Regnskab for Carlsberg-gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for Carlsberg-gruppen"

Transkript

1 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 2 Segmentoplysninger 3 Produktionsomkostninger 4 Salgs- og distributionsomkostninger 5 Honorarer til generalforsamlingsvalgt revisor 6 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 7 Særlige poster, netto 8 Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger 10 Selskabsskat 11 Minoritetsinteresser 12 Resultat pr. aktie 13 Løn- og personaleomkostninger samt afl ønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 14 Aktiebaseret vederlæggelse 15 Immaterielle aktiver 16 Materielle aktiver 17 Associerede virksomheder 18 Værdipapirer 19 Tilgodehavender 20 Varebeholdninger 21 Likvide beholdninger 22 Aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende disse 23 Aktiekapital 24 Lån 25 Pensioner og lignende forpligtelser 26 Udskudte skatteaktiver og udskudt skat 27 Hensatte forpligtelser 28 Anden gæld mv. 29 Pengestrømme 30 Køb og salg af virksomheder 31 Opgørelse af investeret kapital 32 Opgørelse af rentebærende gæld, netto 33 Kapitalandele i pro rata-konsoliderede virksomheder 34 Finansielle risici 35 Finansielle instrumenter 36 Nærtstående parter 37 Eventualforpligtelser og andre forpligtelser 38 Anvendt regnskabspraksis Gruppens selskaber

2 58 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Omsætning Øl- og læskedrikafgifter m.m Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 12 Resultat pr. aktie 24,7 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 24,6 14,6

3 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 59 Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Mio. kr Aktio- Markeds- nærer Valuta- værdiregu- Overført i Carls- Minoritetsomregning leringer ¹ resultat berg A/S interesser I alt Årets resultat Valutakursreguleringer: Udenlandske enheder Værdireguleringer: Sikringsinstrumenter Værdipapirer Værdipapirer, overført til resultatopgørelse ved salg Pensionsforpligtelser Øvrige reguleringer: Aktiebaseret vederlæggelse Andet Skat af egenkapitalbevægelser Netto indregnet direkte på egenkapitalen Samlede indregnede indtægter og omkostninger Mio. kr Aktio- Markeds- nærer Valuta- værdiregu- Overført i Carls- Minoritetsomregning leringer ¹ resultat berg A/S interesser I alt Årets resultat Valutakursreguleringer: Udenlandske enheder Overført til resultatopgørelse ved salg Værdireguleringer: Sikringsinstrumenter Sikringsinstrumenter, overført til resultatopgørelse ved salg Værdipapirer Pensionsforpligtelser Øvrige reguleringer: Aktiebaseret vederlæggelse Andet Skat af egenkapitalbevægelser Netto indregnet direkte på egenkapitalen Samlede indregnede indtægter og omkostninger Markedsværdireguleringer omfatter reserve for værdipapirer disponible for salg samt reserve for sikringstransaktioner.

4 60 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Balance Aktiver Mio. kr. Note 31. dec dec Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Tilgodehavender Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra kunder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt

5 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 61 Passiver Mio. kr. Note 31. dec dec Egenkapital Aktiekapital Reserver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Lån Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld mv Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

6 62 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Egenkapitalopgørelse Mio. kr Aktionærer i Carlsberg A/S Markeds- Kapital og Egen- Valuta- værdi- Overført Reserver reserver Minoritets- kapital Aktiekapital omregning reguleringer ¹ resultat i alt i alt interesser i alt Egenkapital 1. januar Årets indregnede indtægter og omkostninger, jf. opgørelsen side Kapitaludvidelse Køb/salg af egne aktier Andet Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter og selskaber Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. december Mio. kr Egenkapital 1. januar Årets indregnede indtægter og omkostninger, jf. opgørelsen side Kapitaludvidelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter Salg af selskaber Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. december Pr. 31. december 2006 er foreslået udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, i alt 458 mio. kr. (2005: 5,00 kr. pr. aktie, i alt 381 mio. kr.) inkluderet i overført resultat. 1 Markedsværdireguleringer omfatter reserve for værdipapirer disponible for salg samt reserve for sikringstransaktioner.

7 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 63 Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Note Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for afskrivninger Regulering for nedskrivninger 36 - Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter mv Udbetalinger af renter mv Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder Operationelle investeringer i alt Køb og salg af virksomheder, netto Køb af fi nansielle aktiver Salg af fi nansielle aktiver Ændring i fi nansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfi nansiering Pengestrøm, finansiering Årets pengestrøm Likvider pr. 1. januar Valutakursregulering Likvider pr. 31. december Heri indgår i 2005 betaling på 253 mio. kr. for værdiregulering af aktier i forbindelse med forlig i Asien-sagen. 2 Heri indgår i 2006 modtaget tilgodehavende fra salg af aktierne i Hite Brewery Co. Ltd. med mio. kr., hvilket indgik som tilgodehavende i Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning.

8 64 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Noter Note 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. de af OMX Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsafl æggelse for børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige IFRS udstedt af IASB. Ved udarbejdelsen af Carlsberg-gruppens årsrapport foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og opstiller forudsætninger, der danner grundlag for indregning og måling af gruppens aktiver og forpligtelser De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger fremgår nedenfor. Gruppens regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i note 38 til koncernregnskabet. Skønsmæssig usikkerhed Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne vurderinger, skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, herunder vurderinger fra rådgivere og specialister, som ledelsen vurderer er forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn, både positivt og negativt. Særlige risici for Carlsberg-gruppen er omtalt i ledelsesberetningens afsnit herom eller i noterne. Der er i noterne oplyst om forudsætninger om fremtiden og andre skønsmæssige usikkerheder på balancedagen, hvor der er betydelig risiko for ændringer, der kan føre til en væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver eller forpligtelser inden for det næste regnskabsår. Varemærker Ved virksomhedssammenslutninger foretages en vurdering af værdien af de overtagne varemærker samt den forventede levetid for disse. Vurderingerne foretages på baggrund af mærkernes markedsposition, den forventede langsigtede udvikling på de relevante markeder, varemærkernes profi tabilitet samt ledelsens intentioner med mærkerne. Når værdien af et veletableret varemærke ventes opretholdt på ubestemt tid på de pågældende markeder samtidig med at disse markeder ventes at være profi table over en længere periode, fastsættes levetiden for varemærket til uendelig. Det er ledelsens vurdering, at risikoen for, at den nuværende markedssituation på de pågældende markeder vil reducere brugstiden af varemærkerne, er minimal primært som følge af deres respektive markedsandele på de enkelte markeder samt den nuværende og planlagte markedsføringsindsats som medvirker til at værdien af varemærkerne opretholdes og udbygges. Værdiansættelsen baseres på en forventet fremtidig pengestrøm for varemærkerne, hvor de væsentlige forudsætninger er forventet brugstid og royalty-sats samt en teoretisk beregnet skatteeffekt. Den anvendte diskonteringssats er efter skat og afspejler den risikofri rente med tillæg af specifi kke og skønnede fremtidige risici knyttet til det enkelte varemærke. Ledelsen vurderer årligt risikoen for, om den nuværende markedssituation på de pågældende markeder vil reducere værdien eller brugstiden på varemærkerne. I givet fald nedskrives varemærkerne eller afskrivningerne tilpasses til den reducerede brugstid for varemærket. Kundeaftaler og kundeporteføljer Ved virksomhedssammenslutninger foretages en vurdering af værdien af de overtagne kundeaftaler og kundeporteføljer. Vurderingerne foretages på baggrund af det lokale marked og samhandelsforholdene. Endvidere vurderes sammenhængen mellem varemærker og kunder nøje, således at der ikke indregnes både varemærker og kundeaftaler baseret på samme underliggende pengestrøm. Særligt for bryggerier i Asien er der nøje sammenhæng mellem varemærke og afsætning, idet den geografi - ske placering og lokale samhandel er væsentlig. Der vil således sædvanligvis ikke blive indregnet særskilt værdi af kundeaftaler for disse. Værdiansættelsen er baseret på en forventet fremtidig pengestrøm for kundeaftalerne, hvor de væsentlige forudsætninger er omsætningsudvikling, overskudsgrad, kundeloyalitet samt teoretisk beregnet skat og bidrag til andre aktiver. Den anvendte diskonteringssats er efter skat og afspejler den risikofrie rente med tillæg af specifi kke og fremtidige risici knyttet til kundeaftalerne. Nedskrivningstest Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill foretages skøn over, hvorledes de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som knytter sig hertil, vil være i stand til at generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af goodwill, varemærker med ikke defi nerbar levetid samt øvrige nettoaktiver i den pågældende virksomhed. Skønnet over den fremtidige frie nettopengestrøm baseres på budgetter og forretningsplaner for de kommende tre år og fremskrivninger for efterfølgende år. Væsentlige parametre er omsætningsudvikling, overskudsgrad, fremtidige anlægsinvesteringer samt vækstforventninger for årene efter de kommende tre år. Budgetter og forretningsplaner for de kommende tre år er baseret på konkrete fremtidige forretningsmæssige tiltag, hvori risici i de væsentlige parametre er vurderet og indregnet i de fremtidige forventede frie pengestrømme. Fremskrivninger efter de kommende tre år er baseret på generelle forventninger og risici. De anvendte diskonteringssatser til beregning af genindvindingsværdien er før skat og afspejler den risikofrie rente med tillæg af specifi kke risici i de enkelte geografi ske segmenter. I de anvendte pengestrømme er indarbejdet effekt af de fremtidige risici knyttet hertil, hvorfor sådanne risici ikke er tillagt i de anvendte diskonteringssatser. For en beskrivelse af værdiforringelsestest for immaterielle aktiver henvises til note 15. For varemærker med ikke defi nerbar brugstid foretages skøn over den fremtidige indtjening ved varemærket efter samme model som anvendes ved værdiansættelse af varemærket ved virksomhedssammenslutninger, jf. ovenfor. For varemærker med defi nerbar brugstid vurderer ledelsen årligt, om der er indikationer af, at der er sket værdiforringelse ud over de foretagne afskrivninger. I givet fald foretages værdiforringelsestest på samme måde som for varemærker med ikke defi nerbar brugstid. Ledelsen har vurderet, at der ikke er sådanne indikationer ultimo 2006, hvorfor der ikke er gennemført værdiforringelsestest på varemærker med defi nerbar brugstid. Udskudte skatteaktiver Carlsberg-gruppen indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at skatteaktiverne kan udnyttes inden for en overskuelig fremtid gennem en fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Vurdering foretages årligt og baseres på budgetter og forretningsplaner for de kommende år, herunder planlagte forretningsmæssige tiltag.

9 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 65 Værdien af indregnede udskudte skatteaktiver udgør 822 mio. kr. (2005: mio. kr.), hvoraf 431 mio. kr. forventes realiseret inden for 12 måneder og 391 mio. kr. forventes realiseret senere end 12 måneder efter balancedagen. Værdien af ikke indregnede skatteaktiver (primært skattemæssige underskud til fremførsel) udgør i alt 670 mio. kr. (2005: 860 mio. kr.), som ikke forventes udnyttet inden for en overskuelig fremtid. For en yderligere beskrivelse af gruppens skatteaktiver henvises til note 26. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse. Der foretages nedskrivninger til tab på baggrund af manglende betalingsevne. Såfremt betalingsevnen i fremtiden forværres, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige. Ledelsen foretager analyser på baggrund af kundernes forventede betalingsevne, historiske oplysninger om betalingsmønstre og dubiøse tilgodehavender samt kundekoncentrationer, kundernes kreditværdighed og modtagne sikkerheder samt økonomiske konjunkturer i selskabets afsætningskanaler. For lån til restaurationsbranchen påser de enkelte gruppevirksomheder styring og kontrol af såvel disse lån som de almindelige varekreditter efter gruppens retningslinier. Det skønnes, at de foretagne nedskrivninger er tilstrækkelige til dækning af tab. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender anses for at være begrænset. Pensioner og lignende forpligtelser Ved opgørelsen af værdien af Carlsberg-gruppens ydelsesbaserede pensionsordninger ligger der en række væsentlige aktuarmæssige forudsætninger til grund for opgørelsen, herunder diskonteringsrenter, forventet afkast på ordningens aktiver samt forventet stigningstakt i løn og pension. Spænd og vægtet gennemsnit for forudsætningerne fremgår af note 25. Ændringerne i de aktuarmæssige forudsætninger (gevinst eller tab) indregnes direkte på egenkapitalen og udgør akkumuleret pr 31. december 2006 (tab) -180 mio. kr. (2005: -190 mio. kr.). Værdien af gruppens ydelsesbaserede pensionsordninger baseres på vurderinger fra eksterne aktuarer. Anvendelse af anvendt regnskabspraksis Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsrapporten indregnede beløb. Sådanne vurderinger omfatter bl.a. klassifi kation af kapitalandele, herunder joint ventures, indregning af omsætning og dertil relaterede drikkevareafgifter, indregning af indtægter på ejendomsprojekter samt tidspunkt for indregning af indtægter og omkostninger i forbindelse med udlån til restaurationsbranchen og sponsoraktiviteter. Virksomhedssammenslutninger Ved virksomhedssammenslutninger og indgåelse af nye samarbejdsaftaler foretages vurdering med henblik på klassifi kation af den overtagne virksomhed som dattervirksomhed, joint venture eller associeret virksomhed. Vurderingen foretages på baggrund af de indgåede aftaler om overtagelse af ejer- henholdsvis stemmeandel i virksomheden samt på baggrund af indgåede aktionæraftaler og lignende, der regulerer den faktiske indfl ydelse på virksomheden. Klassifi kationen er væsentlig, idet indregningen af pro rata-konsoliderede joint ventures har effekt på regnskabet i forhold til fuld konsolidering af dattervirksomheder eller indregning af associerede virksomheder til indre værdi. En eventuel ændring af IFRS, der ikke måtte tillade brug af pro rata-konsolidering, vil derfor få effekt på koncernregnskabet. Af note 33 fremgår hovedtal for de pro rata-konsoliderede virksomheder. Indregning af omsætning Omsætning ved salg af færdigvarer og handelsvarer indregnes, når risikoovergangen til køber fi nder sted. Nettoomsætningen måles eksklusive moms og afgifter, herunder øl- og læskedrikafgifter samt ydede rabatter. Ledelsen vurderer de lokale krav til opkrævning af afgifter med henblik på klassifi kation som afgift relateret til salget, hvilket fradrages i nettoomsætningen, eller som andel af produktionsomkostningerne. Kunderabatter indregnes i samme periode som det salg, rabatten er forbundet med. Kunderabatter fragår i nettoomsætningen. Kunderabatter baseret på akkumulerede solgte mængder gennem en periode beregnes på baggrund af det forventede samlede salg baseret på erfaringer fra tidligere, det til dato gennemførte salg samt andre aktuelle oplysninger om samhandlen med den pågældende kunde. Beregningerne foretages af ledelsen i samarbejde med de salgsansvarlige. Udlån til restaurationsbranchen Carlsberg-gruppen foretager i visse situationer og på visse markeder udlån til kunder i restaurationsbranchen. Aftalerne er typisk komplekse og omfatter fl ere elementer i samarbejdet. Ledelsen vurderer for hver af aftalerne indregning og klassifi kation af indtægter og omkostninger i den pågældende aftale, herunder fordelingen af indtægter fra lånet mellem nettoomsætning, rabatter samt andre driftsindtægter. Indregning af ejendomsprojekter Ledelsen vurderer ved kontraktindgåelse, hvorvidt de enkelte ejendomsprojekter indeholder tilstrækkelig høj grad af individuel tilpasning til at kunne indregnes efter produktionsmetoden. Hovedparten af projekterne behandles efter salgsmetoden, hvor avance ved salg af ejendommen indregnes ved overdragelse til køber. Salgsværdien af ejendomsprojekter indregnes med fradrag af produktionsomkostninger under andre driftsindtægter, da salg af ejendomsprojekter er af sekundær karakter i forhold til gruppens bryggeriaktivitet. Særlige poster Anvendelsen af særlige poster omfatter ledelsesmæssige skøn for at sikre afgrænsning til resultatopgørelsens andre poster, jf. anvendt regnskabspraksis. Ved anvendelsen af særlige poster er det afgørende, at der er tale om væsentlige indtægter og omkostninger, der ikke direkte kan henføres til gruppens driftsaktiviteter, men er relateret til grundlæggende struktur- og procesmæssige omlægninger af koncernen samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil. Ledelsen foretager nøje vurdering af omlægninger med henblik på at sikre korrekt sondring mellem gruppens driftsaktiviteter og omlægninger af koncernen, der vil forbedre gruppens indtjeningsmuligheder i fremtiden. I særlige poster indgår tillige andre væsentlige beløb af engangskarakter, eksempelvis nedskrivning af goodwill.

10 66 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Varebeholdninger Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, produktionsbygninger og udstyr samt omkostninger til produktionsadministration og -ledelse. Selskaber i Carlsberg-gruppen, der anvender standard kostpriser til målingen, gennemgår og ændrer denne pris minimum en gang årligt. Endvidere ændres standard kostprisen, såfremt den afviger mere end 5% fra den faktiske kostpris på den enkelte vare. De indirekte produktionsomkostninger opgøres på baggrund af relevante forudsætninger for kapacitetsudnyttelse, produktionstid og andre relevante faktorer for den enkelte vare. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Opgørelse af nettorealisationsværdi er hovedsageligt relevant for pakkematerialer, emballage og reservedele. Øl og læskedrikke opgøres normalt ikke til nettorealisationsværdi, idet den begrænsede holdbarhed betyder, at langsomt omsættelige varer i stedet må kasseres. Leasing- og serviceaftaler Carlsberg-gruppen har indgået en række leasing- og serviceaftaler. Ved indgåelse af aftalerne foretager ledelsen vurdering af substansen i den leverance, der modtages med henblik på klassifi kation af aftalen som leasingaftale eller serviceaftale. Ved vurderingen lægges særligt vægt på om opfyldelse af aftalen afhænger af brugen af specifi kke aktiver. Oplysningerne om gruppens leasingaftaler og væsentlige serviceaftaler fremgår af note 37. For leasingaftaler vurderes herefter, hvorvidt der er tale om fi nansielle eller operationelle aftaler. Carlsberg-gruppen har hovedsageligt indgået operationelle aftaler for standardiserede aktiver med kort løbetid i forhold til aktivernes levetid, hvorfor aftalerne klassifi ceres som operationelle.

11 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 67 Note 2 Segmentoplysninger Carlsberg-gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. Denne aktivitet udgør mere end 90% af gruppens aktiviteter. I overensstemmelse med gruppens ledelses- og rapporteringsstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografi ske segmenter, hvor produktionen fi nder sted. Nettoomsætning mellem segmenter er baseret på markedspriser. Segmentets resultat af primær drift før særlige poster omfatter nettoomsætning, driftsomkostninger og resultatandele fra associerede virksomheder i det omfang, de kan henføres direkte hertil. Indtægter og omkostninger knyttet til koncernfunktioner er ikke fordelt og indgår sammen med elimineringer og andre aktiviteter ikke i segmenternes resultat af primær drift før særlige poster. Langfristede segmentaktiver omfatter immaterielle og materielle aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift. Kortfristede segmentaktiver fordeles på segmenterne i det omfang, de kan henføres direkte hertil, og indeholder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der direkte kan henføres til segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld. Som omtalt i anvendt regnskabspraksis, note 38, er opstillingen af segmentoplysninger ændret og sammenligningstallene tilpasset. Mio. kr BBH- Østeuropa Carlsberggruppen ekskl. Ikke Drikkevarer gruppen Vesteuropa (50%) BBH Asien fordelt i alt Andet i alt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Intern omsætning Nettoomsætning i alt Fordeling 66% 19% 9% 6% - 100% - 100% Segmentresultat Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Balance: Langfristede segmentaktiver Kortfristede segmentaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver bestemt for salg Øvrige aktiver Aktiver i alt Langfristede segmentforpligtelser Kortfristede segmentforpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Rentebærende gæld, brutto Øvrige forpligtelser Egenkapital Passiver i alt Andre segmentposter: Køb af materielle og immaterielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger

12 68 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Note 2 Segmentoplysninger fortsat Mio. kr BBH- Østeuropa Carlsberggruppen ekskl. Ikke Drikkevarer gruppen Vesteuropa (50%) BBH Asien fordelt i alt Andet i alt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Intern omsætning Nettoomsætning i alt Fordeling 69% 17% 9% 4% 1% 100% - 100% Segmentresultat Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Balance: Langfristede segmentaktiver Kortfristede segmentaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver bestemt for salg Øvrige aktiver Aktiver i alt Langfristede segmentforpligtelser Kortfristede segmentforpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Rentebærende gæld, brutto Øvrige forpligtelser Egenkapital Passiver i alt Andre segmentposter: Køb af materielle og immaterielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger

13 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 69 Note 3 Produktionsomkostninger Materialeomkostninger Direkte lønomkostninger Maskinomkostninger Afskrivninger Indirekte produktionsomkostninger Indkøbte færdigvarer og andre omkostninger I alt Heraf løn- og personaleomkostninger, jf. note Note 4 Salgs- og distributionsomkostninger Marketingomkostninger Salgsomkostninger Distributionsomkostninger I alt Heraf løn- og personaleomkostninger, jf. note Note 5 Honorarer til generalforsamlingsvalgt revisor KPMG: Revision Andre ydelser 11 4 Andre ydelser omfatter bl.a. honorar i forbindelse med skatterådgivning og due diligence i forbindelse med opkøb. Note 6 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter: Avance ved salg af ejendomme under øvrige aktiviteter Avance ved salg af ejendomme inden for drikkevareaktiviteter Avance ved salg af andre materielle og immaterielle aktiver inden for drikkevareaktiviteter Renter og amortisering af udlån til restaurationsbranchen Lejeindtægter af ejendomme Udlodninger fra bryggeriforeninger - 6 Kompensation vedrørende ophør af licensaftale - 31 Fondsuddeling fra Carlsbergfondet til driften af Carlsberg Laboratorium Andet, inkl. modtagne tilskud I alt Andre driftsomkostninger: Tab ved salg af andre materielle og immaterielle aktiver inden for drikkevareaktiviteter Tab og nedskrivninger på udlån til restaurationsbranchen Ejendomsomkostninger Omkostninger vedørende Carlsberg Forskningscenter Andet I alt Heraf løn- og personaleomkostninger, jf. note Indregnet avance på igangværende arbejder for fremmed regning udgør: Salgsværdi af årets produktion Produktionsomkostninger I alt 30 - Avancen er indregnet under Avance ved salg af ejendomme under øvrige aktiviteter og vedrører en entreprisekontrakt på opførelse af domicilejendom.

14 70 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Note 7 Særlige poster, netto Særlige indtægter: Avance ved salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd Avance ved salg af aktier i Danbrew Ltd. A/S - 14 Avance ved salg af udlejningsvirksomhed, Tuborg Nord I alt Særlige omkostninger: Goodwillnedskrivning mv., Türk Tuborg Goodwillnedskrivning mv., Carlsberg Italia Værdiregulering af købsprisen på aktier i Beer Lao samt Hite Brewery i forbindelse med forlig i Asien-sagen Nedskrivning af software i Carlsberg IT A/S Nedskrivninger og omkostninger relateret til udtræden af markedet for discountsodavand i Danmark Øvrige nedskrivninger af langfristede aktiver Tab ved salg af mineralvandstapperi, Passugger, Schweiz Tab ved salg af Landskron Brauerei, Tyskland Tab ved outsourcing af Carlsberg UK s servicering af fadølsudstyr, tilbageførsel af hensættelse Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Danmark Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Sinebrychoff, Finland Fratrædelsesgodtgørelser mv. vedrørende Operational Excellence-programmer Fratrædelsesgodtgørelser og omkostninger, etablering af Accounting Shared Service Center i Polen Restrukturering, Carlsberg Italia Restrukturering, BBH Omkostninger i forbindelse med outsourcing af IT Øvrige restruktureringsomkostninger mv., andre virksomheder I alt Særlige poster, netto Note 8 Finansielle indtægter Renter Udbytter Markedsværdireguleringer, netto Valutakursgevinster, netto 58 - Realiserede avancer ved salg af værdipapirer Kalkuleret forventet afkast på aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger Øvrige fi nansielle indtægter I alt Note 9 Finansielle omkostninger Renter Valutakurstab, netto Nedskrivning af fi nansielle aktiver - 16 Kalkuleret rente på forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger Øvrige fi nansielle omkostninger I alt I renter er inkluderet 7 mio. kr. (2005: 0 mio. kr.), der vedrører regulering til markedsværdi af renteelementet på fastforrentet lån, der er swappet til variabel rente. Øvrige fi nansielle omkostninger indeholder hovedsagelig betaling for etablering af kreditfaciliteter samt gebyr for ikke udnyttet træk på disse. Valutakurstab, netto inkluderer tab på 0 mio. kr. (2005: 7 mio. kr.) vedrørende monetære nettoaktiver i lande med hyperinfl ation.

15 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 71 Note 10 Selskabsskat Årets skat er sammensat således: Aktuel skat af årets resultat Ændring i udskudt skat i årets løb Regulering af skat for tidligere år Årets skat i alt Udskudt skat af egenkapitalposteringer Årets skat af egenkapitalposteringer Skat af årets resultat Afstemning af årets effektive skatteprocent: Dansk skatteprocent 28,0% 28,0% Ændring i skatteprocent -0,8% -2,2% Afvigelser i skatteprocent, udenlandske dattervirksomheder -2,2% -2,3% Regulering af skat for tidligere år -4,2% 0,3% Ikke aktiverede skattemæssige underskud, netto 11,8 % 13,0% Ikke skattepligtige indtægter -2,6% -3,4% Ikke fradragsberettigede omkostninger 2,4% 4,8% Skat, associerede virksomheder - 2,4% Særlige poster -6,3% -14,0% Andet 2,2% 0,9% Årets effektive skatteprocent 28,3% 27,5% Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen kan specifi ceres således: Skattemæssige underskud Immaterielle og materielle aktiver mv Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Note 11 Minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat vedrører: BBH-gruppen Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Øvrige I alt Note 12 Resultat pr. aktie Mio. kr. Mio. kr. Koncernresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S stk stk. Gennemsnitlig antal aktier Gennemsnitlig antal egne aktier Gennemsnitlig antal aktier i omløb Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt Udvandet gennemsnitlig antal aktier i omløb Kr. Kr. Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. 24,7 14,6 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a 20 kr. 24,6 14,6

16 72 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Note 13 Løn- og personaleomkostninger samt aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Lønninger og vederlag Fratrædelsesgodtgørelser Omkostninger til social sikring Pensionsomkostninger - bidragsbaseret Pensionsomkostninger - ydelsesbaseret Aktiebaseret vederlæggelse 10 4 Andre personalegoder I alt Samlede løn- og personaleomkostninger fordeles således på resultatposter: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Særlige poster (restrukturering) I alt Der har i regnskabsåret i gennemsnit været beskæftiget (2005: ) fuldtidsmedarbejdere i gruppen. Afl ønning af nøglepersoner i ledelsen: Moder- Andre Moder- Andre selskabets ledende selskabets ledende direktion medarbejdere direktion medarbejdere Lønninger og vederlag Pension Aktiebaseret vederlæggelse ¹ I alt ¹ Aktiebaseret vederlæggelse er specifi ceret i note 14. Andre ledende medarbejdere udgør nøglepersoner uden for moderselskabets direktion, der, direkte eller indirekte, har indfl ydelse på og ansvar for planlægning, gennemførelse og kontrol af aktiviteterne i gruppen. Gruppen er afgrænset til Senior Vice Presidents og Vice Presidents tilknyttet Carlsbergs hovedkontor i København, i alt 14 personer (2005: 14 personer). Bestyrelsen i Carlsberg A/S har modtaget vederlag på 6 mio. kr. (2005: 6 mio. kr.). Bestyrelsen deltager ikke i aktieoptionsprogrammer, pensionsordninger eller andre ordninger, ligesom der ikke er indgået aftale om eller betalt fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer.

17 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 73 Note 14 Aktiebaseret vederlæggelse For at tiltrække, fastholde og motivere Carlsberg-gruppens nøglemedarbejdere samt knytte deres interesser sammen med aktionærernes, har Carlsberg-gruppen etableret et aktieoptionsprogram. Der er ikke etableret aktieoptionsprogram for Carlsberg-gruppens bestyrelse. I 2006 er der tildelt (2005: ) aktieoptioner til 152 (2005: 133) nøglemedarbejdere. Markedsværdien på tildelingstidspunktet udgør for disse optioner i alt 20 mio. kr. (2005: 15 mio. kr.). Hver aktieoption giver ret til køb af én B-aktie i Carlsberg A/S. Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier (egenkapitalbaseret ordning). Carlsberg-gruppen har ikke i væsentligt omfang erhvervet egne aktier til afdækning af forpligtelsen. Aktieoptionerne optjenes løbende fra tildelingstidspunktet og tre år frem. Aktieoptionerne kan først udnyttes tre år efter tildelingstidspunktet og senest otte år efter tildelingen. I tilfælde af fratræden kan en forholdsmæssig andel af optionerne udnyttes inden for en tidsfrist fra en måned til tre måneder. Endelig gælder der særlige bestemmelser ved pensionering, sygdom eller død samt ved ændringer af kapitalforholdene i Carlsberg A/S. Den samlede omkostning for aktiebaseret afl ønning udgør 10 mio. kr. (2005: 4 mio. kr.), som er indregnet i resultatopgørelsen og indgår i løn- og personaleomkostninger. Udnyttelses- Udnyttelse Antal kurs Markedsværdi 1. jan. Udløb/ 31. dec. 31. dec. 31. dec. Tildelingsår Første år Sidste år 2006 Tildelt bortfald Udnyttet 2006 Fast Direktion , , , , , , I alt Øvrige ledende medarbejdere , , , , , , I alt I alt Gennem- Gennemsnitlig snitlig udnyttelses- udnyttelses- Direktion Øvrige I alt kurs Direktion Øvrige I alt kurs Udestående aktieoptioner pr. 1. januar , ,53 Tildelt , ,29 Udløb/bortfald , ,74 Udnyttet , ,57 Udestående aktieoptioner pr. 31. december , ,29 Til udnyttelse pr. 31. december , ,82 Udnyttede optioner i % af aktiekapitalen 0,00% 0,09% 0,09% 0,00% 0,01% 0,01% For udnyttede aktieoptioner udgjorde den gennemsnitlige aktiekurs på udnyttelsestidspunktet 445 kr. (2005: 314 kr.). Pr. 31. december 2006 lå udnyttelseskursen for udestående aktieoptioner i intervallet 214,47 kr. til 386,54 kr. (2005: 214,47 kr. til 386,54 kr.). Den gennemsnitlige kontraktuelle restløbetid udgjorde 5,5 år (2005: 5,7 år). Markedsværdien af aktieoptioner er baseret på Black & Scholes formel til værdiansættelse af call-optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen.

18 74 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Note 14 Aktiebaseret vederlæggelse fortsat Forudsætninger for beregningen af markedsværdien på tildelingstidspunktet for aktieoptioner tildelt i 2006 og 2005 fremgår af nedenstående oversigt: Markedsværdi pr. option 89,37 74,27 Aktiekurs 380,18 288,29 Udnyttelseskurs 380,18 288,29 Volatilitet 19% 27% Risikofri rente 3,3% 3,1% Udbytterate 1,3% 1,7% Forventet løbetid 5,5 år 5,5 år Aktiekursen og udnyttelseskursen beregnes som et gennemsnit af kursen på OMX Københavns Fondsbørs af Carlsberg A/S B-aktier de første fem børsdage efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse, der af Carlsberg A/S følger umiddelbart efter tildelingen af optionerne. Den forventede volatilitet er opgjort på grundlag af den historiske volatilitet i Carlsberg A/S B-aktie for de seneste to år. Den risikofrie rente er fastsat som den danske statsobligationsrente på den aktuelle løbetid, mens udbytteraten er beregnet som 5 kr. pr. aktie pr. år divideret med aktiekursen. Den forventede løbetid er fastsat med udgangspunkt i, at udnyttelsestidspunktet ligger i midten af udnyttelsesperioden. Note 15 Immaterielle aktiver Mio. kr Andre immaterielle Forud- Goodwill Varemærker 1 aktiver 2 betalinger I alt Kostpris: Kostpris pr. 1. januar Tilgang ved køb af virksomheder Tilgang Afgang ved salg af virksomheder Afgang Valutakursreguleringer, mv Overførsler Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger: Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Afskrivninger Nedskrivninger Afgang ved salg af virksomheder Afgang Valutakursreguleringer, mv Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Årets af- og nedskrivninger er indeholdt i: Produktionsomkostninger 6 5 Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Særlige poster I alt

19 Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 75 Note 15 Immaterielle aktiver fortsat Mio. kr Andre immaterielle Forud- Goodwill Varemærker 1 aktiver 2 betalinger I alt Kostpris: Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang Valutakursreguleringer, mv Overførsler Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger: Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Afskrivninger Nedskrivninger Afgang Afgang af goodwill fuldt nedskrevet i året Valutakursreguleringer, mv Overførsler Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Årets tilgang på goodwill kan opgøres således: Tilgang ved køb af minoritetsaktieposter: BBH-gruppen Carlsberg Brewery Hong Kong Carlsberg Brewery Malaysia Berhad - 21 Carlsberg Polska - 43 Carlsberg Deutschland 26 - Øvrige Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note I alt I goodwill er i 2005 indregnet tilgang ved køb af minoritetsaktieposter, som kan blive reduceret med op til 187 mio. kr. indtil udgangen af Varemærker, der har en ikke defi nerbar brugstid, og som derfor ikke afskrives, indgår pr. 31. december 2006 med mio. kr. (2005: mio. kr.) svarende til 96% (2005: 97%) af de aktiverede varemærker primært Carlsberg-, Tuborg- og Holsten-mærkerne. Ledelsen er af den opfattelse, at værdien af disse varemærker kan opretholdes på ubestemt tid, idet der er tale om veletablerede varemærker i de pågældende markeder, der samtidig ventes at være profi table over en længere periode. Det er ledelsens vurdering, at risikoen for, at den nuværende markedssituation på de pågældende markeder vil reducere brugstiden på varemærkerne, er minimal primært som følge af deres markedsandele på de enkelte markeder. Den nuværende og planlagte markedsføringsindsats vil medvirke til, at værdien af varemærkerne opretholdes og udbygges. 2 Den regnskabsmæssige værdi af andre immaterielle aktiver pr. 31. december 2006 omfatter bl.a. aktiveret software, 205 mio. kr. (2005: 290 mio. kr.), og leveringsrettigheder til øl,103 mio. kr. (2005: 106 mio. kr.). Omkostninger til forskning og udvikling på i alt 105 mio. kr. (2005: 116 mio. kr.) er indregnet i resultatopgørelsen.

20 76 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006 Note 15 Immaterielle aktiver fortsat Goodwill og varemærker med ikke definerbar brugstid Carlsberg-gruppen foretager værdiforringelsestest af gruppens pengestrømsfrembringende enheder baseret på den ledelsesmæssige struktur. Den interne økonomistyring foretages som udgangspunkt på landeniveau. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærker med ikke defi nerbar brugstid udgør for gruppens pengestrømsfrembringende enheder opsummeret på segmentniveau pr. 31. december: Mio. kr Goodwill Varemærker I alt % Vesteuropa BBH-gruppen (50%) Østeuropa ekskl. BBH Asien Carlsberg Breweries A/S I alt Mio. kr Goodwill Varemærker I alt % Vesteuropa BBH-gruppen (50%) Østeuropa ekskl. BBH Asien Carlsberg Breweries A/S I alt Relaterer sig til Carlsberg A/S køb af minoritetsposten i Carlsberg Breweries A/S i Generelle forudsætninger: Der er ud over goodwill og varemærker vedrørende køb af 40% minoritetsposten i Carlsberg Breweries A/S ikke goodwill knyttet til pengestrømsfrembringende enheder, der udgør 10% eller mere af den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærker med ikke defi nerbar brugstid pr. 31. december Carlsberg-gruppen har pr. 31. december 2006 foretaget værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærker med ikke defi nerbar brugstid. Værdiforringelsestest gennemføres årligt i 4. kvartal på basis af de af direktionen og bestyrelsen godkendte budgetter og forretningsplaner samt øvrige forudsætninger. For varemærker med ikke defi nerbar brugstid foretages skøn over den fremtidige indtjening ved varemærket efter samme model, som anvendes ved værdiansættelse af varemærker ved virksomhedssammenslutninger, jf. note 1. Ved værdiforringelsestesten for pengestrømsfrembringende enheder sammenholdes genindvindingsværdien, svarende til den tilbagediskonterede værdi af den forventede fremtidige frie pengestrøm, med den regnskabsmæssige værdi af de enkelte pengestrømsfrembringende enheder. Forventet fremtidig fri pengestrøm baseres på budgetter og forretningsplaner for de kommende tre år og fremskrivninger for efterfølgende år. Væsentlige parametre er omsætningsudvikling, overskudsgrad, fremtidige anlægsinvesteringer samt vækstforventninger for årene efter de kommende tre år. Budgetter og forretningsplaner for de kommende tre år er baseret på konkrete fremtidige forretningsmæssige tiltag, hvori risici i de væsentlige parametre er vurderet og indregnet i de fremtidige forventede frie pengestømme. Fremskrivninger efter de kommende tre år er baseret på generelle forventninger og risici. Terminalværdien for perioden efter de kommende tre år fastsættes under hensyntagen til generelle vækstforventninger inden for bryggeribranchen i de pågældende segmenter. Vækstraterne forudsættes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate for gruppens enkelte geografi ske segmenter. De gennemsnitlige vækstrater i terminalperioden fremgår nedenfor. De anvendte diskonteringssatser til beregning af genindvindingsværdien er før skat og afspejler den risikofrie rente med tillæg for specifi kke risici i de enkelte geografi ske segmenter. I de anvendte pengestrømme er der indarbejdet effekt af de fremtidige risici knyttet hertil, hvorfor sådanne risici ikke er tillagt i de anvendte diskonteringssatser.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S

Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S Carlsberg Årsrapport 2006 / Moderselskabet Carlsberg A/S 113 Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S MODERSELSKABET Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter

Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 60 Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 66 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 69 NOTe

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR

148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR 148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR 149 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSOMKOSTNINGER 149 NOTE 4 FINANSIELLE INDTÆGTER

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den QUALI-DENT ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2015 Erik Delmer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport 2011 59 Noter NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Ved udarbejdelsen af Carlsberg-gruppens koncernregnskab foretager ledelsen en række regnskabsmæssige

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere