Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010"

Transkript

1 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl på Bojesen, Axeltorv, Vesterbrogade 4 A, 1620 København V. Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisorer 7. Sted for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad 2-3. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport Resumé af Årsrapport 2009 er vedlagt indkaldelsen. Ad 4. Ad 5. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægten og pensionsregulativerne. Forslag og begrundelser er vedlagt. Der er ikke indkommet medlemsforslag. I henhold til vedtægten er Erik Bisgaard Madsen og Johannes Elbæk på valg. Bestyrelsen indstiller begge til genvalg. Hans Peter Bay trak sig tidligere på året som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller til valg af Lars Bloch. Såfremt bestyrelsens forslag 6 til ændring af vedtægten vedtages, skal det revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem vælges af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til valg af Niels Olsen for de resterende 2 år af hans nuværende 3-årige valgperiode. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Erik Bisgaard Madsen, formand, medlemsvalgt Johannes Elbæk, næstformand, medlemsvalgt Therese Brøndsted, medlemsvalgt Jens Munk Ebbesen, udpeget af Den Danske Dyrlægeforening Henning Otte Hansen, udpeget af JA Hans-Henrik Jørgensen, udpeget af JA Frank Bøgh Nielsen, medlemsvalgt Niels Olsen, udpeget af de faglige organisationer Ad 6. Ad 7. Bestyrelsen indstiller til valg af statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i Århus. Venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne tilmelde sig via mail til Årsrapport 2009 kan ses på eller rekvireres på tlf.:

2 Generalforsamling 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 28. april 2010 Forslag til vedtægtsændringer (Dagsordenens punkt 4) Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen fremsætter 8 forslag til ændringer af vedtægterne til generalforsamlingens vedtagelse. De enkelte forslag bliver nærmere gennemgået nedenfor. Under de generelle bemærkninger gennemgås forslaget og formålet hermed. Efterfølgende fremgår forslaget til selve paragrafteksten. Generelle bemærkninger Forslag 1: Navn og hjemstedskommune Vedtægtens 1 Pensionskassens officielle navn er Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og har hjemsted i Københavns Kommune. Der foreslås en redaktionel ændring af Pensionskassens navn, så det nu skrives med &-tegn. Pensionskassens officielle navn bliver således: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Ændringen sker alene af kommunikationsmæssige årsager. Pensionskassens flytning fra København til Gentofte nødvendiggør en ændring af hjemstedskommunen. I henhold til den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) er det imidlertid ikke længere nødvendigt at oplyse hjemstedskommune i vedtægten, idet denne oplysning fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, som der er offentlig adgang til. Selskabsloven er i skrivende stund imidlertid ikke trådt i kraft, hvorfor bestyrelsen foreslår, at hjemstedskommunen ændres til Gentofte Kommune indtil selskabsloven træder i kraft, hvorefter oplysningen om hjemstedskommune vil udgå af vedtægten. Forslag 2: Indkaldelse til generalforsamling Vedtægtens 4, stk. 2 og 7 og 5, stk. 1 Efter de nuværende regler skal det fuldstændige forslag til ændringer i vedtægten og pensionsregulativerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis det begæres af 10 pct. af pensionskassens medlemmer. Dog kan mindst 100 medlemmer altid begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. Da forslag om vedtægts- og regulativændringer kan være meget omfangsrige, foreslås af administrative hensyn, at der ved ændringer i vedtægten og regulativer alene skal angives det væsentligste indhold i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det fuldstændige forslag kan rekvireres i pensionskassen og vil fremgå af hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen. Som følge af den nye selskabslov nedsættes kravet til, hvor mange medlemmer der skal begære ekstraordinær generalforsamling, fra 10 pct. til 5 pct. Forslaget har ingen realitetsbetydning på nuværende tidspunkt, da 100 medlemmer altid kan begære ekstraordinær generalforsamling. Forslag 3: Frister Vedtægtens 4, stk. 4 og 7 Medlemmer, der ønsker at stille et forslag til generalforsamlingen, skal skriftligt give pensionskassen besked i så god tid, at emnet kan tages på dagsordenen. Er forslaget modtaget inden 1. februar, vil det altid kunne medtages. Det fuldstændige forslag til ændring af vedtægt, regulativer m.v. skal være til gennemsyn på pensionskassens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Den nye selskabslov sætter forskellige nye frister for afholdelse af generalforsamlinger. Som konsekvens heraf foreslås det, at de fuldstændige forslag til vedtægts- og regulativændringer m.v. skal være tilgængelige på pensionskassens kontor senest 2 uger før generalforsamlingen. De fuldstændige forslag vil samtidig fremgå af pensionskassens hjemmeside. Det foreslås endvidere, at medlemsforslag skal være pensionskassen i hænde 6 uger før generalforsamlingen. Forslagene kan gyldigt vedtages, uafhængigt af om selskabsloven er trådt i kraft. Forslag 4: Fuldmagter til generalforsamlingen Vedtægtens 4, stk. 5 Efter de nuværende regler kan hvert tilstedeværende medlem have indtil 2 fuldmagter fra andre medlemmer med til generalforsamlingen. 1

3 Som følge af ændringerne i den nye selskabslov foreslås det, at bestemmelsen ophæves, hvorved der ikke sættes begrænsninger for antallet af fuldmagter, det enkelte medlem kan medbringe på generalforsamlingen. Forslag 5: Urafstemning Vedtægtens 7 A og 8, stk. 5 Efter de nuværende regler sker valg til bestyrelsen ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmerne. Den skriftlige afstemning sker på nuværende tidspunkt ved, at der bliver sendt fysiske stemmesedler til alle medlemmer. Det foreslås, at reglerne for det skriftlige valg (urafstemning) beskrives nærmere i vedtægten, og at der kan ske elektronisk afstemning. Med elektronisk urafstemning menes, at der gives mulighed for at stemme ved anvendelse af elektroniske medier, fx via telefon, internet eller andet. Urafstemningen kan ske efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at urafstemningen sker på betryggende vis. Forslag 6: Bestyrelsens sammensætning Vedtægtens 8 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamling. 4 medlemmer udpeges af de henvisende organisationer. Hvis ikke der blandt de valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer findes et bestyrelsesmedlem, der har de sagkyndige kvalifikationer til at være i revisionsudvalget, skal organisationerne udpege et sådant medlem efter indstilling fra bestyrelsen. Dette medlem træder i stedet for et af de 4 medlemmer, organisationerne ellers kan udpege. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelsen samt en enkelt indholdsmæssig ændring. Som følge af lovkrav skal bestyrelsen nedsætte et revisionsudvalg med et særligt revisionskyndigt bestyrelsesmedlem. Det foreslås, at det revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem vælges af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, i stedet for at blive udpeget af de henvisende medlemsorganisationer. At pensionskassens medlemmer skal vælge medlemmet efter bestyrelsens indstilling betyder i praksis, at pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen får mulighed for at godkende eller afvise kandidaten. Forslag 7: Præciserende og redaktionelle ændringer Vedtægtens 14 og 16 Der henvises i 14 og 16 til lov om forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed er afløst af lov om finansiel virksomhed, hvorfor der foreslås en ændring af henvisningen. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 8: Ikrafttræden Vedtægtens 21 Det foreslås, at ændringerne i vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve. 2

4 Forslag til regulativændringer (Dagordenens punkt 4) Bestyrelsen fremlægger 7 forslag til ændringer af pensionsregulativet. Bestyrelsen fremlægger endvidere et forslag (Forslag 7) til ændring i det pensionsregulativ, som er gældende for medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter det nye pensionsregulativ. Forslag til ændringer i Pensionsregulativets 9-13 vil herudover ikke være gældende for disse medlemmer. De enkelte forslag bliver nærmere gennemgået nedenfor. Under de generelle bemærkninger gennemgås forslaget og formålet hermed. Efterfølgende fremgår forslaget til selve paragrafteksten. Generelle bemærkninger Forslag 1: Den fleksible pensionsordning og den gamle pensionsordning Pensionsregulativets overskrift og 20 Af kommunikationsmæssige årsager foreslås det, at pensionsregulativet, som gælder for alle medlemmer optaget efter 30. april 2004 eller som har omvalgt, benævnes den fleksible pensionsordning. Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og ikke senere har tilvalgt sig dette pensionsregulativs ydelsesbestemmelser, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8 11 i regulativet, som blev vedtaget på generalforsamlingen 23. april For at skelne mellem de to grupper af medlemmer, foreslås det af kommunikationsmæssige grunde, at disse medlemmer er omfattet af den gamle pensionsordning. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 2: Opsparingsafdelingen Pensionsregulativet 1, stk. 5, 8, stk. 4 og 16, stk. 2 Medlemmer der ved optagelsen er over 60/62 år eller er ansat i fleksjob, optages i opsparingsafdelingen. Det samme gælder medlemmer, som ikke er omfattet af reglerne om karens ved optagelsen, men som ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. I opsparingsafdelingen oprettes en opsparingskonto, hvortil pensionsbidrag indbetales. Opsparingskontoen kan udbetales på grund af alder, død eller invaliditet. Ud fra et overordnet forsikringsmæssigt synspunkt om ikke at kunne blive dækket for en allerede indtrådt begivenhed, foreslås det, at også medlemmer der har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen allerede på optagelsestidspunktet, bliver optaget i opsparingsafdelingen. Det foreslås endvidere præciseret, at også medlemmer af opsparingsafdelingen har mulighed for at vælge forhøjet startpension. Det foreslås endeligt, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte detailregler for opsparingsafdelingen. Disse regler vil blive optrykt i et bilag i Regler & Paragraffer. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 3: Bidragsfri dækning Pensionsregulativets 6, stk. 1 Medlemmer under 60/62 år kan ved fratrædelse overgå til bidragsfri dækning. Under perioden med bidragsfri dækning, fortsætter medlemmets risikodækninger på det hidtidige niveau. Betalingen herfor tages fra medlemmets opsparede depot. Det foreslås, at også medlemmer over 60/62 år får mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Forslag 4: Ægtefælle- og samleverpension Pensionsregulativets 11 For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Det er således et krav, at ægteskabet/samlivet skal være påbegyndt før invalidepensionering. For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så det ikke er muligt at modtage ægtefælle-/samleverpension, hvis ægteskabet/samlivet er indgået efter alderspensionering. Med den nuværende regel er det muligt at spekulere imod pensionskassen ved at indgå pro forma ægteskab som alderspensionist eventuelt med en betydeligt yngre person. Det foreslås endvidere, at muligheden for tilkendelse af samleverpension udvides til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. 3

5 Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring i pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 5: Opsparingsordningerne Pensionsregulativets 15, stk. 2 og 3 Medlemmer kan frivilligt indbetale bidrag til opsparingsordningerne. Der er efter de gældende regler mulighed for at indbetale til en ophørende 10-årig alderspension, en ratepension eller en kapitalpension. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelserne, som har til formål at beskrive reglerne mere præcist. Det foreslås endvidere, at det også bliver muligt at tilbyde livsvarig alderspension med og uden alderssum - som en opsparingsordning. Dette kan især være en fordel for medlemmer, som ønsker at indbetale ekstra til alderspension, men allerede indbetaler kr. til ratepension eller ophørende livrente og derfor ikke kan få fradrag for indbetalinger hertil. Den livsvarige alderspension har en sikringsperiode på 10 år. Det betyder, at hvis medlemmet afgår ved døden, inden den livsvarige alderspension har været udbetalt i 10 år, udbetales der i stedet til ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, indtil sikringsperioden udløber. Efterlader medlemmet sig hverken ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, tilfalder opsparingen kollektivet. De nærmere regler fastsættes af bestyrelsen. Det foreslås endvidere præciseret, at en samlever skal være pensionsberettiget for at modtage udbetalingen. Forslag 6: Præciseringer og redaktionelle ændringer Pensionsregulativets 12, stk. 1, 13, 15, stk. 3 og 20 Der findes enkelte steder i pensionsregulativet, hvor reglerne er uklart beskrevet og bør præciseres. Det foreslås præciseret, at adoptivbørn er berettiget til børnepension på helt samme vilkår som biologiske børn. Det foreslås endvidere præciseret, at det er muligt at ændre på begunstigelsen af dødsfaldssummen og rate- /kapitalpension indenfor lovgivningens regler så udbetaling sker til andre end medlemmets nærmeste pårørende eller boet. For medlemmer optaget inden 1. maj 2004, og som ikke senere har tilvalgt sig det nye pensionsregulativs ydelsesbestemmelser, foreslås det endeligt præciseret, hvilke paragraffer i pensionsregulativet der erstattes af de gamle regler. Der tilsigtes ingen realitetsændringer med de foreslåede præciseringer. Forslag 7: Ægtefælle- og samleverpension for medlemmer optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig det nye pensionsregulativs ydelsesrettigheder Særregler for visse ældre ordninger 10 For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Retten til ægtefællepension kan bibeholdes efter separation/skilsmisse efter nærmere regler i lovgivningen. For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Kvindelige medlemmer, optaget før 1. september 1973, kan efter nærmere omstændigheder have fravalgt ægtefællepension. Det foreslås, at bestemmelserne for separation og skilsmisse tilrettes som følge af, at enkepensionsloven er erstattet med ægtefællepensionsloven. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det foreslås endvidere at udvide muligheden for tilkendelse af samleverpension til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring til pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 8: Ikrafttræden Pensionsregulativet 20 Det foreslås, at ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2011, og ikrafttrædelsesbestemmelsen tilrettes som konsekvens heraf. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne eller de faglige organisationer måtte kræve. 4

6 Forslag til vedtægtsændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagordenens punkt 4) 1. NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Pensionskassens navn er Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. Stk. 2. Som binavne anvendes Dansk Agronomforenings Pensionskasse (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger) og Pensionskassen for Dyrlæger (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger). Stk. 3. Dens hjemsted er Københavns Kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Pensionskassens navn er Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Stk. 2. Som binavne anvendes Dansk Agronomforenings Pensionskasse (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger) og Pensionskassen for Dyrlæger (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger). Stk. 3. Dens hjemsted er Gentofte Kommune. Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil stk. 3 udgå af vedtægterne og overskriften ændres til 1. NAVN 4. GENERALFORSAMLING Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de forslag der agtes fremsat på generalforsamlingen. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen, såfremt vedkommende i så god tid, at emnet kan tages på dagsordenen, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt bestyrelsen senest den 1. februar det pågældende år. Stk. 5. Kun medlemmer af pensionskassen har stemmeret på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægten, jfr. 18, og opløsning af pensionskassen, jfr. 20, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning på generalforsamlinger kan ske ved anvendelse af skriftlig fuldmagt, idet hvert enkelt tilstedeværende medlem kan have indtil 2 fuldmagter fra andre medlemmer. Stk. 7. Indkaldelse, indeholdende årsregnskab, koncernregnskab, revisionspåtegning samt årsberetning, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4. GENERALFORSAMLING Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Såfremt forslag til vedtægtseller regulativændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagsorden. For at et emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Stk. 5. Kun medlemmer af pensionskassen har stemmeret på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægten, jfr. 18, og opløsning af pensionskassen, jfr. 20, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning på generalforsamlinger kan ske ved anvendelse af skriftlig fuldmagt. Stk. 7. Indkaldelse, som indeholder årsregnskab, koncernregnskab, revisionspåtegning, årsberetning samt de fuldstændige forslag til vedtægts- og regulativændringer, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 10 % af pensionskassens medlemmer. Dog kan mindst 100 medlemmer altid begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 5 % af pensionskassens medlemmer. Dog kan mindst 100 medlemmer altid begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. 5

7 7A. URAFSTEMNING Urafstemning kan ske efter følgende regler: a) Valg til bestyrelsen efter 8, stk. 3, sker via urafstemning. b) Ved urafstemning gælder samme afstemningsregler som på generalforsamlingen. c) Urafstemning kan ske elektronisk. d) Urafstemningen gennemføres under revisionens kontrol. e) Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af urafstemning. 8. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 vælges af Pensionskassens medlemmer ved medlemsafstemning for 3 år ad gangen. 4 udpeges af de henvisende medlemsorganisationer i størrelsesrækkefølge, idet evt. overskydende pladser tilbydes samme organisationer, ligeledes i størrelsesrækkefølge, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Kandidater blandt de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer opstilles på generalforsamlingen af bestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer. Blandt de valgte skal mindst én have jordbrugsfaglig uddannelse og mindst én have veterinærfaglig uddannelse. Stk. 3. Såfremt der til et ledigt mandat kun opstilles eller fastholdes 1 kandidat, er denne valgt. I modsat fald afgøres valget ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Afstemningen gennemføres under revisionens kontrol. Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. I det omfang, der ikke gennem valg og udpegning iflg. stk. 1 findes et bestyrelsesmedlem med de af lovgivningen krævede kvalifikationer, udpeger organisationerne et bestyrelsesmedlem med de nødvendige kvalifikationer efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Udpegningen finder sted som det 4. medlem i udpegningen efter stk. 1. Stk. 5. Personer, der har tilknytning til pensionskassens administration, kan ikke udpeges eller vælges som medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Stk. 7. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen går af før valgperiodens udløb, vælges i forbindelse med førstkommende generalforsamling et nyt medlem for resten af den afgåendes valgperiode. 14. ÅRSRAPPORT Stk. 2. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om forsikringsvirksomhed. 8. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer. Stk bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved medlemsafstemning for 3 år ad gangen. Kandidaterne opstilles på generalforsamlingen af bestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer af pensionskassen. Blandt de valgte skal mindst én have jordbrugsfaglig uddannelse og mindst én have veterinærfaglig uddannelse. Stk bestyrelsesmedlemmer udpeges af de henvisende medlemsorganisationer i størrelsesrækkefølge, idet evt. overskydende pladser tilbydes samme organisationer, ligeledes i størrelsesrækkefølge. Stk bestyrelsesmedlem vælges af pensionskassens medlemmer på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Bestyrelsesmedlemmet skal opfylde de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Stk. 5. Såfremt der til et ledigt mandat, efter stk. 2, kun opstilles eller fastholdes 1 kandidat, er denne valgt. I modsat fald afgøres valget ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Stk. 7. Personer, der har tilknytning til pensionskassens administration, kan ikke udpeges eller vælges som medlem af bestyrelsen. Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Stk. 9. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen går af før valgperiodens udløb, vælges i forbindelse med førstkommende generalforsamling et nyt medlem for resten af den afgåendes valgperiode. 14. ÅRSRAPPORT Stk. 2. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. 6

8 16. MIDLERNES ANBRINGELSE Stk. 1. Midler til dækning af pensionshensættelserne anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om forsikringsvirksomhed, og registreres efter bestemmelserne i denne lov. 16. MIDLERNES ANBRINGELSE Stk. 1. Midler til dækning af pensionshensættelserne anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed og registreres efter bestemmelserne i denne lov. 18. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER OG PENSI- ONSREGULATIV Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, medmindre generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvis at træffe beslutninger. 21. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. januar 1996 og er senest ændret på generalforsamlingen den 23. april Stk. 2. På generalforsamlingen den 23. april 2009 er 8 ændret med ikrafttræden fra vedtagelsen. 18. ÆNDRINGER AF VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2. Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, medmindre generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvis at træffe beslutninger. 21. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. januar Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 28. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsen. Stk. 2. [udgår] 7

9 Forslag til regulativændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagordenens punkt 4) PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010) PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages i opsparingsafdelingen. 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 1, der varigt har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på optagelsestidspunktet, optages i opsparingsafdelingen. Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages også i opsparingsafdelingen. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget før den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration, mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10 eller 15 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10, 15 eller 16 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 11. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 8

10 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering, og 3. ægteskabet er indgået før medlemmets alderspensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på alders- eller invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension eller 4. der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 5. samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, og 6. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension 9

11 Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også adoptiv- og stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn, herunder adoptivbørn, ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum efter stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftaleloven 105 b, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har indsat en særlig begunstiget herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse i overensstemmelse med lovgivningens regler. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes invalidepension. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: udbetaling over en 10- årig periode samt alderssum, 2. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 3. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død Afgår medlemmet ved døden, efterladende sig pensionsberettiget ægtefælle, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 1 i stedet til ægtefællen. Efterlades ingen ægtefælle eller afgår ægtefællen ved døden, finder udbetaling sted til børn, indtil de fylder 24 år. For samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. Afgår medlemmet ved døden, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 2 og 3 til nærmeste pårørende subsidiært boet. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes hel invalidepension, jf. 10, stk. 1. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: livsvarig udbetaling samt alderssum, 2. løbende udbetaling: udbetaling over en 10- årig periode samt alderssum, 3. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 4. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død af løbende udbetalinger Afgår medlemmet ved døden, før udbetalingen efter stk. 2, pkt. 1 og 2 er påbegyndt, udbetales den løbende pension i stedet i 10 år til en pensionsberettiget ægtefælle. Afgår medlemmet ved døden efter udbetalingen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen til en pensionsberettiget ægtefælle, indtil der i alt er udbetalt løbende pension i 10 år. Efterlades ingen ægtefælle, eller afgår ægtefællen ved døden inden udbetalingen er afsluttet, udbetales den løbende pension i lige deling til medlemmets børn, indtil der i alt er udbetalt løbende pension i 10 år, dog længst indtil børnene fylder 24 år. For pensionsberettigede samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. 10

12 Stk. 4. Udbetaling ved død af rate- og kapitalpension Afgår medlemmet ved døden, udbetales værdien af opsparingen til rate- og kapitalpension, jf. stk. 2, pkt. 3 og 4 efter reglerne i 13, stk. 3. Stk. 4. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. Stk. 5. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper, som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for opsparingsafdelingen. Se bilag B 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2009 og er gældende fra 1. januar Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8-11 i regulativet fastsat af generalforsamlingen den 23. april 2002 i stedet for dette regulativ. Se bilag E. 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2010 og er gældende fra 1. januar Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8-11 i regulativet fastsat af generalforsamlingen den 23. april 2002 med senere ændringer, i stedet for dette regulativs 9-13 (den gamle pensionsordning). Se bilag E. 11

13 Særregler for visse ældre ordninger 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Såfremt et medlem ikke har fravalgt ægtefællepensionen, har en efterlevende ægtefælle ret til ægtefællepension fra den 1. i måneden efter, at medlemmet er afgået ved døden. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 1. Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, med mindre medlemmets død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom. 2. Ægteskabet skal være indgået før medlemmets alders- eller invalidepensionering. 3. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets fyldte 67. år. 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Såfremt et medlem ikke har fravalgt ægtefællepensionen, har en efterlevende ægtefælle ret til ægtefællepension fra den 1. i måneden efter, at medlemmet er afgået ved døden. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 1. Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, med mindre medlemmets død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom. 2. Ægteskabet skal være indgået før medlemmets alders- eller invalidepensionering. 3. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets fyldte 67. år. Den nævnte ret til ægtefællepension gælder ikke for ægtefæller til kvindelige medlemmer, der er optaget før den 1. september 1973, og som har valgt en pensionsordning uden enkemandspensionsret. Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende regler i lovgivning om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse. Den nævnte ret til ægtefællepension gælder ikke for ægtefæller til kvindelige medlemmer, der er optaget før den 1. september 1973, og som har valgt en pensionsordning uden enkemandspensionsret. Stk. 4. Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden og ikke har fravalgt ægtefællepensionen, vil medlemmets samlever være berettiget til ægtefællepension. Pensionen til samlevere udbetales efter nedenstående bestemmelserne, idet etablering af fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. Udbetaling af pension til samlevere er desuden betinget af, at a) medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle. b) den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende regler i lovgivning om bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse for ægtefæller til såvel et mandligt som et kvindeligt medlem. Stk. 4. Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden og ikke har fravalgt ægtefællepensionen, vil medlemmets samlever være berettiget til ægtefællepension. Pensionen til samlevere udbetales efter nedenstående bestemmelserne, idet etablering af fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. Udbetaling af pension til samlevere er desuden betinget af, at a) medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og b) den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med 12

14 c) med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. d) der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. e) medlemmet har meddelt samleverens navn til pensionskassen. c) afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og d) der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. eller e) der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og f) samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, og g) der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. 13

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup CVR-nr. 30186028

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup CVR-nr. 22078615 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger 27. april 2001, 25. april 2003,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere