Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder"

Transkript

1 Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

2 IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2

3 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver, at alle børsnoterede selskaber i EU fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er godkendt til brug i EU. Forordningen omfatter også alle børsnoterede pengeinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber. Medlemslandene har mulighed for at udvide kravet til også at omfatte andre årsregnskaber, herunder årsregnskaber for ikke-børsnoterede selskaber. I Danmark er det tilladt, men ikke et krav for ikkebørsnoterede selskaber at aflægge koncernregnskab efter IFRS, og på samme måde er det tilladt, men ikke et krav at aflægge moderselskabets separate årsregnskab efter IFRS. Fra og med 2009 vil det dog blive et krav for børsnoterede selskaber at følge IFRS også i moderselskabsregnskabet. Denne publikation er struktureret som en kort og overskuelig beskrivelse af IFRS'erne standard for standard med tilhørende fortolkningsbidrag (IFRIC/SIC'er), der kan læses, inden den enkelte standard læses. Publikationen kan anvendes af både finansielle og ikke finansielle virksomheder, men kan dog ikke erstatte en egentlig gennemgang af de enkelte IFRS'er og IFRIC/SIC'er. Publikationen omfatter de internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er vedtaget af IASB pr. 31. marts 2005, jf. oversigten over standarder og fortolkningsbidrag i bilag C. Nye IFRS'er, IFRIC'er eller andre regler, der er ændret eller udstedt efter 31. marts 2005, er således ikke indarbejdet. Vi har indledningsvis beskrevet vores model til brug ved overgang til IFRS. Modellen indeholder de fokusområder, der typisk påvirker danske børsnoterede virksomheder. Efter Deloittes opfattelse er overgangen til IFRS typisk et omfattende, komplekst og ressourcekrævende projekt. Vi håber, at publikationen kan skabe et overblik over indholdet af de enkelte internationale regnskabsstandarder, og at vi hermed medvirker til at lette overgangen til at bruge IFRS'erne i Danmark. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Maj

4 IAS PLUS website IAS Plus websiten der vedligeholdes af Deloitte Touche Tohmatsu, indeholder omfattende information om IFRS, som er relevant for økonomidirektører, regnskabschefer, controllere, regnskabsmedarbejdere, finansanalytikere, undervisere, studerende, revisorer og andre, der interesserer sig for eller arbejder med IFRS. Læsevejledning De enkelte kapitler i denne publikation beskriver reglerne således som de fremgår i de enkelte standarder. For virksomheder, som skal aflægge årsregnskab efter IFRS for første gang, er udgangspunktet, at reglerne i de gældende standarder som de er beskrevet i de enkelte kapitler skal anvendes med tilbagevirkende kraft. Der er dog en række valgfrie og obligatoriske undtagelser til anvendelse af standarderne med tilbagevirkende kraft. For virksomheder, som skal aflægge årsregnskab efter IFRS for første gang, kan kapitlerne om de enkelte standarder derfor ikke læses uden sammenhæng til kapitlet om IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. 4

5 Indholdsfortegnelse Side Overgang til de internationale regnskabsstandarder IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IFRS 4 Forsikringskontrakter IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter IFRS 6 Efterforskning og vurdering af råstofforekomster IAS 1 Præsentation af årsregnskaber IAS 2 Varebeholdninger IAS 7 Pengestrømsopgørelse IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl IAS 10 Begivenheder efter balancedagen IAS 11 Entreprisekontrakter IAS 12 Indkomstskatter IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IAS 16 Materielle anlægsaktiver IAS 17 Leasing IAS 18 Indtægtsførsel IAS 19 Personaleydelser IAS 20 Offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte IAS 21 Valutaomregning IAS 23 Låneomkostninger IAS 24 Oplysning om nærtstående parter IAS 26 Regnskabsmæssig behandling og præsentation af fratrædelsesordninger IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier IAS 30 Oplysning i pengeinstitutters og lignende finansielle institutioners årsregnskaber IAS 31 Kapitalandele i joint ventures IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation IAS 33 Indtjening pr. aktie IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber IAS 36 Værdiforringelse af aktiver IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver IAS 38 Immaterielle aktiver IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling IAS 40 Investeringsejendomme IAS 41 Landbrug Bilag A Hovedforskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering Bilag B Overgang til de internationale regnskabsstandarder supplement Bilag C Oversigt over standarder og fortolkningsbidrag Bilag D IFRS-bekendtgørelse bestemmelser i årsregnskabsloven, som fortsat skal følges Bilag E Deloitte IFRS-værktøjskasse Kompetencer Vores kontorer Vores specialafdelinger

6 IFRS 6

7 IFRS?? Overgang til de internationale regnskabsstandarder I Danmark har der igennem en årrække været øget fokus på regnskabsudvikling hen imod de internationale regnskabsstandarder IFRS som udstedes af International Accounting Standards Board (IASB). Årsregnskabsloven (ÅRL), der trådte i kraft for regnskabsår, som begyndte den 1. januar 2002 eller senere, var så vidt muligt tilpasset de internationale regnskabsstandarder, som eksisterede på tidspunktet for lovens udarbejdelse, og de danske regnskabsvejledninger, som er udstedt af FSR er også baseret på de tilsvarende standarder. Årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og IFRS Med EU's beslutning den 5. juni 2002 om, at alle børsnoterede selskaber i EU fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter IFRS (IAS-forordningen), er fokus på de internationale regnskabsstandarder øget markant. Dette betyder også, at ÅRL og de danske regnskabsvejledninger ikke længere skal følges for så vidt angår børsnoterede selskabers koncernregnskab fra og med 2005, se dog nedenfor om IFRS-bekendtgørelsen. Siden vedtagelsen af den nye ÅRL har IFRS ændret sig på en række punkter, idet der er udstedt både reviderede og helt nye standarder. Hvor ÅRL og danske regnskabsvejledninger i 2001 i det væsentligste var på linje med IFRS, er der derfor ved udgivelsen af denne publikation en række forskelle. Vi har i de enkelte afsnit i denne publikation omtalt de væsentligste af disse forskelle. Bilag A indeholder desuden en samlet oversigt over hovedforskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering, som kan anvendes som en tjekliste til at få et hurtigt og overordnet overblik over betydningen af overgangen til IFRS. Efter vores vurdering har følgende forhold størst betydning ved overgangen til IFRS: IFRS 1 opstiller detaljerede overgangsregler ved førstegangsanvendelse af IFRS. Alle IFRS'er skal som udgangspunkt anvendes i den version, der gælder pr. balancedagen, og anvendt regnskabspraksis ændres med tilbagevirkende kraft bortset fra visse specifikke undtagelser. IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieoptioner) måles til dagsværdi og indregnes i resultatopgørelsen over en eventuel optjeningsperiode. IFRS 3 medfører i højere grad særskilt indregning af immaterielle aktiver og eventualforpligtelser. Desuden må goodwill ikke længere afskrives, men skal i stedet årligt testes for værdiforringelse. IAS 38 giver yderligere vejledning til og stiller krav om indregning af udviklingsprojekter og alle erhvervede immaterielle aktiver, og den erstatter afskrivningskravet for immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid med et krav om årlig nedskrivningstest. I IAS 36 findes der yderligere vejledning om nedskrivningstest ved værdiforringelse af aktiver (inkl. goodwill), som kan betyde visse forskelle vedrørende indregningstidspunktet og størrelsen af nedskrivningsbeløbet. IFRS 5 fastsætter krav til præsentation af ophørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg. Disse aktiver må ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel lavere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger IAS 39 om finansielle aktiver og forpligtelser er kompleks og stiller strengere krav bl.a. til sikring, men indeholder samtidig også betydelig mere vejledning På samme måde er IAS 19 om pensionsforpligtelser mere uddybende og krævende, særligt vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger, men også vedrørende jubilæumsog fratrædelsesgodtgørelser Ifølge IAS 27 er det ikke længere tilladt at anvende equitymetoden i modervirksomhedens separate årsregnskab for kapitalandele i datter- og associerede virksomheder. Disse skal enten måles til kostpris eller dagsværdi ifølge IAS 39. Der findes yderligere vejledning og fortolkningsbidrag i IFRS'erne i forhold til dansk regnskabsregulering. Herunder er samspillet mellem IFRS'erne særdeles vigtigt. Der stilles yderligere oplysningskrav efter IFRS, fx om virksomhedssammenslutninger, værdiforringelse af aktiver og nedskrivninger, immaterielle aktiver, indtjening pr. aktie, op- 7

8 IFRS?? hørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg, finansielle instrumenter, aktiebaseret vederlæggelse, pensioner, nærtstående parter og segmenter. Implementering af IASforordningen i Danmark IAS-forordningen omfatter virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked ( børsnoterede virksomheder ), jf. ÅRL klasse D. Børsnoterede virksomheder omfatter alle former for virksomheder med begrænset ansvar (A/S, ApS, Amba m.v.), hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter ÅRL. Dette indebærer, at virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads og Xtra Market bliver omfattet af ÅRL klasse D og dermed af begrebet børsnoteret virksomhed med virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere. Virksomheder, der alene har gældsinstrumenter noteret, skal dog først anvende IFRS i koncernregnskabet fra IAS-forordningen omfatter alene koncernregnskabet. Det er fortsat EU's regnskabsdirektiver og dermed ÅRL's bestemmelser og definitioner, som finder anvendelse, når det skal afgøres, om en virksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab. I Danmark er ÅRL 109 og 114 relevante ved denne vurdering. Bestemmelserne i IFRS finder anvendelse, når det skal fastlægges, hvilke virksomheder der er omfattet af konsolideringen. I moderselskabets separate årsregnskab bliver det i en overgangsperiode frivilligt at anvende IFRS. Dette betyder bl.a., at børsnoterede virksomheder, der ikke har kapitalandele i dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder koncernregnskab, ikke har pligt til at aflægge årsregnskab efter IFRS før i Virksomheder, der ikke følger IFRS i moderselskabets separate årsregnskab, skal frem til 2009 fortsat aflægge årsrapport efter ÅRL og hvis noteringen er på Københavns Fondsbørs danske regnskabsvejledninger. Implementering af IAS-forordningen i relation til virksomheder, der er omfattet af ÅRL, kan illustreres således: IAS-forordningen Ikke-finansielle virksomheder Kapitalandele noteret på fondsbørs eller andet reguleret marked? Ja Nej Gældsinstrumenter noteret på fondsbørs eller andet reguleret marked? Ja Nej Omfattet af kravet i ÅRL 3 om aflæggelse af årsrapport, herunder statsligt A/S? Visse statslige A/S er forventes at skulle følge IAS/IFRS iht. særskilte bestemmelser Ja Koncernregnskabet IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. (IAS-forordningen) IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. (IAS-forordningen) IAS/IFRS kan anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere (ÅRL 137)* IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. Friviligt indtil da (ÅRL 137) Modervirksomhedens regnskab IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. Friviligt indtil da (ÅRL 137) IAS/IFRS kan anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere (ÅRL 137)* * Erhvervs- & Selskabsstyrelsen udsendte i januar 2005 en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, som tillader, at også årsrapporter for regnskabsår der starter tidligere end 1. januar 2005, kan aflægges efter IFRS. 8

9 IFRS?? Implementering af IAS-forordningen for finansielle virksomheder kan illustreres således: IAS-forordningen finansielle virksomheder Koncernregnskab Selskabsregnskab Virksomheder, hvis kapitalandele eller gældsinstrumenter er noteret på en fondsbørs eller et andet regueret marked Krav fra Krav i IASforordningen. IFRS forenelige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. Unoterede virksomheder IFRS forenelige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. IFRS forenenlige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. * I henhold til de IFRS forenelige regler udstedt af Finanstilsynet er det tilladt at behandle investeringer i dattervirksomheder efter den indre værdis metode i moderselskabets separate årsregnskab. Disse skal efter IFRS enten måles til kostpris eller dagsværdi ifølge IAS 39. 9

10 IFRS?? IFRS-bekendtgørelsen Danske virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, er fortsat omfattet af ÅRL. Loven finder anvendelse med de fornødne tilpasninger og konsekvensen heraf er, at virksomhederne fortsat skal overholde en række ordens- og oplysningskrav i ÅRL. Herunder stilles der fortsat krav om, at årsrapporten for børsnoterede selskaber og andre store selskaber indeholder en ledelsespåtegning, revisionspåtegning og ledelsesberetning. Bekendtgørelsen bestemmer, at ÅRL's bindingsregler fortsat gælder for opreguleringer og opskrivninger i moderselskabets regnskab, selvom de foretages efter bestemmelserne i IFRS. IFRS-bekendtgørelsen opremser de bestemmelser i ÅRL, som erstattes af bestemmelserne i IFRS. De bestemmelser i ÅRL, der ikke er nævnt i opremsningen, finder fortsat anvendelse med de fornødne tilpasninger. Dette betyder, at de i bilag D anførte bestemmelser i ÅRL fortsat gælder for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS. Hvilke regler gælder? Børsnoterede, ikkefinansielle virksomheders koncernregnskab Fra 2005 IFRS jf. IAS-forordning Udvalgte dele af ÅRL jf. IFRS-bekendtgørelsen Børsnoterede, ikkefinansielle virksomheders selskabsregnskab Indtil 2009 ÅRL & DK RV Frivillig IFRS mulig Efter 2009 IFRS jf. ÅRL 137 Udvalgte dele af ÅRL jf. IFRS-bekendtgørelsen Øvrige, ikke-finansielle virksomheder Fra 2005 ÅRL eller IFRS Hvis IFRS, da også udvalgte dele af ÅRL jf. IFRSbekendtgørelsen Overordnede konsekvenser af at implementere IFRS Ved at implementere IFRS som regnskabsmæssig begrebsramme for aflæggelse af årsregnskaber kan danske virksomheder forvente flere og hyppigere ændringer til gældende regnskabsregulering. IASB's arbejdsprogram er interessant, men omfattende, og vil derfor hen over de kommende år betyde en lang række både store og små ændringer, der vil have væsentlig betydning for virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, eller som skal overgå til IFRS. Vi kan her især fremhæve projekterne vedrørende rapportering af totalindkomst og indregning af indtægter. Disse projekter kan medføre fundamentale ændringer i den gængse opfattelse af, hvordan og hvornår indtægter og øvrige poster skal indregnes og præsenteres. Deloitte anbefaler, at virksomhederne følger med i de diskussioner og udmeldinger, som foregår i IASB, og kommenterer på de udkast til nye standarder og fortolkningsbidrag, som IASB sender i offentlig høring. Det er vores erfaring, at overgangen til IFRS er en omfattende, kompleks og ressourcekrævende proces, som kræver virksomhedens fulde opmærksomhed. Det er desuden vores erfaring, at overgangen til IFRS ikke blot er en ændring i regnskabspraksis, men også har en række yderligere konsekvenser, der har indvirkning på hele virksomheden. 10

11 IFRS?? Både i Danmark og internationalt arbejder Deloitte med følgende model for overgang til IFRS. Modellen beskriver de fokusområder, der typisk påvirkes, når et børsnoteret selskab skal overgå til IFRS. Indholdet af de enkelte elementer er nærmere beskrevet i bilag B, som vi henviser til: Undervisning Skatteplanlægning IFRSstrategi Fusioner og virksomhedskøb IT systemer Finansiel kommunikation Risikostyring/ finansielle instrumenter EU 2005 HR/ledelsens aflønning Budgettering/ intern rappotering Juridiske kontraktforhold Debt Covenants Høj grad af involvering af ledelsen, herunder overordnet styring og målsætning, samt bestyrelsens bevågenhed, er nødvendig Tildeling af tilstrækkelige ressourcer og prioritering af andre opgaver er nødvendig Medarbejderne skal involveres tidligt i processen samt motiveres og understøttes løbende Adgang til de rigtige kompetencer og informationer (særligt på spidskompetenceområder, såsom finansielle instrumenter, aktieløn, virksomhedssammenslutninger, nedskrivningstest, leasing og pensioner) er af stor betydning De enkelte opgaver skal planlægges grundigt og skræddersys til den enkelte virksomhed Procesorienteret projektstyring er nødvendig for at finde de rigtige løsninger for den enkelte virksomhed Et godt forhåndskendskab til og erfaring med IFRS er påkrævet Uddelegering og spredning af opgaver på flere personer er en klar fordel Forandringsvillighed er nødvendig Der bør afsættes god tid til at skabe de rigtige løsninger af høj kvalitet, særligt i relation til komplekse problemstillinger Gode registreringssystemer og -procedurer er nødvendige for at indsamle yderligere oplysninger Regnskabsrappotering Modellen viser, at overgang til IFRS ikke kun er en regnskabsmæssig øvelse, men at overgangen påvirker mange funktioner i virksomheden. Det er vigtigt, at opgaverne i forbindelse med overgangen til IFRS, gøres operationelle, og herunder at de funktioner i virksomheden, som påvirkes af overgangen inddrages i projektet (fx HR, investor relations, IT mv.). Dette forudsætter en vis praktisk erfaring med arbejdet ved overgang til IFRS, således at implementeringsprocessen skræddersys til den enkelte virksomhed og planlægges hensigtsmæssigt. Nogle af de kritiske succesfaktorer, vi har identificeret, kan sammenfattes på følgende måde: 11

12 IFRS?? Forståelige rapporteringsskemaer er en vigtig del af kommunikationen med datterselskaber ved overgang til IFRS Der bør løbende foretages evaluering af og opfølgning på implementeringen i datterselskaber Uddannelse af medarbejdere i anvendelse og fortolkning af IFRS, både forud for implementeringsprojektet og løbende for at holde organisationen ajour med udviklingen i IFRS er nødvendig. En succesfuld IFRS-strategi og -implementering ender ikke ved overgangen i 2005, men er en kontinuerlig proces med opdatering af IFRS-viden og -kompetencer i relation til nye problemstillinger, nye standarder, nye fortolkningsbidrag og nye løsninger. Vores erfaring med kunder i og uden for Danmark viser, at en succesfuld IFRS-strategi og -implementering er en proces, der ofte består af følgende elementer: Fase 1 Konsekvensanalyse Fase 2 Strategi og identifikation af operationelle løsninger Fase 3 Implementering Implementering Indledende konsekvensanalyse Detaljeret konsekvensanalyse Strategi for implementering Identifikation af løsninger Plan for implementering Post-implementering vedligeholdelse af IFRS kendskab Projektstyring Træning IFRS teknisk support Vores kompetencer Vi er teknisk IFRS Center for Europa Vi deltager i Deloittes internationale regnskabsgruppe (GILT), og sammen med vores kontorer i Paris og London fungerer vi som tekniske IFRS-centre for Europa. Deloitte i Danmark har medvirket ved gennemgang og udarbejdelse af en række internationale publikationer og e-learningmoduler fra Deloitte. Publikationerne er særligt relevante for virksomheder, som allerede anvender IFRS eller som overvejer og planlægger at overgå til IFRS. Som teknisk center deltager vi desuden aktivt i udviklingen af nye internationale regnskabsstandarder, besvarer tekniske forespørgsler vedrørende IFRS, og afholder international undervisning om IFRS. Deloitte er revisor for en række børsnoterede virksomheder, der allerede i dag frivilligt følger IFRS. Vi har desuden rådgivet flere ikke-børsnoterede selskaber om deres overgang til IFRS, og rådgiver løbende vores kunder om implementering af IFRS. Vi har dermed opbygget en kompetence og bred praktisk erfaring inden for implementering og anvendelse af de internationale regnskabsstandarder, som brugere af IFRS kan drage fordel af. 12

13 IFRS?? Vi kan ved overgangen til IFRS bl.a. tilbyde følgende værdiskabende kompetencer og praktiske løsninger i alle implementeringens faser: Hvordan Deloitte kan hjælpe? Fase 1 Konsekvensanalyse Deltagelse i styregruppe Assistance med overordnet og detaljerede regnskabsmæssige analyser og procedureanalyse Assistance med vurdering af finansiel virkning Identifikation af sandsynlige påvirkede forretningsområder Fase 2 Strategi og identifikation af operationelle løsninger Analyse af IFRS-parathed Identifikation af relevante valgmuligheder under IFRS Design af implementeringsproces Udvikling af koncept for sikring af valutarisiko Aktieløn (skat, capital markets og IFRSeksperter) Indvirkning på ledelsens information og nøgletal Fase 3 Implementering Implementering af enkelte standarder Assistance med operationalisering af regnskabsmanualer inkl. eksempler Udvikling af IAS 39 standarddokumentation Udvikling af impairment modeller Template IFRSregnskaber IT-systemer Struktur for køb og salg af virksomheder Assistance med udarbejdelse af projektplan Gennemgang af kvalitetssikring Benchmark og sundhedstjek Temperaturmåling af eksisterende IFRSprojekter Assistance med gennemførelse af identificerede ændringer i fase 1 og 2 Projektstyring Workshops for kunder og ikke-kunder Ledelse briefing IFRS orienteringskursus Gratis elektronisk undervisning for enkelte standarder Web-baseret e-room, herunder assistance med opbygning af Q&A log Træning Adgang til tekniske ressourcer, inkl. Forretningseksperter, som forstår IFRS Tekniske opdateringer Adgang til tekniske og industri eksperter IFRS regnskabserklæringer IFRS teknisk support Vi kan desuden yde rådgivning og sparring til virksomheder som allerede aflægger regnskab efter IFRS fx i form af løbende orientering om indholdet i nye IFRS og fortolkningsbidrag eller ændringer til eksisterende IFRS, undervisning af virksomhedernes medarbejdere, besvarelse af tekniske spørgsmål vedrørende fortolkning af IFRS mv. Ovenstående figur beskriver nogle af de ydelser vi kan levere if. m. implementering af IFRS i virksomheder, hvor Deloitte ikke afgiver revisionspåtegning. For virksomheder, hvor Deloitte afgiver revisionspåtegning, kan visse af de ydelser, som er omtalt i ovenstående figur, ikke leveres af Deloitte, da levering af disse ydelser ville udgøre en trussel mod vores uafhængighed. Vi indgår i disse tilfælde i en tæt dialog med ledelsen med henblik på identifikation af, hvilke af ovenstående ydelser Deloitte kan levere, og hvilke ydelser virksomheden selv må levere. 13

14 IFRS 1 IFRS 1 Omhandler Tilhørende SIC/IFRIC Dansk regnskabsvejledning Anvendelse af IFRS for første gang. Ingen. Der findes ikke en tilsvarende dansk regnskabsvejledning. 14

15 IFRS011 IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 1 fastsætter overgangsbestemmelserne, når der første gang skal udarbejdes regnskab efter IFRS. Standarden indeholder en hovedregel, hvortil der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser. Den metode, der benyttes ifølge IFRS 1, kaldes IFRS-åbningsbalancemetoden. Hovedindholdet af IFRS 1 og åbningsbalancemetoden kan sammenfattes i følgende 10 punkter: 1. I det første IFRS-årsregnskab skal virksomheden følge de IFRS'er, der er gældende pr. rapporteringsdatoen (balancedagen), og som hovedregel anvende dem med tilbagevirkende kraft under iagttagelse af frivillige og obligatoriske undtagelser i IFRS 1.Virksomheder, der overgår til IFRS for kalenderårsregnskabet 2005, skal fx overholde alle de standarder, der er gældende pr. 31. december Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen (datoen for overgang til IFRS). Denne dato er begyndelsen af det tidligste regnskabsår, for hvilket der udarbejdes et fuldt sæt sammenligningstal efter IFRS. For eksisterende børsnoterede virksomheder i EU med kalenderårsregnskab er åbningsbalancedatoen 1. januar 2004, hvis der angives et års sammenligningstal. 3. Virksomheden skal indregne alle aktiver og forpligtelser efter bestemmelserne i IFRS og ophøre med at indregne aktiver eller forpligtelser, som ikke opfylder kriterierne i IFRS. 4. Aktiver og forpligtelser, som indregnes i IFRS-åbningsbalancen, skal måles efter IFRS, herunder IFRS Alle regnskabsmæssige skøn skal fastsættes efter den vejledning, der gives i IFRS. 6. Effekten af ændringer i regnskabspraksis skal indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Dette gælder dog ikke reklassifikationer mellem goodwill og immaterielle aktiver. 7. Alle bestemmelser om præsentation og oplysning efter IFRS skal overholdes, herunder nødvendige reklassifikationer for at opfylde IFRS-kravene. 8. Sammenligningstal (fx 2004 for virksomheder med kalenderårsregnskab) skal være i overensstemmelse med IFRS. IASB kræver alene et års sammenligningstal i overensstemmelse med IFRS. IFRS 1 indeholder dog visse undtagelser ved overgang i 2005, fx for poster som behandles efter IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 9. Forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS af a) egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. afslutningen af den sidste periode, der aflægges efter tidligere regnskabspraksis, og b) resultatet for det sidste regnskabsår efter tidligere regnskabspraksis. Derudover kræves de yderligere oplysninger, som er væsentlige for forståelsen af overgangen til IFRS. 10. Der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser fra hovedreglen i IFRS 1 om at implementere bestemmelserne med tilbagevirkende kraft. Undtagelserne vedrører områder, hvor det i praksis har vist sig vanskeligt at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft. Dette gælder fx virksomhedssammenslutninger og pensionsforpligtelser. IFRS-åbningsbalancen skal ikke offentliggøres som en del af det første IFRS-årsregnskab, men skal bruges som grundlag for at udarbejde årsregnskabet. 15

16 IFRS 1 Hovedreglen Ifølge hovedreglen i IFRS 1 skal virksomheder, der anvender IFRS for første gang, benytte den version af IFRS, der gælder pr. rapporteringsdatoen, med tilbagevirkende kraft ved udarbejdelse af såvel IFRS-åbningsbalancen (som er primo sammenligningsperioden, fx 1. januar 2004), sammenligningsperioden (fx 2004) som indeværende regnskabsperiode (fx 2005). Dvs. at det første IFRS-årsregnskab vil blive aflagt, som om virksomheden altid havde aflagt sit årsregnskab efter IFRS (dog med visse undtagelser, se nedenfor). Virksomheder, der overgår til IFRS før 1. januar , behøver ikke at anvende IAS 32, IAS 39 og IFRS 4 for de sammenligningstal, der angives i det første IFRS-årsregnskab. Hvis virksomhederne vælger at implementere IFRS 6, Efterforskning og vurdering af råstofforekomster før 1. januar 2006 behøver de ikke at anvende IFRS 6 for sammenligningstallene. Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af disse undtagelser, er datoen for virksomhedens overgang til IFRS, for så vidt angår IAS 32, IAS 39, IFRS 4 og IFRS 6, begyndelsen af den indeværende regnskabsperiode (fx 1. januar 2005). IFRS-åbningsbalancemetoden kan illustreres således for virksomheder, der aflægger det første årsregnskab efter IFRS i 2005: tid Åbningsbalancedatoen Rapporteringsdatoen Rapportering i henhold til dansk regnskabsregulering Første IFRS rapportering med IFRS sammenligningstal for 2004 Anvendelse af standarderne, som er gældende pr. rapporteringsdatoen, betyder, at overgangsreglerne i de individuelle standarder ikke gælder for førstegangsaflæggere. Der er som hovedregel krav om, at en førstegangsaflægger i åbningsbalancen indregner alle aktiver og forpligtelser, hvor dette kræves af IFRS ikke indregner poster som aktiver og forpligtelser, hvis IFRS ikke tillader dette reklassificerer poster som aktiver, forpligtelser eller egenkapital efter IFRS anvender IFRS ved måling af alle indregnede aktiver og forpligtelser. En konsekvens af overgangen til IFRS vil ofte være, at virksomheden skal ændre anvendt regnskabspraksis for indregning og måling. Effekten heraf føres som udgangspunkt direkte på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Der gælder dog enkelte undtagelser hertil, fx hvor ændringen er en reklassifikation af immaterielle aktiver, som tidligere var indeholdt i goodwill. Valgfrie undtagelser På en række områder vil anvendelsen af IFRS med tilbagevirkende kraft kræve betydelige ressourcer og i visse tilfælde være umulig. IFRS 1 giver derfor 11 valgfrie undtagelser fra hovedreglen om anvendelse med tilbagevirkende kraft. Da undtagelserne er valgfrie, kan virksomhederne vælge at ændre regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft på disse områder, forudsat at effekten heraf kan opgøres pålideligt. 1 Dvs. det første IFRS-regnskabsår begynder før 1. januar

17 IFRS011 Der er valgfrie undtagelser på følgende områder: U1. Virksomhedssammenslutninger U2. Måling af anlægsaktiver 2 til dagsværdi eller omvurderet værdi U3. Ydelsesbaserede pensionsordninger U4. Akkumulerede valutakursdifferencer på egenkapitalen U5. Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter U6. Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures U7. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter U8. Aktiebaseret vederlæggelse U9. Forsikringskontrakter U10. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser U11. Leasingkontrakter. En virksomhed, der vælger at gøre brug af en eller flere af disse undtagelser, behøver ikke at anvende alle undtagelserne. Omvendt kan de ovenfor anførte undtagelser ikke anvendes analogt på andre områder. En førstegangsaflægger kan vælge at behandle en virksomhedssammenslutning, der er foretaget før åbningsbalancedatoen, med tilbagevirkende kraft efter IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger eller efter de mere lempelige regler i Appendiks B til IFRS 1. U1. Virksomhedssammenslutninger Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 3 pr. en dato, der ligger forud for åbningsbalancedatoen, skal alle virksomhedssammenslutninger efter denne dato behandles efter IFRS 3. Virksomhedssammenslutninger, der er foretaget før ovenstående dato, behandles efter IFRS 1, Appendiks B, hvis vigtigste bestemmelser er som følger: Klassifikationen af tidligere virksomhedssammenslutninger (overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden) bibeholdes Der skal ikke foretages ny måling af oprindelige, fordelte dagsværdier, der er fastsat på tidspunktet for virksomhedssammenslutningen (overtagelsesdatoen) Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er indregnet efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke tilrettes bortset fra de tilfælde som er beskrevet nedenfor. Aktiver og forpligtelser, der eksisterer på åbningsbalancedatoen, og som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, skal indregnes og måles i åbningsbalancen efter IFRS. Eventuelle reguleringer som følge heraf føres som hovedregel direkte på egenkapitalen. I følgende tre tilfælde indregnes reguleringen dog i goodwill: Indregning af immaterielle aktiver, der er erhvervet i en virksomhedssammenslutning, og som ikke var særskilt indregnet efter tidligere regnskabspraksis (dvs. at de reelt var indregnet i goodwill pr. overtagelsesdatoen) Ophør af indregning af immaterielle aktiver, der er erhvervet i en virksomhedssammenslutning, og som ikke opfylder kriterierne for indregning efter IAS 38, Immaterielle aktiver pr. overtagelsesdatoen Eventuelle reguleringer til købsvederlaget for den erhvervede virksomhed. Fra og med åbningsbalancedatoen (eller en tidligere dato, hvorfra virksomhedssammenslutninger vælges omarbejdet efter IFRS 3) afskrives der ikke længere på goodwill. IFRS 1 kræver derfor, at der jf. IAS 36, Værdiforringelse af aktiver foretages en værdiforringelsestest pr. åbningsbalancedatoen, uanset om der foreligger indikationer af, at goodwillens værdi er forringet. Hvis denne test viser, at dette er tilfældet, skal nedskrivningen trækkes fra egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. 2 Efter IAS 1, Præsentation af årsregnskaber præsenteres aktiver som langfristede aktiver (non-current) og kortfristede aktiver (current). I denne publikation anvendes de gængse danske begreber anlægsaktiver og omsætningsaktiver som synonym for hhv. langfristede og kortfristede aktiver, selvom der er nuanceforskelle i definitionerne. 17

18 IFRS 01 1 Goodwill, der er afskrevet over egenkapitalen efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke indregnes som et aktiv i IFRS-åbningsbalancen og skal heller ikke medtages i opgørelsen af gevinst eller tab, når den pågældende dattervirksomhed eller aktivitet efterfølgende afhændes eller nedskrives. Hvis en dattervirksomhed tidligere har været holdt ude fra koncernregnskabet, kræver IFRS 1, at en førstegangsaflægger tilpasser de regnskabsmæssige værdier af dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser til de beløb, som anvendelse af IFRS ville have medført i en særskilt balance for dattervirksomheden, og at goodwill beregnes for denne virksomhed pr. åbningsbalancedatoen til IFRS. Værdien af goodwill beregnes som forskellen mellem (i) modervirksomhedens andel af dattervirksomhedens egenkapital opgjort efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen og (ii) modervirksomhedens kostpris for investeringen i dattervirksomheden pr. overtagelsesdatoen. U2. Måling af anlægsaktiver til dagsværdi eller omvurderet værdi En førstegangsaflægger kan vælge at måle anlægsaktiver til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen. Dagsværdien anses herefter som tilpasset kostpris pr. denne dato i stedet for den oprindelige kostpris. Hvis virksomheden vælger at benytte denne undtagelse, er der ikke som normalt krav om, at metoden skal anvendes konsekvent for alle anlægsaktiver i samme kategori. Hvis virksomheden efter tidligere regnskabspraksis har opskrevet en eller flere kategorier af anlægsaktiver, kan virksomheden vælge at anvende disse værdier som tilpasset kostpris pr. datoen for opskrivningen med efterfølgende afskrivning efter IFRS. Dette gælder dog kun, hvis den opskrevne værdi stort set svarer til dagsværdien pr. opskrivningsdatoen eller afspejler den afskrevne kostpris efter IFRS, justeret for prisindeksændringer. Hvis en virksomhed i forbindelse med en tidligere begivenhed (fx en privatisering eller en børsintroduktion) har målt aktiver og forpligtelser til dagsværdi, kan virksomheden anvende disse værdier som tilpasset kostpris pr. den dato, målingen blev foretaget med efterfølgende afskrivning efter IFRS. En førstegangsaflægger kan også benytte bestemmelserne om tilpasset kostpris i relation til investeringsejendomme, hvis virksomheden vælger at benytte kostprismodellen i IAS 40, og for immaterielle aktiver, forudsat at dagsværdien fastsættes med henvisning til et aktivt marked som beskrevet i IAS 38. U3. Ydelsesbaserede pensionsordninger IFRS 1 kræver, at virksomheden identificerer alle ydelsesbaserede ordninger og sammenholder tidligere regnskabspraksis med bestemmelserne i IAS 19, Personaleydelser. Alle ændringer til anvendt regnskabspraksis skal foretages med tilbagevirkende kraft dog med en valgfri undtagelse for aktuarmæssige gevinster og tab. Den akkumulerede effekt af eventuelle ændringer føres over egenkapitalen i åbningsbalancen. Benyttes den valgfrie undtagelse, beregnes en nettopensionsforpligtelse som nutidsværdien af pensionsforpligtelsen minus dagsværdien af eventuelle relaterede pensionsaktiver uden hensyntagen til korridormetoden (se nærmere om korridormetoden i afsnittet om IAS 19). Den valgfrie undtagelse betyder, at virksomheder kan vælge at nulstille en eventuel opgjort korridor efter tidligere regnskabspraksis og indregne effekten heraf direkte på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Hvis virksomheden vælger at benytte denne undtagelse, skal den anvendes for alle ydelsesbaserede ordninger i hele koncernen. Selvom undtagelsen anvendes i forbindelse med overgangen til IFRS, er virksomheden ikke afskåret fra fremover at anvende korridormetoden efter IAS 19. U4. Akkumulerede valutakursdifferencer på egenkapitalen Når udenlandske aktiviteter omregnes efter IAS 21, Valutaomregning, indregnes de heraf afledte valutakursdifferencer direkte på egenkapitalen som en særskilt post. Ifølge IFRS 1 kan en førstegangsaflægger vælge ikke at beregne disse valutakursdifferencer med tilbagevirkende kraft og derved nulstille tidligere indregnede valutakursdifferencer pr. åbningsbalancedatoen. Hvis virksomheden vælger at følge denne undtagelse, er det alene valutakursdifferencer, der er opstået efter åbningsbalancedatoen, som skal medregnes efterfølgende ved opgørelsen af den gevinst eller det tab, der realiseres ved et efterfølgende salg af udenlandske aktiviteter. 18

19 IFRS011 Ifølge IAS 32 skal sammensatte finansielle instrumenter opdeles i et forpligtelseselement og et egenkapitalelement. Hvis forpligtelseselementet ikke længere er udestående på åbningsbalancedatoen, er det ifølge den valgfrie undtagelse ikke nødvendigt at opdele det indregnede beløb i to separate elementer under egenkapitalen. Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS på et senere tidspunkt end modervirksomheden, kan dattervirksomheden i sin egen IFRS-åbningsbalance vælge fortsat at benytte de regnskabsmæssige værdier (før konsolideringsmæssige reguleringer), som benyttes ved modervirksomhedens konsolidering af dattervirksomheden efter IFRS. Alternativt kan dattervirksomheden vælge selv at anvende IFRS 1 ved overgang til IFRS. U5. Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter U6. Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS før modervirksomheden, skal modervirksomheden i sit koncernregnskab måle dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser på grundlag af de samme regnskabsmæssige værdier som i dattervirksomhedens separate IFRS-årsregnskab. Dette gælder uden undtagelser. Ovenstående gælder også for en associeret virksomhed eller et joint venture. Ifølge IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling har en virksomhed mulighed for at klassificere og måle ethvert finansielt aktiv og/eller enhver finansiel forpligtelse til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet eller for finansielle aktivers vedkommende som finansielle aktiver disponible for salg. 3 Denne klassifikation skal foretages ved første indregning. Til trods for dette krav tillader IFRS 1, at en førstegangsaflægger foretager dette valg pr. åbningsbalancedatoen. Hvis en virksomhed gør brug af denne undtagelse, skal den oplyse det beløb, som de særligt klassificerede finansielle instrumenter udgør pr. åbningsbalancedatoen. En førstegangsaflægger kan vælge ikke at anvende IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse med tilbagevirkende kraft for egenkapitalinstrumenter (egenkapitalordninger), der er tildelt 7. november 2002 eller tidligere. En førstegangsaflægger kan også vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for egenkapitalordninger, der er tildelt efter 7. november 2002, hvis de er optjent før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar 2005 (fast dato også ved skævt regnskabsår). En virksomhed kan dog vælge at gøre brug af IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for egenkapitalordninger, hvis virksomheden tidligere har offentliggjort dagsværdien af disse ordninger, og sammenligningstallene skal tilpasses. U7. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter U8. Aktiebaseret vederlæggelse Hvis virksomheden ændrer på vilkårene eller betingelserne for tildelte egenkapitalordninger, som ikke er omfattet af IFRS 2, er der ikke krav om, at virksomheden anvender de særlige regler i IFRS 2 vedrørende ændringer. Dette gælder, forudsat at ændringen finder sted før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar Hvis ændringen betyder, at optjeningsdatoen udskydes til efter 1. januar 2005, skal IFRS 2 anvendes for hele ordningen. Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af undtagelsen, skal der dog gives oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at forstå arten og omfanget af de egenkapitalordninger, som har eksisteret i løbet af regnskabsperioden og sammenligningsperioderne. Ud over undtagelsen for egenkapitalordninger kan en virksomhed vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for gældsordninger (kontante ordninger), som er udnyttet før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar Gældsordninger er omfattet af IFRS 2, hvis forpligtelsen er udestående pr. 1. januar For disse ordninger skal IFRS 2 anvendes med tilbagevirkende kraft fra 7. november 2002, og sammenligningstallene skal tilpasses. I modsætning til hovedreglen i IFRS 1 kan en førstegangsaflægger, der udsteder forsikringskontrakter (typisk et forsikringsselskab), vælge at benytte overgangsreglerne i IFRS 4, Forsikringskontrakter. U9. Forsikringskontrakter Disse overgangsregler kræver, at forsikringstager anvender IFRS 4 fremadrettet for regn- 3 Der foreligger i øjeblikket et høringsudkast til ændring af IAS 39's mulighed for at anvende dagsværdi ( The Fair Value Option ). Høringsudkastet foreslår begrænsninger i mulighederne herfor. Efter den foreslåede ændring vil den valgfrie undtagelse stadig være relevant om end i et mere begrænset antal tilfælde. 19

20 IFRS 01 1 skabsperioder, der begynder 1. januar 2005 eller senere, med mulighed for tidligere anvendelse. Dette betyder, at førstegangsaflæggere i 2005 ikke behøver at anvende reglerne i IFRS 4 på sammenligningstallene for IFRS 4 indskrænker desuden muligheden for at ændre regnskabspraksis for forsikringskontrakter. U10. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser Anvendelse af IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings-, genopbygnings- eller lignende forpligtelser med tilbagevirkende kraft medfører, at en førstegangsaflægger skal lave en historisk fortegnelse over alle de reguleringer, der skulle have været foretaget tidligere som følge af ændringer i forventet betalingstidspunkt eller i nutidsværdien af reetableringsforpligtelsen. Dette er ofte ikke muligt. Virksomheden kan derfor pr. åbningsbalancedatoen vælge at a. måle forpligtelsen pr. åbningsbalancedatoen efter IAS 37, b. tilbagediskontere forpligtelsen til det tidspunkt, hvor forpligtelsen først opstod, og korrigere kostprisen for aktivet med dette beløb, og c. beregne de akkumulerede afskrivninger for denne kostpris pr. åbningsbalancedatoen på grundlag af det seneste skøn over aktivets brugstid og efter den afskrivningsmetode, som virksomheden anvender under IFRS. Effekten af ændringer i forhold til tidligere regnskabspraksis indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. U11. Leasingkontrakter Ifølge IFRIC 4, Identifikation af afledte leasingkontrakter skal alle ordninger, som er omfattet af definitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17, Leasing, regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter. Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form af leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten til et aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfattet af IAS 17, kan nævnes visse outsourcingaftaler, telekommunikationskontrakter og take-or-pay -aftaler, hvor køber indvilliger i at betale en bestemt sum penge regelmæssigt for at opnå en ydelse eller et produkt. Førstegangsaflæggere kan vælge at vurdere, om en ordning indeholder en leasingkontrakt ud fra de kendsgerninger og omstændigheder, som eksisterer pr. åbningsbalancedatoen, i stedet for at foretage vurderingen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor ordningen blev indgået. Obligatoriske undtagelser I visse tilfælde kan regnskabspraksis ikke ændres med tilbagevirkende kraft med tilstrækkelig pålidelighed. IFRS 1 indeholder derfor fire obligatoriske undtagelser fra hovedreglen om anvendelse med tilbagevirkende kraft. Der er obligatoriske undtagelser på følgende områder: O1. Ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser O2. Regnskabsmæssig behandling af sikringstransaktioner O3. Regnskabsmæssige skøn O4. Anlægsaktiver til salg og ophørte aktiviteter. O1. Ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser Finansielle aktiver og forpligtelser skal indregnes og måles i IFRS-åbningsbalancen efter den version af IAS 39, der er gældende pr. rapporteringsdatoen, fx 31. december Som en undtagelse til denne hovedregel skal finansielle aktiver og forpligtelser, hvor indregning var ophørt før 1. januar 2004 efter tidligere regnskabspraksis, ikke indregnes igen i IFRSåbningsbalancen. En førstegangsaflægger kan dog vælge at anvende reglerne i IAS 39 om ophør af indregning med tilbagevirkende kraft fra et tidligere tidspunkt, forudsat at den nødvendige dokumentation herfor var tilvejebragt på det tidspunkt, hvor transaktionen første gang blev indregnet regnskabsmæssigt. 20

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Juni 2004 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS IFRS 2005 First time adoption of International Financial

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet April 2011 Frivillig implementering af IFRS og de deraf Vejleder: Hans B. Vistisen Specialeskriver: Jacob Tækker Nørgaard Afleveret den: 14. april

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

IAS PLUS. Overgang til de internationale regnskabsstandarder IAS. Regnskab. Marts 2003

IAS PLUS. Overgang til de internationale regnskabsstandarder IAS. Regnskab. Marts 2003 IAS PLUS Overgang til de internationale regnskabsstandarder IAS Marts 2003 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation og Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere