1. INDLEDNING REVISION... 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9"

Transkript

1

2 1. INDLEDNING OVERORDNET OM PROCESSEN TEKNIK OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET LØSNINGENS FLOW GEMME-FUNKTIONALITET VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST KLADDEFUNKTION SAMMENLIGNINGSTAL OMGØRELSE INDBERETNINGER KALENDER-FUNKTIONALITET VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VALUTA LEDELSESPÅTEGNING REVISION REVISION ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG FRAVALG AF REVISION REVIEW-ERKLÆRING ASSISTANCE-ERKLÆRING UNDEROVERSKRIFTER LEDELSESBERETNING NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE VISNING AF EKSTRA FELTER AUTOSUMMERING FORTEGN UDARBEJDELSE AF NOTER PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER FEJLKODER ANVENDELSE AF INTERNET BROWSER TEKSTKOPIERING AFSLUTNING KONTAKT

3 1. Indledning Regnskab Basis kan anvendes af danske virksomheder og fonde i regnskabsklasse B, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Regnskab Basis kan herudover ligeledes anvendes af virksomheder og fonde i regnskabsklasse C, hvis Regnskab Basis indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for ved indberetning af årsrapporten. Det er ikke muligt at indberette koncernregnskab i Regnskab Basis. Det kan man derimod gøre via indberetningsløsningen Regnskab Special. Regnskab Basis er et værktøj til udarbejdelse og indsendelse af digitale årsrapporter. Det er ikke nødvendigt for brugere af Regnskab Basis at investere i særligt XBRL-software. Det skal bemærkes, at virksomhedens ledelse altid vil være ansvarlig for, at årsrapporten opfylder gældende lovgivning. 2. Overordnet om processen Brugeren af Regnskab Basis skal have en Nem ID/digital signatur, som anvendes til logon. Efter logon kan løsningen straks anvendes til regnskabsudarbejdelse. Processen for anvendelse af Regnskab Basis: Gå ind på Vælg søg og skriv Regnskab Basis Indtast/og eller kopier alle regnskabsoplysninger Udskriv en papirkopi af årsrapporten og få den godkendt og underskrevet på generalforsamlingen Log atter på vælg Søg og skriv Regnskab Basis Vælg din oprettede kladde og klik på Indberet godkendt årsrapport Gem din kvittering og den underskrevne kopi af årsrapporten 2.1 Teknik Regnskab Basis danner på baggrund af de indtastede oplysninger en digital årsrapport i XBRL format og PDF-format. Løsningen bygger på formatet inline-xbrl, som bl.a. bruges til dannelsen af hhv. XBRL og PDF. 3. Overordnet om opbygning og funktionalitet 3.1 Løsningens flow Flowet i Regnskab Basis er opbygget med udgangspunkt i en typisk årsrapport. Regnskab Basis består af en række forskellige sider, som man skal igennem, inden årsrapporten er færdig. Man starter på siden Start og ender på siden Afslut indtastning. Man kan løbende følge med i hvor langt, man er i processen. I venstre side vises en oversigt, hvor det er markeret, hvor man befinder sig. Det er muligt selv at vælge den rækkefølge, man ønsker at udarbejde årsrapporten i. 3

4 Figur: Visning af oversigt af flowet i løsningen 3.2 Gemme-funktionalitet Regnskab Basis gemmer med korte intervaller, hvilket betyder, at man har mulighed for at arbejde videre med årsrapporten. Det vil sige, at du kan arbejde med en virksomheds årsrapport over flere dage. Regnskab Basis gemmer løbende de indtastede data, og man kan logge af og på, som man vil. 3.3 Vis årsrapport i udkast Man har løbende mulighed for at se indhold og udseende for den digitale årsrapport. Øverst på de enkelte sider i løsningen findes feltet Vis årsrapport i udkast. Ved at trykke herpå får man vist årsrapporten i udkast som PDF. Figur: Visning af Vis årsrapport i udkast knappen 3.4 Kladdefunktion Regnskab Basis understøtter ligeledes en kladdefunktion. Dette betyder, at du altid vil få vist dine igangværende kladder, når du er logget på løsningen. Herudover muliggør kladdefunktionen, at du kan arbejde med flere årsrapporter samt over flere dage. 3.5 Sammenligningstal For at kunne indtaste sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen, er man nødt til at indtaste sidste regnskabsperiode under afsnittet Virksomhedsoplysninger. Sammenligningstallene skal angives i hele kroner, og kan altså ikke indtastes som tusind kroner. Ved førstegangsindberetning af digitale regnskaber er det nødvendigt at indtaste både indeværende års regnskabstal og sammenligningstal. Vær opmærksom på, at der ikke sker autosummering af sammenligningstallene. Ved efterfølgende indrapporteringer er Regnskab 4

5 Basis dog udviklet således, at tidligere sammenligningstal vil blive gemt med mulighed for at kunne blive hentet frem. Dette hjælper med til at spare regnskabsbrugeren for genindtastning. Figur: Visning af mulighed for indhentning af sammenligningstal Når brugeren har valgt at bruge sammenligningstal, bliver der også mulighed for at få genindlæst enkelte dele af den tidligere indberettede årsrapport, herunder ledelsespåtegning, ledelsesberetning og hoved- og nøgletalsoversigt, anvendt regnskabspraksis samt noter. Brugeren vil få tilbudt at bruge den tidligere indberettede tekst som sin nye skabelon, se eksempel på ledelsespåtegning nedenfor. 5

6 Figur: Visning af mulighed for anvendelse af gammel ledelsespåtegning 3.6 Omgørelse Hvis brugeren har konstateret en væsentlig fejl i regnskabet, efter regnskabet er blevet indberettet, er det muligt at få omgjort sit regnskab. Regnskab Basis gør det muligt at få genindlæst sit regnskab, så væsentlige fejl kan korrigeres og indberette på ny. Det er dog en forudsætning, at man anvender samme digitale signatur, som man gjorde ved første indberetning. Hvis man ikke kan fremfinde sin regnskabskladde, og man har flere digitale signaturer, da check for en sikkerheds skyld om kladden ikke er knyttet til en af dem. Det skal hertil bemærkes, at omgørelse af et regnskab udelukkende er muligt i tilfælde at væsentlige fejl. Styrelsen vil på baggrund af det ændrede regnskab vurdere, hvorvidt omgørelse tillades. Det omgjorte regnskab vil således først blive offentliggjort efter styrelsens godkendelse. Indberetter brugeren den nye årsrapport indtil kl på samme dag, som den først indsendte, vil der ske en automatisk offentliggørelse af den senest indberettede årsrapport. 3.7 Indberetninger Regnskab Basis giver mulighed for at se alle de indberetninger, som man har foretaget med sin digitale signatur. Dette kan gøres, når man er på start siden. Det kan f.eks. gavne i de tilfælde, hvor man er i tvivl om, styrelsen har modtaget årsrapporten. Man vil dog altid få tilsendt en kvittering på eller pr. post, som bekræftelse på modtagelsen af årsrapporten. 6

7 Figur: Visning af mulighed for at se indberetninger de seneste 24 timer for tilknyttet digitale signatur. Systemet er endvidere lavet således, at man har mulighed for at foretage flere indberetninger for samme årsrapport, hvor den sidste indberetning er den, som styrelsen offentliggør. Den sidste indberetning skal dog foretages inden kl samme dag, som man foretager den første indberetning, se ligeledes afsnit Kalender-funktionalitet Ved indtastning af regnskabsperiode, kan kalender-funktionaliteten benyttes. Denne funktionalitet kan f.eks. anvendes, hvis man oplever nogle udfordringer ved manuel indtastning af regnskabsperioden. Funktionaliteten er tilgængelig for både regnskabsperiode og sidste regnskabsperiode. Figur: Visning af mulighed for at benytte kalender-funktion ved indtastning af regnskabsperiode. 4. Virksomhedsoplysninger Regnskab Basis henter på baggrund af indtastet CVR-nr. de offentligt registrerede virksomhedsoplysninger, så brugeren sparer tid. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, kan disse tilrettes manuelt i løsningen. Bemærk dog, at virksomheden har pligt til særskilt at anmelde ændringen til Erhvervsstyrelsen. 4.1 Valuta På fanen virksomhedsoplysninger er det muligt at skifte mellem indberetningsvaluta. Øverst på siden kan man vælge at rette oplysningerne, hvorefter man præsenteres for forskellige valutaer. 7

8 Figur: Visning af mulighed for ændring af valuta Tryk herefter ret oplysninger, hvorefter den korrekte valuta kan vælges. Figur: Visning af mulighed for ændring af valuta 4.2 Information om revisorvirksomhed Det er muligt ved indtastning af information om revisorvirksomhed blot at angive revisorvirksomhedens CVR-nummer. Systemet henter derefter de registrerede oplysninger om revisorvirksomheden frem. Vær dog opmærksom på, at det er nødvendigt aktivt at klikke på den fremkomne adresse, før informationen lagres. Figur: Visning af hentning af information om revisorvirksomhed 5. Ledelsespåtegning På denne side har brugeren mulighed for at skrive sin ledelsespåtegning. 8

9 Figur: Visning af mulighed for ledelsespåtegning Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Revision Regnskab Basis vil først spørge brugeren, hvorvidt der er fravalgt revision eller ej. 6.1 Revision Hvis virksomheden aflægger årsrapport, som er revideret af en godkendt revisor, skal brugeren på denne side indtaste erklæringen. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor: Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med revision Skabelonerne afspejler FSR danske revisorers standardpåtegninger. Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. 9

10 Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. 6.2 Erklæring om udvidet gennemgang En virksomhed i regnskabsklasse B, som har pligt til at udarbejde årsrapport, kan i stedet lade sit regnskab revidere efter erklæringsstandarden udvidet gennemgang. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge skabeloner, som automatisk udfylder tekster i felterne. Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved nej til fravalg af revision forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan ske alt efter erklæringens karakter. Følgende virksomheder kan ikke benytte sig af udvidet gennemgang: Virksomheder i regnskabsklasse C og D Erhvervsdrivende fonde Holdingvirksomheder, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, der besidder kapitalandele i og udøver betydelige indflydelse over, tilsammen overskrider to af følgende størrelser: o en balancesum på 36 mio. kr. o en nettoomsætning på 72 mio. kr. o et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på Fravalg af revision Hvis virksomheden opfylder betingelserne om fravalg af revision, kan brugeren gå direkte videre til næste side. Betingelserne for fravalg af revision er følgende: Hvis årsregnskabet revideres, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det 10

11 kommende regnskabsår ikke skal revideres. Herudover skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen for denne regnskabsperiode erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision. En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B kan undlade at lade årsrapporten revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 Undtagelsen gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, idet disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse. Hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har fravalgt revision i regnskabsåret forud for det regnskab, der aflægges for, har virksomheden mulighed for at benytte sig af erklæringen om udvidet gennemgang for det aflæggende regnskab. Her kan man selv vælge at udfylde de angivne felter eller man kan benytte sig af skabelonerne, som automatisk udfylder felterne. Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved fravalg af revision for regnskabsåret forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal dog bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan forekomme alt efter erklæringens karakter. 6.4 Review-erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at tilføje en review-erklæring. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor: 11

12 Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med review Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. 6.5 Assistance-erklæring Figur: Visning af mulighed for assistance erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at vælge assistance-erklæring. Vælges assistanceerklæring medfører dette, at der på forsiden af årsrapporten kommer til at stå, at den er urevideret. 12

13 Figur: Visning af forside af årsrapport ved assistance-erklæring 6.6 Underoverskrifter Årsrapporter med en uafhængig revisors påtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang, har mulighed for at angive modifikation til revisors konklusion. Hvis der ikke er nogle modifikationer til revisors konklusion, så kan man vælge ingen underoverskrift. Figur: Visning af underoverskrifter i afsnittet Revision. På figuren er der vist et eksempel på en konklusion med forbehold. 7. Ledelsesberetning På denne side har brugeren mulighed for at skrive sin ledelsesberetning. 13

14 Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Nøgletal Der er mulighed for at indrapportere nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at angive hoved- og nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens 101. Figur: Visning af tabellen Nøgletal under fanen ledelsesberetning 8. Anvendt regnskabspraksis På denne side har brugeren mulighed for at skrive afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Brugeren skal øverst på siden oplyse om virksomhedens regnskabsklasse. Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Resultatopgørelse og balance Brugeren bliver til at starte med mødt med et valg mellem en arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse. Resultatopgørelse og balance er opbygget efter bilag 2 i årsregnskabsloven. Herudover er der enkelte tilføjelser, som er almen praksis at anvende. Det betyder, at brugeren kun kan 14

15 anvende de foruddefinerede elementer i resultatopgørelse og balance. Det er dermed ikke muligt at opfinde egne tekster for de enkelte elementer. 9.1 Visning af ekstra felter Som udgangspunkt præsenteres brugeren for de hyppigst anvendte felter først. Såfremt man ikke umiddelbart kan finde det felt, man ønsker at anvende, kan man klikke på feltet vis ekstra felter ovenfor den givne gruppe. Når visning af alle felter er slået til, vises de felter, man har mulighed for at indtaste i. Figur: Visning af mulighed for Vis ekstra felter 9.2 Autosummering Der er indbygget autosummeringer i resultatopgørelse og balance på dette års tal, uanset om man anvender den simple visning eller visning af ekstra felter. Hvis man oplever nogle besværligheder ved autosummeringer, så har man mulighed for at slå autosum fra og manuelt indtaste sine oplysninger. 9.3 Fortegn Ved indtastning af tal i resultatopgørelse og balance skal beløbene angives med deres naturlige værdi. Det vil eksempelvis sige, at negative tal skal angives med minus foran. 9.4 Udarbejdelse af noter Ønsker brugeren at tilføje en note til en given post i resultatopgørelsen og balancen, skal dette ske på siden for indtastning af tal til henholdsvis resultatopgørelse og balance. Når man står ud for en linje, hvor man ønsker en note, trykker man på note-ikonet. Herefter har man mulighed for at udarbejde en note. Figur: Visning af ikon til anvendelse for noter På de hyppigst anvendte noter er der udarbejdet standardnoter, man kan bruge som inspiration, eksempelvis standardnoten for materielle anlægsaktiver nedenfor: 15

16 Figur: Visning af standard note for materielle anlægsaktiver Herudover kan man i noterne ligeledes vælge mellem tre typer standard skabeloner. Brugeren skal blot klikke på skabelon ikonet i notens øverste venstre hjørne. Herefter åbnes et vindue, hvor man kan vælge mellem tre typer skabeloner. Figur: Visning af indsættelse af standard skabeloner Når man har udarbejdet en note, skal man trykke på feltet Gem, hvorefter noten gemmes og vises som en del af årsrapporten. Det er muligt at foretage standard korrektioner, slet, omdøb osv. Ønsker man at tilføje en ekstra linje, er dette også muligt. Blot højreklik i skabelonerne inde i noten og gå ned under række og indsæt række. Samme procedure for indsættelse af kolonner 16

17 Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra rækker 10. Pengestrømsopgørelse På denne side har brugeren mulighed for at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C. jf. årsregnskabsloven 78, stk. 1. Figur: Visning af mulighed for indsættelse af pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen fungerer på samme måde som resultatopgørelsen og balancen ved, at man blot indtaster de relevante data i de tilhørende felter. Pengestrømsopgørelsen er som udgangspunkt prædefineret med autosum. For at fjerne dette klikkes blot i feltet autosum. Figur: Visning af mulighed for fravalg af autosum 17

18 11. Noter Såfremt man ønsker at indsætte en note, der ikke relaterer sig til et bestemt regnskabstal fra resultatopgørelse eller balance, har man muligheden på siden Noter. Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra noter Her kan man vælge mellem et antal noter 12. Fejlkoder Følgende er en oversigt samt forklaring på de hyppigst forekommende fejlkoder. Når man trykker "start indtastning" på forsiden, kan man møde følgende fejlkoder: Figur: Visning af risiko for fejlkode Fejlkode 10001: Der er opstået en fejl ved kald til de underliggende systemer for CVR-oplysninger. Prøv eventuelt igen lidt senere Fejlkode 10002: Der fandtes ingen virksomhed svarende til det angivne CVR-nr. Husk at CVR-nr. består af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10003: Du har allerede en eksisterende årsrapport klar til indsendelse for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en TEST-kladde for samme CVR-nr. Fejlkode 10004: Du har allerede en eksisterende kladde for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en TESTkladde for samme CVR-nr. Fejlkode 10005: 18

19 Du har allerede en eksisterende TEST-årsrapport klar til indsendelse for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en kladde for samme CVR-nr. Slet TEST-kladden, hvis du ønsker at danne en ny kladde. Fejlkode 10006: Du har allerede en eksisterende TEST-kladde for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en kladde for samme CVR-nr. Slet TEST-kladden, hvis du ønsker at danne en ny kladde. Fejlkode 10007: Der skal angives et CVR-nr. ved start af indtastning. Fejlkode 10008: Det angivne CVR-nr. skal bestå af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10009: Der er angivet en forkert dato. Husk datoformatet er dd-mm-åååå. Fejlkode 10010: Datoen for generalforsamlingen skal ligge efter regnskabsperiodens afslutning. Fejlkode 10024: Regnskab for tidligere regnskabsperiode kunne ikke indlæses. Prøv eventuelt igen lidt senere. Fejlkode 10025: Datoen for generalforsamlingen må ikke ligge efter dags dato. Fejlkode 10029: Datoen må ikke være før år 2000 eller efter år Fejlkode 10030: Du har flere kladder for dette CVR-nr. Du bør derfor slette en eller flere kladder, så du højst har én kladde for samme CVR-nr. 13. Anvendelse af internet browser I nogle henseender kan man opleve, at siden på Regnskab Basis ikke ser optimal ud. Det kan være i forbindelse med layout, nogle funktioner ikke fungerer hensigtsmæssigt, eller man har problemer med at navigere i selve løsningen. Dette kan i nogle tilfælde være et browserproblem. Det kan derfor være en god idé at forsøge sig i en anden browser og se om problemet er det samme. Man kan f.eks. forsøge sig i Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox eller en helt fjerde internet browser. 14. Tekstkopiering Erhvervsstyrelsen anbefaler ikke, at man kopierer direkte fra sit tekstediteringsprogram fra f.eks. Word eller Excel eller lignende. Dette begrundes med, at der ved kopieringen kan komme skjult formateringskode med over i Regnskab Basis, som man ikke umiddelbart kan se, og som systemet ikke nødvendigvis accepterer. Dette vil fremkomme ved en valideringsfejl under Afslut indtastning. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man kopierer fra et simpelt tekstediteringsprogram, som f.eks. notesblok eller lignende. På denne måde kan man imødekomme eventuelle valideringsfejl. Notesblok kan hentes via Start/Programmer/Tilbehør 19

20 15. Afslutning Når årsrapporten er færdigudarbejdet og klar til godkendelse på generalforsamlingen, udskrives, godkendes og underskrives denne, hvorefter der sker endelig indberetning på sidste side i Regnskab Basis. Ved indberetning bliver brugeren bedt om at oplyse navn og adresse, som skal bruges til fremsendelse af kvittering. Herudover modtager brugeren en kvittering direkte på skærmen, som ligeledes bliver sendt til indsenders oplyste adresse. Bemærk, at indsender indestår for, at der foreligger et underskrevet eksemplar af årsrapporten. 16. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du har spørgsmål, forbedringsforslag eller lignende. Henvendelse kan ske til Erhvervsstyrelsen på tlf eller via kontaktformularen på hjemmesiden. 20

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle 17 2100 København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere