Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007"

Transkript

1 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April

2 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25 Beredskabet...29 Økonomiudvalget...31 Kultur- og Fritidsudvalget...49 Sundheds- og Omsorgsudvalget...65 Børne- og Ungdomsudvalget...83 Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Obligatoriske oversigter

3 Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune 3

4 Anvendt regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab 2007!"# $ %&&' ()!" # ( (%&&' (%&&* #)"#(() " ) ( ) # #" ) ) ( " + (, ) # -. ). ( ( "/ "( 0 () " ) "%&&* )!" %&&'! ( %&&') " 1 ) " 1&&&&& 1 ) $ " "%&&* " $ " )!"( " ( ) ) $ " " 2&&&& 3"),") "3" " %&&'4%&&-$) "") %&&') " 4

5 3 " " 5 " 6 3" 1& /" 7) ) /" ) ) 8" "2&&&&) "1) 9 8 " : 8 / 12;2& 5" %&;1&& / 1&;12.( 2;1& <# 2;- + 2;- 3 =;2 > = 835 = : "11%&&4) 1??? : ) "!" " 0 ) )!"( 8 ) 1 (%&&' $ " " 11 %&&' %&&-, "! ",".! () " 1 $ ) " 1&&&&&1) " "$ %&&- ( 5 " 5

6 ") ) $ "%&&' " 5 %&&' " 1 %&&' *%%($ " ) "A= " %&&' $ %&&- ") %&&'+ %&&- %&&' 0 ( ( " () " ( (!" ( ( () ") 7 B %&&- # " <" " $ + ) ) % 8 $ " ) 8 " 6

7 & '(()*+(((+, -. */ 0. " %11%1=1? %11%1=1? 3" 4=11?*- 4=11?*- =-2&*?& =-2&*?&. ''&1'= ''&1'= 41&14** 41&14** 2'&%1* 2'&%1* 9 " #2-%-%? 2?&&&* '1'' - 12+*21+((1 34(+((5 12+)11+((4 < 1=&-??4- %4-2* 1=114-&4 ' C" ==1=21 ==1=21! '22*11& 2*4&%* -1%&1=*! %2'-=21 %2'-=21?14-=1%?14-=1% 1 9 *-?&4 *-?&4 *+1)(+(') *+*'2 *+1)*+*3* 2 8 *4-1?' *4-1?' )'*+61( *+*'2 )''+432 3," *&*4%& & *&*4%& 3, 1?-1' & 1?-1' *+126+(5) *+*'2 *+124+*4* 0 **-&%=- & **-&%=- 6+('6+1(3 *+*'2 6+('4+2'4 -&%?C -&%-) 1C %&&* =4&*) %&&' "" " ) ") %&&-.") 1=4?$ "%&&*4&*$" 1'2%%&&2)D ++ '((3 '((5 '(() #411 =2* 1=4? " C #411 =4&* -&%? " " %&&*) ")11%&&' " " " =4'==. " (%11%1 ) ") " 7

8 $===*%)?14- ( %4%14 $") )%&&'1='1) " =)?2 ( $ ) " 4 " " "(" %&&* $ ) " ) *4- ) "" '%=%&&') %&&*) ==? %&&' =')- ) ( " 3 ( " ) 8

9 , & '(()*+(((+ $ 0 : 1''2-'-= 1'11*114 5" 4&4-2- =2-=%- 3 1-%?&- 11*4&' 8 121*'% ='4%%& ' *6+246+''' *)+453+(54 3" 121-' 42'1 *3+*6) 2+3)* - 8 1'-%1%-- %*??&4=- 8 4&-?&=* 4?44*4' " #1=&4-2 #1241-& '*+)) *+)6(+4(3 7 2(+'41+'2) 24+)3(+322 " D! 1%='& 1*4-' " D, " & & " D5 24-1'?- 2**1%-2 " D!"+ 1&**%1 1&1%-?? < %1*&-1* 2?%&'4= )+)5*+5(3 **+544+6(2 7.8! (32+63' 5*+23(+126 1&! *2+1)3+6*1 '5+46*+5*6 0" 4&&&&&& & = 0"( ( & 1&%4&4 5 %4=%2'*4 %='-&2-4 " '6+1'3+)52 '1+66' <" %*1? ?%2* :" =1'-4 %24%% 9 '+53(+4)' 3+2)2+5)6, 4+63' ''+(41 & & 1% " 1%=2-41 =2'&?%2 " 142**1& 121-&42 '+54'+23* 3+(66+4)( # ')3 *(+363+)2* $7--8! (32+63' 5*+23(+126 (%&&'(11%&&') $( "" ( %&&* 9

10 (*1)2=1(%&&') %&&' 1=)4(%-(44(. ) 8 44 ( ) 44(E)" (, ) $"")((*)' )( $ " =11%%&&*) %&&') %&&- "(='( 7!" " 2==%&&'5 " %&&*)(%)'%&&* $(%&&* ") ) " (%&&' +%&&- " %&&' ") " %&&'=')-) %&&*) 4?' $ " ") %&&'8 ) < 1&) " $ %&&' )/ "2)1 ) " ) 4)4 $ ) G 8 '&& ) $ " " ) $ =)'*)+ ) ) $ " " *? ( < " --( 4)4 1)4 $ (*)') %&&- $ 4)44 $ ") )") ) %&&' $ ( () " () 1&% < " %)*2 2)4- C ) %&&' 8 ) ",=)%"" ='* $ " ) 10

11 " " %)' 2)1 "3 ", 1)%-$ ) 1) 1)%-, " ) ) $"" %=)- 11

12 $, $*+(((+ 1='112& 1= H, " #1'-=*&1 = H9 *-?&4 H< #2'* 14 HG# #*&-24' :%;<7= >43'+5)( < #?4?4 12 C #='-%1 :;<= >2)+1*3 1* ;" '=&-=%% 8" #2-1%%-& < 1414**? 1' $ 1-4?%&% : ;<?= 2+)34+4*1 + 8HH> ='2??%- H< %1*&-1* :0 3+4'(+)22 C =)'*2)? 2)?%)?.)?2=),)(% ) 3 " ) %&&')" < + 4)'* 8F.) *)' " ')=1 < 1)4 " ") 2)-. )%&&*. =)'* 12

13 !#,,#-.7!9 # H# #FH H #%&&' H # H 6+('4+2'6 #='-%1 *4-1?' #2'* ==1=21 #?=?-?- *-?&4 #?4?4 1-4* 6+(4*+41) ) $ $))7 )G ) "" ) 7 )") 7 ").1?'& " )() $ ) ( +( ). ). %&&4 ) " () (, ") ))) " ) " ) " $ " ) $ " ) "3 " ) 3 "))7=&) " C ))"C ))" 13

14 , ) " %&&') %&)=(,1A *(((+ ( ( ) $" ) %&&- Hensættelser Ultimo 2007 Betalingsforskydelser på lønaftalen Feriepenge Skyldig resultatløn Serverinvesteringer Flekssaldo Indkøb af pc'er Fællessystemer og driftsaftalen (KØR-udvikling) Etableringslån I alt

15 ,27 8 " " ) %&&' 8 %&&' 0&) )# #%&%=12 01), #=&?= 0%)5 #1%='1 0=) #1*4--% 04). #*111 02).( " #1'?4?? 0*)," #'??%' - >526+*46,3 " 4'2%-2 1?4*4-9 #14424 #1-4* - **-&%=- " %&&- 15

16 ,,)7*+((( + 8" ) " "%&&' # B # B '(() *6+65) * ''3+(56 '1+616 ( '(+*6'+3** 5 '?*%= =&&1& 121=4 '?24' %%'1 & %&*2-2 8 %=??&? %%14- =&&1*?1%*& 12*'4 & =??&&- & & & & & & & +1*+'(() *6+)()+*5) 5))+*6( 16*+43* '*1+133 *(+213 ( *4+44(+(66 1%&&' & & & & & & & C?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? =1(%&&'?*' 41% & 1*14&& & & 1*%''? G# 1%&&' 11&=-?2 %*4%1% %1='?4 & -*21 & 12?&221 C 2&'*=- *?-2% *-&-= & =*-% & *4?%24 C & '1 2*& 2=* & & 11*- 8# " 1?21= 14-'& 1*-?4 & *4*- & 2''42,> 1*+ '(() *+34'+('( 1*4+'52 ' ( '+*61+''6 1*+ '(() *)+**5+** '6 **5+2() 1)2+''( 2+3)* ( *) ;& ; 1'11214' =2'?1* 11*4&' %1%-1? 42'1 & 1'-&*-*& $" "=11%%&&'( 16

17 ,67 ++ " ) " # ) ) - *((++ 8 1&-44 /3F. 21%2 5 =44- < "3F. 11&4 >53F. 1&2* 3F.8" ==- 8 %4-1=1 3F.!" 11? 7 ++ '5+44(,49 & & %= 3 %24* 1=4-3 %&&2 9 2?%1 17

18 ,*( (%&&' $ *2+1)3+6* 1 $ 421=-'% -&?1?=4! '5+46*+5* 4,**9 $" 8 "")" " %&14 : =%&& "" %%4? ,*' :" %&&'#%&1& 18

19 , $,*1B, " ") ", #%*2'2, " &, ) #%?4-, #%&24'=&, %=*%2&, " 4-''4, " 4=?, " ) 14-&%, " ) =-' - B; > +" %&&' ==1=21 +%&&' #?=?-?- - G ==1=21 G #?=?-?- % >5(6+32) 19

20 ,*3; G ( %&&' 1=&&4?. #?%%%-, 1)+6'*,*5 0! "" **-&%=- - )+1(6+1'',*) $ ) %&&* 1-*'&22 G #1'-2= - ; *+624+'(' 20

21 Revisionsdirektoratet 21

22 Revisionsdirektoratet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Revisionen Finansposter Finansposter I alt Revisionen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Finansposter Finansposter I alt Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Finansiel status I alt PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Passiver Kortfristet gæld Balance

23 Omkostningsbaseret regnskab - Revisionsdirektoratet, <*+(((+= $ 0 : & & 5" & & 3 1? & 8 & & *4 ( 3" 1*1 & *5* ( 8 & & 8 & & " & & ( ( 7 *)4 ( " D! & & " D, " & & " D5 4%' 4*- " D!"+ & & < & & 2') !79. 5(5 256! >5)+6'3 >)(+*61 0" & & 3#" *-11% '&4-- " 56+**' )(+266 <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " =1? 1*= 1*4 *51 # 1*4 *51 $7--8!79. 5(

24 Kommentarer til balancen Revisionens egenkapital er faldet med 2,4 mill. kr. i Ændringen i egenkapitalen er en effekt af ændringerne i årets resultat samt ændringerne i aktiver og passiver, jf. nedenfor. Aktiver Revisionens aktiver er formindsket med 138 tkr. i 2007, hvilket primært kan forklares med afskrivning på anlægsaktiver. Passiver Revisionens kortfristede gæld er formindsket med 156 tkr. i 2007 som følge af et fald i leverandørgælden. Anvendt regnskabspraksis Revisionsdirektoratet har anvendt den for kommunen gældende regnskabspraksis med udgangspunkt i Velfærdsministeriets principper for aflæggelse af omkostningsbaserede regnskaber og har ikke særlige forhold der giver anledning til supplerende bemærkninger. 24

25 Borgerrådgiveren 25

26 Borgerrådgiveren Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Borgerrådgiveren Finansposter Finansposter I alt Borgerrådgiveren Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger I alt Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt

27 Finansiel status PRIMO 2007 Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO 2007 Aktiver Likvide aktiver Passiver Kortfristet gæld i øvrigt Balance

28 Omkostningsbaseret regnskab - Borgerrådgiveren, ;1&&& $ 0 : & & 5" 4' =- 3 *&' -&= 8 & & ' 3" & & ( ( 8 & & 8 & & " & & ( ( ' " D! & & " D, " & & " D5 & & " D!"+ & & < & & ( ( 7.8! '! 53* 524 0" & & 3#" & & " ( ( <" & & :" & & 9 ( (, ( ( & & " & & " = 1?= 1 *41 # 1 *41 $7--8! ' 28

29 Beredskabet 29

30 Beredskabet Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Beredskab I alt Beredskab Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger I alt Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Brand- og redningtjenestens Max 7 minutter 5: % gennemsnitlige responstid minutter Brandtjenestens fremkomst til skadested 99% 95% 96% indenfor 10 min Antal nye beredskabsmapper % Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage 70 % 89 % 100 % Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage 95 % 97 % 100 % 30

31 Økonomiudvalget 31

32 Økonomiudvalget Vedtaget budget 2007 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2007 Regnskab 2007 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Økonomisk forvaltning Københavns Brandvæsen Fælles Ramme Puljer Koncernservice Lønpulje Forsikringer Arbejdsskadepuljen Rammebelagte områder, anlæg Salg af rettigheder m.v Økonomisk Forvaltning, anlæg Pulje - uforudsete udgifter Efterspørgselsstyrede overførsler Pensionsudgifter Finansposter Finansposter Skatter og udligning I alt Økonomisk forvaltning Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab El-forsyning Servicejob Servicejob Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspension Ialt Redningsberedskab

33 Merforbruget skyldes, at der er blevet overført et stort merforbrug fra 2006 på 2,420 mill. kr. samt at indtægten, som delvist skulle dække betalingen, først er modtaget i Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag El-forsyning 993 Mindreforbruget på 0,993 mill. kr. skyldes at udgiften er afholdt under funktion Beløbet vil indgå i den ordinære overførelsessag Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindreforbruget på 6,2 mill. kr. skyldes primært overordnet, planmæssig opsparing af midler frem mod årene før og efter kommunalvalget. Konkret er der tale om aktivitetsændringer/forskydninger på rådgivning af BR medlemmer med 0,656 mill. kr. færre aktiviteter end forudsat, betjening af offentligheden med 0,102 mill. kr., møde og dagsordenservice med 0,490 mill. kr., produktion af dagsordner 0,993 mill. kr. grundet færre afholdte BR møder end budgetteret, juridisk servicering af udvalg med 1,927 mill. kr., rejser, seminarer m.v. med 0,718 mill. kr., øvrige politiske møder med 0,746 mill. kr. færre udgifter til forplejning ved møder end budgetteret, samt mindreforbrug til medlemssekretærer på 0,266 mill. kr Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 55,515 mill. kr. skyldes primært aktivitetsforskydninger på følgende områder: Løn og personale: 10,614 mill. kr. Mindreforbrug på løn 6,851 mill. kr. skyldes vakancer og forskydning af udbetalingen af tillæg aftalt ved MUS ,748 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger på kompetenceudvikling. 2,015 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. branding, rekruttering og lederudvikling. Økonomi: 26,948 mill. kr. Mindreforbrug på det internationale område med 1,112 mill. kr. skyldes at faglig kompetenceudvikling og politikerrejser er udskudt til ,098 mill. kr. skyldes manglende afregning og bogføring af udgifter for 2007 for lokaludvalgssekretariater. 2,643 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. puljemidler i lokaludvalgene, da lokaludvalgenes projekter først forventes afsluttet i ,564 mill. kr. skyldes investeringspuljen. 0,600 mill. kr. skyldes etnisk iværksætteri, da beløbet skal overføres til erhvervskontaktcentret i ,123 mill. kr. skyldes erhvervskontaktcenter, drift, da etableringen først forventes at være på plads i starten af Aktivitets- og betalingsforskydning på 12,576 mill. kr. skyldes Koncernservice. 6,232 mill. kr. skyldes aktivitetsforskydninger vedr. økonomiske analyser og projekter. IT: 12,398 mill. kr. Mindreforbruget skyldes: aktivitetsforskydninger af igangsættelse af borgerrettede digitale IT-projekter med 8,700 mill. kr., forskydning af ansættelse af projektmedarbejdere til digitale borgerydelser med 2,861 mill. kr. samt byforum med 0,837 mill. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 5,555 mill. kr. på øvrige poster. Endelig er der fejlkonteret 0,937 mill. kr. vedr. udviklingen af Nordhavnen, der rettelig burde være konteret under bevilling Økonomisk Forvaltning, Anlæg. Beløbet modregnet bogføringsfejlen vil indgå i den ordinære overførselssag. 33

34 Erhvervsservice og iværksætteri 555 Det samlede mindreforbrug på 0,555 mill. kr. skyldes primært mindreforbrug på Erhverv København med 0,883 mill. kr. samt merudgift på 0,300 mill. kr. som tilskud til EVU. Beløbet vil indgå i den ordinære overførselssag Tjenestemandspension Merudgiften på 4,228 mill. kr. skyldes betaling af rådighedsløn til tidligere DONGmedarbejdere som en del af aftalen vedrørende salget af el-forsyningsområdet. Beløbet finansieres af kassen Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads 3 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk 2,0 % 67 % Københavns Brandvæsen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Redningsberedskab I alt Redningsberedskab Afvigelsen på 1,9 mill. kr. skyldes et mindreforbrug på opgaven vedrørende kommunens brandhaner på i alt 1 mill. kr. samt øvrige mindre aktivitetsforskydninger. Beløbet søges overført i den ordinære overførselssag. Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Ambulancetjenestens gennemsnitlige Max 5 min. 30 sek. 100 % 100 % responstid Ambulancetjenestens fremkomst til 99 % 94 % 95 % skadested inden for 10 minutter Københavns Brandvæsen er omfattet af 1 kantine omlagt 34 % 34 % kommunens mål som beskrevet i Agenda 2 Københavns Brandvæsen skal i følge Agenda 21 være miljøcertificeret inden udgangen af 2008 Alle afdelinger/stationer omlagt i % 100 % 34

35 Fælles Ramme Puljer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Teatre Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer I alt Busdrift Grundet usikkerhed i 2007 om det kommuneopdelte budget, som Movia udarbejdede, er initiativer på i alt 5 mill. kr., som skal medføre et serviceløft på busdriften, blevet udskudt til Herudover skete implementeringen af servicebuslinjerne og betjening af Holmen senere end budgetteret, hvilket gav en mindre årseffekt på 3,6 mill. kr. De 8,6 mill. kr. søges overført til 2008 i den ordinære overførselssag Sekretariat og forvaltninger Merudgiften på 9,598 mill. kr. skyldes primært fejlkontering af 9,481 mill. kr. på denne bevilling, der burde have været på bevillingen arbejdsskader Lønpuljer Merforbruget på 14,626 mill. kr. skyldes et stigende antal barslende og flere gravide med graviditetsgener end forventet i budgettet. Beløbet finansieres af kassen. Der er taget skridt til at sikre det korrekte budgetniveau for 2008 og frem Koncernservice Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ialt Administrationsbygninger Merforbruget på 7,195 mill. kr. skyldes betaling af husleje for lokaler til Koncernservice på Ottiliavej 1. Udgifterne dækkes af budget på funktion

36 Sekretariat og forvaltninger Området udviser umiddelbart et mindreforbrug på 18,4 mill.kr. Mindreforbruget udgør 11,2 mill.kr. når der tages højde for udgifter til husleje på 7,2 mill.kr.., der er registreret på funktion , jf. ovenfor Medregnes lån til implementering og etablering af Koncernservice på samlet 33,5 mill.kr. udgør mindreforbruget på Koncernservices drift 44,7 mill.kr., som skal overføres til 2008: 29 mill.kr. vedrører lønkontraktsekretariat, som skal overføres til dækning af udgifter i mill.kr. skyldes mindreforbrug på økonomiområdet, primært vedr. implementering af e-faktura, udvikling af KØR og datawarehouse Knap 11 mill.kr. skyldes mindreforbrug vedr. indkøb af hardware til servere grundet udskydelse af investeringer til 2008, hvor Borgerrepræsentationen har godkendt, at der sker en konsolidering af servere i Koncernservice Tjenestemandspension Nettoindtægt på 1,3 mill.kr. vedrørende indtægter fra Energiselskaber til dækning af pensioner til tjenestemænd, der er overgået til Københavns Energi (KE-tjenestemænd). Lønpulje Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Ialt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på 22,643 mill. kr. skyldes primært følgende poster: Puljen til nye byområder med 9,472 mill. kr.. Der er ikke søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen. Der har endvidere, i tiden før Økonomiforvaltningens omorganisering, eksisteret en række buffermidler, som, i forbindelse med denne, er samlet på en opsamlingskonto med uspecificeret formål. Ingen af disse midler på 13,4 mill. kr. har været anvendt siden 2005 og burde derfor rettelig være lagt i kassen i forbindelse med regnskab Forsikringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt

37 Sekretariat og forvaltninger Merudgift til forsikring på 11,5 mill.kr. dækkes af indtægt på lønpuljer på 19,6 mill.kr Der skal tages højde for en udgift på 3,2 mill.kr., der er registreret på forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Samlet udviser forsikringsområdet en udgift på 19,3 mill.kr. og en indtægt på 19,6 mill.kr., dermed i alt en nettoindtægt på 0,3 mill.kr. Sammenholdt med et budget på 11 mill.kr., der er givet i forventning om merforbrug på arbejdsskade og forsikring, udgør mindreforbruget 11,3 mill.kr. En mindre del af beløbet søges overført til 2008 til dækning af udskudte aktiviteter og opsparet løn Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Arbejdsskadepuljen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, drift Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer I alt Sekretariat og forvaltninger Arbejdsskade udviser i regnskabet en nettoudgift på 40,4 mill.kr. og dermed en merudgift på 32,7 mill.kr Lønpuljer Indtægt på lønpuljer dækker udgifter til arbejdsskader (fælles rammepuljer og arbejdsskade) Ialt Det samlede mindreforbrug på Arbejdsskadeområdet andrager 15,8 mill.kr. Herfra skal dog fratrækkes 12,7 mill. kr., som fejlagtigt er afholdt under forsikringsområdet og fælles rammepuljer. Heraf skyldes 3,2 mill. kr. udgifter, som er bogført under forsikring, men reelt vedrører arbejdsskade. Det reelle mindreforbrug udgør herefter 3.1 mill. kr. Endvidere skyldes 9,5 mill. kr. udgifter, som er afholdt under fælles rammepuljer, men som reelt vedrører udgifter til løbende erstatninger. 3,1 mill.kr. skal overføres fra 2007 til 2008 til udgifter, som afregnes i

38 Salg af rettigheder m.v. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Ubestemte formål I alt Ubestemte formål Merindtægten på 69,598 mill. kr. skyldes betydeligt større omfang af frikøb og udskydelse af tilbagekøbsrettigheder end forventet. Beløbet lægges i kassen. Merudgiften på 15,742 mill. kr. skyldes merudgifter til Pumpehusvej på 17,748 mill. kr. samt mindreudgifter ifm. salg og frikøb m.v. på 1,804 mill. kr. samt mindreforbrug på Kløvermarken med 0,202 mill. kr. jf. BR 505/07. Beløbet vedr. Kløvermarken overføres ifm. regnskabet jf. BR 505/07 og resten lægges i kassen Økonomisk Forvaltning, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri I alt Administrationsbygninger Merudgiften på 4,049 mill. kr. skyldes at udgifterne til: Metrocityring- projektering på 2,060 mill. kr., metroplanlægning - egne konsulenter på 0,262 mil. kr. samt metroafgrening på 1,207 mill. kr. er konteret under denne funktion, desuagtet at budgettet ligger på funktion Overføres ved den ordinære overførselssag

39 Sekretariat og forvaltninger Mindreforbruget på 58,755 mill. kr. skyldes primært, at puljen til helhedsorienteret byudvikling på 50 mill. kr. ikke er udmøntet i 2007, men stadig er i analysefasen. Herudover er der sket en række aktivitetsforskydninger i forskellige politisk besluttede projekter vedrørende f.eks. metrocityringen, metroafgreningen, Mimersgadeprojektet m.v. Mindreforbruget på 50 mill. kr. vedr. puljen til Helhedsorienteret byudvikling (BR 477/06) søges overført i forbindelse med regnskabet, mens de resterende 8,755 mill. kr. søges overført med den ordinære overførselssag, dog korrigeret for nedenstående bemærkninger: 1. Der er forekommet et mindreforbrug på 0,887 mill. kr. vedrørende aktiviteten til udvikling af Nordhavnsområdet, som skyldes en bogføringsfejl. Denne skal reguleres sammen med det tilsvarende merforbrug på bevilling Økonomisk forvaltning, drift. 2. Der er yderligere et mindreforbrug på 2,060 mill. kr. på funktion vedrørende metrocityringsopgaven, som skyldes en fejl, idet udgiften er afholdt under funktion Et mindreforbrug på 1,028 mill. kr. vedrørende anlægstilskuddet til DR's koncertsal lægges i kassen, idet det skyldes en forskydning mellem prisfremskrivningen af hhv. bevillingen og tilskuddet Erhvervsservice og iværksætteri 314 Mindreforbruget på 0,314 mill. kr. skyldes at etableringsfasen af nyt erhvervscenter for kommunen først forventes afsluttet i august Beløbet overføres ifm. regnskabet jf. BR 28/ I alt Det samlede mindreforbrug andrager 55,020 mill. kr Pulje - uforudsete udgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Rammebelagte områder, anlæg Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Det samlede mindreforbrug på fælles anlæg på i alt 105,814 mill. kr. skyldes følgende poster: Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter andrager 75,214 mill. kr. Beløbet lægges i kassen. Mindreforbruget på puljen til jordkøb andrager 24,4 mill. kr. Beløbet søges overført i forbindelse med regnskabet jf. BR 477/06. Mindreforbruget på puljen til trafik/nye boliger/renholdelse andragende 6,2 mill. kr. skyldes, at der ikke er søgt midler fra puljen i Beløbet lægges i kassen

40 Pensionsudgifter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr. Efterspørgselsstyrede overførsler Tjenestemandspension I alt Tjenestemandspension Det samlede mindreforbrug på 46,7 mill. kr. skyldes følgende: Mindreforbruget på de lovbundne pensionsudgifter på 45,4 mill. kr. skyldes et fald i den 45,4 årlige udgift pr. pensionist på kr. i forhold til det budgetterede, svarende til et mindreforbrug på 49,7 mill. kr. samt merudgift på 4,3 mill. kr., som skyldes stigning i antallet af pensionister fra det budgetterede på til Mindreforbruget lægges i kassen. Mindreforbrug på rådighedslønsforpligtigelsen vedrørende medarbejdere under KE på 1,3 mill. kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget lægges i kassen. 1,3 Finansposter Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.staten 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 8.55 Forskydninger i langfristet gæld I alt

41 7.22 Indskud i pengeinstitutter m.v Merindtægter i forhold til budgettet vedrørende renter på bankkonti og obligationer. Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver". Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr., hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Renter af langfristede tilgodehavender En udlodning fra Københavns Energi i december måned på 379,5 mill. kr. var ikke indlagt som indtægtsbevilling, idet udlodningen først blev besluttet i november Kurstab og kursgevinster Der budgetteres ikke med kursgevinster og tab. Der er tale om kursgevinster på obligationer og investeringsforeningsafdelingen "KK". Det samlede investeringsafkast fremkommer som summen af "Kursgevinster" og "Renter af likvide aktiver" og afvigelsen skal således ses i sammenhæng med funktion Indtægtsbevillingen ligger imidlertid kun på "Renter af likvide aktiver". Det samlede investeringsafkast er på 489 mill. kr. hvilket er 144 mill. kr. mere end budgetteret Forskydninger i tilgodehavender hos staten Merudgift som følge af et større tilgodehavende vedrørende købsmomsrefusion Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der er tale om flere forskydninger hvoraf de væsentligste er: Lønafskrivninger: Endelig afskrivning af løndebitorer fra Accenturetiden (ca. 28 mill. kr.), omkontering af løndebitorer i opkrævning (jf. ovenfor), omkontering af ATP ca. 7 mill. kr. (jf. nedenfor på ) og endelig overførsel af løndebitorer fra forvaltningerne m.v. Et beløb på 82 mill. kr. og et beløb på 2,4 mill. kr. vedrører KMD's bogføring af de løbende tilgodehavende, der er i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. KMD leverer medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti. KS har ikke detaljeret viden om årsag til bevægelserne på nuværende tidspunkt. Mellemregninger med foregående og følgende år: Et beløb på 61,7 mill.kr. vedrører mellemregninger knyttet til det tidligere Koncernservice i Økonomiforvaltningen, der er udlignet. Saldoen er ultimo 2007 på nul. Et beløb på 10,7 mill.kr. vedrører KMD's bogføring i forbindelse med den løbende drift af løn- og pensionsanvisning. Som nævnt ovenfor leverer KMD i medio marts en beskrivelse og en afstemning af de enkelte statuskonti Forskydninger i langfristede tilgodehavender mill. kr. vedrører en forøget deponering i forbindelse med udlodningen fra Københavns Energi i december. 65 mill. kr. er ekstraordinære deponeringer som følge af overskridelse af lånerammen for

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere