Lokalplan. Lokalplan nr L03 4 vindmøller på Hirtshals Havn. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Lokalplan nr L03 4 vindmøller på Hirtshals Havn. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet"

Transkript

1 Tilrettet vedr forudsætning for ibrugtagning + ny tekst vedr. veto-indsigelsen. Del vedr. alternativ med 3 møller er udtaget i sin helhed Ny tekst er vist med rød. Lokalplan Lokalplan nr L03 4 vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

2 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé.

3 Indholdsfortegnelse OBS. Lokalplanen indeholder et hovedforslag med 4 møller og et alternativ med 3 møller. Vindmøllernes placering er i de to forslag forskelling. Lokalplanens 3, 4 og 5 samt bilag 1 er derfor vist i 2 sæt. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen udgår det ene forslag fuldt ud. Oversigtskort 4 Beskrivelse af lokalplanens indhold 5 1 Lokalplanens formål 6 2 Område og zonestatus 6 3a Områdets anvendelse 6 4a Udstykning 6 5a Bebyggelsens omfang og placering 6 3b Områdets anvendelse 7 4b Udstykning 7 5b Bebyggelsens omfang og placering 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 9 8 Vej, sti og parkering 9 9 Tekniske anlæg 9 10 Miljø 9 11 Grundejerforening 9 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 9 13 Lokalplan og byplanvedtægt 9 14 Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 10 Bilag 1a - Matrikelkort 1: Bilag 1b - Matrikelkort 1: Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Hjørring Kommuneplan Natur og landskab Kulturarv Miljø Forsyning og teknisk anlæg Øvrige forhold Servitutter 29 Byrådets behandling af lokalplanen 30 Offentliggørelse 31 Lokalplan nr L03

4 Oversigtskort Oversigtskort Nord Herluf Trollesvej Niels Juelsvej Østergade Willemoesvej Niels Juelsvej Sigurd Espersens vej Ålborgvej Lilleheden Skovvej Søndergade Lokalplan nr L03 4 Ålborgvej Kløvermarken

5 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens formål er at give mulighed for opstilling af fire eller tre vindmøller og en tilhørende målemast på den nordøstlige del af Hirtshals havn. Hver vindmølle vil have en effekt på minimum 3,45 MW, og projektets samlede effekt bliver dermed minimum 10,35 MW. På kortet s. 4 er vist vindmølleområdets afgrænsning. Lokalplanområdet ligger i byzone indenfor rammen af den vedtagne lokalplan nr L02 Erhvervsområde ved Hirtshals Østhavn. Da denne lokalplan ikke angiver bestemmelser for opstilling af vindmøller er nærværende lokalplan udarbejdet for at fastlægge den præcise placering af møllerne og udformning af vindmøller og målemast. Etablering af nødvendige teknikbygninger er omfattet af bestemmelserne i den vedtagne lokalplan nr L02. De nye havnearealer, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er under anlæggelse. De umiddelbare omgivelser er mod øst Tannis Bugts vandflade og kystlandskab mod øst, mod vest de eksisterende havnearealer med bygninger og havnebassinner og mod nord det åbne hav. Godt en kilometer mod sydvest ligger Hirtshals bykerne med de nærmeste boliger i forhold til projektet. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for opstilling af vindmøllerne, der skal sikre størst mulig hensyntagen til udøvelse af havneerhverv og sikkerhedsforhold angående dette, nabobeboelser, natur, landskab og kulturhistoriske værdier samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. Lokalplanen fastlægger det planmæssige grundlag for opstilling af enten 4 eller 3 vindmøller med tilhørende målemast. Bestemmelserne 3 til 5 incl. tilhørende bilag 1 er udarbejdet i 2 sæt. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, skal der tages stilling til hvilket projekt, der skal realiseres, og det sæt bestemmelser, der ikke er relevant, udgår i fuldt omfang. Lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget giver mulighed for opførelse af en vindmøllepark, som er omfattet af lov miljøvurderings bilag 4 (pkt.3i). Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøvurderingen er indarbejdet i Miljørapporten, der består af en VVM-redegørelsen og en miljøvurdering. Miljørapporten for Vindmøller på Hirtshals havn er sendt i høring samtidigt med denne lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg nr. 48. Lokalplan nr L03 5

6 Bestemmelser I henhold til Planloven, lovbek. nr af 23. november 2015, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: - at give mulighed for, at området også kan anvendes til opstilling af vindmøller, - at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, og - at sikre, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af følgende matr. nr. 123gs og 13g, Horne By, Hirtshals, samt alle matrikler, som udstykkes efter d. 1. marts Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3a Områdets anvendelse 3a.1 Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde, hvor der kan opstilles max. fire møller og en tilhørende målemast. 4a Udstykning 4a.1 Der kan ske udstykning af den enkelte mølle og målemast incl. fundament. Udstykningen må ikke omfatte areal, der ikke er nødvendig for opstilling af den pågældende mølle eller målemast. 5a Bebyggelsens omfang og placering 5a.1 Der kan i området opstilles max. fire vindmøller med en højde på min. 140 meter og max. 149,9 meter (målt fra niveauplan til vingespids i topposition). Vindmøllerne skal have samme højde. Lokalplan nr L03 6

7 Bestemmelser 5a.2 Vindmøllerne skal opstilles i et buet forløb, som følger ydermolen med mølleplaceringer som vist på bilag 1 (de med rødt viste cirkler og ovaler). Den indbyrdes afstand mellem møllerne skal være min. 280 meter og max. 390 meter. 5a.3 Vindmøllerne skal opstilles i en sammenhængende række. Hvis byggeriet påbegyndes, skal der opstilles mindst tre møller, og der skal være tale om de 3 nordog vestligste vindmøller. 5a.4 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,10 og 1:1,53. Forholdet skal være ens for alle møller. Møllernes rotordiameter kan være fra meter. 5a.5 Overkant af vindmøllernes fundament må højst ligge i kote 3,5 DVR90. 5a.6 Der kan opføres en målemast med placering som vist på bilag 1 (det med rødt viste rektangel vest for de 4 mølleplaceringer). Målemasten kan få en max. højde på 99,5 meter målt fra kote 3,5 DVR90. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Vindmøllerne skal være ens med hensyn til tårn, kabine og vinger. 6.2 Tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lysegrå farve. 6.3 Vindmøller skal have omdrejningsretning med uret, når vindmøllerne betragtes med vinden i ryggen. 6.4 Vindmøller må kun opføres med rørtårn og med en rotor med 3 vinger. 6.5 Vingerne skal være ensfarvede og med et glanstal på max. 30, målt efter ISO 2813 standard. Ad. 5.4 En vindmølles hoveddimensioner. 6.6 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller i forbindelse med vindmølleparken. Dog må vindmølleproducentens logo være synligt på kabinens 2 sider. Der må gerne etableres informationsskiltning for foden af møllerne. Der må gerne etableres belysning af denne skiltning. Lokalplan nr L03 7

8 Bestemmelser 6.7 Vindmøllerne må afmærkes af hensyn til luftfartstrafikken efter de til enhver tid gældende regler. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt. Der må ikke etableres lysafmærkning på målemasten. 6.8 Målemasten skal udføres som gittermast med et enkelt fundament og fremstå med galvaniseret overflade. Masten må ikke ikke etableres med barduner. Der må ikke etableres udragene tværarme på over 0,5 meter ud fra masten. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ingen bestemmelser. 8 Vej, sti og parkering 8.1 Ingen bestemmelser. 9 Tekniske anlæg 9.1 Nye ledningsanlæg, herunder kabler til højspændingsnettet, skal fremføres som jordkabler. 10 Miljø 10.1 Ingen bestemmelser. 11 Grundejerforening Ingen bestemmelser. Note til 12.1 Jf. Planlovens 19 stk. 3 kan Hjørring Kommune kun dispensere fra 12.1 med accept fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 En eller flere vindmøller må ikke tages i brug før der er opstillet og ibrugtaget en supplerende radar på Hirtshals havns ejendom efter aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Lokalplan nr L03 8

9 Bestemmelser 13 Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanens blivende retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid Lokalplan nr L03 9

10 Bestemmelser med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Lokalplan nr L03 10

11 Bilag og illustrationer 123gs 251 Nord a 123dd 123dæ 123de 123d 123eb 123aa 123ay 123ed 123fx 123di 123ef 123v 123eu 123fr 123dk 123fs 123eg 123er 123ft 123fæ 123es 123db 123fl 123bø 123df 123gæ 123dx 123bz 123fy 123fv 123dg 123dl 123ev 123dn 123du 123h 123gø 123fo 123fp 123fd 123dz 123fh 123fn 13e 123ek 123dc 123fk 123ff 123el 123fm 123dm 13ct 13bø 13ca 123dø 13cd 13cc 13cm 13bæ13da 13cv 123et 13ci 13bz 13cs 123ez 13ce 13cr 13ck 13cf 13dl 13db 13cg 142b Ålborgvej Niels Juelsvej Willemoesvej 13dk 13di 13bx Niels Juelsvej 13bh 13b 13d Sigurd Espersens vej 13m 13a Lilleheden Skovvej 142a 13v Signaturforklaring: Lokalplangrænse Bilag 1, Hovedforslag med 4 møller Matrikelkort Vindmøller på Hirtshals havn Mål 1 : Lokalplan nr L03 11

12 1. Lokalplanens baggrund og formål Visualisering mod vest fra Kjul Strand ved nordenden af Kjulvej. Afstanden til den nærmeste planlagte vindmølle er cirka 2,2 kilometer. Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af fire eller tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m og en målemast på op til 99,5 meters højde. Anledningen er en konkret projektansøgning om opstilling af vindmøller på den østlige udvidelse af Hirtshals havn. Lokalplanen angiver placeringen af møllerne og målemasten og indeholder bestemmelser for møllernes størrelse og udseende. Herved sikres, at de nye møller fremtræder ensartede og, at de opstilles under størst mulig hensyntagen til havneerhverv, nabobeboelser, natur, landskab, og kulturhistoriske værdier samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. I Kommuneplan 2013 er området udpeget som et område med samme status som de potentielle vindmølleområder. Opstilling af flere end tre møller eller møller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse, som skal undersøge miljøpåvirkningen af projektet. Det er derfor en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udarbejdes en Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger Lokalplan nr L03 12

13 Redegørelse Visualisering mod nordøst fra Hanstedgade ved Nejst. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 2,1 kilometer. som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Samtidig udarbejdes der et kommuneplantillæg, som fastlægger de fysike rammer for projektet og som udlægger en støjkonsekvenszone og støjberegningszone. Lokalplanen er udarbejdet sideløbende med miljørapporten og kommuneplantillægget og er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplantillægget. Hjørring Kommune gennemførte en forudgående offentlighed af projektet fra 1. juni til den 29. juni De indkomne bemærkninger er indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på oversigtkortet på side 4. Området ligger på den nordøstlige del af Hirtshals havn på arealer, der er en del af den seneste havneudvidelse. Lokalplanområdet omfatter arealer, der ligger i byzone og den fremtidige anvendelse er havneformål. Lokalplan nr L03 13

14 Visualisering mod øst fra trappen ved Den grønne Plads i Hirtshals. Den sydligste vindmølle er fra dette punkt skjult bag bebyggelsen i billedets højre side. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 1,6 kilometer. Havnearealerne anlægges i en højde af ca. 2 meter over normal vandstand, og vindmøllerne vil blive opstillet på et plant terræn og derfor uden nævneværdig forskel på navhøjderne. Lokalplanområdets umiddelbare omgivelser er mod øst Tannis Bugts vandflade og kystlandskab, mod syd stranden øst for havnen og Sigurd Espersens Vej, der forbinder området med det overordnede vejnet. Mod vest ligger de eksisterende havnearealer med bebyggelse og bassinner og mod nord det åbne hav. Godt 1 kilometer mod sydvest ligger Hirtshals bykerne, der er den nærmeste samlede boligbebyggelse i forhold til vindmølleområdet. Indenfor en afstand af 1 km fra de planlagte vindmøller er der 5 boliger, som ligger i erhvervsområdet ved Nordsøen og Motel Hirtshals samt i det åbne land øst for havnen. Længere mod øst ligger sommerhusområdet Kjul. 3. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opstilling af fire vindmøller samt tilhørende målemast. Etablering af teknikbygninger og vejadgang er omfattet af bestemmelserne i den vedtagne lokalplan nr L02 for Erhvervsområde ved Hirtshals Østhavn. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgræns- Lokalplan nr L03 14

15 ning, antallet af vindmøller, placeringen, udformningen og størrelsen af vindmøllerne og målemasten. Bestemmelserne for møllernes udseende omfatter farve, refleksion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold. Bestemmelserne skal sikre, at møllerne fremtræder så harmonisk og afdæmpet i landskabet som muligt. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren blive på meter og navhøjden på meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er dermed mellem 1:1,10 og 1:1,53. Vindmøllernes opstillingsmønster bryder på et par punkter med kommuneplanens retningslinjer for vindmøller. I hovedforslaget opstilles nogle af vindmøllerne med en mindre indbyrdes afstand end de anbefalede 3-4 gange rotordiameteren. Både hovedforslag og alternativ fraviger anbefalingerne om at opstille vindmøller på lige linjer og med et harmoniforhold på indtil 1 : 1,53 og svarende til en rotor på 130 m og et tårn på 85 m. Disse afvigelser fra kommuneplanens retningslinjer er nærmere beskrevet og begrundet i afsnit 4 vedr. Kommuneplan Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opstilles en målemast til brug for måling af vind og andre meteorologiske forhold i møllernes navhøjde. Afhængig af valg af møllefabrikat og -model og mastens design vil totalhøjden maksimalt blive 99,5 meter, så der kan måles i højde fra 94 meter. Masten vil blive udført som gittermast uden barduner, som potentielt kan genere anvendelsen af arealerne under masten. Masten kan opstilles vest for den vestligste vindmølle. En eventuel målemast forventes opstillet for en kortere tidsperiode og nedtages efter brug. Der anlægges ikke særskilte adgangsveje og arbejdsarealer til vindmøller. Adgang og service vil ske fra de omgivne veje og havnearealer, og der er derfor ikke fastlagt bestemmelser om vejanlæg i denne lokalplan. Lokalplanen indeholder ikke miljøkrav til vindmøllerne, da en lokalplan ikke kan fastsætte sådanne krav. Vedr. støj er reglerne om grænseværdier for nabobeboelser fastsat i bekendtgørelse nr af 21. december 2015 om støj fra vindmøller. Vedr. skyggekast er grænserne fastsat som retningslinje i kommuneplanen. Der er nærmere redegjort for støj og skyggekast fra vindmøllerne i Miljørapporten. Af de udarbejdede støj- og skyggekastberegninger fremgår det, Lokalplan nr L03 15

16 at gældende love og vejledninger for påvirkning af de nærmeste nabobeboelser overholdes for alle de ansøgte mølletyper og i forhold til alle de omkringliggende naboboliger. Møllerne har en forventet levetid på 30 år og nedtages efter endt drift. Herefter skal de rømmede arealer indgå i havnearealerne. Eventuelt kan møllerne udskiftes med nye møller efter en nærmere vurdering. 3a. Veto-indsigelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i offentlighedsfasen på vegne af ministeriet fremsendt veto-indsigelse mod opstilling af vindmøller på Hirtshals havn. Styrelsen har fremsendt veto, da det vurderes at sandsynligheden for at møllerne vil forstyrre radarbilledet fra den radar, der er placeres syd for Horne ved Engbjerg og som overvåger skibstrafikken ud for Hirtshals, vil være stor. Hjørring Kommune har holdt møde med styrelsen og fået udarbejdet analysemateriale, der belyser sandsynligheden og omfanget at den forstyrrelse af radarbilledet, som vindmøllerne vurderes at give. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ophævet vetoindsigelsen på baggrund af aftale med Hjørring Kommune og Hirtshals Havn om opstilling af en supplerende radar på havnen, der kan give et radarbillede af det havområde, hvor vindmøllerne vil give et forstyrret billede - det vil sige havområdet bag vindmøllerne i forhold til radaren på Engbjerg. Som en del af denne aftale er lokalplanens 12.1 tilrettet, så ibrugtagning af vindmølle kun kan ske, når der er opstillet og ibrugtaget en supplerende radar efter aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Jf. Planlovens 19 stk. 3 kan en kommune kun dispensere fra en lokalplanbestemmelse, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en statslig myndighed, hvis den pågældede myndighed meddeler samtykke til dispensationen. Hjørring Kommune kan derfor ikke uden samtykke dispensere fra lokalplanens Hjørring Kommuneplan 2013 En kommuneplan består af: - overordnede mål og strategier for udviklingen og arealanven- Lokalplan nr L03 16

17 delsen i kommunen - retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner - rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Retningslinjer Planlægningen for vindmøller på Hirtshals havn berører følgende af kommuneplanens retningslinjer: Vindmøller Retningslinje 5.12 Planlægning af vindmølleparker. Kommuneplan 2013 udlægger et område til vindmøller på Hirtshals havn med samme status som de potentielle vindmølleområder. Da der er tale om et område, der skal undersøges, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser og retningslinjer for områdets konkrete udnyttelse. Retningslinje 5.14 Afstandskrav ved opstilling af vindmøller. I henhold til retningslinjen bør den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en vindmøllepark være 3-4 x rotordiameteren, og den må ikke overstige 5 x rotordiameteren. Hensigten med retningslinjen, er at opnå størst mulig effekt med mindst mulig landskabelig påvirkning. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen. I opstillingsmønstret for de fire vindmøller er afstanden mellem enkelte af møllerne mindre end tre gange rotordiameteren. På grund af vindmøllernes indbyrdes placering i et buet række reduceres møllernes indbyrdes læeffekten. Det vurderes derfor ikke at have en væsentlig negativ effekt i forhold til vindmøllernes produktion, at møllerne opstilles tættere end min. 3 x rotordiameteren. Retningslinje 5.15 Udseende og opstillingsmønster i vindmølleparker. I henhold til retningslinjen skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. Baggrunden for retningslinjen er, at det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har betydning for, hvor harmonisk vindmøllen opfattes i landskabet. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen. På baggrund af visualiseringerne i Miljørapporten er det vurderet, at vindmøllerne med de mindste rotorer fremstår lidt mere harmoniske end dem med større, men at der ikke opstår uheldige virkninger ved at opstille møller med den maksimale Lokalplan nr L03 17

18 rotordiameter på 130 meter. På den baggrund vureres det ikke at have en væsentlig negativ effekt at give mulighed for møller med et harmoniforhold på op til 1:1,53. I henhold til retningslinje 5.15 skal vindmøller opstilles i en lige linje, dog ved parker med mere end 6 vindmøller evt. i let opfattelige geometriske mønstre. Lokalplanen er, da der er tale om fire eller 3 møller, der opstilles i et buelignende forløb, ikke i overensstemmelse med denne retningslinje. Både opstillingsmønstret med fire og tre vindmøller er opstillet i et mønster, der er dikteret at placeringen langs den nye ydermole. I Miljørapporten er det vurderet, at opstillingen af fire vindmøller fremstår mere sammenhængende end opstillingsmønstret af tre møller. Som sammenligning med de buede opstillingsmønstre er der i Miljørapporten udført enkelte visualiseringer med en fiktivt opstillling på en lige linje, som ville overholde kommuneplanens retningslinjer. Det er vurderet, at dette opstillingsmønster ville fremstå mere enkelt fra langt de fleste synvinkler. Særligt fra kysten mellem Hirtshals havn og Tversted i øst ville dette opstillingsmønster være mere klart og let opfatteligt. Se nærmere vurderinger i Miljørapporten. Diverse bindinger på havnearealer, støjgrænser i forhold til boliger i Hirtshals bykerne med mere bevirker dog, at det ikke umiddelbart er muligt, at opstille møllerne på linje. Da møllerne samtidig er tilpasset havnens udformning og indgår i et teknisk landskab i en samlet klynge af flere høje bygninger og anlæg, er den generelle retningslinje om opstilling på linje fraveget for dette vindmølleprojekt. Bynær kystzone Havnearealerne ligger i den bynære del af kystzonen jf. planloven. Det betyder, at der i en planlægning skal redegøres for den visuelle påvirkning af kysten samt begrundes for, hvorfor der skal opføres bebyggelse med en større højde end den eksisterende bebyggelse. Den planlægningsmæssige begrundelse for opstilling af store vindmøller er, at det er en væsentlig samfundsinteresse at forøge produktionen af vedvarende energi, og at området har gode vindressourcer. Derudover vurderes det som en fordel at opstille vindmøller på arealer, som allerede i dag er påvirket af store tekniske anlæg. Dermed kan andre arealer, der vurderes at være mere sårbare, friholdes. I Miljørapporten er der redegjort for den visuelle påvirkning af kysten. Vindmølleprojektet vil blive meget synligt langs kysten mod Tannis Bugt i øst. Det er dog vurderet, at kystlandskabets Lokalplan nr L03 18

19 store skala kan rumme anlæg af denne type, omend udsigten mod Hirtshals havn vil få et forøget teknisk præg. Særlige bevaringsværdigt landskab I henhold til kommuneplanens retningslinje 16.2 om beskyttelse af bevaringsværdige landskaber, skal disse områder så vidt muligt friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet. Større og/eller dominerende byggeri og anlæg samt større veje og tekniske anlæg, som eksempelvis husstandsmøller og antenner, skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk... Den sydligste vindmølle står har vingeoverslag over udpegningen, men berører ikke fysisk det særligt bevaringsværdige landskab og strider dermed ikke imod retningslinjerne for udpegningen. Vindmøllerne bliver dog synlige fra store dele af udpegningen. Inden for den nærmeste kilometer af opstillingsområdet vurderes vindmøllerne at dominere oplevelsen i de åbne dele af landskabet. I de øvrige åbne dele af nærzonen vurderes påvirkningen at være markant. Udsigten mod vest er dog allerede i dag præget af de tekniske anlæg på Hirtshals havn. Projektet vurderes således ikke grundliggende at ændre udsigtens karakter, men der er tale om en markant forøgelse af dens tekniske præg. Særligt værdifulde geologiske områder Kystlandskabet øst for Hirtshals er i Kommuneplan 2013 udpeget som særligt værdifulde geologiske områder. De særligt værdifulde geologiske områder skal ifølge retningslinjerne friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring og andet, der vil sløre eller ødelægge mulighederne for at man kan opleve den geologiske dannelse, som er grundlag for udpegningen. Den sydligste vindmølle i projektet har vingeoverslag over udpegningen, men berører ikke fysisk det geologiske interesseområder. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Miljørapporten udført visualiseringer og kortstudier, og der er ikke konstateret steder, hvor vindmøllerne ses i sammenhæng med markante eller særligt sårbart terræn eller geologiske formationer, og da projektet heller ikke fysisk berører geologiske interesser, vurderes disse ikke at blive påvirket negativt af projektet. Rammer for lokalplanlægningen og ændrede og nye retningslinjer Kommuneplan 2013 udlægger et område på Hirtshals havn med samme status som de potentielle vindmølleområder Lokalplan nr L03 19

20 og med henblik på at det skal undersøges om der kan opstilles vindmøller. Da der er tale om et område, der skal undersøges, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser vedr. områdets konkrete udformning. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 48, der supplerer kommuneplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen, da det også udlægger en støjkonsekvenszone og en støjberegningszone. Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til vindmøllerne. Kommuneplantillæg nr. 48 offentliggøres samtidig med lokalplanen. 5. Natur og landskab Beskyttet natur Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv., som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Alle vindmøller placeres med god afstand til beskyttede 3-områder, herunder strandengen med småsøer mod øst, og vil ikke påvirke lokaliteten eller de dyr og planter, der holder til her i væsentlig grad. Desuden vurderes alle møllerne, at kunne etableres uden at beskadige det beskyttede naturområde, og det vurderes ikke at blive påvirket negativt af møllernes drift. Det kan udelukkes, at en midlertidig grundvandssænkning vil få negativ indvirkning på naturområder, planter eller dyr i det pågældende område. I Miljørapporten vurderes vindmøllerne således at kunne etableres uden varigt at beskadige beskyttede biotoper og mindre naturområder. Klitfredning Den sydligste vindmølle i opstillingen med fire møller står fysisk indenfor et område omfattet af klitfredning og den sydligste mølle i opstillingen med tre møller vil få vingeoverslag over klitfredningen. Placeringer af disse møller forudsætter, således Lokalplan nr L03 20

21 en dispensation fra klitfredningen eller eventuelt en affredning af en del af arealet. Vindmøllerne opstilles på havnearealer og areal, der er opfyldt for nyligt, og der er således ikke tale om et naturligt klitareal, som ødelægges ved opstilling af vindmøller. I forbindelse med planlægning af havneudvidelsen er Kystdirektoratet, som administrerer klitfredninger, søgt om at ophæve klitfredningen for den del af området, som er omfattet af lokalplanen for havnen og som nu anvendes til havneformål. Denne ansøgning er endnu ikke behandlet. Ved planlægning for vindmølleprojektet er der igen rettet henvendelse til Kystdirektoratet og et svar afventes. Lokalplanafgrænsningen omkring den sydligste mølle er udformet sådan, at møllen, hvis affredning ikke er mulig, kan rykkes lidt mod vest og ud af klitfredningen. Møllen vil dog stadig få vingeoverslag over det klitfredede areal, og der kræves derfor fortsat en dispensation. Fredskov Den sydligste vindmølle i opstillingen med fire møller står fysisk indenfor et område omfattet af fredskovspligt og den sydligste mølle i opstillingen med tre møller vil få vingeoverslag over fredskoven. Der er dog tale om en ikke ajourført udpegning, hvor fredskov omfatter hele matrikel 13g, men møllerne berører ikke reelt skovarealet. Det er i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for udvidelsen af Hirtshals havn aftalt med Naturstyrelsen, at fredskovspligten tilpasses, så de arealer, der er omfattet af havneudvidelsen ikke længere er fredskov. Der er således ikke konflikter i forhold til fredskov. Der er ikke udlagt skovbyggelinje om fredskoven i Lilleheden Klitplantage, der omfatter arealer på nordsiden af skoven. Natura 2000-områder Lokalplanområdet grænser mod øst op til Habitatområde Skagen Gren og Skagerrak nr. 1,som dækker et større havareal. Fysisk påvirker opstilling af vindmøllerne ikke havarealet. Der er marsvin i området, men i Miljørapporten vurderes vindmøllernes støjpåvirkning ikke at have negativ effekt i forhold til disse dyr. Det må formodes, at støjen fra vindmøllerne under drift, i det omfang, der overhovedet vil være marsvin i vandet vest for Hirtshals havn, fuldstændigt vil drukne i baggrundsstøj fra bølgeslag mod molen. Øvrige Natura-2000 områder ligger over tre kilometer fra opstillingsområdet. På grund af afstanden vurderes områderne og de arter, som indgår i udpegningsgrundlagene, ikke at blive påvirket. Lokalplan nr L03 21

22 Bilag IV-arter Med baggrund i EF-habitatdirektivets artikel 12 er der i Miljørapporten foretaget en vurdering af påvirkningen af beskyttede dyre- og plantearter på direktivets bilag IV. I Miljørapporten er det vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle og dyrelivet i området - hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er i øvrigt ikke kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede arter i området, f.eks. rød- eller gullistede plante- og dyrearter, hvor vindmøllerne præcist bliver placeret. 6. Kulturarv Kirker Inden for en afstand på ca. 4,5 km fra lokalplanområdet ligger fire kirker: Hirtshals Kirke, Emmersbæk Kirke, Horne Kirke og Asdal Kirke. I Miljørapporten er der redegjort for den visuelle påvirkning af de 4 kirker. Kulturmiljøer Inden for 4,5 kilometer fra lokalplanområdet er der i kommuneplanen udpeget fire bevaringsværdige kulturmiljøer: Hirtshals by, Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg, Hirtshalsbanen og Asdal Voldsted. Den sidste ligger dog i en afstand på ca. 4,5 km fra opstillingsområdet. Af de omgivende kulturmiljøer er det primært oplevelsen af Hirtshals Fyr, der kan være sårbare over for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Fyret kan i et meget begrænset område nord for Hotel Fyrklit opleves i sammenhæng med vindmøllerne, som dog ikke opleves markante fra dette sted og dermed ikke vurderes at forstyrre oplevelsen af fyrtårnet. Se nærmere i Miljørapporten. Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske marine kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses Lokalplan nr L03 22

23 i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Moesgaard Museum, Moesgård Allé 3, 8270 Højbjerg. Eventuelle spørgsmål herom kan ske til direkte til museet. 7. Miljø Vindmøllebekendtgørelsen LBK nr af 10. december 2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter, at der kun må lokalplanlægges for vindmøller indenfor områder, der er udpeget i kommuneplanens retningslinjer med henblik på vindmøllepark. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Der er kun en enkelt eksisterende vindmølle indenfor denne afstand - nemlig møllen ved Hirtshals Idrætscenter. I Miljørapportens kapitel 5 er det samlet set vurderet, at vindmøllerne på Hirtshals havn fremstår som et særskilt og veldefineret anlæg. På den baggrund er det vurderet, at samspillet med den enkeltstående mølle er ubetænkeligt. Herudover fastsætter bekendtgørelsen bl.a., at vindmøller skal opstilles fortrinsvist i grupper, og i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Bindinger på havnearealerne, der skal sikre at arealerne anven-des til havneformål, støjgrænser mm. betyder, at det ikke er muligt, at opstille møllerne på en lige linje, som ellers vurderes at være det mest letopfattelige geometriske mønster for mindre vindmølleparker. Opstillingsmønstret er i stedet tilpasset havnens udformning med en placering langs den nye ydermole og indgår i et teknisk landskab i en samlet klynge af høje anlæg. På baggrund af visualiseringer i Miljørapporten er det vurderet, at opstillingsmønstret fra mange vinkler fremstår klart og enkelt, men at opstillingsmønstret opleves noget uklart fra kysten mod øst. Bekendtgørelsen fastsætter også, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelser end 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til en afstand på 600 meter for de op til 150 meter høje vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Lokalplan nr L03 23

24 Den nærmeste bolig ligger 830 m (ved hovedforslaget med fire møller) eller 885 m (ved alternativer med tre møller) fra nærmeste mølle, og afstandskravet er dermed overholdt for alle nabobeboelser. Støj Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af bekendtgørelse nr af 21. december 2015 om støj om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder, som er udlagt til eller anvendes til støjfølsom arealanvendelse f.eks. boliger i Hirtshals by, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj må indendørs i beboelse i det åbne land og i områder udlagt til støjfølsomt område ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af støjpåvirkningen, hvoraf det fremgår, at de gældende støjgrænser kan overholdes i forhold til alle naboboliger. Inden møllerne opstilles skal bygherren anmelde vindmøllerne til Hjørring Kommune. Ved anmeldelsen skal det påvises, at støjgrænserne kan overholdes. Hjørring Kommune forlanger en efterfølgende støjmåling og -beregning når vindmøllerne er stillet op, der dokumenterer, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. I kommuneplantilægget for området udlægges et støjkonsekvensområde, der skal sikre, at der ikke etableres ny beboelse eller støjfølsom anvendelse tæt på møllerne, hvor støjgrænserne vil blive overskredet. Skyggekast Miljøministeriet anbefaler i vejledningen til vindmøllecirkulæret, at ingen nabobolig udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt beregnet som reel tid. Denne anbefaling indgår i kommuneplanens generelle retningslinjer for vindmøller. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af skyggekastet ved nabobeboelser, som umiddelbart viser, at boliger på Skovvejen, på Vikingbanke og Fiskebanke samt enkelte fritidshuse mod øst bliver påført mere end 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Hjørring Kommune vil i VVM-tilla- Lokalplan nr L03 24

25 delsen stille krav om, at nabobolig max. må udsættes for 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Det forudsættes derfor, at vindmøllerne forsynes med teknik og software til håndtering af skyggestop. Herved stoppes én eller flere af vindmøllerne, når der er mulighed for skygge (forudsætter bl.a at der er solskin, at solen er i den rigtige retning i forhold til boligen og at vingernes retning giver anledning til skygge), så det sikres, at ingen nabobeboelser udsættes for skyggekast i mere end 10 timer pr. år. Dermed overholdes kravet for skyggekast ved samtlige naboboliger. Reflekser For at begrænse gener med reflekser fra vindmøllerne, stilles der krav om, at møllevingerne udføres med et glanstal på max. 30 målt efter ISO 2813 standard. Drikkevand Lokalplanområdet ligger ikke indenfor et område med drikkevandsinteresser. Jordforurening Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der er jordforurening i lokalplanområdet bl.a. er de opfyldte arealer etabelret med rent sand. Hvis der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses, og Hjørring Kommune - Teknik- & Miljøområdet skal underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Er en umiddelbar indsats overfor forureningen påkrævet, vurderer kommunen, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Region Nordjylland vurderer herefter, om den fundne forurening skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven. VVM Opstilling af flere end tre vindmøller eller opstilling af vindmøller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen. Endvidere er projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udover nærværende lokalplan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og en miljørapport, der både indeholder VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk Lokalplan nr L03 25

26 resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Hjørring Kommune gennemførte en forudgående debatfase for projektet fra 1. juni 2016 til den 29. juni De indkomne bemærkninger fra debatfasen har indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. Lov om miljøvurdering Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og vurderer, at planforslagene (lokalplan og kommuneplantillæg) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Kommunen har allerede orienteret bl.a. Naturstyrelsen og Nordjyllands Kystmuseum. Samtidig er en række organisationer og foreninger orienteret om projektet bl.a. Vendsyssel Friluftsråd, Danmarks Naturfredningsforening Hjørring samt Foreningen for By og Land Hjørring (FBL). Der er truffet aftale om miljørapportens omfang og detaljeringsniveau med disse myndigheder. Endvidere har offentlighedens bemærkninger under foroffentlighedsfasen indvirket på disponeringen og indholdet af den samlede miljørapport. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. 8. Forsyning og tekniske anlæg Ledninger i jorden Der ikke kendskab til ledninger i jorden indenfor lokalplanområdet. Der gøres opmærksom på, at der også kan være ledninger, som ikke er tinglyste. 9. Øvrige forhold Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2016), skal vindmølleejer udbyde min. 20 % af vindmølleprojektet til beboere i lokalområdet til kostpris. Beboerne inden for 4,5 kilometer fra opstillingsstedet har førsteret til 50 andele pr. voksen i husstanden, og eventuelle usolgte andele kan herefter sælges til beboere i kommunen. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et Lokalplan nr L03 26

27 orienteringsmøde, der afholdes senere. Et andet punkt i loven er værditabsordningen. Værditabsordningen kan søges af de naboer, som ved projektets gennemførelse forventer at få en værdiforringelse af den del af ejendommen, der anvendes til bolig. Det er Energinet. dk der administrerer ordningen. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et borgermøde. Et tredje punkt er den grønne ordning, der giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes i dette projekt at udgøre minimum kroner ved opstilling af tre vindmøller med en effekt på 3,45 MW. OBS - denne ordning er ophørt pr. 20. februar Trafikstyrelsen I henhold til Luftfartsloven skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen, og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes, ikke at være til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og op til 150 meter skal afmærkes, hvis Trafikstyrelsen kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 Candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. Da målemasten har en højde lige under 100 m, så skal den ikke afmærkes med belysning. Sikkerhedsafstande Hirtshals Havn planlægger, at arealer der ligger under vindmøllerne, skal anvendes til erhvervsformål, bl.a. planlægges der placeret et LBNG-anlæg (Liquid Bio Nature Gas, hvor naturgas omdannes fra luftart til væske under kraftig nedkøling og med henblik på at den kan anvendes til brændstof i bl.a. skibe) i nærhed af møllerne. Da vindmøllerne opstilles med en afstand af minimum 150 m til LBNG-anlæggets areal er konklusionen den, at den samlede risiko ved at have vindmøller nær LBNGanlægget er reduceret til et så lavt niveau, at det vurderes som værende problemfrit. Lokalplan nr L03 27

28 10. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Lokalplan nr L03 28

29 Vedtagelse Byrådets behandling af lokalplanen Vedtaget som forslag af Hjørring byråd den 29. marts p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Endelig vedtaget af Hjørring byråd den xxx p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan nr L03 29

30 Offentliggørelse Offentliggjort høring eller afgørelser den xx. mdr. år (dato for hvornår det er på hjemmesiden) Lokalplan nr L03 30

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx. Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Lokalplan nr. 900.8111-L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den forslag. til den Vindmøller på Hirtshals Havn

Offentlig fremlagt. fra den forslag. til den Vindmøller på Hirtshals Havn Offentlig fremlagt fra den 10.04.2017 til den 06.06.2017 forslag Vindmøller på Hirtshals Havn Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Hjørring

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere