Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland"

Transkript

1 SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

2 FREMKOM NY ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV Fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige udvikling og vækst i Nordjylland. Derfor er det er med stor glæde, at vi præsenterer resultaterne af den nye FremKom 2-analyse. Den første blev offentliggjort første gang i 2008, hvor den gav et billede af det fremtidige kompetencebehov for halvdelen af den nordjyske arbejdsstyrke. FremKom 2 går skridtet videre og giver et billede af fremtidens kompetencebehov for ledere og medarbejdere i hele Region Nordjylland. For at give et godt bud på, hvilke kompetencer, der bliver centrale inden for eksempelvis fødevareområdet, byggeri og offentlig forvaltning har vi med hjælp fra et konsulentfirma været rundt i hele Nordjylland for at tale med ledere og eksperter i både private virksomheder og offentlige organisationer. Resultatet er spændende læsning, som giver stof til eftertanke og gode input til både de, der udbyder og efterspørger kompetenceudvikling. Interessant er det især at se, hvorledes der på tværs af brancher og sektorer i stadig stigende grad efterspørges både stærke faglige og stærke personlige kompetencer. Der er stor opbakning omkring FremKom i Nordjylland, hvor strategiske aktører inden for erhvervs-, uddannelses og beskæftigelsesområdet har samarbejdet omkring at få realiseret FremKom 2-analysen. Det er med til at skabe en sammenhængende indsats, hvor vi samarbejder omkring at løse de udfordringer, som vi har i Nordjylland. Med FremKom 2-analysen er der skabt et godt grundlag for en debat om Nordjyllands udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken også har de rette kompetencer om fem år. Dernæst også en diskussion af, hvordan vi sammen og hver for sig kan handle på den nye viden, som vi har fået. FremKom 2-analysens resultater kan frit hentes på FremKom s hjemmeside U lla A s tm a n Formand Væ k s t fo r u m N o r d j y l l and E r ik H. Ander sen F ormand D et R eg ionale B eskæ ftig elsesråd

3 INDHOLD 1.1 Indledning Opsummering Fødevaresektoren i Nordjylland Arbejdskraft- og kompetencebehov Kompetencebehovet Kompetencemæssige udfordringer... 14

4 1.1 INDLEDNING I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for fødevaresektoren i Nordjylland. Publikationen er en del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer 1. Projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over for. Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan frit downloades på FØDEVARESEKTOREN ER DEFINERET SOM VIRKSOMHEDER INDEN FOR LANDBRUG, FI- SKERI OG GARTNERI, INDUSTRIVIRKSOMHEDER DER FORARBEJDER OG FREMSTILLER FØDE- VARER SAMT STØTTE- OG RÅDGIVNINGSVIRK- SOMHEDER INDEN FOR FØDEVARESEKTOREN. Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview med brancheeksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på de 16 brancher og de fire oplande. Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop. ¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for Øvrig produktion, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke passer ind under de andre sektorer. 4 FØDEVARER

5 1.2 OPSUMMERING Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske fødevaresektor følgende: Fødevaresektoren er med sine ansatte i 2011 den største sektor i Region Nordjylland. Det er dog også en af de sektorer, der inden for den nærmeste årrække vil opleve de største forandringer specielt i forhold til antallet af medarbejdere i sektoren. Undersøgelsens fremskrivninger peger på et fald i efterspørgslen af ansatte på 13% fra 2011 til Eksperterne peger primært på, at branchen fortsat vil fokusere på omkostningsminimering, og at der vil være en tendens, hvor teknologiudvikling og procesautomatiseringer erstatter ufaglært arbejdskraft. Fremadrettet peger eksperterne på, at der vil blive efterspurgt flere faglærte medarbejdere og flere medarbejdere med længerevarende uddannelser, der kan varetage funktioner inden for marketing, salg og strategi. Virksomhederne bekræfter disse vurderinger. Flere virksomheder uddyber i forbindelse med interview, at der i forhold til produktionserhvervene i Region Nordjylland er gunstige forhold for virksomhederne. De hæfter sig ved, at der er et stort udbud af relativt højt kvalificeret ufaglært arbejdskraft, der relativt enkelt kan indgå i produktionen i flere sektorer. De ufaglærte medarbejdere skal dog fremadrettet løbende kompetenceudvikles. Specielt de tekniske og sproglige kompetencer er centrale. Derudover bliver sociale egenskaber mere og mere vigtige. Den stigende efterspørgsel efter flere medarbejdere med længerevarende uddannelser hænger sammen med udviklingen inden for produktionen, hvor en stigende automatisering og fokus på at kunne gøre sit produkt unikt i en global konkurrence medfører en stigende efterspørgsel efter medarbejdere, der kan håndtere komplekse arbejdsopgaver, nytænke og produktudvikle. På ledelsesniveau er der to primære tendenser, der fremadrettet præger de kompetencer, som ledelsen skal besidde. Det handler om strategi og nytænkning. Generelt vurderer virksomhederne, at der skal en strategisk forståelse ind i virksomhederne, som kan sætte produktionen ind i en international kontekst. Da konkurrence er markant i sektoren, gælder det om at differentiere sig fra konkurrenterne, og i nogle tilfælde ikke konkurrere på pris, men kvaliteten af det produkt, der sælges. Virksomhederne inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland er generelt tilfredse med de tilbud om videreuddannelse og kompetenceudvikling, der findes i regionen. De anvender dem bl.a. i forbindelse med svingninger i produktionen til at holde på medarbejderne, da de grundet den danske arbejdsmarkedsmodel kan få et markant løntilskud hertil. 1.3 FØDEVARESEKTOREN I NORDJYLLAND Fødevaresektoren i Region Nordjylland er kendetegnet af store aktører såsom Arla, Tulip og Danish Crown, der repræsenterer forskellige dele af branchen, men som alle er storproducenter inden for deres område. Disse store aktører beskæftiger en markant andel af medarbejderne inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland. Af andre aktører inden for sektoren er specielt detailhandlere og rammeproducenter, dvs. forarbejdning af fødevarer, markante i sektoren. Inden for de seneste fem år er der inden for sektoren fremmet en tendens, hvor producenter ikke længere konkurrerer på pris, men hvor kvaliteten og historien om fødevarernes oprindelse og levevilkår er det centrale. En producent som Thise er et af de fremmeste eksempler på denne relativt nye tendens, der dog allerede var i gang i forbindelse med FremKom 1 i Fødevaresektoren har gennem de seneste par år oplevet flere forhold, der har haft en negativ betydning for udviklingen i branchen. For det første havde Muhammed-tegningerne i 2005 en umiddelbar negativ betydning for branchen, idet en stor del af eksporten gik til de arabiske lande. Det er stadig en hændelse, branchen lider under eksportmæssigt. Ydermere har branchen også være ramt af finanskrisen, hvor et fald i efterspørgslen generelt også har haft en negativ indflydelse. Derudover har en generel tendens gennem de seneste år været, at branchen konkurrerer på et internationalt marked med hård konkurrence på prisen. Det har blandt andet betydet, at virksomheder i regionen FØDEVARER 5

6 6 FØDEVARER

7 har effektiviseret deres produktion, flyttet den til udlandet eller er lukket. I alt har det betydet et samlet fald i beskæftigelsen i branchen inden for de seneste par år, da virksomheder både omkostningsminimerer, hvilket betyder færre ufaglærte medarbejdere, og risikominimerer i forhold til eksportmarkeder, hvilket betyder udflytning af produktion til eksempelvis Østeuropa. Fødevaresektoren er med sine ansatte i 2011 den største sektor i regionen. Samtidig peger undersøgelsen dog også på, at det er en af de sektorer i regionen, der inden for den nærmeste årrække vil opleve de største forandringer specielt i forhold til antallet af medarbejdere i sektoren. Undersøgelsens fremskrivninger peger på et fald i efterspørgslen af ansatte på 13% fra 2011 til En indikation på, at dette scenarie kan blive en realitet, viste sig i april 2011, hvor Arla annoncerede, at de lukkede deres mejeri i Hjørring, hvorved 106 medarbejdere inden for sektoren mister deres arbejde ARBEJDSKRAFT- OG KOMPETENCEBEHOV Udviklingen i arbejdskraftbehovet inden for fødevaresektoren ser ifølge fremskrivningerne mindre positive ud i et 5-årigt perspektiv i Region Nordjylland. Som det fremgår af figur 1 samt tabel 1 peger fremskrivningerne på, at der generelt vil være en nedgang på ca. 13% i antallet af arbejdspladser inden for sektoren, hvilket ca. dækker over medarbejdere. Det skal bemærkes, at det er en traditionel stor sektor, der skæres ned i som følge af flere eksterne udviklinger. En ledende medarbejder i en virksomhed formulerer det således: Jeg tror, vi bliver nødt til at afskedige medarbejdere inden for de nærmeste par år. Vi har traditionelt haft en stor medarbejderskare og været en vigtig virksomhed for lokalområdet og det vil vi også fortsat være. Bare ikke helt i samme målestok som tidligere. Tendenser som stor national og international konkurrence og stigende brug af automatiseringer medfører, at vi fremadrettet vil justere i antallet af medarbejdere. HR-chef, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for fødevaresektoren i Nordjylland (antal ansatte) Fødevarer og ass. erhverv total Fødevarer Fødevarer ass. erhverv Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning FØDEVARER 7

8 Undersøgelsens interviewede eksperter inden for branchen vurderer i overensstemmelse med fremskrivningerne at det generelle arbejdskraftbehov inden for branchen inden for de nærmeste par år vil falde. Eksperterne peger primært på, at branchen fortsat vil fokusere på omkostningsminimering, og at der vil være en tendens, hvor teknologoudvikling og procesautomatiseringer erstatter ufaglært arbejdskraft. Fremadrettet peger eksperterne på, at der vil blive efterspurgt flere faglærte medarbejdere og flere medarbejdere med længerevarende uddannelser, der kan varetage funktioner inden for marketing, salg og strategi. Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer Sektor Antal ansatte 2011 Antal efterspurgte ansatte 2016 Ændring i procent +/- Fødevarer og støtteerhverv ,0% Møbel, beklædning og støtteerhverv ,8% Kultur, turisme og event ,1% Oplevelsesindustri ,5% IKT ,9% Energi og miljø og støtteerhverv ,6% Transport og støtteerhverv ,8% Byggeri og støtteerhverv ,2% Metalindustri ,6% Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico ,2% Finans, forsikring og videnservice ,0% Handel og forretningsservice i øvrigt ,4% Øvrig produktion ,4% Uddannelse ,8% Pleje og omsorg ,5% Offentlig administration og organisationer ,9% Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research FØDEVARER

9 Virksomhederne inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland er også inkluderet i undersøgelsen for herved at give deres besyv til, hvordan de anser den nærmeste fremtid i forhold til en eventuel vækst i antallet af ansatte. Figur 2 viser virksomhedernes forventning til væksten i antallet af ansatte frem til Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016? 35% 30% % 22 20% 15% 14 10% 5% 6 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke, vi forventer at være det samme antal som i dag Slet ikke, vi forventer at være færre ansatte end i dag Kilde: Oxford Research 2011 Figur 2 illustrerer, at virksomhedernes egne forventninger til den fremadrettede vækst i antallet af medarbejdere frem til 2016 ikke ligner fremskrivningerne. Generelt er virksomhederne mere positive omkring den fremadrettede vækst, og over hver tredje virksomhed vurderer, at de i høj grad eller nogen grad vil vækste i antallet af medarbejdere. 30% forventer at være det samme antal medarbejdere som i dag, mens kun 6% af virksomhederne inden for sektoren forventer at være færre ansatte end i dag. I interview med virksomhederne fremgår det, at virksomhederne har et differentieret syn på væksten i antallet af medarbejdere i et fremadrettet perspektiv. For på den ene side vurderer virksomhederne, at der fremadrettet vil være færre ufaglærte medarbejdere, der trods alt står for den største andel af medarbejdere i sektoren på nuværende tidspunkt. Det er med til at bekræfte det billede, fremskrivningerne viser. På den anden side peger flere virksomheder på, at de i andre dele af deres medarbejderskare vil ansætte markant flere inden for de nærmeste par år. Særligt medarbejdere, der kan være med til at drive marketing og salg samt tænke strategier for virksomhederne, jf.: Vi regner inden for de næste 3-5 år med at vækste mellem 10-15% inden for udvalgte jobfunktioner. Vi kommer til at fokusere mere på marketing og salg, fordi det er det, der skal være med til at sørge for vores produktion. Derudover vil vi efterspørge medarbejdere, der er gode til det strategiske, fordi vi skal være bedre til at finde huller i markedet og udnytte de potentialer, vores virksomhed og vores produkt giver os. Det kan vi blive langt bedre til, end vi er nu. Vi satser dermed på nye medarbejdere med nogle højere uddannelseskompetencer, end vi tidligere har gjort. Det bliver nok primært personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser, som vi håber, vil ansøge de stillinger, vi sætter op. Leder i større nordjysk fødevarevirksomhed FØDEVARER 9

10 Dermed viser fremskrivningerne et billede af udviklingen inden for sektoren, der til dels bekræftes af eksperter og virksomhederne selv i forhold til den ufaglærte arbejdskraft. Nuanceringen i forhold til en potentiel vækst for andre jobfunktioner i virksomhederne viser et mere positivt fremadrettet billede for medarbejderudviklingen i sektoren, hvor nogle jobfunktioner vil miste fodfæstet, mens andre vil vokse sig markant stærkere for at imødekomme særligt de internationale udfordringer, branchen står over for. Vækst vil primært ske inden for regionen På trods af at både eksperter og virksomhederne selv peger på, at der inden for sektoren sker en stigende internationalisering i form af større konkurrence og mulighed for outsourcing af produktion til andre lande, vurderer virksomhederne i regionen ikke, at de inden for de nærmeste par år vil vækste uden for Danmark, jf. figur 3. Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske? 80% 72 70% 60% 50% 40% 30% 20% 12 10% % I Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa I Østeuropa Uden for Europa Kilde: Oxford Research 2011 Figur 3 illustrerer, at virksomhederne inden for sektoren primært forventer at vækste inden for Region Nordjylland (78%), mens 12% af virksomhederne forventer at vækste andre steder i Danmark. Kun 8% af virksomhederne forventer at vækste uden for Danmark. Her peger de fleste på Østeuropa som et attraktivt sted at slå sig ned, idet kombinationen mellem billig arbejdskraft og umiddelbar nærhed til Danmark vurderes som positive parametre. Flere virksomheder uddyber i forbindelse med interview, at der i forhold til produktionserhvervene i Region Nordjylland er gunstige forhold for virksomhederne. Virksomhederne hæfter sig ved, at der er et stort udbud af relativt højt kvalificeret ufaglært arbejdskraft, der relativt enkelt kan indgå i produktionen i flere sektorer. Det har en positiv betydning for, at virksomhederne fremadrettet ønsker at vækste i Region Nordjylland jf.: Det er en fordel at ligge her på grund af udbuddet af arbejdskraft til produktion. Det er lidt absurd, men der er så meget andet, der har lukket, og det betyder, at der er gode muligheder for os, der har overlevet i forhold til at få fat i nogle dygtige og effektive ufaglærte medarbejdere. Teknisk direktør, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland 10 FØDEVARER

11 Derudover fokuserer flere af virksomhederne også på, at flere dele af produktionen kan varetages af automatisering, og at denne tendens fremadrettet forstærkes. Men der vil i sektoren altid være behov for ufaglært arbejdskraft til at varetage dele af produktionen, jf.: Derfor vurderer virksomhederne, at de gunstige betingelser for at tiltrække kvalificeret ufaglært arbejdskraft har en positiv betydning for deres geografiske tilhørsforhold. Vi har overført en del af produktionen til maskiner og robotter og har deraf afhændet en del af vores ufaglærte medarbejdere. Men nu tror jeg ikke, der er mulighed for at automatisere mere af produktionen, som det ser ud nu. Så antallet af ufaglærte medarbejdere, der er nu, vil forblive relativt stabilt. Og det er stadig en markant andel af medarbejderne Chef, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland KOMPETENCEBEHOVET I forhold til kompetencebehovet blandt medarbejderne inden for sektoren, viser figur 4 de kompetencer, som virksomhederne efterspørger frem til Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016? Fleksibilitet Serviceorientering/serviceminded Forretningsforståelse Kreativitet og evnen til at være innovativ Selvledelse Teamwork Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og forretningsmæssige netværk Økonomiske kompetencer IKT brugerniveau Tværfaglighed og kendskab til flere brancher Sprog og interkulturel forståelse Viden om sundhed, miljø og klima IKT ekspert/udviklerniveau 3 17 Juridiske kompetencer % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 FØDEVARER 11

12 Af figur 4 fremgår det, at de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, primært er personlige, sociale og generelt de blødere faglige kompetencer såsom fleksibilitet, serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til at være innovativ. Både virksomhederne selv og sektoreksperter hæfter sig ved, at ledelse og ansvar fordeles mere ud til medarbejderne, hvilket medfører, at den rene faglighed betragtes som et nødvendigt fundament, som andre kompetencer kan bygges oven på. Derfor bliver de personlige kompetencer mere og mere vigtige i sektoren. De skal forstå, hvad deres position betyder for virksomheden som helhed, og de skal være gode til at indgå i sociale relationer med andre medarbejdere og i forhold til kunder. Dette er forhold, som virksomhederne også kommer ind på i interview. Derudover hæfter flere virksomheder sig ved, at medarbejderkompetencer, der fremadrettet vil blive efterspurgt, er sociale kompetencer som evnen til at indgå i relationer med andre mennesker, men også mere faglige kompetencer som tekniske færdigheder og sprog er centrale, jf.: Det betyder meget for os, at personen passer ind, og at man kommer med den rette indstilling til arbejdet og har et godt humør. Det smitter af på alle. Derudover er det fremadrettet vigtigt for os, at vores nye medarbejdere har flair for teknik og sprog. Vi begynder at have flere maskiner her, og de skal være i stand til at betjene disse, og kunne læse og forstå vejledninger, der ikke altid er på dansk. Kvalitetschef, Virksomhed i Region Nordjylland På højere medarbejderniveau (primært funktionærniveau) peger eksperterne på, at der især vil blive efterspurgt medarbejdere, der kan produktudvikle og markedsføre produkterne. Dette stemmer godt overens med de udsagn, som de interviewede virksomheder inden for branchen kommer med. I forhold til ledelseskompetencerne, som virksomhederne efterspørger, fremgår disse af figur 5. Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016? Dybdegående faglig/branchespecifik viden 47,5 32,5 Evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer Økonomiske og finansielle kompetencer 22,5 52,5 Entreprenuerskab (evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativ og projekter) 52,5 20 Innovationsledelse (ledelse og styring af innovationsog udviklingprocesser) Viden om IKT ,5 22,5 Viden om sundhed, miljø og klima Supply chain management/styring af underleverandør/ leverandørnetværk Mangfoldighedsledelse (ledelse af personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde) Juridiske kompetencer 2,5 10 2, ,5 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research FØDEVARER

13 Figur 5 illustrerer, at virksomhederne inden for sektoren primært efterspørger klassiske ledelseskompetencer såsom fagspecifik viden og økonomiske kompetencer samtidig med, at de ledende medarbejdere gerne skal have evnen til at skabe netværk og samarbejde samt skabe og implementere nye ideer. Arbejdet med at tænke strategisk og udvikle nye ideer til ens produkter ligger i forlængelse af en tendens, der har været i sektoren inden for de seneste par år. Tendensen har gået på at fokusere mindre på pris og i stedet spille på fødevarernes kvalitet og oprindelse. Det er en trend med blandt andet Thise Mejeri og Grambogård Slagteri som de fremmeste nationale eksempler. Flere eksperter i undersøgelsen peger på, at denne form for nicheproduktion og branding af fødevareprodukter kan være en måde at differentiere sig fra konkurrenter. Dermed konkurrerer man ikke på pris, men på kvalitet og fødevareproduktets oprindelse. Eksperterne vurderer, at det er en tendens, der på nuværende tidspunkt kan ses i begrænset omfang i regionen, men kan være en tendens, der fremadrettet forstærkes, og som en fokusering og udvikling af specielt ledelseskompetencerne til at tænke nyt og strategisk kan være med til at hjælpe på vej. Generelt efterspørger virksomhederne fremadrettet på ledelsesniveau et miks af de klassiske ledelseskompetencer i kombination med nyere ledelseskompetencer. Selvom der mellem FremKom 1 og FremKom 2 er stor forskel på de økonomiske konjunkturer 3, er der ikke markante forskelle mellem de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. I FremKom 1 pegede virksomhederne på, at de efterspurgte faglige kompetencer i form af viden og evner i mere komplekse produktionsforhold (fx betjening af maskiner/robotter), mens efterspørgslen efter personlige kompetencer primært gik på fleksibilitet, samarbejde og ansvar. I FremKom 2 er det fortsat viden og evner inden for mere kompleks produktion der efterspørges, sammen med de blødere personlige kompetencer som samarbejde og fleksibilitet. En forskel på FremKom 1 og FremKom 2 er derimod i virksomhedernes vurdering af, hvorvidt arbejdsmarkedet kan honorere disse krav. Virksomhederne i FremKom 1 vurderede kun i mindre grad, at det var muligt at skaffe arbejdskraft med de kompetencer, de efterspurgte de måtte være tilfredse med medarbejdere, der gad stå op om morgenen. Anderledes forholder det sig i FremKom 2, hvor virksomhederne i højere grad vurderer, at betingelserne er mere gunstige for, at nye medarbejdere besidder de efterspurgte kompetencer. Dermed ligger den største forskel på FremKom 1 og FremKom 2 inden for Fødevaresektoren ikke i kompetencebehovet hos virksomhederne, men derimod det potentiale arbejdskraftsudbuddet indeholder. Kompetenceudvikling og efteruddannelse De interviewede virksomheder i Region Nordjylland vurderer generelt, at der i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling er gode muligheder i regionen. Det være sig både i forbindelse med EUC-kurser i fx dansk og matematik, men også mere administrative og ledelsesmæssige kurser findes efter virksomhedernes vurdering i et fint omfang i regionen. Virksomhederne bruger også de tilbud om efteruddannelse og kompetenceudvikling, der findes i regionen. Det være sig både i forhold til en generel opkvalificering af specifikke kompetencer for en medarbejdergruppe som fx sprog, men det kan også være i forbindelse med svingninger i produktionen, at efter-/videreuddannelse gør det attraktivt for virksomhederne at holde på medarbejderne og bruge disse perioder på at opkvalificere deres kompetencer, jf.: I perioden, hvor vi havde mindre at lave, brugte vi en mulighed for kurser, hvor man kan få 85% af lønnen dækket. Så i stedet for at sende en stor andel af medarbejderne på dagpenge kunne vi holde på folk, og så give dem noget efteruddannelse oven i købet. Teknisk direktør, Virksomhed i Region Nordjylland Det vidner således om, at virksomhederne inden for sektoren i Region Nordjylland generelt er tilfredse med de tilbud om videreuddannelse og kompetenceudvikling, der findes, og at virksomhederne også gør brug af disse, blandt andet på grundt af den danske arbejdsmarkedsmodel, der giver et markant løntilskud i forbindelse med efteruddannelse. 3 FremKom 1 blev foretaget i en højkonjunktur i efteråret 2007-foråret 2008, mens FremKom 2 er foretaget under finanskrisen, der startede i Danmark i efteråret FØDEVARER 13

14 1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER Generelt viser undersøgelsen af fødevaresektoren i Region Nordjylland, at det er en sektor, der inden for de nærmeste år står over for en række udfordringer. Disse vil primært være præget af øget konkurrence på prisen, som et mere globaliseret fødevaremarked åbner op for. Det betyder, at mange af virksomhederne allerede er begyndt at produktionsoptimere ved at automatisere større dele af produktionen. Konsekvensen af dette for medarbejdere er forskelligartet afhængig af, hvor i virksomhederne de er. For de ufaglærte medarbejdere er konsekvenserne af den skitserede udvikling, at der fremadrettet vil være behov for færre ufaglærte medarbejdere i regionen. Den gode nyhed for de ufaglærte medarbejdere er dog, at der stadig vil være en efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft, og at denne arbejdskraft generelt har et godt ry i regionen. De ufaglærte medarbejdere skal fremadrettet løbende kompetenceudvikles, hvor det specielt er de tekniske og sproglige kompetencer, der er centrale. Derudover bliver sociale egenskaber mere og mere vigtige specielt evnen til gnidningsfrit at indgå i sociale relationer med både kolleger, ledelse og eventuelt kunder efterspørges af virksomhederne. En anden central tendens inden for branchen er en stigende efterspørgsel efter flere medarbejdere med længerevarende uddannelser. Dette hænger sammen med udviklingen inden for produktionen, hvor en stigende automatisering og fokus på at kunne gøre sit produkt unikt i en global konkurrence medfører en stigende efterspørgsel efter medarbejdere, der kan håndtere komplekse arbejdsopgaver, nytænke og produktudvikle. Flere virksomheder oplever i den henseende, at der fremadrettet kan være udfordringer forbundet med at tiltrække denne type af medarbejdere til deres virksomhed. Det handler om flere forhold. Den geografiske placering spiller ind, men også virksomhedernes villighed og forståelse for at gøre brug af disse typer af medarbejdere kan have betydning, jf.: Når det gælder produktudvikling, har vi behov for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Og dem er der ikke så mange af herude [Opland: Thy Mors]. Og det er også svært at tiltrække dem andre steder fra. Men der er også en stor risiko forbundet med at have denne type af medarbejdere. For der går måske to år, før en ingeniør har tjent sin løn ind, og der er virksomheder, der ikke tør tage det tab. Men hvis man vil overleve i branchen, tror jeg bestemt, det er den vej, vi skal gå Direktør, Virksomhed i Region Nordjylland Dermed handler den fremadrettede udfordring for virksomhederne på denne front om at turde satse på at ansætte denne type af medarbejderne, fordi det er dem, der fremadrettet vil skabe merværdi. Derudover kan virksomhederne med fordel arbejde på at gøre det attraktivt for denne type af medarbejdere at tage et job i virksomhederne. 14 FØDEVARER

15 På ledelsesniveau er der to primære tendenser, der fremadrettet præger de kompetencer, som ledelsen skal besidde. Det handler om strategi og nytænkning. Generelt vurderer virksomhederne, at der skal en strategisk forståelse ind i virksomhederne, som kan sætte deres produktion ind i den internationale kontekst, der er hverdagen for hovedparten af virksomhederne inden for fødevaresektoren. Det betyder, at ledelsen skal have visioner for, hvor virksomheden skal hen, og den skal være kompetent til at lede den i den retning. Nytænkning i ledelsen er også en kompetence, der fremadrettet vil blive efterspurgt. Da konkurrencen er markant i sektoren, gælder det om at differentiere sig fra sine konkurrenter, og i nogle tilfælde ikke konkurrere på pris men på kvaliteten af det produkt, der sælges. En ekspert inden for sektoren vurderer, at det inden for de næste fem år er en tendens, der kommer til at være endnu mere fokus på, jf.: Overgangen fra konkurrence på pris til kvalitet er en generel tendens, der har været under udvikling de seneste 5-10 år, og som virksomhederne inden for branchen skal tage seriøst, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige i en branche, der bliver mere og mere global. Det bliver sværere og sværere at stille noget op mod de fødevarepriser, som fx Østeuropa kan levere. Derfor er det vigtigt, at de danske virksomheder kan fortælle forbrugerne, at der er en mening med, hvorfor et dansk forarbejdet produkt koster mere end et østeuropæisk. Ekspert inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland Et øget fokus på strategi og nytænkning i ledelsen i virksomhederne kan fremadrettet være med til at drive udviklingen inden for sektoren i en positiv retning. I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for fødevaresektoren i Region Nordjylland. FØDEVARESEKTORENS VÆSENTLIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER Stigende pres på pris medfører stigende automatisering inden for sektoren. Medarbejderne skal kompetenceudvikles teknisk og personligt, således at de kan honorere de tekniske krav i produktionen samtidig med, at de udvikler deres samarbejdsevne og fleksibilitet. Evnen til at gøre produktet unikt bliver fremadrettet endnu mere centralt. Primært højtuddannede medarbejdere med kompetencer inden for produktudvikling og innovation kan bidrage i den proces, men virksomhederne skal turde ansætte denne type af medarbejdere. Strategi og nytænkning på ledelsesniveau bliver centralt fremadrettet. Virksomheder inden for sektoren agerer på et globalt marked, hvor der stilles krav til ledelsen i forhold til at vide, hvor virksomheden vil hen (strategi), og hvordan ens produkter gøres attraktive for kunderne. FØDEVARER 15

16 Kolofon Udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling Analyse: Oxford Research A/S Design og layout: Weltklasse reklame + pr Tryk: Vester Kopi A/S 1. oplag Januar 2012 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Mail: Web:

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere