Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007"

Transkript

1 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April

2 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25 Beredskabet...29 Økonomiudvalget...31 Kultur- og Fritidsudvalget...49 Sundheds- og Omsorgsudvalget...65 Børne- og Ungdomsudvalget...83 Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Obligatoriske oversigter

3 Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune 3

4 Anvendt regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab 2007!"# $ %&&' ()!" # ( (%&&' (%&&* #)"#(() " ) ( ) # #" ) ) ( " + (, ) # -. ). ( ( "/ "( 0 () " ) "%&&* )!" %&&'! ( %&&') " 1 ) " 1&&&&& 1 ) $ " "%&&* " $ " )!"( " ( ) ) $ " " 2&&&& 3"),") "3" " %&&'4%&&-$) "") %&&') " 4

5 3 " " 5 " 6 3" 1& /" 7) ) /" ) ) 8" "2&&&&) "1) 9 8 " : 8 / 12;2& 5" %&;1&& / 1&;12.( 2;1& <# 2;- + 2;- 3 =;2 > = 835 = : "11%&&4) 1??? : ) "!" " 0 ) )!"( 8 ) 1 (%&&' $ " " 11 %&&' %&&-, "! ",".! () " 1 $ ) " 1&&&&&1) " "$ %&&- ( 5 " 5

6 ") ) $ "%&&' " 5 %&&' " 1 %&&' *%%($ " ) "A= " %&&' $ %&&- ") %&&'+ %&&- %&&' 0 ( ( " () " ( (!" ( ( () ") 7 B %&&- # " <" " $ + ) ) % 8 $ " ) 8 " 6

7 & '(()*+(((+, -. */ 0. " %11%1=1? %11%1=1? 3" 4=11?*- 4=11?*- =-2&*?& =-2&*?&. ''&1'= ''&1'= 41&14** 41&14** 2'&%1* 2'&%1* 9 " #2-%-%? 2?&&&* '1'' - 12+*21+((1 34(+((5 12+)11+((4 < 1=&-??4- %4-2* 1=114-&4 ' C" ==1=21 ==1=21! '22*11& 2*4&%* -1%&1=*! %2'-=21 %2'-=21?14-=1%?14-=1% 1 9 *-?&4 *-?&4 *+1)(+(') *+*'2 *+1)*+*3* 2 8 *4-1?' *4-1?' )'*+61( *+*'2 )''+432 3," *&*4%& & *&*4%& 3, 1?-1' & 1?-1' *+126+(5) *+*'2 *+124+*4* 0 **-&%=- & **-&%=- 6+('6+1(3 *+*'2 6+('4+2'4 -&%?C -&%-) 1C %&&* =4&*) %&&' "" " ) ") %&&-.") 1=4?$ "%&&*4&*$" 1'2%%&&2)D ++ '((3 '((5 '(() #411 =2* 1=4? " C #411 =4&* -&%? " " %&&*) ")11%&&' " " " =4'==. " (%11%1 ) ") " 7

8 $===*%)?14- ( %4%14 $") )%&&'1='1) " =)?2 ( $ ) " 4 " " "(" %&&* $ ) " ) *4- ) "" '%=%&&') %&&*) ==? %&&' =')- ) ( " 3 ( " ) 8

9 , & '(()*+(((+ $ 0 : 1''2-'-= 1'11*114 5" 4&4-2- =2-=%- 3 1-%?&- 11*4&' 8 121*'% ='4%%& ' *6+246+''' *)+453+(54 3" 121-' 42'1 *3+*6) 2+3)* - 8 1'-%1%-- %*??&4=- 8 4&-?&=* 4?44*4' " #1=&4-2 #1241-& '*+)) *+)6(+4(3 7 2(+'41+'2) 24+)3(+322 " D! 1%='& 1*4-' " D, " & & " D5 24-1'?- 2**1%-2 " D!"+ 1&**%1 1&1%-?? < %1*&-1* 2?%&'4= )+)5*+5(3 **+544+6(2 7.8! (32+63' 5*+23(+126 1&! *2+1)3+6*1 '5+46*+5*6 0" 4&&&&&& & = 0"( ( & 1&%4&4 5 %4=%2'*4 %='-&2-4 " '6+1'3+)52 '1+66' <" %*1? ?%2* :" =1'-4 %24%% 9 '+53(+4)' 3+2)2+5)6, 4+63' ''+(41 & & 1% " 1%=2-41 =2'&?%2 " 142**1& 121-&42 '+54'+23* 3+(66+4)( # ')3 *(+363+)2* $7--8! (32+63' 5*+23(+126 (%&&'(11%&&') $( "" ( %&&* 9

10 (*1)2=1(%&&') %&&' 1=)4(%-(44(. ) 8 44 ( ) 44(E)" (, ) $"")((*)' )( $ " =11%%&&*) %&&') %&&- "(='( 7!" " 2==%&&'5 " %&&*)(%)'%&&* $(%&&* ") ) " (%&&' +%&&- " %&&' ") " %&&'=')-) %&&*) 4?' $ " ") %&&'8 ) < 1&) " $ %&&' )/ "2)1 ) " ) 4)4 $ ) G 8 '&& ) $ " " ) $ =)'*)+ ) ) $ " " *? ( < " --( 4)4 1)4 $ (*)') %&&- $ 4)44 $ ") )") ) %&&' $ ( () " () 1&% < " %)*2 2)4- C ) %&&' 8 ) ",=)%"" ='* $ " ) 10

11 " " %)' 2)1 "3 ", 1)%-$ ) 1) 1)%-, " ) ) $"" %=)- 11

12 $, $*+(((+ 1='112& 1= H, " #1'-=*&1 = H9 *-?&4 H< #2'* 14 HG# #*&-24' :%;<7= >43'+5)( < #?4?4 12 C #='-%1 :;<= >2)+1*3 1* ;" '=&-=%% 8" #2-1%%-& < 1414**? 1' $ 1-4?%&% : ;<?= 2+)34+4*1 + 8HH> ='2??%- H< %1*&-1* :0 3+4'(+)22 C =)'*2)? 2)?%)?.)?2=),)(% ) 3 " ) %&&')" < + 4)'* 8F.) *)' " ')=1 < 1)4 " ") 2)-. )%&&*. =)'* 12

13 !#,,#-.7!9 # H# #FH H #%&&' H # H 6+('4+2'6 #='-%1 *4-1?' #2'* ==1=21 #?=?-?- *-?&4 #?4?4 1-4* 6+(4*+41) ) $ $))7 )G ) "" ) 7 )") 7 ").1?'& " )() $ ) ( +( ). ). %&&4 ) " () (, ") ))) " ) " ) " $ " ) $ " ) "3 " ) 3 "))7=&) " C ))"C ))" 13

14 , ) " %&&') %&)=(,1A *(((+ ( ( ) $" ) %&&- Hensættelser Ultimo 2007 Betalingsforskydelser på lønaftalen Feriepenge Skyldig resultatløn Serverinvesteringer Flekssaldo Indkøb af pc'er Fællessystemer og driftsaftalen (KØR-udvikling) Etableringslån I alt

15 ,27 8 " " ) %&&' 8 %&&' 0&) )# #%&%=12 01), #=&?= 0%)5 #1%='1 0=) #1*4--% 04). #*111 02).( " #1'?4?? 0*)," #'??%' - >526+*46,3 " 4'2%-2 1?4*4-9 #14424 #1-4* - **-&%=- " %&&- 15

16 ,,)7*+((( + 8" ) " "%&&' # B # B '(() *6+65) * ''3+(56 '1+616 ( '(+*6'+3** 5 '?*%= =&&1& 121=4 '?24' %%'1 & %&*2-2 8 %=??&? %%14- =&&1*?1%*& 12*'4 & =??&&- & & & & & & & +1*+'(() *6+)()+*5) 5))+*6( 16*+43* '*1+133 *(+213 ( *4+44(+(66 1%&&' & & & & & & & C?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? =1(%&&'?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? G# 1%&&' 11&=-?2 %*4%1% %1='?4 & -*21 & 12?&221 C 2&'*=- *?-2% *-&-= & =*-% & *4?%24 C & '1 2*& 2=* & & 11*- 8# " 1?21= 14-'& 1*-?4 & *4*- & 2''42,> 1*+ '(() *+34'+('( 1*4+'52 ' ( '+*61+''6 1*+ '(() *)+**5+** '6 **5+2() 1)2+''( 2+3)* ( *) ;& ; 1'11214' =2'?1* 11*4&' %1%-1? 42'1 & 1'-&*-*& $" "=11%%&&'( 16

17 ,67 ++ " ) " # ) ) - *((++ 8 1&-44 /3F. 21%2 5 =44- < "3F. 11&4 >53F. 1&2* 3F.8" ==- 8 %4-1=1 3F.!" 11? 7 ++ '5+44(,49 & & %= 3 %24* 1=4-3 %&&2 9 2?%1 17

18 ,*( (%&&' $ *2+1)3+6* 1 $ 421=-'% -&?1?=4! '5+46*+5* 4,**9 $" 8 "")" " %&14 : =%&& "" %%4? ,*' :" %&&'#%&1& 18

19 , $,*1B, " ") ", #%*2'2, " &, ) #%?4-, #%&24'=&, %=*%2&, " 4-''4, " 4=?, " ) 14-&%, " ) =-' - B; > +" %&&' ==1=21 +%&&' #?=?-?- - G ==1=21 G #?=?-?- % >5(6+32) 19

20 ,*3; G ( %&&' 1=&&4?. #?%%%-, 1)+6'*,*5 0! "" **-&%=- - )+1(6+1'',*) $ ) %&&* 1-*'&22 G #1'-2= - ; *+624+'(' 20

21 Revisionsdirektoratet 21

22 Revisionsdirektoratet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Revisionen Finansposter Finansposter I alt Revisionen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Finansposter Finansposter I alt Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Finansiel status I alt PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Passiver Kortfristet gæld Balance

23 Omkostningsbaseret regnskab - Revisionsdirektoratet, <*+(((+= $ 0 : & & 5" & & 3 1? & 8 & & *4 ( 3" 1*1 & *5* ( 8 & & 8 & & " & & ( ( 7 *)4 ( " D! & & " D, " & & " D5 4%' 4*- " D!"+ & & < & & 2') !79. 5(5 256! >5)+6'3 >)(+*61 0" & & 3#" *-11% '&4-- " 56+**' )(+266 <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " =1? 1*= 1*4 *51 # 1*4 *51 $7--8!79. 5(

24 Kommentarer til balancen Revisionens egenkapital er faldet med 2,4 mill. kr. i Ændringen i egenkapitalen er en effekt af ændringerne i årets resultat samt ændringerne i aktiver og passiver, jf. nedenfor. Aktiver Revisionens aktiver er formindsket med 138 tkr. i 2007, hvilket primært kan forklares med afskrivning på anlægsaktiver. Passiver Revisionens kortfristede gæld er formindsket med 156 tkr. i 2007 som følge af et fald i leverandørgælden. Anvendt regnskabspraksis Revisionsdirektoratet har anvendt den for kommunen gældende regnskabspraksis med udgangspunkt i Velfærdsministeriets principper for aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber og har ikke særlige forhold der giver anledning til supplerende bemærkninger. 24

25 Borgerrådgiveren 25

26 Borgerrådgiveren Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Borgerrådgiveren Finansposter Finansposter I alt Borgerrådgiveren Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger I alt Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt

27 Finansiel status PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Passiver Kortfristet gæld i øvrigt Balance

28 Omkostningsbaseret regnskab - Borgerrådgiveren, ;1&&& $ 0 : & & 5" 4' =- 3 *&' -&= 8 & & ' 3" & & ( ( 8 & & 8 & & " & & ( ( ' " D! & & " D, " & & " D5 & & " D!"+ & & < & & ( ( 7.8! '! 53* 524 0" & & 3#" & & " ( ( <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " = 1?= 1 *41 # 1 *41 $7--8! ' 28

29 Beredskabet 29

30 Beredskabet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Beredskab I alt Beredskab Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger I alt Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Brand- og redningtjenestens Max 7 minutter 5: % gennemsnitlige responstid minutter Brandtjenestens fremkomst til skadested 99% 95% 96% indenfor 10 min Antal nye beredskabsmapper % Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage 70 % 89 % 100 % Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage 95 % 97 % 100 % 30

31 Økonomiudvalget 31

32 Økonomiudvalget Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Økonomisk forvaltning Københavns Brandvæsen Fælles Ramme Puljer Koncernservice Lønpulje Forsikringer Arbejdsskadepuljen Rammebelagte områder, anlæg Salg af rettigheder m.v Økonomisk Forvaltning, anlæg Pulje - uforudsete udgifter Efterspørgselsstyrede overførsler Pensionsudgifter Finansposter Finansposter Skatter og udligning I alt Økonomisk forvaltning Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab El-forsyning Servicejob Servicejob Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspension Ialt Redningsberedskab

33 Merforbruget skyldes, at der er blevet overført et stort merforbrug fra 2006 på 2,420 mill. kr. samt at indtægten, som delvist skulle dække betalingen, først er modtaget i Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag El-forsyning 993 Mindreforbruget på 0,993 mill. kr. skyldes at udgiften er afholdt under funktion Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindreforbruget på 6,2 mill. kr. skyldes primært overordnet, planmæssig opsparing af midler frem mod årene før og efter kommunalvalget. Konkret er der tale om aktivitetsændringer/forskydninger på rådgivning af BR medlemmer med 0,656 mill. kr. færre aktiviteter end forudsat, betjening af offentligheden med 0,102 mill. kr., møde og dagsordenservice med 0,490 mill. kr., produktion af dagsordner 0,993 mill. kr. grundet færre afholdte BR møder end budgetteret, juridisk servicering af udvalg med 1,927 mill. kr., rejser, seminarer m.v. med 0,718 mill. kr., øvrige politiske møder med 0,746 mill. kr. færre udgifter til forplejning ved møder end budgetteret, samt mindreforbrug til medlemssekretærer på 0,266 mill. kr Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 55,515 mill. kr. skyldes primært aktivitetsforskydninger på følgende områder: Løn og personale: 10,614 mill. kr. Mindreforbrug på løn 6,851 mill. kr. skyldes vakancer og forskydning af udbetalingen af tillæg aftalt ved MUS ,748 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger på kompetenceudvikling. 2,015 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. branding, rekruttering og lederudvikling. Økonomi: 26,948 mill. kr. Mindreforbrug på det internationale område med 1,112 mill. kr. skyldes at faglig kompetenceudvikling og politikerrejser er udskudt til ,098 mill. kr. skyldes manglende afregning og bogføring af udgifter for 2007 for lokaludvalgssekretariater. 2,643 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. puljemidler i lokaludvalgene, da lokaludvalgenes projekter først forventes afsluttet i ,564 mill. kr. skyldes investeringspuljen. 0,600 mill. kr. skyldes etnisk iværksætteri, da beløbet skal overføres til erhvervskontaktcentret i ,123 mill. kr. skyldes erhvervskontaktcenter, drift, da etableringen først forventes at være på plads i starten af Aktivitets- og betalingsforskydning på 12,576 mill. kr. skyldes Koncernservice. 6,232 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. økonomiske analyser og projekter. IT: 12,398 mill. kr. Mindreforbruget skyldes: aktivitetsforskydninger af igangsættelse af borgerrettede digitale IT-projekter med 8,700 mill. kr., forskydning af ansættelse af projektmedarbejdere til digitale borgerydelser med 2,861 mill. kr. samt byforum med 0,837 mill. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 5,555 mill. kr. på øvrige poster. Endelig er der fejlkonteret 0,937 mill. kr. vedr. udviklingen af Nordhavnen, der rettelig burde være konteret under bevilling Økonomisk Forvaltning, Anlæg. Beløbet modregnet bogføringsfejlen vil indgå i den ordinære overførselssag. 33

34 Erhvervsservice og iværksætteri 555 Det samlede mindreforbrug på 0,555 mill. kr. skyldes primært mindreforbrug på Erhverv København med 0,883 mill. kr. samt merudgift på 0,300 mill. kr. som tilskud til EVU. Beløbet vil indgå i den ordinære overførselssag Tjenestemandspension Merudgiften på 4,228 mill. kr. skyldes betaling af rådighedsløn til tidligere DONGmedarbejdere som en del af aftalen vedrørende salget af el-forsyningsområdet. Beløbet finansieres af kassen Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads 3 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk 2,0 % 67 % Københavns Brandvæsen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab I alt Redningsberedskab Afvigelsen på 1,9 mill. kr. skyldes et mindreforbrug på opgaven vedrørende kommunens brandhaner på i alt 1 mill. kr. samt øvrige mindre aktivitetsforskydninger. Beløbet søges overført i den ordinære overførselssag. Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Ambulancetjenestens gennemsnitlige Max 5 min. 30 sek. 100 % 100 % responstid Ambulancetjenestens fremkomst til 99 % 94 % 95 % skadested inden for 10 minutter Københavns Brandvæsen er omfattet af 1 kantine omlagt 34 % 34 % kommunens mål som beskrevet i Agenda 2 Københavns Brandvæsen skal i følge Agenda 21 være miljøcertificeret inden udgangen af 2008 Alle afdelinger/stationer omlagt i % 100 % 34

35 Fælles Ramme Puljer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Teatre Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer I alt Busdrift Grundet usikkerhed i 2007 om det kommuneopdelte budget, som Movia udarbejdede, er initiativer på i alt 5 mill. kr., som skal medføre et serviceløft på busdriften, blevet udskudt til Herudover skete implementeringen af servicebuslinjerne og betjening af Holmen senere end budgetteret, hvilket gav en mindre årseffekt på 3,6 mill. kr. De 8,6 mill. kr. søges overført til 2008 i den ordinære overførselssag Sekretariat og forvaltninger Merudgiften på 9,598 mill. kr. skyldes primært fejlkontering af 9,481 mill. kr. på denne bevilling, der burde have været på bevillingen arbejdsskader Lønpuljer Merforbruget på 14,626 mill. kr. skyldes et stigende antal barslende og flere gravide med graviditetsgener end forventet i budgettet. Beløbet finansieres af kassen. Der er taget skridt til at sikre det korrekte budgetniveau for 2008 og frem Koncernservice Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ialt Administrationsbygninger Merforbruget på 7,195 mill. kr. skyldes betaling af husleje for lokaler til Koncernservice på Ottiliavej 1. Udgifterne dækkes af budget på funktion

36 Sekretariat og forvaltninger Området udviser umiddelbart et mindreforbrug på 18,4 mill.kr. Mindreforbruget udgør 11,2 mill.kr. når der tages højde for udgifter til husleje på 7,2 mill.kr.., der er registreret på funktion , jf. ovenfor Medregnes lån til implementering og etablering af Koncernservice på samlet 33,5 mill.kr. udgør mindreforbruget på Koncernservices drift 44,7 mill.kr., som skal overføres til 2008: 29 mill.kr. vedrører lønkontraktsekretariat, som skal overføres til dækning af udgifter i mill.kr. skyldes mindreforbrug på økonomiområdet, primært vedr. implementering af e-faktura, udvikling af KØR og datawarehouse Knap 11 mill.kr. skyldes mindreforbrug vedr. indkøb af hardware til servere grundet udskydelse af investeringer til 2008, hvor Borgerrepræsentationen har godkendt, at der sker en konsolidering af servere i Koncernservice Tjenestemandspension Nettoindtægt på 1,3 mill.kr. vedrørende indtægter fra Energiselskaber til dækning af pensioner til tjenestemænd, der er overgået til Københavns Energi (KE-tjenestemænd). Lønpulje Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Ialt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 22,643 mill. kr. skyldes primært følgende poster: Puljen til nye byområder med 9,472 mill. kr.. Der er ikke søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen. Der har endvidere, i tiden før Økonomiforvaltningens omorganisering, eksisteret en række buffermidler, som, i forbindelse med denne, er samlet på en opsamlingskonto med uspecificeret formål. Ingen af disse midler på 13,4 mill. kr. har været anvendt siden 2005 og burde derfor rettelig være lagt i kassen i forbindelse med regnskab Forsikringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt

37 Sekretariat og forvaltninger Merudgift til forsikring på 11,5 mill.kr. dækkes af indtægt på lønpuljer på 19,6 mill.kr Der skal tages højde for en udgift på 3,2 mill.kr., der er registreret på forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Samlet udviser forsikringsområdet en udgift på 19,3 mill.kr. og en indtægt på 19,6 mill.kr., dermed i alt en nettoindtægt på 0,3 mill.kr. Sammenholdt med et budget på 11 mill.kr., der er givet i forventning om merforbrug på arbejdsskade og forsikring, udgør mindreforbruget 11,3 mill.kr. En mindre del af beløbet søges overført til 2008 til dækning af udskudte aktiviteter og opsparet løn Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Arbejdsskadepuljen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt Sekretariat og forvaltninger Arbejdsskade udviser i regnskabet en nettoudgift på 40,4 mill.kr. og dermed en merudgift på 32,7 mill.kr Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Ialt Det samlede mindreforbrug på Arbejdsskadeområdet andrager 15,8 mill.kr. Herfra skal dog fratrækkes 12,7 mill. kr., som fejlagtigt er afholdt under forsikringsområdet og fælles rammepuljer. Heraf skyldes 3,2 mill. kr. udgifter, som er bogført under forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Det reelle mindreforbrug udgør herefter 3.1 mill. kr. Endvidere skyldes 9,5 mill. kr. udgifter, som er afholdt under fælles rammepuljer, men som reelt vedrører udgifter til løbende erstatninger. 3,1 mill.kr. skal overføres fra 2007 til 2008 til udgifter, som afregnes i

38 Salg af rettigheder m.v. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Ubestemte formål I alt Ubestemte formål Merindtægten på 69,598 mill. kr. skyldes betydeligt større omfang af frikøb og udskydelse af tilbagekøbsrettigheder end forventet. Beløbet lægges i kassen. Merudgiften på 15,742 mill. kr. skyldes merudgifter til Pumpehusvej på 17,748 mill. kr. samt mindreudgifter ifm. salg og frikøb m.v. på 1,804 mill. kr. samt mindreforbrug på Kløvermarken med 0,202 mill. kr. jf. BR 505/07. Beløbet vedr. Kløvermarken overføres ifm. regnskabet jf. BR 505/07 og resten lægges i kassen Økonomisk Forvaltning, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri I alt Administrationsbygninger Merudgiften på 4,049 mill. kr. skyldes at udgifterne til: Metrocityring- projektering på 2,060 mill. kr., metroplanlægning - egne konsulenter på 0,262 mil. kr. samt metroafgrening på 1,207 mill. kr. er konteret under denne funktion, desuagtet at budgettet ligger på funktion Overføres ved den ordinære overførselssag

39 Sekretariat og forvaltninger Mindreforbruget på 58,755 mill. kr. skyldes primært, at puljen til helhedsorienteret byudvikling på 50 mill. kr. ikke er udmøntet i 2007, men stadig er i analysefasen. Herudover er der sket en række aktivitetsforskydninger i forskellige politisk besluttede projekter vedrørende f.eks. metrocityringen, metroafgreningen, Mimersgadeprojektet m.v. Mindreforbruget på 50 mill. kr. vedr. puljen til Helhedsorienteret byudvikling (BR 477/06) søges overført i forbindelse med regnskabet, mens de resterende 8,755 mill. kr. søges overført med den ordinære overførselssag, dog korrigeret for nedenstående bemærkninger: 1. Der er forekommet et mindreforbrug på 0,887 mill. kr. vedrørende aktiviteten til udvikling af Nordhavnsområdet, som skyldes en bogføringsfejl. Denne skal reguleres sammen med det tilsvarende merforbrug på bevilling Økonomisk forvaltning, drift. 2. Der er yderligere et mindreforbrug på 2,060 mill. kr. på funktion vedrørende metrocityringsopgaven, som skyldes en fejl, idet udgiften er afholdt under funktion Et mindreforbrug på 1,028 mill. kr. vedrørende anlægstilskuddet til DR's koncertsal lægges i kassen, idet det skyldes en forskydning mellem prisfremskrivningen af hhv. bevillingen og tilskuddet Erhvervsservice og iværksætteri 314 Mindreforbruget på 0,314 mill. kr. skyldes at etableringsfasen af nyt erhvervscenter for kommunen først forventes afsluttet i august Beløbet overføres ifm. regnskabet jf. BR 28/ I alt Det samlede mindreforbrug andrager 55,020 mill. kr Pulje - uforudsete udgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på fælles anlæg på i alt 105,814 mill. kr. skyldes følgende poster: Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter andrager 75,214 mill. kr. Beløbet lægges i kassen. Mindreforbruget på puljen til jordkøb andrager 24,4 mill. kr. Beløbet søges overført i forbindelse med regnskabet jf. BR 477/06. Mindreforbruget på puljen til trafik/nye boliger/renholdelse andragende 6,2 mill. kr. skyldes, at der ikke er søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen

40 Pensionsudgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Efterspørgselsstyrede overførsler Tjenestemandspension I alt Tjenestemandspension Det samlede mindreforbrug på 46,7 mill. kr. skyldes følgende: Mindreforbruget på de lovbundne pensionsudgifter på 45,4 mill. kr. skyldes et fald i den 45,4 årlige udgift pr. pensionist på kr. i forhold til det budgetterede, svarende til et mindreforbrug på 49,7 mill. kr. samt merudgift på 4,3 mill. kr., som skyldes stigning i antallet af pensionister fra det budgetterede på til Mindreforbruget lægges i kassen. Mindreforbrug på rådighedslønsforpligtigelsen vedrørende medarbejdere under KE på 1,3 mill. kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget lægges i kassen. 1,3 Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.staten 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 8.55 Forskydninger i langfristet gæld I alt

41 7.22 Indskud i pengeinstitutter m.v Merindtægter i forhold til budgettet vedrørende renter på bankkonti og obligationer. Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver". Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr., hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Renter af langfristede tilgodehavender En udlodning fra Københavns Energi i december måned på 379,5 mill. kr. var ikke indlagt som indtægtsbevilling, idet udlodningen først blev besluttet i november Kurstab og kursgevinster Der budgetteres ikke med kursgevinster og tab. Der er tale om kursgevinster på obligationer og investeringsforeningsafdelingen "KK". Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver". Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr. hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Forskydninger i tilgodehavender hos staten Merudgift som følge af et større tilgodehavende vedrørende købsmomsrefusion Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der er tale om flere forskydninger hvoraf de væsentligste er: Lønafskrivninger: Endelig afskrivning af løndebitorer fra Accenturetiden (ca. 28 mill. kr.), omkontering af løndebitorer i opkrævning (jf. ovenfor), omkontering af ATP ca. 7 mill. kr. (jf. nedenfor på ) og endelig overførsel af løndebitorer fra forvaltningerne m.v. Et beløb på 82 mill. kr. og et beløb på 2,4 mill. kr. vedrører KMD's bogføring af de løbende tilgodehavende, der er i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. KMD leverer medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti. KS har ikke detaljeret viden om årsag til bevægelserne på nuværende tidspunkt. Mellemregninger med foregående og følgende år: Et beløb på 61,7 mill.kr. vedrører mellemregninger knyttet til det tidligere Koncernservice i Økonomiforvaltningen, der er udlignet. Saldoen er ultimo 2007 på nul. Et beløb på 10,7 mill.kr. vedrører KMD's bogføring i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. Som nævnt ovenfor leverer KMD i medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti Forskydninger i langfristede tilgodehavender mill. kr. vedrører en forøget deponering i forbindelse med udlodningen fra Københavns Energi i december. 65 mill. kr. er ekstraordinære deponeringer som følge af overskridelse af lånerammen for

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL Fælles Driftspuljer Funktion og dranst Alle beløb er opgjort i pris- og Udgifter Indtægter lønniveau. Driftsramme 6.51.1 Sekretariat og forvaltning -49.883 0-49.883

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9 VEDTAGET BUDGET 2009 Københavns Kommunes Vedtaget Budget 2009 Redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen www.kk.dk December 2008 Design: Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 995 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere