Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002."

Transkript

1 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning, en målrapportering og en rapport om det finansielle regnskab og fremover skal være enklere, kortere og mere fokuseret end den eksisterende ordning. Samtidig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at ændre navnet til årsrapport, og at fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget. Den nye ordning vil være gældende fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret b. Finansministeren forelagde med aktstykke 117 af 5. december 2000 forslag til justering af virksomhedsregnskabsordningen. Formålet var bl.a. at gøre kravene til den gældende ordning mindre komplekse og detaljerede og samtidig udbrede ordningen til at gælde alle statslige institutioner. Finansudvalget stillede ved den lejlighed en række spørgsmål til ordningen og de foreslåede ændringer. I konsekvens heraf trak finansministeren aktstykket ved brev af 21. september 2001 til Finansudvalget. Samtidig igangsatte ministeren et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny revideret rapporteringsordning til forelæggelse for Finansudvalget i efteråret Den reviderede ordning skulle være mere enkel, kortere, mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Forslag til ny rapporteringsordning for statslige virksomheder indeholder følgende elementer: 1. Virksomhedsregnskabets navn ændres til årsrapport. 2. Årsrapporten skal primært være målrettet ressortdepartementerne, Rigsrevisionen og Finansministeriet, der har mulighed for at bestille yderligere informationer til årsrapporterne i form af bilag. Årsrapporterne sendes herudover til orientering til Finansudvalget. 3. Alle statslige virksomheder og selvejende institutioner med tæt kobling til staten skal udarbejde årsrapport. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. 4. De nuværende regler revideres og forenkles, så årsrapporten i forhold til virksomhedsregnskabet bliver kortere med en længde på ca sider, og således at afrapporteringen fremtræder mere fokuseret. Der skal afrapporteres på alle eksterne mål, dvs. mål, som fremgår af finansloven eller er aftalt mellem ressortdepartementet og virksomheden, men ikke på virksomhedens interne mål. Antallet af regnskabsoplysninger reduceres. 5. Årsrapporten struktureres omkring en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab. 6. Fremtidige ændringer af årsrapporten gennemføres inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Årsrapporten er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Den nye rapporteringsordning vil kunne træde i kraft fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret Årsrapporten med bilag vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. Såfremt Rigsrevisionen ved indkaldelse af de regnskabsmæssige forklaringer anmoder om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil sådanne redegørelser kunne indgå som bilag i årsrapporten.

2 2 Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. c. I forlængelse af finansministerens skrivelse til Finansudvalget den 21. september 2001 fremlægges aktstykke om en ny og kortere afrapportering for statslige virksomheder. d. Forslag til ny rapporteringsordning har været forelagt Rigsrevisionen og samtlige ministerier, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. Rigsrevisionen og ministerierne finder det generelt hensigtsmæssigt, at der indføres en ny rapporteringsordning, der er kortere, mere fokuseret og tættere koblet til mål- og rammestyringen end den eksisterende ordning. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at erstatte virksomhedsregnskaberne med en statslig årsrapport med virkning fra regnskabsåret 2003 og frivillig i Til Finansudvalget. THOR PEDERSEN / Anders Nørskov

3 3 Bilag Rapporteringsordning for statslige virksomheder Indhold 1 Overordnede principper for rapporteringsordningen Indledning Den nye rapporteringsordning Formål Hvem skal udarbejde årsrapport? Indhold Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Regulering af ordningen... 8

4 4 Overordnede principper for rapporteringsordningen 1.1 Indledning Virksomhedsordningen blev iværksat som en forsøgsordning for 13 institutioner for Med Akt 82 4/ blev regelsættet præciseret og udvidet, samtidig med at forsøgsordningen blev videreført for regnskabsåret 1996 med 69 institutioner. Aktstykket gjorde aflæggelse af virksomhedsregnskab obligatorisk fra og med Ordningen omfatter statsvirksomheder og institutioner med resultatkontrakt, samt drifts- og tilskudsbevillinger på over 25 mio. kr. Økonomistyrelsens evalueringer har vist, at udarbejdelse af virksomhedsregnskaber har været et nyttigt element i udviklingen af departementernes og virksomhedernes økonomistyring. Der er imidlertid også konstateret en række uhensigtsmæssigheder ved virksomhedsregnskabsordningen. Mange virksomhedsregnskaber er blevet for omfattende, og ressourceforbruget ved udarbejdelsen har ofte været omfangsrigt. Endvidere har virksomhedsregnskaberne i for høj grad været af beskrivende karakter og har manglet analyser. Ulemperne hænger bl.a. sammen med, at institutionerne med virksomhedsregnskaberne har forsøgt at tilgodese mange forskellige interessenters behov for information. I løbet af 2000 tog Økonomistyrelsen således initiativ til at udvide og forbedre ordningen, hvilket resulterede i forelæggelse af aktstykke 117 for Finansudvalget. Aktstykket gav anledning til en række drøftelser i Finansudvalget, og udvalget stillede en række spørgsmål til finansministeren. Efter et samråd i Finansudvalget med statsrevisorerne og rigsrevisor valgte finansministeren ved brev af 21. september 2001 at trække aktstykket. Af brevet fremgik, at der ville blive igangsat et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny, enklere form for årlig rapport, kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Rigsrevisionen ville blive inddraget i arbejdet. Efterfølgende har Finansministeriet og Rigsrevisionen aftalt et kommissorium for arbejdet, hvorefter en ny årlig rapporteringsordning for statslige virksomheder skal være: enklere og mindre bureaukratisk end den nuværende kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til mål- og resultatstyringen opbygget efter en struktur, hvor afrapporteringen fremtræder mere fokuseret og analyserende med hensyn til opnåede resultater og ressourceforbrug Årsrapporten skal være virksomhedens årlige afrapportering, der erstatter det nuværende virksomhedsregnskab. Fokus i årsrapporten er afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten skal i udgangspunktet indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Rigsrevisionens efterfølgende revision. For de faglige resultater gør det sig gældende, at der kun afrapporteres på eksternt fastsatte mål. De primære modtagere og brugere af årsrapporten er ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet. 1.2 Den nye rapporteringsordning Den nye rapporteringsordning for statslige virksomheder bygger på princippet om, at virksomhederne kun skal afrapportere på regnskabets hovedtal (herunder overholdelsen af særlige bevillingsregler) samt på eksternt fastsatte mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Det betyder, at mål, som virksomheden fx selv har fastsat i interne kontrakter, ikke skal afrapporteres i årsrapporten. Eksterne mål fremgår bl.a. af resultatkontrakter og finansloven. Dermed skulle koblingen til mål- og resultatstyringen blive tydeligere. I den nye rapporteringsordning er minimumskravene reduceret væsentligt, og samtidig er ordningen kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i ressortdepartementets, Rigsrevisionens og Finansministeriets behov for nøgleinformation om de statslige virksomheder. De indholdsmæssige krav til årsrapporten skal dække disse direkte brugeres behov for information. Årsrapporterne skal fortsat være offentligt tilgængelige, så andre interessenter har adgang til information om de statslige virksomheders økonomiske og faglige resultater.

5 5 Konkret kan en ny rapporteringsordning for statslige virksomheder bestå af to adskilte rapporteringselementer, jf. tabel 1. Tabel 1. Virksomhedens rapporteringselementer Rapporteringselement Status Hvem bestemmer rammerne for indholdet? Årsrapport Obligatorisk Finansministeriet/ Økonomistyrelsen Primær modtager Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Bilag til årsrapport Virksomheden kan ikke selv tilføje bilag. Ressortdepartementet, Rigsrevisionen og evt. Finansministeriet Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Det skal være obligatorisk for alle statslige virksomheder at udarbejde en ensartet årsrapport på baggrund af retningslinjer fastsat af Finansministeriet. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, men det kan være relevant i de tilfælde, hvor departementet i større udstrækning varetager udførende opgaver. Hvis et ressortdepartement har behov for særlige informationer, som der ikke af Finansministeriet stilles krav om udarbejdelse af, kan disse kræves medtaget som et bilag til den statslige virksomheds årsrapport. Eksempelvis kunne grønne regnskaber placeres i bilagsdelen. Hertil kommer, at bilag kan være obligatoriske, hvis Finansministeriet beder om særlige redegørelser. Med hensyn til de regnskabsmæssige forklaringer kan Rigsrevisionen anmode om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, og derfor vil kunne indgå som bilag i årsrapporten. Det karakteristiske ved bilagsdelen er, at indholdet kan variere fra år til år, og at virksomheden ikke på egen hånd kan tilføje bilag til årsrapporten. For at give virksomhederne det bedste grundlag for at indsamle relevante data og informationer til eventuelle bilag bør det tilstræbes, at krav om udarbejdelse af bilag udmeldes i god tid inden årsrapportårets begyndelse. Årsrapporten inkl. eventuelle bilag kan opfattes som den statslige virksomheds regnskab, hvor hovedfokus er på afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Virksomhederne kan ud over årsrapporten have behov for at give et bredere billede af deres virksomhed og dermed mere direkte informere andre typer af interessenter (fx samarbejdspartnere, pressen, medarbejderne eller interesseorganisationer). Det kan ske ved udarbejdelsen af en mere eksternt orienteret årsberetning, der er en form for ledelsesberetning, som nogle virksomheder allerede udarbejder i dag. Finansministeriet vil ikke stille krav om udarbejdelse af årsberetninger. På samme måde kan årsrapporten også tænkes suppleret af informationer på virksomhedens hjemmeside med link til uddybende beskrivelser og forklaringer. Årsrapporterne skal fremsendes til Ressortdepartementet, Rigsrevisionen, Finansministeriet samt Finansudvalget. Det bør tilstræbes, at årsrapporten fremsendes i elektronisk form. Det forudsættes dog, at fremsendelse til Finansudvalget skal ske i papirudgave. 1.3 Formål Med ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet som årsrapportens primære brugere, sammenholdt med virksomhedernes muligheder for at udarbejde en årsberetning til en bredere kreds af interessenter, bliver årsrapportens formålsformulering koncentreret om at styrke økonomiog resultatstyringen mellem virksomhed og departement. Det overordnede formål med årsrapporten er således at informere ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om sammenhængen i virksomhedens faglige og økonomiske resulta-

6 6 ter, og årsrapporten udarbejdes som et led i mål- og resultatstyringen for at vise koblingen til den økonomiske styring. Da årsrapporten fokuserer på eksternt fastsatte mål, vil den ikke nødvendigvis give et fuldt dækkende billede af virksomheden. 1.4 Hvem skal udarbejde årsrapport? Den foreslåede årsrapport fokuserer på regnskabet og de eksternt fastsatte mål. Ressourceforbruget til udarbejdelsen vil derfor være betydeligt mindre end ved de hidtidige virksomhedsregnskaber. Årsrapporten skal udarbejdes af følgende institutioner: Alle virksomheder (på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens virksomhedsbegreb). Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Selvejende institutioner, der har indgået resultat- eller udviklingskontrakt med et ressortdepartement, og selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene på linje med statslige institutioner. Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. 1.5 Indhold Årsrapporten vil bestå af følgende kapitler: Beretning Målrapportering Regnskab Årsrapportens indhold tager udgangspunkt i, at de statslige virksomheders regnskabsaflæggelse fortsat er udgiftsbaseret. I regeringens moderniseringsprogram er det forudsat, at der indføres omkostningsprincipper i staten. Ved overgang til aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber vil nogle af kravene til årsrapportens indhold og eventuelt struktur blive ændret. Ændringerne vil primært knytte sig til regnskabsafsnittet, hvor der fx i stedet for udarbejdelse af et driftsregnskab vil skulle udarbejdes en overordnet resultatopgørelse. Målrapporteringen vil også i mindre udstrækning blive berørt, da der skal knyttes nye typer af finansielle oplysninger til målopfyldelsen. Desuden vil beretningsdelen blive berørt. I det følgende redegøres der på et overordnet niveau for indholdet af årsrapportens kapitler Beretning I beretningen beskrives kort virksomheden og dens hovedopgaver. Virksomheden kan vælge den opdeling af hovedopgaver, som passer den bedst. Opdelingen kan fx struktureres efter de hovedformål, der er angivet i finansloven eller efter resultatkontraktens struktur. Beretningen skal også indeholde en beskrivelse og vurdering af årets overordnede finansielle og faglige resultatet, samt en vurdering af forventninger til de kommende år med udgangspunkt i en eventuel resultatkontrakt. Endelig skal det af en note til beretningen fremgå, hvilke hovedkonti som årsrapporten dækker Målrapportering For at etablere en tættere kobling mellem mål- og resultatstyringen og den årlige afrapportering skal der i målrapporteringen kun afrapporteres på eksterne mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Aktivitetsoplysninger, grønt regnskab og videnregnskab skal således kun medtages i årsrapporten, i det omfang virksomheden bruger disse i en styringsmæssig sammenhæng og ressortdepartementet har stillet krav herom i resultatkontrakt eller lignende. Ved udelukkende at afrapportere på eksterne mål vil årsrapporterne

7 7 blive kortere end de nuværende virksomhedsregnskaber, og vægten vil i højere grad blive på en fokuseret vurdering af målopfyldelsen frem for på aktivitetsbeskrivelser. Ved at lade resultatkontraktens eller andre eksternt fastsatte mål være strukturerende for målrapporteringen opnås en afrapportering, der ligger meget tæt på den faktiske styring, som virksomhederne anvender i løbet af året. Det er vigtigt at virksomhederne får et vist frirum mht. fremstillingen af målrapportering. Eksterne mål fremgår typisk af: Resultatkontrakter Finanslovens anmærkninger Anden lovgivning Krav fra departementet (fremgår fx af breve, instrukser eller cirkulærer) som ikke er indarbejdet i kontrakterne. Mål fremsat i direktørkontrakter betragtes som interne mål, og der skal derfor ikke afrapporteres på disse i årsrapporten. Målrapporteringen vil være opdelt i to dele. Den første del er kort og dækker samtlige resultatmål, gerne i tabelform. Virksomheden afrapporterer kort om opfyldelsen af alle resultatmål og der kobles oplysninger om økonomi og ressourceforbrug til grupperinger af mål. Der gives en kort vurdering af den samlede opfyldelsesgrad. I den anden del af målrapportering går virksomheden i dybden og analyserer væsentlige/strategisk udvalgte resultatmål struktureret efter virksomhedens styring Regnskab Årsrapporten indeholder et regnskabsafsnit, hvor de forskellige regnskabsmæssige oplysninger samles. Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for virksomhedens samlede finansielle aktiviteter ud fra forskellige vinkler. Regnskabsafsnittet vil bestå af følgende delregnskaber: Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning Anlægsregnskab Tilskudsregnskab Personaleregnskab Driftsregnskab, bevillingsafregning mv. Driftsregnskab skal give et billede af virksomhedens samlede finansielle situation. Der stilles imidlertid ikke krav om udarbejdelse af et driftsregnskab for hvert hovedformål. I forbindelse med målrapporteringen er der dog krav om, at der knyttes økonomiske oplysninger til resultatmålene. Der skal fortsat være en bevillingsafregning i regnskabsdelen, hvor forbruget af årets bevilling angives. Desuden skal der redegøres for det akkumulerede resultat. Der foretages en gennemgang af årets resultat. Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning I årsrapporten opgør virksomheden, hvilke ordninger den har for indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning. For hver ordning oplyses der kun om relevante hovednøgletal. Fx vises det akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed for de sidste fire år. Yderligere information om ordningerne kan placeres på institutionens hjemmeside. Anlæg Anlægsregnskabet er en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. Ifølge den nuværende ordning skal der aflægges regnskab for samtlige igangværende og afsluttede anlægsprojekter opført i finanslovens anmærkninger.

8 8 Kravene til anlægsregnskab reduceres på følgende måde: For igangværende anlægsprojekter skal der udelukkende være en liste/oversigt over projekter med angivelse af starttidspunkt, afslutningstidspunkt, årets udgift og forventet totaludgift. For projekter, der er afsluttet i afrapporteringsåret, skal der udarbejdes en mere uddybende beskrivelse og vurdering af hele projektet. Endelig kan det overvejes, om der skal tilføjes nye oplysninger vedr. anlæg. Det kunne fx være oplysninger, som er en del af status for private virksomheder, eksempelvis oplysninger om forpligtelser (husleje) og om, hvilke anlæg der ejes. Tilskud Tilskudsregnskab er også en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. For samtlige tilskud redegøres for de finansielle aspekter af tilskuddet (bevillinger, tilsagn/udbetalinger mv.). Kun i de tilfælde, hvor der er opstillet mål for tilskudsaktiviteten, skal der afrapporteres om opnåede resultater. Denne afrapportering vil indgå i målrapporteringen. I de tilfælde, hvor der er fastsat eksterne krav om evaluering af tilskudsordninger, kan der i målrapporteringen kort redegøres for hovedindholdet af udarbejdede evalueringsrapporter. Med denne model vil virksomhedernes udarbejdelse af tilskudsregnskaber blive lettet. Virksomhederne skal ikke knytte aktivitetsoplysninger til de enkelte tilskudsordninger i selve årsrapporten. Personale I årsrapportens regnskabsafsnit indgår der et kort personaleregnskab, hvor der kun oplyses om antal årsværk og personaleomsætning. Antallet af minimumskrav til personaleoplysninger vil dermed blive reduceret. Eventuelle eksterne mål for personale/personalepolitik bør afrapporteres som en del af målrapporteringen. Regnskabsmæssige forklaringer Årsrapporten (med bilag) vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. De regnskabsmæssige forklaringer, der ikke direkte fremgår af selve årsrapporten, optages som et bilag til årsrapporten, herunder også regnskabsmæssige forklaringer vedrørende tilskudsordninger. Særlige redegørelser, som Rigsrevisionen måtte have anmodet om ved indkaldelsen af de regnskabsmæssige forklaringer, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil kunne indgå som bilag i årsrapporten Påtegning Regler vedrørende påtegning af virksomhedsregnskaber bibeholdes, hvilket betyder at årsrapporten påtegnes af virksomhedens ledelse (og evt. bestyrelse) og af ressortministeriets departement. 1.6 Regulering af ordningen Virksomhedsregnskabet er hidtil primært blevet reguleret ved aktstykker. Ved fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker dette inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget.

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 1. Indledning Statsrevisoratet har i brev af 17. december 2002 fremsendt beretning nr. 18/01

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 25. november 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2016 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Kopi sendt til Rigsrevisionen Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere