Region Hovedstaden. Grønt regnskab Grønt regnskab Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe"

Transkript

1 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

2 2 GRØNT REGNSKAB 2013

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Status på strategiske ledelsestiltag Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Vigtigste resultater Indsatsområder Miljø- og energiledelse Kommunikation og formidling Klima Energi Brugsvand Affaldsressourcer Kemikalier Spildevand Miljørigtige indkøb Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling Miljørigtig it GRØNT REGNSKAB

4 Forord I Region Hovedstaden har vi en klar målsætning om at være en grøn, sund og innovativ region. I det grønne regnskab for 2013 kan du læse, hvordan vi i Region Hovedstaden arbejder for lavere energiforbrug, mindre affald, færre miljøproblematiske stoffer, renere spildevand og for mange andre grønne initiativer. Vi giver også eksempler på, hvordan grønne initiativer bliver til i innovative samarbejder med private virksomheder og dermed både skaber jobs, eksportmuligheder og vækst i regionen. Det er det, vi kalder grøn vækst. Vi mener også, at en grøn region er en god forudsætning for borgernes sundhed. Derfor giver det rigtig god mening for os at satse på miljøet i hospitalsdriften og i alle andre af vores opgaver som Danmarks største sundhedsvirksomhed. Jeg håber, at du bliver inspireret til at være med til at udvikle vores region i en grøn og bæredygtig retning; til gavn for borgernes sundhed, regionens vækst og ikke mindst miljøet. Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 4 GRØNT REGNSKAB 2013

5 1 Indledning Med grønt regnskab 2013 er det sjette år Region Hovedstaden opgør energiforbrug og affaldsdannelse regnskabet indeholder endvidere en oversigt over, hvilke miljøbelastende stoffer der anvendes. Regionen vil med det grønne regnskab give alle interesserede information om, hvordan hospitaler og institutioner påvirker miljø og sundhed i regionen. Region Hovedstaden er en stor sundhedsvirksomhed, der i 2013 behandlede knap 5 mio. patienter ambulant, gennemførte ca. 0,5 mio. operationer og havde patienter liggende til behandling i 1,9 mio. sengedage. Det påvirker miljø og sundhed. Ambitionen er, at alle regionens hospitaler, institutioner, virksomheder og centre skal drives bæredygtigt, så sundhedssektoren selv bidrager til en renere og sundere region og dermed til en øget livskvalitet for regionens borgere. Regionens intensioner er samtidig at bidrage til innovation og grøn vækst ved at efterspørge og udvikle bæredygtige løsninger, der samtidig skaber arbejdspladser og eksportmuligheder for danske virksomheder. Data I det grønne regnskab for 2013 viser Region Hovedstaden, hvilke aktiviteter den har sat i gang og gennemført. Desuden vises data for forbrug og miljøpåvirkninger for energi og affald samt oversigter over anvendelse af kemikalier og udledning af uønskede stoffer med spildevandet. Grønt Regnskab 2013 omfatter fem kapitler I kapitel 1 3 beskrives ledelsens redegørelse,herunder hvilke ledelsesmæssige aktiviteter der er gennemført, hvilke miljøproblemer der er de væsentligste samt en oversigt over de vigtigste resultater. I kapitel 4 gøres der status på alle regionens politisk vedtagne indsatsområder som stammer fra Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling INDLEDNING GRØNT REGNSKAB

6 2 Basisoplysninger Region Hovedstadens grønne regnskab omfatter regionen som virksomhed, der er en stor og sammensat organisation, hvis største opgave er hospitalsdrift. Det grønne regnskab 2013 gør status på forbrug og miljøpåvirkninger samt gennemførte miljø- og energiaktiviteter for følgende enheder. (Se tekstboks nedenunder). Regionens driftsomkostninger for 2013 var ca. 34 mia. kr., og der er ansat medarbejdere i Region Hovedstaden. enheder dækket af det grønne regnskab 2013: Hospitaler otte somatiske hospitaler fordelt på 11 matrikler Region hovedstadens medarbejdere er beskæftiget inden for disse områder: Hospitaler Psykiatri Privatpraktiserende læger og speciallæger Behandlere og psykologer Tandlæger Handicaptilbud Miljø Uddannelse Kultur Forskning og innovation Erhverv Trafik Amager og Hvidovre Hospitaler ansatte Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler ansatte Bornholms Hospital 556 ansatte Gentofte Hospital ansatte Glostrup Hospital ansatte Herlev Hospital ansatte Nordsjællands Hospital ansatte Rigshospitalet ansatte Psykiatrien psykiatriske centre, tre sociale tilbud og ét børn- og ungetilbud Region Hovedstadens Apotek 477 ansatte Et produktionsapotek, der producere en række lægemidler til regionens hospitaler samt til mange hospitaler i Danmark Den Sociale Virksomhed ansatte 11 handicaptilbud målrettet børn og voksne med fysisk og psykisk handicap, kriminel baggrund mv. Koncernstabe 837 ansatte Regionsgården Administration inden for planlægning, økonomi, regional udvikling, indkøb, byggeri, innovation og grøn vækst mm. Den Præhospitale Virksomhed 141 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab It- medico- og telefoni 626 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab HR & Uddannelse 279 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab Regionen total ansatte. For flere oplysninger og fakta om Region Hovedstaden henvises til *) Opgørelsen er fra og omfatter antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte (som fuldtidsansatte funktionærer og tjenestemandsansatte). Antallet af deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. 6 GRØNT REGNSKAB BASISOPLYSNINGER

7 Bornholms Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Gentofte Hospital Regionsrådet Glostrup Hospital Amager og Hvidovre Hospitaler Center for It, Medico og Telefoni Center for Økonomi Center for Regional Udvikling Herlev Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Center for HR Center for Sundhed Center for Kommunikation Den Præhospitale Virksomhed Koncerndirektion Sekretariat Nordsjællands Hospital Den Sociale Virksomhed Rigshospitalet Region Hovedstadens Apotek 2 BASISOPLYSNINGER GRØNT REGNSKAB

8 3 Ledelsens redegørelse Region Hovedstaden driver en lang række af landets mest avancerede hospitaler og institutioner. Regionens ca medarbejdere behandler årligt ca. 1,5 mio. patienter og det påvirker miljøet og klimaet. Aktivitetsniveauet er stigende fra år til år og der behandles flere og flere patienter på de samme kvadratmeter, hvilket samtidig betyder et stigende ressourceforbrug og øget miljøbelastning. Eksempelvis blev der i 2013 anvendt 483 MWh energi og ca kemikalier i driften samt genereret 17 tusind tons affald. Region Hovedstaden styrker derfor i disse år miljøindsatsen ved at optimere ressourceanvendelsen og mindske miljøbelastningen. For at realisere ambitionen om omstilling til en mere bæredygtig hospitalsdrift blev Miljørigtig drift og udvikling i 2013 udpeget som et ud af ti strategiske indsatsområder af regionens koncerndirektion og hospitalsdirektører samt politisk godkendt april Det betyder bl.a., at der i de kommende år vil komme styrket ledelsesmæssigt fokus på regionens miljøindsats. Boks 3.1 Regionens målsætninger for bæredygtig udvikling er at: arbejde systematisk med at effektivisere miljøindsatserne og løbende forbedre miljøpræstationerne. sikre et tæt samspil mellem miljøindsatser, regionens kerneopgaver og prioritering af ressourcer. sikre vidensdeling og spredning af god praksis mellem regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe samt med de øvrige regioner. motivere og involvere medarbejderne aktivt i det forebyggende miljøarbejde. mindske miljø- og klimabelastningen fra regionens aktiviteter. mindske anvendelsen af miljøskadelige materialer og produkter. anvende den renest mulige teknologi inden for de økonomiske rammer. understøtte innovation og udvikling af bæredygtige løsninger, produkter og materialer, der bidrager til en positiv miljøpåvirkning. sikre en løbende dialog med og information af medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere. Regionens overordnede ledelsesmæssige mål for 2015: Miljø- og energiledelse skal være integreret i regionens generelle virksomhedsstyring. Strategisk miljø- og energiledelse er integreret på alle ledelsesniveauer. Der er implementeret miljø- og energiledelse på alle regionens hospitaler og virksomheder. Boks GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

9 Med Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling foreligger der en række politisk vedtagne målsætninger, der sætter rammen for miljøarbejdet i regionen (målsætningerne er vist i boks 3.1). Der er endvidere vedtaget tre ledelsesmæssige mål (vist i boks 3.2 ), samt mål for hvert af regionens 11 indsatsområder (indsatsområderne er vist i boks 3.3 ). I afsnit 4 er der gjort status på, hvordan det går med at opfylde målene på alle indsatsområder. I 2013 blev der som supplement til Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling politisk vedtaget fire konkrete mål for energi og affald. Hvert hospital skal bidrage til gennemførelse af regionens mål ved at sætte konkrete mål i deres lokale handlingsplaner. For at kunne sætte konkrete mål og pege på de største potentialer for miljø- og energiforbedringer er der i 2013 gennemført systematisk kortlægning af energianvendelse, affaldsdannelse, miljøproblematiske kemikalier mm. Kortlægningen vil fortsætte i 2014 således, at hospitalerne har et kvalificeret grundlag for at sætte mål i deres lokale handlingsplaner samt at vurdere investeringsbehovet. Boks 3.3 Regions Hovedstadens 11 målsatte indsatsområder frem til 2015: 1. Miljø- og energiledelse 2. Kommunikation og formidling 3. Klima 4. Energi 5. Brugsvand 6. Affald 7. Kemikalier 8. Spildevand 9. Miljørigtige indkøb 10. Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling 11. Miljørigtig it 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

10 3.1 Status på strategiske ledelsestiltag I 2013 blev såvel koncernledelsen som hospitalsledelserne i stigende grad en del af miljøarbejdet, og der er opnået flere fremskridt med implementeringen af miljø- og energiledelse. I boks 3.4 herunder ses, hvilke overordnede ledelsesmæssige tiltag der er gennemført på henholdsvis koncernniveau og på hospitalsniveau i 2012 og Udfordringen har været at afstemme de overordnede ambitioner og mål med hospitalernes økonomiske rammer. Generelt har hospitalerne i 2013 opprioriteret organiseringen og forankringen af miljø- og energiarbejdet, lige fra direktionsinddragelse til etablering af projektgrupper med medarbejdere fra forskellige arbejdsområder. Koordineringsgruppen for miljø- og energiledelse (KOOR-gruppen), der består af tekniske chefer, driftschefer eller facility managers fra hospitalerne samt repræsentanter fra Koncern Økonomi, har været et omdrejningspunkt for at effektuere regionens mål til mere konkrete tiltag på hospitalerne og afstemme ambitionsniveau med de reelle muligheder og rammer på hospitalerne. KOOR-gruppen udpegede blandt andet en række krav for miljø- og energiledelse på hospitaler for 2012 og 2013 (se boks 3.5), som blev godkendt af den Udvidede Direktørkreds (UD), der består af regionens koncerndirektører samt hospitalsdirektører. I afsnit 4.1 er der gjort status på, hvilke miljø- og energiledelsesmæssige tiltag de enkelte hospitaler har gennemført. Boks 3.4 Tiltag på koncernniveau Gennemførelse af mål i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling Grønt regnskab årligt Regionens model for miljø- og energiledelse samt krav To regionale miljøkoordinatorer og fire miljø- og energikonsulenter Koordineringsgruppen for miljø- og energiledelse afstemmer tiltag på koncernniveau med gennemførelse på hospitalsniveau ERFA grupper for energi, affald, kemikalier og spildevand. Tiltag på hospitalsniveau Bæredygtighed som tema i fire ud af ni hospitalers udviklingsaftaler Miljøpolitik på syv ud af ni hospitaler Organisering af miljø- og energiledelse på otte ud af ni hospitaler Handlingsplan med mål og aktiviteter. Otte ud af ni har lavet handlingsplaner med målsætninger. To har konkrete mål frem til 2015 Grønt regnskab er udarbejdet for 2013 på et hospital mens syv hospitaler er i gang. Miljø- og energikoordinatorer ansat på otte ud af ni hospitaler. Krav til miljø- og energiledelse 2012 Udpege en lokal miljøkoordinator, der bl.a. skal bidrage til implementering af miljø- og energiledelse Udarbejde en lokal miljø- og energihandlingsplan gældende frem til 2015 Fastlægge veldefinerede målsætninger og mål for miljø- og energiindsatsen Afsætte budget og ressourcer til at realisere handlingsplanen Gøre relevante dele af organisationen bekendt med handlingsplanen Udarbejde en miljøpolitik Udarbejde et lokalt grønt regnskab (for 2012) Miljø- og energiledelse fuldt implementeret Boks GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

11 På figur 3.1 vises koblingen mellem regionens samlede miljø - energiledelse og de enekelte hospitaler mm. HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER KONCERNEN Politik og mål Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Implementering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Implementering Handlingsplan Implementering Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Implementering Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Implementering 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

12 3.2 Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Regionens største forbrug er energi, kemikalieholdige produkter og lægemidler, der direkte påvirker miljø og sundhed lokalt. Derudover indkøbes der mange produkter, serviceydelser og byggematerialer, der produceres og transporteres fra andre verdensdele. Derved påvirker regionen indirekte miljø og sundhed andre steder på kloden. De væsentligste direkte miljøpåvirkninger fra regionens hospitaler er: udledning til luften og CO 2 -påvirkning udledning af lægemidler, patogener, dvs. mikroorganismer, der fremkalder sygdom som for eksempel vira, bakterier, svampe eller parasitter, antibiotika og kemikalier med spildevandet, der påvirker de omgivende vandmiljøer bortskaffelse af store mængder af forskellige typer affald. Figur 3.2 viser Region Hovedstadens væsentligste aktiviteter, forbrug og udledninger i 2013 Indkøbes for 10 mia. kr Fordelt på ca varetyper Miljømærkning i indkøbssystemer i alt 630 produkter Miljøkrav stillet i udbud i Affald Total mængder Forbrænding Genanvendelse Klinisk risikoaffald tons tons tons tons Energiforbrug Varme El MWh MWh MWh Energi tons CO 2 El tons CO 2 varme tons CO 2 Antal lægemidler Ca Vandforbrug 1,06 mio. m 3 Drift Driftsomkostninger 34 mia. kr Inversteringsramme 194 mio. kr Bygningsmasse 1.9 mio. m 2 Sengedage 1.9 mio. Ambulante besøg 4.8 mio. Operationer inkl. 0,5 mio. ambulatorieoperationer Lægemidler spildevandsproblematiske Ca. 40 Spildevand 1.06 mio. m 3 Antal kemikalier Ca Kemikalier spildevandsproblematiske ca GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

13 3.3 Vigtigste resultater Regionens hospitaler og institutioner har gennemført en række tiltag for at nedbringe energiforbruget, anvendelsen af farlige kemikalier, affaldsmængderne mm. Samtidig er produktionen steget, dvs. at der behandles flere og flere patienter på regionens hospitaler. På trods af denne stigning er det lykkedes hospitaler og institutioner at begrænse energiforbruget, så det ikke stiger i samme grad. Produktivitetsniveauet er i nedenstående figur illustreret gennem DRG-værdier. DRG-produktionsværdien (DRG=Diagnose Relaterede Grupper) bruges som et indirekte mål for produktiviteten på hospitalerne. Tallet fremkommer ved, at alle hospitalernes behandlingstilbud, fx hofte- eller blindtarmsoperationer, er værdisat på landsplan (DRG-takst). DRG-produktionsværdien er summen af alle behandlinger ganget med deres respektive DRG-takst. I figuren kan man se, at affaldsmængden er steget i næsten samme grad som produktiviteten i Resultater for: 1. Miljø- og energiledelse Regionen er i gang med at implementere miljø- og energiledelse på hospitaler og institutioner. I 2013 har der været specielt fokus på organisering og forankring af miljø- og energiarbejdet, kortlægning af energi, kemikalie og lægemiddeludledning samt affald og genanvendelse. Otte hospitaler har udarbejdet handlingsplaner med målsætninger og to med konkrete mål frem til Næste trin på hospitalerne er fastlæggelse af konkrete mål og identifikation af aktiviteter og ressourcemuligheder til gennemførelse. 2. Kommunikation og formidling I 2013 blev regionens grønne hjemmeside bæredygtig suppleret med en fælles kommunikationsplatform på intranettet, REGI, grønnere hospitaler, hvor nøglemedarbejdere mm. kan se alle regionens mål, undersøgelser og resultater både for regionen men også for hvert hospital og virksomhed. 3. Klima Se under 4.4 Energi, 4.9 Miljørigtige indkøb, 4.10 Bæredygtigt byggeri og 4.11 Miljørigtig it, 4. Energi Samlet set er Region Hovedstadens målte energiforbrug faldet fra 2012 til 2013 med 0,9 %. Dette dækker over et samlet fald på varmeforbruget på 2,7 %, samt en stigning i elforbruget på 2,4 %. CO 2 -udledningen fra varme og el er samlet set uændret. Der er et stykke vej endnu for at nå målet, da de energiforbrugende aktiviteter på hospitalerne Energiforbrug Affaldsmængde 2012 Indeks = Produktivitet (DRG) Vandforbrug Figur Viser produktionen (DRG) indekseret samt energi og vandforbrug og affaldsmængde. Produktiviteten er steget. Affaldsmængden er ligeledes steget. Derimod er energi og vandforbrug ikke steget, hvilket skyldes en række besparende aktiviteter. er stigende. Endvidere er der anlægsloft på energibesparende foranstaltninger. 5. Brugsvand Region Hovedstaden brugte hhv. 1,04 mio. og 1,06 mio. m³ brugsvand i hhv og Det vil sige, at forbruget steg med 1,3 %. En øget bygningsmasse samt øgede aktiviteter er medvirkende til et øget vandforbrug. 6. Affaldsressourcer I 2013 udgjorde affald til genanvendelse fra hospitalerne 18,1 % af den samlede affaldsmængde fra disse. Det er en fremgang på 0,7 % i forhold til året før. Årsagen er, at hospitaler og virksomheder er blevet bedre til at sortere pap, papir, plast, madaffald, tonere og elektronikaffald fra til genanvendelse. Der er dog stadig et stykke vej til målet på 23,7 % affald til genanvendelse i Kemikalier Regionens hospitaler anvender knap 4000 forskellige kemikalier og ca lægemidler, hvoraf nogle anses for uønskede i miljøet og arbejdsmiljøet. I 2013 blev de mest problematiske kemikalier udpeget på baggrund af de foreliggende data. Et nyt kemikaliestyrings it system blev indkøbt i 2013 og data er under opgradering. Regionens mål er at substituere de mest problematiske kemikalier ved indkøb og byggeri ud fra en prioriteret top 10 liste. 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

14 8. Spildevand Hospitalerne har i 2013 arbejdet med udformning af spildevandsansøgninger og regionen har ved kortlægning af kemikalier og lægemidler fundet, at ca. 80 kemikalier og ca. 40 lægemidler er problematiske for sundhed og miljø i spildevandet. To ud af ni hospitaler har indsendt en spildevandsansøgning til kommunen. Regionens mål er, at alle hospitaler i 2015 skal have en spildevandstilladelse fra kommunerne, herunder overholdelse af vejledende grænseværdier for kemikalier og lægemidler. 9. Miljørigtige indkøb Region Hovedstadens indkøb omfatter ca varer. I 2013 blev der stillet miljøkrav i 28 af regionens udbudsforretninger. Opfyldelse af miljøkrav bliver løbende synliggjort i regionens nye indkøbssystem, hvor der p.t. er ca. 630 produkter med en sådan markering. 10. Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling I samtlige rådgiverudbud og projektkonkurrencer for de store hospitalsbyggerier indgår udvalgte miljø- og klimahensyn besluttet af regionsrådet. Således bliver rådgiverne bl.a. bedømt på deres evne til at bygge bæredygtigt. Regionen ansøgte staten om 222 mio. kr. til at nedbringe energiforbruget i det færdige byggeri. 11. Miljørigtig it På it-området er der i 2013 fortsat udskiftet til tynde klienter samt virtualiseret servere, så antallet af servere er nedbragt. Tynde klienter er computere uden harddisk koblet op på en server. Der tænkes energi og miljø ind ved indkøb af itudstyr, samt etablering af datacentre. Samlet vurdering Samlet viser det grønne regnskab for 2013, at ikke alle mål i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling blev nået i Dette skydes primært tre ting. Dels har der været anlægsloft, og derfor er det ikke muligt at gennemføre mange planlagte miljø- og energibesparende tiltag. Dels har man ikke medarbejderressourcer til at gennemføre projekterne i praksis. Endelig har man ikke har haft det nødvendige grundlag i form af kortlagte basislinjer til prioritering af aktiviteter med de største effektpotentialer i forhold til investerede ressourcer. Kortlægning er en forudsætning for at sætte realistiske mål samt for at udpege områder med de største innovative og grønne vækstpotentialer. Der er i 2013 gjort tydelige fremskridt i arbejdet med grønnere hospitaler, men der er et stykke vej endnu inden regionens mål opfyldes. Regionens samlede energiforbrug skal således reduceres 3 % fra 2011 til Det samlede klimakorrigerede energiforbrug er faldet med i alt 0,6 % fra (hhv0,1 % fra 2011 til 2012 og med 0,5 % fra 2012 til 2013). Udfordringen er nu at reducere energiforbruget med 2,4 % frem til Der ligger ligeledes en udfordring i at blive bedre til at genanvende affald. Affaldsgenanvendelsen skal øges fra 17,4 i 2012 til 23,4 % i Genanvendelsesdelen blev i 2013 større, men kun 0,7 %. Dvs., at udfordringen er at øge genanvendelsen med 5,3 % frem til Risikoaffald skal reduceres fra 9,4 % i 2012 til 6,6 % i Dvs., at der skal fokus på bedre sortering, så risikoaffaldet reduceres 2,8 % frem til Endelig er det en udfordring at få indsendt spildvandsansøgninger til kommunerne. Kommunerne stiller krav om overholdelse af vejledende grænseværdier og anvendelse af den reneste tilgængelige teknologi. Dette kan opnås ved etablering af lokal rensning samt ved begrænsning af anvendelsen af de mest problematiske kemikalier, eksempelvis ved at købe produkter med mindre miljøproblematiske kemikalier. Spildevandsindsatsen i Region Hovedstaden har i 2013 været koblet til innovation og afprøvning af nye rense teknologiske løsninger. Udfordringen fremover er at øge efterspørgsel på mere miljøvenlige produkter. 14 GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

15 Binder regionens grønne ambitioner og hospitalernes virkelighed sammen Alle overordnede beslutninger i Region Hovedstaden vedrørende miljø- og energi på hospitaler og virksomheder gennemføres i tæt dialog med koordineringsgruppen for Miljø- og Energi (KOOR). I KOOR har vi været med til at udvikle den model for miljø- og energiledelse, som er ved at blive implementeret på regionens hospitaler og psykiatri. Jeg synes, det er en meget brugbar model, der kombinerer overordnede fælles politisk mål og lokal forankring med bl.a. lokale miljøkoordinatorer, der kender det enkelte hospital og sikrer konkret implementering. Samtidigt er det også muligt at få en hjælpende hånd fra regionens miljøkonsulenter. Og så er det rart, at regionen ikke bare har udstukket en række grønne krav, men at det sker i dialog, fortæller Morten Holle, der er formand for KOOR og afdelingsleder for Facility Management ved Nordsjællands Hospital. Det tager selvfølgelig tid at integrere miljø og energi i de daglige beslutninger, der træffes af ledere og medarbejdere, men jeg synes, at vi er kommet rigtig godt fra start, siger Morten Holle. Ambitionsniveauet er forskelligt, men stødt stigende hele vejen rundt Hospitalernes grønne ambitionsniveau er forskelligt, men fælles for alle er, at de grønne ambitioner er stødt stigende. Ligesom det gælder de grønne forventninger og krav fra omverdenen. Derfor har fx Nordsjællands Hospital de seneste år arbejdet på at mindske hospitalets elforbrug ved bl.a. at optimere på hospitalets ventilationssystem og belysningsarmaturer. I flere tilfælde har Region Hovedstaden ydet den fornødne økonomiske støtte mod at få del i den økonomiske besparelse. Vinderen er miljøet, regionens fælles økonomi og dermed os alle sammen. God hospitalsdrift er naturligvis også energirigtig drift. På Nordsjællands Hospital ønsker vi først og fremmes at være patienternes hospital. Jeg tror ikke, det er muligt at være patienternes hospital uden også at være et grønt hospital, understreger Morten Holle. Der er fortsat et grønt potentiale Miljørigtig drift og udvikling er blevet et strategisk indsatsområde i regionen, og Morten Holle ser frem til at følge og fortsat understøtte denne udvikling i de kommende år: Jeg ser gerne, at vi i de kommende år bliver endnu bedre til fx at tage højde for energiforbrug ifm. indkøb af diverse apparater og medicoteknisk udstyr, så ikke alle vores anstrengelser for at spare energi opsluges af nyt energitungt udstyr. Ligesom vi på affaldsområdet bør se på, om vi ikke kan begrænse vores ressourceforbrug og genanvende en større andel af vores affald, blot for at nævne to eksempler, udtaler han. 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

16 4 Indsatsområder 4.1 Miljø- og energiledelse Regionens mål er, at alle hospitaler, virksomheder og centre skal have miljø- og energiledelse fuldt implementeret i Miljø- og energiledelse er det organisatoriske og ledelsesmæssige værktøj, der skal sikre, at både regionen samlet - og hvert hospital, center og virksomhed systematisk og fortløbende arbejder med større ressourceeffektivitet og mindre miljøbelastning. Det er en organisatorisk udfordring, der ikke mindst stiller krav om ledelsesmæssig forankring og en nødvendig ressourceallokering Regionens hospitaler og virksomheder har arbejdet med miljø og energi gennem en årrække og der er gennemført rigtig mange aktiviteter og projekter, der har nedbragt miljøbelastningen. Men det er forskelligt fra hospital til hospital, hvilke områder der har været fokus på og hvor højt det har været prioriteret i organisationen. Generelt har der været mest fokus på energi, da der også er et økonomisk incitament til at reducere energiforbruget. I 2013 har administrationen og hospitalerne arbejdet målrettet med at organisere miljø- og energiarbejdet samt med at kortlægge energi, kemikalier og lægemidler, spildevand og affald. Dermed kan man prioritere de områder med de største forbedringspotentialer og opsætte realistiske mål i handlingsplanerne. Organisering af regionens tværgående miljø- og energiarbejde Miljø- og energiarbejdet er forankret i Center for Regional Udvikling fra Indtil var det forankret i Koncern Økonomi. Alle overordnede beslutninger vedrørende miljø- og energiledelse og regionens andre indsatsområder gennemføres i tæt dialog med Koordineringsgruppen for miljø og energi (KOOR). Valg og gennemførelse af konkrete tværgående aktiviteter for energi, affald, kemikalier, spildevand mm. gennemføres i tæt dialog med ERFA-grupper med fagfolk fra hospitaler og virksomheder samt med KOORgruppen. Figur Organisering af koncernens tværgående miljø- og energiarbejde. Koordineringsgruppe for miljø og energi (KOOR) ERFA-gruppe for CTS (central tilstandsstyring) ERFA-gruppe for energi og brugsvand ERFA-gruppe for affald ERFA-gruppe for kemikalier ERFA-gruppe for spildevand 16 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

17 Koncern Økonomi og Center for Regional Udvikling Koncern Økonomi var ansvarlig for koordineringen frem til Center for Regional Udvikling koordinerer efter omstruktureringen, der trådte i kraft fremover regionens tværgående miljøindsats på regionens hospitaler og virksomheder. Opgaven varetages af to miljøkoordinatorer, der sidder i enheden for klima og ressourcer i Center for Regional Udvikling. Center for Regional Udvikling har endvidere et konsulentteam bestående af fire specialister, der yder vejledning og bistand til konkrete aktiviteter ude på hospitalerne og de tværgående virksomheder. Koordineringsgruppen for miljø og energi (KOOR) Koncern Økonomi etablerede Koordineringsgruppen for miljø- og energi (KOOR), der består af facility managers, drift og/eller tekniske chefer fra ni hospitaler samt repræsentanter fra Koncern Økonomi, Center fra Regional Udvikling samt Center for Økonomi. Hillerød Hospital har formandskabet. KOOR er det ledelsesmæssige bindeled mellem regionsniveauet og hospitalsniveauet. Der foregår vidensdeling på ledelsesniveau i gruppen. ERFA-grupper Der eretableret fem ERFA-grupper inden for energi, CTS, kemikalier, affald og spildevand. ERFA-grupperne består af miljøkoordinatorer og nøglepersoner fra hospitaler og virksomheder samt Center for Regional Udviklings miljøkoordinatorer og miljøkonsulenter. Center for Regional Udvikling har formandskabet for affald, kemikalier og spildevand og Rigshospitalet for energi. ERFA-grupperne er det faglige bindeled mellem regionens tværgående mål og aktiviteter i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling og de lokale mål og aktiviteter på hospitalerne. Der arbejdes med analyser, tværgående projekter, konkrete lokale projekter på hospitalerne og vidensdeling. Der inviteres jævnligt eksterne oplægsholdere, der formidler ny viden, informerer om nye lovtiltag samt om nationale og internationale erfaringer og projekter. Der deltager mellem ni og 24 medarbejdere i hver gruppe. Center for Regional Udviklings koordinerende opgaver består af AT: udarbejde regionens Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling. implementere miljø- og energiledelse. udarbejde regionens grønne regnskab. drive KOOR-gruppen samt ERFA-grupperne. gennemføre regionens tværgående miljø- og energiaktiviteter sammen med hospitaler og virksomheder inden for energi, kemikalier, affald og spildevand. kortlægge miljøproblematiske kemikalier, lægemidler og spildevand på tværs af hospitalerne, energi mm. bidrage med ideer til projekter, der kan skabe innovation og grøn vækst. igangsætte og udvikle renere teknologiprojekter. facilitere vidensopbygning og vidensdeling. udbygge kommunikationsplatforme. motivere og inddrage ledere og nøglemedarbejdere på hospitaler, virksomheder og stabe i det tværgående arbejde. udføre politikerbetjening. udføre konkrete konsulent opgaver på hospitalerne. 4 INDSATSOMRÅDER GRØNT REGNSKAB

18 Center for Regional Udviklings rolle Regionens miljøkoordinatorer Miljøkoordinatorerne knytter det regionale niveau og hospitalsniveauet sammen. De står bl.a. for strategiske indsatser samt dialogen med KOOR-gruppen og hospitalernes fagfolk om fastlæggelse af nye tværgående regionale,mål og gennemførelsen af de tværgående aktiviteter i ERFA-grupperne herunder vidensopbygning, udvikling af nye metoder og skabeloner af generel karakter. Regionens miljø- og energikonsulenter Center for Regional Udviklings miljø- og energikonsulenter er ligeledes et vigtigt bindeled mellem det regionale niveau og hospitalsniveauet. De arbejder tæt sammen med miljøkoordinatorer og fagfolk ude på hospitalerne om konkrete projekter, som hospitalerne har ønsket konsulentbistand til. Samtidig skal de formidle regionens overordnede mål og vurdere om hospitalsprojekterne er i tråd med målene. KOORs opgaver er at: facilitere implementering og organisering af miljø- og energiledelse på hospitaler og virksomheder. tilpasse indsatser og aktiviteter til hospitalerne og virksomhedernes behov og ønsker. følge op på Handlingsplan for bæredygtig udvikling. prioritere, forme, igangsætte, monitorere og evaluere tværgående mål og aktiviteter i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling. udvikle og igangsætte nye projekter inden for energi, miljø og bæredygtighed efter behov. følge og guide arbejdet i ERFA-grupperne på et overordnet niveau samt at styrke erfaringsudveksling, vidensdeling og kendskabet til god praksis virksomhederne imellem. have en dialog om og give input til relevante planer og strategier, som regionsrådet beslutter skal udarbejdes. ERFA-gruppernes opgaver er at: medvirke til at implementere regionens miljø- og energimål. styrke erfaringsudveksling, vidensdeling og kendskabet til god praksis hospitaler og virksomheder imellem samt indhente ny viden inden for ERFA-gruppens indsatsområder. samarbejde med KOOR og medvirke til at udvikle og igangsætte nye projekter inden for ERFA-gruppens indsatsområder. nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af relevante aktører, herunder konsulenter, til implementering af konkrete projekter/aktiviteter inden for gruppens indsatsområder. følge og støtte arbejdsgruppernes indsats. give regelmæssige tilbagemeldinger til KOOR vedr. status på arbejdet i arbejdsgrupperne. samarbejde med KOOR om planer og strategier, som regionsrådet beslutter skal udarbejdes Status på tværgående aktiviteter Administrationen har i samarbejde med KOOR-gruppen gennemført en række aktiviteter, der skal underbygge implementeringen af miljø- og energiledelse både på det regionale niveau og på det lokale niveau på hospitaler og virksomheder. Aktiviteterne er valgt og gennemført i dialog med hospitalerne specielt med hospitalernes miljøkoordinatorer. 18 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

19 Tabel Status på tværgående ledelsesmæssige aktiviteter. Tværgående aktivitet Succeskriterium Status 1. Udarbejdelse i løbet af 2012 af implementeringsplan for miljø- og energiledelse på hospitaler, og virksomheder, så alle bidrager til realiseringen af målene. At der foreligger en godkendt plan for implementering af miljø- og energiledelse. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er ikke nået. Ledelsesmæssigt nedprioriteret i administrationen. 2. Udvikling af en basismodel for implementering af miljø- og energiledelse i Region Hovedstaden. 3. Fortsat vidensopbygning omkring miljø- og energiledelse hos relevante ledere samt nøglemedarbejdere, bl.a. gennem tilbud om kurser og workshops på flere ledelsesniveauer. 4. Initiativer vedr. lokale miljøhandlingsplaner. Udarbejdet handlingsplaner med konkrete mål for indsatsområder. 5. Udarbejdelse af forslag til, hvordan miljø- og energiledelse kan integreres i regionens generelle virksomhedsstyring. 6. Fortsat udarbejdelse og videreudvikling af et årligt grønt regnskab med status over aktiviteter, forbrug og miljøpåvirkninger, herunder udvikling således, at det grønne regnskab indeholder data på flere områder for hver virksomhed. 7. Understøttelse af hospitaler og virksomheders miljø- og energiledelse, bl.a. gennem prioritering af ressourcer, ved at skabe mulighed for realisering af miljø- og energiledelsesarbejde, herunder opstilling af lokale miljømål og lokale handlingsplaner på alle hospitaler og tværgående virksomheder. Samlet beskrivelse af basismodel samt antal udarbejdede skabeloner. Antal tilbudte kurser og workshops afholdt for hhv. ledere (Koordineringsgruppen for miljø og energi m.fl.) og nøglemedarbejdere, antal gennemførte kurser og workshops samt antal deltagere. Antal udarbejdede lokale handlingsplaner (og ressource-allokering). Antal handlingsplaner med konkrete mål. Udarbejdet forslag til integration af miljø- og energiledelse i regionens generelle virksomhedsstyring samt opgørelse over, hvilke ledelsesniveauer det har været forelagt. Årligt grønt regnskab for regionen samt for hver virksomhed. Antal hospitaler og virksomheder som har opstillet lokale miljømål og udarbejdet handlingsplaner samt et implementeret websystem. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er nået. Der foreligger en model for regionens miljø- og energiledelse samt en række værktøjer og vejledninger. Koncern Økonomi har i 2013 arbejdet sammen med KOOR og miljøkoordinatorer på hospitalerne om at implementere modellen og minimumskravene vedtaget af UD. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er delvist nået. Der findes nu en internet og intranet platform, der fungerer for hhv. eksterne aktører og for regionens nøglemedarbejdere inden for energi og miljø. Der er afholdt en række møder i KOOR-gruppen om implementering af energi- og miljøledelse samt en række fagmøder i ERFA-grupperne for energi, affald, kemikalier og spildevand. Endvidere er der holdt en miljø- og energikonference for alle medarbejdere og ledere. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er næsten nået. Otte ud af ni hospitaler har udarbejdet lokale handlingsplaner med mål på et overordnet niveau. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er ikke nået, da kun to hospitaler har sat konkrete mål i deres handlingsplaner. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er ikke helt nået. Der foreligger en vejledning til, hvordan organisationen kan opbygges og i 2013 arbejdede de fleste hospitaler med organisering og inddragelse af ledelsen. Ansvarlig: Koncern Økonomi og hospitalerne Målet er næsten nået. Der foreligger et samlet grønt regnskab for regionen samt lokale grønne regnskaber for fem hospitaler og flere er på vej. Generelt foreligger der i 2013 et mere fyldestgørende datamateriale som følge af det store kortlægningsarbejde der pågår, hvilket er forudsætning for at opstille operationelle mål. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er delvist nået. Der er lokalt allokeret flere ressourcer til lokale miljøkoordinatorer, så der nu findes en miljøkoordinator på otte hospitaler. Det er en udfordring for alle hospitaler at opstille realiserbare mål, da det kræver inversteringer, og der er bygge og anlægsstop både i 2014 og Der blev i 2013 tilført ekstra midler til gennemførelse af konkrete miljø- og energitiltag med 4 mio.kr. i Bæredygtighedspuljen samt 5.mio til LED projekter. 4 INDSATSOMRÅDER GRØNT REGNSKAB

20 4.1.2 Status på implementering af miljø- og energiledelse på regionens hospitaler I 2013 er der på hospitalerne blevet arbejdet målrettet med at gennemføre de krav, som direktørkredsen vedtog i 2012 og som skulle gennemføres i 2012 og Miljøkoordinatorerne, som nu er ansat på næsten alle hospitaler, har i 2013 haft fokus på at etablere de organisatoriske rammer, beskrive roller og ansvar, inddrage hospitalsledelsen og systematisere miljø- og energiarbejdet. I skema ses en samlet oversigt over status for hospitalernes ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag for implementering af miljø- og energiledelse i 2012 og Oversigten bygger på indsendte statusopgørelser fra hvert hospital. Status viser, at der i 2013 blev gjort store fremskridt og at de fleste hospitaler nu har gennemført mange af minimumskravene. Nogle hospitaler arbejder stadig på et mere overordnet niveau, mens kun to hospitaler har udarbejdet konkrete, operationelle mål samt udpeget, hvilke tiltag de vil gennemføre for at realisere målene. Generelt er det meget positivt, at det organisatoriske fundament er ved at være etableret på de fleste hospitaler, da det er forudsætningen for at skabe de nødvendige rammer for en systematisk grøn indsats. Der er dog behov for en større grad af involvering af direktørniveauet. Ved siden af de organisatoriske tiltag har der i 2013 været stort fokus på kortlægning lige fra energi, miljøproblematiske kemikalier og lægemidler og udledning med spildevand til begrænsning og genanvendelse af affald. Kortlægningerne vil danne baggrund for prioritering og fastlæggelse af hospitalernes konkrete mål, som skal indgå i de lokale handlingsplaner. To hospitaler har allerede udarbejdet konkrete mål omfattende eksempelvis substitution af kemikalier, affaldsminimering, affaldsgenanvendelse og energibesparelser. Med kortlægningen vil man på et fagligt grundlag kunne udpege kilderne til de største miljøbelastninger og udpege de aktiviteter, der har de største potentialer for opnåelse af miljø- og energimæssige resultater. Samtidig undersøges markedet for nye renere teknologiløsninger og hvor det er muligt etableres samarbejder mellem hospitaler, virksomheder og vidensinstitutioner. Miljøkoordinatorerne på hospitalerne arbejder videre med implementeringen af miljø- og energiledelse ved at inddrage et bredere spektrum af kollegaer og faggrupper både hvide og blå kitler - helt ud på afdelingsniveau. Inddragelse og kommunikation fra topledelse til afdelinger er en forudsætning for at opnå bedre resultater og miljø- og sundhedseffekter. De involverede faggrupper kan bidrage med at pege på behov og muligheder for bedre energi- og miljøløsninger. Miljøkoordinatorerne arbejder ligeledes videre med kortlægningen for at udpege områder med de største effektpotentialer. Når det er klart, kan der opsættes realistiske konkrete mål. Udfordringen på alle hospitaler er at gennemføre miljøforbedrende projekter inden for de økonomiske begrænsede rammer, der er for driften. Det er specielt en udfordring i 2014 og 2015, da der er et generelt bygge - og anlægsstop, der begrænser mulighederne for at investere i løsninger, der vil give de ønskede miljø- og økonomiske effekter og forbedringer i driften. Flere medlemmer af KOOR-gruppen har foreslået, at de opnåede besparelser på miljø- og energiområdet bibeholdes på hospitalerne og investeres i nye ressourceoptimerende projekter. Det vil konkret bidrage til realiseringen af regionens ambitioner om en grønnere hospitalsdrift samt øge den lokale motivation. 20 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere