Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal"

Transkript

1 ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s

2

3 Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok

4

5 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og g tbg t sst mås hæs som om ut kk v sm ok. Vft ov mt hov bog mg m s vv bumm, kkk og kk, og små stæk f ko uft på m b m føts foøs h t. Bg mg høt jg ytm f spk ktosk y, bb, bb, bb, bb; svgt mg g, sæ kk u, hvo jg v ht. Jg hv t mbvt m ss og stu. Om g v jg omgvt f æg, sygpjsk og v, hvkt gjo t umugt t fom é fouftg tk; så jg bu sætt ps på sth. På s kom b t mg m ovvæ vkgh, og m skæmt mg m og m, fo hv gg kom. Mst f t fygt jg bt f bog, gmhut kop, sygt h ov ttt kop vt sg om mo mg m foskg sgt hv gg og g tomt og skbsøst. I t smm v jg opg to pso på motocyk. D v foføg mg, fost m hu tt, bgst m ovmsot psto hå og jg sv på vj mo t fgusybt hu fo f vj. Hv mo v hv ståt m koog, hvs kk æg hv fåt m kops t t vk g? Ug vootø ø Hous. E måsk; Ug vootø ø Hous u t gø bjt fægt. Et spt v! H mt møk, kkompgt f bb-bb-y og vfts kk, tog jg vgtg bsutg: Jg hv fåt y chc, og hvs jg v 5

6 f u f, hv jg sku st op m m y stuto, mått jg få sty på bgvh, hv føt mg ht. Dt h stt gg fo ov t hvt å s på st Cooz.

7 2 GARIFUNA Jg k f t Mgu, m jg h bsuttt t fby bjt h. Bøg ksk mo sts yg og tk sg ft skumm tbg m sko hvv ut ftstømm. Jg kst st u fosøgt på t mm top, hvo bøg kmm ov, t ms jg o Kgstos o tæg. Fskbå å gs st, og m kø opp, bot tukkt t væk f vkt, k t bug. D u bs m sg op t t vstø og usk føst sts pm bgv, kp ft cbñs pmg, og fosvt t sst u ov t bågå hv. Vstøt hv båt muft m f sby, og jg bu v gtg væ tfs. Skk g, sg Kgsto og sutt sg t mg u cbñs pmbstg. H m kk skk, mum jg, og st ft åb mt hå. Jg bvt syg, som u v. H host på må, som om usgt hv kævt t, og jg tækt, t hvs h vkg v, ku v hv fotst vos tvws ftmg. Hvs h vkg v, ku h også hv fåt m u f pso, v hv møt, m h pss m kk t mst, og så v t kt, t g tu sg ogt. Hv m tk om Housc? spugt jg. H tk på sku så stfftg vugg og så usky på mg. D komm y mugh fo g. Du må hv tåmogh. Jg tæt f t vt, mum jg. 7

8 Hy Mgu, u få st t cbsk hv, om gvj, sg h på st syg gfu-gsk, som m om t, m skk på Jmc. Kom, mm h vt m. D v æm os Kgstos bomshjm, bv uft f m m ts, og st bv v møt f t mg hu, gø hykt, og to små pg, åbt: Tío Kgsto, tío Mgu. Bø kytt hutgt bå s hov v jg ok Mgu så jg vk sm t m. Kgsto, s gtg ok, øb smm m m h t s vt mo. Smm gk v t ogfv hus m bktg, som å v f Coozs svj. D øj hv væt sg t hvmøkt, så jg mm Tt, Kgstos mo, v komfut fæ m t øs s op på tk, ms uft f stgt kyg fyt h ummt. Mm Tt v s g: 160 høj, kftg mm, tyk, så sto fm t stmm spg tøj, og m t sgt, m t p mg tæ, f æs, og t p sto ø, vk goft, t t bv fosot f t ovstømm sm. Ms hu på s kg ov t og, vjt, gg, bo, bø og bøbø, hv hu smtg t hjtvmt væs, kt fok v kæv, opmut fok m t-sk-ok-gå-kommt og sk t v m t s fm. Hs stu v som tgt u f t fotogf f tv og v gg hv væt btsk mbsms øm. Fo mg så t m u som t ustgsvu gbugsbutk, fyt som t v m ovgø sof, tug bhotskb og støv m f sjskb stom og pg på bkk g. Måsk skyts t, t gfu stmm f fksk sv, hv vt åhu u btsk ovhømm, og u fotstt som omm t housk smfu. E vtto su oftt og b mos smm m møbstøvt. Stu og køkkt, som v fobut m t åb obbtø, v kk stø t mgt væs, og sovvæst v skt f m bgg f ty væg. D Kgsto fok, t h v bvt syg og v ægg sg, vt mm Tt sg om mo hm. Bty t, t u stopp ss mgsøs tvws om Housc? H tk på sku. 8

9 Mm Tt bt m u t s og så opgv på mg: Jg spøg hv g Gu om, hvofo h h gvt mg sø, bsout sk væ s. Vos ug mæ tg hv g som komm, bj hv f åt på kystogtskb og sp bsktb st f åt. Hvofo sk m sø kæmp fo s pobm? H m t bv skut! På vj ht f hovst Tgucgp Tgus gg t hv Kgsto fott mg om s ugom. På kystogtskb v h bvt ågt bht f g, mksk gæst, og hs fustto v vokst fo hv g, gk. E gg hv hv m h pftt hm og bt hm tø sovspt f hs sot ksko. H mått hv st tt u, fo vkæt fomksk h hv hot hm tbg og sgt, t hvs h v ugå svtvæs som s fofæ, mått h tg skæb s g hå. Dft hv h stukkt t p s hs omm og bt hm tø ms pt f. F g v Kgsto bgyt t sp op t t stu, og fm å s v h bgyt på jousthøjsko Tgus. Kgsto sto m bøjt hov, og v stt os t bos, ms v vt t mm Tt hv bt kot bø. Så st hu v fæg, bgyt søst t skov m op på bøs tk, og jg gv mg kst m m g tk, hvo å typsk tg f stgt kyg, bu bø, s, mjspkg og ss. Kgstos tfo g, og st ø hs stmm, fbut f kot pus: Dt Kgsto Hj Hcto J, jg Cooz Rsgg f Housc? Hcto, usky jg fby, m jg syg J, syg Nj, t k jg kk, hv pobmt? S Po Su? Jm hv gø v så? Hø h, Hcto, ku mg og Mgu h, ok? J, vootø Tk H og ykk. Mm Tt v m t smm v, hv t gk u på, og Kgsto sg: Dt v Hcto, f vokt Toos. D stt t st bjg mm Tgus og S Po Su, hvo sk sg Houscs hovkoto. Dt væst, t h juoomm m, som sk gmfø sgg. Nu vt potfok S Po Su på, t komm, og fo v Hcto hv mg t t komm op og ht m. 9

10 Hvofo f kk tx? v søst v. D t ø st, og så h vst bug fo t bv htt pckup. Hcto v g, t jg komm, svom t v tg t p tm. M h må pøv og. Hvofo sk og sg Houscs bygg? V kk, hvo fg? ubø Mm Tt. Jg ku kø h, sg jg, og st på mg, sv pg. Sg mo Housc v på s æb Toos, ogsto hvo jg bj som vootø, og som gtg h Ogscó Justc po Toos, tså Ogsto fo tfægh fo. Toos føt sttgssg fo og stt mo s fm, Housc, som v t f ts støst skkhssskb. Toos hv også tvs, hvo Kgsto og jg bj som joust. Vos chf hv bt Kgsto om t tg t Cooz fo t tvw gøgsfok og tg stt Housc, og Kgsto hv s kktstsk vgh tgt mg m som fotogf. Hvofo v u og t? spugt mm Tt. Kgsto sv fo mg: Mgu tæt f s kg opgv. H kgg på mg og fotstt: E gg, Mgu. Jg gå sg. Fktsk vk h syg u, måsk fo hs møk øj v smu øspægt og pos, og sgtts fo hg t s mk kb. D h v gåt ummt, og ft t sg hv kgt vosomt og Kgsto sukkt ybt, sg mm Tt m t bstmt tof: Mgu, m sk kk kst sg u ogt, m kk k. Housc sk u ho g f. I t smm kt Kgsto på mg, og jg gk ummt, hvo h å ustkt på sg m stftg spt u ov hovpu som stå f sot so. H kt s mobtfo h mo mg, så jg ku s tkst på bsk: HECTOR MORALES: B Mgu om t komm. Jg tk vjt tugt bg f spæg og ovsks. Kgsto kgg på mg m øft øjby: E u skk? Jg kk jst ov Att fo v kgt kotobj. 10

11 H kk. D fyt op tk. D stå æh f S Po Su, m jg sk ok fmæk t på t kot. Nå jg bv sk, tg jg buss hjm t Tgus. Mm Tt kom væst og v v, hv v skk om. D hu hv fåt hsto, spugt hu Kgsto, om h hv gmt, hv ku sk, og sg, t h sku husk på s søst. Kgsto tk på sku og kt mg øg. Dt ft ok, Mgu. Fø jg gk u t b spugt jg: Hvofo sæb omm ht f Tgus t S Po Su? Kgsto tk t på t, fø h sv: D g omm S Po Su, tø ø Housc.

12 3 RANSAGNINGEN Tu gk hutg, jg hv tot. På bgg s f vj stkt bpm, ppstæ og sbusk sg g, sog ækk, og gg mm ku jg t vst høj, skovkæt bjg t fj. Abj gk m små gt spøjtm-sky omkg sg, og bks v bskyttt f pstkpos, hvkt fk m t t s u som sto, gs svust. D jg ft t p tms køs å fm t vjstækg, jg hv fåt vst, ft jg st Hctos møkbå pckup m køhjm åb, ho vjkt fo t gåt btosku. I t smm bv ø åbt t skut som mått væ t fmhus og u tåt Hcto smm m M, f ug vokt ogsto, og mg m tv m vg hågæs, v fæ m t tg sob på, og som mått væ omtt juoomm. H fotk kk m, h t s hst på mg. Hcto mo omfv mg hjtgt og sg: Mgu, hvo t got, t u kommt os t usætg. H hot kot pus, ms h så usøg på mg, og tføj så: Dt vgtgt, t u ho g bggu u sgg. Fø v køt, fytt v f sto mtkss f Hctos b t t på Kgstos, og jg fosto u, hvofo hv bug fo pckup. Hcto ovtog ttt b, juoomm stt sg v s f, og M og jg tog bgsæt. Tu stt tvsh, og t st bmækssvæg v, t Hcto ovsk f ftgæs på vj t S Po Su. Føst gg jg så hm, hv jg kk tgt hm fo t væ skp just, t bø og butt m t st fy m sto hob, s skævt på æsygg, ot hå, v v t bv tyt v tg, og kø skjot, 12

13 sjæt s ht jævt buks. Dmo ku hm, og h bugt oft g t på t komm t st koto, fo h småsu m, h kom fob. E f sktæ hv fott mg, t h v sø f t mm f kogss og hv fsuttt s k sttsmstto omtt på t tspukt, hvo hs f hv hægt sg. Dt v og å s, og tg hv vst ht om kouptossk stt f Zys pæstpo. M, som v kæt t sot fmt jkksæt og hv håt st op m t søvfvt spæ, v gg m t f og pp ø ætsk, hu hv skøt. Hu vk vøs. Hvo sk v h? spugt jg. S Po Su, sv hu. Som om jg kk vst t... Jg hv yst t t spøg h, hvofo hou så usk, å sskb m pso høj opp hkt, m jg ku hv møt h t p gg v kffmsk og t fæsmø, o jg t gg. Så vt jg vst, hv hu g fsuttt justu og bj u smm m Hcto. Eft t stykk t æ jg mg ov mo h og spugt: Bkg, m jg må ømm, t jg kk k mgt t sg mo Housc... D hu kk sv, fotstt jg: Dt j sg om sttg, kk? M yk p u t tg bkkt f pp: Hcto fø sg fo syv skkhsvgt mo s tg bjsgv, Housc. Potkto g øvg, fo t skff fgø bvs. Så mt sku hu kk spp, og jg fotstt m t spøg t sg. Houscs j, Zcs Futs, hv åbbt fyt tv utfs vgt, som kæv mg ø ubtt, og hv m smtg kvt sp fgfog. Syv f tg vgt hv hvt sg hos Toos, og Hcto hv bsuttt t fø fæs sttgssg om mg ø. Dt hv st vst sg svæt t f bvs sg, Housc hvk v uv sættsskotkt ogbog ov stts bjst. D fst hv 13

14 tot, t sg v tbt, m t v ykks Hcto t få gokt sgg f Houscs hovkoto S Po Su m t fomå t f mg okumt. Mtkss thøt tt Tgus og sku opbv okumt på vj tbg. T sst hvsk jg: Juoomm vk kk bgjstt. Hcto k fok, mum hu bot, som om t v t sv. D jg bv v m t kgg på h, hvsk hu smu utåmogt tbg: Hcto fk ovtt omm Kug, som h sttgssg, t t f kog. H ku kk f og, t h pss f juoomm, som u gø t movgt og sys t uøvg povokto f bygtt vksomh. Dt v tygt, t hu kk v sg m, og jg kgg stt u vut på S Po Su, Hous æststøst by. Et t st skkt Loy Pt, som jg hv stut fø jg tog h sto, t ms Tgus v offc hovst, v S Po Su kommc, tæt på hvby Puto Cots, hvo skb sj m fægpouc v t USA og Euop. Nå t kom t t, m to by og mgt om h: Txchuffø møv s mpo Toyot gm tfkk, bj hg vkkvo stg og p husfc, skkhsvgt m hvutomtsk våb sto u fo købsct. Itykk bv vt u f s opg smmhæg og gjot t f mg: E tgg kv, t pg høj hæ, små kosk m tfotbu f Hout, t p fy Th Sts -utøj sogt kopsob t vt bst, hu sgsmå. Jg ukk øj og føt mg t øjbk fobut m tt hktsk og fov, som om jg t hv vt h og Dmk bot v fj øm. B sts bt op. D jg åb øj, ft mt bk på M, som hot fst om s tsk, og stks ft fosto jg, t v v fmm v stt, hvo sgg sku fogå. Pott hv fspæt omåt, og to potfok skusk vst og fthu vk vos b gm sm pssg m potb t vst og t fskæmt vjbj t høj. D Hcto hv stst b på s, bv jg fo- 14

15 skækkt ov mg potfok, v fæ m t tg fthu på og fsk tug utomtvåb. Føst u gk t op fo mg, t M måsk kk bot hv væt vøs på gu f t f sskb, m også på gu f fostå kto. Hvofo fthu? spugt jg M og pøv t skju m uo. Hcto sg spst, ms h spæt skkhss f: Dt ut, å m sg vksomh. M u k? V stg u f b, og ms M, juoomm og Hcto gk h t potfok, st jg mg bg b, så jg som yhspot ku mg t ovbk ov stuto. T høj fo mg å t fskæm vjbj, hvo håfu yg bj s på t but vø og btgt t h. Hvts mt t vst fo mg på spæ vj så jg f potb og kmpkæt potfok. Bg mg å t fspæt bkomå, og fo mg jst hvkkt btomu sg m pgtåsu på topp. Mt mm os og potptuj, tså skåt fmm t vst, bu mu væk f vj og gv ps t f-fm mt b gttpot m ps f fsttmpt s fo. På t omå sto t-fmt muskuøs mæ t skjot og js og så u, som om pøv t ftg åg mksk ggstfm, m hæ bætt og b sot ptt på jo. Tygvs hv kk t hsgt t og komm fob u v. Dt v smtg også ys, t v bft os t gtg st, fo ov pot pg t skt, v mst to mt højt og t tobbt æg, og hvo m gu bogstv på ø bggu sto: HONDUSEC P tu sgu Fo skkhs sky kk ogt, Housc fk mg t t fø u. Bg mu så jg øvst tg f gu kotobygg m t og ståstæg stkk op f t f tg, hvkt fk t t t g t ggtsk skt. Sko v ut, to pojktømp v ttt f gv mo pot, og mg v fmt. 15

16 Jg bv fbut m btgtg, juoomm ftfugt f Hcto og M og omgvt f sts m t f s mæ bvæg sg fm mo pot. Mæ v pot kump sg smm, æst som kmph, og ykk t p skt fm mo omm og pott. Ms jg btgt hæs, v tk ut mt hov, fo bu jg kk som joust gå m fm og okumt hæs, bu jg som uæg h ho mg væk? Jg bv tjttt på sku og stmm sg: Du ok m på kgg, hv? Jg vt mg om og gkt Afo, Toos chftktv, ogt som sævg. Jg køt omm hh, sv jg. H o kk t t hø mg og tog stt f fthu, som å buk på f potbs kø, og tk h ov hovt t øjby. Du h føstksss usgt, å v om t gv Zcs Futs æstg. Hv sk u? H g, så skæv tæ mtch f boksæs. M gm pot-kmmt h gvt mg ov t t væ m, å v by pot op. Oky, sg jg og kom tk om mt km, som å bg b. Fo t vk som t tust sg jg: Jg bv h og tg b t tvs. H gv mg t k, tk hu ov sgtt og øb så h t gupp, ms jg hutgt fsk kmt fm gm t u vu b. Eft t p hutg b bv jg tt ov m åg posto og ovvj, om jg ku gå æg fm. Som gtg pssfotogf. Ims ø juoomms stmm, spk og svg: På vg f housk stt og m bføjs, gvt mg som omm fo tt Tgus, v jg bktgø j føg. Som om h v mss pæst, fott v, æst omm hft op f t pp og påg Housc t uv ogbog og okumt, som fmt hv ægtt t fmvs 16

17 tssg. D bsggt okumt v bv opbvt fosvgt Tgus og tbgvt, å sg v sut. Domms stmm svt, og stt høt jg t p spt tåb f mæ: Sk, fø t fo st! Djævjust!... Hv h I gg? E æ h skt sg u f mæ, tåt t skt fm mo vos gto og ubø, ms h pg på Hcto: Dt g, om, t kk? Du h g t t t h! Nog f mæ hv hæ pct v bætt stukkt u jkk, hvkt kk ku bty t, t hv s våb k, og jg så, t M tk sg t væk f gupp tg f mg, som om hu v k t t øb tbg t potb. Juoomm hæv stmm: Zcs Futs, tt sk på fog f tt Tgus! Så ét v Zcs Futs. Jg ku kk ugå, t føs f spæg stg mg t hovt, og ft t væ tåt fm f bskytt b tog jg t p b m mksmt zoom. Futs hv hvt hå og skæg, sobu hu, og st mkt f vptt, og utg små yk, sæ omkg øj. Mu vk kysk, måsk fo v psst smm og æb v boøs. På fst ku h måsk gå fo fsommg bstf, m jg fg hs bk gm s, fosvt thvt støg f f. Futs sog u m m, ms h åbt: Rtt k foo f u og t ommg... Domm hv åbbt fåt ok f stuto, fo h sg, smtg m t h gv tg t sts: Gv ps fo pott. Ists åbt: Gupp to, fm! hvoft fm btjt skt sg u f og bvæg sg fm mo Futs og hs mæ. D to fost b gmsgtg skjo, mtst hot t utomtvåb hæ, og to sst b på hv s sto botsks. Et øjbk v t, som om hot vjt. Jg v skk på, t Futs v bo s mæ t t tækk våb, m stt tåt h t skt t s, hvoft hs mæ movgt fugt top og o potfok komm fob. 17

18 Jg sku top t t tg t p b, jg opg høj m m sob, som v gåt f pot h t M og sto m m ov kos, ms h ugt vu hs kop. Musk sp ovm, hs kftg tykk v spæt som t omvt V, og hovt v gt sk gt. H sg ogt m u stmm, og jg høt ot put, kæg, bv ævt. M kgg sg vøst omkg, som om hu v uskk på, om hu sku gå h t Hcto tbg, hvo jg sto. Jg v stg kk, hv fk mg t t h, som jg gjo. V t øskt om t gø fosk, v t M, v t b sust f spæg m kop? Jg gb f fthu, tk ov hovt, og gk så h mo M og m.

19 Køb bog h: Tykt bog E-bog Lybog

20 tø o vo h. om v m s g b f s s. H h k ho op t sk t s t st å v. g g bu b u æ jo h t s vo to g sk s sto v k o f t s bo t o øvt, ts f v o k m t m m v p. f yu s, mp g t b s v E u k sm høj p o v æ H t sv. h s k g o s v v u h g.h gb u Ho m fæ f t h E v og s t s h s tk m æ h D hm yst s g fo upt k v ko f t p s I

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere