Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden"

Transkript

1 2014 Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden Et specialeprojekt om indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet. Sebastian Torp Lauritsen Aalborg Universitet

2 Titelblad Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Uddannelse: Cand. Merc. Aud. Fagområde: Ekstern Rapportering Afleveringsdato: 1. August 2014 Sider: 83 Anslag: Normalsider: 53 Vejleder: Allan Sort Dahl Dette kandidatspeciale er udarbejdet på 10. semester på Aalborg Universitet. Specialet omhandler, hvordan dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i koncernregnskabet efter ÅRL og IFRS. For at undersøge dette er der anvendt fiktive casevirksomheder, der er med til at illustrere, hvordan teorien inden for området anvendes. Projektet er udarbejdet i samarbejde med min vejleder Allan Sort Dahl, som jeg gerne vil takke for et godt samarbejde, samt gode råd og vejledning. Udarbejdet af: Sebastian Torp Lauritsen Side 2 af 83

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af casevirksomheder Koncernpligt Analyse del 1: Indregning af dattervirksomheder Bestemmende indflydelse Bestemmende indflydelse ifølge dansk lovgivning Bestemmende indflydelse ifølge IFRS Indflydelse Afkast Indflydelse og afkast Fuldkonsolidering Klargøring og afstemning af enkeltvirksomheders regnskaber Eliminering af intern gæld og tilgodehavender og internt udbytte Købsomvurdering af opkøbte dattervirksomheder Eliminering af intern handel med omsætningsvarer og avance herpå Eliminering af internt handlede anlægsaktiver og avance herpå Følgekorrektioner af skat Udskillelse af minoritetsandel af dattervirksomhed Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivning herpå Koncernregnskab Analyse del 2: Indregning af associerede virksomhed Side 3 af 83

4 8.1 Betydelig indflydelse Equity-metoden Afstemning og korrektion af enkeltvirksomheders regnskaber Købsomvurderinger af opkøbte identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi Eliminering af interne avancer Korrektion af udskudt skat Indregning af goodwill Beregning af equity-metoden Nettoopskrivningsreserven og det færdige koncernregnskab Konklusion Litteraturliste Side 4 af 83

5 Executive summary This project examines how to recognized subsidiaries and associates in the consolidated financial statement. It reviews how to consolidate according to Danish legislation and International Financial Reporting Standards and uses case companies to illustrate the process. It explains when a parent company has control over another firm, therefore making it a subsidiary, and when a company has significant influence on another firm, making it an associate, and how to recognize both in the consolidated financial statement through full consolidation and the equity method. Fictive case companies are used to illustrate both methods. The analytical view is used to examine thesis statement which is based on the assumption that reality is factive. These facts can be objective and subjective and both are view as true. Objective facts in my project are the Danish legislation and International Financial Reporting Standards and subjective facts are KPMG s and PWC s books on accounting. The project concludes that subsidiaries are to be recognized by full consolidation and associates by equity method. The criteria for when a company is a subsidiary differ on whether the parent company follows Danish legislation or IFRS. Danish legislation are rule based where as IFRS are assess based. The way subsidiaries are recognized is by eliminate assets, liabilities, equity, income and expenses relating to transactions between entities in the group. According to Danish legislation the parent company are only allowed to calculate its share of goodwill, while IFRS allow for full goodwill that includes both the parent s and minorities share. The equity method is used to recognized associates, and here assets and liabilities are not to be eliminated but income relating to transactions between parent and associate are. According to Danish legislation all downstream sale are to be eliminated and upstream only to the extent of the investor s interest in the associate. According to IFRS both downstream and upstream are eliminated to the extent of the investor s interest in the associate. Side 5 af 83

6 1. Indledning Ifølge Årsregnskabsloven (ÅRL) er en koncern defineret som en modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder, hvor en modervirksomhed er en virksomhed, som har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder. Bestemmende indflydelse vil sige, at modervirksomheden bestemmer over de driftsmæssige og økonomiske beslutninger i dattervirksomheden (ÅRL bilag 1 B). En virksomhed kan også have kapitalandele i andre virksomheder, som virksomheden ikke har bestemmende indflydelse over. Der vil da være tale om enten associerede virksomheder eller fælles ledet virksomheder. I associerede virksomheder har modervirksomheden kun betydelig indflydelse, og dermed ikke fuld kontrol over den associerede. Der foreligger som regel betydelig indflydelse, når en virksomhed ejer 20 pct. eller mere af stemmerettighederne i den associeret virksomhed, men dog under 50 pct., og kan udøve indflydelse på den driftsmæssige og økonomiske ledelse jf. ÅRL bilag 1 B. I en fælles ledet virksomhed har ingen af parterne bestemmende indflydelse, idet virksomheden netop er fælles ledet, hvor ingen af parterne kan foretage sig noget uden enstemmighed. Ejer en virksomhed under 20 pct. af virksomhed, og har ingen anden kontraktretlig beføjelser, er der tale om porteføljeaktier (Dahl, 2013; s. 8) Virksomheder kan vælge at aflægge koncernregnskab efter ÅRL eller IFRS (PWC, 2014; s. 59). IFRS står for International Financial Reporting Standard, og er de regelsæt børsnoteret virksomheder i regnskabsklasse D skal følge både i selskabsregnskabet og i koncernregnskabet, mens alle andre virksomheder kan vælge at anvende IFRS til selskabsregnskabet og koncernregnskabet. IFRS anvender også begreberne dattervirksomhed, associerede virksomhed og joint ventures, og er defineret magen til ÅRL (IFRS 10 appendiks A og IAS 28, afsnit 5). Derudover har IFRS et fjerde begreb kaldet samarbejdsaktiviteter. Denne type virksomhed er struktureret som en joint ventures, hvilket vil sige, virksomheden er fælles ejet, men hvor de involverende virksomheder har et direkte økonomisk ejerskab til nogle af aktiverne og forpligtelserne modsat ejerne i joint ventures, der har kun et indirekte ejerskab (Møller, 2012; s. 151). En modervirksomhed skal udarbejde et koncernregnskab. Dette skal vise regnskabsbrugeren, hvordan den økonomiske situation er for alle virksomhederne i koncernen set som én samlet enhed. Det vil sige, at koncernvirksomhedernes aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt deres resultat, skal ses som om de tilsammen er én enkelt virksomhed jf. ÅRL 109 og 115. Koncernen Side 6 af 83

7 kan bestå af dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesejet virksomheder, hvorfor disse skal medregnes i koncernregnskabet. Der er dog flere måder, hvorpå de kan indregnes. Der kan indregnes efter kostprismetoden, hvor man indregner kostprisen for aktiverne og forpligtelser i virksomhederne i koncernregnskabet. Dette kan giver et mindre realistisk billede af koncernregnskab, idet der ikke tages hensyn til fx værdistigninger. Dagsværdimetoden kan også anvendes til indregning af aktiverne og forpligtelser, hvor denne metode medregner værdistigninger. Metoden er svær at avende, idet man skal vide, hvad aktiver og passiver er værd på indregningstidspunktet. Der er ikke tale om de regnskabsmæssige værdier, men det aktiverne og passiverne er værd lige nu. Dette er svært at vide med mindre alle informationer er tilgængelig i hele verden, også kaldet et perfekt marked, hvilket den virkelige verden ikke er (Møller, 2012; s. 148). En tredje indregningsmetode er pro rata konsolidering, hvor denne metode indregner aktiver og forpligtelser ud fra den ejermæssige andel, hvor 50 pct. ejerandel medfører indregning af 50 pct. af aktiverne og forpligtelser. Pro rata konsolidering anvendes på joint ventures (ÅRL 124). En væsentlig ulempe ved de tre ovenstående metoder er deres mangel på hensyn til koncerninterne transaktioner. Virksomheder i en koncern handler ofte med hinanden, hvorfor der vil være interne salg og interne tilgodehavender og gæld. Der vil blive indregnet for meget i koncernregnskabet, hvis der ikke tages der højde for interne transaktioner. Der skal derfor ske en konsolidering af koncernvirksomhederne, der kan foretages fuldt ud eller delvis. Ved fuldkonsolidering elimineres alle koncerninterne transaktioner, og indregningen sker linje for linje. Ved delvis konsolidering kan equity metoden anvendes, hvor koncerninterne transaktioner elimineres ud fra forholdsmæssig ejerandel, og indregningen sker på én linje. I ÅRL og IFRS skal dattervirksomheder indregnes ved fuld konsolidering og associerede virksomheder skal indregnes efter equity-metoden i koncernregnskabet, hvorfor disse to indregningsmetoder er interessante at undersøge nærmere. Da virksomheder kan vælge at aflægge regnskaber efter enten ÅRL eller IFRS, er det ligeledes interessant at undersøge reglerne i begge regelsæt. Dette har derfor ledt mig frem til følgende problemformulering: Side 7 af 83

8 2. Problemformulering Hvordan indregnes kapitalandele i dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og kapitalandele i associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet efter Årsregnskabsloven og de internationale standarder? 3. Afgrænsning Jeg har afgrænset mig fra indregningsmetoderne dagsværdi, kostpris og pro rata konsolidering, idet dattervirksomheder skal indregnes ved fuldkonsolidering, mens associerede virksomheder skal indregnes ved equity-metoden i koncernregnskabet ifølge ÅRL, hvorfor de andre indregningsmetoder ikke er interessante her til. Jeg har ligeledes afgrænset mig fra at undersøge, hvordan pengestrømsopgørelsen udarbejdes i koncernforhold, idet dette er med til at begrænse omfanget af projektet, samt principperne for konsolidering også gælder for pengestrømsopgørelsen, hvorfor ved at have undersøgt fuldkonsolidering, vil pengestrømsopgørelsen være undersøgt. Koncernpengestrømsopgørelsen skal vise alle virksomhedernes opgørelser som var det én samlet jf. ÅRL 115, hvorfor koncerninterne betalinger elimineres. Dette er varekøb, rente- og afdragsbetalinger samt køb af anlægsaktiver. Jeg undersøger heller ikke, hvordan ledelsesberetningen skal udarbejdes for koncernregnskabet. Ligeledes har jeg afgrænset mig fra skat, da dette er et område, man kan skrive selvstændige projekter om, hvorfor det vil være for omfattende at undersøge i dette projekt. Desuden ændres de enkelte regnskabers skatteopgørelse ikke i koncernregnskabet, hvorfor der ikke sker korrektion af skat i konsolideringsprocessen. Siden der sker købsomvurdering og eliminering af interne avancer vil udskudt skat blive berørt, hvorfor denne skat er den eneste der vil blive behandlet heri. Udskudt skat er fremkommet ved en midlertidig forskel i de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvilket adskiller den fra almindelig skat. Jeg undersøger heller ikke valutaomregning eller revisionsforhold, så som påtegninger eller hvordan revisor reviderer koncernregnskaber, idet projektet omhandler den regnskabsmæssige behandling af koncernregnskaber, hvorfor disse områder ikke er relevante for projektet. Reglerne i de internationale standarder gælder for alle type virksomheder, men der er særlige regler for investeringsvirksomheder i IFRS 10 og IAS 28. Jeg vil ikke komme ind på Side 8 af 83

9 investeringsvirksomheder eller reglerne for dem, idet projektet omhandler koncernregnskaber for almindelige virksomheder. Goodwill er et omfattende område, hvor der kan skrives selvstændige projekter. Der er to former for goodwill; oparbejdet goodwill og tilkøbt goodwill. Den oparbejdede goodwill vil ikke blive behandlet i dette projekt. Den tilkøbte goodwill opstår ved virksomhedsovertagelse, og bliver udregnet og behandlet første gang på overtagelsestidspunktet. Dette projekt omhandler koncernregnskaber efter virksomhedsovertagelse, hvorfor der kun undersøges, hvordan efter behandling af goodwill er i det omfang, jeg mener, er dækkende for projektet. Side 9 af 83

10 4. Metode I dette afsnit vil jeg redegør for, hvilket metodesyn projektet er udarbejdet med, samt beskrive, hvordan projektet er opbygget. Projektet er udarbejdet med det analytiske metodesyn. I det analytiske metodesyn består virkeligheden af facts, og er uafhængig af videnskaberen, hvilket vil sige, at uanset hvad jeg konkluderer i dette projekt, vil koncernregnskaber være det samme (Abnor, 2009; side 36). At virkeligheden består af facts betyder, at videnskaberen vil indsamle og bruge facts til at beskrive og forklare virkeligheden. Facts består af objektive facts som fx alderen på en virksomhed, og subjektive facts som fx holdninger om en virksomhed. Begge typer opfattes som sande og behandles derfor ens (Abnor, 2009; s. 81). Jeg vil anvende objektive facts som ÅRL og diverse internationale standarder, idet de fortæller, hvordan koncernregnskabet skal udarbejdes, og subjektive facts som KPMG s regnskabshåndbog og PWC s regnskabshåndbog, idet de indeholder disse virksomheders holdninger til udarbejdelse af koncernregnskabet. I det analytiske syn er virkeligheden summativ, hvilket vil sige, at jo flere dele af virkeligheden der analyseres, des tættere kommer man på det sande billede af helheden, altså virkelighed (Abnor, 2009; s. 36). Jeg vil undersøge indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, men afgrænset mig fra pro-rata konsolidering og kostpris og dagsværdi. Havde jeg taget alle indregningsmetoderne med, vil jeg dermed få et mere komplet billede af virkeligheden. Det er dog indregning af dattervirksomheder og associerede virksomheder der anvendes mest i praksis, hvorfor det er rimelig at antage, at jeg, ved kun at undersøge disse to indregningsmetoder, vil få et sandt billede af virkeligheden. Det analytiske syn har 4 ambitionsniveauer (Heldbjerg, 2006; s. 48); beskrivelse, forklaring, forudsigelse og vejledning. Disse niveauer vil blive beskrevet herunder, hvor jeg vil komme ind på, hvordan jeg opfylder dem, samt de er med til at strukturer mit projekt. Det beskrivende niveau bruges til at introducere data, der kan lede frem til et undersøgelsesfelt. Det er derfor også på dette niveau at problembaggrund, problemfelt og problemformulering finder sted Side 10 af 83

11 (Heldbjerg, 2006; s. 49). Jeg anvender ÅRL og de internationale standarder som data til at komme frem til min problemformulering, samt den viden jeg har tillært mig omkring koncernregnskaber gennem min uddannelse. I mit projekt vil afsnittene indledning, problemformulering og afgrænsning henhøre under dette niveau. På det forklarende niveau bliver teori og materialer, der anvendes i projektet til besvarelse af det foregående niveau, præsenteret og behandlet (Heldbjerg, 2006; s. 50). Det vil sige, det er her analysen foretages. Den teori og empiri jeg vil anvende, består af diverse love og standarder, regnskabshåndbøger, samt fiktive casevirksomheder. Analysen i projektet vil være opdelt i to dele. I første del vil indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering blive behandlet. Dette sker ved, at jeg gennemgår de forskellige trin i konsolideringsprocessen, og forklarer, hvordan disse trin behandles på mine fiktive casevirksomheder. I anden del vil indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden blive behandlet. Dette sker ved, at jeg forklarer om den modificerede konsolidering, der skal til for at udregne equity-værdien. Her vil jeg ligeledes inddrage mine fiktive virksomheder. Det forudsigende niveau vil være, hvor jeg konkluderer på, hvad jeg er kommet frem til på det forklarende niveau (Heldbjerg, 2006; s. 51). Jeg har valgt en deduktiv tilgang i mit projekt, idet jeg ud fra mine undersøgelser af indregningsmetoderne vil generalisere mine resultater, således at det jeg er kommet frem til, vil være gældende for alle koncernregnskaber der udarbejdes med. Det sidste niveau er det vejledende. Det er her en perspektivering vil finde sted. Opbygningen af projektet er illustreret i figur 1 herunder: Side 11 af 83

12 Figur 1 opbygning af projektet Indledning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af virksomheder Koncernpligt Analyse del 1 Indregning af dattervirksomhed Bestemmende indflydelse Konsolideringsprocessen Analyse del 2 Indregning af associerede virksomhed Betydelig indflydelse Equity-metoden Konklusion Konklusion Side 12 af 83

13 5. Præsentation af casevirksomheder Som nævnt vil jeg anvende casevirksomheder til undersøgelse af min problemformulering. Casevirksomhederne er fiktive, hvilket vil sige, at de ikke eksisterer i virkeligheden, og beløbene er i regnskaberne er nogle, jeg har fundet på. Virksomhederne skal hjælpe med at forklare, hvordan koncernregnskabet udarbejdes i praksis, og udgør dermed en væsentlig del af analysen. Derfor vil jeg i dette afsnit præsentere de tre casevirksomheder, jeg vil anvende. Der skal være en modervirksomhed, en dattervirksomhed og en associerede virksomhed, idet dette er de tre typer virksomheder projektet omhandler. Modervirksomheden hedder Moder A/S, dattervirksomheden hedder Datter A/S og den associerede virksomhed hedder Associerede A/S. Navnene er valgt for at holde analysen simpel, og hjælpe læseren med at forstå, hvad der foregår i analysen. Alle tre virksomheder er store virksomheder. Store virksomheder, der er regnskabspligtige efter ÅRL 3 stk. 1, skal i det mindste aflægge årsregnskab efter reglerne i regnskabsklasse C jf. ÅRL 7 nr. 3, og er defineret som virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder. En mellemstor virksomhed er defineret som virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på 143 mio. kr., - En nettoomsætning på 286 mio. kr. og - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. De vil sige, at store virksomheders balancesum, nettoomsætning og antal gennemsnitlig heltidsbeskæftigede ligger over disse grænser. Jeg har valgt, at casevirksomhederne er regnskabsklasse C virksomheder, idet koncernregnskabet i det mindste skal opstilles efter reglerne for regnskabsklasse C jf. ÅRL 7 stk. 4, uanset hvilken regnskabsklasse koncernvirksomhederne ellers hører til, med mindre virksomhederne følger regnskabsklasse D. Moder A/S ejer 75 pct. af Datter A/S, og købte kapitalandelene for 2 år siden. Moder A/S ejer ligeledes 35 pct. af Associerede A/S, der blev opkøbt for 1 år siden. Resultatopgørelserne og balancerne for alle tre casevirksomheder er vist i tabellerne herunder. Side 13 af 83

14 Tabel 1: Resultatopgørelse for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Resultatopgørelse (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Vareforbrug Bruttofortjeneste/tab Personaleomkostninger Afskrivninger Andre driftsomkostninger Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Koncerninterne finansielle indtægter 4 3 Finansielle omkostninger Koncerninterne finansielle omkostninger 3 4 Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Side 14 af 83

15 Tabel 2: Aktivsiden i balancen for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Balancen (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Koncerninterne tilgodehavender Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Koncerninterne tilgodehavender Tilgodehavender hos associerede virksomheder 25 Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvid beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 15 af 83

16 Tabel 3: Passivsiden i balancen for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Balancen (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Passiver Egenkapital Virksomhedskapital Reserve for overskud Reserve for opskrivninger Overført overskud Egenkapital i alt Hensætte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristet koncernintern gæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gæld Leverandør af varer og tjenesteydelser Kortfristet koncernintern gæld Gæld til associerede virksomhed 15 Selskabsskat Forslag til udbytte for regnskabsåret Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Dette er de regnskabstal, jeg fremadrettet vil anvende i projektet til, i min analyse af fuldkonsolidering og equity-metoden. Jeg vil undersøge fuldkonsolidering og equity-metoden efter både ÅRL og IFRS, men casevirksomhederne udarbejdes efter ÅRL. Forskelle mellem to regelsæt vil dog blive diskuteret undervejs i analysen. Side 16 af 83

17 6. Koncernpligt Det er relevant at vide, hvem der skal udarbejde koncernregnskabet, og hvilke virksomheder der skal medtages. Det følgende afsnit vil redegøre for dette. Det er den øverste modervirksomheden i koncernen, der skal udarbejde koncernregnskabet jf. ÅRL 109. En modervirksomhed kan dog undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår jf. ÅRL 110: - En balancesum på 36 mio. kr. - En nettoomsætning på 72 mio. kr. og - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 Denne undtagelse gælder ikke for regnskabsklasse D virksomheder, hvilket vil sige børsnoteret selskaber. En modervirksomhed kan desuden undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis alle dattervirksomhederne udholdes af konsolideringen. Erhvervsdrivende fonde behøver ikke udarbejde et koncernregnskab, hvis fonden har en dattervirksomhed, og fondens eneste formål er at eje andele i denne ene dattervirksomhed, samt at fonden ikke har tilgodehavender hos eller stiller sikkerhed til dattervirksomheden jf. ÅRL 111 stk. 2. Uanset hvilken regnskabsklasse modervirksomheden isoleret set tilhører, skal modervirksomheden, som nævnt ovenfor, altid aflægge koncernregnskab efter reglerne for regnskabsklasse C, med mindre modervirksomheden tilhører regnskabsklasse D (KPMG, 2013/14; s. 150). Det vil sige, at en koncern bestående af regnskabsklasse B virksomheder, som tilsammen overskrider, i to på hinanden følgende år, kriterierne herover, skal aflægge koncernregnskab, og opstille det efter reglerne for regnskabsklasse C jf. ÅRL 118. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, hvis den selv er en dattervirksomhed af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land og den højere modervirksomhed enten 1) besidder mindst 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltagerne i den lavere modervirksomhed har godkendt, at den lavere modervirksomhed ikke udarbejder et koncernregnskab eller 2) den højere modervirksomhed besidder 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke har modtaget krav om koncernregnskabsaflæggelse fra minoritetsdeltager, der ejer mindst 10 pct. af virksomhedskapitalen, senest 6 måneder før regnskabsårets udløb. Desuden skal den højere modervirksomhed udarbejde koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivning i Side 17 af 83

18 den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medhør af denne medlemsstats lovgivning jf. ÅRL 112 stk. 1. En modervirksomhed kan ligeledes undlade at aflægge koncernregnskab, hvis den selv er dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der ikke henhører under et EU/EØS-land, samt hvis den lavere modervirksomhed ikke har modtaget krav fra minoritetsdeltagerne om koncernregnskab, samt den højere modervirksomhed aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne jf. ÅRL 112 stk. 2. For at en lavere modervirksomhed kan anvende ÅRL 112 stk. 1 eller 2 undtagelserne, skal den og dens dattervirksomheder indregnes ved fuld konsolidering eller ved indre værdis metode i koncernregnskabet, og den lavere modervirksomhed nævner i sit eget selskabsregnskab, at den ikke udarbejde et koncernregnskab i henhold til ÅRL 112 stk. 1 eller 2, og den oplyser navn, hjemsted og, hvis det er muligt, CVR-nummer eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed jf. ÅRL 112 stk. 3. Det vil dermed sige, at hvis en virksomhed i koncernen indregnes ved pro rata konsolidering, kan undtagelserne i ÅRL 112 ikke anvendes (KPMG, 2013/14; s. 145). Desuden skal den lavere modervirksomhed indsende det koncernregnskab, den højere modervirksomhed udarbejder til Erhvervsstyrelsen jf. ÅRL 112 stk. 3. Alle koncernvirksomheders regnskaber, hvilket vil sige, modervirksomhedens og alle dattervirksomheders regnskaber, skal indregnes ved fuldkonsolidering. En dattervirksomhed kan dog holdes uden for, hvis modervirksomheden er hindret i at indhente dattervirksomhedens regnskab, eller modervirksomheden skal anvende forholdsmæssige store omkostninger for at indhente det. En dattervirksomhed der ikke tidligere har været indregnet i koncernregnskabet, og hvor modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandele med det formål at sælge virksomheden, kan undlades fra konsolidering. En moderfond kan ligeledes undlades fra konsolideringen jf. ÅRL 114. Når koncernforholdet etableres skal modervirksomhedens regnskab være for hele virksomhedens regnskabsår, mens dattervirksomhedens regnskab kun skal være fra overtagelsestidspunktet. Eksempelvis hvis en dattervirksomhed overtages den 1. september og modervirksomheden har kalenderår som regnskabsår, skal modervirksomheden indregnes med regnskabstal fra 1. januar, mens dattervirksomheden indregnes med regnskabstal fra overtagelsesdatoen den 1. september (KPMG, 2013/14; s. 141). Side 18 af 83

19 Ifølge de internationale standarder skal en virksomhed, der optræder som modervirksomhed, uarbejde et koncernregnskab. En modervirksomhed skal dog ikke uarbejde et koncernregnskab, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt jf. IFRS 10, afsnit 4-4a; - Modervirksomheden er en 100 pct. ejet dattervirksomhed, eller modervirksomheden er en dattervirksomhed der ejes delvist af en anden virksomhed, og samtlige øvrige ejere, herunder ejere, som ikke på anden vis har stemmeret, er blevet informeret om og ikke har gjort indsigelser imod, at modervirksomheden ikke udarbejder koncernregnskab. - Selskabets gæld- eller egenkapitalinstrumenter handles på et ikke-offentligt marked (en inden- eller udenlandsk fondsbørs eller et OTC-marked, herunder lokale og regionale markeder) - Selskabet hverken har indsendt eller er ved at indsende sit årsregnskab til et børstilsyn eller en anden myndighed med henblik på at notere instrumenter af en hvilken som helst kategori på et offentligt marked, og - Virksomhedens øverste modervirksomhed eller mellemliggende modervirksomhed fremlægger koncernregnskaber, der er tilgængelig for offentligheden og er i overensstemmelse med regnskabsstandarder. IFRS 10 gælder for alle virksomheder, der skal udarbejde koncernregnskab og har bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. Det vil sige, at har modervirksomheden konstateret, at den har bestemmende indflydelse over en anden virksomhed, skal denne virksomhed medtages i koncernregnskabet, og omvendt har modervirksomheden ikke bestemmende indflydelse over virksomheden, skal den ikke medtages i koncernregnskabet. Besiddes en dattervirksomhed med henblik på salg, skal klassifikations-, præsentations- og målingsbestemmelser i IFRS 5 anvendes. Side 19 af 83

20 Casevirksomheder Moder A/S overtog 75 pct. af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Datter A/S for 2 år siden, hvilket gør Moder A/S til modervirksomhed og Datter A/S er dattervirksomhed, ifølge bestemmende indflydelse i afsnittet nedenfor. Ifølge ÅRL 110 kan Moder A/S undlade at aflægge, hvis de ikke tilsammen overskrider kriterierne for balancesum, nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede. Dette er ikke tilfældet, idet virksomhederne tilsammen sidste regnskabsår og i år, hvilket vil sige to på hinanden følgende år, overstiger kriterierne i ÅRL 110, og siden Moder A/S ejer 75 pct. af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Datter A/S, kan Datter A/S ikke ude holdes for koncernregnskabet, hvorfor Moder A/S skal udarbejde et koncernregnskab. Begge virksomheder ligger i Danmark, hvorfor de aflægger regnskab efter ÅRL. Moder A/S ejer også kapitalandele i Associerede A/S, hvorfor denne virksomhed skal medtages i koncernregnskabet, hvor indregningen sker efter equity-metoden som gennemgås senere i projektet. Side 20 af 83

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

1. Hvad er en koncern?

1. Hvad er en koncern? 1. Hvad er en koncern? En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Der er et koncernforhold, når en modervirksomhed har en kontrol over undervirksomheder,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

1 Engelsk resumé / English resume... 3. 2 Indledning... 7. 2.3 Problemformulering... 9. 2.5 Afgrænsning... 11. 3 Interessentanalyse...

1 Engelsk resumé / English resume... 3. 2 Indledning... 7. 2.3 Problemformulering... 9. 2.5 Afgrænsning... 11. 3 Interessentanalyse... Indholdsfortegnelse 1 Engelsk resumé / English resume... 3 2 Indledning... 7 2.1 Emne... 8 2.2 Formål... 9 2.3 Problemformulering... 9 2.4 Teorivalg... 9 2.5 Afgrænsning... 11 3 Interessentanalyse... 12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Copenhagen Investor A/S

Copenhagen Investor A/S Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf. 39 63 01 55 * info@copenhageninvestor.dk * www.copenhageninvestor.dk Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere