GRØNT REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014 1"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING INTRODUKTION TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE OFFENTLIGGØRELSE BASISOPLYSNINGER SELSKABET BESTYRELSE DIREKTION AFDELINGER TILSYNSMYNDIGHED EJERFORHOLD BRANCHEBETEGNELSE LISTEPUNKT HOVEDAKTIVITET VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER MILJØGODKENDELSER OG TILSLUTNINGSTILLADELSER REVISION AF MILJØGODKENDELSE KVALITATIV BESKRIVELSE AF MILJØ- OG RESSOURCEMÆSSIGE FORHOLD LEDELSENS REDEGØRELSE BEGRUNDELSE FOR VÆSENTLIGHED AFGRÆNSNINGER MILJØPOLITIK MILJØMÅLSÆTNINGER MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER/BEHANDLERE MEDARBEJDERINDDRAGELSE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI VILKÅRSOVERTRÆDELSER VÆSENTLIGE KLAGER VÆSENTLIGE AFVIGELSER I FORHOLD TIL SIDSTE REGNSKAB OPLYSNING OM MILJØFORHOLD AFFALDSMÆNGDER FORDELT PÅ HOVEDTYPER FORBRUG AF HJÆLPESTOFFER OPLYSNING OM FORBRUG AF UØNSKEDE OG FORURENENDE STOFFER EMISSION TIL LUFT EMISSION TIL VAND OG JORD RESUMÉ AF EGENKONTROL SLAGGE EKSTERNT STØV EKSTERN STØJ EKSTERN LUGT UDLEDNING TIL LUFTEN SPILDEVAND GIPS, FILTERKAGE, OG FLYVEASKE DIOXIN FRA SPILDEVAND I BRØND UDLEDNING AF STOFFER OMFATTET AF PRTR ORDFORKLARING Bilag 1: Tilsynsmyndighedens udtalelse 2

3 1. INDLEDNING 1.1 Introduktion Tilsynsmyndigheden for L90 Affaldsforbrænding får årligt en rapport med udspring i miljøgodkendelsens krav. Selvsamme myndighed afgiver tillige en udtalelse til det grønne regnskab. Derfor er det fundet formålstjenligt at dække oplysningskravene til det grønne regnskab såvel som årsrapporten i én rapport. Det grønne regnskab for L90 Affaldsforbrænding for regnskabsåret 2013 er udarbejdet efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomhedens afgivelse af miljøoplysninger. Rapporten består i nævnte rækkefølge af: Basisoplysninger (bekendtgørelsens 5). Ledelsens redegørelse (bekendtgørelsens 6). Oplysninger om miljøforhold (bekendtgørelsens 7-9). Basisoplysningerne præsenterer virksomheden, ledelsens redegørelse fortæller om virksomhedens holdninger, ambitioner og prioriteter på miljøområdet, mens oplysninger om miljøforhold i oversigtsform viser virksomhedens input og output. Det er tilstræbt at gøre regnskabet let læseligt og forståeligt. Det kan dog ikke undgås, at der er tekniske oplysninger, der kræver et vist kendskab til processer og driftsforhold. Til hjælp herfor er udarbejdet en ordforklaring, der findes på side Tilsynsmyndighedens udtalelse Tilsynsmyndighedens udtalelse er indsat bagerst som bilag Offentliggørelse Virksomhedens grønne regnskab er indsendt til tilsynsmyndigheden til udtalelse og efterfølgende sendt til Miljøstyrelsen sammen med udtalelsen til offentliggørelse. 3

4 2. BASISOPLYSNINGER 2.1 Selskabet L90 Uldjydevej Herning Telefon: Mail: CVR-nr.: P-nr.: Bestyrelse Formand Ole Kamp Ringkøbing-Skjern Næstformand Allan Clifford Christensen Viborg Best.medlem Anders Kronborg Esbjerg Best.medlem Ib Boye Lauritsen Ikast-Brande Best.medlem Leif Bæk Silkeborg Best.medlem Preben Friis-Hauge Varde Best.medlem Søren Peschardt Vejle 2.3 Direktion Direktør Poul Kristensen 2.4 Afdelinger L90 (administration) Uldjydevej Herning L90 Affaldsforbrænding Måde Industrivej Esbjerg Ø 2.5 Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen 4

5 2.6 Ejerforhold Affaldsselskabet er fælleskommunalt, og ejes af følgende kommuner: Billund Esbjerg Fanø Hedensted Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Silkeborg Varde Vejle Viborg 2.7 Branchebetegnelse Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald. 2.8 Listepunkt 5.2a, efter Bilag 1 Anlæg til forbrænding af dagrenovation- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 ton pr. time. 2.9 Hovedaktivitet Forbrænding af affald Væsentlige biaktiviteter Ingen Miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser Dato Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg placeret i Måde samt tilladelse til udledning af overfladevand til Må- (Ikke gældende) de Bæk (Gældende) (Ikke gældende) (Gældende) (Ikke gældende) (Ikke gældende) (Gældende) Miljøgodkendelse af anlæg til sortering af affaldsforbrændingsslagge. Ændring af vilkår 18 i miljøgodkendelsen vedr. kontrol af emission af dioxiner og furaner. Miljøgodkendelse af L90 Affaldsforbrænding, Esbjerg samt tilladelse til direkte udledning af spildevand. Tilslutningstilladelser: Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra affaldsforbrændingsanlægget til det offentlige kloaksystem. Ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. Påbud om ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. 5

6 (Gældende) Påbud om ændring af vilkår i affaldsforbrændingsanlæggets tilslutningstilladelse. L90 s vurdering af Bedste Anvendelige Teknologi på L90 Affaldsforbrænding I miljøgodkendelsen for L90 Affaldsforbrænding af 21. december 2005 fremgår det af vilkår nr. G1, at L90 skal udarbejde en vurdering af L90 Affaldsforbrændings eksisterende anlæg i forhold til Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (BAT-note). L90 Affaldsforbrænding lever op til en moderne teknisk og miljømæssig standard. Ribe Amt har vurderet, at L90 Affaldsforbrænding opfylder alle relevante anbefalinger angivet i BAT-noten. BAT-noten blev vedtaget i august 2006 og er ikke siden revideret Revision af miljøgodkendelse Der er ingen igangværende revision. Seneste revision blev afsluttet den 21. december L90 har i december 2013 meddelt tilsynsmyndigheden, at selskabet i vil indsende ansøgning om en ny miljøgodkendelse til L90 Affaldsforbrænding Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold L90 s væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af olie, el, vand, kalk, ammoniakvand, aktivt kul, natronlud, saltsyre og vand. Hovedparten af ressourceforbruget finder sted i forbindelse med forbrænding af affald. Sekundært forbruges el, vand og fjernvarme i forbindelse med kontor-, kantine- og omklædningsfaciliteter. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter: Udledning af røggas til luften. Afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem. Produktion af affaldsforbrændingsslagge. Produktion af gips, slam og flyveaske ved røggasrensning. Røggasserne indeholder bl.a. saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), kulilte (CO) og dioxin. Spildevandet opdeles i: Sanitært spildevand (vand fra badefaciliteter, toiletter og køkken) afledes til offentligt renseanlæg. Regnvand fra ubelastede arealer (opsamlet fra befæstede veje, pladser, tagflader, tagrørsbassin og grønne områder) afledes via søbassin til Måde Bæk. Regnvand fra belastede arealer (spulevand fra rengøring af pladser, rengøringsvand fra kedelnedblæsning og regnvand fra arealer, der kan være tilsmudsede) afledes til opsamlingsbassin og genbruges. Processpildevand (fra røggasrensningsanlægget). Spildevand fra røggasrensningen behandles i spildevandsrensningsanlægget, hvor der tilsættes kalk og lud for at hæve ph-værdien samt andre kemikalier for at udfælde f.eks. faste stoffer og tungmetaller før vandet ledes til offentligt rensningsanlæg. 6

7 Slagge indeholder bl.a. en række tungmetaller, klorid, natrium og sulfat samt rester af uforbrændt materiale. Flyveaske, slam og gips er stærkt forurenet med bl.a. tungmetaller og behandles som farligt affald. Der findes ikke genanvendelsesmuligheder for disse fraktioner i Danmark. 7

8 3. LEDELSENS REDEGØRELSE 3.1 Begrundelse for væsentlighed Kriterier for væsentlighed ved udvælgelsen af oplysninger og data til det grønne regnskab har taget udgangspunkt i de miljøforhold, som ledelsen har opsat miljømålsætninger for samt de vilkår, myndighederne har fastsat i miljøgodkendelsen. 3.2 Afgrænsninger Regnskabet omfatter selskabets aktivitet på adressen Måde Industrivej 35, Esbjerg. 3.3 Miljøpolitik Der skal arbejdes for, at anlægget løbende udviser en faldende miljøbelastning. Der skal arbejdes for, at affaldets energipotentiale optimeres. Der skal arbejdes for, at der skal være et sundt, trygt, motiverende og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte. Der skal arbejdes for, at anlæggets værdi sikres bedst muligt. 3.4 Miljømålsætninger At minimere energi- og ressourceforbruget på følgende punkter: El-forbrug Støttebrændsel Kemikalieforbrug Vandforbrug 3.5 Miljøkrav til leverandører/behandlere Leverandører af affald til L90 Affaldsforbrænding skal sikre sig, at affaldet er sorteret i ht. gældende sorteringsvejledning, der indeholder miljøkrav herfor. Alt affald, som modtages til forbrænding på affaldsforbrændingsanlægget, indvejes og registreres ved vejerbod og udsættes efterfølgende for visuel stikprøvekontrol ved aflæsning af affaldet i affaldssiloen. L90 sikrer sig, at aftagere af restprodukter og genbrugsmaterialer har de miljøgodkendelser, der er påkrævede. I kontrakt med aftageren af slagge er bestemt, at slagge skal henligge til modning i 3 måneder med henblik på at overholde kravene til kategori 3 i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Således kan slaggen uden yderligere tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder (kategori 3-slagge). Hjælpematerialer skal som udgangspunkt være godkendt af bedriftssundhedstjenesten. Produktgrupper, som ikke analyseres af bedriftssundhedstjenesten, anser L90 dog som værende i orden at bruge på anlægget. 8

9 3.6 Medarbejderinddragelse Hvis en L90-medarbejder finder områder, indenfor hvilke, virksomheden kan optimere produktionen på en måde, så der sker besparelser på kemikalier, vandværksvand, el, varme m.v. skrives forslaget i logbogen i kontrolrummet eller på til anlæggets ledelse. 3.7 Arbejdsmiljømæssige risici Uddrag af L90 s arbejdsmiljøpolitik: L90 vil overholde gældende lovgivning og årligt evaluere arbejdsmiljøindsatsen med hensyn til de opstillede mål, sikre og dokumentere dette samt sætte nye mål for at forbedre vor arbejdsmiljøindsats. I forbindelse med håndtering af affald forekommer støv- og lugtgener. Forebyggelsen heraf består i, at al forbrændingsluft til kedlen suges fra affaldssiloen. Luften i siloen skiftes dermed flere gange i timen og der er en kontinuerlig luftstrøm udefra og ind i siloen. I hele kedelanlægget er undertryk, når der er forbrænding i kedlen, hvorved det sikres, at røggasser og flyveaske ikke trænger ud i produktionsbygningerne. Alle mobile maskiner er udstyret med aircondition og mp3/kulfilter, der udskiftes og gennemgås en gang årligt. Alle maskiner arbejder endvidere ved lavt støjniveau. Personer, som skal arbejde i de områder på anlægget, hvor der er risiko for affaldsstøv, skal desuden iføre sig beskyttelsestøj og åndedrætsværn med mp3/kulfilter. I forbindelse med omklædningsfaciliteter er der defineret beskidt og ren zone for at sikre, at der ikke slæbes forurenede stoffer ind. 3.8 Vilkårsovertrædelser Der har i været en overskridelse af zink og en overskridelse af suspenderende stof i udløbet fra spildevandssystemet ved brønd 2, dette forhold arbejdes der sammen med Krüger på at gøre noget ved, da det suspenderende stof opstår i forbindelse med fjernelse af antimon og molybdæn. Disse stoffer har der i ikke været nogen overskridelser på. 3.9 Væsentlige klager Der er ikke modtaget klager i årets løb Væsentlige afvigelser i forhold til sidste regnskab Der er i solgt mere strøm og varme end nogen sinde før. Dette kan forklares med at der i ikke har været afholdt noget hovedeftersyn af anlægget, og dermed har anlægget væsentligt flere driftstimer end tidligere og således også produceret mere strøm og varme. 9

10 4. OPLYSNING OM MILJØFORHOLD Mængderne i dette kapitel er enten målte, beregnede (B) eller anslåede (A). Hvor intet er nævnt er der tale om målte mængder. Nedenfor er vist mængden af input/output for anlæggets drift i år. Røggas Nm 3 Indfyret i alt ton Produkter: - heraf affald ton Produceret el MWh - Biomasse 38 tons Prod. varme MWh L90 Affaldsforbrænding Forbrug: El MWh Restprodukter: Varme 426 MWh Slagge/ristestof ton Byvand m 3 Flyveaske ton Gasolie 94 m 3 Slam 218 ton Kemikalier ton Gips 689 ton Spildevand til offentligt rensningsanlæg Udledt spildevandsmængde i alt: m 3 - heraf fra procesanlægget: m 3 hvorfra de m 3 kommer fra eget spildevandsanlæg ( brønd 2) Udvikling Solgt el [MWh] Solgt varme [MWh]

11 4.1 Affaldsmængder fordelt på hovedtyper Anlægget er godkendt til at modtage brændbart affald fra husholdninger og erhvervsvirksomheder. Der registreres således kun én type affald for hvilken mængden i har været ton. Udvikling i modtaget affaldsmængde Modtaget affaldsmængde [ton] heraf ballet affald [ton] Genindfyret sigterest [ton] Udvikling i producerede affaldsmængder Slagge/ristestof [ton] Flyveaske [ton] Slam [ton] Gips [ton] Spildevand [m 3 ] Forbrug af hjælpestoffer For at rense røggassen, inden udledning til atmosfæren, anvendes en række kemikalier i røggasrensningsanlægget. De anvendte mængder er som specificeret i nedenstående skema: Udvikling i Forbrug El [MWh] Varme [MWh] Byvand [m 3 ] Gasolie [m 3 ] Kemikalier Ton Ton Ton Ton Ton Ammoniakvand Aktiv koks Kalk Natronlud Jernklorid Saltsyre 0, TMT Brintoverilte Ej brugt Ej brugt Ej brugt Jernsulfat Ej brugt Ej brugt Ej brugt 6 8 Mangansulfat Ej brugt 2 11 Udgår 2 Udgået Natriumhypopchlorit Ej brugt Ej brugt 70 Udgår 11 Udgået I alt

12 Brintoverilte og jernsulfat er stoffer, som bruges i spildevands efterpoleringstrin, hvor antimon og molybdæn fjernes Oplysning om forbrug af uønskede og forurenende stoffer Der anvendes ikke kemikalier, som er opført på listen over uønskede stoffer. Der er redegjort for stoffer, opført på listen over forurenede stoffer (EPER) i afsnit 4.5 vedrørende emissioner til luft og vand samt slagge. Udledning af stoffer omfattet af PRTR fremgår af Emission til luft Udledning af saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofilter (NO x ), kulilte (CO), støv samt diverse tungmetaller fra affaldsforbrændingen. Der henvises til afsnit Emission til vand og jord Der er ikke udledt forurenede stoffer til jorden, da slagge henligger til modning på befæstede arealer. Regnvandet fra belastede arealer indvindes til brug for røggasrensningen og ledes efterfølgende til offentligt rensningsanlæg. Der har i årets løb ikke været overløb fra sø for opsamling af regnvand fra ubelastede arealer samt tagvand til Måde Bæk. Spildevand fra røggasrensningen behandles i spildevandsrensningsanlægget, hvor der tilsættes kalk og lud for at hæve ph-værdien samt andre kemikalier for at udfælde f.eks. faste stoffer og tungmetaller, før vandet ledes til offentligt rensningsanlæg. 4.5 Resumé af egenkontrol Egenkontrollen er nedenfor opdelt i slagge, ekstern støj, ekstern lugt, udledning til luft og spildevand. 12

13 4.5.1 Slagge I er der afsat ton slagge til genanvendelse, heraf ton forbrændingsjern og metaller. Den 31. december var der ton slagge på pladsen. I henhold til slaggebekendtgørelsen udtages en prøve for hver ton sorteret slagge til analyse med henblik på kategorisering af slaggens genanvendelsesmuligheder. Slaggen henligger til modning i ca. 3 måneder, hvorefter sortering finder sted. Der er udtaget 7 prøver i I alle 7 tilfælde er slaggen blevet kategoriseret som kategori 3-slagge. Analysen af de udtagne prøver viste nedenstående koncentrationer: Faststofanalyse: Produktionsperiode 25-31, 2013 Mile , 2013 Mile , 2013 Mile 68 46, og 1-4, 2013/ Mile Mile , Mile , Mile , Mile 73 Enhed Parameter Arsen, As 8,5 9,4 5,7 80,0 12,0 11 9,5 2,7 mg/kg TS Bly, Pb mg/kg TS Cadmium, Cd 1,5 1,6 3,0 1,1 2,4 2,6 4,5 1,9 mg/kg TS Chrom, Cr mg/kg TS Kobber, Cu mg/kg TS Nikkel, Ni mg/kg TS Kviksølv 0,41 0,11 0,030 0,016 0,760 0,024 0,460 0,016 mg/kg TS Zink, Zn mg/kg TS TOC 2,6 0,95 0,83 0,8 1,9 1,1 0,94 1,1 % Eluatanalyse: Produktionsperiode 25-31, 2013 Mile , 2013 Mile , 2013 Mile 68 46, og 1-4, 2013/ Mile Mile , Mile , Mile , Mile 73 Enhed Parameter ph 10,6 11,3 10,2 9,9 11,6 11,0 11,0 11,0 ph Ledningsevne MS/m Arsen, As 1,9 2,5 2,0 5,0 3,6 3,8 4,3 2,7 µg/l Barium µg/l Bly, Pb <0,07 0,3 0,57 0,8 4,7 1,0 0,29 0,10 µg/l Calcium, Ca µg/l Cadmium, Cd 0,39 0,095 0,13 0,40 0,28 0,25 0,41 0,28 µg/l Chrom, Cr 7,2 4,2 4, , µg/l Kobber, Cu µg/l Kviksølv <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,003 <0,03 µg/l Nikkel, Ni 1,6 3,6 3,7 8,8 8,5 5,4 5,4 4,7 µg/l Selen 4,6 4,6 4,9 14 5, ,8 µg/l Zink, Zn µg/l Klorid µg/l Natrium, Na µg/l Sulfat µg/l Eksternt støv Der er ikke udført støvmålinger i. Af afsnit 3.9 fremgår, at der ikke er modtaget klager. 13

14 4.5.3 Ekstern støj Støjmålingerne udført i august 2003 viser, at anlægget overholder de angivne vilkår. I målingerne blev anvendt de i miljøgodkendelsen udpegede referencepunkter for støjmåling. Der er ikke udført støjmålinger i Ekstern lugt Den 21. januar 2004 har et akkrediteret laboratorium udtaget prøver af den rensede røggas fra anlægget og foretaget beregninger på lugtemissionen. Undersøgelsen viser, at miljøgodkendelsens vilkår til lugtbelastning af omgivelserne er overholdt. I lugtmålingerne blev anvendt de samme referencepunkter, som var angivet i miljøgodkendelsen til brug for støjmåling. Der er ikke udført lugtmålinger i. Lugtmåling foretaget den 21. januar 2004: Beregnet Miljøgodkendelsens vilkår Lugtkoncentration i røggassen (B), LE/m Lugtemission fra skorsten (B), LE/s Lugtbidrag ved boliger (B), LE/m LE: Lugtenheder - : Ingen vilkår Udledning til luften I forbrændtes affald i 8.700,5 timer ( målte ½ time værdier). Kvartalsrapporteringen til tilsynsmyndigheden kan sammenfattes i følgende skema, der giver overblik over overskridelser med hensyn til de kontinuerlige målinger: Parameter Overskridelser A-krav (½ timeværdier) Bemærkninger stk. Partikler 0 CO 17 2 pga. Anlægstrip, 8 pga. stop-start, 7 pga opblokning I tragt. NO x 0 HCl 0 SO 2 3 Affald med meget gibs. TOC 5 Affaldet sammensætning gør at det skal blandes mere. HF 0 I alt 25 14

15 Parameter Overskridelser B-krav (½ timeværdier) stk. Procent af samlet driftstid Bemærkninger Partikler 1 0,01 1 pga. stop-start NO x 2 0,01 1 pga. trip, 1 pga. stop-start HCl 0 0,00 SO ,33 58 pga. affald TOC 6 0,03 6 pga. affaldet kræver mere opblanding. HF 0 0,00 Myndighedskrav < 3,00 % af driftstid A-krav skal overholdes i hele anlæggets driftstid (100%). Overskrides de, stoppes indfyringen af affald automatisk, og anlægget overgår til ude-tid. Anlægget må maksimalt have 60 timers ude-tid pr. kalenderår. L90 Affaldsforbrænding havde 1,5 timer i. B- krav skal overholdes i 97% af anlæggets driftstid. L90 vælger i forbindelse med årsopgørelsen, hvilket krav der benyttes i det foregående kalenderår. Valget gælder for alle stofgrupper. I valgte L90 at benytte B-kravet. Udvikling i røggasmængden: Røggas mængde (B) [Nm 3 /år] 15

16 Af skemaet nedenfor fremgår, at godkendelsesvilkåret for dioxin/furan er overholdt i 2 ud af 2 målinger. Målt ng/nm 3 11 Miljøgodkendelsens vilkår Mængde/år [g] (B) vol%o 2 Marts 0,020 0,1 September 0,008 0,1 0,021 Gennemsnit ,0075 0,1 0,010 Gennemsnit ,021 0,1 0,026 Gennemsnit ,0285 0,1 0,034 Gennemsnit ,0425 0,1 0,051 Gennemsnit ,043 0,1 0,049 Gennemsnit 2008 (B) 0,041 0,1 0,044 Gennemsnit 2007 (B) 0,026 0,1 0,027 Endvidere er der foretaget stikprøvemåling på følgende parametre: Parameter Marts September Vilkår Enhed Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+ V 0,008 0,004 0,50 mg/nm 3 Cd+TI 0,0003 0,0002 0,05 mg/nm 3 Hg 0,0025 0,0009 0,05 mg/nm 3 HF 0,07 0,08 4 mg/nm 3 Gennemsnitsberegning og absolutte mængder: Parameter Gns. 2012* mg/nm 3 Gns mg/nm³ Gns. mg/nm³ Vilkår mg/nm 3 Mængde 2012 kg/år Mængde 2013 kg/år Mængde kg/år Partikler ** 3,01 0,4 0, CO ** 11,11 9,8 11, TOC ** 1,12 0,8 1, NO + NO 2 (som NO 2 ) ** Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+ 0,01 0,008 0,006 0, ,3 9,1 Ni+V Cd+TI 0,0005 0, , ,05 0,61 0,343 0,38 Hg 0,0043 0,0014 0, ,05 5,19 1,923 2,56 HCl ** 4,08 3,0 2, SO 2 ** 15,41 17,1 19, HF 0,10 0,25 0,075 1, ** Beregnet værdi ud fra kontinuerlige anlægsmålinger 16

17 Fra 1. januar 2013 har L90 Affaldsforbrænding været omfattet af EU s CO 2 -kvote system. Følgende CO 2 udledning er registreret fra anlægget i. Parameter Gns. 2012* Gns Gns. Mængde 2012 ton/år Mængde 2013 ton/år Mængde ton/år CO 2 total * g/nm g/nm CO 2 fossilt ** -- 47,9% 49,2% * Beregnet værdi ud fra kontinuerlige anlægsmålinger ** Målt ud fra 12 månedsprøver, analyseret for kulstof Spildevand Spildevandsmålinger ved målepunkt 1 brønd Parameter Enhed Grænseværdi Gennemsnit af målinger Antal målinger Antal målte overskridelser Absolut Udledning [Kg] (B) Total-N mg/l , Suspenderet stof mg/l , Alle krav overholdt i. Spildevandsmålinger ved målepunkt 2 spildevandsanlæg udledt liter i. Antal Antal målte Absolut Grænseværdi af målinger Gennemsnit Parameter Enhed målinger overskridelser udledning [kg] (B) Cadmium µg/l 5,0 0, ,0182 Chrom µg/l 50 2, ,0592 Kobber µg/l 50 7, ,1634 Kviksølv µg/l 5,0 0, ,0121 Nikkel µg/l , ,6922 Bly µg/l 50 0, ,0190 Zink µg/l , ,4513 Arsen µg/l 50 6, ,1371 Molybdæn µg/l , ,4609 Antimon µg/l , ,9282 Suspenderede mg/l 30/ ,1 7 1 stoffer Thallium µg/l 50 1, ,0235 L90 har i haft en overskridelse på zink og en overskridelse på suspenderende stof, dette arbejdes der sammen med Krüger på at løse, da problemet kommer fra fjernelsen af antimon og molybdæn Gips, filterkage, og flyveaske Der er erfaringsmæssigt ikke mulighed for at afsætte gips, filterkage og flyveaske til genanvendelsesformål indenfor Danmarks grænser. De tre fraktioner er i afsat til Tyskland, hvor genanvendelsesformålet er stabilisering af miner. I henhold til EU forordning 259/93 oplyses, at navnet på aftageren i Tyskland er NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft mbh, Bleicherode, Nordhäuser Strasse. 17

18 4.5.8 Dioxin fra spildevand i brønd 2. Parameter Marts September Vilkår Enhed Absolut Udledning [Kg] (B) Dioxin 0, , ,30 ng/liter 0, Udledning af stoffer omfattet af PRTR Udledning kg/år Forurenende stof Til luft Til vand Kulmonoxid (CO) Ingen krav Nitrogenoxider (NO x /NO 2 ) Ingen krav Svovloxider (SO x /SO 2 ) Ingen krav Total kvælstof Ingen krav Arsen og arsenforbindelser (som As) 0,23 0,137 Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) 0,10 0,018 Chrom og chromforbindelser (som Cr) 1,22 0,059 Kobber og kobberforbindelser (som Cu) 1,22 0,163 Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) 2,56 0,012 Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) 0,69 0,692 Bly og blyforbindelser (som Pb) 0,54 0,019 Zink og zinkforbindelser (som Zn) Ingen krav 1,451 PCDD + PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) 0, , Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) Ingen krav Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF) 114 Ingen krav Partikler (PM 10 )

19 ORDFORKLARING Ballet affald I L90 s opland (13 kommuner) er der gennem et stykke tid genereret en større mængde affald end der har været forbrændingskapacitet til. Siden 1998 er der således ballet omkring ton affald, som ligger på lagre på Måde deponi, ESØ losseplads ved Tarm og Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg ved Fasterholt. Bedriftssundhedstjeneste Arbejdsmiljøinstitution, der har til formål at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning ved at bekæmpe påvirkninger i arbejdet, som fysiske eller psykiske skadelige virkninger samt at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk. Byvand Dioxin Eper-listen Gips HF Indikatorparameter L90 Metan Mp3/kulfilter Nm 3 Ntot Organisk stof Overfladevand Vand købt af vandværk. En forkortelse for diverse klorforbindelser. Europæisk forureningsregister, der indeholder oplysninger om udledning til luft og vand. Restprodukt, der opstår i forbindelse med fjernelse af SO 2 i røggas. HF er en kemisk betegnelse for fluorsyre. Udvalgt parameter, der giver udslag ved en bestemt påvirkning. Selskab, hvis formål er at bortskaffe forbrændingsegnet affald fra 13 kommuner. Kemisk betegnelse CH 4, 1 carbon-/kulstofatom + 4 brintatomer. Brændbar gasart, som dannes under iltfrie forhold ved omdannelse af organisk materiale. Mekanisk partikelfilter, som også består af et aktiv kulfilter. Bruges i områder, hvor personer skal beskyttes mod støv og biologiske organismer. Normal kubikmeter (enhed). Total kvælstof. Stof, der indeholder carbon-/kulstofforbindelser. F.eks. regnvand. 19

20 PRTR-listen Recipient Slagge Pollutant Relese and Transfer Register. Udvidelse af Eperlisten i forhold til udledning til jord og affaldsmængder samt registreringspligtige virksomheder. Område (eng, å, sø, hav), der modtager spildevand o.l. I dette tilfælde er der tale om områder, som modtager overfladevand hidrørende fra affaldsforbrændingsanlæggets arealer, f.eks. over- og underjordiske vandløb. Den rest af uforbrændte elementer, der opsamles fra bunden af forbrændingskammeret efter frasortering af jernholdigt materiale, hvor anlægget hovedsageligt er baseret på afbrænding af dagrenovation og dagrenovationslignende affald samt affald fra industri og institutioner, der har en tilsvarende sammensætning. Slagge fra affaldsforbrænding opdeles i Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder i 3 kategorier, hvor kravene til godkendelse i kategori 3 er mindst restriktive. Dette betyder også, at kategori 3-slagge har de mest begrænsede anvendelsesmuligheder. Slam TOC VVM redegørelse Restprodukt, der opstår ved rensning af procesvandet fra røggasrensningen. På dansk: Total Organisk Kulstof. Vurdering af Virkningerne på Miljøet. F.eks. undersøgelse af en påtænkt nyetableret virksomheds påvirkning på omgivelserne. 20

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Miljøcenter Roskilde den 2. april 2008 1 Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Basisoplysninger Energivej 2 7500 Holstebro CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.633 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre 1 MILJØ BERET NING 2013 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG AVEDØRES VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 5

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport 1. januar 31. december 2012 Indholdsfortegnelse: Sønderborg... 1 Årsrapport... 1... 1 Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold... 4

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 2012 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Generelle oplysninger... 1 Forord... 2 Præsentation af I/S Reno-Nord... 3 Miljøpolitik... 5 Væsentlige

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Juni 2011 HVAD ER EN VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S. Grønt regnskab 2013

Odense Kraftvarmeværk A/S. Grønt regnskab 2013 Odense Kraftvarmeværk A/S Grønt regnskab 2013 Odense Kraftvarmeværk A/S Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 20 Miljødata

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG FUSION

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere