Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002."

Transkript

1 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning, en målrapportering og en rapport om det finansielle regnskab og fremover skal være enklere, kortere og mere fokuseret end den eksisterende ordning. Samtidig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at ændre navnet til årsrapport, og at fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget. Den nye ordning vil være gældende fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret b. Finansministeren forelagde med aktstykke 117 af 5. december 2000 forslag til justering af virksomhedsregnskabsordningen. Formålet var bl.a. at gøre kravene til den gældende ordning mindre komplekse og detaljerede og samtidig udbrede ordningen til at gælde alle statslige institutioner. Finansudvalget stillede ved den lejlighed en række spørgsmål til ordningen og de foreslåede ændringer. I konsekvens heraf trak finansministeren aktstykket ved brev af 21. september 2001 til Finansudvalget. Samtidig igangsatte ministeren et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny revideret rapporteringsordning til forelæggelse for Finansudvalget i efteråret Den reviderede ordning skulle være mere enkel, kortere, mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Forslag til ny rapporteringsordning for statslige virksomheder indeholder følgende elementer: 1. Virksomhedsregnskabets navn ændres til årsrapport. 2. Årsrapporten skal primært være målrettet ressortdepartementerne, Rigsrevisionen og Finansministeriet, der har mulighed for at bestille yderligere informationer til årsrapporterne i form af bilag. Årsrapporterne sendes herudover til orientering til Finansudvalget. 3. Alle statslige virksomheder og selvejende institutioner med tæt kobling til staten skal udarbejde årsrapport. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. 4. De nuværende regler revideres og forenkles, så årsrapporten i forhold til virksomhedsregnskabet bliver kortere med en længde på ca sider, og således at afrapporteringen fremtræder mere fokuseret. Der skal afrapporteres på alle eksterne mål, dvs. mål, som fremgår af finansloven eller er aftalt mellem ressortdepartementet og virksomheden, men ikke på virksomhedens interne mål. Antallet af regnskabsoplysninger reduceres. 5. Årsrapporten struktureres omkring en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab. 6. Fremtidige ændringer af årsrapporten gennemføres inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Årsrapporten er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Den nye rapporteringsordning vil kunne træde i kraft fra regnskabsåret 2003 og vil være frivillig for regnskabsåret Årsrapporten med bilag vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. Såfremt Rigsrevisionen ved indkaldelse af de regnskabsmæssige forklaringer anmoder om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil sådanne redegørelser kunne indgå som bilag i årsrapporten.

2 2 Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. c. I forlængelse af finansministerens skrivelse til Finansudvalget den 21. september 2001 fremlægges aktstykke om en ny og kortere afrapportering for statslige virksomheder. d. Forslag til ny rapporteringsordning har været forelagt Rigsrevisionen og samtlige ministerier, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. Rigsrevisionen og ministerierne finder det generelt hensigtsmæssigt, at der indføres en ny rapporteringsordning, der er kortere, mere fokuseret og tættere koblet til mål- og rammestyringen end den eksisterende ordning. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at erstatte virksomhedsregnskaberne med en statslig årsrapport med virkning fra regnskabsåret 2003 og frivillig i Til Finansudvalget. THOR PEDERSEN / Anders Nørskov

3 3 Bilag Rapporteringsordning for statslige virksomheder Indhold 1 Overordnede principper for rapporteringsordningen Indledning Den nye rapporteringsordning Formål Hvem skal udarbejde årsrapport? Indhold Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Regulering af ordningen... 8

4 4 Overordnede principper for rapporteringsordningen 1.1 Indledning Virksomhedsordningen blev iværksat som en forsøgsordning for 13 institutioner for Med Akt 82 4/ blev regelsættet præciseret og udvidet, samtidig med at forsøgsordningen blev videreført for regnskabsåret 1996 med 69 institutioner. Aktstykket gjorde aflæggelse af virksomhedsregnskab obligatorisk fra og med Ordningen omfatter statsvirksomheder og institutioner med resultatkontrakt, samt drifts- og tilskudsbevillinger på over 25 mio. kr. Økonomistyrelsens evalueringer har vist, at udarbejdelse af virksomhedsregnskaber har været et nyttigt element i udviklingen af departementernes og virksomhedernes økonomistyring. Der er imidlertid også konstateret en række uhensigtsmæssigheder ved virksomhedsregnskabsordningen. Mange virksomhedsregnskaber er blevet for omfattende, og ressourceforbruget ved udarbejdelsen har ofte været omfangsrigt. Endvidere har virksomhedsregnskaberne i for høj grad været af beskrivende karakter og har manglet analyser. Ulemperne hænger bl.a. sammen med, at institutionerne med virksomhedsregnskaberne har forsøgt at tilgodese mange forskellige interessenters behov for information. I løbet af 2000 tog Økonomistyrelsen således initiativ til at udvide og forbedre ordningen, hvilket resulterede i forelæggelse af aktstykke 117 for Finansudvalget. Aktstykket gav anledning til en række drøftelser i Finansudvalget, og udvalget stillede en række spørgsmål til finansministeren. Efter et samråd i Finansudvalget med statsrevisorerne og rigsrevisor valgte finansministeren ved brev af 21. september 2001 at trække aktstykket. Af brevet fremgik, at der ville blive igangsat et arbejde med det formål at udarbejde forslag til en ny, enklere form for årlig rapport, kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Rigsrevisionen ville blive inddraget i arbejdet. Efterfølgende har Finansministeriet og Rigsrevisionen aftalt et kommissorium for arbejdet, hvorefter en ny årlig rapporteringsordning for statslige virksomheder skal være: enklere og mindre bureaukratisk end den nuværende kortere og mere regnskabsorienteret og tæt koblet til mål- og resultatstyringen opbygget efter en struktur, hvor afrapporteringen fremtræder mere fokuseret og analyserende med hensyn til opnåede resultater og ressourceforbrug Årsrapporten skal være virksomhedens årlige afrapportering, der erstatter det nuværende virksomhedsregnskab. Fokus i årsrapporten er afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten skal i udgangspunktet indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Rigsrevisionens efterfølgende revision. For de faglige resultater gør det sig gældende, at der kun afrapporteres på eksternt fastsatte mål. De primære modtagere og brugere af årsrapporten er ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet. 1.2 Den nye rapporteringsordning Den nye rapporteringsordning for statslige virksomheder bygger på princippet om, at virksomhederne kun skal afrapportere på regnskabets hovedtal (herunder overholdelsen af særlige bevillingsregler) samt på eksternt fastsatte mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Det betyder, at mål, som virksomheden fx selv har fastsat i interne kontrakter, ikke skal afrapporteres i årsrapporten. Eksterne mål fremgår bl.a. af resultatkontrakter og finansloven. Dermed skulle koblingen til mål- og resultatstyringen blive tydeligere. I den nye rapporteringsordning er minimumskravene reduceret væsentligt, og samtidig er ordningen kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i ressortdepartementets, Rigsrevisionens og Finansministeriets behov for nøgleinformation om de statslige virksomheder. De indholdsmæssige krav til årsrapporten skal dække disse direkte brugeres behov for information. Årsrapporterne skal fortsat være offentligt tilgængelige, så andre interessenter har adgang til information om de statslige virksomheders økonomiske og faglige resultater.

5 5 Konkret kan en ny rapporteringsordning for statslige virksomheder bestå af to adskilte rapporteringselementer, jf. tabel 1. Tabel 1. Virksomhedens rapporteringselementer Rapporteringselement Status Hvem bestemmer rammerne for indholdet? Årsrapport Obligatorisk Finansministeriet/ Økonomistyrelsen Primær modtager Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Bilag til årsrapport Virksomheden kan ikke selv tilføje bilag. Ressortdepartementet, Rigsrevisionen og evt. Finansministeriet Ressortdepartement Rigsrevisionen Finansministeriet Det skal være obligatorisk for alle statslige virksomheder at udarbejde en ensartet årsrapport på baggrund af retningslinjer fastsat af Finansministeriet. Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, men det kan være relevant i de tilfælde, hvor departementet i større udstrækning varetager udførende opgaver. Hvis et ressortdepartement har behov for særlige informationer, som der ikke af Finansministeriet stilles krav om udarbejdelse af, kan disse kræves medtaget som et bilag til den statslige virksomheds årsrapport. Eksempelvis kunne grønne regnskaber placeres i bilagsdelen. Hertil kommer, at bilag kan være obligatoriske, hvis Finansministeriet beder om særlige redegørelser. Med hensyn til de regnskabsmæssige forklaringer kan Rigsrevisionen anmode om særlige redegørelser, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, og derfor vil kunne indgå som bilag i årsrapporten. Det karakteristiske ved bilagsdelen er, at indholdet kan variere fra år til år, og at virksomheden ikke på egen hånd kan tilføje bilag til årsrapporten. For at give virksomhederne det bedste grundlag for at indsamle relevante data og informationer til eventuelle bilag bør det tilstræbes, at krav om udarbejdelse af bilag udmeldes i god tid inden årsrapportårets begyndelse. Årsrapporten inkl. eventuelle bilag kan opfattes som den statslige virksomheds regnskab, hvor hovedfokus er på afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Virksomhederne kan ud over årsrapporten have behov for at give et bredere billede af deres virksomhed og dermed mere direkte informere andre typer af interessenter (fx samarbejdspartnere, pressen, medarbejderne eller interesseorganisationer). Det kan ske ved udarbejdelsen af en mere eksternt orienteret årsberetning, der er en form for ledelsesberetning, som nogle virksomheder allerede udarbejder i dag. Finansministeriet vil ikke stille krav om udarbejdelse af årsberetninger. På samme måde kan årsrapporten også tænkes suppleret af informationer på virksomhedens hjemmeside med link til uddybende beskrivelser og forklaringer. Årsrapporterne skal fremsendes til Ressortdepartementet, Rigsrevisionen, Finansministeriet samt Finansudvalget. Det bør tilstræbes, at årsrapporten fremsendes i elektronisk form. Det forudsættes dog, at fremsendelse til Finansudvalget skal ske i papirudgave. 1.3 Formål Med ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet som årsrapportens primære brugere, sammenholdt med virksomhedernes muligheder for at udarbejde en årsberetning til en bredere kreds af interessenter, bliver årsrapportens formålsformulering koncentreret om at styrke økonomiog resultatstyringen mellem virksomhed og departement. Det overordnede formål med årsrapporten er således at informere ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om sammenhængen i virksomhedens faglige og økonomiske resulta-

6 6 ter, og årsrapporten udarbejdes som et led i mål- og resultatstyringen for at vise koblingen til den økonomiske styring. Da årsrapporten fokuserer på eksternt fastsatte mål, vil den ikke nødvendigvis give et fuldt dækkende billede af virksomheden. 1.4 Hvem skal udarbejde årsrapport? Den foreslåede årsrapport fokuserer på regnskabet og de eksternt fastsatte mål. Ressourceforbruget til udarbejdelsen vil derfor være betydeligt mindre end ved de hidtidige virksomhedsregnskaber. Årsrapporten skal udarbejdes af følgende institutioner: Alle virksomheder (på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens virksomhedsbegreb). Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport, kun i de tilfælde, hvor departementet varetager udadvendte og driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal det udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Selvejende institutioner, der har indgået resultat- eller udviklingskontrakt med et ressortdepartement, og selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene på linje med statslige institutioner. Der er mulighed for at søge Finansministeriet om dispensation fra kravet om aflæggelse af årsrapport, ligesom det er muligt at søge om dispensation fra overholdelse af de indholdsmæssige krav til årsrapporten. 1.5 Indhold Årsrapporten vil bestå af følgende kapitler: Beretning Målrapportering Regnskab Årsrapportens indhold tager udgangspunkt i, at de statslige virksomheders regnskabsaflæggelse fortsat er udgiftsbaseret. I regeringens moderniseringsprogram er det forudsat, at der indføres omkostningsprincipper i staten. Ved overgang til aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber vil nogle af kravene til årsrapportens indhold og eventuelt struktur blive ændret. Ændringerne vil primært knytte sig til regnskabsafsnittet, hvor der fx i stedet for udarbejdelse af et driftsregnskab vil skulle udarbejdes en overordnet resultatopgørelse. Målrapporteringen vil også i mindre udstrækning blive berørt, da der skal knyttes nye typer af finansielle oplysninger til målopfyldelsen. Desuden vil beretningsdelen blive berørt. I det følgende redegøres der på et overordnet niveau for indholdet af årsrapportens kapitler Beretning I beretningen beskrives kort virksomheden og dens hovedopgaver. Virksomheden kan vælge den opdeling af hovedopgaver, som passer den bedst. Opdelingen kan fx struktureres efter de hovedformål, der er angivet i finansloven eller efter resultatkontraktens struktur. Beretningen skal også indeholde en beskrivelse og vurdering af årets overordnede finansielle og faglige resultatet, samt en vurdering af forventninger til de kommende år med udgangspunkt i en eventuel resultatkontrakt. Endelig skal det af en note til beretningen fremgå, hvilke hovedkonti som årsrapporten dækker Målrapportering For at etablere en tættere kobling mellem mål- og resultatstyringen og den årlige afrapportering skal der i målrapporteringen kun afrapporteres på eksterne mål. Eksterne mål for en virksomhed er mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Aktivitetsoplysninger, grønt regnskab og videnregnskab skal således kun medtages i årsrapporten, i det omfang virksomheden bruger disse i en styringsmæssig sammenhæng og ressortdepartementet har stillet krav herom i resultatkontrakt eller lignende. Ved udelukkende at afrapportere på eksterne mål vil årsrapporterne

7 7 blive kortere end de nuværende virksomhedsregnskaber, og vægten vil i højere grad blive på en fokuseret vurdering af målopfyldelsen frem for på aktivitetsbeskrivelser. Ved at lade resultatkontraktens eller andre eksternt fastsatte mål være strukturerende for målrapporteringen opnås en afrapportering, der ligger meget tæt på den faktiske styring, som virksomhederne anvender i løbet af året. Det er vigtigt at virksomhederne får et vist frirum mht. fremstillingen af målrapportering. Eksterne mål fremgår typisk af: Resultatkontrakter Finanslovens anmærkninger Anden lovgivning Krav fra departementet (fremgår fx af breve, instrukser eller cirkulærer) som ikke er indarbejdet i kontrakterne. Mål fremsat i direktørkontrakter betragtes som interne mål, og der skal derfor ikke afrapporteres på disse i årsrapporten. Målrapporteringen vil være opdelt i to dele. Den første del er kort og dækker samtlige resultatmål, gerne i tabelform. Virksomheden afrapporterer kort om opfyldelsen af alle resultatmål og der kobles oplysninger om økonomi og ressourceforbrug til grupperinger af mål. Der gives en kort vurdering af den samlede opfyldelsesgrad. I den anden del af målrapportering går virksomheden i dybden og analyserer væsentlige/strategisk udvalgte resultatmål struktureret efter virksomhedens styring Regnskab Årsrapporten indeholder et regnskabsafsnit, hvor de forskellige regnskabsmæssige oplysninger samles. Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for virksomhedens samlede finansielle aktiviteter ud fra forskellige vinkler. Regnskabsafsnittet vil bestå af følgende delregnskaber: Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning Anlægsregnskab Tilskudsregnskab Personaleregnskab Driftsregnskab, bevillingsafregning mv. Driftsregnskab skal give et billede af virksomhedens samlede finansielle situation. Der stilles imidlertid ikke krav om udarbejdelse af et driftsregnskab for hvert hovedformål. I forbindelse med målrapporteringen er der dog krav om, at der knyttes økonomiske oplysninger til resultatmålene. Der skal fortsat være en bevillingsafregning i regnskabsdelen, hvor forbruget af årets bevilling angives. Desuden skal der redegøres for det akkumulerede resultat. Der foretages en gennemgang af årets resultat. Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning I årsrapporten opgør virksomheden, hvilke ordninger den har for indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning. For hver ordning oplyses der kun om relevante hovednøgletal. Fx vises det akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed for de sidste fire år. Yderligere information om ordningerne kan placeres på institutionens hjemmeside. Anlæg Anlægsregnskabet er en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. Ifølge den nuværende ordning skal der aflægges regnskab for samtlige igangværende og afsluttede anlægsprojekter opført i finanslovens anmærkninger.

8 8 Kravene til anlægsregnskab reduceres på følgende måde: For igangværende anlægsprojekter skal der udelukkende være en liste/oversigt over projekter med angivelse af starttidspunkt, afslutningstidspunkt, årets udgift og forventet totaludgift. For projekter, der er afsluttet i afrapporteringsåret, skal der udarbejdes en mere uddybende beskrivelse og vurdering af hele projektet. Endelig kan det overvejes, om der skal tilføjes nye oplysninger vedr. anlæg. Det kunne fx være oplysninger, som er en del af status for private virksomheder, eksempelvis oplysninger om forpligtelser (husleje) og om, hvilke anlæg der ejes. Tilskud Tilskudsregnskab er også en del af regnskabsafsnittet i årsrapporten. For samtlige tilskud redegøres for de finansielle aspekter af tilskuddet (bevillinger, tilsagn/udbetalinger mv.). Kun i de tilfælde, hvor der er opstillet mål for tilskudsaktiviteten, skal der afrapporteres om opnåede resultater. Denne afrapportering vil indgå i målrapporteringen. I de tilfælde, hvor der er fastsat eksterne krav om evaluering af tilskudsordninger, kan der i målrapporteringen kort redegøres for hovedindholdet af udarbejdede evalueringsrapporter. Med denne model vil virksomhedernes udarbejdelse af tilskudsregnskaber blive lettet. Virksomhederne skal ikke knytte aktivitetsoplysninger til de enkelte tilskudsordninger i selve årsrapporten. Personale I årsrapportens regnskabsafsnit indgår der et kort personaleregnskab, hvor der kun oplyses om antal årsværk og personaleomsætning. Antallet af minimumskrav til personaleoplysninger vil dermed blive reduceret. Eventuelle eksterne mål for personale/personalepolitik bør afrapporteres som en del af målrapporteringen. Regnskabsmæssige forklaringer Årsrapporten (med bilag) vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer. De regnskabsmæssige forklaringer, der ikke direkte fremgår af selve årsrapporten, optages som et bilag til årsrapporten, herunder også regnskabsmæssige forklaringer vedrørende tilskudsordninger. Særlige redegørelser, som Rigsrevisionen måtte have anmodet om ved indkaldelsen af de regnskabsmæssige forklaringer, der ikke umiddelbart er indeholdt i årsrapporten, vil kunne indgå som bilag i årsrapporten Påtegning Regler vedrørende påtegning af virksomhedsregnskaber bibeholdes, hvilket betyder at årsrapporten påtegnes af virksomhedens ledelse (og evt. bestyrelse) og af ressortministeriets departement. 1.6 Regulering af ordningen Virksomhedsregnskabet er hidtil primært blevet reguleret ved aktstykker. Ved fremtidige ændringer af den statslige årsrapport sker dette inden for rammerne af statsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter forudgående orientering af Finansudvalget.

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere