FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 212

2 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

3

4 SIDE blev endnu et fremgangsrigt år for EKF med nyudstedelser på rekordhøje 16,4 milliarder kroner og den største tilgang af kunder nogensinde på et enkelt år. Med de nye tiltag er EKF s tilbud til dansk eksport bredere end nogensinde. Det er et godt udgangspunkt for, at EKF også fremover kan skabe gode resultater. Både for eksportvirksomhederne og for Danmark. I 212 bidrog EKF således til at sikre danske virksomheder ordrer for ca. 28 milliarder kroner og til at skabe og bevare ca arbejdspladser i Danmark. Trods økonomisk svære tider i verden lykkedes det at holde skaderne på et minimum. Dog har vi måttet forøge hensættelserne på flere sager på grund af stigende risici. Sammenlagt endte årets resultat i EKF dog positivt med et overskud på 473 millioner kroner. Penge, som vil blive brugt på at hjælpe endnu flere danske virksomheder frem i verden. På bestyrelsens vegne Bent Pedersen Bestyrelsesformand EKF s muligheder for at hjælpe blev desuden styrket på flere fronter i 212. Regeringen tilførte eksportlåneordningen yderligere 15 milliarder kroner og forlængede de nuværende krav til EKF s kapitaldæk- Derudover indgik EKF et samarbejde med Eksportrådet om en fælles rådgivningsservice, der skal hjælpe danske virksomheder med finansiering af eksportforretninger og investeringer i en lang række af verdens vækstmarkeder. EKF har styrket sin indsats over for specielt SMV. Mange af de nye kunder blev for eksempel inspireret af EKF s informationskampagne i aviser, tv og på nettet, der hovedsageligt var rettet mod SMV. Formålet med kampagnen var at gøre flere opmærksomme på gevinsten ved at lade EKF understøtte deres vækst og arbejde med at vinde nye kunder og nye ordrer i udlandet. ning til udgangen af 215. Og som noget nyt åbnede EKF i december op for muligheden for at hjælpe danske eksportvirksomheder og deres underleverandører med at få finansieret produktionsanlæg i Danmark. Det gør, at virksomhederne med fordel kan udvide i Danmark i stedet for i udlandet og dermed fastholde vækst og internationalt konkurrencedygtige arbejdspladser herhjemme. I 212 understøttede EKF således hele 461 eksportvirksomheders internationale forretninger. En fremgang på næsten 2 procent i forhold til året før. Fremgangen skyldes ikke mindst en betydelig tilgang af små og mellemstore virksomheder (SMV), som for alvor er ved at få øjnene op for mulighederne i EKF. FREMGANGSRIGT ÅR TIL GAVN FOR DANSK EKSPORT

5 SIDE 5 SELSKABSOPLYSNINGER Telefon: Telefax: Hjemmeside: Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 25 2 Frederiksberg Rigsrevisionen St. Kongensgade København K CVR-nr.: Stiftet: 19. november 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bent Pedersen (formand) Christian Ølgaard (næstformand) Connie Astrup-Larsen Peter Brixen Morten Rahbek Hansen Vibeke Rovsing Lauritzen Karen Lykke Sørensen Søren Østergaard Sørensen Eksport Kredit Fonden (EKF) Lautrupsgade København Ø Direktion Anette Eberhard (direktør) Søren Møller (vicedirektør) Jan Vassard (vicedirektør)

6 HOVED- OG NØGLETAL

7 SIDE * 2 9* 2 8* Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Egenkapital Balancesum Nyudstedt garantiansvar Engagement administreret af EKF Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalandel = (Egenkapitalen / balancesummen ultimo året) x 1 Hensættelse = (Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser / garantiansvaret for EKF) x 1 Egenkapitalforrentning = (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 1 Kapitaldækning = (Fri egenkapital / korrigeret ansvar) x 1 Engagement administreret af EKF = Summen af garantiansvar, betingede tilbud, administrerede ordninger og genforsikret ansvar * Sammenligningstal er ikke tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende diskontering af præmier og tilhørende garantihensættelser. N Ø G L E TA L, P R O C E N T Hensættelse Egenkapitalforrentning ,2 7,9 8,6 8,7 11,7 Egenkapitalandel Kapitaldækning Administrationsomkostninger D E F I N I T I O N E R PÅ H OV E D - O G N Ø G L E TA L : H OV E DTA L, D K K M I O.

8 LEDELSES- BERETNING

9 SIDE 9 kapitalbåndets grænser med en halv procent om året og i 218 med én procent, hvorefter kapitalbåndet er reetableret. Som de eneste i Danmark tilbyder EKF at dække ekstraordinære risici ved eksport, som det private marked ikke kan eller ønsker at dække. EKF har et langsigtet perspektiv og den risikovillighed, der er nødvendig i lande og på markeder, hvor den politiske stabilitet og kommercielle succes er usikker. Den midlertidige Eksportlåneordning, som EKF implementerede i 29, er forlænget fra 212 til udgangen af 215. EKF administrerer Eksport låneordningen på vegne af staten og aflægger et særskilt regnskab for ordningen. Muligheden for genforsikring af kreditforsikringer, der er tegnet gennem private kreditforsikringsselskaber, er foreløbigt forlænget for lande uden for OECD samt Grækenland til udgangen af 213. EKF varetager EKF er garanteret af den danske stat og arbejder på forretningsmæssige vilkår inden for rammerne af UDTRYKTE FORVENTNINGER Årets resultat for 212 blev et tilfredsstillende overskud på 473 millioner kroner. Set i forhold til 211 er det et mindre fald på 24 millioner kroner. Overskuddet er et vigtigt bidrag til EKF s frie egenkapital, der har betydning for kapaciteten til udstedelse af nye garantier i årene fremover. Endvidere fordeles en del af overskuddet til EKF s udjævningsreserve, der kan bringes i anvendelse, hvis der indtræffer større skader. En væsentlig årsag til årets resultat er en fortsat stigning i bruttopræmier kombineret med, at der ikke var større skader i 212. EKF har ikke haft større skadessager siden krisen i Argentina i 21 og 22. Årets bruttopræmieindtægter blev på 1.33 millioner kroner fra nyudstedte garantier på i alt 16,4 milliarder kroner. Forrentningen af EKF s likvider samt afløb fra tidligere års præmiehensættelser bidrog positivt til resultatet med henholdsvis 182 millioner kroner og 334 millioner kroner. rende faktorer i international handel. En garanti, et lån eller en kaution fra EKF kan derfor gøre udslaget for, om en virksomhed kan vinde eller fastholde ordrer. ÅRETS RESULTAT SAMMENHOLDT MED TIDLIGERE Når EKF dækker risikoen, får virksomhederne langt bedre muligheder for at få finansieret deres forretninger i banken på konkurrencedygtige vilkår og for at sælge deres varer på kredit, hvilket ofte er afgø- EKF s aktivitetsniveau er bestemt af størrelsen af den fri egenkapital. Den skal ligge inden for et bånd, der mindst skal udgøre 8 procent af EKF s garantiforpligtelser og højst må udgøre 12 procent. Dette kapitalbånd har Folketingets Finansudvalg midlertidigt ændret til 6-1 procent, så EKF får bedre muligheder for at hjælpe danske eksportvirksomheder. Den midlertidige ændring skyldes en aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, og ændringen bliver fastholdt til udgangen af 215. I 216 og 217 øges denne ordning direkte, så både garantiansvar, præmieindtægter, erstatningsomkostninger og administration i genforsikringsordningen er indeholdt i regnskabet for EKF. EKF er Danmarks eksportkredit. Vores opgave er at bidrage til at skabe vækst i Danmark ved at hjælpe danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det gør vi ved at sikre virksomhederne mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med virksomheder i andre lande. Loven om EKF og de internationale regler for eksportkreditfinansiering. HOVEDAKTIVITET OG ØKONOMI

10 SIDE 1 EKF s garantidækninger. skyldes primært, at EKF i 211 foretog en hensættelse til truende tab vedrørende Iran på 8 millioner kroner som følge af skærpede sanktioner mod landet. I 212 har EKF ikke haft større truende tab. Administrationsomkostninger var i 212 på 132 millioner kroner mod 96 millioner kroner i 211. Stigningen skyldes primært det øgede aktivitetsniveau, udvidelse af medarbejderstaben samt enkeltstående omkostninger i forbindelse med flytning til nyt domicil. Hertil kommer meromkostninger til moms som følge af en afgørelse fra SKAT, der ændrede EKF s beregningsgrundlag for momsrefusion. BALANCEN Balancesummen udgjorde millioner kroner ultimo 212 mod millioner kroner ved udgangen af 211. Væksten i aktiverne skyldes primært stigninger i tilgodehavende præmier som følge af et højere aktivitetsniveau samt posten mellemregning med staten. Det største aktiv er fortsat mellemregningen med staten, der ved udgangen af 212 var på millioner kroner. Tilgangen i 212 skyldes primært indkomne betalinger fra tilgodehavende præmier samt forrentningen af mellemregningen med staten. EKF har herudover en mindre likvid beholdning. Præmieindtægter for egen regning (f.e.r.) udgjorde i alt 44 millioner kroner i 212 mod 498 millioner kroner i 211. Faldet skyldes primært, at selv om EKF har oplevet en stigende efterspørgsel efter finansiering og dermed højere bruttopræmier, så er der sket en relativt større stigning i garantihensættelser fra 211 til 212. Erstatningsomkostninger f.e.r. blev på 63 millioner kroner mod 137 millioner kroner i 211. Faldet I afsnittet om EKF s engagement fremgår sammensætningen af og udviklingen i det samlede engagement, som EKF administrerer. Se side 13. I takt med, at der afdrages på de bagvedliggende lån, som EKF garanterer, har EKF i 212 kunnet indtægtsføre 334 millioner kroner i afløb af hensættelserne på garantier fra tidligere år. Det er 72 millioner kroner mere end i 211 og svarer til en stigning på 27 procent. Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente påvirkede resultatet positivt med 143 millioner kroner mod 166 millioner kroner i 211. Posten omfatter renteindtægter fra mellemregning med staten, kurstab og kursgevinster fra valutakurssikring af hensatte forpligtelser i US-dollar samt kursregulering af debitorer og likvide beholdninger. Endvidere indgår, som følge af den ændrede regnskabspraksis, en regulering af præmietilgodehavende og tilhørende garantihensættelser, fordi præmietilgodehavendet og garantihensættelsen opgøres til nutidsværdi. Forrentning af mellemregningen med staten faldt med 15 millioner kroner i forhold til 211, primært som følge af en lavere forrentningssats. Forrentningssatsen for 212 var på 3,1 procent, og dermed,7 procentpoint lavere end i 211. Det garanti- og tilbudsansvar, som vedrører EKF s egne forretninger, udgjorde ved udgangen af 212 i alt 68 milliarder kroner mod cirka 61 milliarder kroner ultimo 211. EKF s garantiansvar steg med 8 milliarder kroner i 212, og det er sammen med det fortsat høje niveau for nye betingede tilbud et udtryk for, at der stadig er stor efterspørgsel efter Regnskabsposten ændring i garantihensættelser reducerer resultatet med millioner kroner. Hensættelserne relaterer sig til udstedelse af nye garantier og til regulering af hensættelse på eksisterende sager. I forbindelse med den løbende engagementsgennemgang har vi vurderet en forhøjet risiko på flere sager, hvilket isoleret set har medført en forøgelse af garantihensættelserne i størrelsesordenen 3 millioner kroner. Det samlede engagement, som EKF administrerer, består af garantiansvaret for EKF s egne forretninger, ansvaret for EKF s betingede tilbud og ansvaret for de ordninger, som EKF administrerer for staten. Det samlede engagement, som EKF administrerer, steg med ca. 8 milliarder kroner i forhold til 211 og udgjorde 77 milliarder kroner ved udgangen af 212. Her indgår 21 milliarder kroner, der vedrører betingede tilbud, og 9 milliarder kroner, der vedrører ordninger, som EKF administrerer for staten.

11 SIDE 11 De samlede forsikringsmæssige hensatte forpligtelser før modregning af genforsikringsandele af garantihensættelser udgjorde 3.22 millioner kroner ved udgangen af 212. Til sammenligning var niveauet millioner kroner ved udgangen af 211. Stigningen skyldes et øget aktivitetsniveau målt i garantiansvar. EKF opkræver præmierne enten up-front eller løbende hen over det garanterede låns løbetid. Løbende præmier udgør en voksende andel af EKF s samlede præmier og dermed også af debitorerne. EKF har som følge heraf ændret regnskabspraksis i 212 således, at de præmier, som EKF modtager over en længere årrække, diskonteres og derved alene indregnes til nutidsværdien af præmietilgodehavendet. Ved udgangen af 212 udgjorde løbende præmier millioner kroner mod millioner kroner i 211. ret på forholdsvis få lande. Den frie egenkapital udgjorde dermed millioner kroner ultimo 212. Det svarer til 7,2 procent af det samlede korrigerede garantiansvar, hvilket er inden for det fastsatte kapitalbånd. Derfor giver det i henhold til de gældende kapitalstyringsregler for EKF ikke anledning til udlodning til staten. Ultimo 212 udgjorde tilgodehavende præmier millioner kroner mod millioner kroner ved udgangen af 211. EKF modtog betalinger fra sine debitorer i størrelsesordenen 59 millioner kroner i 212. Som følge af erstatningsudbetalinger på skadesager har EKF en mindre portefølje af kommercielle og politiske fordringer, der efter nedskrivning udgør 2 millioner kroner. Den samlede egenkapital steg med 473 millioner kroner og var ved udgangen af 212 på millioner kroner. Heraf udgjorde udjævningsreserven 1.68 millioner kroner, hvilket er en stigning på 283 millioner kroner i forhold til 211. Udjævningsreserven er etableret for at imødegå risici for større tab, fordi EKF s garantier er koncentre-

12 SIDE 12 HOVEDPOSTER FOR EKF S SAMLEDE SKADER OG TRUENDE TAB Erstatningsudbetalinger Nettofordringer Hjemkomne beløb afdrag inkl. renter Erstatningshensættelser, ultimo 1 1 MILLIONER KRONER Beløbet fremkommer som både tilgang og afgang i løbet af året inkl. kursregulering Erstatningsomkostningerne f.e.r. blev som nævnt ovenfor på 63 millioner kroner i 212 mod 137 millioner kroner i 211. Regnskabsposten består af Tilgangen af nye skader har været meget lav siden krisen i Argentina i 21 og 22. Flere eksportkreditinstitutter sporer imidlertid en tendens til flere skader som følge af den økonomiske krise. Erstatningsudbetalingerne udgjorde 65 millioner kroner i 212 mod 63 millioner kroner i 211. I 212 udbetalte EKF erstatning på 17 millioner kroner i forbindelse med en skadessag i Tyskland. Endvidere udbetalte EKF 27 millioner kroner vedrørende skader på kautioner. Udbetalte erstatninger til kreditforsikringsselskaberne udgjorde 21 millioner kroner i 212. Nettofordringerne steg fra 13 millioner kroner i 211 til 2 millioner kroner i 212, hvilket primært skyldes, at EKF registrerer en fordring, når der er udbetalt erstatning. EKF s skadesarbejde fokuserede i 212 på at behandle nye truende tab, på at forebygge skader og på at behandle tilbageværende mindre skader fra tidligere år. erstatningsomkostninger og tab på fordringer fra erstatningsudbetalinger. Der er fortsat tale om et meget lavt niveau, og det skyldes primært mindre tab på kautioner i forbindelse med små og mellemstore danske virksomheder. SKADER OG TRUENDE TAB

13 SIDE 13 UDVIKLINGEN I EKF S SAMLEDE ADMINISTREREDE ENGAGEMENT ENGAGEMENT Administrerede ordninger og genforsikret ansvar EKF, betingede tilbud 9 8 EKF, garantiansvar I 212 steg det samlede engagement, som EKF administrerer, til rekordhøje 77 milliarder kroner. Som det fremgår af figuren, er det især garantiansvaret for EKF s egne forretninger, der bidrager til stigningen. Garantansvaret steg til 47 milliarder kroner i 212 fra 39 milliarder kroner i 211. EKF s tilbudsansvar ultimo 212 udgjorde 21 milliarder kroner og var dermed på niveau med 211, hvor tilbudsansvaret udgjorde 22 milliarder kroner. Stigningen i engagementet skyldes en fortsat høj efterspørgsel efter risikoafdækning hos EKF som en naturlig følge af den globale økonomiske situation. MILLIARDER KRONER 7 8 Det samlede engagement, som EKF administrerer, omfatter EKF s egne garantier og betingede tilbud, Ordningen for Blandede Kreditter, som EKF administrerer for Udenrigsministeriet, investeringsgarantier udstedt af Udenrigsministeriet, samt garantier, der er genforsikret hos private forsikringsselskaber og eksportkreditinstitutter.

14 SIDE 14 EKF S GARANTIANSVAR EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ REGIONER ULTIMO 212 7% Nær- og Mellemøsten inkl. Tyrkiet 1% Afrika 1% Østeuropa og SNG 38% Vesteuropa EKF s garantiansvar i Nord- og Sydamerika voksede i 212 fra 14 procent til 23 procent og er dermed EKF s næststørste region. EKF har gennem de seneste år oplevet en stærk efterspørgsel i regionen, især i Brasilien. Asien og Oceanien er EKF s tredjestørste region med 21 procent af garantiansvaret ultimo 212. EKF ser fortsat en stærk efterspørgsel inden for vindsektoren i regionen, især i Australien og New Zealand. Østeuropa, herunder Rusland og de tidligere sovjetrepublikker (SNG), udgjorde 1 procent af EKF s garantiansvar ved udgangen af 212. Rusland er et af 23% Nord- og Sydamerika 21% Asien og Oceanien Vesteuropa er stadig EKF s største region og stod ved udgangen af 212 for 38 procent af garantiansvaret. Garantiansvaret i Vesteuropa består fortsat hovedsageligt af forretninger inden for vindsektoren, og der var stor efterspørgsel i 212. EKF vurderer, at der i takt med udbygningen af offshore vindkapacitet i Vesteuropa også vil være en stærk efterspørgsel i regionen i de kommende år. Det skyldes især, at de private banker fortsat har vanskeligt ved at løfte finansieringsopgaven selv. Risikoen i EKF s kerneforretning er vurderet på baggrund af EKF s gældende garantier og inkluderer derfor ikke betingede tilbud og administrerede ordninger.

15 SIDE 15 EKF s hovedmarkeder, og EKF forventer fortsat en stærk efterspørgsel efter afdækning af risici i landet. EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ LANDEKLASSER EKF klassificerer alle lande i otte landerisikoklasser for at fastsætte kundernes politiske risikopræmie. Landeklasse og 1 består hovedsageligt af OECDlandene, hvor den økonomiske og politiske risiko for hovedparten af landene er lav, mens landeklasse 7 er lande, hvor EKF vurderer den økonomiske LANDEKLASSE og politiske risiko som meget høj. Ved udgangen af 212 var den gennemsnitlige politiske landeklasse for EKF s garantiansvar 2,4. Dette er samme niveau som i 211. PROCENT 212 Nær- og Mellemøsten inklusive Tyrkiet udgjorde 7 procent af EKF s samlede garantiansvar ultimo 212. Tyrkiet er EKF s største marked i regionen. Afrika er fortsat EKF s mindste region med 1 procent af EKF s garantiansvar ved udgangen af 212. Det skyldes en forholdsvis lav efterspørgsel efter afdækning af risiko samt meget vanskelige forretningsforhold i regionen. 6

16 SIDE 16 EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ BRANCHER ULTIMO 212 2% Andet 3% Industriproduktion 4% Landbrugs- og fødevareteknologi EKF S GARANTIANSVAR FORDELT PÅ DEBITORER ULTIMO 212 4% Statsgarantier 6% Bonds og investeringsgarantier 7% Infrastruktur og forsyning 7% Bankgarantier 8% Skibe og havne 83% Købere 9% Olie- og gasindustri aktivitet inden for vindsektoren skyldes især en stor efterspørgsel efter vindmøller i OECD-landene. I det seneste årti har EKF oplevet et væsentligt skifte i sammensætningen af risikotyper. Tidligere var en stor del af EKF s eksportkreditter garanteret af enten en stat eller en bank i modtagerlandet. I dag har EKF direkte køberrisici på langt den største del af forretningerne. Ved udgangen af 212 havde EKF således direkte risici på købere i form af virksomhe- Vindsektoren er EKF s største branche efterfulgt af cement samt olie- og gasindustri. Garantiansvaret inden for vindsektoren steg fra 4 procent ved udgangene af 21 til 48 procent i 211 og til 53 procent af garantiansvaret ultimo 212. Den høje 14% Cement 53% Vind

17 SIDE 17 5 STV 16 SMV EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER FORVENTNINGER TIL Det er endnu uvist, hvordan den internationale finansielle og økonomiske krise udvikler sig. EKF har ikke i årene forud for eller siden den økonomiske krises begyndelse i 28 haft større tab på de udstedte garantier. Porteføljen har imidlertid været kraftigt stigende siden 28, og kombineret med Der er ikke indtruffet begivenheder efter den 31. december 212, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 21 KUNDER Strategien har været udmøntet i et øget fokus på at betjene så mange danske eksportvirksomheder som muligt. Strategien har bevirket, at EKF er gået fra at betjene 185 kunder i 28 til at hjælpe 461 danske virksomheder med finansiering til eksport i 212. Dermed har EKF på blot fire år fået 2,5 gange flere kunder. Antallet af kunder i segmentet store virksomheder (STV) har været nogenlunde konstant i perioden, den fortsatte usikkerhed om den internationale økonomiske udvikling må det forventes, at EKF kan blive mødt med skader i de kommende år. EKF havde ved udgangen af 212 en pipeline af nye garantier i størrelsesordenen 35 milliarder kroner, hvilket fortsat er et højt niveau. På den baggrund forventer EKF et fortsat højt aktivitetsniveau i 213. I de seneste år har der været en stigende efterspørgsel efter EKF s deltagelse i både onshore og offshore vindprojekter i det meste af verden. Det er EKF s for ventning, at denne efterspørgsel fortsat stiger i 213. Et af de væsentligste elementer i den kundeorienterede vækststrategi Mere med flere, som EKF implementerede i 28 var et øget antal kunder, som EKF skal hjælpe direkte eller indirekte med finansiering til eksport. 212 der og projektselskaber for 83 procent af garantiansvaret. De kommercielle forhold i modtagerlandene spiller derfor en vigtig rolle for EKF s kreditvurdering. 211 ANTAL KUNDER 1 mens antallet af kunder i segmentet små og mellemstore virksomheder (SMV) er steget markant. I 212 betjente EKF 355 SMV-kunder, hvilket er mere end en firdobling fra de 8 SMV-kunder, EKF betjente i 28. UDVIKLINGEN I EKF S SAMLEDE ANTAL KUNDER

18 SIDE 18 Kreditrisiko er risikoen for, at købere af økonomiske eller politiske årsager ikke opfylder deres forpligtelser over for garantitager eller, at den sikkerhed, som køberen har stillet, ikke dækker EKF s tilgodehavende. EKF s kreditpolitik fastlægger retningslinjerne for kreditvurderingen. EKF søger gennem kreditpolitikken at følge principper og metoder, som er anerkendt internationalt. EKF s valutarisiko opstår, når der er et misforhold mellem omfanget af forpligtelser og aktiver i fremmed valuta. EKF s valutarisiko stammer fra garantiansvar, der er udstedt i fremmed valuta. EKF s valutakursrisiko består hovedsageligt af forpligtelser i US-dollar. Kreditrisikoen drejer sig om fremtidige hændelser, En stigning i valutakursen på US-dollar trækker EKF s regnskabsmæssige resultat ned, fordi EKF s hensatte forpligtelser på garantier og skader vokser. EKF benytter terminsforretninger til at afdække forpligtelser i US-dollar, når det ikke er muligt at skabe balance mellem aktiver og forpligtelser. EKF følger løbende udviklingen i US-dollar for at vurdere, om terminsforretningerne skal forlænges eller lægges om. Afdækningen sikrer således, at valutakursud- EKF har to typer af renterisici. 1. Renterisikoen fra driften er begrænset til den del af garantiporteføljen, der er udstedt med en variabel rente. En del af ansvaret er dog indgået med fast CIRR-rente, og her bærer staten risikoen. 2. En anden del af EKF s renterisiko stammer fra EKF s mellemværende med staten, som er en væsentlig del af EKF s likvide beholdning. Renten på mellemregningen er fast for det kommende år og udgør derfor ingen kortsigtet risiko. Det kan påvirke EKF s resultat og aktiver på lang sigt, hvis der sker ændringer i reglerne for statens forrentningsvilkår. Driftsrisiko udspringer af EKF s aktiviteter og vurderes ud fra en analyse af disse. EKF søger at begrænse sin risiko ved at behandle hver enkelt kreditsag individuelt og benytter desuden internationalt anerkendte værktøjer til at klassificere kreditkvaliteten. EKF opdaterer løbende medarbejdernes viden om kreditvurdering og overvåger de forretninger og markeder, som EKF tager risici på. > Direkte påvirkning af regnskabsresultatet > Påvirkning af garantiansvar og kapitalkrav EKF s garantiansvar og kapitalkrav bliver også påvirket af valutakursudsving, men denne valutarisiko afdækker EKF ikke. En stigning i kursen på US-dollar betyder derfor, at EKF s garantiansvar bliver større, og at de hensatte forpligtelser på garantiansvaret stiger. En stigning i garantiansvaret og betingede tilbud betyde, at kravet til størrelsen af EKF s fri egenkapital bliver større. EKF s råderum til at udstede nye garantier bliver således mindre, når kursen på US-dollars stiger, og større, når kursen falder. der ikke er kendt, når forpligtelsen bliver indgået. Afdækningen af en kreditrisiko fokuserer i høj grad på at begrænse EKF s tab, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser, eller hvis den stillede sikkerhed ikke dækker EKF s tilgodehavende. Valutakursudsving har betydning for EKF på to områder: sving ikke udgør en væsentlig risiko for EKF s regnskabsresultat. Markedsrisiko er sandsynligheden for, at EKF får tab som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Risikoen begrænser sig til usikkerhed om valutakurser og renteniveau. EKF søger kun at afdække markedsrisiko i forhold til de forretningsmæssige forpligtelser. Derimod benytter EKF ikke afdækning som et forretningsmæssigt instrument til at optimere gevinsten. EKF afdækker betydelige forretningsmæssige risici for dansk erhvervsliv ved at udstede garantier. EKF styrer risici inden for tre områder: > Kreditrisiko > Markedsrisiko > Driftsrisiko RISIKOSTYRING

19 SIDE 19 For at begrænse skævheden i porteføljen benytter EKF en række pejlemærker, som er med til at styre porteføljens sammensætning. Pejlemærkerne fast- CSR er de handlinger og hensyn, som virksomheder tager i forhold til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt for at bekæmpe korruption. EKF betragter arbejdet med samfundsansvar som en integreret del af forretningen og risikovurderingen. EKF mener, at danske virksomheder kan forbedre deres langsigtede konkurrenceevne ved at arbejde med samfundsansvar, fordi forbrugere, myndigheder og andre interessenter lægger stadig større vægt på bæredygtige løsninger og produkter. EKF har rapporteret om samfundsansvar siden 24 og tilsluttede sig i 28 UN Global Compact. Siden 28 har EKF udarbejdet egentlige CSRrapporter, der lever op til rapporteringskravene fra OECD, Equator Principles og UN Global Compact. CSR-rapporteringen er desuden udarbejdet efter retningslinjerne i Global Reporting Initiative (GRI). CSR INTERNT Inspireret af EKF s nye forretningsstrategi indled- CSR EKSTERNT Copenhagen Economics har beregnet, at EKF s indsats i 212 var med til at sikre ordrer til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører for 28,6 milliarder kroner. Det gav omsætning i Danmark for 21 milliarder kroner. Det forbedrede Danmarks betalingsbalancen med 1,4 milliarder kroner og bidrog til at skabe eller fastholde ca danske arbejdspladser i 212. Størstedelen af EKF s miljømæssige og sociale påvirkning stammer fra de garantier, som EKF udsteder. De vigtigste CSR-resultater af EKF s arbejde kan man derfor se ude i verden i forbindelse med de forretninger, som EKF garanterer. I 212 bidrog EKF således til at skabe 22. lokale arbejdspladser, hvor arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljøregler for blandt an- EKF anvender også genforsikring via andre eksportkreditinstitutter og private forsikringsselskaber, især på større enkeltsager, for at mindske risikoen på den enkelte transaktion og reducere ekspone ringen på lande, der kommer tæt på pejlemærkerne. Derigennem opnås også en mere jævn portefølje, CSR lægger, hvor stor en del af EKF s garantiansvar og betingede tilbud, der på ethvert tidspunkt må være udstedt på lande, købere og garanter i de høje risikoklasser. Landenes risikoklasser kan ses på www. ekf.dk/da/landeinformation. EKF s finansieringsrisiko er begrænset, da EKF har en statsgaranti, og dermed altid vil kunne dække sine forpligtelser. te CSR-afdelingen en revision af EKF-politikker på CSR-området. Som led i dette arbejde godkendte bestyrelsen EKF s nye politik for miljømæssig og social bæredygtighed, og yderligere opdaterede og strømlinede EKF sine processer for at vurdere bæredygtigheden af de transaktioner, EKF engagerer sig i. EKF har også en CSR-politik, der revideres løbende. Derved har EKF defineret et specifikt system for flere aspekter af CSR, og EKF fortsætter med at være godt positioneret i forvaltningen af de øgede risici, der er forbundet med at lede en voksende portefølje af kunder samt et øget antal transaktioner. EKF s portefølje er koncentreret på få markeder, heraf nogle med høj risiko. For at imødegå den risiko, der er forbundet hermed, binder EKF en del af sin egenkapital i en udjævningsreserve. En stor skævhed i fordelingen på lande vil betyde, at mere egenkapital reserveres i udjævningsreserven, hvilket reducerer den del af egenkapitalen, der kan bruges som grundlag for EKF s garantiudstedelse. hvilket øger den del af egenkapitalen, der kan anvendes til garantiudstedelse. EKF har en betydelig driftsrisiko, da EKF s formål er at sikre, at dansk erhvervsliv har internationalt konkurrencedygtige vilkår med hensyn til dækning af ekstraordinære risici for tab i forbindelse med finansiering af eksport og investeringer i udlandet.

20 SIDE 2 EKF beregner desuden den miljømæssige og sociale påvirkning af såkaldte A- og B-projekter uanset deres størrelse. Kategori A-projekter er de forretninger, der kan have en betydelig negativ påvirkning på miljøet og/eller sociale forhold. Kategori B-projekter er forretninger, der kan have en vis negativ påvirkning på miljøet og/eller sociale forhold. EKF s CSR-rapporter fra 28 og frem samt fondens CSR-politik kan læses på EKF s hjemmeside. VIDENRESSOURCER EKF har målrettede indsatser for arbejdsglæde og trivsel. Hvert andet år gennemfører EKF en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at vurdere medarbejdernes engagement og motivation. Det skal sikre, at alle arbejder i den rigtige retning. Målingen i 212 viste en arbejdsglæde på i alt 72 point på en skala fra 1-1. Det er en stigning på 3 point i forhold til målingen i 21. Endelig har EKF under den fortsatte vækst fokus på at opbygge ledernes evner og kapacitet til at fremme vækst og exceptionel performance. I EKF tager god ledelse udgangspunkt i en fælles ledelseskultur og baserer sig på dialog og handlekraft. EKF s forretning bygger i meget høj grad på medarbejderne og deres viden. Vi arbejder med at sikre og udvikle medarbejdernes videnressourcer ved blandt andet at: > Fremme en kundeorienteret virksomhedskultur > Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med en stor viden > Videreudvikle en fælles ledelseskultur, som er baseret på helhedsorientering og handlekraft EKF investerer også løbende i medarbejdernes faglige og personlige udvikling og kobler EKF s overordnede mål sammen med medarbejdernes individuelle udvikling. Eksempelvis har medarbejdere i afdelingerne under Kunder gennemført et kursus i projektfinansiering og vindrisiko i løbet af 212. EKF s politikker, mål og resultater fremgår i CSRrapport 212 på følgende link: EKF ønsker at fremstå som en kundeorienteret og resultatskabende finansiel virksomhed, der bygger på engagement, faglighed og troværdighed. EKF har derfor fokus på udvikling og videndeling på tværs af virksomheden. Alle medarbejdere har udviklingsplaner for at sikre, at de har de nødvendige forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver, så EKF kan nå sine fastsatte mål. det støj og sikkerhedsforhold blev respekteret. EKF medvirkede i 212 også til at nedbringe den globale CO2-udledning med 26,4 millioner ton.

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere