Anvendt regnskabspraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det konsoliderede regnskab er endvidere i overensstemmelse med IFRS som udstedt af The International Accounting Standards Board (IASB). Ændringer i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til det konsoliderede regnskab for Ny regnskabsregulering med virkning for kommende år er beskrevet i note 29. Som følge af reduceret aktivitet har ledelsen i segmentoplysningerne henført Maersk FPSOs og Maersk LNG til Andre virksomheder. Gruppen har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret IFRS 11 Joint Arrangements med følgeændringer i IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. Desuden er følgende implementeret: IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13 samt ændringer til IFRS 7, IAS 1, IAS 19, IAS 27 samt Annual improvements to IFRSs Endvidere fragår nu i likvider træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring, jf. pengestrømsopgørelsen. Ændringer i indregning og måling er omtalt nedenfor, mens øvrige ændringer hovedsageligt vedrører præsentation og oplysningskrav. IFRS 11 Joint Arrangements erstatter IAS 31 Interests in Joint Ventures og medfører, at aftaler om fælles ledelse skal klassificeres som joint ventures eller joint operations på basis af aftaleparternes rettigheder og forpligtelser. Joint ventures indregnes ikke længere forholdsmæssigt, men efter den indre værdis metode i lighed med associerede virksomheder. Joint operations indregnes som hidtil forholdsmæssigt ud fra andel i indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser. Der redegøres for klassifikationsprincipperne nedenfor under Konsolidering. Gruppens joint ventures forefindes hovedsagelig i APM Terminals, Maersk Drilling og Svitzer, hvorimod alle aftaler om fælles ledelse i Maersk Oil klassificeres eller behandles som joint operations. Aktiviteter vedrørende skibe, der indgår i poolsamarbejder, behandles som joint operations. Hidtil er denne indtjening indregnet netto i omsætningen på time charter basis. Med enkelte undtagelser, herunder A.P. Møller Mærsk A/S andel af resultat og egenkapital, er alle Gruppens regnskabsposter påvirket af ændringen, dog ikke væsentligt. Sammenligningstal er tilpasset. Effekten på Gruppens balance er præsenteret i note 31. IAS 19 Employee Benefits ændrer for ydelsesbaserede pensionsforpligtelser opgørelsesmetode for det kalkulerede finansieringselement i periodens pensionsomkostninger. Sammenligningstal er ikke tilpasset, da ændringen er uvæsentlig for Gruppen. Gruppen har som tilladt førtidsimplementeret ændringer til IAS 36 vedrørende oplysninger om genindvindings- og dagsværdier anvendt i nedskrivningstest. Konsolidering Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet A.P. Møller - Mærsk A/S og dattervirksomheder samt forholdsmæssige andele i fællesledede enheder klassificeret som joint operations. Dattervirksomheder er enheder kontrolleret af A.P. Møller - Mærsk A/S. Kontrol beror på en bestemmende indflydelse på relevante aktiviteter i virksomheden og en eksponering for, eller ret til, variable afkast hidrørende herfra. I denne forbindelse er relevante aktiviteter sådanne som væsentligt påvirker virksomhedens afkast. Bestemmende indflydelse opnås sædvanligvis ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller ved andre rettigheder, såsom aftaler om ledelsesmæssig kontrol. Fællesledede enheder er aktiviteter og virksomheder, hvor Gruppen efter kontraktlige aftaler med én eller flere andre parter har fælles kontrol. Sådanne enheder bliver klassificeret som joint ventures, hvis aftaleparternes rettigheder er begrænset til nettoaktiver i separate juridiske enheder, eller som joint operations, hvis aftaleparterne har rettigheder og forpligtelser direkte og ubegrænset i enhedernes aktiver henholdsvis forpligtelser.

2 2/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Virksomheder, hvori Gruppen udøver betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje eller råde over 20-50% af stemmerettighederne. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse. Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber, inklusive den forholdsmæssige andel af regnskabsposter vedrørende joint operations, partejede skibe og poolsamarbejder, som er opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Gruppeinterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter, interne mellemværender samt avance ved gruppeinterne transaktioner er elimineret. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede og fællesledede enheder elimineres i forhold til Gruppens ejerandel. Urealiserede tab elimineres på samme måde, medmindre de er udtryk for en værdiforringelse. Minoritetsinteressers andel af årets resultat og af egenkapitalen i dattervirksomheder, der ikke ejes 100%, indgår som en del af Gruppens resultat henholdsvis egenkapital, men vises særskilt. Virksomhedskøb Ved køb af nye enheder værdiansættes overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol i henhold til overtagelsesmetoden. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan henføres til en kontraktlig ret eller i øvrigt kan udskilles. Forskelsbeløb mellem dagsværdi af købsvederlaget og dagsværdi af overtagne identificerede nettoaktiver indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Eventuelle efterfølgende ændringer i betingede købsvederlag indregnes som andre indtægter eller andre omkostninger i resultatopgørelsen. Transaktionsomkostninger indregnes som driftsomkostninger, når de afholdes. Ved trinvise overtagelser indregnes værdiregulering af tidligere indregnede kapitalandele i resultatopgørelsen. Ved afgivelse af kontrol værdireguleres eventuelt bibeholdte kapitalandele til dagsværdi med indregning af værdiregulering i resultatopgørelsen under avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto. Effekt af køb og salg af minoritetsinteresser uden ændring af kontrol indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaomregning Gruppen anvender DKK som præsentationsvaluta. Ved omregning til præsentationsvaluta for virksomheder og aktiviteter med anden funktionel valuta end DKK omregnes totalindkomstopgørelsen til DKK til gennemsnitlige valutakurser og balancen til balancedagens valutakurser. Kursforskelle ved denne omregning indregnes i anden totalindkomst. Funktionel valuta varierer fra forretningsområde til forretningsområde. For Gruppens primære skibsfarts- og boreaktiviteter samt olie- og gasaktiviteter er den funktionelle valuta USD. Dette indebærer blandt andet, at de materielle og immaterielle aktivers regnskabsmæssige værdi og dermed også afskrivninger fastholdes i USD fra anskaffelsestidspunktet. For øvrige aktiviteter, herunder containerterminalaktiviteter og landbaserede containeraktiviteter, er den funktionelle valuta som hovedregel aktiviteternes lokalvaluta. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen og værdiansættes til dagsværdi opgjort efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker og baseret på relevante observerbare swap-kurver og valutakurser. Den effektive del af ændring i værdien af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner indregnes i anden totalindkomst, indtil de sikrede transaktioner realiseres. På dette tidspunkt overføres værdiændringerne til de poster, som de sikrede transaktioner indregnes i. Ved sikring af værdi af indregnede finansielle aktiver og forpligtelser indregnes den effektive del af værdiændringer i de afledte finansielle instrumenter i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af disse aktiver og forpligtelser, som kan henføres til sikringsforholdet. Den ikke effektive del af sikringstransaktioner, herunder tidsværdi for olieprissikringsinstrumenter, samt ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for regnskabsmæssig behandling som sikring, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster for finansielle instrumenter, og under andre indtægter/omkostninger for oliepris- og fragtsikringsinstrumenter.

3 3/7 Segmentoplysninger Opdeling af forretningsaktiviteter i segmenter afspejler Gruppens karakter som konglomerat og er i overensstemmelse med den interne ledelsesrapportering. Visse aktiviteter er beslægtede, men drives som selvstændige enheder. Opdelingen er følgende: Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco Svitzer Global containerfart Olie- og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v. Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Forsyningsskibsaktivitet med ankerhåndterings- og platform supplyskibe m.v. Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Logistik- og forwardingaktiviteter Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v. Herudover består Gruppen af Andre virksomheder, som ikke udgør et rapporteringspligtigt segment. Dette omfatter blandt andet investeringer i de associerede virksomheder Danske Bank, Höegh Autoliners og DFDS. Omsætningen under Andre virksomheder består primært af indtægter fra containersalg, luftfragt og salg af serviceydelser til energiindustrien. De rapporteringspligtige segmenter omfatter ikke omkostninger i gruppefunktioner, ligesom oliesikringsaktiviteter i Maersk Oil Trading samt resultatet af Maersk Oil Tradings handelsaktivitet i form af køb af bunkers- og smøreolie på vegne af selskaber i Gruppen ikke fordeles til forretningssegmenter. Der er begrænset omsætning mellem segmenterne, bortset fra APM Terminals og Damco, som leverer en stor del af deres ydelser til Gruppens containerskibsfart. Salg af produkter og serviceydelser mellem segmenter prisfastsættes på markedsvilkår. Segmentresultater (NOPAT), -aktiver og -forpligtelser omfatter poster direkte relateret til forretningssegmentet samt de poster, der kan fordeles til det enkelte segment. Uden effekt på Grupperegnskabet behandles langsigtede aftaler mellem segmenter om reserveret kapacitet i containerterminaler som operationel lease, hvor de under IFRS klassificeres som finansiel lease (jf. IFRIC 4). Finansielle aktiver og forpligtelser samt finansielle indtægter og omkostninger henføres ikke til forretningssegmenter. Resultatopgørelsen Omsætning fra varesalg indregnes ved risikoovergang til køber. For rederiaktiviteter indregnes omsætning i takt med opgavens udførelse, hvorved en forholdsmæssig andel af igangværende rejser henføres til regnskabsåret. Salg af olie og gas indregnes som omsætning ved afløb fra produktionsstedet. For aftaler, hvor skat afregnes i olie, indregnes omsætningen brutto med den til skatten svarende olieandel indregnet som skatteomkostning. Omsætning fra terminalaktiviteter, logistik- og forwardingaktiviteter samt bugseraktiviteter indregnes ved opgavens udførelse. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår endvidere værdien af materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. For boreaktiviteter, som typisk udføres under længerevarende kontrakter med faste dagrater, indregnes omsætning for den produktionstid, der vedrører regnskabsåret. Lejeindtægter fra operationelle leasingaftaler indregnes lineært over kontraktens løbetid. Efterforskningsomkostninger i olie- og gasaktiviteterne indregnes løbende som driftsomkostninger. Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures indregnes efter skat og korrigeret for andel af urealiserede gruppeinterne avancer og tab. Posten omfatter tillige eventuelle nedskrivninger af disse kapitalandele, herunder goodwill, og tilbageførsler heraf.

4 4/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Skat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering vedrørende tidligere år og udskudt skat. I beløbet indgår de særlige skatter, der betales i forbindelse med udvinding og produktion af kulbrinter, herunder overskudsandel til den danske stat samt skat af resultat under dansk og udenlandsk tonnagebeskatning m.v. Totalindkomstopgørelsen Anden totalindkomst er indtægter og omkostninger, som ikke indregnes i resultatopgørelsen, herunder valutakursregulering ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta, regulering af andre aktieinvesteringer og sikringsinstrumenter til dagsværdi samt aktuarmæssig gevinst eller tab på ydelsesbaserede pensionsordninger m.v. Herudover indgår Gruppens andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures. Ved afhændelse eller ophør af en virksomhed overføres Gruppens andel af den akkumulerede valutakursregulering vedrørende den pågældende virksomhed til resultatopgørelsen. Akkumulerede værdireguleringer af værdipapirer overføres til resultatopgørelsen ved salg, eller når det vurderes, at en værdiforringelse ikke genindvindes. Der inkluderes aktuel og udskudt skat af anden totalindkomst. Balancen Immaterielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. Immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med køb af olieressourcer (koncessionsrettigheder m.v.) afskrives fra det tidspunkt, produktionen påbegyndes over feltets forventede produktionsperiode på op til 15 år. Erhvervede efterforskningsrettigheder afskrives fra overtagelsestidspunktet over en periode på op til fem år. IT software afskrives over en brugstid på 3-5 år. Goodwill og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid afskrives ikke, men testes for nedskrivning mindst en gang årligt, første gang i anskaffelsesåret. Goodwill henføres til pengestrømsfrembringende enheder. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår koncessionsmæssige rettigheder til at opkræve brugsafgifter under immaterielle aktiver. Kostprisen inkluderer nutidsværdien af minimumsbetalinger under koncessionsaftaler samt kostpris for materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. Rettighederne afskrives fra driftsstart over koncessionsperioden. Materielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningerne indgår i resultatopgørelsen lineært over brugstiden til en skønnet restværdi. Brugstid for nye aktiver er typisk som følger: Skibe, rigge m.v. Containere m.v. Bygninger Terminal infrastruktur Tekniske anlæg, kraner og andet terminaludstyr Andet driftsmateriel, inventar m.v. Olie- og gasproduktionsanlæg m.v. baseret på felternes forventede produktionsperiode år 12 år år over leje- eller koncessionsperiode 5-20 år 3-7 år op til 15 år Skøn over brugstid og restværdier revurderes regelmæssigt. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Omkostninger ved dokning af skibe indregnes ved afholdelse i værdi af skibe, rigge m.v. og afskrives over perioden indtil næste dokning. For olieproduktionsanlæg, herunder for anlæg under opførelse, hvor der modtages olie til dækning af investeringen (cost oil), afskrives som udgangspunkt i takt med modtagelse af cost oil.

5 5/7 Kostpris for egenfremstillede aktiver indeholder direkte og indirekte omkostninger. For aktiver med længerevarende fremstillingsperiode henføres låneomkostninger i fremstillingsperioden fra såvel specifik som generel låntagning til kostprisen. Desuden inkluderer kostprisen nutidsværdi af skønnede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt retablering. Finansielt leasede aktiver behandles som materielle aktiver. Nedskrivning foretages når regnskabsmæssig værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger det højeste af skønnet brugsværdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Goodwill nedskrives fuldt, før der nedskrives forholdsmæssigt på andre aktiver i en pengestrømsfrembringende enhed. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures indregnes til Gruppens andel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter Gruppens regnskabspraksis inklusive merværdi ved køb (goodwill) med fradrag af eventuel nedskrivning. Goodwill er en integreret del af værdien af associerede virksomheder og joint ventures og testes derfor for nedskrivning sammen med investeringen som helhed. Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, at den oprindelige værdi genvindes. Værdipapirer, omfattende aktier, obligationer og lignende, indregnes på handelsdatoen til dagsværdi og værdiansættes efterfølgende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre papirer. Værdipapirer, som er en del af det likvide beredskab (handelsbeholdning), klassificeres som omsætningsaktiver, hvor værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Andre aktieinvesteringer klassificeres som anlægsaktiver (kategorien disponible for salg ), hvor urealiserede værdireguleringer indregnes i anden totalindkomst. Vare- og driftsbeholdninger værdiansættes til kostpris hovedsageligt efter FIFO-metoden. Der foretages nedskrivning til en eventuelt lavere nettorealisationsværdi. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling indeholder direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender indregnes som hovedregel til nominel værdi, der i al væsentlighed svarer til amortiseret kostpris. Langfristede tilgodehavender, inklusive finansielle leasingtilgodehavender, indregnes til nutidsværdi. Der nedskrives til imødegåelse af tab på grundlag af konkret vurdering enten individuelt eller gruppevis. I egenkapitalen indgår årets totalindkomst bestående af årets resultat og anden totalindkomst. Forslag til udbytte indgår som en separat del af egenkapitalen indtil deklareringstidspunktet. Provenu ved køb og salg af egne aktier samt udbytte heraf indregnes i egenkapitalen, herunder provenu ved afståelse af egne aktier i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner. Omregningsreserve omfatter Gruppens andel af akkumulerede valutakursforskelle opstået ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta. Reserve for andre aktieinvesteringer omfatter akkumulerede ændringer af dagsværdien for værdipapirer i kategorien disponible for salg. Reserve for sikringsinstrumenter indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring af pengestrømme. Aktieoptioner og betingede aktier, der som led i Gruppens langsigtede incitamentsprogram tildeles Gruppens ledende medarbejdere, indregnes som personaleomkostning med den på tildelingstidspunktet skønnede dagsværdi over optjeningsperioden. Modposten hertil er egenkapitalen. Dagsværdi af aktieoptioner opgøres ved anvendelse af Black & Scholes formel for værdiansættelse. Hensatte forpligtelser indregnes, når Gruppen har en aktuel juridisk eller faktisk forpligtelse og inkluderer hensættelser til retablering af oliefelter, restruktureringsomkostninger, retstvister samt tab på indgåede kontrakter m.v. Hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkrete skøn og under hensyntagen til diskontering, når tidselementet er væsentligt.

6 6/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pensionsforpligtelser, som er ydelsesbaserede, indregnes på basis af aktuarmæssige opgørelser af forpligtelserne og dagsværdi af aktiverne i ordningerne. Pensionsomkostninger, som indgår i resultatopgørelsen, består af kalkulerede beløb for optjente pensioner og renter samt gevinst eller tab ved indfrielser m.v. Renter af pensionsaktiver kalkuleres med den samme sats, som anvendes ved tilbagediskontering af pensionsforpligtelser. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i anden totalindkomst. Bidrag til bidragsbaserede pensions- og forsikringsordninger omkostningsføres løbende. Pensionsordninger, hvor Gruppen som led i kollektive aftaler deltager sammen med andre virksomheder de såkaldte multi-employer plans behandles regnskabsmæssigt som andre pensionsordninger. For sådanne ordninger, der er ydelsesbaserede, men hvor der ikke foreligger tilstrækkelig information til brug for indregning af forpligtelser, behandles ordningerne som bidragsbaserede pensionsordninger. Udskudt skat hensættes på basis af forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat vedrørende goodwill, som ikke skattemæssigt kan fratrækkes eller afskrives, eller midlertidige forskelle, der på transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverken regnskabsmæssigt resultat eller skattepligtig indkomst. Herudover hensættes ikke til udskudt skat på forskelle vedrørende investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures i den udstrækning, at skattepligtig udlodning ikke er sandsynlig i den nærmeste fremtid. Udskudt skatteaktiv indregnes alene i den udstrækning det er sandsynligt, at skatteaktivet vil kunne udnyttes inden for den nærmeste fremtid. Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til dagsværdi fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles de finansielle gældsforpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, hvorved transaktionsomkostninger og eventuel under-/overkurs indregnes som finansielle omkostninger over låneperioden. Fastforrentede lån, der gennem regnskabsmæssig sikring er omlagt til variabel rente, værdiansættes til amortiseret kostpris med tillæg eller fradrag af dagsværdien af det sikrede renteelement. Forpligtelser i henhold til finansielle leasingaftaler indregnes i balancen som lån. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme for året opdeles på pengestrøm fra driften, pengestrøm vedrørende investeringer og pengestrøm vedrørende finansiering. Likvide midler omfatter kassebeholdninger og bankindeståender med fradrag af træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring. Bevægelse i likvide værdipapirer indgår under pengestrøm vedrørende investeringer. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg Ophørte aktiviteter omfatter større separate enheder, der er afhændet eller udskilt med henblik på salg. Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil knyttede forpligtelser fra ophørte aktiviteter i særskilte linjer i balancen, og pengestrømme fra ophørte aktiviteter præsenteres separat i pengestrømsopgørelsen. Enkeltaktiver eller en gruppe af aktiver, der afhændes samlet, klassificeres som aktiver bestemt til salg, når aktiviteter til at gennemføre et salg er igangsat, og det forventes, at aktiviteterne vil blive afhændet inden for tolv måneder. Forpligtelser, der direkte kan relateres til aktiver bestemt til salg, udskilles tilsvarende. Aktiver og forpligtelser fra ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg, bortset fra finansielle aktiver m.v., værdiansættes til laveste værdi af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver bestemt til salg. Nøgletal Egenkapitalforrentning er årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital. Egenkapitalandel er egenkapitalen divideret med samlede aktiver. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er årets resultat før renter, men efter beregnet skat divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital (egenkapital tillagt rentebærende nettogæld).

7 7/7 Segmenternes afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er driftsresultat efter skat (NOPAT) divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital, netto (aktiver fratrukket forpligtelser). Resultat pr. aktie og pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie er A.P. Møller - Mærsk A/Sʼ andel af årets resultat henholdsvis pengestrøm fra driftsaktiviteter divideret med antal aktier (a DKK 1.000) eksklusive egne aktier. I udvandet resultat pr. aktie korrigeres for udvandingseffekt af udstedte aktieoptioner. Samlet markedsværdi er det samlede antal aktier eksklusive Gruppens beholdning af egne aktier multipliceret med noterede ultimokurser fra NASDAQ OMX Copenhagen.

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016 Højmarken 8, 1. 8600 Silkeborg CVR-nr: 34 88 46 92 ÅRSRAPPORT 1. juli 2015-30. juni 2016 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016 Dirigent Morten Juul Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015 P FINANS ApS Frederiksborggade 15 1360 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016 Martin Hansen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere