Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet"

Transkript

1 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport peget på, at erhvervsklimaet i Danmark er blandt verdens bedste, og at Danmark er det land i Europa, hvor vilkårene for at drive virksomhed er bedst. Regeringen ønsker fortsat at sikre Europas bedste vækstvilkår og har bl.a. derfor med Aftale om en vækstpakke 2014 fastsat en målsætning om, at de erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med mindst 2 mia. kr. netto i Samtidig er det afgørende, at tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomi fortsat er høj, hvilket kræver et godt og effektivt tilsyn og åbenhed om virksomhedernes forhold. Når man skaber gode og attraktive erhvervsvilkår, er der desværre et mindretal, som forsøger at udnytte og omgå reglerne til at begå skattesnyd og økonomisk svindel. Udfordringen er på den ene side at sætte ind over for svindlerne, uden på den anden side at ødelægge de gode vækstvilkår for det store flertal af lovlydige virksomheder. Særligt reglerne på regnskabs-, revisions- og selskabsområdet fylder meget i virksomhedernes dagligdag, da de for mange virksomheder opleves som komplekse og vanskelige at håndtere i praksis. Samtidig har reglerne på disse områder stor betydning for myndighedernes muligheder for at bekæmpe skattesnyd, hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. På den baggrund har erhvervs- & vækstministeren bedt Erhvervsstyrelsen fremlægge en handlingsplan, som skal sætte en retning for de kommende års indsats med at reducere virksomhedernes erhvervsøkonomiske byrder og øge kvaliteten og regelefterlevelsen inden for revision, regnskab, hvidvask og selskabsregistreringer. Handlingsplanen følger således op på de initiativer, som regeringen blandt andet har lanceret med Aftale om en vækstpakke 2014, Finanslovsaftalen for 2015 og den politiske aftale om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet (Skattelypakken), som regeringen indgik med V, DF, SF, EL, og K i december 2014.

2 2/12 Formålet med initiativerne er at understøtte målsætningerne om, at: Det er nemt at registrere sig som virksomhed og samtidig skal der være åbenhed om ejerforhold Det skal være nemmere at indberette regnskaber og andre virksomhedsoplysninger og samtidig skal risikobaseret kontrol sikre retvisende oplysninger og mindske incitamentet til at snyde Regnskaber skal have højere kvalitet og samtidig skal digitale løsninger gøre det nemt at opfylde lovkrav Revision skal sikre øget tillid til regnskaber og samtidig skal risikobaseret tilsyn fokusere på væsentlige mangler Også internationalt og i EU er der fokus på at gøre det enkelt at drive virksomhed samtidig med, at der gennem målrettet tilsyn og kontrol sættes effektivt ind mod systematisk misbrug. Handlingsplanens initiativer tager derfor afsæt i de nye direktiver på regnskabs- og revisionsområdet, samt det kommende 4. hvidvaskdirektiv, som i øjeblikket er under forhandling i EU. Samtidig skal EU-reglerne på området bibringe merværdi for danske virksomheder i form af nemmere adgang til det indre marked på tværs af grænserne. Det er dog samtidig vigtigt, at forskellige nationale traditioner for selskabsstruktur kan opretholdes i et smidigt og fleksibelt system. Reguleringen bør ikke baseres på one-size-fits-all, som det fx er set i forslaget til et revideret aktionærrettighedsdirektiv. Samtidig er det centralt, at kontrollen med fx hvidvask og skattetænkning kan opretholdes uanset hvilken selskabsform, der anvendes i Danmark. Erhvervsstyrelsen er optaget af at sikre en højere kvalitet og øget tillid på regnskabs- og revisionsområdet. Revisortilsynets kvalitetskontrol og Erhvervsstyrelsens årlige evaluering af fejl i regnskaber har vist, at der fortsat er mange fejl og mangler i både regnskaber og i revisors arbejde. Med denne handlingsplan bygges videre på de tiltag, som branchen og Erhvervsstyrelsen allerede har taget for at sikre en generel forbedring af kvaliteten i revision og regnskab.

3 3/12 Fakta på regnskabs-, revisions- og selskabsområdet. Årligt foretages over selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystem og over registreringer af nye ledelsesmedlemmer Erhvervsstyrelsen modtager årligt omkring årsrapporter fra virksomheder Heraf har ca mulighed for at fravælge revision Ca fravalgte i 2012 revision Der er årligt fejl i ca. hvert tredje regnskab hos de mindste virksomheder, såvel reviderede som ikke-reviderede (dog forekommer visse typer af fejl hyppigere i ikke-reviderede regnskaber) Der er ulovlige aktionærlån i op til af virksomhederne Revisor tager forbehold i omkring af de reviderede årsrapporter for 2012 og giver ca supplerende oplysninger Ca. en tredjedel af de kontrollerede revisionsvirksomheder og ca. en femtedel af de kontrollerede revisorer har årligt fået sanktion inden for de seneste år Antallet af sager, der indbringes for Revisornævnet, er i perioden steget med 42 % En gennemgang af Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg i 2013 viser, at der i 2/3 af tilfældene var mangler i forhold til hvidvasklovgivningen, der medførte påbud, og at der i mere end halvdelen af tilfældene var tale om mangler, der førte til politianmeldelse Udvikling og udbredelse af nye digitale løsninger vil hjælpe til fremadrettet at reducere omkostninger for erhvervslivet, fx ved at gøre det lettere at udarbejde og indberette regnskaber. Derudover kan digitale løsninger bruges til effektivt at forebygge fejl og lovovertrædelser. De nye digitale muligheder betyder samtidig, at myndighederne i højere grad får mulighed for at tilrettelægge en risikobaseret kontrolindsats, så man målrettet kan gå efter de virksomheder, der bevidst forsøger at omgå reglerne, og undgå at bebyrde lovlydige erhvervsdrivende med unødvendig kontrol. Et andet væsentligt redskab i bekæmpelsen af skatteunddragelse, svindel og hvidvask er øget åbenhed omkring danske virksomheders ejerforhold, således at de, der ønsker at omgå reglerne, ikke længere kan skjule sig for offentligheden og myndigheder bag deres selskaber. Regeringen har derfor via Skattelypakken taget en række målrettede, konkrete initiativer omkring øget åbenhed om ejerforhold og øget kontrolindsats, så myndighederne kan spore og fange svindlerne mere effektivt og derigennem mindske systematisk svindel og organiseret misbrug.

4 4/12 Handlingsplanen er inddelt i 4 overordnede målsætninger og omfatter i alt 19 konkrete initiativer. Erhvervsstyrelsen vil derudover løbende vurdere behovet for at igangsætte yderligere initiativer. 1. Nemt at drive virksomhed - udnyttelse af digitale muligheder 1.1 Ændring af årsregnskabsloven 1.2 Digital vejledning til regnskabsaflæggelse 1.3 Adgang til regnskabsdata og nye forretningsmuligheder 1.4 Analyse af mulighederne for udvikling af digitale regnskaber 1.5 Evaluering af revisionspligten 2. Tillid til virksomhedernes regnskaber 2.1 Ændring af revisorloven 2.2 Årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision - små revisionsvirksomheder 2.3 Analyse af revisors forskellige roller 2.4 Et velfungerende revisionsmarked 3. Øget åbenhed om virksomheders ejerskab 3.1 Øget gennemsigtighed vedrørende ejerforhold 3.2 Øget åbenhed om reelle ejere 3.3 Digital selskabsregistrering 3.4 Skærpede regler for ihændehaveraktier 3.5 Tredje fase i modernisering af selskabslovgivningen (lov om visse erhvervsdrivende virksomheder) 3.6 Evaluering af indførelsen af Iværksætterselskaber (IVS) 4. Styrket kontrol af virksomheder, som ikke efterlever reglerne 4.1 Styrket opfølgning på revisorforbehold 4.2 Styrket indsats overfor ulovlige aktionærlån 4.3 Modtagekontrol af regnskaber 4.4 Styrket hvidvasktilsyn flere kontroller og uanmeldte kontrolbesøg 4.5 Ny kontrolstrategi på revisorområdet

5 5/12 1. Nemt at drive virksomhed - udnyttelse af digitale muligheder Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark. Regeringen har derfor fastsat en målsætning om at reducere de erhvervsøkonomiske byrder med 2 mia. kr. netto i Samtidig ønsker regeringen at indfri potentialet ved brug af digitale løsninger, fx ved at give virksomheder mulighed for at udvikle nye produkter og services gennem frigivelse af data. Samtidig kan digitaliseringen udnyttes til effektivt at forebygge fejl og effektivisere kontrollen med lovovertrædelser gennem automatiske kontroller og udsøgninger. Det kan fx være ved at indbygge vejledning i indberetningsløsningerne og derved gøre det lettere for virksomhederne at indberette deres regnskaber. Nem adgang til regnskabsdata vil samtidig øge virksomhedernes incitament til at sikre en høj kvalitet af regnskaberne. 1.1 Ændring af årsregnskabsloven I dag oplever særligt små virksomheder, at regnskabsreglerne kan være svære at forstå, og ikke altid er målrettede i forhold til små virksomheder, fordi reglerne tager højde for mere komplekse virksomhedsforhold. Regulering som er vanskelig at forstå, eller som ikke er målrettet virksomhedens størrelse, er også vanskelig at overholde. En ny undersøgelse 1 peger på, at dette er en direkte årsag til, at der opstår fejl og mangler i regnskaberne. Derfor har erhvervs- og vækstministeren i januar 2015 fremsat forslag til ændring af årsregnskabsloven. Forslagets formål er bl.a. at stille færre oplysningskrav til især små virksomheder, hvor oplysningerne ikke er nødvendige, og derved gøre det lettere for små virksomheder at overholde reglerne og samtidig lette de administrative byrder. 1.2 Digital vejledning til regnskabsaflæggelse Nogle virksomheder oplever, at de digitale løsninger til indberetning af regnskaber ikke er brugervenlige nok. Hvis digitale løsninger skal være en hjælp for virksomhederne, er det afgørende, at de opleves som brugervenlige. Erhvervsstyrelsen vil derfor gå i dialog med brugerne at gøre systemerne mere brugervenlige. Konkret vil der i den digitale indberetningsløsning til regnskaber blive indbygget en ny vejledningsfunktion, hvor brugeren bliver mødt med meddelelser, når denne potentielt er ved at lave en fejl. Det kan eksempelvis være manglende afskrivninger til trods for, at virksomheden ejer ejendomme. Vejledningsfunktionen egner sig til de mange fejltyper, som kræver en grad af skøn, og som kan være svære for især små virksomheder at forholde sig til. Det vil hjælpe brugerne, at de, mens de indberetter, bliver mødt med hjælpe-spørgsmål og forslag, når de indberetter noget, der afviger fra normalen. I så fald kan de nå at ændre indberetningen med det samme. Initiativet vil gøre det nemmere at indberette regnskaber og løfte den generelle kvalitet af virksomhedernes regnskaber. 1 Årsager til fejl i årsrapporter - Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

6 6/ Adgang til regnskabsdata og nye forretningsmuligheder Som led i Aftale om vækstpakke juni 2014 er det besluttet, at gøre regnskabsdata gratis. Initiativet forventes at skabe et marked, hvor regnskabsdata udnyttes til nye produkter og services. Det kan fx være værktøjer som benchmark analyser, hvor virksomhederne i højere grad vil kunne se værdien af deres regnskaber og kan bruge dem til forretningsudvikling, fx ved at virksomledere nu med få klik kan få en analyse af egen virksomheds styrker og svagheder i forhold til den øvrige branche. Nem adgang til regnskabsdata vil samtidig øge virksomhedernes incitament til at sikre en høj kvalitet af regnskaberne, da den øgede anvendelse af regnskaber fra leverandører, kunder og andre interessenter vil medføre mere gennemsigtighed omkring fejl og mangler. Initiativet forventes endvidere at få flere virksomheder til at tjekke deres kunders kreditværdighed og dermed reducere deres tab på debitorer. Endelig kan det være med til at skabe grundlag for at fremme en best practice ift. oplysninger om eksempelvis samfundsansvar eller det underrepræsenterede køn, idet virksomheder og andre - nu vil få bedre mulighed for at sammenligne på tværs. 1.4 Analyse af mulighederne for udvikling af digitale regnskaber Virksomhedernes omkostninger til bogføring og regnskaber skønnes samlet at udgøre over 10 mia. kr. årligt. Der skal derfor ses på, om virksomhedernes omkostninger til at udarbejde årsregnskab og skatteopgørelser kan reduceres. Der er i Aftale om en vækstpakke juni 2014 taget initiativ til at gennemføre en analyse af mulighederne for udvikling af digitale regnskaber, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne 2. En digital regnskabsløsning forventes også at reducere antallet af fejl i årsregnskaber, idet de mindre virksomheders udarbejdelse af årsregnskab og skatteopgørelse automatiseres. Analysen forventes afsluttet medio Analyse af mulighederne for at lempe revisionspligten Som led i Aftale om en vækstpakke juni 2014 gennemføres en analyse af erfaringerne med lempelsen af revisionspligten for mindre virksomheder. Der gennemføres også en undersøgelse af hvem, der fravælger revision og hvorfor, ligesom der foretages en undersøgelse af erfaringer med lempelse af revisionspligten i en række andre EU-lande. Der foretages endvidere en analyse af, hvilke muligheder og konsekvenser en lempelse af revisionspligten vil indebære. Analysen vil afdække: Potentiale for et positivt vækstbidrag Konsekvenser for kvaliteten af virksomhedernes årsrapporter. Skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser Behov for tilpasning af myndighedernes tilsyn og kontrol 2 Regeringen (juni, 2014): Danmark helt ud krisen, s. 17

7 7/12 2. Tillid til virksomhedernes regnskaber Tillid til virksomhedernes regnskaber er essentielt for at skabe vækst i Danmark. Regnskaber er centrale for at skabe gennemsigtighed på markedet og trygge handelsrelationer virksomheder imellem. Regnskaberne skal sikre, at omverdenen, fx samhandelspartnere og kreditorer har adgang til relevant information om virksomhedernes økonomiske situation. Det er fx vigtigt idet et revisende billede af virksomhedernes økonomi kan være med til at lette adgangen til finansiering for virksomhederne. Værdien af revisors påtegning forudsætter imidlertid, at der er tillid til revisors arbejde. Tilliden til både regnskaber og revisorer skal sikres via bl.a. højere grad af proportionalitet i regnskabs- og revisionsregler og en højere grad af risikobaseret kvalitetskontrol af revisorerne. 2.1 Ændring af revisorloven I 2016 skal Danmark implementere et revideret EU-direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Implementeringen af direktivet vil ske gennem en ændring af revisorloven, hvilket skal sikre en bedre revisionskvalitet, øget uafhængighed og et endnu mere transparent og velfungerende revisionsmarked. Forslag til ændring af revisorloven forventes fremsat i januar Årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision - små revisionsvirksomheder Erhvervsstyrelsen har gennemført en analyse 3 af årsagerne til fejl hos revisionsvirksomheder med 1-10 revisorer ansat. Disse revisionsvirksomheder har flest fejl i Revisortilsynets årlige redegørelser. Analysen har vist, at gennemførelse af en række initiativer, som er målrettet de små revisionsvirksomheder samt tilsynssystemet for non-pie, væsentligt vil kunne reducere omfanget af fejl og mangler i revisionen. I den forbindelse skal det også sikres, at kravene til revision af små virksomheder afspejler, hvad der er rimeligt i forhold til mindre virksomheders forhold. Dette forhold indgår som led i evaluering af revisionspligten jf. afsnit 1.6. På baggrund af analysen vil følgende blive undersøgt: Forhåndsgodkendelse af revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, således at tidsforbruget mindskes og at den enkelte revisionsvirksomhed kan være sikker på, at systemet indeholder der, der kræves. Samkøring af Erhvervsstyrelsens systemer, således at der ved indberetning af årsregnskaber automatisk vil ske en kontrol af, at den anvendte revisor og revisionsvirksomhed er godkendt i henhold til revisorloven. 3 Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision - En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer

8 8/12 Nye sanktionsmuligheder for Revisortilsynet med det formål at give de revisorer, som har viljen, en mulighed for at forbedre kvaliteten uden direkte oversendelse til Revisornævnet. Større differentiering af bødestørrelserne hos Revisornævnet, således at den forebyggende effekt ved fejl af særlig alvorlig karakter øges. Bødestørrelsen er forankret i en flerårig praksis. Mere information fra Erhvervsstyrelsen og øget dialog med revisorerne. 2.3 Analyse af revisors forskellige roller For at fremme et velfungerende marked for revisionsydelser gennemføres en række analyser og undersøgelser, herunder af revisors forskellige roller som leverandør af revision, regnskabsydelser og rådgivning. Det undersøges også, hvordan den ledelsesmæssige side i virksomhederne kan forbedre revisionen, specielt revisionsudvalgenes rolle. Især i forhold til mindre virksomheder er det vigtigt at skabe opmærksomhed om, at muligheden for fravalg af revision ikke uden videre bør føre til fravalg af revisor. Mange små virksomheder og iværksættere har vist sig at være gode til det forretningsmæssige, men at have svagheder når det gælder det administrative, herunder i forhold til bogføring og økonomistyring. Revisor kan spille en vigtig rolle som rådgiver for mindre virksomheder på en række områder, som er afgørende for at skabe effektive og ansvarlige rammer for det forretningsmæssige. 2.4 Et velfungerende revisionsmarked Det er vigtigt at sikre en sund konkurrence på revisionsmarkedet, også for de store finansielle og børsnoterede virksomheder. Det er endvidere vigtigt, at virksomhederne har fokus på kvalitet i revisionen. Der vil blive udarbejdet en analyse af revisionsmarkedet for børsnoterede og finansielle virksomheder, der skal bidrage til identifikation af eventuelle behov for tiltag for at sikre et velfungerende revisionsmarked. I analysen vil indgå en undersøgelse af de børsnoterede og finansielle virksomheders revisionsudvalgs funktion og baggrund for indstilling til valg af revisor. Analysen vil indgå i grundlaget for implementeringen af det nye revisionsdirektivs krav til revision af børsnoterede og finansielle virksomheder. 3. Øget åbenhed om virksomheders ejerskab Reguleringen for selskaber bygger på den grundlæggende forudsætning, at der skal være åbenhed om selskabets forhold. Det drejer sig både om de registrerede oplysninger om selskabets ledelse, men bl.a. også om selskabernes regnskaber. Åbenhed er særligt vigtigt omkring selskabsformer som fx A/S og ApS, hvor ejere ikke hæfter personligt og kreditorer i tilfælde af konkurs alene kan gøre krav gældende i selskabets midler.

9 9/12 Gennemsigtigheden i selskabernes ejerforhold har dog hidtil været begrænset. Det er et væsentligt redskab i bekæmpelsen af skatteunddragelse, svindel, social dumping og hvidvask, at der skabes øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerforhold. 3.1 Øget gennemsigtighed vedrørende ejerforhold I december 2014 tages første skridt mod øget gennemsigthed, når der indføres krav om, at alle nye og eksisterende aktieselskaber og anpartsselskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet i Ejerregistret. Ejerregistret bliver offentligt tilgængeligt fra juni 2015, således at enhver kan slå op i registreret og se, hvem der ejer mere end 5 pct. af kapitalandelene i et givent selskab. I første omgang er det alene ejeroplysninger om aktie-, anparts-, iværksætterog partnerselskaber, der skal registreres i Ejerregistret. Ejeroplysninger om kommanditselskaber er i første omgang ikke omfattet af registret. Som led regeringens skattelypakke er det dog foreslået, at der i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder indsættes hjemmel til at lade kommanditselskaber og de andre virksomhedsformer omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder omfatte af Ejerregistret. Ejerregistret vil indeholde oplysninger om selskabernes legale ejere, som er de personer eller selskaber, der ud fra en formel betragtning ejer aktierne eller andre ejerandele i den juridiske person. Dette begrebet afviger reelle ejere, som er de fysiske personer, der reelt ejer eller kontrollerer et selskabet eller en fond. 3.2 Øget åbenhed om reelle ejere Ejerregistret giver som nævnt alene oplysning om, hvem der er de umiddelbare ejere af et selskab. Det vil sige, at de reelle ejere for eksempel kan skjule sig bag en kæde af selskaber. Med aftalen om styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som regeringen indgik med V, DF, SF, EL, og K den 19. december 2014, er det besluttet, at der i 2015 påbegyndes udvikling af et register over de reelle ejere af selskaber hos Erhvervsstyrelsen. Registeret skal dermed sikre yderligere åbenhed om ejerforholdene i danske virksomheder. Registeret vil samtidig skulle fungere som udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv, som Rådet og Europa Parlamentet indgik aftale om den 16. december Direktivet stiller krav om, at medlemslandene skal sikre, at selskaber og retslige enheder, som er etableret inden for deres område, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om deres reelle ejerskab Digital selskabsregistrering Der er ca selskaber i Danmark, som årligt foretager over selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystem og over

10 10/ registreringer af ledelsesmedlemmer. Det skal derfor være nemt og enkelt at foretage registreringer samtidig med at sikkerheden er høj, og Erhvervsstyrelsen udvikler og forbedrer systemerne løbende. I løbet af 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen moderniserede og udbyggede itsystemer til selskabsregistreringer, som giver langt bedre muligheder for at undgå misbrug og kontrollere registreringer. De nye it-systemer indeholder bl.a. en adviseringsfunktion som er klar fra marts Den betyder, at it-systemet automatisk vil sende en besked, når der er sket registreringer i et selskab. Beskeden sendes via Digital Post og sendes både til det CVR-nummer, som registreringen handler om og til den person, som registreringen omhandler. På den måde kan både selskaber og personer reagere hurtigt, hvis der sker urigtige registreringer, ligesom Erhvervsstyrelsen vil sikre fastlæggelsen af retningslinjer for håndtering af sager, hvor en person uretmæssigt er blevet registreret i et selskab. Erhvervsstyrelsen vil herefter også gå i gang med at udvikle en løsning, der sikrer, at de fysiske personer, der registreres som ledelsesmedlemmer, ikke registreres, medmindre de selv har accepteret hvervet. 3.4 Skærpede regler for ihændehaveraktier Ihændehaveraktier er karakteriseret ved at være et værdipapir, hvor den der har det i sin besiddelse er ejer. I modsætning til navneaktier, så kan ejere af ihændehaveraktier være ubekendte for selskabet, hvilken kan misbruges til sløring af ejerskab og dermed eventuelt til skatteunddragelse e.l. For at skabe åbenhed om ejerskab generelt, er det med aftalen om styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet besluttet,, at muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier afskaffes. Samtidig er det besluttet, at der indføres skærpede sanktioner ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier, og at der indføres registreringspligt for unoterede ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber. Den nødvendige lovgivning forventes fremsat i indeværende Folketingssamling. 3.5 Tredje fase i modernisering af selskabslovgivningen (lov om visse erhvervsdrivende virksomheder) Regeringen har bedt Erhvervsstyrelsen om at gennemføre en analyse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som fx andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A), foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.), kommanditselskaber (K/S) og interessentskaber (I/S). Analysen, der vil være klar i medio 2015, skal foretages med henblik på at vurdere, om der er behov for at gennemføre en generel revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med henblik på at sikre en modernisering af den sidste af de tre hovedselskabslove. I de seneste år er der gennemført en modernisering af selskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde, mens der ikke er foretaget en

11 11/12 tilsvarende modernisering af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Som led i analysen vil det blandt andet blive vurderet, om der bør indføres regler om ledelsen af disse virksomheder, ligesom det vil blive vurderet, om der skal være større gennemsigtighed, herunder vedrørende disse virksomheders ejerforhold. 3.6 Evaluering af indførelsen af Iværksætterselskaber (IVS) Formålet med IVS er er, at flest muligt får mulighed for at starte en virksomhed op. Det skal ske uden at gå på kompromis med hensynet til kreditorerne. IVS erne er således omfattet af en særlig opsparings- og udbyttebestemmelser. Der forventes samtidig vedtaget en ny europæisk selskabsform for enkeltmandsvirksomheder, hvor formålet er at gøre det nemt for iværksættervirksomheder at etablere sig på tværs af grænserne i EU. Iværksætterselskabet ikke er en dansk opfindelse, men er indført efter tysk forbillede, hvor man i flere år har haft en tilsvarende virksomhedsform, som har skabt mange nye virksomheder uden at føre til flere konkurser eller mere svindel. Det forventes derfor, at iværksætterselskabet ligesom i Tyskland vil vise sig at være en stor gevinst for iværksætteri uden at føre til mere svindel. Erhvervsstyrelsen følger løbende udviklingen med nye selskabsformer, og regeringen har bedt Erhvervsstyrelsen om at gennemføre en analyse af brugen af iværksætterselskabet samt det kommende europæiske enkeltmandsselskab, der pt. forhandles i EU, herunder om selskabsformerne anvendes som tilsigtet. Langt hovedparten af iværksætterselskaberne skal første gang aflevere deres første årsregnskab i slutningen af maj 2015, og Erhvervsstyrelsens analyse vil derfor være klar i løbet af august Styrket kontrol af virksomheder, som ikke efterlever reglerne Der skal i højere grad at sættes ind over for de personer og virksomheder, der ikke overholder reglerne. Dette skal bl.a. ske gennem mere risikobaseret kontrol, så det sikres, at det er de få brodne kar der rammes, mens det skal være nemt at drive virksomhed for dem, der overholder reglerne. 4.1 Styrket opfølgning på revisorforbehold For at styrke indsatsen på området har regeringen med finanslovsaftalen for 2015 afsat midler til, at Erhvervsstyrelsen fremover styrker indsatsen overfor regnskaber med revisorforbehold. Det betyder bl.a., at de regnskaber, hvor revisor tager forbehold for lovligheden eller ikke er i stand til at afgive en konklusion på regnskabet fremover vil blive taget ud til nærmere undersøgelse. Erhvervsstyrelsen kan fx kræve, at selskabet udarbejder et nyt og retvisende regnskab, der lever op til lovgivningens krav. Hvis selskabets ledelse ikke samarbejder, kan selskabet sendes til tvangsopløsning. 4.2 Styrket indsats over for ulovlige aktionærlån Regeringen har med finanslovsaftalen for 2015 afsat midler til, at Erhvervsstyrelsen styrker indsatsen over de virksomheder der yder ulovlige udlån til sel-

12 12/12 skabsdeltagere og ledelse. Kontrolindsatsen styrkes markant over for særligt de største udlån. Erhvervsstyrelsen vil kræve, at ledelsen inddriver udlånet med tillæg og lovpligtige renter. Endvidere kan Erhvervsstyrelsen foretage anmeldelse til politiet og endelig orientere SKAT om det ulovlige forhold. 4.3 Modtagekontrol af regnskaber Erhvervsstyrelsen har udviklet og implementeret en række automatiske kontroller af den indberettede årsrapport (modtagekontrollen). Disse præventive kontroller forhindrer, at årsrapporten bliver indberettet med de mest åbenlyse fejl og mangler. Modtagekontrollen vil over de næste år løbende blive udbygget, således at flere åbenlyse fejl udryddes, allerede inden årsrapporten indberettes. Samtidig skal kontrollen sikre, at revisorerne begår færre fejl i forbindelse med afgivelse af deres erklæring på regnskaberne. Udbygningen vil ske i samarbejde med erhvervsorganisationerne. 4.4 Styrket hvidvasktilsyn flere kontroller og uanmeldte kontrolbesøg For at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er det helt afgørende med en effektiv håndhævelse af gældende regler. Der er med Finansloven for 2015 allerede afsat midler til at styrke Erhvervsstyrelsens hvidvask tilsyn i form af væsentligt flere kontroller af virksomheder. Det er samtidig vigtigt, at nye europæiske selskabsformer ikke anvendes til hvidvask af penge i Danmark, hvorfor det er centralt, at disse, når de er registreret i Danmark er underlagt dansk kontrol. Samtidig er der derfor med aftalen om styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet enighed om, at styrke Erhvervsstyrelsens mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos bl.a. selskabsfabrikanter og selskabsadministratorer. Den nødvendige lovgivning forventes fremsat i indeværende Folketingssamling. 4.5 Ny kontrolstrategi på revisorområdet Erhvervsstyrelsens kontrolstrategi implementeres også på revisorområdet. Formålet er, at der sker en øget efterlevelse af reguleringen, en mere effektiv administration af reglerne, færrest mulig administrative byrder for virksomhederne og en målrettet sanktionering af de virksomheder, som ikke overholder reglerne. Dette skal gøres gennem blandt andet mere risikobaseret kontrol, bedre kommunikation og enklere regler, ligesom der udføres målinger for at kunne dokumentere kontrollens effekt. Der vil i arbejdet blive introduceret særlige risikofaktorer, der skal danne grundlag for den type og mængde af enkeltsager, der udtages til kontrol og risikofaktorer, der skal danne grundlag for, hvor ofte en konkret revisionsvirksomhed udtages til kontrol.

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere