GRØNT REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014 1"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING INTRODUKTION TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE OFFENTLIGGØRELSE BASISOPLYSNINGER SELSKABET BESTYRELSE DIREKTION AFDELINGER TILSYNSMYNDIGHED EJERFORHOLD BRANCHEBETEGNELSE LISTEPUNKT HOVEDAKTIVITET VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER MILJØGODKENDELSER OG TILSLUTNINGSTILLADELSER REVISION AF MILJØGODKENDELSE KVALITATIV BESKRIVELSE AF MILJØ- OG RESSOURCEMÆSSIGE FORHOLD LEDELSENS REDEGØRELSE BEGRUNDELSE FOR VÆSENTLIGHED AFGRÆNSNINGER MILJØPOLITIK MILJØMÅLSÆTNINGER MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER/BEHANDLERE MEDARBEJDERINDDRAGELSE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI VILKÅRSOVERTRÆDELSER VÆSENTLIGE KLAGER VÆSENTLIGE AFVIGELSER I FORHOLD TIL SIDSTE REGNSKAB OPLYSNING OM MILJØFORHOLD AFFALDSMÆNGDER FORDELT PÅ HOVEDTYPER FORBRUG AF HJÆLPESTOFFER OPLYSNING OM FORBRUG AF UØNSKEDE OG FORURENENDE STOFFER EMISSION TIL LUFT EMISSION TIL VAND OG JORD RESUMÉ AF EGENKONTROL SLAGGE EKSTERNT STØV EKSTERN STØJ EKSTERN LUGT UDLEDNING TIL LUFTEN SPILDEVAND GIPS, FILTERKAGE, OG FLYVEASKE DIOXIN FRA SPILDEVAND I BRØND UDLEDNING AF STOFFER OMFATTET AF PRTR ORDFORKLARING Bilag 1: Tilsynsmyndighedens udtalelse 2

3 1. INDLEDNING 1.1 Introduktion Tilsynsmyndigheden for L90 Affaldsforbrænding får årligt en rapport med udspring i miljøgodkendelsens krav. Selvsamme myndighed afgiver tillige en udtalelse til det grønne regnskab. Derfor er det fundet formålstjenligt at dække oplysningskravene til det grønne regnskab såvel som årsrapporten i én rapport. Det grønne regnskab for L90 Affaldsforbrænding for regnskabsåret 2013 er udarbejdet efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomhedens afgivelse af miljøoplysninger. Rapporten består i nævnte rækkefølge af: Basisoplysninger (bekendtgørelsens 5). Ledelsens redegørelse (bekendtgørelsens 6). Oplysninger om miljøforhold (bekendtgørelsens 7-9). Basisoplysningerne præsenterer virksomheden, ledelsens redegørelse fortæller om virksomhedens holdninger, ambitioner og prioriteter på miljøområdet, mens oplysninger om miljøforhold i oversigtsform viser virksomhedens input og output. Det er tilstræbt at gøre regnskabet let læseligt og forståeligt. Det kan dog ikke undgås, at der er tekniske oplysninger, der kræver et vist kendskab til processer og driftsforhold. Til hjælp herfor er udarbejdet en ordforklaring, der findes på side Tilsynsmyndighedens udtalelse Tilsynsmyndighedens udtalelse er indsat bagerst som bilag Offentliggørelse Virksomhedens grønne regnskab er indsendt til tilsynsmyndigheden til udtalelse og efterfølgende sendt til Miljøstyrelsen sammen med udtalelsen til offentliggørelse. 3

4 2. BASISOPLYSNINGER 2.1 Selskabet L90 Uldjydevej Herning Telefon: Mail: CVR-nr.: P-nr.: Bestyrelse Formand Ole Kamp Ringkøbing-Skjern Næstformand Allan Clifford Christensen Viborg Best.medlem Anders Kronborg Esbjerg Best.medlem Ib Boye Lauritsen Ikast-Brande Best.medlem Leif Bæk Silkeborg Best.medlem Preben Friis-Hauge Varde Best.medlem Søren Peschardt Vejle 2.3 Direktion Direktør Poul Kristensen 2.4 Afdelinger L90 (administration) Uldjydevej Herning L90 Affaldsforbrænding Måde Industrivej Esbjerg Ø 2.5 Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen 4

5 2.6 Ejerforhold Affaldsselskabet er fælleskommunalt, og ejes af følgende kommuner: Billund Esbjerg Fanø Hedensted Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Silkeborg Varde Vejle Viborg 2.7 Branchebetegnelse Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald. 2.8 Listepunkt 5.2a, efter Bilag 1 Anlæg til forbrænding af dagrenovation- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 ton pr. time. 2.9 Hovedaktivitet Forbrænding af affald Væsentlige biaktiviteter Ingen Miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser Dato Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg placeret i Måde samt tilladelse til udledning af overfladevand til Må- (Ikke gældende) de Bæk (Gældende) (Ikke gældende) (Gældende) (Ikke gældende) (Ikke gældende) (Gældende) Miljøgodkendelse af anlæg til sortering af affaldsforbrændingsslagge. Ændring af vilkår 18 i miljøgodkendelsen vedr. kontrol af emission af dioxiner og furaner. Miljøgodkendelse af L90 Affaldsforbrænding, Esbjerg samt tilladelse til direkte udledning af spildevand. Tilslutningstilladelser: Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra affaldsforbrændingsanlægget til det offentlige kloaksystem. Ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. Påbud om ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. 5

6 (Gældende) Påbud om ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. L90 s vurdering af Bedste Anvendelige Teknologi på L90 Affaldsforbrænding I miljøgodkendelsen for L90 Affaldsforbrænding af 21. december 2005 fremgår det af vilkår nr. G1, at L90 skal udarbejde en vurdering af L90 Affaldsforbrændings eksisterende anlæg i forhold til Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (BAT-note). L90 Affaldsforbrænding lever op til en moderne teknisk og miljømæssig standard. Ribe Amt har vurderet, at L90 Affaldsforbrænding opfylder alle relevante anbefalinger angivet i BAT-noten. BAT-noten blev vedtaget i august 2006 og er ikke siden revideret Revision af miljøgodkendelse Der er ingen igangværende revision. Seneste revision blev afsluttet den 21. december L90 har i december 2013 meddelt tilsynsmyndigheden, at selskabet i vil indsende ansøgning om en ny miljøgodkendelse til L90 Affaldsforbrænding Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold L90 s væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af olie, el, vand, kalk, ammoniakvand, aktivt kul, natronlud, saltsyre og vand. Hovedparten af ressourceforbruget finder sted i forbindelse med forbrænding af affald. Sekundært forbruges el, vand og fjernvarme i forbindelse med kontor-, kantine- og omklædningsfaciliteter. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter: Udledning af røggas til luften. Afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem. Produktion af affaldsforbrændingsslagge. Produktion af gips, slam og flyveaske ved røggasrensning. Røggasserne indeholder bl.a. saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), kulilte (CO) og dioxin. Spildevandet opdeles i: Sanitært spildevand (vand fra badefaciliteter, toiletter og køkken) afledes til offentligt renseanlæg. Regnvand fra ubelastede arealer (opsamlet fra befæstede veje, pladser, tagflader, tagrørsbassin og grønne områder) afledes via søbassin til Måde Bæk. Regnvand fra belastede arealer (spulevand fra rengøring af pladser, rengøringsvand fra kedelnedblæsning og regnvand fra arealer, der kan være tilsmudsede) afledes til opsamlingsbassin og genbruges. Processpildevand (fra røggasrensningsanlægget). Spildevand fra røggasrensningen behandles i spildevandsrensningsanlægget, hvor der tilsættes kalk og lud for at hæve ph-værdien samt andre kemikalier for at udfælde f.eks. faste stoffer og tungmetaller før vandet ledes til offentligt rensningsanlæg. 6

7 Slagge indeholder bl.a. en række tungmetaller, klorid, natrium og sulfat samt rester af uforbrændt materiale. Flyveaske, slam og gips er stærkt forurenet med bl.a. tungmetaller og behandles som farligt affald. Der findes ikke genanvendelsesmuligheder for disse fraktioner i Danmark. 7

8 3. LEDELSENS REDEGØRELSE 3.1 Begrundelse for væsentlighed Kriterier for væsentlighed ved udvælgelsen af oplysninger og data til det grønne regnskab har taget udgangspunkt i de miljøforhold, som ledelsen har opsat miljømålsætninger for samt de vilkår, myndighederne har fastsat i miljøgodkendelsen. 3.2 Afgrænsninger Regnskabet omfatter selskabets aktivitet på adressen Måde Industrivej 35, Esbjerg. 3.3 Miljøpolitik Der skal arbejdes for, at anlægget løbende udviser en faldende miljøbelastning. Der skal arbejdes for, at affaldets energipotentiale optimeres. Der skal arbejdes for, at der skal være et sundt, trygt, motiverende og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte. Der skal arbejdes for, at anlæggets værdi sikres bedst muligt. 3.4 Miljømålsætninger At minimere energi- og ressourceforbruget på følgende punkter: El-forbrug Støttebrændsel Kemikalieforbrug Vandforbrug 3.5 Miljøkrav til leverandører/behandlere Leverandører af affald til L90 Affaldsforbrænding skal sikre sig, at affaldet er sorteret i ht. gældende sorteringsvejledning, der indeholder miljøkrav herfor. Alt affald, som modtages til forbrænding på affaldsforbrændingsanlægget, indvejes og registreres ved vejerbod og udsættes efterfølgende for visuel stikprøvekontrol ved aflæsning af affaldet i affaldssiloen. L90 sikrer sig, at aftagere af restprodukter og genbrugsmaterialer har de miljøgodkendelser, der er påkrævede. I kontrakt med aftageren af slagge er bestemt, at slagge skal henligge til modning i 3 måneder med henblik på at overholde kravene til kategori 3 i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Således kan slaggen uden yderligere tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder (kategori 3-slagge). Hjælpematerialer skal som udgangspunkt være godkendt af bedriftssundhedstjenesten. Produktgrupper, som ikke analyseres af bedriftssundhedstjenesten, anser L90 dog som værende i orden at bruge på anlægget. 8

9 3.6 Medarbejderinddragelse Hvis en L90-medarbejder finder områder, indenfor hvilke, virksomheden kan optimere produktionen på en måde, så der sker besparelser på kemikalier, vandværksvand, el, varme m.v. skrives forslaget i logbogen i kontrolrummet eller på til anlæggets ledelse. 3.7 Arbejdsmiljømæssige risici Uddrag af L90 s arbejdsmiljøpolitik: L90 vil overholde gældende lovgivning og årligt evaluere arbejdsmiljøindsatsen med hensyn til de opstillede mål, sikre og dokumentere dette samt sætte nye mål for at forbedre vor arbejdsmiljøindsats. I forbindelse med håndtering af affald forekommer støv- og lugtgener. Forebyggelsen heraf består i, at al forbrændingsluft til kedlen suges fra affaldssiloen. Luften i siloen skiftes dermed flere gange i timen og der er en kontinuerlig luftstrøm udefra og ind i siloen. I hele kedelanlægget er undertryk, når der er forbrænding i kedlen, hvorved det sikres, at røggasser og flyveaske ikke trænger ud i produktionsbygningerne. Alle mobile maskiner er udstyret med aircondition og mp3/kulfilter, der udskiftes og gennemgås en gang årligt. Alle maskiner arbejder endvidere ved lavt støjniveau. Personer, som skal arbejde i de områder på anlægget, hvor der er risiko for affaldsstøv, skal desuden iføre sig beskyttelsestøj og åndedrætsværn med mp3/kulfilter. I forbindelse med omklædningsfaciliteter er der defineret beskidt og ren zone for at sikre, at der ikke slæbes forurenede stoffer ind. 3.8 Vilkårsovertrædelser Der har i været en overskridelse af zink og en overskridelse af suspenderende stof i udløbet fra spildevandssystemet ved brønd 2, dette forhold arbejdes der sammen med Krüger på at gøre noget ved, da det suspenderende stof opstår i forbindelse med fjernelse af antimon og molybdæn. Disse stoffer har der i ikke været nogen overskridelser på. 3.9 Væsentlige klager Der er ikke modtaget klager i årets løb Væsentlige afvigelser i forhold til sidste regnskab Der er i solgt mere strøm og varme end nogen sinde før. Dette kan forklares med at der i ikke har været afholdt noget hovedeftersyn af anlægget, og dermed har anlægget væsentligt flere driftstimer end tidligere og således også produceret mere strøm og varme. 9

10 4. OPLYSNING OM MILJØFORHOLD Mængderne i dette kapitel er enten målte, beregnede (B) eller anslåede (A). Hvor intet er nævnt er der tale om målte mængder. Nedenfor er vist mængden af input/output for anlæggets drift i år. Røggas Nm 3 Indfyret i alt ton Produkter: - heraf affald ton Produceret el MWh - Biomasse 38 tons Prod. varme MWh L90 Affaldsforbrænding Forbrug: El MWh Restprodukter: Varme 426 MWh Slagge/ristestof ton Byvand m 3 Flyveaske ton Gasolie 94 m 3 Slam 218 ton Kemikalier ton Gips 689 ton Spildevand til offentligt rensningsanlæg Udledt spildevandsmængde i alt: m 3 - heraf fra procesanlægget: m 3 hvorfra de m 3 kommer fra eget spildevandsanlæg ( brønd 2) Udvikling Solgt el [MWh] Solgt varme [MWh]

11 4.1 Affaldsmængder fordelt på hovedtyper Anlægget er godkendt til at modtage brændbart affald fra husholdninger og erhvervsvirksomheder. Der registreres således kun én type affald for hvilken mængden i har været ton. Udvikling i modtaget affaldsmængde Modtaget affaldsmængde [ton] heraf ballet affald [ton] Genindfyret sigterest [ton] Udvikling i producerede affaldsmængder Slagge/ristestof [ton] Flyveaske [ton] Slam [ton] Gips [ton] Spildevand [m 3 ] Forbrug af hjælpestoffer For at rense røggassen, inden udledning til atmosfæren, anvendes en række kemikalier i røggasrensningsanlægget. De anvendte mængder er som specificeret i nedenstående skema: Udvikling i Forbrug El [MWh] Varme [MWh] Byvand [m 3 ] Gasolie [m 3 ] Kemikalier Ton Ton Ton Ton Ton Ammoniakvand Aktiv koks Kalk Natronlud Jernklorid Saltsyre 0, TMT Brintoverilte Ej brugt Ej brugt Ej brugt Jernsulfat Ej brugt Ej brugt Ej brugt 6 8 Mangansulfat Ej brugt 2 11 Udgår 2 Udgået Natriumhypopchlorit Ej brugt Ej brugt 70 Udgår 11 Udgået I alt

12 Brintoverilte og jernsulfat er stoffer, som bruges i spildevands efterpoleringstrin, hvor antimon og molybdæn fjernes Oplysning om forbrug af uønskede og forurenende stoffer Der anvendes ikke kemikalier, som er opført på listen over uønskede stoffer. Der er redegjort for stoffer, opført på listen over forurenede stoffer (EPER) i afsnit 4.5 vedrørende emissioner til luft og vand samt slagge. Udledning af stoffer omfattet af PRTR fremgår af Emission til luft Udledning af saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofilter (NO x ), kulilte (CO), støv samt diverse tungmetaller fra affaldsforbrændingen. Der henvises til afsnit Emission til vand og jord Der er ikke udledt forurenede stoffer til jorden, da slagge henligger til modning på befæstede arealer. Regnvandet fra belastede arealer indvindes til brug for røggasrensningen og ledes efterfølgende til offentligt rensningsanlæg. Der har i årets løb ikke været overløb fra sø for opsamling af regnvand fra ubelastede arealer samt tagvand til Måde Bæk. Spildevand fra røggasrensningen behandles i spildevandsrensningsanlægget, hvor der tilsættes kalk og lud for at hæve ph-værdien samt andre kemikalier for at udfælde f.eks. faste stoffer og tungmetaller, før vandet ledes til offentligt rensningsanlæg. 4.5 Resumé af egenkontrol Egenkontrollen er nedenfor opdelt i slagge, ekstern støj, ekstern lugt, udledning til luft og spildevand. 12

13 4.5.1 Slagge I er der afsat ton slagge til genanvendelse, heraf ton forbrændingsjern og metaller. Den 31. december var der ton slagge på pladsen. I henhold til slaggebekendtgørelsen udtages en prøve for hver ton sorteret slagge til analyse med henblik på kategorisering af slaggens genanvendelsesmuligheder. Slaggen henligger til modning i ca. 3 måneder, hvorefter sortering finder sted. Der er udtaget 7 prøver i I alle 7 tilfælde er slaggen blevet kategoriseret som kategori 3-slagge. Analysen af de udtagne prøver viste nedenstående koncentrationer: Faststofanalyse: Produktionsperiode 25-31, 2013 Mile , 2013 Mile , 2013 Mile 68 46, og 1-4, 2013/ Mile Mile , Mile , Mile , Mile 73 Enhed Parameter Arsen, As 8,5 9,4 5,7 80,0 12,0 11 9,5 2,7 mg/kg TS Bly, Pb mg/kg TS Cadmium, Cd 1,5 1,6 3,0 1,1 2,4 2,6 4,5 1,9 mg/kg TS Chrom, Cr mg/kg TS Kobber, Cu mg/kg TS Nikkel, Ni mg/kg TS Kviksølv 0,41 0,11 0,030 0,016 0,760 0,024 0,460 0,016 mg/kg TS Zink, Zn mg/kg TS TOC 2,6 0,95 0,83 0,8 1,9 1,1 0,94 1,1 % Eluatanalyse: Produktionsperiode 25-31, 2013 Mile , 2013 Mile , 2013 Mile 68 46, og 1-4, 2013/ Mile Mile , Mile , Mile , Mile 73 Enhed Parameter ph 10,6 11,3 10,2 9,9 11,6 11,0 11,0 11,0 ph Ledningsevne MS/m Arsen, As 1,9 2,5 2,0 5,0 3,6 3,8 4,3 2,7 µg/l Barium µg/l Bly, Pb <0,07 0,3 0,57 0,8 4,7 1,0 0,29 0,10 µg/l Calcium, Ca µg/l Cadmium, Cd 0,39 0,095 0,13 0,40 0,28 0,25 0,41 0,28 µg/l Chrom, Cr 7,2 4,2 4, , µg/l Kobber, Cu µg/l Kviksølv <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,003 <0,03 µg/l Nikkel, Ni 1,6 3,6 3,7 8,8 8,5 5,4 5,4 4,7 µg/l Selen 4,6 4,6 4,9 14 5, ,8 µg/l Zink, Zn µg/l Klorid µg/l Natrium, Na µg/l Sulfat µg/l Eksternt støv Der er ikke udført støvmålinger i. Af afsnit 3.9 fremgår, at der ikke er modtaget klager. 13

14 4.5.3 Ekstern støj Støjmålingerne udført i august 2003 viser, at anlægget overholder de angivne vilkår. I målingerne blev anvendt de i miljøgodkendelsen udpegede referencepunkter for støjmåling. Der er ikke udført støjmålinger i Ekstern lugt Den 21. januar 2004 har et akkrediteret laboratorium udtaget prøver af den rensede røggas fra anlægget og foretaget beregninger på lugtemissionen. Undersøgelsen viser, at miljøgodkendelsens vilkår til lugtbelastning af omgivelserne er overholdt. I lugtmålingerne blev anvendt de samme referencepunkter, som var angivet i miljøgodkendelsen til brug for støjmåling. Der er ikke udført lugtmålinger i. Lugtmåling foretaget den 21. januar 2004: Beregnet Miljøgodkendelsens vilkår Lugtkoncentration i røggassen (B), LE/m Lugtemission fra skorsten (B), LE/s Lugtbidrag ved boliger (B), LE/m LE: Lugtenheder - : Ingen vilkår Udledning til luften I forbrændtes affald i 8.700,5 timer ( målte ½ time værdier). Kvartalsrapporteringen til tilsynsmyndigheden kan sammenfattes i følgende skema, der giver overblik over overskridelser med hensyn til de kontinuerlige målinger: Parameter Overskridelser A-krav (½ timeværdier) Bemærkninger stk. Partikler 0 CO 17 2 pga. Anlægstrip, 8 pga. stop-start, 7 pga opblokning I tragt. NO x 0 HCl 0 SO 2 3 Affald med meget gibs. TOC 5 Affaldet sammensætning gør at det skal blandes mere. HF 0 I alt 25 14

15 Parameter Overskridelser B-krav (½ timeværdier) stk. Procent af samlet driftstid Bemærkninger Partikler 1 0,01 1 pga. stop-start NO x 2 0,01 1 pga. trip, 1 pga. stop-start HCl 0 0,00 SO ,33 58 pga. affald TOC 6 0,03 6 pga. affaldet kræver mere opblanding. HF 0 0,00 Myndighedskrav < 3,00 % af driftstid A-krav skal overholdes i hele anlæggets driftstid (100%). Overskrides de, stoppes indfyringen af affald automatisk, og anlægget overgår til ude-tid. Anlægget må maksimalt have 60 timers ude-tid pr. kalenderår. L90 Affaldsforbrænding havde 1,5 timer i. B- krav skal overholdes i 97% af anlæggets driftstid. L90 vælger i forbindelse med årsopgørelsen, hvilket krav der benyttes i det foregående kalenderår. Valget gælder for alle stofgrupper. I valgte L90 at benytte B-kravet. Udvikling i røggasmængden: Røggas mængde (B) [Nm 3 /år] 15

16 Af skemaet nedenfor fremgår, at godkendelsesvilkåret for dioxin/furan er overholdt i 2 ud af 2 målinger. Målt ng/nm 3 11 Miljøgodkendelsens vilkår Mængde/år [g] (B) vol%o 2 Marts 0,020 0,1 September 0,008 0,1 0,021 Gennemsnit ,0075 0,1 0,010 Gennemsnit ,021 0,1 0,026 Gennemsnit ,0285 0,1 0,034 Gennemsnit ,0425 0,1 0,051 Gennemsnit ,043 0,1 0,049 Gennemsnit 2008 (B) 0,041 0,1 0,044 Gennemsnit 2007 (B) 0,026 0,1 0,027 Endvidere er der foretaget stikprøvemåling på følgende parametre: Parameter Marts September Vilkår Enhed Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+ V 0,008 0,004 0,50 mg/nm 3 Cd+TI 0,0003 0,0002 0,05 mg/nm 3 Hg 0,0025 0,0009 0,05 mg/nm 3 HF 0,07 0,08 4 mg/nm 3 Gennemsnitsberegning og absolutte mængder: Parameter Gns. 2012* mg/nm 3 Gns mg/nm³ Gns. mg/nm³ Vilkår mg/nm 3 Mængde 2012 kg/år Mængde 2013 kg/år Mængde kg/år Partikler ** 3,01 0,4 0, CO ** 11,11 9,8 11, TOC ** 1,12 0,8 1, NO + NO 2 (som NO 2 ) ** Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+ 0,01 0,008 0,006 0, ,3 9,1 Ni+V Cd+TI 0,0005 0, , ,05 0,61 0,343 0,38 Hg 0,0043 0,0014 0, ,05 5,19 1,923 2,56 HCl ** 4,08 3,0 2, SO 2 ** 15,41 17,1 19, HF 0,10 0,25 0,075 1, ** Beregnet værdi ud fra kontinuerlige anlægsmålinger 16

17 Fra 1. januar 2013 har L90 Affaldsforbrænding været omfattet af EU s CO 2 -kvote system. Følgende CO 2 udledning er registreret fra anlægget i. Parameter Gns. 2012* Gns Gns. Mængde 2012 ton/år Mængde 2013 ton/år Mængde ton/år CO 2 total * g/nm g/nm CO 2 fossilt ** -- 47,9% 49,2% * Beregnet værdi ud fra kontinuerlige anlægsmålinger ** Målt ud fra 12 månedsprøver, analyseret for kulstof Spildevand Spildevandsmålinger ved målepunkt 1 brønd Parameter Enhed Grænseværdi Gennemsnit af målinger Antal målinger Antal målte overskridelser Absolut Udledning [Kg] (B) Total-N mg/l , Suspenderet stof mg/l , Alle krav overholdt i. Spildevandsmålinger ved målepunkt 2 spildevandsanlæg udledt liter i. Antal Antal målte Absolut Grænseværdi af målinger Gennemsnit Parameter Enhed målinger overskridelser udledning [kg] (B) Cadmium µg/l 5,0 0, ,0182 Chrom µg/l 50 2, ,0592 Kobber µg/l 50 7, ,1634 Kviksølv µg/l 5,0 0, ,0121 Nikkel µg/l , ,6922 Bly µg/l 50 0, ,0190 Zink µg/l , ,4513 Arsen µg/l 50 6, ,1371 Molybdæn µg/l , ,4609 Antimon µg/l , ,9282 Suspenderede mg/l 30/ ,1 7 1 stoffer Thallium µg/l 50 1, ,0235 L90 har i haft en overskridelse på zink og en overskridelse på suspenderende stof, dette arbejdes der sammen med Krüger på at løse, da problemet kommer fra fjernelsen af antimon og molybdæn Gips, filterkage, og flyveaske Der er erfaringsmæssigt ikke mulighed for at afsætte gips, filterkage og flyveaske til genanvendelsesformål indenfor Danmarks grænser. De tre fraktioner er i afsat til Tyskland, hvor genanvendelsesformålet er stabilisering af miner. I henhold til EU forordning 259/93 oplyses, at navnet på aftageren i Tyskland er NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft mbh, Bleicherode, Nordhäuser Strasse. 17

18 4.5.8 Dioxin fra spildevand i brønd 2. Parameter Marts September Vilkår Enhed Absolut Udledning [Kg] (B) Dioxin 0, , ,30 ng/liter 0, Udledning af stoffer omfattet af PRTR Udledning kg/år Forurenende stof Til luft Til vand Kulmonoxid (CO) Ingen krav Nitrogenoxider (NO x /NO 2 ) Ingen krav Svovloxider (SO x /SO 2 ) Ingen krav Total kvælstof Ingen krav Arsen og arsenforbindelser (som As) 0,23 0,137 Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) 0,10 0,018 Chrom og chromforbindelser (som Cr) 1,22 0,059 Kobber og kobberforbindelser (som Cu) 1,22 0,163 Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) 2,56 0,012 Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) 0,69 0,692 Bly og blyforbindelser (som Pb) 0,54 0,019 Zink og zinkforbindelser (som Zn) Ingen krav 1,451 PCDD + PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) 0, , Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) Ingen krav Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF) 114 Ingen krav Partikler (PM 10 )

19 ORDFORKLARING Ballet affald I L90 s opland (13 kommuner) er der gennem et stykke tid genereret en større mængde affald end der har været forbrændingskapacitet til. Siden 1998 er der således ballet omkring ton affald, som ligger på lagre på Måde deponi, ESØ losseplads ved Tarm og Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg ved Fasterholt. Bedriftssundhedstjeneste Arbejdsmiljøinstitution, der har til formål at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning ved at bekæmpe påvirkninger i arbejdet, som fysiske eller psykiske skadelige virkninger samt at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk. Byvand Dioxin Eper-listen Gips HF Indikatorparameter L90 Metan Mp3/kulfilter Nm 3 Ntot Organisk stof Overfladevand Vand købt af vandværk. En forkortelse for diverse klorforbindelser. Europæisk forureningsregister, der indeholder oplysninger om udledning til luft og vand. Restprodukt, der opstår i forbindelse med fjernelse af SO 2 i røggas. HF er en kemisk betegnelse for fluorsyre. Udvalgt parameter, der giver udslag ved en bestemt påvirkning. Selskab, hvis formål er at bortskaffe forbrændingsegnet affald fra 13 kommuner. Kemisk betegnelse CH 4, 1 carbon-/kulstofatom + 4 brintatomer. Brændbar gasart, som dannes under iltfrie forhold ved omdannelse af organisk materiale. Mekanisk partikelfilter, som også består af et aktiv kulfilter. Bruges i områder, hvor personer skal beskyttes mod støv og biologiske organismer. Normal kubikmeter (enhed). Total kvælstof. Stof, der indeholder carbon-/kulstofforbindelser. F.eks. regnvand. 19

20 PRTR-listen Recipient Slagge Pollutant Relese and Transfer Register. Udvidelse af Eperlisten i forhold til udledning til jord og affaldsmængder samt registreringspligtige virksomheder. Område (eng, å, sø, hav), der modtager spildevand o.l. I dette tilfælde er der tale om områder, som modtager overfladevand hidrørende fra affaldsforbrændingsanlæggets arealer, f.eks. over- og underjordiske vandløb. Den rest af uforbrændte elementer, der opsamles fra bunden af forbrændingskammeret efter frasortering af jernholdigt materiale, hvor anlægget hovedsageligt er baseret på afbrænding af dagrenovation og dagrenovationslignende affald samt affald fra industri og institutioner, der har en tilsvarende sammensætning. Slagge fra affaldsforbrænding opdeles i Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder i 3 kategorier, hvor kravene til godkendelse i kategori 3 er mindst restriktive. Dette betyder også, at kategori 3-slagge har de mest begrænsede anvendelsesmuligheder. Slam TOC VVM redegørelse Restprodukt, der opstår ved rensning af procesvandet fra røggasrensningen. På dansk: Total Organisk Kulstof. Vurdering af Virkningerne på Miljøet. F.eks. undersøgelse af en påtænkt nyetableret virksomheds påvirkning på omgivelserne. 20

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2008 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, 67, 80, stk.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Grønt regnskab 2007 Lynettefællesskabet I/S Marts 2008 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre Bestyrelse

Læs mere

Data for L90 Affaldsforbrænding II

Data for L90 Affaldsforbrænding II Version 6. 17.06.11. Data for L90 Affaldsforbrænding II dato 20. juni 2011 sagsnr 07040004 reference /dj L90 fremsender hermed et notat med oplysninger om L90 Affaldsforbrænding II. Notatet er lavet på

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK GRØNT REGNSKAB 2003 1 Principskitse af anlægget...4 1 BASISOPLYSNINGER...5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:...5 1.2 Miljøtilsynsmyndighed :...5 1.2.1 Fyns Amt...5 1.3 Hovedaktivitet:...5

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1662 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-12-2010 Miljøministeriet Kapitel 2 Anvendelse af restprodukter og jord

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Amba Kongevej 41 6900 Skjern land.by.kultur@rksk.dk Fremsendt elektronisk til CVR-nr.: 46076915 Tilladelse

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon Telefax CVR nr P nr

I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon Telefax CVR nr P nr Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 386 Offentligt I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon 97 92 14 42 96 17 22 20-59 Telefax 97 91 14 42 CVR nr. 14 97 48 81 P

Læs mere