Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing"

Transkript

1 Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing

2 Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste over godkendelsespligtige virksomheder under listepunktet: E 105. Sukkerfabrikker. Regnskabsperiode Regnskabet dækker perioden 1. marts 2009 til 28. februar Hovedaktivitet Fabrikkens primære formål er at producere sukker af sukkerroer, som leveres af landmænd på Østlolland, Falster, Møn, Sjælland og Fyn. Roerne leveres til fabrikken dels af landmændene selv, dels med vognmænd. I kampagnen beskæftiges ca. 225 personer i hele fabrikkens ansvarsområde. Der produceres i døgndrift med fire skift. Uden for kampagnen er tallet ca. 215 personer, primært med reparationer og forbedringer af produktionsapparatet til næste kampagne samt med pakning og forsendelse af sukker. Afdelingerne i Sakskøbing, Stege, Gørlev og ekspeditionscentret på Skovalleen i Nykøbing F er indeholdt i ovennævnte tal. Når sukkersaften er trukket ud af roerne anvendes det tilbageværende roemateriale til dyrefoder efter ensilering, eller i forarbejdet form som foderpiller fra fabrikkens tørreri. Sukkersaften renses, inddampes, krystalliseres og centrifugeres. Krystalliseringen og centrifugeringen sker i flere trin, og til sidst fremkommer det hvide sukker, samt restproduktet melasse. Der blev i kampagnen 2009 også udtaget tørt EP-sukker (let gulfarvet sukker) til salg. Dette sukker er tidligere blevet genopløst og returneret i produktionen. En del af melassen sælges til fremstilling af gær og sprit eller som foder, mens den øvrige del indgår i fabrikationen af HP-pulp (presset roepulp med melasse) og foderpiller. Dermed resulterer sukkerroeforarbejdningen i hovedkomponenterne: sukker, melasse, presset roepulp og foderpiller. Desuden fremstilles biproduktet Carbokalk. I sukkerpakkeriet pakkes og forarbejdes i løbet af året ca. 25 % af det producerede sukker i henholdsvis 1- og 2-kg poser samt til ½ kg og 25 kg Farin. Nordic Sugar Nykøbing administrerer 4 satellitenheder, som ikke er pligtige til at aflægge grønt regnskab. Den samlede bemanding udgør 33 personer. På disse steder produceres flormelis samt sukkeropløsning til industrielt brug. Endvidere afsendes sukker i bulktransporter til industrielt brug og emballeret sukker til detail. Data fra disse enheder er inkluderet i tabellerne på næste side. Biaktivitet Nordic Sugar Nykøbing driver deponeringsanlæg for jord og andre dele, som følger roerne til fabrikken, og som ikke indgår i de videre forarbejdningsprocesser. Anlægget benævnes jordbassiner og er beskrevet senere i regnskabet. Miljøgodkendelse Fabrikken besluttede i 1975 at søge Storstrøms Amt om en frivillig miljøgodkendelse efter 37 i den daværende miljølov. Målet var og er stadig at indrette og drive fabrikken efter samfundets forventninger til en miljøbevidst virksomhed. Denne ansøgning resulterede i den første samlede miljøgodkendelse i 1978, hvori en del områder blev reguleret ved tidsbegrænsede vilkår, der løbende blev justeret gennem tillægsgodkendelser. I februar 1991 blev disse godkendelser afløst af en ny samlet godkendelse efter miljølovens kapitel 5. I denne godkendelse udløb udledningstilladelsen for vand før kampagnen Til afløsning for denne blev der på grund af de store ombygninger af fabrikken givet en midlertidig udledningstilladelse gældende frem til Ligeledes blev der i 1997 meddelt en midlertidig ændring af lugtvilkåret gældende til Fabrikken ansøgte i 1999 om en ny samlet godkendelse. Storstrøms Amt gav 12. september 2000 en ny godkendelse, som omfattede produktionens størrelse, midlertidige vilkår for vandudledning (gældende til 14. september 2003 og senere forlænget til 14. september 2004) og vilkår for lugt. Ny godkendelse for vandudledning blev givet 20. november 2003 gældende fra 15. september 2004 og med retsbeskyttelse indtil 20. november Vilkår vedrørende støj og støv reguleres fortsat efter godkendelsen fra 1991 med korrektion og tilføjelse af krav vedr. vibrationer givet i IPPC-revisionen af godkendelsen af 5. oktober I samme revision er der sket en korrektion af vilkår for lugtimmission. 2 Nykøbing Grønt regnskab

3 Miljøoplysninger for Nordic Sugar Nykøbing Regnskabsår indtil 2007/08 1. maj til 30. april, 2008/09 1. maj til 28. februar og 2009/10 1. marts til 28. februar 2005/ / / / /10 Produkter Primære produkter Melis (t) M Melasse, netto - fri til salg (t) M Biprodukter: Foder produkter (t) M Øvrige produkter (t) M El-salg (MWh) M Solgt varme i alt (Gcal) M Ressourcer Roer (incl. jord) (t) M Kalksten (t) M Tilført hårdtpresset affald (t) M Faremærkede hjælpestoffer (t) M Øvrige hjælpestoffer (t) M Rengøringsmidler (t) M Rørmelasse - farinfremstilling (t) M Antiklumpningsmiddel (t) M Emballage (t) M Vandforbrug Saltvand (m³) M Åvand/Overfladevand (m³) B Boringsvand (m³) M Byvand (m³) M Energi Energiforbrug excl. Køretøjer (TJ) B Cinders (t) M Kul (t) M Olie HFO (t) M Gas til trucks mm. (t) M Biogas (t) B Fjernvarme, købt NY, SKA, DSX (MWh) M Fyringsolie (t) M Naturgas (t) M Dieselolie, køretøjer (t) M El-egenproduktion (MWh) M El-køb (MWh) M Spildevand M Udløb 1 (m³) M Udløb 2 (m³) M Vand, kondenseret i kølevand (m³) B Belastninger: COD (t) B BOD (t) B TN (t) B TP (t) B 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 SS (t) B Affald Ubrændbart (t) M Brændbart (t) M Genbrug (metal) (t) M Kemikalieaffald (t) M Roejord (t) B Grønt/Græsfangermatr (t) M Grønt regnskab Nykøbing Luftemission Vand, fordampet i atmosfære (m³) B CO 2 til atmosfære (t) B SO 2 til atmosfære (t) B Faststofemission (t) B Røggas (primær kilder) i 1000 Nm 3 B M = målt B = beregnet A = anslået Grønt regnskab Nykøbing 3

4 Revisionen har ændret vilkår for støvemissionen og givet nye vilkår for drift af jordbassiner. I samme revision er vilkårene for kedelanlægget jf. bek. om større fyringsanlæg noteret. Storstrøms Amt godkendte 15. marts 2004 forsøg med genbrug af roejord i maksimalt 10 år. Med påbud af 06. december 2006 gav Storstrøms Amt ny miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for roejord (jordbassiner). Denne godkendelse rækker frem til Som følge af strukturændringen for produktion af sukker i Danmark fik fabrikken d. 19. december 2006 tilladelse til at udvide kampagnens samlede oparbejdning til 1,4 mio. tons roer. Miljøcenter Roskilde gav d. 02. oktober 2009 miljøgodkendelse til etablering og idriftsættelse af en silo til t sukker. I forbindelse med dette projekt dispenserede Guldborgsund Kommune fra lokalplanens krav til max. højde for bygninger. Miljøcenter Roskilde har med afgørelse dateret 22. februar 2010 godkendt bortfald af vilkår 26 og 27 i Miljøgodkendelse af 5. oktober Herefter må der stå urenset vand i bassinerne i Hasselø Nor efter 15. marts under forudsætning af, at rensningen af vandet fuldføres hurtigst muligt. Der må fortsat ikke udledes vand til Guldborgsund efter 15. marts. Miljøgodkendelsen er påklaget af naboer. Fabrikken har et åbent og konstruktivt samarbejde med tilsynsmyndigheden. Energi- og miljøparametre Virksomheden har et stort energi- og vandforbrug. Energiproduktionen er hovedsagelig baseret på tung fyringsolie. Langt den største mængde vand til produktionen udvindes fra de leverede roer. Produktionsspildevand udledes til Guldborgsund efter mekanisk og biologisk rensning. Kølevand indtages fra og udledes separat til Guldborgsund. Ledelsens redegørelse Årets kampagne har været præget af stabil drift på nær i ca. 1 uge, hvor fabrikken var standset på grund af et produktionsteknisk uheld. Denne stabilitet har udmøntet sig i lavt energiforbrug pr. t sukker og lavt forbrug af kalksten pr. ton roer. Dette er resultatet af fortsatte justeringer af tiltag vedr. sukkerhuset. Vilkårene i fabrikkens miljøgodkendelser er alle overholdt på nær mængden af BOD i udledning 2 ved prøvetagningen Her viste analysen en BOD-værdi på 1100 mg/l, som omregnet giver 26 t BOD udledt d Årsagen er fundet i fabrikkens fordampestation, hvor en overfyldning har fundet sted p.g.a. pumpeproblemer. Der arbejdes på at minimere risikoen for gentagelse. Der har direkte fra de omkringboende været 2 klager over vibrationer og 3 klager over lugt. Kort efter kampagnen er der indløbet en klage over lugt dels i starten af kampagnen dels efter kampagnen. Nedbringelse af lugt fra jordbassinerne er stadig et fokusområde i driften af bassinerne, idet vi, hvor der står urenset vand, søger at begrænse vandoverfladerne mest muligt. Der blev i kampagnen foretaget en undersøgelse af kilde til vibrationerne og vibrationernes styrke hos en af klagerne. Kilden er lokaliseret til en eller to snegletransportører for presset roepulp. Der vil inden næste kampagne ske konstruktive ændringer for at undgå generne fremover. Vibrationsniveauet var under det kritiske niveau for bygningskonstruktioner og inden for miljøgodkendelsens rammer. Under arbejdet i jordbassinområdet blev trykledningen for klaret vand fra jordbassinerne punkteret af en læssemaskine. Pumpningen blev straks standset, og ved inddæmning af vandet blev forurening af den nærliggende kanal undgået, hvilket blev bekræftet ved udtagne vandprøver. Ved miljøtilsyn gennemført af Miljøcenter Roskilde d. 20. november 2009 blev det konstateret, at materiale fra oprensning af bassin 51, der bruges som bassin for vand inden den biologiske rensning, blev placeret på et areal, der støder op til bassinet, men som ikke er en godkendt deponeringsenhed. Der blev stillet krav om en redegørelse, som blev sendt til Miljøcentret d. 15. december Som svar på denne redegørelse accepterede Miljøcentret, at det opgravede materiale bliver liggende og indskærpede, at der i fremtiden ikke må oplægges roejord uden for deponeringsenhederne. Disse enheder er fastlagt i»revideret miljøgodkendelse, Danisco Sugar Nykøbing, Depoter til roejord, Hasselø Nor, 6. december 2006«. Nordic Sugar A/S har formuleret en politik for bæredygtig udvikling, som også er gældende for Nordic Sugar Nykøbing. Denne er medtaget sidst i dette regnskab. Nordic Sugar Nykøbing er miljøcertificeret efter ISO i Nykøbing Grønt regnskab

5 Grønt regnskab Nykøbing 5

6 Endvidere er fabrikken energicertificeret efter DS 2403 i Ud fra miljøpolitikken og de opsatte mål i forbindelse med miljøledelsen anser ledelsen nedenstående oplysninger for at være væsentlige for forståelsen af fabrikkens miljøpåvirkninger. Fabrikken har opsat mål for reduktion af det kampagnerelaterede energiforbrug pr. ton sukker til 1,15 MWh som gennemsnit i kampagnerne Målet blev ikke nået i den angivne periode, men i dette års kampagne nåede vi i gennemsnit 1,087 MWh/t sukker. Dette er en stor reduktion i forhold til tidligere år. I hver kampagnen gennemføres flere energiprøver, og disse har vist, at det opsatte mål er realistisk. Det tidligere nævnte udtag af tørt Ep-sukker har været medvirkende til reduktionen i energiforbruget. Energiforbrug til produktion af sukker Indekseret Vandforbruget fra eksterne kilder har igen i år været så lavt, at vandindtag fra Tingsted å ikke har været nødvendig. Indvindingstilladelsen udløber 01. april 2010 og bliver ikke fornyet. Da kalksten er vores væsentligste hjælpestof, har vi til stadighed fokus på at arbejde med lavest mulige forbrug. Det har i år resulteret i det næst laveste forbrug i den seneste 5-års periode. Kun forbruget i 2006 var lavere. Indekseret kalkstensforbrug Rensning af roevaskevandet foregår dels ved mekanisk separation af jordpartiklerne, dels ved anaerob nedbrydning af det organiske materiale under dannelse af biogas efterfulgt af en biologisk kvælstoffjernelse. Udledning af biologisk iltforbrugende stof (BOD) i biologisk renset vand indekseret Udledningen af BOD har været væsentlig større i denne kampagne end i Hvis vi ser på de enkelt uger viser udledning i uge i 2010 at stå for ca. 92% af den samlede udledning. Kvælstofudledningen har været den laveste i de sidste 5 kampagner til trods for, at der i denne kampagne var tale om en stor oparbejdning med meget højt belastet spildevand før rensningen. Udledning af Tot-N i biologisk renset vand indekseret. 1,5 1,0 0, Den modtagne roejord fældes fra vaskevandet i store bassiner og er indtil 2003 forblevet i disse. Indtil da var det planen, at der skulle etableres yderligere plads til den modtagne jord. På sigt er det en uholdbar løsning, da jorden egentlig skulle blive på roemarkerne. Forsøg med at rense roerne på marken ud over hvad der sker i roeoptager og renselæssere, så der ikke bringes nævneværdige mængder jord med roerne til fabrikken, er ikke lykkedes. Målet er dog stadig, at jorden, der hænger på roerne ved optagningen, skal tilbage til landbrugsarealerne. Vi har derfor siden 2003 drevet et forsøg med at genbruge den jord, der er vasket af roerne på fabrikken. Når jorden har ligget i bassinerne i nogle år, kan den graves op, uden at der opstår lugtgener. Samtidig er antallet af planteskadegører, f.eks. roeål, kraftigt reduceret. Den opgravede jord udlægges på marker, som fabrikken råder over, og tilsås. Den første afgrøde blev høstet i 2004, og forsøget fortsætter for at udvikle den rette metode og dokumentere dyrkningsresultaterne. I sommeren 2009 blev der udgravet ca m3 til udlægning i forsøgsområdet. Der er givet miljøgodkendelse til forsøget frem til udgangen af Nordic Sugar påvirker sine leverandører gennem anvendelsen af sin indkøbspolitik, som bl.a. anfører, at totaløkonomien skal være styrende for indkøbsarbejdet. Foruden prisen skal faktorer såsom kvalitet, miljø, energiforbrug, leveringstid, leveringssikkerhed, service, totale levetidsomkostninger, kapitalbinding og betalingsvilkår tages i betragtning. Nordic Sugar s ansatte skal 6 Nykøbing Grønt regnskab

7 løbende gøre sine leverandører klart, at Nordic Sugar prioriterer miljøet højt i sine indkøb, og hvor relevant gøre leverandørerne opmærksomme på Nordic Sugar s miljømål. Ved køb af varer og tjenesteydelser tager vi hensyn til påvirkningerne på miljøet og prioriterer vedvarende ressourcer, genanvendelse og lavt energiforbrug. Kemikalier, som bruges i fabrikken, er gennemgået for stoffer, der indgår på Miljøstyrelsens liste over uønskede kemikalier. Der er fundet 4 produkter, som indeholder et eller flere kemikalier fra listen. Opgørelse bruges som input til arbejdet med substituering af kemikalier, så der opnås mindst mulig miljøbelastning. Det samlede forbrug af stoffer på listen er ca. 7,9 t, idet der er regnet med de på databladet maksimale koncentrationer, hvis indholdet opgives som et interval. Langt den største del udgøres af formalin. Formalin håndteres i lukkede rørsystemer og det brugte materiale nedbrydes i processen. Svovldioxid på fade bruges som reserve for produktion ved forbrænding af svovl. Håndteringen af dette stof sker også i lukkede systemer, så den arbejdsmiljømæssige risiko er begrænset mest muligt. Der har ikke været uheld med risiko for skader på miljøet Støv er generelt ikke et problem for arbejdsmiljøet. Støjniveauet i produktionslokalerne er generelt under den gældende grænse, men det anbefales at bruge høreværn. De faste arbejdspladser findes primært i kontrolrum i forbindelse med sukkerproduktionen, mens de i pakkefunktionen er ved pakkemaskinerne. Ingen af stederne er høreværn påkrævet. Medarbejderne er blevet uddannet i forbindelse med indførelse af miljøledelse, og nyansatte gennemgår et introduktionskursus, der omfatter kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø. Endvidere medvirker medarbejderne selv til løbende forbedringer af arbejdsmiljø og miljøforhold gennem snublestensmetoden (en snublesten er et forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde så sikkert og miljøbevidst, som medarbejderen gerne vil) og forslagskassen. Fabrikkens samarbejdsudvalg drøfter løbende alle væsentlige forhold for fabrikken, herunder arbejdsmiljø og miljøforhold. Det grønne regnskab forelægges udvalget til kommentering. Følgende væsentlige forskelle i forhold til det foregående grønne regnskab er registreret: Generelt er forbrug og udledning øget i forhold til sidste år. Den høje fabriksfart og fabrikkens totalstop i en uge lige efter kampagnestarten er stærkt medvirkende til øgningen. Forbruget af faremærkede hjælpestoffer er tilbage på niveau med 2007/2008. Dette skyldes, at brugen af soda er øget. Sodaforbruget afhænger af roesaftens sammensætning og varierer meget fra år til år. Der har også været et øget forbrug af formalin til biologisk kontrol af saftudvindingen. Forbruget af vand fra offentlig vandforsyning (Byvand) samt fra vores boringer er øget. Dette er en følge af det omtalte totalstop af fabrikken, som både kræver ekstra rengøringsvand samt ekstra vand til genopstart. Forbruget af varme fra ekstern forsyning (Fjernvarme) er påvirket af den kolde vinterperiode. Udledningen af BOD er øget både i Udløb 1 og Udløb 2. I Udløb 1 er problemet relateret til det kolde vejr, der har påvirket den indledende nedbrydning af organisk stof negativt. I Udløb 2 skyldes den øgede udledning det tidligere omtalte uheld. En analyse af problemet viser dog, at den reelle udledning med stor sandsynlighed er væsentlig lavere, idet årsagen til problemet kun var til stede på prøvetagningsdagen. Vi kan derfor antage at den total udledning af BOD nærmere er 38,5 t end 201,7 t, som den officielle beregningsmetode giver. Mængden af Grønt/Græsfangermatr. registreret under kategorien Affald er væsentligt reduceret i forhold til tidligere år. Dette skyldes en ændring i hvad der registreres i denne kategori. Indtil nu har materialet der er tørret som en del af foderstofproduktionen været indeholdt i dette tal. Fra i år er det kun det uudnyttede Grønt/ Græsfangermateriale der rapporteres, da den øvrige mængde skal betragtes som en råvare. Hvis samme rapporteringsprincip bruges for de sidste 3 år får vi følgende værdier: ÅR Mængde i ton 2007/ / / Der er således ikke sket nogen nævneværdig ændring i mængden. Grønt regnskab Nykøbing 7

8 Fabrikkens miljøindsats Generelt Fabrikken har generelt opnået gode resultater, når det gælder at begrænse udledningen af organisk stof og kvælstof. De tilladte maksimale årlige udledninger blev alle overholdt på nær for organisk stof i en prøvetagning. Opstarten af det anaerobe biologiske anlæg sket efter en revideret procedure og brugbar gasproduktion blev nået efter ca. 11 døgn, hvilket er på linje med starten det foregående år. På grund af stop i fabrikkens energiforsyning som følge af uheldet i produktionsapparatet måtte vandrensningsanlæggets fart nedsættes i ca. en uge. Efter denne periode har det kørt stabilt. Energiforbruget har i denne kampagne levet op til vores mål, og har været det laveste nogensinde. Der fortsættes med optimeringstiltag i det modificerede sukkerhus, og de gennemførte energiprøver i kampagnen 2009 har vist, at der skal sættes et mål med lavere energiforbrug i kommende kampagne. Produkter Den primære færdigvare er sukker. Herudover fremstilles og sælges melasse og foderprodukter. Foderprodukterne udgøres af: Roemasse efter udtrækning af sukker (roepulp) iblandet melasse eller som tørret produkt med iblandet melasse og roegrønt. Fra rensningen af sukkersaften udvindes Carbokalk, der anvendes til jordforbedring. Desuden opsamles grus, sten, kulslagger og kalkstenssmuld, der sælges eller genbruges af fabrikken ved anlægsarbejder. Ressourcer Råvarer Nordic Sugar Nykøbing har i det forløbne år modtaget og forarbejdet ca. 1,35 mio. tons roer (inkl. jord). Hjælpestoffer Den største mængde hjælpestoffer er kalksten, der brændes sammen med 6,7% koks i egen kalkovn. Den brændte kalk læskes og anvendes til at rense sukkersaften, idet den efter tilsætning udfældes med CO 2 og frafiltreres som Carbokalk. For at opnå bedre presning af roepulpen tilsættes gips. Samtidig opnås en reduktion af energiforbruget til fremstillingen af foderpiller. For at undgå, at sukkeret under produktionsprocessen destrueres ved reaktion med kvælstofforbindelser fra roematerialet, bindes disse med svovldioxid. Svovldioxid (SO 2 ) dannes ved at brænde svovl i en særlig ovn. Derved undgås oplag af store mængder flydende SO 2. Der haves dog et mindre lager af tromler med ca. 600 kg SO 2 under tryk. I produktionen bruges desuden nogle få kemikalier bl.a. natriumhydroxid (28%), saltsyre (30%), salt og skumdæmpende stoffer. Endvidere bruges formalin til mikrobiologisk kontrol ved ekstraktionen af sukker. Hjælpestofferne uskadeliggøres under fremstillingsprocessen og indgår derfor ikke i de færdige sukkerprodukter. Emballage Nordic Sugar Nykøbing har pakket ca. 25% af årets produktion. Produkterne er bl.a. 1- og 2-kg-poser til detailhandlen, farin i 0,5 kg til detail-handel og 25 kg i coatede papirsække til bagerier og industri. Dansukker Sakskøbing producerer flormelis emballeret i 0,5 kg til detail-handel og 25 kg sække til bagerier og industri. Resten af det producerede sukker leveres dels i tankbiler til industrien tørt eller i vandig opløsning, dels emballeret i kg sække. Energi og brændsel Virksomheden har et certificeret (DS 2403) energiledelsessystem. Fabrikken har i kampagnen egenproduktion af damp og elektricitet. Den producerede biogas i det anaerobe vandrensningsanlæg bruges som brændsel i en af kedlerne og substituerer derved en tilsvarende mængde olie. Da der er etableret en separat skorsten til den biogasfyrede kedel, kan denne også bruges i perioden efter kampagnen, mens det anaerobe vandrensningsanlæg stadig producerer biogas. Derved reduceres olieforbruget yderligere. I mellemkampagnen produceres varme og damp i en oliefyret kedel til opvarmning og procesanvendelse. I fremstillingen af foderpiller anvendes kul og olie til tørringsprocessen. Det samlede indkøb af el i det forløbne år var ca MWh. Dette er på niveau med tidligere års indkøb. Vand Fabrikkens vandforbrug til processen dækkes hovedsagelig af vand fra roerne. Som supplement anvendes nedenstående forsyninger: Vand fra boringer Fabrikken råder over seks boringer. Det indvundne vand bruges i processen og til vask af roer. 8 Nykøbing Grønt regnskab

9 Å-vand Fabrikken har haft mulighed for at bruge vand fra Tingsted Å som supplement, hvis de øvrige forsyningsmuligheder er utilstrækkelige. Tidligere tiders brug til køleformål er erstattet af køling med luft eller saltvand. Der har ikke i denne kampagne været behov for denne forsyning. Indvindingstilladelsen udløber 1. april 2010 og bliver ikke fornyet. Saltvand Der indtages vand fra Guldborgsund til kølesystemerne på el-genereringen og til indsprøjtningskondensatorerne til dannelse af vakuum. Det udledte vand har en forhøjet temperatur og indeholder BOD og kvælstof fra den kondenserede damp. Drikkevand fra offentligt net Drikkevandet ledes til to trykløse beholdere, hvorfra det pumpes ud i de to forsyningsnet for hhv. sanitært vand og procesvand. Spildevand Fabrikken udledte i perioden ca m 3 renset spildevand fra roevaskningen og afløbssystemet (regnvand m.v.) til Guldborgsund. Dertil kommer ca. 3,3 mio. m 3 kølevand. Fabrikken måler de udledte mængder og rapporterer til Miljøcenter Roskilde i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen. Sanitært spildevand ledes til Guldborgsund Kommunes rensningsanlæg. Den biologiske rensningsproces har i år levet op til kravene. Bruttorenseeffekten i den anaerobe proces (når der måles på ufiltrerede vandprøver) har været ca. 90% for COD. Vandflow omkring roevaskningen har medført, at den totale rense-effektivitet for kvælstof ikke har kunnet beregnes. Udledningen af kvælstof har dog overholdt grænsen med god margin. I udledningen af kølevand er der d konstateret en overskridelse af den tilladte mængde udledt biologisk stof (BOD). Overskridelsen skyldes en overfyldt beholder og gennemgang af procesregistreringer har vist, at det har været en enkeltstående hændelse. Ved opgørelse af den totale udledning bruges analyseværdien for prøvetagningen på hele ugens vandudledning. Hvis vi i stedet regner med, at den høje målte koncentration af BOD kun har været til stede d og at udledningen i den øvrige del af ugen har haft en koncentration af BOD som den højeste af den foregående eller efterfølgende uge, vil den total udledte mængde BOD overholde miljøgodkendelsen. Den tilladte udledning pr døgn er i begge tilfælde overskredet. Øvrige parametre overholder miljøgodkendelsens vilkår. For kampagnens udledningsperiode er resultaterne af egenkontrollen vist i nedenstående tabel. Parameter Udledning 1 Udledning 2 Faktisk Grænse Faktisk Grænse Vandføring (m 3 ) COD (ton) ,8 BOD (ton) 41,60 65,8 201,7 106,7 Tot-N (ton) 3,90 12,0 20,7 25,5 Tot-P (ton) 0,32 2,0 0,058 - NH 3/NH 4-N (mg/l) 12, ,3 10 Udledning 1: Mekanisk og biologisk renset vand fra vask af roer. Udledning 2: Kølevand fra indsprøjtningskondensatorer til vakuumdannelse. Udledningsværdierne er baseret på ugentligt udtagne døgnprøver i udledningsperioden og kontinuerligt målt vandmængde. Prøverne er analyseret af Eurofins A /S i henhold til fabrikkens miljøgodkendelse. * Analyse af prøve taget viste en værdi af BOD på 1100 mg/l mod normalt max. 12 mg/l. Undersøgelse viste en overfyldning af afspændingsbeholderen for tyksaft som årsag. En gennemgang af de opsamlede data viste, at årsagen kun har været til stede i prøvetagningsdøgnet. Imidlertid bliver analyseværdien i henhold til miljøgodkendelsen brugt for hele ugens udledning. Hvis værdien bruges alene på døgnet og den største værdi fra de to omkringliggende prøvetagninger bruges på ugens øvrige døgn, vil den totale udledning blive 115 t COD og 38,5 t BOD Grønt regnskab Nykøbing 9

10 Luftafkast Udledningen af kuldioxid (CO 2 ) og svovldioxid (SO 2 ) stammer fra egenproduktionen af damp og elektricitet, brænding af kalksten samt fra tørring af roepulp. Støv Kedelskorsten: Støvemissionen fra hovedskorstenen overholdt godkendelsens krav på 80 mg/nm 3 ved 10% O 2, idet der på basis af målinger på hver kedel kan beregnes en samlet emissionskoncentration på 50 mg/nm 3. Miljøgodkendelsen kræver også en årlig måling af røggassens indhold af SO 2 og NO X, hvor resultatet skal angives for en tilstand med 3% O 2. Kampagnens målinger viste for SO mg/nm 3 og for NO X 682 mg/nm 3. Disse emissionsværdier er på linje med værdierne for kampagnen 2008/2009. Der er ikke fastsat kravværdier i miljøgodkendelsen. Kalkovn Der er ikke foretaget emissionsmålinger i denne periode. Lugt Fabrikken lever op til miljøgodkendelsens krav. Lugt fra jordbassinerne er stadig til gene for enkelte beboere i byens sydlige område. Reduktion af lugtgener er stadig i fokus i den daglige drift af bassinerne primært ved at have så små overflader af belastet vand som muligt. Støj Fabrikken lever op til miljøgodkendelsens krav. På basis af målinger på de enkelte støjkilder (i alt ca ) beregnes fabrikkens bidrag til støj på seks referencepunkter omkring fabrikken. Der beregnes for dag-, aften- og natperiode. Beregningsværdierne sammenholdes med grænseværdierne fastsat i miljøgodkendelserne, og følgende konklusion er draget af det udførende firma Grontmij Carl Bro, Acoustica:»På grundlag af den foretagne ajourføring af datagrundlaget med efterfølgende beregninger af støjbelastningen kan det konkluderes, at støjgrænserne er overskredet i referencepunkt D, E og F i kampagnen, men overskridelserne er ikke signifikante. IPPC-revisionens støjvilkår er således overholdt for nærværende kampagne og mellemkampagne«. Det betyder, at der for kampagnen i enkelte referencepunkter er beregnet værdier, der overskrider kravværdien (maksimalt 1,1 db) men dog med mindre værdi end den beregnede usikkerhed i tilfældet med værdien 1,1 db er usikkerheden på 2,3 db. Vilkåret er opfyldt, hvis den beregnede værdi minus den beregnede usikkerhed ikke overskrider kravværdien. Affald Alt affald, primært fra vedligeholdelsen af fabrikken bortskaffes på kontrolleret vis, enten til genbrug, forbrænding eller deponering. Jordbassiner Alt det grønne, der leveres med roerne, med undtagelse af græs/ ukrudt, presses og tørres. Dette sker normalt samtidigt med tørring af roepulpen. Græs/ukrudt opbevares Tørreriskorstene: Enheder Tørringsanlæg 1+4 Tørringsanlæg 2+3 Målte værdier Grænseværdi Målte værdier Grænseværdi Røggas (m/s) 18,4 20,0 20,5 20,0 Partikelkoncentration* (mg/m 3 ) 22 <50 45 <100 * Ved 15% O 2 og 30% H 2 O Det fremgår af tabellen, at vilkårene for emissionen er overholdt. Røggashastigheden ved skorstenstoppen er overholdt for anlæg 2 + 3, mens hastigheden for anlæg 1+4 er under vilkåret. Dette skyldes, at der ikke har været behov for fuld udnyttelse af de oliefyrede anlæg 1 og 4. Derved reduceres røggasmængden. 10 Nykøbing Grønt regnskab

11 eller komposteres ved vore jordbassiner. Jord m.m., der vaskes af roerne, opbevares i vore bassiner i Hasselø Nor. Der er iværksat et forsøgsprogram for genbrug af roejorden, idet den med tiden skal kunne returneres til landbrugsjord og ikke forblive i bundfældningsbassinerne. Tilladelse til forsøget er gældende indtil 31. december I henhold til IPPC-revisionen af 05. oktober 2006 pkt. 41 gives følgende oplysninger: Følgende affaldstyper og mængder er tilført jordbassinerne i kampagnen: Jord fra rengøring og vask af roer Flyveaske stammende fra kul Slam fra spildevandsbehandling Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling t 97 t ts 625 t ts 0 t Skønnet restkapacitet af de enkelte bassiner før udgravning 2010 Bassin nr. Restkapacitet i ton Samlet Restkapaciteten svarer til 1,5 til 2 kampagner uden udgravning af bassinerne. Da bassinerne løbende bliver udgravet, giver denne restkapacitetsvurdering ikke noget reelt billede af fabrikkens muligheder. Klager over gener fra jordbassiner: 3 vedr. lugt Uheld, der har medført spild i forbindelse med driften af jordbassinerne: 1 (uden forurening til følge) Restprodukter Kalkstenssmuld, kulslagger, sten og grus sælges eller bruges ved fabrikkens anlægsarbejder til opfyld og vejanlæg. Arbejdsmiljø Alle ansatte har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen kaldet Snublestensmetoden. Ved systematisk gennemgang af arbejdsgange og udstyr samt ved bevidstgørelse af risici søger vi at begrænse antallet af ulykker og deres alvor. Metoden er godkendt som arbejdspladsvurdering (APV). Umiddelbart er der sket en forøgelse i antal ulykker, men antal fraværsdage pr ulykke er faldet, hvilket indikerer at ulykkerne har været mindre alvorlige end i 2008/2009. Fabrikken har som mål, at indsatsen for bedring af arbejdsmiljøet bliver certificeret efter OHSAS i efteråret Arbejdsmiljø: Regnskabsår 1. marts til 28. februar 2005/06* 2006/07* 2007/08* 2008/09** 2009/10 Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal arbejdsulykker Antal fraværsdage Ulykkesfrekvens (antal ulykker/mio. arbejdstimer) 18,9 17,4 26,5 12,2 22,4 * Perioden 01. maj til 30. april ** Perioden til Grønt regnskab Nykøbing 11

12 12 Nykøbing Grønt regnskab

13 Politik for bæredygtig udvikling Nordic Sugar Nykøbings politik for bæredygtig udvikling er den samme som Nordic Sugars: I Nordic Sugar er bæredygtig udvikling integreret i alt, hvad vi foretager os. Vi arbejder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed gennem hele værdikæden fra vores leverandører til vores slutbrugere. Hovedmålet for vores arbejde med bæredygtighed er at opnå risikostyring, at understøtte forretningens udvikling og at tage hensyn til vores interessenters forventninger. Vores medarbejdere er en af vores vigtigste interessentgrupper, og at sikre deres velfærd, sikkerhed og jobtilfredshed er en naturlig del af Nordic Sugars kultur. Ud over at vi opererer i overensstemmelse med gældende love og regler, har vi fokus på at udvikle bedste praksis på områder, som er relevante for vores virksomhed. Vores arbejde med bæredygtighed er baseret på et veldefineret ledelsessystem, og vi rapporterer regelmæssigt om vores resultater. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i fem fokusområder hver ledsaget af specifikke målsætninger: Kvalitet og kundetilfredshed Vi vil være proaktive, effektive og innovative for til stadighed at styrke kundetilfredsheden. Produktsikkerhed Vi vil levere sikre produkter og løbende udvikle vores omfattende og effektive HACCP-system til styring af produktsikkerheden. Vi vil kommunikere relevante erfaringer gennem værdikæden og dele bedste praksis. Sundhed og sikkerhed Vi vil arbejde for at opretholde en sund og sikker arbejdsplads kendetegnet ved jobtilfredshed og tydelighed omkring ansvar og forventninger. I indsatsen med at forebygge ulykker vil vi især arbejde med adfærd. Energi og miljø Vi vil forbedre vores miljømæssige resultater ved at følge ambitiøse standarder og udvikle bedste praksis. Vi vil i særlig grad arbejde med at reducere vores klimapåvirkning og energiforbrug og øge vores anvendelse af vedvarende energi. God forretningsskik og socialt ansvar Vi opfylder UN Global Compacts ti grundprincipper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi vil samarbejde med partnere, som arbejder ud fra tilsvarende værdier. Vi vil indgå i dialog med vores interessenter både for at være lydhøre over for deres synspunkter om vores virksomhed og om, hvordan vi kan forbedre vores præstation, og for at tage aktiv del i den offentlige debat. Grønt regnskab Nykøbing 13

14 Miljøbegreber Affald til ekstern genanvendelse Affaldsprodukter, der trods lav værdi kan nyttiggøres, f.eks. papiraffald. Arbejdsulykke Begivenhed på arbejdspladsen, uheld eller ulykke, der medfører mindst én dags fravær fra arbejdet ud over tilskadekomstdagen. BOD/BOD 5 /biokemisk iltforbrug Et mål for organisk stof i spildevand. Biological Oxygen Demand (biokemisk iltforbrug) er et udtryk for mængden af ilt, der bruges ved et 5-dages forsøg til biologisk nedbrydning af det organiske stof. COD/kemisk iltforbrug Et mål for den totale mængde organisk stof i vandet. Målingen foretages ved en kemisk iltning af vandet (Chemical Oxygen Demand). CO 2 /kuldioxid/kultveilte Kuldioxid dannes bl.a. ved forbrænding af kul, olie og naturgas. Emission/udledning/(luft)afkast Udledning til luft, vand eller jord. Energiforbrug Virksomhedens samlede forbrug af elektricitet, kul, olie, gas m.v. udregnet i samme enhed, TJ = Terajoule = Joule, 1 MWh = kwh, 1 TJ = 277,78 MWh, 1 Gcal = 0,00163 MWh Flyveaske Finkornet askemateriale fra kulforbrænding og frafiltrering af støvpartikler fra røgen. HACCP Risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter (Hazard Analysis Critical Control Points). Et selvevalueringssystem til identifikation af de mest kritiske trin i en proces, hvad angår fødevaresikkerhed og passende håndtering heraf. I EU inspiceres og godkendes systemet normalt af de lokale fødevaremyndigheder. IPPC IPPC står for Integrated Pollution Prevention and Control. I korthed handler IPPC-aktiviteter om, at indføre BAT (Best Available Techniques/bedst tilgængelige teknologi) og derved mindske udslip fra forskellige punktkilder i EU. N/nitrogen/kvælstof Vigtigt gødningsstof med risiko for forurening i vandmiljøet. Olie- og kemikalieaffald Specialaffald, der via offentlige indsamlingsordninger føres til forbrænding eller destruktion, typisk på Kommunekemi A/S. P/fosfor Vigtigt gødningsstof med risiko for forurening i vandmiljøet. SO 2 /svovldioxid Svovldioxid dannes ved forbrænding af svovlholdige brændsler som kul og olie. Ulykkesfrekvens Antal arbejdsulykker pr. million arbejdstimer. VVM VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Anlæg og projekter, der kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal gennemgå en VVM-procedure, før de kan godkendes. Formålet er, at vurdere et projekts samlede virkninger på natur, miljø og mennesker. 14 Nykøbing Grønt regnskab

15 Øvrige afdelinger Nordic Sugar Nykøbing administrerer følgende satellitenheder, som ikke er pligtige til at aflægge af grønt regnskab. Den samlede bemanding udgør ca. 30 personer. Data fra disse enheder er inkluderet i tabellerne Dansukker Sakskøbing Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing Tlf.: P.nr Tilsynsmyndighed: Guldborgsund Kommune Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf.: Aktiviteter: Oplagring af sukker i silo Udlevering af sukker i bulk Fremstilling og pakning af flormelis Energi: - Varme leveres fra dels eget oliefyr dels eksternt anlæg fyret med biobrændsel - El leveres fra offentligt net Vand leveres fra offentlig forsyning affald fra produktionen bortskaffes via Nordic Sugar Nykøbing Husholdningsaffald bortskaffes via kommunal ordning Dansukker Gørlev Algade 2, 4281 Gørlev Tlf.: (omstilling fra Nordic Sugar Nykøbing) P.nr.: Tilsynsmyndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tlf.: Aktiviteter: Oplagring af sukker i silo Fremstilling og udlevering af sukkeropløsninger Udlevering af sukker i bulk Energi: - Varme produceres på eget anlæg med naturgas - El leveres fra offentlig forsyning Vand leveres fra offentlig forsyning affald bortskaffes via kommunal ordning Dansukker Stege Kostervej 2, Lendemark, 4780 Stege Tlf.: P nr Tilsynsmyndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg Tlf.: Aktiviteter: Oplagring af sukker i silo Udlevering af sukker i bulk Energi: - Varme produceres på eget anlæg med fyringsolie - El leveres fra offentlig forsyning Vand leveres fra offentlig forsyning affald bortskaffes via kommunal ordning Nordic Sugar Skovalleen Skovalleen 28, 4800 Nykøbing F. Tlf (omstilling fra Nordic Sugar Nykøbing) Tilsynsmyndighed: Guldborgsund Kommune Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf.: Aktiviteter: Udlevering af sukker i detailemballage Energi: - Varme leveres fra fjernvarmeselskab - El leveres fra offentlig forsyning Vand leveres fra offentlig forsyning affald bortskaffes via kommunal ordning Grønt regnskab Nykøbing 15

16 Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade Nykøbing F Tlf.: Fax: CVR-nr.: P-nr.: Nordic Sugar A/S, Sustainable Development Langebrogade 1 Postbox København K Tlf.: Miljøtilsynsmyndighed Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade Roskilde Tlf.: Nordic Sugar har i mere end 100 år fremstillet sukker til det nordeuropæiske marked. Med en høj kvalitet, innovativ produktudvikling og en effektiv forsyning har vi opnået en position som markedsleder i Norden og Baltikum. Vores produkter anvendes inden for stort set alle grene af fødevareindustrien, og mange af vores specialløsninger udvikler vi i tæt samarbejde med vores kunder. Forbrugerne har glæde af vores serie af sukkerspecialiteter, der markedsføres under varemærket Dansukker. Vi producerer omkring 1 million tons sukker om året på vores fabrikker i Danmark, Sverige, Finland og Litauen. Vores produktion bygger på naturlige råvarer, primært sukkerroer, som er dyrket lokalt. Af roerne fremstiller vi også et sortiment af energirigt dyrefoder. I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet. Nordic Sugar er ca medarbejdere. I Nordzucker, som er Europas næststørste sukkerproducent, udgør Nordic Sugar koncernens Region Nordeuropa.

Grønt regnskab 2008/09. Maribo Seed

Grønt regnskab 2008/09. Maribo Seed Grønt regnskab 2008/09 Maribo Seed Introduktion Branchebetegnelse Fabrikkens branchekode er 01.64.00 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd. Regnskabsperiode Regnskabet dækker perioden 1. maj 2008 til

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønne regnskaber 2012 for slamtørringsanlægget

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere