Den færøske revisionsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den færøske revisionsordning"

Transkript

1 LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) (298)

2 LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION AF LANDSREGNSKABET OG LANDSINSTITUTIONER LOVGRUNDLAG LAGTINGSREVISORERNE LANDSREVISOR REGNSKABSREVISIONEN LANDSREVISIONEN PRIVATE REVISORER SKEMATISK OVERSIGT OVER REVISIONSORDNINGEN BESKRIVELSE AF REGNSKABSREVISIONENS OPGAVER FINANSIEL REVISION FORVALTNINGSREVISION RAPPORTERING REVISION AF KOMMUNERNE REVISION AF SELSKABER O.L. I DEN PRIVATE SEKTOR SAMMENFATNING...6

3 LANDSGRANNSKOÐANIN 3 Den færøske revisionsordning 1 Revision af landsregnskabet og landsinstitutioner 1.1 Lovgrundlag Overordnede lovbestemmelser for revision af de offentlige udgifter på Færøerne er lovfæstet i i styrelsesloven for Færøerne, og nærmere bestemmelser er fastsat i lagtingslov nr. 25/1999 om revision af landsregnskabet m.v. 1.2 Lagtingsrevisorerne Lagtingsrevisorernes 1 opgaver er fastsat i 45 i lagtingslov nr. 103/1994 om Færøernes styrelsesordning (styrelsesloven), samt i lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet m.v. (revisionsloven). Lagtinger vælger 4 lagtingsrevisorer, som skal være medlemmer af Lagtinget. Lagtingsrevisorerne skal gennemgå landsregnskabet og bl.a. påse, at samtlige udgifter og indtægter er opført i regnskabet, og der ikke er afholdt udgifter uden hjemmel i finanslov eller anden bevillingslov, 2 og at der ved forvaltninger af landets midler og driften af landets virksomheder er taget tilbørlige økonomiske hensyn. 3 Lagtingsrevisorerne skal ved et beslutningsforslag forelægge landsregnskabet, samt andre offentlige regnskaber, for Lagtinget til godkendelse Landsrevisor Lagtingets formandskab vælger en uafhængig landsrevisor. Landsrevisor er leder Landsrevisionen og er sekretær for lagtingsrevisorerne. 1.3 Regnskabsrevisionen Jævnfør revisionsloven baserer Lagtingsrevisorerne deres arbejde primært på revisionsberetninger fra regnskabsrevisionen, der udøves af: Landsrevisionen Private revisorer, der traditionelt varetager revision af offentlige institutioner og fonde med selvstændig bogføring og regnskab, samt reviderer institutioner, der er medtaget på finansloven som driftsbevilling Landsrevisionen Landsrevisionens opgave er primært revision af offentlige institutioner m.v. med udgangspunkt i det centrale landsbogholderi. Landsrevisionen har desuden hjemmel til at kræve forelagt andre regnskaber til gennemgang, f.eks. institutioner, offentlige aktieselskaber, foreninger og fonde Private revisorer På Færøerne har private revisionsfirmaer i årtier haft ansvaret for regnskabsrevisionen af en stor del af den offentlige virksomhed. For visse landsinstitutioners m.v. vedkommende, er det ved lagtingslov, bekendtgørelse, vedtægt e.l. bestemt, at revisionen skal varetages af autoriserede eller registrerede revisorer, i andre tilfælde er der tale om aftale eller sædvane. 1 Hvis vi sammenligner med det danske system, svarer lagtingsrevisorerne til statsrevisorerne 2 Jf. 4, stk. 2 i Ll. nr. 25/ Jf. 4, stk. 3 i Ll. nr. 25/1999

4 LANDSGRANNSKOÐANIN 4 Desuden reviderer private revisorer fonde og selvejende institutioner o.l., hvis driftsbevilling medtages på finansloven. Revisionsloven fra 1999 stadfæstede ordningen med private revisorer, og et af formålene med loven var at sikre en ensartet revision, uanset om den bliver udført af Landsrevisionen eller private revisorer. 1.4 Skematisk oversigt over revisionsordningen Sammenhængen mellem Færøernes lagting, lagtingsrevisorerne, Landsrevisionen og de private revisorer kan illustreres således: Færøernes Lagting Finanslov Lagmand Lagtingets formandsskab Beslutningforslag Landsstyremand 1 Landsstyremand 2 Landsregn skabet Landsstyremand 3 Landsstyremand 4 Landsstyremand 5 Landsstyremand 6 Landsstyremand 7 Landsstyremand 8 Landsrevisor Landsrevisionen Lagtingsrevisorer Beretning Private revisorer Beretning Figuren illustrerer bl.a., at: Lagtinget vælger: Lagmanden, som udpeger landstyremænd (ministre) Lagtingets Formandsskap, som udpeger Landsrevisonr 4 lagtingsrevisorer Lagtinget vedtager den årlige finanslov Landsstyremænd administerer bevillingerne på finansloven Landsregnskabet for det foregående finansår forelægges Lagtinget Landsrevisionen og private revisorer afgiver revisionsberetninger til lagtingsrevisorerne Lagtingsrevisorerne forelægge landsregnskabet for Lagtinget til godkendelse. 1.5 Beskrivelse af regnskabsrevisionens opgaver Af revisionsloven femgår, at opgaverne, som påhviler regnskabsrevisionen, er både finansiel revision og forvaltningsrevision Finansiel revision Ifølge revisorlovens 7, stk. 2, jf. 4, stk. 2 og 3, 1. pkt., omfatter den finansielle revision kontrol af:

5 LANDSGRANNSKOÐANIN 5 at samtlige landets indtægter er opført i regnskabet, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finanslov eller anden bevillingslov at regnskabet er rigtigt, og at regnskabs- og kontrolsystemer er betryggende at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formuleringen er næsten identisk med tilsvarende bestemmelser i den danske rigsrevisorlov og den kommunale styrelseslov Forvaltningsrevision Jf. lovens 4, stk. 3, 2. pkt., er kravet om forvaltningsrevision udtrykt således: Endvidere vurderes det, hvorvidt forvaltningen af de midler, og driften af de institutioner og den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Jf. 14 i revisionsloven kan lagtingsrevisorerne herudover pålægge regnskabsrevisionen at udføre udvidet forvaltningsrevision på nærmere bestemte områder, og kan desuden pålægge Landsrevisionen at afgive beretninger om udvidet forvaltningsrevision på alle regnskabsområder. Det er værd at bemærke, at 4, stk. 3, 2. pkt., er identisk med 42, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse 4. Jf. bemærkninger til lovforslaget er dette tilsigtet, for at knytte dette revisionsbegreb til et i forvejen kendt begreb. Desuden henviser der i bemærkningerne til vejledning fra statsrevisorerne fra 1993, 5 især bilag 2, hvor der gives konkrete eksempler på, hvordan den løbende forvaltningsrevision kan udføres. 1.6 Rapportering Landsrevisionens rapportering kan opdeles i rapportering til: Den reviderede institution Den ansvarlige minister Lagtingsrevisorerne Nedenstående er en skematisk oversigt over rapporteringen. Landsrevisionen 4. Årlig beretning Lagtingsrevisorerne 1. Udkast til detaljeret rapport 2. Rapport, dog mindre detaljeret 3. Landsstyremandens svar Institution Landsstyremand/Ministerie 4 Lov nr. 318 om ændring af lov om kommunernes styrelse af 14. maj Vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner m.v. (rigsrevisorlovens 4)

6 LANDSGRANNSKOÐANIN 6 2 Revision af kommunerne Revision af de kommunale regnskaber foretages af statsautoriserede eller registrerede revisorer. Jf. 45, stk. 3, i den kommunale styrelseslov, 6 skal revisionen påse, om den økonomiske forvaltning er i overensstemmelse med loven, budgetter, ekstrabevillinger og andre beslutninger. Der er således ikke krav om forvaltningsrevision. 3 Revision af selskaber o.l. i den private sektor Ligesom i Danmark spiller følgende love en central rolle: Årsregnskabsloven 7, lov om statsautoriserede revisorer 8 og lov om registrerede revisorer 9, samt de selskabsretlige love. Lovene er stort set identiske med de danske love, årsregnskabsloven dog den gamle danske årsregnskabslov. De private revisorer på Færøerne er imidlertid medlemmer af danske og internationale revisionskæder, og i praksis betyder det, at de er omfattet af det samme regelværk, som de danske private revisorer. 4 Sammenfatning Revisionslovgivningen i Danmark og på Færøerne er næsten ens, med hensyn til revision af den private sektor. De private revisorer er medlemmer af danske og internationale revisionskæder, og i praksis betyder det, at de bruger de samme revisionsregler, som de danske private revisorer. Den offentlige revisionsfunktion på Færøerne ligner også i mange henseender den danske. Revision af landsregnskabet m.m. udføres af regnskabsrevisionen, som består af Landsrevisionen, samt statsautoriserede og registrerede revisorer, som begge afgiver ligestillede beretninger til lagtingsrevisorerne, der har Landsrevisionen som sekretariet. Det påhviler regnskabsrevisionen at udføre finansiel revision samt løbende forvaltningsrevision, således som dette er defineret i den kommunale styrelseslov i Danmark. Lagtingsrevisorerne kan pålægge regnskabsrevisionen at udføre udvidet forvaltningsrevision på udvalgte områder. Der er ikke krav om forvaltningsrevision af den kommunale sektor på Færøerne. 6 Lagtingslov nr. 87 af 17. maj 2000 om kommunestyre 7 Anordn. nr. 248 fra 3. maj 1993 om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. 8 Lagtingslov nr. 120 af 21. maj 1993 om statsautoriserede revisorer 9 Lagtingslov nr. 119 af 21. maj 1993 om registrerede revisorer

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere