Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie"

Transkript

1

2 Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie Ph.d.-afhandling 2005, Eva Just ISBN (e-book) Udgivet af Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet 9220 Aalborg Øst tlf

3 Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis Et feltstudie Ph.d. afhandling indleveret til forsvar ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Læring, Ålborg Universitet 2005.

4 Forord So What! Forord. I sommeren 2004 var mit Ph.d. stipendium ved Institut for Læring ved at udløbe, og jeg brugte hele sommeren til at skrive. Jeg tog en pause fra skriveprocessen i en uge, hvor jeg tog på højskole med min saxofon for at spille jazz! Her blev jeg snart konfronteret med, at denne uge heller ikke var uden udfordringer. Vi spillede bl.a. et nummer af Miles Davis So What! Det er et langsomt intenst nummer, som umiddelbart lyder meget enkelt, men stiller store krav til præcision, fraseringer, intonering, improvisation og først og fremmest en fælles feeling! Det var svært. Det lykkedes dog i ugens løb, at nå frem til en god fælles fremførelse med improvisationer på havnen i Ærøskøbing og folk klappede. Undervejs spøgte ph.d. projektet i mit baghoved, og det gik op for mig, at der er mange paralleller mellem det at lære spille So what i en jazzgruppe og det at lære at fungere som sygeplejerske/læge i en sygehusafdeling. Som erfaren læge og sygeplejerske har man lært de grundlæggende færdigheder i faget (kender instrumentet og noderne) og har spillet sammen med andre i nogle år i et eller flere specialer (kender nogle melodier). Man har opbygget er fagligt repertoire og kender de grundlæggende spilleregler i forhold til at spille sammen. Men der er hele tiden nye udfordringer, fordi der kommer ny viden, eller de kendte metoder virker ikke godt. Der ansættes nye medarbejdere eller ledere, arbejdsgangene skal være mere effektive osv. Det er ikke nok, at hver især er dygtig på sit instrument. Hele gruppen/ organisationen skal orientere sig i forhold til omgivelserne og skal på den ene side fastholde sine færdigheder, på den anden side udfordre og forandre sin praksis. Denne komplicerede proces i sundhedsfaglige praksisfællesskaber har jeg valgt at forsøge at afdække og udfordre i min Ph.d. afhandling. Jeg har ofte tænkt på, om man nu kan fortælle en Ph.d. afhandling. Fortællingen er blevet et gennemgående træk i afhandlingen, i både de metodiske overvejelser og i den måde jeg skriver på. Det har også sneget sig ind i de læringsteoretiske overvejelser. Inspirationen til dette valg stammer oprindeligt fra mine forældre, dels fra min far der var en eminent fortæller af begivenheder om såvel fortiden som nutiden, dels fra min mor, som har en utrolig hukommelse og har fortalt mange historiske sagaer om såvel familien, som det danske samfund. Men inspirationen kommer også fra mere teoretiske diskussioner om anvendelse af fortællinger til at beskrive erfaringsdannelse og organisatoriske processer. Jeg har dermed valgt at bruge fortællingerne til at bygge en bro mellem 1

5 Forord mine mangeårige erfaringer som sygeplejerske og konsulent i sundhedsvæsenet og en forskningsmæssig distance til dette felt. Jeg er meget taknemmelig over, at en medicinsk afdeling kaldet Alfa, turde stille sin hverdag til rådighed for mine observationer og tolkninger. I har taget meget godt imod mig, om end ikke uden bekymring for, hvad jeg nu kunne få øje på og skrive om. Det har givet et spændende indblik i, hvad der sker i en travl sygehusafdeling og hvordan man kan forstå de læreprocesser, der er en del af hverdagen. Jeg håber I fik/kan få gavn af mine analyser, men er også klar over, at jeres virkelighed er en anden, her 3 år efter afslutning af mine observationer. Jeg vil også tak til sygehusledelsen Kirsten Bruun, Jørn Koch og Jens Peder Graversen ved Århus Kommunehospital (nu Århus Sygehus) og Forskningsinitiativet i Århus amt samt Institut for Læring, fordi I troede på mit projekt og bevilgede økonomisk støtte. Der er mange andre, som skal have mange tak for at have lagt øre til mine mange ikke altid lige optimistiske fortællinger om projektet. Det er især min meget interesserede vejleder Jan Brødslev Olesen og min nærmeste familie og venner Maja, Ellen, Inger, Knud, Poul, Vibeke, Annette og Helle samt mange kolleger, medstuderende og ansatte ved Institut for Læring og ved Århus Sygehus. Sidst, men ikke mindst en tanke til min nære veninde Jessy, som har bidraget meget til, at jeg valgte at undersøge mit eget fag og faglige system som forsker. Jessy er her ikke mere, men har deltaget i mange af mine indre dialoger i hele forløbet. Eva Just, april

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. So What! Forord 1 Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring Indledning Udfordringer i den sundhedsfaglige praksis. 9 Evidens og risikovurdering Forandring af - og læring i praksis Mellem profession og organisation problemstilling 16 Problemstilling og forskningsspørgsmål At undersøge en praksis? Afhandlingens opbygning og proces. 19 Kapitel 2. Kultur og fortælling som forskningsperspektiv Indledning. Et kulturmøde Videnskab som et kulturfænomen. 24 Objektiv viden. Subjektiv viden. 25 Social konstrueret viden og forskellige socialkonstruktivistiske positioner 25 Forskningsperspektiver 27 Erkendelsesteoretisk position og perspektiv - konklusion Viden og læring som kulturfænomener. 30 Viden og praksis 30 Læring i praksis Forskningstraditioner - og metoder Et kulturelt og narrativt forskningsperspektiv sammenfatning. 34 Kapitel 3. Viden og sundhedsfaglig praksis Indledning - professioner under forandring Viden og praksis. 38 Episteme teoretisk videnskabelig viden. 39 Tavse dimensioner i teoretisk viden 42 Techne viden i handling 43 Fronesis den etiske og personlige viden Viden i den sundhedsfaglige praksis 50 Professionsudvikling læger 50 Professionsudvikling sygeplejersker 52 Evidensbaseret praksis 53 Fra evidens til praksis 55 Lægernes diskussion af evidensbaseret praksis 56 Sygeplejerskernes diskussion af evidensbaseret praksis Viden i sundhedsfaglig praksis diskussion og konklusion. 63 Videnskab og praksis 63 Evidens og praktisk erfaring, komplementært eller modsætning? 65 3

7 Indholdsfortegnelse Kapitel 4. Læring i sundhedsfaglig praksis Indledning Hverdagsliv Social læring og deltagelse i praksisfællesskaber 71 Praksisfællesskaber fælles læringshistorier. 74 Fælles virksomhed 75 Gensidigt engagement 76 Fælles repertoire Forhandling af mening i praksisfællesskaber Erfaringslæring og social læring. 80 Læreprocesser og læringssituationer Sproget rolle i praksislæring 84. Det logiske videnskabelige sprog. 85 Det narrative sprog 86 Det kritiske potentiale i sproget Forhandlinger og grænsemøder mellem praksisfællesskaber Læring i sundhedsfaglig praksis - konklusion. 91 Kapitel 5. Læring i organisering af praksis Indledning Organisatorisk læring i sundhedsvæsenet Forskellige teoritraditioner i forhold til organisatorisk læring 98 Organisatorisk læring i et teknisk- rationelt organisationsperspektiv 100 Et humanistisk perspektiv på organisatorisk læring 102 Et konflikt perspektiv på organisatorisk læring. 104 Et løst koblet perspektiv på organisatorisk læring. 105 Et postmoderne perspektiv på organisatorisk læring Fem perspektiver på organisatoriske læring sammenfatning Et forskningsperspektiv på organisatorisk læring 111 Organizing 112 Entactment og udfordring af erfaringssystemer 113 Sprog og refleksion 114 Særlige læringssituationer i hverdagen Læring i i organisering af praksis- konklusion Samlet teoretisk forforståelse et overblik. 119 Kapitel 6. Design, metoder og forskningsproces Undersøgelsesdesign et casestudie 121 Case design. 122 Casestudier og validitet 123 Personlig forforståelse praktikerforsker 125 Teoretisk forforståelse og casedesign Metoder - etnografi i organisationer 127 Feltstudier adgang til feltet 128 4

8 Indholdsfortegnelse At etablere en rolle i feltet 129 Deltagelse i en travl hverdag. 131 Observationer - læring som symbolske handlinger i hverdagslivet! Metoder fortællinger og historier 134 Begreber historier og fortællinger 136 Fortællinger i en sygehusafdeling Interviewmetoder Forskningsprocessen 142 Datamaterialet 142 Forskningsprocessen 143 Plotanalysen Vurdering af analyseprocessen validitet 151 Caseudvælgelse og generaliserbarhed 152 Pålidelighed 152 Validitet 153 EMPIRISK DEL. Kapitel 7. Læring i organisering af en sygehusafdeling Indledning En medicinsk afdeling Organisationen som tekster og ledelsesideer 161 Hjemmesiden 161 Faggrupperne og tekster 162 Instrukser 162 Ledervisioner 163 Organisationen forskellige og fælles perspektiver Organisationen som rum og arkitektur. 166 Rummenes funktioner 167 Rum og arkitektur forskellige domæner Organisationen som hverdagsliv og deltagelsesformer. 173 Uniformering og bevægemønstre. 174 Når hverdagslogikken brydes 175 Travlhed og koordinering 176 Hverdagsliv og deltagelsesformer Afdelingens legitimitet og historie 179 Afdelingens etablering og start 180 Krisen. 186 Genetablering af afdelingen og sporene fra krisen 187 Afdelingens legitimitet og historie en fælles læringshistorie Læring i organisering af en sygehusafdeling konklusion 195 Kapitel 8. Sygeplejerskernes læring i hverdagspraksis Indledning Hverdag, sygeplejefag og læring 200 5

9 Indholdsfortegnelse 8.3. Læringsmiljøet forvirring, orden, spørgsmål, humor. 202 Forvirring og orden 203 Arbejdsmiljø humor og spørgsmål 206 Læringsmiljøet og forhandling af mening Møder som læringssituationer 211 Plejepersonalets egne møder og diskussionsform. 211 Gruppekonferencen 214 Sproglige udtryksformer 216 Møder med lægerne som læringssituationer 217 Møder som læringssituationer og grænsemøder Læremestre og opretholdelse af praksis. 222 Oplæring af nye medarbejdere 223 Læremestre 225 Fastholdelse af rutiner instrukser, rutiner 226 At lære- og fastholde en praksis Udvikling af praksis. 231 At læse faglitteratur 232 Ernæring det er vi gode til 233 Instrukser, fastholdelsesstrategier og træthedsfænomenet 235 Ledelse af faglig udvikling 237 Udvikling og ufuldendte læreprocesser Konklusion - hvordan lærer sygeplejerskerne i hverdagspraksis? 242 Kapitel 9. Lægernes læreprocesser i hverdagspraksis Indledning Hverdag, lægefag og læring Læringsmiljøet - selvstændighed og disciplin, spørgsmål og humor. 247 Selvstændighed og disciplin 248 Spørgsmål og humor. 250 Læringsmiljøet og lægernes forhandling af mening Læringssituationer og læringsrum. 253 Konferencerne 253 Sproglige udtryk kommunikation 255 Morgenmødet og stuegangen som læringssituationer. 256 Skiftende læger overblik og kontinuitet. 260 Mysterier. 260 Læringssituationer hvordan lærer lægerne? Oplæring af yngre læger. 265 Donut rounds. 266 Oplæring af yngre læger påvirker læringsmiljøet Videnskab erfaring og udvikling. 268 Vidensgrundlaget og udvikling af lægernes praksisfællesskab Hvordan lærer lægerne i den praktiske hverdag - Konklusion 274 6

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 10. Begivenheder og grænsemøder Indledning Vanskelige patientforløb og mysterier Patienten der ikke spiste 279 Plotanalyse Den forgiftede patient 283 Plotanalyse Den unge kvinde med smerter 289 Plotanalyse At informere om en kritisk diagnose 295 Plotanalyse Vanskelige patientforløb og mysterier. Konklusion 298 Kapitel 11. Diskussion konklusion og perspektivering Indledning Professionernes vidensgrundlag og fagkulturer 303 Professionernes vidensgrundlag fælles og komplementært Praksisfællesskaber udvikler fælles læringshistorier 309 Praksisfællesskaber og læringsmiljøer Rum og geografi som rammer for læring 312 Adskilles og fællesskab mellem faggrupperne 313 De åbne og lukkede/afgrænsede rum 313 Organisationens rum som læringsrammer Grænsemøder, grænserelationer og begivenheder 314 Grænseobjekter og møder forskellige faglige og sproglige traditioner 315 Begivenheder som læringssituationer Sygehusafdelingen som organisatorisk ramme for læring 317 Mellem rationalitet og professionstraditioner 317 Mellem konsensus og konflikt 319 Organisationen som ramme for læring Forskellige fagkulturer og organisering stabilitet og opbrud Perspektivering 321 Praksisfællesskaber mellem stabilitet og udfordring 322 Kulturmøder mellem praksisfællesskaber dialog og kritisk refleksion 324 Kapitel 12. Teoretiske og metodiske refleksioner 324 Teorigrundlaget 324 Design og metoder 324 Bilag. 327 Litteraturliste 339 Resumé 348 Summary 352 7

11 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring. 1.1 Indledning. Læring i praksis er et tema, som har fået stigende opmærksomhed i de aktuelle læringsteoretiske diskussioner (Wahlgren, Høyrup, Pedersen & Rattleff 2002; Nielsen & Kvale 1999, 2003; Ellström 2001). Det er en diskussion som også kan spores i den sundhedsfaglige debat, både i forhold til styrkelse af den praktiske del af de mange forskellige sundhedsuddannelser (Larsen 95; Wichman - Hansen 2004), og i forskning vedrørende sygehusvæsenets organiseringsprocesser (Vinge 2003, Borum 2003 ) Indtil videre er det begrænset, hvor meget der er forsket i de erfarne professionelles praksislæring (Bjørg 2001), selvom flere undersøgelser, som fokuserer på implementering af forskellige nye metoder viser, at de lokale faglige miljøer har stor betydning for hvordan ny viden/metoder omsættes til praksis.( Bartunek et al.2003; Newman et al.1998) Det er derfor denne afhandlings intention, at bidrage til viden om læring i praksis i det sundhedsfaglige område, især med fokus på hvordan to professionelle faggrupper læger og sygeplejersker, lærer i den praktiske hverdag. Praksislæring har optaget mig i mange år, dels som leder - og dels som konsulent/underviser i sygehusvæsenet, hvor jeg har været vidne til de mange krav om forandringer af den faglige praksis. Det handler både om strukturelle ændringer, som påvirker de faglige miljøer og det handler om at omfattende forskning i at udvikle nye behandlingsmetoder, stiller krav om nye praksisformer. Aktuelt er der meget fokus på at sikre den faglige kvalitet Jeg har som underviser og konsulent ofte oplevet, at de professionelle som enkeltindivider har haft svært ved at fastholde det faglige niveau i en tempopræget hverdag, eller de har ikke været i stand til at omsætte ny viden til konkrete praktiske handlinger i hverdagen, selvom der i en undervisningskontekst har været mange pædagogiske bestræbelser for at sikre en kobling mellem deltagernes erfaringer og et givent fagligt tema. På det organisatoriske niveau har jeg set mange forskellige ledelsesinitiativer, som har haft til formål at understøtte faglige forandringsprocesser, f ex kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler, en lærende organisation m.m. Disse initiativer er blevet modtaget med stor interesse, men er ofte alligevel forblevet skueværdier og har ikke ændret grundlæggende ved læreprocesserne i den konkrete hverdagspraksis.( Just 2000, 2001) Det er således blevet mere og mere tydeligt for mig, at der er en skrøbelig kobling mellem 8

12 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring eksplicit viden/teori og hverdagens dominerende virkelighed i en sygehusafdeling. Endvidere er det blevet klart, at læring i praksis ikke alene kan begribes ved at fokusere på, hvordan enkeltindivider lærer i en undervisningssammenhæng eller med fokus på hvordan arbejdet organiseres, men må ses i en sammenhæng mellem profession og organisation, tæt på hverdagen og de traditioner, der understøtter hverdagspraksis og professionskompetencer. Det første og helt overordnede spørgsmål jeg ønsker at undersøge nærmere i denne afhandling er derfor: Hvordan lærer sygeplejersker og læger i den praktiske hverdag.? Men indledningsvis vil jeg skitsere nogle af de politisk/administrative udfordringer, som de professionelle aktuelt møder og forventes at kunne omsætte til nye praktiske handlinger i hverdagen. 1.2 Udfordringer i den sundhedsfaglige praksis. Sundhedsvæsenet er præget af, at der konstant produceres ny viden om nye behandlingsmetoder, undersøgelser m.m. Denne nye viden skal omsættes til nye praksisformer, som i forskellig grad indebærer krav om nye færdigheder og rutiner for både læger, plejepersonale og andre faggrupper. Et eksempel fra min undersøgelse, hvor afdelingssygeplejersken fortæller om en ny undersøgelsesmetode: Jo, jeg har et aktuelt eksempel. Det er en ny undersøgelse jeg ved ikke, om du har hørt om det. Det var i lægens bord (Tv-udsendelse) Det var det der med kapsel endoskopi. Det er en ny undersøgelse, hvor patienten skal sluge en kapsel som sender nogle signaler ud. Det blinker hele vejen ned i systemet og det tager 8 timer sådan en undersøgelse. Den tager hele tiden fotografier og det bliver så optaget af en båndoptager, så kan man afspille filmen bagefter. Det gode ved det er, at du kan nå den del af tyndtarmen, som du ikke kan nå hverken ved at nå ned oppefra eller nedefra. Den går ind og fotograferer hele vejen ned. Nogle patienter kommer jo ind med blødning fra rectum hvor man ikke kan finde en blødningskilde det kan så være at det sidder i det stykke i ileum som man ellers ikke kan se. (Int.spl.:3 ). Denne nye undersøgelse er ifølge sygeplejersken et typisk eksempel på en ny faglig og evidensbaseret metode, som dels rummer nye undersøgelsesteknikker, dels rummer nye plejerutiner, hvor plejepersonalet skal pleje og observere patienten for bivirkninger i 8 10 timer. Som alle andre undersøgelser vil der være et risikoaspekt knyttet til undersøgelsen, efterfølgende observationer m.m. Der skal derfor etableres nye, sikre faglige rutiner i hverdagen. Mange nye metoder har denne karakter, at der udvikles en ny teknologi eller ny medicin, som fungerer anderledes end de kendte metoder og kræver derfor nye 9

13 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring færdigheder og rutiner af både læger og sygeplejersker. Lægerne er oftest den faggruppe som træffer beslutningen om at afprøve en ny metode, og introducerer den efterfølgende til de øvrige faggrupper, som derefter skal tilegne sig/ændre på faglige nye rutiner, observationspunkter m.m. Andre ændringer er især initierede af plejepersonalet, terapeuter, diætister mm og er knyttet til opgaver omkring patienternes basale behov, kommunikation m.m. Faglige ændringer, som ovennævnte eksempel, ligger tæt på de nuværende metoder i denne afdeling, og er derfor formentlig ikke så vanskelige at omsætte til nye praktiske handlinger. Andre ændringer kan være mere indgribende i forhold til rutiner, faglige værdier mm og kræver andre processer. Under alle omstændigheder vil forskellige former for læreprocesser altid indgå som et aspekt i forhold til at kunne forandre den faglige praksis. Den eksisterende praksis i en sygehusafdeling er på den ene side baseret på faglige traditioner i de forskellige professionsgrupper, på den anden side er den knyttet til traditioner for organisering af sygehuse. Denne praksis udfordres fra mange forskellige sider og dette kan rumme nogle dilemmaer. Det er min opfattelse, at samfundet på den ene side forventer, at sygehusvæsenet leverer en kvalificeret, stabil og sikker indsats overfor mennesker, der er syge og har behov for professionel hjælp. På den anden side forventes det, at sygehusvæsenet er i stand til at ændre på denne praksis, i takt med at der opstår nye behandlingsformer, strukturer mm. Og dette rummer en risiko for destabilisering af praksis, dvs. de professionelle skal balancere mellem at opretholde en stabil, sikker og kvalificeret praksis og samtidig udfordres de til at forandre denne praksis. Forandringerne strækker sig aktuelt over en række forskellige områder fx. Effektivisering af den faglige indsats for at reducere udgifterne eller frigøre midler til nye behandlingsmetoder. Dette har bl.a. op gennem 90erne handlet om mange strukturelle ændringer i form af meget kortere indlæggelsesforløb, øget dag- og ambulantbehandling, ændrede ledelsesstrukturer m.m. Det medfører på det praktiske niveau, at mange faglige rutiner og samarbejdsrelationer ændres, effektiviseres m.m. 1 Udvikling af nye behandlingsmetoder, er initiativer som de professionelle oftest selv tager, og hvor det medfører ændrede arbejdsprocesser og rutiner. Krav om bedre dokumentation af kvalitet og ydelsesomfang. Dette tema er der meget fokus på aktuelt og det handler f ex. om akkreditering, kvalitetsdatabaser, 1 Denne proces fik især fart i forbindelse med oplæg om modernisering af den offentlige sektor i starten af 90erne og er en proces jeg som konsulent og underviser i sygehusvæsenet har fulgt på tæt hold i en række år.. (Just 1997) 10

14 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring registrering af fejl m.m., og betyder at der skal arbejdes med systematisk dokumentation af de praktiske handlinger. (Rasmussen L. et al. 2003) Øget fokus på brugeroplevelser, tilfredshed, klagemuligheder, indflydelse, som udfordrer faggruppernes eksisterende måder at kommunikere med patienterne på. (Just 1997) Ændringer i sundhedsuddannelsernes praksisuddannelse og øget krav om forbedring af specialuddannelser. Begge områder stiller krav om udvikling af bedre læringsmiljøer i praksis. ( Helleshøj 2000, Ringsted 2003 ) Alle disse nye tendenser vil i et eller andet omfang spille en rolle i enhver sygehusafdeling, og vil udfordre den eksisterende praksis og de faglige traditioner. Som udgangspunkt for denne undersøgelse vil jeg især fokusere på nogle eksterne krav, som handler om implementering af nye behandlingsmetoder og dokumentation af den faglige kvalitet, dvs. de politiske/administrative dagsordener, der handler om at udvikle en evidensbaseret praksis og at forebygge utilsigtede hændelser. Evidensbaseret praksis handler om, at de professionelle skal arbejde på et mere forskningsbaseret grundlag (evidens), og utilsigtede hændelser handler om at reducere fejl i sundhedsvæsenet via registrering af hændelser og læreprocesser. Jeg kunne have valgt at tage udgangspunkt i mange andre faglige og organisatoriske udfordringer, som er på vej til at blive realiseret i sygehusvæsenet, f eks akkreditering, elektronisk patientjournal, brugerindflydelse, funktionsbærende enheder m.m., men vælger at fokusere på de to førstnævnte temaer, som man dels konkret arbejder med i alle sygehuse og endvidere efter min opfattelse i særlig grad vil påvirke professionernes identitet og det praktiske faglige arbejde. Jeg vil ikke udelukke, at andre af de nævnte temaer, kan vise sig at være lige så meget i forgrunden i den empiriske undersøgelse. Evidens og risikovurdering. Evidensbaseret praksis 2, handler om, at de praktiske handlinger i størst mulig omfang er baseret på den nyeste empiriske viden om undersøgelsesmetoder, behandling og pleje af sygdomme og hvor praksis skal overvåges via forskellige kvalitetssikringsmetoder. Det er et eksempel på en faglig ændring, som de professionelle delvis selv har taget initiativ til. En række faglige selskaber og foreninger (Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd) 2. Lægerne anvender mest udtrykket evidensbaseret medicin og sygeplejerskerne evidensbaseret sygepleje, fælles er udtrykket evidensbaseret praksis. 11

15 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring argumenterer således i diverse fagblade for at indføre evidensbaseret praksis, som af Mainz defineres som: en samvittighedsfuld, eksplicit, velovervejet anvendelse af den bedst foreliggende evidens i beslutningstagen omkring behandlingen af individuelle patienter (Mainz m.fl. 1999) I den faglige debat, er der overvejende positiv interesse for at udvikle en evidensbaseret praksis (bl.a. Christensen 1999, Bjørnson 2001, Schiøler 2003, Pedersen T. et al. 2001). Nogle læger udtrykker dog en vis bekymring for, om det vil deres faglige autonomi (Mainz et al.1999) og for sygeplejerskernes vedkommende spores der en bekymring for, om det vil forandre sygeplejefagets omsorgsprofil, fordi der i tankegangen omkring evidensbaseret praksis er meget fokus på naturvidenskabelige metoder (Eriksson 2002) Evidensbaseret praksis indgår også som tema i den politiske/offentlige debat om sundhedsvæsenets ydelser, og hvor der er mange synspunkter om kvalitet, effektivitet, brugervenlighed, fejlbehandling m.m. Denne større grad af offentlig interesse for sundhedsvæsenets ydelser kan både ses som et ønske om at forbedre kvaliteten og at skabe mere gennemsigtighed af de faglige ydelser. Aktuelt diskuteres det om behandlingsresultater skal kunne sammenlignes, og evt. lægges ud på Internettet, så brugerne kan vurdere hvor de helst vil behandles. Ideen om evidensbaseret praksis indgår som et centralt aspekt i Den danske kvalitetsmodel, som er indbygget i en økonomiaftale mellem amter og regeringen i Den danske kvalitetsmodel har til formål at sikre gode patientforløb, bedre kvalitet - fagligt som organisatorisk, synliggøre vedvarende kvalitetsudvikling på det kliniske og ledelsesmæssige niveau (Schiøler 2003:42). Fælles for disse visioner er, at de rummer såvel en ekstern som en intern evaluering af den faglige indsats. Evidensbaseret praksis handler således især om ændringer af vidensg undlaget r for de praktiske handlinger, samt en større grad af dokumentation af kvaliteten overfor omverden og i de faglige fællesskaber. Det er en del af den politiske dagsorden og der er tilsyneladende en positiv interesse i de professionsgrupper, der skal realisere det, men også tegn på at det griber ind i de nuværende praksistraditioner. Begrebet utilsigtede hændelser, handler om at kunne håndtere og lære af de fejl der sker i sundhedsvæsenet. Her er udgangspunktet ikke ny viden, men fokus på konkrete hændelser i praksisfeltet, som ikke lever op til vedtagne standarder for pleje og behandling. Disse hændelser skal rapporteres og evalueres lokalt med henblik på at skabe læring (Hermann mfl. 2002). Én af baggrundshistorierne for starten af kvalitetsprojektet Det nationale indikatorprojekt, som er en forløber for den danske kvalitetsmodel, var 12

16 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring bl.a. en utilsigtet hændelse i form af en fejloperation, som medførte at patienten døde. En konsekvens af dette var en omfattende pressedebat og mistillid til det pågældende sygehus. (Bjørnson ). Udtrykket utilsigtede hændelser er en oversættelse af det engelske udtryk adverse events og blev i Danmark aktualiseret via en række udenlandske undersøgelser, som viste at næsen hver 10. indlagte patient kommer ud for en utilsigtet hændelse under indlæggelsen. En dansk undersøgelse dokumenterede, at det måske har samme omfang i det danske sundhedsvæsen. (Schiøler 2001) I Danmark har man derfor nu besluttet at indføre rapportering af utilsigtede hændelser på alle sygehuse fra 2004, for at sikre at disse begivenheder bliver registreret og samtidig giver anledning til læring. At fejlen ikke gentager sig! (Hermann 2002) Derfor skal de professionelle forholde sig til konkrete begivenheder der kan opfattes som utilsigtede hændelser og vænne sig til en langt større synlighed i forhold til de fejl der sker. Der foreligger endnu ikke undersøgelser af, hvordan denne proces forløber, men i en aktuel bog om patientsikkerhed er man opmærksom på, at en ny sikkerhedskultur kan gribe meget ind i de eksisterende fagkulturer, som ikke har meget tradition for offentliggørelse og diskussion af de fejl der sker. (Pedersen T. et al. 2003) Utilsigtede hændelser handler mere indirekte om vidensgrundlaget for de praktiske handlinger, og har samtidig, i lighed med evidensbaseret praksis, også meget fokus på dokumentation og synliggørelse. Derudover er der i kraft af læringsaspektet også fokus på hvordan man skal forebygge (lære at undgå) at der sker lignende hændelser. Både evidensbaseret praksis og utilsigtede hændelser handler ideelt set om at forbedre den faglige indsats, men indikerer samtidig en ændring af den hidtidige praksis, hvor sikring af den faglige kvalitet overvejende har været bestemt af de professionelles suveræne afgørelser i en lokal kontekst, til at det fremover skal baseres på et mere centralt/nationalt perspektiv og med større krav om at kunne måle den faglige kvalitet, så den kan dokumenteres overfor brugere, beslutningstagere m.fl. Jeg ser denne ændring som et øget fokus på - og kontrol af de professionelles vidensgrundlag, herunder krav om øget dokumentation af de praktiske handlinger. Evidensbaseret praksis har det perspektiv, at generel viden skal omsættes til praktiske handlinger, mens utilsigtede hændelser tager udgangspunkt i enkelt begivenheder i praksis. Men fælles er den opfattelse, at der kan defineres et sikkert vidensgrundlag for den faglige praksis og at man forholder sig kritisk til den eksisterende praksis. Det næste forskningsspørgsmål, jeg derfor ønsker belyst, har fokus på begrebet viden og er følgende: 13

17 Kapitel 1. Fortællinger om praksislæring Hvordan opretholdes og udfordres lægers og sygeplejerskers vidensgrundlag i den praktiske hverdag? Med dette spørgsmål har jeg skabt fokus på, at såvel fastholdelse - som ændring af praksis handler om læreprocesser knyttet til den praktiske hverdag. At der er læreprocesser, som kan sikre at de professionelle opretholder/fastholder den praksis, der allerede eksisterer, men også læreprocesser, der udfordrer den eksisterende praksis. En dualitet mellem kontinuitet og diskontinuitet. (Wenger 1998) 1.3. Forandring af - og læring i praksis. Hvordan håndterer de professionelle de mange forandringer i praksis? Sygehusafdelingen som et læringsmiljø er ifølge Bjørg et relativt uudforsket område i norden (Bjørk 2001:4). Jeg har heller ikke selv fundet mange studier i praksislæring, der handler om de erfarne professionelles praksislæring. Der er som beskrevet gennemført en del undersøgelser på uddannelsesområdet, som belyser sammenhænge mellem studerendes læring og miljøet i en sygehusafdeling (Bjerknes et al.1994, Larsen 1999, Heggen 1995, Wickmann - Hansen 2004). Bjørg (2001) har selv undersøgt de nyuddannede sygeplejerskers læreprocesser, og konkluderer her, at sygeplejerskerne er meget alene i transformationsprocessen fra studerende til sygeplejerske og at der mangler strategisk tænkning i forhold til at sikre læring og udvikling af kompetencer. De daglige arbejdsprocesser sikrer ikke tilstrækkelige muligheder for at lære gennem fælles refleksion og dialog, både fordi der mangler en åben kritisk faglig dialog, og fordi der er et konstant tidspres. Lederne handler endvidere ikke på de faglige dilemmaer der opstår. (Bjørk 2001:4) En anden norsk undersøgelse med fokus på yngre lægers praksislæring, peger på betydningen af at have adgang til læringssituationer og dialog, hvilket udspiller sig i en mulighedszone mellem den formelle organisering og de uformelle netværk (Akre og Ludvigsen 1999) Begge undersøgelser konkluderer således, at nyuddannede professionelle har brug for mere tid til refleksion og dialog, end det der er indbygget i en hverdagspraksis. Selvom der mangler generelle undersøgelser med fokus på de erfarne professionelles læreprocesser, er der til gengæld mange undersøgelser, som belyser læreprocesser relateret til mere specifikke problemstillinger, f eks implementering af nye behandlingsstrategier og implementering af evidensbaseret medicin/sygepleje m.m. En række udenlandske undersøgelser beskriver f x, at der er forskellige organisatoriske og kulturelle barrierer, 14

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere