Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det konsoliderede regnskab er endvidere i overensstemmelse med IFRS som udstedt af The International Accounting Standards Board (IASB). Ændringer i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til det konsoliderede regnskab for Ny regnskabsregulering med virkning for kommende år er beskrevet i note 29. Som følge af reduceret aktivitet har ledelsen i segmentoplysningerne henført Maersk FPSOs og Maersk LNG til Andre virksomheder. Gruppen har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret IFRS 11 Joint Arrangements med følgeændringer i IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. Desuden er følgende implementeret: IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13 samt ændringer til IFRS 7, IAS 1, IAS 19, IAS 27 samt Annual improvements to IFRSs Endvidere fragår nu i likvider træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring, jf. pengestrømsopgørelsen. Ændringer i indregning og måling er omtalt nedenfor, mens øvrige ændringer hovedsageligt vedrører præsentation og oplysningskrav. IFRS 11 Joint Arrangements erstatter IAS 31 Interests in Joint Ventures og medfører, at aftaler om fælles ledelse skal klassificeres som joint ventures eller joint operations på basis af aftaleparternes rettigheder og forpligtelser. Joint ventures indregnes ikke længere forholdsmæssigt, men efter den indre værdis metode i lighed med associerede virksomheder. Joint operations indregnes som hidtil forholdsmæssigt ud fra andel i indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser. Der redegøres for klassifikationsprincipperne nedenfor under Konsolidering. Gruppens joint ventures forefindes hovedsagelig i APM Terminals, Maersk Drilling og Svitzer, hvorimod alle aftaler om fælles ledelse i Maersk Oil klassificeres eller behandles som joint operations. Aktiviteter vedrørende skibe, der indgår i poolsamarbejder, behandles som joint operations. Hidtil er denne indtjening indregnet netto i omsætningen på time charter basis. Med enkelte undtagelser, herunder A.P. Møller Mærsk A/S andel af resultat og egenkapital, er alle Gruppens regnskabsposter påvirket af ændringen, dog ikke væsentligt. Sammenligningstal er tilpasset. Effekten på Gruppens balance er præsenteret i note 31. IAS 19 Employee Benefits ændrer for ydelsesbaserede pensionsforpligtelser opgørelsesmetode for det kalkulerede finansieringselement i periodens pensionsomkostninger. Sammenligningstal er ikke tilpasset, da ændringen er uvæsentlig for Gruppen. Gruppen har som tilladt førtidsimplementeret ændringer til IAS 36 vedrørende oplysninger om genindvindings- og dagsværdier anvendt i nedskrivningstest. Konsolidering Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet A.P. Møller - Mærsk A/S og dattervirksomheder samt forholdsmæssige andele i fællesledede enheder klassificeret som joint operations. Dattervirksomheder er enheder kontrolleret af A.P. Møller - Mærsk A/S. Kontrol beror på en bestemmende indflydelse på relevante aktiviteter i virksomheden og en eksponering for, eller ret til, variable afkast hidrørende herfra. I denne forbindelse er relevante aktiviteter sådanne som væsentligt påvirker virksomhedens afkast. Bestemmende indflydelse opnås sædvanligvis ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller ved andre rettigheder, såsom aftaler om ledelsesmæssig kontrol. Fællesledede enheder er aktiviteter og virksomheder, hvor Gruppen efter kontraktlige aftaler med én eller flere andre parter har fælles kontrol. Sådanne enheder bliver klassificeret som joint ventures, hvis aftaleparternes rettigheder er begrænset til nettoaktiver i separate juridiske enheder, eller som joint operations, hvis aftaleparterne har rettigheder og forpligtelser direkte og ubegrænset i enhedernes aktiver henholdsvis forpligtelser.

2 2/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Virksomheder, hvori Gruppen udøver betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje eller råde over 20-50% af stemmerettighederne. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse. Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber, inklusive den forholdsmæssige andel af regnskabsposter vedrørende joint operations, partejede skibe og poolsamarbejder, som er opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Gruppeinterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter, interne mellemværender samt avance ved gruppeinterne transaktioner er elimineret. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede og fællesledede enheder elimineres i forhold til Gruppens ejerandel. Urealiserede tab elimineres på samme måde, medmindre de er udtryk for en værdiforringelse. Minoritetsinteressers andel af årets resultat og af egenkapitalen i dattervirksomheder, der ikke ejes 100%, indgår som en del af Gruppens resultat henholdsvis egenkapital, men vises særskilt. Virksomhedskøb Ved køb af nye enheder værdiansættes overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol i henhold til overtagelsesmetoden. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan henføres til en kontraktlig ret eller i øvrigt kan udskilles. Forskelsbeløb mellem dagsværdi af købsvederlaget og dagsværdi af overtagne identificerede nettoaktiver indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Eventuelle efterfølgende ændringer i betingede købsvederlag indregnes som andre indtægter eller andre omkostninger i resultatopgørelsen. Transaktionsomkostninger indregnes som driftsomkostninger, når de afholdes. Ved trinvise overtagelser indregnes værdiregulering af tidligere indregnede kapitalandele i resultatopgørelsen. Ved afgivelse af kontrol værdireguleres eventuelt bibeholdte kapitalandele til dagsværdi med indregning af værdiregulering i resultatopgørelsen under avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto. Effekt af køb og salg af minoritetsinteresser uden ændring af kontrol indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaomregning Gruppen anvender DKK som præsentationsvaluta. Ved omregning til præsentationsvaluta for virksomheder og aktiviteter med anden funktionel valuta end DKK omregnes totalindkomstopgørelsen til DKK til gennemsnitlige valutakurser og balancen til balancedagens valutakurser. Kursforskelle ved denne omregning indregnes i anden totalindkomst. Funktionel valuta varierer fra forretningsområde til forretningsområde. For Gruppens primære skibsfarts- og boreaktiviteter samt olie- og gasaktiviteter er den funktionelle valuta USD. Dette indebærer blandt andet, at de materielle og immaterielle aktivers regnskabsmæssige værdi og dermed også afskrivninger fastholdes i USD fra anskaffelsestidspunktet. For øvrige aktiviteter, herunder containerterminalaktiviteter og landbaserede containeraktiviteter, er den funktionelle valuta som hovedregel aktiviteternes lokalvaluta. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen og værdiansættes til dagsværdi opgjort efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker og baseret på relevante observerbare swap-kurver og valutakurser. Den effektive del af ændring i værdien af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner indregnes i anden totalindkomst, indtil de sikrede transaktioner realiseres. På dette tidspunkt overføres værdiændringerne til de poster, som de sikrede transaktioner indregnes i. Ved sikring af værdi af indregnede finansielle aktiver og forpligtelser indregnes den effektive del af værdiændringer i de afledte finansielle instrumenter i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af disse aktiver og forpligtelser, som kan henføres til sikringsforholdet. Den ikke effektive del af sikringstransaktioner, herunder tidsværdi for olieprissikringsinstrumenter, samt ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for regnskabsmæssig behandling som sikring, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster for finansielle instrumenter, og under andre indtægter/omkostninger for oliepris- og fragtsikringsinstrumenter.

3 3/7 Segmentoplysninger Opdeling af forretningsaktiviteter i segmenter afspejler Gruppens karakter som konglomerat og er i overensstemmelse med den interne ledelsesrapportering. Visse aktiviteter er beslægtede, men drives som selvstændige enheder. Opdelingen er følgende: Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco Svitzer Global containerfart Olie- og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v. Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Forsyningsskibsaktivitet med ankerhåndterings- og platform supplyskibe m.v. Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Logistik- og forwardingaktiviteter Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v. Herudover består Gruppen af Andre virksomheder, som ikke udgør et rapporteringspligtigt segment. Dette omfatter blandt andet investeringer i de associerede virksomheder Danske Bank, Höegh Autoliners og DFDS. Omsætningen under Andre virksomheder består primært af indtægter fra containersalg, luftfragt og salg af serviceydelser til energiindustrien. De rapporteringspligtige segmenter omfatter ikke omkostninger i gruppefunktioner, ligesom oliesikringsaktiviteter i Maersk Oil Trading samt resultatet af Maersk Oil Tradings handelsaktivitet i form af køb af bunkers- og smøreolie på vegne af selskaber i Gruppen ikke fordeles til forretningssegmenter. Der er begrænset omsætning mellem segmenterne, bortset fra APM Terminals og Damco, som leverer en stor del af deres ydelser til Gruppens containerskibsfart. Salg af produkter og serviceydelser mellem segmenter prisfastsættes på markedsvilkår. Segmentresultater (NOPAT), -aktiver og -forpligtelser omfatter poster direkte relateret til forretningssegmentet samt de poster, der kan fordeles til det enkelte segment. Uden effekt på Grupperegnskabet behandles langsigtede aftaler mellem segmenter om reserveret kapacitet i containerterminaler som operationel lease, hvor de under IFRS klassificeres som finansiel lease (jf. IFRIC 4). Finansielle aktiver og forpligtelser samt finansielle indtægter og omkostninger henføres ikke til forretningssegmenter. Resultatopgørelsen Omsætning fra varesalg indregnes ved risikoovergang til køber. For rederiaktiviteter indregnes omsætning i takt med opgavens udførelse, hvorved en forholdsmæssig andel af igangværende rejser henføres til regnskabsåret. Salg af olie og gas indregnes som omsætning ved afløb fra produktionsstedet. For aftaler, hvor skat afregnes i olie, indregnes omsætningen brutto med den til skatten svarende olieandel indregnet som skatteomkostning. Omsætning fra terminalaktiviteter, logistik- og forwardingaktiviteter samt bugseraktiviteter indregnes ved opgavens udførelse. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår endvidere værdien af materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. For boreaktiviteter, som typisk udføres under længerevarende kontrakter med faste dagrater, indregnes omsætning for den produktionstid, der vedrører regnskabsåret. Lejeindtægter fra operationelle leasingaftaler indregnes lineært over kontraktens løbetid. Efterforskningsomkostninger i olie- og gasaktiviteterne indregnes løbende som driftsomkostninger. Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures indregnes efter skat og korrigeret for andel af urealiserede gruppeinterne avancer og tab. Posten omfatter tillige eventuelle nedskrivninger af disse kapitalandele, herunder goodwill, og tilbageførsler heraf.

4 4/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Skat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering vedrørende tidligere år og udskudt skat. I beløbet indgår de særlige skatter, der betales i forbindelse med udvinding og produktion af kulbrinter, herunder overskudsandel til den danske stat samt skat af resultat under dansk og udenlandsk tonnagebeskatning m.v. Totalindkomstopgørelsen Anden totalindkomst er indtægter og omkostninger, som ikke indregnes i resultatopgørelsen, herunder valutakursregulering ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta, regulering af andre aktieinvesteringer og sikringsinstrumenter til dagsværdi samt aktuarmæssig gevinst eller tab på ydelsesbaserede pensionsordninger m.v. Herudover indgår Gruppens andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures. Ved afhændelse eller ophør af en virksomhed overføres Gruppens andel af den akkumulerede valutakursregulering vedrørende den pågældende virksomhed til resultatopgørelsen. Akkumulerede værdireguleringer af værdipapirer overføres til resultatopgørelsen ved salg, eller når det vurderes, at en værdiforringelse ikke genindvindes. Der inkluderes aktuel og udskudt skat af anden totalindkomst. Balancen Immaterielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. Immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med køb af olieressourcer (koncessionsrettigheder m.v.) afskrives fra det tidspunkt, produktionen påbegyndes over feltets forventede produktionsperiode på op til 15 år. Erhvervede efterforskningsrettigheder afskrives fra overtagelsestidspunktet over en periode på op til fem år. IT software afskrives over en brugstid på 3-5 år. Goodwill og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid afskrives ikke, men testes for nedskrivning mindst en gang årligt, første gang i anskaffelsesåret. Goodwill henføres til pengestrømsfrembringende enheder. I containerterminaler opereret under visse restriktive pris- og servicevilkår m.v. indgår koncessionsmæssige rettigheder til at opkræve brugsafgifter under immaterielle aktiver. Kostprisen inkluderer nutidsværdien af minimumsbetalinger under koncessionsaftaler samt kostpris for materielle aktiver opført på vegne af koncessionsgiver. Rettighederne afskrives fra driftsstart over koncessionsperioden. Materielle aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningerne indgår i resultatopgørelsen lineært over brugstiden til en skønnet restværdi. Brugstid for nye aktiver er typisk som følger: Skibe, rigge m.v. Containere m.v. Bygninger Terminal infrastruktur Tekniske anlæg, kraner og andet terminaludstyr Andet driftsmateriel, inventar m.v. Olie- og gasproduktionsanlæg m.v. baseret på felternes forventede produktionsperiode år 12 år år over leje- eller koncessionsperiode 5-20 år 3-7 år op til 15 år Skøn over brugstid og restværdier revurderes regelmæssigt. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Omkostninger ved dokning af skibe indregnes ved afholdelse i værdi af skibe, rigge m.v. og afskrives over perioden indtil næste dokning. For olieproduktionsanlæg, herunder for anlæg under opførelse, hvor der modtages olie til dækning af investeringen (cost oil), afskrives som udgangspunkt i takt med modtagelse af cost oil.

5 5/7 Kostpris for egenfremstillede aktiver indeholder direkte og indirekte omkostninger. For aktiver med længerevarende fremstillingsperiode henføres låneomkostninger i fremstillingsperioden fra såvel specifik som generel låntagning til kostprisen. Desuden inkluderer kostprisen nutidsværdi af skønnede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt retablering. Finansielt leasede aktiver behandles som materielle aktiver. Nedskrivning foretages når regnskabsmæssig værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger det højeste af skønnet brugsværdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Goodwill nedskrives fuldt, før der nedskrives forholdsmæssigt på andre aktiver i en pengestrømsfrembringende enhed. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures indregnes til Gruppens andel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter Gruppens regnskabspraksis inklusive merværdi ved køb (goodwill) med fradrag af eventuel nedskrivning. Goodwill er en integreret del af værdien af associerede virksomheder og joint ventures og testes derfor for nedskrivning sammen med investeringen som helhed. Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, at den oprindelige værdi genvindes. Værdipapirer, omfattende aktier, obligationer og lignende, indregnes på handelsdatoen til dagsværdi og værdiansættes efterfølgende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre papirer. Værdipapirer, som er en del af det likvide beredskab (handelsbeholdning), klassificeres som omsætningsaktiver, hvor værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Andre aktieinvesteringer klassificeres som anlægsaktiver (kategorien disponible for salg ), hvor urealiserede værdireguleringer indregnes i anden totalindkomst. Vare- og driftsbeholdninger værdiansættes til kostpris hovedsageligt efter FIFO-metoden. Der foretages nedskrivning til en eventuelt lavere nettorealisationsværdi. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling indeholder direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender indregnes som hovedregel til nominel værdi, der i al væsentlighed svarer til amortiseret kostpris. Langfristede tilgodehavender, inklusive finansielle leasingtilgodehavender, indregnes til nutidsværdi. Der nedskrives til imødegåelse af tab på grundlag af konkret vurdering enten individuelt eller gruppevis. I egenkapitalen indgår årets totalindkomst bestående af årets resultat og anden totalindkomst. Forslag til udbytte indgår som en separat del af egenkapitalen indtil deklareringstidspunktet. Provenu ved køb og salg af egne aktier samt udbytte heraf indregnes i egenkapitalen, herunder provenu ved afståelse af egne aktier i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner. Omregningsreserve omfatter Gruppens andel af akkumulerede valutakursforskelle opstået ved omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta. Reserve for andre aktieinvesteringer omfatter akkumulerede ændringer af dagsværdien for værdipapirer i kategorien disponible for salg. Reserve for sikringsinstrumenter indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring af pengestrømme. Aktieoptioner og betingede aktier, der som led i Gruppens langsigtede incitamentsprogram tildeles Gruppens ledende medarbejdere, indregnes som personaleomkostning med den på tildelingstidspunktet skønnede dagsværdi over optjeningsperioden. Modposten hertil er egenkapitalen. Dagsværdi af aktieoptioner opgøres ved anvendelse af Black & Scholes formel for værdiansættelse. Hensatte forpligtelser indregnes, når Gruppen har en aktuel juridisk eller faktisk forpligtelse og inkluderer hensættelser til retablering af oliefelter, restruktureringsomkostninger, retstvister samt tab på indgåede kontrakter m.v. Hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkrete skøn og under hensyntagen til diskontering, når tidselementet er væsentligt.

6 6/7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pensionsforpligtelser, som er ydelsesbaserede, indregnes på basis af aktuarmæssige opgørelser af forpligtelserne og dagsværdi af aktiverne i ordningerne. Pensionsomkostninger, som indgår i resultatopgørelsen, består af kalkulerede beløb for optjente pensioner og renter samt gevinst eller tab ved indfrielser m.v. Renter af pensionsaktiver kalkuleres med den samme sats, som anvendes ved tilbagediskontering af pensionsforpligtelser. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i anden totalindkomst. Bidrag til bidragsbaserede pensions- og forsikringsordninger omkostningsføres løbende. Pensionsordninger, hvor Gruppen som led i kollektive aftaler deltager sammen med andre virksomheder de såkaldte multi-employer plans behandles regnskabsmæssigt som andre pensionsordninger. For sådanne ordninger, der er ydelsesbaserede, men hvor der ikke foreligger tilstrækkelig information til brug for indregning af forpligtelser, behandles ordningerne som bidragsbaserede pensionsordninger. Udskudt skat hensættes på basis af forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat vedrørende goodwill, som ikke skattemæssigt kan fratrækkes eller afskrives, eller midlertidige forskelle, der på transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverken regnskabsmæssigt resultat eller skattepligtig indkomst. Herudover hensættes ikke til udskudt skat på forskelle vedrørende investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures i den udstrækning, at skattepligtig udlodning ikke er sandsynlig i den nærmeste fremtid. Udskudt skatteaktiv indregnes alene i den udstrækning det er sandsynligt, at skatteaktivet vil kunne udnyttes inden for den nærmeste fremtid. Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til dagsværdi fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles de finansielle gældsforpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, hvorved transaktionsomkostninger og eventuel under-/overkurs indregnes som finansielle omkostninger over låneperioden. Fastforrentede lån, der gennem regnskabsmæssig sikring er omlagt til variabel rente, værdiansættes til amortiseret kostpris med tillæg eller fradrag af dagsværdien af det sikrede renteelement. Forpligtelser i henhold til finansielle leasingaftaler indregnes i balancen som lån. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme for året opdeles på pengestrøm fra driften, pengestrøm vedrørende investeringer og pengestrøm vedrørende finansiering. Likvide midler omfatter kassebeholdninger og bankindeståender med fradrag af træk på kassekreditter, der udgør en integreret del af Gruppens likviditetsstyring. Bevægelse i likvide værdipapirer indgår under pengestrøm vedrørende investeringer. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg Ophørte aktiviteter omfatter større separate enheder, der er afhændet eller udskilt med henblik på salg. Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil knyttede forpligtelser fra ophørte aktiviteter i særskilte linjer i balancen, og pengestrømme fra ophørte aktiviteter præsenteres separat i pengestrømsopgørelsen. Enkeltaktiver eller en gruppe af aktiver, der afhændes samlet, klassificeres som aktiver bestemt til salg, når aktiviteter til at gennemføre et salg er igangsat, og det forventes, at aktiviteterne vil blive afhændet inden for tolv måneder. Forpligtelser, der direkte kan relateres til aktiver bestemt til salg, udskilles tilsvarende. Aktiver og forpligtelser fra ophørte aktiviteter og aktiver bestemt til salg, bortset fra finansielle aktiver m.v., værdiansættes til laveste værdi af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver bestemt til salg. Nøgletal Egenkapitalforrentning er årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital. Egenkapitalandel er egenkapitalen divideret med samlede aktiver. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er årets resultat før renter, men efter beregnet skat divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital (egenkapital tillagt rentebærende nettogæld).

7 7/7 Segmenternes afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) er driftsresultat efter skat (NOPAT) divideret med den kvartalsvise gennemsnitlige investerede kapital, netto (aktiver fratrukket forpligtelser). Resultat pr. aktie og pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie er A.P. Møller - Mærsk A/Sʼ andel af årets resultat henholdsvis pengestrøm fra driftsaktiviteter divideret med antal aktier (a DKK 1.000) eksklusive egne aktier. I udvandet resultat pr. aktie korrigeres for udvandingseffekt af udstedte aktieoptioner. Samlet markedsværdi er det samlede antal aktier eksklusive Gruppens beholdning af egne aktier multipliceret med noterede ultimokurser fra NASDAQ OMX Copenhagen.

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25. Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 29 78 35 35 Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere