Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer."

Transkript

1 Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel Fax

2 Indhold INDLEDNING BASISOPLYSNINGER MILJØBERETNING Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøforhold Miljøpolitik Miljø-indsats og resultater Nøgletal Overholdelse af miljøkrav Klager MILJØDATA Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S Hvilke punkter er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Miljødata for Bioneer A/S Resumé af virksomhedens miljøforhold i/i

3 INDLEDNING Bioneer A/S er en uafhængig kontraktforskningsvirksomhed inden for biomedicin og bioteknologi, der støtter forskningsbaseret innovation i danske virksomheder. Bioneer bidrager til at styrke danske virksomheders globale konkurrenceevne ved at udvikle services, der knytter væsentlige kommercielle behov til nye bioteknologiske løsningsmuligheder. Bioneer samarbejder bredt med danske og udenlandske videninstitutioner og hospitaler, hvor Bioneers kompetence inden for forretningsudvikling anvendes til at sikre tidlig og effektiv kommercialisering af bioteknologisk forskning. Bioneer A/S er et 100%-ejet datterselskab af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og et Godkendt Teknologisk Service (GTS) institut. Bioneer A/S har hovedsæde i Forskerparken Scion DTU a/s i Hørsholm og har desuden forskningsaktiviteter på Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet, hvor satellit-enheden Bioneer:FARMA er lokaliseret. Bioneers hovedaktivitet er forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Hovedaktiviteten er ikke godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven, og Bioneers hovedaktivitet er ikke omfattet af reglerne om udarbejdelse af grønt regnskab. Til Bioneers hovedaktivitet er knyttet en biaktivitet omfattende kontraktproduktion af et enzym ved hjælp af genetisk modificeret mikroorganisme (GMM). Denne biaktivitet er godkendelsespligtig i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet biaktiviteten er omfattet af listepunkterne D 101 og J 102 i bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr af 13/12/2006). Biaktiviteten er grøn regnskabspligtig i henhold til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (BEK nr. 210 af 03/03/2010). Bioneers grønne regnskab er derfor udarbejdet med fokus på biaktiviteteten (enzymproduktionen), og derudover indeholder det grønne regnskab miljødata, der gælder for hele virksomheden. Det grønne regnskab består af basisoplysninger, en miljøberetning og en miljødatadel. Det grønne regnskab indsendes til Miljøstyrelsen via styrelsens elektroniske rapporteringssystem. Oplysningerne kvalitetsvurderes af tilsynsmyndigheden, hvorefter de er tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside (se 1/11

4 1. BASISOPLYSNINGER Virksomhed Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK Hørsholm eller CVR-nr. CVR-P nr Moderselskab Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Anker Engelundsvej 101A 2800 Kgs. Lyngby Branchekode Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi Hovedaktivitet Kontraktforskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi Biaktivitet Produktion af et enzym ved anvendelse af genetisk modificeret mikroorganisme (GMM) Listepunkt Bioneers hovedaktivitet er ikke grøn regnskabspligtig eller godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven. Bioneers biaktivitet hører under listepunkt D 101 i bilag 1 til BEK nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger: Listepunkt D 101: Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) Tilsynsmyndigheder Miljøstyrelsen Roskilde, Rudersdal Kommune og Arbejdstilsynet Miljødataperiode Kalenderår Certificering Bioneer er ikke miljø-certificeret 2/11

5 2. MILJØBERETNING 2.1 Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøforhold Bioneers har 42 ansatte, fortrinsvis videnskabelige medarbejdere og laboranter, der arbejder med kontraktforskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi. Bioneers væsentligste miljøforhold består af forbrug af materialer og kemikalier til laboratorie-arbejde og produktion samt forbrug af energi og vand. Desuden produceres affald tilhørende flere affaldskategorier. Bioneers enzymproduktion (biaktivitet) foregår ved fermentering af en genmodificeret bakterie med efterfølgende oprensning og formulering af enzymet. Enzymproduktionen er underlagt gældende Good Manufacturing Practice (GMP). Enzymet produceres på kontrakt og sælges primært til den farmaceutiske industri. Selve produktionsprocessen er meget velbeskrevet og har forløbet uændret i mere end 15 år. Enzymproduktionen er volumenmæssigt relativ lille og gennemføres som kampagneproduktion. Fermenteringstrinnet i processen involverer fermentering i 50 L, som er den største mængde, der håndteres gennem processen. På baggrund af produktionsprocessens karakter samt den begrænsede mængde af kemikalier anvendt til produktion vurderes det af tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen Roskilde), at enzymproduktionen ikke medfører væsentlige udledninger. Tilsynsmyndigheden vurderer ligeledes, at Bioneers samlede miljøpåvirkning af omgivelserne er meget begrænset. Den væsentligste parameter for vurdering af produktionens størrelse og karakter er kemikalieforbruget, hvorfor Bioneer årligt rapporterer forbruget af kemikalier til Miljøstyrelsen Roskilde. Kimtalstest af inaktiveret processpildevand fra fermentering kontrolleres ifm. GMO-tilsyn på Bioneer. Bioneers enzymproduktion er omfattet af følgende miljøgodkendelser: Godkendelse af produktionsfaciliteter og en genetisk modificeret mikroorganisme til fremstilling af Benzonase på Bioneer A/S i Hørsholm af 22. september 2008 fra Miljøstyrelsen. Revurdering af Miljøgodkendelse for Bioneer A/S af 9. december 2009 fra Miljøcenter Roskilde. Tilladelse til udledning af processpildevand til offentligt spildevandssystem af 20. januar 2010 meddelt af Rudersdal Kommune, Natur og Miljø. Som det fremgår af ovenstående liste er alle Bioneers miljøgodkendelser blevet fornyet i perioden Bioneer har dermed opnået et solidt fundament for virksomhedens miljøarbejde. 3/11

6 2.2 Miljøpolitik Bioneers miljøarbejde er systematiseret ved formulering af en miljøpolitik, der indeholder konkrete miljøpolitiske målsætninger. Det grønne regnskab anvendes som redskab til dokumentation af de opnåede resultater. I perioden har Bioneer valgt at arbejde med følgende 3 miljøpolitiske fokusområder: 1. Reduktion af vand- og energiforbrug. 2. Overholdelse af alle lovgivningsmæssige krav for mærkning og håndtering af kemikalier. 3. Opretholdelse af et godt arbejdsmiljø. 2.3 Miljø-indsats og resultater 2011 Konkret er der opnået følgende miljømæssige resultater inden for de 3 fokusområder i 2011: Ad. 1). Reduktion af vand- og energiforbrug. Reduktion af vand- og energiforbrug har været et fokusområde i Bioneers miljøpolitik siden 2007, og den aktuelle udvikling i energi- og vandforbruget i perioden er illustreret i figur 1. Bioneers el-forbrug 2011 er reduceret med ca kwh svarende til 6,3% i forhold til Samlet over perioden er energiforbruget reduceret med 16,9% og vandforbruget med 22,4%. Reduktionen af el-forbruget er primært et resultat af en systematisk kontrol og optimering af ventilations- og trykluftsanlægget i bygningen. Denne indsats startede i 2008 med at forbedre indblæsningen gennem hyppige skift af indblæsningsposer, og i 2009 blev indreguleringen af ventilationssystemet forbedret efter opsætning af nye, elektriske ventilationsstyringer. Siden er der gennemført flere optimeringstiltag, deriblandt sænkning af maksimum-indstillingen på alle stinkskabes lugehøjde og sænkning af ventilatortrykket på hovedanlægget i kælderen. Det langsigtede mål med arbejdet har været at muliggøre en reduktion af luftskiftet i Bioneers laboratorier for at opnå et forbedret arbejdsmiljø. I januar 2011 blev alle laboratorier gennemgået med henblik på at sænke luftskiftet i de enkelte rum. Lovgivningsmæssigt er der krav om et luftskifte i klassificerede laboratorier, der sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet, og kravene til en almindelig komfort-ventilation i bygninger, hvor der opholder sig mange mennesker (supermarked, børnehaver mv.) er typisk 3-5x luftskifte pr. time. Kortlægningen af Bioneers laboratorier viste, at det gennemsnitlige luftskifte i laboratorierne var ca. 10x pr. time, og at det var muligt at sænke luftskiftet til ca. 5x pr. time i langt de fleste rum under hensyntagen til udsugning fra LAF-bænke 4/11

7 og stinkskabe. Samlet betyder dette, at der flyttes væsentligt mindre luftmængder rundt i bygningen, hvilket konkret har resulteret i et forbedret arbejdsmiljø som beskrevet under punkt 3). med Figur 1: Udvikling i energi- og vandforbrug for perioden Reduktionen af Bioneers vand-forbrug i perioden er sket i takt med anskaffelse af udstyr med lavere vandforbrug (opvaskemaskiner til laboratoriebrug og kantinedrift, fermentorer med recirkulering af kølevand mv.). Ad. 2). Overholdelse af alle lovgivningsmæssige krav for mærkning og håndtering af kemikalier. Bioneer A/S opfylder alle gældende lovgivningsmæssige krav for mærkning og håndtering af kemikalier. I 2011 er Bioneer startet på at implementere det nye CLP (Classification, Labeling, Packaging) regelsæt for kemikalier. De væsentligste ændringer i CLP klassificering og mærkning i forhold til den hidtidige lovgivning er nye faresætninger og symboler, nye sikkerhedssætninger, nye fareklasser og kategorier, nye signalord og ændrede klassificeringsgrænser. Det betyder, at der skal opsættes nye mærkninger og skilte i laboratorierne. Implementering af CLP mærkning kræver også en opdatering af Bioneers arbejdspladsbrugsanvisninger. Disse brugsanvisninger findes i en særskilt database i regi af DTUs databasesystem Kemibrug (www.kemibrug.dk). Et abonnement hos Kemibrug har her den fordel, at det er Kemibrug, der i praksis varetager opgaven med at mærke og klassificere alle kemikalier efter de nye CLP-regler. I 2012 vil der være fokus på etablering af ny procedure for mærkning af opløsninger, der er fremstillet hos Bioneer. 5/11

8 Ad. 3). Opretholdelse af et godt arbejdsmiljø. Bioneers arbejdsmiljøudvalg har i 2011 foretaget en samlet vurdering og afrunding af de 11 indsatsområder, der var defineret i APV Handlingsplan Det væsentligste indsatsområde har været Ventilation, træk og temperatur, hvor APV processen viste, at mere end halvdelen af Bioneers medarbejdere (55%) oplevede problemer med træk og kuldenedfald tilbage i Der er i perioden blevet gennemført en række tiltag for at afhjælpe disse problemer (jf. punkt 1), hvilket løbende har haft en positiv effekt på indeklimaet. Af andre indsatsområder kan nævnes Orden og ryddelighed (implementering af bedre rutiner for oprydning i fælles laboratoriekøleskabe og frysere), Belysning af udendørsareal (opsætning af ekstra lamper ved hoveddør og kælder), Lys i laboratorier (opsætning af bordlamper) og Larm og støj (flytning af 80 C fryser). I slutningen af 2011 blev en ny APV kortlægningsproces startet ved udsendelse af et nyt APV spørgeskema (indeholdende samme spørgsmål som sidst). Målet for den videre APV proces i 2012 er dels at foretage en sammenligning af spørgeskemaundersøgelse 2008 og 2011, og dels at identificere nye indsatsområder. En præliminær analyse af data viser, at der i 2011 kun er 15% af medarbejderne, der oplever (mindre) problemer med træk og kuldenedfald, hvilket dokumenterer et forbedret arbejdsmiljø på dette område Nøgletal Fremadrettet fastholdes målsætningen om at opretholde et godt arbejdsmiljø, og vigtige nøgletal til vurdering af de opnåede resultater er personaleomsætning og sygefravær. I tabel 1 er angivet personaleomsætning (aktuelle tal) og sygefravær for Bioneer A/S i perioden I 2011 er der fratrådt 4 medarbejdere, hvoraf de 3 er Ph.D-studerende, der har færdiggjort deres forskeruddannelse. Det samlede sygefravær for alle medarbejdere i Bioneer opfylder fortsat målet om ikke at overstige 2%. Ansatte ved årets start Fratrådte Tiltrådte Sygefravær (%) , , , , ,13 Tabel 1: Arbejdsmiljødata for perioden Opgørelse over antal medarbejdere ved årets start, antal fratrådte og antal tiltrådte i det pågældende år. Opgørelse over det samlede sygefravær (%) for Bioneer A/S. 6/11

9 2.4 Overholdelse af miljøkrav Bioneer A/S har overholdt alle vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser i perioden og har ikke haft nogen form for uheld, spild eller andre utilsigtede udledninger. Målet er fortsat at overholde alle miljøkrav meddelt i virksomhedens produktionsgodkendelse, miljøgodkendelse samt tilslutningstilladelse. 2.5 Klager Bioneer A/S har ikke modtaget klager fra naboer eller medarbejdere i perioden MILJØDATA 3.1 Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S I henhold til Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger af 03/03/2010 skal miljødatadelen af Bioneers grønne regnskab indeholde de oplysninger, som er opført i tabel 2, samt information om eventuel udledning af stoffer, der er opført i bekendtgørelsen, bilag 2. Sidstnævnte information indtastes direkte via det elektroniske rapporteringssystem. I tabel 2 er angivet virksomhedens samlede energiforbrug, da det ikke er muligt at foretage en særskilt opgørelse over energiforbruget til enzymproduktionen. Ligeledes er affaldsproduktionen for hele virksomheden indberettet, da der ikke indsamles affald særskilt for produktionen. Affaldsmængden fra enzymproduktionen estimeres til at udgøre ca. 8% af virksomhedens totale affaldsmængde. 3.2 Hvilke punkter er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Punkterne Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft og jord samt Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til vand som udledning til overfladerecipient er udeladt af 7/11

10 det grønne regnskab, fordi der ikke foregår en væsentlig udledning af forurenende stoffer til luft, jord og overfladerecipient fra virksomheden. 3.3 Miljødata for Bioneer A/S I tabel 2 er angivet forbruget af energi, vand, væsentlige råvarer (plastmaterialer), væsentlige kemikalier og forurenende stoffer samt hvorvidt de enkelte tal er målt, beregnet eller anslået. Energi Bioneers energiforbrug 2011 er reduceret med ca kwh svarende til 6,3% i forhold til Samlet for miljødataperioden er energiforbruget reduceret med 17%. Denne reduktion er sket samtidig med, at der har været et højt aktivitetsniveau med en stigning i antallet af stærkt energiforbrugende processer (fermentering, sterilisering af medier, vask og sterilisering af laboratorieudstyr samt autoklavering (inaktivering) af laboratorieaffald). Vand Bioneers vandforbrug 2011 er reduceret med 2,4% i forhold til Vandforbrug til enzymproduktion (biaktivitet) var mindre i 2011 sammenlignet med 2010, hvilket afspejler, at der er udført færre fermenteringer i Det største vandforbrug i enzymproduktionen finder sted under fermentering. Råvareforbrug og kemikalieforbrug Plastvarer i form af engangsmaterialer udgør de væsentligste andre råvarer end kemikalier, der anvendes i enzymproduktionen. I tabel 2 er angivet forbruget af plastmaterialer, der er anvendt flest af i perioden Væsentlige kemikalier i enzymproduktionen er udvalgt efter forbrugets størrelse i et produktionsår, hvor alle de enkelte procestrin er gennemført. Variationen i råvareforbruget i enzymproduktionen afspejler, hvilke produktionsprocesser (fermentering, oprensning, præparation) og analyser, der er gennemført i det pågældende kalenderår. Væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer Farlige stoffer anvendes ikke direkte i produktionen, dog anvendes visse forurenende/farlige stoffer til analyser og andre laboratorieopgaver i meget små mængder, jævnfør 8/11

11 tabel 2. Der er ingen forurenende stoffer i det færdige enzymprodukt. Enzymet anvendes inden for farmaceutisk industri, hvor der stilles store krav til kvalitet og produktsikkerhed. Udledning af spildevand Der er udledt ca. 750 kg processpildevand fra enzymproduktionen til kloak i Udledningen er sket i henhold til Tilladelse til udledning af processpildevand til offentligt spildevandssystem af 20. januar 2010 meddelt af Rudersdal Kommune, Natur og Miljø. Processpildevandet blev inaktiveret ved autoklavering, kimtalstestet og kontrolleret (temperatur, ph) inden udledning. Affaldsproduktion og håndtering Den totale affaldsproduktion er fordelt på 4 affaldskategorier; pap og papiraffald, kontoraffald, klinisk risikoaffald/bioaffald og kemikalieaffald. Den samlede affaldsmængde 2011 er reduceret med 15,2% i forhold til 2010, og mængden af klinisk risikoaffald er reduceret med 23,5% sammenlignet med Tallene stemmer overens med, at der har været mindre mængder af klinisk risikoaffald fra Bioneers genteknologisk klasse 2 faciliteter i Affald bortskaffes i henhold til Rudersdal Kommunes affaldsregulativ og håndteres som følgende; 1. Pap og papiraffald sorteres og indsamles i containere, der sendes til genbrug. 2. Kontoraffald (småt brændbart) afhentes og sendes til forbrænding. 3. Klinisk risikoaffald (fast affald) holdes indesluttet og sendes til forbrænding på et dertil godkendt modtageanlæg med en godkendt transportør. Flydende affald (bioaffald) samt alt flydende affald fra enzymproduktionen, inaktiveres inden udledning til kloak. 4. Kemikalieaffald indsamles og sendes til destruktion. Der foregår ikke grænseoverskridende transport af farligt eller ikke-farligt affald fra virksomheden 9/11

12 Tabel 2: Oversigt over ressourceforbrug, udledning og affaldsproduktion for Bioneer A/S, Hørsholm med fokus på produktion af enzymet Benzonase (biaktivitet) i perioden Alle data er angivet i enheden kwh/år eller kg/år. Metode FORBRUG; Enhed Total Bioneer/ Biaktivitet 1 ENERGI kwh Total Bioneer M VAND Kg Total Bioneer M Kg Biaktivitet B RÅVARER Plastmaterialer Pipettespidser Kg Biaktivitet B 12,75 21,48 25,30 Eppendorf rør Kg B 12,11 18,94 21,25 15-ml rør m prop Kg B 6,45 10,87 12,80 50-ml cent. rør Kg B 14,51 22,75 26,23 Siliconeslange Kg B 2,05 3,22 2,47 VÆSENTLIGE KEMIKALIER Urea Kg Biaktivitet B 16,91 28,55 36,00 Glycerol Kg B 6,14 21,97 23,23 Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan Kg B 7,58 11,72 8,31 Ethanol Kg B 4,80 7,57 5,53 Natriumhydroxid Kg B 2,70 4,23 3,06 Sucrose Kg B 1,03 1,54 1,03 FORURENENDE STOFFER 3 Saltsyre Kg Biaktivitet B 1,55 2,35 1,62 Formaldehyd Kg B 0,03 0,05 0,03 EDTA Kg B 0,03 0,04 0,03 Natriumhypochlorit Kg B 0,02 0,02 0,02 Coboltsulfat Kg B 1,11E-06 8,35E-07 5,57E-07 Kobberchlorid Kg B 3,19E-07 2,39E-07 1,59E-07 Borsyre Kg B 2,02E-07 1,52E-07 1,01E-07 UDLEDNING SPILDEVAND Kg Biaktivitet A AFFALDSPRODUKTION OG HÅNDTERING SAMLET AFFALDSMÆNGDE Kg Total Bioneer M SAMLET TIL GENANVENDELSE Pap og papiraffald Kg Total Bioneer M SAMLET TIL FORBRÆNDING Kontoraffald/småt brændbart Kg Total Bioneer M Klinisk risikoaffald/ bioaffald Kg M SAMLET TIL DEPONERING Kemikalieaffald 4 Kg Total Bioneer M Elektronikskrot til miljøbehandling Kg M Værdier er angivet specifikt for biproduktionen, hvor det er muligt. Hvis værdien ikke har været mulig at fraktionere, er den angivet for hele virksomhedens produktion. 2. M indikerer at tallet er målt, B at det er beregnet og A at det er anslået. 3. Stoffer der enten findes på Miljøstyrelsens Listen over forurenende stoffer samt stoffer der nævnes på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 4. Kemikalieaffald bortskaffes ifølge reglerne beskrevet i den kommunale tømningsordning. Kemikalieaffald fra Bioneer opsamles og opbevares i dunke i et dertil godkendt rum inden, at kemikalieaffaldet transporteres til et godkendt modtageanlæg, Nordforbrænding I/S, der sørger for transport til det endelige modtageanlæg, Kommunekemi A/S, Nyborg. 10/11

13

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere