VEJLEDNING, MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING, MARTS 2015"

Transkript

1 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014

2

3 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING DRIFTSOMKOSTNINGER LEVERET MÆNGDE NETAKTIVER NETTAB PRAKSISÆNDRINGER PENSIONSAKTIVER OPGØRELSE AF DIFFERENCER AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR OPGØRELSE AF FORRENTNING ENERGISPAREYDELSER BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGULERINGSREGNSKABET... 15

4

5 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/15 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen ): 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter reguleringsåret. Stk. 3. Årsrapporten gøres offentlig tilgængelig af Energitilsynet. Reguleringsregnskabet skal indsendes senest 31. maj Reguleringsregnskabet skal indsendes særskilt og ikke sammen med indberetning af netkomponenter til benchmarkingen. Bemærk at reguleringsregnskabet skal medfølges af en ledelsespåtegning og en revisorpåtegning. Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at revisor i forbindelse med revisionen har påset, at virksomheden har oplyst alle forhold, der kan påvirke reguleringsprisen, samt at virksomhedens regnskab i øvrigt er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven, med mindre andet gør sig gældende i indtægtsrammebekendtgørelsen og i bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november 2013 (herefter elforsyningsloven ). Sekretariatet uddyber i denne vejledning hvilke forhold, virksomheden og revisoren bør være særligt opmærksom på ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke har godkendt eller taget PwC s vejledning, Reguleringsregnskab: Vejledning om udarbejdelse af reguleringsregnskab for net- og transmissionsvirksomheder, til efterretning. Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. BEMÆRK SÆRLIGT OM SIDEORDNET VIRKSOMHED Indtægter og omkostninger som følge af sideordnede aktiviteter, der er integreret i netvirksomheden, og som ikke er aktiviteter tilknyttet den bevillingspligtige aktivitet, indgår ikke i reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker hertil, at alene virksomheder med færre end tilsluttede forbrugere er undtaget fra kravet om, at sideordnede aktiviteter skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Aktiviteterne skal i så fald holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter, jf. elforsyningslovens 47, stk. 6. Derudover må aktiviteten ikke udgøre mere end 5 pct. af omsætningen i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven.

6 Side 2/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET Indberetningsskemaet til reguleringsregnskabet er udsendt til virksomhederne sammen med denne vejledning. Virksomheden skal alene foretage indtastning i filens første fane, Reguleringsregnskab Virksomheden kan efterfølgende orientere sig i filens øvrige faner for at få indblik i de beregninger, der sker på baggrund af virksomhedens indberetning. De enkelte felter er nummereret i indberetningsskemaet og en særskilt vejledning følger herunder. 1. INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING 1.1 DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I 2014 Definitionen af driftsmæssige indtægter fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 3: 3) Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. De driftsmæssige indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Indtægter knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af de driftsmæssige indtægter. De driftsmæssige indtægter er indtægter, der vedrører netvirksomhedens eget net, som efter årsregnskabslovens regler vil kunne indregnes i virksomhedens årsrapport. Dog betyder en række bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven, at de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet kan adskille sig fra driftsmæssige indtægter i virksomhedens eksterne årsrapport. Driftsindtægterne, der indberettes i pkt. 1.1, er således sammensat af: Nettarif (eget net) + Abonnement (eget net) + Tilslutningsbidrag + Indtægter knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyrindtægter jf. 70, stk. 1, i elforsyningsloven. + Andre driftsmæssige indtægter (se afsnit 1.2 nedenfor) Driftsindtægter må ikke posteres som en balancepost. Beløb, der opkræves til Energinet.dk og overliggende netvirksomheder for netydelser, skal ikke indgå i driftsmæssige indtægter. I de driftsmæssige indtægter indgår således ikke betalinger til overliggende net og betalinger for PSO-ydelser. Viderefakturering til overliggende net og systemansvar skal i stedet indberettes i pkt. 1.4.

7 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 3/15 Indtægter til dækning af energispareaktiviteter skal holdes ude af de driftsmæssige indtægter i pkt. 1.1, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet, jf. 22, stk. 8, i elforsyningsloven (se pkt. 12). Omkostninger på tab på debitorer må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter men skal indgå i driftsomkostninger (pkt. 2.1), jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom 1. Indtægter, som er opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år, skal indgå i årets driftsmæssige indtægter. Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). 1.2 HERAF ANDRE INDTÆGTER Definitionen af andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 1: 1) Andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet: Indtægter, jf. nr. 10, som opnås ved netvirksomhedens eller den regionale transmissionsvirksomheds salg til andre virksomheder m.v., herunder koncernforbundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne omkostninger bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. nr. 4. Andre indtægter er indtægter, som virksomheden opnår ved andre aktiviteter end den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger. Det forudsættes, at aktiviteten efter gældende lov kan drives i netvirksomheden. Desuden skal omkostningerne ved aktiviteten være afholdt som led i driften af den bevillingspligtige aktivitet. Der vil typisk være tale om salg af ydelser, som skabes samtidig med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver mulighed for udnyttelse af en økonomisk fordelagtig synergieffekt, f.eks. ved udnyttelse af ledig kapacitet i anlæggene, jf. bemærkninger til elforsyningslov nr. 386/2009. Beløbet er en delmængde af de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1). Andre indtægter (pkt. 1.2) skal således være inkluderet i det beløb, som indberettes i pkt ER DER I 2014 SKET ET BORTFALD AF ANDRE INDTÆGTER? Besvares med ja eller nej. Såfremt andre indtægter (pkt. 1.2) bortfalder, og de dermed forbundne omkostninger ikke længere bæres af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, reduceres virksomhedens indtægtsramme tilsvarende, 1 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

8 Side 4/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 jf. 18, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Dette kan eksempelvis være situationen, hvis en virksomhed har frasolgt sine aktiviteter. I pkt. 1.3 indberettes således om der er sket et bortfald af andre indtægter i 2014, hvor omkostningerne forbundet med disse indtægter heller ikke længere bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger TILSVARENDE INDTÆGTER I 2004 Såfremt andre indtægter er bortfaldet i 2014, jf. pkt. 1.3, skal virksomheden i pkt oplyse, hvor meget disse indtægter udgjorde af de driftsmæssige indtægter i Derved beregnes automatisk en tilsvarende reduktion af reguleringspris og indtægtsramme i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentningsprocent sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. 1.4 VIDEREFAKTURERING TIL OVERLIGGENDE NET- OG SYSTEMANSVAR Beløb, som netvirksomheden opkræver for Energinet.dk i 2014 i transmissionsnettarif, systemtarif og PSO-tarif samt øvrige beløb, der eventuelt opkræves til andre overliggende net. Beløbet må ikke være indeholdt i driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) eller driftsomkostninger (pkt. 2.1). 2. DRIFTSOMKOSTNINGER 2.1 DRIFTSOMKOSTNINGER I 2014 Definitionen af driftsomkostningerne fremgår af 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 4) Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. 15, stk. 5, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab samt afvikling af de i 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser og udgifter til sikkerhedsstillelse. Omkostningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Omkostninger knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Afskrivninger skal ikke indgå i pkt. 2.1, men skal oplyses særskilt i reguleringsregnskabet under posten årets afskrivninger (pkt. 4.5). Omkostninger vedrørende overliggende net (herunder Energinet.dk) skal ikke medregnes i posten driftsomkostninger, idet disse omkostninger indgår i posten viderefakturering til overliggende net og systemansvar (pkt. 1.4). Omkostninger til energispareaktiviteter skal ikke medtages her, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet. Se afsnit 14 herom. Omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyromkostnin-

9 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 5/15 ger, skal indgå i driftsomkostningerne, jf. 70, stk. 1 bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november Omkostninger til tab på debitorer skal indgå i driftsomkostningerne og må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom. 2 Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, skal ikke indgå i driftsomkostningerne (idet de skal indgå i netaktiverne, jf. 15, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen). Omkostninger til nettab skal indgå i driftsomkostninger og stemme overens med pkt LEVERET MÆNGDE 3.1 LEVERET MÆNGDE ELEKTRICITET I 2014 Den mængde, som lægges til grund for beregningen af indtægtsrammen, er den leverede mængde, som på sekretariatets anmodning kan dokumenteres. Netvirksomhederne kan ikke inkludere VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er samtidig med forbruget, i den mængde kwh, som indberettes i forbindelse med reguleringsregnskaber og efterfølgende lægges til grund for opgørelsen af indtægtsrammen, da denne mængde ikke kan anses for leveret el fra nettet, jf. sekretariatets vejledende udtalelse 3 til Dansk Energi af 5. juli Såfremt virksomheden i 2014 foretager en praksisændring for opgørelsen af leveret mængde, skal virksomheden vedlægge en redegørelse herfor til reguleringsregnskabet (se afsnit 6). 4. NETAKTIVER 4.1 VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Ud fra principperne i indtægtsrammebekendtgørelsens 23 beregnes værdien af netaktiver pr. 1. januar Netaktiver er anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg, jf. dog også indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. 2 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

10 Side 6/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB EVENTUELLE PRIMOKORREKTIONER Udfyldes kun såfremt, der forekommer primokorrektioner af aktivbasen. Hvis det på baggrund af eventuelle primokorrektioner konstateres, at netaktiver pr. 31. december 2013 ikke er opgjort korrekt, skal virksomheden fremsendes en korrektion heraf, således at forrentningen i 2013 opgøres på et korrekt grundlag OPDELING AF VIRKSOMHEDENS SAMLEDE INVESTERINGER I posterne ønskes en opdeling af virksomhedens samlede investeringer i 2014 på reinvesteringer, nødvendige nyinvesteringer og almindelige nyinvesteringer. Sekretariatet bemærker, at en indberetning af nødvendige nyinvesteringer i pkt. 4.2 ikke anses af sekretariatet for værende en ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. 12 og 15, i indtægtsrammebekendtgørelsen. For vejledning til ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer, henvises til Energitilsynets hjemmeside ÅRETS AFSKRIVNINGER Virksomheden og dennes revisor påser, at årets afskrivninger er opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 23: 23. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Stk. 2. Anskaffelser efter den 31. december 2004 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i årsregnskabsloven. Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige bundgrænse kan udgiftsføres i anskaffelsesåret. Stk. 3. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 2 beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser inkl. byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den overdragende virksomheds regnskab. Stk. 4. Afskrivninger i medfør af stk. 3 beregnes som lige store årlige beløb over den standardlevetid, der er angivet i bilag 1. Stk. 5. Netaktiver, der skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget. Stk. 6. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som forbedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen. Sekretariatet bemærker, at gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver ikke skal modregnes i posten for afskrivninger men derimod indgå i henholdsvis driftsmæssige indtægter og omkostninger (henholdsvis pkt. 1.1 og 2.1). 4.7 ÅRETS AFGANG AF NETAKTIVER Såfremt der i 2014 er udgået anlæg fra virksomhedens netaktiver, fx i forbindelse med salg af anlæg til Energinet.dk, indberettes i pkt. 4.6 den bogførte værdi af disse. 4

11 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 7/15 Derudover vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for, hvilke anlæg, der er udgået, og om virksomhedens reguleringspris og indtægtsramme bør justeres som følge heraf, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 20, stk VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien virksomhedens netaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg pr. 31. december Feltet beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Sekretariatet bemærker, at indberetning af punkterne bør resultere i følgende sammenhæng: Netaktiver primo 2014 (pkt. 4.1) +/- eventuelle primokorrektioner (pkt. 4.2) + årets investeringer (pkt ) årets afskrivninger (pkt. 4.6) årets afgang af netaktiver (pkt. 4.7) = netaktiver ultimo 2014 (pkt. 4.8). Den andel af aktiver, som er PSO-finansierede, indgår ikke i pkt Sekretariatet bemærker, at det er revisors ansvar at påse, at værdien af netaktiver er opgjort korrekt og i henhold til gældende lovgivning. 5. NETTAB Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet hermed, hvilket kan give anledning til en justering af indtægtsrammen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 17, stk. 2: 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet. Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 7, justeres virksomhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 3. Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører. Stk. 4. Mængdemæssige ændringer i nettabet, regnet i forhold til 2004, medfører ikke ændringer af indtægtsrammen. Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelsesåret og i sammenligningsåret, der er Opgørelsesmetoden kan ændres over tid, forudsat der sker samme ændring i sammenligningsåret. 5.1 FYSISK NETTAB Virksomhedens fysiske nettab er den mængde kwh, der er leveret ind i virksomhedens eget net minus den mængde kwh, der er leveret hos forbrugerne eller til andre net. 5.2 NETTABSOMKOSTNING Omkostninger forbundet med nettabet består af en omkostning til overliggende net (inkl. PSO) samt køb af el på markedsvilkår.

12 Side 8/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Såfremt virksomheden ændrer opgørelsesmetode i 2014, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret I så fald skal virksomheden vedlægge reguleringsregnskabet en redegørelse for praksisændringen, hvoraf det fremgår, hvorledes sammenligningsåret skal korrigeres, således at opgørelsesmetoden for 2004 stemmer overens med opgørelsesmetoden i 2014 (se også pkt. 6 om praksisændringer). 5.3 GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRIS FOR NETTAB Den pris (kr./kwh) virksomheden i gennemsnit har betalt for nettab i årets priser. Beløbet udregnes automatisk som nettabsomkostningen divideret med det fysiske nettab. Feltet skal dermed ikke udfyldes. 6. PRAKSISÆNDRINGER Virksomheden skal ved regnskabsaflæggelsen redegøre for ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, driftsomkostninger eller afskrivninger, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 1, nr. 6: 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: ( ) 6) Ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper i forhold til senest udmeldte regnskabsmæssig praksis eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. 2, nr. 3, driftsomkostninger, jf. 2, nr. 4, eller afskrivninger, jf. 23, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. 2, nr. 7. Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 2: Stk. 2. Såfremt der den 8. oktober 2008 eller derefter foretages ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er ER DER I 2014 FORETAGET ÆNDRINGER I REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ELLER REGNSKABSPRINCIPPER? Besvares med Ja eller Nej. Hvis ja, vedlægges ledelsespåtegningen en redegørelse for den pågældende praksisændring. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke poster der påvirkes af virksomhedens praksisændring. 6.2 VEDRØRER PRAKSISÆNDRINGEN OPGØRELSEN AF DRIFTSMÆSSIGE IND- TÆGTER ELLER LEVERET MÆNGDE KWH? Besvares med Ja eller Nej. I så fald skal der ske en tilsvarende justering af reguleringsprisen med virkning fra og med Justeringen beregnes ved at foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, som er 2004, idet de driftsmæssige indtægter og leveret mængde

13 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 9/15 kwh fra regnskabsåret 2004 ligger til grund for størrelsen af virksomhedens indtægtsramme i alle efterfølgende år OPLYSNINGER TIL BEREGNING AF JUSTERET REGULERINGSPRIS OG IND- TÆGTSRAMME Kan (valgfrit) udfyldes såfremt, virksomheden har svaret Ja i pkt Sekretariatet bemærker, at pkt. 6.3 og 6.5 er fortrykte ud fra tidligere indberetninger, og at det således alene er pkt. 6.4 og 6.6, der skal udfyldes af virksomheden. I disse felter er det muligt at angive, hvordan henholdsvis driftsmæssige indtægter og leveret mængde opgøres i 2004, såfremt praksisændringen havde gjort sig gældende i Når felterne i pkt. 6.4 og 6.6 udfyldes, beregnes automatisk en tilsvarende justering af reguleringsprisen og indtægtsrammen i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentning sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. Sekretariatet bemærker hertil, at den beregnede justering af reguleringspris og indtægtsramme alene er en vejledende beregning til brug for virksomhedens egen opgørelse. Den vejledende beregning er således ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og virksomheden kan ikke have en forventning om at kunne støtte ret på den vejledende beregning I forbindelse med sekretariatets konkrete vurdering af sagen kan der således opstå tilfælde, hvor den vejledende beregning bør tilpasses konkrete forhold i sagen, og sekretariatets afgørelse vil i sådanne tilfælde afvige fra den vejledende beregning. 7. PENSIONSAKTIVER Disse felter er kun relevante for enkelte kommunale eller tidligere kommunale virksomheder, som har fået optaget et pensionsaktiv i åbningsbalancen, der modsvarer tjenestemandspensioner optjent før 1. januar Såfremt en virksomhed tidligere har haft et pensionsaktiv, som er fuldt ud afskrevet ved indgangen til 2014, skal pkt ikke udfyldes. Dette gælder uanset, om virksomheden i 2014 har afviklet på en eventuel pensionsforpligtelse. Der skelnes således mellem afskrivning af pensionsaktiver og afvikling af pensionsforpligtelser. Afvikling af pensionsforpligtelser skal ikke indberettes i reguleringsregnskabet.

14 Side 10/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Afskrivning af pensionsaktiver påvirker derimod virksomhedens forrentningsprocent og skal derfor oplyses i pkt PENSIONSAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 1. januar Bemærk, at pensionsaktivets størrelse kan adskille sig fra pensionsforpligtelsens størrelse. Pensionsforpligtelsens størrelse skal dog ikke oplyses. 7.2 ÅRETS AFSKRIVNINGER PÅ PENSIONSAKTIVER Årets afskrivning på virksomhedens pensionsaktiv. Bemærk, at årets afvikling af pensionsforpligtelser kan adskille sig fra årets afskrivning af pensionsaktiver. Afviklingen af pensionsforpligtelser skal dog ikke oplyses i reguleringsregnskabet. 7.3 PENSIONSAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 31. december Feltet beregnes automatisk ud fra det indberettede i 7.1 og 7.2 og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Det indberettede beløb bør svare til værdien af pensionsaktiver primo 2014 fratrukket årets afskrivninger på pensionsaktiver. 8. OPGØRELSE AF DIFFERENCER En difference svarer til forskellen mellem virksomhedens indtægtsramme og årets driftsmæssige indtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 2. Hvis årets driftsmæssige indtægter er lavere end indtægtsrammen, er der opstået en difference i virksomhedens favør, som virksomheden har mulighed for at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller 2016 (se pkt. 9). Hvis årets driftsmæssige indtægter overstiger indtægtsrammen, er der opstået en difference i forbrugernes favør (gæld til forbrugerne), som skal være tilbagebetalt via en nedjustering af virksomhedens inden udgangen af 2016 (se pkt. 10). 8.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Feltet beregnes automatisk ud fra de allerede indberettede oplysninger og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Differencer i virksomhedens favør har positivt fortegn, mens differencer i forbrugernes favør har negativt fortegn. 5 Såfremt en virksomhed i tidligere års reguleringsregnskaber har oplyst afvikling af pensionsforpligtelser fremfor afskrivning af pensionsaktiver, når de to størrelser ikke har været af samme størrelse, anmodes virksomheden om at rette henvendelse til sekretariatet med henblik på korrektion af tidligere års indberetninger.

15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 11/15 9. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i særskilt vejledning for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 6 Felterne i pkt. 9 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i egen favør (positiv difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 9.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Dette felt udfyldes automatisk, når virksomheden har angivet, hvor stor en del af årets difference, den ønsker at anse som en midlertidig tarifnedsættelse i 2014, og/eller hvor stor en del den ønsker at beholde med henblik på at opkræve differencen i 2015 og/eller Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden. Bemærk, at summen af årets midlertidige tarifnedsættelse (pkt. 9.2) og den beholdte difference (pkt. 9.3) skal være lig størrelsen af årets opståede difference (pkt. 8.1). 9.2 MIDLERTIDIG TARIFNEDSÆTTELSE Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ikke ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller BEHOLDT DIFFERENCE SOM ØNSKES OPKRÆVET I 2015 OG/ELLER 2016 Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller OPKRÆVNING AF DIFFERENCE OPSTÅET I 2014 Virksomheden skal her anføre det beløb af den opståede difference fra 2014, som den ønsker opkræve gennem via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller Ønsker en virksomhed ikke at forhøje sine tariffer i 2015 og/eller 2016 med henblik på at afvikle differencen, anses virksomhedens tariffastsættelse i 2014 som en midlertidig tarifnedsættelse. 10. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i sekretariatets særskilte retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 7 Felterne i pkt. 10 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 6 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside: 7 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside:

16 Side 12/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Differencen i forbrugernes favør opstået i 2014 afvikles ved at opkræve et mindre beløb end indtægtsrammens størrelse i 2015 og/eller Derfor udfyldes afviklingsplanen ved at angive størrelsen af henholdsvis den forventede indtægtsramme (pkt. 10.1) og de forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2) i 2015 og Forskellen mellem de to størrelser udgør dermed den planlagt afviklede difference i hvert af årene (pkt. 10.3). Kun pkt og 10.2 skal udfyldes. De resterende felter beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden FORVENTET INDTÆGTSRAMME Den forventede størrelse af indtægtsrammen i 2015 og Det vil være tilladt at tage højde for forventede indtægtsrammestigninger i 2015 og 2016 fra indsendte ansøgninger om eksempelvis godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, vil virksomheden imidlertid have pådraget sig strafrenter for den mellemliggende periode FORVENTEDE DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER Størrelsen af de forventede driftsmæssige indtægter i 2015 og PLANLAGT AFVIKLET DIFFERENCE Forskellen mellem forventet indtægtsramme (pkt. 10.1) og forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2). Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes OVERFØRT DIFFERENCE (PRIMO) Den akkumulerede difference i forbrugernes favør, som virksomheden har primo i hvert af årene i henhold til virksomhedens planlagte afvikling. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF OVERFØRT DIFFERENCE (1. HALVÅR) Forrentning, som påløber den overførte difference i 1. halvår, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE Den difference i forbrugernes favør, som er opstået i Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS AFVIKLEDE DIFFERENCE Den difference, der er afviklet i 2014 samt størrelsen af planlagt afviklede differencer i via en nedjustering af virksomhedens priser. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. For 2015 og 2016 skal virksomheden angive, hvor meget den planlægger at afvikle i hvert af årene, således at differencen i forbrugernes favør, som er opstået i 2014, er afviklet inden udgangen af 2016.

17 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 13/15 En difference i forbrugernes favør afvikles, når der opkræves færre driftsmæssige indtægter end indtægtsrammens størrelse DIFFERENCE TIL BEREGNING AF STRAFRENTE FOR 2. HALVÅR Den samlede difference medio efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF DIFFERENCE (2. HALVÅR) Forrentning, som påløber den samlede difference efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes SAMLET DIFFERENCE INKL. FORRENTNING TIL FORBRUGERNE (ULTIMO) Den samlede difference ultimo året inkl. årets påløbne strafrenter. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. 11. OPGØRELSE AF FORRENTNING Ud fra virksomhedens indberettede oplysninger opgøres i pkt. 11 virksomhedens forrentning og eventuelle merforrentning. Alle felter i pkt. 11 beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes FORRENTNINGSLOFT Forrentningsloftet er defineret som den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. 2, nr. 14, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet udfyldes af sekretariatet og skal dermed ikke udfyldes af virksomheden VIRKSOMHEDENS FORRENTNINGSPROCENT Virksomhedens forrentningsprocent beregnes som årets opnåede forrentning i procent af netaktiver ultimo (tillagt 2 pct.). Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes OPNÅET FORRENTNING Virksomhedens opnåede forrentning beregnes som årets EBIT korrigeret for differencer. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes MERFORRENTNING Såfremt virksomhedens forrentningsprocent (pkt. 11.2) overstiger forrentningsloftet (pkt. 11.1), opstår der merforrentning. Merforrentningen opgøres som et beløb, som fører til efterfølgende reduktioner af indtægtsrammen, jf. 24, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes. 12. ENERGISPAREYDELSER Indtægter og omkostninger til energispareydelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra resten af driften, jf. 22, stk. 8, pkt. 1, i elforsyningsloven:

18 Side 14/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedernes øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger REALISERET ENERGIBESPARELSE Virksomheden får en forhøjelse af indtægtsrammen baseret på det enkelte års omkostninger til den realiserede energibesparelse, jf. 20, stk. 7, i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder: På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får dækket de enkelte års faktiske omkostninger. I pkt skal indberettes det antal kwh, som virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Energibesparelsen kan være større eller mindre end virksomhedens pålagte energisparemål, og er altså summen af alle de energibesparelser, virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Den realiserede energibesparelse, som indberettes i punkt 12.1 skal stemme overens med den realiserede energibesparelse, som er indberettet til Dansk Energi tidligere på året OMKOSTNINGER TIL DEN REALISEREDE ENERGIBESPARELSE De omkostninger, virksomheden har haft, som relaterer sig til den realiserede energibesparelse i reguleringsåret, jf ovenfor. Det bemærkes, at den årlige benchmark er baseret på indberetning af den realiserede energibesparelse (12.1) og omkostninger til den realiserede energibesparelse (12.2), hvorfor de to indberetninger skal modsvare hinanden. Omkostninger til den realiserede energibesparelse skal desuden opdeles i administrationsomkostninger (pkt ) samt øvrige omkostninger (pkt ) HERAF ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til administration HERAF ØVRIGE OMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til øvrige omkostninger. Beløbet udregnes automatisk som omkostninger til den realiserede energibesparelse (pkt. 12.2) minus administrationsomkostninger (pkt ). Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden INDTÆGTER OPKRÆVET I FORBINDELSE MED ENERGIBESPARELSER Det beløb, virksomheden over reguleringsåret har opkrævet hos forbrugerne i relation til energibesparelser.

19 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 15/15 Over- og underdækning i forbindelse med energispareindsatsen, skal udlignes i det følgende regnskabsår via en midlertidig hhv. nedsættelse eller forhøjelse af tarifferne, jf. 20, stk. 8, pkt. 2 og 3, i elforsyningsloven: Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige prisændringer i det følgende regnskabsår. Af fanebladet Energispareydelse i indtægtsrammeskemaet fremgår det, hvorvidt virksomheden har en over- eller underdækning af energibesparelser både i forhold til kr. og mængde. 13. BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger i dette felt. 14. LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGU- LERINGSREGNSKABET Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Sekretariatet for Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer herved, at virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens 29, samt at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Reguleringsregnskab (Excel-fil), revisorpåtegning og ledelsespåtegning (pdf-fil), inkl. eventuelle tilhørende redegørelser (pdf-filer), sendes som vedhæftede filer pr. mail til senest 31. maj Ved spørgsmål i forbindelse med indberetningen kan der rettes henvendelse til - Anita Eskesen, tlf , - Maria B. Jeppesen, tlf ,

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 is Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr, 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere