Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009

2 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande og oplysningerne opdateres løbende. Denne vejledning omhandler reglerne om import fra tredjelande af fødevarer, der skal markedsføres som økologiske i EU. Import af økologiske fødevarer reguleres af økologiforordningens 2 artikel 32 og 33 samt Kommissionen forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. De specifikke importbestemmelser reguleres i importforordningen 3 Import af økologiske non-food produkter; dvs. produkter med animalsk indhold som fx hundeog kattemad, dækkes også af denne vejledning og reguleres i økologibekendtgørelsen 4. Import af økologisk foder og såsæd henhører under Plantedirektoratet. Fra EU-lande Indførsel af økologiske fødevarer fra andre EUlande og EØS-lande betragtes ikke som import, og er derfor ikke omfattet af lovgivningen vedrørende import Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 3 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande 4 Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om økologiske fødevarer m.v.

3 1. Generelle betingelser Anden lovgivning Frilager Kontrol af importøren Godkendte tredjelande Ikke godkendte tredjelande Oversigt importtyper Reglerne for import af økologiske fødevarer ændrer ikke de krav, der i øvrigt stilles ved import af fødevarer. Markedsføringen af importerede økologiske fødevarer skal altid ske i overensstemmelse med såvel den generelle lovgivning som økologiforordningens og økologibekendtgørelsens bestemmelser. Tredjelandsprodukter, der opbevares på frilager, betragtes ikke som importeret i henhold til økologireglerne. Økologilovgivningen giver mulighed for at importere og markedsføre økologiske fødevarer fra henholdsvis Kommissions-godkendte og ikke godkendte tredjelande efter forskellige importordninger, som beskrives i afsnit 2 og 3. Importøren skal være omfattet af økologikontrol inden import og markedsføring af økologiske fødevarer påbegyndes, jf. afsnit 1.1. Alle importører skal desuden følge de i afsnit 1.2 beskrevne procedurer. Økologiske fødevarer fra tredjelande kan som hovedregel kun markedsføres som økologiske, når de er importeret fra lande, der er med på EU-kommissionens særlige liste over godkendte tredjelande. Se afsnit 2 om import fra godkendte tredjelande. Som undtagelse fra ovennævnte hovedregel, kan der importeres økologiske fødevarer fra lande, der ikke er godkendt af EU, hvis de danske myndigheder eller andre EU-landes myndigheder forinden har givet en særlig tilladelse til det. Dette uddybes i afsnit 3 om import fra ikke godkendte tredjelande. I bilag 1 er det gengivet på skematisk form, hvilken procedure og forholdsregler de forskellige typer af import skal følge.

4 1.1. Anmeldelse Økologikontrol Anmeldelsesskema Flere afdelinger Import i økologirapport Før import og markedsføring af økologiske fødevarer fra tredjelande kan begynde skal importøren og første modtager være omfattet af økologikontrol jf. økologibekendtgørelsens bestemmelser. Importøren skal henvende sig til den myndighed, der også foretager registrering, godkendelse eller autorisation af virksomheden, dvs. den stedlige fødevareregion, for at anmelde hvilke aktiviteter, der ønskes påbegyndt, f.eks. tredjelandsimport og evt. tilberedning, herunder fx mærkning. Anmeldelsesskema findes på under blanketter eller fås ved henvendelse til fødevareregionen. Vejledningen findes endvidere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis virksomheden har flere afdelinger, hvor der foregår aktiviteter af betydning for økologikontrollen, fx at sendingen modtages på andet sted end importørvirksomheden, skal aktiviteterne i hver af disse afdelinger anmeldes. Fødevareregionen udarbejder en økologirapport, bl.a. på baggrund af virksomhedens beskrivelser af de anmeldte aktiviteter, herunder forslag til egenkontrolprocedurer og øvrige kontrolforanstaltninger. Hvis der allerede eksisterer en økologirapport, skal denne tilpasses de nye aktiviteter. Importen kan tidligst begynde, når økologirapporten foreligger. Procedurerne og foranstaltninger ses af forordning nr. 889/2008 kapitel 5 og økologibekendtgørelsens kapitel Generelle importprocedurer Importforordningen Importforordningen 5 regulerer bestemmelserne for kontrolattest i forbindelse med import til EU af økologiske produkter fra tredjelande. Den skal bl.a. sikre, at der kun importeres produkter, der af EU-kommissionen eller EUmedlemslande er godkendt som produceret og kontrolleret på betingelser svarende til økologiforordningens bestemmelser. Sendinger der ønskes importeret som økologiske 5 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

5 skal omfattes af en kontrolattest, der skal verificeres og påtegnes af toldmyndighederne, før de kan frigives som økologiske i EU. Forhåndsanmeldelse Ifølge økologibekendtgørelsen kapitel 6, skal ankomsten af hver importeret sending forhåndsanmeldes til den fødevareregion hvor importøren henhører. Forhåndsanmeldelsen skal sikre fødevareregionen en mulighed for stikprøvevist at foretage en fysisk kontrol af sendingen hos første modtager. Der benyttes et særligt skema til forhåndsanmeldelse som fremgår af bilag 2. Skemaet er endvidere tilgængeligt på Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevareregionen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges for toldmyndighederne, og kan med fordel indsendes samtidigt med kopien af kontrolattesten. Kopi af kontrolattest Forud for import skal en kopi af den originale kontrolattest tilsendes Fødevareregionen, enten pr. fax eller som elektronisk indscannet kopi pr. til en af følgende adresser afhængig af importørens tilhørsforhold. Region Nord (Århus) fax nr eller Region Syd (Vejle) fax nr eller Region Øst (Ringsted) fax nr eller Kopien skal være Fødevareregionen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingens fremlæggelse for toldmyndighederne. Fx skal en sending der fremlægges en søndag være Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag morgen inden kl Fødevarestyrelsens åbningstider er: mandag-torsdag kl og fredag kl Kopi Det skal tydeligt fremgå af attesterne, når der er tale om en kopi. Kopier af såvel kontrolattest som delkontrolattest skal være stemplet "KOPI" eller "DUPLIKAT".

6 Kontrolattest Ovennævnte kontrolattest, der skal ledsage hvert importeret parti er gengivet i bilag 3. Importøren har ansvaret for, at den originale kontrolattest er tilstede samtidig med, at sendingen fremlægges for toldmyndighederne. Toldmyndighederne påtegner rubrik 17, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt, og de frigiver herefter sendingen. Kontrolattesten skal være udfyldt tydeligt og uudsletteligt og være forsynet med en original underskrift og stempel fra den udstedende kontrolinstans.

7 Verifikation Verifikationen af attesterne er delt mellem Fødevareregionen og toldmyndighederne. Fødevareregionen verificerer, at der findes en gyldig importtilladelse til den fremsendte kontrolattest samt at kontrolattestens indhold i øvrigt er korrekt. Fødevareregionen videregiver elektronisk resultatet af denne delverifikation til toldmyndighederne. Toldmyndighederne verificerer den originale kontrolattest ift. overensstemmelsen med sendingens andre følgedokumenter. Som en del af den almindelige kontrol foretager toldmyndighederne stikprøvevis fysisk kontrol af, at sendinger mærket som økologisk også er omfattet af en kontrolattest. Kontrolattesten kan kun påtegnes i rubrik 17 såfremt hele sendingen er til stede ved fremlæggelsen for toldmyndighederne. Dette betyder, at hvis sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer før den samlede sending kan frigives. Foretages ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten fx antal kilo nedskrives eller et produkt slettes, eller foretages andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig, jf. importforordningens artikel 13, stk. 5. Produkternes økologiske status står og falder med told-myndighedernes stempel på attesten i forbindelse med fortoldningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldningen, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se på toldpapirerne om en sending er økologisk. Det er meget vigtigt at kontrolattesten fremlægges i forbindelse med fortoldningen, da toldmyndighederne ikke er forpligtet til at stemple kontrolattesten efterfølgende. Ifølge økologibekendtgørelsen skal kontrolattesten i importforordningen præsenteres for toldmyndighederne for alle sendinger, der importeres og frigives til omsætning i Danmark.

8 Modtagekontrol Opbevaringspligt af originale kontrolattester Toldsteder Den originale kontrolattest skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang i Danmark. Resultatet af modtagekontrollen skal anføres i virksomhedens økologiregnskab. Første modtager af sendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. Økologiforordningens artikel 34) umiddelbart efter sendingens ankomst 6. Importøren er ansvarlig for, at den originale attest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Ligeledes skal importøren af den oprindelige sending opbevare en kopi af de påtegnede delkontrolattester, jf. afsnit 1.3 opsplitning på toldoplag. Alle toldsteder i Danmark kan benyttes. Uregelmæssigheder Artikel 15-situationen Toldoplag I tilfælde hvor en importeret sending ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller importforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive sendingen som økologisk. Ifølge artikel 15 i importforordningen skal alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode fjernes fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter førend sendingen kan frigives som konventionel. Såfremt en kontrolattest er forsinket og sendingen deraf ikke kan frigives, kan sendingen fx henføres til toldoplag. Bemærk, at for sendinger der henføres på toldoplag skal der forinden en eventuel tilberedning eller opsplitning finder sted fremlægges en original kontrolattest for toldmyndigheden til verifikation og påtegning på toldstedet, jf. artikel 13, stk. 1 i importforordningen. Se nærmere herom i afsnit Jf. artikel 34 i forordning nr. 889/2008 gennemførelsesbestemmelserne til Økologiforordningen.

9 1.3 Særlige importprocedurer Tilberedning på toldoplag Der er mulighed for, i meget begrænset omfang, at foretage tilberedning af en sending før den frigives af toldmyndighederne. Dette skal ske under overholdelse af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF) nr. 2913/92 (Toldkodeksen), dvs. de toldbestemmelser for tilberedninger, der må finde sted på toldoplag og lignende suspensionsprocedurer. Ifølge importforordningen skal en sending der undergår tilberedning på toldoplag følge bestemmelserne i importforordningens artikel 14. stk. 1. Det betyder, at kontrolattesten skal verificeres og påtegnes. Påtegningen sker ikke mhp. at frigive partiet i henhold til artikel 13, stk. 1, men derimod mhp. at sendingen kan forblive på toldområdet og undergå tilberedning. Toldmyndighederne vil her have mulighed for at kontrollere overensstemmelse mellem dokumenter og sending. Ved fraførsel fra toldoplag anmærker toldmyndighederne på kontrolattestens bagside (udenfor rubrikkerne), at de har foretaget verifikation. Det vil dermed fremgå af kontrolattesten om sendingen er importeret på normal vis eller har undergået tilberedning inden frigivelse. I denne situation vil den, der foretager tilberedningen på toldoplaget være første modtager og vil dermed skulle foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. importforordningens artikel 13). Tilberedning på toldområdet skal foregå på en økologikontrolleret virksomhed, jf. afsnit 1.1. Fødevareregionens tilsynsførende har adgang til den tilberedende virksomhed (første modtager).

10 Opsplitning på toldoplag Hvis en sending ønskes opsplittet inden frigivelse til fri omsætning, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest 7 svarende til den i bilag 4, og følge bestemmelserne i importforordningens artikel 14, stk. 2. Forudsætningen for at kunne opsplitte en sending er, at kontrolattesten for den oprindelige samlede sending er verificeret og påtegnet af toldmyndighederne, jf. procedurerne i artikel 13, stk. 1 (men ikke frigivet). Delkontrolattesterne udfyldes efter de samme forskrifter som gælder for kontrolattesten jf. artikel 13, stk. 5 i importforordningen. Importøren udfylder boks 1 til 13 i hver delkontrolattest som opsplitningen resulterer i og indsender originalen samt en kopi af den tilgrundliggende kontrolattest til den lokale fødevareregion. Fødevareregionen ekspederer delkontrolattesten indenfor en fuld arbejdsdag og påtegner rubrik 14 såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Delkontrol-attesten returneres pr. brev til importøren. Fødevareregionen gør herefter en kopi af delkontrolattesten elektronisk tilgængelig for toldmyndighederne. I forbindelse med fraførsel af delsendingen fra toldoplaget verificerer og påtegner toldmyndighederne delkontrolattesten på bagsiden. Første modtager af delsendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 15 i delkontrolattesten (iht. artikel 33 i forordning nr. 889/2008. Opbevaringspligt af originale delkontrolattester De originale delkontrolattester skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang. Første modtager er ansvarlig for, at den originale delkontrolattest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Importøren af den oprindelige sending skal opbevare kopier af de påtegnede delkontrolattester. 7 En skrivevenlig version i Word-format er tilgængelig på mærkning/økologi/import

11 2. Import fra tredjelande godkendt af EUkommissionen Et godkendt tredjeland Artikel 7 import Tredjelandslisten Kontrolinstanser Hvad er godkendt? Ved et godkendt tredjeland forstås et land, hvor EU-kommissionen efter en evaluering har konkluderet, at betingelserne for økologisk produktion svarer til økologiforordningens betingelser jf. artikel 33 i økologiforordningen og artikel 7 i importforordningen. Listen over godkendte tredjelande er identisk med importforordningens bilag III, og man skal være opmærksom på at forordningen regelmæssigt ændres. Forordningen specificerer de nærmere betingelser for import fra det enkelte land på tredjelandslisten. Det fremgår af listen, hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk produceret. Det er udelukkende disse kontrolinstanser, der må udstede de partispecifikke kontrolattester. Det fremgår endvidere af tredjelandslisten, hvilke produkt-grupper, der er omfattet af godkendelsen, herunder eventuelt også de produktgrupper der ikke må importeres. Det vil f.eks. også fremgå, om produktet skal være dyrket i det pågældende tredjeland eller om produkter, der er importeret af tredjelandet, også er omfattet. 2. Import fra ikke godkendte tredjelande Artikel 19 import Som en overgangsordning, der udløber1. januar 2013, kan der importeres økologiske fødevarer fra tredjelande, der ikke er optaget på EU-kommissionens liste over godkendte tredjelande 8. Størstedelen af importen foregår dog ved 19 importproceduren. 8 Ordningen er fastlagt i importforordningens artikel 19

12 3.1 Ansøgning Speciel tilladelse Ansøgning Dokumentation, produktionsregler Dokumentation, kontrol Markedsføring af økologiske produkter fra ikke godkendte tredjelande forudsætter, at der forinden er givet en speciel tilladelse hertil af de nationale myndigheder i EU-landene, dvs. i Danmark den lokale fødevareregion. Tilladelsen gives på baggrund af en ansøgning, som dokumenterer, at de fødevarer, der ønskes importeret, er produceret og kontrolleret på betingelser, der svarer til økologiforordningens betingelser. Den dokumentation, der ledsager en ansøgning skal i princippet indeholde de produktionsregler, der anvendes af den aktuelle kontrolinstans. Efter særlig aftale kan det dog accepteres, at kontrolinstansen sender reglerne direkte til Fødevarestyrelsen i Mørkhøj, der i samarbejde med Plantedirektoratet vurderer, om reglerne er ækvivalente med økologiforordningen. Det er ansøgerens ansvar, at de danske myndigheder har den seneste version af kontrolinstansens produktionsregler, dvs. fødevareregionen eller Fødevarestyrelsen. Ansøgeren kan derfor med fordel undersøge, om der er tale om en kontrolinstans, der er kendt eller ukendt for de danske myndigheder. Er der tale om en kontrolinstans, der ikke tidligere har været vurderet af de danske myndigheder, skal den første ansøger forelægge al relevant dokumentation vedrørende primærproduktion og kontrol. I forbindelse med ansøgningen skal det på samme måde sikres, at de danske myndigheder har kontrolinstansens aktuelle regler for kontrol til rådighed. Derudover skal det dokumenteres, at kontrollen rent faktisk gennemføres fx. ved et Master Certificate 9 eller en inspektionsrapport. Det skal sikres, at kontrollen er uafhængig og effektiv. Det sidstnævnte krav betragtes opfyldt, hvis det eksempelvis dokumenteres, at der er tale om en offentlig myndighed, der arbejder efter offentlige regler for økologikontrol. Det er imidlertid oftest private kontrolorganer, 9 Certifikat fra kontrolorganet der indestår for at eksportøren er underlagt deres kontrol og at produktion, kontrol m.v. sker efter ækvivalente regler til økologiforordningen. Master Certificate eller Certificate of compliance.

13 der udfører økologikontrol i udlandet. Som dokumentation for at disse har kontrolprocedurer, der er lige så effektive, som de der er fastlagt i økologiforordningen, skal det dokumenteres, at det aktuelle kontrolorgan opfylder betingelserne i den europæiske standard EN Generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering eller den tilsvarende internationale ISO Guide 65. Det er kun erklæringer fra officielle akkrediteringsorganer 10 eller myndigheder, der kan accepteres som dokumentation for at et kontrolorgan opfylder de nævnte betingelser. Oplysninger om produkt Oplysninger om eksportør Oplysninger om kontrolinstans Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det produkt, der ønskes importeret, herunder sammensætningen med tydelig angivelse af hvilke ingredienser, der er økologiske, og hvilke tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der er anvendt under en evt. forarbejdning. Fødevareregionen vil vurdere om produktet umiddelbart er forarbejdet i overensstemmelse med økologiforordningen. Det er dog til enhver tid alene importørens ansvar, at produktet opfylder kravene i fødevarelovgivningen generelt samt de særlige økologiregler for sammensætning og forarbejdning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportøren og den virksomhed, der senest har tilberedt (dvs. forarbejdet, pakket eller mærket) produktet. Såfremt eksportøren og producenten ikke er den samme skal der ligeledes indsendes dokumentation for, at de foranliggende led også er underlagt kontrol, dvs. eventuelle producenter og underleverandører. Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende og tydelige oplysninger om kontrolinstansens navn, adresse, telefon, fax, og kontaktperson. Dokumenter modtages med fordel pr. eller fax. Flere kontrolinstanser Hvis en eksportør eller tilberedningsvirksomhed kontrolleres af flere kontrolinstanser samtidigt, angives navn og adresse på disse 10 Akkrediteringsorganer der er medlem af IAF (International Accreditation Forum) eller EA (European Accreditation).

14 instanser. Andre oplysninger Én tilladelse pr. importarrangement Ansøgningsskemaet Varighed/gyldighed Notifikation i EU Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om importøren og dennes lageradresser, samt modtagervirksomheden (første modtager). Hvis disse ligger i forskellige Fødevareregioners område, angives de aktuelle regioner. Hvis man ønsker at importere økologiske fødevarer fra flere eksportører i samme land, skal der indgives en ansøgning for hver eksportør. Ønskes flere produkter fra samme eksportør, eller er eksportøren kontrolleret af flere kontrolinstanser, er det tilstrækkeligt at redegøre for dette i én ansøgning. Til ovennævnte ansøgning anvendes skemaet som vist i bilag 6. Skemaet, vedlagt bilag udformet på dansk eller engelsk, indsendes til den lokale fødevareregion, dvs. den fødevareregion, der i forvejen økologikontrollerer importøren. Tilladelsen gives af fødevareregionen for dét specifikke importarrangement, der er beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen gælder så længe der foreligger gyldig dokumentation for, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt, dog højest indtil. Den tilladelsen angivne udløbsdato frist (pt. 1 år plus løbende måned efter udstedelsen), Eksportlandet optages på EUkommissionens liste over godkendte tredjelande, eller Tilladelsen evt. trækkes tilbage (jf. nedenstående om revurdering af tilladelsen). Når de danske myndigheder har givet en tilladelse, vil dette blive meddelt EUkommissionen og de øvrige EU-lande. De importerede fødevarer kan frit markedsføres som økologiske i EU.

15 Revurdering af tilladelsen De danske myndigheder kan til enhver tid tage tilladelsen op til fornyet overvejelse, såfremt forholdene kræver det, herunder stille krav om supplerende dokumentation eller fremsendelse af opdaterede regler. Dette sker dog kun i sjældne tilfælde, fx hvis der konstateres uregelmæssigheder hos eksportøren eller i tredjelandet. 3.2 Ændring af betingelser Importørerne bedes være opmærksomme på, at betingelserne for import fra tredjelande løbende kan ændres. Dette gælder ikke mindst import fra ikke godkendte tredjelande via den under afsnit 3.1 nævnte undtagelsesprocedure. Hvis der opstår en sag vedrørende en given kontrolinstans, kan det få konsekvenser for alle, der importerer fødevarer kontrolleret af den pågældende instans. 3.3 Fremtidige importsystem Godkendte kontrolorganer - ækvivalens De nuværende importtilladelser vil blive udfaset og falder bort 1. januar Importforordningens artikel 11 anfører, at EUkommissionen fra oktober 2009 påbegynder en godkendelse af kontrolorganer i tredjelande, der kan certificere økologiske produkter efter standarder ækvivalent til økologireglerne i EU. Kontrolorganerne ansøger om godkendelse hos EU-kommissionen og de evalueres og godkendes i samarbejde med medlemslandene. Listen over de godkendte kontrolorganer under ækvivalens ordningen offentliggøres løbende som bilag IV i importforordningen. Listen vil i praksis få samme funktion som listen over godkendte tredjelande. Når den første liste offentliggøres, formentlig ultimo 2010, vil den blive tilgængelig på under økologi/import.

16 Godkendte kontrolorganer tilsvarende garantier (identisk) Importforordningens artikel 4 anfører, at EUkommissionen fra 31. oktober 2011 påbegynder en godkendelse af kontrolorganer i tredjelande, der kan certificere økologiske produkter efter standarder identisk til økologireglerne i EU. Kontrolorganerne ansøger om godkendelse hos EU-kommissionen og de evalueres og godkendes i samarbejde med medlemslandene. Listen over de godkendte kontrolorganer under identisk ordningen offentliggøres løbende som bilag I i importforordningen. Til forskel for import fra de godkendte tredjelande og import under ækvivalensordningen fordres ikke krav om der ved import skal forelægges kontrolattest og de tilhørende toldprocedurer som anført i artikel 13 i importforordningen. I stedet kan myndigheden til enhver tid kræve at se dokumentation for art partiet kan anses som værende økologisk jf. økologiforordningen artikel 32 c). Listen vil i praksis få samme funktion som listen over godkendte tredjelande. Når den første liste offentliggøres, formentlig i 2012, vil den blive tilgængelig på under økologi/import. 4. Import fra tredjelande direkte til eller via andre EU-lande Til et andet EU-land Hvis en dansk virksomhed ønsker at importere økologiske fødevarer direkte til et andet EU-land, skal det anmeldes til den relevante myndighed i det pågældende EUland. Hvis der er tale om import fra ikke godkendte tredjelande, skal der endvidere indhentes en importtilladelse, jf. afsnit 3.1, hos EU-landets myndighed. Har man allerede en tilladelse til at importere fra et ikke-godkendt tredjeland til Danmark, kan denne også benyttes ved import til andre EU-lande såfremt produkterne er omfattet af økologiforordningen. For andre økologiske produkter fx non-food, der kun er omfattet af danske regler, bør man forhøre sig om betingelserne hos det pågældende EU-lands myndighed. Myndigheden har ret til at stille de krav, herunder krav om særlige importprocedurer, som de finder nødvendige for udførelsen af økologikontrollen. Særligt bør nævnes, at frigivelsen i et andet EU-land forudsætter,

17 at det kan dokumenteres overfor myndigheden, at der foreligger en gyldig dansk importtilladelse. Den lokale fødevareregion kan efter anmodning fra importøren udstede et såkaldt artikel 13, stk. 7. c). dokument, jf. samme artikel i importforordningen. Det er et originaldokument, der skal fremlægges for de relevante myndigheder ved fortoldningen i det EU-land, hvor sendingen frigives. En skabelon for artikel 13, stk. 7.c, dokumentet fremgår af bilag 5. Via et andet EU-land Fra et andet EU-land På samme måde godtager de danske myndigheder også import af produkter fra ikke-godkendte tredjelande, der rent fysisk modtages første gang i Danmark, men som er importeret af importører med en tilladelse udstedt i andre EU-lande. Det er først og fremmest kontrolhensyn, der gør sig gældende. Dvs. forholdene vedrørende dokumenter, forhåndsanmeldelse og modtagekontrol skal muliggøre tilstrækkelig kontrol. I sådanne tilfælde vil det være den danske virksomhed som forhandler det økologiske parti, som er ansvarlig for at forhåndsanmelde partiet til fødevareregionen. Det skal for en ordens skyld gentages, økologiske fødevarer, der er importeret efter reglerne, kan forhandles inden for EU i lighed med andre EU-varer. 5. Bilag Bilag 1: Import af økologiske fødevarer, skematisk Bilag 2: Skema til forhåndsanmeldelse af import Bilag 3a: Dansk kontrolattest Bilag 3b: Engelsk kontrolattest Bilag 4a: Dansk del-kontrolattest Bilag 4b: Engelsk del-kontrolattest Bilag 5: Artikel 13 stk. 7. c). dokument

18 Bilag 6: Ansøgningsskema om importtilladelse 6. Tilbagekaldelse Fødevarestyrelsens "Vejledning om import af økologiske fødevarer, september 2006 bortfalder.

19 Bilag 1. Skematisk fremstilling af forholdsregler ved import af økologiske fødevarer. Oprindelse EU (samhandel) Kommissions-godkendte tredjelande Ikke godkendte tredjelande Omfattes af økologikontrol efter anmeldelse til fødevareregionen Importtilladelse kræves Ja, som grossist eller tilberedningsvirksomhed. Detailsalg af færdigpakkede varer undtaget. Nej Ja, som importør fra tredjelande Nej, men betingelserne i tredjelandslisten følges Ja, som importør fra tredjelande Ja, efter ansøgning, jf. art. 19 importforordningen eller benytte importtilladelse udstedt i andet EU-land Nej, hvis kontrolorganet er godkendt af Kommissionen jf. bilag I og IV i importforordningen Hvert parti forhåndsanmeldes til fødevareregionen Nej Ja Ja Henvisninger til særlige økologiregler Bekendtgørelse om økologiske fødevarer nr af 12. december 2008 Tredjelandslisten se bilag III i importforordningen Importforordningen, artikel 19 Importforordningen = Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008

20 Skema til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer fra tredjelande Bilag 2 I henhold til artikel 84 i Kommissionens forordning nr. 889/2008 (gennemførelsesbestemmelserne til Økologiforordningen), skal alle sendinger fra tredjelande, der ønskes importeret og markedsført som økologiske i EU forhåndsanmeldes til myndighederne. Forhåndsanmeldelsen skal ved import til Danmark i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. 11 ske direkte til Fødevareregionen senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges af importøren for Toldmyndighederne. Forhåndsanmeldelsen skal ske på dette skema til den Fødevareregion hvor importøren henhører med henblik på at der kan udføres stikprøvevis modtagekontrol hos første modtager/importør af sendingen. Forhåndsanmeldelsen samt kopi af kontrolattest sendes til importørens Fødevareregion: Region Nord (Århus) fax nr eller Region Syd (Vejle) fax nr eller Region Øst (Ringsted) fax nr eller Med oplysninger om: Første modtager af sendingen: Virksomhedsnavn Adresse Postnr. & by Telefon nr. /mobil og kontaktperson Fødevareregion og kontrolafdeling Dato for ankomst til første modtager Evt. forventet tidspunkt på dagen Importtilladelsens nummer Svarende til Kontrolattestens rubrik 4. (anføres kun ved artikel 19 import- 1235/2008) Kontrolattest ikke vedlagt da importen er fra Schweiz. Sæt kryds her: Hvis første modtager er forskellig fra importøren angives oplysninger om importøren: Importør Adresse Postnr. & by Fødevareregion Kontakt person og telefon nr. 11 Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om økologiske fødevarer m.v.

21 Bilag 3a

22

23 Bilag 3b

24

25 Bilag 4a

26 Bilag 4b

27 Bilag 5 <Kontrolafdeling og DK-Ø nummer> <Kontaktperson> <Telefon 0045+> <Telefax 0045+> <Dato> ORIGINAL BEKRÆFTELSE ORIGINAL DOCUMENT Vedr. Art. 13 stk. 7 c) i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/ Acc. to article 13 par. 7. (c) Commission Regulation (EC) No 1235/2008 (Gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande. (Feltnumrene henviser til boksene i Kontrolattesten som anført i bilag III i forordning nr. 1235/2008) (Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (The field numbers refer to the boxes in the "certificate of inspection" according to annex III in Regulation (EC) No 1235/2008) Som ansvarlig for udstedelsen af importtilladelser jf. artikel 19 i forordning 1235/2008 i Danmark i <Kontrolafdeling og DK-Ø-nummer> bekræfter jeg at følgende oplysninger er overensstemmende med oplysningerne i importtilladelsen udstedt af undertegnede. (As responsible for issuing importauthorisations acc. to art. 19 in regulation no. 1235/2008 in <Kontrolafdeling og DK-Ø-nummer> in Denmark I hereby confirm that the following information is in accordance with the information in the importauthorisation issued by the undersigned.) 1. Referencenummer til importtilladelsen og udløbsdato. 1.1 Referencenummer til importtilladelsen: <Referencenummer> (Boks 4) 1.1 Reference number of the import authorisation: (Field 4) 1.2 Udløbsdato for importtilladelsen: <Dato> 1.2 Date of expiry of the import authorisation: 12 EFT Nr. L 334 af

28 2. Importør (navn og adresse): <Navn og adresse> (Boks 11) 2. Importer (name and address): (Field 11) 3. Afsendelsesland: <Afsendelsesland> (Boks 8) 2. Third country of origin (Field 8): Oplysninger om det attestudstedende organ eller myndighed i afsendelsestredjelandet eller kontrolmyndighed eller kontrolorgan i afsendelsestredjelandet 4.1 Attestudstedende organ eller myndighed i afsendelsestredjelandet: (Boks 1) <Navn og adresse> 4.1 Issuing body or authority in the third country: (Field 1) 4.2 Kontrolmyndighed -eller organ i afsendelsestredjelandet: <Navn og adresse> (Boks 6) såfremt det er afvigende fra oplysningerne under Control body or control authority in the third country: (Field 6) if deviating from.no Produktets handelsnavn: (Boks 12) 5. Name of the product concerned: (Field 12) dansk/danish english/english <Betegnelse på dansk> <Betegnelse på engelsk> Bilag:... angivelse af antal sider / evt. ingen (0) Annex:... pages/not applicable <Underskrift> Underskrift Signature Bilag 6

29 Ansøgning om tilladelse til import af økologiske fødevarer m.v. fra ikke godkendte tredjelande. Kun én eksportør pr. ansøgning Fødevareregionens navn og adresse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Der ansøges hermed om tilladelse til markedsføring af økologiske fødevarer m.v. importeret fra ikke godkendte tredjelande. Oplysninger om importør 1.1. Importørens navn og adresse: Evt. autorisationsnr /kontrolnr.: Tlf.nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse:

30 1.2. Navn og adresse på den første modtager i Danmark, hvis forskellig fra ovennævnte: Tlf.nr.: Fax nr.: Kontaktperson: adresse: 2. Der ansøges om tilladelse til import af følgende økologiske fødevarer: Art : Evt. jf. bilag nr. For sammensatte fødevarer ses oplysninger om sammensætning/forarbejdning i bilag nr. 3. Oplysninger om eksportøren: 3.1. Eksportørens navn og adresse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Evt. jf. bilag nr.

31 3.2. Navn og adresse på den virksomhed, der senest har tilberedt, herunder pakket eller mærket, fødevaren, hvis forskellig fra ovennævnte virksomhed: Tlf.nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Evt. jf. bilag nr. 4. Oplysninger om den kontrolinstans, der kontrollerer produktion og tilberedning af de økologiske fødevarer i tredjelandet: 4.1. Kontrolinstansens navn og adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: Internet-adresse: Kontaktperson:

32 4.2. Hvis eksportøren kontrolleres af flere kontrolinstanser angives samtlige. Hertil er anvendt bilag nr Som bilag nr. er vedlagt en gyldig erklæring om, at eksportøren er underlagt økologikontrol af den eller de under punkt 4.1 og 4.2. nævnte kontrolinstanser (skal altid vedlægges). Såfremt der ikke foreligger særskilt dokumentation skal eksportørens erklæring også omfatte kontrol med evt. foranliggende led dvs. underleverandører af fødevarer. Undertegnede ansøger er bekendt med betingelserne for import af økologiske fødevarer fra tredjelande jf. økologireglerne 13 og Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v., april 2009, herunder: At import ikke kan finde sted før importøren er omfattet af økologikontrolordningen. At hvert parti jf. økologirapporten skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen (importørens fødevareregion) senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges for toldmyndighederne, således at myndigheden kan foretage fysisk stikprøvekontrol af overensstemmelse mellem parti og dokumenter. At importøren til enhver tid er ansvarlig for at gældende økologiregler overholdes for de importerede produkter, herunder at sammensætning og forarbejdning er sket i overensstemmelse med EU s økologiregler eller i mangel heraf danske økologiregler. At importøren er ansvarlig for at sikre sig, at de danske myndigheder underrettes om ændringer i de betingelser, der ligger til grund for ansøgningen, herunder ændringer i det regelsæt, der anvendes af den i punkt 4 nævnte kontrolinstans. At importøren accepterer, at de afgivne oplysninger i ansøgningen indgår i myndighedernes elektroniske registrering (databaser). Oplysningerne behandles fortroligt. 5. Oplysninger om regler for primærproduktion, forarbejdning og kontrol Fødevareregionen eller Fødevarestyrelsen i Mørkhøj (markér med understregning) modtager gældende regler for den under punkt 4.1 nævnte kontrolinstans på følgende måde: Primærproduktion. Vedlagt bilag nr.:. 13 Økologiforordningen: Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, og Importforordningen: Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande samt Kommissionen forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

33 Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen, eller ved henvisning til tidligere ansøgning) : 5.2. Kontrol, herunder dokumentation for, at den eller de under punkt 4 nævnte kontrolinstans(er) er offentlig(e) myndighed(er) eller opfylder betingelserne i EN / ISO Guide 65. Vedlagt som bilag nr.:. Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen, eller ved henvisning til tidligere ansøgning): 5.3. Forarbejdning/tilberedning. Vedlagt bilag nr.:. Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen): 6. Øvrige bemærkninger til ansøgningen er vedlagt som bilag nr.

34 Sted og dato: Ansøgers underskrift 7. Udfyldes af Fødevareregionen: Sagsnummer (til Fødevareregionens eget brug)

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Indledning Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012. Til importører Meddelelse nr. 06/2012 29. august 2012 /STC Åbning af EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. BEK nr 605 af 15/06/2006 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 37 og 60 stk. 3 LBK Nr. 761 af 29/06/2006 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere