Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002."

Transkript

1 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning, en målrapportering og en rapport om det finansielle regnskab og fremover skal være enklere, kortere og mere fokuseret end den eksisterende ordning. Samtidig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at ændre navnet til årsrapport, og at fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget. Den nye ordning vil være gældende fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret b. Finansministeren forelagde med aktstykke 117 af 5. december 2000 forslag til justering af virksomhedsregnskabsordningen. Formålet var bl.a. at gøre kravene til den gældende ordning mindre komplekse og detaljerede og samtidig udbrede ordningen til at gælde alle statslige institutioner. Finansudvalget stillede ved den lejlighed en række spørgsmål til ordningen og de foreslåede ændringer. I konsekvens heraf trak finansministeren aktstykket ved brev af 21. september 2001 til Finansudvalget. Samtidig igangsatte ministeren et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny revideret rapporteringsordning til forelæggelse for Finansudvalget i efteråret Den reviderede ordning skulle være mere enkel, kortere, mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Forslag til ny rapporteringsordning for statslige virksomheder indeholder følgende elementer: 1. Virksomhedsregnskabets navn ændres til årsrapport. 2. Årsrapporten skal primært være målrettet ressortdepartementerne, Rigsrevisionen og Finansministeriet, der har mulighed for at bestille yderligere informationer til årsrapporterne i form af bilag. Årsrapporterne sendes herudover til orientering til Finansudvalget. 3. Alle statslige virksomheder og selvejende institutioner med tæt kobling til staten skal udarbejde årsrapport. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. 4. De nuværende regler revideres og forenkles, så årsrapporten i forhold til virksomhedsregnskabet bliver kortere med en længde på ca sider, og således at afrapporteringen fremtræder mere fokuseret. Der skal afrapporteres på alle eksterne mål, dvs. mål, som fremgår af finansloven eller er aftalt mellem ressortdepartementet og virksomheden, men ikke på virksomhedens interne mål. Antallet af regnskabsoplysninger reduceres. 5. Årsrapporten struktureres omkring en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab. 6. Fremtidige ændringer af årsrapporten gennemføres inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Årsrapporten er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Den nye rapporteringsordning vil kunne træde i kraft fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret Årsrapporten med bilag vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. Såfremt Rigsrevisionen ved indkaldelse af de regnskabsmæssige forklaringer anmoder om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil sådanne redegørelser kunne indgå som bilag i årsrapporten.

2 2 Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. c. I forlængelse af finansministerens skrivelse til Finansudvalget den 21. september 2001 fremlægges aktstykke om en ny og kortere afrapportering for statslige virksomheder. d. Forslag til ny rapporteringsordning har været forelagt Rigsrevisionen og samtlige ministerier, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. Rigsrevisionen og ministerierne finder det generelt hensigtsmæssigt, at der indføres en ny rapporteringsordning, der er kortere, mere fokuseret og tættere koblet til mål- og rammestyringen end den eksisterende ordning. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at erstatte virksomhedsregnskaberne med en statslig årsrapport med virkning fra regnskabsåret 2003 og frivillig i Til Finansudvalget. THOR PEDERSEN / Anders Nørskov

3 3 Bilag Rapporteringsordning for statslige virksomheder Indhold 1 Overordnede principper for rapporteringsordningen Indledning Den nye rapporteringsordning Formål Hvem skal udarbejde årsrapport? Indhold Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Regulering af ordningen... 8

4 4 Overordnede principper for rapporteringsordningen 1.1 Indledning Virksomhedsordningen blev iværksat som en forsøgsordning for 13 institutioner for Med Akt 82 4/ blev regelsættet præciseret og udvidet, samtidig med at forsøgsordningen blev videreført for regnskabsåret 1996 med 69 institutioner. Aktstykket gjorde aflæggelse af virksomhedsregnskab obligatorisk fra og med Ordningen omfatter statsvirksomheder og institutioner med resultatkontrakt, samt drifts- og tilskudsbevillinger på over 25 mio. kr. Økonomistyrelsens evalueringer har vist, at udarbejdelse af virksomhedsregnskaber har været et nyttigt element i udviklingen af departementernes og virksomhedernes økonomistyring. Der er imidlertid også konstateret en række uhensigtsmæssigheder ved virksomhedsregnskabsordningen. Mange virksomhedsregnskaber er blevet for omfattende, og ressourceforbruget ved udarbejdelsen har ofte været omfangsrigt. Endvidere har virksomhedsregnskaberne i for høj grad været af beskrivende karakter og har manglet analyser. Ulemperne hænger bl.a. sammen med, at institutionerne med virksomhedsregnskaberne har forsøgt at tilgodese mange forskellige interessenters behov for information. I løbet af 2000 tog Økonomistyrelsen således initiativ til at udvide og forbedre ordningen, hvilket resulterede i forelæggelse af aktstykke 117 for Finansudvalget. Aktstykket gav anledning til en række drøftelser i Finansudvalget, og udvalget stillede en række spørgsmål til finansministeren. Efter et samråd i Finansudvalget med statsrevisorerne og rigsrevisor valgte finansministeren ved brev af 21. september 2001 at trække aktstykket. Af brevet fremgik, at der ville blive igangsat et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny, enklere form for årlig rapport, kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Rigsrevisionen ville blive inddraget i arbejdet. Efterfølgende har Finansministeriet og Rigsrevisionen aftalt et kommissorium for arbejdet, hvorefter en ny årlig rapporteringsordning for statslige virksomheder skal være: enklere og mindre bureaukratisk end den nuværende kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til mål- og resultatstyringen opbygget efter en struktur, hvor afrapporteringen fremtræder mere fokuseret og analyserende med hensyn til opnåede resultater og ressourceforbrug Årsrapporten skal være virksomhedens årlige afrapportering, der erstatter det nuværende virksomhedsregnskab. Fokus i årsrapporten er afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten skal i udgangspunktet indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Rigsrevisionens efterfølgende revision. For de faglige resultater gør det sig gældende, at der kun afrapporteres på eksternt fastsatte mål. De primære modtagere og brugere af årsrapporten er ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet. 1.2 Den nye rapporteringsordning Den nye rapporteringsordning for statslige virksomheder bygger på princippet om, at virksomhederne kun skal afrapportere på regnskabets hovedtal (herunder overholdelsen af særlige bevillingsregler) samt på eksternt fastsatte mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Det betyder, at mål, som virksomheden fx selv har fastsat i interne kontrakter, ikke skal afrapporteres i årsrapporten. Eksterne mål fremgår bl.a. af resultatkontrakter og finansloven. Dermed skulle koblingen til mål- og resultatstyringen blive tydeligere. I den nye rapporteringsordning er minimumskravene reduceret væsentligt, og samtidig er ordningen kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i ressortdepartementets, Rigsrevisionens og Finansministeriets behov for nøgleinformation om de statslige virksomheder. De indholdsmæssige krav til årsrapporten skal dække disse direkte brugeres behov for information. Årsrapporterne skal fortsat være offentligt tilgængelige, så andre interessenter har adgang til information om de statslige virksomheders økonomiske og faglige resultater.

5 5 Konkret kan en ny rapporteringsordning for statslige virksomheder bestå af to adskilte rapporteringselementer, jf. tabel 1. Tabel 1. Virksomhedens rapporteringselementer Rapporteringselement Status Hvem bestemmer rammerne for indholdet? Årsrapport Obligatorisk Finansministeriet/ Økonomistyrelsen Primær modtager Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Bilag til årsrapport Virksomheden kan ikke selv tilføje bilag. Ressortdepartementet, Rigsrevisionen og evt. Finansministeriet Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Det skal være obligatorisk for alle statslige virksomheder at udarbejde en ensartet årsrapport på baggrund af retningslinjer fastsat af Finansministeriet. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, men det kan være relevant i de tilfælde, hvor departementet i større udstrækning varetager udførende opgaver. Hvis et ressortdepartement har behov for særlige informationer, som der ikke af Finansministeriet stilles krav om udarbejdelse af, kan disse kræves medtaget som et bilag til den statslige virksomheds årsrapport. Eksempelvis kunne grønne regnskaber placeres i bilagsdelen. Hertil kommer, at bilag kan være obligatoriske, hvis Finansministeriet beder om særlige redegørelser. Med hensyn til de regnskabsmæssige forklaringer kan Rigsrevisionen anmode om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, og derfor vil kunne indgå som bilag i årsrapporten. Det karakteristiske ved bilagsdelen er, at indholdet kan variere fra år til år, og at virksomheden ikke på egen hånd kan tilføje bilag til årsrapporten. For at give virksomhederne det bedste grundlag for at indsamle relevante data og informationer til eventuelle bilag bør det tilstræbes, at krav om udarbejdelse af bilag udmeldes i god tid inden årsrapportårets begyndelse. Årsrapporten inkl. eventuelle bilag kan opfattes som den statslige virksomheds regnskab, hvor hovedfokus er på afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Virksomhederne kan ud over årsrapporten have behov for at give et bredere billede af deres virksomhed og dermed mere direkte informere andre typer af interessenter (fx samarbejdspartnere, pressen, medarbejderne eller interesseorganisationer). Det kan ske ved udarbejdelsen af en mere eksternt orienteret årsberetning, der er en form for ledelsesberetning, som nogle virksomheder allerede udarbejder i dag. Finansministeriet vil ikke stille krav om udarbejdelse af årsberetninger. På samme måde kan årsrapporten også tænkes suppleret af informationer på virksomhedens hjemmeside med link til uddybende beskrivelser og forklaringer. Årsrapporterne skal fremsendes til Ressortdepartementet, Rigsrevisionen, Finansministeriet samt Finansudvalget. Det bør tilstræbes, at årsrapporten fremsendes i elektronisk form. Det forudsættes dog, at fremsendelse til Finansudvalget skal ske i papirudgave. 1.3 Formål Med ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet som årsrapportens primære brugere, sammenholdt med virksomhedernes muligheder for at udarbejde en årsberetning til en bredere kreds af interessenter, bliver årsrapportens formålsformulering koncentreret om at styrke økonomiog resultatstyringen mellem virksomhed og departement. Det overordnede formål med årsrapporten er således at informere ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om sammenhængen i virksomhedens faglige og økonomiske resulta-

6 6 ter, og årsrapporten udarbejdes som et led i mål- og resultatstyringen for at vise koblingen til den økonomiske styring. Da årsrapporten fokuserer på eksternt fastsatte mål, vil den ikke nødvendigvis give et fuldt dækkende billede af virksomheden. 1.4 Hvem skal udarbejde årsrapport? Den foreslåede årsrapport fokuserer på regnskabet og de eksternt fastsatte mål. Ressourceforbruget til udarbejdelsen vil derfor være betydeligt mindre end ved de hidtidige virksomhedsregnskaber. Årsrapporten skal udarbejdes af følgende institutioner: Alle virksomheder (på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens virksomhedsbegreb). Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Selvejende institutioner, der har indgået resultat- eller udviklingskontrakt med et ressortdepartement, og selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene på linje med statslige institutioner. Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. 1.5 Indhold Årsrapporten vil bestå af følgende kapitler: Beretning Målrapportering Regnskab Årsrapportens indhold tager udgangspunkt i, at de statslige virksomheders regnskabsaflæggelse fortsat er udgiftsbaseret. I regeringens moderniseringsprogram er det forudsat, at der indføres omkostningsprincipper i staten. Ved overgang til aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber vil nogle af kravene til årsrapportens indhold og eventuelt struktur blive ændret. Ændringerne vil primært knytte sig til regnskabsafsnittet, hvor der fx i stedet for udarbejdelse af et driftsregnskab vil skulle udarbejdes en overordnet resultatopgørelse. Målrapporteringen vil også i mindre udstrækning blive berørt, da der skal knyttes nye typer af finansielle oplysninger til målopfyldelsen. Desuden vil beretningsdelen blive berørt. I det følgende redegøres der på et overordnet niveau for indholdet af årsrapportens kapitler Beretning I beretningen beskrives kort virksomheden og dens hovedopgaver. Virksomheden kan vælge den opdeling af hovedopgaver, som passer den bedst. Opdelingen kan fx struktureres efter de hovedformål, der er angivet i finansloven eller efter resultatkontraktens struktur. Beretningen skal også indeholde en beskrivelse og vurdering af årets overordnede finansielle og faglige resultatet, samt en vurdering af forventninger til de kommende år med udgangspunkt i en eventuel resultatkontrakt. Endelig skal det af en note til beretningen fremgå, hvilke hovedkonti som årsrapporten dækker Målrapportering For at etablere en tættere kobling mellem mål- og resultatstyringen og den årlige afrapportering skal der i målrapporteringen kun afrapporteres på eksterne mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Aktivitetsoplysninger, grønt regnskab og videnregnskab skal således kun medtages i årsrapporten, i det omfang virksomheden bruger disse i en styringsmæssig sammenhæng og ressortdepartementet har stillet krav herom i resultatkontrakt eller lignende. Ved udelukkende at afrapportere på eksterne mål vil årsrapporterne

7 7 blive kortere end de nuværende virksomhedsregnskaber, og vægten vil i højere grad blive på en fokuseret vurdering af målopfyldelsen frem for på aktivitetsbeskrivelser. Ved at lade resultatkontraktens eller andre eksternt fastsatte mål være strukturerende for målrapporteringen opnås en afrapportering, der ligger meget tæt på den faktiske styring, som virksomhederne anvender i løbet af året. Det er vigtigt at virksomhederne får et vist frirum mht. fremstillingen af målrapportering. Eksterne mål fremgår typisk af: Resultatkontrakter Finanslovens anmærkninger Anden lovgivning Krav fra departementet (fremgår fx af breve, instrukser eller cirkulærer) som ikke er indarbejdet i kontrakterne. Mål fremsat i direktørkontrakter betragtes som interne mål, og der skal derfor ikke afrapporteres på disse i årsrapporten. Målrapporteringen vil være opdelt i to dele. Den første del er kort og dækker samtlige resultatmål, gerne i tabelform. Virksomheden afrapporterer kort om opfyldelsen af alle resultatmål og der kobles oplysninger om økonomi og ressourceforbrug til grupperinger af mål. Der gives en kort vurdering af den samlede opfyldelsesgrad. I den anden del af målrapportering går virksomheden i dybden og analyserer væsentlige/strategisk udvalgte resultatmål struktureret efter virksomhedens styring Regnskab Årsrapporten indeholder et regnskabsafsnit, hvor de forskellige regnskabsmæssige oplysninger samles. Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for virksomhedens samlede finansielle aktiviteter ud fra forskellige vinkler. Regnskabsafsnittet vil bestå af følgende delregnskaber: Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning Anlægsregnskab Tilskudsregnskab Personaleregnskab Driftsregnskab, bevillingsafregning mv. Driftsregnskab skal give et billede af virksomhedens samlede finansielle situation. Der stilles imidlertid ikke krav om udarbejdelse af et driftsregnskab for hvert hovedformål. I forbindelse med målrapporteringen er der dog krav om, at der knyttes økonomiske oplysninger til resultatmålene. Der skal fortsat være en bevillingsafregning i regnskabsdelen, hvor forbruget af årets bevilling angives. Desuden skal der redegøres for det akkumulerede resultat. Der foretages en gennemgang af årets resultat. Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning I årsrapporten opgør virksomheden, hvilke ordninger den har for indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning. For hver ordning oplyses der kun om relevante hovednøgletal. Fx vises det akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed for de sidste fire år. Yderligere information om ordningerne kan placeres på institutionens hjemmeside. Anlæg Anlægsregnskabet er en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. Ifølge den nuværende ordning skal der aflægges regnskab for samtlige igangværende og afsluttede anlægsprojekter opført i finanslovens anmærkninger.

8 8 Kravene til anlægsregnskab reduceres på følgende måde: For igangværende anlægsprojekter skal der udelukkende være en liste/oversigt over projekter med angivelse af starttidspunkt, afslutningstidspunkt, årets udgift og forventet totaludgift. For projekter, der er afsluttet i afrapporteringsåret, skal der udarbejdes en mere uddybende beskrivelse og vurdering af hele projektet. Endelig kan det overvejes, om der skal tilføjes nye oplysninger vedr. anlæg. Det kunne fx være oplysninger, som er en del af status for private virksomheder, eksempelvis oplysninger om forpligtelser (husleje) og om, hvilke anlæg der ejes. Tilskud Tilskudsregnskab er også en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. For samtlige tilskud redegøres for de finansielle aspekter af tilskuddet (bevillinger, tilsagn/udbetalinger mv.). Kun i de tilfælde, hvor der er opstillet mål for tilskudsaktiviteten, skal der afrapporteres om opnåede resultater. Denne afrapportering vil indgå i målrapporteringen. I de tilfælde, hvor der er fastsat eksterne krav om evaluering af tilskudsordninger, kan der i målrapporteringen kort redegøres for hovedindholdet af udarbejdede evalueringsrapporter. Med denne model vil virksomhedernes udarbejdelse af tilskudsregnskaber blive lettet. Virksomhederne skal ikke knytte aktivitetsoplysninger til de enkelte tilskudsordninger i selve årsrapporten. Personale I årsrapportens regnskabsafsnit indgår der et kort personaleregnskab, hvor der kun oplyses om antal årsværk og personaleomsætning. Antallet af minimumskrav til personaleoplysninger vil dermed blive reduceret. Eventuelle eksterne mål for personale/personalepolitik bør afrapporteres som en del af målrapporteringen. Regnskabsmæssige forklaringer Årsrapporten (med bilag) vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. De regnskabsmæssige forklaringer, der ikke direkte fremgår af selve årsrapporten, optages som et bilag til årsrapporten, herunder også regnskabsmæssige forklaringer vedrørende tilskudsordninger. Særlige redegørelser, som Rigsrevisionen måtte have anmodet om ved indkaldelsen af de regnskabsmæssige forklaringer, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil kunne indgå som bilag i årsrapporten Påtegning Regler vedrørende påtegning af virksomhedsregnskaber bibeholdes, hvilket betyder at årsrapporten påtegnes af virksomhedens ledelse (og evt. bestyrelse) og af ressortministeriets departement. 1.6 Regulering af ordningen Virksomhedsregnskabet er hidtil primært blevet reguleret ved aktstykker. Ved fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker dette inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget.

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere