information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

Transkript

1 Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode beskatning Skattenyt og vedtagne lovforslag Den nye selskabslov, fase 2 Klage over ejendoms vurderinger Redaktion Jørn Munch, ansvarshavende Torben Aasberg og John Linnemann Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Design & Produktion Par no 1 Foto Colourbox & ScanPix Redaktionen er afsluttet den 5.

2 Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Statsautoriseret revisor Jørn Munch Omfattet af regnskabsklasse A For personligt drevne virksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber (hvor ikke alle de ansvarlige deltagere er kapitalselskaber) gælder, at såfremt årsregnskabet udelukkende er bestemt til virksomhedens eget brug (og herunder SKAT), har den ikke pligt til at følge årsregnskabsloven, men kan i stedet udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Herefter gælder, at virksomheder der alene udarbejder årsregnskab af hensyn til skattemyndighederne, kan udarbejde årsregnskabet efter skattemæssige principper. Der er i overensstemmelse hermed ret vide muligheder inden for forskellige brancher eller andre virksomhedsgrupperinger (for personligt drevet virksomhed) til at udvikle retningslinjer for god regnskabsskik, f.eks. landbrug. Såfremt årsregnskabet anvendes af andre end virksomheden selv (og skattemyndighederne), f.eks. pengeinstitutter, kreditorer eller øvrige interessenter er årsregnskabet ikke bestemt til virksomhedens eget brug. disse tilfælde skal årsregnskabet opstilles i henhold til årsregnskabsloven. Fritaget fra at følge årsregnskabsloven er ikke erhvervsdrivende enheder (enheder som ikke har erhvervsindkomst), f.eks. visse fonde, legater og foreninger. Årsregnskabslovens overordnede krav og grundlæggende forudsætninger Årsregnskabslovens overordnede krav om et retvisende billede suppleres af nedenstående grundlæggende forudsætninger til årsrapporten, som er ens for alle regnskabsklasser: Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden indhold (substans) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen at være betydelige, skal de dog indgå Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), med mindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte Enhver værdiændring skal vises, uanset tidspunktet for betaling (periodisering) ndregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet) Årsregnskabslovens krav til klasse A Årsrapporten skal som minimum indeholde en ledelsespåtegning, revisors påtegning/erklæring om gennemgang eller assistance med opstilling af regnskab, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens/indehaverens påtegning Årsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning dateret og underskrevet af ledelsen, hvor lederen/indehaveren erklærer, hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede. Revisors erklæring om årsregnskabet Der er ikke krav om revision af årsrapporter i klasse A. Der vil derimod ofte være foretaget aftale om review (gennemgang) eller revisors assistance med regnskabsopstilling. disse tilfælde skal revisor afgive en erklæring i årsregnskabet. Ledelsesberetning Der er ikke krav om, at ledelsen indarbejder en ledelsesberetning i årsrapporten. Det kan dog være en god ide at medtage beretningen, hvis den indeholder relevant, der ikke fremgår andre steder i årsrapporten, f.eks. Going Concern, væsentlige risici eller usikkerhed ved måling. så fald medtages ledelsesberetningen som et særskilt afsnit i årsrapporten. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis skal beskrive indregningsmetoder, målegrundlag (værdiansættelse) og regnskabsposternes indhold i øvrigt, der er dog ikke krav til beskrivelsens detaljeringsgrad. Det skal fremgå af beskrivelsen - eller i noterne - at årsrapporten ikke indeholder indehaverens private aktiver og forpligtelser m.v. 2

3 Tilvalg af regler fra regnskabsklasse B Regnskabsklasse A kan vælge at følge regler fra regnskabsklasse B på en systematisk og konsekvent måde. Det betyder eksempelvis, at hvis man optager en ejendom til dagsværdi (en klasse B-bestemmelse), så skal virksomheden også anvende de øvrige bestemmelser fra klasse B, der vedrører ejendommen og finansieringen heraf. Det indebærer eksempelvis, at renteswaps skal indregnes til dagsværdi. ndregning og måling Regnskabspraksis skal følge lovens overordnede krav, herunder kravet om et retvisende billede på klasse A s præmisser. praksis indebærer det f.eks.: Afskrivninger skal foretages på immaterielle og materielle anlægsaktiver, over den forventede brugstid. Finansielle leasingkontrakter skal ikke nødvendigvis indregnes i balancen, men kan oplyses som eventualforpligtelser i noterne. Det kan det dog være nødvendigt at indregne meget væsentlige leasingkontrakter for at opnå et retvisende billede. gangværende arbejder for fremmed regning skal indregnes og måles. Der er i regnskabsklasse A valgfrihed mellem produktionsmetoden eller salgsmetoden. Gældsforpligtelser skal ikke nødvendigvis måles til amortiseret kostpris. Men da lovens definitioner også gælder i klasse A, bør virksomheden f.eks. ikke aktivere kurstab på lån. det klasse A virksomheder herudover stort set fritages fra de konkrete regler om indregning og måling som gælder for de andre regnskabsklasser, betyder det i praksis, at indregnings- og målingskriterier som er forankret i traditioner inden for den pågældende branche, formentlig vil kunne fortsætte som praksis en periode endnu. Herefter kan den for virksomheden almindeligt anerkendte regnskabspraksis tilsidesætte lovens definitioner, forudsat at det ikke fører til ikke-retvisende årsregnskaber. Det gælder f.eks. aktivering af kurstab og hensættelse af forpligtelser til udskudt vedligeholdelse. Afhængigt af branchen vil praksis måske også afspejle særlige formål med regnskabsaflæggelsen, hvilket f.eks. kan være tilfældet for foreninger. 3 Resultatopgørelse Der er ingen skemakrav til opstilling af resultatopgørelsen i klasse A, men resultatopgørelsens poster klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes omfang. loven er som bilag opstillet eksempler, der gælder for klasse B-årsrapporter, og eksemplerne kan være en god inspiration. Der stilles ikke krav om sammenligningstal, om end det understøtter det retvisende billede. Balance Årsregnskabsloven kræver, at balancen mindst viser de relevante hovedposter og romertalsposter, der fremgår af balanceskemaerne for klasse B. Noter Årsregnskabsloven stiller meget få krav til noternes indhold i regnskabsklasse A, men der er dog krav om oplysning om: Eventualforpligtelser samt pantsætninger og sikkerhedsstillelser Renter af indskud på egenkapitalen, uddeling til ejere og andre virksomhedsdeltagere, hvordan underskuddet er dækket og hvorvidt uddelinger sker kontant eller på anden måde Særligt for virksomheder, der drives som enkeltmandsvirksomhed, eller af ægtefæller i fællesskab, skal der oplyses omkring, hvorvidt indehaverens henholdsvis ægtefællernes ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser m.v. indgår i virksomhedens regnskab.

4 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Statsautoriseret revisor Torben Aasberg Styrelsen har gennem årene udsendt deres fortolkninger/ præciseringer af regnskabsmæssige forhold for andelsboligforeninger, hvoraf visse af disse fortolkninger kan anvendes for andre klasse A virksomheder. Nedenstående omhandler alene den regnskabsmæssige behandling og omfatter ikke stillingtagen til beregningen af andelskroneværdien, da styrelsen ikke opfatter denne del som deres ressortområde. Brev af 3. maj 2002 Her beskrives regelsættet om regnskabspligt efter årsregnskabsloven samt hensættelser. En forening stiftet før den 1. januar 1995 er ikke omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og dermed ikke omfattet af årsregnskabsloven (ÅRL), mens foreninger stiftet efter denne lovs ikrafttræden alene er omfattet af ÅRL, såfremt der er begrænset hæftelse og erhvervsmæssige aktiviteter, typisk udlejning. Foreninger uden erhvervsmæssige aktiviteter kan dog vælge frivilligt at aflægge årsregnskab, der ikke alene er til brug for foreningen og SKAT og dermed er de som minimum omfattet af ÅRL klasse A. Foreninger med erhvervsmæssige aktiviteter skal anvende klasse A bestemmelserne, men kan dog vælge ikke at aflægge årsregnskab efter ÅRL, såfremt de ikke overskrider nedenstående bagatel grænser. Endvidere skal foreningen anvende klasse B regelsættet, hvis de overskrider nedenstående græn- 4

5 ser. Begge regler gælder alene, såfremt 2 af grænserne overskrides i 2 på hinanden følgende regnskabsår. Balancesum Nettoomsætning Gennemsnitligt antal Bagatelgrænse 7 mio. 14 mio. 10 Grænse klasse B 36 mio. 72 mio. 50 Såfremt bagatelgrænsen anvendes, skal foreningen hvert år indsende undtagelseserklæring til styrelsen. Styrelsen besvarede også et spørgsmål om hensættelser, hvor styrelsen bemærkelsesværdig anførte en fast procentformodning, idet de anførte, at der skal være 50 % sandsynlighed for, at de omstændigheder, der begrunder forpligtelsen, bliver aktuelle, samt at enten størrelse af forpligtelsen eller forfaldstidspunktet skal være usikkert. Såfremt man vælger at opskrive en ejendom til handelsværdi/ dagsværdi, kan foreningen ikke vælge reglerne for investeringsejendomme med opskrivning over resultatopgørelsen og uden særskilt binding på egenkapitalen, men skal anvende reglerne for ejendomme til eget brug med deraf følgende opskrivning på egenkapitalen under en bunden reserve. Notat af 3. september 2009 Styrelsen blev spurgt om indregning af renteswaps og udtalte, at foreninger i klasse B skal indregne renteswappen i overensstemmelse med regelsættet, ligesom foreninger i klasse A, der har valgt at bruge bestemmelserne om dagsværdi fra klasse B, ligeledes skal indregne renteswappen grundet kravet om systematisk tilvalg. For de øvrige foreninger i klasse A er der krav om indregning af renteswaps, såfremt dette giver et mere retvisende billede eller til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Sidstnævnte vil typisk være gældende ved renteswaps af en ikke ubetydelig størrelse, da regnskabet bruges ved køb og salg af andele i foreningen. 5 Standard for andelsboligforeninger 2010 udgav styrelsen en standard for andelsboligforeninger og%20regler/regnskaber/%c5rsrapport/eogs-vejledning_andelsbolig% pdf som udtrykker styrelsens opfattelse af god regnskabsskik på området og hvor der er enkelte punkter, der skal fremhæves. Der skal føres de fulde omkostninger til vedligeholdelse/ renovering i resultatopgørelsen, mens eventuelle tidligere foretagne opsparinger/reservationer tilbageføres via resultatdisponeringen. Det vil sige, at både den tidligere reservation og anvendelsen heraf sker uden resultatmæssig effekt. Der skal afskrives på maskiner og inventar, men som en afvigelse fra lovens almindelige regler er der ikke krav om afskrivning på ejendommen. Foreningen kan vælge at værdiansætte ejendommen efter den oprindelige kostpris eller dagsværdi (opgjort hvert år) og såfremt der skiftes princip, vil det være vanskeligt i efterfølgende regnskabsår at vende tilbage til det oprindelige princip, da metodeskift alene kan begrundes i det retvisende billede. Man skal være opmærksom på, at den offentlige ejendomsværdi som hovedregel ikke kan anvendes som et udtryk for en dagsværdi. Der er ikke eksplicitte krav om metoder til indregning og måling af gæld i klasse A, men styrelsen henviser til reglerne i klasse B. Det vil sige, at gæld opgøres til amortiseret kostpris på balancedagen og at stiftelsesomkostninger og kurstab fordeles over lånets løbetid. Dog kan man vælge at resultatføre omkostninger og kurstab i etableringsåret, såfremt beløbene er uvæsentlige. Den årlige indeksregulering på indekslån skal føres som en finansiel omkostning i resultatopgørelsen.

6 Personalegode beskatning fremtiden og diverse afgørelser Senior Manager John Linnemann Som vi nævnte i vort seneste nummer af R-nformation i november 2010 har vi ajourført vor pjece Personalegoder, som kan hentes/bestilles på vor hjemmeside Vi skal anbefale løbende at følge udviklingen i beskatning af personalegoder på vores hjemmeside. Nedenfor har vi valgt et udpluk. Lovforslag Regeringen har netop fremsat lovforslag L 196, hvor der bl.a. foreslås en bagatelgrænse for beskatning af personalegoder på kr beløbet indgår julegaver fra arbejdsgiveren, hvor der som bekendt kan modtages gaver skattefrit for kr Overskrides beløbsgrænserne, bliver hele beløbet skattepligtigt. Når lovforslaget vedtages, vil vi ajourføre vor pjece og orientere herom på vor hjemmeside. lovforslaget lægges der også op til, at f.eks. værdien af fribilletter til sportslige og kulturelle arrangementer ikke beskattes. De endelig betingelser herfor vil først være kendt når lovforslaget vedtages, hvilket forventes at ske inden sommerferien. Der er således håb forude, hvilket vil betyde, at den praksis om skattepligt med tilhørende oplysningspligt, som Skatterådet det seneste år har udmeldt, ændres. Med vedtagelsen af beløbsgrænsen på kr vil de administrative byrder arbejdsgiveren har med indberetning af småbeløb bortfalde. Det er tanken, at lovændringen skal have virkning fra 1. januar Motionsløb Skatterådet har siden udsendelse af vor seneste R-nformation udtalt, at deltagelse i et arbejdsgiverbetalt motionsløb kan sidestilles med et skattefrit firmaskovtursarrangement. Det er vor opfattelse, at dette også må være tilfældet med de tilsvarende motionscykelarrangementer, som typisk løber af stablen forår og sensommer. Fri avis Skatteministeriet har i marts 2011 udsendt en præcisering af beskatningen af fri avis. Dette er bl.a. sket på baggrund af en del afgørelser fra Skatterådet samt udmeldinger fra SKAT i deres ligningsvejledninger. Det er Skatteministeriets opfattelse, at hvis en arbejdsgiver uden lønnedgang tilbyder sine ansatte fri avis, så gælder der en formodningsregel for, at en eller flere aviser i overvejende grad er til brug for arbejdet. Medarbejderen skal herefter kun beskattes, hvis medarbejderen ikke selv holder avis, og hvis værdien af den frie avis sammen med andre personalegoder overstiger bagatelgrænsen på kr Hvis en medarbejder derimod går ned i løn for at få en eller flere aviser betalt af arbejdsgiveren, skal det konkret kunne begrundes, at avisen i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Arbejdsgiverens vurdering af, om avisen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, kan foretages samlet for personalegrupper, som udfører ensartede arbejdsopgaver. 6

7 Multimedieskat Man skulle tro, at de fleste spørgsmål allerede var stillet til Skatterådet, men det er ikke tilfældet. Således har Skatterådet f.eks. den 2. februar 2011 udtalt, at en arbejdsgiverbetalt printer, som ikke samtidig er stillet til rådighed med en arbejdsgiverbetalt pc, ikke omfattes af multimediebeskatningen, men skal beskattes efter reglerne om andre goder, der af hensyn til arbejdet stilles til rådighed for medarbejderen. Det betyder, at hvis printeren anvendes privat, skal medarbejderen lade sig beskatte af værdien af printeren og tonerforbruget, såfremt den samlede værdi af disse andre personalegoder overstiger kr Kunstforeninger Skatterådet udtalte i december 2008, at en arbejdsgivers tilskud til f.eks. medarbejdernes kunstforening, hvis aktiviteter primært foregik uden for virksomhedens adresse, medførte beskatning hos medlemmerne af f.eks. kunstforeningen. SKAT har i deres vejledninger omtalt ovennævnte afgørelse, men har ikke konkret beskrevet konsekvenserne heraf. Ej heller om arbejdsgiveren efter de nye regler er indberetningspligtig herom til SKAT. Nu har Skatterådet haft mulighed for at bidrage med yderligere praksis om kunstforeninger, og specielt beskatningen af vundne gaver. Der er p.t. tale om 2 afgørelser, som begge er offentliggjort den 29. april begge sager havde arbejdsgiveren til kunstforeningen betalt et tilskud svarende 7 til medlemmernes eget kontingent. begge sager blev der for årets kontingentindbetalinger og tilskud indkøbt kunstværker, som blev udloddet til medlemmerne. Skatterådet oplyste ikke overraskende at gaver vundet ved lotteri, som ikke er omfattet af lotteriafgiftsloven, jf. statsskatteloven 4, litra f er skattepligtige for modtageren. Skatterådet oplyste endvidere, at medlemmer i det skattepligtige beløb kun kunne modregne årets kontingentbetaling, som skattemæssigt betragtes som indskud i spillet, og ikke de samlede kontingentbetalinger siden sidst modtagne gevinst. Vejledende oplyste Skatteministeriet, at da arbejdsgiverens tilskud til kunstforeningen var af beskeden størrelse kr kr. 600 årligt pr. medlem og kun udgjorde 50 % af kunstforeningens samlede indtægter, ansås de uddelte gevinster ikke for at være givet af arbejdsgiveren, hvorfor der i de konkrete sager ikke var tale om et indberetningspligtigt gode. Medarbejderen har selvangivelsespligt og beløbet beskattes som personlig indkomst uden AM-bidrag.

8 Skattenyt og vedtagne lovforslag Senior Manager John Linnemann vor seneste R-nformation omtalte vi Regeringens lovkatalog, og der er da blevet nogle vedtagelser, selvom der undervejs er skiftet ud på taburetten. Udlejning af sommerhus Det er vedtaget, at udlejningsbureauer af sommerhuse i 2012 skal indberette de lejeindtægter til SKAT, som ejeren af sommerhuset har oppebåret i Som kompensation herfor er der for disse ejere indført et skattefrit bundfradrag på kr For andre sommerhusudlejere er bundfradrag uændret kr kke fradragsret for udgifter til røgtobak mv. Folketinget har som ventet vedtaget forslaget om, at der ikke gives fradrag for røgtobak mv. ydet som personalegode samt i forbindelse med repræsentation eller reklame. Tobaksvirksomhederne har dog stadig fradrag for vareprøver til detailhandlende. Momsafgørelser Underleverandør af undervisningsydelser Landsskatteretten underkendte den 2. november 2010 Skatterådets tidligere afgørelse, hvilket betyder at underleverandøren fik opfyldt sit ønske om, at de leverede ydelser bliver momspligtige. Afgørelsen kan få betydning for andre, som sælger eller køber ydelser til brug i deres undervisnings-/kursusvirksomhed, idet man kan have svært ved at se, hvornår en ydelse fra en underleverandør er momspligtig eller ej. SKAT har oplyst, at de påregner at udsende et styresignal, som beskriver SKAT s opfattelse af gældende praksis. Vi imødeser SKAT s udmelding, således at de forskellige udmeldinger fra Skatterådet og Landsskatteretten kan afklares. Moms ved hotelovernatninger Folketinget vedtog den 15. december 2010 en ændring af momsfradragsretten vedrørende hotelovernatninger, således at fradragsretten nu udgør 50 % mod tidligere 25 %. 8

9 Men da fradragsretten for restaurationsbesøg stadig er 25 % giver lovændringen dog anledning til hovedbrud hos mange af hotellerne og udbydere af kursusovernatninger. SKAT har med udsendelsen af styresignalet (dateret 31. marts 2011) forsøgt at give deres bud på den fremtidige praksis, samt kravene til de udstedte fakturaer. Det fremgår af styresignalet at en køber af overnatning ikke vil have nogen fradragsret for betalt moms, medmindre hotellets faktura er opdelt i et vederlag for selve hotelopholdet og et vederlag for bespisningen, herunder morgenmad. Dette synspunkt kan kun give anledning til sammenstød mellem SKAT og virksomhederne, da lovligheden kan diskuteres. Det fremgår dog af styresignalet, at hvis morgenmaden gives gratis og således ikke kan til-/fravælges i forhold til selve overnatningen, vil køber have 50 % - momsfradragsret af hele fakturabeløbet. Morgenmaden skal jf. SKAT på fakturaen være angivet med en salgspris på kr. 0, hvilket synes overdrevet, da ordet gratis på dansk svarer til kr. 0. Vi anbefaler alle momsregistrerede virksomheder at være opmærksomme på lovændringen samt SKAT s krav til fakturaen for, at momsfradragsretten kan udnyttes. Andelsboligforeninger SKAT og Skatterådet har siden november 2010 bl.a. udtalt sig om udlodninger til andelshavere og lønsumsafgift i andelsboligforeninger. Erstatning til andelsboligforening udlodning til andelshavere Skatterådet har den 22. marts 2011 besvaret 2 spørgsmål i forbindelse med, at andelsboligforeningen havde modtaget en erstatning for mangler i forbindelse med ejendommens opførelse. Bestyrelsen i andelsboligforeningen ønskede at videreudbetale den modtagne erstatning til andelshaverne, men Skatterådet udtalte, at dette ikke kunne ske skattefrit, selvom begrundelsen for udbetalingen var, at andelshaverne havde haft større udgifter til bl.a. varmeforbrug end forventet ved indflytningen. Udlodningen ville skulle beskattes som aktieindkomst. 9 Afgørelsen er ikke overraskende, da erstatningen ikke tilkommer andelshaverne, men selve andelsboligforeningen, og da det at have en andelsbevis med brugsret til en lejlighed skatteretligt er at betragte som en aktie. Da den årlige boligafgift formentlig overstiger den enkelte andelshavers andel af erstatningen, vil foreningen efter vor opfattelse kunne løse problemet ved at nedsætte den månedlige boligafgift, og således tilbagebetale erstatningen til andelshaverne. Andelshavernes betaling af boligafgift sidestilles med momsfri udlejning af fast ejendom SKAT har den 5. november 2010 udsendt et styresignal, som bekræfter, at andelsboligforeninger ikke skal betale lønsumsafgift af løn til viceværter eller andre, som er beskæftiget med udlejningen af andelsboligforeningens ejendom. Styresignalet betyder også, at andelsboligforeninger fra 1. april 2011 ikke skal afregne moms af deres udleje af parkeringspladser til andelshaverne, hvilket både kan være en momsmæssig fordel, men også en ulempe hvis andelsboligforeningen tidligere har fået udbetalt moms i forbindelse med opførelsen af parkeringsanlægget. Fonde og foreninger Et område som stadig giver anledning til spørgsmål hos Skatterådet, er foreningers beskatning samt de momsmæssige konsekvenser ved opkrævning af kontingenter mv. Efterbeskatning af uudnyttede hensættelser Fonde og foreninger, der beskattes efter fondsbeskatningsloven, kan med skattemæssig virkning opnå fradrag for hensættelser til ikke-konkretiserede uddelinger til almenvelgørende/-nyttige formål. Denne mulighed er speciel interessant i for årene , da faglige foreninger i disse år ikke opnår deres konsolideringsfradrag. Hvis fonden/foreningen ikke senest 5 år efter den skattemæssige hensættelse har uddelt hensættelsen, vil skatteansættelse for henlæggelsesåret skulle genoptages, og den manglende uddeling genbeskattes med et tillæg på 5 %-point pr. år. Dog kun den andel af hensættelsen, som fonden/foreningen reelt har opnået fradrag for i hensættelsesåret. Da skattefrie

10 indtægter modregnes i hensættelser til senere uddelinger, kan fonden/foreningen i konkrete tilfælde reelt f.eks. kun have opnået fradrag for 1/3 af den samlede hensættelse. Spørgsmålet for Skatterådet var, hvorledes ovennævnte skulle fortolkes, og ikke overraskende meddelte Skatterådet, at Landsskatterettens fortolkning fra 2001 stadig er gældende. Der var således ikke noget nyt i forespørgslen, som bekræftede, at hvis fonden f.eks. havde hensat kr og i hensættelsesåret havde haft skattefrie indtægter for kr , ville uddelingsforpligtelse være opfyldt ved blot at uddele kr inden udløbet af det 5. år efter hensættelsesåret. ntet nyt i afgørelsen, men en god bekræftelse. Forening kunne ikke fritages for at betale moms af kontingentindbetalingerne fra medlemmerne Mange er af den opfattelse, at kontingenter altid er fritaget for moms. Det er dog ikke tilfældet, da det kun er kontingenter til foreninger, som opfylder konkrete formål, der kan fritages for moms efter reglerne i 13, stk. 1, nr. 4. den konkrete sag var der tale om en forening stiftet med det formål at kunne yde en A-kasses medlemmer den ansættelsesretlige beskyttelse og vejledning, som A-kassen lovgivningsmæssigt er forhindret i at give sine medlemmer. Foreningen er således stiftet med det formål at yde rådgivning til foreningens medlemmer om fag - og ansættelsesretlige spørgsmål. Derudover vil foreningen yde rådgivning/vejledning i forbindelse med retlige tvister om ansættelsesretlige spørgsmål. Disse spørgsmål kan vedrøre forhold overfor såvel medlemmernes nuværende som tidligere arbejdsgivere. Det er alene aktuelle medlemmer af A-kassen, der kan optages og forblive medlem af foreningen. Foreningen er således fagligt afgrænset til kun at beskæftige sig med fag - og ansættelsesretlige spørgsmål fra en fagligt afgrænset gruppe af personer på arbejdsmarkedet, nemlig medlemmer af A-kassen. Ovennævnte formål og virke synes umiddelbart at svare til det, som andre aktører tilbyder sine medlemmer, men i forhold til bl.a. de kendte faglige organisationer, hvis kontingent er fritaget for moms, udtalte Skatterådet i modsætning til Skatteministeriet at foreningen ikke repræsenterer medlemmernes fælles interesser, eller repræsenterer med- lemmerne samlet i forbindelse med for eksempel overenskomstforhandlinger el. lign., hvorfor foreningen ikke kunne henføres til momsfritagelsesbestemmelsen. Foreningen vil således skulle afregne moms af kontingentindtægterne. Skatterådet begrundede ovennævnte med, at foreningen kun yder individuel rådgivning til de enkelte medlemmer, samt at det ikke af foreningens vedtægter fremgår, at foreningen på nogen måde kan forhandle, agere eller på anden måde repræsentere medlemmerne samlet. Diverse afgørelser Endelig har vi valgt kort at beskrive følgende: Bidrag til politiske partier og disses kandidater Skatterådet bekræftede 25. januar 2011, at modtagelse af politiske bidrag til en politisk forening ikke er skattepligtigt for den modtagende forening, at udlevering af en vingave, værdi kr. 90, til bidragsyderne ikke er skattepligtigt for bidragsyder, og at de opstillede kandidater ikke er skattepligtige af de modtagne bidrag/ donationer Beskatning af præmier offentlige konkurrencer Som udgangspunkt er gevinster skattepligtige, som personlig indkomst, men i mange tilfælde vil gevinster være omfattet af gevinstafgiftsloven, hvilket betyder, at der kan nøjes med at blive betalt 17,5 % af gevinstens værdi, som betales af giveren. Som følge af den lavere beskatning forsøger mange at blive omfattet af reglerne i gevinstafgiftsloven, og her er det normalt kravet om, at konkurrencen skal være offentlig, som diskvalificerer mange konkurrencer fra at være omfattet af gevinstafgiftsloven. Dette var ikke tilfældet i den sag, som Skatterådet den 22. marts 2011 behandlede, da man her ikke var i tvivl om, at konkurrence principielt var åben for alle, men det var Skatterådets opfattelse, at udfaldet af konkurrencen afhang af deltagernes evner og viden, og at konkurrencen derfor ikke havde et element af tilfældighed, som var krævet for, at konkurrencen kunne omfattes af gevinstafgiftsloven. 10

11 Den nye selskabslovs delvise ikrafttræden, fase 2 Statsautoriseret revisor Torben Aasberg maj 2010 nummeret af denne publikation blev fase 1 af den delvise ikrafttræden af loven beskrevet. Med virkning pr. 1. marts 2011 er fase 2 trådt i kraft og med virkning pr. den 1. april 2011 er bestemmelserne om rekonstruktion sat i kraft. Der resterer så alene bestemmelserne om føring af ejerregister, hvor der registreres ejer - og stemmeforhold over 5 %. ndtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får etableret et nyt t-system, er der samme adgang for offentligheden til oplysninger om ejerforhold i kapitalselskaber som hidtil. De væsentligste bestemmelser i fase 2 er: Der kan træffes beslutning om delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelse og kapitaludvidelse, dog skal der altid være indbetalt mindst 25 % eller t. kr. 125 i aktieselskaber og i anpartsselskaber t. kr. 80. Hvis der bruges apportindskud, kræves det, at hele selskabskapitalen indbetales, ligesom man skal være opmærksom på, at den ikke indbetalte kapital kan kræves indbetalt på anfordring. Vurderingsberetning kan undlades ved indskud af aktiver ved stiftelse mv. forudsat, at ledelsen afgiver erklæring om, at de oplyste værdier mindst svarer til værdien inklusive overkurs af udstedte kapitalandele. 11 Der kan ydes visse former for økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler (bistand til selvfinansiering), hvilket tidligere ikke var tilladt. Krav om redegørelse om den økonomiske bistand til og godkendelse af generalforsamling, at lånet/sikkerhedsstillelsen kan rummes indenfor selskabets frie reserver og at der foretages en sædvanlig og individuel kreditvurdering. Anpartsselskaber kan fravælge udarbejdelsen af fusionsplan og spaltningsplan. Det kræver, at alle deltagende selskaber er anpartsselskaber, såvel deltagende selskaber som nye selskaber, der måtte opstå som led i transaktionen, ligesom det kræver enighed blandt anpartshaverne. Vurderingsmandserklæring (kreditorerklæring) om kreditorernes stilling kan fravælges ved fusion og spaltning mv. Fravælgelse medfører, at kreditorer kan kræve sikkerhedsstillelse eller indfrielse. Som en konsekvens af gennemførelsen af mulighederne for delvis indbetaling af selskabskapital og bistand til selvfinansiering skal man være opmærksom på ikrafttrædelsen af de nye regler i årsregnskabsloven om dannelse af Reserve for ikke indbetalt selskabskapital og Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser. Disse reserver dannes ved overførsel fra Overført resultat eller andre reserver, der kan anvendes til udbytte til de nævnte reserver. Disse reserver kan ikke elimineres med underskud eller formindskes på anden måde end ved indbetaling af selskabskapital eller ved en nedbringelse af den økonomiske bistand.

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 KR 2013 ApS Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2016 Kristian

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016 NORA INVEST A/S Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. april 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2016 Stig N. Rasmussen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere