Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager"

Transkript

1 Region Hovedstadens Psykiatri Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Initiativer til at sikre at patienterne er med til at lave behandlingsplan Initiativer til at implementere patientforløbsbeskrivelser på det ambulante område KVALITET I BEHANDLINGEN Initiativer til nedbringelse af bæltefikseringer Den faglige kvalitet/akkreditering Etablering af døgnåben akutmodtagelse med 10 nye senge og akutteam Overordnet plan for betjening af patienter på tre nye botilbud Etablering af misbrugsteam KOMPETENTE MEDARBEJDERE Strategi for rekruttering af læger til PCA Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund Udvidelse af aktiviteter på de intensive afsnit gennem ansættelse af aktivitetsmedarbejder eller fysioterapeut EFFEKTIVE ARBEJDGANGE Initiativer til at implementere en forbedret aktivitets- og kapacitetsstyring i ambulatorierne Implementering af Fremtidens PCA

2 Indhold Indledning... 3 Centrets opgaver, organisering og overordnede udvikling... 4 Opgaver... 4 Organisering... 5 Overordnet udvikling... 7 Samarbejde på PC Amager...11 Årshjul...11 Kommunikation...13 Mål og indsatsområder Rammer...15 Virksomhedsplan Mål og indsatsområder på PC Amager...17 Fra ord til handling...24 Bilag

3 Indledning Psykiatrisk Center Amager er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, som omfatter ti voksenpsykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center. Formålet med denne årsplan er at sikre alle ledere og medarbejdere kender mål og retning for Psykiatrisk Center Amager, samt hvordan centerets og den enkelte afsnits mål hænger sammen med de overordnede mål for Region Hovedstadens Psykiatri. Dette er Psykiatrisk Center Amagers første årsplan. Årsplanen vil fremover blive udarbejdet hvert år i januar og formidlet til alle ledere og medarbejdere. Derudover vil den være en del af introduktionsmaterialet til alle nye medarbejdere. Årsplanen beskriver Psykiatrisk Center Amagers opgave, organisering, samarbejdsformer, kommunikation, mål og indsatsområder i

4 Centrets opgaver, organisering og overordnede udvikling Psykiatrisk Center Amager modtager patienter i alderen fra 18 år og opefter og har, med undtagelse af Christianshavn, hele Amager som optageområde. Fakta om Psykiatrisk Center Amager (afrundede tal): Optageområde: ca borgere på Amager i 2014 (uden Christianshavn) ambulante besøg i 2014 Plus tværfaglige besøg i sengepladser 1480 udskrivninger i sengedage i årsværk Centeret har døgnafsnit og ambulant behandling - og har i alt 110 sengepladser. Fra den 1. april 2015 vil der være 120 sengepladser. Centeret består af en akutmodtagelse, døgnafsnit med subspeciale i debuterende psykoser, lidelser i skizofrenispektret, affektive lidelser, et rehabiliteringsafsnit, samt et ældrepsykiatrisk afsnit. Centret har derudover fire ambulatorier, et psykiatrisk ambulatorium med tre subspecialiserede teams og to OP teams, et psykoterapeutisk ambulatorium, et OPUS-ambulatorium og et ældrepsykiatrisk ambulatorium. En stor del af den ambulante behandling er samlet på Hans Bogbinders Allé og fra 2015 også OPUS ambulatoriet. Opgaver Behandling Psykiatrisk Center Amagers opgave er at diagnosticere, behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiatriske lidelser af en sådan sværhedsgrad, at behandling må finde sted i hospitalsregi enten ambulant eller under indlæggelse. Psykiatrisk Center Amagers overordnede mål med behandling er, at: Patienterne bliver helbredt eller opnår øget færdighed i at mestre egen sygdom og livssituation. Patientforløbene opleves som sammenhængende og behandlingen af høj kvalitet. Patienterne er tilfredse med behandlingen og er inddraget i deres eget behandlingsforløb. Uddannelse Psykiatrisk Center Amager har derudover en opgave i at uddanne alle faggrupper inden for de sundhedsfaglige uddannelser på både grunduddannelses- og videreuddannelsesniveau. Psykiatrisk Center Amagers overordnede mål med uddannelse er, at: 4

5 Uddannelse på grund- og videreuddannelsesniveau er af høj kvalitet, og studerende får udbytte af undervisningen og lyst til at arbejde på Psykiatrisk Center Amager. Organisering Vi har på Psykiatrisk Center Amager gennem de sidste år arbejdet med at skabe mere sammenhængende forløb for patienterne. Det afspejler sig i vores organisering, idet vi har organiseret os i forløbsstrenge, hvor der er et tæt samarbejde mellem ambulatorier og døgnafsnit,, så patienter oplever størst mulig sammenhæng mellem ambulant behandling og behandling under indlæggelse. Centerledelsen består af: Centerchef Line Duelund Nielsen Klinikchef Vibeke Råberg Mikkelsen Udviklingschef Nanette Forner Centerledelsen varetager både den overordnede strategiske ledelse af centret, udvikling af centret samt den daglige driftsledelse. 5

6 Centerledelsen er sammensat med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og ledelsesmæssige kompetencer og har derfor forskellige opgaver. Centerledelsen arbejder som en enhedsledelse, dvs. at centerledelsen i fællesskab har det samlede ansvar for udvikling og drift på centret og samarbejder og koordinerer arbejdet tæt. Centerledelsen har det overordnede ansvar for centrets udvikling og drift, og afsnitsledelserne har ansvaret for patientbehandlingen og udvikling og drift af de enkelte afsnit. Administrationschefen og Leanforløbsleder understøtter centerledelsen og afsnitsledelserne med kerneopgaven i fokus. En nærmere beskrivelse af hvem der har ansvar for hvad, kan findes på intranettet under Organisation og ledelse. Centrets kliniske medarbejdere varetager kerneopgaven: diagnostik behandling pleje rehabilitering af patienter undervisning uddannelse forskning Administrationen varetager administrative opgaver som økonomi og personale og understøtter arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed, kommunikation, klinisk it, drift og arbejdsmiljø. Administrationens fokus er at servicere og understøtte det kliniske arbejde. Leanstaben skal være med til at sikre implementering af en forbedringskultur ved hjælp af leanværktøjer. Psykiatrisk Center Amager er organiseret således, at det tværfaglige personale - psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter - refererer til afsnitsledelsen på det afsnit, de er ansat på. For at sikre den faglige udvikling og koordinering på hvert af de tværfaglige områder er der ansat en chefpsykolog og en faglig koordinator for socialrådgiverne, fysioterapeuter samt ergoterapeuter. Sekretærerne refererer til den ledende lægesekretær. 6

7 Overordnet udvikling Psykiatrisk Center Amager er inde i en spændende udvikling, idet centret får udvidet sine opgaver de kommende år, og der er igangsat en række flerårige udviklingstiltag, som vil udvikle og præge centret. I 2015 skal centret etablere en døgnåben akutmodtagelse og et akutteam i tilknytning til akutmodtagelsen. Akutmodtagelsen udvides derudover med et intensivt afsnit for dels at kunne modtage akutte patienter fra PC Hvidovre og for dels at kunne modtage flere akutte patienter i forbindelse med at Københavns Kommune etablerer tre nye botilbud på Amager de kommende to år. Centret har i 2015 også fået midler til at udvide OPUS-ambulatoriet og Psykoterapeutisk Ambulatorium og til et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune om etablering af et fælles misbrugsteam. Derudover indgår det i forslaget til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020), at PC Amager skal overtage en del af PC Hvidovres nuværende optageområde. Hvis Regionsrådet vedtager forslaget i juni 2015, skal centret i de kommende år udvide både sengekapacitet og den ambulante kapacitet for at kunne modtage de nye patienter. Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri indgår Psykiatrisk Center Amager derudover i den omfattende udvikling der sker på psykiatriområdet disse år. De største tværgående udviklingsområder på centret er: Fremtidens PCA Psykiatrisk Center Amager har i 2014 fået lavet en rapport, der beskriver medarbejdere og lederes oplevelse af centrets potentialer og udfordringer. Rapporten om Fremtidens PC Amager indeholder en række gode og relevante anbefalinger, som vi i det kommende år skal arbejde med at implementere. Formålet med arbejdet er at forbedre patientbehandlingen og medarbejdernes trivsel på centret, så fremtidens PC Amager bliver et endnu bedre behandlingssted og arbejdsplads. Arbejdet følger dermed også op på centrets trivselsmåling fra 2014 (TrivselOP). Vi har lavet en samlet plan over hvilke konkrete initiativer vi vil sætte i gang på baggrund af rapporten. Initiativerne favner bredt og omhandler både udvikling af den faglige kvalitet, arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation på centret. For hvert initiativ er der nedsat en mindre arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med forslag til en løsning og en plan for hvordan løsningen skal føres ud i livet. Forslagene skal godkendes af centerledelsen og herefter kommunikeres og implementeres. Status kan løbende følges i nyhedsbreve og på statustavlerne på Digevej og Hans Bogbinders Alle 7

8 Kvalitet og faglighed PCA skal sikre høj faglig kvalitet i patientsikkerheden og patientbehandlingen. Der er derfor lagt en plan for, hvordan vi sikrer forankring af retningslinjer, vejledninger og standarder i behandlingen, så det afspejles i det kliniske arbejde også efter akkrediteringen i Dette vil være med til at sikre faglig målrettet og evidensbaseret patientbehandling samt sikre, at patienterne får den behandling, som følger retningslinjerne fra Nationale Reference Programmer, kliniske retningslinjer og vejledninger fra Region Hovedstadens Psykiatri. Centret vil de kommende år styrke den fælles undervisning og uddannelse, så vi derigennem udvikler det faglige miljø på centret til gavn for patientbehandlingen. Forskning Forskning er endnu et udviklingsområde på centeret de kommende år. Centerets nuværende forskningsområde er selvmordsforebyggelse og i de kommende år vil vi gerne udvide og opprioritere forskningen, så centret får udviklet et forskningsmiljø på centret og et forskningssamarbejde med de øvrige forskningsmiljøer i Region Hovedstadens Psykiatri.. I 2015 vil der derfor blive lavet en strategi for forskningen på Psykiatrisk Center Amager. Sammenhængende patientforløb Psykiatrisk Center Amager arbejdede i med det sammenhængende patientforløb. Dette arbejder fortsætter vi med og styrker i 2015 for til stadighed at sikre fokus på bedre sammenhæng og kvalitet i patientforløbet. Kommunesamarbejde Samarbejdet med kommunerne er helt centralt for patienternes oplevelse af sammenhængende forløb. Kommunesamarbejdet skal derfor styrkes og udvikles de kommende år både det daglige samarbejde i de enkelte patientforløb, de faste samarbejdsfora og fælles udviklingstiltag. Konkret skal der etableres et fælles integreret behandlingsteam for patienter med psykiske lidelser og misbrug sammen med Københavns Kommune, vi skal udvikle botilbudsbetjeningen på PC Amager, og vi skal have særligt fokus på samarbejdet om patienter, der venter på bolig og patienter som hyppigt genindlægges. Brugerdeltagelse Region Hovedstadens Psykiatri har lavet en ambitiøs strategi for brugerdeltagelse. Psykiatrisk Center Amager er i gang med at implementere denne strategi, bl.a. ved at inddrage patienter i udarbejdelsen af egen behandlingsplan, ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund og generelt at inddrage og involvere patienter og pårørende i både behandlingen, organisationen og i udviklingen af PCA. 8

9 Niveauer i brugerdeltagelse og -samarbejde De kommende år vil der være fokus på i endnu højere grad at inddrage patienter og pårørende i både egen behandling og i centrets drift og udvikling. Tvang Regeringen har et mål om at halvere antallet af bæltefikseringer frem til Psykiatrisk Center Amager er godt på vej, idet centret nedbragte antallet af bæltefikseringer med ca. 20 pct. fra 2013 til I 2015 skal vi nedbringe antallet af bæltefikseringer med 100 stk. svarende til ca. 20 pct. reduktion ift Det er vores ambition på sigt at blive et bæltefrit center. Der skal selvfølgelig være den nødvendige sikkerhed for patienter og personale, og centret har derfor fokus på øget inddragelse af patienterne, forbedrede aktivitetsmuligheder og fysiske rammer på afsnittene, kompetenceudvikling og udvikling af faglige metoder. Forbedringskultur På Psykiatrisk Center Amager har vi arbejdet struktureret med implementering af lean og forbedringskultur siden april I 2015 styrker vi leanarbejdet ved systematisk at anvende relevante leanværktøjer i forbindelse udviklingstiltag og forbedringer, ved at udvikle og anvende fælles standarder og ved løbende uddannelse af både ledere og medarbejdere. Gennem ugentlige forbedringsmøder i hele organisationen sikrer vi opfølgning på vores mål og løbende forbedringer af driften gennem involvering af medarbejdere. Vi vil være bedre til at dele erfaringer gennem fælles undervisning og forbedringstemadage på centret og, og vi vil blive bedre til at måle effekten af forbedringerne. Samtidig vil vi være endnu bedre til at inddrage patienterne i vores forbedringsarbejde. 9

10 I udviklingen af en forbedringskultur er brugen af data som baggrund for prioriteringer et særskilt fokusområde. Udviklingsinitiativer initieres på baggrund af analyse af data, som belyser det aktuelle niveau, ligesom særlige indsatser følges op af hyppige målinger. Dette gøres både for at sikre, at ressourcerne anvendes dér, hvor der er mest brug for dem, men også for at sikre, at der er kvalitet i og effekt af de indsatser, der iværksættes. Centerledelsen og afsnitsledelserne skal have kendskab og let adgang til data, så de hurtigt kan iværksætte indsatser. Alle de data, der bruges i forbindelse med målstyring, ligger tilgængeligt på P:\PC Amager\DATA - målstyringsmøder på ALLE afsnit 10

11 Samarbejde på PC Amager Medarbejdere og ledere på PC Amager ønsker involvering og tydelige mål og retning for centret, for afsnittet og for den enkelte medarbejder. Vi har derfor lavet et årshjul, som skal bidrage til at skabe mål, retning og prioritering på tværs af centret og på de enkelte afsnit rød tråd i mål og indsatser - fra virksomhedsplan for RHP, til centret og til det enkelte afsnit involvering af ledere og medarbejdere Årshjul Årshjulet neden for beskriver, hvordan vi samarbejder om at sætte mål og følge op på målene. Neden for ses en oversigt over de enkelte mødefora, indholdet af møderne, deltagere, mødefrekvens og ansvarlig for møderne. 11

12 Formålet med at mødes i forskellige mødefora i årshjulet er at sikre: *mål, retning og prioritering på tværs af centret og på de enkelte afsnit *rød tråd i mål og indsatser - fra virksomhedsplan for RHP, til centret og til det enkelte afsnit *involvering af ledere og medarbejdere Mødetype Indhold Deltagere Frekvens Ansvarlig Forbedringsmøde Centerledelsen Status for målopfyldelse, nye forbedringsforslag, prioriterings af forslag, status på igangværende tiltag CL Tirsdag 15 min CL Forbedringsmøde med afsnitsledelser fra døgnafsnit Status for målopfyldelse, nye forbedringsforslag, prioriterings af forslag, status på igangværende tiltag CL og aftsnitsledelser Onsdag 15 min CL Status for målopfyldelse, nye forbedringsforslag, prioriterings af forslag, status Forbedringsmøde med afsnitsledelser fra ambulante afsnit på igangværende tiltag CL og aftsnitsledelser Onsdag 15 min CL Forbedringsmøder på afsnitsniveau Status for målopfyldelse, nye forbedringsforslag, prioriterings af forslag, status på igangværende tiltag alle på et afsnit Ugentligt (ons-fre)15 min Afsnitsledelse CL deltagelse i forbedringsmøder på afsnitsiveau Status for målopfyldelse, nye forbedringsforslag, prioriterings af forslag, status på igangværende tiltag CL og alle på et afsnit Månedligt 15 min CL Overlægemøder Drøftelse og sparring på ledelsesopgaverne - og udfordringerne i forhold til faglig ledelse, strategisk ledelse, personaleledelse og driftsledelse Klinikchef og overlægere Månedligt 1 time Klinikchef Afdelingssygeplejerskemøder Drøftelse og sparring på ledelsesopgaverne - og udfordringerne i forhold til faglig Udviklingschef og ledelse, strategisk ledelse, personaleledelse og driftsledelse afdelingssygeplejersker Månedligt 1 time Udviklingschef Personalemøder Alle afsnit afholder personalemøder 2 timer i løbet af to måneder. alle på et afsnit Hver anden måned 2 timer Afsnitsledelse Dialogmøder *Præsentation af afsnittets forbedringstavle *Afsnittets resultataftale *Kvalitet, UTH og klager *Ledelse og kommunikation *Evt. CL og aftsnitsledelser Månedligt 1 time CL Ledertemadag *Status siden sidst *Workshops om mål og indsatsområder på afsnitsniveau *Workshops om strategiske og faglige indsatsområder i årsplanen *Workshops om strategiske og faglige indsatsområder i årsplanen *Workshops resultataftale og årsplan CL og aftsnitsledelser Januar 1 dag Juni 1 dag September 1 dag November 1,5 dag CL Temadag i afsnit Temadag for MED-udvalg *Siden sidste *Workshops om mål og indsatsområder på afsnitsniveau *Workshops om faglige indsatsområder *Siden sidst *Trivsel og arbejdsmiljø *Mål og indsatsområder på centeret alle på et afsnit Medudvalg 2. Kvartal 1 dag 4. kvartal 1 dag 2. Kvartal 1 dag 4. kvartal 1 dag CL Afsnits- eller teamledelse Derudover har centret følgende faste samarbejdsfora: Det lokale MED udvalg LMU (lokalt MED udvalg) er det formelle forum, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab drøfter forhold, der sikrer en god og dynamisk arbejdsplads. LMU mødes en gang om måneden og har to temadage om året. Arbejdsmiljøarbejdet er en del af LMU arbejdet. Arbejdsmiljøgrupperne mødes fire gange årligt og drøfter specifikke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsvurderinger (APV), handleplaner m.v. Kvalitetsudvalg Centret har et Kvalitetsudvalg, som har til opgave at sikre implementering af nationale og regionale faglige vejledninger og retningslinjer på centret og at udvikle og koordinere lokale instrukser og retningslinjer. Nøglepersoner mv Psykiatrisk Center Amager har en række funktioner, som varetages og støttes gennem nøglepersoner, ressourcepersoner, tovholdere og superbrugere. På intranettet finder man en liste over disse. 12

13 Kommunikation Psykiatrisk Center Amager har fokus på god kommunikation i forhold til medarbejdere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Intern kommunikation Målet for den interne kommunikation er at sikre, at alle ansatte har let adgang til relevant information og mulighed for videndeling, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt og se sammenhængen mellem det daglige arbejde og de strategiske målsætninger. Psykiatrisk Center Amager lægger stor vægt på, at informationsstrømme og den daglige kommunikation er åben, effektiv og nemt tilgængelig for alle. Der lægges også stor vægt på, at alle ledere og medarbejdere benytter de tilgængelige kommunikationskanaler til at holde sig á jour med relevant information og faglig viden. Der skal være synlighed om beslutninger både de beslutninger, som centerledelsen træffer, og beslutninger, der kommer fra Region Hovedstadens Psykiatri, Region Hovedstaden, eller andre. I 2015 skal vi skabe redskaber til en fortsat forbedret og mere effektiv kommunikation og videndeling. Kanaler til intern kommunikation og videndeling: PCA Nyt - udkommer elektronisk ca. hver 14. dag. PCA Ledernyt - udkommer elektronisk ca. hver 14. dag Outlook mail og kalendersystem Fælles dokumentdrev 13

14 Psykiatrisk Center Amager har vores eget intranet. Her finder du fx information om interne arrangementer/uddannelsesaktiviteter, it-forhold, stillingsopslag, personaleblanketter, link til brandkursus, VIP mv. På Intranettet er der oprettet en kalender, hvor alle større arrangementer indskrives. Hvis arrangementet har en tilmelding, kan dette ske via kalenderen. PCA s intranet udbygges og forbedres yderligere i Information via nærmeste leder Ledelseskommunikation. Vi har i 2014 udviklet fælles standarder til en styrket ledelseskommunikation, som vi i 2015 skal afprøve og anvende og løbende forbedre Standard Formål Hvem Talepapir Hvem har ansvar for hvad Spørgsmål/svar Skal hjælpe med at oversætte/forklare årsag til ændringer Skal hjælpe med at beskrive, hvem der har ansvaret for hvad i forbindelse med en ny opgave/ændring Skal hjælpe til med at forudse, hvilke spørgsmål, man kan få ifm. med en forandring eller opgave og dermed hjælpe til svar Centerledelsen, Afsnitsledelser, Administration alle, der skal kommunikere en ny opgave/ændring Ekstern kommunikation: Målet med den eksterne kommunikation er at sikre, at patienterne får relevant information om deres sygdom og behandling, og at de og deres pårørende oplever Psykiatrisk Center Amager som et imødekommende sted, der kommunikerer på en respektfuld, vedkommende og anerkendende måde. Målet er samtidig, at samarbejdsparter oplever at de er velinformerede om centrets behandlingstilbud, organisering og udvikling. Kanaler til ekstern kommunikation Trykt patient- og pårørendeinformation (pjecer, plakater, annoncer mv.) Psykiatrisk Center Amagers hjemmeside: 14

15 Mål og indsatsområder 2015 Rammer Rammerne for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Amager er fastlagt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020, de politiske visioner og det årlige budget. Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri er vores opgave at sikre, at de overordnede politiske visioner og mål udmøntes konkret. Retningen for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er fastlagt i visionerne for fremtidens psykiatri, som Regionsrådet tiltrådte i december Ligeledes baseres udviklingen af psykiatrien på regeringens langsigtede handleplan for psykiatriområdet. Dette suppleres af den fælles strategi i Region Hovedstaden, Fokus og Forenkling, som sætter en klare mål for alle i Region Hovedstaden. Med budget 2015 har vi i Region Hovedstadens Psykiatri fået mulighed for at gennemføre en række omlægninger, hvor den overordnede retning er: vi udbygger den ambulante kapacitet vi udvikler akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø vi omlægger sengekapaciteten, så vi får færre, men bedre bemandede senge. vi samler funktioner, effektiviserer og skærper vores sundhedsfaglige profil. For Psykiatrisk Center Amager betyder det som tidligere nævnt, at vi i 2015 skal: etablere en døgnåben akutmodtagelse med 10 intensive senge og et akutteam på Digevej etablere et tværs-sektorielt misbrugsteam på HBA udvide OPUS og Psykoterapeutisk ambulatorium Virksomhedsplan 2015 Region Hovedstadens Psykiatri laver hvert år en virksomhedsplan, som fastlægger mål og indsatsområder for hele hospitalet. Virksomhedsplanen udgør rammen for Psykiatrisk Center 15

16 Amagers mål og indsatsområder. Udgangspunktet er, at alt hvad vi gør, skal skabe værdi for patienten: I 2015 er følgende indsatser prioriteret: Udgangspunkt i patientens ønsker og behov Forbedre kvaliteten af behandlingen Udvikle medarbejdernes kompetencer Skabe mere effektive arbejdsgange De konkrete indsatsområder er Hele virksomhedsplanen kan læses på intranettet. Udover de strategiske indsatsområder, skal alle centre nå og arbejde efter 13 fælles driftsmål. 16

17 Driftsmål 2015 Nogle mål retter sig mod alle afsnit, mens andre retter sig specifikt mod ambulatorier eller døgnafsnit. Udmøntningen af og opfølgningen på mål sker på de ugentlige forbedringsmøder. Mål og indsatsområder på PC Amager Psykiatrisk Center Amagers indsatsområder for 2015 er den konkrete udmøntning af de indsatser, som indgår i Region Hovedstadens Psykiatris virksomhedsplan og særlige indsatsområder på PC Amager. Indsatsområderne i 2015 er: 17

18 Patienternes ønsker og behov Ventet og velkommen Patienter og pårørende på PC Amager skal opleve at være ventede og velkomne. God serviceadfærd og indretning har betydning for den samlede oplevelse, som patienter og pårørende har på og omkring hospitalet, og formålet med indsatsen er at forbedre denne oplevelse. Initiativ Pr. 1. januar 2015 Implementering af patientvenlige besøgstider. PCA vil sikre, at patienterne kan få besøg, når de har behov for det. PCA vil lave en udsmykningsplan for centret mhp at skabe mere imødekommende fysiske rammer. I forbindelse med ombygning af Akutmodtagelse på Digevej samt HBA vil PCA sikre patientvenlig modtagelse. PCA vil lave en plan for 2. halvår 2015 for yderligere aktiviteter inden for indsatsområdet ventet og velkommen på baggrund af input fra patienter, pårørende og personale Succeskriterier Senest den 15. januar 2015 vil besøgstider være afskaffet. Husordner vil være tilpasset 1. april Recovery og brugerdeltagelse Visionerne for fremtidens psykiatri peger på, at behandlingen skal være baseret på en recoveryorienteret tilgang, rehabilitering og netværksinddragelse. Vi vil i 2015 fortsætte arbejdet med at udvikle inddragelsen af patienter og pårørende. Initiativ PCA vil udvikle en konference- og stuegangstruktur på alle afsnit, der sikrer, at alle patienter er involveret i udarbejdelsen af deres behandlingsplan, samt at det dokumenteres. o Alle patienter skal være med til lave egne mål o Patienter skal vide, at de har en behandlingsplan samt vide, hvad der står og hvorfor o Behandlingsplan udgør det fælles redskabet i den daglige behandling o Pårørende inddrages i det omfang patient ønsker det Succeskriterier Min. 90 % af alle patienter har været med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingskonferencen/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges. Dette måles ved månedlige audits. Patienttilfredshed (Tablet måling) Kender du din behandlingsplan skal minimum være o Ambulante teams 90 % af de adspurgte patienter o Døgnafsnit 80 % af de adspurgte patienter 18

19 Patientforløbsbeskrivelser på det ambulante område I 2015 skal vi implementere de fælles patientforløbsbeskrivelser, som er udviklet for ambulante patienter i længerevarende behandlingsforløb. Formålet er en recovery-orienteret behandling, som er tilpasset patientens behov og ønsker, og hvor forløbene i højere grad er tidsmæssigt afgrænsede, så alle patienter der har behov kan få behandling uden ventetid. Initiativ I 1. kvartal 2015 afholdes fire forbedringsevents med afsæt i de fire forskellige patientforløbsbeskrivelser på tværs af relevante team med henblik på at have implementeret de nye patientforløbsbeskrivelser: o Patienter med psykose o Patienter med ikke psykotiske lidelser og lavt funktionsniveau o Ældrepsykiatriske patienter o Patienter med debuterende psykoser o Herunder tillægsbeskrivelser Som en del af arbejdet vil der blive lavet en kapacitetsanalyse, der skal munde ud i ugeplaner for alle medarbejdere i ambulante teams, så den fremtidige løsning er afstemt med ressourcer og lever op til ydelseskrav. Succeskriterier Alle patientforløbsbeskrivelser er implementeret senest den 1. juni Teams skal i forbindelse forbedringsevents sætte mål for max % akutte indlæggelser fra ambulante afsnit og følge udviklingen på deres forbedringsmøder. I alle forbedringsevents i det ambulante skal der som minimum deltage 1 personaler fra døgnafsnit for at sikre det sammenhængende patientforløb på tværs af ambulant og døgnbehandling. Kvalitet i behandlingen Nedbringelse af bæltefikseringer Der er nationalt indgået en aftale om at nedbringe tvangsanvendelse i psykiatrien, herunder at halvere andelen af personer, som tvangsfikseres i Det kræver en bred indsats og ledelsesmæssigt fokus, herunder udvikling af en kultur, der igennem innovation og mod til at tænke nye tiltag, understøtter målet. Initiativ Forvagt/kontaktperson skal i samarbejde med patient udarbejde risikovurdering ved forsamtale og lave handleplan for de kommende 24 timer ved indlæggelse Hver ny patient skal have tilknyttet en kontaktperson i de første 24 timer som patientens guide ved indlæggelse for at sikre en god og rolig introduktion til afsnittet Der skal laves BVC score på alle patienter i døgnets 24 timer og handleplan, hvis score er over 2 19

20 Udvide aktivitetsmuligheder for patienter ved ansættelse og uddannelse af aktivitetsmedarbejder For patienter, der har været udsat for tvang skal kontaktperson sammen med patient lave en handleplan i forbindelse med udskrivelse, som skal være kendt af Akutmodtagelsen ved genindlæggelse Uddannelse af personale i DAT samt deeskalering og psykopatologi med henblik på at nedbringe antallet af bæltfikseringer. Aktiv anvendelse af sanserum gennem uddannelse af personale Ansættelse af medarbejder med brugerbaggrund til samtaler med patienter og uddannelse af personale Succeskriterier Der skal i 3. kvartal 2015 afholdes patient feed back møde på de to intensive afsnit med henblik på at få en kvalitativ vurdering af patienternes tilfredshed med og forslag til forbedringer af: o Introduktion til afsnit o Aktiviteter ved afsnit o Din behandling på afsnit 100 % af alle patienter, hvor der har været tvang under indlæggelse, skal have en handleplan ved udskrivelse. Måles ved audit. Antallet af bæltefikseringsepisoder skal nedbringes med 26 % ift. baseline svarende til max 100 episoder på de værende afsnit. De intensive afsnit udvikler en metode til, hvordan de vil måle bedring af det psykiske arbejdsmiljø, samt hvad målet skal være. Herunder følger udviklingen i sygefravær grundet vold og trusler. Akkreditering og styrket faglig kvalitet Psykiatrisk Center Amagers behandling skal til hver en tid leve op til nationale mål og faglige standarder, og den faglige kvalitet skal være dokumenteret. Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Amager skal akkrediteres ved DDKM i april Der skal derfor i årets første måneder arbejdes med forberedelser til akkrediteringen ved målrettede indsatser på alle afsnit for udvikling af den faglige kvalitet og de faglige kompetencer. Initiativ PCA følger den overordnede plan fra Kristineberg og arbejder med de indsatser, mål og evalueringsmetoder, der iværksættes for de 8 patientsikkerhedskritiske standarder. I kvalitetsrådet på PCA arbejder medarbejdere og ledere med udfærdigelse af de nødvendige handleplaner, som alle afsnitsledelserne skal implementere. PCA har nedsat 3 arbejdsgrupper, som arbejder med implementering af de vejledninger som tilhører specifikke diagnosespor. Systematisk anvendelse af retningslinjer og vejledninger i alle afsnit skal styrke den faglige kvalitet, og at PCA består akkrediteringen i Efter akkrediteringen skal der udvikles en metode, der sikrer, at alle afsnit løbende følger og udvikler kvaliteten, herunder en metode til løbende introduktion og uddannelse af medarbejdere i gældende faglige vejledninger og retningslinjer. Succeskriterier 20

21 Alle afsnit skal kunne dokumentere behandlingen og sygeplejen med afsæt i gældende vejledninger og standarder. Herved vil PCA nå alle 8 patientsikkerhedskritiske standarder og bestå akkreditering. Alle afsnitsledelser skal inden den 15.1 kende deres ansvar og roller ift. forberedelserne til akkreditering Kompetente medarbejdere Vold og trusler I 2015 skal arbejdet med at forebygge og håndtere vold og trusler om vold styrkes. Det sker bl.a. som led i en tæt opfølgning på TrivselOP, der blev gennemført i 2014, og hvor et af indsatsområderne er vold og trusler om vold Initiativ Inden den 1. marts 2015 skal der lægges en plan for, hvornår og hvordan der skal ske en kompetenceudvikling i og forståelse af symptomer hos den psykotiske patient, den kognitive tilgang/dat og deeksaleringsstrategier Der skal laves en handleplan for PCAs forebyggelse af vold og trusler senest den 1. marts Heri skal der indgå en dataanalyse af de indberettede sager om vold og trusler med henblik på at kunne foretage en systematisk gennemgang af episoder på personalemøder med fokus på, hvad lykkes i forhold til forebyggelse Succeskriterier Tidstro og korrekt registrering skal følges på tavlemøderne ugentligt med henblik på om vold og trusler bliver registreret samt effekten af forbedringstiltag. Opfølgning sker via audit på forbedringsmøderne af indsatser hver anden måned. Alle afsnit og ambulatorier skal have en øget oplevelse af, at fokus på redskaber og støtte, hjælper. De skal i den forbindelse sætte mål for nedbringelse af vold og trusler, når handleplan er færdig i marts Alt personale skal deltage i vedligeholdelsestræning minimum en gang om året på alle afsnit dog tre gange om året på de intensive afsnit. Dette måles ved P-sags audit en gang årligt. Effektive arbejdsgange Aktivitets- og kapacitetsstyring i ambulatorierne For at sikre at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt og effektivt samt at der ikke er ventetid på behandling skal aktivitets- og kapacitetsstyringen i ambulatorierne forbedres. Initiativ Alle ambulatorier skal inden 1. juni 2015 have lavet kapacitetsanalyse og ugeplaner i forbindelse med implementering af patientforløbsbeskrivelser Alle ambulante teams skal have værktøjer til at styre deres kapacitetsflow inden 1. juni

22 Plan for at sikre en tidsplan og ensartet og korrekt registrering, herunder registrering på BAM- ID senest 15. januar 2015 Den 20. januar 2015 skal der være en forbedringsevent for alle ambulante team, hvor målet er at skabe enighed og forståelse af korrekt registrering Succeskriterier Min 100 % overholdelse af aktivitets- og indtagsbudget på afsnitsniveau. 100 % overholdelse af, at der max. må gå mellem 21 dage mellem 1. og 2. besøg i pakkeforløbene PTA skal opstille mål for det gode patientforløb via data fra WEB modul inden 1. marts % overholdelse af max. 8 dage fra henvisningen er modtaget, til patienten indkaldes 100 % overholdelse af udrednings- og behandlingsretten for alle patienter Omstillinger i budget 2015 PC Amager er blevet tilført ressourcer til nye initiativer og funktioner i budgettet for Inden den 15. januar 2015 skal der være en overordnet handleplan for etablering af døgnåben akutmodtagelse, herunder akutteams med henblik på ibrugtagning 1. april 2015 Inden den 1. marts 2015 skal der være en plan for udvidelse af kapacitet i forbindelse med betjening af nye patienter på tre nye botilbud i Københavns Kommune. Herefter skal der senest 1. juni 2015 udvikles en model for den fremtidige botilbudsbetjening Etablering af misbrugsteam med Københavns Kommune med henblik på ibrugtagning senest 1. maj 2015 Nyt personale til Psykoterapeutisk Afsnit er ansat senest 1. januar 2015 Nyt personale til OPUS er ansat senest 1. januar Herunder skal der ske en afklaring af den fremtidige fysiske placering senest 1. marts 2015 PCA ansætter tre medarbejdere med brugerbaggrund i perioden december marts 2015 Udvidelse af aktiviteter på lukkede afsnit gennem ansættelse af aktivitetsmedarbejder eller fysioterapeut senest den 1. marts Fremtidens PCA I forlængelse af rapporten om Fremtidens PC Amager har vi planlagt en række indsatser, som vi skal arbejde med i Initiativer: Fælles standard til ledelseskommunikation Centerledelsens synlighed Ledelsesopgaven og ledelsessamarbejdet på PC Amager Mål, retning og prioritering Plan for leanarbejdet 2015 Plan for administrativ støtte Databehov og ledelses-information 22

23 Plan for kommunikation på PC Amager Det sammenhængende patientforløb version 2 Mødestruktur på PC Amager Plan for nedbringelse af overbelægning på døgnafsnit Plan for registreringspraksis Strategi for Forsknings- og universitetsfunktion Det gode uddannelsesforløb for yngre læger Strategi for rekruttering af læger til PC Amager Strategi og retningslinjer for kompetenceudvikling Plan for hvordan overlægers vagtplan bliver tilgængelig Plan for de fysiske rammer HBA Handleplan for sygefravær Plan for MUS Model for organisering af det tværfaglige område Årets gang med fest og sang Succeskriterier: Mål for effekt: 1 år efter handlingsplanen er iværksat, skal trivslen på centret være forbedret fra 61 % i dag til 75 %. Måles ved mini-trivselsmåling af det psykiske arbejdsmiljø Mål for involvering: 1 år efter handlingsplanen er iværksat, skal 50 % af medarbejderne have været involveret i arbejdet med Fremtidens PC Amager Mål for kendskab: Ved årsskiftet 2014/2015 skal 80 % af centrets medarbejdere have kendskab til handlingsplanen for Fremtidens PC Amager og ved løbende målinger skal 80 % af medarbejderne have kendskab til status for planen. For at se nærmere detaljer kan du kigge i planen for Fremtidens PCA, der er opdateret på intranettet og foran konferencerummet på Digevej samt på HBA. 23

24 Fra ord til handling Resultataftale for afsnit I 2015 har alle afsnit indgået en resultataftale med Centerledelsen, hvor afsnitsledelserne selv har bidraget med hvilke indsatser de enkelte afsnit skal arbejde med for at understøtte Psykiatrisk Center Amagers resultataftale og dermed Region Hovedstadens Psykitri s virksomhedsplan. Temadage Som en del af årshjulet vil der være temadage for Centerledelse, afsnitsledelser, alle afsnit og medarbejderudvalg. Formålet er at sikre mål, retning og prioritering på tværs af centret og på de enkelte afsnit samt at skabe en rød tråd i mål og indsatser - fra virksomhedsplan for RHP, til centret og til det enkelte afsnit. Dette skal ske via involvering af ledere og medarbejdere. Emner i de fire kvartaler vil være: 1. kvartal: Mål og indsatsområder på afsnitsniveau 2. kvartal: Strategiske og faglige indsatsområder i årsplanen 3. kvartal: Strategiske og faglige indsatsområder i årsplanen 4. kvartal: Resultataftale og årsplan Forbedringsmøder I 2015 vil Psykiatrisk Center Amager intensivere arbejdet med forbedringsmøder på alle niveauer. Det betyder, at: Centerledelsen holder forbedringsmøde i forbindelse med Centerledelsesmødet hvert tirsdag i centerets målstyringsrum. Alle har adgang til målstyringsrummet, da det er Centerledelsens ønske, at alle medarbejdere og ledere skal kunne følge med i centerets resultater. Hver onsdag vil det blive holdt forbedringsmøde mellem Centerledelsen og henholdsvis de ambulante afsnitsledelser samt døgnafsnittenes afsnitsledelser. Alle afsnit holder forbedringsmøder onsdag-fredag i deres afsnit Formålet med forbedringsmøderne er at sikre målopfyldelse, igangsætte nye forbedringsforslag, prioritering af forslag samt status på igangværende tiltag. 24

25 Bilag Plan over Psykiatrisk Center Amagers Indsatser 25

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad?

Beslutning og hvem gør hvad? Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: Mandag den 10. juni 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere