HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne"

Transkript

1 Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår 2004

2 Indholdsfortegnelse Grønne regnskaber Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Disposition Metode Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Interessenter Interessenter til virksomhedens miljøinformation Ledelse Medarbejdere Deltagende ejere Investorer Långivere Leverandører Kunder Tilsynsmyndigheder Nyhedsmedier Miljøorganisationer Naboer Blomstermodellen Afhandlingens model Sammenfatning af afhandlingens model Grønne regnskaber (1. generation) Bekendtgørelsens overordnede bestemmelser (1. generation) Bekendtgørelsens krav til indhold i det grønne regnskab (1 generation) Indledende oplysninger Ledelsens redegørelse Miljøpræstationen Informationsværdien for naboerne (1. generation) Sammenfatning af informationsværdien for naboerne (1. generation) Grønne regnskaber (2. generation) Bekendtgørelsens overordnede bestemmelser (2. generation) Bekendtgørelsens krav til indhold i det grønne regnskab (2. generation) Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Oplysninger om miljøforhold Informationsværdien for naboerne (2. generation) Sammenfatning af informationsværdien for naboerne (2. generation)

3 Indholdsfortegnelse Grønne regnskaber 6 Sammenfatning Konklusion Litteraturliste

4 1 Indledning Grønne regnskaber 1 Indledning Kommunikation med dine medmennesker og samarbejdspartnere er i dagens Danmark blevet et nøgleord. Både i privatlivet og indenfor erhvervslivet er kommunikation kommet på dagsordenen. Indenfor erhvervslivet er mange virksomheder blevet bedre til samt mere fokuserede på betydningen af kommunikation med deres interessenter. Mange virksomheder bliver i dag ledet med en mere åben ledelsesstil end for år tilbage. Man er blevet mere bevidst om betydningen af en åben dialog internt i virksomheden såvel som eksternt, og med erkendelsen af at denne åbenhed kan vende tifold tilbage, eventuelt i form af mere tilfredse medarbejdere, et godt forhold til lokalsamfundet og velvillige investorer. Erhvervslivet har åbnet op for informationsstrømmen med en bevidsthed om, at der også kan spores en gevinst for dem selv. Førhen bestod virksomhedernes kommunikation med interessenterne udelukkende af deres årsregnskab, som blev udarbejdet én gang om året. Årsregnskabet var henvendt til virksomhedens økonomiske interessenter, for eksempel investorer og långivere. I takt med udviklingen i samfundet begyndte flere virksomheder at øge informationen til ikke blot deres økonomiske interessenter, men også til de interessenter, hvorimellem der ikke var et økonomisk mellemværende. Flere virksomheder begyndte at fokusere mere og mere på ikke-finansielle rapporteringer som en del af informationen til interessenterne, men naturligvis stadigvæk med årsregnskabet som centrum. At virksomhederne på den måde udadtil viser samfundsengagement, samt at det ikke kun drejer sig om cool cash, kan være med til at skabe et godt omdømme ikke bare lokalt, men også nationalt og globalt og dermed skabe værdi for ejerne og for samfundet som helhed. Ikke bare som en tendens i samfundet, men også rent lovgivningsmæssigt, har betydningen af ikke-finansiel information vundet indpas. Den forholdsvise nye årsregnskabslov, der trådte i kraft den 1. januar 2002, er med til at vise tendensen i samfundet og blandt virksomhederne. Ledelsesberetningen er blevet en del af selve årsrapporten og indgår på lige fod sammen med resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen og noterne. Ledelsesberetningen skal være med til at give et retvisende billede af virksomheden og skal indeholde emner, som ikke direkte fremgår af det finansielle regnskab. Herved har man fra lovgiverens side af bragt fokus på, at det finansielle regnskab ikke kan stå alene i beretningen om virksomhedens nuværende status, men at det er væsentligt for helhedsbilledet, at der også medgår information af 3

5 1 Indledning Grønne regnskaber ikke-finansiel karakter. Et eksempel på information af ikke-finansiel karakter, som der nu er blevet krav om skal være omhandlet i ledelsesberetningen, er virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, såfremt det er af væsentlig betydning. Som noget nyt kan virksomhederne sammen med årsrapporten vælge at give supplerende beretninger. Det være sig beretninger om miljø, arbejdsmiljø, bæredygtighed etc., det vil sige ikke-finansielle beretninger. De supplerende beretninger er frivillige og indgår ikke som en del af det lovmæssige krav om et retvisende billede, men beretningerne skal det til trods naturligvis stadigvæk give et retvisende billede. Et af områderne for ikke-finansielle rapporteringer er miljøregnskaber/miljørapporter. Disse kan optræde særskilt, men specielt efter vedtagelsen af den nye årsregnskabslov vil man kunne se denne type afrapporteringer, som en supplerende beretning til årsrapporten. For visse virksomhedstyper er der lovkrav om, at de skal udarbejde et miljøregnskab et såkaldt grønt regnskab 1. De virksomhedstyper der er tale om er virksomheder, som har en vis påvirkning på miljøet og som kræver en miljøgodkendelse af myndighederne det være sig kommunalt eller amtskommunalt. Nogle betegner dem som miljøtunge virksomheder. Herved skiller de grønne regnskaber sig lidt ud fra mængden af ikke-finansielle rapporteringer, idet de er lovpligtige og med nærmere angivne regler for, hvorledes de skal udformes. For andre typer af ikke-finansielle rapporteringer, f.eks. videnregnskaber og sociale regnskaber er det op til virksomhederne selv at vurdere, hvorvidt de ønsker at udarbejde sådanne og hvad indholdet skal være. Et grønt regnskab kan optræde som en supplerende beretning til årsrapporten, men det er virksomheden der træffer dette valg. Alternativt kan den være tilgængelig uafhængig af årsrapporten. I 1995 blev miljøbeskyttelsesloven ændret og den første bekendtgørelse om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af grønt regnskab blev offentliggjort på baggrund heraf. De første grønne regnskaber skulle udarbejdes for regnskabsåret I 2002 kom der en ny bekendtgørelse på området. Bekendtgørelsen var en udløber af en evaluering 2 af de to første hold grønne regnskaber, som virksomhederne havde udarbejdet. 1 I nærværende afhandling vil begrebet grønt regnskab blive brugt om regnskaber, som er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 (tidligere nr. 975 af 13. december 1995) om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. 2 Miljøstyrelsen, Rapport om evaluering af de grønne regnskaber, juni

6 1 Indledning Grønne regnskaber Som anført i forordet i Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder skal de grønne regnskaber give offentligheden let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. Formålet er at forbedre borgernes muligheder for at følge virksomhedernes miljøarbejde men også den anden vej rundt at inspirere virksomhederne til at sætte indsatsen for miljøet i system og opnå forretningsmæssige fordele. 3 Så for at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden og dialogen mellem tilsynsmyndighed og virksomhed var miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen blevet revideret. At man i Danmark fra politisk side af har valgt at lovgive om visse virksomhedstypers pligt til udarbejdelse af et grønt regnskab - det vil sige en ikke-finansiel rapportering - skal ses i lyset af hvad der i 80 erne og først i 90 erne sker på globalt plan, i EU og nationalt. Der bliver fokuseret mere og mere på, at vi alle er med til i vores hverdag, via vores levevis, at påvirke naturen og miljøet, og at virksomhedernes produktion også har et væsentligt bidrag hertil. Midt i 90 erne lovgiver man så i Danmark om obligatorisk offentlig miljørapportering de grønne regnskaber - for visse virksomhedstyper. Det overordnede politiske mål med de grønne regnskaber var at vække interesse for og tilskynde til en aktiv miljøindsats hos virksomhederne og borgerne 4, samt at sikre offentligheden let tilgængelig information om, hvordan særligt forurenende virksomheder påvirker miljøet 5. En aktiv miljøindsats betyder beskyttelse af jorden, overfladevandet, grundvandet og luften. At beskyttelse af miljøet har så stor betydning for hele befolkningen skal ses med baggrund i, at påvirkninger på miljøet kan transporteres over store afstande. Som eksempler kan nævnes transport af forurening via Europas floder fra Østeuropa til Nordsøen samt syreregn stammende fra forbrændingsanlæg med ingen eller dårlig røggasrensning. Dertil kommer påvirkninger på miljøet, som kun opleves af nærmiljøet, men som alt andet lige vil have en kraftig her og nu virkning på omgivelserne. Det være sig påvirkninger, der relaterer sig til støj og lugt. Disse former for påvirkninger vil blive registreret af omgivelserne med det samme og vil medføre ubehag, men påvirkninger af denne art vil ikke blive transporteret over store afstande, eksempelvis til nabolande. Selv om vi som enkeltpersoner ofte ikke er opmærksomme på, at vi hver især er med til at påvirke naturen og dens ressourcer, via de varer vi køber, via den el vi dagligt bruger, via de 3 Miljøstyrelsen, Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder, s.7. 4 Miljøstyrelsen, Rapport om evaluering af de grønne regnskaber, juni 1999, s Orientering fra Miljøstyrelsen, Håndbog til udarbejdelse af grønne regnskaber, nr , s. 7. 5

7 1 Indledning Grønne regnskaber vaskemidler vi bruger etc., er det blevet mere og mere væsentligt at vi i nutidens brug og smid væk samfund gør os bevidste om, hvordan vi hver især har et ansvar herfor. I det ansvar ligger der også at vi som ansatte, virksomhedsejere m.v. er med til at påvirke i en positiv retning. De grønne regnskaber kan være en hjælp til på arbejdspladsen at fastholde fokus på virksomhedens påvirkning på miljøet og hele tiden tænke det ind i de forskellige beslutninger der træffes i virksomheden, men også som et bevis overfor omverdenen på, at virksomheden tager stilling til og forholder sig til hvorledes virksomhedens produktion indvirker på naturen og miljøet. En sidegevinst for virksomhederne, som udarbejder grønne regnskaber, kan være, at de ligefrem opnår forretningsmæssige fordele. Virksomheden kan eventuelt bruge de grønne regnskaber og deres indikation af virksomhedens fokus på miljøet i forbindelse med deres markedsføring, men også som et signal til miljømyndighederne, naboerne etc. om at de ikke har noget at skjule og at de er åbne overfor en konstruktiv dialog. Det vil sige, at naturen og dens ressourcer og de påvirkninger vi via vores levevis - og indirekte heraf virksomhedernes produktion har herpå bør vi ikke negligere, men derimod være bevidste om at vi har et medansvar. De grønne regnskaber er derfor interessante og kan være af betydning for os som samfundsborgere, idet de kan tjene som en indgangsvinkel til at opnå indsigt i de virksomheder, der omgiver os, og være med til at give et billede af, hvorledes den enkelte virksomheds holdning er til at varetage miljøets interesser. De grønne regnskaber skal som sagt give offentligheden let tilgængelig information om virksomhedens miljøforhold og det skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på information af en ikke fagligt kyndig læser 6. Det grønne regnskab kan have mange forskellige interessenter, som hver især har ønsker for, hvad det grønne regnskab skal give dem, men de forskellige interessenter har også meget forskellige indgangsvinkler til at kunne læse et grønt regnskab. En del af interessenterne vil være fagkyndige og have let ved at læse og forstå et grønt regnskab, hvorimod ikke fagkyndige kan have svært derved. Det grønne regnskab skal rettes mod og skrives til den brede offentlighed, som må antages ikke at være fagkyndige. Populært sagt kan man sige, at det grønne regnskab skal aflægges, så det kan læses og forstås af Maren i kæret. Interessenter til det grønne regnskab er mangeartede og med en vidt forskellig indgangsvinkel til området/emnet. Hvis man blandt interessenterne skal udvælge en gruppe, der må antages som udgangspunkt ikke at være fagkyndige og for hvem det oftest vil være vigtigt, at de 6 10, bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli

8 1 Indledning Grønne regnskaber grønne regnskaber fremtræder i en let tilgængelig form, vil naboerne være den mest nærliggende gruppe at betragte. Naboerne består af en broget gruppe, som har forskellig uddannelsesmæssig baggrund og flertallet vil efter al sandsynlighed ikke have særligt stort kendskab til miljøområdet og de termer, der normalt bruges inden for dette fagområde. Endvidere står der som tidligere nævnt også anført i forordet i Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder at formålet også er at give borgerne mulighed for at følge virksomhedernes miljøarbejde. Hvis man her tager udgangspunkt i betegnelsen borgere vil interessentgruppen naboer ligeledes være den mest nærliggende at betragte. 1.1 Problemformulering Idet naturen og miljøet som helhed har betydning for det samfund vi lever i, og at interessen herfor ikke er blevet mindre over årene og efter al sandsynlighed ikke bliver mindre med tiden, er det interessant at kigge nærmere på ét af de redskaber, der har øget informationen på miljøområdet, og som siden 1996 har været tilgængelige i Danmark nemlig de grønne regnskaber. Med udgangspunkt i det faktum at lovgivningen vedrørende grønne regnskaber i 2002 blev revideret med baggrund i at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden, har jeg i denne afhandling valgt at se nærmere på, hvorvidt det er sket. Som den brede offentlighed har jeg valgt at tage afsæt i interessentgruppen naboer, idet der her er tale om en bredt sammensat gruppe med vidt forskellige forudsætninger for at læse og forstå et grønt regnskab. Jeg vil tage udgangspunkt i følgende problemstilling: Har offentligheden fået større værdi af 2. generations grønne regnskaber her med særlig fokus på interessentgruppen naboer og deres informationsbehov. Problemstillingen vil blive belyst som følger: 1) Foretage en generel beskrivelse af 1. generation og 2. generation af de grønne regnskaber. Hvilke krav til indhold skulle/skal virksomheden opfylde? 2) Fremdrage 2. generations grønne regnskabers svagheder/styrker kontra 1. generations grønne regnskaber set i forhold til naboernes informationsbehov. 7

9 1 Indledning Grønne regnskaber Belysningen af punkt 2 vil ske ud fra et pointsystem af egen tilvirkning, hvor pointscoren vil være et udtryk for informationsværdien. For at understøtte problemstillingen vil jeg også belyse årsregnskabslovens sammenhæng med information/rapportering om virksomhedens miljøforhold samt begrebet interessenter mere generelt. Det er min formodning, før selve analysen, at 2. generations grønne regnskaber for interessentgruppen naboer har fået større relevans end 1. generations grønne regnskaber havde. Denne formodning bygger jeg på, at der er pågået et stort stykke arbejde forud for revideringen i 2002, og at man dermed alt andet lige må antage, at der er sket en forbedring. Det kan sammenfattes til følgende hypoteser: 2. generations grønne regnskaber har betydet, at interessentgruppen naboer får dækket deres informationsbehov bedre end de gjorde ved 1. generations grønne regnskaber. Når interessentgruppen naboer får dækket deres informationsbehov må det alt andet lige betyde, at den brede offentlighed dermed også får let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. 1.2 Afgrænsning De kvalitative egenskaber og grundlæggende kriterier, som der bør tages hensyn til i forbindelse med udarbejdelse af et grønt regnskab, herunder blandt andet udvælgelse af målgrupper, som man primært vil henvende sig til, vil ikke nærmere blive behandlet. I kapitlet om årsregnskabslovens sammenhæng med information/rapportering om virksomhedens miljøforhold vil der ikke blive redegjort nærmere for, hvem der er omfattet af årsregnskabsloven. Ligeledes vil der ikke blive redegjort for de forskellige regnskabsklassers mindstekrav til, hvilke bestanddele årsrapporten skal bestå af, herunder de specifikke krav til indholdet i ledelsesberetningen. Endvidere vil kvalitetskravene samt de grundlæggende forudsætninger, for eksempel klarhed, substans og væsentlighed, for udarbejdelse af årsrapporten ikke blive nærmere omtalt i denne afhandling. 8

10 1 Indledning Grønne regnskaber Ikke-finansielle rapporteringer, ud over grønne regnskaber, vil ikke blive behandlet i denne afhandling. For at afgrænse problemstillingen, vedrørende svagheder og styrker 7, har jeg valgt kun at tage udgangspunkt i, hvilke informationsbehov de private naboer har. Private naboer er beboere i virksomhedens nærmiljø, som bor i ejer- eller lejeboliger. Under begrebet naboer, som benyttes fremover i denne afhandling, hører eksempelvis ikke andre virksomheder, som ligger i virksomhedens nærmiljø. De øvrige interessenter vil i afhandlingen kun kort blive behandlet. Det formodes, at naboerne efterspørger informationer som flertallet af den brede offentlighed også efterspørger. Til den brede offentlighed hører selvfølgelig også interessenter, som efterspørger meget specifikke oplysninger, som kun netop de har brug for. I denne afhandling er naboer udvalgt som en slags synonym for den brede offentlighed. Hvorvidt det kan betragtes som den hele sandhed vil ikke nærmere blive diskuteret. Til fastsættelse af interessenternes informationsbehov har jeg valgt at tage udgangspunkt i Blomstermodellen. Modellen vil kort blive beskrevet, men der vil ikke blive redegjort for, hvorledes modellens forfattere har fundet frem til og udvalgt de enkelte informationer, som interessenterne efterspørger. I gennemgangen af kravene til de grønne regnskaber vil der ikke blive gået i dybden med de mere formelle krav til det grønne regnskab, såsom anmeldelse, tidsfrister, straffebestemmelser m.m. Fokus vil ligge på kravene til selve indholdet i det grønne regnskab. Som nævnt i forordet til Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder skal de grønne regnskaber også være med til at inspirere virksomhederne til at sætte indsatsen for miljøet i system og opnå forretningsmæssige fordele. Det grønne regnskab kan være en hjælp til at gøre virksomheden bevidst om deres påvirkninger på miljøet, og tænke det ind i de forskellige beslutninger, som der træffes i virksomheden. Endvidere kan virksomheden gøre brug af det grønne regnskab til at skabe forretningsmæssige fordele, eksempelvis i 7 Styrker vil være, når det grønne regnskab indeholder informationer som naboerne efterspørger. Svagheder vil være, når det grønne regnskab ikke indeholder informationer som naboerne efterspørger. 9

11 1 Indledning Grønne regnskaber forbindelse med markedsføring. Virksomhedernes brug af deres egne grønne regnskaber vil ikke indgå i denne afhandling. 1.3 Disposition Efter det indledende kapitel indeholdende problemformulering m.v. vil jeg belyse, hvorvidt der er sammenhæng mellem virksomhedens miljøforhold og årsregnskabsloven. I kapitel 3 redegøres der for de forskellige interessentgrupper, som en virksomhed har i relation til deres miljøinformation. Idet problemformuleringen tager udgangspunkt i interessentgruppen naboer vil der blive fokuseret på denne gruppe og deres informationsbehov. Til fastsættelse af naboernes informationsbehov udarbejdes der et eget fremstillet pointsystem. I kapitel 4 vil jeg fokusere på 1. generations grønne regnskaber. Der vil blive givet en gennemgang af, hvilke krav der rent lovgivningsmæssigt stilles til et 1. generations grønt regnskab. Herefter vil jeg ud fra det eget udarbejdede pointsystem fastsætte scoren med hensyn til naboernes informationsbehov for et 1. generations grønt regnskab samt fremdrage svagheder/styrker set i forhold til naboernes informationsbehov. I kapitel 5 vil jeg fokusere på 2. generations grønne regnskaber. Kapitel 5 vil følge skabelonen for kapitel 4. Til slut vil jeg drage sammenligninger mellem 1. generations grønne regnskaber og 2. generations grønne regnskaber med hensyn til at dække naboernes informationsbehov. 1.4 Metode Min indgangsvinkel til emnet er for den største dels vedkommende teoretisk, men jeg har været ansat i en virksomhed, som udarbejdede grønt regnskab samt var EMAS-registreret, men i mit daglige arbejde har jeg ikke beskæftiget mig med emnet. Den information, som jeg har valgt at lægge til grund for afhandlingen, består udelukkende af offentligt tilgængeligt materiale. 10

12 1 Indledning Grønne regnskaber For at få et udtryk for naboernes informationsbehov og for efterfølgende at kunne vurdere 1. og 2. generations grønne regnskabers værdi for naboerne benyttes et eget fremstillet pointsystem. Pointsystemet tager hensyn til de enkelte informationers værdi for naboerne samt i hvor høj grad informationsbehovet bliver dækket via de grønne regnskaber. 11

13 2 Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Grønne regnskaber 2 Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Siden 1996 har det været lovpligtigt for visse virksomheder at udarbejde et grønt regnskab, hvor virksomheden skal redegøre for de eksterne påvirkninger på miljøet, som virksomhedens produktion medfører. Med vedtagelsen af den nuværende årsregnskabslov blev der endnu en gang lovgivet om og pålagt visse virksomheder at: beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå 8. I henhold til årsregnskabsloven skal alle erhvervsdrivende virksomheder for hvert regnskabsår udarbejde en årsrapport. Undtaget herfor er finansielle og offentlige virksomheder samt visse andre undtagelser, som omhandler virksomhedsformen og -størrelsen. I henhold til 11 i Årsregnskabsloven skal årsrapporten give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten skal indeholde: 1. Årsregnskab for virksomheden. 2. Koncernregnskab - hvis virksomheden er del af en koncern. 3. Ledelsesberetning for virksomheden og koncernen, hvis virksomheden er del af en sådan. 4. Ledelsespåtegning. Årsrapporten kan indeholde: 5. Eventuelle supplerende beretninger som virksomheden ønsker at tilføje. 9 Den nuværende årsregnskabslov, der trådte i kraft for regnskabsår påbegyndt 1. januar 2002 eller senere, har betydet, at visse virksomheder nu også skal rapportere om miljøforhold i deres årsrapport. Rapporteringen om miljøforhold skal indgå i ledelsesberetningen. Oplysninger om miljø er blevet en lovpligtig del af årsrapporten i Årsregnskabsloven. 9 2 i Årsregnskabsloven. 12

14 2 Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Grønne regnskaber Årsregnskabsloven deler virksomhederne op i fire regnskabsklasser A, B, C og D. Regnskabsklasse A og B kan frivilligt medtage relevante miljøoplysninger i ledelsesberetningen, hvorimod regnskabsklasse C og D skal medtage relevante miljøoplysninger. Det er anskueliggjort i figur 2.1. Figur 2.1: Krav om miljøoplysninger Klasse Virksomhedstype Størrelseskrav* Miljøoplysninger D Børsnoterede og statslige aktieselskaber Ingen Krav C B A Alle øvrige virksomheder end klasse A og B, der ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber A/S, ApS, partnerselskaber og erhvervsdrivende fonde samt øvrige virksomheder, der er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Virksomheder med personligt ansvar uanset størrelse samt virksomheder, der er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og opfylder størrelseskravene Nettoomsætning > DKK 40 mio. Balancesum > DKK 20 mio. Antal ansatte > 50 Nettoomsætning DKK 40 mio. Balancesum DKK 20 mio. Antal ansatte 50 Nettoomsætning DKK 10 mio. Balancesum DKK 4 mio. Antal ansatte 10 Krav Frivilligt Frivilligt * Størrelsesgrænserne overskrides, når virksomheden i to på hinanden følgende år har overskredet to af størrelsesgrænserne Kilde: Miljøstyrelsen, Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder, s.99. Virksomhederne skal i ledelsesberetningen som tidligere nævnt beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. Ved eksternt miljø forstås naturlige fysiske omgivelser såsom luft, vand, flora, fauna og ikke-fornybare ressourcer som mineraler og fossile brændstoffer 10. Beskrivelsen i ledelsesberetningen skal ske på et overordnet plan og omfatte hele virksomheden/koncernen. Der er ikke en facitliste for, hvad der skal indgå i beskrivelsen, men den skal anskueliggøre en retvisende sammenhæng mellem virksomhedens miljøforhold, økonomi og drift. Det vil sige, hvorledes omsætningen og årets resultat påvirkes af miljøforhold eller ændringer heraf. Er der for eksempel kommet ny lovgivning på miljøområdet, som har betydning for virksomheden eller vil der i nærmeste fremtid komme ny lovgivning? Er virksomhedens produkter blevet mere miljøvenlige for slutbrugerne, eksempelvis med et mindre elforbrug til følge, og vil det kunne betyde øget omsætning? Har virksomheden investeret i en ny produk- 10 Miljøstyrelsen, Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder, s

15 2 Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Grønne regnskaber tionsmetode, som betyder et mindre vandforbrug? Har virksomheden optimeret udnyttelsen af råvarerne og dermed mindsket udgifterne til affaldsbortskaffelse? Der er mange måder for en virksomhed at påvirke miljøet på, så det er op til ledelsen at tage konkret stilling til, hvilke miljøforhold, der har betydning for virksomhedens økonomiske drift. Det vil naturligvis ofte foregå i samarbejde med virksomhedens miljøafdeling og/eller produktionsafdeling. En virksomhed kan kun undlade miljøbeskrivelsen, hvis det eksterne miljø ikke påvirkes af driften af virksomheden 11. Virksomhederne har endvidere muligheden for at medtage supplerende beretninger i årsrapporten. De supplerende beretninger kan for eksempel omhandle virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold samt etiske målsætning og opfølgning herpå. Beretningerne skal give et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier for sådanne beretninger 12. De supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrapporten efter det lovpligtige indhold. I modsætning til de lovpligtige bestanddele i årsrapporten er der ikke krav om at eventuelle supplerende beretninger skal revideres af en eller flere revisorer. Revision af den lovpligtige del gælder for regnskabsklasserne B, C og D 13. Som nævnt ovenfor kan der blandt andet udarbejdes en supplerende beretning om virksomhedens miljøforhold. Såfremt virksomheden i forvejen er forpligtiget til at udarbejde grønt regnskab kan den overveje, hvorvidt det grønne regnskab skal indgå som en supplerende beretning i årsrapporten. Det grønne regnskab udarbejdes på anlægsplan (produktionssteder), hvorimod årsrapporten omfatter hele virksomheden. Såfremt der medtages grønne regnskaber, som kun omhandler en del af virksomheden skal det tydeligt fremgå, at det er tilfældet. Alternativt kan man udvide det lovpligtige grønne regnskab til at omfatte hele virksomheden og dermed opnå et mere fyldestgørende billede af virksomhedens påvirkninger på miljøet. Ved at inddrage det grønne regnskab eller alternativt en udvidet udgave af det lovpligtige grønne regnskab i årsrapporten kan man opnå et mere sammenhængende billede af virksomheden for den som søger information om virksomheden. Hvis man derimod vælger at det 11 PriceWaterhouseCoopers, Miljø og årsrapporten i Årsregnskabsloven i Årsregnskabsloven. 14

16 2 Miljøforhold og sammenhængen med årsregnskabsloven Grønne regnskaber grønne regnskab ikke skal indgå i årsrapporten, vil det overfor interessenterne kunne give indtryk af en virksomhed, hvor kommunikationen flyder tilfældigt. For nogle interessenter vil det betyde, at de både skal søge informationer i årsrapporten samt i det grønne regnskab. Ved at lade det grønne regnskab indgår som en supplerende beretning i årsrapporten skal informationen kun søges ét sted. 15

17 3 Interessenter Grønne regnskaber 3 Interessenter Tidligere blev virksomhederne ofte ledet ud fra et økonomisk synspunkt og virksomhederne opfattede sine interessenter som samarbejdspartnere med hvem de havde en økonomisk interaktion. Det være sig kunder, medarbejdere, leverandører m.v. I takt med tendensen i samfundet og hos virksomhederne, om øget interesse for de ikkefinansielle faktorer og deres indvirkning på virksomheden, er virksomhedernes interessentgruppe blevet udvidet til også at omfatte personer/grupper med hvem der ikke er økonomiske interaktioner. Som følge heraf er informationsstrømmen fra virksomhederne til interessenterne blevet øget i de senere år. Det har blandt andet betydet større fokus på ikke-finansielle rapporteringer. De ikke-finansielle rapporteringer er mangeartede og der vil alt afhængig af fagområde være tale om forskellige interessenter, men hvor en del interessenter vil have interesse i flere områder som anskueliggjort på figur 3.1. Der pågår derfor i virksomheden et stort arbejde med at afdække interessenternes behov for viden samt en afklaring i selve virksomheden om, hvilke interessenter man vil målrette sin information mod. Figur 3.1: Eksemplificeret model over interessenternes interesseområder sociale rapporteringer miljørapporteringer interessent videnrapporteringer Kilde: Egen tilvirkning. 16

18 3 Interessenter Grønne regnskaber 3.1 Interessenter til virksomhedens miljøinformation Interessenter til virksomhedens miljøinformation består af en blanding af interessenter med en økonomisk interesse i virksomheden samt interessenter, som virksomheden ikke direkte er i kontakt med og med hvem der ikke er et økonomisk mellemværende. Figur 3.2 er en sammenfatning af interessenter til det grønne regnskab hentet hos to kilder. Der er ikke tale om en endelig facitliste over interessenter til det grønne regnskab, men en ledetråd i forbindelse med beskrivelsen af virksomhedens interessenter indenfor området. Figur 3.2. Interessenter til det grønne regnskab kunder leverandører deltagende ejere långivere miljøorganisationer nyhedsmedier Grønt regnskab naboer tilsynsmyndigheder ledelse medarbejdere investorer Egen tilvirkning. Kilde: Sandberg K. m.fl., Miljørapportering s. 46 og Miljøstyrelsen, Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder s Interessenterne til det grønne regnskab er mangeartede og har hver især forskellige indgangsvinkler til at læse og forstå et grønt regnskab og dertil kommer at deres informationsbehov er vidt forskellige. 17

19 3 Interessenter Grønne regnskaber Et grønt regnskab skal i henhold til den gældende bekendtgørelse 14 opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på information af en ikke fagligt kyndig læser. Det vil sige, at det grønne regnskab skal henvende sig til den brede offentlighed og ikke nogen specifik målgruppe. Man kan derfor forvente, at det grønne regnskab alt andet lige vil appellere lige lidt eller lige meget til alle interessenter. Virksomheden kan med fordel målrette det grønne regnskab mod den eller de interessenter, som den anser for de vigtigste, men dog under hensyntagen til overholdelse af lovgivningen bag det grønne regnskab. Det optimale vil naturligvis være, at der udarbejdes flere forskellige grønne regnskaber, som hver især henvender sig til én eller flere interessentgrupper. Dette vil betyde et stort arbejde for virksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet, men gevinsten kan komme tilbage i form af et bedre samarbejde, større forståelse etc Ledelse Man må som udgangspunkt naturligvis antage, at virksomhedens ledelse finder interesse for det grønne regnskab og virksomhedens miljøpåvirkninger i det hele taget. Det grønne regnskab kan være virksomhedens værktøj til udadtil at informere om virksomhedens miljøpolitik og mål. Det kan være modsætningsfyldt for ledelsen at føle et ansvar for miljøet. Ledelsen ønsker hvert år at årsregnskabet ender med en positiv bundlinie, men til tider betyder miljørigtig virksomhedsledelse her og nu en negativ indflydelse på årets resultat. Dog vil mange miljøinvesteringer over tid blive betalt tilbage , bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli

20 3 Interessenter Grønne regnskaber Medarbejdere Medarbejderne må forventes at være interesserede i de miljøforhold, som direkte har en indvirkning på dem. Der kan være tale om forhold, som direkte har indflydelse på deres velbefindende og sundhed. De ønsker viden om, hvorvidt de i deres daglige arbejde udsættes for farlige stoffer/kemikalier, og hvad man fra ledelsens side af gør for at mindske påvirkningerne på medarbejderne. Forsøger ledelsen aktivt og til stadighed at gøre en indsats for at substituere de farlige stoffer/kemikalier med mindre sundhedsskadelige. Som eksempel herpå kan nævnes, at man for år tilbage i trykkeribranchen fandt ud af, at de opløsningsmidler man hidtil havde brugt til at gøre valser rene med kunne substitueres med totalt uskadelige spiseolier. En landvinding for medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø og et tiltag som bestemt var i miljøets interesse. Endvidere var det en substitution, som også direkte betød en besparelse rent økonomisk. I tilfælde hvor substitution ikke er muligt er det vigtigt, at medarbejderne har adgang til værnemidler, for eksempel åndedrætsværn, beskyttelsesdragter og handsker. En del af medarbejderskaren vil udvise interesse for virksomhedens påvirkninger på det eksterne miljø og for miljøforhold af mere national og global karakter. Det kan være forhold om, hvad virksomheden udleder via skorstenen og/eller via spildevandet. Denne del af medarbejderne vil udvise interesse for virksomhedens grønne regnskab Deltagende ejere De deltagende ejere har en direkte økonomisk interesse i hvorledes virksomheden bliver drevet og hvorvidt der er et økonomisk afkast. Som følge deraf vil de oftest være mest interesseret i virksomhedens årsregnskab, hvor de vil finde de fleste af de oplysninger, som de har behov for. I dag hvor man er blevet mere bevidst om de bløde værdier og deres indflydelse på virksomhedens drift, og deraf det økonomiske afkast, vil de deltagende ejere også kunne finde interesse i det grønne regnskab hvori de kan få informationer om hvorledes virksomheden via sin drift påvirker miljøet og naturen. Heri ligger også hvordan forholdet er til naboerne og lokalsamfundet. Har virksomheden et godt renomme i lokalsamfundet eller er virksomheden til stadig gene og irritation for de nære omgivelser. 19

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere