Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber"

Transkript

1 Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne eliminere lærebogens transaktioner i balance og resultatopgørelse, bl.a. intern avance på VL Forstå og kunne eliminere dobbeltregn. for interne aktiebesiddelser vha. past equity metoden Forstå equity-metoden/indre værdis metode til værdiansættelse af aktier i D i moderselskabers regnskab

2 Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber En koncern kan være etableret under forskellige selskabsformer (fx I/S, fond, A/S, ApS) En koncern består af et moderselskab og dets dattervirksomheder

3 ÅRL Bilag 1- koncerndefinition Definition på en modervirksomhed: en virksomheder som: a) besidder flertallet af stemmerettighederne i en virksomhed, b) er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i den anden virksomheds øverste ledelsesorgan c) er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomheds driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne, d) er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomheden eller e) besidder kapitalandele i en anden virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over dennes driftsmæssige og finansielle ledelse.

4 ÅRL Bilag 1 - koncerndefinition I denne lov forstås ved virksomhedsdeltager: Aktionærer, anpartshavere eller andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed I denne lov forstås ved kapitalandele: Andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital Tilknyttede virksomheder: En virksomheds dattervirksomheder, dens moderselskaber og disses dattervirksomheder ( søstre )

5 ÅRL 1 stk. 2 - koncerndefinition I denne lov forstås ved dattervirksomheder: Virksomheder, med hvilke en virksomhed direkte eller indirekte har de under definitionen af modervirksomheder nævnte forbindelser konsoliderede virksomheder: Virksomheden og de dattervirksomheder, hvis regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab.

6 ÅRL 1 stk. 2 - koncerndefinition I praksis er det oftest kriteriet, besiddelse af stemmemajoritet, der bevirker, at koncerndefinitionen er opfyldt. Et selskab er sjældent moderselskab alene som følge af de øvrige kriterier

7 ÅRL Bilag 1(pkt. B 6 og 7) Ved opgørelse af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer skal både direkte rettigheder (besiddes af moderselskabet selv) og indirekte rettigheder (besiddes af moderselskabet via en dattervirksomhed) medregnes

8 Selskabsregnskabet Koncernregnskabet er et supplerende regnskab, der udarbejdes i tillæg til moderselskabets årsregnskab Der er særlige specielle krav til moderens og datterens regnskaber. I balancen skal følgende poster specificeres (disse elimineres væk i koncernregnskabet): Finansielle anlægsaktiver 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Omsætningstilgodehavender: 2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Omsætningsværdipapirer 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Gæld 8. Gæld til tilknyttede virksomheder (Et selskabs dattervirksomheder, dets moderselskaber og disses dattervirksomheder)

9 Selskabsregnskabet Resultatopgørelsen: Særskilte poster for indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder og finansielle omkostninger der hidrører fra tilknyttede virksomheder Notekrav: Der er findes en række notekrav til selskabsregnskabet - ÅRL 97 (klasse C/ sikkerhedsstillelser) og 72 (klasse B/ navn/ hjemsted/ejerandel/resultat/egenkapital)

10 Koncernregnskaber Formål med koncernregnskabet Lovgrundlag Hvem er pligtig til at aflægge koncernregn skaber, herunder fritagelser og udeholdelser Opbygning/indhold Konsolidering

11 Formål med koncernregnskabet At give et samlet billede af koncernens økonomiske stilling og resultat Sammenfatning af de enkelte selskabsregnskaber (der fremkommer ikke ny information) Fx koncernens samlede gæld/tilgodehavende over for omverdenen Sammenfatning af de enkelte regnskaber således som de fremstår, når koncernen er en regnskabsenhed (der fremkommer ny information) Fx koncernens omsætning (det forudsættes, at der er handel mellem koncernselskaberne Informere koncernledelsen, moderselskabets og datterselskabets interessentgrupper

12 Lovgrundlag ÅRL, specielt afsnit VI Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Vejledning om koncernregnskaber - udsendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

13 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser ÅRL 2, citat: For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i 3, stk. 1, aflægge et årsregnskab efter denne lov. Med mindre andet følger af 18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med: 1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) 2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 3) ledelsespåtegning. Fritagelser: Småkoncerner, mio.kr. balance/40 mio.kr. nettoomsætning/50 ansatte Delkoncerner, lang række betingelser

14 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser Udeholdelsesregler: Under visse omstændigheder er der mulighed for at udeholde en dattervirksomhed fra koncernregnskabet, jf. ÅRL 114, stk. 2 Modervirksomheden er i væsentlig grad hindret i at udøve dens rettigheder over dattervirksomhedens aktiviteter/ledelse de nødvendige oplysninger kan ikke indhentes besiddelse alene med henblik på overdragelse Under visse omstændigheder skal dattervirksomheder udeholdes fra koncernregnskabet, jf. ÅRL 114, stk. 3 Især ved dattervirksomheder inden for finansiel virksomhed Bestemmelserne fortolkes snævert, der skal være særdeles gode grunde til at udeholde en dattervirksomhed.

15 Opbygning/indhold ÅRL 115: Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed. Som om = juridisk fiktion, men økonomisk realitet

16 Opbygning/indhold ÅRL 117, stk. 1: Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, således at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendige på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber. ÅRL 122, stk. 2 De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret virksomhed, målt til kostpris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver, målt til dagsværdi, jf. stk. 1. Udligningen sker på tidspunktet for koncernetableringen.

17 Opbygning/indhold ÅRL elimineringer 1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder 2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og 3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi

18 Opbygning/indhold Koncernregnskabet aflægges efter samme regler som selskabsregnskabet De anvendte regnskabsprincipper i koncernen skal være ens. Modervirksomhedens værdiansættelsesprincipper som oftest i hele koncernen. ÅRL 119 Samme regnskabsår som modervirksomheden. Mere end 3 mdr. forud for modervirksomhedens balancedag skal der udarbejdes særligt regnskab pr. modervirksomhedens balancedag. ÅRL 116

19 Koncernregnskabet Koncernregnskabet er resultatet af en konsolidering og en række elimineringer Konsolidering = sammendragning af oplysningerne i enkeltselskabernes regnskaber til et koncernregnskab Elimineringer = sammendrage oplysningerne så koncernen er regnskabsenheden (som om der var én virksomhed), dvs. kun medtage de transaktioner, som er foretaget med eksterne parter

1. Hvad er en koncern?

1. Hvad er en koncern? 1. Hvad er en koncern? En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Der er et koncernforhold, når en modervirksomhed har en kontrol over undervirksomheder,

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere