VEJLEDNING, MARTS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING, MARTS 2015"

Transkript

1 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014

2

3 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING DRIFTSOMKOSTNINGER LEVERET MÆNGDE NETAKTIVER NETTAB PRAKSISÆNDRINGER PENSIONSAKTIVER OPGØRELSE AF DIFFERENCER AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR OPGØRELSE AF FORRENTNING ENERGISPAREYDELSER BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGULERINGSREGNSKABET... 15

4

5 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/15 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen ): 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter reguleringsåret. Stk. 3. Årsrapporten gøres offentlig tilgængelig af Energitilsynet. Reguleringsregnskabet skal indsendes senest 31. maj Reguleringsregnskabet skal indsendes særskilt og ikke sammen med indberetning af netkomponenter til benchmarkingen. Bemærk at reguleringsregnskabet skal medfølges af en ledelsespåtegning og en revisorpåtegning. Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at revisor i forbindelse med revisionen har påset, at virksomheden har oplyst alle forhold, der kan påvirke reguleringsprisen, samt at virksomhedens regnskab i øvrigt er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven, med mindre andet gør sig gældende i indtægtsrammebekendtgørelsen og i bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november 2013 (herefter elforsyningsloven ). Sekretariatet uddyber i denne vejledning hvilke forhold, virksomheden og revisoren bør være særligt opmærksom på ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke har godkendt eller taget PwC s vejledning, Reguleringsregnskab: Vejledning om udarbejdelse af reguleringsregnskab for net- og transmissionsvirksomheder, til efterretning. Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. BEMÆRK SÆRLIGT OM SIDEORDNET VIRKSOMHED Indtægter og omkostninger som følge af sideordnede aktiviteter, der er integreret i netvirksomheden, og som ikke er aktiviteter tilknyttet den bevillingspligtige aktivitet, indgår ikke i reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker hertil, at alene virksomheder med færre end tilsluttede forbrugere er undtaget fra kravet om, at sideordnede aktiviteter skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Aktiviteterne skal i så fald holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter, jf. elforsyningslovens 47, stk. 6. Derudover må aktiviteten ikke udgøre mere end 5 pct. af omsætningen i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven.

6 Side 2/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET Indberetningsskemaet til reguleringsregnskabet er udsendt til virksomhederne sammen med denne vejledning. Virksomheden skal alene foretage indtastning i filens første fane, Reguleringsregnskab Virksomheden kan efterfølgende orientere sig i filens øvrige faner for at få indblik i de beregninger, der sker på baggrund af virksomhedens indberetning. De enkelte felter er nummereret i indberetningsskemaet og en særskilt vejledning følger herunder. 1. INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING 1.1 DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I 2014 Definitionen af driftsmæssige indtægter fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 3: 3) Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. De driftsmæssige indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Indtægter knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af de driftsmæssige indtægter. De driftsmæssige indtægter er indtægter, der vedrører netvirksomhedens eget net, som efter årsregnskabslovens regler vil kunne indregnes i virksomhedens årsrapport. Dog betyder en række bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven, at de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet kan adskille sig fra driftsmæssige indtægter i virksomhedens eksterne årsrapport. Driftsindtægterne, der indberettes i pkt. 1.1, er således sammensat af: Nettarif (eget net) + Abonnement (eget net) + Tilslutningsbidrag + Indtægter knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyrindtægter jf. 70, stk. 1, i elforsyningsloven. + Andre driftsmæssige indtægter (se afsnit 1.2 nedenfor) Driftsindtægter må ikke posteres som en balancepost. Beløb, der opkræves til Energinet.dk og overliggende netvirksomheder for netydelser, skal ikke indgå i driftsmæssige indtægter. I de driftsmæssige indtægter indgår således ikke betalinger til overliggende net og betalinger for PSO-ydelser. Viderefakturering til overliggende net og systemansvar skal i stedet indberettes i pkt. 1.4.

7 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 3/15 Indtægter til dækning af energispareaktiviteter skal holdes ude af de driftsmæssige indtægter i pkt. 1.1, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet, jf. 22, stk. 8, i elforsyningsloven (se pkt. 12). Omkostninger på tab på debitorer må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter men skal indgå i driftsomkostninger (pkt. 2.1), jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom 1. Indtægter, som er opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år, skal indgå i årets driftsmæssige indtægter. Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). 1.2 HERAF ANDRE INDTÆGTER Definitionen af andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 1: 1) Andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet: Indtægter, jf. nr. 10, som opnås ved netvirksomhedens eller den regionale transmissionsvirksomheds salg til andre virksomheder m.v., herunder koncernforbundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne omkostninger bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. nr. 4. Andre indtægter er indtægter, som virksomheden opnår ved andre aktiviteter end den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger. Det forudsættes, at aktiviteten efter gældende lov kan drives i netvirksomheden. Desuden skal omkostningerne ved aktiviteten være afholdt som led i driften af den bevillingspligtige aktivitet. Der vil typisk være tale om salg af ydelser, som skabes samtidig med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver mulighed for udnyttelse af en økonomisk fordelagtig synergieffekt, f.eks. ved udnyttelse af ledig kapacitet i anlæggene, jf. bemærkninger til elforsyningslov nr. 386/2009. Beløbet er en delmængde af de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1). Andre indtægter (pkt. 1.2) skal således være inkluderet i det beløb, som indberettes i pkt ER DER I 2014 SKET ET BORTFALD AF ANDRE INDTÆGTER? Besvares med ja eller nej. Såfremt andre indtægter (pkt. 1.2) bortfalder, og de dermed forbundne omkostninger ikke længere bæres af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, reduceres virksomhedens indtægtsramme tilsvarende, 1 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

8 Side 4/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 jf. 18, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Dette kan eksempelvis være situationen, hvis en virksomhed har frasolgt sine aktiviteter. I pkt. 1.3 indberettes således om der er sket et bortfald af andre indtægter i 2014, hvor omkostningerne forbundet med disse indtægter heller ikke længere bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger TILSVARENDE INDTÆGTER I 2004 Såfremt andre indtægter er bortfaldet i 2014, jf. pkt. 1.3, skal virksomheden i pkt oplyse, hvor meget disse indtægter udgjorde af de driftsmæssige indtægter i Derved beregnes automatisk en tilsvarende reduktion af reguleringspris og indtægtsramme i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentningsprocent sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. 1.4 VIDEREFAKTURERING TIL OVERLIGGENDE NET- OG SYSTEMANSVAR Beløb, som netvirksomheden opkræver for Energinet.dk i 2014 i transmissionsnettarif, systemtarif og PSO-tarif samt øvrige beløb, der eventuelt opkræves til andre overliggende net. Beløbet må ikke være indeholdt i driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) eller driftsomkostninger (pkt. 2.1). 2. DRIFTSOMKOSTNINGER 2.1 DRIFTSOMKOSTNINGER I 2014 Definitionen af driftsomkostningerne fremgår af 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 4) Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. 15, stk. 5, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab samt afvikling af de i 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser og udgifter til sikkerhedsstillelse. Omkostningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Omkostninger knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Afskrivninger skal ikke indgå i pkt. 2.1, men skal oplyses særskilt i reguleringsregnskabet under posten årets afskrivninger (pkt. 4.5). Omkostninger vedrørende overliggende net (herunder Energinet.dk) skal ikke medregnes i posten driftsomkostninger, idet disse omkostninger indgår i posten viderefakturering til overliggende net og systemansvar (pkt. 1.4). Omkostninger til energispareaktiviteter skal ikke medtages her, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet. Se afsnit 14 herom. Omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyromkostnin-

9 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 5/15 ger, skal indgå i driftsomkostningerne, jf. 70, stk. 1 bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november Omkostninger til tab på debitorer skal indgå i driftsomkostningerne og må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom. 2 Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, skal ikke indgå i driftsomkostningerne (idet de skal indgå i netaktiverne, jf. 15, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen). Omkostninger til nettab skal indgå i driftsomkostninger og stemme overens med pkt LEVERET MÆNGDE 3.1 LEVERET MÆNGDE ELEKTRICITET I 2014 Den mængde, som lægges til grund for beregningen af indtægtsrammen, er den leverede mængde, som på sekretariatets anmodning kan dokumenteres. Netvirksomhederne kan ikke inkludere VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er samtidig med forbruget, i den mængde kwh, som indberettes i forbindelse med reguleringsregnskaber og efterfølgende lægges til grund for opgørelsen af indtægtsrammen, da denne mængde ikke kan anses for leveret el fra nettet, jf. sekretariatets vejledende udtalelse 3 til Dansk Energi af 5. juli Såfremt virksomheden i 2014 foretager en praksisændring for opgørelsen af leveret mængde, skal virksomheden vedlægge en redegørelse herfor til reguleringsregnskabet (se afsnit 6). 4. NETAKTIVER 4.1 VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Ud fra principperne i indtægtsrammebekendtgørelsens 23 beregnes værdien af netaktiver pr. 1. januar Netaktiver er anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg, jf. dog også indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. 2 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

10 Side 6/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB EVENTUELLE PRIMOKORREKTIONER Udfyldes kun såfremt, der forekommer primokorrektioner af aktivbasen. Hvis det på baggrund af eventuelle primokorrektioner konstateres, at netaktiver pr. 31. december 2013 ikke er opgjort korrekt, skal virksomheden fremsendes en korrektion heraf, således at forrentningen i 2013 opgøres på et korrekt grundlag OPDELING AF VIRKSOMHEDENS SAMLEDE INVESTERINGER I posterne ønskes en opdeling af virksomhedens samlede investeringer i 2014 på reinvesteringer, nødvendige nyinvesteringer og almindelige nyinvesteringer. Sekretariatet bemærker, at en indberetning af nødvendige nyinvesteringer i pkt. 4.2 ikke anses af sekretariatet for værende en ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. 12 og 15, i indtægtsrammebekendtgørelsen. For vejledning til ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer, henvises til Energitilsynets hjemmeside ÅRETS AFSKRIVNINGER Virksomheden og dennes revisor påser, at årets afskrivninger er opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 23: 23. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Stk. 2. Anskaffelser efter den 31. december 2004 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i årsregnskabsloven. Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige bundgrænse kan udgiftsføres i anskaffelsesåret. Stk. 3. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 2 beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser inkl. byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den overdragende virksomheds regnskab. Stk. 4. Afskrivninger i medfør af stk. 3 beregnes som lige store årlige beløb over den standardlevetid, der er angivet i bilag 1. Stk. 5. Netaktiver, der skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget. Stk. 6. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som forbedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen. Sekretariatet bemærker, at gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver ikke skal modregnes i posten for afskrivninger men derimod indgå i henholdsvis driftsmæssige indtægter og omkostninger (henholdsvis pkt. 1.1 og 2.1). 4.7 ÅRETS AFGANG AF NETAKTIVER Såfremt der i 2014 er udgået anlæg fra virksomhedens netaktiver, fx i forbindelse med salg af anlæg til Energinet.dk, indberettes i pkt. 4.6 den bogførte værdi af disse. 4

11 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 7/15 Derudover vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for, hvilke anlæg, der er udgået, og om virksomhedens reguleringspris og indtægtsramme bør justeres som følge heraf, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 20, stk VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien virksomhedens netaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg pr. 31. december Feltet beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Sekretariatet bemærker, at indberetning af punkterne bør resultere i følgende sammenhæng: Netaktiver primo 2014 (pkt. 4.1) +/- eventuelle primokorrektioner (pkt. 4.2) + årets investeringer (pkt ) årets afskrivninger (pkt. 4.6) årets afgang af netaktiver (pkt. 4.7) = netaktiver ultimo 2014 (pkt. 4.8). Den andel af aktiver, som er PSO-finansierede, indgår ikke i pkt Sekretariatet bemærker, at det er revisors ansvar at påse, at værdien af netaktiver er opgjort korrekt og i henhold til gældende lovgivning. 5. NETTAB Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet hermed, hvilket kan give anledning til en justering af indtægtsrammen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 17, stk. 2: 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet. Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 7, justeres virksomhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 3. Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører. Stk. 4. Mængdemæssige ændringer i nettabet, regnet i forhold til 2004, medfører ikke ændringer af indtægtsrammen. Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelsesåret og i sammenligningsåret, der er Opgørelsesmetoden kan ændres over tid, forudsat der sker samme ændring i sammenligningsåret. 5.1 FYSISK NETTAB Virksomhedens fysiske nettab er den mængde kwh, der er leveret ind i virksomhedens eget net minus den mængde kwh, der er leveret hos forbrugerne eller til andre net. 5.2 NETTABSOMKOSTNING Omkostninger forbundet med nettabet består af en omkostning til overliggende net (inkl. PSO) samt køb af el på markedsvilkår.

12 Side 8/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Såfremt virksomheden ændrer opgørelsesmetode i 2014, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret I så fald skal virksomheden vedlægge reguleringsregnskabet en redegørelse for praksisændringen, hvoraf det fremgår, hvorledes sammenligningsåret skal korrigeres, således at opgørelsesmetoden for 2004 stemmer overens med opgørelsesmetoden i 2014 (se også pkt. 6 om praksisændringer). 5.3 GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRIS FOR NETTAB Den pris (kr./kwh) virksomheden i gennemsnit har betalt for nettab i årets priser. Beløbet udregnes automatisk som nettabsomkostningen divideret med det fysiske nettab. Feltet skal dermed ikke udfyldes. 6. PRAKSISÆNDRINGER Virksomheden skal ved regnskabsaflæggelsen redegøre for ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, driftsomkostninger eller afskrivninger, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 1, nr. 6: 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: ( ) 6) Ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper i forhold til senest udmeldte regnskabsmæssig praksis eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. 2, nr. 3, driftsomkostninger, jf. 2, nr. 4, eller afskrivninger, jf. 23, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. 2, nr. 7. Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 2: Stk. 2. Såfremt der den 8. oktober 2008 eller derefter foretages ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er ER DER I 2014 FORETAGET ÆNDRINGER I REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ELLER REGNSKABSPRINCIPPER? Besvares med Ja eller Nej. Hvis ja, vedlægges ledelsespåtegningen en redegørelse for den pågældende praksisændring. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke poster der påvirkes af virksomhedens praksisændring. 6.2 VEDRØRER PRAKSISÆNDRINGEN OPGØRELSEN AF DRIFTSMÆSSIGE IND- TÆGTER ELLER LEVERET MÆNGDE KWH? Besvares med Ja eller Nej. I så fald skal der ske en tilsvarende justering af reguleringsprisen med virkning fra og med Justeringen beregnes ved at foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, som er 2004, idet de driftsmæssige indtægter og leveret mængde

13 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 9/15 kwh fra regnskabsåret 2004 ligger til grund for størrelsen af virksomhedens indtægtsramme i alle efterfølgende år OPLYSNINGER TIL BEREGNING AF JUSTERET REGULERINGSPRIS OG IND- TÆGTSRAMME Kan (valgfrit) udfyldes såfremt, virksomheden har svaret Ja i pkt Sekretariatet bemærker, at pkt. 6.3 og 6.5 er fortrykte ud fra tidligere indberetninger, og at det således alene er pkt. 6.4 og 6.6, der skal udfyldes af virksomheden. I disse felter er det muligt at angive, hvordan henholdsvis driftsmæssige indtægter og leveret mængde opgøres i 2004, såfremt praksisændringen havde gjort sig gældende i Når felterne i pkt. 6.4 og 6.6 udfyldes, beregnes automatisk en tilsvarende justering af reguleringsprisen og indtægtsrammen i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentning sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. Sekretariatet bemærker hertil, at den beregnede justering af reguleringspris og indtægtsramme alene er en vejledende beregning til brug for virksomhedens egen opgørelse. Den vejledende beregning er således ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og virksomheden kan ikke have en forventning om at kunne støtte ret på den vejledende beregning I forbindelse med sekretariatets konkrete vurdering af sagen kan der således opstå tilfælde, hvor den vejledende beregning bør tilpasses konkrete forhold i sagen, og sekretariatets afgørelse vil i sådanne tilfælde afvige fra den vejledende beregning. 7. PENSIONSAKTIVER Disse felter er kun relevante for enkelte kommunale eller tidligere kommunale virksomheder, som har fået optaget et pensionsaktiv i åbningsbalancen, der modsvarer tjenestemandspensioner optjent før 1. januar Såfremt en virksomhed tidligere har haft et pensionsaktiv, som er fuldt ud afskrevet ved indgangen til 2014, skal pkt ikke udfyldes. Dette gælder uanset, om virksomheden i 2014 har afviklet på en eventuel pensionsforpligtelse. Der skelnes således mellem afskrivning af pensionsaktiver og afvikling af pensionsforpligtelser. Afvikling af pensionsforpligtelser skal ikke indberettes i reguleringsregnskabet.

14 Side 10/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Afskrivning af pensionsaktiver påvirker derimod virksomhedens forrentningsprocent og skal derfor oplyses i pkt PENSIONSAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 1. januar Bemærk, at pensionsaktivets størrelse kan adskille sig fra pensionsforpligtelsens størrelse. Pensionsforpligtelsens størrelse skal dog ikke oplyses. 7.2 ÅRETS AFSKRIVNINGER PÅ PENSIONSAKTIVER Årets afskrivning på virksomhedens pensionsaktiv. Bemærk, at årets afvikling af pensionsforpligtelser kan adskille sig fra årets afskrivning af pensionsaktiver. Afviklingen af pensionsforpligtelser skal dog ikke oplyses i reguleringsregnskabet. 7.3 PENSIONSAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 31. december Feltet beregnes automatisk ud fra det indberettede i 7.1 og 7.2 og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Det indberettede beløb bør svare til værdien af pensionsaktiver primo 2014 fratrukket årets afskrivninger på pensionsaktiver. 8. OPGØRELSE AF DIFFERENCER En difference svarer til forskellen mellem virksomhedens indtægtsramme og årets driftsmæssige indtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 2. Hvis årets driftsmæssige indtægter er lavere end indtægtsrammen, er der opstået en difference i virksomhedens favør, som virksomheden har mulighed for at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller 2016 (se pkt. 9). Hvis årets driftsmæssige indtægter overstiger indtægtsrammen, er der opstået en difference i forbrugernes favør (gæld til forbrugerne), som skal være tilbagebetalt via en nedjustering af virksomhedens inden udgangen af 2016 (se pkt. 10). 8.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Feltet beregnes automatisk ud fra de allerede indberettede oplysninger og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Differencer i virksomhedens favør har positivt fortegn, mens differencer i forbrugernes favør har negativt fortegn. 5 Såfremt en virksomhed i tidligere års reguleringsregnskaber har oplyst afvikling af pensionsforpligtelser fremfor afskrivning af pensionsaktiver, når de to størrelser ikke har været af samme størrelse, anmodes virksomheden om at rette henvendelse til sekretariatet med henblik på korrektion af tidligere års indberetninger.

15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 11/15 9. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i særskilt vejledning for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 6 Felterne i pkt. 9 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i egen favør (positiv difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 9.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Dette felt udfyldes automatisk, når virksomheden har angivet, hvor stor en del af årets difference, den ønsker at anse som en midlertidig tarifnedsættelse i 2014, og/eller hvor stor en del den ønsker at beholde med henblik på at opkræve differencen i 2015 og/eller Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden. Bemærk, at summen af årets midlertidige tarifnedsættelse (pkt. 9.2) og den beholdte difference (pkt. 9.3) skal være lig størrelsen af årets opståede difference (pkt. 8.1). 9.2 MIDLERTIDIG TARIFNEDSÆTTELSE Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ikke ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller BEHOLDT DIFFERENCE SOM ØNSKES OPKRÆVET I 2015 OG/ELLER 2016 Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller OPKRÆVNING AF DIFFERENCE OPSTÅET I 2014 Virksomheden skal her anføre det beløb af den opståede difference fra 2014, som den ønsker opkræve gennem via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller Ønsker en virksomhed ikke at forhøje sine tariffer i 2015 og/eller 2016 med henblik på at afvikle differencen, anses virksomhedens tariffastsættelse i 2014 som en midlertidig tarifnedsættelse. 10. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i sekretariatets særskilte retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 7 Felterne i pkt. 10 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 6 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside: 7 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside:

16 Side 12/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Differencen i forbrugernes favør opstået i 2014 afvikles ved at opkræve et mindre beløb end indtægtsrammens størrelse i 2015 og/eller Derfor udfyldes afviklingsplanen ved at angive størrelsen af henholdsvis den forventede indtægtsramme (pkt. 10.1) og de forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2) i 2015 og Forskellen mellem de to størrelser udgør dermed den planlagt afviklede difference i hvert af årene (pkt. 10.3). Kun pkt og 10.2 skal udfyldes. De resterende felter beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden FORVENTET INDTÆGTSRAMME Den forventede størrelse af indtægtsrammen i 2015 og Det vil være tilladt at tage højde for forventede indtægtsrammestigninger i 2015 og 2016 fra indsendte ansøgninger om eksempelvis godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, vil virksomheden imidlertid have pådraget sig strafrenter for den mellemliggende periode FORVENTEDE DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER Størrelsen af de forventede driftsmæssige indtægter i 2015 og PLANLAGT AFVIKLET DIFFERENCE Forskellen mellem forventet indtægtsramme (pkt. 10.1) og forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2). Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes OVERFØRT DIFFERENCE (PRIMO) Den akkumulerede difference i forbrugernes favør, som virksomheden har primo i hvert af årene i henhold til virksomhedens planlagte afvikling. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF OVERFØRT DIFFERENCE (1. HALVÅR) Forrentning, som påløber den overførte difference i 1. halvår, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE Den difference i forbrugernes favør, som er opstået i Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS AFVIKLEDE DIFFERENCE Den difference, der er afviklet i 2014 samt størrelsen af planlagt afviklede differencer i via en nedjustering af virksomhedens priser. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. For 2015 og 2016 skal virksomheden angive, hvor meget den planlægger at afvikle i hvert af årene, således at differencen i forbrugernes favør, som er opstået i 2014, er afviklet inden udgangen af 2016.

17 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 13/15 En difference i forbrugernes favør afvikles, når der opkræves færre driftsmæssige indtægter end indtægtsrammens størrelse DIFFERENCE TIL BEREGNING AF STRAFRENTE FOR 2. HALVÅR Den samlede difference medio efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF DIFFERENCE (2. HALVÅR) Forrentning, som påløber den samlede difference efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes SAMLET DIFFERENCE INKL. FORRENTNING TIL FORBRUGERNE (ULTIMO) Den samlede difference ultimo året inkl. årets påløbne strafrenter. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. 11. OPGØRELSE AF FORRENTNING Ud fra virksomhedens indberettede oplysninger opgøres i pkt. 11 virksomhedens forrentning og eventuelle merforrentning. Alle felter i pkt. 11 beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes FORRENTNINGSLOFT Forrentningsloftet er defineret som den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. 2, nr. 14, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet udfyldes af sekretariatet og skal dermed ikke udfyldes af virksomheden VIRKSOMHEDENS FORRENTNINGSPROCENT Virksomhedens forrentningsprocent beregnes som årets opnåede forrentning i procent af netaktiver ultimo (tillagt 2 pct.). Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes OPNÅET FORRENTNING Virksomhedens opnåede forrentning beregnes som årets EBIT korrigeret for differencer. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes MERFORRENTNING Såfremt virksomhedens forrentningsprocent (pkt. 11.2) overstiger forrentningsloftet (pkt. 11.1), opstår der merforrentning. Merforrentningen opgøres som et beløb, som fører til efterfølgende reduktioner af indtægtsrammen, jf. 24, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes. 12. ENERGISPAREYDELSER Indtægter og omkostninger til energispareydelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra resten af driften, jf. 22, stk. 8, pkt. 1, i elforsyningsloven:

18 Side 14/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedernes øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger REALISERET ENERGIBESPARELSE Virksomheden får en forhøjelse af indtægtsrammen baseret på det enkelte års omkostninger til den realiserede energibesparelse, jf. 20, stk. 7, i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder: På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får dækket de enkelte års faktiske omkostninger. I pkt skal indberettes det antal kwh, som virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Energibesparelsen kan være større eller mindre end virksomhedens pålagte energisparemål, og er altså summen af alle de energibesparelser, virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Den realiserede energibesparelse, som indberettes i punkt 12.1 skal stemme overens med den realiserede energibesparelse, som er indberettet til Dansk Energi tidligere på året OMKOSTNINGER TIL DEN REALISEREDE ENERGIBESPARELSE De omkostninger, virksomheden har haft, som relaterer sig til den realiserede energibesparelse i reguleringsåret, jf ovenfor. Det bemærkes, at den årlige benchmark er baseret på indberetning af den realiserede energibesparelse (12.1) og omkostninger til den realiserede energibesparelse (12.2), hvorfor de to indberetninger skal modsvare hinanden. Omkostninger til den realiserede energibesparelse skal desuden opdeles i administrationsomkostninger (pkt ) samt øvrige omkostninger (pkt ) HERAF ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til administration HERAF ØVRIGE OMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til øvrige omkostninger. Beløbet udregnes automatisk som omkostninger til den realiserede energibesparelse (pkt. 12.2) minus administrationsomkostninger (pkt ). Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden INDTÆGTER OPKRÆVET I FORBINDELSE MED ENERGIBESPARELSER Det beløb, virksomheden over reguleringsåret har opkrævet hos forbrugerne i relation til energibesparelser.

19 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 15/15 Over- og underdækning i forbindelse med energispareindsatsen, skal udlignes i det følgende regnskabsår via en midlertidig hhv. nedsættelse eller forhøjelse af tarifferne, jf. 20, stk. 8, pkt. 2 og 3, i elforsyningsloven: Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige prisændringer i det følgende regnskabsår. Af fanebladet Energispareydelse i indtægtsrammeskemaet fremgår det, hvorvidt virksomheden har en over- eller underdækning af energibesparelser både i forhold til kr. og mængde. 13. BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger i dette felt. 14. LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGU- LERINGSREGNSKABET Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Sekretariatet for Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer herved, at virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens 29, samt at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Reguleringsregnskab (Excel-fil), revisorpåtegning og ledelsespåtegning (pdf-fil), inkl. eventuelle tilhørende redegørelser (pdf-filer), sendes som vedhæftede filer pr. mail til senest 31. maj Ved spørgsmål i forbindelse med indberetningen kan der rettes henvendelse til - Anita Eskesen, tlf , - Maria B. Jeppesen, tlf ,

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR 1299 5717 Reguleringsregnskab 2015 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF ANLÆGSAKTIVER

REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF ANLÆGSAKTIVER PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEBMER 2015 REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF 29. september 2015 Detail & Distribution 15/00322 AE, LRN RESUMÉ 1. DONG Energy Eldistribution

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere