VEJLEDNING, MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING, MARTS 2015"

Transkript

1 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014

2

3 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING DRIFTSOMKOSTNINGER LEVERET MÆNGDE NETAKTIVER NETTAB PRAKSISÆNDRINGER PENSIONSAKTIVER OPGØRELSE AF DIFFERENCER AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR OPGØRELSE AF FORRENTNING ENERGISPAREYDELSER BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGULERINGSREGNSKABET... 15

4

5 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/15 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen ): 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter reguleringsåret. Stk. 3. Årsrapporten gøres offentlig tilgængelig af Energitilsynet. Reguleringsregnskabet skal indsendes senest 31. maj Reguleringsregnskabet skal indsendes særskilt og ikke sammen med indberetning af netkomponenter til benchmarkingen. Bemærk at reguleringsregnskabet skal medfølges af en ledelsespåtegning og en revisorpåtegning. Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at revisor i forbindelse med revisionen har påset, at virksomheden har oplyst alle forhold, der kan påvirke reguleringsprisen, samt at virksomhedens regnskab i øvrigt er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven, med mindre andet gør sig gældende i indtægtsrammebekendtgørelsen og i bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november 2013 (herefter elforsyningsloven ). Sekretariatet uddyber i denne vejledning hvilke forhold, virksomheden og revisoren bør være særligt opmærksom på ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke har godkendt eller taget PwC s vejledning, Reguleringsregnskab: Vejledning om udarbejdelse af reguleringsregnskab for net- og transmissionsvirksomheder, til efterretning. Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. BEMÆRK SÆRLIGT OM SIDEORDNET VIRKSOMHED Indtægter og omkostninger som følge af sideordnede aktiviteter, der er integreret i netvirksomheden, og som ikke er aktiviteter tilknyttet den bevillingspligtige aktivitet, indgår ikke i reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker hertil, at alene virksomheder med færre end tilsluttede forbrugere er undtaget fra kravet om, at sideordnede aktiviteter skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Aktiviteterne skal i så fald holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter, jf. elforsyningslovens 47, stk. 6. Derudover må aktiviteten ikke udgøre mere end 5 pct. af omsætningen i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven.

6 Side 2/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET Indberetningsskemaet til reguleringsregnskabet er udsendt til virksomhederne sammen med denne vejledning. Virksomheden skal alene foretage indtastning i filens første fane, Reguleringsregnskab Virksomheden kan efterfølgende orientere sig i filens øvrige faner for at få indblik i de beregninger, der sker på baggrund af virksomhedens indberetning. De enkelte felter er nummereret i indberetningsskemaet og en særskilt vejledning følger herunder. 1. INDTÆGTER OG VIDEREFAKTURERING 1.1 DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I 2014 Definitionen af driftsmæssige indtægter fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 3: 3) Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. De driftsmæssige indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Indtægter knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af de driftsmæssige indtægter. De driftsmæssige indtægter er indtægter, der vedrører netvirksomhedens eget net, som efter årsregnskabslovens regler vil kunne indregnes i virksomhedens årsrapport. Dog betyder en række bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven, at de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet kan adskille sig fra driftsmæssige indtægter i virksomhedens eksterne årsrapport. Driftsindtægterne, der indberettes i pkt. 1.1, er således sammensat af: Nettarif (eget net) + Abonnement (eget net) + Tilslutningsbidrag + Indtægter knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyrindtægter jf. 70, stk. 1, i elforsyningsloven. + Andre driftsmæssige indtægter (se afsnit 1.2 nedenfor) Driftsindtægter må ikke posteres som en balancepost. Beløb, der opkræves til Energinet.dk og overliggende netvirksomheder for netydelser, skal ikke indgå i driftsmæssige indtægter. I de driftsmæssige indtægter indgår således ikke betalinger til overliggende net og betalinger for PSO-ydelser. Viderefakturering til overliggende net og systemansvar skal i stedet indberettes i pkt. 1.4.

7 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 3/15 Indtægter til dækning af energispareaktiviteter skal holdes ude af de driftsmæssige indtægter i pkt. 1.1, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet, jf. 22, stk. 8, i elforsyningsloven (se pkt. 12). Omkostninger på tab på debitorer må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter men skal indgå i driftsomkostninger (pkt. 2.1), jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom 1. Indtægter, som er opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år, skal indgå i årets driftsmæssige indtægter. Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). 1.2 HERAF ANDRE INDTÆGTER Definitionen af andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 1: 1) Andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet: Indtægter, jf. nr. 10, som opnås ved netvirksomhedens eller den regionale transmissionsvirksomheds salg til andre virksomheder m.v., herunder koncernforbundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne omkostninger bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. nr. 4. Andre indtægter er indtægter, som virksomheden opnår ved andre aktiviteter end den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger. Det forudsættes, at aktiviteten efter gældende lov kan drives i netvirksomheden. Desuden skal omkostningerne ved aktiviteten være afholdt som led i driften af den bevillingspligtige aktivitet. Der vil typisk være tale om salg af ydelser, som skabes samtidig med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver mulighed for udnyttelse af en økonomisk fordelagtig synergieffekt, f.eks. ved udnyttelse af ledig kapacitet i anlæggene, jf. bemærkninger til elforsyningslov nr. 386/2009. Beløbet er en delmængde af de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1). Andre indtægter (pkt. 1.2) skal således være inkluderet i det beløb, som indberettes i pkt ER DER I 2014 SKET ET BORTFALD AF ANDRE INDTÆGTER? Besvares med ja eller nej. Såfremt andre indtægter (pkt. 1.2) bortfalder, og de dermed forbundne omkostninger ikke længere bæres af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, reduceres virksomhedens indtægtsramme tilsvarende, 1 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

8 Side 4/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 jf. 18, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Dette kan eksempelvis være situationen, hvis en virksomhed har frasolgt sine aktiviteter. I pkt. 1.3 indberettes således om der er sket et bortfald af andre indtægter i 2014, hvor omkostningerne forbundet med disse indtægter heller ikke længere bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger TILSVARENDE INDTÆGTER I 2004 Såfremt andre indtægter er bortfaldet i 2014, jf. pkt. 1.3, skal virksomheden i pkt oplyse, hvor meget disse indtægter udgjorde af de driftsmæssige indtægter i Derved beregnes automatisk en tilsvarende reduktion af reguleringspris og indtægtsramme i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentningsprocent sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. 1.4 VIDEREFAKTURERING TIL OVERLIGGENDE NET- OG SYSTEMANSVAR Beløb, som netvirksomheden opkræver for Energinet.dk i 2014 i transmissionsnettarif, systemtarif og PSO-tarif samt øvrige beløb, der eventuelt opkræves til andre overliggende net. Beløbet må ikke være indeholdt i driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) eller driftsomkostninger (pkt. 2.1). 2. DRIFTSOMKOSTNINGER 2.1 DRIFTSOMKOSTNINGER I 2014 Definitionen af driftsomkostningerne fremgår af 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 4) Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. 15, stk. 5, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab samt afvikling af de i 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser og udgifter til sikkerhedsstillelse. Omkostningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Omkostninger knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Afskrivninger skal ikke indgå i pkt. 2.1, men skal oplyses særskilt i reguleringsregnskabet under posten årets afskrivninger (pkt. 4.5). Omkostninger vedrørende overliggende net (herunder Energinet.dk) skal ikke medregnes i posten driftsomkostninger, idet disse omkostninger indgår i posten viderefakturering til overliggende net og systemansvar (pkt. 1.4). Omkostninger til energispareaktiviteter skal ikke medtages her, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet. Se afsnit 14 herom. Omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyromkostnin-

9 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 5/15 ger, skal indgå i driftsomkostningerne, jf. 70, stk. 1 bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af den 25. november Omkostninger til tab på debitorer skal indgå i driftsomkostningerne og må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom. 2 Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i henholdsvis de driftsmæssige indtægter (pkt. 1.1) og driftsomkostninger (pkt. 2.1). Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, skal ikke indgå i driftsomkostningerne (idet de skal indgå i netaktiverne, jf. 15, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen). Omkostninger til nettab skal indgå i driftsomkostninger og stemme overens med pkt LEVERET MÆNGDE 3.1 LEVERET MÆNGDE ELEKTRICITET I 2014 Den mængde, som lægges til grund for beregningen af indtægtsrammen, er den leverede mængde, som på sekretariatets anmodning kan dokumenteres. Netvirksomhederne kan ikke inkludere VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er samtidig med forbruget, i den mængde kwh, som indberettes i forbindelse med reguleringsregnskaber og efterfølgende lægges til grund for opgørelsen af indtægtsrammen, da denne mængde ikke kan anses for leveret el fra nettet, jf. sekretariatets vejledende udtalelse 3 til Dansk Energi af 5. juli Såfremt virksomheden i 2014 foretager en praksisændring for opgørelsen af leveret mængde, skal virksomheden vedlægge en redegørelse herfor til reguleringsregnskabet (se afsnit 6). 4. NETAKTIVER 4.1 VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Ud fra principperne i indtægtsrammebekendtgørelsens 23 beregnes værdien af netaktiver pr. 1. januar Netaktiver er anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg, jf. dog også indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. 2 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, J.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

10 Side 6/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB EVENTUELLE PRIMOKORREKTIONER Udfyldes kun såfremt, der forekommer primokorrektioner af aktivbasen. Hvis det på baggrund af eventuelle primokorrektioner konstateres, at netaktiver pr. 31. december 2013 ikke er opgjort korrekt, skal virksomheden fremsendes en korrektion heraf, således at forrentningen i 2013 opgøres på et korrekt grundlag OPDELING AF VIRKSOMHEDENS SAMLEDE INVESTERINGER I posterne ønskes en opdeling af virksomhedens samlede investeringer i 2014 på reinvesteringer, nødvendige nyinvesteringer og almindelige nyinvesteringer. Sekretariatet bemærker, at en indberetning af nødvendige nyinvesteringer i pkt. 4.2 ikke anses af sekretariatet for værende en ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. 12 og 15, i indtægtsrammebekendtgørelsen. For vejledning til ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer, henvises til Energitilsynets hjemmeside ÅRETS AFSKRIVNINGER Virksomheden og dennes revisor påser, at årets afskrivninger er opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 23: 23. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Stk. 2. Anskaffelser efter den 31. december 2004 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i årsregnskabsloven. Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige bundgrænse kan udgiftsføres i anskaffelsesåret. Stk. 3. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 2 beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser inkl. byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den overdragende virksomheds regnskab. Stk. 4. Afskrivninger i medfør af stk. 3 beregnes som lige store årlige beløb over den standardlevetid, der er angivet i bilag 1. Stk. 5. Netaktiver, der skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget. Stk. 6. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som forbedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen. Sekretariatet bemærker, at gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver ikke skal modregnes i posten for afskrivninger men derimod indgå i henholdsvis driftsmæssige indtægter og omkostninger (henholdsvis pkt. 1.1 og 2.1). 4.7 ÅRETS AFGANG AF NETAKTIVER Såfremt der i 2014 er udgået anlæg fra virksomhedens netaktiver, fx i forbindelse med salg af anlæg til Energinet.dk, indberettes i pkt. 4.6 den bogførte værdi af disse. 4

11 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 7/15 Derudover vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for, hvilke anlæg, der er udgået, og om virksomhedens reguleringspris og indtægtsramme bør justeres som følge heraf, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 20, stk VÆRDI AF NETAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien virksomhedens netaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg pr. 31. december Feltet beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Sekretariatet bemærker, at indberetning af punkterne bør resultere i følgende sammenhæng: Netaktiver primo 2014 (pkt. 4.1) +/- eventuelle primokorrektioner (pkt. 4.2) + årets investeringer (pkt ) årets afskrivninger (pkt. 4.6) årets afgang af netaktiver (pkt. 4.7) = netaktiver ultimo 2014 (pkt. 4.8). Den andel af aktiver, som er PSO-finansierede, indgår ikke i pkt Sekretariatet bemærker, at det er revisors ansvar at påse, at værdien af netaktiver er opgjort korrekt og i henhold til gældende lovgivning. 5. NETTAB Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet hermed, hvilket kan give anledning til en justering af indtægtsrammen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 17, stk. 2: 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet. Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 7, justeres virksomhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Stk. 3. Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører. Stk. 4. Mængdemæssige ændringer i nettabet, regnet i forhold til 2004, medfører ikke ændringer af indtægtsrammen. Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelsesåret og i sammenligningsåret, der er Opgørelsesmetoden kan ændres over tid, forudsat der sker samme ændring i sammenligningsåret. 5.1 FYSISK NETTAB Virksomhedens fysiske nettab er den mængde kwh, der er leveret ind i virksomhedens eget net minus den mængde kwh, der er leveret hos forbrugerne eller til andre net. 5.2 NETTABSOMKOSTNING Omkostninger forbundet med nettabet består af en omkostning til overliggende net (inkl. PSO) samt køb af el på markedsvilkår.

12 Side 8/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Såfremt virksomheden ændrer opgørelsesmetode i 2014, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret I så fald skal virksomheden vedlægge reguleringsregnskabet en redegørelse for praksisændringen, hvoraf det fremgår, hvorledes sammenligningsåret skal korrigeres, således at opgørelsesmetoden for 2004 stemmer overens med opgørelsesmetoden i 2014 (se også pkt. 6 om praksisændringer). 5.3 GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRIS FOR NETTAB Den pris (kr./kwh) virksomheden i gennemsnit har betalt for nettab i årets priser. Beløbet udregnes automatisk som nettabsomkostningen divideret med det fysiske nettab. Feltet skal dermed ikke udfyldes. 6. PRAKSISÆNDRINGER Virksomheden skal ved regnskabsaflæggelsen redegøre for ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, driftsomkostninger eller afskrivninger, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 1, nr. 6: 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: ( ) 6) Ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper i forhold til senest udmeldte regnskabsmæssig praksis eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. 2, nr. 3, driftsomkostninger, jf. 2, nr. 4, eller afskrivninger, jf. 23, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. 2, nr. 7. Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 2: Stk. 2. Såfremt der den 8. oktober 2008 eller derefter foretages ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er ER DER I 2014 FORETAGET ÆNDRINGER I REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ELLER REGNSKABSPRINCIPPER? Besvares med Ja eller Nej. Hvis ja, vedlægges ledelsespåtegningen en redegørelse for den pågældende praksisændring. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke poster der påvirkes af virksomhedens praksisændring. 6.2 VEDRØRER PRAKSISÆNDRINGEN OPGØRELSEN AF DRIFTSMÆSSIGE IND- TÆGTER ELLER LEVERET MÆNGDE KWH? Besvares med Ja eller Nej. I så fald skal der ske en tilsvarende justering af reguleringsprisen med virkning fra og med Justeringen beregnes ved at foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, som er 2004, idet de driftsmæssige indtægter og leveret mængde

13 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 9/15 kwh fra regnskabsåret 2004 ligger til grund for størrelsen af virksomhedens indtægtsramme i alle efterfølgende år OPLYSNINGER TIL BEREGNING AF JUSTERET REGULERINGSPRIS OG IND- TÆGTSRAMME Kan (valgfrit) udfyldes såfremt, virksomheden har svaret Ja i pkt Sekretariatet bemærker, at pkt. 6.3 og 6.5 er fortrykte ud fra tidligere indberetninger, og at det således alene er pkt. 6.4 og 6.6, der skal udfyldes af virksomheden. I disse felter er det muligt at angive, hvordan henholdsvis driftsmæssige indtægter og leveret mængde opgøres i 2004, såfremt praksisændringen havde gjort sig gældende i Når felterne i pkt. 6.4 og 6.6 udfyldes, beregnes automatisk en tilsvarende justering af reguleringsprisen og indtægtsrammen i 2014, således at årets reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentning sker på baggrund af den af virksomheden oplyste praksisændring. Sekretariatet bemærker hertil, at den beregnede justering af reguleringspris og indtægtsramme alene er en vejledende beregning til brug for virksomhedens egen opgørelse. Den vejledende beregning er således ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og virksomheden kan ikke have en forventning om at kunne støtte ret på den vejledende beregning I forbindelse med sekretariatets konkrete vurdering af sagen kan der således opstå tilfælde, hvor den vejledende beregning bør tilpasses konkrete forhold i sagen, og sekretariatets afgørelse vil i sådanne tilfælde afvige fra den vejledende beregning. 7. PENSIONSAKTIVER Disse felter er kun relevante for enkelte kommunale eller tidligere kommunale virksomheder, som har fået optaget et pensionsaktiv i åbningsbalancen, der modsvarer tjenestemandspensioner optjent før 1. januar Såfremt en virksomhed tidligere har haft et pensionsaktiv, som er fuldt ud afskrevet ved indgangen til 2014, skal pkt ikke udfyldes. Dette gælder uanset, om virksomheden i 2014 har afviklet på en eventuel pensionsforpligtelse. Der skelnes således mellem afskrivning af pensionsaktiver og afvikling af pensionsforpligtelser. Afvikling af pensionsforpligtelser skal ikke indberettes i reguleringsregnskabet.

14 Side 10/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Afskrivning af pensionsaktiver påvirker derimod virksomhedens forrentningsprocent og skal derfor oplyses i pkt PENSIONSAKTIVER PR. 1. JANUAR 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 1. januar Bemærk, at pensionsaktivets størrelse kan adskille sig fra pensionsforpligtelsens størrelse. Pensionsforpligtelsens størrelse skal dog ikke oplyses. 7.2 ÅRETS AFSKRIVNINGER PÅ PENSIONSAKTIVER Årets afskrivning på virksomhedens pensionsaktiv. Bemærk, at årets afvikling af pensionsforpligtelser kan adskille sig fra årets afskrivning af pensionsaktiver. Afviklingen af pensionsforpligtelser skal dog ikke oplyses i reguleringsregnskabet. 7.3 PENSIONSAKTIVER PR. 31. DECEMBER 2014 Værdien af virksomhedens pensionsaktiv 31. december Feltet beregnes automatisk ud fra det indberettede i 7.1 og 7.2 og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Det indberettede beløb bør svare til værdien af pensionsaktiver primo 2014 fratrukket årets afskrivninger på pensionsaktiver. 8. OPGØRELSE AF DIFFERENCER En difference svarer til forskellen mellem virksomhedens indtægtsramme og årets driftsmæssige indtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 2. Hvis årets driftsmæssige indtægter er lavere end indtægtsrammen, er der opstået en difference i virksomhedens favør, som virksomheden har mulighed for at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller 2016 (se pkt. 9). Hvis årets driftsmæssige indtægter overstiger indtægtsrammen, er der opstået en difference i forbrugernes favør (gæld til forbrugerne), som skal være tilbagebetalt via en nedjustering af virksomhedens inden udgangen af 2016 (se pkt. 10). 8.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Feltet beregnes automatisk ud fra de allerede indberettede oplysninger og skal således ikke udfyldes af virksomheden. Differencer i virksomhedens favør har positivt fortegn, mens differencer i forbrugernes favør har negativt fortegn. 5 Såfremt en virksomhed i tidligere års reguleringsregnskaber har oplyst afvikling af pensionsforpligtelser fremfor afskrivning af pensionsaktiver, når de to størrelser ikke har været af samme størrelse, anmodes virksomheden om at rette henvendelse til sekretariatet med henblik på korrektion af tidligere års indberetninger.

15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 11/15 9. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I VIRKSOMHEDENS FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i særskilt vejledning for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 6 Felterne i pkt. 9 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i egen favør (positiv difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 9.1 ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE 2014 Dette felt udfyldes automatisk, når virksomheden har angivet, hvor stor en del af årets difference, den ønsker at anse som en midlertidig tarifnedsættelse i 2014, og/eller hvor stor en del den ønsker at beholde med henblik på at opkræve differencen i 2015 og/eller Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden. Bemærk, at summen af årets midlertidige tarifnedsættelse (pkt. 9.2) og den beholdte difference (pkt. 9.3) skal være lig størrelsen af årets opståede difference (pkt. 8.1). 9.2 MIDLERTIDIG TARIFNEDSÆTTELSE Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ikke ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller BEHOLDT DIFFERENCE SOM ØNSKES OPKRÆVET I 2015 OG/ELLER 2016 Den andel af årets opståede difference, som virksomheden ønsker at opkræve via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller OPKRÆVNING AF DIFFERENCE OPSTÅET I 2014 Virksomheden skal her anføre det beløb af den opståede difference fra 2014, som den ønsker opkræve gennem via en forhøjelse af tarifferne i 2015 og/eller Ønsker en virksomhed ikke at forhøje sine tariffer i 2015 og/eller 2016 med henblik på at afvikle differencen, anses virksomhedens tariffastsættelse i 2014 som en midlertidig tarifnedsættelse. 10. AFVIKLINGSPLAN FOR DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR Virksomheden bedes orientere sig i sekretariatets særskilte retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer. 7 Felterne i pkt. 10 udfyldes kun, såfremt virksomheden i 2014 har opnået en difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter). 6 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside: 7 Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer kan findes på Energitilsynets hjemmeside:

16 Side 12/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Differencen i forbrugernes favør opstået i 2014 afvikles ved at opkræve et mindre beløb end indtægtsrammens størrelse i 2015 og/eller Derfor udfyldes afviklingsplanen ved at angive størrelsen af henholdsvis den forventede indtægtsramme (pkt. 10.1) og de forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2) i 2015 og Forskellen mellem de to størrelser udgør dermed den planlagt afviklede difference i hvert af årene (pkt. 10.3). Kun pkt og 10.2 skal udfyldes. De resterende felter beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes af virksomheden FORVENTET INDTÆGTSRAMME Den forventede størrelse af indtægtsrammen i 2015 og Det vil være tilladt at tage højde for forventede indtægtsrammestigninger i 2015 og 2016 fra indsendte ansøgninger om eksempelvis godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, vil virksomheden imidlertid have pådraget sig strafrenter for den mellemliggende periode FORVENTEDE DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER Størrelsen af de forventede driftsmæssige indtægter i 2015 og PLANLAGT AFVIKLET DIFFERENCE Forskellen mellem forventet indtægtsramme (pkt. 10.1) og forventede driftsmæssige indtægter (pkt. 10.2). Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes OVERFØRT DIFFERENCE (PRIMO) Den akkumulerede difference i forbrugernes favør, som virksomheden har primo i hvert af årene i henhold til virksomhedens planlagte afvikling. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF OVERFØRT DIFFERENCE (1. HALVÅR) Forrentning, som påløber den overførte difference i 1. halvår, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS OPSTÅEDE DIFFERENCE Den difference i forbrugernes favør, som er opstået i Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes ÅRETS AFVIKLEDE DIFFERENCE Den difference, der er afviklet i 2014 samt størrelsen af planlagt afviklede differencer i via en nedjustering af virksomhedens priser. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. For 2015 og 2016 skal virksomheden angive, hvor meget den planlægger at afvikle i hvert af årene, således at differencen i forbrugernes favør, som er opstået i 2014, er afviklet inden udgangen af 2016.

17 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 13/15 En difference i forbrugernes favør afvikles, når der opkræves færre driftsmæssige indtægter end indtægtsrammens størrelse DIFFERENCE TIL BEREGNING AF STRAFRENTE FOR 2. HALVÅR Den samlede difference medio efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes FORRENTNING TIL FORBRUGERNE AF DIFFERENCE (2. HALVÅR) Forrentning, som påløber den samlede difference efter en eventuel afvikling eller opståen af differencer i året, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes SAMLET DIFFERENCE INKL. FORRENTNING TIL FORBRUGERNE (ULTIMO) Den samlede difference ultimo året inkl. årets påløbne strafrenter. Feltet beregnes automatisk og skal dermed ikke udfyldes. 11. OPGØRELSE AF FORRENTNING Ud fra virksomhedens indberettede oplysninger opgøres i pkt. 11 virksomhedens forrentning og eventuelle merforrentning. Alle felter i pkt. 11 beregnes automatisk og skal således ikke udfyldes FORRENTNINGSLOFT Forrentningsloftet er defineret som den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. 2, nr. 14, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet udfyldes af sekretariatet og skal dermed ikke udfyldes af virksomheden VIRKSOMHEDENS FORRENTNINGSPROCENT Virksomhedens forrentningsprocent beregnes som årets opnåede forrentning i procent af netaktiver ultimo (tillagt 2 pct.). Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes OPNÅET FORRENTNING Virksomhedens opnåede forrentning beregnes som årets EBIT korrigeret for differencer. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes MERFORRENTNING Såfremt virksomhedens forrentningsprocent (pkt. 11.2) overstiger forrentningsloftet (pkt. 11.1), opstår der merforrentning. Merforrentningen opgøres som et beløb, som fører til efterfølgende reduktioner af indtægtsrammen, jf. 24, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Feltet beregnes automatisk ud fra virksomhedens indberetning og skal dermed ikke udfyldes. 12. ENERGISPAREYDELSER Indtægter og omkostninger til energispareydelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra resten af driften, jf. 22, stk. 8, pkt. 1, i elforsyningsloven:

18 Side 14/15 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedernes øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger REALISERET ENERGIBESPARELSE Virksomheden får en forhøjelse af indtægtsrammen baseret på det enkelte års omkostninger til den realiserede energibesparelse, jf. 20, stk. 7, i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder: På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får dækket de enkelte års faktiske omkostninger. I pkt skal indberettes det antal kwh, som virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Energibesparelsen kan være større eller mindre end virksomhedens pålagte energisparemål, og er altså summen af alle de energibesparelser, virksomheden har realiseret i reguleringsåret. Den realiserede energibesparelse, som indberettes i punkt 12.1 skal stemme overens med den realiserede energibesparelse, som er indberettet til Dansk Energi tidligere på året OMKOSTNINGER TIL DEN REALISEREDE ENERGIBESPARELSE De omkostninger, virksomheden har haft, som relaterer sig til den realiserede energibesparelse i reguleringsåret, jf ovenfor. Det bemærkes, at den årlige benchmark er baseret på indberetning af den realiserede energibesparelse (12.1) og omkostninger til den realiserede energibesparelse (12.2), hvorfor de to indberetninger skal modsvare hinanden. Omkostninger til den realiserede energibesparelse skal desuden opdeles i administrationsomkostninger (pkt ) samt øvrige omkostninger (pkt ) HERAF ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til administration HERAF ØVRIGE OMKOSTNINGER Det beløb af omkostninger til realiserede energibesparelser, som kan henføres til øvrige omkostninger. Beløbet udregnes automatisk som omkostninger til den realiserede energibesparelse (pkt. 12.2) minus administrationsomkostninger (pkt ). Feltet skal dermed ikke udfyldes af virksomheden INDTÆGTER OPKRÆVET I FORBINDELSE MED ENERGIBESPARELSER Det beløb, virksomheden over reguleringsåret har opkrævet hos forbrugerne i relation til energibesparelser.

19 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 15/15 Over- og underdækning i forbindelse med energispareindsatsen, skal udlignes i det følgende regnskabsår via en midlertidig hhv. nedsættelse eller forhøjelse af tarifferne, jf. 20, stk. 8, pkt. 2 og 3, i elforsyningsloven: Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige prisændringer i det følgende regnskabsår. Af fanebladet Energispareydelse i indtægtsrammeskemaet fremgår det, hvorvidt virksomheden har en over- eller underdækning af energibesparelser både i forhold til kr. og mængde. 13. BEMÆRKNINGER TIL REGULERINGSREGNSKABET Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger i dette felt. 14. LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING SKAL MEDSENDES REGU- LERINGSREGNSKABET Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Sekretariatet for Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer herved, at virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens 29, samt at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab Det er til enhver tid den påtegnende revisors ansvar, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Reguleringsregnskab (Excel-fil), revisorpåtegning og ledelsespåtegning (pdf-fil), inkl. eventuelle tilhørende redegørelser (pdf-filer), sendes som vedhæftede filer pr. mail til senest 31. maj Ved spørgsmål i forbindelse med indberetningen kan der rettes henvendelse til - Anita Eskesen, tlf , - Maria B. Jeppesen, tlf ,

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere