 Arrestationer i løbet af week-end'en af en række oppositionspolitikere, hvortil fulgte husarrest af bl.a. tre af Kongrespartiets topledere, for at tage brodden af de demonstrationer, alle vidste ville komme under "Demokratiets Dag" om mandagen (18.febr.). 18. februar 1990 "Demokratiets Dag". - På denne dag indleder Demokrati-Bevægelsen sine ikke-voldelige aktioner mod

4 Panchayat-Systemet og for genindførelsen af et fler-parti demokrati. Under demonstrationerne bliver flere dræbt, mange såres og et ukendt antal arresteres. Demokratiets Dag har hidtil været festligholdt til minde om daværende Kong Tribhuvan's sejrrige triumftog, da han efter en kortvarig flugt til Indien vendte tilbage til Nepal i 1950 efter den folkelige opstand, der havde resulteret i Rana-regimets fald. Under Panchayat-Systemet har Demokratiets Dag traditionelt været anvendt til en (tvungen og stadig mindre populær) lovprisning af Panchayat-styret. 19. februar 1990 Hovedstaden er meget øde som følge af oppositionens opfordring til generalstrejke. Butikker er lukket, taxier og private busser har indstillet kørslen. Adskillige offentlige busser, der forsøger at køre, angribes og ødelægges. Enheder fra hæren stormer universitetet og iflg. internationale bistandsarbejdere høres der skud. I det venstrefløjsdominerede Bhaktapur åbner politiet ild mod demonstranter og butiksindehavere, der har fulgt opfordringen til generalstrejke, dræbes og adskillige bliver såret. 20. februar 1990 Nepals 2000 advokater afholdt en 24-timers strejke til støtte for Demokrati-Bevægelsen. 5 dræbt af politi under demonstrationer i Janakpur og i Patan efter sammenstød mellem studerende & sikkerhedsstyrker. USA opfordrer til forhandlinger februar 1990 Møde i Delhi med den indiske regering om løsning på konflikten, med tilsyneladende enighed om nye handels- & transitaftaler, der skulle være endeligt udarbejdet til et efterfølgende møde i Kathmandu. 22. februar af parlamentets 140 medlemmer kritiserer regeringen og kræver en dialog indledt med Demokrati-Bevægelsen. 25. februar 1990 Bevægelsen har erklæret søndag 25. februar for "Black Day", som sørgedag for de hidtil dræbte og sårede, og folk opfordres til at bære sorte armbind, bannere og flag. De fleste butikker holder lukket og der er næsten ingen trafik. Fra morgenstunden er Kathmandu's gader fyldt med sikkerhedspoliti m/stålhjelme, bambusskjolde og bevæbnet med bambusstokke. Stort set alle på gaden visiteres for løbesedler o.l., og alle "mistænkelige" arresteres. Iflg. oppositionen arresteredes 1000 (deraf mange inden demonstrationerne startede), mens antallet officielt angives til 250, og den proklamerede tallige demonstration udeblev. Autoriteterne vandt således "Black Day"-slaget. 2. marts 1990 Generalstrejke med omfattende butikslukninger og indstilling af stort set al trafik med undtagelse af offentlige busser etc. Stadig større grupper bakker op bag Demokrati-Bevægelsens krav, og en løsning på situationen uden om Demokrati-Bevægelsen og de illegale politiske partier forekommer stedse vanskeligere. 18. marts 1990 Militærenheder "statuerer et eksempel" i Kirtipur og Bhaktapur, hvor lokalbefolkningen chikaneres og overfaldes, ligesom der begås plyndringer af private hjem og butikker, hvilket senere resulterer i en endnu større opbakning bag demokratibevægelsen. 20. marts arresteres ved Tribhuvan Universitetet i Kirtipur, der anses som et af arnestederne for den demokratiske bevægelse. 29. marts 1990 Dusinvis af skoleelever og studerende blev såret efter angreb fra politistyrker på skoler, uddannelsessteder og kollegier i Kathmandu, og mange arresteredes. Aktionen formodes at være iværksat som en skræmmekampagne, men den vakte en bred forbitrelse, og lægerne indledte en protestdemonstration imod den urimeligt hårde behandling af børn og unge. Herefter lukkes en række højere uddannelsessteder i Kathmandu-dalen "...på grund af utilfredsstillende akademiske aktiviteter". Gennem marts måned sker der en markant optrapning af politiets anvendelse af repressive midler, herunder tåregas og dumdum-kugler, men også stigende anvendelse af irregulære styrker i civil, der chikanerer lokalbefolkningen i nattetimerne. 30. marts 1990 Spontane demonstrationer af skoleelever og unge, som ikke holdt sig tilbage fra at bruge meget hårde vendinger om Panchayat-Systemet og for et flerparti-demokrati. Herefter blev resten af de højere uddannelsessteder lukket. 30. marts 1990 Dagen før den indiske delegation ankommer til Kathmandu med traktatudkastene, træder udenrigsminister S.K.Upadhayaya tilbage i protest mod den hårdhændede behandling af demonstranterne fra Demokrati-Bevægelsen. 31. marts 1990 Indisk delegation ankommer til Kathmandu midt i Panchayat-systemets største krise med et fundamentalt anderledes traktatudkast end det, der havde været enighed om på mødet i New Delhi, d febr. Marts - begyndelsen af april 1990 USA, Vesttyskland, Japan, Indien, Schweiz m.fl. udtrykker bekymring over den voldsomme fremfærd fra politiet mod Demokrati-Bevægelsen og opfordrer til forhandlinger. Bonn truer som den første med at tage bistandsprogrammerne op til revision, ligesom også Verdensbanken fremkommer med meget præcise bistandsmæssige trusler, der i givet fald vil blive sat i værk under det kommende Nepal Aid Group møde i Paris under LLDC-landenes møde i Paris, maj 1990, hvor omfanget af den fremtidige bistand besluttes. 1. april folkeskoler i Kathmandu-Dalen lukkes efter omfattende demonstrationer af skoleelever og studerende. I Patan bygger beboerne barrikader for at holde politiet

5 væk fra demonstrationerne. Læger, sygeplejersker og andet hospitalspersonale strejker i sympati med arresterede kolleger, ikke blot i Kathmandu, men også i Pokhara, Biratnagar og Birganj. Ni ministre, der ikke sympatiserer med den hårdhændede nedkæmpning af demonstranter udskiftes. 1. april 1990 I "The Rising Nepal" præsenterer regeringen en plan om etablering af landsomfattende "Pancha-Rallies" fra den 18. april, hvilket animerer Demokrati-Bevægelsen til at intensivere demonstrationerne. Begyndelsen af april 1990 Løbesedler distribueres med opfordringer til at hæve indestående i Nepals fire hovedbanker for at imødegå at regeringen anvender de indestående midler til betaling for den repressive nedkæmpning af Demokrati-Bevægelsen. Iflg. en kilde hævedes på en dag et beløb svarende til 42 mio. D.kr. - I en tidligere succesrig demonstration af lignende karakter opfordredes befolkningen til at boykotte betalingen af offentlige ydelser (telefon, vand, el, etc.). 2. april 1990 Generalstrejke med de hidtil mest omfattende arbejdsnedlæggelser. I Kathmandu er stort set alle normale aktiviteter indstillet. Politiet standsede ca demonstranter, der var på vej fra Patan til Kathmandu, - i stedet cirklede de omkring Patan, hvor demonstrationen voksede til op mod i den hidtil største demonstration under Demokrati-Bevægelsens kampagne. Politiet åbner ild mod demonstranter i Kirtipur samt i andre områder i Kathmandu-Dalen under en natlig jagt på demonstranter, som bliver endnu mere uhæmmet fra politiets side efter iværksættelsen af Demokrati- Bevægelsens nye demonstrationsmiddel, at slukke lyset - herunder også gadelyset, i sympati med Bevægelsens kampagne. Ialt dræbtes 11, og 42 såredes mens over 300 arresteredes i disse de hidtil mest blodige konfrontationer. 3. april 1990 Over demonstrerede i Kirtipur i protest mod gårsdagens brutale nedskydning af demonstranter. 4. april 1990 Piloterne fra Royal Nepal Airlines strejker og bakkes op af andre offentligt ansatte bl.a. el-arbejderne, så gaderne var mørke. 5. april 1990 Over deltog i en fredelig demonstration i Kirtipur (nær Tribhuvan Universitet), hvor der blev holdt flammende taler for demokratiet, mens politiet forholdt sig passivt. 6. april 1990 "Hardliner'en" Marich Man Singh Shrestha's regering opløses og en ny 4-mands regering under ledelsen af den "blødere" Premierminister Lokendra Bahadur Chand udpeges, hvilket under ingen omstændigheder tilfredsstiller Demokrati-Bevægelsens krav. Dagen indledes med en næsten total strejke/arbejdsnedlæggelse inkl. butikslukninger, ligesom der afholdes store demonstrationer i Pokhara, Butwal, Chitwan, Palpa og Biratnagar. Den varslede store demonstration i Kathmandu afholdes som planlagt med ca deltagere, indtil den efter planmæssig afslutning tager en afgørende vending, med en spontan vandring mod Paladset. Herunder bliver mange deltagere dræbt eller såret under den hårdhændede nedkæmpning med bl.a. dum-dum kugler. 7. april 1990 Der dekreteres totalt udgangsforbud i Kathmandu, Patan og Butwal, med skudtrusler og en måneds fængsel for overtrædelse. Udgangsforbudet er kun ophævet i to timer om aftenen, og situationen er spændt til det yderste. Ikke desto mindre forekommer der flere spontane demonstrationsvandringer med krav om demokrati, ligesom der fortsat er uro i Janakpur, Jhapa og Chitwan. 8.april 1990 Sent søndag aften (23.00) optræder Kong Birendra overraskende i Nepals TV sammen med oppositionens ledere, hvoraf flere først få dage forinden var blevet løsladt fra fængsel eller husarrest. Kongen meddeler under udsendelsen, at han ophæver forbuddet mod politiske partier, hvilket medførte en glædesrus uden lige. 11. april 1990 Forbuddet mod import af indiske dagblade og tidsskrifter ophæves. 12. april 1990 Den nu legaliserede opposition fastholder sin enighed og sine krav og sender en liste med otte krav - deriblandt en opløsning af parlamentet - til kongen. 13. april 1990 Møde mellem Ganesh Man Singh, Premierminister L.B.Chand og Kong Birendra. Nepali Congress foreslår at etablere en overgangsregering, som kongen evt. selv kunne lede, og hvis ikke skulle den ledes inden for rammerne af en flerpartistruktur, hvilket kongen indvilgede i. Ganesh Man Singh betegnede generelt mødet som opløftende, i og med hans opfattelse af at det ledte frem mod etableringen af landets første flerpartiregering i 30 år. 14. april 1990 Kong Birendra holder nytårstale og beklager herunder tabet af de mange menneskeliv under demonstrationerne, men omtaler ikke den nye regering (som kongen iflg. Ganesh Man Singh havde indvilliget i dagen før) og ej heller afholdelsen af frie valg, hvilket ophidser oppositionen. Løsladelsen af 400 arresterede studerende og politikere som led i en nytårsamnesti kan på ingen måde dæmpe utilfredsheden. 15. april 1990 Totalt sammenbrud i Premierminister Chand's forsøg på forhandlinger med oppositionen. Efter voldsomme demonstrationer uden for bygningen, hvor forhandlingerne foregår, tvinges Chand af demonstranter, der bl.a. smadrer

6 hans bil, til 15-timers forhandlinger. Chand's mandat strækker sig ikke så vidt, at han er i stand til at trække sig fra Premierministerposten uden først at kontakte kongen, og kongens status forhindrer telefonisk kontakt. Efter demonstrationens opløsning gik Chand til kongen og anbefalede regeringens opløsning. 16. april 1990 Kong Birendra opløser Parlamentet og afsætter regeringen. I overensstemmelse med alle formodninger ønsker kongen ikke selv at lede en overgangsregering (som foreslået d. 13. april). Vejen er herefter banet for en overgangsregering sammensat af Demokrati-Bevægelsen. Kongen forsøger først at få den nu 75-årige Ganesh Man Singh til at udpege og lede overgangs-regeringen, men han afslår af helbredsmæssige grunde. I stedet lykkes det at komme til enighed om præsidenten for Nepali Congress Party, Krishna Prasad Bhattarai (67) som leder af overgangsregeringen, og han nomineres officielt af Kong Birendra mandag aften. Bhattarai indledte kampen for demokrati i hussarrest, har tidligere tilbragt 14 år i fængsel. Som noget helt usædvanligt i Nepal, er han ugift. 17. april 1990 Bhattarai lover: 1) Frie valg inden et år med stemmeret til alle over 18 år, 2) Udkast til ny forfatning inden for tre måneder, med indskrænkning af kongens magt, og 3) Frigivelse af alle politiske fanger. Hertil kom 4) Afslutning på forhandlingerne med Indien om nye handels- & transitaftaler m.m. Udenrigspolitisk blev Bhattarai antaget for at være på linie med Kong Birendras udenrigspolitiske distancering fra såvel Indien som Kina. 19. april 1990 Premierminister Bhattarai tages i ed hos kongen, der lover at bakke overgangsregeringen op. Senere tages også resten af regeringen i ed, - uden overværelse af kongen. Regeringen er sammensat af fire Congress-medlemmer, tre fra United Left Front, to uafhængige og to medlemmer udpeget af kongen. 20. april 1990 For at imødegå reaktionære aktioner fra Panchayat-tro ekstremistgrupper (med påstået støtte fra Kongehuset), nedsætter indenrigsminister Y.P.Upadhyay borgerkomiteer (Public Security Council), der får ansvaret for lokal ro og orden. 21. april 1990 Overgangsregeringen giver tilladelse til etablering af uafhængige fagforeninger, en rettighed, der ikke har eksisteret siden Strejker blandt industriarbejdere for bedre løn-, arbejds- og boligforhold, hvoraf en del af kravene for ansatte i offentlige selskaber imødekommes. 23. april 1990 Flere lastbiler med folk iklædt politiuniformer drager gennem gaderne og bryder ind i private huse. En gruppe påståede betalte kollaboratører i politiuniformer (kendt under fællesbetegnelsen "Mandale") bliver holdt op, da de tiltvinger sig adgang gennem vagtværnenes gadespærringer. Efter (under tvang) at have indrømmet at være udkommanderet af tidl. indenrigsminister Niranjan Thapa, bankes gruppen, med dødelig udgang for flere af gruppens medlemmer til følge. Et kommunistmøde i en biograf angribes af en pro-panchayat gruppe, der smadrer indboet, hvorefter politiet åbner ild, og flere dræbes. Det nærved liggende Zonekommisær-kontor i Kathmandu bliver derefter angrebet og forsøgt afbrændt. Politiet angriber med tåregas og militæret rykker ind i Kathmandu i pansrede mandskabsvogne. Indenrigsminister Y.P.Upadhyay og politichefen Hem Bahadur Singh holdes op og tvinges til et 6 timers langt møde i en park af en ophidset menneskemængde, hvorunder de aftvinges et løfte om ubetinget samarbejde. Derefter følger protestdemonstrationer mod kongehuset, som påstås at være kraftigt involveret. Premierminister Bhattarai kræver ubetinget opbakning fra kongen, herunder accept af arrestationer af tidligere ministre og højtstående officials, og i modsat fald truer han med at træde tilbage. Det hævdes at kongen overtalte ham til at forblive på posten, skønt han ikke kunne acceptere arrestationerne, men han tilkendegav sin opbakning bag Bhattarai. Der dekreteres et natligt udgangsforbud i 10 timer ( ) i Kathmandu. I Patan og Bhaktapur overvåger frivillige vagtværn fortsat situationen om natten. 24. april 1990 Der rapporteres om strejker blandt politiet og om (tre) ubemandede politistationer i Kathmandu, som reaktion på de sidste dages uroligheder. Stort set ingen af Kathmandus 4000 betjente ses på gaderne. Højtstående støtter af den tidligere regering anholdes for støtte til rekruttering af "Mandale-grupper", der opererer om natten. Bhattarai erklærer at politi- og militærcheferne har bekræftet deres støtte til overgangsregeringen, men han har atter måttet gentage sin kritik over for kongen om mangelfuld opbakning fra Kongehusets side. Det natlige udgangsforbud, der overvåges af militæret, forlænges for at imødegå Mandale-aktiviteter. Ingen rapporter om vold eller anden form for social uro. 25. april 1990 Ca betjente udebliver fra arbejdet - af frygt eller som demonstration/mytteri - i forbindelse med bisættelsen af seks betjente, der blev dræbt under sammenstødene den 23.april. Betjente vandrer gennem Kathmandu, hvor de begår indbrud og stjæler våben, samtidig med at de kræver hævn. Tre lastbiler fyldt med bevæbnet politi møder op ved det militær-beskyttet hospital, hvor de kræver de dræbte betjentes lig udleveret. Lægerne var tidligere truet med døden og anklaget for at have mishandlet og smurt salt og chilli i sårene på sårede betjente. Flere betjente arresteres. Kongen kræver ubetinget samarbejde fra politi og militær med overgangsregeringen og erklærer Premierminister Bhattarai (og overgangsregeringen) sin fulde støtte. Regeringen hævdes at have overvejet at arrestere tidligere Premierminister Marich Man Singh Shrestha og fem af hans støtter for støtte til de reaktionære aktioner, hvilket dog kunne forplante sig og animere til lokale opgør mellem Demokrati-Bevægelsens støtter på landsby- og distriktsniveau og de lokale magteliter. Udgangsforbuddet udvides til Patan.

7 26. april 1990 Premierminister Bhattarai truer med at straffe de politienheder, der deltog i mytteri, og udtrykker frygt for fremtidige sammenstød mellem politi og militær. 27. april 1990 Regeringen meddeler, at alle lokale panchayat-organer er opløst (4022 landsby-, 33 by- & 75 distrikts-panchayats med ialt over Pancha's, rådsmedlemmer). Beslutningen blev truffet af regeringen sent torsdag aften (26.april). Mandale aktiviteter i Øst-Kathmandu, hvor en bevæbnet gruppe overtrådte udgangsforbudet, og på trods af militærets tilstedeværelse angreb to tekstilvirksomheder og sårede flere arbejdere. 28. april 1990 Indenrigsminister U.P.Upadhyay beordrer en masseforflyttelse af politi (både officerer og menige) fra alle distrikter i Kathmandu-dalen for at undgå konfrontationer. Derudover forflyttes af samme årsager på dette tidspunkt og senere 25 ledende politikommissærer og 33 Chief District Officers (CDO'ere, der har der overordnede ansvar for lov og orden på distriktsniveau - i Nepals 75 distrikter). 29. april 1990 Alle 14 Zone kommissærer (der er direkte kongeligt udpegede) er indkaldt til møde på Premierminister Bhattarais kontor efter at deres politiske uhensigtmæssigheder ikke længere tjener styrets formål. Opløsningen af zonekommissær-funktionen bliver efter Kong Birendra's accept effektiviseret den 8.maj. 30. april 1990 To personer dræbes og otte såres af politiet i Pokhara efter angreb mod en offentlig (panchayat) bygning, antagelig organiseret af en ekstremistisk venstrefløjsgruppe uden for Demokrati-bevægelsen. 1. maj 1990 Festlig 1.maj demonstration for første gang siden maj 1990 Overgangsregeringen erklærer sig villig til at sløjfe de (fra indisk side) stærkt kritiserede førhøjede told & importafgifter på visse indiske varer maj 1990 Der afholdes en national konference om "The Nature of the Prospective Constitution for Nepal" med deltagelse af ca. 350 nepalesiske jurister (hvoraf 73 var fængslet under Demokrati-Bevægelsens kampagne) samt en række udenlandske eksperter. 4. maj 1990 Overgangsregeringen indleder en opbygning af lokale administrative strukturer til erstatning af det "tomrum", der opstod efter den tidligere ophævelse af de lokale Panchayat-organer. 6. maj 1990 G.P.Koirala, der leder interimadministrationen, meddeler Kong Birendra, at regeringen truer med at trække sig og kalde folk tilbage til gaderne igen, såfremt regeringen ikke får tildelt den fornødne magt. Kongen erklærer sig under mødet villig til at sløjfe alle paragraffer i forfatningen og lovforordninger i øvrigt, der fungerer uhensigtmæssigt i forhold til den nye demokratiske overgangsperiode, ligesom kongen er indstillet på at overdrage en række magtbeføjelser til overgangs-regeringen efter regeringens meget skarpe kritik af de yderst mangelfulde beføjelser den oprindeligt blev tildelt. 7. maj 1990 Ganesh Man Singh og Premierminister Bhattarai udtaler at forhandlingerne med Indien stort set må starte på en frisk, da det forekommer som om Indien i de hidtidige udkast ønsker at varetage et overherredømme i forbindelse med Nepals relationer med omverdenen. 8. maj 1990 Regeringen ophæver efter aftale med Kong Birendra posterne som zone kommissærer, og "National Sports Council" opløses efter anklager om at have fungeret som muskelmænd for Panchayat-systemet under de tidligere demokrati-demonstrationer. 9. maj 1990 Ekspertgruppe nedsættes for at identificere lovgivning, der ikke er i overensstemmelse med principperne i et fler-parti demokrati. Kong Birendra har tilkendegivet at han er fuldt indforstået i at ophæve såvel uhensigtmæssige dele af forfatningen som al anden uhensigtmæssig lovgivning. 10. maj 1990 Efter forbedring af lov & orden situationen ophæver regeringen det natlige udgangsforbud i Kathmandu, der har eksisteret siden den 23. april. Der er dog fortsat restriktioner i Lalitpur. 11. maj 1990 Kong Birendra annoncerer bag om ryggen på regeringen navnene på medlemmerne af en forfatningskommission, hvilket Premierminister Bhattarai kommenterer som en unødvendig og dum handling. 12. maj 1990 Dronning Aishwarya forlader sin post for formand for Social Services National Coordination Council (SSNCC), der som en magtfuld paraplyorganisation kontrollerer stort set al NGO-aktivitet i Nepal. I stedet udpeges arbejds- & socialministeren som formand. Ændringen er et led i transformationsbestræbelserne væk fra Panchayat-Systemet og henimod demokratiske strukturer. Derudover kan der tid efter anden konstateres andre lignende betydningsfulde udskiftninger af lederpositioner, hvor de hidtidige ledere har haft tæt tilknytning til de traditionelle herskende grupper. 15. maj 1990 Kong Birendra erklærer sig villig til at udpege en ny forfatningskommission, da de oprindeligt udpegede medlemmer har trukket sig fra kommissionen.

8 20. maj 1990 Shankar Dev Campus overfaldet af ca 60 bevæbnede Mandale's, der terroriserede studerende og ødelagde inventar. En lignede episode foregik ugen før i en skole i Lalitpur med 2500 elever, som blev nødt til at lukke. 21. maj 1990 Efter krav fra overgangsregeringen overdrager Kong Birendra al lovgivende magt til regeringen (skønt lovbekendtgørelser dog fortsat skal have kongens underskrift før de er gyldige). 30. maj 1990 Den endelige forfatningskommission på 9 medlemmer udpeges, formand: Bishwanath Upadhyaya. Ialt er 5 af kommissionmedlemmer inkl. formand og sekretær gengangere fra den tidligere (af kongen) udpegede kommission. 4. juni 1990 Regeringen udsender sin liste over prioriterede opgaver, som stort set ikke er forskellig fra de tidligere fremhævede opgaver. Dertil følger et interessant politisk direktiv for at imødegå visse former for korruption i forbindelse med tilegnelse af offentlig midler i kraft af offentlig ansættelse juni 1990 Premierminister Bhattarai besøger Indiens Premierminister V.P.Singh i Indien med henblik på at genoprette relationerne mellem de to lande, hvor Bhattarai har anmodet om en genetablering 'status quo ante' af relationerne i forhold til situationen før konflikten, indtil nye aftaler kan færdigforhandles. 10. juni 1990 Aftale om etablering af "status quo ante" pr. 1. juli i forhold til situationen før 23.marts 1989, med genåbning af alle handels- & transitpunkter på grænsen mellem Indien og Nepal. Derudover indgås en 5-årig aftale om olieleverancer. l. juli 1990 Status "quo ante" genoprettes med en umiddelbar genoptagelse af handelsrelationerne og stor grænsetrafik til følge. September 1990 Forfatningskommissionen overdrager udkastet til den nye forfatning til kongen og overgangsregeringen, men det er dog fortsat kongen, der iflg. de gældende statsretslige regler skal give den nye forfatning. 9. november 1990 Kong Birendra vil på denne dag give den officielle meddelelse om den nye demokratiske forfatning. 12. maj 1991 Parlamentsvalget afholdes Maj/juni 1992 Der afholdes lokalvalg til 'Village Development Council', 'Municipality' samt 'District Development Council'.Litteraturoversigt Kortfattet oversigt med henvisning til relevant kildemateriale. Oversigten omfatter kun en yderst summarisk præsentation af det mest relevante kildemateriale, ligesom oversigten over tidsskrifter og dagblade kun henviser til de kilder, hvorfra relevant materiale til rapporten er fremskaffet. En uddybende oversigt over artikler, der omhandler forløbet af handels- og transitkonflikten og den demokratiske "revolution" findes i: Mogens Engelund: "Skyggen over Nepal - Litteraturoversigt: Artikler om handels- & transit-konflikten og den demokratiske revolution", Roskilde Bøger: Central Bureau of Statistics: "Statistical Yearbook of Nepal: 1989", Kathmandu DANIDA: "Nepal: Situations- og perspektivanalyse", september s. De af Folketinget Valgte Statsrevisorer: "Beretning om Statsrevisorernes besigtigelse 1989 i Thailand, Nepal og Paris" (Nr. 1/89), København s Peter Emmerich Hansen: "Nepal, - et land på vej", Dansk Santalmission s. His Majesty's Government of Nepal & IUCN: "Building on Success: The National Conservation Strategy for Nepal", udarbejdet af HMG i samarbejde med The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Kathmandu & Gland s. Kamal P. Malla (ed.): "Nepal: Perspectives on Continuity and Change", Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Kirtipur s. World Bank: "Nepal: Policies for Improving Growth and Alleviating Poverty" (A World Bank Country Study), Washington s. Tidsskrifter: "Asiaweek" (Hongkong) "Country Report: India, Nepal" (Economist Intelligence Unit, London) "Economic and Political Weekly" (Bombay) "Economist" (London) "Far Eastern Economic Review" (Hongkong) "India Today" (New Delhi) "Link" (New Delhi) "Nepal Press Digest" (Kathmandu) "Der Spiegel" (Hamburg) "Spotlight" (Kathmandu) Dagblade, etc.: "The Guardian" (London) "Independent" (London) "Neue Zürcher Zeitung", (Zürich) "The Rising Nepal" (Kathmandu) "The Statesman" (New Delhi) "Die Tageszeitung" (Berlin) "The Times" (London) "Xinhua News Agency: News Bulletin" (Beijing)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: status for det diplomatiske spor i udleveringssagen mellem Danmark og

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Winter is coming... Højland mod lavland

Winter is coming... Højland mod lavland Winter is coming... I over to måneder har det sydlige Nepal været hærget af protester mod en ny forfatning. Grænsen til Indien er lukket, og nepaleserne lider under en akut mangel på brændstof og medicin.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

BORGERKRIG Varighed: 6 lektioner

BORGERKRIG Varighed: 6 lektioner BORGERKRIG Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8. klasse gymnasiale uddannelser. (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin. SYNOPSIS er et spil, der giver de unge indsigt

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0404/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere