VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg"

Transkript

1 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april juni 2015 Marts 2015

2 Bilag 1 - Side -2 af 260 Forord RGS90 A/S har med DMR som rådgiver for Region Hovedstaden og Helsingør kommune udarbejdet denne VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. VVM processen blev påbegyndt af Helsingør Kommune i foråret 2014 med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsen. På den baggrund fastlagde Helsingør Kommune VVM-redegørelsens omfang og indhold. Region Hovedstaden overtog med ændringen af VVM-bekendtgørelsen den 25. juni 2014 myndighedskompetencen for VVM-sager, når dele af et anlæg kræver tilladelse efter råstofloven. Region Hovedstaden har derfor videreført og afsluttet processen. Dansk Miljørådgivning A/S Projektleder Jesper Arffmann, Civilingeniør, afdelingsleder Jens-Ole Petersen, Cand. scient. miljøbiologi Anders Friis, Civilingeniør, hydrogeolog, Ellen Pripp Bonnesen Kvalitetssikring, civilingeniør Claus Larsen. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger.

3 Bilag 1 - Side -3 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Indholdsfortegnelse 1 Ikke-teknisk resumé 6 2 Indledning VVM-processen 12 3 Beskrivelse af anlæg Fællesfaciliteter - serviceområde Råstofindvinding Genbrugsaktiviteter 22 4 Planforhold Kommuneplanen Råstofplan Gældende efterbehandlingsplan Andre planforhold 30 5 Landskab, efterbehandling og visuel virkning Eksisterende forhold Vurdering af virkninger på landskabet Afværgeforanstaltninger Overvågning Opsummering 38 6 Natur, flora og fauna Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Opsummering 49 7 Støj og vibrationer Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Opsummering 55 3

4 Bilag 1 - Side -4 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 8 Geologi, grundvand og overfladevand Eksisterende forhold Potentielle påvirkninger fra aktiviteterne Afværgeforanstaltninger Overvågning Opsummering 68 9 Luft og klima Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Opsummering Trafik til og fra Sanderødgård Kortlægning efter jordforureningsloven Øvrige miljøforhold Kulturhistorie og arkæologi Materielle goder Vandindvinding Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Rekreative interesser Forbrug af ressourcer og produktion af affald Befolkning og sundhed Afledte socioøkonomiske virkninger Alternativer Placering i erhvervsområde alternativet Opsummering Færdiggravning og efterbehandling Det efterbehandlede område Samlet vurdering af virkninger Manglende viden Referencer 93 4

5 Bilag 1 - Side -5 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilagsliste 1. Lovgrundlag og planproces 2. Aktivitetsområder på Sanderødgård 3. Aktivitetsoversigt på Sanderødgård 4. Etapeplan for råstofindvinding 5. Efterbehandlingsplan 6. Tværsnit 7. Feltundersøgelse af flora og fauna på Sanderødgård 8. Områdeinddeling for undersøgelse af flora og fauna. 9. Helsingør kommunes scoping/fastlæggelse af emner i VVM-redegørelse 10. Prøvningsrapport, Støj. 11. Udkast til råstofindvindingstilladelse, Region Hovedstaden 12. Udkast til miljøgodkendelse, Helsingør Kommune 5

6 Bilag 1 - Side -6 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 1 Ikke-teknisk k resumé Dette ikke-tekniske resumé opsummerer de væsentlige problemstillinger i denne VMM-rapport, og hvorledes eventuelle miljøproblemerr kan afværges. VVM- Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. VVM-redegørelsee Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenterr er beliggende på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk, ca. 10 kilometer vest for Helsingør (figur 1). RGS 90 A/SS har den 30. sep- redegørelsen vurderer de samlede aktiviteters virkning på miljøet for tember 2008 ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til at fortsætte indvindingen af sand, grus og sten på Sanderødgård. I forlængelse af råstofansøgningen er der den 29. april 2009 søgt om miljøgodkendelse, landzonetilladelse og spildevandstilladelse til fortsatt drift af de eksisterende genbrugsaktiviteter. Det er hensigten att indvinde m 3 sand og grus hhv. over og under grundvands- samt spejlet. Genbrugsaktiviteterne omfatter nedknusning aff beton, tegl og lignende modtagelse af jord til kartering. I en afgørelse fra 18. november 2013 har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort, at akti- viteterne samlet set er VVM-pligtige, hvilket bevirker, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelseaktiviteterne med råstofindvindr ding og genbrugsaktiviteter indtil 1. september Sanderødgård har på nuværende tidspunkt tilladelse til at fortsætte Figure 1: Placering Sanderødgård nær den nord-sydgående Hornbækvej, COWI.BLOM. 6

7 Bilag 1 - Side -7 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg VVM-processen og den tilhørende VVM-redegørelsen blev påbegyndt af Helsingør Kommune med indkaldelse af ideer og forslag i perioden fra den 4. marts 2014 til 1. april Der blev tillige afholdt offentligt møde den 18. marts På den baggrund fastlagde Helsingør Kommune VVM-redegørelsens omfang og indhold. Region Hovedstaden overtog ved lovændringen den 25. juni 2014 myndighedskompetencen for VVM på råstofområdet og har videreført og afsluttet processen. Projektets væsentlige virkninger på miljøet Landskab og efterbehandling og visuelle virkninger Råstofindvinding har en stærk visuel påvirkning på landskabet, men da der allerede er indvundet råstoffer på arealet i mange år, vil den største ændring være, at der efter afsluttet råstofindvinding vil være en sø på arealet. Efterbehandlingen vil blive udført så arealet i størst mulig udstrækning efterfølgende vil komme til at passe til det omkringliggende landskab. Det vurderes derfor at de landskabsmæssige virkninger ikke er af væsentlig karakter. Natur, flora og fauna Indvindingen af råstoffer vil ikke omfatte områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, påvirke Gurre Å eller vandhuller på eller udenfor Sanderødgård i væsentligt omfang. De observerede bilag IV arter (digesvaler og spidssnudet frø) vurderes ikke at blive påvirkede af de fortsatte aktiviteter. Det vurderes derfor, at fortsat råstofindvinding og drift af genbrugsaktiviteterne ikke vil forringe naturværdierne i og omkring Sanderødgård, hvorfor der ikke vil være behov for andre afværgeforanstaltninger end efterbehandling af arealerne efter endt råstofindvinding. Etableringen af en sø efter afsluttet indvinding vil være positivt for dyrelivet, da det skaber muligheder for et mere varieret dyreliv efterfølgende. Støj og vibrationer Der er foretaget kumulative beregninger af støjen fra de mest støjende delprocesser fra virksomheden ved de nærmeste naboejendomme. Der vil blive en ny støjvold, anlagt en ny kørevej til og fra genbrugsaktiviteterne og nogle af de støjende maskiner vil blive opgraderet til mindre støjende og/eller mere effektive maskiner, for at mindske støjpåvirkningen. I tilladelsen til både råstofindvinding og miljøgodkendelse, vil der blive stillet vilkår om overholdelse af støjpåvirkningen til nærmeste naboer. Konklusionen af støjberegningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved de nærmeste ejendomme, på nær når der skal afrømmes overjord, da det vil foregå oppe i terræn, hvilket kan betyde forøget støj ved nærmeste naboer. Afrømningen af overjord vil foregå i kampagner svarende til ca. 2 uger om året. Ifølge tilladelsen skal RGS 90 informere myndigheder og nærmeste naboer om tidspunkt og varighed af disse kampagner i tilpas god tid inden arbejdet forventes udført. 7

8 Bilag 1 - Side -8 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Både grusanlæg/sorteringsværk og stenknuser medfører vibrationer til undergrunden. Erfaringsmæssigt vil det ikke medføre gener eller overskridelser af vejledende vibrationsgrænser ved en afstand over m fra kilden. Der vurderes herudfra, at der ikke vil forekomme væsentlige vibrationsgener for naboer i forbindelse med aktiviteterne på Sanderødgård, idet de nærmeste boliger og sommerhuse ligger mere end 250 m fra støjkilden. Geologi, grundvand og overfladevand Sanderødgård ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, et såkaldt OSD område. Det betyder, at grundvandsbeskyttende foranstaltninger skal fremmes. For at minimere risikoen for grundvandsforurening mest muligt er brændstoftanke samt containere til brugte oliefiltre og spildolie placeret oven for udgravningen i serviceområdet. Der vil blive iværksat procedurer, der reducerer risikoen for udslip af forurenende stoffer fra driften af genbrugsaktiviteterne. Affald der har et mindre indhold af forurenende stoffer, der potentielt kan udvaskes, vil blive behandlet på arealer med tæt befæstelse og med afløb til tætte samletanke, hvorfra vandet køres til spildevandsrensning. Sanitært spildevand fra kontor- og velfærdsfaciliteter vil i fremtiden blive renset og derefter nedsivet i forsvarlig afstand til nærmeste indvindingsboring, så recipienter og drikkevandsinteresser ikke bliver negativt påvirket. Den nærmeste recipient er Gurre Å og vest herfor findes større og flere mindre vandhuller i udkanten af golfbanen. Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fjernes materialer, så grundvandsstanden bliver kortvarigt sænket som en tragtformet lokal grundvandssænkning. I sommermånederne hvor mange vådområder har formindsket vandstand vil der ikke blive indvundet råstoffer under grundvandsspejlet, for at beskytte de nærliggende våde naturområder. Der er i /4/ udført beregninger på en mulig vandstandssænkning i og omkring Gurre Å, der konkluderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af recipienterne. På baggrund af monitering af vandstand i grusgravssø og nærliggende søer har Region Hovedstaden fundet, at der ikke sker væsentlige ændringer i grundvandsspejlets niveau /21/22/. For overvågning af vandstaden bliver der dog etableret 2 pejleboringer tæt på virksomhedens skel mod sydvest, for at monitere om råstofindvindingen eventuelt påvirker grundvandstanden og derved de nærliggende vådområder. Samlet vurderes det, at driften af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter kan indrettes og drives, så der ikke vil være en væsentlig påvirkning af grundvand og overfladerecipienter. 8

9 Bilag 1 - Side -9 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Luft og klima Indvinding og sortering af sand og grus, behandling af jord og stenmaterialer, samt kørsel på interne ikke asfalterede veje vil potentielt kunne støve. Det meste støv vil på grund af partikelstørrelse falde ned tæt på, hvor det bliver dannet. Hovedparten af de potentielt støvende aktiviteter foregår i bunden af grusgraven og dermed afskærmet fra de kraftigste vindpåvirkninger. I perioder hvor støvproblemer kan forekomme vil ikke-asfalterede veje blive sprinklet mindst to gange om dagen, og maskiner der potentielt kan støve meget vil have sprinklere monteret, som kan mindske støvdannelsen. Bidraget af CO 2 til klimaeffekten og NO x vurderes at være beskedent. Trafik Det vurderes ikke at trafikken vil stige væsentligt som følge af videreførsel af aktiviteterne i Sanderødgård. Den samlede trafik til og fra Sanderødgård forventes at være i gennemsnit op til ca. 65 lastbiler om dagen ved 250 åbningsdage om året, hvilket svarer til ca. 12,5 % af den tunge trafik på Hornbækvej. Kortlægning efter jordforureningsloven Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) efter jordforureningsloven på grund af deponeret slaggeaffald centralt i grusgraven og tidligere tilkørt jord, som findes uden for graveområdets areal. Det er et vilkår i råstofindvindingstilladelsen at denne kortlægning bliver ophævet før råstofindvindingen påbegyndes. Kortlægningen kan ophæves ved undersøgelse af jorden, og bortkørsel af den forurenede jord, hvilket vil kræve en 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Et oplæg til undersøgelser for ophævelse af kortlægningen skal godkendes af Region Hovedstaden. Øvrige miljøforhold Det vurderes at der ikke er negative virkninger på øvrige miljøforhold, herunder kulturhistorie og arkæologi, materielle goder, vandindvinding, rekreative interesser, forbrug af ressourcer og produktion af affald, befolkning og sundhed og afledte socioøkonomiske virkninger. Alternativer 0-alternativet indebærer at Sanderødgård lukker. Der er et underskud af råstoffer som sand og grus inden for regionen /1/, og det kan forventes, at der kan indvindes råstofferne inden for graveområderne, hvor arealinteresserne tidligere er afvejet. Ved lukning af Sanderødgård Genbrugscenter vil genanvendelses- aktiviteterne skulle flyttes til et andet sted. Der er ikke foreslået eller identificeret alternative placeringsmuligheder i området, og det er vurderet, at en placering af genbrugsaktiviteterne i et erhvervsområde i kommunen eller i naboområder op til Helsingør Kommune i øjeblikket ikke er muligt. Samlet vurdering Der er ikke identificeret væsentlige negative påvirkninger på miljøet og der er indbygget en række foranstaltninger i projektet for at sikre mindst mulig påvirkningen af om- 9

10 Bilag 1 - Side -10 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg givelserne. Foranstaltningerne er indbygget som vilkår i tilladelse til råstofindvinding og miljøgodkendelse. Samlet vurderes det, at den samlede drift af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg vil kunne overholde gældende miljønormer og grænseværdier, og at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. 10

11 Bilag 1 - Side -11 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 2 Indledning RGS 90 har den 30. september 2008 ansøgt Helsingør Kommunee om tilladelse til at fortsætte indvindingen af sand, grus og sten på Sanderødgård samt t søgt om forlængel- se af genbrugsaktiviteterne. Sanderødgårdd Grusgrav ligger på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk. Grusgraven ligger indenfor Graveområde A2, Bistrupp ifølge Råstofplan 2012, figur 2 /1/. Den hidtidige indvinding af råstofferr over grundvandsspejlett ønskes udvidet således, att råstofindvindingen fremover vil foregå både ogg under grundvands- spejlet. Figur 2. Beliggenhed af Sanderødgård Grusgrav i Nordsjælland. I forlængelse af råstofansøgningen er der den 29. april 2009 søgt Helsingør Kommune om miljøgodkendelse, landzonetilladelse og spildevandstilladelsee til fortsat drift af eksisterende genbrugsaktiviteter (ansøgning om spildevandstilladelse dækker fælles- tillige aktiviteter for råstofindvindingg som genbrugsaktiviteter). Der er efterfølgendee søgt om tilladelse efter vandforsyningsloven. Helsingør Kommune har i 2009 udarbejdet landzonetilladelse, råstoftilladelse og mil- i 2010 sagerne til fornyet sagsbehandling, da projektet er omfattet af VVM- jøgodkendelse for de ansøgte aktiviteter, men Natur- ogg Miljøklagenævnet hjemsender redegørelsen, og dermed skal VVM-screenes. Helsingør Kommunes efterfølgende screeningsafgørelse påklages,, og Natur- og Mil- én jøklagenævnet træffer den 18. november 2013 afgørelse om, at derr skal udarbejdes samlet VVM-redegørelse for projektet. Natur- og Miljøklagenævnet forlænger varig- 11

12 Bilag 1 - Side -12 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg heden af de nævnte tilladelser til 1. marts 2015, og 29. oktober 2014 forlænges tilladelserne til 1. september 2015 på baggrund af anmodning fra Region Hovedstaden. Ansøgningerne fra 2008 og 2009 danner fortsat grundlag for de fremtidige aktiviteter med råstofindvinding og genbrugsaktiviteter på Sanderødgård. Der er dog efterfølgende fremsendt supplerende materiale, som medfører, at der er sket mindre justeringer i indretning og drift for at implementere miljøforbedrende tiltag og ønsker til den fremtidige indretning og drift af virksomheden. 2.1 VVM-processen Nedenfor følger en beskrivelse af VVM-processen med indkaldelse af ideer og forslag, fastlæggelse af indholdet, høringsperioder, myndighedsfordelingen, klageret, mv. Bilag 1 opsummerer processen Scoping (fastlæggelse af indhold) På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnes afgørelse om VVM-pligt indkaldte Helsingør Kommune ideer og forslag til VVM-redegørelsen. Idéfasen fandt sted i perioden 4. marts til 1. april 2014, hvor såvel interesserede borgere som relevante offentlige myndigheder blev hørt. Der blev tillige afholdt offentligt møde den 18. marts Idéer og forslag fra idéfasen danner grundlaget for denne VVM-redegørelse, ligesom tidligere bemærkninger til meddelte godkendelser og tilladelser indgår som grundlag for arbejdet. På baggrund af idé-fasen fastlagde Helsingør Kommune, at der ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, foruden de obligatoriske emner, som i henhold til VVMbekendtgørelsen skal indgå, skal lægges særlig vægt på (se bilag 9): At omgivelserne ikke påføres væsentlig støj, støv og andre emissioner fra de samlede aktiviteter. At de samlede aktiviteter ikke udgør en væsentlig trussel for grundvandet. At den samlede virksomhed ikke påfører den omgivne natur en væsentlig belastning. At virksomheden sandsynliggør, at den fortsatte drift også fremover kan understøtte erhvervslivet i kommunen. At retableringsplanen udformes på en måde, så ejendommen efter ophør af driften efterlades, så den indpasses i Helsingør Kommunes planer for natur og rekreative områder. Endvidere lægges der vægt på: At beskrive konsekvenserne af, at den fremtidige indvinding af råstoffer skal ske på et areal, der er omfattet af jordforureningslovens V1 kortlægning. 12

13 Bilag 1 - Side -13 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Der er ikke under debatfasen kommet forslag til konkrete alternative placeringsmuligheder, men der er i lighed med tidligere klage i forbindelse med miljøgodkendelsen blevet peget på, at genbrugsaktiviteterne skulle flyttes til et erhvervsområde. Der er foretaget en screening af placeringsmulighed i nærliggende erhvervsområder Ændring af råstofloven og VVM-bekendtgørelsen En ændring af råstofloven i medførte, at regionerne den 1. juli 2014 overtog myndighedskompetencen til at meddele indvindingstilladelse til råstofindvinding. Samtidig medførte en ændring af VVM-bekendtgørelsen 2 den 25. juni 2014, at regionerne blev myndighed for VVM-redegørelser og overtager kommunalbestyrelsens opgaver, når dele af et anlæg kræver tilladelse efter 7 i råstofloven. Region Hovedstaden overtog dermed myndighedskompetencen for den påbegyndte VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter. Da ansøgningen om råstofindvinding og ansøgningen om miljøgodkendelse er foretaget før 1. januar 2014, skal Helsingør Kommune udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering. Denne VVM-redegørelse danner grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillægget. VVM-redegørelsen indeholder en beskrivelse og vurdering af konsekvenser ved projektet med råstofindvinding og miljøgodkendelse på Sanderødgård for en periode på 10 år. Som bilag til VVM-redegørelse er der udarbejdet et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding (bilag 11) og et udkast til miljøgodkendelse (bilag 12) udarbejdet af Helsingør Kommune Offentlig høring Forslag til VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter sendes i offentlig høring blandt interesserede borgere, myndigheder og interesseorganisationer. Som bilag til VVM-redegørelse er der vedlagt et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding (bilag 11) og et udkast til miljøgodkendelse (bilag 12) udarbejdet af Helsingør Kommune. VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring i perioden 15. april 2015 til 11. juni 2015, og der kan indsendes bemærkninger og kommentarer til VVM-redegørelsen Afgørelse Efter den offentlige høring vil Region Hovedstaden vurdere de indkomne bemærkninger til VVM-redegørelsen og eventuelt justere redegørelsen. På den baggrund træffer 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer. 2 Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 13

14 Bilag 1 - Side -14 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades. Afgørelsen vil herefter blive offentliggjort (se afsnit 2.1.6) Klageadgang Afgørelsen af om projektet kan gennemføres kan efter offentliggørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. planlovens Klager skal været indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen. En rettidig klage har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes VVM-tilladelse Den endelige VVM-redegørelse danner baggrund for et kommuneplantillæg der udarbejdes af Helsingør Kommune. Når kommuneplantillægget er endelig vedtaget, kan Region Hovedstaden træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres og meddele VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen erstattes i den konkrete sag af en tilladelse til råstofindvinding efter råstoflovens 7 og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33. Miljøgodkendelsen vedtages af Kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune Opbygning af VVM-redegørelsen VVM-redegørelsen er bygget op så den gennemgår hhv. fællesaktiviteter, råstofindvinding og genbrugsaktiviteter. Den nøjere gennemgang af aktiviteternes påvirkning af omgivelserne sker samlet for de to aktiviteter, idet påvirkningerne af omgivelserne i mange tilfælde ikke kan adskilles. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer det påtænkte projektet på baggrund af VVM-bekendtgørelsens bilag 4. Hvor der i behandling af forhold ikke skelnes mellem råstofaktiviteter og genbrugsaktiviteter, er betegnelsen Sanderødgård generelt benyttet. Hvor der kan være uklarhed i teksten om, hvorvidt punktet omhandler begge aktiviteter, skrives Sanderødgård Grusgrav eller Genbrugsanlæg/genbrugsaktiviteterne. 3 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Planloven. 14

15 Bilag 1 - Side -15 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 3 Beskrivelse af anlæg Sanderødgård er en eksisterende virksomhed, hvor der i knap 50 år er indvundet råstoffer fra lokaliteten på Hornbækvej 657. I de sidste ca. 30 år har driften endvidere omfattet modtagelse af forskellige former for affald til behandling og nedknusning. De to sammenfaldende aktiviteter bevirker en række fordele omkring udnyttelse af fællesaktiviteter, både hvad angår bygninger og anlæg samt maskinbestykning. Råstofindvindingen er frem til nu alene foregået over grundvandsspejlet, og frem til omkring 2000 blev der modtaget ca. 1,2 mill. m 3 returjord, som er blevet anvendt til at genopfylde store dele af det udgravede område. Det er ikke længere lovligt at modtage jord til deponering ifølge jordforureningsloven. Genbrugsaktiviteterne har i flere omgange ændret karakter i takt med udviklingen på affaldsområdet samt ud fra ændrede regler på miljøområdet, hvor seneste væsentlige ændring af anlæggets drift skete omkring år 2000, hvor den hidtidige plads for jordrensning blev erstattet af ny befæstet plads til at foretage jordkartering. Sanderødgård beskæftiger i alt 6-7 mand til drift af såvel genbrugsaktiviteter og råstofaktiviteter. Tilrettelæggelse af arbejdet sker på tværs af aktiviteterne i de 2 virksomhedsdele. Der er fast tilknyttet en mand til modtagelse og læsning af materialer og en mand på sorteringspladsen for erhvervsaffald, mens de øvrige 4-5 mand cirkulerer mellem forskellige aktuelle aktiviteter, hvor flere aktiviteter fordrer 2 mand samtidig. Det gælder f.eks. ved knusning af brokker, neddeling af træ mm. 3.1 Fællesfaciliteter - serviceområde Ved driften af aktiviteterne på Sanderødgård er der en række fællesfaciliteter som indgår såsom vejebod, kontor, mandskabsfaciliteter, garageanlæg, lagerfaciliteter, oplag af brændstof samt vaskeplads. Disse faciliteter er samlet i et serviceområde (se figur 3) i og omkring de gamle bygninger på Sanderødgård, som ligger ved indkørslen til virksomheden i den oprindelige terrænkote. Område til vejning, kontor- og mandskabsfaciliteter og serviceområde med værksted, garage, oplag af hjælpestoffer, vaskeområde mm. omfatter ca m², figur 3. Alle vogne vejes ved ind- og udkørsel fra Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter og efter registrering guides vognen videre til relevant modtageområde. 15

16 Bilag 1 - Side -16 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 3: Aktivitetsoversigt på Sanderødgård. For større målfast kort se bilag 3. 16

17 Bilag 1 - Side -17 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Der forefindes værksted, hvor der udføres service samt mindre reparationer på entreprenørmaskinerne og endvidere forefindes garage og vaskeplads for virksomhedens materiel. Del af serviceområde med kontor og mandskabsfaciliteter til venstre, garageanlæg i midten, og lager samt værkstedshal under mast. I området er der opstillet 2 stk l brændstoftanke i garage, hvorfra læssemaskiner forsynes med brændstof. Endvidere råder virksomheden over tanke til oplag af spildolie, samt to 800 l entreprenørtanke, der kan flyttes til de mindre mobile enheder på virksomheden. Neden for angives en list over samtlige olie- og brændstoftanke som virksomheden råder over: 5900 liter ved det gamle knuseværk. Tanken er fra 1989 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken er ikke længere i brug liter på affaldsplads til tankning af kørende materiel. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken har offeranode indvendig, er sikret mod påkørsel og pistolen til påfyldning af køretøjer er placeret over tæt belægning liter ved Finaly harpeværk. Tanken er fra 2000 og er placeret i tankcontainer liter i garagen. Tanken er fra 2009 og står på spildbakke liter i garagen. Tanken er fra 2000 og bruges til spildolie. Der er ikke oplysninger om korrosionsbeskyttelse liter. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i et kar, hvor hele indholdet kan rummes. Tanken har indvendig offeranode. Hele indretningen er indrettet som en entreprenør-tank, der kan flyttes liter fyringsolie i stuehuset, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode liter fyringsolie i smedeværksted, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode liter fyringsolie nedgravet på gårdspladsen. Tanken er fra 1981, og har ingen indvendig korrosionsbeskyttelse liter fyringsolie ved butikken, placeret indendørs, tanken er fra 1987, og korrosionsbeskyttelsen kendes ikke. 17

18 Bilag 1 - Side -18 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Spildevandet fra kontor- og velfærdsfaciliteter vil blive renset efter renseklasse SO (for kvælstof og organisk stof), og vandet fra vaskepladsen, hvor der ikke benyttes kemikalier, renses i olieudskiller. Afløb fra begge anlæg ledes i dag til drænledning ved nordskellet, men vil i fremtiden blive nedsivet. Udsigt ud over Sanderødgård Der etableres en ny fælles tilkørselsvej til råstofaktiviteterne og genbrugsaktiviteterne i bunden af råstofgraven jf. figur 3. Vejen anlægges med stabilgrus og genbrugsstabil. I perioder hvor støvproblemer kan forekomme vandes den nye vej, samt andre køreog arbejdsarealer minimum to gange i døgnet til forebyggelse af støvgener. Vandet til vanding og støvforebyggelse har i mere end 22 år været hentet i et mindre vandhul i råstofgravens sydøstlige hjørne bag knusepladsen for beton og tegl (figur 3). En tilladelse efter vandforsyningsloven til vandindvinding for støvbekæmpelse kan blive meddelt af Helsingør Kommune. 3.2 Råstofindvinding Sanderødgård ligger inden for graveområde A2, Bistrup ifølge Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden /1/. I henhold Råstofplan 2012 skal råstofindvinding som udgangspunkt foregå inden for de udpegede graveområder. Råstofforekomsterne bør udnyttes fuldt ud med mindre særlige forhold taler imod, og råstofferne bør så vidt muligt indvindes over som under grundvandsspejlet i overensstemmelse med deres kvalitet, før området overgår til anden anvendelse Restressource En råstofkortlægning udført af virksomheden Poul Falkenberg ApS i august 2008 /4/ har vist, at der findes ca m³ sand over grundvandsspejl og knap m³ under grundvandsspejlet. Det sekundære grundvandsspejl er beliggende i ca. kote DVR90. 18

19 Bilag 1 - Side -19 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Det vurderes, at ca % af disse mængder i praksis kan indvindes, mens de resterende råstoffer ikke kan indvindes af miljømæssige og efterbehandlingsmæssige årsager, eller ikke kan indvindes rentabelt. I de områder der er søgt om indvinding under grundvandsspejlet er der søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer til kote +13 DVR90, dvs. 6 meter under de sekundære grundvandsspejl. De tilbageværende råstoffer over grundvandsspejlet er relativ sandede forekomster, og her forventes en afsætning af op til m³ pr. år. De dybere liggende forekomster under grundvandsspejlet er mere grusede materialer, og her forventes en afsætning af op til m³ pr. år Graveplan Grusgraven vil blive færdiggravet i etaper, hvor indvindingen vil blive påbegyndt ved etablering af sluse mod øst, så indvinding af etape 1, 2 og 3 vil ske omgivet af høje skrænter. Etapeinddelingen fremgår af figur 4 og bilag 4. Indvindingen under grundvandsspejlet vil generelt ske forskudt med en enkelt etape, således at f. eks. indvinding under grundvandsspejlet i etape 1 bliver påbegyndt sideløbende med indvinding over grundvandsspejlet i etape 2. I slutningen af indvindingsperioderne vil der alene blive indvundet råstoffer under grundvandsspejl (se figur 9, side 33 og bilag 5a). Den forventede etapeplan (bilag 4) for færdiggravning og efterbehandling af Sanderødgård Grusgrav er således med de vurderede praktisk mulige mængder til indvinding indenfor hver etape/delområde: Hvert af delområderne 1, 2 og 3 rummer ca m 3 sand, grus og sten Delområde 4 rummer ca m 3 Delområde 5 rummer ca m 3. Med de nuværende forventninger til markedet vil det skønsmæssigt tage ca. 20 år at færdiggrave og efterbehandle området. Ca % af mængderne forventes afgravet under grundvandsspejlet. Ud over indvinding af sand, grus og sten, skal der i etape 1-4 først flyttes overjord. Det er ud fra /4/ beregnet, at der i alt skal afgraves ca m 3 overjord, som placeres i den færdiggravede nordvestlige del af området, for at indgår i den samlede efterbehandlingsplan for området (se afsnit om efterbehandlingsplan). Når der i dette område er opfyldt til det omkringliggende terræn, etableres en bakke ovenpå, som vurderes at afsluttes i ca. kote afhængig af tilgængelige jordmængder, jf. forslag til efterbehandlingsplan figur 9 og bilag 5A. Opstilling af sorteringsanlæg vil i starten blive hvor etape 5 skal afgraves, men i en periode under indvinding i etape 2 og 3, kan der blive tale om opstilling på arealet for etape 1. 19

20 Bilag 1 - Side -20 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Efterbehandling af råstofgraven er beskrevet i afsnit 5, som et led i beskrivelsen af det fremtidige landskab og områdets fremtidige benyttelse Drift af råstofgrav I forbindelse med driften vil der være en række støj- og støvkilder: Sorteringsanlæg for sand og grus, mobilt stenknuseanlæg (stenknusning vil ske i forbindelse med knusning af genbrugsmaterialer, da der kun er et meget begrænset indhold af større sten ifølge /4/), gummihjulslæssere og dumpere, gravemaskine, 15 lastbiler om dagen, idet der regnes med et gennemsnit på 12 t pr. lastbil og ca. 25 % af kørslerne som returlæs i forbindelse med genbrugsaktiviteter. Undtagelsesvis vil der i korte perioder under større anlægsarbejder være behov for supplerende transporter. Dette vil forud blive søgt godkendt hos tilsynsmyndigheden. Indvinding af råstoffer, herunder driftstider for gravemaskiner, sorteringsanlæg og lignende vil ske: Mandag til fredag kl , undtagen helligdage. Udlevering af materialer, herunder læsning og kørsel kan ske: Mandag til fredag kl , undtagen helligdage. Lørdage fra kl Flytning af overjord Afgravningen af overjord vil ske i kampagner om foråret og vil blive tilrettelagt, så der afgraves i ca. 14 dage. Det vurderes, at der derved vil blive afgravet et areal svarende til ca. 2-3 års råstofindvinding. Flytning af overjord vil ske i tidsrummet på hverdage. Myndigheder og naboer orienteres forinden. Afgravningen af overjord vil ske med gummihjulslæsser, og jorden vil blive læsset på dumpere, som vil køre til aftipning i NV delen af Sanderødgård (se figur 3). Råstofindvindingen vil blive foretaget med gummihjulslæsser over grundvandsspejlet og med gravemaskine ved indvinding under grundvandsspejl. Herfra oplagres materialerne på den senere etape 5, hvor sortering og behandling af de indvundne råstoffer vil ske. 20

21 Bilag 1 - Side -21 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 4: Etapeplan for råstofindvinding (se ogsåå bilag 4 for større målfast kort). 21

22 Bilag 1 - Side -22 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 3.3 Genbrugsaktiviteter Der har i en længere årrække været foretaget neddeling og sortering af affald som en integreret del af råstofaktiviteterne, hvor områdets vognmænd og firmaer har kunnet levere affald til sortering og oparbejdning, og har kunnet medtage enten oparbejdede materialer eller indvundne råstoffer med retur. Der er endvidere en synergieffekt gennem at maskineri og mandskab i stor udstrækning kan anvendes fleksibelt ved de to typer aktiviteter. Sanderødgård Genbrugsanlæg fik i 2002 miljøgodkendelse til behandling af op til t affald årligt, men i de senere år har oparbejdningen af affald svinget mellem t og t. Dette indebærer en daglig lastbiltransport til genbrugsanlægget på 30 lastvogne pr. dag med returkørsel indregnet. Der vil ikke blive ændret væsentligt på indretning af pladsen i forhold til de nuværende forhold, idet arealet til oplag dog vil blive indsnævret efterhånden som råstofindvindingen vil lægge beslag på et større areal end i dag. En ændring i driften vil være, at der etableres en ny tilkørselsvej ned til modtageområdet umiddelbart efter brovægten (jf. figur 3). Dette vil sikre en bedre udnyttelse af de resterende arealer til oplag, ligesom støjen fra lastbiler på området vil blive reduceret ved nærliggende naboer. Der modtages følgende affaldsfraktioner på det i alt knap m 2 store område for genbrugsaktiviteter: modtagelse af bygge- og anlægsaffald i form af beton, tegl og asfalt til nedknusning og sortering med henblik på genanvendelse, modtagelse af andet bygge- og anlægsaffald og andet erhvervsaffald til sortering, modtagelse af jord med brokker til kartering, modtagelse af haveaffald til omlastning færdigblanding og salg af kompostprodukter, parkeringsplads, vejefaciliteter, kontor- og mandskabsfaciliteter, værksteds- og garagefaciliteter mm. Af de ca m 2 er der m 2 med tæt befæstelse, som udgør område A, jf. Figur 5 og bilag 2. Det er ikke muligt at betjene alle typer aktiviteter på én gang og aktiviteterne svinger fra år til år som følge af markedets efterspørgsel. 22

23 Bilag 1 - Side -23 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Driftstider for genbrugsaktiviteter Genbrugsaktiviteterne vil være i drift fra: Mandag til fredag: , lørdag fra Der vil dog kun neddeles og sorteres affald i tidsrummet: Mandag til fredag Større betonstykker klippes med betonsaks monteret på gravemaskine De enkelte aktiviteter, indretning af genbrugspladsen Indretningen af genbrugsvirksomheden vil ske i 3 områder (se figur 5): Plads A Plads A er det ca m 2 asfaltbefæstede areal, hvor potentielt forurenede affaldstyper modtages jf. figur 5. Pladsen ligger i kote ca. 28 og ligger herved ca. 7 m over bunden af den eksisterende grusgrav. Pladsen er etableret ovenpå godt 6-7 m ler, hvorpå der er udlagt stabilgrus og efterfølgende ca. 10 cm asfalt. Pladsen er afskærmet med L-betonelementer på syd- og vestsiden, og mod nord og øst afskærmes pladsen af skrænter. Pladsen er opdelt i to afløbsområder, som begge har fald mod vest og overfladevandet fra de to områder løber gennem hver sit sandfang. Pladsen, der generelt benyttes til affaldssortering, har afløb til en 30 m³ buffertank. Pladsen for asfalt og jord til kartering har afløb til en 50 m³ buffertank. Vandet fra tankene benyttes til sprinkling af materialer på plads A. Overskydende vand køres i tankvogne til rensningsanlæg i Helsingør. 23

24 Bilag 1 - Side -24 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 5: Aktivitetsområder. Som det fremgårvil aktivitetsområde B og C blive indskrænkede i forbindelse med råstofindvindingen vist med rød ramme. Målfast plan, se bilag 2. 24

25 Bilag 1 - Side -25 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg På den asfalterede plads A modtages: Blandede jord og brokker, hvor der benyttes mobilt ristesorteringsanlæg til sortering af affaldet. Jorden oplægges på pladsen og analyseres, hvorefter den bortskaffes til godkendt modtager ud fra analyseresultaterne. Brokker tilføres brokkepladsen i område B. Jord til kartering oplægges i miler, hvorefter der udtages prøver til analyse. Jorden bortskaffes til godkendt modtager ud fra analyseresultaterne. Opbrudt asfalt opbevares frem til nedknusning på pladsen. Også den nedknuste asfalt oplagres her. Blandet affald sorteres kort efter modtagelse med polygrab og opdeles i genbrugelige fraktioner, hvor beton, tegl, asfalt og ubehandlet træ føres til respektive oplagsområder. Jern lægges i skrotcontainer og behandlet, imprægneret træ lægges i containere alt efter typen af behandling træet har fået tidligere. Restfraktionen opdeles i mindst brændbart affald og deponiaffald og lægges i containere. Område A med sorteringsplads indrammet af betonvægge og med asfalt- samt jordkarteringsplads forrest i billedet. Plads B Plads B (figur 5) omfatter et areal på ca m 2, som benyttes til oplag og oparbejdning af beton- og teglbrokker. Modtagepladsen for rene brokker ligger øst for plads A og i samme kote, omkring kote 28, og er underlejret af ler. Resten af plads B, hvor nedknusning og oplag af færdige materialer foregår, ligger i kote ca Når brokkerne modtages, frasorteres større betonbjælker og betonklodser, og disse klippes med en betonsaks, der er monteret på en gravemaskine. 25

26 Bilag 1 - Side -26 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Gravemaskine i gang med sortering af erhvervsaffald. Virksomheden har frem til 2014 benyttet et ældre stationært Svedala knuseanlæg med tilknyttet generatoranlæg fra Efter et nedbrud har virksomheden besluttet at nedtage det stationære anlæg, og vil fremover indleje nyere mobilt knuseanlæg i op til 8 uger årligt. Anlægget vil blive opstillet i samme område, hvor det stationære anlæg har været opstillet. Der påregnes indlejet et anlæg, som har et lidt mindre lydniveau, men vil have en væsentlig større timekapacitet, hvorved antallet af knusedage vil blive reduceret med ca. 50 %. Betonsaks monteret på gravemaskine. I knuseanlægget tilføres brokkerne fødekassen og passerer dels en grovknuser samt en efterfølgende finknuser, som kan indstilles efter ønsket størrelse af de færdige materialer. Inden de knuste materialer forlader transportbåndet passerer de en magnetseparator, som frasorterer jern, der føres til metalcontaineren. De knuste materialer oplægges og afsættes til erstatning for råstoffer. Der forefindes til stadighed et meget stort lager af knuste genbrugsmateria- 26

27 Bilag 1 - Side -27 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg ler, som er oplagt mod sydvest for at afskærme sommerhusområdet for støj. Plads C Plads C ligger på plateauet i forlængelse af serviceområdet i kote ca , og pladsen udgør et areal på i alt ca m 2, jf. figur 5. Pladsen anvendes til modtagelse og behandling af dokumenterede rene materialer i form af træ og haveaffald, muld, kompost samt jord. Haveaffald samt rent træ grovsorteres ved modtagelse, så grene, stammer og stød frasorteres. Det grønne haveaffald fraføres til godkendt havekomposteringsanlæg. Brovægt ved keglerne og med plads C i baggrunden. Større stammer og stød vil blive neddelt med saks påmonteret gravemaskine, hvorefter det er egnet til neddeling i flisanlæg forinden afsætning. Neddeling vil blive udført i kampagner i op til 1 uge ad gangen i 4-6 uger og vil foregå med mobilt anlæg. Muld som tilføres, og som ikke forud er analyseret for fremmedstoffer, vil blive analyseret for fremmedstoffer, og mulden vil herefter blive harpet (sigtet). Efterfølgende vil der eventuelt blive iblandet kompost og ren jord for at skaffe produktet den rette struktur. Komposten vil blive tilført udefra, mens den rene jord primært vil være materialer, hvor analyser af karteringsjord har dokumenteret, at jorden overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. I takt med råstofindvindingen vil område C blive indskrænket og oplag og drift tilpasset forholdene. 27

28 Bilag 1 - Side -28 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 4 Planforhold Sanderødgård ligger i det åbne land, og de nuværende genbrugsaktiviteter er godkendt på basis af en landzonetilladelse. Også fremadrettet vil aktiviteterne søges videreført gennem landzonetilladelse. Figur 6: Nærmeste naboer til Sanderødgård er markeret med stjerne. Afstanden fra Sanderødgård til de nærmeste naboer er vist på figur 6. Fra behandlingsfaciliteterne er afstanden til de nærmeste naboer ca. 200 m mod sydøst, og afstand til sommerhusområdet mod sydvest er ca. 250 m. Afstanden til boliger i serviceområdet er ca. 200 m. Fra den kommende råstofindvinding til nærmeste nabo mod nordvest er der ca. 300 m. Virksomheden omkranses af sommerhusområdet Langesø mod syd, der i kommuneplan er benævnt område 6S1, af Gurre Å med Hornbæk Golfbane på den anden side af åen mod vest, af marker mod nord og mod øst af Hornbækvej samt en række boliger i det åbne land. Golfbanen er omfattet af lokalplan 6.7 for Hornbæk Golfklubhus Bøtterup. Se figur Kommuneplanen Sanderødgård ligger ifølge Kommuneplan for Helsingør Kommune i et område udpeget som potentielt område for naturnetværket i kommunen, og ligger endvidere inden for område 4C, som er et delområde for det sammenhængende Å og Søland, med Gurre Å som et centralt element. Arealet ligger udenfor potentielt skovrejsningsområde. 28

29 Bilag 1 - Side -29 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Sanderødgår rd Golfbane Sommerhusområde Figur 7: Sanderødgård ligger i landzone. Et område syd for virksomheden er udlagtt til sommerhuse jf. kommuneplane ens rammeområde 6S1, Langesø. Ovenstående danner rammerne for efterbehandlingsplan for Sanderødgård som et åbent areal, der kan spille sammen med områdets åer og o søer, og som skal indgå i det rekreative bælte som en kommende del af naturnetværk ket (se afsnit t 6). 4.2 Råstofplan Sanderødgård er i Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden omfattet af graveområde A2, Bistrup, med en skønnet restforekomst på 0,6 mill. m 3, figurr 6 /1/. Ifølge /4/ er restressourcen ca. 1,3 mill. m 3, men det vurderes ikke muligt at indvinde mere end ca. 0,7 mill. m 3, og hermed omtrent som skønnet i råstofplanen. Den beregnede restforekomst er større, men sikring aff skråningsanlæg både under og over grundvandsspejlet bevirker, at det ikke vurderes muligt at indvinde til mere end ca. 5-6 m dybde under grundvandsspejlet. Det er dermed kun en del af den samlede s restressource der kan indvindes. 4.3 Gældende efterbehandlingsplan I forbindelse med tilladelse til fortsat grusindvinding den d 25. juni 1986 blev det pålagt Sanderød Grusgrav, at udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan. En sådan plan blev godkendt den 12. januar 1989, og selv om forudsætningerne om f.eks. tilførsel af jord udefra senere er ændrede,, er der ikke udarbejdet nye n vilkår for efterbehandlingen eller ændret på den gældende efterbehandlingsplan. Vilkårene i den gældende grave- og efterbehandlingsplan, der relaterer sig til efterbehandlingen er: 29

30 Bilag 1 - Side -30 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Råstofgraven skal retableres (efterbehandles) til jordbrugsformål eller til rekreative formål efter en nærmere planlægning Muldjord må ikke fjernes fra ejendommen, men skal udlægges i et jævnt lag på de udgravede arealer. Ingen skrænter må efter efterbehandlingsplanens afslutning have en hældning stejlere end anlæg 2 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest et år efter afslutning af råstofindvindingen. Der forefindes ikke en koteplan for den gældende efterbehandlingsplan af Sanderødgård fra 1989, og det var bl.a. udvist om der skulle modtages jord udefra. Dele af den eksisterende efterbehandlingsplan er derfor ugyldig, da det ikke længere er tilladt at modtage jord udefra jf. jordforureningslovens 52. Ligeledes er det uvist hvordan landskabet skulle udformes ifølge efterbehandlingsplanen fra Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes én ny samlet efterbehandlingsplan for hele Sanderødgård, der kan erstatte efterbehandlingsplanen fra Udkast til ny grave og efterbehandlingsplan, fremgår af figur 9 og bilag 11 (udkastet til råstofindvindingstilladelse). 4.4 Andre planforhold Udover ovennævnte planforudsætninger er virksomhedens areal og omkringliggende arealer omfattet af en række sektorinteresser såsom: Beskyttede naturtyper mv. som er behandlet i afsnit 6 om natur, flora og fauna. Byggelinjer, fredninger, arkæologi mm. er belyst i afsnit 12 om kulturhistorie og arkæologi. Drikkevandsinteresser er behandlet i afsnit 8 om geologi og grundvand. 30

31 Bilag 1 - Side -31 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 5 Landskab, efterbehandling og visuel virkning Landskabet på og omkring Sanderødgård vil blive påvirket gennem videreførelse af råstofindvindingen både under driftsperioden, men særligt i forbindelse med den måde, som arealerne efterlades på ved afslutning af råstofindvindingen (efterbehandlingsplanen). Beskrivelsen af Sanderødgård ud fra en landskabsmæssig betragtning vil således primært fokusere på ejendommens udformning og efterfølgende anvendelse som en del af Helsingør Kommunes friluftsnetværk. Graveplanen (indvindingsmåden og tidsplanen) er beskrevet i afsnit Eksisterende forhold Sanderødgård ligger ifølge Råstofplan 2012 /1/ i graveområde A2, Bistrup, og er udpeget som graveområde til indvinding af sand og grus (figur 8). Der har været drevet virksomhed på arealet siden omkring Den syd- og vestlige del af Sanderødgård (en del af matr.nr. 1) er retableret/efterbehandlet med ca. 1,2 mill. m 3 jord, tilført i perioden op til år 1997, inden forbuddet mod deponering af jord i grusgrave trådte i kraft. Området henligger i dag som et overdrevsareal og ligger uden for graveområdet (figur 8). Figur 8: Sanderødgård Grusgrav er beliggende inden for graveområde A2, Bistrup (markeret med rød streg), i Råstofplanen Den sydvestlige del af matr.nr. 1Bistrup By, Tikøb er opfyldt med tilkørt jord inden forbuddet mod deponering trådte i kraft. 31

32 Bilag 1 - Side -32 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Den nordvestlige del af Sanderødgård, som for nylig er færdiggravet, er endnu ikke efterbehandlet (figur 8). Syd-sydvest for Sanderødgård ligger sommerhusområdet Dale, hvorigennem Gurre Å løber, og åen fortsætter forbi sommerhusområdet og danner grænse (skel) for virksomhedens areal mod vest-nordvest. Mod sommerhusområdet er der etableret en vold, som nu er karakteriseret som beskyttet dige, mens arealerne ud mod Gurre Å er lavtliggende sumpede arealer, der ikke har været berørt af råstofaktiviteter. Ved indkørsel fra Hornbækvej ligger bygningsmassen til Sanderødgård, som i dag benyttes af virksomheden til kontor, garager og værksted, og hvor dele af bygningerne er udlejet til virksomhedsformål og boligformål (figur 5, serviceområde). 5.2 Vurdering af virkninger på landskabet Området udgør et småbakket landskab præget af dødisrelief. Dødisrelieffet er dannet da isen ved afslutningen af sidste istid ( år siden) smeltede tilbage, og fronten af isranden ikke smeltede ligeså hurtigt som den bagvedliggende gletcher. Det efterlod rester af is, som efterhånden dannede det småbakkede landskab med små lavninger. Dødislandskab/dødisrelief er et meget varierende landskab, hvor de geologiske formationer kan være meget afvekslende indenfor korte afstande. Det mest markante træk omkring Sanderødgård er dalforløbet omkring Gurre Å, hvor landskabet især nord og øst for åen falder markant ned mod åen, mens landskabet vest for åen er med knap så markante skråninger. Ved Sanderødgård forløber Gurre Å, efter sommerhusområdet Dale, igennem et skovbælte som slører dalforløbet. Landskabet rundt om Sanderødgård er åbent mod nordnordvest, mens virksomhedens areal på de øvrige sider er omkranset af mindre skovbeplantninger og brede randbeplantninger I driftsfasen Det er kun muligt at få indblik til virksomheden fra nordskellet gennem en allé af blandede træarter bestående af eg, fuglekirsebær, gran, ahorn, røn, hunderose, hyld mm. Langs dette skel vil der blive anlagt en ca. 4 m høj vold, således at der ikke længere bliver indblik til virksomheden fra omgivelserne (se figur 1). Ved flytning af overjord i sidste del af etape 3 samt i etape 4, vil eksisterende hul som opfyldes med overjord være opfyldt, og overjorden vil blive anvendt til etablering af bakkeformation indenfor samme opfyldningsområde, jf. bilag 3. Denne opfyldning vil blive synlig i stigende omfang i takt med, at bakkeformationen nærmer sig sin maksimale højde. Efterbehandling af råstofgraven vil ske løbende i takt med indvindingen, og ved indvindingens ophør vil der ske tømning af lagre af materialer og råstoffer samt fjernelse af maskineri og anlæg. 32

33 Bilag 1 - Side -33 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Dette gælder dog ikke for serviceområdet, som påregnes matrikulært udskilt fra øvrige arealer. Anvendelse af serviceområdets bygninger og anlæg forventes videreført som blandet bolig og erhvervsformål. Fremtidigt indblik fra Hornbækvej i retning sydover efter etablering af græs og busk bevokset jordvold Efterbehandling Sanderødgård ligger ifølge Kommuneplan i et område udpeget som potentielt område for naturnetværket i kommunen, og ligger endvidere indenfor område 4C, som er et delområde for det sammenhængende Å og Søland, med Gurre Å som et centralt element. Som nævnt i afsnit 4.3, forefindes der ikke en koteplan for den gældende efterbehandlingsplan af Sanderødgård fra 1989, og det var bl.a. udvist om der skulle modtages jord udefra. Dele af den eksisterende efterbehandlingsplan er derfor ugyldig, da det ikke længere er tilladt at modtage jord udefra jf. jordforureningslovens 52. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes én ny samlet efterbehandlingsplan for hele Sanderødgård, der kan erstatte efterbehandlingsplanen fra Udkast til ny grave og efterbehandlingsplan, fremgår af figur 9 og bilag 11 (udkast til råstofindvindingstilladelse). Området, der skal efterbehandles dækker nuværende åbentstående områder samt før omtalte nye indvindingsområder. Efterbehandlingsplanen bygger på: At ca m 3 overjord tilkøres arealet der tidligere er indvundet i det nordvestlige hjørne af Sanderødgård, så der dannes en op til 5-8 m høj bakke målt ud fra højeste tilstødende punkt på plateauet. At der herved ikke bliver ret megen jord til at udsprede på skråninger, der således til slut afrettes af sikkerhedsmæssige årsager, men med mulighed for at efterlade hegnede markante grusede skråninger, der giver gode livsbetingelser for digesvaler m.fl. At lade råstofgraven stå som en stor forsænkning i landskabet med bredder i kote ca omkring en større sø i midten, som dannes ved indvindingen under grundvandsspejlet. At der op til søen etableres 3 mindre temporære søer, som vil sikre gode betingelser som levesteder for padder. 33

34 Bilag 1 - Side -34 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 9: Princip for efterbehandling. Areal for bakke, dal/slugt og sø kan variere i forhold til det viste (se bilag 5 for større målfast kort og med signaturer). 34

35 Bilag 1 - Side -35 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Området vil omkranses af skrænter på alle sider, hvor ingen skråninger er stejlere end anlæg 1:2, undtaget værdifuldee geologiskee profiler. Ved efterbehandlingen er det hen- og et sigten at bevare enkelte stejle skrænter, så en geologisk profil fortsat er synlig kulturhistorisk spor af grusgravning bliver bevaret for eftertiden, ligesom det vil give gode betingelser for f kolonier af digesvaler. Søerne vil blive etableret med lav hældning ved kanterne og de omkringliggende bredder. Den nordvestlige del af Sanderødgård vil blive opfyldt med overjord til kote ca , og der vil blive dannet en 5-8 m høj bakkeformation påå området i forhold til nuværen- de højeste omkringliggende terrænkote. Efterbehandlingsplanens mål er følgende: At tilpasse den udgravedee grusgrav mest harmonisk i det samlede landskabsbille- de. At skabe et større naturindhold i området. At skabe rammer for en rekreativ udnyttelse af arealet a til med f.eks. naturstier, naturlegeplads, shelters, picnicsteder, udsigtspunkt, kælkebakke, mm. Udkast til efterbehandlingsplan fremgår af figur 9 ogg 10. Grundet usikkerheder og mangler i den gældende efterbehandlingsplan fra medtager efterbehandlingspla- i dag nen allerede efterbehandlede arealer på ejendommen. Disse arealer henligger som relativ fladt overdrevsareal med mindre volde bl.a. langs syd og vest. Figur 10:Snittegning, efterbehandling. See figur 9 eller bilag 5A for placering af snit. Snittegningen indgår i større format i bilag 6. Det nuværende serviceområdee og bygningskompleks vil blive matrikulært udskilt og indgår ikke i efterbehandlingsplanen. Anlæg og belægninger i områderne for de nuværende genbrugsaktiviteter vil blive fjernet ved ophør af a råstofindvindingen på Sande- rødgård og indgårr herefter i det fremtidige naturområde, som et lidt højere liggende 35

36 Bilag 1 - Side -36 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg plateau, der eventuelt kan rumme forskellige rekreative funktioner (hytter, fællesfaciliteter mm.) Landskab Bibeholdelse og udvidelse af forsænkningen i det centrale indvindingsområde vil i fremtiden bære præg af, at stamme fra råstofindvinding. Herudover er det væsentligt, at Sanderødgård Grusgrav efter efterbehandlingen bliver en naturlig del af det bakkede landskab, der omgiver den. De bakkede formationer ses tydeligst mod vest ud over golfbanen. Al terrænregulering og efterbehandlingen skal ske i takt med, at råstofressourcerne bliver færdiggravet Kulturspor Dele af skrænterne kan bibeholdes som geologiske profiler som kulturspor/historie med skrænter med skråningsanlæg ca. 1:1,5, som et billede på den grusgravning, der blev en del af områdets historie. Det vil samtidig skabe ynglemuligheder for digesvaler, samt muligheder for at studere geologien Natur Et væsentligt element i efterbehandlingsplanen er at skabe et øget naturindhold i grusgraven i forbindelse med efterbehandlingen. Det allerede efterbehandlede areal mod syd og vest er opfyldt med jord i perioden frem mod 2000, og det færdiggravede område mod nord-nordvest vil ligeledes blive opfyldt med jord i form af afgravet overjord. Disse arealer vil henligge som overvejende relativt næringsrige overdrevsarealer, og vil, hvis der ikke iværksættes afgræsning af arealerne, over en årrække blive tilgroet med egnskarakteristiske buske og træer. Der dannes et større område som skal henligge uden udlægning af overjord, og som vurderes at blive næringsfattigt med grusede overflader. Her vil der naturligt komme en flora og fauna, som netop er tilpasset næringsfattige vækstvilkår, og som vil berige det samlede botaniske billede. Af hensyn til udviklingen af naturindholdet samt risikoen for grundvandet vil de efterbehandlede områder ikke blive gødet, og der vil ikke blive anvendt pesticider. Efterbehandlingen vil ske uden tilkørsel af materiale udefra Kumulative forhold Der vurderes ikke at forekomme væsentlige kumulative effekter i forbindelse med efterbehandlingen af arealerne og landskabsdannelsen, idet råstofindvindingen vil være bestemmende for arealernes udformning ved nedlukning af alle råstof- og genbrugsaktiviteter. 36

37 Bilag 1 - Side -37 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 5.3 Afværgeforanstaltninger I driftsfasen For at reducere støjen fra den fremtidige råstofindvinding etableres der en vold langs nordskellet af matriklen, som en kombineret indsigts- og støjvold (bilag 2). Der vurderes ikke at være behov for yderligere tiltag i relation til landskab og visuelle forhold i driftsfasen Efterbehandling af råstofgrav Efterbehandlingen af råstofgraven vil adskille sig fra den tidligere plan for efterbehandling gennem etablering af bakkeformation og etablering af søområde. På nært hold vil forsænkningen med råstofsøen og den nye bakkeformation/udsigtspunkt afsløre det kunstigt skabte terræn, men i forhold til eksisterende efterbehandlingsplan vurderes landskabet at fremstå som et mere harmonisk landskabselement. Landskabet vil blive efterladt åbent og nuanceret (se endvidere under afsnit 5 om natur, flora og fauna). Med etableringen af bakkeformation med udsigtspunkt, dannet med overskudsjorden fra graveområdet, vil der blive et godt udsyn ud over det varierede å- og sølandskab. Ved afslutning af råstofindvindingen vil den nye vold langs nordskellet blive udjævnet, hvorefter området umiddelbart vil fremstå som en sammenfaldende del med det tilgrænsende landskab. En bibeholdelse af det generelt åbne landskab vil kræve, at der etableres pleje af arealerne, så disse ikke springer i skov. Dette kan ske gennem fældning eller gennem afgræsning, så nye trævækster ikke etableres Genbrugsanlæg Helsingør Kommune har ligesom ved tidligere behandlinger af ansøgning om videreførelse af genbrugsaktiviteterne på Sanderødgård forudsat, at disse aktiviteter skal ophøre samtidig med, at råstofindvindingen indstilles. Ved afslutning af genbrugsaktiviteterne er det endvidere forudsat, gennem udkast til vilkår for driften af genbrugsanlægget, at installationer og faste anlæg fjernes, og at arealerne for genbrugsaktiviteter jf. områderne A, B og C i afsnit 4 efterlades, så den påtænkte arealanvendelse, som del af friluftsnetværket kan finde indpas. Området vil efter afslutning af erhvervsaktiviteterne indgå som en del af kommunens friluftsnetværk, men det vil ikke blive anvendt til støjende (intensive) fritidsaktiviteter. 37

38 Bilag 1 - Side -38 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 5.4 Overvågning Udarbejdelse af en plejeplan indgår ikke i denne VVM-redegørelse. Grundejer vil løbende tilse og vurdere plejebehov og drøfte eventuelle foranstaltninger i relation til målet om, at området skal fremstå som et åbent landskab. 5.5 Opsummering Aktiviteterne på Sanderødgård vil efter etablering af vold langs nordsiden af ejendommen ikke være synlige i driftsperioden udenfor matriklen frem til, at overjord vil blive anvendt til at danne en ny bakkeformation. Bakkeformationen vil være med til at Sanderødgård efter endt indvinding vil fremstå som et meget varieret landskab, der vurderes at blive et væsentligt element i Helsingør Kommunes friluftsnetværk af ekstensive friluftsinteresser. 38

39 Bilag 1 - Side -39 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 6 Natur, flora og fauna De aktive områder for råstofindvinding og affaldshåndtering på Sanderødgård har meget vekslende omgivelser. Mod nord vil der blive aktiviteter fra råstofindvinding og oparbejdning af affald tæt på skel, mens der mod de øvrige skel vil være god afstand til skel, og disse områder henligger som varierede naturområder og danner en stødpude ud mod omgivelserne. Nordskellet ligger op til mark og plantage, hvorfor det blev vurderet ufornødent at foretage undersøgelse af flora og fauna i disse områder. Ligeledes blev det vurderet ufornødent at foretage feltstudier i områder udenfor Sanderødgård, primært ud fra stødpudezonerne på ejendommen, men også ud fra, at omgivelserne til Sanderødgård på øst, syd og vestsiden består af Hornbækvej, mark, sommerhusområde og golfbane, som alle er stærkt kulturpåvirkede. Der er foretaget feltstudier primo juni 2014, for at kortlægge stødpudområdernes flora og fauna efter nedenstående feltinddelinger, især med henblik på at kunne vurdere konsekvenser af udvidelse af graveområdet, som vil kunne betyde en ændret påvirkning af omgivelserne (figur 13, og bilag 7 og 8): Felt 1 i den sydlige og vestlige del er råstofgraven hvor der er tilført jord frem til 1997, og som i dag henligger som overdrev. Der er dannet en ca. 500 m 2 sø, som på 3 sider er omgivet af volde. Felt 2 mod vest og nordvest ud for den nordlige del af sommerhusområdet samt langs Gurre Å, er lavereliggende område med skovbevoksning. Her er en mindre sø med skovbevoksning ud til søens bredder på alle sider. Gurre Å indgår som del af undersøgelsesfeltet. Felt 3 omfatter det nordvestlige i 2010 færdiggravede område, samt den yderste del af kommende indvindingsetape 3. Etapen henligger som åbent område med et enkelt mindre træbevokset område. Felt 4 mod øst ud mod Hornbækvej, som er en mindre skovstribe. Felt 5 omfatter grusgraven syd for nuværende adgangsvej. Felt 6 udgøres af området syd for Sanderødgårds bygninger, hvor der er 2 mindre søer med træbevoksning tæt omkring. Metode for feltundersøgelserne, og resultaterne fra undersøgelserne, er nøjere beskrevet i bilag 7 og her fremgår endvidere, at det ikke blev vurderet nødvendigt at undersøge områder udenfor Sanderødgård. Resultatet af feltundersøgelserne er suppleret med oplysninger fra: Danmarks Naturdata (miljøportalen) Hjemmesiden Fugle & Natur /6/ DOFbasen /5/. Områderne blev besigtiget i ovenstående rækkefølge, og der er udarbejdet plantelister, ligesom observerede insekter, padder, krybdyr og fugle blev noteret (bilag 7 og 8). 39

40 Bilag 1 - Side -40 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 11: Undersøgelsesfelter (delområder) for naturundersøgelser jf. bilag 7. Større kort som bilag 8. 40

41 Bilag 1 - Side -41 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 6.1 Eksisterende forhold Der er ikke udpeget Natura 2000 områder nær Sanderødgård. Nærmeste Natura 2000 område er skovene s omkring Gurre Sø mod sydøst, som ligger mere end 650 m fra aktiviteterne på Sanderødgård. Også området mellem m Sanderødgård og grænsen til habitatområdet omkring Gurre Sø er skov. Herudover er der mere end 2 km til andre Natura 2000 områder. Det drejer sig om o området omkring Esrum Sø mod sydvest og området benævnt Rusland mod nordvest. Det er vurderet, at akti- derfor viteterne på Sanderødgård ikke påvirkerr Natura 2000 områderne, og at derr ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000 områderne /22/. Rusland Sanderødgård Gurre G Sø Esrum Sø Figur12: Sanderødgård markeret med rød cirkel og omkringliggende habitatområder (skra- Gur- veredee områder). Der findes beskyttede naturtyper op til og på Sanderødgård. Det drejer sig om re Å, som dannerr skelgrænsee på en strækning langss ejendommens vestskel, samt mindre søer på ejendommen og vest for Gurre Å. Studierne S i felten viste, at flora og fauna i de afsluttede felterr 1 og 2 tillige var dominerende i dee øvrige felter Fugle Fugle bevæger sig i hele området, og er ikke søgt knyttet til de enkelte felter. Der er et varieret fugleliv i området, og der blev overr de to dage observeret musvåge, lille lappedykker, gråand, vibe, stær, musvit, digesvalee m.fl. Den mest interessante fugleart vurderes at være digesvalen, d som specielt ses i grusgrave. Der blev kun observeret enkelte individer, og selv omm der ikke blev ob- at de serveret huller i skrænterne, s som kunne knyttes til digesvaler, vurderes det, formodentlig yngler i råstofgraven. 41

42 Bilag 1 - Side -42 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg De enkelte undersøgelsesfelter Undersøgelsesfelt 1, overdrev Felt 1 udgøres af det syd- og vestligt beliggende område, som er dannet ved opfyldning af ca. 1,2 mill. m 3 jord (figur 11, bilag 7 og 8). Området henligger svagt kuperet med flere volde såvel ved grænser til området såvel som inde midt på området. Der var store relativt fugtige områder, som indikerer, at det overvejende er lerjord, som er tilført. Opfyldningen er afsluttet omkring år 2000, og plateauet har således henligget uberørt i mere end 14 år. Området er, bortset fra enkelte klynger med træer og buske på nordskråning og helt mod syd op mod sommerhusområdet, åbent men med begyndende træ og buskvækst. Område 1 rejser sig fra nuværende aktivitetsområde op til højere liggende svagt kuperet plateau i koter mellem ca. 30 og 35. Plantevæksten er domineret af græsser med hyppige indslag af siv, dunhammer, pindsvinegræs, mosser, ager padderok, dueurt, kartebølle, kløver, røllike, pad- dederok, ranunkel, tidsler, marguerite, brændenælder, gederams mm.. Flere af disse arter har meget forskellige krav til jordens fugtighed, hvilket viser områdets varierende karakter. Området er domineret af græsser, her i en fugtig del med især sivbevoksning, 42

43 Bilag 1 - Side -43 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Der kunne konstateres mange spæde trævækster af især birk, som viser, at indenfor en årrække vil springe i skov, dersom området ikke plejes. området Der var enkelte klynger af træer og buske, og også enkelte fritstående træer. Her var hyld, pil, birk, guldregn, akacie, fyr, el, guldregn mm. Der blev ikke konstateret rødlistede arter på overdrevet under feltstudiet. Der blev set snog og fasaner på plateauet, og der blev observeret guldsmede, enkelte sommerfuglearter, myrer mm. Ingen af de observerede dyrearter blev bedømt til at være bilag IV arter. I den sydvestlige del af området ligger der en lysåben ca. 600 m 2 stor sø, der på 3 sider er omgivet at volde, og hvor det ret stejle skråningsanlæg fortsætter, også under vandspejlet. Den lysåbne og kun svagt tilgroede sø omgivet af volde I søens østlige ende er der lavvandede områder, og i forlængelse af søen ligger et mere sumpet og moseagtigt område i en lavning. Søen kan karakteriseres som næringsfattig, og var klarvandet. Der blev i og ved søen fundet bugsvømmere, skøjteløbere, guldsmede mm., men trods mange forsøg med ketcher, blev der kun fundet få arter og få individer i søen. Der blev ikke konstateret bilag IV arter i om omkring søen. Undersøgelsesfelt 2 skovområdet ud mod Gurre Å Undersøgelsesfelt 2 udgør skovområdet ud mod Gurre Å i forlængelse af sommerhusområdet, Sanderødgårds nordvest skel (figur 11, bilag 7 og 8). Området ligger mellem den nyligt afsluttede graveétape, som skal rumme overjorden. Gurre Å udgøres af et afvekslende skovbevokset område, hvor det er vanskeligt at skelne, hvor skillelinjen mellem uberørte arealer langs åen og de kulturpåvirkede arealer forløber. Den overvejende del af skovområdet, især den sydlige del, vurderes kulturpåvirket. 43

44 Bilag 1 - Side -44 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Gurre Å forløber med ca. 1-1,5 m høje skrænter op mod det overvejende løvskovbevoksede område, og på flere strækninger med bregner i skovbunden. Der var en del stormfaldstræer, som henligger uberørte, og der er indrettet områder, der benyttes til krigslege. Skovvæksten er en blandingsskov, overvejende løvskov, med mange træarter som birk, eg, el, røn, asp, fyr, gran, kirsebær, hassel mm. I skovbunden var flere områder domineret af brændenælder, bregner, springbalsamin, gederams mm. Der blev endvidere observeret stikkelsbær, hindbær mm., som vurderes at hidrøre fra den tilførte jord. Der var enkelte lysåbne områder domineret af græsbevoksning og med indslag af tidligere i felt 1 fundne arter. Der blev ikke observeret rødlistede arter. Der blev observeret spidssnudet frø og snog i området tæt ved søen. Det vurderes, at begge arter kan finde egnede ynglesteder i det varierede landskab. Begge arter er fredede, men vurderes ikke at blive berørt af de fremtidige aktiviteter, da levestederne er beskyttede af skovbevoksning, der forbliver uberørt. I den nordlige del af området ligger en ca. 700 m 2 næringsrig sø, med stejle brinke og skov helt ud til bredderne. I søen er vandpest udbredt, og der blev fundet skøjteløbere, skorpionstæger og vandkalv. Næringsrig sø omgivet af høj randbeplantning med bl.a. pil og ask. 44

45 Bilag 1 - Side -45 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Undersøgelsesfelt 3 kommende depot for overjord samt graveetape 3 Indvindingen af råstoffer i den nordvestlige del af Sanderødgård (undersøgelsesfelt 3) blev indstillet i Der er i området begyndende tilgroning af arealerne (figur 11, bilag 7 og 8). På den østligste del af feltet op til den nuværende adgangsvej, vil der blive indvundet råstoffer i etape 3. Sporadisk tilgroet færdigudgravet areal. Området er efterladt meget ujævnt, og der er efterladt flere områder med ler, der står som forhøjninger i graven. De arter, som har indfundet sig i feltet, er generelt arter, som er fundet i felt 1, såsom gederams, kløver (hvid og gul) mm. Der blev ikke observeret frit vandspejl i bunden af grusgraven, men der var et meget fugtigt sivbevokset område i enden af det registrerede område. Der er flere meter højdeforskel inden for det registrerede område. Området mod øst i felt 3 udgøres af et let kuperet plateau, der vil blive bortgra-vet i indvindingsetape 3. Plateauet har meget stor lighed med plateauet i undersøgelsesfelt 1, med afveksling mellem våde og tørre områder, samt med enkelte klynger af træer og buske. Der blev ikke observeret rødlistede arter eller bilag IV arter i undersøgelsesfelt 3. Undersøgelsesfelt 4, skovbræmme Undersøgelsesfelt 4 er en skovbræmme der udgør den østlige randskov ud mod Hornbækvej (figur 11, bilag 7 og 8). Skovbræmmen er en blandingsskov domineret af gran, fyr, ahorn, hvidtjørn, el, pil, hyld og kirsebær. I bunden blev der observeret større områder med brændenælde, bregner, skvalderkål mm. 45

46 Bilag 1 - Side -46 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Skovbræmmen fungerer som afskærmning ind mod virksomheden, men vurderes uden væsentlige biologiske eller rekreative værdier. Der blev ikke observeret rødlistede arter eller bilag IV arter i undersøgelsesfelt. 4. Undersøgelsesfelt 5, råstofgraven Den centrale del af råstofgraven (undersøgelsesfelt 5) udgør størstedelen af arealet og udgøres af nuværende og kommende oplags- og produktionsarealer, men hvor der er omkransende skrænter, der har stået uberørt gennem en årrække (figur 11, bilag 7 og 8). Der blev ikke fundet arter, der ikke er registreret i felt 1, og der kunne ikke observeres huller i skrænterne, som kunne eftervise, at der er ynglende digesvaler i råstofgraven. Skrænt op til kommende indvindingsområde. 46

47 Bilag 1 - Side -47 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Undersøgelsesfelt 6, serviceområde Inden for undersøgelsesfelt 6 findes to mindre vandhuller omfattet af 3 syd for værkstedet i serviceområdet. Søerne modtager tagvand fra bygningerne på Sanderødgård og har overløb gennem drænrør i retning NV. Meget næringsrige søer. Søerne er omkranset af pil, gran, el, birk mm. og fremstår meget næringsrige og eutrofierede. Der blev ikke observeret rødlistede arter eller bilag IV arter i undersøgelsesfelt Vurdering af virkninger Sanderødgård ligger i stor afstand til omkringliggende Natura 2000 områder, og de væsentligste aktiviteter i forbindelse med såvel råstofindvindingen som genbrugsaktiviteterne foregår fra bunden af råstofgraven. Nærmeste Natura 2000 område er skovene omkring Gurre Sø (650 m), og området imellem Sanderødgård og det omhandlede skovområde er ligeledes et skovområde, som vil skærme for aktiviteterne på Sanderødgård. Det er vurderet, at aktiviteterne på Sanderødgård ikke påvirker Natura 2000 områderne, og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000 områderne /22/. Der er ikke optegnelser i /5/ og /6/ over forekomst af beskyttede arter i området, men ved feltundersøgelsen er der i undersøgelsesfelt 2 fundet spidssnudet frø tæt på Gurre Å og søen i dette område. Lokaliteten ligger i et skovområde og er afgrænset fra de kommende indvindings- og efterbehandlingsområder. Der er observeret digesvaler og en musvåge overfløj arealet, men ud fra den kortvarige observation vurderes det, at den ikke ynglede i området. Det er vurderet, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af yngle- og levebetingelser for de observerede arter, og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af arterne /22/. 47

48 Bilag 1 - Side -48 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Ved efterbehandlingen af arealerne vil der blive skabt et mere varieret landskab, som vil skabe betingelser for et endnu mere varieret dyre- og planteliv på Sanderødgård. Der vil blive etableret målrettede elementer i form af lavvandede temporære søer med enkelte stensætninger som leve- og ynglesteder for padder, og stejle skræntpartier for at tilgodese mulighed for etablering af koloni af digesvaler. Der er ikke optegnelser over rødlistede arter, ligesom der ikke blev fundet rødlistede arter under besigtigelserne. Det vurderes, at de registrerede mindre søer ikke er påvirkede af de nuværende aktiviteter på Sanderødgård, ligesom heller ikke Gurre Å vurderes at være påvirket. Fremover vil der blive indvundet råstoffer under grundvandsspejlet, og denne indvinding vil i området omkring indvindingen kunne bevirke en lokal kortvarig sænkning af grundvandsspejlet. Det er jævnfør afsnit 8 vurderet, at vandspejlsændringer som følge af indvindingen under grundvandsspejlet meget små og kortvarige og langt mindre en de naturlige vandstandssvingninger, og derved vil Gurre Å eller de mindre søer i området ikke blive påvirket (se afsnit 8) Kumulative virkninger Flora og fauna Genbrugsaktiviteterne på Sanderødgård foregår rumligt på det samme område som hidtil, mens råstofaktiviteterne over tid flyttes rumligt og til stadighed udvides. De samlede aktiviteter vil dog betyde, at efterbehandling af arealerne på Sanderødgård sker i et langsommere tempo end hvis der kun foregik én aktivitet. Udover forskelligheden i den rumlige dimension, vurderes påvirkning af omgivelserne fra de to aktivitetstyper som meget ensartede i form af støj og støv, og påvirkningen af flora og fauna vurderes i relation til disse parametre ikke at kunne adskilles. Der er ikke konstateret påvirkninger af den flora, der har etableret sig omkring de aktive dele af Sanderødgård. Floraen er væsentlig kulturpåvirket, men det vurderes ud fra observationerne ikke at stamme fra støvpåvirkning fra nogen af de to aktivitetstyper. Det vurderes i højere grad at stamme fra den tilførte jords forskellige indhold af frø og levende plantedele. Såvel råstofaktiviteterne som genbrugsaktiviteterne foretages indenfor samme tidsrum i dagtimerne, og aktiviteterne vurderes at påvirke dyrelivet i området på samme måde i relation til støj og uro. Erfaringer viser, at dyrelivet hurtigt tilpasser sig arbejdsrytmen, så de holder sig væk fra arbejdsarealerne i dagtimerne. Her vil den større udbredelse af aktiviteterne alt andet lige betyde, at dyrelivet forstyrres over et lidt større areal. Inden for Sanderødgård er der i dag store områder, hvor dyrelivet kan udbrede sig og hvor større dyr, som bevæger sig rundt i området, kan finde skjul i dagtimerne. Også 48

49 Bilag 1 - Side -49 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg områder op til Sanderødgård rummer disse muligheder, hvilket dog begrænses af hegning. Samlet vurderes videreførelsen af råstofaktiviteterne og genbrugsaktiviteterne ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af dyrelivet på og omkring Sanderødgård. Landskab og naturtype Ved efterbehandlingen vil der, udover sødannelsen, blive dannet nye overdrev på sandet/gruset bund såvel som lerjord, og det vil bidrage til et større areal med en naturtype (overdrev), der ellers er i generel tilbagegang på grund af dyrkning og/eller tilførsel af næringsstoffer. Gurre Å er en del af det sammenhængende å og søland, og gennemførelsen af efterbehandlingsplanen vil støtte op om dannelsen af et sammenhængende og varieret landskab, med et ligeledes varieret naturindhold. 6.3 Afværgeforanstaltninger Det vurderes, at der ikke er forhold ved en fortsat råstofindvinding og en fortsat drift af genbrugsaktiviteter, der vil øge påvirkningen af naturværdierne i og omkring Sanderødgård. Udformningen af efterbehandlingsplanen har taget udgangspunkt i, at skabe variation i områdets udformning, for herved at skabe bedst mulige betingelser for udvikling af et alsidigt dyre- og planteliv, herunder at skabe betingelser for bl.a. markfirben og digesvaler. Det vurderes i forlængelse heraf, at der ikke er behov for at etablere yderligere afværgeforanstaltninger. 6.4 Overvågning Der vurderes ikke at være behov for overvågning i gravefasen ud fra områdernes robusthed. Der vurderes at være behov for overvågning af de efterbehandlede områder. Vegetationsudviklingen bør følges, så der med mellemrum kan fjernes eventuel uønsket opvækst af buske og træer for at bevare lysåbne forhold på det meste af arealet. Uden nogen form for pleje vurderes det, at store dele af de allerede retablerede arealer vil springe i skov i løbet af år. 5.5 Opsummering Store dele af ejendommen Sanderødgård er efter endt udgravning blevet opfyldt med jord frem til ca. år 2000, og det opfyldte plateau udgør i dag et større overdrevsareal, 49

50 Bilag 1 - Side -50 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg som afskærmer området omkring Dale og Gurre Å fra påvirkninger i forbindelse med videreførelse af aktiviteter på Sanderødgård. Områderne nord og øst for Sanderødgård er afgrænset af marker og Hornbækvej, og vurderes ikke at indeholde følsomme naturtyper. Udenfor de arealer, der ikke indgår som nye graveetaper eller område for bortskaffelse af overskudsjorden, vurderes en videreførelse af aktiviteterne på Sanderødgård ikke at ville ændre omgivelsernes flora og fauna. Nærmeste Natura 2000 område, som er skovområde omkring Gurre Sø, vurderes ikke at blive berørt af aktiviteter fra Sanderødgård, idet afstanden til området er relativ stor og fordi den løbende drift af aktiviteterne sker fra bunden af råstofgraven. Området mellem Sanderødgård og Natura 2000 er endvidere skovbevokset. Efterbehandlingen af arealerne, hvor der efterlades større og mindre søer i bunden af udgravningen, efterlades skrænter i varierende udformning og efterlader yderligere arealer, der vil udvikles som overdrevsarealer. Det vurderes derfor samlet, at efterbehandlingen tilfører ejendommen og områderne i den grønne kile et mere spændende og varieret landskab med muligheder for et rigt og varieret plante- og dyreliv. 50

51 Bilag 1 - Side -51 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 7 Støj og vibrationer Det vil ikke være muligt at drive Sanderødgård således, at råstofindvinding og behandling af genbrugsmaterialer kan adskilles i forhold til støj og vibrationer. Støjen vil blive oplevet af naboer som en samlet kumulativ støj. Ved at udføre en støjberegning på basis af kildestyrker kan de 2 aktiviteter adskilles, hvilket blev foretaget i beregninger udført frem til medio I efteråret 2013 blev der foretaget en kumulativ støjberegning, og denne er ajourført i efteråret Beregningerne indgår som bilag 10. Som beskrevet indledningsvis, så er det ikke muligt at foretage alle processer samtidig, idet der hverken er tilstrækkeligt mandskab eller maskineri på Sanderødgård til dette, og idet forretningsgrundlaget ikke er til stede til en så stor produktion. De udførte støjberegninger bygger derfor på, at de mest støjende aktiviteter fra såvel råstofindvinding som behandling af genbrugsaktiviteter er udvalgt (ud fra aktiviteternes kildestyrker), og indgår i beregningerne som de kumulativt mest støjende driftssituationer. Beregningsforudsætningerne fremgår af bilag Eksisterende forhold Driften af Sanderødgård tilpasses markedsforholdene, og det betyder, at driftstiden for de enkelte arbejdsprocesser (forskellige typer arbejdsopgaver) ikke for nogen af processerne svarer til fuld tid. I forbindelse med støjberegningerne er alle aktiviteter delt ind i en række delprocesser.. Beregningen forudsætter, at alle processer kan foregå samtidig undtagen neddeling af brokker og opgravning af råstoffer (se afsnit 7.2.1). Der er igennem de seneste 15 år sket et fald i de tilførte affaldsmængder til Sanderødgård, primært efter nedlukning af jordrenseanlægget, men også mængderne af tegl, beton og asfalt har været faldende, da en øget andel af nedbrydningsmaterialerne behandles på nedbrydningsstedet. Mængderne af indvundne råstoffer har været relativ konstant i forhold til konjunkturerne på markedet. Det vurderes, at tilførte affaldsmængder og indvundne råstofmængder ikke vil ændre sig væsentligt i forhold til de seneste års drift. 7.2 Vurdering af virkninger I forbindelse med fastlæggelse af grænseværdier, skal myndighederne vurdere de kumulative effekter (samlede effekter) fra de 2 aktiviteter, således at naboer ikke udsæt- 51

52 Bilag 1 - Side -52 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg tes for et væsentlig højere samlet støjniveau end de vejledende grænseværdier, uanset antal af virksomheder i området.. De vejledende grænseværdier ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er: Område Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl Sommerhusområder Det åbne land (inkl landsbyer og landbrugsarealer) 1 1) Det åbne land henføres i praksis under støjgrænseværdierne for områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, hvor støjgrænserne målt ved beboelser er som anført i tabellen. Støjgrænserne vil være gældende i skel til nærmeste beboelser eller ved opholdsarealer omkring helårsboliger og fritidsboliger tæt ved virksomheden. Fritidshusene ved Dalevej vil blive henført som beliggende i sommerhusområde, mens øvrige beboelser vil blive henført som beliggende i det åbne land. Beregninger foretages for en højde på 1,5 m over jorden ved de enkelte ejendomme Støj ved omkringliggende ejendomme Grontmij har i efteråret 2014 viderebearbejdet støjmålinger og beregninger foretaget af Motorsportens Akustiklaboratorium i efteråret 2013 for de enkelte processer og har herefter benyttet beregningsprogrammet SoundPlan til at beregne støjen i 3 driftssituationer, der vil være kumulativ worst-case beregninger for henholdsvis: Alle støjende genbrugsaktiviteter samtidig med råstofaktiviteter undtagen råstofindvinding Alle støjende aktiviteter ved råstofindvinding samtidig med genbrugsaktiviteter undtagen nedknusning Mest støjende drift lørdag (ingen væsentlig støjende behandlingsaktiviteter). Beregningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt ved alle omkringliggende ejendomme i de forskellige driftssituationer, figur 13 og bilag 10. Støjberegningerne viser, at det er i forbindelse med betonknusning at støjen er højest, og at støjen er lavere ved andre driftssituationer. RGS90 har indstillet anvendelsen af det ældre Svedala knuseanlæg, og vil fremover indleje nyere anlæg, der er mere effektive og som har et lidt lavere støjniveau. Svedalaanlægget havde en samle kildestyrke på knap 118 db. 52

53 Bilag 1 - Side -53 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Et nyere anlæg, der kan behandle den dobbelte mængde beton i forhold til det gamle Svedala anlæg har en kildestyrke på under 117 db, hvorved der fremover kan knuses i gennemsnit mindre end ca. 1 dag pr. uge mod tidligere i gennemsnit 2 dage pr. uge og samtidig støje mindre. Sanderødgård vil herved i hovedparten af driftstiden støje væsentlig mindre end de vejledende grænseværdier. Beregningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt ved alle omkringliggende ejendomme i de forskellige driftssituationer når blot der ikke knuses brokker samtidig med at der graves grus. Der knuses derfor ikke brokker samtidig med at der indvindes grus Vibrationer og lavfrekvent støj Erfaringsmæssigt giver normale aktiviteter i grusgrave eller genbrugsvirksomhedernes knuseanlæg ikke anledning til lavfrekvent støj der overskrider de vejledende støjgrænser for lavfrekvent støj. Både grusanlæg/sorteringsværk og stenknuser medfører vibrationer til undergrunden. Erfaringsmæssigt vil det ikke medføre gener eller overskridelser af vejledende vibrationsgrænser ved en afstand over meter fra kilden. Der ligger ingen boliger eller sommerhuse inden for denne afstand til sorteringsanlægget for råstoffer eller stenknuseren. 53

54 Bilag 1 - Side -54 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 13. Worst case beregninger henholdsvis med genbrugsaktivitet som bærende aktivitet og råstofindvinding som bærende aktivitet. Se yderligere støjrapport i bilagg

55 Bilag 1 - Side -55 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 7.3 Afværgeforanstaltninger I forhold til den aktuelle driftssituation vil der blive udført en række støjdæmpende tiltag, hvor enkelte tiltag er indregnet i de udførte støjberegninger, mens andre tiltag gennemføres for yderligere at dæmpe støjen. Der er udført eller vil blive udført følgende tiltag: Mod nord etableres en 4 m høj vold til dæmpning af støj fra aktiviteterne fra område C (er indregnet) Anlæg som indlejes til betonknusning vil have et støjniveau, som er lidt lavere end det gamle anlæg (er ikke indregnet) Der anlægges ny kørevej til genbrugsaktiviteterne, som vil reducere kørelsesvejen med lastbiler til virksomheden med ca. 43 % De ældre sorteringsanlæg udskiftes med mere støjsvage anlæg i takt med udviklingen (er ikke indregnet) Der vil blive knust på væsentlig færre dage end tidligere (kan ikke indregnes i modellen for støjberegning) Gravemaskiner og gummihjulslæssere udskiftes til mere støjsvage maskiner (vil ske løbende og er ikke indregnet). Oplag af knuste materialer syd/sydøst for placering af knuseanlæg bibeholdes. Indvindingen af råstoffer vil fortsat ske fra bunden af råstofgraven. Der etableres en sluse ind til det centrale område for råstofindvinding, så graveetape 1-3 vil blive yderligere afskærmet mod Dale mod øst. Dette forhold er ikke indregnet i støjberegningerne, så støjen fra råstofindvindingen vil være lavere end beregnet i denne periode. 7.4 Overvågning Der vil i råstoftilladelsen og i miljøgodkendelsen (udkast indgår som henholdsvis bilag 11 og 12) blive fastsat støjvilkår, som der sikre, at virksomheden overholder støjgrænserne. Vurderingen af virksomhedens støjpåvirkning af omgivelserne er foretaget som en samlet vurdering af begge aktiviteter. I praksis kan lyden for de 2 aktiviteter i de fleste tilfælde ikke adskilles ved de omkringliggende ejendomme. 7.5 Opsummering Beregninger af støjudbredelsen er foretaget som kumulative beregninger af mest støjende aktiviteter ved samtidig drift af råstof- og genbrugsaktiviteterne. Beregningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt ved alle omkringliggende ejendomme i de forskellige driftssituationer, når blot der ikke knuses 55

56 Bilag 1 - Side -56 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg brokker samtidig med der graves grus. Sanderødgård vil i hovedparten af driftstiden støje væsentlig mindre end de vejledende grænseværdier. Kun på dage, hvor der foretages nedknusning af stenmaterialer vil støjen i omgivelserne tangere grænseværdierne, og med ibrugtagning af ny og mere effektivt knuseanlæg i 2015, vil der i gennemsnit kun blive foretaget nedknusning ca. 1 dag pr. uge. 56

57 Bilag 1 - Side -57 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 8 Geologi, grundvand og overfladevand Råstofindvinding under grundvandsspejlet vurderes, ifølge Miljøprojekt, 526, 2000 /13/ og en ny undersøgelse af Region Hovedstaden og Region Midtjylland, ikke at have væsentlig betydning for grundvandet, hverken kvalitativt eller kvantitativt /21/ og /22/. Råstofindvindingen under grundvandsspejlet vil dog ske relativ tæt på mindre søer samt Gurre Å. Gurre Å har ifølge Vandplan 2011 moderat økologisk tilstand, DVFI 4, på strækningen forbi Sanderødgård (målsat til DVFI 5) /17/. Genbrugsvirksomheden på Sanderødgård behandler ikke farligt affald, og vurderes derved ikke at være omfattet af forbudslisten eller opmærksomhedslisten ifølge bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande fra oktober Bekendtgørelse 1265 af 16. oktober 2013 om udpegning og administration af drikkevandsområder bygger på disse vurderinger. I ovennævnte bilag opdeles virksomheder og andre aktiviteter i klasser alt efter den potentielle grundvandstrussel. Virksomheder, der vurderes at kunne påvirke grundvandet i væsentlig grad karakteriseres i to kategorier som grundvandstruende eller potentielt grundvandstruende. Selv om aktiviteterne på Sanderødgård ikke vurderes at falde ind under de væsentlig grundvandstruende kategorier, så foretages der behandling af affaldsfraktioner, der kan betegnes som lettere forurenede. Aktiviteter som kan indeholde disse fraktioner, vurderes nedenfor i relation til forholdene på Sanderødgård. I det følgende beskrives geologi under og omkring Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter samt de hydrogeologiske forhold i området. Herudfra vurderes grundvandets- og overfladerecipienternes sårbarhed. Beskrivelsen bygger primært på Naturstyrelsens redegørelsesrapport for Helsingør området /14/ samt en undersøgelse udført af Poul Falkenberg A/S, /4/ suppleret med hydrogeologiske og geologiske informationer hentet fra GEUS Jupiter database. 8.1 Eksisterende forhold Regional landskabsdannelse og geologi Sanderødgård ligger i det såkaldte østdanske morænelandskab, der blev dannet i Weichsel istiden. De dominerende landskabselementer i området er dødislandskab og bundmoræneflader. Ifølge /15/ ligger Sanderødgård på grænsen mellem et område 57

58 Bilag 1 - Side -58 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg præget af dødislandskab mod sydvest og et område præget af bundmoræneflader mod nordøst. Dødislandskaber er karakteriseret som småkupperede og uregelmæssige landskaber, hvilket også afspejles i de øvre aflejringer, hvorfor der indenfor relativ kort afstand kan ses stor variation i aflejringstype. Under Weichsel Istiden var Danmark mere eller mindre dækket med is fra ca år siden til ca år siden. I forbindelse med forskellige isfremstød og afsmeltninger er der afsat vekslende lag af moræne- og smeltevandsaflejringer. I området omkring Sanderødgård består moræneaflejringerne overvejende af moræneler, og der er her afsat store mængder smeltevandssand og -grus. Den regionale geologi i området er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens grundvandskortlægningsrapport for Helsingør kortlægningsområde /14/. Figur 14 viser en modelskitse over den geologiske lagfølge med kalken og de overliggende istidsaflejringer. Figur 14: Modelskitse over den geologiske lagfølge i Helsingør kortlægningsområde. Figur jf. /14/. Kalkoverfladen er i området ved Sanderødgård præget af en dybtliggende dalstruktur Alnarpdalen, som bevirker, at kalkoverfladen i området ligger relativt dybt mellem kote -50 og -75 m. I Alnarpdalen er aflejret op til 30 meter smeltevandssand og silt, som benævnes Alnarpsandet. Alnarpsandet er nogle steder adskilt fra kalken med et tyndt lerlag Esrummorænen. Over Alnarpsandet ligger Norskemorænen, der er et regionalt udbredt lerlag. Herover er aflejret flere mere eller mindre sammenhængende lag af glacial sand, grus og ler. Alnarpsandet udgør sammen med kalken det primære grundvandsmagasin mens de øvre sammenhængende sandlag udgør sekundære grundvandsmagasiner. 58

59 Bilag 1 - Side -59 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg N Sanderødgård Grusgrav Dale Korsvej Vandværk Figur 15: Boringer registreret i Jupiter databasen omkring Sanderødgård Grusgrav. Placering af eksplicit omtalte boringer er markeret med rød ring. Der findes ingen boringer i nærområdet af Sanderødgård, der gennemborer den kvartære lagserie. Baseret på kalkboringer længere væk må det dog forventes, at kalken ved Sanderødgård ligger i omkring kote -65, dvs. over 100 m under terræn. Den dybeste boring i nærområdet er 98,4 meter dyb og ligger 800 m nordøst for Sanderødgård, DGU (figur 15). I denne boring træffes moræneler fra terræn og til kote 26, derefter smeltevandssand til kote -14 m efterfulgt af 12 meters smeltevandsler, hvorefter der er smeltevandssand til bunden af boringen i kote -57. Boringen er filtersat i det nederste sandlag og grundvandets trykniveau er pejlet til kote 16,93 i okt Dette antyder, at sandmagasinet er i hydraulisk kontakt med kalken, og det påtrufne lag af smeltevandsler er en del af Norskemorænen. I Boring DGU , beliggende ca. 340 m øst for grusgravsområdet (figur 15), er den geologiske lagfølge 15,5 meter moræneler, der underlejres af mere end 60 meter 59

60 Bilag 1 - Side -60 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg smeltevandssand og grus, som dog afbrydes af et 4 meter tykt lag af smeltevandssilt i kote -18 til -22 m. Boringen blev afsluttet ved møde med lag af moræneler i kote -37. Syd-sydvest for grusgravsområdet ved Dale Korsvej Vandværk er lagfølgen i vandforsyningsboring DGU m moræneler fra terræn til kote +14 meter, hvorefter der er et lag af primært smeltevandsgrus til kote +3 m, hvorunder 17 m moræneler overlejer minimum 20 meter smeltevandssand. Boringen er afsluttet i sandmagasinet i kote -31 m. I /14/ er det nedre sandmagasin tolket som tilhørende Alnarpsandet. Denne lagfølge genfindes til dels i boring DGU øst for grusgravsområdet (figur 12). Her er fundet smeltevandssand og grus fra terræn til kote +12,5 m, hvorunder 14,5 moræneler overlejer minimum 27 meter smeltevandssand. Boringen er afsluttet i sandlaget i kote -27 m. Lagfølgen genfindes dog ikke i boring DGU , der ligger mellem Dale Korsvej Vandværk og grusgravsområdet. Her er der under 8 meter moræneler i boringens top truffet smeltevandssand til bunden af boringen i kote -13 meter. Generelt set viser boringerne i området et tykt lag af smeltevandssand underlejet et lag af moræneler. Nogle steder ses også smeltevandssand under laget af moræneler. I mange af boringerne er geologien i de øverste meter dog ikke registreret, da de er lavet i en tidligere brønd. Tykkelsen og koten for lerlaget variere meget, og det er overordnet set vanskeligt, at korrelere lag af moræneler og smeltvandsaflejringerne over selv kortere afstande Lokalt landskab, jordbund og geologi Af historiske kort fra Kort og Matrikelstyrelsen fremgår det, at der på Sanderødgård har ligget områdets højeste bakkedrag i omkring kote +54 m. Toppunktet har ligget omtrent hvor knuseanlægget er opstillet. Ressourcen på Sanderødgård består af smeltevandssand og -grus, som ligger under et lag af moræneler i meget varierende tykkelse. I selve grusgravsområdet er udført fire boringer i forbindelse med en råstofundersøgelse /4/. De 3 af boringerne er udført i allerede afgravede områder, hvor afgravningerne er sket til kote m. De 3 boringer er m dybe og viser, at der er sandaflejringer i hele boredybden, dvs. mindst til kote +8 m. Boring 4 er udført fra toppen af nuværende plateau fra kote ca. +41,5 og karakteriserer det øverste lag som fyldmaterialer med sandet islæt, herefter 8,5 m moræneler, hvorefter der til afslutning af boring i kote ca. +20 meter er smeltevandssand. Tykkelsen af de øvre morænelerslag i grusgravsområdet kan baseret på observation af geologien i boring 4 i grusgraven og i de nærliggende boringer formegentlig være op til ca. 15 m, men på grund af den heterogene geologi kan forholdene variere. På baggrund af de geologiske lagfølgebeskrivelser fra boringer i grusgraven og omegn, er dybden til Norskemorænen, der hydraulisk adskiller de sekundære og det pri- 60

61 Bilag 1 - Side -61 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg mære grundvandsmagasin i regionen, under grusgravslokaliteten ikke entydig. Med den registrerede lagfølge i boring DGU vest for grusgravsområdet kan det endog ikke udelukkes, at Norskemorænen kan være tynd eller fraværende her. På baggrund af de målte grundvandspotentialer i de udførte boringer i grusgraven /4/, er der dog indikation på, at der dybere under grusgraven må findes et lerlag, der helt eller delvist afskærer det øvre grundvandsmagasin hydraulisk fra det primære grundvandsmagasin i kalken/alnarpsandet. Generelt er der dog for få dybe boringer i omegnen til, at der på den baggrund kan konkluderes noget eksakt omkring dybde til og tykkelse af Norskemorænen under grusgraven. Af samme årsag er det vanskeligt at vurdere tykkelsen af det sand- og gruslag der udvindes i grusgraven. Boringerne i selve grusgraven viser at der er sand til mindst kote +8 m, og boringerne i nærområdet viser også generelt sand til stor dybde. Sammenholdt med udførte georadar målinger i /4/ vurderes det, at der over grundvandspejlet er ca m anvendelige råstoffer i ikke afgravede områder, mens der under grundvandsspejlet vurderes at være mere end 13 m sand- og grusforekomster i hele området. Der er planlagt indvinding til kote +13 m Grundvand og drikkevand Sanderødgård ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, et såkaldt OSD område. Alnarpsandet udgør sammen med kalken det primære grundvandsmagasin i området, mens de øvre sammenhængende sandlag udgør sekundære grundvandsmagasiner /14/. Ved Sanderødgård viser Region Hovedstadens potentialekort fra 2008/2009 /16/ et potentiale i ca. kote 16 m i det primære magasin (kalken) med en nord-nordvestlig strømningsretning, og et potentiale på m i det sekundære magasin (sand) med en vest-nordvestlig strømningsretning. Potentialet i boring B1-B3 i Falkenbergs undersøgelse /4/ er målt til kote 20,94 m til 19,71 m med fald i potentiale fra B1 mod B3, hvilket indikerer en nordvestlig strømningsretning. Dette grundvandsmagasin er frit, og det målte potentiale er altså også det frie grundvandsspejl. Sammenlignes disse potentialer med Region Hovedstadens potentialekort (kote +16) vurderes det, at grundvandets trykniveau i boringerne i Falkenbergs undersøgelse repræsenterer det sekundære grundvandsmagasin og der er ikke hydraulisk kontakt mellem til de to grundvandsmagasiner. Nærmeste vandindvinding foregår ved Hornbæk Golfklub fra boring DGU ca. 300 m vest for grusgravsområdet. Her indvindes omkring m 3 vand om året til markvanding. Der indvindes fra et spændt grundvandsmagasin i smeltevandssand i kote -19 til -29 m. Der er målt et grundvandspotentiale i kote 16,19 m i marts Det skal bemærkes, at grundvandspotentialet generelt er steget siden 60 erne og 70 erne, og flere boringer i nærheden viser en stigning i grundvandspotentiale på 1-3 meter (fx DGU , og ). Det vurderes imidlertid, at der ikke er 61

62 Bilag 1 - Side -62 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg hydraulisk kontakt mellem det primære magasin, som der indvindes fra ved Hornbæk Golfklub og det øvre grundvandsmagasin i grusgraven. Nærmeste drikkevandsindvinding foregår ved Dale Korsvej Vandværk I/S ca. 650 m syd-sydvest for grusgravsområdet (figur 16). Her indvindes m 3 vand årligt fra det primære grundvandsmagasin i Alnarpsandet /7/. Indvindingsboringen DGU er filtersat i kote -16 til -31 meter og grundvandspotentialet er målt til kote m i oktober Dale Korsvej Vandværk ligger opstrøms Sanderødgård, og Sanderødgård ligger et godt stykke uden for indvindingsoplandet til vandindvindingen /14/. Sammenlignet med de målte potentialer i grusgraven /4/ er der således ikke hydraulisk kontakt mellem det øvre grundvandsmagasin i grusgraven og Alnarpsandet ved Dale Korsvej Vandværk. I nedstrøms retning ligger Sanderødgård lige på udkanten af indvindingsoplandet til Hornbæk Vandværk jf. /14/, der indvinder fra det primære grundvandsmagasin i Alnarpsandet og kalken. Sanderød- DGU Figur 16: Placering af Sanderødgård i forhold til vandindvindingsoplande. Kort fra /16/. 62

63 Bilag 1 - Side -63 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Ovenstående betragtninger samt sammenligning med andre boringer i omegnen, som er pejlet inden for de seneste 10 år, antyder, at Sanderødgård grusgrav udgør et sekundært øvre grundvandsmagasin Overfladevand Den nærmeste recipient er Gurre Å og lidt vest herfor et større og flere mindre vandhuller i udkanten af golfbanen. Bundkoten i Gurre Å falder fra kote ca. +22,4 i den sydlige del af åens forløb langs Sanderødgård til kote ca. +20,8 m i den nordlige del, mens vandspejlskoten i vandhullerne på golfbanen er i kote ca ifølge /4/. De målte potentialer i boring B1-B3 i grusgraven /4/ er +19,71 m i B3 i den nordvestlige del til +20,94 i den sydøstlige del. Potentialet i disse boringer ligger derfor under bundkoten i Gurre Å. Det vurderes derfor, at der ikke hydraulisk kontakt mellem en kommende gravesø og Gurre Å. Ved gravning under grundvandsspejlet fjernes materialer og grundvandsstanden bliver kortvarig sænket. Det vil betyde, at tilstrømningen af vand fra sider af graven vil blive øget, så der kan kortvarigt opstå en tragtformet lokal grundvandssænkning. Der er i /4/ udført beregninger på en mulig vandstandssænkning i Gurre Å og søerne ved en udgravning af m 3 råstoffer årligt. Beregningerne viser, at der ud fra såkaldt konservative beregninger maksimalt vil ske en vandspejlssænkning på 5 cm i Gurre Å og mindre i søerne. I relation hertil vurderes vandstandsændringer som følge af årstiden, at være mange gange større end påvirkningen fra indvindingen (se pkt 8.2.1). 8.2 Potentielle påvirkninger fra aktiviteterne Sanderødgård ligger som nævnt i et OSD område. Det indebærer, at grundvandet i særlig grad skal beskyttes mod forurenende aktiviteter og at grundvandsbeskyttelsen skal fremmes Råstofaktiviteter Indvinding af råstoffer vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandets kvalitet, hverken ved indvinding over- eller ved indvinding under grundvandsspejl. Heller ikke efter endt gravning, hvor der efterlades større eller mindre råstofsøer, vurderes grundvandskvaliteten at blive forringet /13 og 21/. Ovennævnte fordrer, at der ikke foretages unødige aktiviteter, som er risikobetonede, såsom brændstofoplag o.lig., ligesom forhåndsregler, der skal mindske risiko for uheld, vil blive fastsat som vilkår for driften jf. bilag 11 og 12. Uanset hvilke forebyggende foranstaltninger der træffes i forbindelse med råstofindvindingen, vil det ikke kunne udelukkes, at der springer en hydraulikslange el. lignende under arbejdet. Dette vil blive opdaget umiddelbart, og der er på virksomheden fle- 63

64 Bilag 1 - Side -64 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg re gravemaskiner, hvorfor en akut afgravning kan iværksættes ved sådanne uheld, så forureningen ikke spredes over et større område. Der udarbejdes en procedure for håndtering af uheld og spild af brændstof, utætheder i tanke og lignende. Proceduren forelægges myndighederne til godkendelse, og er indsat som vilkår i tilladelserne (bilag 11 og 12). Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet vil kunne medføre en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet i nærområdet. Denne sænkning vurderes at være begrænset, men er vurderet teoretisk i /13/. Der er i forbindelse med kortlægning af råstofforekomsterne foretaget en konservativ beregning af grundvandsænkningen ved nærmeste recipienter, som er Gurre Å og golfsøen vest for Gurre Å /4/. Det er vurderet, at den øvre grundvandsstand i området omkring Gurre Å vil kunne sænkes udenfor Sanderødgård med ca. 5 centimeter, hvilket i forhold til naturlig variation i grundvandsstanden vurderes at være en mindre vanspejlsændring. Der foreligger ikke målinger af vandspejlsvariationer på Sanderødgård, men målinger f.eks. i råstofgrav i Løgtved ved Kalundborg, viser variationer på cm. Region Hovedstaden og Region Midtjylland har gennemført monitering vandstaden i en gravesø og nærliggende søer ifm råstofindvinding i Råstofindvindingen under grundvandsspejlet vurderes på den lokalitet kun at påvirke grundvandsmagasinet minimalt og kun helt lokalt inden for en afstand af maksimalt 200 m. Påvirkningerne optræder inden for en meget kortvarig periode og er mindre end den vandstandsvariation, der ellers ses i området grundet den naturlige sæsonvariation /21 og 22/. Gurre Å vil konstant modtage vand opstrøms fra, Der vurderes at bevirke, at en eventuel mindre sænkning af vandstanden omkring åens forløb næppe bliver målbar i åen. Golfsøen ligger vest for Gurre Å og dermed i længere afstand fra råstofindvindingen, og ligeledes afskærmet fra vandstanden i åen. Beregningerne viser, at der i perioder med intensiv råstofindvinding under grundvandsspejlet vil kunne forekomme en sænkning af vandspejlet, der dog vurderes at være så begrænset, at det ikke vil påvirke søens tilstand. Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet vil ske periodevis, og grundvandstanden vil retablere sig til oprindeligt niveau efter relativ kort tid (se desuden afsnit 8.4 om overvågning) Genbrugsaktiviteterne Der behandles ikke farligt affald på Sanderødgård, og i henhold til bekendtgørelse nr af 16. oktober 2013 om Udpegning og administration af drikkevandsressourcer /19/ bilag 1, er genbrugsaktiviteterne som foregår på Sanderødgård ikke at finde på hverken forbudslisten eller observationslisten, og vurderes derved ikke at udgøre en væsentlig fare for grundvandet. 64

65 Bilag 1 - Side -65 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Der behandles affaldsfraktioner, der indeholder miljøskadelige stoffer på modtagepladsen for asfalt og jordkartering på overflade med tæt belægning og med opsamling af pladsvand. Modtagelsen og behandling af slagger var indstillet før etablering af den befæstede plads, og samtidig med pladsens etablering blev jordrensning indstillet og erstattet med jordkartering. Til jordkartering modtages formodet uforurenet jord der dog i nogle tilfælde kan indeholde forurenende stoffer. Pladsvandet fra jordkartering og behandling af opbrudt asfalt samt fra pladsen, hvor der sorteres og oparbejdes tørt erhvervsaffald ledes til hver sin tætte samletank, og overskydende vand køres til offentligt rensningsanlæg. For at sikre at overfladevand ikke siver ned gennem belægningen gennemgår virksomheden belægningen jævnligt for at reparere eventuelle revner. Vilkår i miljøgodkendelsen vil sikre, at revner og lunker fjernes regelmæssigt (bilag 12). Virksomheden vurderer, at pladsvandet svarer til afledning af vejvand, så det relativt lave indhold af fremmedstoffer kombineret med en mindre nedsivning vurderes ikke at ville påvirke vandet under pladsen målbart. Uden for de befæstede arealer med tæt belægning oplagres rene inerte materialer (pladsområde B), ligesom der modtages rent træaffald, grene, stød samt ren jord på den nordlige del af Sanderødgård. Dette er alle materialer, der ikke indeholder stoffer, der kan forurene jord og grundvand. Med bekendtgørelse om affald /20/ skal affald fra nedrivning af bygninger vurderes for forurening med PCB og andre miljøfarlige stoffer i forbindelse med nedrivningsanmeldelser. Sanderødgård modtager ikke affald, hvor der er konstateret miljøskadelige stoffer. Ligesom under afsnittet om råstofindvinding ovenfor vurderer virksomheden at den potentielt største risiko for forurening af grundvand, at være i forbindelse med sprængning af hydraulikslange eller lignende. En forurening vil blive afværget akut Serviceområde og interne veje Det rensede sanitære spildevand og rensede spildevand fra vaskepladsen, afledes i dag til drænledning tæt på nordskellet og Gurre å. Fremover vil dette vand dog blive nedsivet, og ske i et område med underliggende lerlag ifølge /4/. Spildevand fra vask af materiel mm. ledes i dag gennem ældre olieudskiller og herfra til drænledning med forbindelse til Gurre Å. Der vil i 2015 blive etableret forbedret olieudskillelse fra aktiviteten, og herfra vil vandet blive nedsivet i den nordlige del af ejendommen (jf. vilkår i miljøgodkendelse, bilag 12). 65

66 Bilag 1 - Side -66 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Der er mere end 300 m til nærmeste indvinding af drikkevand, og nærmeste boring ligger ca. 150 m NØ for nedsivningsområdet. Grundvandsstrømningen vurderes at være mod vest i retning mod Gurre Å. Det vurderes, at der ikke er fare for forurening i de nærmeste boringer. Ved servicering af køretøjer skiftes motorolie, hydraulikolie og oliefiltre. Affaldet opbevares i tanke og beholdere indendørs på tæt belægning uden afløb. Der etableres en ny adgangsvej fra serviceområdet og ned i bunden af råstofgraven og ned til genbrugsaktiviteterne, jf. figur 3 eller bilag 2. Efter bortgravning af overjord i forbindelse med indvindingsetape 4, vil vejen ligge frit over imod råstofsøen, som vil være under udgravning. Vejen vil blive anlagt uden tæt belægning og kan potentielt støve, hvilket dog forebygges (jf. afsnit 9.3). Der foretages indvinding af vand til støvbekæmpelse af vejen fra et mindre vandhul i råstofgravens sydøstlige hjørne bag knusepladsen for beton og tegl (figur 17). Vandet pumpes direkte op i traktortrukket vandingsvogn. Mængden som indvindes, er ikke opgjort, men vurderes at udgøre op til 500 m 3 om året afhængig af vejrforholdene. Denne mængde svarer til den regn, som årligt falder på et areal på ca. 750 m 2, hvilket vurderes, ikke at have betydning for grundvandsniveauet på Sanderødgård Kumulative effekter Som tidligere beskrevet vurderes råstofaktiviteterne ikke at påvirke grundvandets kvalitet i området. Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet, vil bevirke en lokal kortvarig sænkningstragt omkring indvindingsstedet, som vil retablere sig i de perioder, hvor der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet. Genbrugsaktiviteterne vil ikke påvirke grundvandets trykniveau. Potentielt forurenende affald, vil blive behandlet på et areal med tæt befæstelse, hvorfra overfladevand opsamles i tætte beholdere, og det vurderes i forlængelse heraf, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af grundvandet fra aktiviteterne. Der er på Sanderødgård blevet tilført ca. 1,2 mill. m 3 jord i perioden frem til år 2000, hvor eventuelt forureningsindhold ikke kendes. Dette vurderes dog ikke at skulle indgå i en kumulativ vurdering. Der forventes derfor ingen kumulative effekter i relation til grundvandet under Sanderødgård fra råstofaktiviteter og genbrugsaktiviteter. 8.3 Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger der sikrer, at området vil blive efterbehandlet, så landskabet fremstår som et spændende element i det lokale landskab, og hvor arealerne henligger 66

67 Bilag 1 - Side -67 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg som overdrev er beskrevet i efterbehandlingsplanen. Der vil ikke blive benyttet gødning og sprøjtemidler på overdrevsarealerne. For at minimere risikoen for grundvandsforurening mest muligt, vil der ikke blive opbevaret brændstof eller ske tankning af kørende materiel i bunden af råstofgraven. Dette vil fortsat ske i serviceområdet eller på den befæstede genbrugsplads. Ved anlæggelse af den nye interne kørevej beplantes med stedsegrønne buske og træer vest for vejen og ud mod den kommende råstofsø. Denne beplantning vil på det tidspunkt, hvor etape 4 påbegyndes, være groet til og vil bremse eventuelt støv fra lastbilerne og område A (se figur 3). Det vurderes, at dette tillige med hyppig vanding i tørre perioder vil sikre, at der ikke sker en påvirkning af råstofsøen med støv fra genbrugsaktiviteterne. Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet vil blive påbegyndt i den østlige del af område II, jf. bilag 4, og derved længst væk fra de recipienter, der kan blive berørt af en vandspejlssænkning. Herved bliver virkningen af recipienterne mindsket mest muligt, og samtidig etableres en sø, der kan virker som en buffer ved den fortsatte indvinding. Den beregnede maksimale lokale grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke omkringliggende recipienter, og de årstidsrelaterede vandstandsændringer vil være bestemmende for recipientpåvirkninger. Der behandles, som tidligere nævnt, ikke farligt affald på virksomheden, og affald, der potentielt kan medføre en forurening af grundvandet vil blive behandlet på et areal opbygget på ca. 6 m ler, hvorpå er udlagt cm stabilgrus med ca. 10 cm asfalt som tæt befæstelse. Pladsen har afløb til tætte samletanke, hvorfra vandet køres til spildevandsrensning. Affald til sortering behandles på plads med tæt befæstelse, og konstateres det, at der fejlagtigt er iblandet farligt affald, transporteres dette til serviceområdet, hvor det opbevares, jævnfør afsnit 2. Rent træ samt ren jord og muld opbevares og behandles på pladsafsnit underlejret af mere end 10 m ler, så eventuelle næringsstoffer ikke påvirker grundvandet. Der etableres som nævnt forbedret rensning af det sanitære spildevand i Overvågning Der kan ved indvindingen af grus under grundvandsspejlet i korte perioder opstå en mindre lokal sænkning af grundvandsspejlet i nærmeste recipienter. Som beskrevet ovenfor, vil indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet blive tilrettelagt, så påvirkningen yderligere mindskes i forhold til beregningerne. For at overvåge om der sker en påvirkning af recipienterne etableres 2 pejleboringer tæt på Gurre Å, så indvindingen kan indstilles såfremt grundvandsspejlet falder eks- 67

68 Bilag 1 - Side -68 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg traordinært. Boringerne placeres jf. figur 17. Boringerne udføres til kote +11 DVR90 og filtersættes i det sekundære grundvandsmagasin fra kote + 12 DVR90 til kote +14 DVR90. Boringernes position indmåles med GPS. Koten til terrænet ved boringerne og målepunktet ved hver boring indmåles i forhold til DVR90. Der gennemføres pejlinger i begge boringer mindst én gang hver 14. dag. Pejleresultaterne med angivelse af dato for pejling, boringsnr. og kote til vandspejlet fremsendes til Helsingør Kommune og Region Hovedstaden én gang i kvartalet. Pejlingerne kan eventuelt foretages med loggere. De tætte belægninger overvåges for lunker og revner. Konstateres en påvirkning af grundvandet, vil yderligere afværgeforanstaltninger kunne etableres umiddelbart. 8.5 Opsummering Sanderødgård ligger i område for særlige drikkevandsinteresser, hvor der skal være særlig opmærksomhed omkring beskyttelse af grundvandet. Ligeledes grænser Sanderødgård mod vest op til Gurre Å samt flere mindre søer, som potentielt er følsomme over for lokale grundvandssænkninger. Der iværksættes en række foranstaltninger, som også vil indgå som vilkår i miljøgodkendelse og råstoftilladelse (bilag 11 og bilag 12): Der vil ikke blive opbevaret brændstof i bunden af råstofgraven, som ved læk fra tanke kan løbe ud og forurene jord og grundvand Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet vil ske periodevis Blandet affald, og asfalt samt jord, opbevares og behandles på område med tæt befæstelse, og med bortkørsel af overskudsvand til rensningsanlæg Haveaffald hvorfra der kan udvaskes mindre mængder af næringsstoffer, opbevares højst i en uge ad gangen og på pladsafsnit underlejret af moræneler, så nedsivning modvirkes Udledning af renset spildevand fra serviceområde til drænledning sker ligeledes på pladsafsnit underlejret af moræneler, som modvirker nedsivning til det primære grundvandsmagasin Der etableres to boringer mellem grusgraven og Gurre Å til overvågning af grundvandets trykniveau (figur 17). Samlet vurderes det, at driften af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter kan indrettes og drives, så der ikke vil ske påvirkning af grundvand og overfladerecipienter. 68

69 Bilag 1 - Side -69 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 17: Røde markeringer angiver ca. placering af boringer til måling af vandstand. Nøjagtig placering godkendes af myndighederne. Blå polygon viser placering af mindre vandhul, hvorfra vand til sprinkling af køreveje oppumpes. 69

70 Bilag 1 - Side -70 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 9 Luft og klima Drift af grusgrave og genbrugsindustrier indebærer en række aktiviteter, som kan have betydning for luftkvaliteten i form af støv. Benyttelsen af maskiner og kørsel med lastbiler giver anledning til udledning af kuldioxid (CO 2 ), kvælstofoxider (NOx) og partikler (PM). CO 2 er en drivhusgas. NOx og PM er de mest kritiske i forhold til lokal luftkvalitet. 9.1 Eksisterende forhold Sanderødgård er en eksisterende virksomhed, der vil blive videreført stort set uændret i forhold til mængder af råstofindvinding og behandling af genbrugsmaterialer. De primære emissionskilder er maskiner til sortering og nedknusning af materialer, udgravning og håndtering af råstoffer samt lastbiler til transport af materialer til og fra virksomheden, der alle er dieseldrevne. Der benyttes kun i mindre omfang el-baseret materiel (værktøj benyttet i serviceområdet). Lastbiler kan give anledning til støvgener ved kørsel på kørselsstrækningerne uden tæt befæstelse samt ved aftipning af jord mm., mens maskiner på virksomheden kan give anledning til støvdannelse ved håndteringen af råstoffer og flere affaldsfraktioner. Der er også oplag af muligt støvende materialer. Den interne kørsel af materialer og med læssemaskiner til genbrugsanlægget og visse råstofoplag foregår af den ca. 600 m lange interne grusvej. Der etableres en ny kørevej i forbindelse med den fortsatte drift (bilag 2) 9.2 Vurdering af virkninger Virksomheders emissioner til omgivelserne reguleres via luftvejledningen (Miljøstyrelsen 2001) og B-værdivejledningen (Miljøstyrelsen 2002), som fastsætter bidragsværdier for de enkelte stoffer. Set i lyset af det begrænsede antal maskiner og lastbiler vurderes emissionen ikke at give anledning til overskridelse af hverken luftkvalitetskravene eller bidragsværdierne. Det samlede kumulative forbrug af diesel til behandling af ca t affald og indvinding af m 3 råstoffer vil efter virksomhedens oplysninger erfaringsmæssigt udgøre l. Gennem beregning, jf. bilag til bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening, vil forbrug af ca l give anledning til følgende emissioner: 70

71 Bilag 1 - Side -71 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Stof Emissioner i tons pr. år NOx 2,8 CO2 270 Partikler 0,1 Virksomheden oplyser at emissionen fra de stationære maskiner inkl. indlejrede anlæg vil derved svare til den årlige emission fra ca. 4 lastvogne, og med den store afstand fra anlæg til nærmeste naboer vurderer virksomheden, at luftkvaliteten ved omkringboende ikke berøres mærkbart fra driften på Sanderødgård, ligesom bidraget til klimaeffekten vurderes som beskedent. Der er ikke foretaget beregninger af, hvilken betydning beliggenheden har for transportarbejdets emissioner i relation til, at Sanderødgård ligger centralt for byerne Helsingør, Hillerød m.fl. Virksomheden vurderer i forlængelse heraf, at virksomheden i kraft af det sparede transportarbejde, vil spare klimaet for en væsentlig emission Støv Ud over emissioner fra maskiner og lastbiler vil aktiviteterne give anledning til diffust støv. De primære kilder til diffus støv er sortering og nedknusning af materialer, kørsel samt ophvirvling af støv ved håndtering af materialer. Der etableres ny nedkørsel til behandlingsområderne og råstofindvindingen, som vil reducere den interne kørsel væsentligt, idet længden af den interne vej reduceres fra ca. 600 m til m (bilag 2). Vejene vandes mindst to gange dagligt i perioder, hvor støvproblemer kan forekomme. Støv fra intern transport vurderes herved at blive forebygget effektivt. Nogle af de potentielt støvende aktiviteter foregår primært i en fordybning i landskabet, og da naboer, offentlig vej mv. er over 125 m fra disse aktiviteter, vurderes diffust støv fra disse aktiviteter ikke at kunne være til gene for naboer, selv under kraftige vindforhold. Der foregår sortering (soldning) af ren jord på det højtliggende plateau mod nordskellet. Disse aktiviteter vil foregå bag en ny vold langs nordskellet. Det meste af støvet vil på grund af partikelstørrelse og densitet falde ned umiddelbart nær hvor det bliver ophvirvlet, Der er kun foretaget enkelte målinger af spredning af støv i omgivelserne fra anlæg der håndterer råstoffer og nedknuser materiale. Disse er foretaget på respirabelt støv PM10 (under 10µ) og med særlig opmærksomhed på kvarts. Der er foretaget en må- 71

72 Bilag 1 - Side -72 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg ling på Lindholm Havn i forbindelse med råstofaktiviteter på havnen, og målinger over en måned viste, at grænseværdierne blev overholdt. 9.3 Afværgeforanstaltninger Der etableres en 4-5 m høj vold langs nordskellet (bilag 2). Behandlingsanlæg, der skal behandle materialerne i dette pladsafsnit, vil blive opstillet tæt op af volden for at opnå den størst mulige skærmende effekt. Herudover foregår mange processer i bunden af råstofgraven, og de er dermed naturligt afskærmede. Diffust støv kan reduceres væsentlig ved brug af relativt simple metoder som befugtning og rengøring. Der foretages sprinkling af køreveje mindst to gange dagligt i perioder hvor støvproblemer kan forekomme, og med forkortede køreveje, vil støvemissioner fra kørsel på Sanderødgård mindskes væsentligt, ligesom der på vestsiden langs den nye primære kørevej vil blive etableret et plantebælte af stedsegrønne planter, som kan forebygge støvspredning fra genbrugsaktiviteterne. Maskiner til sortering og nedknusning af materialer er udstyret med dyser, som kan befugte materialerne, hvis der konstateres en væsentlig støvemission fra processerne. 9.4 Overvågning Det skønnes ikke nødvendigt med særlig overvågning af emissioner i form af drivhusgasser eller støv fra Sanderødgård. Emissionerne dannes på et stort åbent areal med stor afstand til nærmeste naboer, hvorfor luftkvaliteten ikke vurderes at blive påvirket mærkbart ved naboejendomme. Støvemissioner er meget synlige, og der forefindes instruks til personalet om, at bruge vandvogn ved væsentlig støvdannelse. 9.5 Opsummering Luftemissionen med gasser og partikler fra driften af Sanderødgård er ud fra overslagsmæssige beregninger vurderet til at svare til 4 lastbilers årlige emissioner. Dette vurderes ikke at ville påvirke omgivelserne mærkbart. Spredningen af støv har igennem årene været bekæmpet tilfredsstillende gennem vanding af køreveje. Med etablering af ny kortere kørevej, hvor der etableres tæt plantebælte langs vejen og med etableringen af en ny vold langs nordskellet, vil spredningen af støv blive yderligere reduceret i forhold til nuværende drift. 72

73 Bilag 1 - Side -73 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 10 Trafik til og fra Sanderødgård Der foretages ikke opgørelser af fordelingen af trafikken til og fra Sanderødgård på henholdsvis råstofaktiviteter og genbrugsaktiviteter, idet påvirkningen af trafik i omgivelserne er uafhængig af typen af gods. Trafikken til og fra Sanderødgård vurderes herved alene som den kumulative trafik. Oversigtsforholdene ved udkørslen fra Sanderødgård er gode, idet Hornbækvej på denne strækning er relativ flad, ligesom der kun er svag krumning af vejbanen, så trafik på Hornbækvej kan ses til begge sider over en længere vejstrækning. Den samlede trafik til og fra Sanderødgård vurderes til at være op til 50 lastbiler om dagen ved 250 åbningsdage om året. Heri er der indregnet returkørsler, hvor det er vurderet, at returlæs har reduceret antallet af lastbiler med % i forhold til tom kørsel den ene vej. Ved større anlægsarbejder i omegnen til Sanderødgård, kan der undtagelsesvis være behov for kortvarig øgning af antallet af transporter til det dobbelte. Dette vil forud blive ansøgt hos tilsynsmyndigheden. Tidligere var antallet af kørsler højere, men en øget grad af behandling af bygningsaffald ved kilden, samt bedre lastvogne med større nyttelast reducerer til stadighed antallet. Udover lastbiltransporter forekommer der trafik med varevogne samt personbiler med trailere. Afhængigt af markedsforholdene vil der være forskelle over året og forskelle fra år til år. Således viser erfaringer, at der i enkelte tilfælde, hvor der leveres råstoffer eller genbrugsmaterialer til større anlægsarbejder, kan der være behov for det dobbelte antal lastbiler pr. dag. Under disse kampagner vil gennemsnitsvægten for lastbiler være op til 30 t Trafik på Hornbækvej Den gennemsnitlige trafik (årsdøgntrafikken, ÅDT) på Hornbækvej var 5000 køretøjer pr. døgn i 2012, heraf var 400 køretøjer over 5,8 m. Indgår den eksisterende kørsel til og fra Sanderødgård i denne opgørelse, vurderes den tunge trafik til og fra Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter at udgøre ca. 12,5 %, når returkørsler er medregnet. Den tunge trafik til og fra Sanderødgård dominerer herved ikke den tunge trafik på Hornbækvej. Hornbækvej kan karakteriseres som en relativ trafikeret vej, og på strækningen i sydlig retning, hvor den overvejende del af trafikken til og fra Sanderødgård kommer fra, er der ingen større eller mindre byer som passeres frem til krydset Hornbækvej og Esrumvej, hvor trafikken til og fra Sanderødgård deles alt efter destination. Trafikken til og fra Sanderødgård vurderes på den baggrund ikke at udgøre en uacceptabel og markant påvirkning af det samlede trafikbillede. 73

74 Bilag 1 - Side -74 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 11 Kortlægning efter jordforureningsloven Hele Sanderødgård (matr.nr. 1 og 4f Bistrup By, Tikøb) er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 (V1), som omfatter arealer som er muligt forurenede. Ejendommen er kortlagt på baggrund af tilkørt jord, som kan være forurenet samt område der har været benyttet til sortering af slagger (figur 18). Jorden blev tilført inden forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave trådte i kraft. Kortlægningen betyder bl.a., at der ikke kan foretages indvinding af råstoffer før registreringen er ophævet, hvilket først kan ske, når undersøgelser har godtgjort, at arealerne ikke er forurenede over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Hvis der i forbindelse med undersøgelser på arealerne konstateres jordforurening, vil denne forurening skulle fjernes for at kortlægningen kan ophæves. En fjernelse (oprensning af arealet) forudsætter, at der kan opnås tilladelse hertil efter jordforureningslovens 8. Et oplæg til undersøgelser skal godkendes af Region Hovedstaden. Et område centralt på Sanderødgård har tidligere været benyttet til sortering af forbrændingsslagger, hvilket har forurenet den øverste del af stabilgrusbelægningen. Mod syd og vest på Sanderødgård er der frem til ca. år 2000 tilført jord til råstofgraven, og hele det opfyldte areal må påregnes at være forurenet, da tilførsel af jord er sket i en periode, hvor der ikke var samme fokus på jordforurening, og hvor jorden ikke blev analyseret eller i det mindste kun blev sparsomt analyseret (figur 18). Den fremtidige råstofindvinding skal bl.a. ske på et område, hvor der blev påbegyndt tilførsel af jord i den sidste tid med jordtilførsel. Foreløbige undersøgelser peger på, at det drejer sig om ca m 3 jord, og enkelte analyser af jorden tyder på, at den tilførte jord er ren, men der skal gennemføres yderligere undersøgelser. Oplæg til undersøgelser skal godkendes af Region Hovedstaden Ophævelse af kortlægningen Der er i 2010 foretaget en forundersøgelse af de dele af de arealer, der fremadrettet bliver berørt af råstofindvindingen. På baggrund af forundersøgelserne har Region Hovedstaden og Helsingør Kommune i november 2010 godkendt et oplæg til videre undersøgelser og handlingsplan for undersøgelser af området. Undersøgelserne og handlingsplanen havde til hensigt, at få en 8 tilladelse til at fjerne de forurenede materialer og få ophævet jordforureningslovens V1 kortlægning. Da der er gået fire år siden oplægget til videre undersøgelserne blev godkendt af Region Hovedstaden og Helsingør Kommune genfremsendes oplægget til fornyet sagsbehandling. De videre undersøgelser forventes iværksat i foråret 2015 og vil omfatte udtagning af jordprøver på arealer, hvor der igennem årene har foregået behandlingsaktiviteter med risiko for forurening af jorden. På arealer, hvor der ikke har foregået potentielt forurenende aktiviteter, skal der redegøres nærmere for arealernes hidtidige anvendelse for at dokumentere dette. 74

75 Bilag 1 - Side -75 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Sanderødgård Figur 18: Hele ejendommen for Sanderødgård er kortlag på V1, som muligt forurenet efter jordforureningsloven. På kortet ses med hvid streg de opfyldte områder, hvor der er tilført jord som kan være forurenet samt slaggedepot. Med rødt ses placering af moniteringsboringer ud mod Gurre Å. 75

76 Bilag 1 - Side -76 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Jordhåndtering Der vil ikke blive tilført jord til efterbehandling på Sanderødgård, og påvirkningerne af jord- og grundvand fra de tidligere aktiviteter, vil ikke blive berørt af den videre drift af virksomheden. Overjord fra områder til råstofindvinding, der konstateres at være ren jord vil blive tilført arealerne mod nordvest på Sanderødgård, hvor råstoffer er færdigindvundet, jf. bilag 5A. Området for jordtilførsel er også omfattet af V1 kortlægning, og denne kortlægning vil skulle ophæves forud for opbygning af depot for overjord jf figur 5 (bilag 2). Undersøgelser og eventuel oprensning gennemføres derfor sideløbende med ophævelse af kortlægning på de arealer, som skal udgraves. Oplægget til og gennemførelse af supplerende undersøgelser medtager også arealerne, hvor den rene overjord skal bortskaffes. I forbindelse med etablering af boringer til pejling af grundvandsstanden ud mod Gurre Å vil der kunne udtages prøver til analyse for eventuel forurening af grundvandet fra den tidligere tilførte jord, men dette berører ikke den fremadrettede drift. Opsummering En forudsætning for at kunne inddrage nye arealer til råstofindvinding og til placering af overskudsjord internt på Sanderødgård vil være, at den nuværende V1 kortlægning ophæves og at der meddeles 8 til fjernelse og håndtering af eventuel forurenet jord. Disse tilladelser vil først kunne meddeles, når der foreligger en tilstrækkelig dokumentation for, at de omhandlede arealer overholder jordkvalitetskriterierne, eventuelt efter forudgående oprensning af forurenede jordpartier. 76

77 Bilag 1 - Side -77 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 12 Øvrige miljøforhold 12.1 Kulturhistorie og arkæologi Området på og omkring Sanderødgård er gennemgået for kulturhistoriske træk og arkæologi på Kulturstyrelsens hjemmeside, ligesom Helsingør Museerne er hørt om særlige kulturhistoriske træk i og omkring Sanderødgård. Der er ikke registreret arkæologiske fund og fortidsminder på eller omkring Sanderødgård, ligesom der ikke er knyttet særlig kulturhistoriske træk til Sanderødgård ud over råstofindvindingen. Grusgraven afgrænses mod en del af sydsiden af to adskilte beskyttede jorddiger. Digerne er skabt ved opskubning af overjord i forbindelse med råstofindvindingen i 1970 erne. Digerne blev administrativt udpegede i 1990 erne på baggrund af luftfoto. Dige op til sommerhusområdet mod vest. Jorddigerne er tydelig markerede, men indgår hvad flora og fauna angår, i vurderingen af det tilstødende overdrev. Det vurderes, at jorddigerne mod syd ikke vil blive berørt af aktiviteterne på Sanderødgård, da de fremtidige aktiviteter ligger mere end 100 m fra digerne. Der er ingen fredninger på eller omkring Sanderødgård. Der er ikke fredsskov på Sanderødgård, men dele af ejendommen mod sydøst er omfattet af skovbyggelinje. Den videre drift af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsindustri vil ikke berøre skovbyggelinjen (Figur 19). 77

78 Bilag 1 - Side -78 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Figur 19: Skovbyggelinje Vurdering af virkninger, afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Det vurderes, at der ikke vil være betydende arkæologiske eller kulturhistoriske træk, som vil blive berørt ved en fortsat indvinding af råstoffer eller forsat drift af genbrugsaktiviteterne. Der vurderes derfor ikke at være behov for et overvågningsprogram til at følge udviklingen Materielle goder Idet den fremtidige drift foregår uden væsentlige ændringer, herunder for lejemålene i de overskydende bygninger i tilknytning til serviceområdet, er der ikke identificeret relevante materielle goder som påvirkes Vandindvinding Der har fra før RGS90 overtog Sandrødgård i 1992 været foretaget sprinkling af køreveje og oplagspladser i tørre perioder. Vand til sprinkling oppumpes fra et mindre vandhul øst for pladsen, nærved hvor knuseanlægget opstilles jf. figur 17 i afsnit 8. Helsingør Kommune ansøges om tilladelse til efter vandforsyningsloven til indvinding af vand til støvbekæmpelse fra eksisterende vandhul. 78

79 Bilag 1 - Side -79 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 12.4 Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Indvinding og transport af råstoffer samt behandling af affald medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet og bidrager derfor til øget udledning af CO 2. Omvendt kan en lokal forsyning med råstoffer bidrage til at reducere behovet for transport. Projektet yder et væsentligt bidrag til genbrug af bygningsmaterialer og derved reduceres forbruget af primære råstoffer. Sanderødgård ligger ca. 5 km fra Helsingør og knap 15 km fra Hillerød og Hørsholm, hvor den største del af affaldet til Sanderødgård stammer fra og hvor afsætningen af grus sker. Der er ikke lavet beregninger over, hvor meget større transportarbejdet vil blive, hvis affaldet skal tilføres andre lignende anlæg, eller hvis råstofferne skal hentes andre steder. Der er ikke anlæg med en tilsvarende kapacitet i området, så egentlige beregningninger er vurderet unødvendig at udføre. Der er enkelte andre råstofgrave i området, hvorfor råstoftransporten til f.eks. Helsingør og Hillerød ikke vil øges, men råstoffer er en begrænset ressource i Nordsjælland, hvorfor det vurderes af væsentlig betydning, at eksisterende ressourcer udnyttes optimalt Rekreative interesser Områdets rekreative interesser knytter sig især til sommerhusområdet Dale syd for Sanderødgård, men vest for Gurre Å ligger også Helsingør Golfklubs bane. Som det fremgår af tidligere afsnit, så viser beregninger af støjudbredelsen (afsnit 7), at vejledende støjgrænser vil blive overholdt i omgivelserne ud fra kumulative beregninger af støjudbredelsen. I afsnit 6 vurderes det, at størstedelen af faunaen vænnes til rutinemæssige aktiviteter, og at der ikke ved den hidtidige drift af såvel råstofaktiviteter som genbrugsaktiviteter er observeret negative påvirkninger af faunaen. Den kumulative påvirkning på de rekreative interesser skal ses i relation til, at en mindre aktivitet, ved kun den ene aktivitet i drift, stadig vil være industrielle aktiviteter på området. Som anført tidligere giver begge aktiviteter anledning til samme type emissioner, og det vurderes, at der kun er en marginal merbelastning ved drift af begge aktiviteter frem for kun den ene aktivitet. Den videre drift af Sanderødgård vurderes herudfra, samlet set, ikke at ville påvirke de nuværende rekreative interesser. 79

80 Bilag 1 - Side -80 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Efterbehandling Området omkring Sanderødgård indgår i den del af Helsingør kommunes naturnetværk, der benævnes Bistrupområdet. Efter afsluttet råstofindvinding, hvor Sanderødgård efterbehandles som et varieret landskab med sø i udgravningen, udsigtsbakken mod nordvest og sletten mod syd, vurderes området at blive et væsentligt element i kommunens naturnetværk. Der kan etableres et stisystem i området, og ud over naturvandringer vil området kunne indrettes med hytter til overnatning, naturlegeplads, motionssti, kælke- og skispor i bakken, primitiv lejrplads mm. Denne mere detaljerede udnyttelse af det efterbehandlede område er ikke vurderet i denne VVM-redegørelse, idet spørgsmålet om arealernes efterfølgende anvendelse kan bero på afståelser og tilladelser, som der ikke kan tages stilling til på nuværende tidspunkt. Et udkast til efterbehandlingsplan er vedlagt i bilag 11 og omtalt i afsnit 4. Efterbehandlingsplanen er udarbejdet så området, kan udnyttes bredt til en række mulige rekreative anvendelser Vurdering af virkninger, afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Ved efterbehandling af området udlægges områderne til naturarealer evt. med pleje i form af afgræsning af arealerne. Det vil være grundejer, som skal forestå arealernes pleje. Samtidigt kan der etableres vandrerstier. Samlet vurderes det at ville forøge områdets rekreative værdi væsentligt. Det vurderes, at der i forbindelse med den løbende drift ikke er behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning af aktiviteterne frem til færdiggravning af Sanderødgård ud over de foreslåede initiativer i afsnit 7 om støj, afsnit 8 om moniteringsboringer og afsnit 9 om luft og klima. Efterbehandlingsplanen vil ske løbende efterhånden som der indvindes. Region Hovedstaden er myndighed for at tilse, at det sker ud fra den fastlagte godkendte efterbehandlingsplan Forbrug af ressourcer og produktion af affald Sanderødgård sorterer og neddeler store affaldsmængder med henblik på nyttiggørelse og genererer i sig selv kun mindre mængder affald. Virksomheden er miljøcertificeret, og arbejder løbende på, at forbedre driften efter principperne om renere teknologi, hvilket konkret betyder, at der skal udsorteres mest muligt af affaldet til genanvendelse, samt at der ved udskiftning af maskiner og udstyr og ved valg af fast maskinleverandør på indlejede maskiner, indgår lavt brændstofforbrug og lavt støjniveau som vigtige parametre. 80

81 Bilag 1 - Side -81 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forbrug af råvarer og hjælpestoffer samt produktion af affald er gjort op ud fra oplysninger fra virksomheden Brændstof Det årlige brændstofforbrug til maskiner forventes at være omkring l. Dertil kommer smøreolie, oliefiltre mv. Brændstof opbevares indendørs i typegodkendte tanke på serviceområdet og på det asfalterede Område A (bilag 2). Der er støbt gulv uden afløb under indendørstankene. Brændstof og olietanke håndteres ikke i gravefelterne for råstofindvinding Affald Fra oparbejdningen af affald er der en rest tilbage, som udgør mindre end 10 % af de tilførte affaldsmængder i form af brændbart affald og opfej til deponi. Affaldsfraktion fra produktionen er brugte oliefiltre kontoraffald og dagrenovation, som samles indendørs i container, samt mindre mængder jern fra maskinreparation. Spildolie opbevares i typegodkendt tank indendørs og afhentes løbende af Avista Oil Vandforbrug Der vil ikke ske ændringer i vandforsyningen på Sanderødgård. Der anvendes vandværksvand til sanitære formål og til vask af maskiner i serviceområdet. Til vanding af veje og materialer i tørre perioder, herunder ved nedknusning af materialer, anvendes vand fra mindre vandhul (markeret på figur 17). Der anvendes ca. 500 m 3 årligt. Indvinding er omfattet af tilladelse efter Vandforsyningsloven som meddeles af Helsingør Kommune. Der foreligger ikke målinger af det præcise vandforbrug, og vandforbruget kan ikke opdeles på henholdsvis råstofaktiviteter og genbrugsaktiviteter BAT (Best Available Technology) Der er ikke specifikke BAT- noter (Best Available Technology) på den type aktiviteter, der foregår på Sanderødgård. RGS90 er miljøcertificeret og har herigennem forpligtet sig til løbende at skabe miljøforbedringer i sin produktion. Vurderingen af, hvor i produktionen der kan skabes forbedringer, skal ske på alle miljøparametre. Det fremgår af miljøpolitikken for RGS90, at parametre som lavt støjniveau, lavt ressourceforbrug og lave emissioner i forbindelse med anvendelse af energi skal prioriteres højt i alle grene af virksomheden, og det gælder herved såvel for råstofindvinding som ved behandling af affald. Dette er i tråd med generelle BAT-noter. Ved behandling af affald fra virksomheder er der gennem de senere år foretaget en sortering i stadig flere affaldsfraktioner, hvilket har øget genanvendelsen og mindsket 81

82 Bilag 1 - Side -82 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg de relative mængder til deponi og forbrænding. I dag går således mindre end 3 % af det modtagne affald til deponi Befolkning og sundhed Der er foretaget en kvalitativ vurdering af virkningen af Sanderødgårds samlede miljøeffekter på befolkning og sundhed. De mulige virkninger på befolkning og sundhed er belyst og vurderet ud fra konsekvensvurderingerne af de forskellige miljøtemaer, herunder rekreative forhold, støj og vibrationer samt luft og klima. De miljøeffekter, som i værste fald vil kunne have en negativ virkning på befolkning og sundhed, vurderes at være: Visuel forstyrrelse og barriere for rekreativ udnyttelse Støj Støv og luftforurening. Ved indkørslen til Sanderødgård ligger flere boliger indenfor en afstand på mindre end 100 m, der bliver berørt af trafik til og fra virksomheden, og herudover er nærmeste ejendom beliggende ca. 150 m mod NV for den kommende placering af overjord og knap 300 m fra øvrige aktiviteter. Syd for virksomheden i en afstand på ca. 250 m ligger sommerhusområde samt enkelte fritliggende boliger. Sommerhusområdet rummer ca. 100 sommerhuse Vurdering af virkninger Som beskrevet tidligere, så vil driften af råstofindvindingen og genbrugsaktiviteterne kunne overholde gældende miljønormer. Det er i sig selv ikke en garanti for, at ingen naboer vil føle sig generede, idet de danske normer er fastsat ud fra, at langt hovedparten af befolkningen ikke vil føle væsentlige gener. Mange af aktiviteterne foregår nede i de tidligere udgravede områder, hvor de omkringliggende skrænter vil skærme for disse aktiviteter, og aktiviteterne på plateauet mod nord afskærmes af ny vold. De beregnede støjniveauer ved de nærmeste boliger er foretaget ud fra, at de mest støjende driftssituationer er i drift samtidig. Dette er langt fra tilfældet i de fleste af årets driftsdage, og med nyere mere effektive knuseanlæg, vil den mest støjende driftssituation, i stedet for som tidligere at foregå ca. 2 dage pr, uge, fremover forekomme i gennemsnit ca. 1 dag pr. uge (men i kampagner over flere dage). Støjniveauer i omgivelserne vil i den overvejende del af året herved være væsentlig lavere end vejledende grænseværdier tillader. En undtagelse herfra er i de korte kampagner i foråret, hvor der afgraves overjord, som skal dumpes i det allerede udgravede nordlige område. Denne aktivitet kan ikke af- 82

83 Bilag 1 - Side -83 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg skærmes, og der vil derfor være et højere støjniveau disse dage. Det vurderes, at der årligt i de kommende 8 år vil være behov for afrømning af overjord svarende til to uger hvert andet år Afværgeforanstaltninger og overvågning Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i forbindelse med projektets miljøpåvirkning af befolkningen og befolkningens sundhed ud over tidligere beskrevne tiltag overfor støj og støv Afledte socioøkonomiske virkninger Vurdering af virkninger Vurderingen af de afledte socioøkonomiske virkninger er foretaget som en vurdering af, om projektets miljøpåvirkninger har en økonomisk betydning for de mennesker, der bor eller driver erhverv i umiddelbar nærhed af Sanderødgård. De mulige afledte socioøkonomiske virkninger er belyst og vurderet ud fra de erhvervsmæssige interesser der knytter sig til råstofindvindingen og genbrugsaktiviteterne Naboforhold Det vurderes, at miljøkonsekvenserne ved fortsat drift af Sanderødgård ikke vil påvirke ejendoms- og huspriserne i området i negativ retning. Grusgraven har eksisteret siden omkring 1968, så ejere i sommerhusområdet og omkringliggende ejendomme har haft kendskab til virksomhedens eksistens inden erhvervelse, og virksomhedens aktiviteter er rykket længere væk og ligger mere afskærmede end tidligere. Det kan ikke udelukkes, at ophør af aktiviteterne, med deraf afledt efterbehandling af området til naturområde, vil have en vis positiv virkning på priserne for de sommerhuse, der ligger ud mod grusgraven. Der forventes derudover ikke nogen væsentlig påvirkning af ejendomspriserne i området Samfundsværdi Det fremgår af Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden /1/, at formålet med fastlæggelse af retningslinjer for udpegning af råstofområder er at give råstofindvinding højeste prioritet inden for de udpegede graveområder. Det betyder, at en råstofansøgning ikke vil kunne afvises med hensyn til andre generelle interesser såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi, natur eller landskabsinteresser, grundvand eller fremtidig byudvikling. I den udlagte graveområde er det vurderet, at der kan indvindes ca. 0,6 mill. m 3 sand og grus. 83

84 Bilag 1 - Side -84 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Råstofferne kan derved vurderes som en begrænset ressource, hvor det er vigtigt, at udnytte de tilgængelige råstoffer i graveområderne optimalt. Sanderødgård betjener hovedsageligt lokalområdet med råstoffer, hvilket sammen med de 2 øvrige grusgrave i kommunen er med til at sikre, at der er en lokal råstofforsyning, som mindsker transportafstanden. Det er en miljømæssig fordel, men vurderes også at have en væsentlig økonomisk betydning for området. På Sanderødgård, der er kommunens største affaldsbehandler for erhvervsaffald, er der tillige mulighed for aflevering af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med afhentning af grus, hvilket yderligere sparer transportarbejde. Selv uden returlæs vurderes det, at der er væsentlige besparelser relateret til transportarbejdet i forbindelse med affaldsbehandlingen. Isoleret set beskæftiger Sanderødgård 6-7 medarbejdere, men det vurderes, at der er væsentlige afledte effekter på erhvervslivet i området. Mest direkte er der positive effekter for det lokale vognmandserhverv, men også for bygge- og anlægsbranchen vurderes de positive effekter mærkbare Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Der vurderes, at der ikke forekommer væsentlige negative socioøkonomiske virkninger ved en videreførelse af Sanderødgård, og det vurderes i forlængelse heraf, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning. 84

85 Bilag 1 - Side -85 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 13 Alternativer Der blev ikke under debatten i idéfasen peget på konkrete alternativer til driften af Sanderødgård, men det er generelt bemærket, at genbrugsvirksomheden hører hjemme i et erhvervsområde. Der er andre råstofgrave i området, men et stop for indvindingen af råstoffer vil føre til, at disse ressourcer hurtigere tømmes, hvorved der skal findes nye alternativer. Ifølge råstofplanen fra Region Hovedstaden /1/ er der udlagt graveområder, som indeholder ressourcer til 14 års forbrug i regionen, og der er ikke udpeget større potentielle nye graveområder i og omkring Helsingør. Belysning af alternativer er vurderet til, at skulle omfatte 0 alternativet, som belyses ud fra 2 vinkler. Dels belyses konsekvenserne for lokaliteten Sanderødgård, og dels belyses konsekvenserne for det omkringliggende område. Endvidere belyses muligheden for placering af genbrugsvirksomheden i et erhvervsområde Placering i erhvervsområde Ved en placering af genbrugsvirksomheden i et område udenfor en råstofgrav, vil synergieffekten ved samdrift ikke kunne opnås, ligesom en råstofgravs naturlige afskærmning mod omgivelserne ikke vil være til stede. Genbrug af især bygge- og anlægsaffald er en virksomhedstype, der i kraft af støj- og støvemission har behov for, at der enten er en effektiv afskærmning af virksomheden eller at der er store afstande til nærmeste naboaktiviteter. Helsingør Kommunes større erhvervsområder, hvor der endnu er ledige grunde, er lokaliseret i Helsingør Øst området omkring Energivej, Støberivej og Ole Rømersvej i kommuneplanområderne E37 og E31. Her vil kun et areal for enden af Støberivej i lokalplanområde E31 have den nødvendige størrelse. Kommuneplanområde E31 er udlagt til industri med beliggenhedskrav, men huser i dag kontorvirksomheder, trykkerivirksomhed, bilforhandlere, servicevirksomhed indenfor sundhedsområdet mm. samt flere beboelser, hvorved området mere har karakter af område for lettere erhverv med enkelte boliger tilknyttet. Det vurderes, at området ud fra den reelle anvendelse i dag, ikke er velegnet til at placere en større genbrugsvirksomhed med store udendørs aktiviteter og større oplagspladser i erhvervsområdet. Der er ikke lokaliseret andre større erhvervsområder i Helsingør Kommune eller i områder, der grænser op til kommunen. 85

86 Bilag 1 - Side -86 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Samlet vurderes det, at det ikke er muligt at lokalisere en større genbrugsvirksomhed til modtagelse og behandling af bygge- og anlægsaffald samt tørt industriaffald i et eksisterende erhvervsområde i Helsingør Kommune eller i naboområder til Helsingør alternativet Virksomheden 0-alternativet er den situation hvor det heri beskrevne projekt ikke gennemføres. Det følger derfor, at der ikke opnås tilladelse til færdiggravning af ressourcen i Sanderødgård Grusgrav, hvorved råstoffer i givet fald skal hentes et andet sted, samt at der ikke længere vil være et center til oparbejdning af erhvervsaffald i området omkring Helsingør, jf. ovenstående. Såfremt erhvervsaktiviteterne ved Sanderødgård ikke videreføres, vil arealerne skulle efterbehandles senest 1. sep i overensstemmelse med den nugældende efterbehandlingsplan, dvs. 1 år efter at tilladelsen til råstofindvinding udløber. Efterbehandlingen vil bestå i at regulere skrænthældninger til anlæg ikke stejlere end 2 og med udlægning af muld, så arealerne kan anvendes til jordbrugsformål eller til rekreative formål. Der henligger ikke jorddepoter til en yderligere efterbehandling ligesom der ikke må tilføres jord udefra i henhold til jordforureningslovens 52. En lukning af virksomheden vil endvidere betyde, at tekniske anlæg, fundamenter, skure, maskiner mv. vil blive fjernet fra områderne, hvilket dog ikke gælder bygningerne i serviceområdet. Disse vil blive anvendt efter de muligheder, der er ved salg eller udlejning Lokalområdet Sanderødgård betjener lokalområdet med råstoffer og muligheden for aflevering af de store mængder erhvervsaffald, er den størst affaldsbehandler i området. Isoleret set beskæftiger Sanderødgård 6-7 medarbejdere, men det vurderes, at der er væsentlige afledte effekter for erhvervslivet i området. Mest direkte er der positive effekter for det lokale vognmandserhverv, men også for bygge- og anlægsbranchen vurderes de positive effekter meget mærkbare. En lukning af Sanderødgård vil, udover at medarbejderne mister arbejdet, betyde, at affaldet skal afleveres længere væk, hvilket vil betyde en øget transportmed øget brændstofforbrug og øget miljøbelastning, ligesom omkostningerne til affaldsbortskaffelsen vil stige. I dag vil det være muligt at hente råstoffer indenfor omtrent samme afstand, men råstoffer vurderes at være en begrænset ressource, hvorfor det vurderes, at ekstra transportarbejde i forbindelse med levering af råstoffer i lokalområdet, vil blive påkrævet indenfor en kortere årrække. 86

87 Bilag 1 - Side -87 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg For bygge- og anlægssektoren kan aflevering af affald ofte kombineres med, at medtage råstoffet til det igangværende projekt, hvilket såvel miljømæssigt som økonomisk er en yderligere fordel. Samlet set vurderes det, at der ikke er miljø og samfundsøkonomisk fordelagtige alternativer til den fortsatte drift af Sanderødgård, og at en lukning af Sanderødgårds aktiviteter vil påvirke kommunens erhvervsliv og borgere negativt. 87

88 Bilag 1 - Side -88 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 14 Opsummering Dette kapitel opsummerer de afværgeforanstaltninger, der er foreslået samt foretager en samlet vurdering af de påvirkninger en videreførelse af aktiviteterne på Sanderødgård vil få på omgivelserne Færdiggravning og efterbehandling Under færdiggravningen og efterbehandlingen vil der blive gennemført en række tiltag, der reducerer virkningerne på miljøet: Landskab Terrænreguleringen i efterbehandlingen af området sikrer, at den fremtidige landskabsform tilpasses det lokale bakkede landskab, formet af istiden, uden at det søges skjult, at der er tale om en tidligere råstofgrav. Friholdelse af store dele af grusgraven for opvækst af træer og buske sikrer, at det karakteristiske landskab fremstår markant i lokalområdet. Geologi Ved efterbehandlingen undersøges muligheden for at bevare grusskrænter, der dels blotlægger et typisk geologisk profil i området, og dels sikrer, at et kulturhistorisk spor af grusgravningen, der har været så almindelig i området, bevares for eftertiden. Grundvand og drikkevand For at minimere risikoen for grundvandsforurening mest muligt er brændstoftanke samt containere til brugte oliefiltre og spildolie placeret oven for udgravningen i serviceområdet. Endvidere vil der fortsat ikke blive behandlet farligt affald på Sanderødgård, som vil kunne true grundvandskvaliteten. Der vil ikke blive anvendt gødning eller pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer af såvel hensyn til natur, som af hensyn til beskyttelse af grundvand og overfladevand. Natur, flora og fauna Der vil ved efterbehandlingen bevares arealer med sandet/gruset råjord uden udspredning af muld for at give optimale muligheder for en vegetationsudvikling som næringsfattigt overdrev. Bevaring af de stejle, østvendte skrænter og nye skrænter mod nord vil forsinke tilgroning og muligvis gøre det muligt for digesvale at yngle i den efterbehandlede grav. Støj og vibrationer Arbejdstiden er begrænset på Sanderødgård for hhv. råstofindvinding og genbrugsaktiviteter (se afsnit 3 om driftstider). 88

89 Bilag 1 - Side -89 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Neddeler til beton og asfalt vil blive indlejet med støjdæmpede gummitransportbånd, og neddeling vil fortsat blive afskærmet af lager af knuste materialer. Neddeler og anlæg til harpning af jord vil blive afskærmet af volde. De ældre Power Screen anlæg og Doppstad anlæg er udtaget af drift og nyere og mere lydsvage typer indkøbes eller indlejes. Luft og klima Sanderødgård vil fortsætte hidtidig praksis med at sprinkle mindst to gange om dagen i tørre perioder for at reducere støvdannelsen samt støvdæmpe. Emissioner til luften er så begrænsede, at yderligere afværgeforanstaltninger ikke vurderes nødvendige. Kulturhistorie, geologi og arkæologi Der har gennem årene været gravet grus mange steder i lokalområdet, og grusgravning er et vigtigt element i lokalhistorien. Som en del af efterbehandlingsplanen vil der blive bevaret en graveskrænt, hvor den lokale geologi kan ses i eftertiden. Befolkning og sundhed Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i forbindelse med projektets miljøpåvirkning af befolkningen og befolkningens sundhed. Afledte socioøkonomiske virkninger Der forventes ikke væsentlige afledte negative socioøkonomiske virkninger af projektet, og der vurderes derfor ikke behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning. De mere konkrete vilkår, til sikring af, at Sanderødgård ikke påvirker omgivelserne i uacceptabel grad, fremgår af udkast til tilladelser for driften af henholdsvis genbrugsvirksomheden og råstofindvindingen Det efterbehandlede område Efterbehandlingen skal sikre, at Sanderødgård ved nedlukningen efter endt råstofindvinding vil overgå til natur- og friluftsområde med forbud mod støjende fritidsaktiviteter. I det efterbehandlede område skal naturens udvikling mod overdrev fortsat sikres. Natur, flora og fauna Ved en videreførelse af Sanderødgård vil der ud fra retableringsplanen ikke blive benyttet gødning eller sprøjtemidler, så flora- og fauna vil variere efter jordens og arealernes forskellighed. Dette er vurderet at være med til sikre, at Sanderødgård efter endt råstofindvinding vil fremstå som et varieret og spændende naturområde. Grundvand Der vil ikke blive brugt gødning eller pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer. Det indgår som vilkår i råstoftilladelsen. 89

90 Bilag 1 - Side -90 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 14.3 Samlet vurdering af virkninger Sanderødgårds betydning i lokalområdet En kortlægning af råstofforekomsterne på Sanderødgård har vist, at der er en betydelig restressource i det i råstofplanen for Region Hovedstaden udlagte graveområde ved Bistrup. Samtidig er Sanderødgård områdets største modtager af erhvervsaffald, og der er en væsentlig synergieffekt i muligheden for at kunne levere råstoffer som returlæs i forbindelse med modtagelsen af affald. Sanderødgård vurderes herudfra at udgøre en væsentlig faktor i lokalområdets udvikling, og der er ikke identificeret virksomheder eller nye lokaliteter, der umiddelbart vil kunne udfylde den rolle, som Sanderødgård har i lokalsamfundet. Sanderødgård har eksisteret som råstofgrav i knap 50 år og som affaldsmodtager i knap 40 år, og hovedparten af de samlede aktiviteter foregår i dag dybt i terrænet, og dermed godt afskærmede mod naboer og Gurre Å dalen. Samtidig er der i dag relativ stor afstand til naboer, idet områderne mod sydøst og syd igennem 1980 erne og 90 erne er fyldt op med jord, og i dag henligger som højtliggende kulturpåvirkede overdrevsområder. Det er herudfra vurderet, at den fortsatte drift af Sanderødgård ikke vil betyde en negativ påvirkning på de omkringliggende ejendommes salgsmuligheder i forhold til den effekt, som lokaliseringen af Sanderødgård har haft i de seneste år Påvirkning af omgivelserne Der er ikke identificeret samlede kumulative påvirkninger fra en videre drift af Sanderødgård, som vurderes at udgøre en uacceptabel påvirkning af omgivelserne eller kummulative uacceptable påvirkninger i forhold til nærliggende aktiviteter. Beregninger af støjudbredelsen viser, at vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt i de mest støjende driftssituationer, hvilket vil forekomme i kampagner med beton og stenknusning, der i gennemsnit over et år vil forekomme i maksimalt 20 % af driftstiden. Det er om de enkelte mulige påvirkninger konkluderet at: De tidligere opfyldte og retablerede områder på Sanderødgård udgør kulturpåvirkede naturområder, som ikke vurderes at ville blive påvirket yderligere ved den ændring af driften, som inddragelse af nye områder og omflytning af aktiviteter vil indebære Støjpåvirkningen af omgivelserne vil ikke falde i forhold til den hidtidige drift, men påvirkningstiden fra de perioder, hvor den maksimale støj vil forekomme, vil blive halveret 90

91 Bilag 1 - Side -91 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Vejledende grænseværdier for støj vil kunne overholdes under mest støjende driftssituationer. I korte kampagner ca. hvert 2. år, hvor der skal foregå afrømning af overjord fra nye graveetaper, vil de vejledende støjgrænser for sommerhusene dog ikke blive overholdt. Trafikken til og fra Sanderødgård foregår på større veje, som er udlagt for tung trafik, og hvor trafikmængden ikke påvirkes signifikant af trafikken til og fra virksomheden Der er truffet foranstaltninger, så kvaliteten af grundvandet ikke vurderes at blive påvirket negativt af de samlede aktiviteter, og hvor beregninger af variationer af grundvandsstanden viser, at omkringliggende recipienter ikke bliver negativt påvirkede Væsentligste aktiviteter foregår dybt i terræn og dermed delvis afskærmet fra vindpåvirkninger. Aktiviteterne foregår med befugtning både under forarbejdning og under flytning af materialer, så omgivelserne vurderes ikke at blive påvirkede af støv Der vil foregå en opgravning af jordforurening på de kommende indvindingsarealer fra tidligere aktiviteter (slagge). Det vil være en forudsætning for fortsat råstofindvinding, at kortlægningen efter jordforureningsloven ophæves på de arealer, som berøres af den fortsatte indvinding Efterbehandlingen vil blive udført, så området vil udgøre et spændende element i Helsingør Kommunes friluftsnetværk og naturområderne i området.. Der vil ikke foregå støjende fritidsaktiviteter i henhold til efterbehandlingsplanen. Samlet vurderes det ud fra ovenstående delkonklusioner, at den samlede drift af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg vil kunne overholde gældende miljønormer og grænseværdier, og at projektet ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. 91

92 Bilag 1 - Side -92 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 15 Manglende viden Vidensgrundlaget i denne VVM-redegørelse og miljørapport vurderes at være tilstrækkeligt til at vurdere de miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved gennemførsel af projektet, dvs. videreførelse af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter. 92

93 Bilag 1 - Side -93 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 16 Referencer /1/ Region Hovedstaden: Råstofplan /2/ Region Hovedstaden: Miljøvurdering af Råstofplan /3/ Danmarks Miljøportal: /4/ Falkenberg A/S: RGS 90, Råstofkortlægning på ejendommen Hornbækvej 657, Bistrup, 3100 Hornbæk. August (Kan fås ved henvendelse til Region Hovedstaden). /5/ Dansk ornitologisk Forening DOFbasen: /6/ Fugle & Natur (hjemmeside): /7/ GEUS Geus Jupiter Database: /8/ Miljøministeriet Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. /9/ Miljøministeriet 2009b: Vejledning om VVM i planloven. Marts /10/ Miljøstyrelsen Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2. /11/ Miljøstyrelsen Danmarks Naturdata: /12/ Transportministeriet TEMA 2010 model til beregning af energiforbrug og emissioner for transport i Danmark: /13/ Miljøstyrelsen, Miljøprojekt, 526, 2000, Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet /14/ Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2011: Afgiftsfinansieret grundvandsforskning, redegørelse for Helsingør området. /15/ Geologisk Tidsskrift Weichsel istiden på Sjælland, P. Smed. /16/ Region Hovedstaden, 2008/2009. Potentialekort. /17/ MIM.dk, Vandrammedirektivet, Vandplaner

94 Bilag 1 - Side -94 af 260 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg /18/ Nyborg Kommune, Havneplads for håndtering af grus. Måling af luftkvalitet PM10, juni-august /19/ Bekendtgørelse nr af 16/ om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. /20/ Bekendtgørelse nr af 18/ om affald. /21/ Region Hovedstaden og Region Midtjylland Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, Rapport fase 2, november /22/ Region Hovedstaden Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk. Evalueringsrapport, marts /23/ Naturstyrelsen Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Om udpegning og administration af naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 94

95 Bilag 1 - Side -95 af 260 Bilag 1 Lovgrundlag og planproces Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter fik i 2009 meddelt tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer og videreførsel af genbrugsaktiviteter af Helsingør Kommune. På baggrund af en afgørelse truffet i Natur og Miljøklagenævnet den 18. november 2013 fandt nævnet, at tilladelsen til råstofindvinding og miljøgodkendelse til genbrugsaktiviteter samlet set var VVM pligtige. Samtidig blev de eksisterende råstoftilladelser og miljøgodkendelser ophævet, dog først med virkning fra 1. marts Helsingør Kommune påbegyndte i foråret 2014 VVM processen med en offentlig høring for indkaldelse af ideer og forslag (scoping) og fastlagde på den baggrund omfanget af indholdet i VVM redegørelsen. Ændring af myndighedskompetencen En ændring af råstofloven i medførte, at regionerne den 1. juli 2014 overtog myndighedskompetencen til at meddele indvindingstilladelse til råstofindvinding. Samtidig medførte en ændring af VVM bekendtgørelsen juni 2014, at regionerne blev myndighed for VVM redegørelser på råstofområdet (jf ), og Region Hovedstaden overtog dermed myndighedskompetencen for den påbegyndte VVM redegørelse for Sanderødgård. Natur og Miljøklagenævnet forlængede fristen for ophævelsen af råstoftilladelse og miljøgodkendelse til 1. september 2015 på baggrund af en henvendelse fra Region Hovedstaden. Høring af offentligheden VVM redegørelsen skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger jf. VVM bekendtgørelsens 6) 2. VVMredegørelsen for Sanderødgård vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside, i Helsingør Dagblad og sendt i offentlig høring hos de relevante parter fra 15. april 2015 til 11. juni Der kan indsendes bemærkninger og kommentarer i høringsperioden. På grundlag af den offentlige høring vil Region Hovedstaden vurdere de indkomne bemærkninger og eventuel justere VVM redegørelsen. VVM redegørelse, kommuneplantillæg og VVM tilladelse VVM redegørelsen for projektet bevirker, at Helsingør Kommune skal udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering, fordi ansøgningen om råstofindvinding er foretaget før 1. januar Når kommuneplantillægget er vedtaget kan Region Hovedstaden træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres jf. VVM bekendtgørelsens 7 2 og meddele VVM tilladelse. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet jf. planlovens Klager skal været indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen. En rettidig klage har ikke opsættende virkning, men Natur og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes. VVM tilladelsen erstattes i den konkrete sag af en tilladelse til råstofindvinding efter råstoflovens 7 og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33. Disse tilladelser kan påklages efter de respektive love. 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer. 2 Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 3 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 planloven

96 Bilag 1 - Side -96 af 260

97 Bilag 1 - Side -97 af 260

98 Bilag 1 - Side -98 af 260

99 Bilag 1 - Side -99 af 260

100 Bilag 1 - Side -100 af 260

101 Dansk Miljørådgivning A/S Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -101 af 260 Notat Feltundersøgelse af flora og fauna på Sanderødgård foretaget den 3. og 4. juni 2014 Indledning Vurderingen af flora og fauna på om omkring Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter har taget udgangspunkt i en opdeling af områderne på Sanderødgård ud fra historikken for råstofindvinding og efterbehandling. For omkringliggende områder er der foretaget en vurdering af, om områdernes beliggenhed i forhold til de fremtidige aktiviteter samt områdernes nuværende status kan blive væsentligt påvirkede af de fremtidige aktiviteter på Sanderødgård. Der er identificeret 6 delområder internt på Sanderødgård, jævnfør kort over de enkelte felter nedenfor, og 3 delområder udenfor ejendommen: 1. Overdrev vest og nordvest for kommende graveområde, overvejende beliggende på genopfyldt areal. Større område tæt på kommende aktiviteter, som vil være et bærende element i retableringsplanen. Feltet blev gennemgået for en nøjere vurdering. 2. Felt vest for tidligere udgravet og genopfyldt område ned mod Gurre Å. Gurre Å vurderes som mest betydende recipient og området langs åen er delvis uberørt og delvis det ældste retablerede område. Feltet blev gennemgået for en nøjere vurdering. 3. Nylig udgravet felt mod nordvest på matriklen, som påregnes opfyldt med overjord. Feltet blev gennemgået primært med henblik på fund af arter, som ikke blev fundet i delområde Randskov mod øst ud mod Hornbækvej, som alene er karakteriseret med plantearter. Det blev vurderet, at naturværdien er begrænset, og der blev ikke konstateret arter, som ikke var observeret i tidligere felter. 5. Skrænter i råstofgraven og plantebælte mod nord er alene gennemgået for arter, som ikke tidligere var fundet. 6. Undrsøgelsesfelt vest for værksted, hvor tagvand løber til 2 mindre søer, der er omfattet af NBL 3. Der blev søgt efter, men ikke fundet beskyttede arter i- og omkring søerne. Et lavtliggende område mod nord er ikke vurderet, da det rummer nedsivningsanlæg. 7. Sommerhusområdet Dale, samt landbrug, som ligger bag volde ind mod overdrevet (område 1). Det blev vurderet, at området er beskyttet af afstand til aktivitetsområder samt af volde, så det blev vurderet, at gennemgang af området ikke var relevent.. 8. Golfbanen vest for Gurre Å med søer blev vurderet at være beskyttet af volde, tæt skovbeplantning samt af afstanden til kommende aktiviteter. En gennem- 9. gang af området blev på den baggrund vurderet, at gennemgang af området ikke var relevent Arealerne nord for råstofgraven og genbrugsaktiviteterne er i aktiv dyrkning som mark eller plantage, så også her blev en gennemgang ligeledet vurderet til ikke at være relevant. Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

102 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -102 af 260 Resultater for de enkelte undersøgelsesfelter Felt 1 Overdrev vest og nordvest for kommende graveområde, overvejende beliggende på genopfyldt areal. Området er kuperet med mindre kunstige volde. De kunstige volde er tørre, hvor terrænet ellers i flere områder er fugtigt. Området er primært bevokset med urter og græsser enkelte steder med begyndende etablering af buske og træer. Under besigtigelsen blev der i dette område observeret mange typiske overdrevsarter, der er almindelige på overvejende næringsrig bund. I de fugtige områder voksede bl.a. almindelig gederams, ager- og lundpadderok, siv samt diverse græsser i udbredte bestande. Der blev observeret en snog, men ellers blev der ikke observeret større dyr eller spor af disse på området bortset fra efterladenskaber af råvildt. På voldene, der er mere tørre, blev der bl.a. observeret bestande af gærde-kartebolle, følfod, humle-sneglebælg, tofrøet Vikke, almindelig røllike og rejnfan, som er arter der ligeledes er typiske arter på næringsrig bund. I fyldområdet ned mod grusgraven blev der observeret et enkelt eksemplar af kæmpebjørneklo. I dette område er der yderligere flere større træer, bl.a. ahorn, tjørn og pil. Søen, der er etableret i den sydlige del af fyldområdet er omkranset af volde. Søen er meget lysåben, og der er kun enkelte mindre træer og buske på den nordlige side af søen. Voldene er bevokset med gederams, padderok, jordbær og diverse græsser. I vandkanten står siv og i vandet vokser almindelig vandranunkel og svømmende vandaks, der begge er typiske for næringsrigt vand. I søen var der gråand og blishøne og der blev observeret skøjteløber og vandlopper. Der blev endvidere observeret vandnymfe, dagpåfugleøje, blåfugl, guldsmed og humlebi i området. Planteliste Ager-Padderok Almindelig Gederams Almindelig Løvefod Almindelig Røllike Almindelig Vandranunkel Bugtet Kløver Følfod Græsser, herunder mosebunke og hundegræs Gærde-Kartebolle Humle-Sneglebælg Gul Kløver Hvid Okseøje Kæmpe-Bjørneklo Lund-Padderok Lyse-Siv Mangebladet Lupin Dansk Miljørådgivning A/S

103 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -103 af 260 Mark-Forglemmigej Pastinak Prikbladet Perikon Rejnfan Skov-Kogleaks Skov-Jordbær Svømmende Vandaks Tagrør Tofrøet Vikke Vand-Skræppe/Kruset Skræppe Vår-Brandbæger Felt 2 Felt 2 ligger vest for område 1 ned mod Gurre Å. Området er skov med åbne lysninger. Langs åen er skoven tæt og består bl.a. af eg, birk, el, kirsebær, hyld, fyr og gran. Skovområdet ligger urørt hen med mange væltede træer. Vegetationen i skovdelen består bl.a. af almindelig fjeldbregne, knoldet brunrod, springbalsamin, burre-snerre, døvenælde, feber-nillekerod og løgkarse, som alle er arter, der er typisk for fugtig næringsrig bund i skov og krat. I de mere lysåbne arealer af felt 2 blev der bl.a. observeret hulkravet kodriver, skvalderkål, gåsepotentil, almindelig gederams og stor nælde, som ligeledes er arter, der er typiske på næringsrig bund. Området er kuperet med den laveste del langs åen og et højere liggende plateauområde, hvor træbevoksningen domineres af birk med begyndende etablering af gran. I den nordvestlige del af felt 2 er der en sø omkranset af skov (bl.a. birk, bævreasp, el og pil). Søen er næringsrig, med et tæt dække af andemad. Der blev observeret snog og spidssnudet frø ved søen og der blev fundet skorpionstæge og skøjteløbere i søen. Ligeledes blev der på søen observeret gråænder og lille lappedykker. Planteliste Almindelig Fjerbregne Almindelig Gederams Brombær Burre-Snerre Døvenælle Feber-Nillikerod Græsser Gåsepotentil Hindbær Hulkravet Kodriver Knoldet Brunrod Konval Lav Ranunkel Løgkarse Dansk Miljørådgivning A/S

104 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -104 af 260 Skvalderkål Spring-Balsamin Stikkelsbær Stor Fladstjerne Stor Nælde Tofrøet Vikke Felt 3 Nylig udgravet område mod nordvest på matriklen, som påregnes opfyldt med overjord. Området er domineret af skrænter, hvor vegetationen først er ved at indfinde sig. På de tørre skrænter står bl.a. bitter bakkestjerne, lancet-vejbred og vårbrændbæger, arter der er typisk på skrænter og i grusgrave. I bunden af det udgravede område, hvor der er mere fugtigt, findes bl.a. findes almindelig gederams, gåse potentil og tofrøet vikke. Disse arter findes også typisk i mere næringsrige områder. I bunden af udgravningen er der enkelte våde område med tagrør. Planteliste Almindelig Gederams Bitter Bakkestjerne Følfod Gåse Potentil Haremad Lancet-Vejbred Lugtløs Kamille Mangebladet Lupin Rejnfan Tagrør Tofrøet Vikke Vår-Brandbæger Felt 4 Randskov mod øst ud mod Hornbækvej. Bevoksningen består bl.a. af ahorn, eg, el, pil, birk, kirsebær, hyld, tjørn og gran. Bundvegetationen består af skvalderkål, stor nælde, bregner og bjørneklo, alle arter der vokser på næringsrig bund. Der blev ikke observeret arter, som ikke var fundet i de førnævnte felter. Felt 5 Råstofgrav og område med genbrugsaktiviteter med flere åbentstående skrænter. Der er ved screening ikke fundet arter på og omkring skrænterne, som ikke blev fundet på skrænterne til felt Dansk Miljørådgivning A/S

105 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -105 af 260 Der blev observeret enkelte digesvaler. Der er i den vestlige del af feltet mellem nedkørsel og skrænten ved felt 1 et lavtliggende område, hvor der temporært står vand. Der har ikke indfundet sig blivende bevoksning, men området vil kunne etableres som en mindre lavvandet temporær sø allerede på nuværende tidspunkt, og bl.a. erstatte det temporære søområde i felt 3, der skal benyttes til opfyldning med overjord. I nordskellet er randbeplantning bestående af eg, fuglekirsebær, ahorn, røn, hunderose, hyld og gran, som dækker for indblik på afstand. Felt 6 Feltet udgøres af to mindre 3 registrerede vandhuller syd for værksted i serviceområdet. Søerne modtager tagvand fra bygningerne på Sanderødgård og har overløb gennem drænrør i retning NV. Flora og fauna i de 2 mindre vandhuller er meget lig flora og fauna i søen i felt 2, og der blev ikke observeret ikke tidligere fundne planter eller insekter i søerne. Samlet vurdering Der er ikke ved feltundersøgelsen konstateret flora, som indgår på listerne over beskyttede arter i henhold til rødlisten. Der er fundet spidssnudet frø omkring søen i felt 2 (ikke observeret i søerne i område 6) og der er observeret enkelte individer af digesvale i den sydlige del af området over knuseanlægget. Fundet af spidssnudet frø er sket i felt 2, som ligger i skovområde og er afgrænset fra de kommende indvindings- og efterbehandlingsområder, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske en negativ påvirkninger af yngle og levebetingelser for arten. Der er ikke observeret ynglehuller for digesvaler, hvorfor det vurderes, at der højst er tale om enkelte ynglende individer. Det vurderes, at der ved at sikre fritstående skrænter ved retableringen, kan sikres muligheder for, at kolonier af digesvaler fremover vil kunne indfinde sig i råstofgraven. Der kan allerede nu etableres mindre temporær sø i område 5, som på længere sigt vil indgå i retableringen, hvor der efterlades et større søareal, og hvor der i enderne af udgravningsområdet kan etableres yderligere 2 mindre temporære søer, som vil forbedre levesteder for padder i området Dansk Miljørådgivning A/S

106 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -106 af 260 Undrsøgelsesfelterne Foto af flora og fauna på Sanderødgård Sagsnr.: Adresse: Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk Flora og faunavurdering er lavet for de 6 områder / felter: 1 Overdrev vest og nordvest for kommende graveområde, overvejende beliggende på genopfyldt areal, 4 2 Område vest for tidligere udgravet og genopfyldt område ned mod Gurre Å, 3 Nylig udgravet område mod nordvest på matriklen, som påregnes opfyldt med overjord, 4 Randskov mod øst ud mod Hornbækvej, 5 Skrænter i råstofgraven og skel mod nord, 6 Søer med udledning af tag- og overfladevand fra serviceområde. Foto er nummereret ud fra ovenstående inddeling og herefter fortløbende nummererede Dansk Miljørådgivning A/S

107 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -107 af 260 # 1-1: Område 1, med skræntareal ned mod råstofgrav og overdrev. # 1-2: Udbredt græs. # 1-3: almindelig gederams. # 1-4: Vold med gærde kartebolle og almindelig gederams. #1-5: Fugtig bund med ager-padderok, lundpadderok, tagrør og lyse-siv. 1-6: Vestlige del af overdrev, næringsrigt område. # 1-7: Skræppe, mosser. # 1-8: Begyndende pilebevoksning Dansk Miljørådgivning A/S

108 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -108 af 260 # 1-9: Vold med Rejnfan. # 1-10: Vandnymfe. # 1-11: Humle sneglebælg, almindelig røllike, markforglemmigej. # 1-12: Følfod, padderok. # 1-13: Sommerfugl Blåfugl på pastinak. # 1-14: Ranunkel. #1-15: Dunhammer og tagrør. 1-16: Næringsrigt område med tidsler og diverse græsser Dansk Miljørådgivning A/S

109 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -109 af 260 # 1-17: Busk og træbevoksning langs og på vold mod syd, af hyld, pil, guldregn, acasie, fyr, små birk. # 1-18: Almindelig løvefod. # 1-19: Alm. skovsnegl. Snog i samme område forsvandt inden foto. # 1-20: Myrebo. små myrer. # 1-21: Eg og ahorn er ved at indfinde sig, her på voldside. # 1-22: Den mere end 20 år gamle sø er åben og med relativ stejle sideanlæg over og under vandspejl mod syd, vest og nord. # 1-23: Mod øst går søen over i sivbevokset forløb mellem to volde. # 1-24: Observeret men ikke fotograferet vandloppe. Skøjteløber og oven vande guldsmed Dansk Miljørådgivning A/S

110 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -110 af 260 # 1-24: Hvid okseøje på skrænt af vold. # 1-25: Skrænt ned mod åbne del af grusgrav nordøst med hyld, vildrose, guldregn, el, pil, rød- og hvidtjørn. # 1-26: Se # 1-27: Bjørneklo ved at indfinde sig. # 1-28: Følfod Dansk Miljørådgivning A/S

111 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -111 af 260 # 2-1: Bevoksning ud mod nordligste del af sommerhusområde (før dal ) bestående af birk, eg, fyr, hyld, el, røn, kirsebær. # 2-2: Næringsrigt med mange brændenælder. # 2-3: Løgkarse. # 2-4: Hønsetarm, feber nellikrrod. # 2-5: Spring balsamin. # 2-6: Skræppe og skvalderkål. # 2-7: Gurre Å med ca. 1 m stejle brinker og bl.a. bregner langs siden. # 2-8: Som Dansk Miljørådgivning A/S

112 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -112 af 260 # 2-9: Spidssnudet eller butsnudet frø blev observeret flere steder. # 2-10: Flere stormfaldstræer. Område benyttet til krigslege. # 2-11: Døvnælde og brombær. #2-12: Konval -art? # 2-13: Hindbær. Billede af stikkelsbær mislykket. # 2-14: Hassel. Gran i baggrunden. # 2-15: Knoldet brunrod. # 2-16: Område med bævreasp Dansk Miljørådgivning A/S

113 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -113 af 260 # 2-17: Almindelig gederams. # 2-18: Ranunkel. #2-19: Plateau ældre bevoksning. # 2-20: Højere liggende plateau med birk og fyr. # 2-21: Gran ved at indfinde sig. # 2-22: Større områder med horsetidsel og gedehams # 2-23: Guldsmed. # 2-24: Diverse græsser, følfod og gederams Dansk Miljørådgivning A/S

114 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -114 af 260 # 2-25: Kløver og rejnfan. 2-26: Guldsmed. Mos i fugtigt område. # 2-27: Eutrofieret sø i nordvestlig del af område 2. omgivet af birk, bævreasp, el, pil mm. # 2-28: Se # 2-32: Hornblad og andemad samt skøjteløber, skorpionstæge og løbebille. # 2-20: Se 2-27 og Omkring søen blev observeret snog (foto ikke nået) og igen spidssnudet frø Dansk Miljørådgivning A/S

115 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -115 af 260 # 3-1: Område 3 nyeste indvindingsområde. Her skal overjord placeres. # 3-2: Bitter Bakkestjerne. # 3-3: Rejnfan. # 3-4: Gederams, kløver. # 3-5: Fugtig bund. # 3-6: Gåsepotentil, gul kløver. # 3-7: Pastinak. # 3-8: Havtorn Dansk Miljørådgivning A/S

116 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -116 af 260 # 3-9: Stejl skrænt. Ingen spor af digesvale. På åbne grusflader blev der ikke observeret markfirben. # 3-10: Se 3-9. # 3A-1: Fugtigt område nordvestligste del af kommende graveområde. Ikke observeret vandlevende dyr (for varmt? Max 5 cm dyb). # 3A-2: Fortsættelse af fugtigt område i sivbevoksning. # 3A-3: Se 3A Dansk Miljørådgivning A/S

117 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -117 af 260 # 4-1: Skovbræmme mod øst ud mod Hornbækvej. Bundvegetation af skvalderkål, brændenælde, bregner, bjørneklo mm. # 4-2: Træbevoksning af gran, fyr, ahorn, hvidtjørn, el, pil, hyld, kirsebær. # 4-3: Vildrose, ærenpris. # 5-1: Skrænter ældre del af råstofgrav. Ikke spor af digesvale, markfirben. # 5-2: Se 5-1. # 5-3: Se Dansk Miljørådgivning A/S

118 Punkt Sanderødgård, nr VVM-redegørelse Hornbækvej 657 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -118 af 260 # 6: Sø bag værksted. Skyggefuld og med flora og fauna meget lig sø i område 2. Referencer: (Dansk Ornitologisk forening), Naturstyrelsen.dk, rød og gulliste Dansk Miljørådgivning A/S

119 Bilag 1 - Side -119 af 260

120 BILAG 9 Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag Notat 1 - Side -120 af 260 Til Region Hovedstaden sendt på mail Center for Kultur Idræt og Byudvikling Plan Erhverv og Analyse Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. Ole Christiansenn Scoping af emner ud fra NMKN s afgørelse, bemærkninger- og indsigelser efter ide fase for Sanderødgård Grusgrav- og Genbrugsa anlæg. Region Hovedstaden har anmodet om, att få en samlet redegørelse for Helsingør Kommunes vægtning / scoping af de emner, som VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal lægge vægt på. Dette notat er udarbejdet på baggrund aff nedfældede notater fra telefonisk samtale mellem Ole Christiansen og Jesper Arffmann fra DMR A/S den 2. maj Telefonsamtalen var affødt af et opkald fra JA på baggrund af mail fra OLC den 1. maj Helsingør Kommune vurderedee ud fra NMKN s afgørelse af 18. novemberr 2013 og som aftalt på møde på Helsingør Rådhus den 3. februar 2014, hvorr rammernee og indholdet af det videre arbejde med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen for Sanderødgård Grusgrav- og Genbrugscenter blev fastlagt, at der ved udarbejdelse af VVM- fra de redegørelsen og miljøvurderingen skal lægges særlig vægt på: : At omgivelserne ikke påføres væsentlig støj, støv eller andre emissioner samlede aktiviteter, At de samlede aktiviteter ikke udgør en væsentlig trussel for grundvandet, At den samlede virksomhed ikke påfører den omgivne natur n en væsentlig belastning, At virksomheden sandsynliggør, at den fortsatte drift også fremover kan understøtte erhvervslivet i kommunen, At retableringsplanen udformes påå en måde, så ejendommen efter ophør af driften efterlades, så den indpasses i Helsingør Kommunes planer for natur og rekreative områder.

121 Bilag 1 - Side -121 af 260 Efter udløbet af idefasen er der indkommet 2 klager: _v1_Fra Dansk Naturfredning, _v1_Fra Dorte Buchardt.MSG. Efter en gennemgang af klagerne vurderede Helsingør Kommune, som angivet i mail af 1. maj 2014, at der ikke i klagerne er fremført emner, som ikke falder ind under de tidligere påpegede emner, som der skal lægges særlig vægt på i den kombinerede VVMredegørelse og miljøvurdering. Der er ikke i forløbet foreslået alternativer ud over en lukning af pladsen. Konsekvenserne af en lukning af aktiviteterne skal derfor behandles som alternativ. Med venlig hilsen Ole Christiansen

122 Bilag 1 - Side -122 af 260 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. RGS90. Sanderødgård grusgrav Miljømåling ekstern støj Rapport nr.: P , revision 3 Glostrup den 16. februar 2015 Sag: Side 1 af 11 sider Hertil 3 tabeller 10 bilag og 4 tegninger Klient: RGS90 Selinevej København S Rekvirent: Jens Nord Udført af: Jørgen Bjerge Nielsen Kvalitetssikret af: Morten Hell Teknisk ansvarlig: Morten Hell Ver PHe Resumé: På baggrund af en støjundersøgelse, udført i 2011 af Motorsportens Akustiklaboratorium, er der i 2014 foretaget en ajourføring af beregningsmodellen for Sanderødgård grusgrav og genbrug, Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk. Støjbelastningen er bestemt i 12 referencepunkter placeret ved de nærmeste naboer. Beregningerne omfatter tre driftssituationer, henholdsvis: Scenarie 1. Maksimal støjbelastning på hverdage, inkl. knusning af byggeaffald. Scenarie 2. Maksimal støjbelastning på lørdage, inkl. kørsel af råstof/genbrugsmaterialer. Scenarie 3. Maksimal støjbelastning på hverdage, inkl. råstofindvinding. Hovedresultater Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt ved alle de undersøgte boliger omkring grusgraven. Der henvises i øvrigt til beregningsresultaterne i tabel 1 til 3 og kommentarerne i afsnit 9. Omfanget af ændringer i nærværende revision 3 fremgår af afsnit 1. Acoustica Akustik Støj Vibrationer Granskoven 8 Tlf Web CVR-nr Glostrup Direkte tlf Mobiltlf Fil Hovedrapport P rev3

123 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 2 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -123 af 260 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Rapportens omfang 4 2 TIDLIGERE UNDERSØGELSE 5 3 BEREGNINGSOBJEKT Virksomhedens aktiviteter og støjkilder Virksomhedens placering og omgivelser 6 4 DRIFTSFORHOLD Scenarie 1. Maksimal drift på hverdage, inkl. knusning Scenarie 2. Maksimal drift på lørdage Scenarie 3. Maksimal drift på hverdage, inkl. råstofindvinding 7 5 LYDUDBREDELSESFORHOLD 7 6 BAGGRUNDSSTØJ 7 7 ANVENDTE METODER Beregningsmetode Referencepunkter 8 8 METEOROLOGISKE FORHOLD 9 9 RESULTATER Støjens karakter Usikkerhed Vurdering af beregningsresultater Beregning af støjbelastning Bemærkninger til tabeller ISO-decibelkurver (støjkonturkort) Konklusion 11 r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

124 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 3 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -124 af 260 Bilag Tabel 1 Beregnet støjbelastning på hverdage. Scenarie 1, inkl. knusning Tabel 2 Beregnet støjbelastning på lørdage. Scenarie 2, inkl. kørsel Tabel 3 Beregnet støjbelastning på hverdage. Scenarie 3, inkl. råstofindvinding Bilag A1 Detaljerede beregningsudskrifter. Hverdage senarie 1 Bilag A2 Detaljerede beregningsudskrifter. Lørdage senarie 2 Bilag A3 Detaljerede beregningsudskrifter. Hverdage senarie 1 Bilag B1 Støjkildeoversigt. Hverdage scenarie 1 Bilag B2 Støjkildeoversigt. Lørdage scenarie 2 Bilag B3 Støjkildeoversigt. Hverdage scenarie 3 Bilag B4 Støjkildeoversigt. Alle støjkilder Bilag C Driftsmæssige forudsætninger inkl. rutekort Bilag D1 Kørselsmængder, råstofkørsel hverdage og lørdage, køb og salg Bilag D2 Kørselsmængder, genbrugskørsel hverdage, tilførsel og fraførsel Bilag D3 Kørselsmængder, genbrugskørsel lørdage, tilførsel og fraførsel Kortbilag Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Tegning 4 Oversigtskort med placering af referencepunkter Situationsplan med virksomhed, arbejdsområder og køreveje Støjkonturer. Scenarie 1. Hverdage Støjkonturer. Scenarie 2. Lørdage Tidligere rapporter Beregning af ekstern støjbelastning fra Sanderødgård, journal nr. J.nr.MA.2011-RGS90-02/02 r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

125 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 4 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -125 af INDLEDNING Efter rekvisition af RGS 90 er der foretaget beregninger af den eksterne støj fra aktiviteterne i Sanderødgård grusgrav, som dels udføres på genbrugspladsen i 2014 og dels planlægges udført i forbindelse med ny råstofindvinding på virksomhedens område. Støjbelastningen er beregnet i 12 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Støjen er beregnet for maksimal drift på hverdage og på lørdage. Der er anvendt programmet SoundPlan version 7.3 Update Efter aftale med Helsingør Kommune forudsættes en ny nord-sydgående kørevej for transport til og fra genbrugspladsen. Beregninger og målinger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Rapporten og beregningsmodellen for støjberegningerne baseres på det teknisk materiale, som fremgår af rapport J. nr. MA-2011 RGS90 02/02, udarbejdet af Motorsportens Akustiklaboratorium den 7. november Rapportens resultater skal anvendes i forbindelse med ansøgning om ny godkendelse for råstofindvinding og genbrugsaktiviteter. I nærværende rapport, revision 3 af 16. februar 2015, er der tilføjet nye tekster på flere rutekort i bilag C. Derudover er der tilføjet et nyt bilag B4 med støjkildeoversigt for alle kilder samt nyt bilag D1, D2, D3 med kørselsmængder for lastvogne- og personbiler. I sommerhusområdet Dalevænget er antallet af referencepunkter reduceret fra seks til tre punkter. I landsbyen Bistrup er der tilføjet to nye referencepunkter, jf. afsnit Rapportens omfang Undersøgelserne indeholder følgende hovedelementer: Bestemmelse af enkeltstøjkilders lydeffekt Fastlæggelse af driftsbetingelserne for faste støjkilder samt for kørselsopgaver Beregning af enkeltstøjkilders bidrag i referencepunkterne Udarbejdelse af rapport Rapporten suppleres med tabellerne nr. 1 til 3 vedr. beregnet støjbelastning for scenarie 1 til 3 samt bilag A til D, som primært indeholder oplysninger af teknisk karakter. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

126 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 5 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -126 af 260 I rapporten benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: L pa L Aeq L r L WA L WAeq : Det A-vægtede lydtrykniveau i db med referenceværdien 20 µpa : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, i db med referenceværdien 20 µpa : Støjbelastningen, det A-vægtede energiækvivalente korrigerede vægtede lydtrykniveau. Fås af L Aeq, ved et evt. tillæg på 5 db for toner eller impulser : Det A-vægtede lydeffektniveau i db med referenceværdien W : Det energiækvivalente A-vægtede lydeffektniveau i db med referenceværdien W. Driftsbetingelserne vedr. driftstider for de faste installationer og kørselsopgavernes omfang er alle oplyst af virksomheden. 2 TIDLIGERE UNDERSØGELSE Motorsportens Akustiklaboratorium, ved Otto Dyrnum, har gennemført en detaljeret undersøgelser af støjen fra grusgravens aktiviteter i år Kortlægningen omfattede 10 driftssituationer, som kan forekomme under normal drift. Lydeffektdata for stationære anlæg og køretøjer er primært baseret på katalogværdier. 3 BEREGNINGSOBJEKT 3.1 Virksomhedens aktiviteter og støjkilder Virksomhedens primære aktiviteter omfatter: 1.1 Råstofindvinding over vand 1.2 Råstofindvinding under vand 2.1a Råstofkørsel hverdage (køb) 2.1b Råstofkørsel hverdage (salg) 2.2b Råstofkørsel lørdage (salg) 3.1 Knusning af byggeaffald på genbrugsplads 3.2 Knusning af asfalt på genbrugsplads 3.4 Genbrug fælles aktiviteter 4.1a Genbrugskørsel hverdag tilførsel 4.1b Genbrugskørsel hverdag fraførsel 4.2a Genbrugskørsel lørdag tilførsel 4.1b Genbrugskørsel lørdag fraførsel Støjkilderne omfatter knuseranlæg, gravemaskiner, gummihjulslæssere samt kørsel med lastvogne og personbiler internt på området, jf. tegning 2. Placeringen af virksomhedens faste og mobile støjkilder fremgår af de vedlagte rutekort. Omfanget af støjkilder fremgår i øvrigt af kildelisterne i bilag B1 til B3. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

127 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 6 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -127 af Virksomhedens placering og omgivelser Virksomhederne er beliggende på adressen Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk, på et areal udlagt til råstofområde i HUR s regionplan. De omliggende arealer er dyrket land, skov, golfbane, sommerhusområde og rekreativt område. De nærmeste byområder er Bistrup mod nordøst og Langesø mod syd med sommerhusbebyggelse. Ved indkørsel til grusgraven ligger en butik med en bagvedliggende bolig, jf. tegning 1. Bygningerne er ejet af RGS DRIFTSFORHOLD Virksomheden er i drift på hverdage i tidsrummet kl. 06 til kl. 16. Da virksomheden også har tilladelse til lørdagsåbent i tidsrummet kl , indgår lørdagsaktiviteterne også i nærværende undersøgelse. I bilag C er der redegjort detaljeret for de driftsmæssige forhold, som ligger til grund for støjundersøgelsen. Beregningerne omfatter tre scenarier med summeret støj fra virksomheden. 4.1 Scenarie 1. Maksimal drift på hverdage, inkl. knusning Støjberegningen omfatter aktiviteterne: 3.1 Knusning af byggaffald ved genbrugsanlæg. 2.1 Råstofkørsel, køb og salg. 3.4 Genbrug fælles aktiviteter. 4.1 Genbrugskørsel (tilførsel og frakørsel). Antallet af støjkilder fremgår i øvrigt af bilag B Scenarie 2. Maksimal drift på lørdage Støjberegningen omfatter aktiviteterne: 2.1 Råstofkørsel lørdag, salg. 4.1 Genbrugskørsel (tilførsel og frakørsel). Antallet af støjkilder fremgår i øvrigt af bilag B2. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

128 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 7 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -128 af Scenarie 3. Maksimal drift på hverdage, inkl. råstofindvinding Støjberegningen omfatter aktiviteterne: 1.1 Råstofindvinding over vand. 2.1 Råstofkørsel, køb og salg, ny vej. 3.4 Genbrug fælles aktiviteter. 4.1 Genbrugskørsel (tilførsel og frakørsel), ny vej. Antallet af støjkilder fremgår i øvrigt af bilag B3. 5 LYDUDBREDELSESFORHOLD Støjen udbredes stort set frit mod syd, vest og nord, bortset fra en skærmende effekt fra grusgravens ydre kanter og interne oplag. Langs det nordlige skel forudsættes en 4 m høj støjvold. Nord, vest og syd for arealerne E og F med genbrugsbehandling er der opført 3 m høje støjskærme i beton. Betonskærmen er suppleret med en 1 m høj overskærm i træ. 6 BAGGRUNDSSTØJ Baggrundsstøjen i området er overvejende bestemt af bidrag fra biltrafik på Hornbæk vej og øvrige kommunale veje. Motorsportens Akustiklaboratorium har foretaget en kortvarig måling af baggrundsstøjen i naboområdet i juni Uden væsentlig støj fra grusgraven var baggrundsstøjen ca. 46 db(a). Da virksomhedens eksterne støj er bestemt på grundlag af målinger tæt på de enkelte kilder og efterfølgende beregning, er baggrundsstøjen uden indflydelse på resultaterne af denne undersøgelse. 7 ANVENDTE METODER 7.1 Beregningsmetode Beregning af støjkildernes bidrag i referencepunkterne er udført i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Der er anvendt beregningsprogrammet Sound Plan version 7.3. Update r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

129 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 8 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -129 af Referencepunkter Støjbelastningen er bestemt i 12 referencepunkter, som i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit 7.1, er placeret ved de fritliggende huse og boliger omkring virksomheden. Højden er 1,5 m over terræn. Der er valgt følgende referencepunkter: R4: Dalevænget 37 R5: Dalevænget 39 R6: Dalevænget 41 R7: Ved Ledhus Hornbækvej 617 R8: Hornbækvej 661A R9: Butik Hornbækvej 657A-1 R10: Butik Hornbækvej 657A-2 R11: Beboelse Hornbækvej 657A R12: 10 m fra beboelse Hornbækvej 657A R13: Klosterrisvej 8 R14: Hornbækvej 660 R15: Hornbækvej 663 Området ved referencepunkt R4 til R6 er karakteriseret som sommerhusområde og rekreativt område. Området ved referencepunkt R9 til R12 er ejet af virksomheden og udlejet til butik og beboelse. Området repræsenterer erhverv med boliger. Referencepunkt R9 er placeret ved butikkens østvendte facade tæt på skel til grusgravens indkørsel. R10 er placeret ved butikkens østvendte facade ca. 25 meter fra skel til grusgravens indkørsel. R11 er placeret ved boligens nordfacade og R12 er placeret 10 m fra boligens sydvendte facade. Referencepunkt R13 er placeret ved klagers bolig. Referencepunkt R14 og R15 er placeret ved boliger i landsbyen Bistrup. Tidligere referencepunkt R1 til R3 ved Dalevænget er nedlagt, da disse punkter er mindre støjbelastet end R4 til R6. Referencepunkternes placering fremgår i øvrigt af tegning nr. 1. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

130 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 9 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -130 af METEOROLOGISKE FORHOLD Beregningsresultaterne er gældende for den meteorologiske ramme, der i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984, er anført for måling af støj fra virksomheder. Dermed er forudsat en svag medvind fra støjkilderne mod referencepunkterne samt temperaturforhold i den nedre del af atmosfæren, der medfører lydudbredelsesmæssigt stabile forhold. 9 RESULTATER 9.1 Støjens karakter Motorsportens Akustiklaboratorium har vurderet støjen i referencepunkterne i Der er ikke observeret tydeligt hørbare toner eller tydeligt hørebare impulser i støjen. I nærværende undersøgelse er der derfor ikke korrigeret med et +5 db tillæg ved bestemmelse af støjbelastningen, L r, i referencepunkterne. 9.2 Usikkerhed Fastlæggelsen af den udvidede usikkerhed på beregningsresultaterne er sket efter anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af eksterns støj fra virksomheder og Orientering nr. 36 Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. Den udvidede usikkerhed er efterfølgende benævnt usikkerhed. Den detaljerede beregning af usikkerheden medfører, at usikkerheden normalt er forskellig i de forskellige referencepunkter og referencetidsrum. Usikkerheden vil endvidere kunne variere fra år til år, såfremt der sker ændringer af markante støjkilder. De beregnede usikkerheder fremgår af tabellerne nr. 1 til 2. For fremtidige forhold er det normal praksis, at usikkerheden ikke indgår i vurderingen om en støjgrænse er overholdt eller overskredet. I scenarie 3 (planlagt råstofindvinding over vand) indgår usikkerheden til orientering. 9.3 Vurdering af beregningsresultater På grundlag af beregningsresultater, usikkerheder og grænseværdier skal der foretages en vurdering af om en støjgrænse eller et støjvilkår er overholdt eller overskredet. En støjgrænse anses af Miljøstyrelsen for at være signifikant overskredet, når beregningsresultatet minus usikkerheden er større end støjgrænsen. Sandsynligheden for, at støjgrænsen er overskredet er da 95 % eller derover. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

131 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 10 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -131 af 260 En signifikant overskridelse af en støjgrænse er efterfølgende benævnt Støjgrænse eller støjvilkår overskredet, og i modsat fald Støjgrænse eller støjvilkår overholdt. 9.4 Beregning af støjbelastning Der er foretaget beregninger af støjbelastningen i alle referencepunkter, og de summerede bidrag for faste installationer og køretøjer fremgår af tabellerne nr. 1 til 3. Virksomhedens støjgrænser samt overgangstidspunkter for dag-, aften- og natperioden fremgår ligeledes af tabellerne. Detaljerede udskrifter af de væsentligste støjkilders bidrag i referencepunkterne fremgår af bilag A1, A2 og A Bemærkninger til tabeller Scenarie 1. Hverdage. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt i 11 ud af 12 referencepunkter. Scenarie 2. Lørdage Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt i alle 12 referencepunkter. Scenarie 3. Hverdage, inkl. råstofindvinding Under råstofindvinding er støjbelastningen generelt lavere end anført under scenarie 1. I referencepunkt R9, placeret ved butikken tæt på grusgravens indkørsel, er støjgrænsen overskredet signifikant om natten mellem kl. 06 og 07 på grund af støjbidrag fra lastbilerne til grusgraven. Lejer af butikken er indforstået med denne overskridelse og har i øvrigt frabedt sig en eventuel støjskærm af hensyn til forretningens drift. 9.6 ISO-decibelkurver (støjkonturkort) Til orientering er der udarbejdet støjkonturer for støjens udbredelse fra virksomhedens areal til de nærmeste naboområder. Beregningerne er foretaget i et kvadratisk net med en maskestørrelse på 20x20m. Beregningshøjden er 1,5 meter over lokalt terræn. Støjen er beregnet for dagperioden. Resultaterne er illustreret med farvede støjkonturer i spring på 5 db (ISO-decibel-kurver). r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

132 RGS90. Sanderødgård Miljømåling ekstern støj Rapport nr. P , revision 3 Side 11 af 11 sider Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -132 af 260 Tegning nr. 3 viser støjkonturer for Scenarie 1 på hverdage, inkl. knusning af byggeaffald. Tegning nr. 4 viser støjkonturer for Scenarie 2 på lørdage, inkl. transport med genbrugsmaterieler og råstofmaterialer. Det skal bemærkes, at støjkonturerne ikke viser fritfeltsniveauer og således ikke ukritisk kan sammenlignes med grænseværdierne. Umiddelbart foran en bygning kan det viste niveau være op til 3 db højere end fritfeltsværdien. De udførte punktberegninger i referencepunkt R4 til R15 er derimod fritfelstniveauer, som kan sammenlignes med grænseværdierne. 9.7 Konklusion På grundlag af de udførte beregninger kan det konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt ved alle omliggende boliger. r:\projects\glo\35\ \06_output\rapport\sanderødgård februar 2015\hovedrapport p rev3.docx

133 Bilag 1 - Side -133 af 260 RGS90. Sanderødgård Beregnet støjbelastning og usikkerhed Tabel 1a til rapport P Scenarie 1. Støjbelastning på hverdage, inkl. knusning, jf pkt. 4.1 Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støjniveau be- græn- skrid- net grænse alle last- ser else usikker- overkilder ning hed holdt LAeq Lr db db db db db Referencepunkt R04. Dalevænget 37 Hverdage, dag , ,0 4,1 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,1 Ja Referencepunkt R05. Dalevænget 39 Hverdage, dag , ,5 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,2 Ja Referencepunkt R06. Dalevænget 41 Hverdage, dag , ,6 3,7 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,2 Ja Referencepunkt R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 Hverdage, dag , ,6 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,7 Ja Referencepunkt R08. Hornbækvej 661A Hverdage, dag , ,6 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,7 Ja Referencepunkt R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1 Hverdage, dag , ,4 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,0 3,5 Nej Referencepunkt R10. Ved butik. Hornbækvej 657A-2 Hverdage, dag , ,4 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,2 3,5 Ja Referencepunkt R11. Ved beboelse. Hornbækvej 657A Hverdage, dag , ,6 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,3 Ja

134 Bilag 1 - Side -134 af 260 RGS90. Sanderødgård Beregnet støjbelastning og usikkerhed Tabel 1b til rapport P Scenarie 1. Støjbelastning på hverdage, inkl. knusning, jf pkt. 4.1 Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støjniveau be- græn- skrid- net grænse alle last- ser else usikker- overkilder ning hed holdt LAeq Lr db db db db db Referencepunkt R m fra beboelse. Hornbækvej 657A Hverdage, dag , ,9 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,8 Ja Referencepunkt R13. Klosterisvej 8 Hverdage, dag , ,1 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,0 Ja Referencepunkt R14 Hornbækvej 660. Parcelhus Hverdage, dag , ,9 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,0 Ja Referencepunkt R15 Hornbækvej 663. Stuehus Hverdage, dag , ,7 Ja Hverdage, aften Ja Hverdage nat , ,9 Ja

135 Bilag 1 - Side -135 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Beregnet støjbelastning og usikkerhed. Tabel 2 til rapport P Scenarie 2. Støjbelastning på lørdage, inkl kørsel Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støjdeling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- ser else usikker- overkilder ning hed holdt LAeq Lr db db db db db Referencepunkt R04. Dalevænget 37 Lørdag, dag , ,1 Ja Referencepunkt R05. Dalevænget 39 Lørdag, dag , ,2 Ja Referencepunkt R06. Dalevænget 41 Lørdag, dag , ,2 Ja Referencepunkt R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 Lørdag, dag , ,7 Ja Referencepunkt R08. Hornbækvej 661A Lørdag, dag , ,7 Ja Referencepunkt R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1 Lørdag, dag , ,4 Ja Referencepunkt R10. Ved butik. Hornbækvej 657A-2 Lørdag, dag , ,4 Ja Referencepunkt R11. Ved beboelse. Hornbækvej 657A Lørdag, dag , ,2 Ja Referencepunkt R m fra beboelse. Hornbækvej 657A Lørdag, dag , ,8 Ja Referencepunkt R13. Klosterisvej 8 Lørdag, dag , ,0 Ja Referencepunkt R14 Hornbækvej 660. Parcelhus Lørdag, dag , ,9 Ja Referencepunkt R15 Hornbækvej 663. Stuehus Lørdag, dag , ,9 Ja Grontmij A/S

136 Bilag 1 - Side -136 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Beregnet støjbelastning. Tabel 3a til rapport P Scenarie 3. Støjbelastning på hverdage, inkl. råstofindvinding, jf. pkt. 4,3 Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Beregniveau be- græn- skrid- net alle last- ser else usikkerkilder ning hed LAeq Lr db db db db db Referencepunkt R04. Dalevænget 37 Hverdage, dag , ,0 Hverdage, aften Hverdage nat , ,1 Referencepunkt R05. Dalevænget 39 Hverdage, dag , ,4 Hverdage, aften Hverdage nat , ,2 Referencepunkt R06. Dalevænget 41 Hverdage, dag , ,1 Hverdage, aften Hverdage nat , ,2 Referencepunkt R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 Hverdage, dag , ,7 Hverdage, aften Hverdage nat , ,7 Referencepunkt R08. Hornbækvej 661A Hverdage, dag , ,1 Hverdage, aften Hverdage nat , ,7 Referencepunkt R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1 Hverdage, dag , ,4 Hverdage, aften Hverdage nat , ,0 3,5 Referencepunkt R10. Ved butik. Hornbækvej 657A-2 Hverdage, dag , ,4 Hverdage, aften Hverdage nat , ,2 3,5 Referencepunkt R11. Ved beboelse. Hornbækvej 657A Hverdage, dag , ,8 Hverdage, aften Hverdage nat , ,3 Grontmij A/S

137 Bilag 1 - Side -137 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Beregnet støjbelastning. Tabel 3b til rapport P Scenarie 3. Støjbelastning på hverdage, inkl. råstofindvinding, jf. pkt. 4,3 Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Beregdeling niveau be- græn- skrid- net alle last- ser else usikkerkilder ning hed LAeq Lr db db db db db Referencepunkt R m fra beboelse. Hornbækvej 657A Hverdage, dag , ,5 Hverdage, aften Hverdage nat , ,8 Referencepunkt R13. Klosterisvej 8 Hverdage, dag , ,4 Hverdage, aften Hverdage nat , ,0 Referencepunkt R14 Hornbækvej 660. Parcelhus Hverdage, dag , ,7 Hverdage, aften Hverdage nat , ,0 Referencepunkt R15 Hornbækvej 663. Stuehus Hverdage, dag , ,6 Hverdage, aften Hverdage nat , ,9 Grontmij A/S

138 Bilag 1 - Side -138 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Ref. punkt: R04. Dalevænget 37 LAeq, 8h 40,0 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 30,9 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -5,0-5,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 3,5 3,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 6,0 6,0 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 7,7 7,7 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,6 1,6 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,7 5,7 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 5,8 5,8 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 10,5 10,5 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 15,2 15,2 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 15,9 15,9 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 12,2 12,2 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 15,1 15,1 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 21,7 21,7 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 19,8 19,8 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 7,4 7,4 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 27,1 27,1 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 15,1 15,1 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 0,6 0,6 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 8,8 8,8 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 5,6 5,6 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,7 5,7 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 7,8 7,8 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 13,6 13,6 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 16,9 16,9 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 10,6 10,6 Kilde Gnasker på F - Brokker 32,7 Kilde Sortering på F - Brok 31,4 Kilde Klipning af byggeaffald 31,4 Kilde Intern transport til knuser 35,5 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 26,4 Kilde Knuseværk 22,1 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,2 16,2 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,0 17,0 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 4,1 4,1 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 8,2 8,2 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 3,3 3,3 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 2,7 2,7 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,2 7,2 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,2 15,2 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,3 2,3 Grontmij A/S side 1 SoundPLAN 7.3

139 Bilag 1 - Side -139 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,3 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 4,3 Ref. punkt: R05. Dalevænget 39 LAeq, 8h 35,5 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 28,0 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -5,0-5,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 1,1 1,1 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 5,6 5,6 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 7,6 7,6 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,6 1,6 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,6 3,6 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 5,4 5,4 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 10,1 10,1 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 10,2 10,2 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 10,4 10,4 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 14,3 14,3 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 16,5 16,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 17,9 17,9 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 16,0 16,0 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 7,1 7,1 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 22,1 22,1 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 9,7 9,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 0,6 0,6 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 6,5 6,5 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 5,5 5,5 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,6 3,6 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 5,6 5,6 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 11,2 11,2 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 13,1 13,1 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 7,9 7,9 Kilde Gnasker på F - Brokker 27,3 Kilde Sortering på F - Brok 26,1 Kilde Klipning af byggeaffald 26,1 Kilde Intern transport til knuser 29,8 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 26,6 Kilde Knuseværk 22,3 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 15,6 15,6 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 16,4 16,4 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 3,7 3,7 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 7,9 7,9 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 3,1 3,1 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 2,4 2,4 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,1 7,1 Grontmij A/S side 2 SoundPLAN 7.3

140 Bilag 1 - Side -140 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,2 15,2 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,2 2,2 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 11,7 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 4,4 Ref. punkt: R06. Dalevænget 41 LAeq, 8h 40,6 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 32,1 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -4,5-4,5 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 5,0 5,0 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 6,4 6,4 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 8,3 8,3 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 2,3 2,3 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 7,1 7,1 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 8,6 8,6 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 13,6 13,6 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 16,7 16,7 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 18,0 18,0 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 16,2 16,2 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 18,8 18,8 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 21,3 21,3 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 19,5 19,5 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 10,5 10,5 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 28,6 28,6 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 17,2 17,2 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 1,3 1,3 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 10,1 10,1 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 6,0 6,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 7,1 7,1 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 9,0 9,0 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 14,9 14,9 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 16,6 16,6 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 11,8 11,8 Kilde Gnasker på F - Brokker 34,1 Kilde Sortering på F - Brok 32,8 Kilde Klipning af byggeaffald 32,8 Kilde Intern transport til knuser 33,6 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 28,9 Kilde Knuseværk 25,5 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,2 16,2 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,3 16,3 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,1 17,1 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 5,9 5,9 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 10,7 10,7 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 6,0 6,0 Grontmij A/S side 3 SoundPLAN 7.3

141 Bilag 1 - Side -141 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 3,1 3,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,6 7,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,5 15,5 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,9 2,9 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,4 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 4,9 Ref. punkt: R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 LAeq, 8h 37,8 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 30,6 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -4,0-4,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 4,6 4,6 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 8,2 8,2 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 9,4 9,4 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 2,7 2,7 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 6,6 6,6 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 8,9 8,9 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 13,4 13,4 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 14,1 14,1 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 14,8 14,8 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 15,6 15,6 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 18,7 18,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 20,1 20,1 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 18,2 18,2 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 10,5 10,5 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 26,3 26,3 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 14,0 14,0 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 1,7 1,7 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 9,7 9,7 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 7,7 7,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 6,6 6,6 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 8,8 8,8 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 14,2 14,2 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 15,3 15,3 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 11,4 11,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 31,7 Kilde Sortering på F - Brok 30,5 Kilde Klipning af byggeaffald 30,5 Kilde Intern transport til knuser 26,9 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 26,3 Kilde Knuseværk 22,6 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 14,7 14,7 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,8 16,8 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,6 17,6 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 7,0 7,0 Grontmij A/S side 4 SoundPLAN 7.3

142 Bilag 1 - Side -142 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 11,0 11,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 5,9 5,9 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 5,1 5,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 8,9 8,9 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 13,9 13,9 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 3,4 3,4 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,9 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 6,7 Ref. punkt: R08. Hornbækvej 661A LAeq, 8h 32,9 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 28,7 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -2,5-2,5 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 1,8 1,8 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 8,1 8,1 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 10,3 10,3 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 4,6 4,6 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,8 3,8 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 6,4 6,4 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 11,4 11,4 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -2,3-2,3 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 3,9 3,9 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 5,3 5,3 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 7,4 7,4 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 23,5 23,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 21,6 21,6 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 8,3 8,3 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 9,6 9,6 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 3,2 3,2 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 3,6 3,6 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 6,8 6,8 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 8,0 8,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,8 3,8 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 6,3 6,3 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 11,7 11,7 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 18,7 18,7 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 8,5 8,5 Kilde Gnasker på F - Brokker 15,1 Kilde Sortering på F - Brok 13,8 Kilde Klipning af byggeaffald 13,8 Kilde Intern transport til knuser 19,3 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 16,6 Kilde Knuseværk 29,8 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 4,2 4,2 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 18,5 18,5 Grontmij A/S side 5 SoundPLAN 7.3

143 Bilag 1 - Side -143 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 19,3 19,3 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 4,6 4,6 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 8,8 8,8 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 4,3 4,3 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 5,2 5,2 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 9,7 9,7 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 3,4 3,4 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 5,2 5,2 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 14,6 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 7,0 Ref. punkt: R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1LAeq, 8h 48,1 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 48,0 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 28,8 28,8 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 35,2 35,2 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 37,0 37,0 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 31,1 31,1 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 31,1 31,1 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 34,2 34,2 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 39,0 39,0 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -4,8-4,8 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -9,4-9,4 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -5,5-5,5 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -2,9-2,9 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 11,5 11,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 9,6 9,6 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 36,0 36,0 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 8,8 8,8 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -9,9-9,9 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 30,0 30,0 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 34,0 34,0 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 34,7 34,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 31,0 31,0 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 33,9 33,9 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 38,7 38,7 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 6,7 6,7 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 35,6 35,6 Kilde Gnasker på F - Brokker 14,3 Kilde Sortering på F - Brok 13,0 Kilde Klipning af byggeaffald 13,0 Kilde Intern transport til knuser 10,2 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 7,4 Kilde Knuseværk 19,2 Grontmij A/S side 6 SoundPLAN 7.3

144 Bilag 1 - Side -144 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 1,7 1,7 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 11,7 11,7 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 12,5 12,5 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 32,1 32,1 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 36,4 36,4 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 31,8 31,8 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 32,1 32,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 36,4 36,4 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 1,0 1,0 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 31,8 31,8 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 8,0 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 33,8 Ref. punkt: R10. Ved butik. Hornbækvej 657A- LAeq, 8h 40,4 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 40,2 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 16,6 16,6 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 21,0 21,0 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 27,2 27,2 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 29,2 29,2 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 23,4 23,4 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 23,3 23,3 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 26,2 26,2 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 31,2 31,2 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -3,3-3,3 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -8,3-8,3 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -5,1-5,1 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -2,3-2,3 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 9,1 9,1 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 7,2 7,2 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 28,2 28,2 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 7,2 7,2 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -9,0-9,0 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 22,3 22,3 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 26,3 26,3 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 27,0 27,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 23,3 23,3 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 25,9 25,9 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 30,9 30,9 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 4,4 4,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 27,9 27,9 Kilde Gnasker på F - Brokker 13,0 Kilde Sortering på F - Brok 11,7 Kilde Klipning af byggeaffald 11,7 Kilde Intern transport til knuser 10,7 Grontmij A/S side 7 SoundPLAN 7.3

145 Bilag 1 - Side -145 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 7,9 Kilde Knuseværk 19,7 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 2,6 2,6 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 9,7 9,7 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 10,5 10,5 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 24,1 24,1 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 28,6 28,6 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 24,0 24,0 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 24,1 24,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 28,7 28,7 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 2,3 2,3 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 24,0 24,0 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 5,8 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 26,0 Ref. punkt: R11. Ved beboelse. Hornbækvej LAeq, 8h 41,3 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 37,9 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 13,9 13,9 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 18,4 18,4 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 26,5 26,5 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 20,8 20,8 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 20,7 20,7 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 23,4 23,4 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 28,6 28,6 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 12,1 12,1 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 9,7 9,7 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 9,7 9,7 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 13,0 13,0 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 13,4 13,4 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 11,5 11,5 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 25,6 25,6 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 22,7 22,7 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 8,9 8,9 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 19,7 19,7 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 23,7 23,7 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 20,7 20,7 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 23,2 23,2 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 28,3 28,3 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 8,8 8,8 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 25,3 25,3 Kilde Gnasker på F - Brokker 28,0 Kilde Sortering på F - Brok 26,7 Grontmij A/S side 8 SoundPLAN 7.3

146 Bilag 1 - Side -146 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde Klipning af byggeaffald 26,7 Kilde Intern transport til knuser 28,0 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 24,5 Kilde Knuseværk 36,6 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 18,1 18,1 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 14,0 14,0 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 14,7 14,7 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 21,4 21,4 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 26,0 26,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 21,4 21,4 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 21,3 21,3 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 26,0 26,0 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 17,3 17,3 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 21,4 21,4 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 10,1 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 23,4 Ref. punkt: R m fra beboelse. LAeq, 8h 40,7 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 36,7 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 10,7 10,7 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 15,7 15,7 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 21,2 21,2 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 23,8 23,8 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 18,0 18,0 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,0 18,0 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 20,2 20,2 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 25,8 25,8 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 9,7 9,7 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 9,5 9,5 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 9,8 9,8 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 12,7 12,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 27,2 27,2 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 25,3 25,3 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 22,8 22,8 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 21,6 21,6 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 8,7 8,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 16,9 16,9 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 20,9 20,9 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,6 21,6 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,0 18,0 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 20,0 20,0 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 25,6 25,6 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 22,4 22,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 22,6 22,6 Grontmij A/S side 9 SoundPLAN 7.3

147 Bilag 1 - Side -147 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde Gnasker på F - Brokker 27,0 Kilde Sortering på F - Brok 25,8 Kilde Klipning af byggeaffald 25,8 Kilde Intern transport til knuser 27,8 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 24,5 Kilde Knuseværk 36,7 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 20,5 20,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 21,5 21,5 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 22,3 22,3 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 18,2 18,2 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 23,3 23,3 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 18,6 18,6 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 18,1 18,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 23,2 23,2 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 19,7 19,7 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 18,6 18,6 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 17,7 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 20,6 Ref. punkt: R13. Klosterisvej 8 LAeq, 8h 26,6 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 18,1 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -9,7-9,7 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F -4,8-4,8 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 0,3 0,3 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 3,2 3,2 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C -2,6-2,6 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E -2,3-2,3 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D -0,1-0,1 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 5,7 5,7 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -0,2-0,2 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -0,7-0,7 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -3,1-3,1 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -0,8-0,8 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 7,8 7,8 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 5,9 5,9 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 2,8 2,8 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 11,6 11,6 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -1,4-1,4 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -4,0-4,0 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 0,8 0,8 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,1 1,1 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E -2,2-2,2 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F -0,5-0,5 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 5,4 5,4 Grontmij A/S side 10 SoundPLAN 7.3

148 Bilag 1 - Side -148 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 3,1 3,1 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 2,4 2,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 17,0 Kilde Sortering på F - Brok 15,7 Kilde Klipning af byggeaffald 15,7 Kilde Intern transport til knuser 19,1 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 9,3 Kilde Knuseværk 22,5 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A -4,1-4,1 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 4,1 4,1 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 4,9 4,9 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A -2,1-2,1 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 3,2 3,2 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A -1,4-1,4 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb -2,8-2,8 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 2,7 2,7 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A -4,9-4,9 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb -1,9-1,9 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 0,3 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 0,2 Ref. punkt: R14 Hornbækvej 660. Parcelhus LAeq, 8h 39,5 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 37,8 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 13,1 13,1 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 17,4 17,4 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 23,1 23,1 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 25,7 25,7 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 19,9 19,9 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 19,7 19,7 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 22,5 22,5 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 27,5 27,5 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 6,4 6,4 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 5,0 5,0 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 8,0 8,0 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 10,2 10,2 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 25,3 25,3 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 23,5 23,5 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 24,6 24,6 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 17,3 17,3 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 4,2 4,2 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 18,8 18,8 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 22,6 22,6 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 23,5 23,5 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 19,7 19,7 Grontmij A/S side 11 SoundPLAN 7.3

149 Bilag 1 - Side -149 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 22,3 22,3 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 27,3 27,3 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 20,6 20,6 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 24,3 24,3 Kilde Gnasker på F - Brokker 22,6 Kilde Sortering på F - Brok 21,4 Kilde Klipning af byggeaffald 21,4 Kilde Intern transport til knuser 23,3 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 20,3 Kilde Knuseværk 32,3 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,8 16,8 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 24,9 24,9 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 25,7 25,7 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 20,5 20,5 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 25,0 25,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 20,4 20,4 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 20,0 20,0 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 25,1 25,1 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 20,5 20,5 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 21,0 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 22,5 Ref. punkt: R15 Hornbækvej 663. Stuehus LAeq, 8h 37,6 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 36,8 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 11,0 11,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 15,5 15,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 21,7 21,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 24,1 24,1 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 18,3 18,3 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,1 18,1 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 20,6 20,6 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 26,0 26,0 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 5,4 5,4 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 3,7 3,7 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -1,6-1,6 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 1,5 1,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 26,6 26,6 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 24,8 24,8 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 23,1 23,1 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 17,6 17,6 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 3,7 3,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 17,3 17,3 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 21,1 21,1 Grontmij A/S side 12 SoundPLAN 7.3

150 Bilag 1 - Side -150 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 1. Bilag A1 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,9 21,9 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,1 18,1 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 20,4 20,4 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 25,8 25,8 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 21,9 21,9 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 22,8 22,8 Kilde Gnasker på F - Brokker 23,0 Kilde Sortering på F - Brok 21,7 Kilde Klipning af byggeaffald 21,7 Kilde Intern transport til knuser 12,5 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 9,4 Kilde Knuseværk 21,6 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 10,6 10,6 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 24,7 24,7 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 25,4 25,4 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 18,6 18,6 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 23,5 23,5 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 18,8 18,8 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 18,6 18,6 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 23,6 23,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 9,8 9,8 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 18,9 18,9 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 20,8 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 20,9 Grontmij A/S side 13 SoundPLAN 7.3

151 Bilag 1 - Side -151 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Ref. punkt: R04. Dalevænget 37 LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 29,1 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 25,3 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 19,9 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 18,1 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 15,2 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 15,1 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 14,4 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 14,3 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 14,1 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 13,5 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 13,3 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 13,3 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 13,3 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 11,9 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 10,4 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 8,9 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 8,7 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 7,0 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 6,4 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 6,1 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 6,1 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 5,7 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 5,4 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 4,2 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 4,0 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 3,8 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,7 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 2,3 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 1,6 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 1,6 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 1,0 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 0,9 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 0,7 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 0,0 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -1,2 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -6,2 Ref. punkt: R05. Dalevænget 39 LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 26,2 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 20,3 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 16,1 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 14,7 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 14,6 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 14,3 Grontmij A/S side 1 SoundPLAN 7.3

152 Bilag 1 - Side -152 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 14,2 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 13,9 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 13,4 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 12,5 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 11,3 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 9,4 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 8,7 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 8,3 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 8,3 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 7,9 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 6,2 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 6,1 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 5,9 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 5,4 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 5,3 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 4,6 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 3,8 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 3,8 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 3,6 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 2,0 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 1,9 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 1,7 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 1,5 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 0,7 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 0,6 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 0,5 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C -0,1 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F -0,9 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -1,2 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -6,2 Ref. punkt: R06. Dalevænget 41 LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 30,3 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 26,8 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 19,5 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 17,8 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 17,0 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 16,2 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 15,4 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 15,3 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 14,8 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 14,8 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 14,6 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 14,5 Grontmij A/S side 2 SoundPLAN 7.3

153 Bilag 1 - Side -153 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 14,4 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 13,7 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 13,1 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 11,8 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 10,2 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 9,0 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 8,9 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 8,2 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 7,2 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 6,6 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 6,0 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,8 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,2 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 4,6 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 4,4 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 4,2 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 4,1 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 3,9 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 3,0 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 1,4 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 1,3 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 0,7 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -0,5 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -5,7 Ref. punkt: R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 28,8 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 24,5 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 18,3 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 16,9 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 16,5 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 15,8 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 15,0 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 13,9 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 13,5 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 13,0 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 12,9 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 12,4 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 12,3 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 12,2 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 12,1 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 11,7 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 9,5 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 9,2 Grontmij A/S side 3 SoundPLAN 7.3

154 Bilag 1 - Side -154 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 8,7 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 7,8 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 7,7 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 7,1 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 7,0 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 6,4 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 5,9 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 5,2 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 4,9 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 4,6 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 4,2 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 3,4 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 3,3 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 2,7 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 1,7 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,1 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -0,1 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -5,2 Ref. punkt: R08. Hornbækvej 661A LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 27,0 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 21,7 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 19,9 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 17,5 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 16,9 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 16,7 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 9,9 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 9,6 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 8,6 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 7,9 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 7,8 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 7,1 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 6,9 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 6,6 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 6,4 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 6,2 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 5,6 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 4,9 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 4,5 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 3,6 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 3,5 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 3,4 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 2,9 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 2,8 Grontmij A/S side 4 SoundPLAN 7.3

155 Bilag 1 - Side -155 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 2,7 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 2,4 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 2,2 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 2,1 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 1,9 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 1,8 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 1,8 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 1,6 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 1,4 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F -0,2 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -3,5 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F -4,3 Ref. punkt: R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 46,1 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 37,2 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 36,9 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 35,3 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 34,6 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 34,5 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 34,3 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 34,0 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 33,5 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 32,9 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 32,2 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 32,1 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 30,3 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 30,2 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 30,1 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 30,1 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 29,5 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 29,4 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 29,4 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 29,2 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 28,3 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 26,8 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 23,2 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 10,7 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 9,9 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 9,7 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 7,9 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 7,0 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 4,9 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 0,0 Grontmij A/S side 5 SoundPLAN 7.3

156 Bilag 1 - Side -156 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A -0,8 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D -4,7 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F -6,8 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D -7,3 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E -11,1 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E -11,7 Ref. punkt: R10. Ved butik. Hornbækvej 657A- LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 38,3 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 29,4 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 29,2 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 27,5 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 26,8 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 26,8 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 26,5 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 26,3 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 25,4 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 25,2 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 24,4 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 24,2 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 22,3 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 22,3 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 22,3 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 22,3 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,7 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 21,6 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 21,4 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 21,4 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 20,6 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 19,1 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 15,4 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 8,7 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 7,9 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 7,3 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 5,6 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 5,4 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 2,6 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 0,8 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 0,6 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D -4,1 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F -5,3 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D -6,9 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E -10,0 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E -10,8 Grontmij A/S side 6 SoundPLAN 7.3

157 Bilag 1 - Side -157 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Ref. punkt: R11. Ved beboelse. Hornbækvej LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 36,0 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 26,8 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 26,6 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 24,9 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 24,2 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 24,2 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 23,9 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 23,7 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 22,7 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 22,6 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 21,8 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 21,4 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 20,9 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 19,8 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 19,7 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 19,6 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 19,5 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 19,1 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 19,0 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,8 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 18,7 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 18,0 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 16,4 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 16,3 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 15,6 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 13,0 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 12,7 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 12,2 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 11,6 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 11,2 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 10,2 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 9,8 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 8,0 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 7,9 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 7,1 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 7,0 Ref. punkt: R m fra beboelse. LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 34,9 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 25,4 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 24,0 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 23,8 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 23,6 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 22,1 Grontmij A/S side 7 SoundPLAN 7.3

158 Bilag 1 - Side -158 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 21,4 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 21,4 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 21,1 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 20,9 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 20,6 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 20,6 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 19,9 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 19,8 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 19,8 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 19,4 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 19,0 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 18,7 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 18,2 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 17,9 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 17,0 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 17,0 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 16,4 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 16,3 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 16,3 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 16,3 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 16,0 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 15,4 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 15,2 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 13,7 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 10,9 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 9,5 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 8,1 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 7,8 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 7,8 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 7,0 Ref. punkt: R13. Klosterisvej 8 LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 16,3 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 9,9 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 6,0 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 4,2 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 3,9 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 3,6 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 3,1 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 2,3 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 1,5 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 1,3 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 1,1 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 1,0 Grontmij A/S side 8 SoundPLAN 7.3

159 Bilag 1 - Side -159 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 0,9 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 0,8 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C -0,7 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F -1,1 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C -1,5 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F -2,2 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F -2,3 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E -2,4 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D -2,6 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E -3,2 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A -3,4 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B -3,6 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E -3,9 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A -3,9 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E -4,1 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C -4,2 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B -4,6 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D -4,8 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D -4,9 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -5,6 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A -5,9 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A -6,7 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F -6,8 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C -10,9 Ref. punkt: R14 Hornbækvej 660. Parcelhus LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 36,0 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 25,8 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 25,5 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 24,0 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 23,9 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 23,6 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 23,3 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 23,2 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 23,1 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 22,9 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 22,6 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 21,8 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,7 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 21,4 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 20,8 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 20,6 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 18,8 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 18,8 Grontmij A/S side 9 SoundPLAN 7.3

160 Bilag 1 - Side -160 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 18,7 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 18,7 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 18,3 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 18,2 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,0 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 17,8 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 17,7 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 17,0 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 15,5 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 15,4 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 15,0 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 14,2 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 11,9 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 8,4 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 6,2 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 4,4 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 3,2 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 2,5 Ref. punkt: R15 Hornbækvej 663. Stuehus LAeq, 0,5h,lim db(a) LAeq, 7 h 35,0 db(a) LAeq, 4 h Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 24,9 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 24,3 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 24,0 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 23,7 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 23,1 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 22,9 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 22,4 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 21,7 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 21,6 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 21,3 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 21,1 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 20,1 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 20,1 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 20,0 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 19,2 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 18,6 Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 17,3 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 17,2 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 16,9 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 16,8 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 16,6 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 16,4 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 16,2 Grontmij A/S side 10 SoundPLAN 7.3

161 Bilag 1 - Side -161 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 2 Bilag A2 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Lørdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) LAeq, 1 h db(a) Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 15,9 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 15,8 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 15,5 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 13,5 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 9,8 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 8,8 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 8,0 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 3,4 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 2,0 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 1,9 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D -0,3 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D -3,4 Grontmij A/S side 11 SoundPLAN 7.3

162 Bilag 1 - Side -162 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Ref. punkt: R04. Dalevænget 37 LAeq, 8h 38,0 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 30,9 Kilde Gnasker på F - Brokker 32,7 Kilde Klipning af byggeaffald 31,4 Kilde Sortering på F - Brok 31,4 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 27,1 27,1 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 23,9 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 21,7 21,7 Kilde Gravning graveflade G 20,0 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 19,8 19,8 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 18,7 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,0 17,0 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 16,9 16,9 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,2 16,2 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 15,9 15,9 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,2 15,2 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 15,2 15,2 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 15,1 15,1 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 15,1 15,1 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 13,6 13,6 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,3 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 12,2 12,2 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 10,6 10,6 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 10,5 10,5 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 8,8 8,8 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 8,2 8,2 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 7,8 7,8 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 7,7 7,7 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 7,4 7,4 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,2 7,2 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 6,0 6,0 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 5,8 5,8 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,7 5,7 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 5,7 5,7 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 5,6 5,6 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 4,3 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 4,1 4,1 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 3,5 3,5 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 3,3 3,3 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 2,7 2,7 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,3 2,3 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,6 1,6 Grontmij A/S side 1 SoundPLAN 7.3

163 Bilag 1 - Side -163 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 0,6 0,6 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -5,0-5,0 Ref. punkt: R05. Dalevænget 39 LAeq, 8h 33,7 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 28,0 Kilde Gnasker på F - Brokker 27,3 Kilde Klipning af byggeaffald 26,1 Kilde Sortering på F - Brok 26,1 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 22,5 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 22,1 22,1 Kilde Gravning graveflade G 21,0 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 17,9 17,9 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 16,5 16,5 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 16,4 16,4 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 16,0 16,0 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 15,6 15,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,2 15,2 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 14,3 14,3 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 13,2 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 13,1 13,1 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 11,7 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 11,2 11,2 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 10,4 10,4 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 10,2 10,2 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 10,1 10,1 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 9,7 9,7 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 7,9 7,9 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 7,9 7,9 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 7,6 7,6 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 7,1 7,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,1 7,1 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 6,5 6,5 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 5,6 5,6 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 5,6 5,6 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 5,5 5,5 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 5,4 5,4 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 4,4 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 3,7 3,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,6 3,6 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,6 3,6 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 3,1 3,1 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 2,4 2,4 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,2 2,2 Grontmij A/S side 2 SoundPLAN 7.3

164 Bilag 1 - Side -164 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,6 1,6 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 1,1 1,1 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 0,6 0,6 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -5,0-5,0 Ref. punkt: R06. Dalevænget 41 LAeq, 8h 39,2 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 32,1 Kilde Gnasker på F - Brokker 34,1 Kilde Klipning af byggeaffald 32,9 Kilde Sortering på F - Brok 32,9 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 28,6 28,6 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 22,2 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 21,3 21,3 Kilde Gravning graveflade G 19,9 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 19,5 19,5 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 18,8 18,8 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 18,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 18,0 18,0 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 17,2 17,2 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,1 17,1 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 16,7 16,7 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 16,6 16,6 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,3 16,3 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,2 16,2 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 16,2 16,2 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 15,5 15,5 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 14,9 14,9 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 13,6 13,6 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 11,8 11,8 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 10,8 10,8 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 10,6 10,6 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 10,1 10,1 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 9,0 9,0 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 8,6 8,6 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 8,3 8,3 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 7,8 7,8 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 7,1 7,1 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 7,1 7,1 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 6,4 6,4 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 6,0 6,0 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 6,0 6,0 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 5,9 5,9 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 5,0 Grontmij A/S side 3 SoundPLAN 7.3

165 Bilag 1 - Side -165 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 5,0 5,0 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 3,1 3,1 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 2,9 2,9 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 2,3 2,3 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 1,3 1,3 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -4,5-4,5 Ref. punkt: R07. V.Ledhus Hornbækvej 617 LAeq, 8h 39,9 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 30,6 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 33,6 Kilde Gravning graveflade G 33,3 Kilde Gnasker på F - Brokker 31,7 Kilde Klipning af byggeaffald 30,4 Kilde Sortering på F - Brok 30,4 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 26,3 26,3 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 26,0 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 20,1 20,1 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 18,7 18,7 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 18,2 18,2 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 17,6 17,6 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 16,8 16,8 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 15,6 15,6 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 15,3 15,3 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 14,8 14,8 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 14,7 14,7 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 14,2 14,2 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 14,1 14,1 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 13,9 13,9 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 13,9 13,9 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 13,4 13,4 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 12,9 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 11,4 11,4 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 11,0 11,0 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 10,5 10,5 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 9,7 9,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 9,4 9,4 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 8,9 8,9 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 8,9 8,9 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 8,8 8,8 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 8,2 8,2 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 7,7 7,7 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 7,0 7,0 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 6,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 6,6 6,6 Grontmij A/S side 4 SoundPLAN 7.3

166 Bilag 1 - Side -166 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 6,6 6,6 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 5,9 5,9 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 5,1 5,1 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 4,6 4,6 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 3,4 3,4 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 2,7 2,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 1,7 1,7 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -4,0-4,0 Ref. punkt: R08. Hornbækvej 661A LAeq, 8h 29,9 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 28,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 23,5 23,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 21,6 21,6 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 19,3 19,3 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 18,7 18,7 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 18,5 18,5 Kilde Gravning graveflade G 17,5 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 16,7 Kilde Gnasker på F - Brokker 15,1 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 14,6 Kilde Klipning af byggeaffald 13,8 Kilde Sortering på F - Brok 13,8 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 13,2 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 11,7 11,7 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 11,4 11,4 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 10,3 10,3 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 9,8 9,8 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 9,6 9,6 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 8,8 8,8 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 8,5 8,5 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 8,4 8,4 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 8,2 8,2 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 8,0 8,0 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 7,4 7,4 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 7,0 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 6,8 6,8 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 6,4 6,4 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 6,3 6,3 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 5,3 5,3 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 5,2 5,2 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 5,2 5,2 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 4,6 4,6 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 4,6 4,6 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 4,3 4,3 Grontmij A/S side 5 SoundPLAN 7.3

167 Bilag 1 - Side -167 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 4,2 4,2 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 3,9 3,9 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,8 3,8 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 3,8 3,8 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 3,6 3,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 3,4 3,4 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 3,2 3,2 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 1,8 1,8 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -2,3-2,3 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -2,5-2,5 Ref. punkt: R09. Ved butik Hornbækvej 657A-1LAeq, 8h 48,1 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 48,0 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 39,0 39,0 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 38,7 38,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 37,0 37,0 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 36,4 36,4 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 36,4 36,4 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 36,0 36,0 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 35,6 35,6 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 35,2 35,2 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 34,7 34,7 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 34,2 34,2 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 34,0 34,0 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 33,9 33,9 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 33,8 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 32,1 32,1 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 32,1 32,1 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 31,8 31,8 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 31,8 31,8 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 31,1 31,1 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 31,1 31,1 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 31,0 31,0 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 30,0 30,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 28,8 28,8 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 14,3 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 13,5 Kilde Klipning af byggeaffald 13,0 Kilde Sortering på F - Brok 13,0 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 12,5 12,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 11,7 11,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 11,5 11,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 9,6 9,6 Grontmij A/S side 6 SoundPLAN 7.3

168 Bilag 1 - Side -168 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 8,8 8,8 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 8,0 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 6,7 6,7 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 5,0 Kilde Gravning graveflade G 3,2 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 1,7 1,7 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 1,0 1,0 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -2,9-2,9 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -4,8-4,8 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -5,5-5,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -9,4-9,4 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -9,9-9,9 Ref. punkt: R10. Ved butik. Hornbækvej 657A- LAeq, 8h 40,4 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 40,2 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 31,2 31,2 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 30,9 30,9 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 29,2 29,2 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 28,7 28,7 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 28,6 28,6 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 28,2 28,2 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 27,9 27,9 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 27,2 27,2 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 27,0 27,0 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 26,3 26,3 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 26,2 26,2 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 26,0 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 25,9 25,9 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 24,1 24,1 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 24,1 24,1 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 24,0 24,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 24,0 24,0 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 23,4 23,4 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 23,3 23,3 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 23,3 23,3 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 22,3 22,3 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 21,0 21,0 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 16,6 16,6 Kilde Gnasker på F - Brokker 13,0 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 12,2 Kilde Klipning af byggeaffald 11,7 Kilde Sortering på F - Brok 11,7 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 10,5 10,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 9,7 9,7 Grontmij A/S side 7 SoundPLAN 7.3

169 Bilag 1 - Side -169 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 9,1 9,1 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 7,2 7,2 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 7,2 7,2 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 5,8 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 5,2 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 4,4 4,4 Kilde Gravning graveflade G 3,6 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 2,6 2,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 2,3 2,3 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -2,3-2,3 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -3,3-3,3 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -5,1-5,1 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -8,3-8,3 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -9,0-9,0 Ref. punkt: R11. Ved beboelse. Hornbækvej LAeq, 8h 39,8 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 37,9 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 30,9 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 28,6 28,6 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 28,3 28,3 Kilde Gnasker på F - Brokker 28,0 Kilde Klipning af byggeaffald 26,7 Kilde Sortering på F - Brok 26,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 26,5 26,5 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 26,0 26,0 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 26,0 26,0 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 25,6 25,6 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 25,3 25,3 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 24,4 24,4 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 23,7 23,7 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 23,4 23,4 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 23,4 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 23,2 23,2 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 22,7 22,7 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 21,5 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 21,4 21,4 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 21,4 21,4 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 21,4 21,4 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 21,3 21,3 Kilde Gravning graveflade G 21,1 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 20,8 20,8 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 20,7 20,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 20,7 20,7 Grontmij A/S side 8 SoundPLAN 7.3

170 Bilag 1 - Side -170 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 19,7 19,7 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 18,4 18,4 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 18,1 18,1 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 17,3 17,3 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 14,7 14,7 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 14,0 14,0 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 13,9 13,9 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 13,4 13,4 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 13,0 13,0 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 12,1 12,1 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 11,5 11,5 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 10,1 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 9,7 9,7 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 9,7 9,7 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 8,9 8,9 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 8,8 8,8 Ref. punkt: R m fra beboelse. LAeq, 8h 38,4 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 36,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 27,2 27,2 Kilde Gnasker på F - Brokker 27,0 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 26,1 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 25,8 25,8 Kilde Klipning af byggeaffald 25,8 Kilde Sortering på F - Brok 25,8 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 25,6 25,6 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 25,3 25,3 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 23,8 23,8 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 23,3 23,3 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 23,2 23,2 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 22,8 22,8 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 22,8 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 22,6 22,6 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 22,4 22,4 Kilde Gravning graveflade G 22,4 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 22,3 22,3 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 21,6 21,6 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,6 21,6 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 21,5 21,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 21,2 21,2 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 20,9 20,9 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 20,6 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 20,5 20,5 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 20,2 20,2 Grontmij A/S side 9 SoundPLAN 7.3

171 Bilag 1 - Side -171 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 20,0 20,0 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 19,7 19,7 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 18,6 18,6 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 18,6 18,6 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 18,2 18,2 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 18,1 18,1 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 18,0 18,0 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,0 18,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,0 18,0 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 17,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 16,9 16,9 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 15,7 15,7 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 12,7 12,7 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 10,7 10,7 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 9,8 9,8 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 9,7 9,7 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 9,5 9,5 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 8,7 8,7 Ref. punkt: R13. Klosterisvej 8 LAeq, 8h 23,3 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 18,1 Kilde Gnasker på F - Brokker 17,0 Kilde Klipning af byggeaffald 15,7 Kilde Sortering på F - Brok 15,7 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 11,6 11,6 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 9,5 Kilde Gravning graveflade G 9,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 7,8 7,8 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 6,3 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 5,9 5,9 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 5,7 5,7 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 5,4 5,4 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 4,9 4,9 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 4,1 4,1 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 3,2 3,2 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 3,2 3,2 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 3,1 3,1 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 2,8 2,8 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 2,7 2,7 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 2,4 2,4 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 1,1 1,1 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 0,8 0,8 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 0,3 0,3 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 0,3 Grontmij A/S side 10 SoundPLAN 7.3

172 Bilag 1 - Side -172 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 0,2 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D -0,1-0,1 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F -0,2-0,2 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F -0,5-0,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E -0,7-0,7 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D -0,8-0,8 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E -1,4-1,4 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A -1,4-1,4 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb -1,9-1,9 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A -2,1-2,1 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E -2,2-2,2 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E -2,2-2,2 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C -2,6-2,6 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb -2,8-2,8 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -3,1-3,1 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C -3,9-3,9 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A -4,1-4,1 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F -4,8-4,8 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A -4,9-4,9 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C -9,7-9,7 Ref. punkt: R14 Hornbækvej 660. Parcelhus LAeq, 8h 38,5 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 37,8 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 27,5 27,5 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 27,3 27,3 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 25,7 25,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 25,7 25,7 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 25,3 25,3 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 25,1 25,1 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 25,0 25,0 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 24,9 24,9 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 24,6 24,6 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 24,3 24,3 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 23,5 23,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 23,5 23,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 23,1 23,1 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 22,6 22,6 Kilde Gnasker på F - Brokker 22,6 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 22,5 22,5 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 22,5 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 22,3 22,3 Kilde Klipning af byggeaffald 21,4 Kilde Sortering på F - Brok 21,4 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 21,0 Grontmij A/S side 11 SoundPLAN 7.3

173 Bilag 1 - Side -173 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 20,6 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 20,6 20,6 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 20,5 20,5 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 20,5 20,5 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 20,4 20,4 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 20,0 20,0 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 19,9 19,9 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 19,7 19,7 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 19,7 19,7 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 18,8 18,8 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 18,5 Kilde Gravning graveflade G 17,8 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 17,4 17,4 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 17,3 17,3 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 16,8 16,8 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 16,0 16,0 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 13,1 13,1 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 10,2 10,2 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 8,0 8,0 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 6,4 6,4 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 5,0 5,0 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 4,2 4,2 Ref. punkt: R15 Hornbækvej 663. Stuehus LAeq, 8h 37,6 db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h 36,8 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 26,6 26,6 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 26,0 26,0 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 25,8 25,8 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 25,4 25,4 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 24,8 24,8 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 24,7 24,7 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 24,1 24,1 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 23,6 23,6 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 23,5 23,5 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 23,1 23,1 Kilde Gnasker på F - Brokker 23,0 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 22,8 22,8 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 21,9 21,9 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 21,9 21,9 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 21,7 21,7 Kilde Klipning af byggeaffald 21,7 Kilde Sortering på F - Brok 21,7 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 21,1 21,1 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 20,9 Grontmij A/S side 12 SoundPLAN 7.3

174 Bilag 1 - Side -174 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scenarie 3. Bilag A3 Prioriteret liste af støjbidrag i referencepunkter Hverdage. Sorteret efter perioden: Dag Kilde navn: LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 20,8 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 20,6 20,6 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 20,4 20,4 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 18,9 18,9 Kilde Gravning graveflade G 18,9 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 18,8 18,8 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 18,6 18,6 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 18,6 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 18,6 18,6 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 18,3 18,3 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,1 18,1 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 18,1 18,1 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 18,1 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 17,6 17,6 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 17,3 17,3 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 15,5 15,5 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 11,0 11,0 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 10,6 10,6 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 9,8 9,8 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 5,4 5,4 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 3,7 3,7 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 3,7 3,7 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 1,5 1,5 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D -1,6-1,6 Grontmij A/S side 13 SoundPLAN 7.3

175 Bilag 1 - Side -175 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scanarie 1. Bilag B1. Støjkildeoversigt. Hverdage. Kilde navn Lw 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz db(a) Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde Knuseværk 117,0 84,3 94,3 106,9 110,7 113,2 110,0 102,3 88,3 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 105,0 78,4 87,4 93,4 98,4 100,5 99,4 92,4 81,4 Kilde Intern transport til knuser 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,4 94,4 83,4 Kilde Klipning af byggeaffald 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Sortering på F - Brok 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Grontmij A/S Side 1 SoundPLAN 7.3

176 Bilag 1 - Side -176 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scanarie 2. Bilag B2. Støjkildeoversigt. Lørdage. Kilde navn Lw 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz db(a) Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.2b-2 Ll. lastbil ad 1 til B 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.2b-3 personbil ad 1 til B 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.2b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.2b-7 Lastning Fladekilde B 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.2b-8 Lastning Fladekilde B 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 2.2b-9 Lastning Fladekilde A 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.2b-10 Lastning Fladekilde A 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.2a-1 Stor lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-3 Personbil ad 2 til F 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.2a-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2a-8 - Tipning flade E 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.2a-9 - Tipning flade F 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.2a-10 - Tipning flade C 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.2b-1 Stor lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-3 Personbil ad 3 til D 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.2b-8 Lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.2b-10 - Lastning på flade C 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.2b-11 - Lastning på flade C 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.2b-12 - Lastning på flade D 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.2b-13 - Lastning på flade D 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.2b-14 - Lastning på flade E 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.2b-15 - Lastning på flade F 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Grontmij A/S Side 1 SoundPLAN 7.3

177 Bilag 1 - Side -177 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj. Scanarie 3. Bilag B3. Støjkildeoversigt. Hverdage. Kilde navn Lw 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz db(a) Kilde Gravning graveflade G 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 104,9 82,4 97,5 96,2 95,6 98,6 98,6 93,9 86,7 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde Klipning af byggeaffald 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Sortering på F - Brok 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Grontmij A/S Page 1 SoundPLAN 7.3

178 Bilag 1 - Side -178 af 260 RGS 90. Sanderødgård. Miljømåling - ekstern støj Bilag B4. Støjkildeoversigt, alle kilder Name Lw 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz db(a) Kilde Gravning graveflade G 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Gruskørsel FladeG > fladea 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 104,9 82,4 97,5 96,2 95,6 98,6 98,6 93,9 86,7 Kilde Gravning under vand Flade G 105,0 78,4 87,4 93,4 98,4 100,5 99,5 92,4 81,4 Kilde Påfyldning Flade G 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Transport Flade G > Flade A 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,5 94,4 83,4 Kilde Sortering Punkt 1 på Flade G 104,9 82,4 97,5 96,2 95,6 98,6 98,6 93,9 86,7 Kilde 2.1a-1 kørsel rute1 - til B-C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1a-2 - Tipning flade B 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 2.1b-1 Stor lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-2 Ll. lastbil ad 1 tilb 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-3 personbil ad 1 tilb 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-4 Stor lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-5 Ll. lastbil ad 4 til A 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 2.1b-6 Personbil ad 4 til A 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 2.1b-7 Lastning Fladekilde B 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.1b-8 Lastning Fladekilde B 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 2.1b-9 Lastning Fladekilde A 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 2.1b-10 Lastning Fladekilde A 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde Knuseværk 117,0 84,3 94,3 106,9 110,7 113,2 110,0 102,3 88,3 Kilde Gravemaskine ved knuseranlæg 105,0 78,4 87,4 93,4 98,4 100,5 99,4 92,4 81,4 Kilde Intern transport til knuser 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,4 94,4 83,4 Kilde Asfaltknuser 108,0 75,3 85,3 97,9 101,7 104,2 101,0 93,3 79,3 Kilde Gravemaskine ved asfaltknuse 105,0 78,4 87,4 93,4 98,4 100,5 99,4 92,4 81,4 Kilde Intern transport med asfalt 107,0 80,4 89,4 95,4 100,4 102,5 101,4 94,4 83,4 Kilde Klipning af byggeaffald 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Sortering på F - Brok 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde Gnasker på F - Brokker 103,0 76,4 85,4 91,4 96,5 98,5 97,5 90,4 79,4 Kilde 4.1a-1 Stor lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-2 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-3 Personbil ad 2 til F 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1a-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-6 Ll. lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-7 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1a-8 - Tipning flade E 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-9 - Tipning flade F 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1a-10 - Tipning flade C 91,4 62,7 73,7 71,7 85,7 87,7 84,7 77,7 72,7 Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-2 Ll. lastbil ad 3 til D 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-3 Personbil ad 3 til D 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-6 Ll. lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 Kilde 4.1b-8 Lastbil ad 2 til F 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C 97,6 78,5 82,5 84,5 90,5 93,5 91,5 86,5 77,5 Kilde 4.1b-10 - Lastning på flade C 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-11 - Lastning på flade C 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-12 - Lastning på flade D 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-13 - Lastning på flade D 89,2 59,5 71,5 68,5 83,5 85,5 82,5 75,5 70,5 Kilde 4.1b-14 - Lastning på flade E 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 Kilde 4.1b-15 - Lastning på flade F 92,2 62,5 74,5 72,5 86,5 88,5 85,5 78,5 73,5 db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Grontmij A/S Page 1 SoundPLAN 7.3

179 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -179 af 260 Side 1 DRIFTSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Virksomheden er i drift på alle hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet kl I nuværende godkendelse er der mulighed for lørdagsåbning kl , som indgår i beregningsgrundlaget. Søndage holdes lukket. De driftsmæssige forudsætninger består dels af driftstider og trafikintensiteter for lastvogne/personvogne samt af driftstider for gravemaskiner, gummihjulslæssere og de mere stationære sortereanlæg. Arbejdsområder og kørevejsstrækninger for de enkelte maskiner og kørselsaktiviteter fremgår af rutekortene, placeret sidst i dette bilag. Alle driftstider er angivet for de mest støjbelastede: 8 dagtimer på hverdage inden for tidsrummet kl kl dagtimer på lørdage inden for tidsrummet kl kl minutter om natten mellem kl og kl Aktiviteter Virksomhedens drift er opdelt under aktiviteterne: 1 Råstofindvinding 2 Råstofhandel 3. Genbrugsrelaterede bearbejdning 4. Genbrug ind- og udlevering 5. Kombineret drift (worst case) for aktivitet 1 til 4 c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

180 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -180 af 260 Side 2 Aktivitet 1.1. Råstofindvinding over vand 1 STØJKILDER (RUTEKORT 1.1) Virksomheden vil anvende et sorteranlæg og egen gummihjulslæser til kørsel af materialer til og fra sorteranlægget. Driften bliver som følger. 1.1 Sorteranlæg fabrikat Finlay 303 (punktkilde G5). Anlægget bliver placeret på en fast arbejdsplads. Beregningsforudsætninger: Drift: 7,5 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 105 db Placering: Se rutekort Gummihjulslæsser Beregningsforudsætninger: Cat 972H (fladekilde G) Drift: 5,5 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db Cat 972H (linjekilde 5) Drift: 2 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db Bemærk. Aktiviteterne foregår IKKE samtidig med knusning. c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

181 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -181 af 260 Side 3 Aktivitet 1.2. Råstofindvinding under vand 2 STØJKILDER (RUTEKORT 1.2) Der bliver anvendt et sorteranlæg, en gravemaskine og op til to gummihjulslæsere til kørsel af materialer til og fra sorteranlægget. Driften bliver som følger. 2.1 Sorteranlæg fabrikat Finlay 303 (punktkilde G5). Beregningsforudsætninger: Drift: 7,5 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 105 db Placering: Se rutekort Gravemaskine med arm fabrikat Cat 336 DL (fladekilde G5). Beregningsforudsætninger: Drift: 7,5 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 105 db Placering: Se rutekort Gummihjulslæssere Beregningsforudsætninger: Cat 972H (fladekilde G) Drift: 5,5 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db Cat 972H (linjekilde 5) Drift: 2 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db Bemærk. Aktiviteterne foregår IKKE samtidig med knusning. Gravning under vandspejl udføres som første fase og sortering og arbejde med læssemaskine udføres normalt som anden fase. c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

182 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -182 af 260 Side 4 Aktivitet 2.1. Råstofhandel 3 STØJKILDER (2.1) Der anvendes lastvogne og peronbiler til kørsel af grusmaterialer. Mellem offentlig vej og oplagspladserne kører bilerne af interne køreveje. På oplagspladsen tippes og lastes bilerne. Aktiviteten foregår på hverdage og der er mulighed for drift på lørdage. Transporterne er fordelt på Lastvogne med 3 aksler (20 tons pr. læs) Lastvogne med 2 aksler (7 tons pr. læs) Personbiler (1,5 tons pr. læs) 3.1 Grusmateriale køb. (Rutekort 2.1a) Lastvognkørsel. Rute 1 til område B. Beregningsforudsætninger: Drift: 3,1 lastbiler pr. dag over 9 timer Lydeffekt: LWA = 97,6 db under kørsel Lydeffekt: LWA = 91,4 db pr. time pr. bil ved tipning Placering: Se rutekort 2.1a 3.2 Grusmateriale salg. (Rutekort 2.1b og 2.2b) Lastvognkørsel. Rute 4 til område A og rute 1 til område B (ligeligt fordelt). Beregningsforudsætninger: Drift: 3 aksler. 0,21 lastbiler pr. time til hvert område 2 aksler. 0,61 lastbiler pr. time til hvert område Personbiler. 1,4 biler pr. time til hvert område Lydeffekt: LWA = 92,1 db pr time pr. lastbil under lastning Lydeffekt: LWA = 89,2 db pr. time pr. personbil under lastning Lydeffekt: LWA = 97,6 db pr. time pr. lastbil under kørsel Lydeffekt: LWA = 90,1 db pr. time pr. personbil under kørsel Placering: Se rutekort 2.1b og 2.2b. Bemærk. Aktivitet 2.2b foregår også på lørdage. c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

183 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -183 af 260 Side 5 Aktivitet 3.x. Genbrugsrelateret bearbejdning og transport 4 STØJKILDER (3.1) Aktiviteten foregår over 40 dage om året. Der udføres knusning og der anvendes indlejet udstyr og personel fra firmaet MIS Recycling. Arbejdet udføres, når der IKKE foregår råstofindvinding. 4.1 Knusning af byggeaffald (3.1.1) Lejet knuseanlæg, fabrikat Kleemann (Rutekort 3.1) Drift: 5,5 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 117 db 4.2 Lejet gravemaskine (3.1.2) Komatzu 290 (Rutekort 3.1) Drift: 5,5 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 105 db 4.3 Lejet gummihjulslæsser (3.1.3) Caterpiller 966 (Rutekort 3.1) Drift: 5,5 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db 4.4 Knusning af asfalt (3.2.1) Lejet knuseanlæg, fabrikat Rubel Master (Rutekort 3.2) Drift: 3 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 108 db 4.5 Lejet gravemaskine (3.2.2) Komatzu 290 (Rutekort 3.2) Drift: 3 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 105 db 4.6 Lejet gummihjulslæsser (3.1.3) Caterpiller 966 (Rutekort 3.2) Drift: 3 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 107 db c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

184 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -184 af 260 Side 6 5 STØJKILDER (3.4) Fællesaktiviteterne omfatter klipning, gnaskning og sortering. Driften foregår på hverdage og periodevis samtidig med knusning. Beregningsforudsætningerne fremgår af punkt 5.1 til Klipning af byggaffald og træ. Daewoo klipper (fladekilde F) (Rutekort 3.4.2) Drift: 3 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 103 db. 5.2 Sortering af affald Daewoo polygrab (fladekilde F) (Rutekort 3.4.3) Drift: 3 timer pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 103 db. 5.3 Gnasker (kæbeknuser) Volvo EC 210 CL (fladekilde F) (Rutekort 3.4.4) Drift: 4 time pr. dag på hverdage. Lydeffekt: LWA = 103 db. c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

185 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -185 af 260 Side 7 Aktivitet 4. Genbrug- og udlevering 6 STØJKILDER (4.X) Aktiviteterne omfatter ind- og udlevering af genbrugsvarer og materialer og foregår på hverdage, kl og på lørdage, kl Kørselsmønstret og beregningsforudsætninger er som følger: Tabel 7.1. Kørsel og fordeling Aktivitet 4a. Beton Tegl Asfalt 4b. Jord Brokker 4c. Muld Haveaffald Kompost 4 d. Tørt erhvervsaffald 4e. Have- og parkaffald Rute/ til plads 2 til F D til 3 2 til E E til 2 1 til C C til 1 2 til F F til 2 1 til C C til 1 Til/fraførsel Andel / laststørrelse Tilførsel 50 % 20 ton 35 % 7 ton 15 % 1,5 tons Fraførsel Tilførsel Fraførsel Tilførsel Fraførsel Tilførsel Fraførsel Tilførsel Fraførsel 50 % 20 ton 35 % 7 ton 15 % 1,5 ton 100 % 25 tons 100 % 25 tons 100 % 20 tons 33 % 15 tons 33 % 4 tons 33 % 1 tons 100 % 3 tons 100 % 10 tons 100 % 3 tons 100 % 10 tons Læs pr. time 0,55 1,1 2,2 0,55 1,1 2,2 0,18 0,18 0,44 0,19 0,73 20,93 0,37 0,11 0,15 0,04 Bemærk. Aktivitet 4a og 4b kan også foregå på lørdage. Øvrige forudsætninger: Tipning af læs. Lydeffekt: LWA = 91,4 db pr. time pr. læs Lastning af vogne Der anvendes gravemaskine (Cat 972H/Cat 950) til læsning af lastvogne og biler. Lydeffekt: LWA = 92,2 db pr. time pr. læs (over 5 tons) Lydeffekt: LWA = 89,2 db pr. time pr. læs (under 5 tons) Kørsel på kørevej Lydeffekt: LWA = 97,1 db pr. time pr. lastvogn Lydeffekt: LWA = 90,1 db pr. time pr. personbil c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

186 RGS 90. Sanderødgår grusgrav Bilag C Rapport nr. P Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -186 af 260 Side 8 Rutekort for genbrugsaktiviteter: 4.1.a. Tilkørsel hverdage 4.1.b. Frakørsel hverdage 4.2.a. Tilkørsel lørdage 4.2.b. Frakørsel lørdage 7 SAMMESATTE DRIFTSSITUATIONER (WORST CASE) For belysning af de mest støjbelaste driftssituationer omfatter beregningerne: Scenarie 1. Hverdage. Knusning + Råstofhandel + Genbrugsaktiviteter. 2.1a Råstofhandel, køb 2.1b Råstofhandel, salg 3.1 Knusning (indlejet udstyr) 3.4 Genbrug, fællesaktiviteter Scenarie 2. Lørdage. Køb og salg 2.2a Råstofkørsel, køb 2.2b Råstofkørsel, salg 4.2a Genbrug. Tilkørsel (tilførsel) 4.2b Genbrug. Frakørsel (fraførsel) Scenarie 3. Hverdage. Råstofindvinding + Råstofhandel + Genbrugsaktiviteter. 1.1 Råstofindvinding over vand 2.1a Råstofhandel, køb, inkl. ny vej 2.1b Råstofhandel, salg, inkl. ny vej 3.4 Genbrug, fællesaktiviteter Bemærk. Knusning af asfalt er mindre støjende end knusning af byggeaffald, jf. scenarie 1, og indgår ikke i rapportens resultat-tabeller. 8 RUTEKORT. ARBEJSOMRÅDER OG KØREVEJE For hver af de anførte aktiviteter er der vedlagt rutekort med angivelse af arbejdsområder og interne køreveje. c:\data\sanderødgård\rapport\bilag-c p rev2.doc

187 Bilag 1 - Side -187 af 260 Sanderødgård Rutekort 1.1 Råstofindvinding over vand Mål 1: m Flade G Kilde Gravning flade G Kilde Sortering punkt 1 flade G Kilde Gruskørsel flade G til A

188 Bilag 1 - Side -188 af 260 Sanderødgård Rutekort 1.2 Råstofindvinding under vand Mål 1: m Flade G Kilde Gravning under vand Kilde Påfyldning Flade G Kilde Sortering Flade G Kilde Transport flade G til A

189 Mål 1: m Flade B Kilde 2.1a-1. Kørsel ad 1 til B Kilde 2.1b-1. Stor lastbil ad 1 til B Kilde 2.1b-2. Lille lastbil ad 1 til B Kilde 2.1b-3. Personbil ad 1 til B Kilde 2.1.a-2. Tipning fladekilde B Kilde 2.1b-7. Lastning fladekilde B Kilde 2.1b-8. Lastning fladekilde B Sanderødgård Rutekort 2.1a Råstofhandel. Kørsel, lastning mv. Hverdage, køb. Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -189 af 260

190 Mål 1: m Flade A Flade B Kilde 2.1.b-1. Stor lasbil ad 1 til B Kilde 2.1.b-2. Lille lasbil ad 1 til B Kilde 2.1.b-3. Personbil ad 1 til B Kilde 2.1.b-4. Stor lasbil ad 4 til A Kilde 2.1.b-5. Lille lasbil ad 4 til A Kilde 2.1.b-6. personbil ad 4 til A Kilde 2.1.b-9. Lastning fladekilde A Kilde 2.1.b-10. Lastning fladekilde A Kilde 2.1.b-7. Lastning fladekilde B Kilde 2.1.b-8. Lastning fladekilde B Sanderødgård Rutekort 2.1b Råstofhandel. Kørsel, lastning mv. Hverdage, salg. Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -190 af 260

191 Mål 1: m Flade A Flade B Kilde 2.2b-1 Stor lastbil ad 1 til B Kilde 2.2b-2 Lille lastbil ad 1 til B Kilde 2.2b-3 Personbil ad 1 til B Kilde 2.2b-4 Stor lastbil ad 4 til A Kilde 2.2b-5 Lille lastbil ad 4 til A Kilde 2.2b-6 Personbil ad 4 til A Kilde 2.2b-9 Lastning fladekilde A Kilde 2.2b-10 Lastning fladekilde A Kilde 2.2b-7 Lastning fladekilde B Kilde 2.2b-8 Lastning fladekilde B Sanderødgård Rutekort 2.2b Råstofhandel. Kørsel, lastning mv. Lørdage, salg. Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -191 af 260

192 Bilag 1 - Side -192 af 260 Sanderødgård Rutekort 3.1 Genbrugstation Knusning af byggaffald Mål 1: m Kilde Intern transport Kilde Gravemaskine Kilde Knuseværk

193 Bilag 1 - Side -193 af 260 Sanderødgård Rutekort 3.2 Genbrugstation Knusning af asfalt Mål 1: m Kilde Intern transport Kilde Gravemaskine ved asfaltknuser Kilde Asfaltknuser

194 Bilag 1 - Side -194 af 260 Sanderødgård Rutekort til Genbrugstation Klipning. Sortering. Gnasker. Mål 1: m Kilde Klipning på F, byggeaffald Kilde Sortering på F, brokker Kilde Gnasker på F, brokker

195 Mål 1: m Flade C Kilde 4.1a-10 Tipning flade C Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C Kilde 4.1a-7 Lille lastbil ad 1 til C Kilde 4.1a-8 Tipning flade E Kilde 4.1a-4 stor lastbil ad 2 til E Flade E Flade F Kilde 4.1a-6 Lille lastbil ad 2 til F Kilde 4.1a-9 Tipning flade F Sanderødgård Rutekort 4.1.a Genbrugstation Tilkørsel hverdage Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -195 af 260

196 Mål 1: m Flade C Kilde 4.1b-10 Lastning på flade C Kilde 4.1b-5 Stor lastbil ad 1 til C Kilde 4.1b-6 Lille lastbil ad 1 til C Kilde 4.1b-7 Personbil ad 1 til C Kilde 4.1b-9 Lastbil ad 1 til C Flade E Flade F Flade D Kilde 4.1b-1 Stor lastbil ad 3 til D Kilde 4.1b-14 Lastning på flade E Kilde 4.1b-4 Stor lastbil ad 2 til E Kilde 4.1b-8 lastbil ad 2 til F Kilde 4.1b-15 Lastning på flade F Kilde 4.1b-12 Lastning på flade D Sanderødgård Rutekort 4.1.b Genbrugstation Frakørsel hverdage Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -196 af 260

197 Mål 1: m Flade C Kilde 4.1a-10 Tipning flade C Kilde 4.1a-5 Stor lastbil ad 1 til C Kilde 4.1a-7 Lille lastbil ad 1 til C Kilde 4.1a-8 Tipning flade E Kilde 4.1a-4 stor lastbil ad 2 til E Flade E Flade F Kilde 4.1a-6 Lille lastbil ad 2 til F Kilde 4.1a-9 Tipning flade F Sanderødgård Rutekort 4.2.a Genbrugstation Tilkørsel lørdage Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -197 af 260

198 Mål 1: m Flade C Kilde 4.1b-10 Lastning på flade C Kilde 4.2b-5 Stor lastbil ad 1 til C Kilde 4.2b-6 Lille lastbil ad 1 til C Kilde 4.2b-7 Personbil ad 1 til C Kilde 4.2b-9 Lastbil ad 1 til C Flade E Flade F Flade D Kilde 4.2b-14 Lastning på flade E Kilde 4.2b-4 Stor lastbil ad 2 til E Kilde 4.2b-8 lastbil ad 2 til F Kilde 4.2b-15 Lastning på flade F Kilde 4.2b-12 Lastning på flade D Sanderødgård Rutekort 4.2.b Genbrugstation Frakørsel lørdage Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -198 af 260

199 Bilag 1 - Side -199 af 260 Bilag D1 Sag Emne Sanderødgård Kørselsmængder lastvogne 2.1a - Råstofkørsel hverdage. Køb Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 2.1a-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 1B , a-2 Tipning. Stor lastvogn Flade B , b - Råstofkørsel hverdage. Salg Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 2.1b-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 1B , b-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1B , b-3 Kørsel. Personbil Rute 1B , b-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 4B , b-5 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 4B , b-6 Kørsel. Personbil Rute 4B , b-7 Lastning Flade B , b-8 Lastning Flade B , b-9 Lastning Flade A , b-10 Lastning Flade A , b - Råstofkørsel lørdage. Salg Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 2.2b-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 1B , b-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1B , b-3 Kørsel. Personbil Rute 1B , b-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 4A , b-5 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 4A , b-6 Kørsel. Personbil Rute 4A , b-7 Lastning Flade B , b-8 Lastning Flade B , b-9 Lastning Flade A , b-10 Lastning Flade A ,

200 Bilag 1 - Side -200 af 260 Bilag D2 Sag Emne Sanderødgård Kørselsmængder lastvogne 4.1a - Genbrugskørsel hverdage. Tilførsel Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 4.1a-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2F , a-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 2F , a-3 Kørsel. Personbil Rute 2F , a-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2E , a-5 Kørsel. Stor lastvogn Rute 1C , a-6 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 2F , a-7 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1C , a-8 Tipning. Flade E , a-9 Tipning. Flade F , a-10 Tipning. Flade C , b - Genbrugskørsel hverdage. Fraførsel Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 4.1b-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 3D , b-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 3D , b-3 Kørsel. Personbil Rute 3D , b-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2E , b-5 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 1C , b-6 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1C , b-7 Kørsel. Personbil Rute 2F , b-8 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 2F , b-9 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 1C , b-10 Lastning Flade C , b-11 Lastning Flade C , b-12 Lastning Flade D , b-13 Lastning Flade D , b-14 Lastning Flade E , b-15 Lastning Flade F ,

201 Bilag 1 - Side -201 af 260 Bilag D3 Sag Emne Sanderødgård Kørselsmængder lastvogne 4.2a - Genbrugskørsel lørdage. Tilførsel Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 4.2a-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2F , a-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 2F , a-3 Kørsel. Personbil Rute 2F , a-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2E , a-5 Kørsel. Stor lastvogn Rute 1C , a-6 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 2F , a-7 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1C , a-8 Tipning. Flade E , a-9 Tipning. Flade F , a-10 Tipning. Flade C , b - Genbrugskørsel lørdage. Fraførsel Kilde nr. Aktivitet Sted Timer Tidsrum Køretøjer/ Sum Driftstid time dag % 4.2b-1 Kørsel. Stor lastvogn Rute 3D , b-2 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 3D , b-3 Kørsel. Personbil Rute 3D , b-4 Kørsel. Stor lastvogn Rute 2E , b-5 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 1C , b-6 Kørsel. Lille Lastvogn Rute 1C , b-7 Kørsel. Personbil Rute 2F , b-8 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 2F , b-9 Kørsel. Mellem lastvogn Rute 1C , b-10 Lastning Flade C , b-11 Lastning Flade C , b-12 Lastning Flade D , b-13 Lastning Flade D , b-14 Lastning Flade E , b-15 Lastning Flade F ,07 1 7

202 Bøtterup Pkt.8 Pkt.13 Virksomhed Pkt.15 Pkt.9 Pkt.10 Pkt.11 Pkt.12 Pkt.14 Bistrup RGS 90 Sanderødgård Oversigtskort med placering af referencepunkter. Signatur Bygning Vejej Beregningspunkt Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -202 af 260 Hornbækvej Skala 1: m Golfbane Tegning 1 Sag: Init: JBJ Dato: 16. februar 2015 Sommerhusområde Pkt.4 Pkt.5 Pkt.6 Pkt.7 Esrumvej Langesø

203 Flade B Harpning Pkt. C6 Flade C Rute 1 Rute Rute 2E + 2F Flade E Flade G Rute 2E Rute 2F Sortering Pkt. G5 Flade F Rute 5 Rute 6 Hornbækvej RGS 90 Sanderødgård. Situationsplan med placering af virksomhed. Signatur Bygning Jordvold eller skærm Punktkilde Kørevej Fladekilde Skala 1: m Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -203 af 260 Rute Rute 3 Flade D Knusning Pkt. G1-G4 Flade A Tegning 2 Sag: Init: JBJ Dato: 16. februar 2015 Esrumvej

204 Kilde Klipning på F Kilde Intern transport på F Kilde Gnasker på F Kilde Intern transport Kilde Gravemaskine Kilde Knuseværk Pkt.8 Pkt.13 Pkt.15 Pkt.9 Pkt.10 Pkt.11 Pkt.12 Pkt.14 Sanderødgård grusgrav Beregning af ekstern støj. Scenarie 1. Hverdage. Knusning + Genbrug, fællesaktiviteter Genbrugsskørsel + Råstofhandel. Beregnet støjniveau 1,5 m over terræn LAeq, 8 t i db(a). <= < <= < <= < <= < <= < Signatur Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -204 af 260 Bygning Kørevej Fladekilde Skala 1:6000 Pkt.4 Pkt.7 Pkt.5 Pkt m Tegning 3 Sag: Init: JBJ Dato: 16. februar 2015

205 Kilde Klipning på F Kilde Intern transport på F Kilde Gnasker på F Kilde Intern transport Kilde Gravemaskine Kilde Knuseværk Pkt.8 Pkt.13 Pkt.15 Pkt.9 Pkt.10 Pkt.11 Pkt.12 Pkt.14 Sanderødgård grusgrav Beregning af ekstern støj. Scenarie 2. Lørdage. Genbrugsskørsel + Råstofhandel. Beregnet støjniveau 1,5 m over terræn LAeq, 7 t i db(a). <= < <= < <= < <= < <= < Signatur Punkt nr VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -205 af 260 Bygning Kørevej Fladekilde Skala 1:6000 Pkt.4 Pkt.7 Pkt.5 Pkt m Tegning 4 Sag: Init: JBJ Dato: 16. februar 2015

206 Bilag 1 - Side -206 af 260 Center for Regional Udvikling UDKAST RGS 90 A/S Selinevej 4, 2300 København S Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Mail Web Sagsnr.: Sagsbeh.camsul KS: ndam/gerhyd Dato: 2. marts 2015 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Sanderødgård Grusgrav Lokalitet Sanderødgård Grusgrav, Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk Matrikeloplysninger 1 og 4 f, Bistrup By, Tikøb Virksomhed RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København S CVR-nummer Sikkerhedsstillelse Sagsnr

207 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -207 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 1 Afgørelser 1.1 Råstofloven 1 Region Hovedstaden meddeler med hjemmel i råstoflovens 7, stk. 1 tilladelse til en årlig indvinding af op til m 3 sand, grus og sten, på i alt a ca. 11 ha af ma- der triklerne 1 og 4 f, Bistrup by, Tikøb, som vist på vedlagte bilagg 1. Heraf kann ca. årligt indvindes ca m 3 under grundvandsspejlet. Det ansøgte areal er beliggende inden for graveområde A2, Bistrup i Råstofplan Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens 10, som beskrevet under afsnit 2. Der fastsættes en sikkerhedsstillelse påå kr. jf. vilkår Planloven 2 VVM bestemmelserne 3 Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse d. 18. novemberr 2013 efter plan- til lovens 11 g afgjort, at tilladelse til råstofindvinding og miljøgodkendelse genbrugsaktiviteter og jordkartering i Sanderødgård samlet set er VVM-pligtige. nævnet finder, at tilladelsen til råstofindvinding og miljøgodkendelsen til genbrugsaktiviteter og jordkarteringj g samlet set er VVM-pligtige, hvorforr kommunen skal udarbejde kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM- redegørelse for samtlige aktiviteter i Sanderødgårdd Grusgrav og o Genbrugscen- ter. RGS90 A/S har med DMR som rådgiver og for Region Hovedstaden og Helsin- gør kommune udarbejdet en VVM-redegørelse for det samlede projekt. På bag- vurderer Region Hovedstaden, at aktiviteten samlet set ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Region Hovedstaden vurderer derfor, at der kan meddeles tilladelse til grund af VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg, fortsat indvinding af råstoffer på lokaliteten. Jf. 8 i VVM-bekendtgørelsendvinding af råstoffer efter 7 i lov om råstoffer. erstattes en VVM-tilladelse af en e tilladelse til Vurderingen kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Byg- herre skal i tvivlstilfælde kontakte Region Hovedstaden for at få f en vurdering. 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 2 Bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj af lov l om planlægning 1 3 Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger v på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 2

208 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -208 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Helsingør Kommune meddelte d. xx..xx.xxxx dato landzonetilladelse til ring af genbrugscenter og støjvold efter planlovens 35 stk. 1. Vilkårene er anført i indvindingstilladelsens afsnit 4. Natura 2000 områder/habitat De nærmeste Natura 2000-/habitatområder er skovene omkringg Gurre Sø (ca. 650 m SØ for indvindingslokaliteten). På baggrund af afstanden mellem indvindings- ikke, lokaliteten og Natura områder samt aktivitetens karakter vurderes v det at indvindingen vil påvirke ovennævnte områder. Region Hovedstaden vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det an- søgte anlægs påvirkning aff Natura 2000 områder/habitatområder. etable Vandforsyningsloven 4 Helsingør Kommune meddelte d. xx.xx.xxxx tilladelse efter vandforsyningslo- vens 26 i forbindelse med den planlagte råstofindvinding under grundvandspej- let. Vilkårene efter vandforsyningsloven err anført i råstoftilladelsens afsnit Miljøbeskyttelsesloven 5 Helsingør Kommune meddelte d. xx.xx.xxxx med hjemmel i Miljøbeskytte elses- lovens 19 tilladelse til nedsivning af renset spildevand i området med vaskehal- len ved genbrugsaktiviteterne. Vilkårene for tilladelse er anført i råstoftilladelsenss afsnit 6. 4 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 af lov omm vandforsyning m.v. 5 Lovbekendtgørelse nr.879 af 26. juni 2010 af a lov om miljøbeskyttelse Side 3

209 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -209 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Tilladelsesvilkår 2 Vilkår efter råstofloven Generelt 2.1 Råstofindvindingen skal ske som beskrevet i ansøgningsmateriale fremsendt d. 29. september 2008 til Helsingør Kommune, senere supplerende oplysninger, og forslag til VVM-redegørelse af 2. marts Indvindingen skal derudoverr opfylde de vilkår, der er anført i denne i tilladelse. 2.2 Tilladelsen til råstofindvinding er gældende for en 10-årig periode, frem til 1. september Efterbehandlingen af Sanderødgård skal være afsluttet senest 12 måneder efter endt indvinding. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke bliver taget i brug indenfor 3 år efter at den er meddelt, eller hvis indvindingenn stopper i mere m end 3 år.. Vilkår for indvindingenss påbegyndelse 2.4 Der skal indenn indvindingen påbegyndes stilles økonomisk sikkerhed overfor rå- Sik- stofmyndigheden til opfyldelse af vilkårene om efterbehandlingg af området. kerhedsstillelsen skal være en ikke-tidsbegrænset nominel garanti fra pengeinsti- en tut og skal kunne dække råstofmyndighedens udgifter til efterbehandling ved evt. selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbe- handlingen er godkendt af f råstofmyndigheden Sikkerhedsstillelsens størrelse er fastsat til kr. Beløbet er fastlagt på baggrund af en vurderet pris på kr./ha k til efterbe- re- handling ved den aktuelle mængde overjord og efterbehandlingg til natur- ogg kreativt område med sø. Råstofmyndigheden kan kræve sikkerhedsstillelsens størrelse reguleret under hensyn til prisudviklingen og ved eventuelle ændringer i grave-- en af råstofmyndigheden godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Der foreligger et udkast til efterbe- handlingsplann i bilag 2. og efterbehand- lingsplanen. 2.5 Der skal indenn indvindingen må påbegyndes foreligge Efterbehandlingen skal ske i overensstemmelse med Helsingør Kommunes kom- muneplantillæg for området. Eventuelle væsentligee ændringer i forhold til den godkendte efterbehandlingsplan skal godkendes af Region Hovedstaden somm rå- godkendt procedure for håndtering af uheld ved spild af brændstof, utætheder i stofmyndighedd og Helsingør Kommune som planmyndighed. 2.6 Der skal indenn indvindingen må påbegyndes foreligge en af råstofmyndigheden tanke og lignende. Side 4

210 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -210 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Inden indvindingen må påbegyndes skal RGS 90 A/S sørge for, at ejendommens forureningskortlægning (lok.nr ) efter jordforureningsloven 6 ophæves. Se. vilkår 7.3. Afstandskrav Gravetilladelsen omfatter dele af matriklerne 1 og 4 f, Bistrup by, b Tikøb i Sande- ind- rødgård Grusgrav. Tilladelsens afgrænsning fremgår af bilag 1.. Der må kunn vindes sand og grus indenfor dette areal. Arealer uden for tilladelsens afgræns- ning, på bilag 1, må ikke udgraves, anvendes til oplag eller på anden a måde ind- til- drages til brug for aktiviteter vedrørende råstofindvinding, udenn forudgående ladelse fra regionen. Overjord (ca m 3 ), som skal flyttes i forbindelse med ndvindingen, kan flyttes inden for råstofgraven til området nordvest for indvindingstilladelsenn (markeret med gult på bilag 1), så det opfylder efterbehandlingsplanen (bilag 2). Se yderligere pkt Gravearealets afgrænsningg skal være tydeligt markeret for at sikre, at der ikke sker overtrædelse af gravegrænserne. Markeringenn må ikke bortgraves ellerr dæk- kes med jord. Det er tilladt at grave råstoffer under grundvandsspejlet ned til kote +13 m DVR90 inden for dét areal, som er angivet som sø på godkendtt efterbehandlings- plan, samt til kote +21 DVR90 på det øvrige areal. Såfremt forudsætningerne for tilladelsen til at grave under grundvandsspejl l æn- tid dres, kan Helsingør Kommune sammenn med Region Hovedstaden til enhver tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse. Under gravning skal skrænterne have en sådan hældning, at de ikke frembyder fa- må ikke medføre skade på beplantningg i skellet. re for udskridning, dog aldrig stejlere end anlæg 1: 1. Udgravning op til naboskel Indretning og drift Der skal til en hver tid være en kopi aff denne råstoftilladelse till stede på lokalite- ten, og ansatte i råstofgraven skal væree fortrolige med vilkårene. Adgang til og fra området skal ske via Hornbækvej, som anførtt på bilag Normale driftstider for råstofindvinding, herunder gravemaskiner, sorteringsan- læg og lignende: Mandag til fredag kl , undtagen helligdage. Normale driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksom- hedens område: Mandag til fredag kl , undtagen helligdage. Lørdag kl , undtagen helligdage 6 Bekendtg gørelse nr af 4. december 2009 af lov om forurenet jord Side 5

211 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -211 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Støj Udsendelse af støj fra råstofindvindingen med tilhørende maskiner samt faste og mobile anlæg skal begrænses mest muligt. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigeredee støjniveau i db(a) ved nærmeste helårsbeboelser må i de nedenfor angivnee tidsrum ikke overstige nedenstående jf. Miljøstyrelsens vejledning 7 : Mandag til lørdag i tidsrummet : 40 db(a) Mandag til fredag i tidsrummet : 55 db(a) Lørdag i tidsrummet 07:00-14:00: 55 db(a) Ved det nærmeste sommerhusområde må virksomhedens støjbidrag til det ækvi- valente korrigerede støjniveau ikke overstige følgende grænseværdier: Mandag til fredag i tidsrummet : 35 db(a) Mandag til fredag i tidsrummet : 40 db(a) Lørdag i tidsrummet 07:00-14:00: 40 db(a) Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjbe- me- regninger efter begrundet anmodning fra råstofmyndigheden. Beslutning B omm tode og hyppighed af målinger, træffess af råstofmyndigheden. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejled- forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. En rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregningg af ninger 7 om måling af ekstern støj fra virksomhederr og skal gennemføres under virksomhedens eksterne støjbidrag skal være råstofmyndigheden i hænde senest 4 uger efter råstofmyndigheden har fastsat krav om dokumentatio on jf. vilkår Såfremt det ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj doku- menteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal virksom- iværksætte med henblik på fremover, at kunne overholde de fastsatte støjvilkår. Der kan ved forudgående ansøgning till råstofmyndigheden gives tilladelse til 14 heden, samtidig med rapporten gøre rede for, hvilke tiltag virksomheden vil dages overskridelse pr. år af grænseværdierne, hvis det er nødvendigt til afrøm- ning af overjord i forbindelse med råstofindvindingen i grusgraven. Hvis tilladel- af jord sen gives skal dette annonceres til nærmeste naboer. For at sikre, at vilkår nr kan overholdes skal der opføres en e støjvold på den nordlige del af matriklen (se yderligere pkt. 4.1). Der må ikke tilføres jord udefra til etableringen af støjvolden (bilag 1). For at sikre at vilkår 2.17 kan overholdes må der ikke knuses brokker samtidig med at der indvindes grus.. 7 Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984, Miljøstyrelsen, november Side 6

212 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -212 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 2.24 For at minimere støjgener,, skal der anlægges en ny tilkørselsvej fra udkanten af serviceområdet i NØ til råstof- og genbrugsaktiviteterne. Se bilag 1 for placering Støv og vibrationer Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støvgener. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fraa interne transport- veje, materialebunker og produktionsa anlæg. Støvende oplag skal placeres hen- sigtsmæssigt i forhold til boliger og fremherskendee vindretninger. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af mærkbare og generende rystelser i omgivende beboelser I perioder hvor støvproblemer kan forekomme, skal interne køreveje og støvende materialelagree vandes, så der ikke opstår støvproblemer på nærliggende ejen- sydøstlige hjørne (omfattet af tilladelsee efter vandforsyningsloven). Der må ikke benyttes kemiske støvdæmpende midler. For at afskærme gravesøen og forhindre støvpåvirkning fra genbrugsaktiviteterne skal der langs den sydlige del af adgangsvejen i indvindingsområdets østlige del, domme. Vanding må kun udføres med d rent grundvand fra vandhullet i områdets etableres et tæt plantebæltee af stedsegrønne planter på kørevejens vestlige side. Affald Indvindingsområdet skal holdes ryddett for affald og lignende, og o der skal træffes foranstaltninger til hindring af ukontrolleret henkastning og aflæsning affald, jord og lign. Virksomhedens affald skall opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse samt gældende affaldsregulativer i Helsin- er gør Kommune. Der må ikke benyttes ellerr oplagres kemikalier og lignende stoffer, der ikkee beskrevet i ansøgningen som kan indebære en risiko for forurening af grundvan- det Tanke og materiel Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudser, olie- spildbakke, som skal kunne rumme en acceptabel del af tankens volumen. En al- tromler m.v. skal placeres i aflåselige, lukkede containere med en indbygget ternativ løsning skal godkendes af råstofmyndigheden. Brændstoftanke skal placeres på befæstet areal. Opbevaring af olie skal ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende olietankbekendtgørelse nr af 21/ /12/2011 om indretning, etablering e ogg drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Alt stationært og rullende materiel skall regelmæssigt inspiceress for olie- ogg ke- mikaliespild, og eventuellee utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Side 7

213 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -213 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Tankning og reparation af f kørende materiel skal så vidt muligt foregå på befæ- stede eller på endnu ikke udgravede arealer. Antal og type af materiel og tanke skall være som beskrevet i ansøgning af 29. september 2008 og supplerende bilag. Væsentlige ændringer kan kun ske efter godkendelse fra regionen som s råstofmyndighed og kommunen som myndighed for genbrugspladsen Efterbehandling Efterbehandlingsarbejdet skal s påbegyndes og gennemføres kontinuerligt ogg så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktiskk muligt og skal være afsluttet senest 12 måneder efter at indvindingen er afsluttet. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuellele støb- ikke te fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber og o skure, derr anvendes i efterbehandlings perioden, skal være fjernet senest ½ år efter indvin- dingens ophør. Området skal efterbehandles til rekreative formål. Efterbehandl lingen skal ske i overensstemmelse med en af Region Hovedstaden godkendt efterbehandlings- for om- plan, der følger Helsingør Kommunes bestemmelser som planmyndighed rådet. Det bør undersøges om der i efterbehandlingsplanen kan efterlades geologiske profiler, så istidens dannelsesprocesserr og lagserierr kan studeres efter afsluttet rå- stejle- stofindvinding. Ingen skråninger må efter udførelse af f efterbehandlingen have en hældningg re end anlæg 1:2. Undtaget eventuelle værdifulde geologiske profiler omfattet af vilkår Ved efterbehandling af gravesøen skal l der etableres en lavvandet sikkerhedszone med minimumm anlæg på 1:6 indtil 2 m s dybde samt en banket rundt om søerne på 2 m med anlæg minimum 1:8. Sikkerhedszone og banket skal udføres uden brug af muld og overjord. Bredderne på søen gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke, hverken under eller efter afsluttet råstofindvinding og efterbehand- på ling, anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, herunder pesticider, arealet. Oprydning og efterbehandling kan for brugerens og ejerens regning udføress af rå- så- stofmyndigheden, hvis dett ikke udføres rettidigt eller på behørig måde, eller fremt gravningen afbrydess og ikke genoptages inden 3 år. Til brug for godkendelse af efterbehandlingen kan råstofmyndigheden kræve do- kumentation for f.eks. koter og hældning på skrænter. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens 11 indtræder oprydnings- og efterbehandlingsforpligtelserne omgående. Side 8

214 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -214 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 3 Vilkår efter jordforureningsloven Efterbehandling 3.1 Der må ikke uden dispensation tilføress forurenet eller uforurenet jord til råstof- gælder både under og efterr endt graven med henblik på deponering, jf. 52 i jordforureningsloven. Forbuddet drift. Side 9

215 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -215 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 4 Vilkår efter planloven Ifølge landzonetilladelse efter planlovenn meddelt af Helsingør Kommune d. xx.xx.xxxx dato er der givett tilladelse till etablering af en støjvoldd på følgende vil- kår: 4.1 Der skal etableres en stabil støjvold s på ca. 4 meters højde og ca. 450 meters længde (som angivet på bilag 1) derr sikrer, at støjvilkårene i tilladelse til råstofindvinding kan overholdes. 4.2 Støjvolden må kun opbygges af jord (fraa matr. 1 og 4f Bistrup By, Tikøb), som skal flyttes i forbindelse med indvinding af råstoffer jf. denne indvindingstilladelse. 4.3 I forbindelse med gennemførsel af efterbehandlingsplanen skal støjvolden fjernes og jorden indbygges i terrænet jf. den godkendte efterbehandlingsplan. Side 10

216 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -216 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 5 Vilkår efter vandforsyningsloven Ifølge tilladelse efter vandforsyningsloven af xx. dato meddelt af Helsingørr Kommune, kan der indvindes råstofferr under grundvandsspejlet på følgende vil- ned til kote +13 DVR90. kår: 5.1 Der må maksimalt indvindes m 3 råstoffer pr. år under grundvandsspejlet 5.2 Der må ikke ske bortledning af grundvand fra arealet uden yderligere tilladelse efter Vandforsyningsloven. 5.3 Der skal ved opstart af gravning i hverr gravetape, etableres så stort s et søareal som muligt, for at sikre størst mulig buffereffekt på grundvandsspejlet. 5.4 Den præcise driftsperiode for indvinding under grundvand og de d samtidig ind- vundne råstofmængder under grundvandsspejlet registreres. Resultaterne frem- sendes til Helsingør Kommune og Region Hovedstaden én gang i kvartalet Vandstandskoten i gravesøen registreres hver 14. dag, evt. medd loggere. Resulta- ter fremsendess til Helsingør Kommunee og Region Hovedstadenn én gang i kvarta- let. 5.6 Viser overvågning af vandstanden i gravesøen væsentlige ændringer kan Helsin- ndvinding under grundvandsspejlet indstillet gør Kommune påbyde afhjælpende foranstaltninger og om nødvendigt kræve Pejleboringerr 5.7 For at vurderee en eventuel påvirkning af nærliggende recipienter skal virksomhe- den etablere 2 pejleboringer tæt på virksomhedens skel mod sydvest for at moni- under grundvand. Den præcise placering og indretning aftales med m Helsingør Kommune og Region Hovedstaden inden indvindingen påbegyndes. 5.8 Vandstanden i boringerne skal aflæses hver 14. dag. Vandstanden kan evt. regi- streres med loggere. Resultaterne fremsendes til Helsingør Kommune og Region Hovedstaden én gang i kvartalet. 5.9 Viser pejlingerne en væsentlig påvirkning af vandstanden i boringerne, kann Hel- tere en eventuel sænkning af grundvandsspejlet som følge af råstofindvindingen singør Kommune/Region Hovedstaden n påbyde afhjælpende foranstaltninger og om nødvendigt kræve indvinding under grundvandsspejlet indstillet Vilkår kan evalueres efter et år. Side 11

217 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -217 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 6 Vilkår efter Miljøbeskyttelsesloven Ifølge tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven af xx. dato meddelt af Helsingør Kommune, er der givet tilladelse til nedsivning af spildevand på følgende vilkår: 6.1 Vaskepladsen for materiel mv. skal indrettes med en tæt belægning med fald mod afløb. Spildevandet skal renses i sandfang og olieudskiller. 6.2 Inden den 10. december 2015 skal virksomheden stoppe med at lede spildevand fra vaskehallen til markdræn. I god tid d inden skal virksomheden n vælge en miljø- mæssigt bedree måde at skaffe dette spildevand bort. Løsningenn skal omfattee en prøvetagningsbrønd. Virksomheden skal søge kommunen om tilladelse til den valgte løsning. 6.3 Det rensede spildevand fra vaskehallenn må højst indeholde 20 mg m olie pr. liter når det køres til offentligt renseanlæg og 5 mg olie pr. liter hvis dett sives ned. 6.4 Virksomheden må lede tagvand fra stuehuset til vandhul syd for huset. Vandhul- let leder vand bort via markdræn til Gurre Å. Side 12

218 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -218 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 7 Generelle bestemmelser 7.1 Råstofloven Retsgrundlagg Råstofindvindingen må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet (pkt. 8.6). Hvis der er indkommet klager, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke iværksættes, før der er truffet endelig afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Når afgørelsen er endelig foranlediger f Region Hovedstaden, at der på ejendom- men tinglyses en deklaration med efterbehandlingsvilkårene. Forbuddet omm jordmodtagelse samt forbuddet mod gødskning og sprøjtning af arealerne vil for- blive tinglyst på ejendommen Tinglysningsgebyret skal betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansø- meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Råstoftilladel- sen kan tilbagekaldes af regionen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af ger. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, e at den er vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens 11. Tilsyn og besigtigelse Region Hovedstaden, førerr som råstofmyndighed tilsyn med ndvindingen og kan foretage besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgangg til offentlige og private ejen- domme for at foretage tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gen- forholdet har underordnet betydning. Region Hovedstaden kan som råstofmyn- dighed meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nemføre dette jf. råstoflovens 32. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre nærmere fastsat frist jf. råstoflovens 33. Tilsynsmyndigheden kan på ejerens ogg indvinderens bekostning umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt, hvis et påbud om, at lovliggøre et ulovligt for- rå- hold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens 33. Ved overtrædelse af vilkårene fastsat i tilladelsen kan der idømmes straf efter stoflovens 44. Side 13

219 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -219 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Indberetning af indvunden mængde Der skal hvert år gives oplysninger til Region Hovedstaden omm arten, mængden og anvendelsen af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, jf. 3 i bekendt- ud- gørelse om ansøgning og indberetning i om råstofindvinding på landjorden 8 Indberetning om boringer. Resultatet af udførelse af boringer på ejendommenn skal inden 3 måneder efter førelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden forr samme fristt skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunderr om råstoffernes kvalitet, indberettess til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, jf. Råstoflovens 28 stk. 1. Underretning ved konkurs mv I tilfælde af ndvindingsvirksomhedenss konkurs, betalingsstandsning m.v., er så- til vel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet straks at underrette tilsynsmyndigheden. Råstofafgift Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift, jf. Affalds- og råstofaf- skal registreres ved Skat. Region Hovedstaden orienterer som råstofmyndigr ghed giftslovens 9 1. Det skal bemærkes, att erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, Skat ved at fremsende en kopi af tilladelsen. Yderligere vilkår og ændringer Råstofmyndigheden kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måttee vise sig nødven- ak- digt af hensynn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive tuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til t grundlaget for denne afgørelse. 7.2 Museumslove en 10 Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarli- gi- ge museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens 25. Herved ves de bedste muligheder for f at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens Bekendtgørelse nr. 788 af 6. juni om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og omm Regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår forr anmeldte rettigheder. 9 Bekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2014 af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), 10 Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Side 14

220 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -220 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav Hvis museet i sin udtalelsee skønner, at t der på arealet ikke findes væsentligee ar- kæologiske bevaringsinteresser, så vil eventuelle efterfølgende udgifter til nød- vendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museums- an- lovens 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/ent treprenør fra forpligtelsenn til at standse lægsarbejdet og underrettee museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til t en undersøgelse. Fund af arkæologiske eller naturhistoriske genstande Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller usædvanlige naturhistoriske genstande, skal ndvindingen omgående stand- ses og anmeldelse foretages til: Museum Nordsjælland, Frederiksgade Hillerød, og Kulturstyrelsen, Fortidsminder, Slotsholmsgade København K K, for- 12, 1220 København K, eller Zoologisk Museum, Universitetspa arken København Ø, Nationalmuseet, Dansk Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 7.3 Jordforureningsloven Forbud mod jordtilførsell Der må ikke uden dispensation fra Region Hovedstaden tilføress hverken forurenet eller ren jord til råstofgravenr n med henblik på deponering, jf. 52 i jord- forureningsloven. Anlægsarbejde på kortlagt areal Der må ikke uden en foregående tilladelse fra kommunen påbegyndes bygge- el- som indsatsområde. Dette vil i givet fald kræve en tilladelse efter jordforure- ningslovens 8 stk. 2 fra kommunalbe estyrelsen. ler anlægsarbejde på forureningskortlagte arealer der er fastlagtt af regionsrådet Et oplæg til undersøgelser med henblikk på at ophæve forureningskortlægningen på vidensniveau 1 skal godkendes af Region Hovedstaden. Side 15

221 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -221 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvindingr g i Sanderødgård Grusgrav 8 Grundlag for afgørelsen 8.1 Ansøgningens oplysninger Ansøgningen er behandlett på baggrundd af følgendee materiale: - Ansøgningsskema af 29. september Supplerende bilag til ansøgningen fremsendt til Region Hovedstaden i perio den fra den 1. juli 2014 til den 2. februar Udkast til grave- og efterbehandlingsplan. - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg 2. marts - Supplerende oplysninger fra RGS 90 A/S fremsendt i perioden 13. september marts Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 18. november 2013 om VVM- pligt. 8.2 Sagsforløbet 12. november 2008: RGS 90 A/S ansøger om tilladelse til fortsat råstofindvinding på Sanderødgård. 28. april 2009: Helsingør Kommune giver tilladelse til råstofindvinding 25. januar 2010: Natur- og Miljøklagenævnet afgør at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og at projektet derfor skal VVM- screenes. 23. februar 2011: Helsingør Kommune afgiver en screeningsafgørelse der be- for at belyse indkomne klager til afgørelsen. 20. december 2011: Helsingør Kommune træffer en screeningsafgørelse, der igen tyder,, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 7. juli 2011: Helsingør Kommune trækker screeningsafgørelsen tilbage, medfører at projektet ikke er VVM-pligtig gt. 18. november 2013: Natur- og Miljøklagenævnet træffer en afgørelse der medfø- rer, att hele projektet er VVM-pligtigtmarts og ophæver o råstoftil- ladelsen fra d juli 2014: Regionerne overtager myndighedskompetencen til at medde- le råstoftilladelserr fra kommunerne. En ændring af VVM- bekendtgørelsen medfører, at regionerne overtager o VVM kompetencen, når r dele af et anlæg kræver tilladelse efter 7 i råstofloven, og regionsrådet overtaget kommunalbestyrel- og sens VVM-beføje elser for hele anlægget. 29. oktober 2014: Efter anmodning fra Region Hovedstaden udsætter u Natur- Miljøklagenævnett ophævelsen af råstoftilladelsen og miljø- til d. 1. septemberr godkendelsen for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Side 16

222 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -222 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvinding i Sanderødgård Grusgrav 8.3 Høringsfaser Region Hovedstaden har fra d. 15. april -11. juni 2015 haft udkastet til råstoftilladelsen i partshøring hos interessenter, naboer og relevante parter. Høringsperioden er sammenfalden med høringen af VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. 8.4 Regionens vurdering af projektet Vurdering i forhold til råstofplanen Denne tilladelse omfatter et indvindingsareal på 11 ha i Sanderødgård Grusgrav. Området hvor der meddeles tilladelse er vist på bilag 1. Der forventes årligt produceret ca m 3 sand, grus og stenmaterialer. Råstofferne skal indvindes både over og under grundvandsspejlet. Indvindingsarealet er beliggende inden for graveområde A2, Bistrup ifølge Råstofplan Der har tidligere være indvundet sand og grus i Sanderødgård grusgrav nordvest for denne tilladelses areal (bilag 1). Området er aldrig blevet efterbehandlet (se pkt ) Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt og i overensstemmelse med deres kvalitet. Det ansøgte projekt vurderes, at være i overensstemmelse med råstofplanens retningslinier. Tilladelsen er en fornyelse af Helsingør Kommunes tilladelse til fortsat råstofindvinding fra 6. oktober 2009, som blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling af Natur- og Miljøklagenævnet Vurdering i forhold til efterbehandlingsplanen. I forbindelse med indvindingen af råstoffer skal regionen godkende en efterbehandlingsplan. Et udkast til efterbehandlingsplan er vedlagt i bilag 2. I Sanderødgård Grusgrav er der tidligere indvundet råstoffer og tinglyst vilkår i forbindelse med en efterbehandlingsplan i Efterbehandlingen er dog aldrig gennemført og afsluttet og dele af efterbehandlingsplanen vil ikke længere kunne gennemføres, da det bl.a. er forudsat, at der kan tilføres jord udefra (hvilket i dag er ulovligt ifølge jordforureningslovens 52). Dele af den eksisterende efterbehandlingsplan er derfor ugyldig. Den kommende indvinding af råstoffer omfatter arealer, som også er omfattet af den gældende efterbehandlingsplan fra Der er derfor behov for en revidering af vilkårene i den gamle efterbehandlingsplan, hvorfor der udarbejdes en ny samlet efterbehandlingsplan for hele Sanderødgård Grusgrav Vurdering af projektet i forhold til kommuneplanen Området hvor der søges om råstofindvinding og genbrugsaktiviteter er beliggende i landzonen. Helsingør Kommune har vurderet, at dele af projektet kræver en landzonetilladelse efter planlovens 35. stk. 1, og har meddelt landzonetilladelse den xx. dato. Side 17

223 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -223 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvinding i Sanderødgård Grusgrav Da ansøgningen om råstofindvinding er fremsendt til Helsingør Kommune i 2008, skal kommunen udarbejde et kommuneplantillæg, som indeholder VVM-redegørelsen. Når kommuneplantillægget er vedtaget kan Region Hovedstaden meddele den endelige tilladelse til råstofindvinding VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Projektets samlede virkning på miljøet er blevet vurderet i VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. Projektets virkning på landskab, natur, støj, støv, trafik, grundvand og øvrige miljøforhold er blevet vurderet af regionen til ikke at have væsentlige virkninger på miljøet, såfremt afværgeforanstaltningerne fra VVMredegørelsen bliver gennemført. På den baggrund vurderes det, at der kan gives tilladelse til råstofindvinding under hensynstagen til de i tilladelsen fastsatte vilkår. 8.5 Begrundelse for vilkår Vilkårene i denne råstoftilladelse er sat for at minimere råstofindvindingens påvirkning af naboer, natur og miljø. Mange af begrundelserne for vilkårene kan findes i VVMredegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg, mens enkelte vilkår er begrundet nedenfor. Tilladelsen til at grave under grundvandsspejlet er givet ud fra en vurdering af at råstofforekomsterne bør udnyttes fuldt ud med mindre særlige forhold taler imod (Råstofplan 2012). Det er vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke grundvandskvaliteten og grundvandskvantiteten negativt. Vandet vil ikke blive fjerne fra arealet, og der ikke er øget risiko for forurening, fordi der indvindes under grundvand. Der er stillet en række vilkår om overvågning i forbindelse med indvinding under grundvandspejlet, som også er hjemlet i tilladelse efter vandforsyningsloven. Støjvilkårene er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra Vilkårene om anlæggelse af en støjvold mod nord og ny adgangsvej til råstof- og genbrugsfaciliteterne, er begrundet i hensynet til støjgener til naboer nord for området. Vilkårene for efterbehandling er sat ud fra sikkerhedsmæssige hensyn til natur og miljø. 8.6 Offentliggørelse og klagevejledning Ovenstående afgørelse efter råstofloven kan påklages indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse. Tilladelsen bliver offentliggjort umiddelbart efter at kommuneplantillægget bliver vedtaget, hvilket er planlagt til d. 30. august På den baggrund kommer fristen for at påklage denne afgørelse til at være d. 28. september Side 18

224 Bilag 1 Udkast - Side til tilladelse -224 til af erhvervsmæssig 260 råstofindvinding i Sanderødgård Grusgrav Eventuel klage over Regions Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager betaler et gebyr på 500 kr. ved indsendelse af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen. Regionens afgørelser efter råstofloven og planloven kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra nævnets afgørelse er meddelt. Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Region Hovedstaden, 2. marts 2015 Pia Nielsen Enhedschef, Klima og Ressourcer Vedlagt: Bilag 1. Oversigtskort Bilag 2. Udkast til efterbehandlingsplan Kopi til: Helsingør Kommune, Skat, Danmarks Naturfredningsforening, Side 19

225 Bilag 1 - Side -225 af 260

226 Bilag 1 - Side -226 af 260 RGS90, SANDERØDGÅRD Grave og efterbehandlingsplam Beliggende: Hornbækvej 657 Matr. nr.: Kommune: Region: Bygherre: 4f, Bistrup By, Tikøb Helsingør Kommune Region Hovedstaden RGS90, Selinevej København S Kim Nytofte Bech / Rådgiver: Dansk Miljørådgivning A/S Karolinevej Slagelse Jesper Arffmann / Dato: 14. Januar 2015 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf

227 Bilag 1 - Side -227 af 260 Sanderødgård, Hornbækvej 657 Side 1 Grave- og efterbehandlingsplan for Sanderødgård Grusgrav Indledning Sanderødgård Grusgrav har den 30. september 2008 søgt om fornyet indvindingstilladelse til videreførelse af Sanderødgård Grusgrav. En undersøgelse af råstofforekomsterne foretaget af Poul Falkemberg A/S i august 2008 har vist væsentlige råstofforekomster, herunder forekomster under grundvandsspejl, hvor der hidtil ikke har været foretaget råstofindvinding. Helsingør Kommune meddelte den 6. oktober 2009 fornyet tilladelse til råstofindvinding, som tillod indvinding såvel over som under grundvandsspejl. Denne tilladelse blev påklaget, og NMKN har i afgørelse af 18. november 2013 ophævet tilladelsen med virkning fa 1. marts 2015, hvor NMKN dog senere har ændret denne dato til 1. september Frem til denne dato skal der udarbejdes VVM-redegørelse for de samlede aktiviteter på Sanderødgård, der også omfatter genbrugsaktiviteter, og der skal udarbejdes en fornyet råstofindvindingstilladelse. Formålet med denne grave- og efterbehandlingsplan er at sætte rammerne for fortsat indvinding af råstoffer samt rammerne for efterbehandling efter råstofindvinding på ejendommen for at sikre, at grave og efterbehandlingen sker på en måde, så omgivelserne ikke udsættes for en uacceptabel stor påvirkning under indvindingsperioden og for at sikre, at arealerne efter endt råstofindvinding Graveplan Indvindingen af råstoffer vil foregå i etaper jf. bilag 1, og i store dele af perioden vil der ske sideløbende indvinding over og under grundvandsspejlet. På etaperne 1-4 er der råstofforekomster såvel over som under grundvandspejlet, mens der i området for etape 5 allerede er foretaget råstofindvinding indtil ca. 1 m over grundvandsspejl. I etape 1-4 skal der flyttes overjord forinden råstofindvindingen kan foregå. Det vil ske successivt over 2-3 gange for hver etape, så der afgraves i kampagne formodentlig hvert andet år i foråret. Overjorden placeres i den færdiggravede nordvestlige del af området, og når der i dette områder er opfyldt til terræn, etableres en bakke ovenpå, som vurderes at afsluttes i ca. kote jf. bilag 2. Den endelige kote vil afhænge af mængden af overjord og indskiftejord (råstoffer af ikke anvendelig kvalitet). Sorteringsanlæg vil blive opstillet, hvor etape 5 skal afgraves. Efterbehandlingen vil blive påbegyndt, når indvindingen af etape 4 påbegyndes. Kontor, brændstoftank mm. Kontor, brovægt, garageanlæg med brændstoftank og mandskabsfaciliteter findes i område ved indkørsel til ejendommen og er fælles med genbrugsvirksomhed i område jf. bilag Dansk Miljørådgivning A/S

228 Bilag 1 - Side -228 af 260 Sanderødgård, Hornbækvej 657 Side 2 Faciliteterne ligger i de tidligere landbrugsbygninger, og området vil blive udmatrikuleret og vil ikke indgå i retableringen, men vil blive videreført som blandet bolig- og erhvervsejendom. I første etape vil der ske råstofindvinding over grundvandsspejlet, mens der i i etape 5 og i sidste del af etape 4 alene vil ske indvinding under grundvandsspejlet, idet etape 5 omfatter allerede udgravede arealer over grundvandsspejl. Efterbehandling Området vil blive efterbehandlet til naturområde og område for ekstensive fritidsaktiviteter med stier og f.eks. bålplads, spejderaktiviteter, overnatningsfaciliteter, naturlegeplads, kondisti mm. efter planer, som vil skulle godkendes af Helsingør Kommune forud for etablering (landzonetilladelse), så arealet indpasses i Helsingør Kommunes samlede plan for naturnetværk. Området vil ikke blive anvendt til støjende fritidsaktiviteter (intensive fritidsaktiviteter). Der er på Sanderødgård større områder, der tidligere er retableret ved genopfyldning af udgravede områder primært gennem jord tilført udefra. Disse områder ændres ikke ved den kommende efterbehandling, men vil fortsat henligge som overdrevsareal / sletteareal. Området efterbehandles gennem dannelse af en bakkeformation af overjord og indskiftejord, der som tidligere nævnt afsluttes i et plateau i kote ca afhængig af mængden af tilgængelig jord (der tilføres ikke jord udefra) jf. bilag 2. Det nye udgravningsområde vil blive udformet som en større sø med enkelte lavvandede og/eller temporære søer, og relativ flade brinker (bund) i varierende bredder dog minimum 5 m. Der tilføres ikke jord til søerne eller omkringliggende brinkområder, som altså vil efterlades som næringsfattige områder. Skrænterne rundt om søområdet er for de nordøstlige og sydlige område dannede, mens de øvrige periferiskråninger efterlades med skråningsanlæg varierende mellem 1:2 og 1:4 jf. bilag 2 og 3. De første ca m af søen (afhængig af årstidsvarierende vandspejl) vil blive anlæg med skråningsanlæg på 1:5 og 1:6, hvorefter skråningsanlægget i søen vil være mellem 1:2 og 1:4. Søens maksimale dybde vil blive 5-6 m. Ingen del af udgravningen og dermed retableringen vil komme nærmere skel end m. Dato: Dato RGS90 Region Hovedstaden 1. Bilag 1: Indvindingsplan 2. Bilag 2: Retableringsplan 3. Bilag 3: Tværsnit retableringsplan 4. Bilag 4: Områdeinddeling Dansk Miljørådgivning A/S

229 Bilag 1 - Side -229 af 260 Bilag 1

230 Bilag 1 - Side -230 af 260

231 Bilag 1 - Side -231 af 260 Bilag 2

232 Bilag 1 - Side -232 af 260

233 Bilag 1 - Side -233 af 260 Bilag 3

234 Bilag 1 - Side -234 af 260

235 Bilag 1 - Side -235 af 260 Bilag 4

236 Bilag 1 - Side -236 af 260

237 Bilag 1 - Side -237 af 260 Miljøgodkendelse til RGS 90 A/S Sanderødgård Hornbækvej 657a Udkast 27.februar 2015 Virksomhedens navn: RGS 90 A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt: K206 Matr. nr.: 1 og 4f Bistrup By, Tikøb Adresse: Hornbækvej 657a 3100 Hornbæk Journalnummer: 15/769

238 Bilag 1 - Side -238 af 260 Miljøgodkendelse af RGS 90 A/S, Sanderødgård, Hornbækvej 657a 1. Indledning Grundlag for godkendelse Liste over sagsakter Beliggenhed Miljøteknisk vurdering Generelt Bedste tilgængelige teknik Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Egenkontrol/indberetning Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Ophør af virksomhed Samlet vurdering Vilkår for godkendelsen Bilag 1 Virksomhedens placering 2 Virksomhedens indretning 3 Støj 1. Indledning Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at den miljøgodkendelse, som Helsingør Kommune meddelte 22. september 2009 bortfalder den 1. september Samtidig med denne nye miljøgodkendelse gennemfører Region Hovedstaden en VVM-vurdering samt meddeler ny tilladelse til at grave råstoffer. På arealet, har der været gravet grus op siden 1950erne, og håndteret affald siden midten af 1980erne. RGS90 A/S har i dag følgende aktiviteter på Sanderødgård: Sortering og neddeling af affald, salg af grus, køb og salg af andre naturmaterialer som sten, muld, kompost, mm., kartering af forurenet jord samt hjælpefunktioner som vask og service af maskiner. Virksomheden har desuden søgt om tilladelse til at grave grus til salg. Sortering og neddeling af affald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1 listepunkt K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald når kapaciteten er mindre end 75 ton pr. dag. Da sortering og neddeling af affald er virksomhedens hovedaktivitet, er alle virksomhedens øvrige aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse. Denne miljøgodkendelse omfatter miljømæssige forhold, som defineret i kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven og i godkendelsesbekendtgørel- 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni

239 Bilag 1 - Side -239 af 260 sen. Miljøstyrelsen har vedtaget standardvilkår 2 for denne type virksomhed. Helsingør Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 2. Grundlag for godkendelse 2.1. Liste over sagsakter Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af virksomhedens reviderede ansøgning til miljøgodkendelse af 6. februar Beliggenhed Virksomhedens beliggenhed ses i bilag 1. Virksomheden ligger på Hornbækvej 657a-e 3100 Hornbæk Matr. nr. 1 og del af 4f Bistrup By, Tikøb Virksomheden ligger i landzone, og skal derfor have en tilladelse efter planloven før denne miljøgodkendelse kan meddeles. Alle virksomhedens aktiviteter og indretninger skal VVM-vurderes, og der skal vedtages nyt kommuneplantillæg. 3. Miljøteknisk vurdering 3.1. Generelt Indretningen af virksomheden ses i bilag 2. Produktion Sortering og neddeling af affald Når virksomheden modtager blandet affald til sortering og/eller neddeling, placerer leverandøren affaldet på rette sted. Alt affald bliver tilset af virksomheden mindst, når det vejes ind, og som regel også når det læsses af. Når der er tilpas stor portion af en given affaldsfraktion, behandles denne. Affald til genanvendelse køres bort i den takt, det bliver solgt. Affald til bortskaffelse eller yderligere behandling køres bort løbende, dvs. når der er nok til et helt læs. Virksomheden modtager følgende typer affald til sortering og neddeling: Beton, jernbeton, asfalt og ikke glaserede tegl til neddeling. Blandede læs med jord, sten og brokker til sortering Blandet erhvervsaffald til sortering Haveaffald med stammer, stød og rødder. Ren og forurenet jord til kartering 2 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 682 af 18. juni

240 Bilag 1 - Side -240 af 260 Det blandede erhvervsaffald består typisk af bygge- og nedrivningsaffald til sortering dvs. rent, malet og imprægneret træ, sanitet, plast og pvc, pap, mm. Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden ikke må modtage farligt affald som asbestholdigt affald, flydende affald, elektronikaffald, termoruder med PCB, mineraluld produceret før 1997 og materialer malet med blyholdig maling. Affaldsbekendtgørelsen kræver nemlig, at bygherre skal sortere disse fraktioner fra det øvrige affald. Sorteringen foregår i område A. Virksomheden har følgende udstyr til sortering og neddeling af affald: To gravemaskiner (Daewoo) med affaldssaks til at klippe hhv. affald og bygningstræ Gravemaskine (Volvo) med saks til at klippe store stykker beton samt stammer og stød Læssemaskine (Cat 950) til affald Læssemaskine (Cat 972) til råstoffer og affald Minilæsser (Libra 755) Traktor med fejekost/vandvogn Rist til bl.a. sigtning af jord med brokker Desuden kommer et mobilt anlæg samt læssemaskine op til 8 gange om året i ca. en uge eller op til 40 dage om året og neddeler beton, asfalt og tegl. Neddeling af tegl og beton foregår i område B, mens neddeling af asfalt både kan foregå i område A og B. Kartering af forurenet jord Virksomheden modtager ren og forurenet jord, hvor forureningsgraden ikke kendes. Jorden kan fx være lettere forurenet jord fra områdeklassificerede områder. Jord, hvor forureningen kendes på forhånd, vil kommunen anvise til deponi eller behandlingsanlæg, og ikke til kartering. Jorden ligger så i miler og venter på at der bliver taget prøver. Når resultatet af analysen kommer, kører virksomheden jorden bort efter kommunens anvisning. Indeholder jorden brokker eller andet affald, sigter virksomheden jorden gennem en rist inden den analyseres. Virksomheden opbevarer jorden i område A på det asfalterede areal, hvor der også opbevares asfalt. Da jord og asfalt bliver opbevaret på samme plads, er der risiko for at de to fraktioner bliver blandet sammen. Det vil være uheldigt, da asfalten vil kunne forurene jorden. Kommunen stiller derfor vilkår om at jord og asfalt skal opbevares adskilt. 4

241 Bilag 1 - Side -241 af 260 Køb og salg af naturmaterialer Virksomheden modtager, opbevarer og sælger kompost, sand, grus, sten, muld og haveaffald. Muld, sand og kompost blandes til en række kompost-produkter. Komposten er fremstillet af kildesorteret have- og parkaffald på et af RGS 90 s andre adresser, fx Selinevej i København S. Den lokale miljømyndighed fører tilsyn med, at råvaren alene er have- og parkaffald. Den fremstillede kompost er ikke omfattet af almindelige regler om affald. Plantedirektoratet er myndighed over kvaliteten af komposten, og virksomheden skal årligt analysere den for indhold af næringsstoffer, vandindhold, aske, mm. I henhold til Fødevareministeriets regler om gødning og jordforbedringsmidler skriver virksomheden en deklaration for diverse kompostprodukter. Der er ingen begrænsninger på brugen af komposten. Den grønne del af haveaffaldet opbevares i op til en uge ad gangen, inden det køres væk. Stammer, stød og rødder opbevares dog til, der er til et helt læs. Der sker ingen neddeling af det grønne haveaffald. Handel med naturmaterialer foregår i område C. Gravning og salg af grus Virksomheden har søgt om tilladelse efter råstofloven til at grave sand og grus. I bilag 2 ses hvilke arealer, der er omfattet af ansøgningen og graveplanen. Al gravning af råstoffer er omfattet af råstofloven, som Region Hovedstaden er myndighed for. Virksomhedens udvinding, efterbehandling, mm. er derfor reguleret af regionens tilladelse. Gravning af råstoffer kan i øvrigt heller ikke ske før Region Hovedstaden har afgjort, at arealet ikke længere skal være kortlagt efter jordforureningsloven. Skal virksomheden i den forbindelse grave forurenet jord bort, skal det ske efter tilladelse efter jordforureningslovens 8 af kommunen. Afgravning af den øverste muld vil ske i kampagner på ca. 14 dage. Virksomheden forventer, at disse kampagner blot skal gennemføres hvert andet eller tredje år. Afgravningen vil ske med gummihjulslæsser, og jorden vil blive kørt med dumpere til området mod nordvest. Kampagnerne vil foregå mellem klokken 7 og 17. Virksomheden har planlagt at begynde indvindingen fra sydøst, hvorved der graves ind i formationen. Først i etape fire vil skrænter mod syd og øst blive bortgravet. De opgravede råstoffer vil blive sorteret nær stedet, de er gravet op. Herefter vil de blive kørt med gummihjulslæsser til et mellemoplag mod sydvest (i graveetape 5). Til slut kører virksomheden råstofferne til område C, hvorfra de bliver solgt. Over grundvandsspejl vil der graves med gummihjulslæsser og under grundvandsspejl vil der graves med gravemaskine. Der er ikke planer om at bruge slæbeskovl. Til håndtering af naturmaterialer forventer virksomheden at bruge: Harpe (Finaly 303) placeret i gravefeltet 5

242 Bilag 1 - Side -242 af 260 Gravemaskine (Volvo EC 210PL) når der graves i vand Gummihjulslæsser (Cat 972 H) Dumper til bortrømning af muld. Værksted, vaskeplads, mm I serviceområde ved indkørslen er vægt, kontorer og mandskabsrum. Der er garage og værksted, hvor maskiner bliver repareret og vedligeholdt. Der er desuden en indendørs vaskeplads. Der er udendørs oplag af tomme containere. Råvarer og hjælpestoffer Virksomheden har oplyst, at den bruger følgende råvarer: Dieselolie: ca. 500 liter/år Oliefiltre: ca. 50 kg/år Fedt til maskiner: ca. 50 kg/år Fyringsolie: ca liter/år Indretning Virksomhedens indretning og placering af diverse maskiner og anlæg ses i bilag 2. Driftstid Virksomheden er i drift mandag fredag klokken 6 18 og lørdag klokken Virksomheden neddeler og sorterer dog kun affald samt graver råstoffer mandag fredag kl Etablering Virksomheden etablerer ny intern kørevej og nyt gravefelt, når den nye gravetilladelse træder i kraft Bedste tilgængelige teknik Miljøstyrelsens standardvilkår er udtryk for bedst tilgængelig teknologi. Kommunen vurderer derfor ikke yderligere herom eller stiller vilkår Luftforurening Emissioner Virksomheden har ingen stationære maskiner eller udstyr, der er omfattet af miljøstyrelsens luftvejledning. Emissioner fra det mobile materiel er reguleret af transportministeriets regler. Da virksomheden ikke modtager let fordærveligt affald, forventer kommunen ikke, at der vil opstå lugtgener. Virksomheden har en vandvogn, som den bruger til at vande kørearealer i tørre perioder for at undgå støvgener. Maskinen, der neddeler brokker er udstyret med dyser, så der kan sprinkles med vand. Vand til overrisling tager virksomheden fra et par mindre vandhuller i gravens laveste del omkring genbrugspladsen og oplaget ved knuseanlægget. Kommunen vurderer, at støv fra aktiviteterne i område A, B og fra gravefeltet ikke vil kunne genere uden for virksomhedens grund, da 6

243 Bilag 1 - Side -243 af 260 afstandene er så store. Gener fra eventuelt støv fra område C vil kunne minimeres ved at holde oplag lavere end volden langs skel. Kommunen fastholder dog rutinen med at vande i område A og B samt veje i et vilkår Spildevand Virksomheden ligger uden for kommunens spildevandsplan. Processpildevand Virksomheden leder processpildevand fra indendørs vaskeplads til lastbiler og entreprenørmaskiner via sandfang og olieudskiller til markdræn og Gurre Å. Der vaskes med højtryk og varmt vand, men uden vaskemidler. Virksomheden oplyser at have et årligt vandforbrug på m 3 om året til alle formål. Kommunen forventer dog, at kun en mindre del af dette bruges i vaskehallen. De miljømæssige krav til at lede spildevand til vandløb er betydelig skærpede i forhold til at lede spildevand til et nedsivningsanlæg. Ved udledning til recipient skal kommunen nemlig stille vilkår efter bekendtgørelse om miljøfremmede stoffer 3, hvor der er meget lave grænser. Oliebranchen har samlet analyseresultater fra vaskehaller på benzinstationer for perioden fra , og der er samlet ca. 200 prøver. Det analyserede spildevand har været renset med sandfang og olieudskiller. I tabellen herunder sammenligner kommunen de målte værdier fra vaskehaller med grænserne fra bekendtgørelsen. Parameter Målt fra vaskehaller Grænse til recipient Zink, µg/l ,8 Kobber, µg/l Bly, µg/l ,34 Cadmium, µg/l 0,3 4 0,15 Bemærk, at bekendtgørelsens grænser alene gælder for de opløste metaller, mens de målte værdier sandsynligvis omfatter både faste og opløste metaller. På denne baggrund vurderer kommunen, at vi ikke kan acceptere, at virksomheden fortsætter med at lede spildevand fra vaskehallen til Gurre Å via markdræn. Kommunen stiller derfor vilkår om at virksomheden inden den 10. december 2015 skal stoppe med at lede spildevand fra vaskehallen til markdræn. I god tid inden skal virksomheden søge kommunen om en løsning. Det kunne være en samletank som for område A eller et nedsivningsanlæg som for det sanitære spildevand. Vi har ingen oplysninger om dimensioneringen af sandfang og olieudskiller, og vil derfor alene stille krav om at udskilleren fungerer godt 3 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet, nr af 25. august

244 Bilag 1 - Side -244 af 260 nok. Miljøstyrelsen anbefaler, at vi fastsætter en grænse på 20 mg olie pr. liter spildevand, der ledes til kloak. Kommunen vurderer desuden, at en grænse på 5 mg olie pr. l er passende når spildevandet sives ned. Kommunen vurderer, at det er nok, at virksomheden tager to prøver, for at vise at kvaliteten er i orden. For at sikre at sandfang og olieudskiller til enhver tid fungerer tilfredsstillende skal virksomheden tømme den inden de er 70% fyldte. Kommunen stiller vilkår herom. Overfladevand fra område A Område A er et asfalteret areal, der er delt i to arealer hver på ca m 2. Områderne afvandes til hver deres tank, og overfladevandet bliver renset i hver sit sandfang. Tanken til pladsen med industriaffald rummer 30 m 3, og den anden tank rummer 50 m 3. Vandet benyttes til sprinkling af materialer og kørearealer på jord- og affaldspladsen for at bekæmpe støvemission. Overskydende vand køres med tankbil til kommunalt renseanlæg. Dette sker efter kommunens tilladelse af 11. september Sanitært spildevand Kommunen meddelte påbud til virksomheden om at forbedre rensningen af det sanitære spildevand fra de to boliger, butikken og virksomheden. I dag ledes det sanitære spildevand til en bundfældningstank, der igen leder til Gurre Å via markdræn. Forbedringen skal være gennemført inden den 10. december Tilladelse til den forbedrede rensning meddeles i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 28. Kun udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal meddeles efter miljøbeskyttelsesloven 33. Tagvand Tagvand fra stuehuset ledes til et vandhul mod syd. Tagets areal er på ca. 250 m 2, og søen er på ca. 300 m 2, og afvander via Lergårdens eksisterende markdræn til Gurre Å. Virksomheden oplyser, at øvrigt tagvand nedsives lokalt. Dette er en fortsættelse af de eksisterende forhold. Kommunen fastholder denne løsning i vilkår. 8

245 Bilag 1 - Side -245 af Støj Miljøstyrelsens vejledende grænser 4 for støj i db(a)er: Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søndage kl Alle dage kl Erhvervsområder Blandet bolig og erhverv samt boliger i det åbne land Sommerhuse Kommunen vurderer, at Grænser for erhverv bør gælde for butikken på Hornbækvej 657a, der grænser op til det miljøgodkendte areal. (R9) Grænserne for boliger i det åbne land bør gælde for boliger og opholdsarealer ved o Hornbækvej 657a (R10, R11 og R12) o Hornbækvej 661a (R8) o Vester Ledhus, Hornbækvej 617 (R7) o Lergården, Hornbækvej 663 o Hornbækvej 660 Grænser for sommerhusene bør gælde for Dalevænget 29, 35, 37, 39 og 41. (R1 6) Se bilag 3, hvor disse adresser er markeret Maksimalværdien for støj må for boliger og sommerhuse om natten ikke overskride de nævnte grænser med mere end 15 db(a). Virksomheden har fået Grontmij til at udarbejde en revideret rapport af 16. februar 2015 over virksomhedens samlede belastning af omgivelserne med støj. Resultatet af rapporten viser, at virksomheden kan overholde alle vejledende støjgrænser ved alle naboer. Forudsætningen for beregninger er: Virksomheden er i drift hverdage mellem klokken 6 og 18. På hverdage mellem klokken 6 og 7 samt på lørdage mellem klokken 7 og 14 vil der dog alene foregå af- og pålæsning samt kørsel. Alle aktiviteter kan foregå samtidig undtagen gravning af råstoffer, der aldrig foregår samtidig med neddeling af brokker. Der etableres en fire meter høj og 350 m lang vold langs nordskellet jf. bilag 2 4 Ekstern støj fra virksomheder, vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 5 fra

246 Bilag 1 - Side -246 af 260 Oplag mod syd og øst for knuseranlæg bibeholdes. Aktiviteter foregår på de steder og med de maskiner, der er beskrevet i denne miljøgodkendelses afsnit 3.1. Maskine til knusning af brokker har en kildestyrke på maksimalt 117 db(a). Resultatet af beregningen viser, at når virksomheden rømmer muld af vil der forventes støjniveauer på op til 51 db(a) ved de mest belastede sommerhuse på Dalevænget og 52 db(a) ved boligen på Hornbækvej 661A. Dette er inkl. normal kørsel med lastvogne og affaldsaktiviter, men uden nedknusning af byggeaffald. Der er således tale om betydelige overskridelser ved sommerhusene, men overholdelse af alle andre grænser. Kommunen vurderer derfor, at vi kan acceptere denne overskridelse, og stiller vilkår om at det højst må foregå på hverdage mellem klokken 7 og 17 samt og højst på 14 dage om året. Afrømning af muld må heller ikke foregå i sommerferien, hvor det vil være mest generende for beboere i sommerhusene. Støjberegningen omfatter ikke sigtning af jord og brokker med rist, da det vurderes at være af underordnet betydning. Kommunen fastholder derfor grænser og forudsætninger i vilkår. Det er ikke vist, hvor meget de lejede maskiner til knusning af beton og tegl støjer. Kommunen stiller derfor vilkår om, at virksomheden skal vise dette inden den 1. december Det er heller ikke vist, hvor meget det belaster omgivelserne, når der neddeles asfaltbrokker på område A. Kommunen stiller derfor vilkår om, at virksomheden skal vise dette inden den 1. december Kommunen stiller ikke yderligere vilkår om at virksomheden skal vise, at den overholder grænser for støj. Kun i tilfælde af at virksomheden søger om at skifte en maskine ud, tage en ny maskine i brug eller flytte en aktivitet, vil kommunen kræve nye oplysninger om støjen Affald Hvilke typer affald må virksomheden modtage Virksomheden modtager blandet erhvervsaffald til sortering. Standardvilkår for containerpladser siger, at kommunen skal fastsætte vilkår for hvilke typer affald virksomheden må modtage. Virksomheden modtager i dag: Beton, herunder jernbeton og tegl Glaseret porcelæn og tegl Asfalt Ren jord med og uden brokker Jord til kartering Have- og parkaffald Blandet byggeaffald, herunder træ, plast, PVC, mineraluld produceret efter 1997, gips, pap og sten. 10

247 Bilag 1 - Side -247 af 260 Virksomheden må ikke modtage farligt affald fx asbestholdigt affald, flydende affald, elektronikaffald, termoruder med PCB, mineraluld produceret før 1997, batterier, lysstofrør, mm. Kommunen fastsætter disse typer i vilkår. Virksomhedens eget affald Virksomheden oplyser, at der opstår følgende typer affald fra egen drift: Sand fra sandfang ved hhv. vaskeplads og område A Spildolie Papir Sortering af affald Det affald, som virksomheden modtager, bliver den ejer og producent af i affaldsbekendtgørelsens forståelse. Det betyder blandt andet, at virksomheden overtager pligten til at sortere affaldet i henhold til bekendtgørelsen. Jo flere fraktioner affaldet er sorteret i, des bedre er muligheden for at genanvende og nyttiggøre affaldet. Det betyder også, at der ikke skelnes mellem affald, som virksomhedens produkter og affald, der stammer fra virksomhedens drift. For at sikre optimal sortering meddeler kommunen følgende vilkår: Affaldet skal afleveres i og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder eller båse Affaldet skal sorteres inden det forlader pladsen. Virksomheden må dog godt aflevere affald til yderligere sortering et andet sted. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. Der skal i virksomhedens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem kræver desuden, at virksomheden skal kontrollere affaldet ved modtagelsen, og placere det i de dertil beregnede områder, jf. bilag 2. Skulle det ske, at virksomheden ved et uheld modtager andet affald end ovennævnte (fx elektronikaffald eller olieaffald), skal virksomheden sortere det fra, og orientere kommunen om affaldet. Virksomheden skal håndtere papir, pap, plast og andre lette materialer på en måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. Kommunen stiller vilkår herom. Haveaffald For at undgå at haveaffald kommer til at lugte eller afgiver saft, skal virksomheden sørge for, at arealet med haveaffald tømmes helt for haveaffald mindst en gang om ugen i perioden mellem påske og 1. november. I den øvrige periode skal haveaffaldet blot fjernes efter 11

248 Bilag 1 - Side -248 af 260 behov. Stammer, stød og rødder kan opbevares uden tidsbegrænsning. Bortskaffelse af affald Alt affald skal skaffes bort i henhold til affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ. Alt genanvendeligt affald skal afleveres til en modtager, der er på miljøstyrelsens affaldsregister. Modtagere af affaldet skal registrere art og mængde i miljøstyrelsens affaldsdatasystem med oplysning om virksomhedens CVR og p-nummer. Farligt affald Der opstår farligt affald fra virksomhedens drift. Det er spildolie, oliefiltre, elektronik, lysstofrør og sparepærer, batterier, mm. For at undgå at dette forurener jord, grundvand og overfladevand skal alt farligt affald opbevares under tag. Flydende farligt affald skal opbevares med mulighed for at opsamle eventuelt spild. Det kan være ved at placere beholderen over en spildbakke, der kan rumme hele beholderens indhold. For spildolie i en typegodkendt olietank behøver virksomheden dog ikke at kunne opsamle spild. For at sikre, at det farlige affald kan bortskaffes eller nyttiggøres bedst muligt, må de forskellige typer farlige affald ikke blandes sammen. Alt farligt affald skal afleveres til I/S Nordforbrændingen; virksomheden kan dog søge kommunen om lov til at aflevere til andre. Kommunen stiller vilkår herom Jord og grundvand Virksomheden er kortlagt på V1 efter jordforureningsloven, da der tidligere er tilført jord, hvis forureningsgrad ikke er kendt. Det er som nævnt virksomhedens plan, at komme ud af denne kortlægning helt eller delvist. Gravning af råstoffer kan i øvrigt heller ikke ske før Region Hovedstaden har afgjort, at arealet ikke længere skal være kortlagt efter jordforureningsloven. Skal virksomheden i den forbindelse grave forurenet jord bort, skal det ske efter tilladelse efter jordforureningslovens 8 af kommunen. Etablering af vold langs nordskellet vil også kræve en tilladelse efter jordforureningslovens 8 hvis arealet ikke forinden er taget ud af kortlægningen. Skal volden bygges af forurenet jord, kræver den desuden en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 19 eller 33. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men i god afstand til i indvindingsopland til alment vandværk og til private indvindingsboringer. Det betyder, at kommunen stiller vilkår, der minimerer risikoen for, at virksomheden forurener jord og grundvand. Område A er befæstet med en tæt belægning. Alene på denne plads bliver der håndteret blandet byggeaffald, asfalt og forurenet jord. Skulle disse affaldstyper frigive forurenende stoffer, vil de ikke kunne forurene jorden under arealet. Kommunen vurderer, at det er den bedste måde at sikre, at der ikke sker en forurening af jord og grundvand, og fastholder dette i vilkår. 12

249 Bilag 1 - Side -249 af 260 Dog er ingen belægninger helt tætte, og slet ikke hvis der dannes lunker. Kommunen stiller derfor vilkår om, at de befæstede arealer overalt skal have et fald til afløb, og at der ikke må være lunker. Dette gælder også vaskehallen. Kommunen vurderer, at virksomheden mindst en gang årligt skal se til de befæstede arealer for at sikre, at der hverken er revner eller lunker. Er der skader, skal virksomheden udbedre dem inden en måned. Og arbejdet skal føres i journal. Olietanke Virksomheden har følgende olietanke: 5900 liter ved det gamle knuseværk. Tanken er fra 1989 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken er ikke længere i brug liter på affaldsplads til tankning af kørende materiel. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken har offeranode indvendig, er sikret mod påkørsel og pistolen til påfyldning af køretøjer er placeret over tæt belægning liter ved Finaly harpeværk. Tanken er fra 2000 og er placeret i tankcontainer liter i garagen. Tanken er fra 2009 og står på spildbakke liter i garagen. Tanken er fra 2000 og bruges til spildolie. Der er ikke oplysninger om korrosionsbeskyttelse liter. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i et kar, hvor hele indholdet kan rummes. Tanken har indvendig offeranode. Hele indretningen er indrettet som en entreprenørtank, der kan flyttes liter fyringsolie i stuehuset, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode liter fyringsolie i smedeværksted, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode liter fyringsolie nedgravet på gårdspladsen. Tanken er fra 1981, og har ingen indvendig korrosionsbeskyttelse liter fyringsolie ved butikken, placeret indendørs, tanken er fra 1987, og korrosionsbeskyttelsen kendes ikke. Alle tankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, der fastsætter regler for blandt andet, at virksomheden skal oplyse kommunen hvis den får en ny tank, eller fjerner en tank. Desuden er der frister for hvor gamle tanke, man må bruge. Tanken til spildolie er dog ikke omfattet af bekendtgørelsen. Miljøstyrelsens standardvilkår stiller desuden krav om at overjordiske tanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal eventuelt spild kunne tilbageholdes. Tanken på affaldspladsen overholder i dag dette krav i dag. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde dette krav for alle tanke, idet dobbeltvæggede entreprenørtanke kan placeres på de asfalterede arealer i område A. Kommunen stiller derfor vilkår herom. 13

250 Bilag 1 - Side -250 af 260 Kommunen vurderer, at olietanke uden for gravefeltet ikke udgør nogen særskilt risiko for grundvandet, da olietankbekendtgørelsens regler sikrer dette. Egenkontrol For at sikre at de arealer, der skal være tætte, altid er tætte, skal virksomheden mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. Olieudskillere Olieudskilleren ved vaskepladsen er måske fra 1994, og der er derfor risiko for at den er blevet utæt, og dermed risiko for at den opsamlede olie har forurenet jorden. For at begrænse forureningen ved en eventuel lækage, skal virksomheden vise, at olieudskilleren er tæt. Det kan den gøre efter DS455 mindst hvert tiende år. Kommunen stiller vilkår herom med en frist til den 1. december Egenkontrol/indberetning Behov for egenkontrol er behandlet i hver af de øvrige afsnit Driftsforstyrrelser og uheld Virksomheden vurderer, at den største risiko for et uheld er en hydraulikslange, der går i stykker. Virksomheden oplyser, at dette vil blive opdaget med det samme, og den forurenede jord kan graves op med det samme for at undgå, at forureningen spredes. Uheldet skal meddeles til kommunen, og virksomheden må ikke grave yderligere på stedet, før kommunen har godkendt, at der er rent. Kommunen vurderer, at virksomheden skal skrive en procedure for, hvad den vil gøre i sådanne tilfælde. Kommunen vurderer desuden, at vi bør kræve, at virksomheden skal have en driftsinstruktion, der mindst beskriver, hvordan personalet skal forholde sig hvis der er modtaget affald, som ikke må modtages, og hvis der sker spild af affald Risiko Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Ophør af virksomhed Når der ikke længere skal være neddeles og sorteres affald på stedet, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fare for forurening og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal desuden oplyse kommunen om ophøret senest fire uger efter, de godkendelsespligtige aktiviteter er stoppet Samlet vurdering Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og at til- og 14

251 Bilag 1 - Side -251 af 260 frakørsel kan ske uden, trafikken på Hornbækvej bliver væsentlig forøget. Kommunen vurderer, at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Der er sammen med gravetilladelsen efter råstofloven vedtaget en efterbehandlingsplan. Virksomheden skal derfor følge denne plan efterhånden, som et område er gravet færdigt. 4. Vilkår for godkendelsen Helsingør Kommune meddeler miljøgodkendelse til drift af anlæg til sortering og neddeling af affald, samt opgravning af råstoffer på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk i medfør af 33 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: Generelt 1. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på adressen for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Indretning og drift 2. Virksomheden må modtage følgende typer affald: Beton og tegl Glaseret porcelæn og tegl Asfalt Ren jord med brokker Jern og andet metal Jord til kartering Blandet og sorteret byggeaffald Have- og parkaffald Virksomheden må desuden modtage og opbevare diverse kompostprodukter, ren jord og muld, jomfrueligt grus, sand og sten samt frasorterede natursten, der ikke er affald. Virksomheden må ikke modtage farligt affald. 3. Skulle det ske, at virksomheden ved et uheld modtager andet affald end nævnt i vilkår 2 (fx elektronikaffald eller olieaffald), skal virksomheden sortere det fra, og orientere kommunen om affaldet. 4. Virksomheden skal kontrollere affaldet ved modtagelsen. 5. For at sikre optimal sortering: Skal affaldet aflæsses i og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder eller båse i område A og B. 15

252 Bilag 1 - Side -252 af 260 Skal affaldet sorteres inden det forlader virksomheden. Virksomheden må dog godt aflevere affald til yderligere sortering et andet sted. Skal jord og asfalt opbevares adskilt. Skal der på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld og spild. Skal der i virksomhedens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol. 6. For at undgå at haveaffald kommer til at lugte eller afgive saft, skal virksomheden sørge for, at arealet med haveaffald tømmes helt for haveaffald mindst en gang om ugen i perioden mellem påske og 1. november. I den øvrige periode skal haveaffaldet blot fjernes efter behov. Stammer, stød og rødder kan opbevares uden tidsbegrænsning. 7. Virksomheden skal håndtere papir, pap, plast og andre lette materialer på en måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. 8. For at undgå at det farlige affald forurener, skal virksomheden opbevare og håndtere affaldet således: Alt farligt affald skal opbevares under tag og på et tæt underlag. Det flydende farlige affald skal opbevares i lukkede beholdere og med mulighed for at opsamle spild. Spildolie kan dog opbevares i en typegodkendt olietank uden mulighed for opsamling af spild. Alt farligt affald skal mærkes, så man kan se, dels hvad det er og dels at det er farligt. 9. Virksomheden kan være i drift hverdage mellem klokken 6 og 18. På hverdage mellem klokken 6 og 7 samt på lørdage mellem klokken 7 og 14 må der dog alene foregå af- og pålæsning samt kørsel. 10. Der skal inden den 1. december 2015 være etableret en fire meter høj og 350 m lang vold langs nordskellet jf. bilag De befæstede arealer i område A og gulvet i vaskehallen skal være uden synlige revner, have et fald til afløb, og der må ikke være lunker. Konstateres en revne eller en lunke skal belægningen repareres inden 30 dage. 12. For at sikre sandfang og olieudskiller til enhver tid fungerer tilfredsstillende skal virksomheden tømme disse efter behov og rengøre eventuelt koalescensfilter mindst en gang årligt. Sand- 16

253 Bilag 1 - Side -253 af 260 fang og olieudskiller skal tilses mindst en gang årligt, og resultatet skal føres i journal, og vises til myndigheden ved tilsyn. 13. Overjordiske tanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal eventuelt spild kunne tilbageholdes. Luftforurening 14. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens grund. For at undgå dette, skal virksomheden vande køreveje og materialer efter behov i område A og C. Maskiner, der neddeler affald skal have udstyr, så affaldet kan sprinkles med vand. Virksomheden må bruge det opsamlede overfladevand fra de asfalterede arealer i område A til at vande de arealer og materialer, hvorfra vandet stammer for at undgå støv. Spildevand 15. Vaskepladsen for materiel mv. skal indrettes med en tæt belægning med fald mod afløb. Spildevandet skal renses i sandfang og olieudskiller. 16. Inden den 10. december 2015 skal virksomheden stoppe med at lede spildevand fra vaskehallen til markdræn. I god tid inden skal virksomheden vælge en miljømæssigt bedre måde at skaffe dette spildevand bort. Løsningen skal omfatte en prøvetagningsbrønd. Virksomheden skal søge kommunen om tilladelse til den valgte løsning. 17. Det rensede spildevand fra vaskehallen må højst indeholde 20 mg olie pr. liter når det køres til offentligt renseanlæg og 5 mg olie pr. liter hvis det sives ned. 18. Virksomheden må lede tagvand fra stuehuset til vandhul syd for huset. Vandhullet leder vand bort via markdræn til Gurre Å. Støj 19. Virksomhedens samlede drift skal overholde følgende grænser for støj: Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søndage kl Alle dage kl Erhvervsområder Blandet bolig og erhverv samt boliger i det åbne land Sommerhuse

254 Bilag 1 - Side -254 af 260 Grænser for erhverv gælder for butikken på Hornbækvej 657f Grænserne for boliger i det åbne land gælder for boliger og opholdsarealer ved o Hornbækvej 657a o Hornbækvej 661a o Vester Ledhus, Hornbækvej 617 o Lergården, Hornbækvej 663 o Hornbækvej 660 Grænser for sommerhusene gælder for Dalevænget 29, 35, 37, 39 og 41. Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). For dagperioden skal grænsen overholdes inden for de mest belastede otte timer. For aftenperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede time. For natperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede halve time. Om natten må den maksimale støjbelastning højst være 15 db(a) højere end grænsen for det ækvivalente niveau ved boliger og sommerhuse. Grænserne er overholdt, når resultatet af målinger og beregninger efter vilkår 22 er mindre end grænserne. 20. Virksomheden må overskride grænsen for støj til sommerhusene på Dalevænget og støje op til 51 db(a) når den rømmer muld af. Dette må foregå på hverdage mellem klokken 7 og 17 samt og højst på 14 dage om året. Afrømning af muld må ikke foregå i perioden fra den 1. juli til den 15. august. Kommunen skal have besked før arbejdet går i gang. Affald 21. Virksomheden må opbevare op til 1400 l spildolie og 125 kg oliefiltre. Egenkontrol Spildevand 22. For at vise at sandfang og olieudskiller ved vaskehal fungerer tilfredsstillende jf. vilkår 16 skal virksomheden tage to prøver af det rensede spildevand og analysere det for olie. Prøverne skal tages og analyseres efter bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Prøverne skal tages med ca. seks måneders mellemrum, og den første prøve skal tages inden den 1. februar

255 Bilag 1 - Side -255 af 260 Kommunen skal have resultatet højst en måned efter, prøven er taget. Støj 23. Virksomheden skal vise, at den overholder grænserne for støj i vilkår 18. Målinger og beregninger skal ske i efter den gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 5. Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingerne er foretaget. Virksomheden skal vise, at den kan overholde grænser for støj, når den knuser beton og tegl. Virksomheden kan nøjes med at vise, at kildestyren for det lejede materiel er mindre end 117 db(a). Kommunen skal have rapporten inden den 1. december Virksomheden skal vise, at den kan overholde grænser for støj, når den knuser asfalt i område A. Kommunen skal have rapporten inden den 1. december Herefter skal målinger ikke gentages regelmæssigt, men kommunen kan kræve en revideret måling, hvis vi vurderer, at virksomheden ikke overholder grænserne, eller hvis virksomheden ændrer på indretning og drift. Jord og grundvand 24. Virksomheden skal mindst en gang årligt se til alle de befæstede arealer i område A og i vaskehallen for at sikre, at der hverken er revner eller lunker. Arbejdet og resultatet skal føres i journal. 25. Virksomheden skal vise, at olieudskilleren ved vaskepladsen er tæt og ikke har forurenet jorden omkring den. Det kan den gøre efter DS455 mindst hvert tiende år. Kommunen skal have resultatet af den første test inden den 1. december Ophør af virksomhed 26. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Andre forhold Kommunen minder om, at virksomheden i henhold til miljøbeskyttelsesloven 33 ikke må ændres eller udvides drifts-, bygnings- eller anlægsmæssigt i forhold til det godkendte uden kommunens miljøafdelings accept eller eventuelt miljøgodkendelse. I henhold til miljøbeskyttelsesloven 71 skal virksomheden straks underrette kommunens miljøafdeling hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. 5 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr af 5. marts 2014 bilag 4. 19

256 Bilag 1 - Side -256 af 260 Virksomheden skal skaffe alt affald bort efter bekendtgørelsen om affald og efter kommunens regulativ for erhvervsaffald og i øvrigt efter kommunens anvisninger. Virksomheden er i øvrigt selv ansvarlig for at skaffe alle andre nødvendige tilladelser og overholde vilkår, fx efter råstofloven, planloven, jordforureningsloven, mv. 20

257 Bilag 1 - Side -257 af 260

258 Bilag 1 - Side -258 af 260

259 Bilag 1 - Side -259 af 260

260 Bilag 1 - Side -260 af 260

261 Bilag 2 - Side -1 af 2 BILAG 2 RESUMÉ Center for Regional Udvikling Dato. 2. marts 2015 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter Dette ikke-tekniske resumé opsummerer kort VVM-redegørelsen for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) beskriver projektet og vurderer de samlede aktiviteters virkning på miljøet, og hvorledes eventuelle miljøproblemer kan afværges. Natur og Miljøklagenævnet har den 18. november 2013 truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes én samlet VVM-redegørelse for projektet. Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter er beliggende på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk, ca. 10 kilometer vest for Helsingør (figur 1). Grusgraven ligger inden for graveområde A2, Bistrup, udpeget i Råstofplan Virksomheden har på nuværende tidspunkt tilladelse til at fortsætte aktiviteterne med råstofindvinding og genbrugsaktiviteter indtil 1. september Figur 1. Beliggenhed af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugscenter VVM-processen og den tilhørende VVM-redegørelse blev påbegyndt af Helsingør Kommune med indkaldelse af ideer og forslag i perioden fra den 4. marts 2014 til 1. april Helsingør Kommune fastlagde på den baggrund VVM-redegørelsens omfang og indhold. Ved en lovændring den 25. juni 2014 overtog Region Hovedstaden

262 Bilag 2 - Side -2 af 2 myndighedskompetencen for VVM på råstofområdet og har videreført og afsluttet processen. Overtagelsen af myndighedskompetencen medfører tillige, at såfremt et anlæg kræver tilladelse efter råstofloven overtager regionsrådet kommunalbestyrelsens VVM-beføjelser for hele anlægget, dvs. også indholdet i VVM-redegørelsen om genbrugsaktiviteterne. Råstofindvinding er omfattet af en tilladelse, der kan meddeles af Region Hovedstaden, mens genbrugsaktiviteterne er omfattet af en miljøgodkendelse, der meddeles af Helsingør Kommune. Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. Sanderødgård er en eksisterende virksomhed, der i ca. 50 år har indvundet råstoffer fra lokaliteten på Hornbækvej 657. I de sidste ca. 30 år har driften endvidere omfattet modtagelse af forskellige former for affald til behandling og nedknusning. Virksomheden ejes af RGS 90. Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg har søgt om tilladelse til: 1) at indvinde ca m 3 sand, grus og sten årligt heraf ca m 3 under grundvand, og 2) at modtage ca tons affald som beton og tegl der nedknuses samt jord. Affaldet og jorden sælges efterfølgende fra ejendommen og genanvendes. Sanderødgård beskæftiger i alt 6-7 mand til drift af såvel genbrugsaktiviteter som råstofaktiviteter. Projektets væsentlige virkninger på miljøet VVM-redegørelsen indeholder og vurderer projektets miljøpåvirkning på følgende områder: Landskab og efterbehandling og visuelle virkninger Natur, flora og fauna Støj og vibrationer Geologi, grundvand og overfladevand Luft og klima Trafik Kortlægning efter jordforureningsloven Øvrige miljøforhold Alternativer til det foreslåede projekt Samlet vurdering Der er ikke identificeret væsentlige negative påvirkninger af miljøet, og der er indbygget en række foranstaltninger i projektet for at sikre mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Samlet vurderes det, at driften af Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg vil kunne overholde gældende miljønormer og grænseværdier, og at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Foranstaltningerne er indbygget som vilkår i forslaget til tilladelse til råstofindvinding og miljøgodkendelse. Side 2

263 Punkt nr Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst Bilag 1 - Side -1 af 4 BILAG: Sund vækst tematiseret ansøgningsrunde for strukturfondsprojekter Dato: Sund vækst i strukturfondssammenhæng Vækstforum Hovedstaden råder i perioden over 342 mio. kr. via to af EU's strukturfonde; Regionalfonden og Socialfonden. Indtil videre er der disponeret 25 mio. kr. Strukturfondsmidlerne skal overordnet bidrage til at nå EU s overordnede mål 2020 om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstforum afgør hvilke konkrete projekter, der skal igangsættes inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Det forventes, at strategien Copenhagen - hele Danmarks hovedstad bliver endelig vedtaget i september Strategien vil da afløse den hidtidige erhvervsudviklingsstrategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor. I Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomhederne er indsatsen primært rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV er). I Socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri fokuseres der på iværksætteri, inklusion og beskæftigelse samt erhvervsuddannelser og højere uddannelser. Projekter skal bidrage til de specifikke mål, som er fastlagt i programmerne. Hertil kommer at projekterne skal understøtte effektmålene under sund vækst i ReVUS en. Effektmål her er f.eks. at øge produktiviteten i private virksomheder, bidrage til Region Hovedstaden indgår i flere offentlig-private forsknings og innovationssamarbejder, øge antallet at udstedte patenter samt øge adgangen til testfaciliteter på regionens hospitaler og lignende behandlingssteder. Eksempler på mulige strukturfondsprojekter under sund vækst EU s Regionalfond Innovationssamarbejder, f.eks. mellem virksomheder og videninstitutioner Et eksempel kan være et samarbejde mellem minimum 3 små og mellemstore virksomheder og en videninstitution om udvikling af nye produkter, f.eks. medico-tekniske

264 Punkt nr Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst Bilag 1 - Side -2 af 4 produkter med potentiale for vækst og eksport. Projektet skal resultere i, at virksomhederne udvikler proto-typer eller koncepter. Der kan være tale om både varer og tjenesteydelser. Virksomhedernes konkrete behov og kendskab til markedets/kundernes behov skal være styrende for den innovative indsats. Test og afprøvning af produktets anvendelighed vil kunne ske f.eks. i et samarbejde med f.eks. et hospital eller en kommune. Øge innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer Der er mulighed for at søge midler til en indsats til gavn for virksomheder i regionalt prioriterede klyngeorganisationer. Det kunne f.eks. være en sundhedsklynge. Der kan søges om et årligt tilskud på max. 0,7 mio. kr., og der forudsættes privat medfinansiering af klyngeindsatsen. Flere vækstvirksomheder (SMV er) Et eksempel kan være et projekt, hvor en operatør screener virksomheder med vækstpotentiale inden for de brancher, der hører under sund vækst. I projektet udvikler virksomhederne sammen med rådgivere en vækstplan, som sandsynliggør, at virksomheden inden for kort tid vækster med 20 % i 3 på hinanden følgende år. Energi- og ressourceeffektive SMV er Ingen umiddelbare eksempler EU s Socialfond Iværksætteri og jobskabelse Indsatser kan eksempelvis være særlig rådgivning ift. nystartede virksomheder inden for sund vækst, herunder også spin-outs fra offentligt-privat samarbejde, ekstra iværksætterundervisning på Copenhagen School of Health Innovation Inklusion via uddannelse og beskæftigelse. Ingen umiddelbare eksempler. Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser Målet her er at øge antallet af personer, som har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Indsatsen skal føre til, at de pågældende personer opnår et formelt kompetenceløft i form af et eksamensbevis. Der kan være tale om initiativer, som får flere personer til at søge en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse eller begrænser frafaldet. Det kan også være projekter, som løfter faglærte til et bachelorniveau via uddannelser, som giver sund vækst kompetencer. Sekretariatet vurderer, at et ambitiøst niveau for en tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst vil være disponering af op til i alt 40 mio. kr. fra strukturfondene. Ansøgere og aktører i programmerne Regionalfondsprogrammet er primært rettet mod små og mellemstore virksomheder. Ansøgere, som kan administrere denne slags projekter, forventes typisk at være videninstitutioner, klyngeorganisationer, små og mellemstore virksomheder, erhvervsorga- Side 2

265 Punkt nr Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst Bilag 1 - Side -3 af 4 nisationer, GTS er (godkendte teknologiske serviceinstitutter) eller et regionalt væksthus. I Socialfondsprogrammet forventes kommende ansøgere at være erhvervskontorer, kommuner, erhvervsorganisationer, regionale væksthus, NGO er, virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner (gymnasier, erhvervsskoler, professionshøjskoler, universiteter mv.) Nedenfor oplistes sekretariatets bud på interessenter, som bør inviteres til informationsmøde. Videns- og uddannelsesinstitutionerne Københavns Universitetshospital Copenhagen Business Academy Danmarks Designskole Danmarks Tekniske Universitet Copenhagen Business School IT-universitetet Københavns Erhvervsakademi Københavns Universitet Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen UCC Forskerparker Scion DTU A/S Symbion COBIS Copenhagen Bio Science Park GTS Alexandra Instituttet Bioneer DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik FORCE Technology Teknologisk Institut Erhvervsorganisationerne m.fl. Dansk Industri Dansk Erhverv Håndværksrådet Fagforeninger (Dansk sygeplejerråd, FOA, PLO) Brancheorganisationer (LIF, Medicoindustrien) Andre Væksthuset Kommunerne / Kommunale erhvervsaktører Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden NGO er Side 3

266 Punkt nr Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst Bilag 1 - Side -4 af 4 Copenhagen Healthtech Cluster Andre klyngeorganisationer, Innovationsnetværk Healthcare Denmark MedCom Det danske sundhedsdatanet Medico Valley Alliance MedTech Innovation Centre - MTIC Welfare Tech Region Hovedstadens virksomheder (Hospitaler) Region Hovedstadens centre (IMT, CSU, CKO, KØK) CREO.dk Side 4

267 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 1 - Side -1 af 3 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Vedrørende ansøgning til projekt Vækst gennem udenlandske højtuddannede T F E W regionh.dk/vaekstforum BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Copenhagen Capacity har søgt Vækstforum om 14,5 mio. kr. fra EU s Socialfond til gennemførsel af projektet Vækst gennem udenlandske højtuddannede. Dato: 25. februar 2015 Region Hovedstaden har i sin resultatkontrakt med Copenhagen Capacity for aftalt at afsætte 10 mio. kr. til tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent. Midlerne skal anvendes til at igangsætte større initiativer, som det ansøgte. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum: Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 14,507 mio. kr. af EU s socialfondsmidler SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Vækst gennem udenlandske højtuddannede Ansøger: Copenhagen Capacity Partnere: Copenhagen International House, Københavns Universitet, Danmark Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Århus Universitet og Ålborg Universitet i København og Dansk Industri. Samlet projektbudget: kr. Ansøgt EU- støtte: kr. fra Socialfonden, indsats vedr. Erhvervsuddannelser og videregående uddannelse Projektperiode: til Baggrund og formål Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for produktiviteten og for at kunne tiltrække nye internationale virksomheder til regionen. Selvom der fortsat er en relativ høj arbejdsløshed, oplever nogle virksomheder i dag problemer med at rekruttere specialister især inden for ingeniørområdet, biotechpharma industrien og IT-sektoren.

268 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 1 - Side -2 af 3 Formålet med projektet er at styrke regionens virksomheders adgang til de efterspurgte kompetencer ved at fastholde og tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Copenhagen Capacity gennemfører projektet i samarbejde med Copenhagen International House, DTU, CBS, KU samt Århus og Aalborg Universitet København. Resultater og effekter Projektet har følgende to overordnede indsatsområder: 1. Uddannelsesforløb for herboende udenlandske studerende Projektet vil udvikle og gennemføre uddannelsesforløb for 400 udenlandske studerende på de medvirkende universiteter. Forløbene skal ruste de studerende til det danske arbejdsmarked og gennem match-making bringe dem tættere på de små og mellemstore virksomheder, som efterspørger deres kompetencer. Målet er, at forløbene skal få 200 udenlandske studerende i job. 2. Tiltrækningsforløb rettet mod udenlandske vidensarbejdere i samarbejde med små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder har ifølge ansøger svært ved at tiltrække udenlandske vidensmedarbejdere på egen hånd. Projektet vil derfor hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder med at gennemføre tiltrækningsforløb rettet mod udenlandske højtuddannede med bopæl uden for Danmark. Målet er, at højtuddannede udlændinge præsenteres for virksomhedernes kompetencebehov og at 200 tiltrækkes og får job. Ansøgers målsætning for forankring er, at uddannelsesforløbene forankres hos de respektive universiteters karrierecentre, og at Copenhagen Capacity kan tilbyde virksomhedsklynger tiltrækningsforløbene. De servicepakker som udvikles målrettet SMV-segmentet skal forankres hos International House Copenhagen. Økonomi Projektbudgettet er på 29,0 mio. kr., hvoraf de 24,8 mio. kr. er projektudgifter og 4,2 mio. kr. er deltagerunderhold. Projektet er finansieret via: EU socialfond 14, 5 mio. kr. Deltagerunderhold 4,2 mio. kr. Universiteterne 1,8 mio. kr. International House (KK) 4,0 mio. kr. Dansk Industri 0,8 mio. kr. Copenhagen Capacity 3,6 mio. kr. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens input er medtaget i sekretariatets vurdering. Projektet passer godt ind i socialfondsprogrammets rammer under indsatsen vedr. erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der har til mål at øge antallet af perso- Side 2

269 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 1 - Side -3 af 3 ner med erhvervsuddannelser (herunder også voksen) eller personer med en videregående uddannelse. Projektet understøtter samtidig den gældende erhvervsudviklingsstrategis mål om at tiltrække udenlandsk talent og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (Re- VUS), hvor kompetent arbejdskraft og internationalisering er et afgørende rammevilkår for vækst. Projektet ligger i forlængelse af den resultatkontrakt, som Region Hovedstaden har indgået med Copenhagen Capacity. Der forventes desuden synergi mellem Copenhagen Capacitys opgave med branding af Greater Copenhagens styrkepositioner og opgaven med talenttiltrækning, da informationen til de udenlandske højtuddannede også fokuserer på den regionale erhvervsklynge, som virksomheden er en del af, og regionen som et attraktivt sted at bo. Projektet vil samtidig sikre, at tiltrækningen af udenlandske højtuddannede ikke sker på bekostning af ledige danske højtuddannede. Projektet afgrænser indsatsen til de sektorer, som har svært ved at finde ledig arbejdskraft i Danmark, og virksomhederne skal have et aktuelt stillingsopslag på engelsk. Desuden vil aktiviteterne ikke overlapper med den europæiske beskæftigelsesindsats i Work in Denmark, da virksomhedernes efterspørgsel oftest kun kan imødekommes af passivt jobsøgende. Sekretariatet vurderer, at projektet samlet set bidrager til at realisere målet i ReVUS om, at andelen af udenlandske højtuddannede er steget med 20 procent i 2020, og at internationale talenter fra hele verden opfatter Greater Copenhagen som et af de fem mest attraktive steder at leve og arbejde i Projektet bidrager samtidig til at styrke og konsolidere regionens talentindsats og forankring heraf hos én operatør. Projektet har desuden fokus på regionale styrkepositioner inden for grøn, sund og smart vækst, og der står et stærk regionalt partnerskabskreds bag ansøgningen i form af Copenhagen International House, Copenhagen Capacity og Danmarks største universiteter. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn. ØKONOMISKE KONSEKVENSER JOURNALNUMMER Side 3

270 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 2 - Side -1 af 3 Vedrørende ansøgning til projekt Fremtidens Maritime Håndværker BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Europas Martime Udviklingscenter har søgt 9,5 mio. fra EU's Socialfondsmidler og 3,4 mio. kr. fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projekt Fremtidens Maritime Håndværker. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum: Dato: Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,518 mio. kr. af EU's Socialfondsmidler. Indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 3,396 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Fremtidens Maritime Håndværker Ansøger: Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Projektpartnere: Danske Maritime, Københavns Tekniske Skole, Teknisk Erhvervsskole Center, Københavns Erhvervsakademi, Den Regionale Praktikpladsenhed, samt Svendborg International Maritime Academy. Projekt budget: kr. Ansøgt EU-støtte: kr. Socialfonden, indsats vedr. Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Ansøgt regional støtte: kr. Projektperiode: til Baggrund og formål I de kommende år bliver der mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for den maritime sektor i hovedstadsregionen. Det er et af argumenterne for regeringens vækstplan for det maritime område fra Her understreges det, at Danmark har en betydelig position på det maritime område. Den maritime klynge står for 24 pct. af den danske eksport, og for 10 pct. af produktionen i Danmark og ca personer er direkte eller indirekte beskæftiget inden for Det Blå Danmark. Hvis sektoren fortsat skal kunne rekruttere kompetent arbejdskraft, er der ifølge projektansøgeren behov for at udvikle tiltag, der toner relevante erhvervsuddannelser, etablerer flere praktikpladser og fokuserer på rekrutteringen til området.

271 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 2 - Side -2 af 3 Projektet har til formål at udvikle flere maritimt tonede uddannelsesforløb og etablering af flere praktikpladser i maritime virksomheder. Projektet vil både medvirke til at udvikle den maritime talentmasse, som skal bidrage til fremtidig vækst og innovation i hovedstadsregionen og til at bevare og styrke den maritime erhvervsklynge i regionen. Ansøgningen fra Europas Maritime Udviklingscenter adresserer udfordringen omkring rekruttering af kvalificeret faglært arbejdskraft med 3 centrale aktiviteter: Udvikling af maritimt tonede uddannelsesforløb i samarbejde med flere erhvervsskoler. Omfatter maritimt rettet talentspor, maritimt erhvervsorienteret grundforløb samt innovationcamps i maritime virksomheder Etablering af flere praktikpladser indenfor det maritime område. Øget samarbejde om at skabe praktikpladser, øget rådgivning og hjælp til at oprette praktikpladser hos maritime virksomheder Rekrutterings-, informations- og vejledningsaktiviteter, der skal øge potentielle erhvervsskoleelevers interesse for at påbegynde en erhvervsuddannelse. Effekter og resultater Projektet vil skabe følgende effekter og resultater: 336 deltager i maritimt tonede uddannelsesforløb i løbet af de tre år projekt pågår 200 nye praktikpladser i maritime virksomheder 168 deltagere er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter projektets afslutning 60 deltagere har opnået formelle kompetencer umiddelbart efter deltagelsen i projektet (har gennemført en erhvervsuddannelse) Der holdes informations- og vejledningsarrangementer for potentielle erhvervsskoleelever Økonomi Projektet har et udgiftsbudget på 19 mio. kr. Finansieringen sker via: EU medfinansiering 9,5 mio. kr. Regional medfinansiering 3,4 mio. kr. Erhvervsskoler, Den Regionale Praktikpladsenhed. 2,1 mio. kr. Deltagerfinansiering 0,25mio. kr. Regional egenfinansiering 1 mio. kr. EMUC og Danske Maritime 2,7 mio. kr. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i Rådgivningsgruppen, og vurderingerne herfra er medtaget i sekretariatets vurdering. Sekretariatet vurderer, at projektet er relevant og understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, herunder målene om, at flere skal Side 2

272 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 2 - Side -3 af 3 tage en erhvervsuddannelse, at der skal oprettes flere praktikpladser, og at der er behov for en bedre kobling mellem grundskole og erhvervsuddannelse. Særligt arbejdet med at oprette nye praktikpladser vurderes at være en central forudsætning for fortsat at kunne tiltrække og fastholde flere faglærte med de kompetencer, der er efterspurgt inden for det maritime område. Projektet passer også godt ind i socialfondsprogrammets indsat for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, da det bidrager til at øge antallet af personer med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Ud over de resultater der bliver skabt i projektet vurderer sekretariatet, at ansøgningen kan virke som et metodeudviklingsprojekt på praktikpladsområdet, der kan anvendes på andre brancheområder efterfølgende. Sekretariatet noterer sig dog, at projektet ikke skaber store kvantitative resultater i forhold til antallet af deltagere, der gennemfører en erhvervsuddannelse med en maritim toning hverken i projektperioden eller efterfølgende. Sekretariatet vurderer i den sammenhæng, at projektansøger har været forsigtig i vurderingen af, hvor mange flere unge der vil påbegynde en erhvervsuddannelse på trods af projektets relativt store budget. Sekretariatet vurderer dog, at projektet gennem de centrale aktiviteter kan bidrage til at skabe fortsat vækst inden for det maritime område og bidrage med vækst til regionen, bl.a. via produktion, eksport og arbejdspladser. Projektansøger vil sideløbende med de indledende aktiviteter i projektet arbejde for at tænke projektet sammen med initiativer og indsatser i de øvrige regioner, herunder specielt Region Syd og Region Nord, der begge rummer betydelige maritime aktiviteter. På baggrund af dette vurderer sekretariatet, at projektets aktiviteter kan medvirke til at skabe synergieffekter og øget samarbejde på tværs af regionerne. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevilling til projekt Fremtidens Maritime Håndværker afholdes inden for budgetrammen til regional udvikling i I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. JOURNALNUMMER Side 3

273 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 3 - Side -1 af 4 Vedrørende ansøgning til projekt: Vækstrettet kompetenceudvikling i SMVer BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 18,3 mio. kr. fra EU's Socialfond og 5,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 18.4 mio. Kr. fra EU s Socialfondsmidler Vækstrettet kompetenceudvikling og 5.5 mio. kr. fra i Region SMV er. Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler Sekretariatet for Vækstforum til gennemførelse Hovedstaden af indstiller, projekt at Vækstrettet projektet og medfinansieringen reduceres med i 50 SMVer %, da projektet. er en videreudvikling af et projekt, som ikke Kompetenceudvikling er endeligt evalueret. Det vil efterfølgende være muligt at forlænge projektet, hvis Vækstforum Hovedstadens sekretariaet anbefaler, at det ansøgte beløb resultaterne viser sig at være gode. nedskaleres med 50%. INDSTILLING INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariaet indstiller, at Vækstforum Vækstforum Hovedstadens sekretariaet indstiller, at Vækstforum Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,156 mio. kr af EU s Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges kr. socialfondsmidler Indstiller til regionsrådet, Regionsrådet, at der bevilges 2, mio. kr. af erhvervudviklingsmidlerne for 2015 Bemyndigerer Bemyndiger sekretariatet sekretariatet til til at at godkende godkende et et tilpasset tilpasset projektforslag til projektforslag indsendelse til til Erhvervsstyrelsen, indsendelse til Erhvervsstyrelsen, hvori det ansøgte hvori beløb det og periode er ansøgte reduceret beløb med er 50 reduceret %. med 50%. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Sagen behandles i forretningsudvalget den x.x.xx og i Regionsrådet den x.x.xx Fakta Parallelt Projekttitel: godkendes forretningsproceduren Vækstrettet kompetenceudvikling i Erhvervsstyrelsen. i SMVer Ansøger: Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) Projektpartner: Håndværksrådet Samlet projektbudget: kr. Ansøgt EU-støtte: kr., Socialfonden, indsats vedr. Iværksætteri og jobskabelse Ansøgte regional støtte: kr. Projektperiode: til Dato: Baggrund og formål Projektet har til formål at styrke væksten og skabe nye arbejdspladser i mindst 220 små og mellemstore virksomheder (SMV er) gennem kompetenceafklarings- og udviklings-

274 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 3 - Side -2 af 4 forløb målrettet både ledelse og medarbejdere afstemt efter den enkelte virksomheds vækstplan og mål. For at øge produktiviteten hos de vækstorienterede SMV er tilbydes virksomhederne kompetenceafklarings- og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Forløbene tilrettelægges af Væksthus Hovedstadsregionen og gennemføres med inddragelse af eksterne konsulenter, væksthusets egne konsulenter og ved øget anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt Voksen- og Efteruddannelser (VEU). Virksomhederne medfinansierer forløbene, dels gennem kontant medfinsering og dels gennem de timer, som hver virkomhed anvender på forløbene. De deltagende virksomheder vil blive rekrutteret inden for indsatsområdet stærke erhvervsklynger i den nuværende erhvervudviklingsstrategi. Fremadrettet svarer dette til de strategiske væksttemaer, som bliver udpeget i den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS); Det vil sige sund vækst, grøn vækt, kreativ vækst og smart vækst. Aktiviteterne i projektet omfatter: Screeningsforløb, opstartsmøder, afklarings- og udviklingsforløb samt handlingsforløb, hvor ledere og medarbejdere deltager i kompetenceudvikling. Et opfølgningsforløb sikrer implementering og samler op på erfaringer. Aktiviteterne gennemføres dels målrettet den enkelte virksomhed og dels i hold på workhshops. Resultater og effekter Med det ansøgte (ikke nedjusterede) forløb forventes følgende resultater: 220 SMV virksomheder deltager i Vækstrettet kompetenceudvikling At minimum 220 ejerledere/ledere udvikler deres lederkompetencer, så de kan implementere og eksekvere virksomhedens vækstplan At i alt medarbejdere får forøget deres kompetenceniveau At der 2 år efter projektets afslutning er skabt i alt 440 nye arbejdspladser, svarende til en investering på kr pr. job At de deltagende virksomheder øger deres brug af ekstern konsulentbistand At der skabes bedre kobling mellem erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet Økonomi Det ansøgte projektbudgettet er på 36,8 mio. kr., hvoraf knap halvdelen af udgifterne vedrører betaling til eksterne konsulenter. Finansieringen sker via; EU-medfinansiering 18,3 Regional medfinansering 5,5 Virksomhedernes timer 4,1 Virksomhedernes medfinansering 8,8 Side 2

275 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 3 - Side -3 af 4 Uden for projektets økonomi får virksomhederne udarbejdet vækstplaner. Dette sker som en del af Væksthusets ordinære tilbud. Ligeledes er ressourcer til ordinære AMU/EVU-forløb ikke en del af projektets økonomi. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, rådgivningsgruppens input er medtaget i sekretariatets vurdering. Projektet passer godt ind i socialfondsprogrammets rammer vedrørende vækstrettet kompetenceudvikling under indsats for Iværksætteri og jobskabelse. Kompetenceudviklingen i virksomhederne sker i sammenhæng med en vækstplan for pågældende virksomhed, hvorfor de forventede beskæftigelsesmæssige effekter er rimeligt underbyggede. I den nuværende erhvervsudviklingsstrategi bidrager projektet til udvikling af en kompetent og innovativ arbejdsstyrke, som kan bidrage til øget produktivitet og vækst. Med den ny regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), skal der igangsættes programmer, som øger kompetenceudviklingsen i små og mellemstore virksomheder. Dette skal ske i regi af Greater Copenhagen. Sekretariatet har derfor kontaktet ansøger, som oplyser, at man allerede har et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland. Væksthus Sjælland overvejer at søge Region Sjælland om et tilsvarende projekt, dog tilpasset de særlige regionale strategier og udfordringer. I givet fald vil det være muligt dels at tilbyde virksomheder deltagelse på kryds og tværs og dels at tilbyde forløb i fællesskab. Sekretariatet vurderer, at det er positivt, at projektet fokuserer indsatsen på de udpegede væksttemaer i ReVUS; Sund vækst, grøn vækst, kreativ vækst og smart vækst. Væksthuset er en central aktør i regionen orhold til at samle og udbyde kompetenceudvikling til vækstorienterede virksomheder. Dette projektet supplerer væksthusets ordinære tilbud. Det et positivt, at de deltagende virksomheder via betaling og leverede timer udviser engagement og involvering i projektet. Det er endvidere positivt, at Væksthuset har solid administrativ erfaring med at gennemføre større projekter og projekter, som er medfinansieret af EU strukturfonde. Projektet bygger oven på et tidligere projekt Vækst via ledelse, hvor der har været stor deltagertilfredshed. Der foreligger dog endnu ikke en evaluering af de opnåede vækstrater hos de deltagende virkomheder. Det ansøgte beløb vil lægge beslag på en stor del (40 %) af de midler, som Vækstforum råder over frem til 2017 på denne prioritet, hvor der også skal være mulighed for at igangsætte fremtidige projekter om iværksætterrådgivning og iværksætterundervisning. Med projektet forventer Væksthuset at rekruttere 220 virksomheder. Dette er et ambitiøst tal, når virksomhederne skal medfinansere en betydelig del. Side 3

276 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 3 - Side -4 af 4 Projektets omfang foreslås derfor reduceret med 50 % både i forhold til ansøgte projektperiode og beløb. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevilling til projekt Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV er afholdes inden for budget-rammen til regional udvikling i I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. JOURNALNUMMER Side 4

277 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 4 - Side -1 af 4 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Vedrørende ansøgning til projekt Vækst gennem internationalisering af smv er T F E W regionh.dk BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 7,7 mio. kr. fra EU's Regionalfondsmidler og 3,1 mio. kr. fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projekt Vækst gennem internationalisering. Dato: 25. februar 2015 Vækstforum Hovedstadens sekretariat anbefaler, at den regionale medfinansiering nedsættes fra de ansøgte 3,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr., da andelen af den regionale medfinansiering er relativ høj. INDSTILLING Sekretariatet for Vækstforum Hovedstaden indstiller at Vækstforum: Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7,700 mio. kr. af EU's Regionalfondsmidler Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2,310 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidler for 2015 At Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning, som er tilpasset nedjusteringen i det regionale tilskud SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Vækst gennem internationalisering af smv er Ansøger: Væksthus Hovedstadsregionen Partner: Innovationsnetværket Serviceplatform ved DEA Samlet projektbudget: kr. Ansøgt EU-støtte: kr. Regionalfonden, Forbedret konkurrenceevne hos smv er Ansøgt regional støtte: kr. Projektperiode: til Baggrund og formål Baggrunden for projektet er, at mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter. Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når det internationale arbejde igangsættes.

278 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 4 - Side -2 af 4 Det er typisk manglende viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et givent marked. Det kan være spørgsmål til prisdannelse og konkurrence, distributionsforhold, offentlig regulering og kulturelle barrierer. Afklaringen af disse forhold er nødvendige for at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækstplan. Projektet baserer sig bl.a. på væksthusets erfaringer med et tidligere projekt Growbiz, der også havde til formål at styrke virksomhedernes internationalisering. Projektets formål er, at få 100 små og mellemstore virksomheder (smv er) til at vækste gennem internationalisering. Virksomhederne tilbydes deltagelse i forløb, som sigter mod at udvikle og kvalificere vækstplaner, som grundlag for de fremtidige internationale vækstinitiativer. I projektet arbejder virksomhederne med eksterne rådgivere samt væksthusets konsulenter om at udvikle internationale vækstplaner for de pågældende virksomheder. Det sker via forløb over 9 uger med 3 workshops og kombinerer fælles undervisning og individuel sparring. Vækstplanen kvalificeres fra workshop til workshop bl.a. gennem møder med potentielle kunder, herunder også markedsbesøg. Virksomhederne findes med udgangspunkt i klyngeindsatsen i den aktuelle erhvervsudviklingsstrategi og fremtidssikres ved at fokusere på de fire temaområder i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS); sund-, grøn-, kreativ-, og smart vækst. Det fremgår, at projektet er parallelt til en ansøgning fra Væksthus Sjælland til Vækstforum Sjælland om Internationaliseringsforløb. Der er i givet fald mulighed for et samspil i relation til Greater Copenhagen. Effekter og resultater Aktiviteterne i projektet indebærer, at 300 virksomheder kontaktes over 2 ½ år. Heraf holdes møde med 200 af virksomhederne om eventuel deltagelse. Herfra udvælges 100 virksomheder, som deltager i rådgivningsforløb og får udviklet en international vækstplan. Projektet forventer, at 30 virksomheder vil udvikle sig til nye vækstvirksomheder 5 år efter projektets afslutning. Definitionen på vækstvirksomheder er her; mindst 5 ansatte og 20 % vækst i 3 på hinanden følgende år. Økonomi: Projektet har et udgiftsbudget på 15,4 mio. kr. Finansieringen sker via: EU-støtte 7,7 mio. kr. Regional medfinansiering 3,1 mio. kr. Virksomhedernes timer 3,1 mio. kr. Virksomhedernes kontante medfinansiering 1,5 mio. kr. Side 2

279 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 4 - Side -3 af 4 Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens input er medtaget i sekretariatets vurdering. Projektet adresserer en central udfordring i regionen omkring behov for en internationalisering af små og mellemstore virksomheder, hvilket også er et fokusområde i både den nuværende erhvervsudviklingsstrategi samt den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I ReVUS peges ligeledes på et behov for et fælles Greater Copenhagen internationaliseringstøtteprogram for virksomhederne og deres arbejdskraft.(s. 20). Bestyrelsen for Greater Copenhagen har tidligere drøftet et forslag om internationaliseringssamarbejde og anbefalet, at det blev konkretiseret. Den foreliggende ansøgning er en konkretisering af det tidligere forslag. Der er en række andre initiativer igangsat eller undervejs - som skal fremme vækst og/eller internationalisering af SMV er og som projektet skal koordineres med: 1. Igangværende: Vækstprogram for små og mellem store produktionsvirksomheder. Vækstforum og Region Hovedstaden har i 2014 bevilget 3 mio. kr. af regionale udviklingsmidler til programmet. Der bliver tale om et nationalt projekt, hvor planen er at tilbyde 1000 virksomheder et væksttjek og 500 virksomheder et vækstløft. Aktør findes gennem udbud. 2. Under udvikling: TeamVækstDanmark. Ide til fælles program for vækstvirksomheder i de deltagende regioner. Eliteforløb for de bedste vækstvirksomheder. I en anden mødesag til Vækstforum stilles forslag om at reservere midler til Team Vækst Danmark. Aktør findes gennem udbud. 3. Under udvikling: Tværregionalt Internationaliseringsprogram med et støttet forløb for vækstvirksomheder. En tværregional arbejdsgruppe skal i juni 2015 afrapportere om et forslag fra Danmarks Eksportråd om et tættere samarbejde med regionerne og væksthusene om et internationaliseringsforløb. Der er tale om opfølgning på møde med handels- og udviklingsministeren, regionsformændene og formanden for KL i august Aktør vil formentlig være væksthusene. Projektet søger Regionalfonden vedrørende forbedret konkurrenceevne hos smv er, hvor et af målene blandt andet er at øge antallet af vækstvirksomheder. Der er god overensstemmelse med indsatsområdet. Dog kan det være problematisk, at projektet via rådgivningsforløb for 100 virksomheder, kun forventer at 30 af de deltagende virksomheder bliver til egentlige vækstvirksomheder. Der forudses en større resultatorientering i regionalfondsprogrammet. Side 3

280 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 4 - Side -4 af 4 Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen og med ansøger om tiltag og aktiviteter, der kan øge projektets succesrate i forhold til at skabe vækstvirksomheder. Samlet vurderer sekretariatet, at det er et godt projekt, der i høj grad understøtter både den nuværende erhvervsudviklingsstrategi samt den kommende ReVUS. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevilling til projekt Vækst gennem internationalisering af smv er afholdes inden for budgetrammen til regional udvikling i I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde, skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. JOURNALNUMMER Side 4

281 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 5 - Side -1 af 3 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Vedrørende ansøgning til projekt: Jobværkstedet virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge T F E W regionh.dk BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sprogcentret Hillerød har søgt 6,1 mio. kr. fra EU s Socialfond til gennemførelse af projektet Jobværkstedet virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge. Dato: INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller til, at Vækstforum giver afslag på ansøgningen SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Jobværkstedet virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge Ansøger: Sprogcenter Hillerød Partnere: Jobcenter Fredensborg, Jobcenter Hillerød, Jobcenter Helsingør, Jobcenter Allerød, Kooperationen, ATP, Plantorama Samlet projektbudget: kr. Ansøgt EU-støtte: kr. fra Socialfonden, indsats vedr. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Projektperiode: til Baggrund og formål Projektet har til formål at udvikle en helhedsorienteret og understøttende indsats i samarbejde med kommuner og virksomheder for at optimere nyankomne flygtninges integration og indslusning på det danske arbejdsmarked, så de hurtigst muligt kan blive selvforsørgende og dermed bidrager til vækst i regionen. Der har gennem de sidste år været et stigende antal nyankomne flygtninge både i Danmark og i Region Hovedstaden. Alene Sprogcenter Nordsjælland har p.t Hovedparten er mellem 25 og 35 år. Projektet har fokus på de nyankomne flygtninge, som har kort eller ingen uddannelse og derfor behov for særligt tilrettelagte indslusningsforløb. Fælles for dem er, at de ikke har tilknytning til, og at de har et ønske om at komme på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt har de ikke indsigt i, hvordan det danske samfund fungerer og har heller

282 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 5 - Side -2 af 3 ikke de sproglige og faglige kvalifikationer, der skal til for at få et arbejde. De står derfor langt fra arbejdsmarkedet. Der er stor risiko for, at de bliver marginaliserede og ender på offentlige ydelser, hvis der ikke sættes ind med en understøttende indsat. Ifølge Integrationslovens 23 skal kommunerne give tilbud om 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbuddene kan bestå af forskellige forløb og tilbud. P.t. tilbyder de 10 kommuner i Nordsjælland ordinær danskundervisning og praktik, idet omfang borgeren er rimelig selvhjulpen, og virksomhederne kan rumme dem. Der er ikke tilbud om en indsats, der koordinerer dansktilegnelse og vejledning med praktik. Ansøger oplyser, at de nyankomne flygtninge har kontakt med mange forskellige myndigheder og aktører, som kræver en koordinerende indsats, hvilket kommunerne ikke har ressourcer til. Kommunerne efterlyser udvikling af et best practise forløb, der koordinerer og samler trådene mellem jobcenter, sprogcenter, virksomhed og borger. Aktiviteterne for flygtninge sker i forløb på 22 uger. Deltagerne er 2 dage på dansk uddannelse (betalt af kommunerne) og 3 dage i virksomhedsrettet forløb. I de første 4 uger sker en realkompetencevurdering, vejledning og praktikforberedelse. I de følgende 4 uger en gradvis indslusning på praktik stedet. De følgende 13 uger foregår i praktik med tilknyttet sprogmentor. Undervejs indgår 3 dages AMU-kursus. Resultater og effekter Over 2,5 år opstarter projektet 12 hold med 12 deltagere i alt 144. Heraf forventes 115 at gennemføre deres praktik, og de 38 forventes at få indslusnings- eller deltidsjob, 38 går på en kortere erhvervsuddannelse og 39 er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Ansøger forventer gennem projektet at etablere en best practice, som efterfølgende kan tilbydes kommunerne. Økonomi Projektets budget er på 13,7 mio. kr. som finansieres via: EU-støtte 6,1 mio. kr. Deltagerunderhold 6,3 mio. kr. Kommunal medfinansiering 0,9 mio. kr. Sprogcenteret 0,4 mio. kr. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens input er medtaget i sekretariatets vurdering. Projektet understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, som blandt andet vil investere i bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Side 2

283 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 5 - Side -3 af 3 Projektet passer godt ind i rammerne for socialfondsprogrammets indsats vedrørende Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder under Inklusion og beskæftigelse, men det er sekretariatets vurdering, at de foreslåede aktiviteter ikke er tilstrækkeligt additionelle i forhold til de forløb og tilbud, som kommunerne tilbyder med henblik på f.eks. kompetenceafklaring og praktikforløb. Socialfondsmidlerne skal anvendes til en indsats, der supplerer initiativerne i de forskellige nye reformer, samt eksisterende nationale, regionale og lokale initiativer. De indslusningsforløb for flygtninge, som kan støttes med socialfondsmidler, skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter, og for at øge sandsynligheden for at få effekt af indsatsen er der krav om, at private virksomheder deltager i forløbene. Denne inddragelse og forberedelse af private virksomheder er p.t. svagt underbygget i ansøgningen. Der mangler ligeledes en beskrivelse af indsatsen for, at de deltagende flygtninge bliver tilbudt mere permanent arbejde. En række jobcentre deltager som partnere i projektet og har til opgave at visitere flygtninge til projektet. Herudover er de kommunale engagement i form af kontant medfinansiering eller arbejdstimer ret svagt. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til afslag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER JOURNALNUMMER Side 3

284 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 6 - Side -1 af 3 Vedrørende ansøgning til projekt Baristeriet BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vikon A/S har søgt 8,5 mio. kr. fra EU's Socialfond til at gennemføre projektet Baristeriet. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk INDSTILLING Sekretariat for Vækstforum Hovedstaden indstiller, at Vækstforum: Giver afslag på ansøgningen. Dato: SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Baristeriet Ansøger: Vikon A/S Partnere: Jobcenter Brøndby Samlet projektbudget: kr. Ansøgt EU-støtte: kr. Socialfonden, vedr. inklusion via uddannelse og beskæftigelse Projektperiode: til Baggrund og formål Projektet vil afhjælpe udfordringen i hovedstadsområdet om at en alt for stor gruppe borgere ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe har svært ved at komme videre fra offentlig forsørgelse, og kan have brug for en særlig indsats for at kunne opnå de basale færdigheder, som arbejdsmarkedet stiller krav om. Projektets formål er at etablere et innovativt privat-offentligt partnerskab, som går sammen om at afprøve afknopning og udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed i et udsat byområde i København. Konkret tænker man at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Sideløbende hermed gennemføres et større antal indslusningsforløb for især udsatte ledige, hvoraf nogle vil blive beskæftiget i den socialøkonomiske virksomhed. Den afknoppede socialøkonomiske virksomhed tænkes etableret med et kafferisteri, som forarbejder højkvalitets etiopisk kaffe med traditionelle ristningsmetoder, som er meget arbejdsintensive, og som gør brug af viden, som kan findes blandt herboende afrikanere, specifikt etiopiere. Projektets primære målgrupper er anført som: 1) Udsatte ledige med behov for virksomhedsrettet afklaringsforløb, herunder ledige med f.eks. psykiske og fysiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked, og

285 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 6 - Side -2 af 3 2) Ledige med iværksætter-potentiale/planer. Aktiviteterne i projektet omfatter: Netværksaktiviteter i lokalområdet, afprøvning af socialøkonomiske virksomheder, rådgivning for de socialøkonomiske virksomheder Individuelt tilrettelagte indslusningsforløb, afklaringsforløb, kompetenceudvikling, iværksætterkurser, produktionskurser og vejledning. Effekter og resultater Projektet forventer følgende resultater: 204 personer deltager i indslusningsforløb 96 deltagere gennemfører virksomhedsrettede indslusningsforløb Der er oprettet en levedygtig socialøkonomisk virksomhed, og 6 deltagere er beskæftigede i den socialøkonomiske virksomhed umiddelbart efter deltagelse i projektet 17 deltagere er i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelse i projektet 73 deltagere er jobsøgende umiddelbart efter deltagelse i projektet Økonomi Projektet har et udgiftsbudget på 19,3 mio. kr. Finansieringen sker via: EU-medfinansiering: 8,5 mio. kr. Deltagerunderhold: 10,8 mio. kr. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i Rådgivningsgruppen, og vurderingerne herfra er medtaget i sekretariatets vurdering. Projektet understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, som blandt andet vil investere i bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet fx ved brug af socialøkonomiske virksomheder. Projektet passer også godt ind i socialfondsprogrammet vedr. inklusion via uddannelse og beskæftigelse, da det understøtter målet om at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Dog synes projektet at henvende sig til en bredere gruppe af udsatte personer, end hvad der er muligt under denne indsat i programmet. Iværksætteraktiviteter skal søges under en anden prioritet i socialfondsprogrammet. Samtidig skal midlerne fra Socialfonden anvendes til en additionel indsats (en indsats der giver merværdi), der supplerer initiativerne i de nye nationale reformer, samt eksisterende nationale, regionale og lokale initiativer. Indslusningsforløb for personer langt fra arbejdsmarkedet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Og for at øge sandsynligheden for at få effekt af indsatsen, stilles der krav om, at private virksomheder deltager i forløbene. Det påtænkte projekt bidrager til løsningen af nogle kommunale opgaver i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet. For at sikre additionaliteten samt en koordine- Side 2

286 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 6 - Side -3 af 3 ring i forhold til øvrige kommunale aktiviteter, er det sekretariatets vurdering, at det er afgørende for projektets gennemførelse at de henvisende kommuner udviser mere aktivt engagement i projektet og deltager f.eks. med kontant medfinansiering eller timer. Et kommunalt engagement ville også øge sandsynligheden for, at projektet kan videreføres, når finansiering fra EU ophører. Sekretariatet finder endvidere, at projektets effektkæde ikke er tilstrækkelig underbygget, hvorfor der er en manglende sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og forventede resultater. Derudover er der flere uafklarede forhold i ansøgningen. F.eks. foreligger der ikke en forretningsplan for den socialøkonomiske virksomhed. Det fremgår ikke klart, hvordan projektet tænker at lave indslusningsforløb i tæt samarbejde med private virksomheder i et omfang, som svarer til de forventede antal deltagere. Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til afslag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ikke relevant. JOURNALNUMMER Side 3

287 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 7 - Side -1 af 3 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Vedrørende ansøgning til projektet: The International Student City of Copenhagen, ISCC T F E W regionh.dk/vaekstforum BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Venneforeningen for The International Student City of Copenhagen, ISCC søger 3,0 mio. kr. i støtte fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet The International Student City of Copenhagen, ISCC. Dato: 25. februar 2015 INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariatet indstiller, at Vækstforum: Giver afslag på ansøgningen SAGSFREMSTILLING Fakta Projekttitel: Ansøger: Samlet projektbudget: Ansøgt regional støtte: The International Student City of Copenhagen, ISCC Venneforeningen, ISCC kr kr. Baggrund og formål Venneforeningen for The International Student City of Copenhagen arbejder på at skaffe kapital, så man kan erhverve og bebygge en grund tæt ved Sundby metro station. Planen er at opføre en international studenterby i København med op mod studie-boliger fordelt over nationers individuelle studenterhuse i et stærkt internationalt miljø. Ifølge ansøger kan Region Hovedstaden med en international studenterby skabe en konkurrencefordel i forhold til andre metropoler, også brandingmæssigt. De unge talenter vil stimulere til nytænkning, opfindelser, nye produkter og virksomheder. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en masterplan i samarbejde med HenningLarsenArkitekter, og der er kontakt til Rambøll om at udarbejde en businessplan.

288 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 7 - Side -2 af 3 Projektet og venneforeningen har modtaget støtteerklæringer fra bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Den franske ambassadør, Den tyske ambassadør m.fl. Økonomi Projektets budget er i alt på 3,196 mio. kr. som finansieres via: Erhvervsudviklingsmidler 3,0 mio. kr. Egen finansiering 0,196 mio. kr. Midlerne skal anvendes til lobby- og kommunikationsarbejde i 2015 blandt danske fonde og i udlandet blandt mæcener, fonde og regeringer. I budgettet indgår aflønning af et sekretariat og en bestyrelsen i 12 måneder, 5 x rådgivnings- og præsentationsmateriale, konsekvensanalyser, pr-materiale samt advokat- og revisorrådgivning. Sekretariatets vurdering Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens input er medtaget i sekretariatets vurdering. Sekretariatet vurderer, at der er tale om et interessant og markant ideoplæg, som flugter godt med mål i den ny regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om at tiltrække internationale talenter til Greater Copenhagen. Det er dog sekretariatets vurdering, at regionen ikke har mulighed for at støtte den del af de ansøgte aktiviteter, som har til formål at fremskaffe kapital til erhvervelse og bebyggelse af en studenterby. Efter lov om erhvervsfremme kan regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. Der tænkes ifølge lovforslagets bemærkninger i denne forbindelse på fx forskerparker. Det er sekretariatets opfattelse, at et projekt om opførelse af studieboliger for universitetsstuderende næppe kan siges at være omfattet af de projekter, som regionen kan støtte, da det må anses for at være en statsopgave. Hertil kommer, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, som Vækstforum kan indstille til støtte, efter loven skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, som skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet. Denne betingelse kan heller ikke anses for opfyldt her. En mindre del af ansøgningen vedrører imidlertid gennemførelse af en konsekvensanalyse. En sådan analyse vil kunne medfinansieres, såfremt den mere direkte bidrager til afdækning af regionale kompetencer eller fremtidige manglende kompetencer, hvor det er relevant at fastholde og rekruttere udenlandske højtuddannede. Sekretariat vil derfor anbefale ansøger at kontakte Copenhagen Capacity, som fremadrettet er den organisation, som tegner den internationale talentdagsorden i Greater Copenhagen. Ansøger vil her også kunne få oplysninger om MIPIM, som er en international pro- Side 2

289 Punkt nr Bevillinger fra EU s strukturfonde Bilag 7 - Side -3 af 3 jekt- og investeringsmesse. Endelig kan ansøger kontakte regionens EU-kontor i Bruxelles med henblik på at afdække mulig EU-medfinansiering af projektet. Sekretariatet indstiller på den baggrund, at Vækstforum giver afslag på ansøgningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER JOURNALNUMMER Side 3

290 Punkt nr Eventuelt Bilag 1 - Side -1 af 4 Vedr. mangelfuld koordinering og udvikling af kompetencer og arbejdsopgaver for social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstaden Kære regionspolitikere i regionsrådet Fællestillidsrepræsentanterne for social- og sundhedsassistenter og FOA afdelingerne i Region Hovedstaden retter denne henvendelse på baggrund af manglende kompetencekoordinering og kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenterne på regionens hospitaler. Indledningsvis vil vi kort opridse problemstillingen og konstruktivt stille forslag til løsningsforslag der kan rette op på en uholdbar og kritisk tilgang til en mangelfuld koordinering og udvikling af kompetencer og arbejdsopgaver for social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstaden. Vi vil herefter give en mere fyldestgørende orientering og redegørelse for problematikken. Vi kan oplyse, at der arbejder ca social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstaden og det er ca. 5,5 % af hele arbejdsstyrken. Hvad er problemet! Kernen i problematikken omhandler, at sygeplejeledelsen på afdelingerne og hospitalerne i generelle træk og på flertallet af de somatiske afdelinger på nuværende tidspunkt og gennem de sidste år udelukkende har fokus på afvikling af faggruppen og overhovedet ingen udvikling. Strategien fra sygeplejeledelsen er, at somatiske afdelinger fremadrettet skal eksistere som monofaglige enklaver på plejeområdet, hvor der kun er ansat sygeplejersker. Det skal siges, at der også eksisterer somatiske afdelinger f.eks. på Nordsjællands hospital, hvor man satser på social- og sundhedsassistenter og udvikler dem. Vi kan heldigvis også konstatere, at direktionen i psykiatrien i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne for social- og sundhedsassistenterne arbejder målrettet med kompetenceudvikling og strategisk i forhold til arbejdsfunktioner og tværfaglig arbejdsdeling i forhold til den patientrelaterede opgavevaretagelse. Grunden til, at vi retter henvendelse til jer som regionspolitikere og ikke til koncernledelsen er, at der desværre er den kulturkutyme i hospitalsvæsnet, at man ikke blander sig i kompetenceudvikling eller opgavevaretagelse fra den centrale regionsledelse eller i center for HR i forhold til social- og sundhedsassistenter. Derimod er det op til den lokale sygeplejeledelse på afdelingen eller hospitalet alene at varetage dette område. Dette medfører, at der på intet centralt niveau planlægges eller koordineres i forhold til social- og sundhedsassistenters kompetenceudvikling eller opgavevaretagelse på tværs af hospitaler eller på tværs af det enkelte speciale. Faktum er, at opgavevaretagelsen og kompetenceprofilerne for social- og sundhedsassistenterne sker uden strategisk tænkning for alle hospitalerne eller fælles for de enkelte specialer, men foregår ukoordineret i små selvstændige enklaver ude på afdelingerne eller på det enkelte hospital. Dette medfører desværre, at sygeplejeledelsen på en specialeafdeling på et hospital satser på social- og sundhedsassistenter, mens sygeplejeledelsen på et andet hospital på en tilsvarende specialeafdeling fratager faggruppen en lang række kompetencer og arbejdsopgaver. Vi kan derfor kritisk konstatere, at der ikke er nogen objektiv og faglig begrundet vurdering af social-og sundhedsassistenternes opgavevaretagelse og kompetencer på regionens hospitaler og inden for de enkelte specialer.

291 Punkt nr Eventuelt Bilag 1 - Side -2 af 4 Vi skriver i en eller anden form for afmagt til jer som regionspolitikere, men det må også være i jeres interesse, at der bliver taget hånd om et stort og væsentligt problem. Det er en problematik, som medfører forringet arbejdsdeling, forringet tværfagligt samarbejde, ringere patientvaretagelse, rekrutteringsproblemer af plejepersonale og en ringere ressourceudnyttelse af kompetencer og faglighed blandt plejepersonalet. Forslag til dialog og løsning Vi ønsker, at indgå i et konstruktivt samarbejde med regionen og vi stiller derfor følgende forslag til en løsning af en uholdbar problematik: 1. Dialogmøde mellem FOA og Region Hovedstaden, hvor regionsrådsformanden deltager. 2. Afklaring af, hvordan Region Hovedstaden får sikret objektive og faglig begrundet kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenterne på tværs af specialeafdelinger og de enkelte hospitaler. 3. Afklaring af, hvordan Region Hovedstaden får sikret fælles udviklingsmål for social- og sundhedsassistenterne. Her kunne man eksempelvis medtage De Danske Regioners idé om en overbygningsuddannelse for social- og sundhedsassistenterne i regionerne. 4. Afklaring af en god og rigtig balance mellem social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, herunder fokus på arbejdsdeling, tværfagligt samarbejde og brugen af de rigtige kompetencer til den rette opgave. Uddybning af problemet Vi er klar over, at sundhedsvæsnet ændrer sig radikalt i disse år og også fremadrettet og at dette selvfølgelig medfører ændret opgavevaretagelse og kompetenceprofiler hos de forskellige faggrupper i plejen og derfor også for social- og sundhedsassistenterne. Problemet er, at ændringerne bliver brugt af mange sygplejeledelser til kun at have fokus på, at afvikle og fratage arbejdsopgaver og kompetencer fra social- og sundhedsassistenterne. Specielt med en begrundelse i, at patientopgavevaretagelsen ændrer sig i forhold til accelererede patientforløb, kortere indlæggelsestid, mere ambulant behandling og udviklingen af multimorbiditeten (komplekse patienter), hvor sygeplejeledelsen helt fraværende ser bort for udviklingsmuligheder for social- og sundhedsassistenterne. Sygeplejeledelsen har ydermere ikke fokus på de primære plejeopgaver i forhold til pleje, omsorg, rehabilitering og patientinformation, som netop er social- og sundhedsassistenternes uddannelsesmæssige kompetencer. Vi kan til orientering fortælle, at Region Nordjylland f.eks. i deres budgetforlig for 2015 strategisk har sat fokus på denne problematik og besluttet følgende: Forligspartierne understreger, at sygehusledelserne skal sikre, at kompetencerne hos såvel social- og sundhedsassistenter som Regionens øvrige personale, udnyttes maksimalt, idet social- og sundhedsassistenterne fortsat vil have en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen Og regionsformanden har udtalt følgende: For at fjerne den tvivl jeg ofte hører, vil jeg slå fast, at vi har brug for social- og sundhedsassistenterne og deres kvalifikationer på sygehusene. Selvom opgaverne på sygehusene har ændret sig og altid vil være under forandring, så er der brug for både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i plejegruppen. Min fornemmelse er, at grænsen for nedskæringer på antallet af social- og sundhedsassistenter er nået. Og der skal fortsat arbejdes med at sikre en god balance, opgaveglidning mellem faggrupperne og brugen af de rigtige kompetencer til de rette opgaver

292 Punkt nr Eventuelt Bilag 1 - Side -3 af 4 Vi ved, at regionens egne fremtidsanalyser forudsiger, at der vil blive en stor mangel på sygeplejersker fremadrettet og vi kan allerede nu konstatere, at der er en stadig stigende mangel på sygeplejersker på regionens hospitaler. Direktøren for Region Hovedstadens center for HR har holdt oplæg rigtig mange steder i forhold til manglen på sygeplejersker og alt for mange social- og sundhedsassistenter i fremtiden. Vi kan jo kun blive meget overrasket og forbavset over, at han ikke fremlægger en eller anden strategisk tænkning i forhold til at kompetenceudvikle social- og sundhedsassistenterne i forhold til fremtidens mangel på plejepersonale. Den lokale sygeplejeledelse ude på hospitalerne tænker heller ikke strategisk i forhold til den fremtidige bemanding på specialeafdelingerne. Det der står tilbage, hvis man skal reflektere over de ansvarlige for fremtidens plejepersonale og plejeopgaver, er, at man udelukkende har fokus på afvikling og overhovedet ingen fokus på udvikling af social- og sundhedsassistenterne. Man skal huske, at det er ca af regionens personale man håndterer på denne måde. En væsentlig problemstilling er også, at beslutninger om social- og sundhedsassistenters arbejdsopgaver og kompetencer ikke koordineres og besluttes for de enkle specialområder, som ville være den fagligt objektive fremgangsmåde. Beslutningerne tages derimod isoleret på en enkelt afdeling eller mere fælles på ét hospital, hvor de faglige vurderinger og beslutninger om faggruppen mellem de forskellige specialeafdelinger i mange henseende ikke har så meget til fælles, som mellem det enkelte speciale på alle hospitalerne. Den problemstilling vi skriver til jer om, er blevet praktiserede i en årrække, faktisk lige siden besparelserne begyndte i 2009 og man for første gang ikke manglede sygeplejersker. For at give et eksempel på problematikken nutidigt, så kan vi fortælle lidt om, hvad der f.eks. sker på Bispebjerg hospital pt. Her har man koordinerende på 4 afdelinger frataget erfarne social- og sundhedsassistenter arbejdsopgaver. Fællestillidsrepræsentant Birgit Hansen blev pludselig kontaktet af flere social- og sundhedsassistenter, der fortalte, at de ikke længere udnytter deres kompetencer. De administrerer ikke medicin og herunder ophængning af IV væsker, går ikke stuegang, varetager ikke indlæggelses- og udskrivningssamtaler, varetager ikke samtaler med pårørende, har ikke formel kontakt med primærsektor og deltager ikke i tværfaglige konferencer. Tilbagemeldingen fra sygeplejeledelsen begrundes med dårligere og mere komplekse patienter og at man nu pludselig tager medicinvejledningen 2009 i brug, der siger, at social- og sundhedsassistenter ikke skal dispensere og administrere førstegangsordination. Vi har svært ved at finde belæg for, at patienterne er blevet dårligere og mere komplekse, men vi kan derimod konstatere, at der specielt på grund af den kortere indlæggelsestid er en mindre grad af patienter der ikke er så dårlige og komplekse, idet de udskrives langt hurtigere. Vi ser også denne fremgangsmåde på bl.a. Herlev hospital, men her har social og sundhedsassistenterne på enkelte afdelinger fået flere af deres arbejdsopgaver og kompetencer tilbage på grund af rekrutteringsproblemer af sygeplejersker, som har skabt problemer med opgaveløsningen og arbejdsdelingen. Vi må desværre konstatere, at der for social- og sundhedsassistenterne alt for mange steder på regionens afdelinger og hospitaler er en politik, hvor faggruppen fungerer som påfyldning eller aftapning i forhold til, om der mangler eller ikke mangler sygeplejersker. Dette medfører f.eks., at man på afdelingerne på et tidspunkt udfaser erfarende og kompetente social- og sundhedsassistenter og efter en periode ansætter nye og mindre erfarne.

293 Punkt nr Eventuelt Bilag 1 - Side -4 af 4 Vi vil påminde om, at regionen tilbage i 2008 havde en rekrutteringsstrategi, hvor man ville ansætte flere social- og sundhedshjælpere, som har en meget kortere sundhedsfaglig uddannelse end social- og sundhedsassistenterne på grund af rekrutteringsproblemer af plejepersonale. Vi vil afslutningsvis nævne, at vi er opmærksomme på, at udviklingen på sygehusområdet medfører ændringer for social- og sundhedsassistenterne, også at der er arbejdsopgaver de ikke skal varetage nu og i fremtiden. Men at der udelukkende tages beslutninger om afvikling og ingen udvikling for 2000 medarbejdere, det kan fagligt ikke have sin rigtighed. Med venlig hilsen Fællestillidsrepræsentanterne for social- og sundhedsassistenterne og FOA afdelingerne i Region Hovedstaden. Kontaktperson Poul Møller Faglig sekretær FOA social- og sundhedsafdelingen Tlf:

294 Punkt nr Eventuelt Bilag 2 - Side -1 af 2

295 Punkt nr Eventuelt Bilag 2 - Side -2 af 2

296 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: J.nr Dato: 9. marts 2015 Patienter, der viderevisiteres Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2014 og månedsfordelt Enhed for Sygehusvalg omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i 2014 samt den første måned af Af grafen fremgår det, at der i januar måned 2015 er viderevisiteret behandlinger. Fordelingen i 2015 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg

297 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -2 af 8 (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således: Nedenfor ses antallet af omvisiterede i januar måned i 2014 og 2015, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, har der været et fald indenfor øjenoperationer og en stigning indenfor radiologiske procedurer. Side 2

298 BF - Hjerte og store kar BL - Bevægeapparatet KA - Operationer på KB - Operationer på endokrine KC - Operationer på øje og KD - Operationer på øre, næse KE - Op. på læber, tænder, KH - Operationer på bryst KJ - Op. på fordøjelsesorganer KK - Op. på urinveje, mandlige KL - Operationer på kvindelige KN - Operationer på KP - Op. på perifere kar og KQ - Operationer på hud og KT - Mindre kirurgiske procedurer KU - Endoskopier genn. UC UX - Radiologiske procedurer ZZ Ikke opgivet Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -3 af Omvisiterede i 2014 og fordelt på forventet ydelse Omvisiterede i 2015 fordelt på forventet ydelse Af nedenstående graf fremgår fordelt på forventet ydelse de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering. Side 3

299 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -4 af 8 Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 92 % af de omvisiterede behandlinger i Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer. Gruppen Uden kode anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet. Omvisiterede i 2015 fordelt på hospitaler Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital. Side 4

300 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -5 af 8 73 % af alle omvisiteringer stammer fra Glostrup Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland og Herlev Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler. Omvisiterede i 2015 til privathospitaler Omvisiteringerne i 2015 er gået til en lang række private hospitaler. 81 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen Øvrige (19 % af de omvisiterede) fordeler sig på 34 forskellige private hospitaler/udbydere. Side 5

301 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -6 af 8 Side 6

302 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -7 af 8 Udredningsret Data skal tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad. Somatik Af nedenstående graf fremgår udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage, på det somatiske område. Af nedenstående diagram fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage i forhold til det samlede antal forløb, indefor det somatiske område. Side 7

303 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -8 af 8 På det somatiske område er ventetiderne til udredning korrigeret for patientinitieret ventetid. Psykiatri Af nedenstående graf fremgår udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 60 dage, på det psykiatriske område. Af nedenstående diagram fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 60 dage i forhold til det samlede antal forløb, indefor det psykiatriske område. Side 8

304 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -1 af 32 IDéER fra borgermøderne

305 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -2 af 32 Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark, på Hotel Scandic Roskilde i Region Sjælland og på Herlev Hospital i Region Hovedstaden.Opgavenvarheltkonkretatkommemedideertil,hvordansundhedsvæsenetkan forbedrekommunikationogservicepåsygehusene.påforhåndvarderlavet78temaerfordeto emner, som strukturerede debatterne. Deltagerne fik i første runde et fast tema, som udgangspunkt.iandenrundekunnederfritvælges,hvilkettema,somdeltagerneomkringbordet, villekommemedenidétil.hvisenkeltedeltagerehavdeflereogandreideer,vardermulighedfor at aflevere dem på postkort. Her er et sammendrag af de mange ideer, som borgerne den 28. februar2015,overhelelandetkomfremtilpådefemborgermøder. Mangeidéerharsammeudgangspunkt,menmedforskelligevinkler,ogerbragtfremunderflere forskelligetemaer.derforvilderogsåværeenvisgradafoverlap/gentagelserundervejs,somer fastholdtforatvise,atdetforborgernekanværevigtigtirelationtilflereforskelligetemaer,atde foreslårdetdegør.

306 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -3 af 32 Kommunikation Detheremnehandlerom,hvadderervigtigtforborgerne,nårdesompatienterogpårørendeeri kontaktmedsygehuset.omdefårforståeligeoplysningerinden,omdererformangeoplysninger, om de kommer i den rette form. Men også når de er på sygehuset og efter. Hvad det er de efterspørger.oghvadgørdetletterefordematfølgemed,forståogindgåietgodtsamarbejde medlægenogsundhedspersonalet. 1. Overblikoverhvaddersker - Journalen Journalenkantilgåspåtværsafbehandlereogsektorer,såpatientenikkeskalbrugeden førstetidpåatsvarepådesammespørgsmåligenogigenjournalenskalkunnelæsespå tværsaffaggrupperogsektorer - Lægenlaveretresume Athverlægeharansvarforatudformeetkortresumeafbehandlingsforløbet,såden næstelægekanorienteresigudenatstarteforfra. - Forløbsplan Derønskesetflowdiagramoverpatientforløb,hvordeaftaler/undersøgelsemanskaltili forløbet fremgår. Således at det er synligt for patienten hvilke elementer patienten skal igennem. At man kan se der er en opfølgende samtale f.eks. Fx i forhold til et standardiseretforløb,hvordetfremgårhvilkeelementermanskaligennem. - Pårørendefuldmagt(eventueltsomenapp) Med app en kan der ske større inddragelse af pårørende. En sundhedsperson kan udnævnes som tovholder for den enkelte patient.app en kan indeholde en så nøjagtig sommuligtbehandlingskøreplanogietklartsprog. Trackingnummerforpatienterne Derskalværeetoverblikforpatienterneom,hvormaner"henneisystemet",ellerhvoren henvisningerisystemet.vedflerediagnoserkunnederværeforskellige"farver"såderer etoverblikforpatienterne. - Lægemiddelinformation,derermålrettetpatienten Bedre information om medicin, der ordineres til patienten. Lægen forklarer virkning og hvorfor de får det, samt de bivirkninger der er. Ensretning af lægemiddelnavn, så de hedder det samme, da der er forskel på f.eks. det der står på recepten og det de får udleveretpåapoteket.listeoverallenavnepålægemidlerderindeholdersammeaktive stof.

307 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -4 af 32 - Samarbejdetmedhjemmeplejenskalifokusogudbygges - Målrettetinformation Vigtigtatsættesigimodtagerensstedforatsikreenskarpereinformation.Atsættersigi modtagerenssted,såinformationenbliverkortogpræcistudenformangeforkortelserog lægesprog. - Appsomforløbsstøtte App'en skal minde dig om hvornår du skal tage din medicin, kalenderaftale med lægen, minde dig om prøver fra lægen.. En app skal udvikles med overblik over mig og min sygehusplanligesomsundhed.dk,menmedmegethurtigereopdatering. - Faseopdeltbehandlingoghandlingsplan Redegørelseforforskelligestepsiforhandlingsforløbetbådepåpapirogdigitalt.Iforhold til det digitale aspekt, skulle man kunne gå ind og skrive en "besked" hvor man kunne spørgeom,hvordandetstårtilmedensbehandlingogommanmåskeerblevetglemt. Isærrelevantforpsykiatrien. Forløbsjournalpåsundhed.dk Mereoverblikoversituationen.Entidsplanoverforløbet.Påsundhed.dkkanmanoprette enforløbsjournal.allebehandlereskalforpligtesigtilatskriveiplanen.fxhvilkenlæge, manskalsehvornår.detskalogsåværemuligtforpatientenellerenpårørendeatkunne komme med en kommentar. En tovholder kan have ansvar for forløbsjournalen. Der er brugforatforenkleforløboginformationer. - "Mitforløb" En individuel kommunikationsplatform hvor man forud for et kompliceret behandlingsforløb bliver informeret enten ved pjecer, møde med "patientrådgiver" undervejs,evt.suppleretmedtelemedicinskemuligheder/skypeiforløbet.detskalogså givepårørendemulighedforatfølgemedipatientensforløb. - Informationomogsammenhængiforløbenemellemsygehusene Krav om, at sygehusene ved, hvad der sker i den enkelte patients samlede forløb, og dermed også hvad patienten skal igennem ved de andre sygehuse/enheder. Sygehusene/enhederneskalinformerehinandenogaftaleforløbet,såderersammenhæng og patienten kan få information og dermed overblik over det samlede forløb. Den information,sompatientenskalhavekanevt.væreipapirform,sådetkansamles,ogde kanhaveenmappeståendehjemmemedalskriftliginformationsamlet. - "Træningslejr" Medflerediagnoserkandetværegavnligtmedet'træningsforløb'medfleredeltagere,der forberederdemedvirkendepåderesfremtidigeforløb.

308 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -5 af 32 - Informationsskærmeomventetidiakutmodtagelsen Lavenlisteoverprioriteringenogrækkefølgenafdeventendepatienteroghængdenop synligt,sådeterklartfordeventendehvorfordeventer.gernepåenskærm,hvorlisten løbendeopdateresselvfølgeligudenatvisefølsommeoplysninger,f.eks.medetnr.pr. personog"akutblødning".nårmankansesitnr.påskærmenermanikkebangeforat bliveglemt. - Patientfåretresumé Efteretsygehusforløbbørpatientenfåetskriftligtresuméoverhvadderersketoghvad derskalskepåalmindeligdansk. Tovholderogmererådgivning Tovholdertilathjælpeenvidereienafklaringsprocesiensegetbehandlingsforløb,som kankontaktesgennemsygeforløbet.kravattovholderharkendskabtilregler. Patientsagsbehandler Enpersonsomkanforklaredigregler,omhospitaletsmuligheder,økonomiske støttemuligheder,hvornårgårmantilegenlægeigen,vedhjemsendelse,nårhospitalet overdragertilnæstebehandler.uvildigrådgiver,gernemedjurakendskab. - Skræddersyetkoordinator/kontaktperson Gennemgåendekontaktpersonunderheleforløbet.Denenepersonskaltildelesfrastarten af.ogdetskalgørestydeligt,atmanharsådanenkontaktpersongennemheleforløbet. Denne person skal også sikre, at alle afdelinger, der laver de forskellige undersøgelser snakker sammen. Kontaktpersonen skal have overblik over fx. blodprøver, aftalt behandling, møder, og at aftalerne bliver overholdt, fx. ved påmindelse ved sms. Kontaktpersonenskalværemedtilstuegangellerkanvideregiveinformationer - Bisidder Tydeliginformationommulighedforbisidder,derkanværemedtilsværesamtalerogtil lytteogforstå,hvadderskalske. - Følgkundentildørs Følge patienten gennem hele forløbet via en sundhedssygeplejerske ansat ved praktiserende læge. Følg kunden til dørs på tværs af sektorer praktiserende læg, speciallæger, sygehus, kommunal indsats (hjemmesygeplejerske). Borgerens/patientens højrehånd. - 30sekundertiløjenhøjde Sundhedspersonaletsætter30sekunderaftilattaleom,hvadderskalske,hvorformaner her.ogafklaringaf,atbådepatient/pårørendeogsundhedspersonerenigeom,hvadder

309 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -6 af 32 skal ske. Det er for at sikre nærvær og at personalet udviser indlevelse i patientens situation. Bedrekommunikation Informationpåentavleveddenenkeltesseng,hvorpåalleinformationerhængesopnår dekommer.eksempelvisblodværdiogtidspunktforlægegang.forenklingog tydeliggørelseisærtildemderermegetsygeellerældre.spørgsmålettiloplevelsenskal stillesmensmanerindlagt,ikkebagefter.personaletskalspørgeindtil:hvemkanhjælpe dig?hvemerdenpårørende,somviskalkommunikeredehertingtil? Overordnetoverblikoverbehandlingsforløb/handleplan Enenhed,personellerfunktion,dereransvarligforatsikrepatientenssammenhængende overordnedebehandlingsforløb.dervederpatientenideeltsetheletideninformeretom, hvad der er sket, og hvad der skal ske i et givent forløb. Ingen undersøgelser uden svar/revidering af det igangværende forløb. Ingen indkaldelser eller flytning uden begrundelse/afstemningafforventningertil,hvadderfremadrettetskalske.detbørsikres, atderskerenfysiskoverleveringafpatientsagerf.eks.fraenhospitalsenhedtilenanden. Oggernepåforståeligtdansk. Appmedpatientoplysninger Nemoghurtigadgangforpatiententilprøvesvar/oplysningergerneviaenapp,somkan understøtte behandlingsforløbet. Vi ønsker en app, der hjælper os til at holde styr på behandlingsforløbetogdedataderliggerpåsundhed.dk. 2. Respekt - Personaletsevnetilatkommunikereempatiskogrettidigtpåborgerenspræmisser Borgernesskalhavemulighedforatgivetilfredshedstilbagemeldingumiddelbartefterden konkrete samtale, fx i form af en digital besvarelse som det kendes fra telefonsalg, samtalermedbankrådgiverogforsikringsselskaber. - Fortroligtrum Derbørværeetrumpåsygehuset,hvormankantalemedpatienterneifred,såledesat derydesrespektdenenkeltesrettilprivatliviensværsituation.tilsamtaler,stuegang samtundersøgelserderkræverfredogro. - Selvbestemmelse,hvordeterrelevant Vivilgernehaveatsygehusvæsnetbetragterpatientensomkunde.Hvorderblivertaget håndomdenhelepatientogsygehusetogsåsikre,atpatientenvedudskrivningkantage varepåsigselv.enholdningsændringfokuspåpatientfremforsystem.respektforden

310 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -7 af 32 enkelte frem for systemet. Patienten skal kunne ønske at få oplysning om, hvilke mulighederderer. - Reelinformationomalternativet Det skal være muligt at give patienten reel information om alternative muligheder og fordeleogulemper.oggåindidialogmedpatientoghvadlægenvilanbefale. - Enbedremodtagelsessituationnårpatienterneankommer Atmanblivertagetgodtimodpersonaletskalikkesiddebagskranker,dererhermetisk lukketmedglaslåger.atpersonaleterbedreforberedt,nårmankommersompatient. - Respektfordetenkeltemenneske Der skal være tid til at tale med patienten og de pårørende. Hvad er behovet? Kommunikationiøjenhøjde.ITstjælertiden.Flerelægesekretærer. - Derbørikkespørgesomdetsammeigenogigen Determangelpårespektogdårligudnyttelseafressourcerogdårligudnyttelseafde teknologiskemuligheder,gentagendegangeeksempelvisatspørgeomhøjdeogvægt.it systemerbørkunnegivesygehusenerelevantesvar,nårdeskalbruges Gensidigrespektogempati Personaletskalværeprofessioneltogempatiskbådepådetpersonligeogfagligeområde. Detskalderforogsåuddannesiikkefagligefærdighederogikkekundetsundhedsfaglige. Uddannelsenskalsikre,atpatiententagesalvorligtsundhedspersonaletskalsættesigi patientenssted,lytteogkommunikereklartogforståeligt.personaletskalmødepatienter ogpårørendemedklartogtydeligtsprog. Ventetid Kanmanskrivepåenhjemmeside,hvorlangventetiddererforskelligesteder,såmanved, hvormanskalkørehen,eftermanerblevethenvistaf1813?skalopdateresheletiden. Detskalværevisueltogauditivtsåallekanbrugedet.Ogletatforholdesigtilsprogligt.Vi skalhaveåbent,nårfolkharfrifxaftenogweekender. Læraferfaringer Ledelsen skal forpligtes til at bruge gode erfaringer og skal yderligere forpligtes til at de dårlige erfaringer lægges på bordet. Ledelsen skal forpligtes til at handle på de dårlige erfaringer. Forskellige hospitaler og afdelinger skal forpligtes til at kommunikere og udveksle erfaringer.lægen skal sidde i patientens stol for en dag. De dårlige erfaringer skalpåbordet,sådetkanbrugestilvidereudviklingogkvalitetsudvikling.

311 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -8 af 32 Børneogungeområde Der mangler et børne og ungeområde. Flere ambulatorier med sygeplejersker, behandlingsansvarlig læge, patientteam, som fungerer som frivillige i børne og ungdomsområdetogipsykiatrien. Inddragelseafudenlandskeerfaringer Bådeifht.forskningogpatienthistorier/oplevelser. 3. Inddragelse - Fokuspådengodesamtalemedpatientogpårørende Størrefokuspåinddragelseafpårørende/bisidder.Mulighedfor,atpårørendefårpladsi flextrafiktilbuddet.tidentildengodesamtale. - SynligeLæger,nedlægkontorerne Styrkkommunikationogservicekulturiuddannelsen.Nedlæglægekontorerne,givdemen mobil arbejdsplads synlig for patienter og pårørende på afdeling. En klar arbejdsdeling mellemfaggrupperne,sålægerikkeskallaveadministrativtarbejde. - "Følgmedimitforløb"samtykke Giv den af patienten valgte pårørende lov til at følge forløbet, deltage i samtaler, "læse med"i/kopiafjournaloplysninger/adgangtiljournaloplysningerpåsundhed.dk - Opfølgendespørgsmåltillægen Mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til behandlende læge på sygehuset efter udskrivelseoghurtigerebeskedtilegenlæge. - "Patientanalyse" At inddrage patienten nuanceret efter behov. Prøve at spore sig ind på hvad patienten ønsker.skelnemellematinformeretroværdigtogsamtidigladepatientenbevarehåbet. Omvendt lægge alle facts på bordet i forhold til overlevelsesprognose med videre hvis patienten ønsker det. Lægerne og det øvrige sundhedspersonale skal vise respekt for patienter og pårørende ved at give den nødvendige information: på stuegang, ved telefonopkaldmv. - Ligeadgangforværger Der skal skabes lige adgang for begge forældre/værger i adgang til information og sundhedsdataoginddragelseibørnenesbehandling.ogdettebør,hvordetgivermening, skevedanvendelseafdigitalkommunikation.

312 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -9 af 32 - Inddragelsesomenkultur Gørinddragelsetilenkultur,dergennemsyrersundhedspersonaletsarbejde!Fådetf.eks. ind i uddannelserne af sundhedspersonale. Få det ind som et ledelsesfokus. Arbejd sammentværfagligtforatstyrkekommunikationenoginddragelseskulturen. - Gøresineforventningertilinddragelsevedsygdomklarmensmanerrask Kan man gøre sine forventninger klar på forhånd. Information om, hvordan man vil inddrageskunnelæggesindpåsundhedskortellersundhed.dksomdonorkort. - Gensidiglydhørhedframennesketilmenneske Medinddragelsepåenrelevant,situationsbestemtmåde.Manskalværebevidstomsine roller. Alle har en rolle. Patienten skal tages med på råd i forhold til behandling, egne ressourcer,forløb.lægenskalkunnesættesigipatientenssted.hvadhvisdetvardig? - Pårørendesygesikringsbevis Atmankangiveenpersonenformforblankofuldmagttilatagereisundhedsvæsenetpå vegne af en. De skal kunne træffe beslutninger, få oplysninger, hente medicin osv. med sammerettighederogmulighedersomborgeren.detkunnef.eks.haveformafetfysisk kort, et pårørendesygesikringsbevis. Det er en person mere, der har ansvaret, ikke en overtagelse,mankanogsåselvgøredesammeting. - Pårørendeinddragelse Pårørendeskalinddragesnårpatientenindlægges,bådeisomatikogpsykiatri.Hvisderfra startenerensamtalebetyderdetmegetforroenfordepårørendeogdetskaberrammen fordetgodtvideresamarbejde.vigtigtatsikreenbalancemellempatientensindividuelle situationogrespektiforholditilpårørende. - Hotlineforpårørende F.eks. i psykiatrien: hjælp til patienter efter udskrivning, støtte til patient og pårørende. Hotlineforpårørende,hvordersiddersundhedspersonaletogbesvarerspørgsmål. Erfaringsdelingmellempatienter Erfaringsdelingmellempatienter:Online/digitaltfxchatrumellerportal,hvormankan oprettetrådeomkringproblemstillinger,forløbellerlignende.medtilhørendechatrumog blog.denneskalopstilles,sådererlinkstilvejledningerogvideofilmmedtidligere patienterserfaringer.dettelinkmodtagerpatientenvedindkaldelseietbrev. Blodprøver Blodprøverbørkunnetageslokaltogbrugespåhospitalet,såmanikkeskalgentage prøverneomogomigenoghvergangbevægesighelevejentilhospitalet. Spørgsmål Givpatientenenlisteovergodespørgsmål,sompatientkanstillevedbehandlingen(skal

313 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -10 af 32 udformeslokaltpådenafdelinghvorbehandlingenforegår).dereringendumme spørgsmålkundespørgsmål,derikkebliverstillet.atmansompatientalleredei indkaldelsesbrevetfårinspirationtildespørgsmål,mankanstilleibehandlingssamtalen. Manerunderpresogfårmåskeikkespurgtomalt. Enressourcepersontildennyepatient Duerikkealenetagenpårørende/bisiddermed.Givetgodtrådtilpatientenom,atman medbringerenpårørendeellerandenbisiddervedbehandlingen Sprogundervisning Sprogundervisningtilpersonaletoggivaltidskriftligtreferatafforeksempel genoptræningsinstruktioner. Patientenskalbetragtessomkunde Vierkundeributikken,ogviskalbetragtessomdet.Fxetalacartesystem,såmansom borgerkanbestemme,hvordanderskalkommunikeres,sådetkanløbesmidigtog individualiseret.informationerskalgivespåletforståeligtsprogihvertfaldskaldet opsummeresiletforståeligtsprog. Planlagtkommunikation Planlagttidtilsamtalemedkompetentlæge/sygeplejerske,hvormansåledeskendertiden og kan tage pårørende med. Kommunikation i trin med a) basisinfo b) uddybende informationereks.medtlf.nummertilkontaktpersoner. Kommunikationiøjenhøjde Tværfaglige teams kan løse problemet, ved at skabe en dialog om mere holistisk behandling.patientenskalbliveendelafdesamtaler,derforegårompatienten.talmed patientenistedetforompatienten.inddragendestuegang.detvilleogsåskabeenmere ligeligkommunikation.attaleiøjenhøjdeeretgodteksempel.manstårdecideretover sengenogkikkernedpåpatienten. Efteruddannelseafpårørende Pårørende efteruddannes indenfor særlige områder. Særligt indenfor psykiatrien, men også inde for en række somatiske områder. Pårørende lider også. Opprioritering af uddannelsesforløb for pårørende, så de kan lære om patientens sygdom og hvilke konsekvenser,sygdomogbehandlingharforpatientogpårørende. Systematiskepårørendesamtaler Tilbud og pårørendesamtale udenfor almindelig arbejdstid og bedre information om muligheden for at få en pårørendesamtale indenfor åbningstid, mange kender ikke til muligheden.systematiskinddragelseoginformation.derskalværeenfastkontaktperson tildepårørende,sådevedhvemdekantagefatiudenat"forstyrre".

314 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -11 af Godesamtaler - Informationsteampåafdelingen Laveenreninformationsstue/organiseringpådenenkelteafdeling.Etstedhvorpatientog pårørendekanhenvendesig.personaletskalhaveadgangtilallejournaler.detgivertidtil patientenogpårørendeogsammenhæng. - Patienterkanfåoptagetsamtalenmedlægen Mulighedforatoptagesamtalenmedlægen,såmankantagelydsporetmedhjemoghøre samtalenigen. - Forberedteogrespektfuldelæger Godforberedelsetilsamtalenlægenskalhavelæstjournalenindensamtalen.Spørgsmål sendt fra patienten til lægen forinden samtalen. Lægen skal være kommunikations ambassadør. Lægen har spørgsmål fra patienten før samtalen og er inde i sager inden samtalen. Samtalen skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den givne patients ønsker/behov. Der skal være tid til samtalen og indholdet skal være forståeligt. Detskalværegensidiginformationmedmulighedforspørgsmålogsvarfrabeggessider - Gensidigforventningsafstemningistartenafsygdomsforløbet Obligatorisk ved alle forløb, at forventningsafstemme mellem sundhedspersonalet og patientenistartenafforløbet.atderertidtilatsættesignedogforventningsafstemme medpatienterogpårørende.patientenogpårørendekanpåforhåndhjemmefraforberede sig om hvilke forventninger har de til lægen og forløbet de skal igennem. Blanket på hjemmesidenderkanudfyldes.påmødetkanmangåidialogom,hvadderkanladesig gøre. Gensidig forventningsafstemning i starten af sygdomsforløbet. Patienten skal (i et brev)forberedespå,hvadderskalforegårpåsygehusetbådeunderenindlæggelseogved en samtale. Er det både samtale og behandling/undersøgelse på en og samme tid? Kommunenkanmedfordeldeltageisamtaler,hvordeterrelevant. - Opfølgning Sundhedsvæsenet følger op på sygdomsforløb. (Godt eksempel er pensionsselskaberne). Eksempelvisopfølgningpåtelefonom,hvordandetgårmedpatienten.Atlægenudskriver nogetpåskrift,somerengengivelseafsamtalenmellemlægeogpatient,sompatienten kanfåmedhjemeftersamtalen. - Dengensidigeaftaleomdengodesamtale Regionen har en klart udmeldt holdning til den gode samtale.begge parter møder forberedtogtiltidenbeggepartermøderdenandenpartmedrespekt,talerordentligtog forståeligtalleborgereopfordrestilattageénbisiddermed.

315 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -12 af 32 - Gensidigløbendeevalueringogforbedring Personaleskalløbendehavefeedbackpådereskommunikationfrapatienterogpårørende, så dårlige vaner brydes og der sker løbende korrektion og forbedring af samtaler. Evalueringenskalskeumiddelbartefterforløbet,f.eks.viabrevieboksmedspørgeskema tilpt.ogpårørende.derskalskeenkonkrettilbagemeldingtildenenkeltepersonale,og det skal gøres konstruktivt og støttende. Personale kan også udfylde et skema efter samtalen,såvedkommendekanhuskeforløbetnårfeedbackfrapt.kommer. - Godogforståeligkommunikationundervejs Sikreatkommunikationenerforståetvedopfølgendesamtale(r)ienspatientforløbisær vedalvorligesygdomme.fådedårligenyhederførst,ogdereftergennemenopfølgende samtalesikre,atbudskabeterforståetenmulighederogsåatoptagesamtalen,såbåde sundhedsprofessionelleogpatient/pårørendeharmulighedforatgenhøresamtalenforat sikreforståelseafinformationogevt.stilleuddybendespørgsmål.etsupplerendeforslag eratlavecafemiljø,hvormankantalemednogen,derharprøvetettilsvarendeforløb. - Tidtilopfølgning Atderafsættestidtilopfølgendesamtaleilægenskalender,hvorpatientenharmulighed forrettehenvendelseeftermundtligesamtaleatdetermuligtforpatientenviasms/mail atstillespørgsmåltilegenbehandlingeftersamtale. - Uddannelseikommunikation Lægen/sundhedspersonalet skal være nærværende og til stede i en samtale. Kommunikationsuddannelse af frontlinie medarbejdere (læger, sygeplejersker, sekretærer),sådevedogkansættesigindihvadderervigtigtatvideforpatienten. - Optimersamarbejdetompatientenssygdom Patientenbærerogsåendelafansvaretforsinbehandling.Sygehusvæsnetskalblivebedre tilatanvendepatienteniforberedelsesfasenogunderbehandlingeneksempelvisvedat fremsendeforberedendemateriale/spørgeskema(optiongrids).deterhervigtigtatvære opmærksompådepatienter,somikkeharressourcernetilselvatstyreoghåndteredenne proces disseskalunderstøttes. - Guider Sommankantagefati,hvismanharproblemermedatforståhvadderforegår.Derkunne såledesværeetkorpsafguidersomkunnefølgedenenkeltepatient,hvismanbederom det.nogenstederfårmanudleveretetlillekortmedkontaktinfopåenpersonmankan ringetil.deterenrigtiggodide. Varsletobligatoriskudskrivningssamtale Varslet obligatorisk udskrivningssamtale med patienten, hvor patienten er blevet orienteret forud, så patienten kan forberede spørgsmål eller invitere en pårørende eller

316 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -13 af 32 netværkspersonmed.dettekansærligtværevigtigtindenforpsykiatrien.detervigtigt,at samtalenregistreres/dokumenteres. 5. Skriftliginformation - FællesITsystemidetoffentlige BedreITsystemerderkommunikerermedhinanden(patienten,kommuner,sygehuseog almenlæge)etværktøjdergørinddragelsemuligogeffektiv.inddragepatientensviden dokumenterifællesskabmedpatienten.ogsåpåtværsafregioner. - Tydeligklarinformationformodtageren At jeg som borger skal være helt klar på, hvad sygehuset meddeler mig skriftligtat gennemskrive eksisterende materiale'projekt godt sprog'borgerne skal kunne forstå beskederne. Man skal vide, hvem man skal kontakte. Ikke have flere forskellige brevføddermedforskelligekontakter.manskalturdekommunikereså'banalt'atallekan forstå. - Informationførstpåugen Informationfrasygehusetskalkommeførstpåugen.Særligtubehageligeinformationerog hvisdetikkekangivespersonligt.startbrevmedhvad,hvoroghvorfor,såmanikkeskal ledeefterinformationer.detskaberklarhed. - Patientkommentarertiljournaloplysninger Derskalgivesmulighedfor,atpatientenkanfremsættesinekommentarertiljournaleniet særligt kommentarfelt på sundhed.dk Formålet er at undgå misforståelser og give mulighedforatstilleuddybendespørgsmåltillægensdiagnose/behandling. - Standardiseringafskriftliginformation Detvigtigsteer,atregionen,gernealleregioner,standardiserersininformationDernæstat denskriftligekommunikationerkortogpræcis,ogderkanhentesmereinformationhvis manønskerdet.denskriftligeinformationskalsuppleresafvideoogandremedier,ide situationerhvordeterrelevant.nårinformationersendesudskalderhentesinspiration frakommunikationenideafdelinger,dergørdetbedst.målretformuleringernei indkaldelserne,sådetrammermålgruppenogsikrer,atborgerneforstår,hvadder kommunikeres,såderskrivesietletforståeligtalmindeligtsprogogbeskriver sammenhængenogforventningernetildeforløb,derindkaldestil. - Individuelskriftlighandleplanefterførstemøde,nårderforventesetlængeresygeforløb Handleplanenskalforventningsafstemmeogskabetryghedved,atpatientenved,hvadder skalske.ogpatientenfårlødigogentydiginformationomegensygdomogdets behandlingsforløb.

317 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -14 af 32 - Patientinformationdigitalt Muligheden for at få informationen digitalt, f.eks. på eboks og/eller via borger.dk og sundhed.dkmulighedforatkommunikeremedpersonaledigitalt.dedigitaleløsningerskal værebedreognemmereendidag - Præcisskriftliginformationsompatientenkanbrugeift.pårørende Informationen, som patienten modtager, skal være præcist afpasset ift. til den enkeltes udredningsforløbellerbehandlingsplan. Udvekslingafinformation Udvekslingafinformationermellemforskelligeinstanserpåogmellemsygehuse, kommunerogpraktiserendelæger. Hotline Hotline,hvormankanringeogstillespørgsmåltilsitindkaldelsesbrevmedarbejderenskal kunnesebrevetogså. 6. Digitalkommunikation - Digitalborgerjournal/Alleinformationerskalkunnemodtagesdigitalt Lettilgængeligepatientjournalerforpatienterne.Giveroverblikoveregenbehandling(alle behandlinger).oplysningerneomenbehandlingskalværetilgængeligmeddetsamme.det samme gælder planen for et forløb. Mere brug af SMS tjenester.patientsamtaler over Skype. - Skype AtSkypeogidetheletagetvideokommunikationanvendesmegetmereaktivt,f.eks.når de pårørende ikke kan være der, og i det hele taget videokommunikation på tværs af pårørende,faggrupper,geografimm,sålægeligeekspertiseogsåudnyttesbedre.menikke somerstatningforpersonligkommunikation.resultaterneafenstuegangbørsendesudtil depårørendepåmail - Landsdækkendefællespatientjournalskaludvikles Ubesværetadgangtilpatientenspatientjournalsomerhelttidstro.Etfællesjournalsystem på landsplan, så man kan gå ind i journalen uanset fra hvilket sygehus og se hvad der senestersketforpatienten. - Samkørendedigitalesystemer Informationervia/påsygesikringskortetpåkortenviaChipmednøglekort/nemID.Forat optimererdenmålrettedebehandling.derskalogsåværescannerepåsygehuseoglæger, ambulancersåmanskalkunnefåjournalerm.m.iandreregioner.,hvormanevt.befinder sigvedsygehusbesøg.

318 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -15 af 32 - Enapptilelektroniskinteraktionmellembehandlereogsundhedsvæsenet Kanregistrerehvadjegspiser,drikker,motionererogtestresultater(blodsukker,iltmæting) ogsåvidereogsendedetelektronisktilminegendelatpatientjournalen.behandlerenkan sedissetalindenminindlæggelseellerambulatoriebesøg. - Fællesoffentligestamoplysninger(medtvungenopdatering) Borgerenskalselvkunnegåindogopdaterestamoplysningerogsåskaldetligge,sådeter tilgængeligtforallesygehuse.borgerenskalaltsåselvejedineoplysninger.oplysningerom bisiddereskalogsåværederinde. - Adgangtilelektroniskkommunikationmedsinkontaktpersonpåsygehuset Uansethvormanerskalmansompatientkunneelektroniskkommeikontaktmedsin kontaktsygeplejerske.samtidigskalideensikre,atdesektorerogaltdet sundhedspersonalemansompatientharberøringmed,harletoguhindretadgangtil patientensegnesundhedsdata. - Mulighedforbedreselvbetjening Mulighedforbooking,bekræftelse,varslingaffremmøde,synligttidsforbrugi behandlingsforløb.smsogmailcheckindførkonsultationogbehandling,evt.opfølgning påtelefon(ogsåveddeborgeredererfritagetfordigitalkommunikation).inddrageog gørepatienteraktiveførbehandling,omdemøderop.borgerentageraktivtmedansvar forsitsundhedsvæsenogbrugafskattekronerne - Digitalbesøgsvenisamarbejdemellemkommuneogregion F.eks.faciliteretgennemældrerådet,handicaprådetellerfrivillige.Derskalværemulighed for,atældreellerandresvageitborgerekanhaveendigitalbesøgsven.måskekanman henvende sig til dem, der har valgt eboks fra. Dialog om digitalisering ved folkepensioneringellervedbrugafsundhedsvæsenet.detkanbådeværeetfysiskbesøg, ogenmankankontakte/ringetil. - Enmulighedforatfådigitalrådgivning Atkunnesendeetbilledetilf.eks.vagtlægen,såhankansehvadmansnakkerom.Det kunnekombineresmeddenappderhedder112.kunnedetudvikles,såmanogsåkan sendebilleder,oggiverenyderligeredimensionpåkommunikationen. Mulighedforatafbestilletiddigitaltogtilmeldesigennytid Gør tilgængeligheden til at bestille en tid bedre. Man skal også have mulighed for som patient at framelde sig digital kommunikation, da ikke alle har mulighed for at kommunikeredigitalt.detersværtatmeldeafbudpga.afdenkortetelefontid.medideen bliverdetlettereforpatientenattilrettesigsundhedssystemetsledigetider.

319 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -16 af 32 (Digitale)patientoplevelseroghelbredsinputiegenelektroniskepatientjournal På hver hospitalsstue kan der stå en PC, hvor patienten kan skrive sine oplevelser og tilstandindisin(elektroniskepatient)journalangåendeoplevelserpåhospitalet.detskal væreletogtilgængeligt. Tilpaskommunikation Derskalværeenkonkretindikatorfor,hvornårenpatientfølersigvelinformeretforat sikredenrettebalancekommunikativt,somkanværeforskelligefrapersontilperson. Underforskelligetiltagskalpatientenmedegenunderskrifttilkendegive,athan/hunføler sigvelinformeretmedforløbsinformationogbehandling. Lukkontorerne Kontorerneskallukkesogdestationærecomputereerstattesafbærbare,såregistreringen og dokumentationen af patientens behandling foregår inde hos patienten og i direkte dialog med patienten så får man dialog med patienten samtidig med, at man får dokumenteretogafklareteventuellespørgsmålogusikkerheder.pådennemådeundgår man"dødkontortid/registrering". 7. Grænser - Spørgeskemamedvanskeligespørgsmålsendesudmedindkaldelsesbrev Vedplanlagteundersøgelser/indlæggelserudsendesspørgeskemamedindkaldelsesbrevet indeholdene de vanskelige spørgsmål. Så kan den enkelte patient/pårørende i trygge og rolige omgivelser selv besvare spørgsmålene, hvis det ønskes. I samme spørgeskema tilkendegives, hvor meget samtykke der gives til pårørende, da der kan være informationer, man ikke ønsker ens børn skal have. At patienten skal have taget aktiv stilling til, hvor egne grænser går for patientinformation. Beslutningen skal tages i rask tilstand.atdetforklares,hvorforspørgeskemaet/detenkeltespørgsmålskaludfyldes. - Patientindflydelsepåinformationsudveksling Detmåspørgesomalt.Deterdogikkealt,derskalsvarespårespektfordenenkelte patient. Patienten skal have indflydelse på, hvad der deles og går videre mellem systemerne.derskalværefuldstændigtiltrotil,atkunrelevantpersonaleharadgangtil data. Det bør være muligt at få gjort oplysninger hemmelige i journalen. Det skal være muligtatfåhjælptilatforståsinjournal. - Grænselandmellempatientogborger Åbenogrespektfulddialogmellemsygehusogborger.Respektskalgåbeggeveje.Derskal brugesmindretidpåpapirarbejde.tidtildenordentligesamtale.derskalprioriteres!det erenfordel,hvislægenerbedreforberedt,indenhan/hunmøderpatienten. Kommunikationmellemfaggrupper,sektoreretc.skalforbedres.

320 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -17 af 32 - Grænseløsrelevantkommunikation Der ønskes en grænseløs kommunikation, hvis det er relevant for sygdommen eller behandlingsforløbet.dettegiverpatientenmulighedforatarbejdemeddendelafderes livsstil,derpåvirkerellerforværrersygdomsforløbet.detteviserogså,atpatientenharen medansvarforegetlivogkanbridragetiletbedresygdomsforløb. Mereindividualiseretinformationogdialog Forskelligepatienterharbehovforforskelligetyperafkommunikation.Nogleforetrækker digitalkommunikation,noglemundtligt,noglepålydbånd,filmogandet.ogpatienterne har også forskellige kompetencer, nogle ved meget om deres sygdom og om sundhedsvæsnetogrettigheder,andreskaltagesmereihåndenogforklaresflereting. Service Det her emne handler om, hvad der er vigtigt for borgerne i den service, der bliver ydet på sygehusene. Det kan strække sig lige fra, hvilke muligheder der er for at overnatte for de pårørende,hvornåroghvilkenmadmankanfåsomindlagt,ogdetkanværeting,dererrareat havemulighedfor,mensommåskeikkeerstrengtnødvendige.hvilkenserviceerdetborgerne forventer? 1. Sammenhængendeforløb - Bedrelægedækning Deterafgørendeforsammenhængendepatientforløbiheleregionen. Ogderskalderskabesincitamenterfor,atdererlægeriheleregionen. - Ènfællesplan At der lægges én plan for patienten efter grundig samtale med patienten, som alle involveredefagfolkstøtteropomogerenigeom.eventuellefagligeuenighederskalforegå vækfrapatienten...valgmulighederskalpatienteninddragesi.faglighederneskalbringes sammen, så de ikke lader patienter i stikken med beslutninger og forskellige svar på undersøgelser. - Sammelægeiforløbet Sammelæge,dererkontaktlægeforpatientenunderheleforløbet.Sammekontaktlæge under såvel indlæggelse som ambulante besøg. Lægen er ansvarlig tovholder for den enkeltepatient. - Skabsammenhængendepatientforløb Systemet(ellersystemerne...)skalheletidenarbejdeforatstyrkesammenhængeniforløb (f.eks.mellemafdelingerogmellemsygehuseogegenlæge)>patientenmåikkeoplevesig

321 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -18 af 32 somkasteboldmellemaktørerisystemet.nårmanopleverdet,kandethurtigtopfattes somdisrespekt,selvomdetikkeerintentionenhos"systemet"ellerpersonalet. - Ensartetkommunikationssystemihelesundhedsvæsenet Somkantalesammenmedkommunernesogandreoffentligesystemer,såsammenhæng tileksempelvishjemmeplejen.derskalværesammenhængendeinformationerhelevejen rundtidetoffentlige.atderkommunikeresglidendemellemdetresektorer,såallekanse, hvaddererafplanerforpatienten. - Forløbskoordinatorer En der kan styre ens kontakter. At der er en ansat der er ansvarlig for at koordinere forløbet,såledesderoplevestryghedisystemet.detgælderogsåforpatienternederskal komme til konsultationerne. Hver patient bør have tilbud om en navngiven patientkoordinatorvedindlæggelse. - Etspørgeskema/enpostkassemedmulighedforataflevererisogros Atopsamlepatienterfaringer.Dererbehovfor,atderbliverlagtetpresfrapatientereller pårørendeforatfårettetoppåuhensigtsmæssigearbejdsgange. - Diagnosecenter Sikre at der bliver stillet en diagnose, der kan handles på. Et mellemled mellem den praktiserendelægeogspecialisterne,somdenpraktiserendelægekanhenvisetil,nårder ikkekanstillesenspecifikdiagnose. - Holistisktilgangtilpatienten Sundhedspersoner som har en helhedsorienteret tilgang til patienten. Eksempel: Almen medicin,tværfagligeteams - Vidensopsamlingogerfaringsbank Etsamlet"kartotek"hvorlægersogpatientersoplevelserogerfaringersamlestilbrugfor andre. - Bedrebriefingermellemvagtskiftepådenindividuelleafdeling Findeenfaststrukturforbriefing/overgangmellemvagtskiftepådenindividuelleafgang, så man hurtigt, men struktureret kan gennemgå patienterne. Så man har indsigt i alle patienter. - Gruppe,derskalsikresammenhængendeforløbpåtværsafspecialer Gruppenskalarbejdemedatskabebedrekommunikationpåtværsafspecialer,såborgere medfleresygdommefårenbedreogmeresammenhængendebehandling.

322 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -19 af 32 Tværfagligtudskrivningscenter AlleskalgennemetTUC:Tværfagligtudskrivningscenter,somsikrer,atmedicinkorteter afstemt,hjemmeplejenerkontaktet,egenlægeerkontaktet,indenmanbliversendthjem frahospitalet.deterengodmådeatinddragepraksissektorenpå.godsammenhæng mellempraksis,hospitaloghjemmepleje.dermåikkekommepatienter(isærældre)udaf hospitaletudenathaveværetforbientuc.ingenudskrivningeromnatten. Udskrivningsbrev Brevetskalindeholdeenfremadrettetplan(eks.næstebookedetid),hvemkanman kontakte,telefonnumre,opmærksomhedspunkterifm.eventuellekomplikationer, henvisningtilspecifikhjemmeside.klarinformationom,hvorvidtpatientenselvskalgøre nogetidetfremtidigeforløb.hvornårkanmanforventeathørenoget/fåsvar.større tryghedefterindlæggelse.patientenved,hvadderskalske,oghvemderkankontaktes. Étsystemmedénforløbsansvarlig Enharansvaretfordetretteforløb.Atmanikkeskalstarteforfrahvergangmedsin sygehistorie.informationerskalværetilrådighedforallerelevantebehandlere,som inddragesiforløbet. Overskueligejournaler Lavetjournalprogram,hvordetallermestessentielleblivertrukketud,sådetogsåbliver nemmereforpersonaletatskabesammenhæng.fxmedenslagshashtags,såmanhurtigt kanfåoverblikogskabeenfornemmelseafsammenhæng.hurtigtilgængelighedtilden relevanteinformation.udformejournalerefter,atdeskalkunnelæsesnemtoghurtigtaf enkollegapåenandenafdeling. Overgangmellemforskelligedeleafsundhedssektoren Indførelsesafetopfølgningspunkttiludskrivningssamtaler.Sundhedspersonaletskaltage højdeforoverleveringtilrelevantesystemer;hvadentendeterindenforhospitalsvæsenet eller sundhedssektoren generelt. Det kan være ved egentlige overleveringssamtaler, en telefonsamtaleellernogettredje.derskalafsættesressourcertildet. Patientenicentrum Vi ønsker at man ikke falder ned "mellem to stole"mellem to regioner eller bare to afdelinger. Patienten skal være i centrum. Der skal være større sammenhæng og samarbejdemellemregionerneogmellemhospitalerogkommuner.dererforstramen opdelingmellemafdelingersøkonomi/regionersøkonomimv. Digitalprækonsultation LægenkankontaktepatientpåSkypeellerFacetimeførambulantebesøgmedhenblikpå

323 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -20 af 32 atkunneforudbestilleundersøgelsen.manskalfølesigvelkommennårmanankommer,og manvedhvadbehandlingendrejersigom. Modtagelseafpatienten Modtagelseafpatienten,følgeoptilafdelingellerbehandling(bådeambulantog stationær).orienteringomventetid/forventningsafstemning(fxtræketnummerordning oginformationsskærme).imødekommendeoginformativmodtagelse,nejtilsure receptionisteriglasbure.detvigtigeerpersonligbetjening.ikkemeredigitaliseringeller vejskilteogbrochurer. Velkomstpersonerpåafdelingerne Der skal være dedikerede velkomstpersoner på afdelingerne, som tager imod og informereromhvadderskalske,ventetiderosv. 2. Ligemuligheder - Systematiskanvendelseafledsageogbisidderordning Atsygehusetaltidsikrer,atderaltiderenledsagertilstede,nårpatientenfåroplysninger. Og det skal gerne være en professionel, som samtidig kan være med til at sikre, at patienten forstår implikationerne af oplysninger samt sine rettigheder og kan handle på dem(ellerfåhjælptilathandlepådem).detkunneværeetkorpsalapatientvejlederne. - Tilbudtilpersoneriudkantområderne DerskalværefleretilgængeligetilbudiudkantenafDanmarkforatnåborgerneogman ikke stiller krav om, at de skal rejse langt. Praktiserende læger skal være tovholder for borgerenssundhed.lægenskalkunnehenvisepatienterogsåvedprivatesundhedstilbud, da den ressourcesvage ikke kan træffe det valg selv. Den enkelte kan ikke selv tage det ansvar og har ikke ressourcer til at undersøge, hvilke virksomheder der findes for f.eks. private fysioterapeuter, gynækologer m.v. Ensrettet regler på tværs af regionens kommunerforhvornårmanharkravpåtransporttiltilbuddenesomborgerikommunen. Udekørendeteams:derkankørerundtideområder,hvordererfærrelæger. - Individuelvurderingafpatientsbehovforhjælp Tilstøtteogoverblikietbehandlingsforløb.Atlaveentværfagligvurderingisamarbejde medpt.afdennesressourcer,evt.medentjeckliste.erpt.bevidstomsinsituationoghar pt.ressourcertilathåndtereden?allept.skalspørges,såpersonaletikkerisikereratlave enfejlvurderingfordienpt.umiddelbartfremstårressourcestærk.hvisdererbehovfor hjælpskalpt.havetildeltenbisiddertilathjælpesigtilatholdeoverblikogbliveguidet gennembehandlingsforløbet.

324 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -21 af 32 - Målrettetinformation Vierikkegodenoktilatinformeredesvageisamfundetomdetilbudderer.BorgerDK kan blive bedre. Lave materiale, der er målrettet de forskellige målgrupper. Vi skal lave letforståeligtinformationsmateriale.video,højtlæsning,tekst. - Frivilligesomressourceforressourcesvage Atsygehusetharetkoordinerendeansvarift.atknytteenressourcestærkfrivilligperson sammenmedenressoucesvag,derikkeharpårørende/netværk.atsygehusetharenliste overmuligefrivilligpersoner/frivilligkorps,netværksstøttepersoner. - Screeningsprogrammerforsærligtudsattebefolkningsgrupper Ressourcesvageborgereskalhaveopsøgendetilbudomatindgåiscreeningsprogrammer, dertidligtkanopsporesomatiskesåvelsompsykiskesygdomme - "Rullendesygehus" Der er grupper, som ikke har nemt ved at komme på sygehus fx kan der mangle netværk/adgang til transport eller opsyn efter operation. På plejehjem/herberg kan der kommesygehuspersonaleudpåenfastturnus. - Støttetilsvagepatienterudennetværk/pårørende Stille en praktisk person til rådighed for den svage patient, der kan hjælpe med at konkretisere patientens behov, egne ressourcer og forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet. - Enopsøgendeperson Understøtter den ressourcesvage patients behov. Kunne være en del af patientvejledersystem. Ikke en patientforening, som organisere for at undgå for mange instanser. - Skabkontaktmellemressourcepersonerogsygehus Herunder organisationer og sociale hjælpegrupper og patientforeninger. og få løst årsagerneogikkekunsymptomernesikre,atfleretilligefårenoptimalbehandling.hvis socialeproblemerermedvirkendetilfysiskesygdomkandissemåskeundgås. - "Kufferttjek" Haveenmålestokfor,hvadderskalværeopfyldt,førmanbliverudskrevet.Entjeklistefor udskrivningen.eksempelvisenhjemløs:hvadbliverhanudskrevettil.enenlig:erdermadi køleskabet?veddu,hvaddeterdetnæste,dersker?hvadmanselvskalbidragetil?har patientenforståetmedicineringen?+tageansvarfordetderdukkerop.

325 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -22 af 32 - Bisidderordningerforsvagepatienter Manlaveretkorpsaffrivilligebisiddere,dererbaseretpådiagnosespecifikkeområder.Der kan trækkes på erfaringer fra andre eksisterende bisiddersystemer. Regionen skal have politiskejerskaboversystemet.detskalmeldesud,atmanskalhaveenbisiddermedved personligkontakt,mendetteskalafmystificeres,såpatientenikketror,atdetdrejersigom en dødelig sygdom, selvom der skal medbringes en bisidder.information, information, information. - Flereaflastningspladserellerflere"følgehjem"funktioner - Udvidedeogfleksibleåbningstider Atflereambulatorierlaverlængereåbningstiderogdropintider,såpatienterpå arbejdsmarkedetikkeheletidenskalbedeomfri,fordetfårentilatfølesigmeresyg.lige mulighederfordem,dererpåogudenforarbejdsmarkedet. - Færremulighederforfortolkningafserviceogsundhedsloven Hvismanvilsikreligemulighederforbehandlingallestederilandet,målovgivningenikke kunnefortolkesforskelligt. - Sygehusetskvalitet Étsamletsted,hvormansomborgerkanfindeoplysningeromsygehusetskvalitet.Hvor mankanse,hvorgodthospitaletklarersigmedhensyntilgenindlæggelser,uth'er, infektionstal,hvormangeoperationerdeforetagerindenforetgiventområdeetc.påden mådekanmansomborgerbedreudnyttemulighedenforfritsygehusvalg,sometoplyst valg,sådetikkekunskerudfraventetidendetenkeltested. - Synlighed Sundhedsvæsnet skal blive mere synligt overfor dem med færre ressourcer, fx via: folkeundersøgelserkampagnerflyersskraldemandsmodellenhvormanmøderfolk, hvordeerderessourcestærkeborgereogsåetansvariforholdtilatinformere. - Differentieredebehandlingsforløb For eksempel at en kræftpatient, der ikke har pårørende, får hjælp af personalet med kontakttilenpatientforening,somkanstøtteopompatienten. - Forløbskoordinator Allepatienter(isærdeleshedderessourcesvagepatienter)skalhaveenforløbskoordinator såsnartdekommerikontaktmedsundhedsvæsnet.navigatøren/koordinatorenkanvære enudefrakommendefraeks.enpatientforening.dererbehovforenkoordinator,somkan væretovholderpåtværsektorieltplan.

326 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -23 af Patientensbehov - Godkostmedmulighedforfritvalg,menuogtidspunkt - Synligtpersonale Personale/mennesker, man kan spørge på hospitalsgange, i skadestue osv.gør tydelig opmærksompåimodtagelsen,hvordefolkermanaltidkanspørge(hvisdeerskjult). Hvisderskernogetakutogfyldigt,derændrerarbejdsgangeneellerfylderskadestuerne, såladpersonaletkommeudogsigedettildeventende.tænkheltoverordnet,atfolkikke skalventeuvidende,ellerefterladesuvidende. - Underholdning Derskalværetabletmedmulighedforlydbøger(holderlydfraandre/stuenude).Fjernsyn påstuen.tilbuddetompatientstøtteskalværetydeligere.detervigtigtfor,atpatienten fårlidtmeningihverdagenpåhospitaletindholdihverdagen.(primærtfordem,derer langtidssyge). - Menufor,hvadjegsompatientindividueltvilhaveatvide,indenjegerude Detervigtigt,atpatientogpårørendefåren"menu"omhvadvikaninformereom,Alle har ikke samme behov, men kender heller ikke muligheder og tilbud som vi kan hjælpe med.ideener,atpersonaletundervejsiforløbetskalfølgeopogtalemedpatientenom disseforhold,hvordetpasserindiforløbet.detkansuppleresmedettilbudomatfåen video/lydoptagelsemedhjemfraudskrivningssamtaleelleramulatoriebesøg,ommedicin ogevt.træning. - Tænkpåpatientensomkunde Skalmanbehandlealleligegodtskaldebehandlesforskelligt.Ligesomved kommunikationstemaethandlerdetomkundeperspektivet.attænkerpåpatientensom kunde. - Valgmulighedformanglendetillid/kemi Mulighedforkontaktperson,hvismansompatientikkefårbrugbareinformationerom mulighederforhjælp,videreforløbiforbindelsemedhospital/ambulantbehandling udskrivelse.enkontaktmulighed,hvordukanfortælledinsagogfåoplysningomdine muligheder,hvismanerskeptiskoverforfaglig/lægeligvurderingiforholdtilbehandling. - Informationssøgning Mereinformationomforløbet/sygdommenspecielttil"demderkan".Mereinformation somkansøgesaf"demderkan",somkanfrigivenogettidhossundhedspersonalet. Opfordringtil,atpatientenselvsøgerinformationomforløbogbehandling.Opfordre

327 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -24 af 32 patiententilatskriveforventningerogspørgsmålnedindenstuegangoglignende.ipadstil hversengogevt.frivilligeinstruktørertilipads. 4. Tryghed - Patientensbog Patientensbogerenplanforopholdetpåsygehuset,sombliversuppleretundervejsunder indlæggelsen med oplysninger, så patienten løbende er orienteret om udrednings eller behandlingsplanen. Patienten ved på forhånd, hvad der skal ske under indlæggelsen på sygehuset. - Adgangtilelektroniskpatientjournal Evt.påpapirnårmanerindlagtpåhospitaletsådetertilgængeligtforalle.Deterden individuelletryghedderskalhåndteresiideen.hvadderskeroghvadderskalskeiløbet afindlæggelsen,bliverskrevetindpåenskærm,derhængervedensseng.detervigtigtat derbliverskrevetietgængssprogsåpatientenkanforstå,hvadderstår,såløsningenikke skaberusikkerhedistedetforsikkerhed. - Kontaktperson,somkankontaktesvia ogsåefterudskrivelse Alleharennavngivenkontaktperson,somkankontaktesvia .Kontaktpersonenskal væregennemgåendeiforholdtilpatientforløbet.derudleveresetvisitkortoginformation omforventetforløbefterudskrivelse,somf.eks.vedkræftforløbspakkerne. Tilbudomprofessionellebisiddere Alle patienter skal have et tilbud om at få en bisidder med til samtaler med sundhedspersonalet,somikkeerenpårørende. Bibeholdesmåsygehusfunktioner,medalmenbehandling 5. Selvhjælp/Ansvar - Aktiviegenhelbredelse Patienterne har selv et ansvar for at være aktive i egen helbredelse samt at følge anvisningerforbehandlingermedderessourcerdenenkeltehar.detskalværebilligere atlevesundt.derskalværerabatpåmotionscenter. - Informationtilpatienterneomhjælpogstøttehosfxpatientforeninger - Motivationtilatfølgeanvisningerefterbehandlingsforløb,regelmæssigesundhedschecks

328 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -25 af 32 - Merefokuspåogdebatomindividetsegetansvar Foregensundhedogegenbehandling.Detskalskeifolkeskolen,isportsklubber,på arbejdspladserogiseniorlivet.dermedskalsundhedsvæsenetsaktørerogsåværemedi debatten.detskalstyrkedenenkeltesbevidsthedomkring,hvadmanselvkan/skalgøre. Detervigtigt,atdederkan,ermedtilatløfte. - Størreansvartilpatienterne Give større ansvar til patienter, der kan løfte det. Telemedicinske løsninger udbygges så manikkebehøveratmødeoppåsygehusetsåtit.stortfokuspådepatienterderikkekan. - Vigtigtatværeaktivmedspiller Vilgernehaveenekstrafaneiitsystemetmedmineegnernoter.Derskalværeetstedi journalen, hvor jeg kan skrive hvad jeg har spist. Der skal være et skema, hvor jeg kan skrivehvorlangtellerhvormegetjeghargåethverdagunderindlæggelsen. - Kravtilressourcestærke Dermågernestilleskravtilde,derharressourceromselvatopsøgesundhedstilbudog tageansvarforegetforløb.herunderobligatoriskeindkaldelser,dersikrer,atmankommer tildenødvendigetilbud.bødertilde,derikkemøderoptilundersøgelserpåsygehuset. Kommunenskalikkebrugeressourcerpåatkøreudtilde,derselvkantransporteresigtil sundhedstilbuddet.systemetskalforvente,atdenhabilepatientselvtageransvarfor:tøj underindlæggelsen,nårmuligtegenmedicinbooketiderregistrerervægt/væskemv. - Kravom,atpatientdeltagerienforebyggendesamtaleforudforetforløb - Mødopogdeltag Patient skal møde op og skal deltage i de forebyggende tiltag. Sygehuset/det offentlige stillermedmotiverendeogstøttendetilbudstøttegrupper.efterforløbetskalderogså væreensamtale,somgiverpatientstøtteogvidenogtilbud. - Gensidigtansvar/selvbehandling InvolveringafpatientenidetvidereforløbPatientenskalvide,hvorfordeskaltagepiller ellerspiseenbestemtkost.patientenogsygehusetskallaveenfællesplan,nårpatienten forlader/bliverudskrevetfrasygehuset. - Spørgeskemahvordangårdetidag Derskalværemulighedforatudfyldeetspørgeskema,derkangøre,atpatientendeltager mere i sin egen behandling og føler sig inddraget i sit sygdomsforløb. Skemaerne skal kunneudfyldesiroogmagudenovervågning.

329 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -26 af 32 - "Patientensarbejdsopgaver" Under indlæggelse kan patienter løse praktiske opgaver for sig selv og medlindlagte: Fx hentemad/drikkevarertilmedindlagte.følgeandrepatientertilundersøgelse/behandling eller kiosk Yde psykisk støtte/omsorg for hinanden. (Kravene skal naturligvis matche patientensmuligheder). - Systematik:Gørpatientogpårørendemedansvarligeforderesforløb Vær systematiske i at tildele patient og pårørende et ansvar (i samarbejde/dialog med patientogpårørende)iforløb(genoptræning,livsstiletc.). - Fællesgruppertilf.eks.træning/livstilsændringer A la "Mødregruppe", hvor sundhedspersonalet sammensætter nogle patienter i nogle grupper grupperne skal f.eks. ændre livsstil grupperne skal fungere som f.eks. mødregrupper,hvosengruppesamlesforatdyrkemotionsammenm.v.gruppenstyres ogledesafensundhedsprofessionel. - Katalogmedoversigtovermuligeselvhjulpneopgaver/ansvarsområder Atspecificereretningenogmåletforhospitalsforløbet,såpatientenefterevne,situation ogiforløbetfårmulighedforudfraetkatalog/spiseseddelattageet(med)ansvarforsit raskgørelsesforløb.ikatalogetspecificeresdeopgaver,sompatientenselvharmulighed foratpåtagesig."voressundhedsvæsenmitansvar". - Enapptilhjælpominfoiforholdtilensygdom Det kunne være elementer/redskaber til at kunne hjælpe sig selv og undgå f.eks. indlæggelse evt. en kasse med redskaber. Selvhjælp/ansvar hjælp til selvhjælp. Det kan hjælpemedatskabeetoverblikoverforløbet. - Deskræddersyedekrav At kravene bliver tilpasset den enkelte patient. At der bliver konkretiseret hvem, der støtter patienten, hvis det er nødvendigt. At kravene bliver aftalt mellem behandler, patientogevt.pårørende.atkraveneertydeligeogforståelige.manskalaltidaftalemed patienter, hvor meget de kan og vil klare selv. Det skal systematiseres og selvfølgelig registreres.mankanogsåsompatientpåforhåndlæggesitønskeindifxsundhed.dk. - Informationsansvarifht.journaler Hovedansvaret ligger hos patienten, hvis vedkommende er i stand til det. Patient og pårørende får indflydelse på journalen. Journalen skal udleveres til konsultation og journalen følger udskrivningen. Den praktiserende læge skal kunne se journalen og sygeplejerskeikommunenskalkunneseden.

330 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -27 af 32 - Godeprocedurerforatsikrekvaliteten Frapatientengårindaddørentildekommerud,erderklareprocedurer,hvilketsikreret sammenhængendepatientforløb.dererstyrpå,hvadderskalskeundervejsog,atdetikke erpatientensansvar,atstyreforløbet. - Godkommunikation Viskalikkestillekrav,menspørgeindogmotiveredenenkeltepatient.Lyttildenenkeltes begrænsningerogmuligheder.nogleharbrugforatfåstilletkrav,mensandreskal motiveres.dethandleromgodkommunikation. - Afklaringafdenenkeltepatientsressourcer Differentieringmellempersonligogdigitalkontaktmeddenenkelteperson.Vurderingaf omdenenkeltekanpåtagesigansvarforegenomsorg,medhenblikpådifferentieringaf dennødvendigehjælp. - Plakater Enplakattilpatientogpårørende,hvorderstår:"Hermådugerne..."positiveplakater derafstemmerforventningerne.såkanmanbidragemednogetogvedhvadmanmåog hvadmanikkemå.mendetskalværetingderliggeroptilalmindeligsundfornuft.detskal væredumågerneikkeduskal. - Balanceipårørendeinddragelse Noglegangekanpatienternespårørendetrædetil.Mendetkrævernogletydligegrænser for, hvad man må og hvad man ikke måfx for at vedligeholde nogle standarter for rengøring.rengøringenmåikkeoverladestildepårørende. - Patientinddragelse Inddragpatientenogpårørendeyderligereiforløbet,ogmotivértilattageetansvar.Et sammenarbejde mellem sundhedspersonalet og patienten skal skabe yderligere inddragelseafpatienten.dermåindenforforskelligesygdomsforløbgodtblivetilbudtog dannet nogle netværk,hvor patienternekan udveksle erfaringer og oplevelser.man kan inddrage interesseorganisationer, og give hospitalet ansvar for at informere omkring de forskelligeorganisationer. - Udvalgskalgivebudpåselvhjælp/ansvar 6. Pårørende - Tagpårørendealvorligt Pårørendeskaltagesalvorligt.Debliveroftestinddragetnårsygdommeneralvorligogkan være et ekstra sæt øre, øjne og ikke mindst hukommelse. Individuel afstemning af

331 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -28 af 32 pårørendes inddragelse i behandling og pleje mellem sundhedspersonale og patient/pårørende. Når en patient opstarter et behandlingsforløb, skal der ske en afstemning mellem patient, pårørende og sundhedspersonale om, hvorledes den pårørendeskalinddrages - Pårørendeerklæringenslagsdonorkortsomudfyldes Atmanfåforhåndharenaftaleom,hvemderkanhjælpe/udføreetjobforenpatientifm. indlæggelseogsygdom. - Mulighedfor,atdepårørendeskalkunnebidragetilstøtteibehandlingen De pårørende og patienten skal oplyses ommuligheden for, at man som pårørende kan spilleenrolleibehandlingenogstøttentilpatientenvedatgåtilhånde.detskalikkevære enpligt,menaleneenmulighed,ogmåikkebetyderingereservicehospatienter,derikke harressourcestærkepårørende. - Pjecetilpårørende Mereinformationtildepårørende,sådevedhvaddekanhjælpemed.Efterpatientens ønske selvfølgelig. Information til patienten selv, så de kender rettighederne om mulighederneforatkunnedeltageaktivt.detervigtigtatoplyseom,atenpårørendeogså kanværeandrekontakterendfamilien.omdelesfxviaindlæggelsespakken. - Infotavlepågangen Infotavlen viser, hvor pårørende kan henvende sig. Tavlen kan evt. suppleres med et telefonnummer på en vagttelefon til en sygeplejerske på gangen, så det er nemt for pårørendeatfåfatipersonale - Inddragdepårørendemere Fxift.attilgodesepatientenspsykiskevelbefindendeogbehandlingen.Detgælderogsåift. atfåfrivilligetilat"agerepårørende"tilpatienter,derikkeharnoglepårørende.gerne mereendidag.konkretkanmanlavedigitaltredskab(digitalpatienttavlederkræverlog inpga.tavshedspligt)hvordepårørendeharmulighedforatskrive/fortælle,hvisdeved noget om patienten som kan være til gavn i behandlingen. Der skal være samtykke fra patienten.menikkeinddragelseidenpersonligeplejesomforventningoverhovedet. - Hjælptilpårørende Sygehussystemet bør medvirke til at sikre, at pårørende i højere grad får hjælp til at håndtere opgaven. Skabe en bedre kommunikation mellem sygehus, pårørende og inddragelse af det sociale system i kommunerneen rød tråd, der sikrer kontinuitet og sammenhæng.

332 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -29 af 32 - Pårørendepakke Sygehusetharenpakketilpårørendetilsværtsyge/ældre/børnmedinformationom,hvad sygehuset kan tilbyde som aflastning til de pårørende samt, hvordan de pårørende kan bidragepositivttilpatientforløbet.inddragepårørendeisværesamtaler/sværtforståelige samtaler. - Netværkforpårørendeovernatning Bedremulighederfor,atpårørendekanovernatteprisenmåikkeværeforhøj.PåOUH's patienthotelkosterdet500kronerforpårørendeatovernattepr.nat.fornoglevildetikke være attraktivt. Som alternativ kunne man etablere frivillignetværk hvor man stiller en sengtilrådighedtilenpårørende(internetside). Bestpractice Udbrede best practice på alle hospitaler. Vi skal udbrede de gode erfaringer med at inddrage pårørende til alle afdelinger på alle hospitaler. Lille Pixifolder, learning mangememtsystem,modulopsattilpersonalet,dergennemgårmoduletårligt. Behovsafstemning De pårørende kan godt være en ressource i behandlingen. Det kræver, at der er en behovsafstemning, som sikrer respekt for patienten og den pårørendes liv i forhold til patienten. Patienten skal spørges, hvorvidt de vil have, at de pårørende inddrages i behandlingen. Pårørendeskalikkeværeansvarlige Pårørendeervelkomneogvigtige,ogskalsesomenressource,mendeskalikkegørestil medbehandlere dét er sygehusets ansvar. Screening for aktive pårørende ved indlæggelse. Involverfrivilligeorganisationer,hvorderikkeerpårørende 7. Støtte - Mulighedforenomsorgsperson Vedbegyndelsenafindlæggelsentilbydesenomsorgsperson/kontaktperson,derbådekan være frivillig eller en social/serviceassistent. Mange af støttefunktionerne ligger i almindeligmedmenneskeligomsorg. - LokalApppåsygehus Derkanhjælpepatientogpårørendemedatfinderundt.Pårørendekanbestillemadså determuligtatspisesammenmeddenindlagte.pårørendeskalikkeværetvungettilat forladesygehuset/stuen,foratspise.

333 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -30 af 32 - Elektroniskdagbogtilallepatienter Pårørende og sundhedspersonale i alle sektorer, skal, hvis patienten ønsker det, have adgangtilenkelelektroniskdagbogompatientensbehandlingogrehabilitering.dagbogen skalværeåben,såallekanbidragemedvidenogerfaring.samtidigskaldagbogenbidrage tilbedremedicinstyringogstyrkeindsatseniftkramfaktorer. - Opfølgningpågiveninformation At sygehuset følger op på den information, der er givet patienten om sygdommen og behandlingsforløbet, hvor de sikrer sig, at patienten har forstået informationen og har forståetaldengivneinformation. - Elektroniskvejvisning At sundhedsvæsnet bliver bedre til at anvende elektroniske kommunikationsmidler til at visevejpåsygehuset. Denpersonligekontakt Flerefrivilligetilathjælpe,tageimodogviserundt. Skiltning Afdelingsskilteskalfordanskes,såmankanforståhvadderstår. Akutafdelingen information Mereinformationomforløbetpåstedet. Brugaffarversomvejviser Brugaffarverforeksempeligulvettilatvisevej. Parkeringsforhold Udbygningafparkeringsforhold,bådeiantalogmulighedfortidsangivelse.Derskalgives informationeromforholdenevedindkaldelser.evt.ptilladelserfrareceptionentilsærlige tilfælde. Jegervedatfødelavær'atgimigenbøde.

334 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -31 af 32

335 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar Bilag 1 - Side -32 af 32

336 LS-X-FORM-0001/AMK Punkt nr. 4 - Meddelelse - Letbanen i ring 3 - Medfinansiering af ændret linjeføring ved DTU Bilag 1 - Side -1 af 1 Transportministeriet Region Hovedstaden Lyngby-Taarbæk Kommune Finansiering af alternativ linjeføring ved DTU I principaftalen om letbanen på Ring 3 indgår, at der skal undersøges to muligheder for linjeføringen ved DTU i VVM-redegørelsen. Den alternative linjeføring medtages i VVM-vurderingen på linje med hovedlinjeføringen. Ejerkommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet vil herefter og bl.a. på baggrund af den gennemførte borgerinddragelse træffe endelig beslutning om linjeføringen ved DTU. Med en eventuel ændring af linjeføringen ved DTU følger en merudgift for projektet, som Letbaneselskabet har skønnet til ca. 98 mio. kr. inkl. korrektionsreserve på 30 pct. Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E Med den politiske aftale af 12. juni 2014 om Metro, letbane, nærbane og cykler har transportministeren sikret 50 mio. kr. i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen ved DTU. Samtidigt har Region Hovedstaden oplyst at kunne bidrage med op til 20 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk Kommune med op til 25 mio. kr. til den resterende finansiering af DTU-løsningen. Der er således tilsagn til restfinansieringen op til 95 mio. kr. Det er derfor min vurdering, at grundlaget for at vælge mellem de to DTU-løsninger reelt er til stede, og at de afgivne tilsagn kan indgå i beslutningen om den endelige linjeføring, som skal indgå i anlægsloven. Jeg vil derfor tage initiativ til at selskabets øvrige ejere bliver orienteret herom i forbindelse med Transportministeriets VVM-forhøring af kommunerne og Region Hovedstaden i februar og marts Inden det endelige grundlag for anlægsloven fastlægges, vil Ring 3 Letbane I/S have udarbejdet et revideret anlægsoverslag, som medtager tilkøb samt eventuelle konsekvenser af VVM-høringen, inkl. den valgte DTU-løsning. Jeg ser frem til, at parterne sammen kan træffe den endelige beslutning om linjeføring ved DTU, når VVM-redegørelsen har været i offentlig høring. Med venlig hilsen Anne Grete Holmsgaard Bestyrelsesformand for Ring 3 Letbane I/S 1/1

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Frederikssund kommune Torvet 2 3600 Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Vedr. j.nr. 011278-2012 påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere