Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4"

Transkript

1 Foto: Linne Lauesen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation... 5 Aktiviteter og anlæg... 6 Leverandørkrav... 7 Tilsynsmyndighed... 6 Miljøgodkendelser og tilladelser... 6 Resumé... 7 Miljø og miljøledelsespolitik... 8 Interessenter... 8 Miljøpolitik... 9 Miljøforhold Miljømål Miljøledelsessystem Miljøindsats Miljøresultat for nøgletal Kravopfyldelse Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Vand Spildevand Slam Støj, støv, lugt og vibrationer Affald Luft Jord og grundvand Energi Råvarer Klima CO Arbejdsmiljø Bilag miljødata

3 Ledelsespåtegninger I dette grønne regnskab med samfundsansvar 1 for Svendborg Spildevand A/S vises virksomhedens miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger og belastninger. Det grønne regnskab omhandler virksomhedens interne produktions- belastninger og ikke eksterne produktionsbelastninger, f.eks. outsourcing og anlægsarbejder udført af eksterne leverandører og entreprenører. Eftersom det er en umulig opgave at beregne for hvert af de mange forskelligartede anlægsarbejder, og da underleverandørers påvirkning af miljøet hører under disses eget grønne regnskab, er dette ikke medtaget. Svendborg Spildevands krav til leverandører mht. klima, miljø, arbejdsmiljø og andre etiske retningslinier samt hvordan vi følger op på disse krav er medtaget i denne rapport. Ledelsespåtegning og beretning Året 2009 for Svendborg Spildevand A/S har som i 2008 ligeledes båret præg af konsolidering af virksomheden efter opstartsår i 2007 hvor selskabet blev udskilt fra Svendborg Kommune. Virksomheden er kommet på plads som aktieselskab med selvstændig bestyrelse, og virksomhedsgrundlaget er dokumenteret i en lang række strategier, visioner, planer, politikker og målsætninger. Det grønne regnskab for år 2009 er det andet udarbejdet for Svendborg Spildevand A/S. Det grønne regnskab er medvirkende til virksomhedens ønske om at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. Bestyrelsen og direktionen for Svendborg Spildevand A/S har derfor ønsket at igangsætte det grønne regnskab forud for valget af certificeringsmodel og i henhold til den reviderede af Lov om grønt regnskab, lov nr. 97 af 10. februar 2009 (Miljøministeriet). Forslaget fra det oprindelige høringsdokument om forslag om at virksomheder som forsyningsselskaber skal udarbejde grønne regnskaber fremover er ikke blevet lovfæstet. Grønne regnskaber og ansvarlighedsrapporter er stadig frivillige for forsyningsselskaber i vandsektoren. Svendborg Spildevand A/S har derfor udarbejdet nærværende grønne regnskab ud fra principperne fra Miljøministeriets krav til grønne regnskaber således, at det opfylder kravene til en eventuel kommende EMAS/ISO certificering inklusive arbejdsmiljø. Rapporten indeholder derudover retningslinier for samfundsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) niveau B. Væsentlighedskriterierne for oplysninger er baseret på ovenstående og ud fra relevansen for virksomheden Svendborg Spildevand A/S. Certificeringsprocessen forventes at starte op i efteråret I forbindelse med certificering vel Svendborg Spildevand A/S på sigt udarbejde: Miljøledelsespolitik En klimapolitik Politik for miljøkrav til leverandører herunder entreprenører En arbejdsmiljøpolitik På sigt vil Svendborg Vand A/S også udarbejde: Samfundsansvarspolitik Svendborg Spildevand A/S inddrager sine medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af virksomhedens APV-team, der består af sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter for alle arbejdsområder herunder ledelsen. 1 Herefter benævnt som grønne regnskab, hvor der implicit er samfundsansvar med i rapporten. 3

4 APV-teamet håndterer: Arbejdsmiljømæssige risici ift. arbejdspladsens indretning, sikkerhed, sundhed, forurenende stoffer, støv og støj Og generelt inddrages og varetages Svendborg Vands medarbejdere i: Afhjælpning af eventuelle vilkårsovertrædelser og/eller forebyggelse heraf Væsentlige klager og respons og aktioner på disse Medvirken i udarbejdelsen af virksomhedens strategier, visioner, politikker m.v. Offentliggørelse Det grønne regnskab for Svendborg Spildevand A/S vil kunne rekvireres hos Svendborg Vand, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg eller på Svendborg Vands hjemmeside. Attestation Svendborg den 8. september 2010 Direktion: Ole Steensberg Øgelund Bestyrelse: Flemming Madsen Mogens Stampe Birger Jensen formand næstformand 4

5 Generel information Stamoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken S v e n d b o r g Telefon: CVR-nummer og P-nummer CVR-nr.: P-nr: P-nr: P-nr: P-nr: Ansatte: 51 i alt 1 Branchebetegnelse og hovedaktivitet Branchebetegnelse: Opsamling og behandling af spildevand Virksomhedsform: 60 Aktieselskab Biaktiviteter Drift af ledningsnet for spildevand inklusive pumpestationer, bassiner og udløb. Indsatsplaner for udbygning og renovering af ledningsnet inklusive pumpestationer, bassiner og udløb. Drift af renseanlæg. Indsatsplaner for udbygning og renovering af renseanlæg. Listepunkter (PRTR) Svendborg Spildevand A/S er ikke omfattet af PRTR-krav (Pollutant Release and Transfer Register). Det grønne regnskab, samt de PRTR-punkter dette omfatter, er selvvalgte oplysninger. Svendborg Vand har dog på frivillig basis efter forespørgsel indrapporteret COD og TOC til Europakommissionen. Organisation Svendborg Vand er den daglige betegnelse for de to selskaber Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S. Opdelingen i to aktieselskaber skete med virkning fra 1. januar 2007, hvor forsyningsområdet blev udskilt fra Svendborg Kommune. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder, som lever efter selskabsretlige regler (Aktieselskabsloven), og aktierne er alle ejet af Svendborg Kommune. 1 Samtlige ansatte ved Svendborg Vand hvoraf 29 fuldtidsstillinger ved Svendborg Spildevand A/S. 5

6 Organisationsdiagrammet viser med blå ramme de dele af organisationen, der hører til Svendborg Spildevand A/S. Virksomheden består af en bestyrelse, en direktion, en drift, der består af henholdsvis transport og rensning af spildevand samt en afdeling for administration og anlæg. Fra 1. juli 2010 og tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010 er Svendborg Spildevand og Svendborg Vand fusioneret med Svendborg Affald. Organisationsdiagrammet er derfor i skrivende stund ændret til også at omfatte Svendborg Affald A/S som tredje juridiske enhed samt en fjerde enhed som Forsyningsservice A/S samt et Holdingsselskab. Fra og med 1. september 2010 bliver denne samlede enheds fælles navn: Vand og Affald Aktiviteter og anlæg Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Spildevand A/S følgende kerneydelser til vore kunder: Transportere og rense spildevand efter gældende kvalitetskrav. Svendborg Spildevand A/S modtager kloakeret spildevand fra ca husstande og virksomheder i Svendborg Kommune, som transporteres og renses på renseanlæg. For at levere disse ydelser råder virksomheden over et ledningsnet på over 801 km, 184 pumpestationer, 93 overløbsbygværker, 77 bassiner og 7 renseanlæg. Svendborg Spildevand A/S er ISO-9001 certificeret og ønsker på sigt at udvide denne med en miljøcertificering. ISO-9001 binder Svendborg Spildevand A/S til en lang række fastlagte mål for virksomheden, bl.a.: Rensekvaliteten skal være bedre end gældende minimumskrav Spildevandssystemet, rensekvalitet og miljøhensyn skal konstant forbedres. Disse mål kræver, at spildevandsforsyningen har et godt overvågnings- og anlægsprogram, hvor kun de bedste materialer, teknikker og metoder anvendes. Derfor kan Svendborg Spildevand A/S også bidrage til god badevandskvalitet langs hele Svendborg Kommunes kystlinje. Tilsynsmyndighed Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge er tilsynsmyndighed for Svendborg Spildevand A/S. Miljøgodkendelser og tilladelser Svendborg Spildevand A/S har følgende væsentligste miljøgodkendelser og udledningstilladelser: Sted Tilladelse Årlig m3 Max belastning Revision Svendborg Centralrenseanlæg Udledningstilladelse PE 2002 Egebjerg Syd Renseanlæg Udledningstilladelse PE 2006 Bjerreby Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Strandgården Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Gudme Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Hørup Renseanlæg Udledningstilladelse PE Ukendt Brudager Renseanlæg Udledningstilladelse PE 2004 Regnvandsbetingede overløb Samlede udledningstilladelser Ikke opgjort

7 Leverandørkrav Svendborg Spildevand A/S stiller ikke yderligere miljøkrav til sine leverandører end lovgivningen foreskriver. Der følges op på lovgivningskravene særligt inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet for entreprenører der arbejder for Svendborg Spildevand A/S ved tilsyn. Resumé De vigtigste aktiviteter og parametre i transport og rensning af spildevand er at sørge for den højest opnåelige rensekvalitet samt de færreste ukontrollerede udløb (transportsikkerhed) til vandmiljøet uden om rensning (de regnvandsbetingede udløb). Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold At drive en spildevandsforsyning indebærer en række biologiske og kemiske processer som påvirker omgivelserne i større eller mindre grad alt efter procesenhed: Transport af spildevand Regnvandsbetingede udledninger Renseprocesser o Spildevandsbehandling o Slambehandling Vandkvalitet efter endt rensning Svendborg Spildevand A/S har følgende ressource- og miljømæssige forhold: Indkøb Forbrug Miljøpåvirkning med Fossile brændsler Vand Spildevand El Teknisk vand (genbrugsvand) Slam Varme Affald (ikke farligt) Forbrugsvarer til kontorhold 2 Forurenet jord Væsentligste klager og afvigelser De væsentligste klager og afvigelser som har ført til ændringer drifts- og indretningsmæssigt: I år / sidste år: Klager: 09/ 08 Driftsstop på pumpestationer 6 / 7 klager Driftsstop på hovedledninger 18 / 17 klager Driftsstop på stikledninger 47 / 50 klager Fejl ved kloakdæksler eller i asfalt 18 / 30 klager Oversvømmelser 16 / 28 klager Lugtgener 32 / 22 klager Andre klager 12 / 46 klager 2 Kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler er ikke opgjort for

8 Afvigelser: Driftsstop på pumpestationer 2 / 2 afvigelser Driftsstop på hovedledninger 38 / 26 afvigelser Driftsstop på stikledninger 19 / 17 afvigelser Fejl ved kloakdæksler eller i asfalt 23 / 32 afvigelser Renseanlægs installationer 174/125 afvigelser Andre afvigelser 170/144 afvigelser Afløbsstop 18 / 17 stop Regnvandsbetingede overløb 184/145 overløb På baggrund af ovennævnte er følgende initiativer i gang 2009: Styring af vedligehold på Havnen Implementering af edb-styret vedligehold Tinglysninger af off. ledninger på privat grund Strategi for klimatilpasning ift. kloakforsyning Implementering af Renseanlæg Målsætning for forbrugeroplevede driftsstop Drift af Egebjerg Syd Renseanlæg Renovere ventilationsanlæg på Egsmade Kvalitetskrav i udbud af tømningsordning Udledningstilladelser til renseanlæg Miljø og miljøledelsespolitik Når vi i Svendborg Spildevand A/S taler om miljø tænker vi også samfundsansvar. Miljøet er en del af vores samfund og samfundet er en del af vores omgivende miljø. Klimaet og forandringerne heri er også en del af vores miljø, og dermed vores samfund. Når vi vil beskrive hvordan vi påvirker vores miljø giver det god mening at beskrive vores interessenter, dvs. de(t), der påvirkes af vores virke, som deraf har en interesse i os og den måde vi opererer på. Interessenter I Svendborg Spildevand A/S har vi en lang række interessenter, som vi kan kategorisere efter viste model. Dialogen med interessenterne er beskrevet i Svendborg Vands Informations- og Kommunikationspolitik. Denne omfatter en række dialogmæssige værktøjer som telefonkontakt, personlig kontakt, orienteringsbreve, spørgeskemaer, pressemeddelelser, hjemmeside samt aviskampagner. Pressen Ansatte Kunder Svendborg Vand A/S Ejere Myndigheder Vores primære interessenter er kunderne, der aftager vores kerneydelser ved at få afleveret spildevand. Til dette er nøgleinteressenterne vores medarbejdere, ejere, politikere og samarbejdspartnere (leverandører). Vi arbejder i et samfund som er reguleret af myndighederne, påvirket af interesseorganisationerne, beskrevet i pressen og oplevet i det lokale samfund, som også gør disse meget væsentlige. Leverandører Organisa -tioner / NGO er Lokal Samfund I 2009 var kundetilfredsheden 96 % målt i spørgeskemaanalyse. 8

9 Miljøpolitik Virksomhedens miljø- og samfundsansvar Svendborg Spildevand A/S er blevet medlem af netværket Miljø-Forum Fyn, der har til formål til fremme af markedsdreven miljø-indsats, miljøredegørelser, grønne regnskaber, miljøledelsessystemer og -politikker samt samfundsansvarsrapporter. Netværket er medlem af Key2Green, som er startet af miljø-pionererne indenfor erhvervslivet, Novo Nordisk. Svendborg Spildevand vil anvende dette netværk i sin miljøprofilering samt i arbejdet med at blive miljøcertificeret. Denne proces starter op i efteråret 2010 når selskabets nye struktur efter fusionen med Svendborg Affald A/S. Certificeringen skal understrege Svendborg Spildevands miljøhåndtering, som allerede og i mange år har været bærende for vores udvikling. Vi fokuserer på at transportere og rense spildevand for vores kunder, at reducere energiforbruget i vores produktion, vi satser på bæredygtighed i vores valg af indkøb, er bevidste om vore medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø og bekymrer os om vores påvirkning af samfundet når vi opererer i ude byen. Virksomheden vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Virksomheden vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere i branchen Dette vil vi sikre ved at virksomheden har nogle værdier som tiltrækker medarbejderne. Svendborg Spildevands værdier er: Helhed i opgaven Kunden i centrum Læring og udvikling Trivsel Medarbejderne skal kunne se og føle at der er en helhed i opgaven for at de kan følge opgaverne helt til dørs. At sætte kunden i centrum er en helt naturlig værdi for Svendborg Spildevand, hvis kunder sikrer dets eksistens-grundlag. Det gør at vi stræber efter at være dygtige samarbejdspartnere, kollegiale, hjælpsomme, service-mindede, men også tør vove og lære af vores fejl. Læring og udvikling er en del af Svendborg Spildevands værdigrundlag som også hænger sammen med de enkelte medarbejderes trivsel i et videnssamfund som det danske. Vi vil dele vore viden med hinanden og vore kunder og samarbejdspartnere og vi har en god og munter omgangstone og et højt humør. Svendborg Spildevand fokuserer på medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og vi vil fortsat udvikle samarbejde i teams, styrke medarbejdernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Vi har særlig fokus på arbejdsmiljø, og har nu uddannede sikkerheds-koordinatorer, så vi også er synlige i forhold til arbejdsmiljø på vores eksterne byggepladser. 9

10 Miljøforhold Svendborg Spildevand A/S har følgende miljømæssige påvirkninger: Fossile brændsler: Naturgas, dieselolie, fyringsolie og benzin El: Strøm og varme Varme: Naturgas og fyringsolie Forbrugsvarer (ikke opgjort for 2009) af kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler Vand Spildevand Slam Teknisk vand til procesvand på renseanlæg Affald (ikke farligt) herunder husholdningsaffald, papir, pap, træ, jern og metal til genbrug. Forurenet jord ifm. anlægsarbejder Miljømål Svendborg Spildevand A/S har følgende miljø- og samfundsmål: Rensekvalitet: At overholde alle kvalitetskrav til renset spildevand og holde en renseprocent på minimum 91 %. Driftsstop oplevet hos forbrugeren må i 2009 max andrage 10 stk. Kundetilfredshed: Minimum 95 %, som måles årligt i en spørgeskemaanalyse. Minimum 90 % af alle henvendelser skal være igangsat inden 30 minutter. El-forbrug: Forbrugsreduktion skal finansiere nye tiltag til yderligere forbrugsreduktion Fossile brændsler: Som ovenstående Der igangsættes i efteråret 2010 en miljø- og klimahandlingsplan som skal konkretisere målene for forbruget af el og fossile brændsler. Denne handlingsplan vil specificere hvilke tiltag, der arbejdes på og hvilke mål for dels en energi-reduktion og dels en substituering af fossil energi til grøn energi der arbejdes efter. Samtidig vil denne handlingsplan også danne baggrund for miljøcertificeringen Svendborg Spildevand A/S vil i fremtiden afsætte ressourcer til og arbejde med følgende: Miljø- og klimahandlingsplan Miljøcertificering: o ISO 14001, o DS/OHSAS eller o EMAS Arbejdsmiljøpolitik, herunder stress-politik Personalepolitik opdateres Miljøledelsessystem Svendborg Spildevand A/S vil i fællesskab med Svendborg Vand A/S og Svendborg Affald A/S på sigt udarbejde og indføre et miljøledelsessystem i sammenhæng med kommende miljøcertificering. I dag er det generelle ledelsessystem præget af en meget stor bevidsthed omkring miljøbelastninger og -påvirkninger, hvormed det daglige arbejde i virksomhederne bærer præg af en høj grad af 10

11 ansvarlighed overfor miljøet såvel i produktionsøjemed som i indkøb, valg af materialer og udførelsesmetoder. Disse ting ønsker Svendborg Spildevand A/S at kunne dokumentere i det grønne regnskab ved hjælp af et miljøledelsessystem, som systematisk og overskueligt kan bibringe de nødvendige informationer til virksomheden, bestyrelse, kunder og interessenter. Miljøindsats De væsentligste miljøindsatser, som Svendborg Spildevand A/S til stadighed udøver og står overfor at skulle opgradere er: Sikring af transport og rensning af spildevand: Effektiv planlægning, drift, udbygning og renovering af ledningsnet inklusive pumpestationer, bassiner og udløb samt renseanlæg. Tiltag til mindskelse af regnvandsbetingede udløb: Øget fokus på klimatilpasninger og udbygning af forsinkelsesbassiner. Øget separatkloakering i nye og renoveringsklare områder. Øget fokus på håndtering af nye måder til håndtering af ekstreme regnhændelser. Kampagner og selvbetjeningsløsninger over nettet: Ved at forenkle dataindberetning ydes både en god service til kunderne samtidig med at virksomheden får relevante data. Ved at tilbyde kunderne valgfrihed når vi skal samarbejde med dem yder vi en god service. Ved at lave kampagner kan virksomheden nå forsyningsområdet med budskaber, der kan informere, bibringe nyttig viden og forhåbentlig ændre holdning hos forbrugerne til at være mere miljøbevidste. Udvikling af økonomi- og ressourcestyringssystem Med henblik på benchmarking, grønt regnskab m.m. Årsaflæsning af private vandværker Med henblik på afregning i forhold til spildevandsafgift. Udvælgelse og implementering af CRM-system (kundedatabasesystem) Til håndtering af kundehenvendelser, klager, afvigelser m.v. som øger kundeservicen. Grønne indkøb: Grøn indkøbspolitik i relations til prisloftsbekendtgørelsens retningslinier, herunder: o Grøn el dvs. el produceret på CO2-neutralt biobrændsel frem for fossile brændsler og afregne dette over prisen på vand. o Grønne materialer CO2-besparende eller CO2-neutrale. o Grønne anlæg CO2-besparelser i anlægsudførelse og drift. o Energibesparende processer, maskiner og styringer i driften. 11

12 Miljøresultat for nøgletal Årets miljøresultat er medtaget i bilag 1, hvortil der refereres i det følgende. Data er ikke verificeret af miljøverificator, men på sigt vil Svendborg Spildevand A/S indføre miljøcertificering og miljøledelsessystem. De opnåede resultater er beskrevet i det nedenstående. Kravopfyldelse Svendborg Spildevand A/S har i året 2009 opfyldt alle lovgivningsmæssige krav til transport og rensning af spildevand i henhold til udledningstilladelserne samt i henhold til gældende lovkrav. Uheld, der påkræver ændret håndtering for at kunne leve op til kravopfyldelsen Der har ikke været uheld som forårsagede ændret håndtering. Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Alle lovpligtige og ISO-9001-certificeringspligtige måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring pågår ved akkrediterede eksterne analyseinstitutter og verificator. Data anvendt i denne rapport er såvel akkrediterede data som målte, estimerede og beregnede data. Disse er angivet i bilag 1. Spildevandskvalitet Lovgivningsmæssige måle- og analysemetoder på spildevandkvalitet udføres af Eurofins. Certificering ISO-9001 certificering varetages af Bureau Veritas Denmark Vand % ift Forbrugt vandmængde - 10 % m3 vand m3 vand Genbrugt vandmængde (renset spildevand) + 9 % m3 vand m3 vand Den forbrugte vandmængder i 2009 er normal i forhold til produktionen for virksomheden. Spildevand Svendborg Spildevand A/S har i 2009 haft en gennemsnits nedbør på 548 mm (DMI) og deraf: % ift Renset spildevandsmængde m3 spildevand m3 spildevand Virksomheds spildevandsforbrug m3 spildevand m3 spildevand Den rensede spildevandsmængde er normal i forhold til nedbør, der i gennemsnit er 25 % mindre end i 2008 (683 mm) og aktuelt indbyggertal og virksomheder i Svendborg Kommune. 12

13 Spildevandsforbruget fra kontorerne og bygningerne i Svendborg Spildevand A/S er også normalt for virksomheden. Slam Slam produceres på alle 7 renseanlæg i Svendborg Spildevand A/S men håndteres forskelligt alt efter stofindhold og tørstofniveau. Slam fra Behandles Genbrug Køres til Svendborg Centralrenseanlæg Presses Ja Landbrugsjord på Fyn Egebjerg Syd Renseanlæg Udrådnes og Nej Forbrænding Tyskland centrifugeres Hørup Renseanlæg Centrifugering Ja Landbrugsjord på Fyn Bjerreby Renseanlæg Ingen Ja Landbrugsjord på Tåsinge Brudager Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme Strandgården Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme Gudme Renseanlæg Slammineralisering Ja Strandgården Slammineraliseringsanlæg i Gudme I alt er der på de 7 renseanlæg produceret tons tørstof (TS) slam, hvoraf i 2009 er godt tons TS slam er genbrugt på landbrugsjord som gødning og 663 tons TS er afsat til forbrænding. Støj, støv, lugt og vibrationer Svendborg Spildevand A/S har ikke foretaget konkrete målinger på støj, støv, lugt og vibrationer, men der er foretaget registreringer af indkomne klager over disse parametre: Støj (ikke opgjort antal klager) Støv (ikke opgjort antal klager) Lugt (32 klager) Vibrationer (ikke opgjort antal klager) Affald Affald, udelukkende karakteriseret som ikke-farligt udgør tons i 2009 og bruges til: Genbrug o Slam til mineralisering samt landbrugsjord på Fyn ( tons vådvægt) o Pap og papir hos Averhoff & CO i Blommenslyst (0,22 tons) o Jern og metal hos Jens Pedersen & Søn i Svendborg (3,97 tons) Forbrænding o Husholdning samt brændbart på Svendborg Kraftvarmeværk (0,635 tons) o Slam via Klintholm I/S til anlæg i Tyskland (2.860 tons vådvægt) Deponi o Ristegods og sand køres til Klintholm I/S (93,5 tons) Luft Svendborg Spildevand A/S har ikke foretaget konkrete målinger på luftemissioner som virksomheden producerer (f.eks. røggasmålinger fra rådnetanke på Egebjerg Syd Renseanlæg), men 13

14 dette kan komme i betragtning i forbindelse med fremtidige udarbejdelser af grønne regnskaber. Der er i 2009 i alt produceret m3 ( m3 i 2008) rådnetanksgas på Egebjerg Syd Renseanlæg. Ændringen skyldes fuld implementering af rådnetank i I forbrug og indkøb af fossile brændsler er der i forbindelse med produktionen heraf (foretaget af ekstern leverandør) udledninger til luft, hvilket er medtaget under afsnittet Klima CO2. Jord og grundvand Jorddeponering og -behandling sker på forskellige behandlingssteder: Klintholm I/S, RGS 90 og Sandholt Lyndelse Miljøcenter. Forurenet jord lægges enten i deponi eller jordbehandles. I alt i 2009 blev der for Svendborg Spildevand A/S kørt i alt 540 tons forurenet jord fordelt på tons lettere forurenet jord (type 2) og 33 tons tungt forurenet jord (type 4) Energi % ift 2008 kwh 2009 kwh 2008 kwh 2009 kwh/m kwh/m3 El-forbrug Transport af spildevand - 7 % ,04 0,04 El-forbrug Rensning af spildevand + 4 % ,49 0,41 El-forbrug Administrationen + 7 % El-forbrug i alt + 0,4 % ,1 0,1 El-forbruget i Svendborg Spildevand A/S i 2009 udgør i alt kwh ( kwh i 2008) som er fordelt på transport og rensning af spildevand. Dertil kommer el-forbruget i administrationsbygningen, som deles 50/50 % med Svendborg Vand A/S. Elforbruget for Svendborg Spildevand A/S er samlet set enslydende for 2009 og Men Transport af spildevand har forbrugt 7 % mindre i 2009 fordi det i gennemsnit har regnet mindre i Rensning af spildevand har haft et merforbrug på 4 % på trods af en lavere mængde renset spildevand (12 %). Merforbruget findes hovedsagligt på Egebjerg Syd ( kwh), Hørup ( kwh) og Strandgården ( kwh) på trods af en mindre mængde renset spildevand på alle tre anlæg: Egebjerg Syd Renseanlæg: Udvidelse af anlægget for tilpasning til større spildevandsmængde fra Scan Hide: o Byggestrøm over hele året, samt opvarmning af skurvogne o Opvarmning af kolde, uisolerede bygninger med i alt 4 stk. 2 kw/t varmekanoner o Idriftssættelse af buffertank 4 samt varmeveksler o Tuning af 4 stk. pumper til øget recirkulation i processen Hørup: Optimering af slamhåndtering: o Idriftssættelse af ny centrifuge i stedet for sibåndspresse Strandgården: o Mere behandling af perkolat fra Klintholm I/S giver øget beluftningsbehov. El-forbruget er omregnet til udledning af CO2 under afsnittet Klima CO2 med omregningsfaktor 473 g CO2 pr. kwh udledt af nøgletal fra 2008 for Sydfyns Energiforsyning. 3 Det giver ikke mening at sammenligne med 2008 eftersom forurenet jord køres fra anlægsprojekter forskellige steder i kommunen, og Svendborg Spildevand har ikke indflydelse på hvor meget forurenet jord der er på anden parts grund. 14

15 Herudover er der energiforbrug til opvarmning af bygninger samt brændstof til bilpark: Energiform Naturgas m m3 Fyringsolie liter liter Benzin liter liter Dieselolie liter liter Propangas 21 flasker á 11 kg ej målt, udgår i sammenligning Elvarme kwh ej målt, udgår i sammenligning Biogas (Methan) m m3 Naturgas er steget 11 % sammenlignet med 2008, hvilket formentlig skyldes en koldere vinter Fyringsolie er faldet med knapt 30 % som skyldes at Egebjerg Syd Renseanlæg er overgået til fuld opvarmning med egenproduceret biogas (CO2-neutral energi). Biogassen (Methangas) er steget med 75 % siden 2008 som anvendes i hele produktionen. Se også Klima CO2. Benzin- og dieselforbruget ligger på samme niveau (samlet set) som i 2008, hvilket tyder på et enslydende kørselsbehov i Propangas er steget med 75 % i 2009 pga. øget kørselsbehov med trucks. Råvarer Råvareforbruget i forhold til det grønne regnskab i Svendborg Spildevand A/S består af: Type % ift Forbrug 2009 Forbrug 2008 El + 0,4 % kwh kwh Dieselolie + 5,5 % liter liter Benzin - 10 % liter liter Gas (Propan) + 75 % 231 kg 132 kg Naturgas + 11 % m m3 Fyringsolie - 29 % liter liter Metangas (rådnetanksgas) % m m3 Drikkevand - 10,5 % m m3 Teknisk vand + 9 % m m3 Spildevand (intern) - 10,5 % m m3 Polymer 50 % - 38 % kg aktiv kg Aludan 10 % - 11 % kg aktiv kg Jernsulfat 18 % + 8 % kg aktiv kg aktiv Jernklorid 13,8 % - 28 % kg aktiv kg aktiv Jernsulfat 5,2 % % 0 kg aktiv kg aktiv Kalk kg Ikke opgjort Lud kg Ikke opgjort CAN (købt mængde, ej forbrug) - 55 % kg Råvareforbruget er vist i sammenhæng med affald, emissioner ( Klima CO2) og udledninger ( Spildevand ) under disses respektive kapitler. Ud over ovenstående er der yderligere forbrug af papir, kontorartikler, køkken- og toiletartikler samt IT og telefoni, som ikke er opgjort i dette regnskab. 15

16 Klima CO2 Svendborg Spildevand A/S har opgjort et klimaregnskab som forbrugt CO2. Dette er beregnet ud fra gældende omregningsfaktorer leveret af forsyningsselskaberne, der leverer til virksomheden. Ikke-neutral CO2 % ift 2008 kg CO mængder 2008 mængder 2009 kg CO kg CO2 Naturgas + 11 % m m Benzin - 10 % liter liter Diesel + 5 % liter liter El kwh kwh Propangas 58 GJ 33 GJ Fyringsolie liter liter Brændstof i alt Neutral CO2 % ift 2008 kg CO mængder 2008 mængder 2009 kg CO kg CO2 Biogas (Methan) % m m Brændstof i alt SUM CO2 % ift mængder kg CO2 mængder kg CO2 kg CO2 Brændstof i alt I alt udleder Svendborg Spildevand A/S kg CO2 fordelt på mio. kg CO2 fra fossile brændsler og knap kg neutral CO2 fra biogas (methan). I 2008 blev der i alt udledt godt 2,6 mio. Methangasproduktionen er kommet godt i gang i 2009 efter rådnetanken er i fuld drift, hvilket giver en god og CO2-neutral opvarmning til på Egebjerg Syd Renseanlæg som træder i stedet for olieopvarmningen i 2008 (2.926 kg CO2). Methangassen udnyttes til opvarmning af såvel mandskabs- og teknikbygninger som processen. Af ovenstående nøgletal ses det tydeligt at en indsats for at reducere elforbruget vil kunne reducere udledningen af CO2. At reducere elforbruget er et af de væsentligste parametre i virksomhedens strategi og planer såvel af klimafaktorer som økonomiske faktorer. Svendborg Vand og -Spildevand indleder en indsats i de kommende år, hvor der bliver ændret i varme- og elforsyningen på Ryttermarken 21. Her investeres i et jordvarmeanlæg samt i solceller, som skal være med til at øge andelen af grøn energi indenfor såvel el-energi som varmeenergi. På Svendborg Centralrenseanlæg, Egebjerg Syd renseanlæg samt Strandgården renseanlæg har vi i 2010 sat et online styrings system kaldet STAR i drift, som forventes at kunne nedbringe vores elforbrug med %, spare på fældningskemikalie (polymer) på % og reducere

17 tons tørstof i slamproduktionen som følge af reduceret kemikalieforbrug. Herudover forventes der en reduktion i spildevandsafgiften for kvælstof på %. Arbejdsmiljø Svendborg Spildevand A/S har i fællesskab med Svendborg Vand A/S et tværfagligt team bestående af sikkerhedsrepræsentanter og - koordinatorer, der varetager arbejde med arbejdsmiljøforhold og udarbejdelse af APV såvel internt i selskabet som eksternt på byggepladserne. Arbejdsskader Svendborg Spildevand A/S havde ingen arbejdsskader i Arbejdspladsvurdering Den udførte arbejdspladsvurdering i 2008 pegede på en række tilpasnings- og ændringsforslag af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, hvoraf opfølgningen på disse ting i 2009 er vist i nedenstående tabel: Forslag Udførelse Gennemført Farligt at arbejde i trafikken Vejen som arbejdsplads 2009 og løbende som obligatorisk kursus For dårligt indeklima, luftskifte, lys, varme Ændringer af styringer af luftindtag, opsætning af og ifm. nyt byggeri rullegardiner, lamper m.v. Dårlige arbejdsstillinger på kontorerne Gennemgang af 2009 arbejdspladser med fysioterapeut og CRECEA Manglende førstehjælpsviden Førstehjælpskursus Løbende obligatorisk Manglende uddannelse om arbejde med Afholdelse af sikkerheds- Delvist afholdt rustfri materialer, svejsninger m.v. Tungt at håndtere ventilnøgle samt at håndtere paller og andre tunge genstande For mange telefonhenvendelser ved udsendelse af aflæsningskort og sundhedskursus Indkøb af hydraulisk ventilnøgle samt gaffeltruck Indførelse af telefonfred, samt undersøgelse af IT kundehåndtering ifm. nyt byggeri En del af de manglende arbejder i ovenstående tabel er planlagt gennemført i forbindelse med udvidelse af administrationsbygningen på Ryttermarken 21 i efteråret 2010 / foråret I denne periode foregår parallelt med en ny tilbygning en ombygning af den eksisterende bebyggelse, hvoraf problemer med styring af luftindtag m.v. søges løst. Udover det igangværende APV-arbejde og daglige arbejde med sikkerhed og sundhed har Svendborg Vand A/S plan om at indføre en arbejdsmiljøpolitik og at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. 17

18 Bilag miljødata Svendborg Spildevand A/S s drift er opdelt i transport af spildevand og rensning af spildevand. I nedenstående er således det samlede bidrag til miljøet fra begge sektioner. Hvis man ønsker at skelne mellem bidraget fra sektionerne henvises til bagvedliggende datarapport, som kan rekvireres ved Svendborg Spildevand A/S. Vand 2009 Udledninger til vand M = measured, C = calculated, E = estimated 4 Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (vand) M kg 13 Total fosfor (vand) M kg 19 Chrom (Cr) E 26 kg Ammonium E kg Chlorid E kg 76 Total organisk kulstof E kg (TOC) som COD Olie E 192 kg Olie/fedt (blandet) E 1 kg BI5 M kg Suspenderet stof SS E kg Slam 2009 Komponenter i slam M = measured, C = calculated, E = estimated Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (TS)) kg 13 Total fosfor (TS) kg 18 Cadmium (Cd) 1,53 kg 19 Chrom (Cr) 78 kg 20 Kobber (Cu) 490 kg 21 Kviksølv (Hg) 1,6 kg 22 Nikkel (Ni) 31 kg 23 Bly (Pb) 51 kg 24 Zink (Zn) 989 kg LAS 72 (PAH) Polycykliske aromatiske kulbrinter 86 kg 3,4 kg 4 Estimerede data er beregnet ud fra et gennemsnit på månedsvise stikprøver på udledning af spildevand fra de forskellige renseanlæg. Estimaterne kan forbedres i fremtidige grønne regnskaber ved øget prøvetagning med særlig henblik på f.eks. chrom og chlorid. 18

19 Støj, støv, lugt og vibrationer Type Anlæg Enhed Niveau Støj Antal Ukendt antal klager - Støv Antal Ukendt antal klager - Lugt Antal 32 Klager - Vibrationer Antal Ukendt antal klager Affald Kilde Enhed 2008 Affaldshåndtering Navn og adresse m.v. på nyttiggørelses/ bortskaffelsesvirksomhed Ikke-farligt Tons/år Bortskaffelse Nyttiggørelse Navn, adr. Sted affald Slam Genbrug Landbrugsjord Fyn tons vådvægt Slam tons vådvægt Behandling Slammineraliser ingsbede Strandgården Gudme Slam tons vådvægt Forbrænding Klintholm I/S Tyskland Ristegods 56 Deponi Klintholm I/S Hesselager Ristegods 56 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Sand 109 Deponi Klintholm I/S Hesselager Papir og Pap 0,22 Genbrug Papirfremstil. Averhoff & Co A/S Jern og metal 3,97 Genbrug Metalfremstil. Jens Pedersen & Søn Småt brændbart 0,64 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Husholdning 25 Sække uvejet Svendborg Kraftvarmeværk SUM Tons affald Farligt affald - SUM Tons affald Blommenslyst, Fyn Svendborg Fyn Svendborg Fyn Svendborg Fyn 19

20 Luft Ingen målinger foretaget. Der er produceret m3 rådnetanksgas, der er omsat til varmeenergi og anvendt på Egebjerg Syd Renseanlæg. I forbindelse med udrådning af slam produceres røggasser, og disses emissioner af metan og andre gasarter til luft er af ukendt størrelsesorden. I ledningsnettet (kloaksystemet) dannes der svovlbrinte. Disse mængder er heller ikke kendte, men der anvendes på udvalgte steder en del mængde Calium (CAN) til at reducere mængden af svovlbrinte hvor det er på et kritisk niveau i forhold til korrosion af kloaksystemet. Se CANmængder under kapitlet Råvarer. Jord og grundvand Type Behandling Lokalitet tons / år Slamudbringning til jord Gødskning, formuldning, udsivning til overfladevand, nedsivning til grundvand Landbrug på Fyn og øer Forurenet jord type 2 til jordbehandling Forurenet jord type 4 til jordbehandling Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Sandholt Lyndelse Miljøcenter Landevejen 5, 5672 Broby RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København S Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Sandholt Lyndelse Miljøcenter Landevejen 5, 5672 Broby RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København S tons TS slam mængde af ud/nedsivning er ukendt 507 tons i alt ikke opgjort pr. leveringssted 33 tons i alt ikke opgjort pr. leveringssted SUM forurenet jord Jordbehandling tons Energi Anlæg Energiforbrug kwh Grøn energiforbrug kwh Transport (pumpestationer, kwh bassiner mv.) (samlet) Renseanlæg (samlet) kwh Hovedbygningen kwh Slamproduktion m3 gas til kwh I alt kwh kwh 20

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation...

Læs mere

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Forord Nærværende dokument er den anden virksomhedsplan for selskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, som i daglig tale under ét kaldes Svendborg

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12 FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet NOTAT Dato: 04. marts 2015 Projektnavn: Særbidrag Projekt nr.: 114 5161-6 Udarbejdet af: Claus Kobberø Kvalitetssikring: Peter Eskelund Modtager: Svendborg Vand Side: 1 af 10 Særbidrag for særligt forurenet

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Ressourceregnskab 2015 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Dansk Vand Konference 19. november 2013 Helle Strandbæk Afdelingsingeniør, Aalborg

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere