Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit"

Transkript

1 Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit 1. Konklusionen først: den valgte selskabsform har næppe afgørende betydning for deltagernes vilje til senere at indskyde yderligere kapital eller for selskabets yderligere adgang til kredit. Men mht. investorer: aktieselskabet har et særligt godt ry(kendt selskabsform som er velkendt og gennemreguleret). Også leverandører foretrækker ofte aktieselskabet. a. selskabsdeltagerene: b. kreditorer: i.indskudsvillighed kan være afhængig af mulighed for at trække pengene ud igen: a. (egen tilføjelse: dette kan man aftale sig ud af) ii.i a/s kan aktionærens indskud gives som lån, evt. med en særlig retsstilling evt. ifølge aktionæroverenskomst: eks. med særlige tilbagebetalingsbetingelser og givelse af stemmeret herfor eller evt. overskudsandel(frem for forrentning). i.banken: selskabsformen ej afgørende i sig selv. (egen tilføjelse: hvis banken finder virksomheden uanset dens form for risikabel at give kredit, vil en tilhørende panteret altid løse problemet). Med andre ord ser banken stringent på, hvilken risiko den selv løber ved at yde lånet. Denne risiko afhænger ikke af selskabsform, men af soliditet, kaution, panteret m.m. ii.realkreditinstitutter: selskabsformen gør heller ikke her det mere eller mindre sikkert at yde lån. iii.leverandører: kan trække økonomiske oplysninger vedr. kapitalselskabet udenom selskabet(egen tilføjelse: dog er et regnskab langt fra altid opdateret). Har ikke samme mulighed ift. personejede virksomheder(medmindre vis størrelse, jf. ÅRL såvidt jeg husker). Her må direkte henvendelse ske. Konklusion dog: vanskeligt at udpege én selskabsform som den foretrukne. c. investorer: a/s har særligt godt ry og lægge vægt på, at selskabsformen er velkendt og gennemreguleret(retssikkerhed). Medarbejderdeltagelse i selskabsledelsen 2. Kravet gælder selskaber, der i de seneste 3 år har beskæftiget gnm. snitligt mindst 35 medarbejdere. Forudsat at mindst halvdelen af de ansatte stemmer derfor. Der må vælges halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dvs. 1/3. Der rundes op, hvorfor der er tale om et minimum, jf. ASL 49. a. selskabsledelsen: b. medarbejdersiden: i.medarbejderrepræsentanter giver næppe anledning til større problemer. i.per empiri ret beskeden interesse: nok fordi medarbejderbestyrelsesmedlemmet har tavshedspligt og ofte opfattes(af kollegerne) som et gidsel i ledelsen.

2 c. eneaktionæren/ hovedaktionæren: vil nok foretrække at have fuld bestemmelsesret ift. at udpege bestyrelsen. Men af sekundær betydning. Regnskab og revision Årsrapport(udadtil), internt regnskab og skatteregnskab. 3. årsrapport: a. formelt er alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af ÅRL. Dette betyder dog ikke, at alle virksomheder har pligt til at udarbejde årsrapport eller årsregnskab(efter lovens regler). Hvis årsregnskabet kun anvendes internt, så må betegnelsen årsrapport ikke anvendes. b. så snart et regnskab bruges eksterne, f.eks. ift. en bank, så skal dette udarbejdes i overensstemmelse med minimum A-kravene. c. selskaber med pligt til at udarbejde en årsrapport efter de vidtgående regnskabskrav: a/s, SE, partnerselskaber, aps, selskaber i øvrigt med begrænset ansvar. Herudover kapitalinteressentskaber og kapitalkommanditselskaber(under visse betingelser). d. systematik: regnskabsklasse A(de frivillige), B(små), C(mellemstore og store), D(statsselskaber og børsnoterede. Benævnes byggeklodsmodellen. e. årsrapportens bestanddele: resultatopgørelse, balance, noter, ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionpåtegning, når dette er påkrævet. Evt. supplerende beretninger, der typisk er frivillige. i.revisionspåtegningen: påkrævet, når B, C, D. Årsrapporten skal herved revideres af en eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer. En gruppe inden for B er undtaget, dvs. de meget små virksomheder. 1. eks. på revisionspligt: har bestyrelsen, jf. ASL/ApS udarbejdet forretningsorden, ført protokoller, underskrevet protokollerne. a. beskrivelse af udført revision og vurdering heraf, herunder om regnskabet er retvisende. b. skal angive evt. overtrædelse af relevant lovgivning. c. skal angive evt. forbehold, f.eks. hvis regnskabet ej retvisende ii.jeg vil ikke gå ind i en mere detaljeret gennemgang, se evt. s ø. f. interne regnskaber: egentlig pligt hertil kan indirekte følge af ASL 54, stk. 3, 1. pkt: kapitalberedskab skal til enhver tid være forsvarligt ift. drift. g. skatteregnskabet: selvstændige skattesubjekter skal indsende selvangivelse til SKAT vedlagt skatteregnskab. De nærmere krav hertil vil jeg ikke gennemgå(eller lære). 4. Motivperspektivet: selskabsdeltagerne vil utvivlsom betragte det som en fordel ikke at være undergivet en vidtgående regnskabsregulering. Følgende selskaber har som udg. pkt. ikke pligt til at indsende årsrapport: i/s, ks, stille selskaber og partrederier som udg. pkt. ikke er. (egen tilføjelse: en selskabsdeltager vil aldrig kunne drømme om at vælge selskabsform ud fra opståede regnskabspligt. Øvrige faktorer vil altid veje tungere). Repræsentationsret og tegningsret. (Forholdet til forretningspartnere, myndigheder og udlandet). 5. Indledning: a. En selskabsform kan være perfekt, men hvis hverken medkontrahenter eller deltagere forstår, hvad der foregår, er denne ikke særlig nyttig, Niels Mørch(omformuleret naturligvis). Omverdenens kendskab til selskabsformen: bankforbindelser, myndigheder, leverandører m.fl. har selvfølgelig ofte behov for at forstå selskabsformen. Et utradionelt valg heraf vil kræve indsats for at formidle den fornødne viden herom. b. Betydningen af omverdenens kendskab til repræsentation og tegningsret er hovedemnet for denne sektion. Yderligere om terminologi, jf. aftaler og mellemmænd, s. 286: legitimation =

3 de kendsgerninger, der indicerer, at en person er materielt berettiget til at udøve råden, men anvendes også som synonym til fuldmagt). c. hvad forstås ved repræsentationsretten? i.ret til løftemodtagelse og påbudsmodtagelse(heri ligger ikke forpligtelse). ii.ret til at optræde på selskabets vegne i retssag(heri ligger vel heller ikke forpligtelse). iii.afgive stemme på selskabets vegne(??? * ). iv.retten til at udtage stævning mod udenforstående(heri ligger vel heller ikke forpligtelse). v.retten til at begære udlæg(heri ligger vel heller ikke forpligtelse). vi.retten til dispositioner, der ikke indebærer formueretlig forpligtelse af selskabet. Herved netop afgrænsningen ift. tegningsretten. (derfor forstår jeg ikke pkt. iii). (egen tilføjelse: f.eks. givelse af oplysninger, evt. i en retssag). vii.noe skriver, s. 575 ifm. anden gennemgang: repræsentationsretten er et værn for trejdemand. d. hvad forstås ved tegningsretten?: i.retten til at indgå gensidigt/ ensidigt bebyrdende aftaler samt afgivelse af påbud. e. sondring: deltagelse i forhandling omfattet af tegningsretten. Ret til at forpligte kræver tegningsret. 6. A/S og ApS: a. repræsentationsretten: lovgivningen: medlemmer af bestyrelsen og direktionen repræsenterer selskabet udadtil. Retten kan ikke indskrænkes. Gælder enhver anmeldt direktør. b. tegningsretten: lovgivningen(udtryk for deklaratorisk tegningsregel): et bestyrelsesmedlem/ en direktør har tegningsret(=forpligtelsesadgang). Tegningsretten kan personelt begrænses, men ikke indholdsmæssigt(direktivbestemt). En tegningsret skal anmeldes for at blive bindende over for godtroende medkontrahenter. c. egen tilføjelse: gælder stillingsfuldmagten som direktør ved siden af den anmeldte tegningsret? * Det gør den vel ikke: Fra E&S, jf. : Et selskabs tegningsregler regulerer, hvornår selskabet bliver forpligtet ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af selskabets medlemmer af direktion og bestyrelse. Indeholder vedtægterne ingen tegningsregel, har hver enkelt bestyrelsesmedlem og direktør tegningsret. Efter min opfattelse må tegningsretten forudsætte, at den pågældende direktør handler inden for sit område. En direktør kan ikke som tegningsberettiget f.eks. sælge virksomheden. Tegningsretten er ikke ubetinget. Spørg. * Har sidenhen i aftaler og mellemmænd, s.288 fundet: Aftalelovens regulering er således ikke udtømmende. AFTL 27: særlovgivnings fuldmagtsregler forandres ikke ved AFTL. LEV indeholder f.eks. væsentlige regler om fuldmagt. Altså: glem stillingsfuldmagten givet ved aftaleloven. 7. smba, amba, partsselskaber og selskabskombinationer. a. repræsentationsretten: LEV er tavs herom. Antageligvis tilkommer den ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen. Retten kan ikke indsnævres blandt deltagerne(ift. netop trejdemand). b. tegningsretten: i.lev: tegningsretten skal registreres i E&S. 1. LEV 10: betingelse for stiftelse er, at der ved anmeldelsen (blot) vedlægges vedtægter. Anmeldelsen skal bl.a. omfatte oplysning om, hvem der er tegningsberettiget. (Altså kan udledes: vedtægterne skal fastlægge, hvem der er tegningsberettiget. Relevans?) ii.ingen materielle regler regulerer tegningsretten. Tegningsregler kan frit aftales. Formentlig endda også den saglige/ indholdsmæssige tegningsret cfr. ovenfor. 8. Interessentskaber og kommanditselskaber, de ansvarlige deltagere:

4 a. når én deltager hæfter personligt, det vil nødvendigvis sige en fysisk person(!), så kan selskabet ikke registreres, herunder ej heller tegningsretterne. Her gælder derfor de almindelige selskabsretlige regler. i.repræsentationsretten: har de ansvarlige deltagere. Kan ej begrænses. ii.tegningsretten: 1. i/s: selskabssignatursreglen: hver interessent har legitimation/ tegningsret/ fuldmagt til at forpligte interessentskabet, når dispositionen fremtræder som naturlig og normal(begreberne må forstås bredt). 2. ks: komplementaren har legitimationsret/ tegningsret. Flere komplementarer så tilsvarende regel som selskabssignatursreglen. 9. Ovenstående omhandler formelle og materielle regler om tegningsret og repræsentationsret. Disse regler hjælper naturligvis ikke trejdemand foruden dokumentation. Herved udgør registrering naturligvis en fordel(kun tvivl om reg. oplysninger i den korte periode fra nyvalg til reg. af given person). Når oplysningerne ikke er registererede, f.eks. i i/s, hvor i hvert fald én fysisk person er deltager, så kræves udarbejdelse af dokumentation. Her må medkontrahenten/ myndigheden altså gøre op med troværdigheden af den foreliggende dokumentation. (Når registreret, så er det registrerede selskab objektivt forpligtet af de reg. tegningsregler. Bemærk dog, at hvis kun én ansvarlig deltager(enkeltmandsvirksomhed og ks), så opstår problemet ikke, idet han nødvendigvis har den fornødne bemyndigelse men hvordan ved man, at der kun er én deltager? * ). 10. Motivperspektivet: Ikke helt så nemt på overbevisende måde at dokumentere indholdet af legitimationsreglerne, når i/s eller ks(med flere deltagere). Måske særlig betydning hvis ønske om grænseoverskridende aktiviteter. Adgangen til udtræden og overdragelse af andel 11. Kapitalselskaberne: a. overdragelse(dvs. ny deltager) b. udtræden i.hr: aktionæren har ret til at overdrage sin aktiepost. m: aftale. ii.praktisk problem: hvis ej aktiepost +50%, så ofte svært at sælge, hvis øvrige aktionærer ikke er interesseret i en ny deltager. Ej attraktivt som investor. (dog: husk Riskjærs problem, da et mindretal truede med granskning). i.(egen tilføjelse) muligheden for salg af aktie må sidestilles med muligheden for udtræden. c. konklusion: bør reguleres i aktionæroverenskomsten. F.eks. ved mulighed for salg af sine aktier til selskabet(10%-grænse), eller kapitalnedsættelse. Fordel ved aktiesalg: risikerer ikke at blive ansvarlig for ældre gæld m.m. Der er altså både fordele og ulemper. Egen tilføjelse: Men ikke noget som en aktionæraftale ifm. stiftelsen ikke kan løse. Om end det nok ikke gøres ofte i praksis. 12. Personselskaberne: a. i/s b. ks i.overdragelse(dvs. ny deltager): ii.udtræden: 1. kræver samtlige interessenters samtykke. (cfr. aktionæren) 1. hr: opsigelsesadgang med passende varsel og til passende tidspunkt. Udløser pligt for de øvrige ansvarlige til udbetaling af nettoandel som ved likvidation, fritages for hæftelser og fritages for konkurrenceklausul. i.fsv. det angår komplementarerne gælder ovenstående. ii.kommanditister: 1. overdragelse(dvs. ny deltager): konkret vurdering, jf. tidligere disp. 2. udtræden: nej.

5 c. indre(stille) selskab 1. overdragelse(dvs. ny deltager): nej, hverken den ansvarlige eller den stille deltager. 2. udtræden: den ansvarlige deltager kan, men næppe den indre deltager. 13. Motivperspektivering: hvis aktionær og aktionæroverenskomst ikke indgås, så kan det blive særdeles vanskeligt at udtræde, hvad det måske også kan blive for den indre deltager. Noe skriver om frigørelsen af kreditorkrav ved udtræden: dette hører til i andre dispositioner. Dette afsnit er benævnt udtrædelsesadgang og overdragelsesadgang. Jeg mener: dette fag skal hjælpe os som rådgivere ved valg af selskabsform. Rådgiver man nu sin klient til at medtage bestemmelse om udtrædelsesadgang/ overdragelsesadgang, så har selskabsformen i dén henseende ingen betydning. De irrationelle motiver for valg af selskabsform 14. Ofte har irrationelle motiver større gennemslagskraft end rationelle motiver. 15. Socialpsykolgiske faktorer ved valget(mellem rationel og irrationel): a. samarbejdspartnernes reaktion. i.tryghed: kan være ganske rationel, hvis udenlandsk virksomhed er samarbejdspartner. ii.prestige. 16. De irrationelle motiver. a. tradition(der anføres eksempler, s. 584). i.traditionens imponerende styrke : indførelsen af virksomhedsskatteordningen i 1987, fjernedes et væsentligt motiv til at vælge kapitalselskabsformen. Men alligevel ingen tilsvarende effekt. ii.ks har fået dårligt ry og anvendes som følge deraf kun i ringe omfang. iii.iværksættere benytter næsten aldrig partnerselskabsformen. b. mode(der anføres eksempler, s. 584). i.det var for nogle år siden moderne som håndværker at sætte sig selv på aktier(aps), hvilket medførte ufordelagtige konsekvenser. c. de psykologiske faktorer: i.den udefinerlige tryghed. Hjælper ikke, at selskabsdeltagerne af forståelige grunde har svært ved at overskue virksomhedsskatteordningen. ii.prestige: jeg er direktør og ikke blot indehaver. iii.offentlighed: regnskabet offentliggøres, hvad kan give en oplevelse af betydningsfuldhed. d. rådgivernes selvstændige interesser: i.advokaten: man vil ofte tale om det, som man har forstand på. Et kontor er på forhånd udstyret med standardløsninger, ligesom der er opnået en vis rutine inden for et bestemt område. En korrekt rådgivning vil ofte være: bevar dit enkeltmandsfirma og det giver ikke meget arbejde. Ligesom klienten måske bliver lidt skuffet. ii.revisoren: samme synspunkter(egen tilføjelse: mon ikke revisoren har temmelig godt styr på selskabsformerne ). Endvidere har revisor stærkere magtposition, når han er valgt på generalforsamling(om end formel). Han bliver her det offentliges og kreditorernes vagthund. e. konklusion: de irrationelle motiver synes at have betydelig gennemslagskraft ift. de rationelle motiver. Samtidig er selskabsbeskatningen lettere at forstå for de erhvervsdrivende end virksomhedsskatteordningen. Og visse selskabsformer er kendte for omverdenen, hvilket særlig kan få betydning ift. handel med udlandet.

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere