Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal"

Transkript

1 ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s

2

3 Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok

4

5 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og g tbg t sst mås hæs som om ut kk v sm ok. Vft ov mt hov bog mg m s vv bumm, kkk og kk, og små stæk f ko uft på m b m føts foøs h t. Bg mg høt jg ytm f spk ktosk y, bb, bb, bb, bb; svgt mg g, sæ kk u, hvo jg v ht. Jg hv t mbvt m ss og stu. Om g v jg omgvt f æg, sygpjsk og v, hvkt gjo t umugt t fom é fouftg tk; så jg bu sætt ps på sth. På s kom b t mg m ovvæ vkgh, og m skæmt mg m og m, fo hv gg kom. Mst f t fygt jg bt f bog, gmhut kop, sygt h ov ttt kop vt sg om mo mg m foskg sgt hv gg og g tomt og skbsøst. I t smm v jg opg to pso på motocyk. D v foføg mg, fost m hu tt, bgst m ovmsot psto hå og jg sv på vj mo t fgusybt hu fo f vj. Hv mo v hv ståt m koog, hvs kk æg hv fåt m kops t t vk g? Ug vootø ø Hous. E måsk; Ug vootø ø Hous u t gø bjt fægt. Et spt v! H mt møk, kkompgt f bb-bb-y og vfts kk, tog jg vgtg bsutg: Jg hv fåt y chc, og hvs jg v 5

6 f u f, hv jg sku st op m m y stuto, mått jg få sty på bgvh, hv føt mg ht. Dt h stt gg fo ov t hvt å s på st Cooz.

7 2 GARIFUNA Jg k f t Mgu, m jg h bsuttt t fby bjt h. Bøg ksk mo sts yg og tk sg ft skumm tbg m sko hvv ut ftstømm. Jg kst st u fosøgt på t mm top, hvo bøg kmm ov, t ms jg o Kgstos o tæg. Fskbå å gs st, og m kø opp, bot tukkt t væk f vkt, k t bug. D u bs m sg op t t vstø og usk føst sts pm bgv, kp ft cbñs pmg, og fosvt t sst u ov t bågå hv. Vstøt hv båt muft m f sby, og jg bu v gtg væ tfs. Skk g, sg Kgsto og sutt sg t mg u cbñs pmbstg. H m kk skk, mum jg, og st ft åb mt hå. Jg bvt syg, som u v. H host på må, som om usgt hv kævt t, og jg tækt, t hvs h vkg v, ku v hv fotst vos tvws ftmg. Hvs h vkg v, ku h også hv fåt m u f pso, v hv møt, m h pss m kk t mst, og så v t kt, t g tu sg ogt. Hv m tk om Housc? spugt jg. H tk på sku så stfftg vugg og så usky på mg. D komm y mugh fo g. Du må hv tåmogh. Jg tæt f t vt, mum jg. 7

8 Hy Mgu, u få st t cbsk hv, om gvj, sg h på st syg gfu-gsk, som m om t, m skk på Jmc. Kom, mm h vt m. D v æm os Kgstos bomshjm, bv uft f m m ts, og st bv v møt f t mg hu, gø hykt, og to små pg, åbt: Tío Kgsto, tío Mgu. Bø kytt hutgt bå s hov v jg ok Mgu så jg vk sm t m. Kgsto, s gtg ok, øb smm m m h t s vt mo. Smm gk v t ogfv hus m bktg, som å v f Coozs svj. D øj hv væt sg t hvmøkt, så jg mm Tt, Kgstos mo, v komfut fæ m t øs s op på tk, ms uft f stgt kyg fyt h ummt. Mm Tt v s g: 160 høj, kftg mm, tyk, så sto fm t stmm spg tøj, og m t sgt, m t p mg tæ, f æs, og t p sto ø, vk goft, t t bv fosot f t ovstømm sm. Ms hu på s kg ov t og, vjt, gg, bo, bø og bøbø, hv hu smtg t hjtvmt væs, kt fok v kæv, opmut fok m t-sk-ok-gå-kommt og sk t v m t s fm. Hs stu v som tgt u f t fotogf f tv og v gg hv væt btsk mbsms øm. Fo mg så t m u som t ustgsvu gbugsbutk, fyt som t v m ovgø sof, tug bhotskb og støv m f sjskb stom og pg på bkk g. Måsk skyts t, t gfu stmm f fksk sv, hv vt åhu u btsk ovhømm, og u fotstt som omm t housk smfu. E vtto su oftt og b mos smm m møbstøvt. Stu og køkkt, som v fobut m t åb obbtø, v kk stø t mgt væs, og sovvæst v skt f m bgg f ty væg. D Kgsto fok, t h v bvt syg og v ægg sg, vt mm Tt sg om mo hm. Bty t, t u stopp ss mgsøs tvws om Housc? H tk på sku. 8

9 Mm Tt bt m u t s og så opgv på mg: Jg spøg hv g Gu om, hvofo h h gvt mg sø, bsout sk væ s. Vos ug mæ tg hv g som komm, bj hv f åt på kystogtskb og sp bsktb st f åt. Hvofo sk m sø kæmp fo s pobm? H m t bv skut! På vj ht f hovst Tgucgp Tgus gg t hv Kgsto fott mg om s ugom. På kystogtskb v h bvt ågt bht f g, mksk gæst, og hs fustto v vokst fo hv g, gk. E gg hv hv m h pftt hm og bt hm tø sovspt f hs sot ksko. H mått hv st tt u, fo vkæt fomksk h hv hot hm tbg og sgt, t hvs h v ugå svtvæs som s fofæ, mått h tg skæb s g hå. Dft hv h stukkt t p s hs omm og bt hm tø ms pt f. F g v Kgsto bgyt t sp op t t stu, og fm å s v h bgyt på jousthøjsko Tgus. Kgsto sto m bøjt hov, og v stt os t bos, ms v vt t mm Tt hv bt kot bø. Så st hu v fæg, bgyt søst t skov m op på bøs tk, og jg gv mg kst m m g tk, hvo å typsk tg f stgt kyg, bu bø, s, mjspkg og ss. Kgstos tfo g, og st ø hs stmm, fbut f kot pus: Dt Kgsto Hj Hcto J, jg Cooz Rsgg f Housc? Hcto, usky jg fby, m jg syg J, syg Nj, t k jg kk, hv pobmt? S Po Su? Jm hv gø v så? Hø h, Hcto, ku mg og Mgu h, ok? J, vootø Tk H og ykk. Mm Tt v m t smm v, hv t gk u på, og Kgsto sg: Dt v Hcto, f vokt Toos. D stt t st bjg mm Tgus og S Po Su, hvo sk sg Houscs hovkoto. Dt væst, t h juoomm m, som sk gmfø sgg. Nu vt potfok S Po Su på, t komm, og fo v Hcto hv mg t t komm op og ht m. 9

10 Hvofo f kk tx? v søst v. D t ø st, og så h vst bug fo t bv htt pckup. Hcto v g, t jg komm, svom t v tg t p tm. M h må pøv og. Hvofo sk og sg Houscs bygg? V kk, hvo fg? ubø Mm Tt. Jg ku kø h, sg jg, og st på mg, sv pg. Sg mo Housc v på s æb Toos, ogsto hvo jg bj som vootø, og som gtg h Ogscó Justc po Toos, tså Ogsto fo tfægh fo. Toos føt sttgssg fo og stt mo s fm, Housc, som v t f ts støst skkhssskb. Toos hv også tvs, hvo Kgsto og jg bj som joust. Vos chf hv bt Kgsto om t tg t Cooz fo t tvw gøgsfok og tg stt Housc, og Kgsto hv s kktstsk vgh tgt mg m som fotogf. Hvofo v u og t? spugt mm Tt. Kgsto sv fo mg: Mgu tæt f s kg opgv. H kgg på mg og fotstt: E gg, Mgu. Jg gå sg. Fktsk vk h syg u, måsk fo hs møk øj v smu øspægt og pos, og sgtts fo hg t s mk kb. D h v gåt ummt, og ft t sg hv kgt vosomt og Kgsto sukkt ybt, sg mm Tt m t bstmt tof: Mgu, m sk kk kst sg u ogt, m kk k. Housc sk u ho g f. I t smm kt Kgsto på mg, og jg gk ummt, hvo h å ustkt på sg m stftg spt u ov hovpu som stå f sot so. H kt s mobtfo h mo mg, så jg ku s tkst på bsk: HECTOR MORALES: B Mgu om t komm. Jg tk vjt tugt bg f spæg og ovsks. Kgsto kgg på mg m øft øjby: E u skk? Jg kk jst ov Att fo v kgt kotobj. 10

11 H kk. D fyt op tk. D stå æh f S Po Su, m jg sk ok fmæk t på t kot. Nå jg bv sk, tg jg buss hjm t Tgus. Mm Tt kom væst og v v, hv v skk om. D hu hv fåt hsto, spugt hu Kgsto, om h hv gmt, hv ku sk, og sg, t h sku husk på s søst. Kgsto tk på sku og kt mg øg. Dt ft ok, Mgu. Fø jg gk u t b spugt jg: Hvofo sæb omm ht f Tgus t S Po Su? Kgsto tk t på t, fø h sv: D g omm S Po Su, tø ø Housc.

12 3 RANSAGNINGEN Tu gk hutg, jg hv tot. På bgg s f vj stkt bpm, ppstæ og sbusk sg g, sog ækk, og gg mm ku jg t vst høj, skovkæt bjg t fj. Abj gk m små gt spøjtm-sky omkg sg, og bks v bskyttt f pstkpos, hvkt fk m t t s u som sto, gs svust. D jg ft t p tms køs å fm t vjstækg, jg hv fåt vst, ft jg st Hctos møkbå pckup m køhjm åb, ho vjkt fo t gåt btosku. I t smm bv ø åbt t skut som mått væ t fmhus og u tåt Hcto smm m M, f ug vokt ogsto, og mg m tv m vg hågæs, v fæ m t tg sob på, og som mått væ omtt juoomm. H fotk kk m, h t s hst på mg. Hcto mo omfv mg hjtgt og sg: Mgu, hvo t got, t u kommt os t usætg. H hot kot pus, ms h så usøg på mg, og tføj så: Dt vgtgt, t u ho g bggu u sgg. Fø v køt, fytt v f sto mtkss f Hctos b t t på Kgstos, og jg fosto u, hvofo hv bug fo pckup. Hcto ovtog ttt b, juoomm stt sg v s f, og M og jg tog bgsæt. Tu stt tvsh, og t st bmækssvæg v, t Hcto ovsk f ftgæs på vj t S Po Su. Føst gg jg så hm, hv jg kk tgt hm fo t væ skp just, t bø og butt m t st fy m sto hob, s skævt på æsygg, ot hå, v v t bv tyt v tg, og kø skjot, 12

13 sjæt s ht jævt buks. Dmo ku hm, og h bugt oft g t på t komm t st koto, fo h småsu m, h kom fob. E f sktæ hv fott mg, t h v sø f t mm f kogss og hv fsuttt s k sttsmstto omtt på t tspukt, hvo hs f hv hægt sg. Dt v og å s, og tg hv vst ht om kouptossk stt f Zys pæstpo. M, som v kæt t sot fmt jkksæt og hv håt st op m t søvfvt spæ, v gg m t f og pp ø ætsk, hu hv skøt. Hu vk vøs. Hvo sk v h? spugt jg. S Po Su, sv hu. Som om jg kk vst t... Jg hv yst t t spøg h, hvofo hou så usk, å sskb m pso høj opp hkt, m jg ku hv møt h t p gg v kffmsk og t fæsmø, o jg t gg. Så vt jg vst, hv hu g fsuttt justu og bj u smm m Hcto. Eft t stykk t æ jg mg ov mo h og spugt: Bkg, m jg må ømm, t jg kk k mgt t sg mo Housc... D hu kk sv, fotstt jg: Dt j sg om sttg, kk? M yk p u t tg bkkt f pp: Hcto fø sg fo syv skkhsvgt mo s tg bjsgv, Housc. Potkto g øvg, fo t skff fgø bvs. Så mt sku hu kk spp, og jg fotstt m t spøg t sg. Houscs j, Zcs Futs, hv åbbt fyt tv utfs vgt, som kæv mg ø ubtt, og hv m smtg kvt sp fgfog. Syv f tg vgt hv hvt sg hos Toos, og Hcto hv bsuttt t fø fæs sttgssg om mg ø. Dt hv st vst sg svæt t f bvs sg, Housc hvk v uv sættsskotkt ogbog ov stts bjst. D fst hv 13

14 tot, t sg v tbt, m t v ykks Hcto t få gokt sgg f Houscs hovkoto S Po Su m t fomå t f mg okumt. Mtkss thøt tt Tgus og sku opbv okumt på vj tbg. T sst hvsk jg: Juoomm vk kk bgjstt. Hcto k fok, mum hu bot, som om t v t sv. D jg bv v m t kgg på h, hvsk hu smu utåmogt tbg: Hcto fk ovtt omm Kug, som h sttgssg, t t f kog. H ku kk f og, t h pss f juoomm, som u gø t movgt og sys t uøvg povokto f bygtt vksomh. Dt v tygt, t hu kk v sg m, og jg kgg stt u vut på S Po Su, Hous æststøst by. Et t st skkt Loy Pt, som jg hv stut fø jg tog h sto, t ms Tgus v offc hovst, v S Po Su kommc, tæt på hvby Puto Cots, hvo skb sj m fægpouc v t USA og Euop. Nå t kom t t, m to by og mgt om h: Txchuffø møv s mpo Toyot gm tfkk, bj hg vkkvo stg og p husfc, skkhsvgt m hvutomtsk våb sto u fo købsct. Itykk bv vt u f s opg smmhæg og gjot t f mg: E tgg kv, t pg høj hæ, små kosk m tfotbu f Hout, t p fy Th Sts -utøj sogt kopsob t vt bst, hu sgsmå. Jg ukk øj og føt mg t øjbk fobut m tt hktsk og fov, som om jg t hv vt h og Dmk bot v fj øm. B sts bt op. D jg åb øj, ft mt bk på M, som hot fst om s tsk, og stks ft fosto jg, t v v fmm v stt, hvo sgg sku fogå. Pott hv fspæt omåt, og to potfok skusk vst og fthu vk vos b gm sm pssg m potb t vst og t fskæmt vjbj t høj. D Hcto hv stst b på s, bv jg fo- 14

15 skækkt ov mg potfok, v fæ m t tg fthu på og fsk tug utomtvåb. Føst u gk t op fo mg, t M måsk kk bot hv væt vøs på gu f t f sskb, m også på gu f fostå kto. Hvofo fthu? spugt jg M og pøv t skju m uo. Hcto sg spst, ms h spæt skkhss f: Dt ut, å m sg vksomh. M u k? V stg u f b, og ms M, juoomm og Hcto gk h t potfok, st jg mg bg b, så jg som yhspot ku mg t ovbk ov stuto. T høj fo mg å t fskæm vjbj, hvo håfu yg bj s på t but vø og btgt t h. Hvts mt t vst fo mg på spæ vj så jg f potb og kmpkæt potfok. Bg mg å t fspæt bkomå, og fo mg jst hvkkt btomu sg m pgtåsu på topp. Mt mm os og potptuj, tså skåt fmm t vst, bu mu væk f vj og gv ps t f-fm mt b gttpot m ps f fsttmpt s fo. På t omå sto t-fmt muskuøs mæ t skjot og js og så u, som om pøv t ftg åg mksk ggstfm, m hæ bætt og b sot ptt på jo. Tygvs hv kk t hsgt t og komm fob u v. Dt v smtg også ys, t v bft os t gtg st, fo ov pot pg t skt, v mst to mt højt og t tobbt æg, og hvo m gu bogstv på ø bggu sto: HONDUSEC P tu sgu Fo skkhs sky kk ogt, Housc fk mg t t fø u. Bg mu så jg øvst tg f gu kotobygg m t og ståstæg stkk op f t f tg, hvkt fk t t t g t ggtsk skt. Sko v ut, to pojktømp v ttt f gv mo pot, og mg v fmt. 15

16 Jg bv fbut m btgtg, juoomm ftfugt f Hcto og M og omgvt f sts m t f s mæ bvæg sg fm mo pot. Mæ v pot kump sg smm, æst som kmph, og ykk t p skt fm mo omm og pott. Ms jg btgt hæs, v tk ut mt hov, fo bu jg kk som joust gå m fm og okumt hæs, bu jg som uæg h ho mg væk? Jg bv tjttt på sku og stmm sg: Du ok m på kgg, hv? Jg vt mg om og gkt Afo, Toos chftktv, ogt som sævg. Jg køt omm hh, sv jg. H o kk t t hø mg og tog stt f fthu, som å buk på f potbs kø, og tk h ov hovt t øjby. Du h føstksss usgt, å v om t gv Zcs Futs æstg. Hv sk u? H g, så skæv tæ mtch f boksæs. M gm pot-kmmt h gvt mg ov t t væ m, å v by pot op. Oky, sg jg og kom tk om mt km, som å bg b. Fo t vk som t tust sg jg: Jg bv h og tg b t tvs. H gv mg t k, tk hu ov sgtt og øb så h t gupp, ms jg hutgt fsk kmt fm gm t u vu b. Eft t p hutg b bv jg tt ov m åg posto og ovvj, om jg ku gå æg fm. Som gtg pssfotogf. Ims ø juoomms stmm, spk og svg: På vg f housk stt og m bføjs, gvt mg som omm fo tt Tgus, v jg bktgø j føg. Som om h v mss pæst, fott v, æst omm hft op f t pp og påg Housc t uv ogbog og okumt, som fmt hv ægtt t fmvs 16

17 tssg. D bsggt okumt v bv opbvt fosvgt Tgus og tbgvt, å sg v sut. Domms stmm svt, og stt høt jg t p spt tåb f mæ: Sk, fø t fo st! Djævjust!... Hv h I gg? E æ h skt sg u f mæ, tåt t skt fm mo vos gto og ubø, ms h pg på Hcto: Dt g, om, t kk? Du h g t t t h! Nog f mæ hv hæ pct v bætt stukkt u jkk, hvkt kk ku bty t, t hv s våb k, og jg så, t M tk sg t væk f gupp tg f mg, som om hu v k t t øb tbg t potb. Juoomm hæv stmm: Zcs Futs, tt sk på fog f tt Tgus! Så ét v Zcs Futs. Jg ku kk ugå, t føs f spæg stg mg t hovt, og ft t væ tåt fm f bskytt b tog jg t p b m mksmt zoom. Futs hv hvt hå og skæg, sobu hu, og st mkt f vptt, og utg små yk, sæ omkg øj. Mu vk kysk, måsk fo v psst smm og æb v boøs. På fst ku h måsk gå fo fsommg bstf, m jg fg hs bk gm s, fosvt thvt støg f f. Futs sog u m m, ms h åbt: Rtt k foo f u og t ommg... Domm hv åbbt fåt ok f stuto, fo h sg, smtg m t h gv tg t sts: Gv ps fo pott. Ists åbt: Gupp to, fm! hvoft fm btjt skt sg u f og bvæg sg fm mo Futs og hs mæ. D to fost b gmsgtg skjo, mtst hot t utomtvåb hæ, og to sst b på hv s sto botsks. Et øjbk v t, som om hot vjt. Jg v skk på, t Futs v bo s mæ t t tækk våb, m stt tåt h t skt t s, hvoft hs mæ movgt fugt top og o potfok komm fob. 17

18 Jg sku top t t tg t p b, jg opg høj m m sob, som v gåt f pot h t M og sto m m ov kos, ms h ugt vu hs kop. Musk sp ovm, hs kftg tykk v spæt som t omvt V, og hovt v gt sk gt. H sg ogt m u stmm, og jg høt ot put, kæg, bv ævt. M kgg sg vøst omkg, som om hu v uskk på, om hu sku gå h t Hcto tbg, hvo jg sto. Jg v stg kk, hv fk mg t t h, som jg gjo. V t øskt om t gø fosk, v t M, v t b sust f spæg m kop? Jg gb f fthu, tk ov hovt, og gk så h mo M og m.

19 Køb bog h: Tykt bog E-bog Lybog

20 tø o vo h. om v m s g b f s s. H h k ho op t sk t s t st å v. g g bu b u æ jo h t s vo to g sk s sto v k o f t s bo t o øvt, ts f v o k m t m m v p. f yu s, mp g t b s v E u k sm høj p o v æ H t sv. h s k g o s v v u h g.h gb u Ho m fæ f t h E v og s t s h s tk m æ h D hm yst s g fo upt k v ko f t p s I

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N 2 M m mæ m N 2 H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m HØ EN SLAGEL SE-SL OTSB ERGBY

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 998 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere