Generelle bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bestemmelser"

Transkript

1 December 2014 J.nr. ED Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation i Innovationsfonden. Der er foretaget ændringer i afsnit 3 vedrørende; 1) overhead til GTS-institutter 2) revisionskrav for hospitaler i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden gældende for Højteknologiske projekter, Højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og Erhvervspostdocs Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden er sammen med Medfinansieringsaftalen instruktion til projektparter og projektleder om gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Innovationsfonden for bevillinger til Højteknologiske projekter, Højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og Erhvervspostdocs. Innovationsfondens bevillinger er omfattet af Finansministeriets Budgetvejledning. Indhold 1. Bevillingen Hvilke bevillinger er omfattet Bevillingsmodtagere Udbetaling af bevillingen Anbringelse af udbetalte midler Renter Bortfald af bevillingen Udløb af bevillingen Indkøb Apparatur Indberetning til SKAT Rapportering og evaluering Aflæggelse af regnskab Revision... 5 Bilag 1 Støttemodtager er en statsinstitution/statsfinansieret selvejende institution. 9 Bilag 2 Tjekliste for statsinstitutioner/statsfinansierede selvejende institutioner Bilag 3 Tjekliste for virksomheder og hospitaler Østergade 26A 4, Sal 1100 København K Tel. (+45)

2 1. Bevillingen 1.1 Hvilke bevillinger er omfattet Højteknologiske projekter, højteknologiske platforme, Samfundspartnerskaber om innovation og erhvervspostdocs er omfattet af de generelle bestemmelser. 1.2 Bevillingsmodtagere Tilskud fra Innovationsfonden udbetales direkte til den enkelte projektpart. 1.3 Udbetaling af bevillingen Projektlederen indsender betalingsanmodning til Innovationsfonden forud for hver udbetaling af midler via Innovationsfondens økonomiportal. Midler til projekterne udbetales bagudrettet enten kvartalsvist eller halvårligt. Kvartalsvis/halvårlig udbetaling sker på baggrund af det godkendte budget samt opgørelsen af de faktiske omkostninger fra det forrige kvartal/halvår. Udbetaling sker således bagudrettet og på baggrund af realiseret forbrug. De enkelte parter indberetter forbrug og anmodning om udbetaling via økonomiportalen. Endelig godkendelse af samtlige parters indberetning og udbetalingsanmodning foretages af projektlederen. Først når projektlederen har godkendt alle parters udbetalingsanmodning, kan Innovationsfonden udbetale tilskud til projektets deltagere. Indberetning skal også ske, selvom en part ikke ønsker midler udbetalt i det pågældende kvartal eller halvår. I forbindelse med indrapportering på økonomiportalen attesterer de deltagende parter, at de er going concerns, dvs. ikke er i fare for at komme i betalingsstandsning, konkurs eller lignende. Projektlederen og de deltagende parter har pligt til at underrette Fonden øjeblikkeligt, hvis man bliver bekendt med, at en part ikke længere er going concern. Såfremt årsregnskabet ikke er modtaget rettidigt, er Innovationsfonden indtil regnskabet foreligger nødsaget til at lægge til grund, at der ikke har været et forbrug det forudgående år, og udbetalingen af den resterende del af bevillingen vil således blive standset, ligesom der vil blive rejst krav om tilbagebetaling af midler, hvor der ikke er dokumentation for forbruget. 1.4 Anbringelse af udbetalte midler Hvis en part er tilknyttet en statsinstitution, skal institutionen oprette en særskilt konto/aktivitet for bevillingen. Hvis en part er en privat virksomhed, skal der til formålet oprettes særskilt styring af bevillingen. Der er ikke krav om en særskilt bankkonto, men der er krav om, at bevillingen administreres, så den regnskabsmæssigt er adskilt fra virksomhedens øvrige økonomi og regnskab, f.eks. i form af dimensionsstyring. Der skal til hver en tid i økonomistyringssystemet kunne trækkes et fuldt regnskab for projektet. Midler, der ikke straks anvendes, skal henstå på en særskilt konto i pengeinstitut eller henstå i mellemregning med den regnskabsansvarlige institution med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt. Skifter en part bank eller ændres kontooplysninger skal dette meddeles til Innovationsfonden. Side 2 af 13

3 1.5 Renter Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevilling er givet, og inden for bevillingens rammer. 1.6 Bortfald af bevillingen Såfremt projektet ikke er igangsat inden 3 måneder efter den aftalte dato for projektstart, bortfalder bevillingen automatisk, medmindre Innovationsfonden på baggrund af en redegørelse fra projektlederen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, samt at projektet fortsat er fagligt og erhvervsmæssigt aktuelt. Innovationsfonden kan på ethvert tidspunkt kræve rapportering om projekts fremgang. Hvis Innovationsfonden finder denne utilfredsstillende, kan restbevillingen inddrages. Såfremt en restbevilling inddrages, vil løn i opsigelsesperioden være sikret for personale, der er aflønnet af fondsmidler. Ved bortfald af bevilling vil eventuelle ph.d.-studerendes situation blive vurderet i henhold til protokollatet om ph.d.-stipendiater. 1.7 Udløb af bevillingen Ved afslutning af projektet skal der senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb aflægges slutregnskab. For slutregnskab følges procedurerne for aflæggelse af årsregnskab. Samtidig med indsendelse af slutregnskabet skal projektlederen foranledige et eventuelt uforbrugt beløb inkl. eventuelle påløbne renter indbetalt til Innovationsfonden. Såfremt projektlederen som følge af forsinkelse af projektet anmoder om at måtte anvende restbeløbet, kan projektlederen afvente Innovationsfondens stillingtagen til anmodningen, inden restbeløbet indbetales. 1.8 Indkøb Alle indkøb skal foretages i henhold til internationale og nationale udbudsregler. 1.9 Apparatur Bevilget apparatur tilhører den part i projektet, der har indkøbt apparaturet, medmindre andet er aftalt med Innovationsfonden Indberetning til SKAT Tilskud fra Innovationsfonden indberettes løbende til SKAT. 2. Rapportering og evaluering Hvert halve år aflægges rapporteringer vedrørende såvel projektets fremdrift, aktiviteter og økonomi. Disse rapporter aflægges i forbindelse med styregruppemøder, hvori Innovationsfonden deltager. Innovationsfondens retningslinjer for rapportering skal følges. Ved afslutning af projektet skal der senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb aflægges evalueringsrapport. Innovationsfondens retningslinjer skal følges. Det tilstræbes, at projektlederen senest 2 måneder efter rapportens modtagelse vil få besked om, hvorvidt rapporten er godkendt. Som led i evalueringen forpligter projektets deltagere sig til at stå til rådighed for møder herom, ligesom projektets deltagere i op til 5 år efter projektets afslutning forpligter sig til at stå til rådighed for møder med Innovationsfonden vedrørende effektmåling af projektet. Side 3 af 13

4 3. Aflæggelse af regnskab Regnskabsåret er finansåret. Der skal aflægges årsregnskab for projektet senest den 31. marts efter hvert regnskabsårs udløb. Til regnskabsaflæggelse anvendes Innovationsfondens økonomiportal. Regnskabet skal specificere de udgifter, der er afholdt af bevillingen, ligesom det skal fremgå, at bevillingen er anvendt i det pågældende finansår (for nystartede projekter i perioden fra projektets start til 31-12). Der anvendes samme opdeling i udgiftsposter, som anvendes ved den kvartalsvise eller halvårlige udbetalingsanmodning, se punkt 1.3. Opgørelse af de enkelte poster: Tilskuddet er eksklusiv moms, hvorfor regnskabet skal opgøres uden moms. Dog kan moms medtages, når virksomheder ikke har fradragsret herfor, fx for forplejning og rejseomkostninger. Alle udgifter opgøres på baggrund af almindelige regnskabsprincipper, herunder dokumentation for udgiften, bogføring i den periode, udgiften vedrører, periodisering når krævet etc. For følgende poster er der særlige regler: a) Løn: Gælder såvel videnskabeligt personale som teknisk og administrativt personale. Opgøres for virksomheder som antallet af anvendte timer x DKK 600. Opgøres for offentlige forskningsinstitutioner med angivelse af de faktiske lønomkostninger. b) Apparatur og materialer: Omkostninger til apparatur og materialer inkluderes i den periode hvor leverance er sket (jf. almindelige periodiseringsprincipper). Der skelnes mellem apparatur som større apparatur/udstyr fx mikroskop, laser, måleapparatur, mens der med materialer forstås fx forbrugsvarer i laboratoriet, der ikke kan genbruges. c) Rejser: Opgøres på grundlag af modtagne fakturaer vedr. den pågældende periode. Omkostninger i forbindelse med kørsel i egen/institutionens eller virksomhedens bil opgøres efter statens regler (laveste takst). d) Øvrige omkostninger: Konsulentbistand, indkøb af rettigheder m.v., der er direkte relateret til og nødvendige for projektets gennemførelse, opgøres på baggrund af modtagne fakturaer. Såfremt der er tale om koncerninterne faktureringer, skal det sikres, at ydelserne er købt på arms-længdeprincipper. Ydelser, der er en parts leverance til projektet, opgøres uden intern avance. Indirekte projektrelaterede omkostninger kan allokeres til projektet på basis af fordelingsnøgler, der afspejler de relevante cost-drivere, eksempelvis laboratorieforbrugsvarer. Side 4 af 13

5 e) Overhead for offentlige forskningsinstitutioner: Opgøres for universiteter af de generelle omkostninger ved projektet med maksimalt følgende satser: For tilsagn afgivet i 2005, 2006 og 2007 er overheadsatsen efter den 1. januar 2008 og i resten af bevillingsperioden 32,65%. For tilsagn afgivet i 2008 er overheadsatsen 35% i hele bevillingsperioden. For tilsagn afgivet efter 2008 er overheadsatsen 44% i hele bevillingsperioden. For andre danske, offentligt ejede institutioner kan der alene beregnes 3,1% i administrationsbidrag af udgifter, der direkte kan henføres til projektet. f) Overhead for GTS institutter Reglerne for overhead for GTS institutter følger reglerne for private virksomheder, dette betyder at GTS institutter generelt ikke kan medtage overhead. Dog gælder der for samfundspartnerskaber om innovation, at GTS institutter kan medtage en overheadsats på 20%. Hver part udfylder via Innovationsfondens økonomiportal deres årsregnskab, hvorefter projektlederen endelig indsender det samlede årsregnskab til Fonden. Følgende dokumenter fra den enkelte projektdeltager indsendes til projektlederen, der koordinerer udfærdigelsen af det samlede regnskab: Virksomheder og hospitaler skal indsende regnskab, samt når revision er påkrævet (se afsnit 4) revisionspåtegning og en udfyldt revisortjekliste. Statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner skal indsende regnskab med erklæring fra den økonomisansvarlige, samt en udfyldt tjekliste udfærdiget af den økonomiansvarlige. Hver projektdeltagers regnskab og revisionspåtegning skal vedlægges som bilag til det samlede regnskab. Hver parts regnskab skal for virksomheders og hospitalers vedkommende være påtegnet af revisor, når betingelserne herfor er opfyldt (se afsnit 4) og skal for offentlige institutioners vedkommende være påtegnet af den økonomiansvarlige som dokumentation for et retvisende regnskab. Beskrivelse af den udførte forvaltningsrevision og eventuelle oplysninger anføres i revisionsprotokollen, hvis revisor vurderer, at det er relevant. I påtegningen skal bekræftes, at bevillingen er anvendt til de formål, hvortil bevillingen er givet. For øvrige krav til revisionen se punkt Revision Revisionen skal udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden samt den mellem projektets parter og Innovationsfonden indgåede aftale. Nedenfor er anført, hvilke regnskaber, der er underlagt revisionspligt: Side 5 af 13

6 Vi skelner mellem årsregnskaber og slutregnskaber. Årsregnskaber dækker et år, som er forskellig fra den samlede periode for tilskuddet. Slutregnskaber dækker hele den samlede periode for tilskuddet. Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor i følgende tilfælde: Årsregnskaber, hvor udbetalinger er over kr. og tilskudsmodtager er en kommunal/regional/privat institution, virksomhed, selskab eller person. Slutregnskaber hvor der samlet over hele projektperioden er udbetalt over kr. og tilskudsmodtager er en kommunal/regional/privat institution, virksomhed, selskab eller person. Såfremt der i forbindelse med indsendelse af regnskabet bliver udbetalt et tilskud vedrørende regnskabsperioden, tæller denne bagudbetaling med i forhold til ovennævnte beløbsgrænser. Regnskabet skal ikke revideres af en ekstern revisor i følgende tilfælde: Regnskaber, hvor tilskudsmodtager er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution. Her påhviler revisionsansvaret Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber. Dette gælder også hvor revisionsopgaven i henhold til en 9-aftale om intern revision varetages af en godkendt revisor. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. Slutregnskaber for tilskud på eller under kr. Eksempler: Eksempel 1 - udgift Årsregnskab år 1 Årsregnskab år 2 Årsregnskab år 3 Slutregnskab (år1+år2+år3) Ikke revision Revision De enkelte årsregnskaber skal ikke revideres, fordi udbetalingerne er under 500 t.kr. Der skal afleveres et revideret regnskab for det samlede projekt fordi der er givet mere end 250 t.kr i samlet tilskud. Eksempel 2 - udgift Årsregnskab år 1 Årsregnskab år 2 Årsregnskab år 3 Slutregnskab (år1+år2+år3) Ikke revision Revision Årsregnskab 1 og 3 skal revideres, fordi tilskuddet overstiger 500 t.kr. Årsregnskab 2 skal ikke revideres, fordi tilskuddet er under 500 t.kr. Men da det samlede tilskud er over 250 t.kr. skal også år 2 revideres. Dette kan enten gøres ved at få revideret år 2 særskilt, eller indsende et revideret slutregnskab omfattende hele projektperioden. Revisionen udføres af en godkendt revisor. Er tilskudsmodtageren en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution, skal revisionen udføres af den økonomiansvarlige på institutionen. Side 6 af 13

7 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret nedenfor. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet pr. deltagende part, se punkt 3, er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. Der er ikke krav om gennemgang af effektivitet og produktivitet, da dette vurderes af Innovationsfonden. Revisionens omfang afhænger af støttemodtagerens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Ved revisionen skal revisor/den økonomiansvarlige på institutionen særligt efterprøve: a) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. b) Om regnskabet for medfinansiering er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at kravene til maksimum for støtteandel til virksomheder (maksimalt 50% og for Små og Mellemstore Virksomheder op til 60%) er overholdt. Dette gælder også i forhold til aconto-udbetalinger fra Innovationsfonden. Den aftalte støtteprocent skal til et hvert tidspunkt overholdes. c) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt. d) Om tilskuddet er anvendt til formålet. e) Om bevillingsmodtageren har udvist sparsommelighed. f) Om der ligger timeregnskab til grund for lønomkostningerne. g) Om der aflægges regnskab for den rigtige periode, og at der ikke er afholdt omkostninger i projektet fra perioden før projektet er startet. Vær særlig opmærksom på projektets regnskabsperiode for nystartede projekter, hvor startdatoen oftest er forskellig fra 1. januar. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give bevillingsmodtager og/eller projektleder meddelelse herom, samt at påse, at Innovationsfonden inden 3 uger gives meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Innovationsfonden. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning i overensstemmelse med ISAerklæringer for revisionsopgaver med særligt formål. Påtegningen skal tydeligt angive: Journalt/Projektnr. Projekttitel Støttemodtager Samlede udgifter i kr. Side 7 af 13

8 Der henvises i øvrigt til FSR-danske revisorers vejledning af 3. februar 2012 om ny erklæring på offentlige årsregnskaber med de nødvendige tilrettelser i forhold til ISA-erklæringer for revisionsopgaver med særligt formål. Særligt gøres opmærksom på, at forvaltningsrevision kun skal omfatte sparsommelighed og økonomistyring, og at der, hvis der er kritiske bemærkninger til forvaltningen, skal ske udtalelse herom i påtegningen. Genpart af revisionspåtegning indsendes af bevillingsmodtager til Innovationsfonden sammen med det påtegnede projektregnskab og revisortjeklisten. Side 8 af 13

9 Bilag 1 Støttemodtager er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution DEN ØKONOMIANSVARLIGES ERKLÆRING VED TILSKUD FRA INNOVATIONSFONDEN J.nr.: Projekttitel: Støttemodtager: Startdato for regnskabsperiode: Slutdato for regnskabsperiode: Afholdte omkostninger: Støtte fra Innovationsfonden: (udbetalt støtte, ikke budgetteret støtte) Det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne som beskrevet i Generelle bestemmelser for bevillinger fra Innovationsfonden samt den mellem projektets parter og Innovationsfonden indgåede Medfinansieringsaftale. Den økonomiansvarliges eventuelle forbehold: Dato Økonomiansvarliges navn Økonomiansvarliges titel Økonomiansvarliges adresse Økonomiansvarliges underskrift Side 9 af 13

10 Bilag 2 Tjekliste for statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner Økonomiansvarliges tjekliste - for højteknologiske projekter og platforme Tjeklisten vedlægges erklæringen fra den økonomiansvarlige Innovationsfondens j.nr. Projektets titel Institutionens navn CVR.nr. Regnskabsår Innovationsfondens forord til økonomiansvarliges tjekliste Tjeklisten udfyldes af den offentlige institutions økonomiansvarlige. Tjeklisten udfyldes i tilknytning til revisionen af årsregnskabet og er et supplement til den økonomiansvarliges afgivelse af erklæring. Revisionsprotokol afgives i tilslutning til erklæringen. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Den økonomiansvarliges besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i erklæringen. Oplysning om den økonomiansvarliges påtegning på regnskabet (Sæt kryds) Påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger Påtegning med forbehold Påtegning med supplerende oplysninger Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat af revisionshandlingen afkrydses JA rubrikken, hvis revisionsopgaven er udført, og den økonomiansvarlige kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i erklæringen og/eller i revisionsprotokollen. Dersom den økonomiansvarlige svarer ja i resultatkolonnen, vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Den økonomiansvarlige har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i erklæringen fra den økonomiansvarlige og/eller revisionsprotokollen. Side 10 af 13

11 Økonomiansvarliges tjekliste 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med Innovationsfondens generelle bestemmelser*? 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? 3 Har den økonomiansvarlige fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års erklæring og/eller revisionsprotokol? 4 Har den økonomiansvarlige fået de oplysninger og den bistand, som den økonomiansvarlige har fundet nødvendig? 5 Er der løbende blevet foretaget timeregistrering 6 Har institutionen oprettet en særskilt konto/aktivitet til administration af bevillingen? 7 Er regnskabsperioden i overensstemmelse med medfinansieringsaftalen? *Innovationsfondens generelle bestemmelser kan findes på Resultat af revisionshandlingen JA NEJ Side 11 af 13

12 Bilag 3 Tjekliste for virksomheder og hospitaler Revisortjekliste - for højteknologiske projekter og platforme Revisortjekliste vedlægges revisionspåtegningen Innovationsfondens j.nr. Projektets titel Virksomhedens navn CVR.nr. Regnskabsår Innovationsfondens forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udfyldes af den private virksomheds eller hospitals revisor. Tjeklisten udfyldes i tilknytning til revisionen af årsregnskabet og er et supplement til revisorens revisionsprotokol. Revisionsprotokol afgives i tilslutning til påtegningen og skal inkludere en beskrivelse af den udførte forvaltningsrevision. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet (Sæt kryds) Påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger Påtegning med forbehold Påtegning med supplerende oplysninger Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat af revisionshandlingen afkrydses JA rubrikken, hvis revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i revisionspåtegningen og/eller i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ja i resultatkolonnen, vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisionsopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionspåtegningen og/eller revisionsprotokollen. Side 12 af 13

13 Revisortjekliste 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med Innovationsfondens generelle bestemmelser*? 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års revisionspåtegning og/eller revisionsprotokol? 4 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? 5 Har revisor foretaget forvaltningsrevision i overensstemmelse med Innovationsfondens retningslinier/generelle bestemmelser? 6 Er der løbende blevet foretaget timeregistrering 7 Har virksomheden oprettet særskilt styring af bevillingen? 8 Er regnskabsperioden i overensstemmelse med medfinansieringsaftalen? 9 Er virksomheden going concern på tidspunktet for revisionspåtegningen? *Innovationsfondens generelle bestemmelser kan findes på Resultat af revisionshandlingen JA NEJ Side 13 af 13

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere