Fra holdning til handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra holdning til handling"

Transkript

1 Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU 2 Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 3Center for Anvendt og Klinisk træningsvidenskab, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Kulturgerontologiske perspektiver i forhold til træning i ældrelivet Indledning Kulturgerontologi og fysisk aktivitet Fysisk træning versus fysisk aktivitet Undersøgelse af frafald blandt ældre, der gennem længere tid har været træningsaktive Undersøgelsens formål Undersøgelsens design Interviewpersoner Analyser Fysisk begrænsninger Det skrantende helbred Når træningen skaber begrænsninger Effekt af træning Perspektivering Sammenfatning En undersøgelse af trænings- og genoptræningsindsatsen fra indlæggelse til egen bolig et tværvidenskabeligt perspektiv Undersøgelsens baggrund Formål Indsamling af interview Test- og interviewperiode Målinger foretaget i forbindelse med den fysiske testning Undersøgelsens resultater Diskussion og konklusion Litteratur

3 1. Sammenfatning Denne rapport tager udgangspunkt i to forskellige projekter; dels 1. Undersøgelse af frafald blandt ældre, der gennem længere tid har været træningsaktive, dels 2. En undersøgelse af trænings- og genoptræningsindsatsen fra indlæggelse til egen bolig et tværvidenskabeligt perspektiv Den første undersøgelse fokuserer på baggrunde af frafald i organiseret træning blandt ældre, der gennem længere tid har været træningsaktive. Samtlige interviewpersoner tilkendegav, at de modvilligt var stoppet med at træne. Der var altså umiddelbart motivation til at fortsætte med at træne, men fysiske skavanker satte begrænsninger for træningsdeltagelsen. Mændene og kvinderne havde forskellige fortolkninger af, hvad der forårsagede deres træningsophør. Såvel mænd som kvinder fokuserede på helbred og svækkelse; men hvor kvinderne i nogen grad forholdt sig konstaterende til dette tab, var mændene mere tilbøjelige til at placere årsager til frafald hos instruktører, der oplevedes ikke at tage hensyn til den gradvise svækkelse. Blandt interviewpersonerne var der ønsker om, at træningen differentieres afhængig af fysisk formåen, evt. ved at deltagere med samme skavanker indgik i særlige træningshold. En del af problemets løsning kunne være at sammensætte hold ud fra fysisk formåen frem for alder. I projekterne, der indgår i denne rapport, tager holdsammensætning ud fra alder ikke hensyn til den forskellighed, hvormed aldringen sætter ind, eller til de forskellige måder hvorpå ældre forholder sig til de kropslige skavanker. Man kunne endvidere overveje at oprette flere forskellige hold, der tager hensyn til bestemte kategorier af skavanker og giver mulighed for, at ældre løbende kan rokere mellem forskellige hold, så de fortløbende oplever at deltage i et tilbud, der svarer til deres fysiske niveau. En anden mulighed er at organisere hold, hvor instruktøren løbende integrerer deltagernes gradvise svækkelse i sin planlægning af aktiviteterne og fortløbende reducerer belastning og intensitet. Dog skal man samtidigt opretholde passende udfordringer for at undgå, at deltagerne oplever træningen som kedsommelig og uden virkning. En af interviewpersonerne gav udtryk for, at omgivelsernes råd, vejledning og opfordringer til træningsdeltagelse kan udgøre et pres på den enkelte; et pres som det kan være 3

4 svært at leve op til, efterhånden som kroppen svækkes gennem alderdommen. Det er således kompliceret at udbrede viden om muligheder forbundet med træning i ældrelivet uden at påføre dårlig samvittighed og oplevelser af skyld til ældre, der ikke er træningsaktive. Samtidigt med at vi udbreder mulighederne for at fastholde ældre i fysisk aktivitet, er det også væsentligt, at vi accepterer, at ældre, som gennem længere tid har været træningsaktive, vælger at stoppe. Den anden undersøgelse er et tværvidenskabeligt studie af trænings- og genop-træningsindsatsen af geriatriske patienter fra indlæggelsen til egen bolig. Her kombi-neres kvalitative interview med test af fysisk funktion samt undersøgelser af sundheds-økonomi. Tværvidenskabelige undersøgelser på ældreområdet er af stor betydning, dels inden for politisk, regionalt og kommunalt regi, hvor behandlings- og rehabiliteringstilbud skal vurderes såvel ud fra borgerens som ud fra politiske og økonomiske perspektiver. Dels for en række forskellige professioner på tværs af social- og sundhedssektoren, der beskæftiger sig med ældre patienter, træning/genoptræning og rehabilitering. Generelt er der god sammenhæng mellem de forskellige test af fysisk funktion. Som hovedregel viser en forbedret fysisk funktion sig i flere test samtidigt, og som hovedregel støttes dette af deltagernes udtalelser i interviewene. Der er således generelt god sammenhæng mellem de anvendte undersøgelsesredskaber. Der er dog også eksempler på modsætning mellem objektivt målte test og deltagernes egne oplevelser af deres fysiske funktionsevne og velbefindende, eller de observationer, der er gennemført af det tilknyttede sundhedsfaglige personale. Dette understreger, at der ikke altid er en direkte sammenhæng mellem test af fysisk funktion og de oplevelser og følelser, der knytter sig til hverdagslivet. I én af de anvendte test (TUG) tages tid på den ældres evne til at rejse sig, stabilisere og holde balance, gå og dreje sig samt genetablere balance. Tid som måleparameter kan være relevant som redskab inden for et behandlerperspektiv, men mindre væsentligt når kropslige funktioner anskues ud fra den enkelte borgers perspektiv. Nogle ældre vælger, mere eller mindre bevidst, et langsommere bevægelsesforløb, fordi det giver større tryghed, og fordi det ikke er af afgørende betydning, med hvilken hastighed de bevæger sig i forbindelse med hverdagslivets aktiviteter. 4

5 Udover at formidle et overblik over deltagernes fysiske funktioner, deres oplevelser af træningsdeltagelsen samt udgifter forbundet med den enkelte deltager, skaber undersøgelsen baggrund for diskussion af, hvilke metoder der anvendes til evaluering af trænings- og genoptræningsindsatsen blandt ældre mennesker. 5

6 2. Kulturgerontologiske perspektiver i forhold til træning i ældrelivet 2.1 Indledning Udviklingen i befolkningssammensætningen inden for de næste år peger på en kraftig vækst af ældre set i relation til den samle befolkning (www.statistikbanken.dk). Dette har sat en række spørgsmål på den sundhedspolitiske og økonomiske dagsorden, hvortil kan føjes en række etiske problemstillinger i forhold til, hvordan vi som samfund tildeler vore ældre status, behandling, omsorg og opmærksomhed. En række økonomer spår øgede udgifter forbundet med væksten af ældrebefolkningen, men omfanget er stadig meget uvist. Det skyldes bl.a., at fremtidige ældre har haft anderledes livsløb og -historie end nutidige ældre. Blandt faktorer, der taler for mindre sundhedsudgifter pr. ældre, er bedre behandling af sygdomme og svækkelse gennem livet. Desuden forventes oplysning om livsstilssygdomme og risikofaktorer, at medføre mindre risikobetonet og sundhedsskadelig adfærd blandt fremtidens ældre. Effekten af sundhedsoplysningen er fx ved at slå igennem i forhold til antallet af rygere, der jævnfør Sundhedsstyrelsen generelt er faldende (www.sst.dk). Fokuseringen på risici og livsstilssygdomme viser sig også i de seneste års politiske strategier for befolkningens sundhed. Henholdsvis Regeringens folkesundhedsprogram (1999) og Sund hele livet (2002) afspejler en øget fokusering på indsatser i forhold til forebyggelse og fokus på den enkeltes ansvar for egen sundhed, der gerne skulle medføre færre udgifter til behandling af sygdom og svækkelse. Der er endvidere fokus på rehabiliteringsområdet. Da sygdoms og svækkelsesforløb for ældre mennesker kan få radikale konsekvenser, hvis genoptræningsforløbet overlades til den enkelte borger eller først igangsættes i den kommunale hjemmepleje efter, at den ældre er udskrevet fra sygehus. Selv meget korte svækkelsesforløb kan få store konsekvenser for ældre, der i forvejen har nedsat fysisk funktion. 6

7 2.2 Kulturgerontologi og fysisk aktivitet Størstedelen af forskningen omkring krop, aldring og fysisk aktivitet er sket inden for det biologiske område. Relativt få studier har undersøgt aktivitet blandt ældre i et kulturelt eller historisk perspektiv, ligesom kvalitative undersøgelser stadig er relativt sparsomme. Det er de kulturgerontologiske perspektivers styrke, at de skaber mulighed for at forstå alderdommen i sammenhæng med såvel den enkelte ældres livshistorie og livsvilkår i ældrelivet som i relation til den kulturelle og sociale kontekst. Ældres oplevelse af krop, aldring, svækkelse og sygdom, og deres måder at forholde sig til disse problemstillinger, må ses i sammenhæng med det forudgående liv og i forhold til værdierne i det omgivende samfund. Det er bl.a. gennem normer og diskurser i samfundet, at den enkelte bliver i stand til at fortolke sin egen situation og sit livsforløb (Hoff 2006). 2.3 Fysisk træning versus fysisk aktivitet En lang række af de aktiviteter, der dyrkes af ældre mennesker, bliver sjældent registrerede. Dette kan gælde en gåtur med hunden; at spadsere til købmanden og gøre sine indkøb, at passe børnebørnene eller huset, at gøre rent, ordne haven etc. Inden for disse områder findes en lang række dagligdagsaktiviteter, der udføres af ældre mennesker, og som medvirker til at tilføre hverdagen betydning og værdi. Disse aktiviteter må i stigende grad anerkendes både i forhold til opretholdelse af uafhængighed og fysisk funktion, men også i forhold til oplevelsen af selvstændighed og personlig integritet. På trods af at denne type aktiviteter ikke indgår i denne undersøgelses kulturgerontologiske perspektiv, er de stadig væsentlige at have in mente. Vi skal passe på ikke automatisk at kategorisere mennesker, der ikke er træningsaktive, som inaktive. Ligeledes må vi passe på ikke at opfatte aktivitet som eneste nøgle til et kvalitetsfuldt ældreliv. Aktivitetsbegrebet bør opfattes langt mere nuanceret (Katz 2000, Hoff 2001). Vi kan altså skelne mellem træningsaktiviteter, der medvirker til at opretholde funktionsevnen og dagligdagsaktiviteter, der ligeledes kan medvirke til at opretholde funktionsevnen. Det der undersøges i denne sammenhæng er altså kvalitative perspektiver i forbindelse med organiseret træning. Dvs. tilbud som de fx udformes i behandlings- og rehabilite- 7

8 ringssammenhænge eller i regi af kommunale tilbud om vedligeholdelsestræning, aktiveringsplaner etc. I denne sammenhæng anlægges kulturgerontologiske perspektiver på to forskellige problemstillinger, der udgøres af: 1. Undersøgelse af frafald blandt ældre, der gennem længere tid har været træningsaktive. 2. Undersøgelse af ældre patienters oplevelser af træning som led i behandling og rehabilitering i forbindelse med indlæggelse på sygehus. Undersøgelse 1: Baseres på interview med ældre mennesker, der efter flere års deltagelse i organiseret træning, for nyligt er stoppet deres træningsdeltagelse. I undersøgelse 2: sammenholdes analyser af interviewmateriale med resultater af hhv. objektive funktionstest samt sundhedsøkonomiske perspektiver. Der er altså tale om triangulering af data, oplysninger og undersøgelsesmåder, der oftest behandles separat. Herved kombineres a: ældres egne oplevelser af træning med b: test af træningseffekt samt c: sundhedsøkonomiske udgifter og besparelser blandt gruppen af træningsaktive. Kombinationen af de tre undersøgelsesmåder finder sted gennem analyse af 5 cases, der udgøres af personer udvalgt fra et særligt tilrettelagt genoptræningsforløb ved Odense Universitetshospital, hvilket beskrives yderligere i det efterfølgende. For begge undersøgelser gælder det, at samtlige interviewpersoner er anonymiserede. Det samme gælder stednavne og personer, der omtales i interviewene. 8

9 3. Undersøgelse af frafald blandt ældre, der gennem længere tid har været træningsaktive 3.1 Undersøgelsens formål Der foreligger en række undersøgelser, der påviser effekten af fysisk træning blandt ældre mennesker (Avlund 2000,) og denne viden er ved at være udbredt til store dele af ældrebefolkningen. Dette kan være en medvirkende faktor til, at man i Danmark, gennem en årrække, har set en markant vækst af ældre, der er fysisk aktive (Larsen 2004). Vor viden om årsager til frafald blandt ældre, der gennem længere tid har været fysisk aktive, er ganske begrænset. Hvorfor stopper ældre, der tidligere har haft stor interesse for at træne med at være træningsaktive? For at belyse denne problemstilling har vi interviewet ældre, der gennem 6-8 år har deltaget i fysisk træning ved Idræt og Biomekanik, SDU, men som inden for de sidste et til to år er stoppet med træningen. Det overordnede formål er at søge svar på følgende spørgsmål: Hvad beskrives af tidligere træningsaktive ældre som væsentligste årsager til ophør af deltagelse i organiserede træningsaktiviteter? Undersøgelsen af årsager til træningsfrafald skaber grundlag for at vurdere, hvorvidt deltagerne foretager et aktivt fravalg af fysisk træning, eller om de ophører med at træne imod deres egen vilje. Det er målet at undersøge, hvilke faktorer der forårsager frafald, samt undersøge subjektive årsager til frafald blandt de ældre sammenholdt med eksterne faktorer omkring den træning, der tilbydes, herunder transport, økonomi, instruktion etc. Udvikling af viden på dette område skaber bedre grundlag for at vurdere, om man i fremtiden kan og skal fastholde ældre, der stopper med at træne, såfremt det praktisk og økonomisk er muligt. 3.2 Undersøgelsens design I 1997 modtog årige personer tilbud om at deltage i et træningsforsøg ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU. En række af disse ældre deltager stadig her 10 år senere i 9

10 træning én gang om ugen, men en del er i de mellemliggende år droppet ud. I denne undersøgelse er interviewet fem ældre, der inden for de sidste to år er ophørt med at træne (tre mænd og to kvinder). Interviewene er gennemført som kvalitative semistrukturerede interview (Kvale 1997), organiseret ud fra en interviewguide bygget op omkring deltagernes oplevelser af: hverdagen, boligen, fritidsinteresser, træningens effekt/virkning, svækkelse, sygdom, sociale relationer, oplevelse af status i samfundet og årsager til træningsophør. Samtlige interview blev gennemført i interviewpersonernes hjem af samme interviewer, der også forestod den efterfølgende transkription. 3.3 Interviewpersoner Forud for gennemgangen af analysens resultater gives en kort karakteristik af deltagerne. Herved kan læseren dels føre udtalelser tilbage til den person, der har fremsat dem, dels relatere udtalelsen til personens køn, sociale position, livsløb etc. Arne Poulsen Arne er 83 år og oprindeligt fra Vestjylland, hvor han boede størstedelen af tiden på en ø, men har boet forskellige steder i Jylland. Hans kone, som er fra den ø, han oprindeligt boede på, mødte han i København. På øen havde han sin forretning og drev sit erhverv som håndværker, foruden at være aktiv i kommunalpolitik. Arne har været arbejdsdreng i en nordjysk by, stået i lære som butiksassistent og været forretningsbestyrer i København. Han har seks søskende, hvoraf to stadigvæk lever. Han har siden 1992 boet i Odense, hvor hans datter også bor og arbejder. Hans søn bor i Jylland. Arne har et sommerhus på den ø, hvor han tidligere boede, og han og konen kommer der ofte. Arbejdet gav ikke meget plads til fritid, men Arne tog sig tid til lidt fiskeri og badminton. I dag lever Arne et roligt liv med konen. Haven og familien bliver passet, men de har hjælp til rengøring hver 14 dag. Træningsaktiviteten er ophørt, da en række forskellige skavanker efterhånden har svækket helbredet, herunder gigt i knæ og hofte samt nedsat syn og hørelse. Leif Sørensen Leif er 82 år og enkemand og har tre børn, der alle bor i Jylland. Han har boet i Odense siden midten af 60 erne, men er oprindeligt fra Jylland. Leif er uddannet elinstallatør, en beskæftigelse der bredte sig til aftnerne og weekenderne, hvor han tog ekstra arbejde, men han fandt dog også tid til at bygge familiens sommerhus. Leif gik til gymnastik for 10

11 godt femten år siden, men måtte holde op pga. problemer med hjertet, hvilket resulterede i en bypassoperation i Efter operationen gik han til gymnastik i udkanten af Odense, men måtte holde pga. problemer med ryg og ben. Leif går ikke til noget træning i dag, men koncentrerer sig om at holde hus og hjem. Han har hyppigt socialt samvær med nogle venner fra et lille netværk i vænget, hvor han bor. Jørgen Jørgen er 83 år og fra Odense. Han er gift og har to sønner. De bor i et hus, Jørgen selv har bygget. Jørgen har erhvervet sig som håndværker og havde en bibeskæftigelse med at bygge skodder, som han solgte. Det var et fælles projekt sammen med konen, der hjalp til. Fritiden blev brugt på camping. Sammen med familien har Jørgen camperet på Sydfyn i 25 år. Han spillede fodbold som ung, men blev kørt ned af en bil og måtte stoppe, da hans ene ben tog skade. I dag går Jørgen til seniorgymnastik på det nærliggende plejehjem en gang om ugen. Derudover går han og konen af og til i teater og bruger megen tid i haven om sommeren. Vintermånederne bruges blandt andet på at gætte kryds og tværs. Ingrid Ingrid er 83 år og er for nyligt flyttet fra den lejlighed i Odense midtby, hvor hun har boet i 50 år. Hun var modstræbende nødsaget til at flytte, da hun ikke længere kunne komme op af trapperne til 2. sal. Hun flyttede i sin tid med sine forældre ind til Odense. De var mange søskende, men de fleste er væk i dag. Ingrid har blandt andet arbejdet på fabrik og i en cafe og gik som barn til gymnastik og kunne godt lide at svømme. Ingrid har været alene i over tyve år siden mandens død. Hun har en datter og en svigersøn, der hjælper hende med praktisk arbejde. I sit voksne liv har Ingrid gået meget op i dans. I sit ældreliv går Ingrid til hyggegymnastik på et plejehjem og i hendes fagforening. Hun kan også stadigvæk danse til god musik i sin lejlighed, men er meget påvirket af smerter og har dårlig balance på grund af gigt i hænder og fødder. Erna Erna er 83 år. Hun bor sammen med sin mand, og sammen har de en datter. Hun arbejdede gennem en årrække på sygehuset og har også været butiksassistent. Hun og manden har boet forskellige steder i Odense, men har nu boet samme sted i fyrre år. Fritiden har Erna brugt på at sy kjoler og strikke trøjer til datteren og børnebørnene, men det kan hun 11

12 ikke mere på grund af gigt i fingrene. Da hun var yngre, gik Erna til gymnastik, senere gik hun kun til træningen på universitetet, i alt gennem ca. syv år. Fritid og ferier med familien blev brugt på camping på Nordfyn, og senere købte de et sommerhus. Erna fik for godt to år siden en ny hofte, og godt et år senere fik hun udskiftet sit venstre knæ. Hun går meget usikkert og bruger to stokke for at holde balancen. På det seneste går Ernas hverdag med at handle lidt ind, besøge børn og børnebørn og passe huset. 12

13 4. Analyser 4.1 Fysiske begrænsninger Samtlige interviewpersoner beskriver en udvikling gennem de 6-7 år, de har fulgt træningen på universitetet, hvor de har oplevet gradvis svækkelse og tab af fysisk overskud. Dette udgør for dem alle den afgørende årsag til, at de er stoppet med at deltage i den ugentlige træning på universitetet. Tre af deltagerne oplever endvidere akutte tab af bevægelighed og energi, dels foranlediget af fremskreden sygdom (Ingrid, Arne), dels foranlediget af operation af hofte og knæ (Erna). Forandringerne beskrives overvejende som en naturlig følge af at være i starten af 80erne, men der er meget forskellige reaktioner i forhold til, hvorvidt træningen fremkalder oplevelse af succes eller fiasko blandt deltagerne. Dette vil vi se nærmere på i det følgende. 4.2 Det skrantende helbred Arne som er 83 år beskriver årsagerne til, at han måtte stoppe med at træne på følgende vis: Arne: Desværre måtte jeg også stoppe ude på Campus fordi, for det første kunne jeg ikke høre. Når instruktøren talte, så skulle jeg hen og spørge de andre; hvad siger hun eller også skulle jeg se, hvad de andre lavede og så kom jeg bagefter, og så fik jeg det her gigt desværre, for jeg var meget glad for at være derude. Min kone fik også lov til at komme med derud. Det var meget fint. og vi savner det i grunden for at være ærlig, men vi kunne ikke mere Interviewer: Hvad har været de væsentligste årsager til at du stoppede med at træne på universitetet? Desværre så var det jo helbredet, ja. Desværre. Jeg ville gerne have været fortsat, og jeg ville gerne have været bedre med helbredet. Andet kan jeg ikke sige, så sådan er det [...] Hvorfor jeg stoppede, det var på grund af helbredet, hørelsen og benet. Erna, der er 82 år, og som har smerter forbundet med en ny hofte og et nyt knæ, begrunder ophøret med træningsdeltagelsen på følgende vis: Interviewer: Oplevede du det blev for hårdt at træne? Erna: Nej, jeg syntes ikke at træningen var for hård, men da mine ben blev helt tovlige så kunne jeg ikke mere, for de var sat til af slidgigt i knæ og hofte. 13

14 Såvel Arne som Erna giver indtryk af at have vurderet mulighederne for at opretholde træningen og forekommer at have accepteret de begrænsninger, der følger med det svækkede helbred. Dette er ikke ensbetydende med, at de oplever det som uproblematisk at stoppe med træningen, men beslutningen antager karakter af et valg, og herved adskiller de sig fra to af de øvrige mandlige deltagere. 4.3 Når træningen skaber begrænsninger Leif og Jørgen deler de andre deltageres oplevelse af, at kroppen ikke længere kan følge med til træningen, men forholder sig mere offensivt til disse oplevelser. Leif har følgende overvejelser forbundet med at måtte stoppe med at træne på universitetet. Leif: jeg ville gerne have været fortsat, men ikke på den måde, vi lavede gymnastik derovre og heller ikke alle andre steder, tror jeg, selv om jeg ikke har prøvet andre steder. Interviewer: Hvorfor? Leif: Ja, jeg har ikke tid. Interviewer: Det er tiden? ikke på grund af måden de lavede gymnastikken på? Leif: Jo, det er det også. Det er altså hovedårsagen. Interviewer: Okay... Var det fordi, det var for hårdt? Leif: Nej, ja både og. Det var såmænd ikke for hårdt det gymnastik. Det var ganske udmærket. Det er bare det, at når jeg ikke kan løbe rundt sammen med de andre. De løber rundt en eller to gange, og så kommer jeg halvanden gang bagefter. Det kan jeg ikke klare. Jeg vil gerne præstere noget i forhold til andre. [...] Jeg kan ikke lide at være nummer sjok. Det kan jeg ikke. Jeg skal i hvert fald op i midten af sådan et gymnastikhold, for at det er noget jeg vil give mig tid til. Så ved jeg godt, at jeg kan lave gymnastik herhjemme, og gøre det lige som det passer mig, men det gør jeg ikke. Leifs udtalelser er parallelle med andre undersøgelser af maskuline reaktioner på aldersrelaterede kropslige begrænsninger i forbindelse med træning (Hoff 2006). Det er et typisk maskulint kendetegn at forstå legemet i et præstationsperspektiv (Gergen og Gergen 1993). Her er altså ikke alene fokus på, hvorledes man oplever sin krop fungerer, sammenlignet med tidligere livsfaser. Den fysiske formåen ses derimod i relation til andre mennesker, hvor det opleves som et nederlag ikke at leve op til niveauet i den gruppe, man træner med. Leifs indledende kommentar om, at han gerne ville fortsætte, men ikke på den måde afspejler ligeledes en typisk maskulin fortolkning, hvor man ser årsagerne 14

15 til træningsophør som forårsaget af faktorer i omgivelserne. Dette uddybes yderligere i de følgende udtalelser af Jørgen som er 83 år. Jørgen: vi holdt op, det var fordi, jeg syntes at det var for skrapt. Hun var for skrap hende instruktøren, og ligefrem komme derud og så sidde en halv time på en bænk, det gad jeg ikke. Nu er vi begyndt herovre på plejehjemmet. Det er knapt så strengt, men der er også nogen, der er gamle. Nej, vi syntes selv, at det var lige strengt nok, og det ved jeg, at der er flere, der har snakket om. Jeg ville også kunne følge med de andre [...] Det kunne jeg jo ikke [...] til sidst måtte jeg give op og begynde på noget andet. Noget der er knapt så strengt. Det er et tempo, der passer mig, og vi bliver jo rørt alligevel. [...] i starten der kunne jeg da nok være med, men til sidst begyndte det da at knibe, og det var jo også det, at de var ikke alle sammen lige gode til at lede (instruere). Det var tempoet, det gik for stærkt. Jeg har snakket med nogen flere, der også har været nødt til at holde op derude. Men der er nogen, der er mere seje end andre. Men der er nogen, som holdt, fordi det gik for stærkt, men det er jo også, fordi at vi bliver ældre. Tempoet skal jo sættes ned, der er ikke andet at gøre. 10 år kan gøre meget i denne her ende. I dette interviewmateriale er det kun mændene, der så specifikt udpeger årsagerne til de-- res problemer og dermed også placerer en stor del af ansvaret for deres træningsophør i omgivelserne. Kvinder er generelt mere tilbøjelige til at acceptere tab af funktioner og forrtolke deres livssituation ud fra de nye kropslige vilkår, som kroppen sætter (Hoff 2006). For mændene kan det opleves meget nedværdigende, at kroppen står i vejen for deres ønsker. Dette eksemplificerer Leif senere i interviewet foranlediget af nedenstående spørgsmål. Interviewer: hvis nu dit knæ ikke var blevet værre, kunne du så eventuelt. have tænkt dig at være fortsat? Leif: Ja, det havde jeg da fortsat med. Jeg mødte en af dem jeg trænede med, og han gik stadigvæk derovre. Han var fand me også så frisk, så det var helt forfærdeligt. Det kan jeg ikke, nej det kan jeg ikke og vil ikke. Jeg vil fand me ikke derover og være til grin. Selvfølgelig bliver jeg ikke til grin derover. Der var mange andre, der heller ikke kunne. De holder sig ikke tilbage, men det gør jeg. 15

16 Det er tydeligt, at Leifs oplevelse af ikke at kunne følge de andre deltageres tempo op---- fattes nedværdigende. Han vil ikke være til grin. Udtalelsen det kan jeg ikke og vil ikke kan ses som en måde at gøre det uomgængelige tab af præstationsevnen acceptabel, ved at fastholde forestillingen om den selvrådende mand der sætter sin egen vilje igennem (Hoff 2006). Herved forholder han sig til de kropslige vilkår, så de i højere grad fremstår som underlagt kontrol, og han modvirker en oplevelse af, at kroppen sætter vilkårene for hans livsførelse. Leif henviser til sin personlige værdighed ved at konstatere, at de (andre) holder sig ikke tilbage, men det gør jeg. Her henviser han til sine egne grænser for, hvordan han vil fremstå såvel i egne som i andres øjne. Dette vidner om, at der er megen blufærdighed forbundet med de aldersrelaterede kropslige skavanker. Så megen blufærdighed at Leif hellere stopper med at træne end fortsætter med et reduceret tempo og et reduceret træningsprogram. Kritikken af trænernes manglende evne til at opstille overkommelige træningsopgaver bliver i denne sammenhæng til mandens beskyttelse af sig selv som handlingsvæsen. Disse forestillinger om maskulinitet kan trænere og koordinatorer inden for ældretræning drage nytte af i deres arbejde, hvilket der vendes tilbage til i konklusionen. 4.4 Effekt af træning Deltagerne præsenterer forskellige opfattelser af træningens virkning. Eftersom de alle har fastholdt træning gennem de sidste 6-7 år, er det rimeligt at antage, at træningen må have bidraget positivt til deres liv. Netop fordi de har været i stand til at fastholde træningsaktiviteten gennem en længere periode, må man forvente, at der har været væsentlige årsager til, at de alle er stoppet med at træne. Adspurgt om træningens virkning udtaler Leif: Interviewer: Du sagde, at du gerne ville være med til træning for at blive bedre. Oplevede du, at det blev bedre? Leif: Nej, jeg oplevede ikke at det blev bedre, tværtimod. Det er bare blevet værre og værre. Til sidst ender det med,at jeg måtte have en bil og køre rundt i. Interviewer: Der var ikke andre dele af kroppen, du oplevede blev bedre? Leif: Nej, det syntes jeg nemlig ikke, og det var derfor, at jeg holdt op. Nej, det her pjat ville jeg ikke være med til. Interviewer: Men da træningen står på, hvordan oplevede du så træningen? Var det hårdt, sjovt? 16

17 Leif: Nej, hårdt det var det ikke. Det var såmænd meget gemytligt at komme derud en eller to gange om ugen. Jeg syntes ikke, at man kan sige, at det var hårdt. Det syntes jeg ikke man kan sige. Det er efter, hvordan man tager det. Hvis det er, at man står og pjatter, så kan det være lige meget. Der skal lægges et arbejde bag ellers får man ikke noget ud af gymnastik. Vi må se Leifs udtalelser i relation til de forrige, hvor der bl.a. var tale om en måde for den handlekraftige mand at opretholde sin værdighed og selvforståelse. Træningsaktive ældre mænd er ofte meget rationelle og målrettede i deres tilgang til træningen; det skal give mening, have virkning, må gerne være hårdt uden at være direkte smertefuldt (Hoff 2006). Netop denne rationelle tilgang afspejler Leif ved at udtale, at der skal lægges arbejde bag, ellers får man ikke noget ud af gymnastik. Men vi må antage, at disse kriterier også har dannet grundlag for de sidste 6-7 års træningsdeltagelse. På visse områder må Leif gennem årene have oplevet, at træningen har haft effekt og har givet mening. Den kritiske holdning til gymnastikken kan udgøre en legitimering af at være stoppet med at træne. Kritikken af eksterne faktorer som årsager til træningsophør ( at man står og pjatter ) kan være en måde at fastholde, at man selv har gjort, hvad man kunne. Hvis træningen udelukkende havde været gemytlig, som Leif udtaler, er det næppe sandsynligt, han havde fortsat så længe. Men i lyset af disse udtalelser er det altså væsentligt at organisere træningen seriøst, og evt. med opgaver og øvelser hvor de ældre har mulighed for at evaluere deres egen indsats, og på et fysisk niveau så de løbende har mulighed for at vurdere og opleve træningens effekt. Erna repræsenterer typiske feminine overvejelser i forhold til træningens effekt og giver indblik i kønsbaserede forskelle i opfattelsen af krop, aldring og fysisk træning. Interviewer: Hvilke oplevelser fik du kropsligt i forbindelse med træningen? Erna: Det gav noget smidighed. Det var godt. Vi havde også sådan et hyggeligt samvær med dem jeg var sammen med. Interviewer: Udover smidighed var der så andre ting? Erna: Jo, det var det sociale. Vi havde det meget godt sammen, til jul, påske og pinse havde vi frokoster sammen. Vi kunne bestille smørrebrød ovre på universitetet. Tidligere undersøgelser bekræfter dette mønster, hvor ældre kvinder fremhæver betydningen af sociale relationer til forskel fra ældre mænd, der fremhæver, at man skal kunne mærke forbedringerne, at det skal virke! Dette betyder ikke, at det sociale ikke har betydning for mændene, men det har anderledes betydning. Det kan fx være en anledning til at 17

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere