Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4"

Transkript

1 Foto: Linne Lauesen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation... 5 Aktiviteter og anlæg... 6 Leverandørkrav... 7 Tilsynsmyndighed... 6 Miljøgodkendelser og tilladelser... 6 Resumé... 7 Miljø og miljøledelsespolitik... 8 Interessenter... 8 Miljøpolitik... 9 Miljøforhold Miljømål Miljøledelsessystem Miljøindsats Miljøresultat for nøgletal Kravopfyldelse Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Vand Spildevand Slam Støj, støv, lugt og vibrationer Affald Luft Jord og grundvand Energi Råvarer Klima CO Arbejdsmiljø Bilag miljødata

3 Ledelsespåtegninger I dette grønne regnskab med samfundsansvar 1 for Svendborg Spildevand A/S vises virksomhedens miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger og belastninger. Det grønne regnskab omhandler virksomhedens interne produktions- belastninger og ikke eksterne produktionsbelastninger, f.eks. outsourcing og anlægsarbejder udført af eksterne leverandører og entreprenører. Eftersom det er en umulig opgave at beregne for hvert af de mange forskelligartede anlægsarbejder, og da underleverandørers påvirkning af miljøet hører under disses eget grønne regnskab, er dette ikke medtaget. Svendborg Spildevands krav til leverandører mht. klima, miljø, arbejdsmiljø og andre etiske retningslinier samt hvordan vi følger op på disse krav er medtaget i denne rapport. Ledelsespåtegning og beretning Året 2009 for Svendborg Spildevand A/S har som i 2008 ligeledes båret præg af konsolidering af virksomheden efter opstartsår i 2007 hvor selskabet blev udskilt fra Svendborg Kommune. Virksomheden er kommet på plads som aktieselskab med selvstændig bestyrelse, og virksomhedsgrundlaget er dokumenteret i en lang række strategier, visioner, planer, politikker og målsætninger. Det grønne regnskab for år 2009 er det andet udarbejdet for Svendborg Spildevand A/S. Det grønne regnskab er medvirkende til virksomhedens ønske om at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. Bestyrelsen og direktionen for Svendborg Spildevand A/S har derfor ønsket at igangsætte det grønne regnskab forud for valget af certificeringsmodel og i henhold til den reviderede af Lov om grønt regnskab, lov nr. 97 af 10. februar 2009 (Miljøministeriet). Forslaget fra det oprindelige høringsdokument om forslag om at virksomheder som forsyningsselskaber skal udarbejde grønne regnskaber fremover er ikke blevet lovfæstet. Grønne regnskaber og ansvarlighedsrapporter er stadig frivillige for forsyningsselskaber i vandsektoren. Svendborg Spildevand A/S har derfor udarbejdet nærværende grønne regnskab ud fra principperne fra Miljøministeriets krav til grønne regnskaber således, at det opfylder kravene til en eventuel kommende EMAS/ISO certificering inklusive arbejdsmiljø. Rapporten indeholder derudover retningslinier for samfundsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) niveau B. Væsentlighedskriterierne for oplysninger er baseret på ovenstående og ud fra relevansen for virksomheden Svendborg Spildevand A/S. Certificeringsprocessen forventes at starte op i efteråret I forbindelse med certificering vel Svendborg Spildevand A/S på sigt udarbejde: Miljøledelsespolitik En klimapolitik Politik for miljøkrav til leverandører herunder entreprenører En arbejdsmiljøpolitik På sigt vil Svendborg Vand A/S også udarbejde: Samfundsansvarspolitik Svendborg Spildevand A/S inddrager sine medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af virksomhedens APV-team, der består af sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter for alle arbejdsområder herunder ledelsen. 1 Herefter benævnt som grønne regnskab, hvor der implicit er samfundsansvar med i rapporten. 3

4 APV-teamet håndterer: Arbejdsmiljømæssige risici ift. arbejdspladsens indretning, sikkerhed, sundhed, forurenende stoffer, støv og støj Og generelt inddrages og varetages Svendborg Vands medarbejdere i: Afhjælpning af eventuelle vilkårsovertrædelser og/eller forebyggelse heraf Væsentlige klager og respons og aktioner på disse Medvirken i udarbejdelsen af virksomhedens strategier, visioner, politikker m.v. Offentliggørelse Det grønne regnskab for Svendborg Spildevand A/S vil kunne rekvireres hos Svendborg Vand, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg eller på Svendborg Vands hjemmeside. Attestation Svendborg den 8. september 2010 Direktion: Ole Steensberg Øgelund Bestyrelse: Flemming Madsen Mogens Stampe Birger Jensen formand næstformand 4

5 Generel information Stamoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken S v e n d b o r g Telefon: CVR-nummer og P-nummer CVR-nr.: P-nr: P-nr: P-nr: P-nr: Ansatte: 51 i alt 1 Branchebetegnelse og hovedaktivitet Branchebetegnelse: Opsamling og behandling af spildevand Virksomhedsform: 60 Aktieselskab Biaktiviteter Drift af ledningsnet for spildevand inklusive pumpestationer, bassiner og udløb. Indsatsplaner for udbygning og renovering af ledningsnet inklusive pumpestationer, bassiner og udløb. Drift af renseanlæg. Indsatsplaner for udbygning og renovering af renseanlæg. Listepunkter (PRTR) Svendborg Spildevand A/S er ikke omfattet af PRTR-krav (Pollutant Release and Transfer Register). Det grønne regnskab, samt de PRTR-punkter dette omfatter, er selvvalgte oplysninger. Svendborg Vand har dog på frivillig basis efter forespørgsel indrapporteret COD og TOC til Europakommissionen. Organisation Svendborg Vand er den daglige betegnelse for de to selskaber Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S. Opdelingen i to aktieselskaber skete med virkning fra 1. januar 2007, hvor forsyningsområdet blev udskilt fra Svendborg Kommune. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder, som lever efter selskabsretlige regler (Aktieselskabsloven), og aktierne er alle ejet af Svendborg Kommune. 1 Samtlige ansatte ved Svendborg Vand hvoraf 29 fuldtidsstillinger ved Svendborg Spildevand A/S. 5

6 Organisationsdiagrammet viser med blå ramme de dele af organisationen, der hører til Svendborg Spildevand A/S. Virksomheden består af en bestyrelse, en direktion, en drift, der består af henholdsvis transport og rensning af spildevand samt en afdeling for administration og anlæg. Fra 1. juli 2010 og tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010 er Svendborg Spildevand og Svendborg Vand fusioneret med Svendborg Affald. Organisationsdiagrammet er derfor i skrivende stund ændret til også at omfatte Svendborg Affald A/S som tredje juridiske enhed samt en fjerde enhed som Forsyningsservice A/S samt et Holdingsselskab. Fra og med 1. september 2010 bliver denne samlede enheds fælles navn: Vand og Affald Aktiviteter og anlæg Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Spildevand A/S følgende kerneydelser til vore kunder: Transportere og rense spildevand efter gældende kvalitetskrav. Svendborg Spildevand A/S modtager kloakeret spildevand fra ca husstande og virksomheder i Svendborg Kommune, som transporteres og renses på renseanlæg. For at levere disse ydelser råder virksomheden over et ledningsnet på over 801 km, 184 pumpestationer, 93 overløbsbygværker, 77 bassiner og 7 renseanlæg. Svendborg Spildevand A/S er ISO-9001 certificeret og ønsker på sigt at udvide denne med en miljøcertificering. ISO-9001 binder Svendborg Spildevand A/S til en lang række fastlagte mål for virksomheden, bl.a.: Rensekvaliteten skal være bedre end gældende minimumskrav Spildevandssystemet, rensekvalitet og miljøhensyn skal konstant forbedres. Disse mål kræver, at spildevandsforsyningen har et godt overvågnings- og anlægsprogram, hvor kun de bedste materialer, teknikker og metoder anvendes. Derfor kan Svendborg Spildevand A/S også bidrage til god badevandskvalitet langs hele Svendborg Kommunes kystlinje. Tilsynsmyndighed Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge er tilsynsmyndighed for Svendborg Spildevand A/S. Miljøgodkendelser og tilladelser Svendborg Spildevand A/S har følgende væsentligste miljøgodkendelser og udledningstilladelser: Sted Tilladelse Årlig m3 Max belastning Revision Svendborg Centralrenseanlæg Udledningstilladelse PE 2002 Egebjerg Syd Renseanlæg Udledningstilladelse PE 2006 Bjerreby Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Strandgården Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Gudme Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Hørup Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Brudager Renseanlæg Udledningstilladelse PE 2004 Regnvandsbetingede overløb Samlede udledningstilladelser Ikke opgjort

7 Leverandørkrav Svendborg Spildevand A/S stiller ikke yderligere miljøkrav til sine leverandører end lovgivningen foreskriver. Der følges op på lovgivningskravene særligt inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet for entreprenører der arbejder for Svendborg Spildevand A/S ved tilsyn. Resumé De vigtigste aktiviteter og parametre i transport og rensning af spildevand er at sørge for den højest opnåelige rensekvalitet samt de færreste ukontrollerede udløb (transportsikkerhed) til vandmiljøet uden om rensning (de regnvandsbetingede udløb). Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold At drive en spildevandsforsyning indebærer en række biologiske og kemiske processer som påvirker omgivelserne i større eller mindre grad alt efter procesenhed: Transport af spildevand Regnvandsbetingede udledninger Renseprocesser o Spildevandsbehandling o Slambehandling Vandkvalitet efter endt rensning Svendborg Spildevand A/S har følgende ressource- og miljømæssige forhold: Indkøb Forbrug Miljøpåvirkning med Fossile brændsler Vand Spildevand El Teknisk vand (genbrugsvand) Slam Varme Affald (ikke farligt) Forbrugsvarer til kontorhold 2 Forurenet jord Væsentligste klager og afvigelser De væsentligste klager og afvigelser som har ført til ændringer drifts- og indretningsmæssigt: I år / sidste år: Klager: 09/ 08 Driftsstop på pumpestationer 6 / 7 klager Driftsstop på hovedledninger 18 / 17 klager Driftsstop på stikledninger 47 / 50 klager Fejl ved kloakdæksler eller i asfalt 18 / 30 klager Oversvømmelser 16 / 28 klager Lugtgener 32 / 22 klager Andre klager 12 / 46 klager 2 Kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler er ikke opgjort for

8 Afvigelser: Driftsstop på pumpestationer 2 / 2 afvigelser Driftsstop på hovedledninger 38 / 26 afvigelser Driftsstop på stikledninger 19 / 17 afvigelser Fejl ved kloakdæksler eller i asfalt 23 / 32 afvigelser Renseanlægs installationer 174/125 afvigelser Andre afvigelser 170/144 afvigelser Afløbsstop 18 / 17 stop Regnvandsbetingede overløb 184/145 overløb På baggrund af ovennævnte er følgende initiativer i gang 2009: Styring af vedligehold på Havnen Implementering af edb-styret vedligehold Tinglysninger af off. ledninger på privat grund Strategi for klimatilpasning ift. kloakforsyning Implementering af Renseanlæg Målsætning for forbrugeroplevede driftsstop Drift af Egebjerg Syd Renseanlæg Renovere ventilationsanlæg på Egsmade Kvalitetskrav i udbud af tømningsordning Udledningstilladelser til renseanlæg Miljø og miljøledelsespolitik Når vi i Svendborg Spildevand A/S taler om miljø tænker vi også samfundsansvar. Miljøet er en del af vores samfund og samfundet er en del af vores omgivende miljø. Klimaet og forandringerne heri er også en del af vores miljø, og dermed vores samfund. Når vi vil beskrive hvordan vi påvirker vores miljø giver det god mening at beskrive vores interessenter, dvs. de(t), der påvirkes af vores virke, som deraf har en interesse i os og den måde vi opererer på. Interessenter I Svendborg Spildevand A/S har vi en lang række interessenter, som vi kan kategorisere efter viste model. Dialogen med interessenterne er beskrevet i Svendborg Vands Informations- og Kommunikationspolitik. Denne omfatter en række dialogmæssige værktøjer som telefonkontakt, personlig kontakt, orienteringsbreve, spørgeskemaer, pressemeddelelser, hjemmeside samt aviskampagner. Pressen Ansatte Kunder Svendborg Vand A/S Ejere Myndigheder Vores primære interessenter er kunderne, der aftager vores kerneydelser ved at få afleveret spildevand. Til dette er nøgleinteressenterne vores medarbejdere, ejere, politikere og samarbejdspartnere (leverandører). Vi arbejder i et samfund som er reguleret af myndighederne, påvirket af interesseorganisationerne, beskrevet i pressen og oplevet i det lokale samfund, som også gør disse meget væsentlige. Leverandører Organisa -tioner / NGO er Lokal Samfund I 2009 var kundetilfredsheden 96 % målt i spørgeskemaanalyse. 8

9 Miljøpolitik Virksomhedens miljø- og samfundsansvar Svendborg Spildevand A/S er blevet medlem af netværket Miljø-Forum Fyn, der har til formål til fremme af markedsdreven miljø-indsats, miljøredegørelser, grønne regnskaber, miljøledelsessystemer og -politikker samt samfundsansvarsrapporter. Netværket er medlem af Key2Green, som er startet af miljø-pionererne indenfor erhvervslivet, Novo Nordisk. Svendborg Spildevand vil anvende dette netværk i sin miljøprofilering samt i arbejdet med at blive miljøcertificeret. Denne proces starter op i efteråret 2010 når selskabets nye struktur efter fusionen med Svendborg Affald A/S. Certificeringen skal understrege Svendborg Spildevands miljøhåndtering, som allerede og i mange år har været bærende for vores udvikling. Vi fokuserer på at transportere og rense spildevand for vores kunder, at reducere energiforbruget i vores produktion, vi satser på bæredygtighed i vores valg af indkøb, er bevidste om vore medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø og bekymrer os om vores påvirkning af samfundet når vi opererer i ude byen. Virksomheden vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Virksomheden vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere i branchen Dette vil vi sikre ved at virksomheden har nogle værdier som tiltrækker medarbejderne. Svendborg Spildevands værdier er: Helhed i opgaven Kunden i centrum Læring og udvikling Trivsel Medarbejderne skal kunne se og føle at der er en helhed i opgaven for at de kan følge opgaverne helt til dørs. At sætte kunden i centrum er en helt naturlig værdi for Svendborg Spildevand, hvis kunder sikrer dets eksistens-grundlag. Det gør at vi stræber efter at være dygtige samarbejdspartnere, kollegiale, hjælpsomme, service-mindede, men også tør vove og lære af vores fejl. Læring og udvikling er en del af Svendborg Spildevands værdigrundlag som også hænger sammen med de enkelte medarbejderes trivsel i et videnssamfund som det danske. Vi vil dele vore viden med hinanden og vore kunder og samarbejdspartnere og vi har en god og munter omgangstone og et højt humør. Svendborg Spildevand fokuserer på medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og vi vil fortsat udvikle samarbejde i teams, styrke medarbejdernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Vi har særlig fokus på arbejdsmiljø, og har nu uddannede sikkerheds-koordinatorer, så vi også er synlige i forhold til arbejdsmiljø på vores eksterne byggepladser. 9

10 Miljøforhold Svendborg Spildevand A/S har følgende miljømæssige påvirkninger: Fossile brændsler: Naturgas, dieselolie, fyringsolie og benzin El: Strøm og varme Varme: Naturgas og fyringsolie Forbrugsvarer (ikke opgjort for 2009) af kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler Vand Spildevand Slam Teknisk vand til procesvand på renseanlæg Affald (ikke farligt) herunder husholdningsaffald, papir, pap, træ, jern og metal til genbrug. Forurenet jord ifm. anlægsarbejder Miljømål Svendborg Spildevand A/S har følgende miljø- og samfundsmål: Rensekvalitet: At overholde alle kvalitetskrav til renset spildevand og holde en renseprocent på minimum 91 %. Driftsstop oplevet hos forbrugeren må i 2009 max andrage 10 stk. Kundetilfredshed: Minimum 95 %, som måles årligt i en spørgeskemaanalyse. Minimum 90 % af alle henvendelser skal være igangsat inden 30 minutter. El-forbrug: Forbrugsreduktion skal finansiere nye tiltag til yderligere forbrugsreduktion Fossile brændsler: Som ovenstående Der igangsættes i efteråret 2010 en miljø- og klimahandlingsplan som skal konkretisere målene for forbruget af el og fossile brændsler. Denne handlingsplan vil specificere hvilke tiltag, der arbejdes på og hvilke mål for dels en energi-reduktion og dels en substituering af fossil energi til grøn energi der arbejdes efter. Samtidig vil denne handlingsplan også danne baggrund for miljøcertificeringen Svendborg Spildevand A/S vil i fremtiden afsætte ressourcer til og arbejde med følgende: Miljø- og klimahandlingsplan Miljøcertificering: o ISO 14001, o DS/OHSAS eller o EMAS Arbejdsmiljøpolitik, herunder stress-politik Personalepolitik opdateres Miljøledelsessystem Svendborg Spildevand A/S vil i fællesskab med Svendborg Vand A/S og Svendborg Affald A/S på sigt udarbejde og indføre et miljøledelsessystem i sammenhæng med kommende miljøcertificering. I dag er det generelle ledelsessystem præget af en meget stor bevidsthed omkring miljøbelastninger og -påvirkninger, hvormed det daglige arbejde i virksomhederne bærer præg af en høj grad af 10

11 ansvarlighed overfor miljøet såvel i produktionsøjemed som i indkøb, valg af materialer og udførelsesmetoder. Disse ting ønsker Svendborg Spildevand A/S at kunne dokumentere i det grønne regnskab ved hjælp af et miljøledelsessystem, som systematisk og overskueligt kan bibringe de nødvendige informationer til virksomheden, bestyrelse, kunder og interessenter. Miljøindsats De væsentligste miljøindsatser, som Svendborg Spildevand A/S til stadighed udøver og står overfor at skulle opgradere er: Sikring af transport og rensning af spildevand: Effektiv planlægning, drift, udbygning og renovering af ledningsnet inklusive pumpestationer, bassiner og udløb samt renseanlæg. Tiltag til mindskelse af regnvandsbetingede udløb: Øget fokus på klimatilpasninger og udbygning af forsinkelsesbassiner. Øget separatkloakering i nye og renoveringsklare områder. Øget fokus på håndtering af nye måder til håndtering af ekstreme regnhændelser. Kampagner og selvbetjeningsløsninger over nettet: Ved at forenkle dataindberetning ydes både en god service til kunderne samtidig med at virksomheden får relevante data. Ved at tilbyde kunderne valgfrihed når vi skal samarbejde med dem yder vi en god service. Ved at lave kampagner kan virksomheden nå forsyningsområdet med budskaber, der kan informere, bibringe nyttig viden og forhåbentlig ændre holdning hos forbrugerne til at være mere miljøbevidste. Udvikling af økonomi- og ressourcestyringssystem Med henblik på benchmarking, grønt regnskab m.m. Årsaflæsning af private vandværker Med henblik på afregning i forhold til spildevandsafgift. Udvælgelse og implementering af CRM-system (kundedatabasesystem) Til håndtering af kundehenvendelser, klager, afvigelser m.v. som øger kundeservicen. Grønne indkøb: Grøn indkøbspolitik i relations til prisloftsbekendtgørelsens retningslinier, herunder: o Grøn el dvs. el produceret på CO2-neutralt biobrændsel frem for fossile brændsler og afregne dette over prisen på vand. o Grønne materialer CO2-besparende eller CO2-neutrale. o Grønne anlæg CO2-besparelser i anlægsudførelse og drift. o Energibesparende processer, maskiner og styringer i driften. 11

12 Miljøresultat for nøgletal Årets miljøresultat er medtaget i bilag 1, hvortil der refereres i det følgende. Data er ikke verificeret af miljøverificator, men på sigt vil Svendborg Spildevand A/S indføre miljøcertificering og miljøledelsessystem. De opnåede resultater er beskrevet i det nedenstående. Kravopfyldelse Svendborg Spildevand A/S har i året 2009 opfyldt alle lovgivningsmæssige krav til transport og rensning af spildevand i henhold til udledningstilladelserne samt i henhold til gældende lovkrav. Uheld, der påkræver ændret håndtering for at kunne leve op til kravopfyldelsen Der har ikke været uheld som forårsagede ændret håndtering. Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Alle lovpligtige og ISO-9001-certificeringspligtige måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring pågår ved akkrediterede eksterne analyseinstitutter og verificator. Data anvendt i denne rapport er såvel akkrediterede data som målte, estimerede og beregnede data. Disse er angivet i bilag 1. Spildevandskvalitet Lovgivningsmæssige måle- og analysemetoder på spildevandkvalitet udføres af Eurofins. Certificering ISO-9001 certificering varetages af Bureau Veritas Denmark Vand % ift Forbrugt vandmængde - 10 % m3 vand m3 vand Genbrugt vandmængde (renset spildevand) + 9 % m3 vand m3 vand Den forbrugte vandmængder i 2009 er normal i forhold til produktionen for virksomheden. Spildevand Svendborg Spildevand A/S har i 2009 haft en gennemsnits nedbør på 548 mm (DMI) og deraf: % ift Renset spildevandsmængde m3 spildevand m3 spildevand Virksomheds spildevandsforbrug m3 spildevand m3 spildevand Den rensede spildevandsmængde er normal i forhold til nedbør, der i gennemsnit er 25 % mindre end i 2008 (683 mm) og aktuelt indbyggertal og virksomheder i Svendborg Kommune. 12

13 Spildevandsforbruget fra kontorerne og bygningerne i Svendborg Spildevand A/S er også normalt for virksomheden. Slam Slam produceres på alle 7 renseanlæg i Svendborg Spildevand A/S men håndteres forskelligt alt efter stofindhold og tørstofniveau. Slam fra Behandles Genbrug Køres til Svendborg Centralrenseanlæg Presses Ja Landbrugsjord på Fyn Egebjerg Syd Renseanlæg Udrådnes og Nej Forbrænding Tyskland centrifugeres Hørup Renseanlæg Centrifugering Ja Landbrugsjord på Fyn Bjerreby Renseanlæg Ingen Ja Landbrugsjord på Tåsinge Brudager Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme Strandgården Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme Gudme Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme I alt er der på de 7 renseanlæg produceret tons tørstof (TS) slam, hvoraf i 2009 er godt tons TS slam er genbrugt på landbrugsjord som gødning og 663 tons TS er afsat til forbrænding. Støj, støv, lugt og vibrationer Svendborg Spildevand A/S har ikke foretaget konkrete målinger på støj, støv, lugt og vibrationer, men der er foretaget registreringer af indkomne klager over disse parametre: Støj (ikke opgjort antal klager) Støv (ikke opgjort antal klager) Lugt (32 klager) Vibrationer (ikke opgjort antal klager) Affald Affald, udelukkende karakteriseret som ikke-farligt udgør tons i 2009 og bruges til: Genbrug o Slam til mineralisering samt landbrugsjord på Fyn ( tons vådvægt) o Pap og papir hos Averhoff & CO i Blommenslyst (0,22 tons) o Jern og metal hos Jens Pedersen & Søn i Svendborg (3,97 tons) Forbrænding o Husholdning samt brændbart på Svendborg Kraftvarmeværk (0,635 tons) o Slam via Klintholm I/S til anlæg i Tyskland (2.860 tons vådvægt) Deponi o Ristegods og sand køres til Klintholm I/S (93,5 tons) Luft Svendborg Spildevand A/S har ikke foretaget konkrete målinger på luftemissioner som virksomheden producerer (f.eks. røggasmålinger fra rådnetanke på Egebjerg Syd Renseanlæg), men 13

14 dette kan komme i betragtning i forbindelse med fremtidige udarbejdelser af grønne regnskaber. Der er i 2009 i alt produceret m3 ( m3 i 2008) rådnetanksgas på Egebjerg Syd Renseanlæg. Ændringen skyldes fuld implementering af rådnetank i I forbrug og indkøb af fossile brændsler er der i forbindelse med produktionen heraf (foretaget af ekstern leverandør) udledninger til luft, hvilket er medtaget under afsnittet Klima CO2. Jord og grundvand Jorddeponering og -behandling sker på forskellige behandlingssteder: Klintholm I/S, RGS 90 og Sandholt Lyndelse Miljøcenter. Forurenet jord lægges enten i deponi eller jordbehandles. I alt i 2009 blev der for Svendborg Spildevand A/S kørt i alt 540 tons forurenet jord fordelt på tons lettere forurenet jord (type 2) og 33 tons tungt forurenet jord (type 4) Energi % ift 2008 kwh 2009 kwh 2008 kwh 2009 kwh/m kwh/m3 El-forbrug Transport af spildevand - 7 % ,04 0,04 El-forbrug Rensning af spildevand + 4 % ,49 0,41 El-forbrug Administrationen + 7 % El-forbrug i alt + 0,4 % ,1 0,1 El-forbruget i Svendborg Spildevand A/S i 2009 udgør i alt kwh ( kwh i 2008) som er fordelt på transport og rensning af spildevand. Dertil kommer el-forbruget i administrationsbygningen, som deles 50/50 % med Svendborg Vand A/S. Elforbruget for Svendborg Spildevand A/S er samlet set enslydende for 2009 og Men Transport af spildevand har forbrugt 7 % mindre i 2009 fordi det i gennemsnit har regnet mindre i Rensning af spildevand har haft et merforbrug på 4 % på trods af en lavere mængde renset spildevand (12 %). Merforbruget findes hovedsagligt på Egebjerg Syd ( kwh), Hørup ( kwh) og Strandgården ( kwh) på trods af en mindre mængde renset spildevand på alle tre anlæg: Egebjerg Syd Renseanlæg: Udvidelse af anlægget for tilpasning til større spildevandsmængde fra Scan Hide: o Byggestrøm over hele året, samt opvarmning af skurvogne o Opvarmning af kolde, uisolerede bygninger med i alt 4 stk. 2 kw/t varmekanoner o Idriftssættelse af buffertank 4 samt varmeveksler o Tuning af 4 stk. pumper til øget recirkulation i processen Hørup: Optimering af slamhåndtering: o Idriftssættelse af ny centrifuge i stedet for sibåndspresse Strandgården: o Mere behandling af perkolat fra Klintholm I/S giver øget beluftningsbehov. El-forbruget er omregnet til udledning af CO2 under afsnittet Klima CO2 med omregningsfaktor 473 g CO2 pr. kwh udledt af nøgletal fra 2008 for Sydfyns Energiforsyning. 3 Det giver ikke mening at sammenligne med 2008 eftersom forurenet jord køres fra anlægsprojekter forskellige steder i kommunen, og Svendborg Spildevand har ikke indflydelse på hvor meget forurenet jord der er på anden parts grund. 14

15 Herudover er der energiforbrug til opvarmning af bygninger samt brændstof til bilpark: Energiform Naturgas m m3 Fyringsolie liter liter Benzin liter liter Dieselolie liter liter Propangas 21 flasker á 11 kg ej målt, udgår i sammenligning Elvarme kwh ej målt, udgår i sammenligning Biogas (Methan) m m3 Naturgas er steget 11 % sammenlignet med 2008, hvilket formentlig skyldes en koldere vinter Fyringsolie er faldet med knapt 30 % som skyldes at Egebjerg Syd Renseanlæg er overgået til fuld opvarmning med egenproduceret biogas (CO2-neutral energi). Biogassen (Methangas) er steget med 75 % siden 2008 som anvendes i hele produktionen. Se også Klima CO2. Benzin- og dieselforbruget ligger på samme niveau (samlet set) som i 2008, hvilket tyder på et enslydende kørselsbehov i Propangas er steget med 75 % i 2009 pga. øget kørselsbehov med trucks. Råvarer Råvareforbruget i forhold til det grønne regnskab i Svendborg Spildevand A/S består af: Type % ift Forbrug 2009 Forbrug 2008 El + 0,4 % kwh kwh Dieselolie + 5,5 % liter liter Benzin - 10 % liter liter Gas (Propan) + 75 % 231 kg 132 kg Naturgas + 11 % m m3 Fyringsolie - 29 % liter liter Metangas (rådnetanksgas) % m m3 Drikkevand - 10,5 % m m3 Teknisk vand + 9 % m m3 Spildevand (intern) - 10,5 % m m3 Polymer 50 % - 38 % kg aktiv kg Aludan 10 % - 11 % kg aktiv kg Jernsulfat 18 % + 8 % kg aktiv kg aktiv Jernklorid 13,8 % - 28 % kg aktiv kg aktiv Jernsulfat 5,2 % % 0 kg aktiv kg aktiv Kalk kg Ikke opgjort Lud kg Ikke opgjort CAN (købt mængde, ej forbrug) - 55 % kg Råvareforbruget er vist i sammenhæng med affald, emissioner ( Klima CO2) og udledninger ( Spildevand ) under disses respektive kapitler. Ud over ovenstående er der yderligere forbrug af papir, kontorartikler, køkken- og toiletartikler samt IT og telefoni, som ikke er opgjort i dette regnskab. 15

16 Klima CO2 Svendborg Spildevand A/S har opgjort et klimaregnskab som forbrugt CO2. Dette er beregnet ud fra gældende omregningsfaktorer leveret af forsyningsselskaberne, der leverer til virksomheden. Ikke-neutral CO2 % ift 2008 kg CO mængder 2008 mængder 2009 kg CO kg CO2 Naturgas + 11 % m m Benzin - 10 % liter liter Diesel + 5 % liter liter El kwh kwh Propangas 58 GJ 33 GJ Fyringsolie liter liter Brændstof i alt Neutral CO2 % ift 2008 kg CO mængder 2008 mængder 2009 kg CO kg CO2 Biogas (Methan) % m m Brændstof i alt SUM CO2 % ift mængder kg CO2 mængder kg CO2 kg CO2 Brændstof i alt I alt udleder Svendborg Spildevand A/S kg CO2 fordelt på mio. kg CO2 fra fossile brændsler og knap kg neutral CO2 fra biogas (methan). I 2008 blev der i alt udledt godt 2,6 mio. Methangasproduktionen er kommet godt i gang i 2009 efter rådnetanken er i fuld drift, hvilket giver en god og CO2-neutral opvarmning til på Egebjerg Syd Renseanlæg som træder i stedet for olieopvarmningen i 2008 (2.926 kg CO2). Methangassen udnyttes til opvarmning af såvel mandskabs- og teknikbygninger som processen. Af ovenstående nøgletal ses det tydeligt at en indsats for at reducere elforbruget vil kunne reducere udledningen af CO2. At reducere elforbruget er et af de væsentligste parametre i virksomhedens strategi og planer såvel af klimafaktorer som økonomiske faktorer. Svendborg Vand og -Spildevand indleder en indsats i de kommende år, hvor der bliver ændret i varme- og elforsyningen på Ryttermarken 21. Her investeres i et jordvarmeanlæg samt i solceller, som skal være med til at øge andelen af grøn energi indenfor såvel el-energi som varmeenergi. På Svendborg Centralrenseanlæg, Egebjerg Syd renseanlæg samt Strandgården renseanlæg har vi i 2010 sat et online styrings system kaldet STAR i drift, som forventes at kunne nedbringe vores elforbrug med %, spare på fældningskemikalie (polymer) på % og reducere

17 tons tørstof i slamproduktionen som følge af reduceret kemikalieforbrug. Herudover forventes der en reduktion i spildevandsafgiften for kvælstof på %. Arbejdsmiljø Svendborg Spildevand A/S har i fællesskab med Svendborg Vand A/S et tværfagligt team bestående af sikkerhedsrepræsentanter og - koordinatorer, der varetager arbejde med arbejdsmiljøforhold og udarbejdelse af APV såvel internt i selskabet som eksternt på byggepladserne. Arbejdsskader Svendborg Spildevand A/S havde ingen arbejdsskader i Arbejdspladsvurdering Den udførte arbejdspladsvurdering i 2008 pegede på en række tilpasnings- og ændringsforslag af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, hvoraf opfølgningen på disse ting i 2009 er vist i nedenstående tabel: Forslag Udførelse Gennemført Farligt at arbejde i trafikken Vejen som arbejdsplads 2009 og løbende som obligatorisk kursus For dårligt indeklima, luftskifte, lys, varme Ændringer af styringer af luftindtag, opsætning af og ifm. nyt byggeri rullegardiner, lamper m.v. Dårlige arbejdsstillinger på kontorerne Gennemgang af 2009 arbejdspladser med fysioterapeut og CRECEA Manglende førstehjælpsviden Førstehjælpskursus Løbende obligatorisk Manglende uddannelse om arbejde med Afholdelse af sikkerheds- Delvist afholdt rustfri materialer, svejsninger m.v. Tungt at håndtere ventilnøgle samt at håndtere paller og andre tunge genstande For mange telefonhenvendelser ved udsendelse af aflæsningskort og sundhedskursus Indkøb af hydraulisk ventilnøgle samt gaffeltruck Indførelse af telefonfred, samt undersøgelse af IT kundehåndtering ifm. nyt byggeri En del af de manglende arbejder i ovenstående tabel er planlagt gennemført i forbindelse med udvidelse af administrationsbygningen på Ryttermarken 21 i efteråret 2010 / foråret I denne periode foregår parallelt med en ny tilbygning en ombygning af den eksisterende bebyggelse, hvoraf problemer med styring af luftindtag m.v. søges løst. Udover det igangværende APV-arbejde og daglige arbejde med sikkerhed og sundhed har Svendborg Vand A/S plan om at indføre en arbejdsmiljøpolitik og at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. 17

18 Bilag miljødata Svendborg Spildevand A/S s drift er opdelt i transport af spildevand og rensning af spildevand. I nedenstående er således det samlede bidrag til miljøet fra begge sektioner. Hvis man ønsker at skelne mellem bidraget fra sektionerne henvises til bagvedliggende datarapport, som kan rekvireres ved Svendborg Spildevand A/S. Vand 2009 Udledninger til vand M = measured, C = calculated, E = estimated 4 Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (vand) M kg 13 Total fosfor (vand) M kg 19 Chrom (Cr) E 26 kg Ammonium E kg Chlorid E kg 76 Total organisk kulstof E kg (TOC) som COD Olie E 192 kg Olie/fedt (blandet) E 1 kg BI5 M kg Suspenderet stof SS E kg Slam 2009 Komponenter i slam M = measured, C = calculated, E = estimated Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (TS)) kg 13 Total fosfor (TS) kg 18 Cadmium (Cd) 1,53 kg 19 Chrom (Cr) 78 kg 20 Kobber (Cu) 490 kg 21 Kviksølv (Hg) 1,6 kg 22 Nikkel (Ni) 31 kg 23 Bly (Pb) 51 kg 24 Zink (Zn) 989 kg LAS 72 (PAH) Polycykliske aromatiske kulbrinter 86 kg 3,4 kg 4 Estimerede data er beregnet ud fra et gennemsnit på månedsvise stikprøver på udledning af spildevand fra de forskellige renseanlæg. Estimaterne kan forbedres i fremtidige grønne regnskaber ved øget prøvetagning med særlig henblik på f.eks. chrom og chlorid. 18

19 Støj, støv, lugt og vibrationer Type Anlæg Enhed Niveau Støj Antal Ukendt antal klager - Støv Antal Ukendt antal klager - Lugt Antal 32 Klager - Vibrationer Antal Ukendt antal klager Affald Kilde Enhed 2008 Affaldshåndtering Navn og adresse m.v. på nyttiggørelses/ bortskaffelsesvirksomhed Ikke-farligt Tons/år Bortskaffelse Nyttiggørelse Navn, adr. Sted affald Slam Genbrug Landbrugsjord Fyn tons vådvægt Slam tons vådvægt Behandling Slammineraliser ingsbede Strandgården Gudme Slam tons vådvægt Forbrænding Klintholm I/S Tyskland Ristegods 56 Deponi Klintholm I/S Hesselager Ristegods 56 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Sand 109 Deponi Klintholm I/S Hesselager Papir og Pap 0,22 Genbrug Papirfremstil. Averhoff & Co A/S Jern og metal 3,97 Genbrug Metalfremstil. Jens Pedersen & Søn Småt brændbart 0,64 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Husholdning 25 Sække uvejet Svendborg Kraftvarmeværk SUM Tons affald Farligt affald - SUM Tons affald Blommenslyst, Fyn Svendborg Fyn Svendborg Fyn Svendborg Fyn 19

20 Luft Ingen målinger foretaget. Der er produceret m3 rådnetanksgas, der er omsat til varmeenergi og anvendt på Egebjerg Syd Renseanlæg. I forbindelse med udrådning af slam produceres røggasser, og disses emissioner af metan og andre gasarter til luft er af ukendt størrelsesorden. I ledningsnettet (kloaksystemet) dannes der svovlbrinte. Disse mængder er heller ikke kendte, men der anvendes på udvalgte steder en del mængde Calium (CAN) til at reducere mængden af svovlbrinte hvor det er på et kritisk niveau i forhold til korrosion af kloaksystemet. Se CANmængder under kapitlet Råvarer. Jord og grundvand Type Behandling Lokalitet tons / år Slamudbringning til jord Gødskning, formuldning, udsivning til overfladevand, nedsivning til grundvand Landbrug på Fyn og øer Forurenet jord type 2 til jordbehandling Forurenet jord type 4 til jordbehandling Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Sandholt Lyndelse Miljøcenter Landevejen 5, 5672 Broby RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København S Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Sandholt Lyndelse Miljøcenter Landevejen 5, 5672 Broby RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København S tons TS slam mængde af ud/nedsivning er ukendt 507 tons i alt ikke opgjort pr. leveringssted 33 tons i alt ikke opgjort pr. leveringssted SUM forurenet jord Jordbehandling tons Energi Anlæg Energiforbrug kwh Grøn energiforbrug kwh Transport (pumpestationer, kwh bassiner mv.) (samlet) Renseanlæg (samlet) kwh Hovedbygningen kwh Slamproduktion m3 gas til kwh I alt kwh kwh 20

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere