Virksomheders milj øinformationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders milj øinformationer"

Transkript

1 Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social Studies

2 Virksomheders miljøinformationer Specialet behandler muligheder for, at krav om miljøinformation, herunder grønne regnskaber, kan bidrage til en forbedret miljøadfærd i industrivirksomheder. I specialet rejses spørgsmål om, hvorvidt interessentkrav til virksomhedernes miljøinformationer kan påvirke virksomhederne til i højere grad selv at regulere deres egne miljøforhold. Loven om grønne regnskaber anskues som et eksempel på dokumentation af visse miljøforhold i virksomheder. Aflæggelsen af grønne regnskaber er med til at øge virksomhedens viden om sine miljøbelastninger, og kan dermed anvendes som et redskab for virksomhedens interessenter til at stille krav og udnytte markedskræfter til at påvirke virksomhederne til en forbedret miljøadfærd. Rapporten fremlægger og diskuterer en teoretisk baggrund for at betragte loven om grønne regnskaber som et led i en udvikling af en "refleksiv ret", d.v.s. en reguleringsform, der tilstræber at understøtte selvregulering inden for delsystemer ved at de selv udfylder lovgivningens rammer og selv reflekterer over lovgivningens normer. Rapportens giver en redegørelse for tilblivelsen af og indholdet i loven om grønne regnskaber set i forhold til andre former for krav om kommunikation af miljøforhold. Gennem en interessentanalyse undersøges muligheder for, at banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, myndigheder m.fl. har interesse i og magt til at påvirke virksomhederne til en forbedret miljøadfærd. Gennem analyse af en enkelt virksomhed og dens udvikling i såvel miljøadfærd som miljøkommunikation og krav til miljødokumentation fra dens interessenter udvikles et konkret grundlag for at vurdere sammenhænge mellem miljøadfærd og krav til dokumentation og kommunikation af miljøforhold fra interessenter. Rapporten er på 175 sider og 7 sider bilag TEK - SAM FORLAGET ISBN Roskilde University P.O.Box 260 DK-4000 Roskilde Denmark Phone (+45) 4G Fax (+45) Telex 4315É rucbibl dk

3 Anmeldelse af specialet: "Virksomheders miljøinformationer - Et projekt om virksomheders grønne regnskaber". Udarbejdet af Katrine Milman og Henriette Post. Vejledt af Inger Stauning og Jesper Holm. Anmeldelse af hans Chr. O. Jensen, miljøchef i Roskilde Kommune: Specialet er interessant og velskrevet og kan med fordel læses af alle med interesse i virksomheders miljøinformationer og grønne regnskaber. Et af specialets kvaliteter er en grundig redegørelse for tilblivelsen af og indholdet i loven om grønne regnskaber. Herudover er der gennemført en interessentanalyse af hvilke krav f.eks. banker, investorer o. lign. stiller til en virksomheds miljøforhold. Specialet diskuterer mange problemstillinger, der er i forbindelse med grønne regnskaber, og sætter disse i forbindelse med en selvreguleringsstrategi. Specialet er velunderbygget med praktiske erfaringer fra en virksomhed, der har udarbejdet et grønt regnskab, hvilket medfører at virksomhedens erfaringer kan inddrages i de problemstillinger, der diskuteres. Anmeldelse af Trine Damgaard. Brdr. Hartmann A/S: Miljøaspektet er de seneste år blevet en del af mange virksomheders overordnede forretningsstrategi, Miljø er blevet en konkurrenceparameter, og for en del danske virksomheder har denne ændring været medvirkende til forbedringer af miljøforholdene, der i flere tilfælde, som følge af konkurrenceforholdene, overgår myndighedskrav. Kommunikation af miljøforhold er væsentlig og helt afgørende for, om virksomhederne kan opnå miljørelaterede konkurrencefordele. Et kommunikationsmiddel som det grønne regnskab bør derfor indeholde information, der udover krav fra myndighederne - også opfylder kunder og finansielle interessenters informationskrav. Først herved kan virksomhederne vende kravet om udarbejdelse af grønne regnskaber fra en omkostning til en potentiel indtjening. De grønne regnskaber er således første trin i retning af en integration mellem miljø og økonomi. Som Katrine Milman og Henriette Post skriver: "De grønne regnskaber kan kritiseres for at befinde sig et sted i "ingenmandsland", og roses for at forsøge at nedbryde grænserne mellem 2 traditionelt adskilte fløje"

4 Virksomheders miljøinformationer - et projekt om virksomheders grønne regnskaber Udarbejdet af: Katrine Milman og Henriette Marott Post Vejledere: Inger Stauning og Jesper Holm Specialerapport, Maj 1996 Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Teknologi og Samfund

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og problemformulering Indledning Problemafgrænsning Problemformulering Metode Teori Empiri Case Interviews Metodekritik 14 Kapitel 2 Refleksive tendenser i miljøreguleringen Indledning Baggrunden for refleksiv rets udvikling Refleksiv ret ifølge Giinther Teubner Miljøreguleringen set i systemteoretisk perspektiv Teori kritik Opsamling på teori Den historiske udvikling inden for miljøretten Miljøbeskyttelsesloven fra Ændring af Miljøbeskyttelsesloven i Vedtagelse af miljøbeskyttelsesloven Kapitel 3 Loven om grønne regnskaber Indledning Historisk redegørelse for lovens tilblivelse Formel beskrivelse af loven om grønne regnskaber Udsættelse af det grønne regnskab Offentliggørelse af de grønne regnskaber Frivillige grønne regnskaber Indsigelser imod det grønne regnskab Indholdet i grønne regnskaber Diskussion af anvendelsen af begrebet væsentligt Konkurrencefølsomme oplysninger Arbejdsmiljø Opstilling af grønne regnskaber Kritik af de grønne regnskaber EMAS-forordningen Miljøgodkendelser Finansielle årsregnskaber Opsamling og diskussion af grønne regnskaber 69 Kapitel 4 Interessenter i grønne regnskaber 73

6 Indholdsfortegnelse 4.0 Indledning Opstilling af virksomhedens interessenter Interessenter med en økonomisk interesse i virksomheden Investorer Långivere Interessenter fra produktionskæden Forbrugere Industrien Reguleringsmæssige interessenter Centrale myndigheder Decentrale myndigheder Interessenter med andre interesser i det grønne regnskab Rådgivende ingeniører Revisorer Miljøorganisationer Lokale borgere Forsikringsselskaber Medier Opsamling på interessenters informationsbehov 107 Kapitel 5 Analyse af Brdr. Hartmann A/S Indledning Præsentation af Brdr. Hartmann i Tønder Markedsforhold Produktionsbeskrivelse Råvarer Pulptilberedning Støbeformen Tørreovne Farvning og etikkering af æggebakkerne Maskinfabrikken Brdr. Hartmanns miljømæssige historie Ansøgning om frivillig miljøgodkendelse Opstart af ny produktionslinie Bygning af EXCO-hallen Undersøgelser og forespørgsler fra Sønderjyllands Amt Central prioritering af miljøarbejdet Ansøgning om rammegodkendelse og udarbejdelse af miljøregnskab Renere teknologi projekter Hartmanns miljøinformation Miljøinformation i årsregnskaber Brdr. Hartmanns miljøstrategi Deltagelse i møder, konferencer o.lign 141

7 Indholdsfortegnelse Miljønyhedsbreve Miljøregnskab Delopsamling Brdr. Hartmanns interessenter Reguleringsmæssige interessenter Interessenter fra produktionskæden Interessenter med økonomisk interesse i virksomheden Andre interessenter Delkonklussion på casen 158 Kapitel 6 Diskussion og konklusion Indledning Diskussion Konklusion 168 Litteraturliste 170 Bilag 1 Bekendtgørelse om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af grønt regnskab 181 Bilag 2 Miljøbilag for Brdr. Hartmann 182 Bilag 3 Spørgeskema, Dansk Pool for miljøansvarsforsikring 183 Bilag 4 Tidslinie for Brdr. Hartmanns miljøudvikling 184 Bilag 5 Kemikalier fra EXCO-hallen 190

8 Indledning og problemformulering Kapitel 1 Indledning og problemformulering 1.0 Indledning Dette projekt handler om virksomheders miljøinformationer, og hvordan disse kan bruges til at offentliggøre miljøforhold til omgivende interessenter. Inspirationen til projektet bunder i en grundlæggende interesse for regulering af industrivirksomheders miljøforhold, og hvilke tiltag der kan medvirke til at nedbringe miljøbelastningen. I Danmark er aflæggelse af grønne regnskaber vedtaget ved lov, der er trådt i kraft pr. 1. januar Loven giver ca virksomheder pligt til at aflægge grønt regnskab, der offentliggøres sammen med det finansielle regnskab én gang årligt. De udvalgte virksomheder er ifølge miljøstyrelsen blandt de potentielt mest miljøbelastende i Danmark. Grønne regnskaber skal ifølge Miljøstyrelsen bruges til, dels at oplyse offentligheden om forureningsgraden for de forskellige virksomheder, og dels at påvirke virksomhedernes holdning til miljøforhold. Vi mener, at vedtagelsen af loven om grønne regnskaber skal ses som udtryk for et stigende behov for informationer om virksomheders miljøforhold. Miljøinformationer kan have forskellige udformninger som f.eks. miljørapporter, grønne regnskaber, i årsberetninger o.lign. Udviklingen, som vi ser den i dag, viser et stigende behov fra den almene befolkning om at få oplysninger om, hvorledes virksomheder agerer miljømæssigt, og efter hvilke generelle principper virksomhederne producerer deres produkter. Forbrugere har herved sammen med medierne fået en magt, der ikke kan negligéers. Det er derfor i højere grad blevet virksomhedernes egen opgave at formidle informationer om produktionen ud til omverdenen. Fra myndighedernes side har en stor del af miljøreguleringen i de seneste år haft en overordnet målsætning om at finde en reguleringsform, der kan igangsætte en mere fremadrettet og kontinuert proces i virksomhederne, hvor virksomhederne får indarbejdet nogle metoder, der systematisk kan identificere de miljøproblemer, der eksisterer i produktionen. Ligeledes er der blevet fokuseret på det overordnede formål at få identificeret, hvor man samfundsmæssigt får "mest miljø for pengene".

9 Indledning og problemformulering Resultatet af den hidtidige regulering har vist, at en stor del af initiativet skal komme fra virksomhederne selv, hvis der skal skabes en fortsat udvikling af virksomhedens arbejde med miljøforhold, og hvis det skal være medvirkende til at ændre deres holdning til miljø. En holdningsændring opstår ikke alene ved, at virksomhederne overlades hele initiativet selv. Det er derimod vigtigt, at virksomheden bliver påvirket til at overveje deres miljømæssige forhold. Denne påvirkning kan dels komme fra myndighederne, men kan også komme fra virksomhedens markedsmæssige interessenter - f.eks. kunder, underleverandører o.s.v. Vedtagelsen af loven om grønne regnskaber betyder en ændring af de decentrale myndigheders forvaltningsmæssige rolle. Til trods for, at loven er en tilføjelse til miljøbeskyttelsesloven, medfører det ikke, at de decentrale myndigheder skal forvalte loven. Man har fra centralt hold valgt at springe et led over og regulere virksomhederne direkte. Dette betyder, at den viden, der er opbygget i de decentrale forvaltninger, ikke bliver anvendt ved denne lov. Mange vil hævde, at de decentrale myndigheders rolle i forbindelse med de grønne regnskaber burde have en kontrollerende funktion. Det er dog ikke fra Miljøstyrelsens side hensigten, at de decentrale myndigheder skal kontrollere regnskaberne, men blot bruge dem som et tilbud til at kvalificere tilsynsarbejdet. Vi ser miljøinformationer som en af de metoder, der fremover vil blive arbejdet meget med, da de bl.a. vil kunne bruges til at vurdere og evt. sammenligne virksomheders forureningsforhold. Disse oplysninger kan være til gavn for mange forskellige interessegrupper - ikke mindst myndighederne. Samtidig kan fremtidige og nuværende investorer have dels et taktisk/strategisk ønske om imagepleje og dels en økonomisk interesse i, om der er risiko for store udgifter til oprensning og lignende, der vil have indvirkning på virksomhedens drift og udviklingsevne. Ligeledes kan der være tilfælde, hvor aftagere af virksomhedernes produkter kan have interesse i deres underleverandørers miljøbelastning. Dette mener vi er en tendens, der vil blive mere udbredt i takt med, at flere virksomheder også på internationalt plan tilslutter sig miljøstyringsprogrammer, hvor det skal dokumenteres, at det er den mindst miljøbelastende underleverandør, der er valgt. Frivillig offentliggørelse af miljøinformationer vinder mere og mere frem internationalt, og er for nogle virksomheder blevet en væsentlig del af deres imagepleje. En - omend lille del - af den danske industri har ligeledes valgt at offentliggøre udvalgte dele af deres miljøforhold. Det er typisk i årsberetningerne i det finansielle regnskab, mens enkelte

10 Indledning og problemformulering virksomheder har valgt at udgive separate miljøredegørelser. Særligt den kemiske industri i Europa og Nordamerika har gennem de seneste år arbejdet meget med miljøredegørelser. Virksomheder, der frivilligt udarbejder miljørapporter, henvender sig hovedsageligt til markedet, da det må forventes, at de søger en konkurrencefordel ved at offentliggøre miljøinformationerne. I det hele taget udviser aktører på markedet større interesse for miljøinformationer, end det har været tilfældet tidligere. Dette ses bl.a. af den øgede omtale virksomheder får i medierne ved forholdsvis simple ændringer i produktionen, der medfører besparelser på vand og energi. Ved at anvende ordet "regnskab" i miljømæssig sammenhæng, kan konsekvensen være, at accepten vil være større blandt virksomhederne, da det er et begreb de kender fra de finansielle regnskaber. Vi ser dette som et forsøg på at få virksomhederne til at forstå hensigten med de grønne regnskaber, og dermed få dem til at udføre opgaven. Hvis der skal opnås et forbedret miljø skal virksomhederne erkende, at spild og emissioner er en økonomisk udgift. På længere sigt vil det dog være problematisk udelukkende at fokusere på økonomiske besparelser, da virksomheden i sit miljøarbejde når til et "mætningspunkt" og derved ikke kan optimere det eksisterende produktionsapparat yderligere. Når virksomheden har gennemført alle de umiddelbare besparelser, er det væsentligt at arbejdet og de læreprocesser, virksomheden har gennemløbet, ikke går tabt. De grønne regnskabers udformning bliver derfor vigtig for, at virksomhederne bliver opmærksomme på forhold omkring deres produktion, som de ikke allerede har overvejet. Loven om grønne regnskaber betyder, at der bliver tilføjet endnu et reguleringsredskab fra myndighederne. Grønne regnskaber kan være et reguleringsinstrument, der supplerer den øvrige miljøreguleringen og i særlig grad understøtter de blødere reguleringsmidler. De blødere reguleringsmidler bygger på at informere virksomhederne om miljøproblemerne og deres mulige løsninger således, at virksomhederne selv søger en løsning på problemerne. Den forståelse for miljøforhold, der opstår i virksomhederne gennem brug af de bløde reguleringsmidler, kan lægge op til øget selvforvaltning i virksomheden. Vi vil i vores problemafgrænsning forsøge at skitsere det rum, vi mener omgiver virksomhederne i forhold til miljømæssige krav og målsætninger. Dette vil vi se i forhold til myndighedernes interesser og de markedsmæssige aktørers interesse.

11 Indledning og problemformulering 1.1 Problemafgrænsning Vi har valgt at tage udgangspunkt i loven om grønne regnskaber, som er et udtryk for virksomheders miljøinformationer. Vi mener, at denne lov indeholder nogle forventninger til virksomheders måde at handle på, der ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Vi mener med andre ord, at succes for de grønne regnskaber forudsætter, at virksomhederne selv handler og gør en indsats på miljøområdet. Vi vil i dette projekt arbejde med de potentialer, som vi mener, der er i loven om grønne regnskaber. Det vil vi gøre dels ud fra en interesse i den generelle udvikling i miljøreguleringen og dels i en interesse i, om de grønne regnskaber på sigt kan anvendes som en form for selvregulering. Selvregulering er et forholdsvist nyt begreb inden for miljøområdet, og det har været diskuteret, hvor selvregulerende virksomhederne skal være. Spørgsmålet er, hvordan og på hvilke præmisser myndighederne skal indgå i virksomhedernes selvregulering. Myndighedernes rolle set i et selvreguleringsperspektiv er at stille krav til de overordnede rammer for reguleringen. Vi mener dermed ikke, at myndighedernes rolle skal minimeres, men derimod ændres. Ændringen kan bestå i, at der bliver stillet flere rammekrav til virksomhederne, hvor virksomheden selv skal udfylde rammerne. Endvidere mener vi, at myndighederne stadig skal have en kontrollerende rolle omend i en anderledes form end nu. Ved selvregulering mener vi således, at myndighederne skal sætte de overordnede krav/- rammer til virksomheden samtidig med, at virksomhedens interessenter efterspørger de specifikke miljøinformationer. Selvregulering kommer ind i det øjeblik, hvor miljømæssige krav fra myndigheder og andre interessenter medfører, at virksomheden selv begynder at overveje sine miljøforhold og handler for at forbedre dem. Andre virksomheder i produktionskæden kan ved at stille miljømæssige krav presse virksomheden til at tage initiativer på miljøområdet. Markedskræfterne bliver således en vigtig del af miljøreguleringen. En sådan regulering kræver, at virksomheden er opmærksom på og kan tolke, hvilke krav omgivelserne stiller. Kravene fra myndigheder og interessenter betyder, at virksomheden må målrette sine informationer udadtil. Offentliggørelse af miljøinformationer og i særdeleshed tvungen aflæggelse af grønne regnskaber kan - som konkurrenceparameter - være både et potentiale og en barriere på markedet alt efter virksomhedens miljømæssige præstationer. Ud fra et miljømæssigt

12 Indledning og problemformulering synspunkt kan grønne regnskaber således i kraft af offentligheden have et væsentligt potentiale som en effektiv metode til at synliggøre en virksomheds miljøbelastninger. Ved at en virksomhed bliver bevidst om og offentliggører sine miljøbelastninger kan der fremkomme incitamenter til at nedbringe miljøbelastningen. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, om de grønne regnskaber i fremtiden vil have størst effekt i forholdet mellem virksomhed og myndighed eller blandt de markedsmæssige aktører. Der er dog tendenser i retning af, at man fra de centrale myndigheders side ønsker et instrument, der understøtter de markedsmæssige mekanismer. En del af vores undersøgelse omhandler således spørgsmålet, om markedet kan påvirke virksomhedens miljøadfærd, og dermed skabe reelle miljøforbedringer ved, at virksomhederne ændrer deres miljøadfærd. Med ændret miljøadfærd mener vi, at virksomheden internaliserer miljøspørgsmål i modsætning til at betragte miljøforhold som en udefra kommende parameter, der udelukkende er omkostningsfuldt og ressourcekrævende. Endvidere mener vi, at ændringen skal forårsage en reel ændring i emissionerne fra virksomheden. Det vil sige, at vi ser 2 niveauer i en ændret miljøadfærd. 1) Har virksomhedens holdning til miljøforhold ændret sig? og 2) har denne holdningsændring medført ændringer i de faktiske emissioner? Spørgsmålet er, om miljøinformationer kan være med til at igangsætte denne ændring. Det er de færreste interessenter, der betragter naturen som værdifuld i sig selv og mener, at den skal beskyttes fra menneskelig forurening. De fleste betragter naturen i forhold til brugsværdien for mennesker og emissioner som en omkostning, dels i form af spildte råvarer og dels som en udgift til rensning. Disse holdninger er skarpt ridset op, men repræsenterer de grundlæggende forskelle mellem økonomi og økologi. Her kan således identificeres et konfliktfelt, idet virksomhedens interessenter normalt har en økonomisk og ikke en direkte miljømæssig interesse i virksomhedens produktion. Dette kan vise sig at være et væsentligt dilemma for de grønne regnskaber, da aktørerne på markedet hovedsageligt fokuserer på de økonomiske faktorer, hvor den grundlæggende holdning bag miljølovgivningen er, at naturen skal beskyttes fra forurening i videst muligt omfang. Her kan det være et problem, at de decentrale myndigheders rolle er nedprioriteret, da de netop må forventes hovedsageligt at repræsentere miljølovgivningens inter-

13 Indledning og problemformulering esser, og samtidig er det traditionelt myndighederne, der har haft informationer og værktøj til rådgivning og kontrol af virksomhederne. I projektet lægger vi vægten på, hvilke interessenter der har særlig interesse i virksomhedernes grønne regnskaber. De kan have deltaget som debattører, som brugere af de grønne regnskaber, som deltager i udviklingsprojekter eller ved direkte samarbejde med myndighederne omkring bekendtgørelsen. Med så forskellige interessenter i de grønne regnskaber bliver det en problematisk opgave at udstikke på en gang udførlige og generelle retningslinier, der kan dække både interessenternes informationsbehov og virksomhedens eventuelle eget behov for at offentliggøre miljøoplysningerne. Man har fra Miljøstyrelsens side valgt at udarbejde en bekendtgørelse for de grønne regnskaber, hvor det krævede indhold er begrænset til et minimum. Det er interessant at undersøge, om der kan dannes et selvregulerende system af virksomheden og dens interessenter, hvor krav fra interessenterne ikke alene medfører en holdningsændring, men også ændret miljøadfærd fra virksomhedernes side. Et væsentligt problem for effekten af de grønne regnskaber er, hvis ingen stiller krav til indhold, og hvis regnskaberne får lov til at fremstå uimodsagt og uden målsætninger. Vi er således nået frem til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvorledes påvirker interessentkrav til virksomhedernes miljøinformationer - herunder grønne regnskaber - virksomhedernes miljøadfærd? Som det fremgår af det ovenstående ønsker vi i dette projekt at arbejde med 2 centrale problemstillinger, der begge udspringer af loven om grønne regnskaber. Vi vil beskæftige os med følgende forhold: Interessentkrav til virksomhederne herunder også myndighedskrav. Ændret miljøadfærd evt. ved hjælp af selvregulering.

14 Indledning og problemformulering Vi ser interessentkravene til de grønne regnskaber som en væsentlig faktor til, at virksomhederne finder det væsentligt at kommunikere deres miljømæssige forhold ud til deres omgivelser. Interessentkrav kan i dette projekts sammenhæng komme fra 2 sider, myndighederne og de markedsmæssige aktører. I det ovenstående afgrænser vi os dermed fra opstille retningslinier for indholdet i de grønne regnskaber, da vi ikke vil se på de enkelte parametre, men samlet vurdere grønne regnskabers metoder og styrke som reguleringsinstrument overfor industrivirksomheder. Dette vil vi undersøge dels ud fra en generel analyse og dels ud fra en analyse af en case. 1.3 Metode Vi vil i det følgende redegøre for, hvorledes vi vil besvare vores problemformulering. Besvarelsen er delt ind i 3 områder, der omhandler; teori, empiri og sidst har vi valgt at arbejde med en case Teori Et af formålene med projektet er at forstå grønne regnskaber i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Dette skaber udgangspunkt for at vurdere de grønne regnskabers relevans som styringsmiddel. Vores vurdering af grønne regnskaber er, udover den konkrete analyse, baseret på en generel forståelse af de overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser, der har betinget de grønne regnskabers vedtagelse. I valget af teori har det været afgørende, at der indgik en beskrivelse af de selvreguleringsmekanismer vi skitserer i afgrænsningen. Teorien skal dermed sætte os i stand til at forstå de samfundsmæssige mekanismer, der danner udgangspunkt for selvregulering. Vi ønsker dermed at få en indsigt i, hvad selvregulering indeholder på et teoretisk plan. Dette skal sætte os i stand til at vurdere potentialer og barrierer ved de grønne regnskaber, når de skal anvendes i miljøreguleringen. Teorien om refleksiv ret, der tildels er udviklet af Giinther Teubner, giver nogle overordnede bud på, hvorfor der finder en deregulering sted i samfundet på nuværende tidspunkt. Samtidig forsøger teorien at forklare skiftet fra høj grad af offentlig styret regu- 10

15 Indledning og problemformulering lering (målorienteret) til en form, hvor der er større grad af deregulering, hvor selvregulering har en væsentlig plads (procedural regulering). Vi vil dels undersøge teoriens forklaringsværdi, og undersøge om teorien kan bruges til at identificere væsentlige udviklingstendenser på miljøområdet. Endvidere ser vi, at grønne regnskaber er en form for kommunikation mellem forskellige parter med forskellige rationaler. Vi mener, at teorien ligeledes kan anvendes til forstå, hvordan disse forskellige rationaler indvirker på muligheder og barrierer for kommunikationen mellem parterne. Refleksiv ret skal således ikke bruges til at opstille en løsningsmodel, der kan forklare specifikke sammenhænge på virksomhedsniveau, men derimod til at undersøge forekomsten og karakteren af de overordnede skift i den miljøretslige udvikling, og dermed den samfundsmæssig udvikling i retning af selvregulering. Da virksomheden er en del af denne udvikling vil vi undersøge, hvordan denne samfundsmæssige forståelse kan sætte sig igennem på virksomhedsniveau. Vi mener, at refleksiv ret kan danne baggrund for at vise, om der er tendenser til selvregulering i miljøreguleringen af industrivirksomheder. Teorien skal således forklare, dels de overordnede samfundsmæssige reguleringstendenser, og i sammenhæng hermed hvilken regulering dette fordrer på det virksomhedsspecifikke område. Vi vil efterfølgende se på udviklingen indenfor det miljøpolitiske område og forholde dette til teorien. Vi vil skitsere, hvilke påvirkninger miljøområdet har været underlagt og sidst diskutere, om der er refleksive tendenser i miljøreguleringen. Her vil vi således forsøge at forholde de teoretiske overvejelser til den politiske/historiske udvikling indenfor miljøområdet Empiri I vores empiri-indsamling har vi valgt dels at undersøge selve lovgrundlaget for de grønne regnskaber, dels at undersøge hvilke krav interessenterne kan og evt. vil stille til de grønne regnskaber. Sidst vil vi inddrage en virksomhed, der har udarbejdet et grønt regnskab. 11

16 Indledning og problemformulering Beskrivelsen af den miljøpolitiske udvikling gør det muligt for os at identificere eventuelle refleksive tendenser, vi mener eksisterer i forbindelse grønne regnskaber. Gennemgangen af loven om grønne regnskaber vil således sætte os i stand til at vurdere, hvorledes grønne regnskaber som reguleringsinstrument skal anvendes af virksomhederne, for at disse bliver mere selvregulerende. Vi vil ud fra allerede eksisterende miljøinformationer, (miljøgodkendelser, finansielle årsregnskaber og EMAS-miljøredegørelser) undersøge, hvordan krav til disse informationsinstrumenter spiller sammen med loven om grønne regnskaber. Derud fra vil vi vurdere anvendeligheden af grønne regnskaber i forhold til den nuværende regulering af industrivirksomheder. Ud fra de krav, vi får identificeret ved gennemgang af loven, vil vi se, hvilke krav de forskellige interessenter må forventes at stille til virksomhedernes miljøinformationer. I forlængelse af gennemgang af bekendtgørelsens indhold vil vi undersøge, hvordan interessenternes ønsker til miljøinformationer stemmer overens med de lovmæssige krav. Kriterierne for udvælgelse af interessenterne afhænger af, hvilke grupper der har været involverede i udarbejdelse af bekendtgørelsen til de grønne regnskaber samt de interessenter, der kan påvirke virksomhedernes handle muligheder. Kapitlet om virksomhedernes interessenter indledes således med en identifikation af, hvilke grupper der kan have interesse i virksomhedens miljøinformationer og derigennem mulighed for at påvirke virksomhederne. En undersøgelse af disse interessenters krav vil give et billede af, i hvor høj grad der vil ske en forandring af reguleringen, hvor de markedsmæssige krav i højere grad bliver styrende for, hvordan virksomhederne forholder sig til miljømæssige forhold. Vi mener her, at det er vigtigt at få en diskussion af, hvilke af interessenterne, der vil kunne påvirke virksomhedens miljøforhold. Her vil vi tage udgangspunkt i de grønne regnskaber, fordi vi mener, at indholdet i disse vil afhænge meget af de krav, der kommer fra interessenterne Case For at undersøge ovenstående forhold mere konkret har vi valgt at arbejde med en virksomhed som case. Virksomheden er valgt for at kunne indfange de specifikke krav, der opstår i forbindelse med produktionskæden, da vi ikke kan analysere dette ud fra den 12

17 Indledning og problemformulering generelle interessentanalyse. Endvidere vil vi se på, hvorledes dette stemmer overens med kravene til grønne regnskaber, der er opstillet fra centralt hold. Derudover vil vi undersøge, om virksomheden har ændret deres miljøadfærd og -information som reaktion på krav fra interessenterne. Casen bruges derfor i projektet til belysning af de problemer, en virksomhed kan løbe ind i, i forbindelse med udarbejdelse af et grønt regnskab, og hvilke krav de specifikke interessenter kan stille. Ud fra disse overvejelser har vi opstillet følgende kriterier, der ligger til grund for valg af case: Virksomheden skal være omfattet af loven om grønne regnskaber. Virksomheden skal være miljøpositiv, fordi de dermed har en holdning til miljømæssige forhold. Virksomheden skal have foretaget en miljøteknisk gennemgang af produktionen. Virksomheden skal være i gang med eller allerede have udarbejdet et grønt regnskab. Ovenstående kriterier betyder, at vi har et datagrundlag at arbejde og analysere ud fra. Samtidig vil virksomheden have en holdning til, hvilke parametre de anser for relevante at medtage i et grønt regnskab. Virksomheden skal være miljøpositiv, da vi ellers kan risikere, at de ikke har afklaret deres holdning til, hvordan de skal håndtere deres miljøforhold. En miljøpositiv virksomhed vil alt andet lige kunne forholde sig til spørgsmål omkring grønne regnskaber, da de har arbejdet med miljøspørgsmål før. Det kan være vanskeligt at vurdere, om en virksomhed er miljøpositiv eller ej, da de fleste virksomheder vil prøve at fremstå som miljørigtige/positive. Vi mener dog, at vi ud fra det materiale virksomheden har offentliggjort og kendskab til branchens generelle problemer kan vurdere, om der er tale om en miljøpositiv eller -negativ virksomhed. Ud fra de opstillede kriterier har vi valgt at arbejde med virksomheden Brdr. Hartmann, der producerer æggebakker i støbepap. 13

18 Indledning og problemformulering Interviews En stor del af projektet vil bygge på interviews, da omfanget af relevant litteratur er begrænset. Interview-metoden har været semi-strukturerede interview, hvor vi har forberedt alle spørgsmål i overordnede emneområder. Ved denne form for interviewteknik kan vi undervejs tilføje spørgsmål i relation til interviewpersonens svar. Dette giver os mulighed for at få nogle "uventede" svar, hvilket kan være nyttigt i vores undersøgelse, da emneområdet er så nyt. Gennem interview får vi ligeledes frembragt nogle holdninger til grønne regnskaber, der endnu ikke er offentliggjorte. Faren ved at anvende interviews i den udstrækning er, at der kommer mange personlige holdninger til kende. Det er således vores opgave at skelne mellem interview-personens private holdninger og holdninger fra den institution, som personen repræsenterer. Vi mener dog, at idet vi har relativt mange forskelligartede interessenter repræsenteret, kan vi få en nuanceret opfattelse af emnet, og der ud fra drage vores egne konklusioner. En del af kildeangivelserne er anonymiserede, da interview personerne ikke ønskede deres holdning kom til kende i en åben publikation. Vi er naturligvis bekendt med alle kilder og tidspunkt for interview Metodekritik I dette afsnit vil vi diskutere de problemer, der er ved at anvende den metode, som vi har beskrevet i det foregående afsnit. Dette er et projekt om, hvordan interessenter vil påvirke virksomheders adfærd på miljøområdet. Mange af interessenterne kan dog ikke forventes at have et indgående kendskab til miljøinformationer og deres udbredelse. Der er dog udkommet nogle få miljøredegørelser fra danske virksomheder, der dermed kan danne baggrund for de vurderinger interessenterne har. Metodisk kan dette være et problem, da interessenter således vil forholde sig til de få redegørelser der er udarbejdet, og dermed vil bruge dem som skabelon for deres vurdering. Vi vil følge vores casevirksomheds arbejde med det grønne regnskab på så tæt hold som muligt, og der ud fra se, hvilke problemer og potentialer dette arbejde indeholder. Dette kan give os problemer med, at vi ikke kan få lov at komme tæt nok på til at konkludere 14

19 Indledning og problemformulering entydigt. Dette er et problem, der tit opleves, når man som studerende forsøger at få interne oplysninger om virksomheder. Et lignende problem kan opstå, når vi skal interviewe casevirksomhedens interessenter. Vi har søgt at imødegå dette problem ved at kunne anvende baggrundsviden fra vores generelle interessentanalyse i de tilfælde, hvor vi ikke kan få specifikke oplysninger fra interessenterne. Et andet problem kan være udvælgelsen af én enkelt casevirksomhed. Denne kan være fundamentalt forskellig fra andre, og dermed ikke have nogen forklaringsværdi på et generelt niveau. Vi har ved udvælgelsen været opmærksomme på dette problem, der imidlertid altid vil være nærværende ved casearbejde. Vi har i vores arbejde valgt en bred tilgang til emnet, hvilket medfører at projektet i indhold bliver omfangsrigt i forhold til emnet grønne regnskaber. Dette betyder, at vi går i dybden med nogle områder, mens andre områder bliver mindre grundigt behandlet. Vi mener imidlertid, at det er vigtigt at få så mange aspekter med som muligt i forhold til, at det er et nyt område vi arbejder med, og at det kan være med til at nuancere den senere debat. Ligeledes mener vi, at der ligger en udfordring i at arbejde med et fremtidsorienteret problemstilling i modsætning til at skulle evaluere en allerede foregået handling, da vi mener, at der mangler en sådan analyse før loven om grønne regnskaber blev udarbejdet og implementeret. Endvidere mener vi, at det er positivt, at vores projekt kan være med til at påpege nogle af de områder, hvor der kan opstå problemer i forbindelse med implementeringen af grønne regnskaber. Vi mener dog, at vi med inddragelse af vores casevirksomhed, der har udarbejdet et grønt regnskab, kan opfange nogle af disse erfaringer. 15

20 Refleksive tendenser i miljøreguleringen Kapitel 2 Refleksive tendenser i miljøreguleringen 2.0 Indledning Den begrænsede effekt af den førte miljøregulering har de seneste år givet anledning til en diskussion af, hvordan den fremtidige regulering bør være for at nedbringe miljøbelastningen fra industrien mest muligt. Ligeledes har der været en diskussion af, hvordan miljøproblemerne omsættes til et sprog således, at virksomhederne forstår og kan handle ud fra hensigten bag miljølovgivningen. Det kan indimellem være svært for virksomhederne at håndtere miljøproblemer, når omfanget af f.eks. miljølove bliver større og mere indviklede. Viden omkring hvordan og i hvilken grad industrien påvirker og dermed belaster miljøet stiger, og derfor er det nødvendigt at regulere yderligere. Reguleringen har traditionelt foregået ved at man på centralt plan vedtager love, der efterfølgende skal efterleves af forskellige grupper i samfundet. Desto større et lovgrundlag er inden for et enkelt område, desto sværere er det for den enkelte at efterleve. Kompleksiteten i lovgivningens omfang betyder dermed, at det reguleringsmæssige grundlag ikke virker efter hensigten. Spørgsmålet er, hvordan den fremtidige miljøregulering skal udformes, således at samfundet dels får løst de miljømæssige problemer, og dels får virksomhederne til at tage aktivt del i denne regulering. Vi mener, at denne diskussion skal ses på baggrund af, hvordan den generelle samfundstruktur fungerer. Hermed bør udgangspunktet tages i, hvordan reguleringen virker, og hvilke forhold der evt. kunne forbedre den nuværende regulering. Konflikten er ikke ny, men løsningsmulighederne på ovenstående problem, mener vi ligger indenfor, at virksomheden i højere grad bliver selvregulerende. For at belyse dette yderligere har vi valgt at anvende en teoretisk retning, der tager dette udgangspunkt. Refleksiv ret er et bud på, hvordan et samfund kan løse de reguleringsproblemer, der er opstået ved at den enkelte reflektere over, hvordan tingene skal løses. Baggrunden for at anvende refleksiv ret i dette projekt er, at denne teori kan give en forståelse for, hvordan den retslige og reguleringsmæssige udvikling er foregået. Vi vil specielt se på den retlige regulering i forhold til regulering af industrivirksomheders 16

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere