Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder"

Transkript

1 Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

2 IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2

3 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver, at alle børsnoterede selskaber i EU fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er godkendt til brug i EU. Forordningen omfatter også alle børsnoterede pengeinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber. Medlemslandene har mulighed for at udvide kravet til også at omfatte andre årsregnskaber, herunder årsregnskaber for ikke-børsnoterede selskaber. I Danmark er det tilladt, men ikke et krav for ikkebørsnoterede selskaber at aflægge koncernregnskab efter IFRS, og på samme måde er det tilladt, men ikke et krav at aflægge moderselskabets separate årsregnskab efter IFRS. Fra og med 2009 vil det dog blive et krav for børsnoterede selskaber at følge IFRS også i moderselskabsregnskabet. Denne publikation er struktureret som en kort og overskuelig beskrivelse af IFRS'erne standard for standard med tilhørende fortolkningsbidrag (IFRIC/SIC'er), der kan læses, inden den enkelte standard læses. Publikationen kan anvendes af både finansielle og ikke finansielle virksomheder, men kan dog ikke erstatte en egentlig gennemgang af de enkelte IFRS'er og IFRIC/SIC'er. Publikationen omfatter de internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er vedtaget af IASB pr. 31. marts 2005, jf. oversigten over standarder og fortolkningsbidrag i bilag C. Nye IFRS'er, IFRIC'er eller andre regler, der er ændret eller udstedt efter 31. marts 2005, er således ikke indarbejdet. Vi har indledningsvis beskrevet vores model til brug ved overgang til IFRS. Modellen indeholder de fokusområder, der typisk påvirker danske børsnoterede virksomheder. Efter Deloittes opfattelse er overgangen til IFRS typisk et omfattende, komplekst og ressourcekrævende projekt. Vi håber, at publikationen kan skabe et overblik over indholdet af de enkelte internationale regnskabsstandarder, og at vi hermed medvirker til at lette overgangen til at bruge IFRS'erne i Danmark. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Maj

4 IAS PLUS website IAS Plus websiten der vedligeholdes af Deloitte Touche Tohmatsu, indeholder omfattende information om IFRS, som er relevant for økonomidirektører, regnskabschefer, controllere, regnskabsmedarbejdere, finansanalytikere, undervisere, studerende, revisorer og andre, der interesserer sig for eller arbejder med IFRS. Læsevejledning De enkelte kapitler i denne publikation beskriver reglerne således som de fremgår i de enkelte standarder. For virksomheder, som skal aflægge årsregnskab efter IFRS for første gang, er udgangspunktet, at reglerne i de gældende standarder som de er beskrevet i de enkelte kapitler skal anvendes med tilbagevirkende kraft. Der er dog en række valgfrie og obligatoriske undtagelser til anvendelse af standarderne med tilbagevirkende kraft. For virksomheder, som skal aflægge årsregnskab efter IFRS for første gang, kan kapitlerne om de enkelte standarder derfor ikke læses uden sammenhæng til kapitlet om IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. 4

5 Indholdsfortegnelse Side Overgang til de internationale regnskabsstandarder IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IFRS 4 Forsikringskontrakter IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter IFRS 6 Efterforskning og vurdering af råstofforekomster IAS 1 Præsentation af årsregnskaber IAS 2 Varebeholdninger IAS 7 Pengestrømsopgørelse IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl IAS 10 Begivenheder efter balancedagen IAS 11 Entreprisekontrakter IAS 12 Indkomstskatter IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IAS 16 Materielle anlægsaktiver IAS 17 Leasing IAS 18 Indtægtsførsel IAS 19 Personaleydelser IAS 20 Offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte IAS 21 Valutaomregning IAS 23 Låneomkostninger IAS 24 Oplysning om nærtstående parter IAS 26 Regnskabsmæssig behandling og præsentation af fratrædelsesordninger IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier IAS 30 Oplysning i pengeinstitutters og lignende finansielle institutioners årsregnskaber IAS 31 Kapitalandele i joint ventures IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation IAS 33 Indtjening pr. aktie IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber IAS 36 Værdiforringelse af aktiver IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver IAS 38 Immaterielle aktiver IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling IAS 40 Investeringsejendomme IAS 41 Landbrug Bilag A Hovedforskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering Bilag B Overgang til de internationale regnskabsstandarder supplement Bilag C Oversigt over standarder og fortolkningsbidrag Bilag D IFRS-bekendtgørelse bestemmelser i årsregnskabsloven, som fortsat skal følges Bilag E Deloitte IFRS-værktøjskasse Kompetencer Vores kontorer Vores specialafdelinger

6 IFRS 6

7 IFRS?? Overgang til de internationale regnskabsstandarder I Danmark har der igennem en årrække været øget fokus på regnskabsudvikling hen imod de internationale regnskabsstandarder IFRS som udstedes af International Accounting Standards Board (IASB). Årsregnskabsloven (ÅRL), der trådte i kraft for regnskabsår, som begyndte den 1. januar 2002 eller senere, var så vidt muligt tilpasset de internationale regnskabsstandarder, som eksisterede på tidspunktet for lovens udarbejdelse, og de danske regnskabsvejledninger, som er udstedt af FSR er også baseret på de tilsvarende standarder. Årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og IFRS Med EU's beslutning den 5. juni 2002 om, at alle børsnoterede selskaber i EU fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter IFRS (IAS-forordningen), er fokus på de internationale regnskabsstandarder øget markant. Dette betyder også, at ÅRL og de danske regnskabsvejledninger ikke længere skal følges for så vidt angår børsnoterede selskabers koncernregnskab fra og med 2005, se dog nedenfor om IFRS-bekendtgørelsen. Siden vedtagelsen af den nye ÅRL har IFRS ændret sig på en række punkter, idet der er udstedt både reviderede og helt nye standarder. Hvor ÅRL og danske regnskabsvejledninger i 2001 i det væsentligste var på linje med IFRS, er der derfor ved udgivelsen af denne publikation en række forskelle. Vi har i de enkelte afsnit i denne publikation omtalt de væsentligste af disse forskelle. Bilag A indeholder desuden en samlet oversigt over hovedforskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering, som kan anvendes som en tjekliste til at få et hurtigt og overordnet overblik over betydningen af overgangen til IFRS. Efter vores vurdering har følgende forhold størst betydning ved overgangen til IFRS: IFRS 1 opstiller detaljerede overgangsregler ved førstegangsanvendelse af IFRS. Alle IFRS'er skal som udgangspunkt anvendes i den version, der gælder pr. balancedagen, og anvendt regnskabspraksis ændres med tilbagevirkende kraft bortset fra visse specifikke undtagelser. IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieoptioner) måles til dagsværdi og indregnes i resultatopgørelsen over en eventuel optjeningsperiode. IFRS 3 medfører i højere grad særskilt indregning af immaterielle aktiver og eventualforpligtelser. Desuden må goodwill ikke længere afskrives, men skal i stedet årligt testes for værdiforringelse. IAS 38 giver yderligere vejledning til og stiller krav om indregning af udviklingsprojekter og alle erhvervede immaterielle aktiver, og den erstatter afskrivningskravet for immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid med et krav om årlig nedskrivningstest. I IAS 36 findes der yderligere vejledning om nedskrivningstest ved værdiforringelse af aktiver (inkl. goodwill), som kan betyde visse forskelle vedrørende indregningstidspunktet og størrelsen af nedskrivningsbeløbet. IFRS 5 fastsætter krav til præsentation af ophørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg. Disse aktiver må ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel lavere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger IAS 39 om finansielle aktiver og forpligtelser er kompleks og stiller strengere krav bl.a. til sikring, men indeholder samtidig også betydelig mere vejledning På samme måde er IAS 19 om pensionsforpligtelser mere uddybende og krævende, særligt vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger, men også vedrørende jubilæumsog fratrædelsesgodtgørelser Ifølge IAS 27 er det ikke længere tilladt at anvende equitymetoden i modervirksomhedens separate årsregnskab for kapitalandele i datter- og associerede virksomheder. Disse skal enten måles til kostpris eller dagsværdi ifølge IAS 39. Der findes yderligere vejledning og fortolkningsbidrag i IFRS'erne i forhold til dansk regnskabsregulering. Herunder er samspillet mellem IFRS'erne særdeles vigtigt. Der stilles yderligere oplysningskrav efter IFRS, fx om virksomhedssammenslutninger, værdiforringelse af aktiver og nedskrivninger, immaterielle aktiver, indtjening pr. aktie, op- 7

8 IFRS?? hørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg, finansielle instrumenter, aktiebaseret vederlæggelse, pensioner, nærtstående parter og segmenter. Implementering af IASforordningen i Danmark IAS-forordningen omfatter virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked ( børsnoterede virksomheder ), jf. ÅRL klasse D. Børsnoterede virksomheder omfatter alle former for virksomheder med begrænset ansvar (A/S, ApS, Amba m.v.), hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter ÅRL. Dette indebærer, at virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads og Xtra Market bliver omfattet af ÅRL klasse D og dermed af begrebet børsnoteret virksomhed med virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere. Virksomheder, der alene har gældsinstrumenter noteret, skal dog først anvende IFRS i koncernregnskabet fra IAS-forordningen omfatter alene koncernregnskabet. Det er fortsat EU's regnskabsdirektiver og dermed ÅRL's bestemmelser og definitioner, som finder anvendelse, når det skal afgøres, om en virksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab. I Danmark er ÅRL 109 og 114 relevante ved denne vurdering. Bestemmelserne i IFRS finder anvendelse, når det skal fastlægges, hvilke virksomheder der er omfattet af konsolideringen. I moderselskabets separate årsregnskab bliver det i en overgangsperiode frivilligt at anvende IFRS. Dette betyder bl.a., at børsnoterede virksomheder, der ikke har kapitalandele i dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder koncernregnskab, ikke har pligt til at aflægge årsregnskab efter IFRS før i Virksomheder, der ikke følger IFRS i moderselskabets separate årsregnskab, skal frem til 2009 fortsat aflægge årsrapport efter ÅRL og hvis noteringen er på Københavns Fondsbørs danske regnskabsvejledninger. Implementering af IAS-forordningen i relation til virksomheder, der er omfattet af ÅRL, kan illustreres således: IAS-forordningen Ikke-finansielle virksomheder Kapitalandele noteret på fondsbørs eller andet reguleret marked? Ja Nej Gældsinstrumenter noteret på fondsbørs eller andet reguleret marked? Ja Nej Omfattet af kravet i ÅRL 3 om aflæggelse af årsrapport, herunder statsligt A/S? Visse statslige A/S er forventes at skulle følge IAS/IFRS iht. særskilte bestemmelser Ja Koncernregnskabet IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. (IAS-forordningen) IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. (IAS-forordningen) IAS/IFRS kan anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere (ÅRL 137)* IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. Friviligt indtil da (ÅRL 137) Modervirksomhedens regnskab IAS/IFRS skal anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere. Friviligt indtil da (ÅRL 137) IAS/IFRS kan anvendes for regnskabsår, der starter 1/ eller senere (ÅRL 137)* * Erhvervs- & Selskabsstyrelsen udsendte i januar 2005 en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, som tillader, at også årsrapporter for regnskabsår der starter tidligere end 1. januar 2005, kan aflægges efter IFRS. 8

9 IFRS?? Implementering af IAS-forordningen for finansielle virksomheder kan illustreres således: IAS-forordningen finansielle virksomheder Koncernregnskab Selskabsregnskab Virksomheder, hvis kapitalandele eller gældsinstrumenter er noteret på en fondsbørs eller et andet regueret marked Krav fra Krav i IASforordningen. IFRS forenelige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. Unoterede virksomheder IFRS forenelige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. IFRS forenenlige regler fra 2005.* Frivillig anvendelse af IFRS er mulig med afstemning. * I henhold til de IFRS forenelige regler udstedt af Finanstilsynet er det tilladt at behandle investeringer i dattervirksomheder efter den indre værdis metode i moderselskabets separate årsregnskab. Disse skal efter IFRS enten måles til kostpris eller dagsværdi ifølge IAS 39. 9

10 IFRS?? IFRS-bekendtgørelsen Danske virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, er fortsat omfattet af ÅRL. Loven finder anvendelse med de fornødne tilpasninger og konsekvensen heraf er, at virksomhederne fortsat skal overholde en række ordens- og oplysningskrav i ÅRL. Herunder stilles der fortsat krav om, at årsrapporten for børsnoterede selskaber og andre store selskaber indeholder en ledelsespåtegning, revisionspåtegning og ledelsesberetning. Bekendtgørelsen bestemmer, at ÅRL's bindingsregler fortsat gælder for opreguleringer og opskrivninger i moderselskabets regnskab, selvom de foretages efter bestemmelserne i IFRS. IFRS-bekendtgørelsen opremser de bestemmelser i ÅRL, som erstattes af bestemmelserne i IFRS. De bestemmelser i ÅRL, der ikke er nævnt i opremsningen, finder fortsat anvendelse med de fornødne tilpasninger. Dette betyder, at de i bilag D anførte bestemmelser i ÅRL fortsat gælder for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS. Hvilke regler gælder? Børsnoterede, ikkefinansielle virksomheders koncernregnskab Fra 2005 IFRS jf. IAS-forordning Udvalgte dele af ÅRL jf. IFRS-bekendtgørelsen Børsnoterede, ikkefinansielle virksomheders selskabsregnskab Indtil 2009 ÅRL & DK RV Frivillig IFRS mulig Efter 2009 IFRS jf. ÅRL 137 Udvalgte dele af ÅRL jf. IFRS-bekendtgørelsen Øvrige, ikke-finansielle virksomheder Fra 2005 ÅRL eller IFRS Hvis IFRS, da også udvalgte dele af ÅRL jf. IFRSbekendtgørelsen Overordnede konsekvenser af at implementere IFRS Ved at implementere IFRS som regnskabsmæssig begrebsramme for aflæggelse af årsregnskaber kan danske virksomheder forvente flere og hyppigere ændringer til gældende regnskabsregulering. IASB's arbejdsprogram er interessant, men omfattende, og vil derfor hen over de kommende år betyde en lang række både store og små ændringer, der vil have væsentlig betydning for virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, eller som skal overgå til IFRS. Vi kan her især fremhæve projekterne vedrørende rapportering af totalindkomst og indregning af indtægter. Disse projekter kan medføre fundamentale ændringer i den gængse opfattelse af, hvordan og hvornår indtægter og øvrige poster skal indregnes og præsenteres. Deloitte anbefaler, at virksomhederne følger med i de diskussioner og udmeldinger, som foregår i IASB, og kommenterer på de udkast til nye standarder og fortolkningsbidrag, som IASB sender i offentlig høring. Det er vores erfaring, at overgangen til IFRS er en omfattende, kompleks og ressourcekrævende proces, som kræver virksomhedens fulde opmærksomhed. Det er desuden vores erfaring, at overgangen til IFRS ikke blot er en ændring i regnskabspraksis, men også har en række yderligere konsekvenser, der har indvirkning på hele virksomheden. 10

11 IFRS?? Både i Danmark og internationalt arbejder Deloitte med følgende model for overgang til IFRS. Modellen beskriver de fokusområder, der typisk påvirkes, når et børsnoteret selskab skal overgå til IFRS. Indholdet af de enkelte elementer er nærmere beskrevet i bilag B, som vi henviser til: Undervisning Skatteplanlægning IFRSstrategi Fusioner og virksomhedskøb IT systemer Finansiel kommunikation Risikostyring/ finansielle instrumenter EU 2005 HR/ledelsens aflønning Budgettering/ intern rappotering Juridiske kontraktforhold Debt Covenants Høj grad af involvering af ledelsen, herunder overordnet styring og målsætning, samt bestyrelsens bevågenhed, er nødvendig Tildeling af tilstrækkelige ressourcer og prioritering af andre opgaver er nødvendig Medarbejderne skal involveres tidligt i processen samt motiveres og understøttes løbende Adgang til de rigtige kompetencer og informationer (særligt på spidskompetenceområder, såsom finansielle instrumenter, aktieløn, virksomhedssammenslutninger, nedskrivningstest, leasing og pensioner) er af stor betydning De enkelte opgaver skal planlægges grundigt og skræddersys til den enkelte virksomhed Procesorienteret projektstyring er nødvendig for at finde de rigtige løsninger for den enkelte virksomhed Et godt forhåndskendskab til og erfaring med IFRS er påkrævet Uddelegering og spredning af opgaver på flere personer er en klar fordel Forandringsvillighed er nødvendig Der bør afsættes god tid til at skabe de rigtige løsninger af høj kvalitet, særligt i relation til komplekse problemstillinger Gode registreringssystemer og -procedurer er nødvendige for at indsamle yderligere oplysninger Regnskabsrappotering Modellen viser, at overgang til IFRS ikke kun er en regnskabsmæssig øvelse, men at overgangen påvirker mange funktioner i virksomheden. Det er vigtigt, at opgaverne i forbindelse med overgangen til IFRS, gøres operationelle, og herunder at de funktioner i virksomheden, som påvirkes af overgangen inddrages i projektet (fx HR, investor relations, IT mv.). Dette forudsætter en vis praktisk erfaring med arbejdet ved overgang til IFRS, således at implementeringsprocessen skræddersys til den enkelte virksomhed og planlægges hensigtsmæssigt. Nogle af de kritiske succesfaktorer, vi har identificeret, kan sammenfattes på følgende måde: 11

12 IFRS?? Forståelige rapporteringsskemaer er en vigtig del af kommunikationen med datterselskaber ved overgang til IFRS Der bør løbende foretages evaluering af og opfølgning på implementeringen i datterselskaber Uddannelse af medarbejdere i anvendelse og fortolkning af IFRS, både forud for implementeringsprojektet og løbende for at holde organisationen ajour med udviklingen i IFRS er nødvendig. En succesfuld IFRS-strategi og -implementering ender ikke ved overgangen i 2005, men er en kontinuerlig proces med opdatering af IFRS-viden og -kompetencer i relation til nye problemstillinger, nye standarder, nye fortolkningsbidrag og nye løsninger. Vores erfaring med kunder i og uden for Danmark viser, at en succesfuld IFRS-strategi og -implementering er en proces, der ofte består af følgende elementer: Fase 1 Konsekvensanalyse Fase 2 Strategi og identifikation af operationelle løsninger Fase 3 Implementering Implementering Indledende konsekvensanalyse Detaljeret konsekvensanalyse Strategi for implementering Identifikation af løsninger Plan for implementering Post-implementering vedligeholdelse af IFRS kendskab Projektstyring Træning IFRS teknisk support Vores kompetencer Vi er teknisk IFRS Center for Europa Vi deltager i Deloittes internationale regnskabsgruppe (GILT), og sammen med vores kontorer i Paris og London fungerer vi som tekniske IFRS-centre for Europa. Deloitte i Danmark har medvirket ved gennemgang og udarbejdelse af en række internationale publikationer og e-learningmoduler fra Deloitte. Publikationerne er særligt relevante for virksomheder, som allerede anvender IFRS eller som overvejer og planlægger at overgå til IFRS. Som teknisk center deltager vi desuden aktivt i udviklingen af nye internationale regnskabsstandarder, besvarer tekniske forespørgsler vedrørende IFRS, og afholder international undervisning om IFRS. Deloitte er revisor for en række børsnoterede virksomheder, der allerede i dag frivilligt følger IFRS. Vi har desuden rådgivet flere ikke-børsnoterede selskaber om deres overgang til IFRS, og rådgiver løbende vores kunder om implementering af IFRS. Vi har dermed opbygget en kompetence og bred praktisk erfaring inden for implementering og anvendelse af de internationale regnskabsstandarder, som brugere af IFRS kan drage fordel af. 12

13 IFRS?? Vi kan ved overgangen til IFRS bl.a. tilbyde følgende værdiskabende kompetencer og praktiske løsninger i alle implementeringens faser: Hvordan Deloitte kan hjælpe? Fase 1 Konsekvensanalyse Deltagelse i styregruppe Assistance med overordnet og detaljerede regnskabsmæssige analyser og procedureanalyse Assistance med vurdering af finansiel virkning Identifikation af sandsynlige påvirkede forretningsområder Fase 2 Strategi og identifikation af operationelle løsninger Analyse af IFRS-parathed Identifikation af relevante valgmuligheder under IFRS Design af implementeringsproces Udvikling af koncept for sikring af valutarisiko Aktieløn (skat, capital markets og IFRSeksperter) Indvirkning på ledelsens information og nøgletal Fase 3 Implementering Implementering af enkelte standarder Assistance med operationalisering af regnskabsmanualer inkl. eksempler Udvikling af IAS 39 standarddokumentation Udvikling af impairment modeller Template IFRSregnskaber IT-systemer Struktur for køb og salg af virksomheder Assistance med udarbejdelse af projektplan Gennemgang af kvalitetssikring Benchmark og sundhedstjek Temperaturmåling af eksisterende IFRSprojekter Assistance med gennemførelse af identificerede ændringer i fase 1 og 2 Projektstyring Workshops for kunder og ikke-kunder Ledelse briefing IFRS orienteringskursus Gratis elektronisk undervisning for enkelte standarder Web-baseret e-room, herunder assistance med opbygning af Q&A log Træning Adgang til tekniske ressourcer, inkl. Forretningseksperter, som forstår IFRS Tekniske opdateringer Adgang til tekniske og industri eksperter IFRS regnskabserklæringer IFRS teknisk support Vi kan desuden yde rådgivning og sparring til virksomheder som allerede aflægger regnskab efter IFRS fx i form af løbende orientering om indholdet i nye IFRS og fortolkningsbidrag eller ændringer til eksisterende IFRS, undervisning af virksomhedernes medarbejdere, besvarelse af tekniske spørgsmål vedrørende fortolkning af IFRS mv. Ovenstående figur beskriver nogle af de ydelser vi kan levere if. m. implementering af IFRS i virksomheder, hvor Deloitte ikke afgiver revisionspåtegning. For virksomheder, hvor Deloitte afgiver revisionspåtegning, kan visse af de ydelser, som er omtalt i ovenstående figur, ikke leveres af Deloitte, da levering af disse ydelser ville udgøre en trussel mod vores uafhængighed. Vi indgår i disse tilfælde i en tæt dialog med ledelsen med henblik på identifikation af, hvilke af ovenstående ydelser Deloitte kan levere, og hvilke ydelser virksomheden selv må levere. 13

14 IFRS 1 IFRS 1 Omhandler Tilhørende SIC/IFRIC Dansk regnskabsvejledning Anvendelse af IFRS for første gang. Ingen. Der findes ikke en tilsvarende dansk regnskabsvejledning. 14

15 IFRS011 IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 1 fastsætter overgangsbestemmelserne, når der første gang skal udarbejdes regnskab efter IFRS. Standarden indeholder en hovedregel, hvortil der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser. Den metode, der benyttes ifølge IFRS 1, kaldes IFRS-åbningsbalancemetoden. Hovedindholdet af IFRS 1 og åbningsbalancemetoden kan sammenfattes i følgende 10 punkter: 1. I det første IFRS-årsregnskab skal virksomheden følge de IFRS'er, der er gældende pr. rapporteringsdatoen (balancedagen), og som hovedregel anvende dem med tilbagevirkende kraft under iagttagelse af frivillige og obligatoriske undtagelser i IFRS 1.Virksomheder, der overgår til IFRS for kalenderårsregnskabet 2005, skal fx overholde alle de standarder, der er gældende pr. 31. december Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen (datoen for overgang til IFRS). Denne dato er begyndelsen af det tidligste regnskabsår, for hvilket der udarbejdes et fuldt sæt sammenligningstal efter IFRS. For eksisterende børsnoterede virksomheder i EU med kalenderårsregnskab er åbningsbalancedatoen 1. januar 2004, hvis der angives et års sammenligningstal. 3. Virksomheden skal indregne alle aktiver og forpligtelser efter bestemmelserne i IFRS og ophøre med at indregne aktiver eller forpligtelser, som ikke opfylder kriterierne i IFRS. 4. Aktiver og forpligtelser, som indregnes i IFRS-åbningsbalancen, skal måles efter IFRS, herunder IFRS Alle regnskabsmæssige skøn skal fastsættes efter den vejledning, der gives i IFRS. 6. Effekten af ændringer i regnskabspraksis skal indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Dette gælder dog ikke reklassifikationer mellem goodwill og immaterielle aktiver. 7. Alle bestemmelser om præsentation og oplysning efter IFRS skal overholdes, herunder nødvendige reklassifikationer for at opfylde IFRS-kravene. 8. Sammenligningstal (fx 2004 for virksomheder med kalenderårsregnskab) skal være i overensstemmelse med IFRS. IASB kræver alene et års sammenligningstal i overensstemmelse med IFRS. IFRS 1 indeholder dog visse undtagelser ved overgang i 2005, fx for poster som behandles efter IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 9. Forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS af a) egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. afslutningen af den sidste periode, der aflægges efter tidligere regnskabspraksis, og b) resultatet for det sidste regnskabsår efter tidligere regnskabspraksis. Derudover kræves de yderligere oplysninger, som er væsentlige for forståelsen af overgangen til IFRS. 10. Der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser fra hovedreglen i IFRS 1 om at implementere bestemmelserne med tilbagevirkende kraft. Undtagelserne vedrører områder, hvor det i praksis har vist sig vanskeligt at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft. Dette gælder fx virksomhedssammenslutninger og pensionsforpligtelser. IFRS-åbningsbalancen skal ikke offentliggøres som en del af det første IFRS-årsregnskab, men skal bruges som grundlag for at udarbejde årsregnskabet. 15

16 IFRS 1 Hovedreglen Ifølge hovedreglen i IFRS 1 skal virksomheder, der anvender IFRS for første gang, benytte den version af IFRS, der gælder pr. rapporteringsdatoen, med tilbagevirkende kraft ved udarbejdelse af såvel IFRS-åbningsbalancen (som er primo sammenligningsperioden, fx 1. januar 2004), sammenligningsperioden (fx 2004) som indeværende regnskabsperiode (fx 2005). Dvs. at det første IFRS-årsregnskab vil blive aflagt, som om virksomheden altid havde aflagt sit årsregnskab efter IFRS (dog med visse undtagelser, se nedenfor). Virksomheder, der overgår til IFRS før 1. januar , behøver ikke at anvende IAS 32, IAS 39 og IFRS 4 for de sammenligningstal, der angives i det første IFRS-årsregnskab. Hvis virksomhederne vælger at implementere IFRS 6, Efterforskning og vurdering af råstofforekomster før 1. januar 2006 behøver de ikke at anvende IFRS 6 for sammenligningstallene. Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af disse undtagelser, er datoen for virksomhedens overgang til IFRS, for så vidt angår IAS 32, IAS 39, IFRS 4 og IFRS 6, begyndelsen af den indeværende regnskabsperiode (fx 1. januar 2005). IFRS-åbningsbalancemetoden kan illustreres således for virksomheder, der aflægger det første årsregnskab efter IFRS i 2005: tid Åbningsbalancedatoen Rapporteringsdatoen Rapportering i henhold til dansk regnskabsregulering Første IFRS rapportering med IFRS sammenligningstal for 2004 Anvendelse af standarderne, som er gældende pr. rapporteringsdatoen, betyder, at overgangsreglerne i de individuelle standarder ikke gælder for førstegangsaflæggere. Der er som hovedregel krav om, at en førstegangsaflægger i åbningsbalancen indregner alle aktiver og forpligtelser, hvor dette kræves af IFRS ikke indregner poster som aktiver og forpligtelser, hvis IFRS ikke tillader dette reklassificerer poster som aktiver, forpligtelser eller egenkapital efter IFRS anvender IFRS ved måling af alle indregnede aktiver og forpligtelser. En konsekvens af overgangen til IFRS vil ofte være, at virksomheden skal ændre anvendt regnskabspraksis for indregning og måling. Effekten heraf føres som udgangspunkt direkte på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Der gælder dog enkelte undtagelser hertil, fx hvor ændringen er en reklassifikation af immaterielle aktiver, som tidligere var indeholdt i goodwill. Valgfrie undtagelser På en række områder vil anvendelsen af IFRS med tilbagevirkende kraft kræve betydelige ressourcer og i visse tilfælde være umulig. IFRS 1 giver derfor 11 valgfrie undtagelser fra hovedreglen om anvendelse med tilbagevirkende kraft. Da undtagelserne er valgfrie, kan virksomhederne vælge at ændre regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft på disse områder, forudsat at effekten heraf kan opgøres pålideligt. 1 Dvs. det første IFRS-regnskabsår begynder før 1. januar

17 IFRS011 Der er valgfrie undtagelser på følgende områder: U1. Virksomhedssammenslutninger U2. Måling af anlægsaktiver 2 til dagsværdi eller omvurderet værdi U3. Ydelsesbaserede pensionsordninger U4. Akkumulerede valutakursdifferencer på egenkapitalen U5. Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter U6. Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures U7. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter U8. Aktiebaseret vederlæggelse U9. Forsikringskontrakter U10. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser U11. Leasingkontrakter. En virksomhed, der vælger at gøre brug af en eller flere af disse undtagelser, behøver ikke at anvende alle undtagelserne. Omvendt kan de ovenfor anførte undtagelser ikke anvendes analogt på andre områder. En førstegangsaflægger kan vælge at behandle en virksomhedssammenslutning, der er foretaget før åbningsbalancedatoen, med tilbagevirkende kraft efter IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger eller efter de mere lempelige regler i Appendiks B til IFRS 1. U1. Virksomhedssammenslutninger Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 3 pr. en dato, der ligger forud for åbningsbalancedatoen, skal alle virksomhedssammenslutninger efter denne dato behandles efter IFRS 3. Virksomhedssammenslutninger, der er foretaget før ovenstående dato, behandles efter IFRS 1, Appendiks B, hvis vigtigste bestemmelser er som følger: Klassifikationen af tidligere virksomhedssammenslutninger (overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden) bibeholdes Der skal ikke foretages ny måling af oprindelige, fordelte dagsværdier, der er fastsat på tidspunktet for virksomhedssammenslutningen (overtagelsesdatoen) Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er indregnet efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke tilrettes bortset fra de tilfælde som er beskrevet nedenfor. Aktiver og forpligtelser, der eksisterer på åbningsbalancedatoen, og som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, skal indregnes og måles i åbningsbalancen efter IFRS. Eventuelle reguleringer som følge heraf føres som hovedregel direkte på egenkapitalen. I følgende tre tilfælde indregnes reguleringen dog i goodwill: Indregning af immaterielle aktiver, der er erhvervet i en virksomhedssammenslutning, og som ikke var særskilt indregnet efter tidligere regnskabspraksis (dvs. at de reelt var indregnet i goodwill pr. overtagelsesdatoen) Ophør af indregning af immaterielle aktiver, der er erhvervet i en virksomhedssammenslutning, og som ikke opfylder kriterierne for indregning efter IAS 38, Immaterielle aktiver pr. overtagelsesdatoen Eventuelle reguleringer til købsvederlaget for den erhvervede virksomhed. Fra og med åbningsbalancedatoen (eller en tidligere dato, hvorfra virksomhedssammenslutninger vælges omarbejdet efter IFRS 3) afskrives der ikke længere på goodwill. IFRS 1 kræver derfor, at der jf. IAS 36, Værdiforringelse af aktiver foretages en værdiforringelsestest pr. åbningsbalancedatoen, uanset om der foreligger indikationer af, at goodwillens værdi er forringet. Hvis denne test viser, at dette er tilfældet, skal nedskrivningen trækkes fra egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. 2 Efter IAS 1, Præsentation af årsregnskaber præsenteres aktiver som langfristede aktiver (non-current) og kortfristede aktiver (current). I denne publikation anvendes de gængse danske begreber anlægsaktiver og omsætningsaktiver som synonym for hhv. langfristede og kortfristede aktiver, selvom der er nuanceforskelle i definitionerne. 17

18 IFRS 01 1 Goodwill, der er afskrevet over egenkapitalen efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke indregnes som et aktiv i IFRS-åbningsbalancen og skal heller ikke medtages i opgørelsen af gevinst eller tab, når den pågældende dattervirksomhed eller aktivitet efterfølgende afhændes eller nedskrives. Hvis en dattervirksomhed tidligere har været holdt ude fra koncernregnskabet, kræver IFRS 1, at en førstegangsaflægger tilpasser de regnskabsmæssige værdier af dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser til de beløb, som anvendelse af IFRS ville have medført i en særskilt balance for dattervirksomheden, og at goodwill beregnes for denne virksomhed pr. åbningsbalancedatoen til IFRS. Værdien af goodwill beregnes som forskellen mellem (i) modervirksomhedens andel af dattervirksomhedens egenkapital opgjort efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen og (ii) modervirksomhedens kostpris for investeringen i dattervirksomheden pr. overtagelsesdatoen. U2. Måling af anlægsaktiver til dagsværdi eller omvurderet værdi En førstegangsaflægger kan vælge at måle anlægsaktiver til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen. Dagsværdien anses herefter som tilpasset kostpris pr. denne dato i stedet for den oprindelige kostpris. Hvis virksomheden vælger at benytte denne undtagelse, er der ikke som normalt krav om, at metoden skal anvendes konsekvent for alle anlægsaktiver i samme kategori. Hvis virksomheden efter tidligere regnskabspraksis har opskrevet en eller flere kategorier af anlægsaktiver, kan virksomheden vælge at anvende disse værdier som tilpasset kostpris pr. datoen for opskrivningen med efterfølgende afskrivning efter IFRS. Dette gælder dog kun, hvis den opskrevne værdi stort set svarer til dagsværdien pr. opskrivningsdatoen eller afspejler den afskrevne kostpris efter IFRS, justeret for prisindeksændringer. Hvis en virksomhed i forbindelse med en tidligere begivenhed (fx en privatisering eller en børsintroduktion) har målt aktiver og forpligtelser til dagsværdi, kan virksomheden anvende disse værdier som tilpasset kostpris pr. den dato, målingen blev foretaget med efterfølgende afskrivning efter IFRS. En førstegangsaflægger kan også benytte bestemmelserne om tilpasset kostpris i relation til investeringsejendomme, hvis virksomheden vælger at benytte kostprismodellen i IAS 40, og for immaterielle aktiver, forudsat at dagsværdien fastsættes med henvisning til et aktivt marked som beskrevet i IAS 38. U3. Ydelsesbaserede pensionsordninger IFRS 1 kræver, at virksomheden identificerer alle ydelsesbaserede ordninger og sammenholder tidligere regnskabspraksis med bestemmelserne i IAS 19, Personaleydelser. Alle ændringer til anvendt regnskabspraksis skal foretages med tilbagevirkende kraft dog med en valgfri undtagelse for aktuarmæssige gevinster og tab. Den akkumulerede effekt af eventuelle ændringer føres over egenkapitalen i åbningsbalancen. Benyttes den valgfrie undtagelse, beregnes en nettopensionsforpligtelse som nutidsværdien af pensionsforpligtelsen minus dagsværdien af eventuelle relaterede pensionsaktiver uden hensyntagen til korridormetoden (se nærmere om korridormetoden i afsnittet om IAS 19). Den valgfrie undtagelse betyder, at virksomheder kan vælge at nulstille en eventuel opgjort korridor efter tidligere regnskabspraksis og indregne effekten heraf direkte på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. Hvis virksomheden vælger at benytte denne undtagelse, skal den anvendes for alle ydelsesbaserede ordninger i hele koncernen. Selvom undtagelsen anvendes i forbindelse med overgangen til IFRS, er virksomheden ikke afskåret fra fremover at anvende korridormetoden efter IAS 19. U4. Akkumulerede valutakursdifferencer på egenkapitalen Når udenlandske aktiviteter omregnes efter IAS 21, Valutaomregning, indregnes de heraf afledte valutakursdifferencer direkte på egenkapitalen som en særskilt post. Ifølge IFRS 1 kan en førstegangsaflægger vælge ikke at beregne disse valutakursdifferencer med tilbagevirkende kraft og derved nulstille tidligere indregnede valutakursdifferencer pr. åbningsbalancedatoen. Hvis virksomheden vælger at følge denne undtagelse, er det alene valutakursdifferencer, der er opstået efter åbningsbalancedatoen, som skal medregnes efterfølgende ved opgørelsen af den gevinst eller det tab, der realiseres ved et efterfølgende salg af udenlandske aktiviteter. 18

19 IFRS011 Ifølge IAS 32 skal sammensatte finansielle instrumenter opdeles i et forpligtelseselement og et egenkapitalelement. Hvis forpligtelseselementet ikke længere er udestående på åbningsbalancedatoen, er det ifølge den valgfrie undtagelse ikke nødvendigt at opdele det indregnede beløb i to separate elementer under egenkapitalen. Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS på et senere tidspunkt end modervirksomheden, kan dattervirksomheden i sin egen IFRS-åbningsbalance vælge fortsat at benytte de regnskabsmæssige værdier (før konsolideringsmæssige reguleringer), som benyttes ved modervirksomhedens konsolidering af dattervirksomheden efter IFRS. Alternativt kan dattervirksomheden vælge selv at anvende IFRS 1 ved overgang til IFRS. U5. Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter U6. Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS før modervirksomheden, skal modervirksomheden i sit koncernregnskab måle dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser på grundlag af de samme regnskabsmæssige værdier som i dattervirksomhedens separate IFRS-årsregnskab. Dette gælder uden undtagelser. Ovenstående gælder også for en associeret virksomhed eller et joint venture. Ifølge IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling har en virksomhed mulighed for at klassificere og måle ethvert finansielt aktiv og/eller enhver finansiel forpligtelse til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet eller for finansielle aktivers vedkommende som finansielle aktiver disponible for salg. 3 Denne klassifikation skal foretages ved første indregning. Til trods for dette krav tillader IFRS 1, at en førstegangsaflægger foretager dette valg pr. åbningsbalancedatoen. Hvis en virksomhed gør brug af denne undtagelse, skal den oplyse det beløb, som de særligt klassificerede finansielle instrumenter udgør pr. åbningsbalancedatoen. En førstegangsaflægger kan vælge ikke at anvende IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse med tilbagevirkende kraft for egenkapitalinstrumenter (egenkapitalordninger), der er tildelt 7. november 2002 eller tidligere. En førstegangsaflægger kan også vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for egenkapitalordninger, der er tildelt efter 7. november 2002, hvis de er optjent før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar 2005 (fast dato også ved skævt regnskabsår). En virksomhed kan dog vælge at gøre brug af IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for egenkapitalordninger, hvis virksomheden tidligere har offentliggjort dagsværdien af disse ordninger, og sammenligningstallene skal tilpasses. U7. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter U8. Aktiebaseret vederlæggelse Hvis virksomheden ændrer på vilkårene eller betingelserne for tildelte egenkapitalordninger, som ikke er omfattet af IFRS 2, er der ikke krav om, at virksomheden anvender de særlige regler i IFRS 2 vedrørende ændringer. Dette gælder, forudsat at ændringen finder sted før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar Hvis ændringen betyder, at optjeningsdatoen udskydes til efter 1. januar 2005, skal IFRS 2 anvendes for hele ordningen. Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af undtagelsen, skal der dog gives oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at forstå arten og omfanget af de egenkapitalordninger, som har eksisteret i løbet af regnskabsperioden og sammenligningsperioderne. Ud over undtagelsen for egenkapitalordninger kan en virksomhed vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbagevirkende kraft for gældsordninger (kontante ordninger), som er udnyttet før den seneste dato af (a) åbningsbalancedatoen og (b) 1. januar Gældsordninger er omfattet af IFRS 2, hvis forpligtelsen er udestående pr. 1. januar For disse ordninger skal IFRS 2 anvendes med tilbagevirkende kraft fra 7. november 2002, og sammenligningstallene skal tilpasses. I modsætning til hovedreglen i IFRS 1 kan en førstegangsaflægger, der udsteder forsikringskontrakter (typisk et forsikringsselskab), vælge at benytte overgangsreglerne i IFRS 4, Forsikringskontrakter. U9. Forsikringskontrakter Disse overgangsregler kræver, at forsikringstager anvender IFRS 4 fremadrettet for regn- 3 Der foreligger i øjeblikket et høringsudkast til ændring af IAS 39's mulighed for at anvende dagsværdi ( The Fair Value Option ). Høringsudkastet foreslår begrænsninger i mulighederne herfor. Efter den foreslåede ændring vil den valgfrie undtagelse stadig være relevant om end i et mere begrænset antal tilfælde. 19

20 IFRS 01 1 skabsperioder, der begynder 1. januar 2005 eller senere, med mulighed for tidligere anvendelse. Dette betyder, at førstegangsaflæggere i 2005 ikke behøver at anvende reglerne i IFRS 4 på sammenligningstallene for IFRS 4 indskrænker desuden muligheden for at ændre regnskabspraksis for forsikringskontrakter. U10. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser Anvendelse af IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings-, genopbygnings- eller lignende forpligtelser med tilbagevirkende kraft medfører, at en førstegangsaflægger skal lave en historisk fortegnelse over alle de reguleringer, der skulle have været foretaget tidligere som følge af ændringer i forventet betalingstidspunkt eller i nutidsværdien af reetableringsforpligtelsen. Dette er ofte ikke muligt. Virksomheden kan derfor pr. åbningsbalancedatoen vælge at a. måle forpligtelsen pr. åbningsbalancedatoen efter IAS 37, b. tilbagediskontere forpligtelsen til det tidspunkt, hvor forpligtelsen først opstod, og korrigere kostprisen for aktivet med dette beløb, og c. beregne de akkumulerede afskrivninger for denne kostpris pr. åbningsbalancedatoen på grundlag af det seneste skøn over aktivets brugstid og efter den afskrivningsmetode, som virksomheden anvender under IFRS. Effekten af ændringer i forhold til tidligere regnskabspraksis indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen. U11. Leasingkontrakter Ifølge IFRIC 4, Identifikation af afledte leasingkontrakter skal alle ordninger, som er omfattet af definitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17, Leasing, regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter. Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form af leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten til et aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfattet af IAS 17, kan nævnes visse outsourcingaftaler, telekommunikationskontrakter og take-or-pay -aftaler, hvor køber indvilliger i at betale en bestemt sum penge regelmæssigt for at opnå en ydelse eller et produkt. Førstegangsaflæggere kan vælge at vurdere, om en ordning indeholder en leasingkontrakt ud fra de kendsgerninger og omstændigheder, som eksisterer pr. åbningsbalancedatoen, i stedet for at foretage vurderingen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor ordningen blev indgået. Obligatoriske undtagelser I visse tilfælde kan regnskabspraksis ikke ændres med tilbagevirkende kraft med tilstrækkelig pålidelighed. IFRS 1 indeholder derfor fire obligatoriske undtagelser fra hovedreglen om anvendelse med tilbagevirkende kraft. Der er obligatoriske undtagelser på følgende områder: O1. Ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser O2. Regnskabsmæssig behandling af sikringstransaktioner O3. Regnskabsmæssige skøn O4. Anlægsaktiver til salg og ophørte aktiviteter. O1. Ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser Finansielle aktiver og forpligtelser skal indregnes og måles i IFRS-åbningsbalancen efter den version af IAS 39, der er gældende pr. rapporteringsdatoen, fx 31. december Som en undtagelse til denne hovedregel skal finansielle aktiver og forpligtelser, hvor indregning var ophørt før 1. januar 2004 efter tidligere regnskabspraksis, ikke indregnes igen i IFRSåbningsbalancen. En førstegangsaflægger kan dog vælge at anvende reglerne i IAS 39 om ophør af indregning med tilbagevirkende kraft fra et tidligere tidspunkt, forudsat at den nødvendige dokumentation herfor var tilvejebragt på det tidspunkt, hvor transaktionen første gang blev indregnet regnskabsmæssigt. 20

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Effekt af overgang til IAS/IFRS

Effekt af overgang til IAS/IFRS Effekt af overgang til IAS/IFRS Søren Thorup Sørensen, KPMG DDF 5. oktober 2004 Agenda Overgang til IAS/IFRS - Krav ved førstegangsimplementering Forskelle mellem dansk regnskabspraksis og IAS/IFRS Aflæggelse

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder Regnskabsvejledning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C jf. årsregnskabsloven Vejledning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse C-stor. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere