Generelle bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bestemmelser"

Transkript

1 December 2014 J.nr. ED Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation i Innovationsfonden. Der er foretaget ændringer i afsnit 3 vedrørende; 1) overhead til GTS-institutter 2) revisionskrav for hospitaler i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden gældende for Højteknologiske projekter, Højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og Erhvervspostdocs Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden er sammen med Medfinansieringsaftalen instruktion til projektparter og projektleder om gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Innovationsfonden for bevillinger til Højteknologiske projekter, Højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og Erhvervspostdocs. Innovationsfondens bevillinger er omfattet af Finansministeriets Budgetvejledning. Indhold 1. Bevillingen Hvilke bevillinger er omfattet Bevillingsmodtagere Udbetaling af bevillingen Anbringelse af udbetalte midler Renter Bortfald af bevillingen Udløb af bevillingen Indkøb Apparatur Indberetning til SKAT Rapportering og evaluering Aflæggelse af regnskab Revision... 5 Bilag 1 Støttemodtager er en statsinstitution/statsfinansieret selvejende institution. 9 Bilag 2 Tjekliste for statsinstitutioner/statsfinansierede selvejende institutioner Bilag 3 Tjekliste for virksomheder og hospitaler Østergade 26A 4, Sal 1100 København K Tel. (+45)

2 1. Bevillingen 1.1 Hvilke bevillinger er omfattet Højteknologiske projekter, højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og erhvervspostdocs er omfattet af de generelle bestemmelser. 1.2 Bevillingsmodtagere Tilskud fra Innovationsfonden udbetales direkte til den enkelte projektpart. 1.3 Udbetaling af bevillingen Projektlederen indsender betalingsanmodning til Innovationsfonden forud for hver udbetaling af midler via Innovationsfondens økonomiportal. Midler til projekterne udbetales bagudrettet enten kvartalsvist eller halvårligt. Kvartalsvis/halvårlig udbetaling sker på baggrund af det godkendte budget samt opgørelsen af de faktiske omkostninger fra det forrige kvartal/halvår. Udbetaling sker således bagudrettet og på baggrund af realiseret forbrug. De enkelte parter indberetter forbrug og anmodning om udbetaling via økonomiportalen. Endelig godkendelse af samtlige parters indberetning og udbetalingsanmodning foretages af projektlederen. Først når projektlederen har godkendt alle parters udbetalingsanmodning, kan Innovationsfonden udbetale tilskud til projektets deltagere. Indberetning skal også ske, selvom en part ikke ønsker midler udbetalt i det pågældende kvartal eller halvår. I forbindelse med indrapportering på økonomiportalen attesterer de deltagende parter, at de er going concerns, dvs. ikke er i fare for at komme i betalingsstandsning, konkurs eller lignende. Projektlederen og de deltagende parter har pligt til at underrette Fonden øjeblikkeligt, hvis man bliver bekendt med, at en part ikke længere er going concern. Såfremt årsregnskabet ikke er modtaget rettidigt, er Innovationsfonden indtil regnskabet foreligger nødsaget til at lægge til grund, at der ikke har været et forbrug det forudgående år, og udbetalingen af den resterende del af bevillingen vil således blive standset, ligesom der vil blive rejst krav om tilbagebetaling af midler, hvor der ikke er dokumentation for forbruget. 1.4 Anbringelse af udbetalte midler Hvis en part er tilknyttet en statsinstitution, skal institutionen oprette en særskilt konto/aktivitet for bevillingen. Hvis en part er en privat virksomhed, skal der til formålet oprettes særskilt styring af bevillingen. Der er ikke krav om en særskilt bankkonto, men der er krav om, at bevillingen administreres, så den regnskabsmæssigt er adskilt fra virksomhedens øvrige økonomi og regnskab, f.eks. i form af dimensionsstyring. Der skal til hver en tid i økonomistyringssystemet kunne trækkes et fuldt regnskab for projektet. Midler, der ikke straks anvendes, skal henstå på en særskilt konto i pengeinstitut eller henstå i mellemregning med den regnskabsansvarlige institution med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt. Skifter en part bank eller ændres kontooplysninger skal dette meddeles til Innovationsfonden. Side 2 af 13

3 1.5 Renter Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevilling er givet, og inden for bevillingens rammer. 1.6 Bortfald af bevillingen Såfremt projektet ikke er igangsat inden 3 måneder efter den aftalte dato for projektstart, bortfalder bevillingen automatisk, medmindre Innovationsfonden på baggrund af en redegørelse fra projektlederen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, samt at projektet fortsat er fagligt og erhvervsmæssigt aktuelt. Innovationsfonden kan på ethvert tidspunkt kræve rapportering om projekts fremgang. Hvis Innovationsfonden finder denne utilfredsstillende, kan restbevillingen inddrages. Såfremt en restbevilling inddrages, vil løn i opsigelsesperioden være sikret for personale, der er aflønnet af fondsmidler. Ved bortfald af bevilling vil eventuelle ph.d.-studerendes situation blive vurderet i henhold til protokollatet om ph.d.-stipendiater. 1.7 Udløb af bevillingen Ved afslutning af projektet skal der senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb aflægges slutregnskab. For slutregnskab følges procedurerne for aflæggelse af årsregnskab. Samtidig med indsendelse af slutregnskabet skal projektlederen foranledige et eventuelt uforbrugt beløb inkl. eventuelle påløbne renter indbetalt til Innovationsfonden. Såfremt projektlederen som følge af forsinkelse af projektet anmoder om at måtte anvende restbeløbet, kan projektlederen afvente Innovationsfondens stillingtagen til anmodningen, inden restbeløbet indbetales. 1.8 Indkøb Alle indkøb skal foretages i henhold til internationale og nationale udbudsregler. 1.9 Apparatur Bevilget apparatur tilhører den part i projektet, der har indkøbt apparaturet, medmindre andet er aftalt med Innovationsfonden Indberetning til SKAT Tilskud fra Innovationsfonden indberettes løbende til SKAT. 2. Rapportering og evaluering Hvert halve år aflægges rapporteringer vedrørende såvel projektets fremdrift, aktiviteter og økonomi. Disse rapporter aflægges i forbindelse med styregruppemøder, hvori Innovationsfonden deltager. Innovationsfondens retningslinjer for rapportering skal følges. Ved afslutning af projektet skal der senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb aflægges evalueringsrapport. Innovationsfondens retningslinjer skal følges. Det tilstræbes, at projektlederen senest 2 måneder efter rapportens modtagelse vil få besked om, hvorvidt rapporten er godkendt. Som led i evalueringen forpligter projektets deltagere sig til at stå til rådighed for møder herom, ligesom projektets deltagere i op til 5 år efter projektets afslutning forpligter sig til at stå til rådighed for møder med Innovationsfonden vedrørende effektmåling af projektet. Side 3 af 13

4 3. Aflæggelse af regnskab Regnskabsåret er finansåret. Der skal aflægges årsregnskab for projektet senest den 31. marts efter hvert regnskabsårs udløb. Til regnskabsaflæggelse anvendes Innovationsfondens økonomiportal. Regnskabet skal specificere de udgifter, der er afholdt af bevillingen, ligesom det skal fremgå, at bevillingen er anvendt i det pågældende finansår (for nystartede projekter i perioden fra projektets start til 31-12). Der anvendes samme opdeling i udgiftsposter, som anvendes ved den kvartalsvise eller halvårlige udbetalingsanmodning, se punkt 1.3. Opgørelse af de enkelte poster: Tilskuddet er eksklusiv moms, hvorfor regnskabet skal opgøres uden moms. Dog kan moms medtages, når virksomheder ikke har fradragsret herfor, fx for forplejning og rejseomkostninger. Alle udgifter opgøres på baggrund af almindelige regnskabsprincipper, herunder dokumentation for udgiften, bogføring i den periode, udgiften vedrører, periodisering når krævet etc. For følgende poster er der særlige regler: a) Løn: Gælder såvel videnskabeligt personale som teknisk og administrativt personale. Opgøres for virksomheder som antallet af anvendte timer x DKK 600. Opgøres for offentlige forskningsinstitutioner med angivelse af de faktiske lønomkostninger. b) Apparatur og materialer: Omkostninger til apparatur og materialer inkluderes i den periode hvor leverance er sket (jf. almindelige periodiseringsprincipper). Der skelnes mellem apparatur som større apparatur/udstyr fx mikroskop, laser, måleapparatur, mens der med materialer forstås fx forbrugsvarer i laboratoriet, der ikke kan genbruges. c) Rejser: Opgøres på grundlag af modtagne fakturaer vedr. den pågældende periode. Omkostninger i forbindelse med kørsel i egen/institutionens eller virksomhedens bil opgøres efter statens regler (laveste takst). d) Øvrige omkostninger: Konsulentbistand, indkøb af rettigheder m.v., der er direkte relateret til og nødvendige for projektets gennemførelse, opgøres på baggrund af modtagne fakturaer. Såfremt der er tale om koncerninterne faktureringer, skal det sikres, at ydelserne er købt på arms-længdeprincipper. Ydelser, der er en parts leverance til projektet, opgøres uden intern avance. Indirekte projektrelaterede omkostninger kan allokeres til projektet på basis af fordelingsnøgler, der afspejler de relevante cost-drivere, eksempelvis laboratorieforbrugsvarer. Side 4 af 13

5 e) Overhead for offentlige forskningsinstitutioner: Opgøres for universiteter af de generelle omkostninger ved projektet med maksimalt følgende satser: For tilsagn afgivet i 2005, 2006 og 2007 er overheadsatsen efter den 1. januar 2008 og i resten af bevillingsperioden 32,65%. For tilsagn afgivet i 2008 er overheadsatsen 35% i hele bevillingsperioden. For tilsagn afgivet efter 2008 er overheadsatsen 44% i hele bevillingsperioden. For andre danske, offentligt ejede institutioner kan der alene beregnes 3,1% i administrationsbidrag af udgifter, der direkte kan henføres til projektet. f) Overhead for GTS institutter Reglerne for overhead for GTS institutter følger reglerne for private virksomheder, dette betyder at GTS institutter generelt ikke kan medtage overhead. Dog gælder der for samfundspartnerskaber om innovation, at GTS institutter kan medtage en overheadsats på 20%. Hver part udfylder via Innovationsfondens økonomiportal deres årsregnskab, hvorefter projektlederen endelig indsender det samlede årsregnskab til Fonden. Følgende dokumenter fra den enkelte projektdeltager indsendes til projektlederen, der koordinerer udfærdigelsen af det samlede regnskab: Virksomheder og hospitaler skal indsende regnskab, samt når revision er påkrævet (se afsnit 4) revisionspåtegning og en udfyldt revisortjekliste. Statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner skal indsende regnskab med erklæring fra den økonomisansvarlige, samt en udfyldt tjekliste udfærdiget af den økonomiansvarlige. Hver projektdeltagers regnskab og revisionspåtegning skal vedlægges som bilag til det samlede regnskab. Hver parts regnskab skal for virksomheders og hospitalers vedkommende være påtegnet af revisor, når betingelserne herfor er opfyldt (se afsnit 4) og skal for offentlige institutioners vedkommende være påtegnet af den økonomiansvarlige som dokumentation for et retvisende regnskab. Beskrivelse af den udførte forvaltningsrevision og eventuelle oplysninger anføres i revisionsprotokollen, hvis revisor vurderer, at det er relevant. I påtegningen skal bekræftes, at bevillingen er anvendt til de formål, hvortil bevillingen er givet. For øvrige krav til revisionen se punkt Revision Revisionen skal udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden samt den mellem projektets parter og Innovationsfonden indgåede aftale. Nedenfor er anført, hvilke regnskaber, der er underlagt revisionspligt: Side 5 af 13

6 Vi skelner mellem årsregnskaber og slutregnskaber. Årsregnskaber dækker et år, som er forskellig fra den samlede periode for tilskuddet. Slutregnskaber dækker hele den samlede periode for tilskuddet. Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor i følgende tilfælde: Årsregnskaber, hvor udbetalinger er over kr. og tilskudsmodtager er en kommunal/regional/privat institution, virksomhed, selskab eller person. Slutregnskaber hvor der samlet over hele projektperioden er udbetalt over kr. og tilskudsmodtager er en kommunal/regional/privat institution, virksomhed, selskab eller person. Såfremt der i forbindelse med indsendelse af regnskabet bliver udbetalt et tilskud vedrørende regnskabsperioden, tæller denne bagudbetaling med i forhold til ovennævnte beløbsgrænser. Regnskabet skal ikke revideres af en ekstern revisor i følgende tilfælde: Regnskaber, hvor tilskudsmodtager er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution. Her påhviler revisionsansvaret Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber. Dette gælder også hvor revisionsopgaven i henhold til en 9-aftale om intern revision varetages af en godkendt revisor. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. Slutregnskaber for tilskud på eller under kr. Eksempler: Eksempel 1 - udgift Årsregnskab år 1 Årsregnskab år 2 Årsregnskab år 3 Slutregnskab (år1+år2+år3) Ikke revision Revision De enkelte årsregnskaber skal ikke revideres, fordi udbetalingerne er under 500 t.kr. Der skal afleveres et revideret regnskab for det samlede projekt fordi der er givet mere end 250 t.kr i samlet tilskud. Eksempel 2 - udgift Årsregnskab år 1 Årsregnskab år 2 Årsregnskab år 3 Slutregnskab (år1+år2+år3) Ikke revision Revision Årsregnskab 1 og 3 skal revideres, fordi tilskuddet overstiger 500 t.kr. Årsregnskab 2 skal ikke revideres, fordi tilskuddet er under 500 t.kr. Men da det samlede tilskud er over 250 t.kr. skal også år 2 revideres. Dette kan enten gøres ved at få revideret år 2 særskilt, eller indsende et revideret slutregnskab omfattende hele projektperioden. Revisionen udføres af en godkendt revisor. Er tilskudsmodtageren en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution, skal revisionen udføres af den økonomiansvarlige på institutionen. Side 6 af 13

7 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret nedenfor. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet pr. deltagende part, se punkt 3, er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. Der er ikke krav om gennemgang af effektivitet og produktivitet, da dette vurderes af Innovationsfonden. Revisionens omfang afhænger af støttemodtagerens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Ved revisionen skal revisor/den økonomiansvarlige på institutionen særligt efterprøve: a) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. b) Om regnskabet for medfinansiering er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at kravene til maksimum for støtteandel til virksomheder (maksimalt 50% og for Små og Mellemstore Virksomheder op til 60%) er overholdt. Dette gælder også i forhold til aconto-udbetalinger fra Innovationsfonden. Den aftalte støtteprocent skal til et hvert tidspunkt overholdes. c) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt. d) Om tilskuddet er anvendt til formålet. e) Om bevillingsmodtageren har udvist sparsommelighed. f) Om der ligger timeregnskab til grund for lønomkostningerne. g) Om der aflægges regnskab for den rigtige periode, og at der ikke er afholdt omkostninger i projektet fra perioden før projektet er startet. Vær særlig opmærksom på projektets regnskabsperiode for nystartede projekter, hvor startdatoen oftest er forskellig fra 1. januar. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give bevillingsmodtager og/eller projektleder meddelelse herom, samt at påse, at Innovationsfonden inden 3 uger gives meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Innovationsfonden. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning i overensstemmelse med ISAerklæringer for revisionsopgaver med særligt formål. Påtegningen skal tydeligt angive: Journalt/Projektnr. Projekttitel Støttemodtager Samlede udgifter i kr. Side 7 af 13

8 Der henvises i øvrigt til FSR-danske revisorers vejledning af 3. februar 2012 om ny erklæring på offentlige årsregnskaber med de nødvendige tilrettelser i forhold til ISA-erklæringer for revisionsopgaver med særligt formål. Særligt gøres opmærksom på, at forvaltningsrevision kun skal omfatte sparsommelighed og økonomistyring, og at der, hvis der er kritiske bemærkninger til forvaltningen, skal ske udtalelse herom i påtegningen. Genpart af revisionspåtegning indsendes af bevillingsmodtager til Innovationsfonden sammen med det påtegnede projektregnskab og revisortjeklisten. Side 8 af 13

9 Bilag 1 Støttemodtager er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution DEN ØKONOMIANSVARLIGES ERKLÆRING VED TILSKUD FRA INNOVATIONSFONDEN J.nr.: Projekttitel: Støttemodtager: Startdato for regnskabsperiode: Slutdato for regnskabsperiode: Afholdte omkostninger: Støtte fra Innovationsfonden: (udbetalt støtte, ikke budgetteret støtte) Det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne som beskrevet i Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden samt den mellem projektets parter og Innovationsfonden indgåede Medfinansieringsaftale. Den økonomiansvarliges eventuelle forbehold: Dato Økonomiansvarliges navn Økonomiansvarliges titel Økonomiansvarliges adresse Økonomiansvarliges underskrift Side 9 af 13

10 Bilag 2 Tjekliste for statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner Økonomiansvarliges tjekliste - for højteknologiske projekter og platforme Tjeklisten vedlægges erklæringen fra den økonomiansvarlige Innovationsfondens j.nr. Projektets titel Institutionens navn CVR.nr. Regnskabsår Innovationsfondens forord til økonomiansvarliges tjekliste Tjeklisten udfyldes af den offentlige institutions økonomiansvarlige. Tjeklisten udfyldes i tilknytning til revisionen af årsregnskabet og er et supplement til den økonomiansvarliges afgivelse af erklæring. Revisionsprotokol afgives i tilslutning til erklæringen. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Den økonomiansvarliges besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i erklæringen. Oplysning om den økonomiansvarliges påtegning på regnskabet (Sæt kryds) Påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger Påtegning med forbehold Påtegning med supplerende oplysninger Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat af revisionshandlingen afkrydses JA rubrikken, hvis revisionsopgaven er udført, og den økonomiansvarlige kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i erklæringen og/eller i revisionsprotokollen. Dersom den økonomiansvarlige svarer ja i resultatkolonnen, vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Den økonomiansvarlige har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i erklæringen fra den økonomiansvarlige og/eller revisionsprotokollen. Side 10 af 13

11 Økonomiansvarliges tjekliste 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med Innovationsfondens generelle bestemmelser*? 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? 3 Har den økonomiansvarlige fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års erklæring og/eller revisionsprotokol? 4 Har den økonomiansvarlige fået de oplysninger og den bistand, som den økonomiansvarlige har fundet nødvendig? 5 Er der løbende blevet foretaget timeregistrering 6 Har institutionen oprettet en særskilt konto/aktivitet til administration af bevillingen? 7 Er regnskabsperioden i overensstemmelse med medfinansieringsaftalen? *Innovationsfondens generelle bestemmelser kan findes på Resultat af revisionshandlingen JA NEJ Side 11 af 13

12 Bilag 3 Tjekliste for virksomheder og hospitaler Revisortjekliste - for højteknologiske projekter og platforme Revisortjekliste vedlægges revisionspåtegningen Innovationsfondens j.nr. Projektets titel Virksomhedens navn CVR.nr. Regnskabsår Innovationsfondens forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udfyldes af den private virksomheds eller hospitals revisor. Tjeklisten udfyldes i tilknytning til revisionen af årsregnskabet og er et supplement til revisorens revisionsprotokol. Revisionsprotokol afgives i tilslutning til påtegningen og skal inkludere en beskrivelse af den udførte forvaltningsrevision. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet (Sæt kryds) Påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger Påtegning med forbehold Påtegning med supplerende oplysninger Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat af revisionshandlingen afkrydses JA rubrikken, hvis revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i revisionspåtegningen og/eller i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ja i resultatkolonnen, vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionspåtegningen og/eller revisionsprotokollen. Side 12 af 13

13 Revisortjekliste 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med Innovationsfondens generelle bestemmelser*? 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års revisionspåtegning og/eller revisionsprotokol? 4 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? 5 Har revisor foretaget forvaltningsrevision i overensstemmelse med Innovationsfondens retningslinier/generelle bestemmelser? 6 Er der løbende blevet foretaget timeregistrering 7 Har virksomheden oprettet særskilt styring af bevillingen? 8 Er regnskabsperioden i overensstemmelse med medfinansieringsaftalen? 9 Er virksomheden going concern på tidspunktet for revisionspåtegningen? *Innovationsfondens generelle bestemmelser kan findes på Resultat af revisionshandlingen JA NEJ Side 13 af 13

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere