FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 212

2 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

3

4 SIDE blev endnu et fremgangsrigt år for EKF med nyudstedelser på rekordhøje 16,4 milliarder kroner og den største tilgang af kunder nogensinde på et enkelt år. Med de nye tiltag er EKF s tilbud til dansk eksport bredere end nogensinde. Det er et godt udgangspunkt for, at EKF også fremover kan skabe gode resultater. Både for eksportvirksomhederne og for Danmark. I 212 bidrog EKF således til at sikre danske virksomheder ordrer for ca. 28 milliarder kroner og til at skabe og bevare ca arbejdspladser i Danmark. Trods økonomisk svære tider i verden lykkedes det at holde skaderne på et minimum. Dog har vi måttet forøge hensættelserne på flere sager på grund af stigende risici. Sammenlagt endte årets resultat i EKF dog positivt med et overskud på 473 millioner kroner. Penge, som vil blive brugt på at hjælpe endnu flere danske virksomheder frem i verden. På bestyrelsens vegne Bent Pedersen Bestyrelsesformand EKF s muligheder for at hjælpe blev desuden styrket på flere fronter i 212. Regeringen tilførte eksportlåneordningen yderligere 15 milliarder kroner og forlængede de nuværende krav til EKF s kapitaldæk- Derudover indgik EKF et samarbejde med Eksportrådet om en fælles rådgivningsservice, der skal hjælpe danske virksomheder med finansiering af eksportforretninger og investeringer i en lang række af verdens vækstmarkeder. EKF har styrket sin indsats over for specielt SMV. Mange af de nye kunder blev for eksempel inspireret af EKF s informationskampagne i aviser, tv og på nettet, der hovedsageligt var rettet mod SMV. Formålet med kampagnen var at gøre flere opmærksomme på gevinsten ved at lade EKF understøtte deres vækst og arbejde med at vinde nye kunder og nye ordrer i udlandet. ning til udgangen af 215. Og som noget nyt åbnede EKF i december op for muligheden for at hjælpe danske eksportvirksomheder og deres underleverandører med at få finansieret produktionsanlæg i Danmark. Det gør, at virksomhederne med fordel kan udvide i Danmark i stedet for i udlandet og dermed fastholde vækst og internationalt konkurrencedygtige arbejdspladser herhjemme. I 212 understøttede EKF således hele 461 eksportvirksomheders internationale forretninger. En fremgang på næsten 2 procent i forhold til året før. Fremgangen skyldes ikke mindst en betydelig tilgang af små og mellemstore virksomheder (SMV), som for alvor er ved at få øjnene op for mulighederne i EKF. FREMGANGSRIGT ÅR TIL GAVN FOR DANSK EKSPORT

5 SIDE 5 SELSKABSOPLYSNINGER Telefon: Telefax: Hjemmeside: Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 25 2 Frederiksberg Rigsrevisionen St. Kongensgade København K CVR-nr.: Stiftet: 19. november 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bent Pedersen (formand) Christian Ølgaard (næstformand) Connie Astrup-Larsen Peter Brixen Morten Rahbek Hansen Vibeke Rovsing Lauritzen Karen Lykke Sørensen Søren Østergaard Sørensen Eksport Kredit Fonden (EKF) Lautrupsgade København Ø Direktion Anette Eberhard (direktør) Søren Møller (vicedirektør) Jan Vassard (vicedirektør)

6 HOVED- OG NØGLETAL

7 SIDE * 2 9* 2 8* Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Egenkapital Balancesum Nyudstedt garantiansvar Engagement administreret af EKF Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalandel = (Egenkapitalen / balancesummen ultimo året) x 1 Hensættelse = (Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser / garantiansvaret for EKF) x 1 Egenkapitalforrentning = (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 1 Kapitaldækning = (Fri egenkapital / korrigeret ansvar) x 1 Engagement administreret af EKF = Summen af garantiansvar, betingede tilbud, administrerede ordninger og genforsikret ansvar * Sammenligningstal er ikke tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende diskontering af præmier og tilhørende garantihensættelser. N Ø G L E TA L, P R O C E N T Hensættelse Egenkapitalforrentning ,2 7,9 8,6 8,7 11,7 Egenkapitalandel Kapitaldækning Administrationsomkostninger D E F I N I T I O N E R PÅ H OV E D - O G N Ø G L E TA L : H OV E DTA L, D K K M I O.

8 LEDELSES- BERETNING

9 SIDE 9 kapitalbåndets grænser med en halv procent om året og i 218 med én procent, hvorefter kapitalbåndet er reetableret. Som de eneste i Danmark tilbyder EKF at dække ekstraordinære risici ved eksport, som det private marked ikke kan eller ønsker at dække. EKF har et langsigtet perspektiv og den risikovillighed, der er nødvendig i lande og på markeder, hvor den politiske stabilitet og kommercielle succes er usikker. Den midlertidige Eksportlåneordning, som EKF implementerede i 29, er forlænget fra 212 til udgangen af 215. EKF administrerer Eksport låneordningen på vegne af staten og aflægger et særskilt regnskab for ordningen. Muligheden for genforsikring af kreditforsikringer, der er tegnet gennem private kreditforsikringsselskaber, er foreløbigt forlænget for lande uden for OECD samt Grækenland til udgangen af 213. EKF varetager EKF er garanteret af den danske stat og arbejder på forretningsmæssige vilkår inden for rammerne af UDTRYKTE FORVENTNINGER Årets resultat for 212 blev et tilfredsstillende overskud på 473 millioner kroner. Set i forhold til 211 er det et mindre fald på 24 millioner kroner. Overskuddet er et vigtigt bidrag til EKF s frie egenkapital, der har betydning for kapaciteten til udstedelse af nye garantier i årene fremover. Endvidere fordeles en del af overskuddet til EKF s udjævningsreserve, der kan bringes i anvendelse, hvis der indtræffer større skader. En væsentlig årsag til årets resultat er en fortsat stigning i bruttopræmier kombineret med, at der ikke var større skader i 212. EKF har ikke haft større skadessager siden krisen i Argentina i 21 og 22. Årets bruttopræmieindtægter blev på 1.33 millioner kroner fra nyudstedte garantier på i alt 16,4 milliarder kroner. Forrentningen af EKF s likvider samt afløb fra tidligere års præmiehensættelser bidrog positivt til resultatet med henholdsvis 182 millioner kroner og 334 millioner kroner. rende faktorer i international handel. En garanti, et lån eller en kaution fra EKF kan derfor gøre udslaget for, om en virksomhed kan vinde eller fastholde ordrer. ÅRETS RESULTAT SAMMENHOLDT MED TIDLIGERE Når EKF dækker risikoen, får virksomhederne langt bedre muligheder for at få finansieret deres forretninger i banken på konkurrencedygtige vilkår og for at sælge deres varer på kredit, hvilket ofte er afgø- EKF s aktivitetsniveau er bestemt af størrelsen af den fri egenkapital. Den skal ligge inden for et bånd, der mindst skal udgøre 8 procent af EKF s garantiforpligtelser og højst må udgøre 12 procent. Dette kapitalbånd har Folketingets Finansudvalg midlertidigt ændret til 6-1 procent, så EKF får bedre muligheder for at hjælpe danske eksportvirksomheder. Den midlertidige ændring skyldes en aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, og ændringen bliver fastholdt til udgangen af 215. I 216 og 217 øges denne ordning direkte, så både garantiansvar, præmieindtægter, erstatningsomkostninger og administration i genforsikringsordningen er indeholdt i regnskabet for EKF. EKF er Danmarks eksportkredit. Vores opgave er at bidrage til at skabe vækst i Danmark ved at hjælpe danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det gør vi ved at sikre virksomhederne mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med virksomheder i andre lande. Loven om EKF og de internationale regler for eksportkreditfinansiering. HOVEDAKTIVITET OG ØKONOMI

10 SIDE 1 EKF s garantidækninger. skyldes primært, at EKF i 211 foretog en hensættelse til truende tab vedrørende Iran på 8 millioner kroner som følge af skærpede sanktioner mod landet. I 212 har EKF ikke haft større truende tab. Administrationsomkostninger var i 212 på 132 millioner kroner mod 96 millioner kroner i 211. Stigningen skyldes primært det øgede aktivitetsniveau, udvidelse af medarbejderstaben samt enkeltstående omkostninger i forbindelse med flytning til nyt domicil. Hertil kommer meromkostninger til moms som følge af en afgørelse fra SKAT, der ændrede EKF s beregningsgrundlag for momsrefusion. BALANCEN Balancesummen udgjorde millioner kroner ultimo 212 mod millioner kroner ved udgangen af 211. Væksten i aktiverne skyldes primært stigninger i tilgodehavende præmier som følge af et højere aktivitetsniveau samt posten mellemregning med staten. Det største aktiv er fortsat mellemregningen med staten, der ved udgangen af 212 var på millioner kroner. Tilgangen i 212 skyldes primært indkomne betalinger fra tilgodehavende præmier samt forrentningen af mellemregningen med staten. EKF har herudover en mindre likvid beholdning. Præmieindtægter for egen regning (f.e.r.) udgjorde i alt 44 millioner kroner i 212 mod 498 millioner kroner i 211. Faldet skyldes primært, at selv om EKF har oplevet en stigende efterspørgsel efter finansiering og dermed højere bruttopræmier, så er der sket en relativt større stigning i garantihensættelser fra 211 til 212. Erstatningsomkostninger f.e.r. blev på 63 millioner kroner mod 137 millioner kroner i 211. Faldet I afsnittet om EKF s engagement fremgår sammensætningen af og udviklingen i det samlede engagement, som EKF administrerer. Se side 13. I takt med, at der afdrages på de bagvedliggende lån, som EKF garanterer, har EKF i 212 kunnet indtægtsføre 334 millioner kroner i afløb af hensættelserne på garantier fra tidligere år. Det er 72 millioner kroner mere end i 211 og svarer til en stigning på 27 procent. Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente påvirkede resultatet positivt med 143 millioner kroner mod 166 millioner kroner i 211. Posten omfatter renteindtægter fra mellemregning med staten, kurstab og kursgevinster fra valutakurssikring af hensatte forpligtelser i US-dollar samt kursregulering af debitorer og likvide beholdninger. Endvidere indgår, som følge af den ændrede regnskabspraksis, en regulering af præmietilgodehavende og tilhørende garantihensættelser, fordi præmietilgodehavendet og garantihensættelsen opgøres til nutidsværdi. Forrentning af mellemregningen med staten faldt med 15 millioner kroner i forhold til 211, primært som følge af en lavere forrentningssats. Forrentningssatsen for 212 var på 3,1 procent, og dermed,7 procentpoint lavere end i 211. Det garanti- og tilbudsansvar, som vedrører EKF s egne forretninger, udgjorde ved udgangen af 212 i alt 68 milliarder kroner mod cirka 61 milliarder kroner ultimo 211. EKF s garantiansvar steg med 8 milliarder kroner i 212, og det er sammen med det fortsat høje niveau for nye betingede tilbud et udtryk for, at der stadig er stor efterspørgsel efter Regnskabsposten ændring i garantihensættelser reducerer resultatet med millioner kroner. Hensættelserne relaterer sig til udstedelse af nye garantier og til regulering af hensættelse på eksisterende sager. I forbindelse med den løbende engagementsgennemgang har vi vurderet en forhøjet risiko på flere sager, hvilket isoleret set har medført en forøgelse af garantihensættelserne i størrelsesordenen 3 millioner kroner. Det samlede engagement, som EKF administrerer, består af garantiansvaret for EKF s egne forretninger, ansvaret for EKF s betingede tilbud og ansvaret for de ordninger, som EKF administrerer for staten. Det samlede engagement, som EKF administrerer, steg med ca. 8 milliarder kroner i forhold til 211 og udgjorde 77 milliarder kroner ved udgangen af 212. Her indgår 21 milliarder kroner, der vedrører betingede tilbud, og 9 milliarder kroner, der vedrører ordninger, som EKF administrerer for staten.

11 SIDE 11 De samlede forsikringsmæssige hensatte forpligtelser før modregning af genforsikringsandele af garantihensættelser udgjorde 3.22 millioner kroner ved udgangen af 212. Til sammenligning var niveauet millioner kroner ved udgangen af 211. Stigningen skyldes et øget aktivitetsniveau målt i garantiansvar. EKF opkræver præmierne enten up-front eller løbende hen over det garanterede låns løbetid. Løbende præmier udgør en voksende andel af EKF s samlede præmier og dermed også af debitorerne. EKF har som følge heraf ændret regnskabspraksis i 212 således, at de præmier, som EKF modtager over en længere årrække, diskonteres og derved alene indregnes til nutidsværdien af præmietilgodehavendet. Ved udgangen af 212 udgjorde løbende præmier millioner kroner mod millioner kroner i 211. ret på forholdsvis få lande. Den frie egenkapital udgjorde dermed millioner kroner ultimo 212. Det svarer til 7,2 procent af det samlede korrigerede garantiansvar, hvilket er inden for det fastsatte kapitalbånd. Derfor giver det i henhold til de gældende kapitalstyringsregler for EKF ikke anledning til udlodning til staten. Ultimo 212 udgjorde tilgodehavende præmier millioner kroner mod millioner kroner ved udgangen af 211. EKF modtog betalinger fra sine debitorer i størrelsesordenen 59 millioner kroner i 212. Som følge af erstatningsudbetalinger på skadesager har EKF en mindre portefølje af kommercielle og politiske fordringer, der efter nedskrivning udgør 2 millioner kroner. Den samlede egenkapital steg med 473 millioner kroner og var ved udgangen af 212 på millioner kroner. Heraf udgjorde udjævningsreserven 1.68 millioner kroner, hvilket er en stigning på 283 millioner kroner i forhold til 211. Udjævningsreserven er etableret for at imødegå risici for større tab, fordi EKF s garantier er koncentre-

12 SIDE 12 HOVEDPOSTER FOR EKF S SAMLEDE SKADER OG TRUENDE TAB Erstatningsudbetalinger Nettofordringer Hjemkomne beløb afdrag inkl. renter Erstatningshensættelser, ultimo 1 1 MILLIONER KRONER Beløbet fremkommer som både tilgang og afgang i løbet af året inkl. kursregulering Erstatningsomkostningerne f.e.r. blev som nævnt ovenfor på 63 millioner kroner i 212 mod 137 millioner kroner i 211. Regnskabsposten består af Tilgangen af nye skader har været meget lav siden krisen i Argentina i 21 og 22. Flere eksportkreditinstitutter sporer imidlertid en tendens til flere skader som følge af den økonomiske krise. Erstatningsudbetalingerne udgjorde 65 millioner kroner i 212 mod 63 millioner kroner i 211. I 212 udbetalte EKF erstatning på 17 millioner kroner i forbindelse med en skadessag i Tyskland. Endvidere udbetalte EKF 27 millioner kroner vedrørende skader på kautioner. Udbetalte erstatninger til kreditforsikringsselskaberne udgjorde 21 millioner kroner i 212. Nettofordringerne steg fra 13 millioner kroner i 211 til 2 millioner kroner i 212, hvilket primært skyldes, at EKF registrerer en fordring, når der er udbetalt erstatning. EKF s skadesarbejde fokuserede i 212 på at behandle nye truende tab, på at forebygge skader og på at behandle tilbageværende mindre skader fra tidligere år. erstatningsomkostninger og tab på fordringer fra erstatningsudbetalinger. Der er fortsat tale om et meget lavt niveau, og det skyldes primært mindre tab på kautioner i forbindelse med små og mellemstore danske virksomheder. SKADER OG TRUENDE TAB

13 SIDE 13 UDVIKLINGEN I EKF S SAMLEDE ADMINISTREREDE ENGAGEMENT ENGAGEMENT Administrerede ordninger og genforsikret ansvar EKF, betingede tilbud 9 8 EKF, garantiansvar I 212 steg det samlede engagement, som EKF administrerer, til rekordhøje 77 milliarder kroner. Som det fremgår af figuren, er det især garantiansvaret for EKF s egne forretninger, der bidrager til stigningen. Garantansvaret steg til 47 milliarder kroner i 212 fra 39 milliarder kroner i 211. EKF s tilbudsansvar ultimo 212 udgjorde 21 milliarder kroner og var dermed på niveau med 211, hvor tilbudsansvaret udgjorde 22 milliarder kroner. Stigningen i engagementet skyldes en fortsat høj efterspørgsel efter risikoafdækning hos EKF som en naturlig følge af den globale økonomiske situation. MILLIARDER KRONER 7 8 Det samlede engagement, som EKF administrerer, omfatter EKF s egne garantier og betingede tilbud, Ordningen for Blandede Kreditter, som EKF administrerer for Udenrigsministeriet, investeringsgarantier udstedt af Udenrigsministeriet, samt garantier, der er genforsikret hos private forsikringsselskaber og eksportkreditinstitutter.

14 SIDE 14 EKF S GARANTIANSVAR EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ REGIONER ULTIMO 212 7% Nær- og Mellemøsten inkl. Tyrkiet 1% Afrika 1% Østeuropa og SNG 38% Vesteuropa EKF s garantiansvar i Nord- og Sydamerika voksede i 212 fra 14 procent til 23 procent og er dermed EKF s næststørste region. EKF har gennem de seneste år oplevet en stærk efterspørgsel i regionen, især i Brasilien. Asien og Oceanien er EKF s tredjestørste region med 21 procent af garantiansvaret ultimo 212. EKF ser fortsat en stærk efterspørgsel inden for vindsektoren i regionen, især i Australien og New Zealand. Østeuropa, herunder Rusland og de tidligere sovjetrepublikker (SNG), udgjorde 1 procent af EKF s garantiansvar ved udgangen af 212. Rusland er et af 23% Nord- og Sydamerika 21% Asien og Oceanien Vesteuropa er stadig EKF s største region og stod ved udgangen af 212 for 38 procent af garantiansvaret. Garantiansvaret i Vesteuropa består fortsat hovedsageligt af forretninger inden for vindsektoren, og der var stor efterspørgsel i 212. EKF vurderer, at der i takt med udbygningen af offshore vindkapacitet i Vesteuropa også vil være en stærk efterspørgsel i regionen i de kommende år. Det skyldes især, at de private banker fortsat har vanskeligt ved at løfte finansieringsopgaven selv. Risikoen i EKF s kerneforretning er vurderet på baggrund af EKF s gældende garantier og inkluderer derfor ikke betingede tilbud og administrerede ordninger.

15 SIDE 15 EKF s hovedmarkeder, og EKF forventer fortsat en stærk efterspørgsel efter afdækning af risici i landet. EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ LANDEKLASSER EKF klassificerer alle lande i otte landerisikoklasser for at fastsætte kundernes politiske risikopræmie. Landeklasse og 1 består hovedsageligt af OECDlandene, hvor den økonomiske og politiske risiko for hovedparten af landene er lav, mens landeklasse 7 er lande, hvor EKF vurderer den økonomiske LANDEKLASSE og politiske risiko som meget høj. Ved udgangen af 212 var den gennemsnitlige politiske landeklasse for EKF s garantiansvar 2,4. Dette er samme niveau som i 211. PROCENT 212 Nær- og Mellemøsten inklusive Tyrkiet udgjorde 7 procent af EKF s samlede garantiansvar ultimo 212. Tyrkiet er EKF s største marked i regionen. Afrika er fortsat EKF s mindste region med 1 procent af EKF s garantiansvar ved udgangen af 212. Det skyldes en forholdsvis lav efterspørgsel efter afdækning af risiko samt meget vanskelige forretningsforhold i regionen. 6

16 SIDE 16 EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ BRANCHER ULTIMO 212 2% Andet 3% Industriproduktion 4% Landbrugs- og fødevareteknologi EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ DEBITORER ULTIMO 212 4% Statsgarantier 6% Bonds og investeringsgarantier 7% Infrastruktur og forsyning 7% Bankgarantier 8% Skibe og havne 83% Købere 9% Olie- og gasindustri aktivitet inden for vindsektoren skyldes især en stor efterspørgsel efter vindmøller i OECD-landene. I det seneste årti har EKF oplevet et væsentligt skifte i sammensætningen af risikotyper. Tidligere var en stor del af EKF s eksportkreditter garanteret af enten en stat eller en bank i modtagerlandet. I dag har EKF direkte køberrisici på langt den største del af forretningerne. Ved udgangen af 212 havde EKF således direkte risici på købere i form af virksomhe- Vindsektoren er EKF s største branche efterfulgt af cement samt olie- og gasindustri. Garantiansvaret inden for vindsektoren steg fra 4 procent ved udgangene af 21 til 48 procent i 211 og til 53 procent af garantiansvaret ultimo 212. Den høje 14% Cement 53% Vind

17 SIDE 17 5 STV 16 SMV EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER FORVENTNINGER TIL Det er endnu uvist, hvordan den internationale finansielle og økonomiske krise udvikler sig. EKF har ikke i årene forud for eller siden den økonomiske krises begyndelse i 28 haft større tab på de udstedte garantier. Porteføljen har imidlertid været kraftigt stigende siden 28, og kombineret med Der er ikke indtruffet begivenheder efter den 31. december 212, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 21 KUNDER Strategien har været udmøntet i et øget fokus på at betjene så mange danske eksportvirksomheder som muligt. Strategien har bevirket, at EKF er gået fra at betjene 185 kunder i 28 til at hjælpe 461 danske virksomheder med finansiering til eksport i 212. Dermed har EKF på blot fire år fået 2,5 gange flere kunder. Antallet af kunder i segmentet store virksomheder (STV) har været nogenlunde konstant i perioden, den fortsatte usikkerhed om den internationale økonomiske udvikling må det forventes, at EKF kan blive mødt med skader i de kommende år. EKF havde ved udgangen af 212 en pipeline af nye garantier i størrelsesordenen 35 milliarder kroner, hvilket fortsat er et højt niveau. På den baggrund forventer EKF et fortsat højt aktivitetsniveau i 213. I de seneste år har der været en stigende efterspørgsel efter EKF s deltagelse i både onshore og offshore vindprojekter i det meste af verden. Det er EKF s for ventning, at denne efterspørgsel fortsat stiger i 213. Et af de væsentligste elementer i den kundeorienterede vækststrategi Mere med flere, som EKF implementerede i 28 var et øget antal kunder, som EKF skal hjælpe direkte eller indirekte med finansiering til eksport. 212 der og projektselskaber for 83 procent af garantiansvaret. De kommercielle forhold i modtagerlandene spiller derfor en vigtig rolle for EKF s kreditvurdering. 211 ANTAL KUNDER 1 mens antallet af kunder i segmentet små og mellemstore virksomheder (SMV) er steget markant. I 212 betjente EKF 355 SMV-kunder, hvilket er mere end en firdobling fra de 8 SMV-kunder, EKF betjente i 28. UDVIKLINGEN I EKF S SAMLEDE ANTAL KUNDER

18 SIDE 18 Kreditrisiko er risikoen for, at købere af økonomiske eller politiske årsager ikke opfylder deres forpligtelser over for garantitager eller, at den sikkerhed, som køberen har stillet, ikke dækker EKF s tilgodehavende. EKF s kreditpolitik fastlægger retningslinjerne for kreditvurderingen. EKF søger gennem kreditpolitikken at følge principper og metoder, som er anerkendt internationalt. EKF s valutarisiko opstår, når der er et misforhold mellem omfanget af forpligtelser og aktiver i fremmed valuta. EKF s valutarisiko stammer fra garantiansvar, der er udstedt i fremmed valuta. EKF s valutakursrisiko består hovedsageligt af forpligtelser i US-dollar. Kreditrisikoen drejer sig om fremtidige hændelser, En stigning i valutakursen på US-dollar trækker EKF s regnskabsmæssige resultat ned, fordi EKF s hensatte forpligtelser på garantier og skader vokser. EKF benytter terminsforretninger til at afdække forpligtelser i US-dollar, når det ikke er muligt at skabe balance mellem aktiver og forpligtelser. EKF følger løbende udviklingen i US-dollar for at vurdere, om terminsforretningerne skal forlænges eller lægges om. Afdækningen sikrer således, at valutakursud- EKF har to typer af renterisici. 1. Renterisikoen fra driften er begrænset til den del af garantiporteføljen, der er udstedt med en variabel rente. En del af ansvaret er dog indgået med fast CIRR-rente, og her bærer staten risikoen. 2. En anden del af EKF s renterisiko stammer fra EKF s mellemværende med staten, som er en væsentlig del af EKF s likvide beholdning. Renten på mellemregningen er fast for det kommende år og udgør derfor ingen kortsigtet risiko. Det kan påvirke EKF s resultat og aktiver på lang sigt, hvis der sker ændringer i reglerne for statens forrentningsvilkår. Driftsrisiko udspringer af EKF s aktiviteter og vurderes ud fra en analyse af disse. EKF søger at begrænse sin risiko ved at behandle hver enkelt kreditsag individuelt og benytter desuden internationalt anerkendte værktøjer til at klassificere kreditkvaliteten. EKF opdaterer løbende medarbejdernes viden om kreditvurdering og overvåger de forretninger og markeder, som EKF tager risici på. > Direkte påvirkning af regnskabsresultatet > Påvirkning af garantiansvar og kapitalkrav EKF s garantiansvar og kapitalkrav bliver også påvirket af valutakursudsving, men denne valutarisiko afdækker EKF ikke. En stigning i kursen på US-dollar betyder derfor, at EKF s garantiansvar bliver større, og at de hensatte forpligtelser på garantiansvaret stiger. En stigning i garantiansvaret og betingede tilbud betyde, at kravet til størrelsen af EKF s fri egenkapital bliver større. EKF s råderum til at udstede nye garantier bliver således mindre, når kursen på US-dollars stiger, og større, når kursen falder. der ikke er kendt, når forpligtelsen bliver indgået. Afdækningen af en kreditrisiko fokuserer i høj grad på at begrænse EKF s tab, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser, eller hvis den stillede sikkerhed ikke dækker EKF s tilgodehavende. Valutakursudsving har betydning for EKF på to områder: sving ikke udgør en væsentlig risiko for EKF s regnskabsresultat. Markedsrisiko er sandsynligheden for, at EKF får tab som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Risikoen begrænser sig til usikkerhed om valutakurser og renteniveau. EKF søger kun at afdække markedsrisiko i forhold til de forretningsmæssige forpligtelser. Derimod benytter EKF ikke afdækning som et forretningsmæssigt instrument til at optimere gevinsten. EKF afdækker betydelige forretningsmæssige risici for dansk erhvervsliv ved at udstede garantier. EKF styrer risici inden for tre områder: > Kreditrisiko > Markedsrisiko > Driftsrisiko RISIKOSTYRING

19 SIDE 19 For at begrænse skævheden i porteføljen benytter EKF en række pejlemærker, som er med til at styre porteføljens sammensætning. Pejlemærkerne fast- CSR er de handlinger og hensyn, som virksomheder tager i forhold til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt for at bekæmpe korruption. EKF betragter arbejdet med samfundsansvar som en integreret del af forretningen og risikovurderingen. EKF mener, at danske virksomheder kan forbedre deres langsigtede konkurrenceevne ved at arbejde med samfundsansvar, fordi forbrugere, myndigheder og andre interessenter lægger stadig større vægt på bæredygtige løsninger og produkter. EKF har rapporteret om samfundsansvar siden 24 og tilsluttede sig i 28 UN Global Compact. Siden 28 har EKF udarbejdet egentlige CSRrapporter, der lever op til rapporteringskravene fra OECD, Equator Principles og UN Global Compact. CSR-rapporteringen er desuden udarbejdet efter retningslinjerne i Global Reporting Initiative (GRI). CSR INTERNT Inspireret af EKF s nye forretningsstrategi indled- CSR EKSTERNT Copenhagen Economics har beregnet, at EKF s indsats i 212 var med til at sikre ordrer til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører for 28,6 milliarder kroner. Det gav omsætning i Danmark for 21 milliarder kroner. Det forbedrede Danmarks betalingsbalancen med 1,4 milliarder kroner og bidrog til at skabe eller fastholde ca danske arbejdspladser i 212. Størstedelen af EKF s miljømæssige og sociale påvirkning stammer fra de garantier, som EKF udsteder. De vigtigste CSR-resultater af EKF s arbejde kan man derfor se ude i verden i forbindelse med de forretninger, som EKF garanterer. I 212 bidrog EKF således til at skabe 22. lokale arbejdspladser, hvor arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljøregler for blandt an- EKF anvender også genforsikring via andre eksportkreditinstitutter og private forsikringsselskaber, især på større enkeltsager, for at mindske risikoen på den enkelte transaktion og reducere ekspone ringen på lande, der kommer tæt på pejlemærkerne. Derigennem opnås også en mere jævn portefølje, CSR lægger, hvor stor en del af EKF s garantiansvar og betingede tilbud, der på ethvert tidspunkt må være udstedt på lande, købere og garanter i de høje risikoklasser. Landenes risikoklasser kan ses på www. ekf.dk/da/landeinformation. EKF s finansieringsrisiko er begrænset, da EKF har en statsgaranti, og dermed altid vil kunne dække sine forpligtelser. te CSR-afdelingen en revision af EKF-politikker på CSR-området. Som led i dette arbejde godkendte bestyrelsen EKF s nye politik for miljømæssig og social bæredygtighed, og yderligere opdaterede og strømlinede EKF sine processer for at vurdere bæredygtigheden af de transaktioner, EKF engagerer sig i. EKF har også en CSR-politik, der revideres løbende. Derved har EKF defineret et specifikt system for flere aspekter af CSR, og EKF fortsætter med at være godt positioneret i forvaltningen af de øgede risici, der er forbundet med at lede en voksende portefølje af kunder samt et øget antal transaktioner. EKF s portefølje er koncentreret på få markeder, heraf nogle med høj risiko. For at imødegå den risiko, der er forbundet hermed, binder EKF en del af sin egenkapital i en udjævningsreserve. En stor skævhed i fordelingen på lande vil betyde, at mere egenkapital reserveres i udjævningsreserven, hvilket reducerer den del af egenkapitalen, der kan bruges som grundlag for EKF s garantiudstedelse. hvilket øger den del af egenkapitalen, der kan anvendes til garantiudstedelse. EKF har en betydelig driftsrisiko, da EKF s formål er at sikre, at dansk erhvervsliv har internationalt konkurrencedygtige vilkår med hensyn til dækning af ekstraordinære risici for tab i forbindelse med finansiering af eksport og investeringer i udlandet.

20 SIDE 2 EKF beregner desuden den miljømæssige og sociale påvirkning af såkaldte A- og B-projekter uanset deres størrelse. Kategori A-projekter er de forretninger, der kan have en betydelig negativ påvirkning på miljøet og/eller sociale forhold. Kategori B-projekter er forretninger, der kan have en vis negativ påvirkning på miljøet og/eller sociale forhold. EKF s CSR-rapporter fra 28 og frem samt fondens CSR-politik kan læses på EKF s hjemmeside. VIDENRESSOURCER EKF har målrettede indsatser for arbejdsglæde og trivsel. Hvert andet år gennemfører EKF en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at vurdere medarbejdernes engagement og motivation. Det skal sikre, at alle arbejder i den rigtige retning. Målingen i 212 viste en arbejdsglæde på i alt 72 point på en skala fra 1-1. Det er en stigning på 3 point i forhold til målingen i 21. Endelig har EKF under den fortsatte vækst fokus på at opbygge ledernes evner og kapacitet til at fremme vækst og exceptionel performance. I EKF tager god ledelse udgangspunkt i en fælles ledelseskultur og baserer sig på dialog og handlekraft. EKF s forretning bygger i meget høj grad på medarbejderne og deres viden. Vi arbejder med at sikre og udvikle medarbejdernes videnressourcer ved blandt andet at: > Fremme en kundeorienteret virksomhedskultur > Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med en stor viden > Videreudvikle en fælles ledelseskultur, som er baseret på helhedsorientering og handlekraft EKF investerer også løbende i medarbejdernes faglige og personlige udvikling og kobler EKF s overordnede mål sammen med medarbejdernes individuelle udvikling. Eksempelvis har medarbejdere i afdelingerne under Kunder gennemført et kursus i projektfinansiering og vindrisiko i løbet af 212. EKF s politikker, mål og resultater fremgår i CSRrapport 212 på følgende link: EKF ønsker at fremstå som en kundeorienteret og resultatskabende finansiel virksomhed, der bygger på engagement, faglighed og troværdighed. EKF har derfor fokus på udvikling og videndeling på tværs af virksomheden. Alle medarbejdere har udviklingsplaner for at sikre, at de har de nødvendige forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver, så EKF kan nå sine fastsatte mål. det støj og sikkerhedsforhold blev respekteret. EKF medvirkede i 212 også til at nedbringe den globale CO2-udledning med 26,4 millioner ton.

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere