Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det konsoliderede regnskab er endvidere i overensstemmelse med IFRS som udstedt af The International Accounting Standards Board (IASB). Ændringer i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til det konsoliderede regnskab for Ny regnskabsregulering med virkning for kommende år er beskrevet i note 29. Som følge af reduceret aktivitet har ledelsen i segmentoplysningerne henført Maersk FPSOs og Maersk LNG til Andre virksomheder. Gruppen har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret IFRS 11 Joint Arrangements med følgeændringer i IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. Desuden er følgende implementeret: IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13 samt ændringer til IFRS 7, IAS 1, IAS 19, IAS 27 samt Annual improvements to IFRSs Endvidere fragår nu i likvider træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring, jf. pengestrømsopgørelsen. Ændringer i indregning og måling er omtalt nedenfor, mens øvrige ændringer hovedsageligt vedrører præsentation og oplysningskrav. IFRS 11 Joint Arrangements erstatter IAS 31 Interests in Joint Ventures og medfører, at aftaler om fælles ledelse skal klassificeres som joint ventures eller joint operations på basis af aftaleparternes rettigheder og forpligtelser. Joint ventures indregnes ikke længere forholdsmæssigt, men efter den indre værdis metode i lighed med associerede virksomheder. Joint operations indregnes som hidtil forholdsmæssigt ud fra andel i indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser. Der redegøres for klassifikationsprincipperne nedenfor under Konsolidering. Gruppens joint ventures forefindes hovedsagelig i APM Terminals, Maersk Drilling og Svitzer, hvorimod alle aftaler om fælles ledelse i Maersk Oil klassificeres eller behandles som joint operations. Aktiviteter vedrørende skibe, der indgår i poolsamarbejder, behandles som joint operations. Hidtil er denne indtjening indregnet netto i omsætningen på time charter basis. Med enkelte undtagelser, herunder A.P. Møller Mærsk A/S andel af resultat og egenkapital, er alle Gruppens regnskabsposter påvirket af ændringen, dog ikke væsentligt. Sammenligningstal er tilpasset. Effekten på Gruppens balance er præsenteret i note 31. IAS 19 Employee Benefits ændrer for ydelsesbaserede pensionsforpligtelser opgørelsesmetode for det kalkulerede finansieringselement i periodens pensionsomkostninger. Sammenligningstal er ikke tilpasset, da ændringen er uvæsentlig for Gruppen. Gruppen har som tilladt førtidsimplementeret ændringer til IAS 36 vedrørende oplysninger om genindvindings- og dagsværdier anvendt i nedskrivningstest. Konsolidering Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet A.P. Møller - Mærsk A/S og dattervirksomheder samt forholdsmæssige andele i fællesledede enheder klassificeret som joint operations. Dattervirksomheder er enheder kontrolleret af A.P. Møller - Mærsk A/S. Kontrol beror på en bestemmende indflydelse på relevante aktiviteter i virksomheden og en eksponering for, eller ret til, variable afkast hidrørende herfra. I denne forbindelse er relevante aktiviteter sådanne som væsentligt påvirker virksomhedens afkast. Bestemmende indflydelse opnås sædvanligvis ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller ved andre rettigheder, såsom aftaler om ledelsesmæssig kontrol. Fællesledede enheder er aktiviteter og virksomheder, hvor Gruppen efter kontraktlige aftaler med én eller flere andre parter har fælles kontrol. Sådanne enheder bliver klassificeret som joint ventures, hvis aftaleparternes rettigheder er begrænset til nettoaktiver i separate juridiske enheder, eller som joint operations, hvis aftaleparterne har rettigheder og forpligtelser direkte og ubegrænset i enhedernes aktiver henholdsvis forpligtelser.

2 2/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Virksomheder, hvori Gruppen udøver betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje eller råde over 20-50% af stemmerettighederne. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse. Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber, inklusive den forholdsmæssige andel af regnskabsposter vedrørende joint operations, partejede skibe og poolsamarbejder, som er opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Gruppeinterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter, interne mellemværender samt avance ved gruppeinterne transaktioner er elimineret. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede og fællesledede enheder elimineres i forhold til Gruppens ejerandel. Urealiserede tab elimineres på samme måde, medmindre de er udtryk for en værdiforringelse. Minoritetsinteressers andel af årets resultat og af egenkapitalen i dattervirksomheder, der ikke ejes 100%, indgår som en del af Gruppens resultat henholdsvis egenkapital, men vises særskilt. Virksomhedskøb Ved køb af nye enheder værdiansættes overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol i henhold til overtagelsesmetoden. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan henføres til en kontraktlig ret eller i øvrigt kan udskilles. Forskelsbeløb mellem dagsværdi af købsvederlaget og dagsværdi af overtagne identificerede nettoaktiver indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Eventuelle efterfølgende ændringer i betingede købsvederlag indregnes som andre indtægter eller andre omkostninger i resultatopgørelsen. Transaktionsomkostninger indregnes som driftsomkostninger, når de afholdes. Ved trinvise overtagelser indregnes værdiregulering af tidligere indregnede kapitalandele i resultatopgørelsen. Ved afgivelse af kontrol værdireguleres eventuelt bibeholdte kapitalandele til dagsværdi med indregning af værdiregulering i resultatopgørelsen under avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto. Effekt af køb og salg af minoritetsinteresser uden ændring af kontrol indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaomregning Gruppen anvender DKK som præsentationsvaluta. Ved omregning til præsentationsvaluta for virksomheder og aktiviteter med anden funktionel valuta end DKK omregnes totalindkomstopgørelsen til DKK til gennemsnitlige valutakurser og balancen til balancedagens valutakurser. Kursforskelle ved denne omregning indregnes i anden totalindkomst. Funktionel valuta varierer fra forretningsområde til forretningsområde. For Gruppens primære skibsfarts- og boreaktiviteter samt olie- og gasaktiviteter er den funktionelle valuta USD. Dette indebærer blandt andet, at de materielle og immaterielle aktivers regnskabsmæssige værdi og dermed også afskrivninger fastholdes i USD fra anskaffelsestidspunktet. For øvrige aktiviteter, herunder containerterminalaktiviteter og landbaserede containeraktiviteter, er den funktionelle valuta som hovedregel aktiviteternes lokalvaluta. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen og værdiansættes til dagsværdi opgjort efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker og baseret på relevante observerbare swap-kurver og valutakurser. Den effektive del af ændring i værdien af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner indregnes i anden totalindkomst, indtil de sikrede transaktioner realiseres. På dette tidspunkt overføres værdiændringerne til de poster, som de sikrede transaktioner indregnes i. Ved sikring af værdi af indregnede finansielle aktiver og forpligtelser indregnes den effektive del af værdiændringer i de afledte finansielle instrumenter i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af disse aktiver og forpligtelser, som kan henføres til sikringsforholdet. Den ikke effektive del af sikringstransaktioner, herunder tidsværdi for olieprissikringsinstrumenter, samt ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for regnskabsmæssig behandling som sikring, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster for finansielle instrumenter, og under andre indtægter/omkostninger for oliepris- og fragtsikringsinstrumenter.

3 3/7 Segmentoplysninger Opdeling af forretningsaktiviteter i segmenter afspejler Gruppens karakter som konglomerat og er i overensstemmelse med den interne ledelsesrapportering. Visse aktiviteter er beslægtede, men drives som selvstændige enheder. Opdelingen er følgende: Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco Svitzer Global containerfart Olie- og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v. Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Forsyningsskibsaktivitet med ankerhåndterings- og platform supplyskibe m.v. Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Logistik- og forwardingaktiviteter Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v. Herudover består Gruppen af Andre virksomheder, som ikke udgør et rapporteringspligtigt segment. Dette omfatter blandt andet investeringer i de associerede virksomheder Danske Bank, Höegh Autoliners og DFDS. Omsætningen under Andre virksomheder består primært af indtægter fra containersalg, luftfragt og salg af serviceydelser til energiindustrien. De rapporteringspligtige segmenter omfatter ikke omkostninger i gruppefunktioner, ligesom oliesikringsaktiviteter i Maersk Oil Trading samt resultatet af Maersk Oil Tradings handelsaktivitet i form af køb af bunkers- og smøreolie på vegne af selskaber i Gruppen ikke fordeles til forretningssegmenter. Der er begrænset omsætning mellem segmenterne, bortset fra APM Terminals og Damco, som leverer en stor del af deres ydelser til Gruppens containerskibsfart. Salg af produkter og serviceydelser mellem segmenter prisfastsættes på markedsvilkår. Segmentresultater (NOPAT), -aktiver og -forpligtelser omfatter poster direkte relateret til forretningssegmentet samt de poster, der kan fordeles til det enkelte segment. Uden effekt på Grupperegnskabet behandles langsigtede aftaler mellem segmenter om reserveret kapacitet i containerterminaler som operationel lease, hvor de under IFRS klassificeres som finansiel lease (jf. IFRIC 4). Finansielle aktiver og forpligtelser samt finansielle indtægter og omkostninger henføres ikke til forretningssegmenter. Resultatopgørelsen Omsætning fra varesalg indregnes ved risikoovergang til køber. For rederiaktiviteter indregnes omsætning i takt med opgavens udførelse, hvorved en forholdsmæssig andel af igangværende rejser henføres til regnskabsåret. Salg af olie og gas indregnes som omsætning ved afløb fra produktionsstedet. For aftaler, hvor skat afregnes i olie, indregnes omsætningen brutto med den til skatten svarende olieandel indregnet som skatteomkostning. Omsætning fra terminalaktiviteter, logistik- og forwardingaktiviteter samt bugseraktiviteter indregnes ved opgavens udførelse. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår endvidere værdien af materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. For boreaktiviteter, som typisk udføres under længerevarende kontrakter med faste dagrater, indregnes omsætning for den produktionstid, der vedrører regnskabsåret. Lejeindtægter fra operationelle leasingaftaler indregnes lineært over kontraktens løbetid. Efterforskningsomkostninger i olie- og gasaktiviteterne indregnes løbende som driftsomkostninger. Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures indregnes efter skat og korrigeret for andel af urealiserede gruppeinterne avancer og tab. Posten omfatter tillige eventuelle nedskrivninger af disse kapitalandele, herunder goodwill, og tilbageførsler heraf.

4 4/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Skat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering vedrørende tidligere år og udskudt skat. I beløbet indgår de særlige skatter, der betales i forbindelse med udvinding og produktion af kulbrinter, herunder overskudsandel til den danske stat samt skat af resultat under dansk og udenlandsk tonnagebeskatning m.v. Totalindkomstopgørelsen Anden totalindkomst er indtægter og omkostninger, som ikke indregnes i resultatopgørelsen, herunder valutakursregulering ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta, regulering af andre aktieinvesteringer og sikringsinstrumenter til dagsværdi samt aktuarmæssig gevinst eller tab på ydelsesbaserede pensionsordninger m.v. Herudover indgår Gruppens andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures. Ved afhændelse eller ophør af en virksomhed overføres Gruppens andel af den akkumulerede valutakursregulering vedrørende den pågældende virksomhed til resultatopgørelsen. Akkumulerede værdireguleringer af værdipapirer overføres til resultatopgørelsen ved salg, eller når det vurderes, at en værdiforringelse ikke genindvindes. Der inkluderes aktuel og udskudt skat af anden totalindkomst. Balancen Immaterielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. Immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med køb af olieressourcer (koncessionsrettigheder m.v.) afskrives fra det tidspunkt, produktionen påbegyndes over feltets forventede produktionsperiode på op til 15 år. Erhvervede efterforskningsrettigheder afskrives fra overtagelsestidspunktet over en periode på op til fem år. IT software afskrives over en brugstid på 3-5 år. Goodwill og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid afskrives ikke, men testes for nedskrivning mindst en gang årligt, første gang i anskaffelsesåret. Goodwill henføres til pengestrømsfrembringende enheder. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår koncessionsmæssige rettigheder til at opkræve brugsafgifter under immaterielle aktiver. Kostprisen inkluderer nutidsværdien af minimumsbetalinger under koncessionsaftaler samt kostpris for materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. Rettighederne afskrives fra driftsstart over koncessionsperioden. Materielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningerne indgår i resultatopgørelsen lineært over brugstiden til en skønnet restværdi. Brugstid for nye aktiver er typisk som følger: Skibe, rigge m.v. Containere m.v. Bygninger Terminal infrastruktur Tekniske anlæg, kraner og andet terminaludstyr Andet driftsmateriel, inventar m.v. Olie- og gasproduktionsanlæg m.v. baseret på felternes forventede produktionsperiode år 12 år år over leje- eller koncessionsperiode 5-20 år 3-7 år op til 15 år Skøn over brugstid og restværdier revurderes regelmæssigt. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Omkostninger ved dokning af skibe indregnes ved afholdelse i værdi af skibe, rigge m.v. og afskrives over perioden indtil næste dokning. For olieproduktionsanlæg, herunder for anlæg under opførelse, hvor der modtages olie til dækning af investeringen (cost oil), afskrives som udgangspunkt i takt med modtagelse af cost oil.

5 5/7 Kostpris for egenfremstillede aktiver indeholder direkte og indirekte omkostninger. For aktiver med længerevarende fremstillingsperiode henføres låneomkostninger i fremstillingsperioden fra såvel specifik som generel låntagning til kostprisen. Desuden inkluderer kostprisen nutidsværdi af skønnede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt retablering. Finansielt leasede aktiver behandles som materielle aktiver. Nedskrivning foretages når regnskabsmæssig værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger det højeste af skønnet brugsværdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Goodwill nedskrives fuldt, før der nedskrives forholdsmæssigt på andre aktiver i en pengestrømsfrembringende enhed. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures indregnes til Gruppens andel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter Gruppens regnskabspraksis inklusive merværdi ved køb (goodwill) med fradrag af eventuel nedskrivning. Goodwill er en integreret del af værdien af associerede virksomheder og joint ventures og testes derfor for nedskrivning sammen med investeringen som helhed. Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, at den oprindelige værdi genvindes. Værdipapirer, omfattende aktier, obligationer og lignende, indregnes på handelsdatoen til dagsværdi og værdiansættes efterfølgende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre papirer. Værdipapirer, som er en del af det likvide beredskab (handelsbeholdning), klassificeres som omsætningsaktiver, hvor værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Andre aktieinvesteringer klassificeres som anlægsaktiver (kategorien disponible for salg ), hvor urealiserede værdireguleringer indregnes i anden totalindkomst. Vare- og driftsbeholdninger værdiansættes til kostpris hovedsageligt efter FIFO-metoden. Der foretages nedskrivning til en eventuelt lavere nettorealisationsværdi. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling indeholder direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender indregnes som hovedregel til nominel værdi, der i al væsentlighed svarer til amortiseret kostpris. Langfristede tilgodehavender, inklusive finansielle leasingtilgodehavender, indregnes til nutidsværdi. Der nedskrives til imødegåelse af tab på grundlag af konkret vurdering enten individuelt eller gruppevis. I egenkapitalen indgår årets totalindkomst bestående af årets resultat og anden totalindkomst. Forslag til udbytte indgår som en separat del af egenkapitalen indtil deklareringstidspunktet. Provenu ved køb og salg af egne aktier samt udbytte heraf indregnes i egenkapitalen, herunder provenu ved afståelse af egne aktier i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner. Omregningsreserve omfatter Gruppens andel af akkumulerede valutakursforskelle opstået ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta. Reserve for andre aktieinvesteringer omfatter akkumulerede ændringer af dagsværdien for værdipapirer i kategorien disponible for salg. Reserve for sikringsinstrumenter indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring af pengestrømme. Aktieoptioner og betingede aktier, der som led i Gruppens langsigtede incitamentsprogram tildeles Gruppens ledende medarbejdere, indregnes som personaleomkostning med den på tildelingstidspunktet skønnede dagsværdi over optjeningsperioden. Modposten hertil er egenkapitalen. Dagsværdi af aktieoptioner opgøres ved anvendelse af Black & Scholes formel for værdiansættelse. Hensatte forpligtelser indregnes, når Gruppen har en aktuel juridisk eller faktisk forpligtelse og inkluderer hensættelser til retablering af oliefelter, restruktureringsomkostninger, retstvister samt tab på indgåede kontrakter m.v. Hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkrete skøn og under hensyntagen til diskontering, når tidselementet er væsentligt.

6 6/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pensionsforpligtelser, som er ydelsesbaserede, indregnes på basis af aktuarmæssige opgørelser af forpligtelserne og dagsværdi af aktiverne i ordningerne. Pensionsomkostninger, som indgår i resultatopgørelsen, består af kalkulerede beløb for optjente pensioner og renter samt gevinst eller tab ved indfrielser m.v. Renter af pensionsaktiver kalkuleres med den samme sats, som anvendes ved tilbagediskontering af pensionsforpligtelser. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i anden totalindkomst. Bidrag til bidragsbaserede pensions- og forsikringsordninger omkostningsføres løbende. Pensionsordninger, hvor Gruppen som led i kollektive aftaler deltager sammen med andre virksomheder de såkaldte multi-employer plans behandles regnskabsmæssigt som andre pensionsordninger. For sådanne ordninger, der er ydelsesbaserede, men hvor der ikke foreligger tilstrækkelig information til brug for indregning af forpligtelser, behandles ordningerne som bidragsbaserede pensionsordninger. Udskudt skat hensættes på basis af forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat vedrørende goodwill, som ikke skattemæssigt kan fratrækkes eller afskrives, eller midlertidige forskelle, der på transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverken regnskabsmæssigt resultat eller skattepligtig indkomst. Herudover hensættes ikke til udskudt skat på forskelle vedrørende investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures i den udstrækning, at skattepligtig udlodning ikke er sandsynlig i den nærmeste fremtid. Udskudt skatteaktiv indregnes alene i den udstrækning det er sandsynligt, at skatteaktivet vil kunne udnyttes inden for den nærmeste fremtid. Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til dagsværdi fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles de finansielle gældsforpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, hvorved transaktionsomkostninger og eventuel under-/overkurs indregnes som finansielle omkostninger over låneperioden. Fastforrentede lån, der gennem regnskabsmæssig sikring er omlagt til variabel rente, værdiansættes til amortiseret kostpris med tillæg eller fradrag af dagsværdien af det sikrede renteelement. Forpligtelser i henhold til finansielle leasingaftaler indregnes i balancen som lån. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme for året opdeles på pengestrøm fra driften, pengestrøm vedrørende investeringer og pengestrøm vedrørende finansiering. Likvide midler omfatter kassebeholdninger og bankindeståender med fradrag af træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring. Bevægelse i likvide værdipapirer indgår under pengestrøm vedrørende investeringer. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg Ophørte aktiviteter omfatter større separate enheder, der er afhændet eller udskilt med henblik på salg. Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil knyttede forpligtelser fra ophørte aktiviteter i særskilte linjer i balancen, og pengestrømme fra ophørte aktiviteter præsenteres separat i pengestrømsopgørelsen. Enkeltaktiver eller en gruppe af aktiver, der afhændes samlet, klassificeres som aktiver bestemt til salg, når aktiviteter til at gennemføre et salg er igangsat, og det forventes, at aktiviteterne vil blive afhændet inden for tolv måneder. Forpligtelser, der direkte kan relateres til aktiver bestemt til salg, udskilles tilsvarende. Aktiver og forpligtelser fra ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg, bortset fra finansielle aktiver m.v., værdiansættes til laveste værdi af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver bestemt til salg. Nøgletal Egenkapitalforrentning er årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital. Egenkapitalandel er egenkapitalen divideret med samlede aktiver. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er årets resultat før renter, men efter beregnet skat divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital (egenkapital tillagt rentebærende nettogæld).

7 7/7 Segmenternes afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er driftsresultat efter skat (NOPAT) divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital, netto (aktiver fratrukket forpligtelser). Resultat pr. aktie og pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie er A.P. Møller - Mærsk A/Sʼ andel af årets resultat henholdsvis pengestrøm fra driftsaktiviteter divideret med antal aktier (a DKK 1.000) eksklusive egne aktier. I udvandet resultat pr. aktie korrigeres for udvandingseffekt af udstedte aktieoptioner. Samlet markedsværdi er det samlede antal aktier eksklusive Gruppens beholdning af egne aktier multipliceret med noterede ultimokurser fra NASDAQ OMX Copenhagen.

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Gl. Havn-forbindelsen i Vejle

Gl. Havn-forbindelsen i Vejle 42 årsrapport 2005-06 Gl. Havn-forbindelsen i Vejle 43 44 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s Årsrapporten for Per Aarsleff A/S for 2005/2006, der omfatter årsregnskabet for moderselskabet og

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for Odsgaard Holding ApS Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød Årsrapport for 2013 CVR-nr. 18 86 66 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juni 2014. Finn Aagaard

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SimCorp Årsrapport 2013

SimCorp Årsrapport 2013 SimCorp Årsrapport 2013 Potentialet udfoldes 55 1 Kursregulering af mellemværender mellem SimCorp Licensindtægter vedrørende tidsbegrænsede aftaler immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt for A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere