Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007"

Transkript

1 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April

2 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25 Beredskabet...29 Økonomiudvalget...31 Kultur- og Fritidsudvalget...49 Sundheds- og Omsorgsudvalget...65 Børne- og Ungdomsudvalget...83 Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Obligatoriske oversigter

3 Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune 3

4 Anvendt regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab 2007!"# $ %&&' ()!" # ( (%&&' (%&&* #)"#(() " ) ( ) # #" ) ) ( " + (, ) # -. ). ( ( "/ "( 0 () " ) "%&&* )!" %&&'! ( %&&') " 1 ) " 1&&&&& 1 ) $ " "%&&* " $ " )!"( " ( ) ) $ " " 2&&&& 3"),") "3" " %&&'4%&&-$) "") %&&') " 4

5 3 " " 5 " 6 3" 1& /" 7) ) /" ) ) 8" "2&&&&) "1) 9 8 " : 8 / 12;2& 5" %&;1&& / 1&;12.( 2;1& <# 2;- + 2;- 3 =;2 > = 835 = : "11%&&4) 1??? : ) "!" " 0 ) )!"( 8 ) 1 (%&&' $ " " 11 %&&' %&&-, "! ",".! () " 1 $ ) " 1&&&&&1) " "$ %&&- ( 5 " 5

6 ") ) $ "%&&' " 5 %&&' " 1 %&&' *%%($ " ) "A= " %&&' $ %&&- ") %&&'+ %&&- %&&' 0 ( ( " () " ( (!" ( ( () ") 7 B %&&- # " <" " $ + ) ) % 8 $ " ) 8 " 6

7 & '(()*+(((+, -. */ 0. " %11%1=1? %11%1=1? 3" 4=11?*- 4=11?*- =-2&*?& =-2&*?&. ''&1'= ''&1'= 41&14** 41&14** 2'&%1* 2'&%1* 9 " #2-%-%? 2?&&&* '1'' - 12+*21+((1 34(+((5 12+)11+((4 < 1=&-??4- %4-2* 1=114-&4 ' C" ==1=21 ==1=21! '22*11& 2*4&%* -1%&1=*! %2'-=21 %2'-=21?14-=1%?14-=1% 1 9 *-?&4 *-?&4 *+1)(+(') *+*'2 *+1)*+*3* 2 8 *4-1?' *4-1?' )'*+61( *+*'2 )''+432 3," *&*4%& & *&*4%& 3, 1?-1' & 1?-1' *+126+(5) *+*'2 *+124+*4* 0 **-&%=- & **-&%=- 6+('6+1(3 *+*'2 6+('4+2'4 -&%?C -&%-) 1C %&&* =4&*) %&&' "" " ) ") %&&-.") 1=4?$ "%&&*4&*$" 1'2%%&&2)D ++ '((3 '((5 '(() #411 =2* 1=4? " C #411 =4&* -&%? " " %&&*) ")11%&&' " " " =4'==. " (%11%1 ) ") " 7

8 $===*%)?14- ( %4%14 $") )%&&'1='1) " =)?2 ( $ ) " 4 " " "(" %&&* $ ) " ) *4- ) "" '%=%&&') %&&*) ==? %&&' =')- ) ( " 3 ( " ) 8

9 , & '(()*+(((+ $ 0 : 1''2-'-= 1'11*114 5" 4&4-2- =2-=%- 3 1-%?&- 11*4&' 8 121*'% ='4%%& ' *6+246+''' *)+453+(54 3" 121-' 42'1 *3+*6) 2+3)* - 8 1'-%1%-- %*??&4=- 8 4&-?&=* 4?44*4' " #1=&4-2 #1241-& '*+)) *+)6(+4(3 7 2(+'41+'2) 24+)3(+322 " D! 1%='& 1*4-' " D, " & & " D5 24-1'?- 2**1%-2 " D!"+ 1&**%1 1&1%-?? < %1*&-1* 2?%&'4= )+)5*+5(3 **+544+6(2 7.8! (32+63' 5*+23(+126 1&! *2+1)3+6*1 '5+46*+5*6 0" 4&&&&&& & = 0"( ( & 1&%4&4 5 %4=%2'*4 %='-&2-4 " '6+1'3+)52 '1+66' <" %*1? ?%2* :" =1'-4 %24%% 9 '+53(+4)' 3+2)2+5)6, 4+63' ''+(41 & & 1% " 1%=2-41 =2'&?%2 " 142**1& 121-&42 '+54'+23* 3+(66+4)( # ')3 *(+363+)2* $7--8! (32+63' 5*+23(+126 (%&&'(11%&&') $( "" ( %&&* 9

10 (*1)2=1(%&&') %&&' 1=)4(%-(44(. ) 8 44 ( ) 44(E)" (, ) $"")((*)' )( $ " =11%%&&*) %&&') %&&- "(='( 7!" " 2==%&&'5 " %&&*)(%)'%&&* $(%&&* ") ) " (%&&' +%&&- " %&&' ") " %&&'=')-) %&&*) 4?' $ " ") %&&'8 ) < 1&) " $ %&&' )/ "2)1 ) " ) 4)4 $ ) G 8 '&& ) $ " " ) $ =)'*)+ ) ) $ " " *? ( < " --( 4)4 1)4 $ (*)') %&&- $ 4)44 $ ") )") ) %&&' $ ( () " () 1&% < " %)*2 2)4- C ) %&&' 8 ) ",=)%"" ='* $ " ) 10

11 " " %)' 2)1 "3 ", 1)%-$ ) 1) 1)%-, " ) ) $"" %=)- 11

12 $, $*+(((+ 1='112& 1= H, " #1'-=*&1 = H9 *-?&4 H< #2'* 14 HG# #*&-24' :%;<7= >43'+5)( < #?4?4 12 C #='-%1 :;<= >2)+1*3 1* ;" '=&-=%% 8" #2-1%%-& < 1414**? 1' $ 1-4?%&% : ;<?= 2+)34+4*1 + 8HH> ='2??%- H< %1*&-1* :0 3+4'(+)22 C =)'*2)? 2)?%)?.)?2=),)(% ) 3 " ) %&&')" < + 4)'* 8F.) *)' " ')=1 < 1)4 " ") 2)-. )%&&*. =)'* 12

13 !#,,#-.7!9 # H# #FH H #%&&' H # H 6+('4+2'6 #='-%1 *4-1?' #2'* ==1=21 #?=?-?- *-?&4 #?4?4 1-4* 6+(4*+41) ) $ $))7 )G ) "" ) 7 )") 7 ").1?'& " )() $ ) ( +( ). ). %&&4 ) " () (, ") ))) " ) " ) " $ " ) $ " ) "3 " ) 3 "))7=&) " C ))"C ))" 13

14 , ) " %&&') %&)=(,1A *(((+ ( ( ) $" ) %&&- Hensættelser Ultimo 2007 Betalingsforskydelser på lønaftalen Feriepenge Skyldig resultatløn Serverinvesteringer Flekssaldo Indkøb af pc'er Fællessystemer og driftsaftalen (KØR-udvikling) Etableringslån I alt

15 ,27 8 " " ) %&&' 8 %&&' 0&) )# #%&%=12 01), #=&?= 0%)5 #1%='1 0=) #1*4--% 04). #*111 02).( " #1'?4?? 0*)," #'??%' - >526+*46,3 " 4'2%-2 1?4*4-9 #14424 #1-4* - **-&%=- " %&&- 15

16 ,,)7*+((( + 8" ) " "%&&' # B # B '(() *6+65) * ''3+(56 '1+616 ( '(+*6'+3** 5 '?*%= =&&1& 121=4 '?24' %%'1 & %&*2-2 8 %=??&? %%14- =&&1*?1%*& 12*'4 & =??&&- & & & & & & & +1*+'(() *6+)()+*5) 5))+*6( 16*+43* '*1+133 *(+213 ( *4+44(+(66 1%&&' & & & & & & & C?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? =1(%&&'?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? G# 1%&&' 11&=-?2 %*4%1% %1='?4 & -*21 & 12?&221 C 2&'*=- *?-2% *-&-= & =*-% & *4?%24 C & '1 2*& 2=* & & 11*- 8# " 1?21= 14-'& 1*-?4 & *4*- & 2''42,> 1*+ '(() *+34'+('( 1*4+'52 ' ( '+*61+''6 1*+ '(() *)+**5+** '6 **5+2() 1)2+''( 2+3)* ( *) ;& ; 1'11214' =2'?1* 11*4&' %1%-1? 42'1 & 1'-&*-*& $" "=11%%&&'( 16

17 ,67 ++ " ) " # ) ) - *((++ 8 1&-44 /3F. 21%2 5 =44- < "3F. 11&4 >53F. 1&2* 3F.8" ==- 8 %4-1=1 3F.!" 11? 7 ++ '5+44(,49 & & %= 3 %24* 1=4-3 %&&2 9 2?%1 17

18 ,*( (%&&' $ *2+1)3+6* 1 $ 421=-'% -&?1?=4! '5+46*+5* 4,**9 $" 8 "")" " %&14 : =%&& "" %%4? ,*' :" %&&'#%&1& 18

19 , $,*1B, " ") ", #%*2'2, " &, ) #%?4-, #%&24'=&, %=*%2&, " 4-''4, " 4=?, " ) 14-&%, " ) =-' - B; > +" %&&' ==1=21 +%&&' #?=?-?- - G ==1=21 G #?=?-?- % >5(6+32) 19

20 ,*3; G ( %&&' 1=&&4?. #?%%%-, 1)+6'*,*5 0! "" **-&%=- - )+1(6+1'',*) $ ) %&&* 1-*'&22 G #1'-2= - ; *+624+'(' 20

21 Revisionsdirektoratet 21

22 Revisionsdirektoratet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Revisionen Finansposter Finansposter I alt Revisionen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Finansposter Finansposter I alt Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Finansiel status I alt PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Passiver Kortfristet gæld Balance

23 Omkostningsbaseret regnskab - Revisionsdirektoratet, <*+(((+= $ 0 : & & 5" & & 3 1? & 8 & & *4 ( 3" 1*1 & *5* ( 8 & & 8 & & " & & ( ( 7 *)4 ( " D! & & " D, " & & " D5 4%' 4*- " D!"+ & & < & & 2') !79. 5(5 256! >5)+6'3 >)(+*61 0" & & 3#" *-11% '&4-- " 56+**' )(+266 <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " =1? 1*= 1*4 *51 # 1*4 *51 $7--8!79. 5(

24 Kommentarer til balancen Revisionens egenkapital er faldet med 2,4 mill. kr. i Ændringen i egenkapitalen er en effekt af ændringerne i årets resultat samt ændringerne i aktiver og passiver, jf. nedenfor. Aktiver Revisionens aktiver er formindsket med 138 tkr. i 2007, hvilket primært kan forklares med afskrivning på anlægsaktiver. Passiver Revisionens kortfristede gæld er formindsket med 156 tkr. i 2007 som følge af et fald i leverandørgælden. Anvendt regnskabspraksis Revisionsdirektoratet har anvendt den for kommunen gældende regnskabspraksis med udgangspunkt i Velfærdsministeriets principper for aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber og har ikke særlige forhold der giver anledning til supplerende bemærkninger. 24

25 Borgerrådgiveren 25

26 Borgerrådgiveren Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Borgerrådgiveren Finansposter Finansposter I alt Borgerrådgiveren Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger I alt Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt

27 Finansiel status PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Passiver Kortfristet gæld i øvrigt Balance

28 Omkostningsbaseret regnskab - Borgerrådgiveren, ;1&&& $ 0 : & & 5" 4' =- 3 *&' -&= 8 & & ' 3" & & ( ( 8 & & 8 & & " & & ( ( ' " D! & & " D, " & & " D5 & & " D!"+ & & < & & ( ( 7.8! '! 53* 524 0" & & 3#" & & " ( ( <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " = 1?= 1 *41 # 1 *41 $7--8! ' 28

29 Beredskabet 29

30 Beredskabet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Beredskab I alt Beredskab Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger I alt Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Brand- og redningtjenestens Max 7 minutter 5: % gennemsnitlige responstid minutter Brandtjenestens fremkomst til skadested 99% 95% 96% indenfor 10 min Antal nye beredskabsmapper % Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage 70 % 89 % 100 % Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage 95 % 97 % 100 % 30

31 Økonomiudvalget 31

32 Økonomiudvalget Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Økonomisk forvaltning Københavns Brandvæsen Fælles Ramme Puljer Koncernservice Lønpulje Forsikringer Arbejdsskadepuljen Rammebelagte områder, anlæg Salg af rettigheder m.v Økonomisk Forvaltning, anlæg Pulje - uforudsete udgifter Efterspørgselsstyrede overførsler Pensionsudgifter Finansposter Finansposter Skatter og udligning I alt Økonomisk forvaltning Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab El-forsyning Servicejob Servicejob Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspension Ialt Redningsberedskab

33 Merforbruget skyldes, at der er blevet overført et stort merforbrug fra 2006 på 2,420 mill. kr. samt at indtægten, som delvist skulle dække betalingen, først er modtaget i Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag El-forsyning 993 Mindreforbruget på 0,993 mill. kr. skyldes at udgiften er afholdt under funktion Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindreforbruget på 6,2 mill. kr. skyldes primært overordnet, planmæssig opsparing af midler frem mod årene før og efter kommunalvalget. Konkret er der tale om aktivitetsændringer/forskydninger på rådgivning af BR medlemmer med 0,656 mill. kr. færre aktiviteter end forudsat, betjening af offentligheden med 0,102 mill. kr., møde og dagsordenservice med 0,490 mill. kr., produktion af dagsordner 0,993 mill. kr. grundet færre afholdte BR møder end budgetteret, juridisk servicering af udvalg med 1,927 mill. kr., rejser, seminarer m.v. med 0,718 mill. kr., øvrige politiske møder med 0,746 mill. kr. færre udgifter til forplejning ved møder end budgetteret, samt mindreforbrug til medlemssekretærer på 0,266 mill. kr Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 55,515 mill. kr. skyldes primært aktivitetsforskydninger på følgende områder: Løn og personale: 10,614 mill. kr. Mindreforbrug på løn 6,851 mill. kr. skyldes vakancer og forskydning af udbetalingen af tillæg aftalt ved MUS ,748 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger på kompetenceudvikling. 2,015 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. branding, rekruttering og lederudvikling. Økonomi: 26,948 mill. kr. Mindreforbrug på det internationale område med 1,112 mill. kr. skyldes at faglig kompetenceudvikling og politikerrejser er udskudt til ,098 mill. kr. skyldes manglende afregning og bogføring af udgifter for 2007 for lokaludvalgssekretariater. 2,643 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. puljemidler i lokaludvalgene, da lokaludvalgenes projekter først forventes afsluttet i ,564 mill. kr. skyldes investeringspuljen. 0,600 mill. kr. skyldes etnisk iværksætteri, da beløbet skal overføres til erhvervskontaktcentret i ,123 mill. kr. skyldes erhvervskontaktcenter, drift, da etableringen først forventes at være på plads i starten af Aktivitets- og betalingsforskydning på 12,576 mill. kr. skyldes Koncernservice. 6,232 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. økonomiske analyser og projekter. IT: 12,398 mill. kr. Mindreforbruget skyldes: aktivitetsforskydninger af igangsættelse af borgerrettede digitale IT-projekter med 8,700 mill. kr., forskydning af ansættelse af projektmedarbejdere til digitale borgerydelser med 2,861 mill. kr. samt byforum med 0,837 mill. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 5,555 mill. kr. på øvrige poster. Endelig er der fejlkonteret 0,937 mill. kr. vedr. udviklingen af Nordhavnen, der rettelig burde være konteret under bevilling Økonomisk Forvaltning, Anlæg. Beløbet modregnet bogføringsfejlen vil indgå i den ordinære overførselssag. 33

34 Erhvervsservice og iværksætteri 555 Det samlede mindreforbrug på 0,555 mill. kr. skyldes primært mindreforbrug på Erhverv København med 0,883 mill. kr. samt merudgift på 0,300 mill. kr. som tilskud til EVU. Beløbet vil indgå i den ordinære overførselssag Tjenestemandspension Merudgiften på 4,228 mill. kr. skyldes betaling af rådighedsløn til tidligere DONGmedarbejdere som en del af aftalen vedrørende salget af el-forsyningsområdet. Beløbet finansieres af kassen Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads 3 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk 2,0 % 67 % Københavns Brandvæsen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab I alt Redningsberedskab Afvigelsen på 1,9 mill. kr. skyldes et mindreforbrug på opgaven vedrørende kommunens brandhaner på i alt 1 mill. kr. samt øvrige mindre aktivitetsforskydninger. Beløbet søges overført i den ordinære overførselssag. Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Ambulancetjenestens gennemsnitlige Max 5 min. 30 sek. 100 % 100 % responstid Ambulancetjenestens fremkomst til 99 % 94 % 95 % skadested inden for 10 minutter Københavns Brandvæsen er omfattet af 1 kantine omlagt 34 % 34 % kommunens mål som beskrevet i Agenda 2 Københavns Brandvæsen skal i følge Agenda 21 være miljøcertificeret inden udgangen af 2008 Alle afdelinger/stationer omlagt i % 100 % 34

35 Fælles Ramme Puljer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Teatre Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer I alt Busdrift Grundet usikkerhed i 2007 om det kommuneopdelte budget, som Movia udarbejdede, er initiativer på i alt 5 mill. kr., som skal medføre et serviceløft på busdriften, blevet udskudt til Herudover skete implementeringen af servicebuslinjerne og betjening af Holmen senere end budgetteret, hvilket gav en mindre årseffekt på 3,6 mill. kr. De 8,6 mill. kr. søges overført til 2008 i den ordinære overførselssag Sekretariat og forvaltninger Merudgiften på 9,598 mill. kr. skyldes primært fejlkontering af 9,481 mill. kr. på denne bevilling, der burde have været på bevillingen arbejdsskader Lønpuljer Merforbruget på 14,626 mill. kr. skyldes et stigende antal barslende og flere gravide med graviditetsgener end forventet i budgettet. Beløbet finansieres af kassen. Der er taget skridt til at sikre det korrekte budgetniveau for 2008 og frem Koncernservice Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ialt Administrationsbygninger Merforbruget på 7,195 mill. kr. skyldes betaling af husleje for lokaler til Koncernservice på Ottiliavej 1. Udgifterne dækkes af budget på funktion

36 Sekretariat og forvaltninger Området udviser umiddelbart et mindreforbrug på 18,4 mill.kr. Mindreforbruget udgør 11,2 mill.kr. når der tages højde for udgifter til husleje på 7,2 mill.kr.., der er registreret på funktion , jf. ovenfor Medregnes lån til implementering og etablering af Koncernservice på samlet 33,5 mill.kr. udgør mindreforbruget på Koncernservices drift 44,7 mill.kr., som skal overføres til 2008: 29 mill.kr. vedrører lønkontraktsekretariat, som skal overføres til dækning af udgifter i mill.kr. skyldes mindreforbrug på økonomiområdet, primært vedr. implementering af e-faktura, udvikling af KØR og datawarehouse Knap 11 mill.kr. skyldes mindreforbrug vedr. indkøb af hardware til servere grundet udskydelse af investeringer til 2008, hvor Borgerrepræsentationen har godkendt, at der sker en konsolidering af servere i Koncernservice Tjenestemandspension Nettoindtægt på 1,3 mill.kr. vedrørende indtægter fra Energiselskaber til dækning af pensioner til tjenestemænd, der er overgået til Københavns Energi (KE-tjenestemænd). Lønpulje Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Ialt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 22,643 mill. kr. skyldes primært følgende poster: Puljen til nye byområder med 9,472 mill. kr.. Der er ikke søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen. Der har endvidere, i tiden før Økonomiforvaltningens omorganisering, eksisteret en række buffermidler, som, i forbindelse med denne, er samlet på en opsamlingskonto med uspecificeret formål. Ingen af disse midler på 13,4 mill. kr. har været anvendt siden 2005 og burde derfor rettelig være lagt i kassen i forbindelse med regnskab Forsikringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt

37 Sekretariat og forvaltninger Merudgift til forsikring på 11,5 mill.kr. dækkes af indtægt på lønpuljer på 19,6 mill.kr Der skal tages højde for en udgift på 3,2 mill.kr., der er registreret på forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Samlet udviser forsikringsområdet en udgift på 19,3 mill.kr. og en indtægt på 19,6 mill.kr., dermed i alt en nettoindtægt på 0,3 mill.kr. Sammenholdt med et budget på 11 mill.kr., der er givet i forventning om merforbrug på arbejdsskade og forsikring, udgør mindreforbruget 11,3 mill.kr. En mindre del af beløbet søges overført til 2008 til dækning af udskudte aktiviteter og opsparet løn Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Arbejdsskadepuljen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt Sekretariat og forvaltninger Arbejdsskade udviser i regnskabet en nettoudgift på 40,4 mill.kr. og dermed en merudgift på 32,7 mill.kr Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Ialt Det samlede mindreforbrug på Arbejdsskadeområdet andrager 15,8 mill.kr. Herfra skal dog fratrækkes 12,7 mill. kr., som fejlagtigt er afholdt under forsikringsområdet og fælles rammepuljer. Heraf skyldes 3,2 mill. kr. udgifter, som er bogført under forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Det reelle mindreforbrug udgør herefter 3.1 mill. kr. Endvidere skyldes 9,5 mill. kr. udgifter, som er afholdt under fælles rammepuljer, men som reelt vedrører udgifter til løbende erstatninger. 3,1 mill.kr. skal overføres fra 2007 til 2008 til udgifter, som afregnes i

38 Salg af rettigheder m.v. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Ubestemte formål I alt Ubestemte formål Merindtægten på 69,598 mill. kr. skyldes betydeligt større omfang af frikøb og udskydelse af tilbagekøbsrettigheder end forventet. Beløbet lægges i kassen. Merudgiften på 15,742 mill. kr. skyldes merudgifter til Pumpehusvej på 17,748 mill. kr. samt mindreudgifter ifm. salg og frikøb m.v. på 1,804 mill. kr. samt mindreforbrug på Kløvermarken med 0,202 mill. kr. jf. BR 505/07. Beløbet vedr. Kløvermarken overføres ifm. regnskabet jf. BR 505/07 og resten lægges i kassen Økonomisk Forvaltning, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri I alt Administrationsbygninger Merudgiften på 4,049 mill. kr. skyldes at udgifterne til: Metrocityring- projektering på 2,060 mill. kr., metroplanlægning - egne konsulenter på 0,262 mil. kr. samt metroafgrening på 1,207 mill. kr. er konteret under denne funktion, desuagtet at budgettet ligger på funktion Overføres ved den ordinære overførselssag

39 Sekretariat og forvaltninger Mindreforbruget på 58,755 mill. kr. skyldes primært, at puljen til helhedsorienteret byudvikling på 50 mill. kr. ikke er udmøntet i 2007, men stadig er i analysefasen. Herudover er der sket en række aktivitetsforskydninger i forskellige politisk besluttede projekter vedrørende f.eks. metrocityringen, metroafgreningen, Mimersgadeprojektet m.v. Mindreforbruget på 50 mill. kr. vedr. puljen til Helhedsorienteret byudvikling (BR 477/06) søges overført i forbindelse med regnskabet, mens de resterende 8,755 mill. kr. søges overført med den ordinære overførselssag, dog korrigeret for nedenstående bemærkninger: 1. Der er forekommet et mindreforbrug på 0,887 mill. kr. vedrørende aktiviteten til udvikling af Nordhavnsområdet, som skyldes en bogføringsfejl. Denne skal reguleres sammen med det tilsvarende merforbrug på bevilling Økonomisk forvaltning, drift. 2. Der er yderligere et mindreforbrug på 2,060 mill. kr. på funktion vedrørende metrocityringsopgaven, som skyldes en fejl, idet udgiften er afholdt under funktion Et mindreforbrug på 1,028 mill. kr. vedrørende anlægstilskuddet til DR's koncertsal lægges i kassen, idet det skyldes en forskydning mellem prisfremskrivningen af hhv. bevillingen og tilskuddet Erhvervsservice og iværksætteri 314 Mindreforbruget på 0,314 mill. kr. skyldes at etableringsfasen af nyt erhvervscenter for kommunen først forventes afsluttet i august Beløbet overføres ifm. regnskabet jf. BR 28/ I alt Det samlede mindreforbrug andrager 55,020 mill. kr Pulje - uforudsete udgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på fælles anlæg på i alt 105,814 mill. kr. skyldes følgende poster: Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter andrager 75,214 mill. kr. Beløbet lægges i kassen. Mindreforbruget på puljen til jordkøb andrager 24,4 mill. kr. Beløbet søges overført i forbindelse med regnskabet jf. BR 477/06. Mindreforbruget på puljen til trafik/nye boliger/renholdelse andragende 6,2 mill. kr. skyldes, at der ikke er søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen

40 Pensionsudgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Efterspørgselsstyrede overførsler Tjenestemandspension I alt Tjenestemandspension Det samlede mindreforbrug på 46,7 mill. kr. skyldes følgende: Mindreforbruget på de lovbundne pensionsudgifter på 45,4 mill. kr. skyldes et fald i den 45,4 årlige udgift pr. pensionist på kr. i forhold til det budgetterede, svarende til et mindreforbrug på 49,7 mill. kr. samt merudgift på 4,3 mill. kr., som skyldes stigning i antallet af pensionister fra det budgetterede på til Mindreforbruget lægges i kassen. Mindreforbrug på rådighedslønsforpligtigelsen vedrørende medarbejdere under KE på 1,3 mill. kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget lægges i kassen. 1,3 Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.staten 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 8.55 Forskydninger i langfristet gæld I alt

41 7.22 Indskud i pengeinstitutter m.v Merindtægter i forhold til budgettet vedrørende renter på bankkonti og obligationer. Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver". Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr., hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Renter af langfristede tilgodehavender En udlodning fra Københavns Energi i december måned på 379,5 mill. kr. var ikke indlagt som indtægtsbevilling, idet udlodningen først blev besluttet i november Kurstab og kursgevinster Der budgetteres ikke med kursgevinster og tab. Der er tale om kursgevinster på obligationer og investeringsforeningsafdelingen "KK". Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver". Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr. hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Forskydninger i tilgodehavender hos staten Merudgift som følge af et større tilgodehavende vedrørende købsmomsrefusion Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der er tale om flere forskydninger hvoraf de væsentligste er: Lønafskrivninger: Endelig afskrivning af løndebitorer fra Accenturetiden (ca. 28 mill. kr.), omkontering af løndebitorer i opkrævning (jf. ovenfor), omkontering af ATP ca. 7 mill. kr. (jf. nedenfor på ) og endelig overførsel af løndebitorer fra forvaltningerne m.v. Et beløb på 82 mill. kr. og et beløb på 2,4 mill. kr. vedrører KMD's bogføring af de løbende tilgodehavende, der er i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. KMD leverer medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti. KS har ikke detaljeret viden om årsag til bevægelserne på nuværende tidspunkt. Mellemregninger med foregående og følgende år: Et beløb på 61,7 mill.kr. vedrører mellemregninger knyttet til det tidligere Koncernservice i Økonomiforvaltningen, der er udlignet. Saldoen er ultimo 2007 på nul. Et beløb på 10,7 mill.kr. vedrører KMD's bogføring i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. Som nævnt ovenfor leverer KMD i medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti Forskydninger i langfristede tilgodehavender mill. kr. vedrører en forøget deponering i forbindelse med udlodningen fra Københavns Energi i december. 65 mill. kr. er ekstraordinære deponeringer som følge af overskridelse af lånerammen for

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november 2009 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere