ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1"

Transkript

1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering af selskab. Mange andre juridiske forhold er relevante i forbindelse med etablering og drift af virksomhed i USA. Vi står til rådighed med rådgivning om sådanne forhold. Etablering af selskab Generelle overvejelser ved valg af virksomhedsform Etablering bør ske på en måde, som på bedst mulig vis sikrer, at de følgende mål kan opnås: Etablering skal ske i en form, som på bedst mulig vis garderer mod, at et krav, der rettes mod den amerikanske enhed, ikke tillige kan rettes mod den danske virksomhed. Etablering skal ske i en form, som er skattemæssig hensigtsmæssig. Etablering skal ske i en form, som sikrer fleksibilitet i ejerstrukturen og som sikrer indflydelse på aktiviteterne i USA. Etablering skal ske i en form, som på bedst mulig vis skaber mulighed for tilførelse af fremmedkapital. Etablering skal ske i en form, som sikrer fleksibilitet i ledelsesstrukturen. Etablering skal ske i en form, som danner bedst mulig basis for eventuel udstationering af udenlandske (typisk danske) medarbejdere til den amerikanske virksomhed. Baseret på vor mangeårige erfaring med varetagelse af danske virksomheders interesser i USA ligger det fast, at de nævnte 6 oplistede mål bedst opnås ved at drive aktiviteterne i 1 Finn Martensen træffes på og telefon

2 USA gennem et amerikansk selskab, hvori aktiemajoriteten ejes af den eller edanske virksomheder. Et amerikansk selskab (en "Corporation for Profit") er, ligesom et dansk aktieselskab eller anpartsselskab, karakteriseret ved, at aktionærerne og ledelsen ikke hæfter for selskabets forpligtelser samt ved, at selskabet er selvstændigt skattesubjekt. Etablering i form af andre juridiske enheder, som for eksempel et amerikansk kommanditselskab, et amerikansk LLC eller en filial af den danske virksomhed, opfylder aldrig de foran oplistede mål, idet der opstår uhensigtsmæssige skatteforhold og/eller uhensigtsmæssige ansvarsforhold. Af de nævnte grunde begrænses den efterfølgende beskrivelse til at omfatte forhold vedrørende et amerikansk selskab. I hvilken stat bør selskabet etableres? Der har skabt sig en tradition for, at amerikanske selskaber stiftes i staten Delaware. Af de grunde, som beskrives nedenfor, opnås der ingen fordel ved at stifte selskabet i Delaware, medmindre selskabet skal drive erhvervsvirksomhed i denne stat. Selskabet bør som hovedregel etableres i den stat, hvorfra selskabet skal drive sin virksomhed - typisk den stat, hvor selskabet har ansatte. Dette skyldes, at selskabet, uanset i hvilken stat det er stiftet, skal registreres og beskattes i den stat, hvorfra virksomheden drives. Heraf følger, at der ikke opnås nogen fordel ved at lade selskabet etablere i en stat, hvor selskabsskatten er særlig lav, hvis virksomheden drives i en anden stat. Fremgangsmåden ved etablering af selskab Et selskab etableres ved anmeldelse til the Secretary of State. (svarer til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse) Etableringen foretages af en såkaldt incorporator i påkommende fald jeg selv. Efter stiftelsen udarbejdes et sæt vedtægter (betegnet Bylaws ), der i form svarer til et dansk selskabs vedtægter. I vedtægterne fastsættes blandt andet ledelsens sammensætning, selskabets formål, selskabets regnskabsår samt forretningsgang for bestyrelse og direktion. Efter registrering skal selskabet anmeldes til de føderale og lokale skattemyndigheder og selskabet skal have udstedt et Business License i den by, hvor selskabet har kontor. Processen med stiftelse af et selskab kan gennemføres på få dage. Aktiekapital og aktier Der stilles ikke krav om indskudskapital ved stiftelse af selskaber i USA. Jeg tilråder derfor generelt, at der i forbindelse med selskabets stiftelse udstedes en eller flere aktier uden pålydende værdi. (uden par value ) Sådanne aktier svarer til "stykaktier" i dansk terminologi. Der udstedes altid fysiske aktiebreve. Der er ingen restriktioner i adgangen for udenlandske selskaber eller personer til at eje aktier i et amerikansk selskab. 2

3 Den generelle anbefaling er, at der i forbindelse med selskabets stiftelse tilføres en beskeden aktiekapital, typisk 1.000$. Når selskabets kapitalbehov i de 2 eller 3 første regnskabsår er budgetteret, skal der tages stilling til, hvordan dette kapitalbehov finansieres. Finansiering sker sædvanligvis enten i form af indskud af aktiekapital fra moderselskabet eller i form af lånekapital. Hvilken finansieringsform der er skattemæssig mest gunstig afhænger af kapitalbehovet Selskabets ledelse Som i Danmark varetages selskabets overordnede ledelse af en bestyrelse (benævnt the Board of Directors ). Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af et eller flere medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen kan alle være danskere og bosat i Danmark. Bestyrelsen vælger den daglige ledelse, der i USA benævnes the Officers. Der udpeges sædvanligvis mindst tre Officers, nemlig: En President, der har den overordnede daglige ledelse. Denne person betegnes ofte tillige the Chief Executive Officer (CEO). En Chief Financial Officer (CFO), der formelt har ansvaret for selskabets økonomi og som sådan svarer til en dansk økonomidirektør. Det er lovpligtigt, at der udpeges en Corporate Secretary. Denne person varetager selskabets forhold til offentlige myndigheder og han/hun har ansvaret for, at generalforsamlinger og bestyrelsesmøder afholdes og protokolleres i henhold til reglerne i selskabslovgivningen. I tillæg til de tre nævnte Officers kan der udpeges Officers efter ønske og behov. Alle Officers kan være danskere bosat i Danmark og alle tre poster kan besættes af den samme person, som tillige kan være bestyrelsesmedlem. Der stilles i USA ikke krav om, at et selskabs regnskab skal revideres, hvis selskabet har færre end 35 aktionærer. Som følge heraf er der ikke krav om, at selskabet udpeger en revisor. Se dog nærmere nedenfor under "Selskabets regnskabsår og regnskab". Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan, hvis det foretrækkes, afholdes i Danmark. Selskabets navn Navnet på et amerikansk selskab skal indeholde en af følgende seks betegnelser: Incorporated Inc. Corporation 3

4 Co. Limited Ltd. Betegnelsen Inc. er den mest almindeligt anvendte for selskaber, der driver erhvervsvirksomhed. Jeg fraråder anvendelsen af Limited eller Ltd., idet disse betegnelser henleder tankerne på selskaber oprettet i skattely. Selskabets regnskabsår og regnskab Selskabets regnskabsår kan være kalenderåret eller en hvilken som helst anden 12- måneders periode. Der er ikke mulighed for et "langt" første regnskabsår på over 12 måneder. Jeg tilråder, at selskabets regnskabsår bliver sammenfaldende med moderselskabets regnskabsår. Hermed opnås der mulighed for sambeskatning efter de danske skatteregler. Dette kan være en fordel, hvis der i det første eller de første regnskabsår forventes underskud i det amerikanske selskab. Det er i USA ikke lovpligtigt, at der skal udarbejdes et regnskab som bilag til selskabets selvangivelse, med mindre selskabet har over 35 aktionærer. Regnskab skal ej heller indsendes til anden offentlig myndighed. Hermed er et selskabets økonomiske forhold ikke offentligt tilgængelige. Af hensyn til koncernregnskabet udarbejdes der dog altid et selvstændigt regnskab for datterselskaber af danske virksomheder. Hertil kommer, at moderselskabets danske revision næsten altid stiller krav om, at datterselskabets regnskab revideres i et vist omfang. Dette indebærer, at det ofte bliver nødvendigt at antage et amerikansk revisionsfirma til at bistå med regnskaberne. Grundlæggende regler om selskabets beskatning Et amerikansk selskab skal betale skat af sin indkomst. Indkomstskat betales til de føderale myndigheder og til staten. Den føderale skatteprocent fastsættes efter en progressiv skala på mellem 15 % og 39 % af selskabets indkomst. Topskatten på 39 % indtræder ved indkomster på over ca $. Den statslige indkomstskat varierer fra stat til stati intervallt 0% til ca. 9% Statsskatten er fradragsberettiget i grundlaget for beregning af føderal indkomstskat. Den skattepligtige indkomst opgøres efter principper, der ligger tæt op af de danske regler, blandt andet hvad angår fradrag for driftsomkostninger samt afskrivninger. Reglerne i traktaten mellem USA og Danmark om undgåelse af dobbeltbeskatning indeholder bestemmelser om beskatning af udbytter, der udbetales fra et amerikansk selskab til danske aktionærer. Udbetaling af udbytte til et dansk selskab, der er hovedaktionær i det amerikanske selskab, kan ske uden at der tilbageholdes udbytteskat i USA. Ved udbetaling af udbytte fra det danske moderselskab til dets aktionærer, beskattes udbyttet som om udbyttet stammede direkte fra det danske selskab. 4

5 Skattemæssigt underskud i et amerikansk selskab kan fremføres i indtil 20 år til modregning i senere års overskud. Aktionæroverenskomst Hvis det amerikanske selskab stiftes med mere end en aktionær, bør der oprettes en aktionæroverenskomst. (en shareholders agreement ) En shareholders agreement indeholder generelt set samme type bestemmelser som en dansk aktionæroverenskomst. Koncern-interne aftaler I alle tilfælde, hvor der sker udveksling af serviceydelser eller varer mellem det amerikanske datterselskab og koncernforbundne selskaber i Danmark, er det et lovkrav, at der oprettes interne aftaler til regulering af disse forhold. Sådanne aftaler skal struktureres, så de danske og de amerikanske regler om transfer pricing opfyldes. Transfer pricing aftaler kan lovligt oprettes indenfor et ikke ubetydeligt spillerum. Da selskabsskatten i USA er væsentligt hørere end i Danmark, (over 40 % for indtægter på over ca $) er det skattemæssigt fordelagtigt, at tilrettelægge udveksling af serviceydelser og varer således, at indtjeningen i USA reduceres; men naturligvis indenfor de grænser, der sættes af lovgivning og praksis om transfer pricing. Jeg bistår gerne med oprettelse af koncern-interne aftaler, når og hvis det bliver aktuelt. April 2009 Finn Martensen Attorney at Law, Advokat(H) 5

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere