Årsrapport Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling."

Transkript

1 Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Regnskab 8 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Noter 13 1

3 Selskabsoplysninger Via Venture Partners Fond I K/S Kongens Vænge Hillerød Telefon: Telefax: Ejerforhold: Selskabet er et 99,8% ejet datterseskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød og 0,2% ejes af VVP Komplementar I K/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Hjemmeside: E-post: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemsted: Hillerød Bestyrelse: Henrik Gade Jepsen (formand) Fredrik Martinsson Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 Ledelsens beretning Hovedaktivitet Selskabet er en multi-stage fond med fokus på investeringer i hovedsageligt nordiske vækst og teknologi baserede virksomheder, og har investeret i hele spektret fra virksomheder uden omsætning og op til meget store buy-outs. Selskabet har siden etableringen investeret i 22 virksomheder. Usikkerhed om indregning og måling af værdien af investeringerne. Selskabets nuværende investeringer er alle foretaget i ikke børsnoterede virksomheder. Der knytter sig derfor en særlig usikkerhed til indregning af værdien af de enkelte investeringer. Selskabet har en kapitalramme på 1 mia. kr. med ATP som den væsentligste investor. Selskabet administreres af managementselskabet Via Venture Partners A/S indenfor den aftalte investeringsstrategi og indenfor rammerne af den indgåede management aftale. Dette indebærer blandt andet, at købs- og salgsbeslutninger træffes af managementselskabet på vegne af selskabet. Årets resultat I takt med udviklingen i de enkelte porteføljeselskaber har selskabet foretaget såvel positive som negative værdireguleringer. For 2014 har det betydet en opskrivning af porteføljen på 21 mio. kr. Derudover har selskabet valutakurstab på 11 mio. kr. som kan henføres til investeringerne i svenske og norske porteføljeselskaber. Selskabets udgifter til management honorarer og administration på 6 mio. kr. svarer til ledelsens forventning ved årets start. Selskabets resultat i 2014 udviser et mindre tilfredsstillende underskud på 6 mio. kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet foretager ikke længere investeringer i nye porteføljeselskaber og selskabets aktiviteter har derfor igennem 2014 været fokuseret på fortsat videreudvikling og løbende frasalg af porteføljeselskaber. Selskabet har gennemført mindre opfølgningsinvesteringer i enkelte af porteføljeselskaberne med henblik på at understøtte disses fortsatte vækst. Selskabet har derudover frasolgt porteføljeselskaber i løbet af året. Selskabets portefølje består herefter af 6 porteføljeselskaber. For nærmere beskrivelse af indregningsmetoder henvises til anvendt regnskabspraksis. For yderligere oplysninger om selskabets investeringsportefølje henvises til managementselskabets hjemmeside Begivenheder efter balancedagen I januar 2015 har et af selskabets porteføljeselskaber, mod forventning, oplevet en pludselig forværring i den økonomiske stilling. Da begivenheden er indtrådt i 2015 er dagsværdien ikke reguleret i balancen pr. 31. december 2014, men vil blive nedskrevet med ca. 33 mio. kr. i 1. kvartal Derudover er der ikke indtruffet andre betydningsfulde hændelser for selskabet efter regnskabsårets afslutning. Organisation og selskabsledelse Selskabets øverste ledelse er i maj 2014 ændret således, at ATP s tidligere økonomidirektør er udtrådt af bestyrelsen, som følge af fratrædelse. Selskabets bestyrelse har siden 6. maj 2014 efter vedtægterne været beslutningsdygtig med alene 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen forventes suppleret til minimum 3 medlemmer på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar Forventninger til fremtiden Selskabets investeringsperiode er udløbet og der foretages alene opfølgningsinvesteringer i den eksisterende portefølje. Der er af kapitalrammen reserveret 43 mio. kr. til opfølgningsinvesteringer. 3

5 Driftsomkostningerne forventes at falde til et niveau under 2014 i takt med at selskabets portefølje af virksomheder frasælges. Selskabet overvejer løbende mulighederne for frasalg af porteføljeselskaber og vil gennemføre hel eller delvise frasalg, når der kan opnås et tilfredsstillende afkast. Som følge af de særlige risici, der naturligt følger med typen af selskabets investeringer, gives der ikke et samlet bud på forventet afkast af selskabsporteføljen for Samfundsansvar Via Venture Partners udøver som en del af ATP- koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket betyder, at alle tiltag skal medvirke til at realisere ATP s hovedformål: at sikre nuværende og fremtidige pensionister økonomisk grundtryghed. enten nationale myndigheder i selskabets hjemland eller i lande, hvor selskabet udøver virksomhed, eller af internationale organisationer (anerkendt af den danske stat). Det tilstræbes endvidere, at der ikke foretages investeringer i selskaber hjemmehørende i lande, som er omfattet af handelsembargoer indført af FN eller EU og tiltrådt eller godkendt af den danske stat. Selskabet foretager altid direkte investeringer og udøver som en naturlig del af forvaltningen heraf aktivt ejerskab. Som led i varetagelsen af selskabets rettigheder som aktionær, er selskabet således altid gennem managementselskabet repræsenteret på porteføljeselskabernes generalforsamlinger og i deres bestyrelser med aktive bestyrelsesmedlemmer. Forud for gennemførelsen af en investering tilstræbes således, at der ikke foretages investeringer i selskaber, der bevidst og gentagende gange overtræder regelsæt fastsat af Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2014, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen samt i en særskilt artikel. 4

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Via Venture Partners Fond I K/S. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 27. januar 2015 Via Venture Partners A/S / VVP Komplementar I K/S John Helmsøe-Zinck Jesper Hørsholt Bestyrelse: Henrik Gade Jepsen bestyrelsesformand Fredrik Martinsson bestyrelsesmedlem 5

7 Intern revisors erklæringer Til kapitalejerne i Via Venture Partners Fond I K/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Via Venture Partners Fond I K/S for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte København, den 27. januar 2015 Peter Jochimsen revisionschef 6

8 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Via Venture Partners Fond I K/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Via Venture Partners Fond I K/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. januar 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kasper Bruhn Udam statsautoriseret revisor Bill Haudal Pedersen statsautoriseret revisor 7

9 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Via Venture Partners Fond I K/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Der er jf. ÅRL 11. stk. 3 foretaget tilpasninger af opstillingen af resultatopgørelsen og balancen, samt benævnelser af regnskabsposter, således at årsrapporten efter ledelsens opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets særlige aktiviteter. Der udarbejdes ikke koncernregnskab, idet selskabet er fuldt ud konsolideret ind i koncernregnskabet for den ultimative modervirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød. Konsolideret årsrapport for denne virksomhed er at finde på Selskabet har iht. Årsregnskabslovens 86, stk. 4 undladt at udarbejdet en pengestrømsopgørelse i årsrapporten, da selskabet indgår i en overliggende koncernpengestrømsopgørelse. Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsen kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige kapitalandele Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige kapitalandele omfatter udbytter, realiseret og urealiseret værdiregulering af kapitalandele og valutakursgevinster og -tab vedrørende kapitalandele i fremmed valuta. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger indeholder omkostninger der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selskabets investerings- og forvaltningsaktivitet, samt honorarer til ATP, for det administrationsarbejde ATP udfører for selskabet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster indeholder renter og kursgevinster og tab vedrørende andre finansielle aktiver. Skat Kommanditselskabet er ikke selvstændigt skattepligtigt, idet kommanditselskabets resultat indgår i kommanditisterne og komplementarens skattepligtige indkomster. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 8

10 BALANCE Følgende faktorer indgår ved opgørelse af dagsværdien: Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Kapitalandele Kapitalandele i associerede virksomheder og andre kapitalandele omfatter porteføljeselskaber og måles til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringer indregnes løbende i resultatopgørelsen. værdiansættelse og andre væsentlige forhold ved senest gennemførte finansieringsrunde, væsentlige begivenheder omkring virksomhedens forretning, produktlanceringer, nye kunder, ændringer i management team, opfyldelse eller manglende opfyldelse af væsentlige forud fastsatte milestones og andre forhold som vurderes at kunne øve indflydelse på dagsværdien, herunder generelle ændringer i markedsog konkurrencevilkår samt ny teknologi. Ved første indregning anvendes kostpris som det mest korrekte udtryk for dagsværdien for den foretagne investering. Efterfølgende værdiansættelse af porteføljeselskaber foretages til dagsværdi. Såvel urealiserede som realiserede værdireguleringer ved ændringer i dagsværdi og hel eller delvis afhændelse af porteføljeselskaber indregnes direkte i resultatopgørelsen under indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige kapitalandele. Dagsværdiansættelserne er selskabets mest objektive skøn over porteføljeselskabernes aktuelle dagsværdier, baseret på så entydige og ensartede retningslinier som muligt og i en vis udstrækning støttet af ledelsesmæssige skøn. Såfremt dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, anvendes kostprisen. Gældsforpligtigelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Udbytter og andre udlodninger indtægtsføres tilsvarende under indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige kapitalandele. For investeringer i porteføljeselskaber, hvor der ikke findes en noteret dagspris, værdiansættes investeringen med baggrund i seneste handelspris, på baggrund af værdien af sammenlignelige selskaber samt ved anvendelse af tradi tionelle værdiansættelsesmetoder. 9

11 Resultatopgørelse for 2014 I t.kr Note Regulering til dagsværdi af associerede virksomheder Udbytter Andre finansielle poster 0-1 Resultat af investeringsvirksomhed Eksterne omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapitalen

12 Balance pr. 31. december 2014 I t.kr Note Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 3 Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kommanditisters og komplementars indskud Overkurs ved emission Overført resultat Udlodning til kommanditist og komplementar Egenkapital i alt Kortfristet gæld Anden gæld Gæld til tilknyttede virksomheder Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 5 Transaktioner med nærtstående parter 6 Ejerskab og afkast 7 Risici 11

13 Egenkapitalopgørelse for 2014 Udlodning til Kommandit- Overkurs ved Overført kommanditist og I t.kr. selskabskapital emission resultat komplementar I alt Egenkapital 1. januar Indbetaling kommandititskapital Udlodning til kommanditist og komplementar Årets resultat Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Indbetaling kommandititskapital Udlodning til kommanditist og komplementar Årets resultat Egenkapital 31. december Investorerne har afgivet tilsagn om at indbetale op til mio. kr. i selskabet i takt med at det løbende kapitalbehov realiseres. Af den samlede indskudsramme har investorerne indbetalt 910 mio. kr. pr. 31. december 2014 og den resterende indskudsramme udgør således 90 mio. kr. 12

14 Noter I t.kr Note 1 Andre finansielle poster Renteudgifter I alt Note 2 Andre eksterne omkostninger Der er ikke udbetalt løn og vederlag til bestyrelsen for udført bestyrelsesarbejde i 2014 Note 3 Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris primo Tilgang i året Overførsel fra øvrige kapitalandele Afgang i året Valutakursregulering Kostpris pr. 31. december Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Nedskrivninger pr. 31. december Opskrivninger primo Årets opskrivninger Overførsel fra øvrige kapitalandele Opskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssigværdi pr. 31. december Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således: Ejerandel Egenkapital Resultat Navn Hjemsted i % (t.kr.) (t.kr.) Viamix AB (Miroi AB) Stockholm, Sverige 49, Nordic International Holding A/S (Adra Match as) Oslo, Norge 46, Frontmatec Holding Aps (Frontmatec A/S) Skive, Danmark 44, Retail Support International ApS (DdD A/S) Køge, Danmark 43, Beneq Oy Helsinki, Finland 30, Adform ApS København, Danmark 21,

15 Noter Note 4 Eventualforpligtelser Der er pr afgivet investeringstilsagn overfor porteføljeselskaber på 26 mio. kr. I forbindelse med frasalg af ejerandelen i porteføljeselskabet Dolphin Software AS i 2014 har selskabet, sammen med de øvrige sælgere, afgivet tids- og beløbsbegrænsede garantier vedrørende porteføljeselskabets aktiver og tilhørende forpligtelser på salgstidspunktet. Såfremt der måtte fremkomme retsligt bindende krav indenfor garanti perioden, der for de væsentligste garantier udløber 23. november 2015, er selskabet proratarisk sammen med de øvrige sælgere forpligtet til at honorere sådanne krav. I forbindelse med frasalg af ejerandelen i porteføljeselskabet Projectplace AB i 2014 har selskabet, sammen med de øvrige sælgere, afgivet tidsog beløbsbegrænsede garantier vedrørende porteføljeselskabets aktiver og tilhørende forpligtelser på salgstidspunktet. Såfremt der måtte fremkomme retsligt bindende krav indenfor garanti perioden, der for de væsentligste garantier udløber 30. juni 2015, er selskabet proratarisk sammen med de øvrige sælgere forpligtet til at honorere sådanne krav. Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i selskabet Note 5 Nærtstående parter og bestemmende indflydelse Via Venture Partners Fond I nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Ejerforhold Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Transaktioner Via Venture Partners Fond I K/S har købt ydelser hos ATP på markedsmæssige vilkår for i alt 273 t.kr. og hos Via Venture Partners A/S for 6 mio.kr. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med nærtstående parter. 14

16 Noter Note 6 Ejerskab og afkast Selskabets investorer: Arbejdsmarkedets Tillægspension (kommanditist) med en ejerandel på 99,8% og VVP Komplementar I K/S (komplementar) med en ejerandel på 0,2%. Beslutninger blandt investorerne træffes ved simpelt stemmeflertal i overensstemmelse med deres respektive ejerandele. Investorerne vælger en bestyrelse, hvis primære formål er at godkende beslutninger af strategisk eller principiel karakter, herunder ændringer i investeringsstrategien. Administrationen af selskabet og beslutninger om investeringer i eller salg af porteføljeselskaber foretages af Via Venture Partners A/S og VVP Komplementar I K/S i overensstemmelse med indgået managementaftale. Indbetalingerne fra komplementaren sker til overkurs og som komplementar hæfter VVP Komplementar I K/S ubegrænset for selskabets forpligtelser. Selskabets afkast fordeles som udgangspunkt i forhold til investorernes nominelle ejerandele. Den del af det samlede afkast som måtte overstige 8% p.a. (hurdle rate) af den indbetalte kapital, fordeles med en forholdsmæssig større udlodning til komplementaren, således at komplementar og kommanditist modtager henholdsvis 15 % og 85 % af afkastet over hurdle rate. Nedenstående tabel angiver forskellige illustrative scenarier for fordeling af mulige fremtidige udlodninger, baseret på den aftalte fordeling mellem selskabets investorer: Afkast i % p.a. (IRR) Nutidsværdi af udlodninger Dkk mio. Komplementar Kommandist De forskellige teoretiske mulige afkast og de deraf afledte udlodninger er baseret på at selskabets samlede indskudsramme investeres fuldt ud og relaterer sig til de akkumulerede afkast og udlodninger over hele selskabets levetid, som forventes at være 10 år. Nutidsværdien af udlodningerne afhænger blandt andet af de faktiske tidspunkter for udlodningerne. Ved tilbagediskontering er anvendt 8% p.a. svarende til hurdle rate. Tabellens forudsætninger og værdier er ikke udtryk for selskabets forventninger til afkast og udlodninger, men udelukkende en illustrativ beskrivelse på baggrund af et sæt forudsætninger. Andre forudsætninger kan medføre andre illustrative værdier. 15

17 Noter Note 7 Risici Med selskabets investeringer i porteføljeselskaber følger en række investeringsmæssigerisici, idet der bl.a. investeres i mindre modne virksomheder, hvor der ofte kan være usikkerhed om produktet og den bagvedliggende teknologi, produktets kommercielle og markedsføringsmæssige potentiale og dermed virksomhedens vækstmuligheder samt styrken af virksomhedens organisation og ledelse. Selskabet arbejder løbende med at styre og reducere disse risici, i den udstrækning at det er muligt. Det sker typisk i form af: dybdegående forretningsmæssig, teknisk, finansiel og juridisk due diligence inden en investering gennemføres; indgåelse af aktionæroverenskomster med henblik på at sikre selskabet bedst mulig minoritetsbeskyttelse og handlefrihed; løbende tæt monitorering af porteføljeselskaber og aktiv ejerskab, herunder deltagelse i bestyrelsesarbejder. Selskabets valutarisiko knytter sig til de investeringer, som er foretaget i udenlandske porteføljeselskaber. Selskabet afdækker ikke denne risiko, men betragter den som en integreret og mindre væsentlig del af den samlede risiko på et porteføljeselskab. Selskabet er ikke direkte udsat for nogen væsentlige rente- eller kreditrisici. Selskabets kommanditist er en anerkendt finansiel institutionel investor og er underlagt finanstilsynet. Derfor anses likviditetsrisikoen for at være mere end yderst beskeden. Der kan knytte sig kredit-, rente- og valutarisici til selskabets porteføljeselskaber. Der henvises til de respektive porteføljeselskabers årsrapporter. 16

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere