Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden"

Transkript

1 2014 Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden Et specialeprojekt om indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet. Sebastian Torp Lauritsen Aalborg Universitet

2 Titelblad Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Uddannelse: Cand. Merc. Aud. Fagområde: Ekstern Rapportering Afleveringsdato: 1. August 2014 Sider: 83 Anslag: Normalsider: 53 Vejleder: Allan Sort Dahl Dette kandidatspeciale er udarbejdet på 10. semester på Aalborg Universitet. Specialet omhandler, hvordan dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i koncernregnskabet efter ÅRL og IFRS. For at undersøge dette er der anvendt fiktive casevirksomheder, der er med til at illustrere, hvordan teorien inden for området anvendes. Projektet er udarbejdet i samarbejde med min vejleder Allan Sort Dahl, som jeg gerne vil takke for et godt samarbejde, samt gode råd og vejledning. Udarbejdet af: Sebastian Torp Lauritsen Side 2 af 83

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af casevirksomheder Koncernpligt Analyse del 1: Indregning af dattervirksomheder Bestemmende indflydelse Bestemmende indflydelse ifølge dansk lovgivning Bestemmende indflydelse ifølge IFRS Indflydelse Afkast Indflydelse og afkast Fuldkonsolidering Klargøring og afstemning af enkeltvirksomheders regnskaber Eliminering af intern gæld og tilgodehavender og internt udbytte Købsomvurdering af opkøbte dattervirksomheder Eliminering af intern handel med omsætningsvarer og avance herpå Eliminering af internt handlede anlægsaktiver og avance herpå Følgekorrektioner af skat Udskillelse af minoritetsandel af dattervirksomhed Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivning herpå Koncernregnskab Analyse del 2: Indregning af associerede virksomhed Side 3 af 83

4 8.1 Betydelig indflydelse Equity-metoden Afstemning og korrektion af enkeltvirksomheders regnskaber Købsomvurderinger af opkøbte identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi Eliminering af interne avancer Korrektion af udskudt skat Indregning af goodwill Beregning af equity-metoden Nettoopskrivningsreserven og det færdige koncernregnskab Konklusion Litteraturliste Side 4 af 83

5 Executive summary This project examines how to recognized subsidiaries and associates in the consolidated financial statement. It reviews how to consolidate according to Danish legislation and International Financial Reporting Standards and uses case companies to illustrate the process. It explains when a parent company has control over another firm, therefore making it a subsidiary, and when a company has significant influence on another firm, making it an associate, and how to recognize both in the consolidated financial statement through full consolidation and the equity method. Fictive case companies are used to illustrate both methods. The analytical view is used to examine thesis statement which is based on the assumption that reality is factive. These facts can be objective and subjective and both are view as true. Objective facts in my project are the Danish legislation and International Financial Reporting Standards and subjective facts are KPMG s and PWC s books on accounting. The project concludes that subsidiaries are to be recognized by full consolidation and associates by equity method. The criteria for when a company is a subsidiary differ on whether the parent company follows Danish legislation or IFRS. Danish legislation are rule based where as IFRS are assess based. The way subsidiaries are recognized is by eliminate assets, liabilities, equity, income and expenses relating to transactions between entities in the group. According to Danish legislation the parent company are only allowed to calculate its share of goodwill, while IFRS allow for full goodwill that includes both the parent s and minorities share. The equity method is used to recognized associates, and here assets and liabilities are not to be eliminated but income relating to transactions between parent and associate are. According to Danish legislation all downstream sale are to be eliminated and upstream only to the extent of the investor s interest in the associate. According to IFRS both downstream and upstream are eliminated to the extent of the investor s interest in the associate. Side 5 af 83

6 1. Indledning Ifølge Årsregnskabsloven (ÅRL) er en koncern defineret som en modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder, hvor en modervirksomhed er en virksomhed, som har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder. Bestemmende indflydelse vil sige, at modervirksomheden bestemmer over de driftsmæssige og økonomiske beslutninger i dattervirksomheden (ÅRL bilag 1 B). En virksomhed kan også have kapitalandele i andre virksomheder, som virksomheden ikke har bestemmende indflydelse over. Der vil da være tale om enten associerede virksomheder eller fælles ledet virksomheder. I associerede virksomheder har modervirksomheden kun betydelig indflydelse, og dermed ikke fuld kontrol over den associerede. Der foreligger som regel betydelig indflydelse, når en virksomhed ejer 20 pct. eller mere af stemmerettighederne i den associeret virksomhed, men dog under 50 pct., og kan udøve indflydelse på den driftsmæssige og økonomiske ledelse jf. ÅRL bilag 1 B. I en fælles ledet virksomhed har ingen af parterne bestemmende indflydelse, idet virksomheden netop er fælles ledet, hvor ingen af parterne kan foretage sig noget uden enstemmighed. Ejer en virksomhed under 20 pct. af virksomhed, og har ingen anden kontraktretlig beføjelser, er der tale om porteføljeaktier (Dahl, 2013; s. 8) Virksomheder kan vælge at aflægge koncernregnskab efter ÅRL eller IFRS (PWC, 2014; s. 59). IFRS står for International Financial Reporting Standard, og er de regelsæt børsnoteret virksomheder i regnskabsklasse D skal følge både i selskabsregnskabet og i koncernregnskabet, mens alle andre virksomheder kan vælge at anvende IFRS til selskabsregnskabet og koncernregnskabet. IFRS anvender også begreberne dattervirksomhed, associerede virksomhed og joint ventures, og er defineret magen til ÅRL (IFRS 10 appendiks A og IAS 28, afsnit 5). Derudover har IFRS et fjerde begreb kaldet samarbejdsaktiviteter. Denne type virksomhed er struktureret som en joint ventures, hvilket vil sige, virksomheden er fælles ejet, men hvor de involverende virksomheder har et direkte økonomisk ejerskab til nogle af aktiverne og forpligtelserne modsat ejerne i joint ventures, der har kun et indirekte ejerskab (Møller, 2012; s. 151). En modervirksomhed skal udarbejde et koncernregnskab. Dette skal vise regnskabsbrugeren, hvordan den økonomiske situation er for alle virksomhederne i koncernen set som én samlet enhed. Det vil sige, at koncernvirksomhedernes aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt deres resultat, skal ses som om de tilsammen er én enkelt virksomhed jf. ÅRL 109 og 115. Koncernen Side 6 af 83

7 kan bestå af dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesejet virksomheder, hvorfor disse skal medregnes i koncernregnskabet. Der er dog flere måder, hvorpå de kan indregnes. Der kan indregnes efter kostprismetoden, hvor man indregner kostprisen for aktiverne og forpligtelser i virksomhederne i koncernregnskabet. Dette kan giver et mindre realistisk billede af koncernregnskab, idet der ikke tages hensyn til fx værdistigninger. Dagsværdimetoden kan også anvendes til indregning af aktiverne og forpligtelser, hvor denne metode medregner værdistigninger. Metoden er svær at avende, idet man skal vide, hvad aktiver og passiver er værd på indregningstidspunktet. Der er ikke tale om de regnskabsmæssige værdier, men det aktiverne og passiverne er værd lige nu. Dette er svært at vide med mindre alle informationer er tilgængelig i hele verden, også kaldet et perfekt marked, hvilket den virkelige verden ikke er (Møller, 2012; s. 148). En tredje indregningsmetode er pro rata konsolidering, hvor denne metode indregner aktiver og forpligtelser ud fra den ejermæssige andel, hvor 50 pct. ejerandel medfører indregning af 50 pct. af aktiverne og forpligtelser. Pro rata konsolidering anvendes på joint ventures (ÅRL 124). En væsentlig ulempe ved de tre ovenstående metoder er deres mangel på hensyn til koncerninterne transaktioner. Virksomheder i en koncern handler ofte med hinanden, hvorfor der vil være interne salg og interne tilgodehavender og gæld. Der vil blive indregnet for meget i koncernregnskabet, hvis der ikke tages der højde for interne transaktioner. Der skal derfor ske en konsolidering af koncernvirksomhederne, der kan foretages fuldt ud eller delvis. Ved fuldkonsolidering elimineres alle koncerninterne transaktioner, og indregningen sker linje for linje. Ved delvis konsolidering kan equity metoden anvendes, hvor koncerninterne transaktioner elimineres ud fra forholdsmæssig ejerandel, og indregningen sker på én linje. I ÅRL og IFRS skal dattervirksomheder indregnes ved fuld konsolidering og associerede virksomheder skal indregnes efter equity-metoden i koncernregnskabet, hvorfor disse to indregningsmetoder er interessante at undersøge nærmere. Da virksomheder kan vælge at aflægge regnskaber efter enten ÅRL eller IFRS, er det ligeledes interessant at undersøge reglerne i begge regelsæt. Dette har derfor ledt mig frem til følgende problemformulering: Side 7 af 83

8 2. Problemformulering Hvordan indregnes kapitalandele i dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og kapitalandele i associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet efter Årsregnskabsloven og de internationale standarder? 3. Afgrænsning Jeg har afgrænset mig fra indregningsmetoderne dagsværdi, kostpris og pro rata konsolidering, idet dattervirksomheder skal indregnes ved fuldkonsolidering, mens associerede virksomheder skal indregnes ved equity-metoden i koncernregnskabet ifølge ÅRL, hvorfor de andre indregningsmetoder ikke er interessante her til. Jeg har ligeledes afgrænset mig fra at undersøge, hvordan pengestrømsopgørelsen udarbejdes i koncernforhold, idet dette er med til at begrænse omfanget af projektet, samt principperne for konsolidering også gælder for pengestrømsopgørelsen, hvorfor ved at have undersøgt fuldkonsolidering, vil pengestrømsopgørelsen være undersøgt. Koncernpengestrømsopgørelsen skal vise alle virksomhedernes opgørelser som var det én samlet jf. ÅRL 115, hvorfor koncerninterne betalinger elimineres. Dette er varekøb, rente- og afdragsbetalinger samt køb af anlægsaktiver. Jeg undersøger heller ikke, hvordan ledelsesberetningen skal udarbejdes for koncernregnskabet. Ligeledes har jeg afgrænset mig fra skat, da dette er et område, man kan skrive selvstændige projekter om, hvorfor det vil være for omfattende at undersøge i dette projekt. Desuden ændres de enkelte regnskabers skatteopgørelse ikke i koncernregnskabet, hvorfor der ikke sker korrektion af skat i konsolideringsprocessen. Siden der sker købsomvurdering og eliminering af interne avancer vil udskudt skat blive berørt, hvorfor denne skat er den eneste der vil blive behandlet heri. Udskudt skat er fremkommet ved en midlertidig forskel i de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvilket adskiller den fra almindelig skat. Jeg undersøger heller ikke valutaomregning eller revisionsforhold, så som påtegninger eller hvordan revisor reviderer koncernregnskaber, idet projektet omhandler den regnskabsmæssige behandling af koncernregnskaber, hvorfor disse områder ikke er relevante for projektet. Reglerne i de internationale standarder gælder for alle type virksomheder, men der er særlige regler for investeringsvirksomheder i IFRS 10 og IAS 28. Jeg vil ikke komme ind på Side 8 af 83

9 investeringsvirksomheder eller reglerne for dem, idet projektet omhandler koncernregnskaber for almindelige virksomheder. Goodwill er et omfattende område, hvor der kan skrives selvstændige projekter. Der er to former for goodwill; oparbejdet goodwill og tilkøbt goodwill. Den oparbejdede goodwill vil ikke blive behandlet i dette projekt. Den tilkøbte goodwill opstår ved virksomhedsovertagelse, og bliver udregnet og behandlet første gang på overtagelsestidspunktet. Dette projekt omhandler koncernregnskaber efter virksomhedsovertagelse, hvorfor der kun undersøges, hvordan efter behandling af goodwill er i det omfang, jeg mener, er dækkende for projektet. Side 9 af 83

10 4. Metode I dette afsnit vil jeg redegør for, hvilket metodesyn projektet er udarbejdet med, samt beskrive, hvordan projektet er opbygget. Projektet er udarbejdet med det analytiske metodesyn. I det analytiske metodesyn består virkeligheden af facts, og er uafhængig af videnskaberen, hvilket vil sige, at uanset hvad jeg konkluderer i dette projekt, vil koncernregnskaber være det samme (Abnor, 2009; side 36). At virkeligheden består af facts betyder, at videnskaberen vil indsamle og bruge facts til at beskrive og forklare virkeligheden. Facts består af objektive facts som fx alderen på en virksomhed, og subjektive facts som fx holdninger om en virksomhed. Begge typer opfattes som sande og behandles derfor ens (Abnor, 2009; s. 81). Jeg vil anvende objektive facts som ÅRL og diverse internationale standarder, idet de fortæller, hvordan koncernregnskabet skal udarbejdes, og subjektive facts som KPMG s regnskabshåndbog og PWC s regnskabshåndbog, idet de indeholder disse virksomheders holdninger til udarbejdelse af koncernregnskabet. I det analytiske syn er virkeligheden summativ, hvilket vil sige, at jo flere dele af virkeligheden der analyseres, des tættere kommer man på det sande billede af helheden, altså virkelighed (Abnor, 2009; s. 36). Jeg vil undersøge indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, men afgrænset mig fra pro-rata konsolidering og kostpris og dagsværdi. Havde jeg taget alle indregningsmetoderne med, vil jeg dermed få et mere komplet billede af virkeligheden. Det er dog indregning af dattervirksomheder og associerede virksomheder der anvendes mest i praksis, hvorfor det er rimelig at antage, at jeg, ved kun at undersøge disse to indregningsmetoder, vil få et sandt billede af virkeligheden. Det analytiske syn har 4 ambitionsniveauer (Heldbjerg, 2006; s. 48); beskrivelse, forklaring, forudsigelse og vejledning. Disse niveauer vil blive beskrevet herunder, hvor jeg vil komme ind på, hvordan jeg opfylder dem, samt de er med til at strukturer mit projekt. Det beskrivende niveau bruges til at introducere data, der kan lede frem til et undersøgelsesfelt. Det er derfor også på dette niveau at problembaggrund, problemfelt og problemformulering finder sted Side 10 af 83

11 (Heldbjerg, 2006; s. 49). Jeg anvender ÅRL og de internationale standarder som data til at komme frem til min problemformulering, samt den viden jeg har tillært mig omkring koncernregnskaber gennem min uddannelse. I mit projekt vil afsnittene indledning, problemformulering og afgrænsning henhøre under dette niveau. På det forklarende niveau bliver teori og materialer, der anvendes i projektet til besvarelse af det foregående niveau, præsenteret og behandlet (Heldbjerg, 2006; s. 50). Det vil sige, det er her analysen foretages. Den teori og empiri jeg vil anvende, består af diverse love og standarder, regnskabshåndbøger, samt fiktive casevirksomheder. Analysen i projektet vil være opdelt i to dele. I første del vil indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering blive behandlet. Dette sker ved, at jeg gennemgår de forskellige trin i konsolideringsprocessen, og forklarer, hvordan disse trin behandles på mine fiktive casevirksomheder. I anden del vil indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden blive behandlet. Dette sker ved, at jeg forklarer om den modificerede konsolidering, der skal til for at udregne equity-værdien. Her vil jeg ligeledes inddrage mine fiktive virksomheder. Det forudsigende niveau vil være, hvor jeg konkluderer på, hvad jeg er kommet frem til på det forklarende niveau (Heldbjerg, 2006; s. 51). Jeg har valgt en deduktiv tilgang i mit projekt, idet jeg ud fra mine undersøgelser af indregningsmetoderne vil generalisere mine resultater, således at det jeg er kommet frem til, vil være gældende for alle koncernregnskaber der udarbejdes med. Det sidste niveau er det vejledende. Det er her en perspektivering vil finde sted. Opbygningen af projektet er illustreret i figur 1 herunder: Side 11 af 83

12 Figur 1 opbygning af projektet Indledning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af virksomheder Koncernpligt Analyse del 1 Indregning af dattervirksomhed Bestemmende indflydelse Konsolideringsprocessen Analyse del 2 Indregning af associerede virksomhed Betydelig indflydelse Equity-metoden Konklusion Konklusion Side 12 af 83

13 5. Præsentation af casevirksomheder Som nævnt vil jeg anvende casevirksomheder til undersøgelse af min problemformulering. Casevirksomhederne er fiktive, hvilket vil sige, at de ikke eksisterer i virkeligheden, og beløbene er i regnskaberne er nogle, jeg har fundet på. Virksomhederne skal hjælpe med at forklare, hvordan koncernregnskabet udarbejdes i praksis, og udgør dermed en væsentlig del af analysen. Derfor vil jeg i dette afsnit præsentere de tre casevirksomheder, jeg vil anvende. Der skal være en modervirksomhed, en dattervirksomhed og en associerede virksomhed, idet dette er de tre typer virksomheder projektet omhandler. Modervirksomheden hedder Moder A/S, dattervirksomheden hedder Datter A/S og den associerede virksomhed hedder Associerede A/S. Navnene er valgt for at holde analysen simpel, og hjælpe læseren med at forstå, hvad der foregår i analysen. Alle tre virksomheder er store virksomheder. Store virksomheder, der er regnskabspligtige efter ÅRL 3 stk. 1, skal i det mindste aflægge årsregnskab efter reglerne i regnskabsklasse C jf. ÅRL 7 nr. 3, og er defineret som virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder. En mellemstor virksomhed er defineret som virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på 143 mio. kr., - En nettoomsætning på 286 mio. kr. og - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. De vil sige, at store virksomheders balancesum, nettoomsætning og antal gennemsnitlig heltidsbeskæftigede ligger over disse grænser. Jeg har valgt, at casevirksomhederne er regnskabsklasse C virksomheder, idet koncernregnskabet i det mindste skal opstilles efter reglerne for regnskabsklasse C jf. ÅRL 7 stk. 4, uanset hvilken regnskabsklasse koncernvirksomhederne ellers hører til, med mindre virksomhederne følger regnskabsklasse D. Moder A/S ejer 75 pct. af Datter A/S, og købte kapitalandelene for 2 år siden. Moder A/S ejer ligeledes 35 pct. af Associerede A/S, der blev opkøbt for 1 år siden. Resultatopgørelserne og balancerne for alle tre casevirksomheder er vist i tabellerne herunder. Side 13 af 83

14 Tabel 1: Resultatopgørelse for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Resultatopgørelse (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Vareforbrug Bruttofortjeneste/tab Personaleomkostninger Afskrivninger Andre driftsomkostninger Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Koncerninterne finansielle indtægter 4 3 Finansielle omkostninger Koncerninterne finansielle omkostninger 3 4 Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Side 14 af 83

15 Tabel 2: Aktivsiden i balancen for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Balancen (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Koncerninterne tilgodehavender Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Koncerninterne tilgodehavender Tilgodehavender hos associerede virksomheder 25 Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvid beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 15 af 83

16 Tabel 3: Passivsiden i balancen for Moder A/S, Datter A/S og Associerede A/S Balancen (mio. kr.) Moder A/S Datter A/S Associerede A/S Passiver Egenkapital Virksomhedskapital Reserve for overskud Reserve for opskrivninger Overført overskud Egenkapital i alt Hensætte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristet koncernintern gæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gæld Leverandør af varer og tjenesteydelser Kortfristet koncernintern gæld Gæld til associerede virksomhed 15 Selskabsskat Forslag til udbytte for regnskabsåret Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Dette er de regnskabstal, jeg fremadrettet vil anvende i projektet til, i min analyse af fuldkonsolidering og equity-metoden. Jeg vil undersøge fuldkonsolidering og equity-metoden efter både ÅRL og IFRS, men casevirksomhederne udarbejdes efter ÅRL. Forskelle mellem to regelsæt vil dog blive diskuteret undervejs i analysen. Side 16 af 83

17 6. Koncernpligt Det er relevant at vide, hvem der skal udarbejde koncernregnskabet, og hvilke virksomheder der skal medtages. Det følgende afsnit vil redegøre for dette. Det er den øverste modervirksomheden i koncernen, der skal udarbejde koncernregnskabet jf. ÅRL 109. En modervirksomhed kan dog undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår jf. ÅRL 110: - En balancesum på 36 mio. kr. - En nettoomsætning på 72 mio. kr. og - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 Denne undtagelse gælder ikke for regnskabsklasse D virksomheder, hvilket vil sige børsnoteret selskaber. En modervirksomhed kan desuden undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis alle dattervirksomhederne udholdes af konsolideringen. Erhvervsdrivende fonde behøver ikke udarbejde et koncernregnskab, hvis fonden har en dattervirksomhed, og fondens eneste formål er at eje andele i denne ene dattervirksomhed, samt at fonden ikke har tilgodehavender hos eller stiller sikkerhed til dattervirksomheden jf. ÅRL 111 stk. 2. Uanset hvilken regnskabsklasse modervirksomheden isoleret set tilhører, skal modervirksomheden, som nævnt ovenfor, altid aflægge koncernregnskab efter reglerne for regnskabsklasse C, med mindre modervirksomheden tilhører regnskabsklasse D (KPMG, 2013/14; s. 150). Det vil sige, at en koncern bestående af regnskabsklasse B virksomheder, som tilsammen overskrider, i to på hinanden følgende år, kriterierne herover, skal aflægge koncernregnskab, og opstille det efter reglerne for regnskabsklasse C jf. ÅRL 118. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, hvis den selv er en dattervirksomhed af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land og den højere modervirksomhed enten 1) besidder mindst 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltagerne i den lavere modervirksomhed har godkendt, at den lavere modervirksomhed ikke udarbejder et koncernregnskab eller 2) den højere modervirksomhed besidder 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke har modtaget krav om koncernregnskabsaflæggelse fra minoritetsdeltager, der ejer mindst 10 pct. af virksomhedskapitalen, senest 6 måneder før regnskabsårets udløb. Desuden skal den højere modervirksomhed udarbejde koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivning i Side 17 af 83

18 den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medhør af denne medlemsstats lovgivning jf. ÅRL 112 stk. 1. En modervirksomhed kan ligeledes undlade at aflægge koncernregnskab, hvis den selv er dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der ikke henhører under et EU/EØS-land, samt hvis den lavere modervirksomhed ikke har modtaget krav fra minoritetsdeltagerne om koncernregnskab, samt den højere modervirksomhed aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne jf. ÅRL 112 stk. 2. For at en lavere modervirksomhed kan anvende ÅRL 112 stk. 1 eller 2 undtagelserne, skal den og dens dattervirksomheder indregnes ved fuld konsolidering eller ved indre værdis metode i koncernregnskabet, og den lavere modervirksomhed nævner i sit eget selskabsregnskab, at den ikke udarbejde et koncernregnskab i henhold til ÅRL 112 stk. 1 eller 2, og den oplyser navn, hjemsted og, hvis det er muligt, CVR-nummer eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed jf. ÅRL 112 stk. 3. Det vil dermed sige, at hvis en virksomhed i koncernen indregnes ved pro rata konsolidering, kan undtagelserne i ÅRL 112 ikke anvendes (KPMG, 2013/14; s. 145). Desuden skal den lavere modervirksomhed indsende det koncernregnskab, den højere modervirksomhed udarbejder til Erhvervsstyrelsen jf. ÅRL 112 stk. 3. Alle koncernvirksomheders regnskaber, hvilket vil sige, modervirksomhedens og alle dattervirksomheders regnskaber, skal indregnes ved fuldkonsolidering. En dattervirksomhed kan dog holdes uden for, hvis modervirksomheden er hindret i at indhente dattervirksomhedens regnskab, eller modervirksomheden skal anvende forholdsmæssige store omkostninger for at indhente det. En dattervirksomhed der ikke tidligere har været indregnet i koncernregnskabet, og hvor modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandele med det formål at sælge virksomheden, kan undlades fra konsolidering. En moderfond kan ligeledes undlades fra konsolideringen jf. ÅRL 114. Når koncernforholdet etableres skal modervirksomhedens regnskab være for hele virksomhedens regnskabsår, mens dattervirksomhedens regnskab kun skal være fra overtagelsestidspunktet. Eksempelvis hvis en dattervirksomhed overtages den 1. september og modervirksomheden har kalenderår som regnskabsår, skal modervirksomheden indregnes med regnskabstal fra 1. januar, mens dattervirksomheden indregnes med regnskabstal fra overtagelsesdatoen den 1. september (KPMG, 2013/14; s. 141). Side 18 af 83

19 Ifølge de internationale standarder skal en virksomhed, der optræder som modervirksomhed, uarbejde et koncernregnskab. En modervirksomhed skal dog ikke uarbejde et koncernregnskab, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt jf. IFRS 10, afsnit 4-4a; - Modervirksomheden er en 100 pct. ejet dattervirksomhed, eller modervirksomheden er en dattervirksomhed der ejes delvist af en anden virksomhed, og samtlige øvrige ejere, herunder ejere, som ikke på anden vis har stemmeret, er blevet informeret om og ikke har gjort indsigelser imod, at modervirksomheden ikke udarbejder koncernregnskab. - Selskabets gæld- eller egenkapitalinstrumenter handles på et ikke-offentligt marked (en inden- eller udenlandsk fondsbørs eller et OTC-marked, herunder lokale og regionale markeder) - Selskabet hverken har indsendt eller er ved at indsende sit årsregnskab til et børstilsyn eller en anden myndighed med henblik på at notere instrumenter af en hvilken som helst kategori på et offentligt marked, og - Virksomhedens øverste modervirksomhed eller mellemliggende modervirksomhed fremlægger koncernregnskaber, der er tilgængelig for offentligheden og er i overensstemmelse med regnskabsstandarder. IFRS 10 gælder for alle virksomheder, der skal udarbejde koncernregnskab og har bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. Det vil sige, at har modervirksomheden konstateret, at den har bestemmende indflydelse over en anden virksomhed, skal denne virksomhed medtages i koncernregnskabet, og omvendt har modervirksomheden ikke bestemmende indflydelse over virksomheden, skal den ikke medtages i koncernregnskabet. Besiddes en dattervirksomhed med henblik på salg, skal klassifikations-, præsentations- og målingsbestemmelser i IFRS 5 anvendes. Side 19 af 83

20 Casevirksomheder Moder A/S overtog 75 pct. af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Datter A/S for 2 år siden, hvilket gør Moder A/S til modervirksomhed og Datter A/S er dattervirksomhed, ifølge bestemmende indflydelse i afsnittet nedenfor. Ifølge ÅRL 110 kan Moder A/S undlade at aflægge, hvis de ikke tilsammen overskrider kriterierne for balancesum, nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede. Dette er ikke tilfældet, idet virksomhederne tilsammen sidste regnskabsår og i år, hvilket vil sige to på hinanden følgende år, overstiger kriterierne i ÅRL 110, og siden Moder A/S ejer 75 pct. af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Datter A/S, kan Datter A/S ikke ude holdes for koncernregnskabet, hvorfor Moder A/S skal udarbejde et koncernregnskab. Begge virksomheder ligger i Danmark, hvorfor de aflægger regnskab efter ÅRL. Moder A/S ejer også kapitalandele i Associerede A/S, hvorfor denne virksomhed skal medtages i koncernregnskabet, hvor indregningen sker efter equity-metoden som gennemgås senere i projektet. Side 20 af 83

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab.

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab. 4. Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i opstillingsskemaet, skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post, hvor det er opført eller i noterne, hvis denne angivelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere