Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov nr. 422 af 6. juni 2005 blev der indført regler i skattekontrollovens 3 C om skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta. Som led i bestræbelserne på at øge kvaliteten i lovgivningen har regeringen udtaget lovforslaget til lovovervågning i perioden 1. juli 2005 til 31. december 2008, således at lovovervågningen kommer til at omfatte 3 indkomstår. Skatteministeren skal på baggrund heraf fremlægge en redegørelse over for Folketingets Skatteudvalg i Folketingsåret 2009/2010. Nærværende redegørelse omfatter brugen af regelsættet i perioden fra den 1. juli 2005 til den 19. maj Baggrund for og indhold af ordningen Formålet med ordningen var at indføre mulighed for at udarbejde det skattemæssige regnskab i fremmed valuta. Dette skete ved at ændre skattekontrolloven, således at visse nærmere afgrænsede selskaber, personer og dødsboer fik mulighed for at vælge at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta. Regelsættet skal ses i lyset af regeringens bestræbelser på at lette virksomhedernes administrative byrder. Den stadigt stigende internationalisering gør det relevant for flere og flere virksomheder at bogføre eller aflægge regnskab i fremmed valuta, og for visse børsnoterede selskaber er der fra den 1. januar 2005 en pligt hertil, jf. art. 4 i forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002, (EF-tidende 2002 nr. L 243, side 1). Før regelsættets vedtagelse var der væsentlige administrative byrder for de virksomheder, der bogførte eller aflagde regnskab i fremmed valuta, da det skattemæssige Side 1 af 6

2 årsregnskab alene kunne udarbejdes i dansk mønt. Virksomhederne havde ikke mulighed for at omregne årets samlede resultat til danske kroner men måtte dagligt omregne de transaktioner, der var gennemført i fremmed valuta, til danske kroner. Derved var det nødvendigt løbende at omregne hver enkelt indtægtspost og udgiftspost til danske kroner. Omregningen skulle ske til valutakursen pr. det tidspunkt, hvor den enkelte indtægt var erhvervet, og den enkelte udgift var afholdt. Dette krævede omfattende registrering af valutakurser samt registrering af tidspunktet for den skatteretlige erhvervelse af indtægter og pådragelse af udgifter. Hertil kom, at der tillige skulle ske en opgørelse af valutakursgevinster og valutakurstab, når kursen mellem bogførings-/regnskabsvalutaen og danske kroner ændrede sig fra det skatteretlig indtægts-/udgiftstidspunkt til det faktiske betalingstidspunkt. Også dette krævede registreringer og omregninger. De regler, der blev indført med lov nr. 422 af 6. juni 2005, giver virksomhederne mulighed for at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en fremmed valuta, jf. skattekontrolloven 3 C, stk. 3. Det samlede regnskabsmæssige resultat omregnes til danske kroner til en gennemsnitskurs for indkomståret. Dette betyder, at virksomheder ikke længere behøver at omregne hver enkelt transaktion og derved holde styr på valutakurs for en lang række tidspunkter. Virksomhederne kan efter regelsættet nøjes med at foretage en engangsomregning af det samlede resultat. Det skal dog bemærkes, at der fortsat er pligt til at betale skatten i danske kroner, og at et eventuelt underskud fortsat vil blive fremført i danske kroner. Reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta kan benyttes af både selskaber, fonde og personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende. Anvendelse af reglerne i skattekontrolloven 3 C kræver, at den skattepligtige inden indkomstårets begyndelse meddeler SKAT hvilken valuta og hvilken centralbanks kurs, der ønskes anvendt ved omregning af det skattemæssige årsregnskab til danske kroner, jf. skattekontrollovens 3 C, stk. 3. Årsagen til, at selskaberne forinden indkomstårets begyndelse skal foretage denne meddelelse til SKAT, er, at man derved undgår valutaspekulationer på et tidspunkt, hvor valutakursudviklingen er kendt. Den forudgående meddelelse indebærer, at den valgte valuta så at sige bliver virksomhedens nationale valuta, idet der ikke indgår valutakursændringer på den valgte valuta i opgøret af det skattemæssige resultat. Virksomheden bliver således ikke beskattet af valutakursgevinster på sine transaktioner i den valgte valuta og får tilsvarende heller ikke fradrag for eventuelle valutakurstab. Side 2 af 6

3 Hvis den skattepligtige på et senere tidspunkt ønsker at skifte til en anden valuta, skal der anmodes om tilladelse til at ændre valutaen, jf. skattekontrollovens 3 C, stk. 5. Gives der tilladelses hertil, skal den skattepligtige foretage en opgørelse i den valgte valuta af samtlige anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, der indgår i indkomstopgørelsen, jf. skattekontrolloven 3 C, stk. 8. Det skyldes, at en valutaomlægning blandt andet vil påvirke kapitalgevinstbeskatningen af aktiver som eksempelvis fast ejendom, aktier og obligationer, idet valutakursændringer indgår i opgørelsen af gevinst og tab. Opgørelsen foretages ved omregning af de hidtidige anskaffelsessummer m.v. til valutakursen pr. skæringstidspunktet for indgangen til det første indkomstår, hvor den nye valuta anvendes. Udover muligheden for at skifte til en anden valuta efter skattekontrollovens 3 C, stk. 5, har den skattepligtige mulighed for at vælge en anden centralbanks valutakurs end den centralbanks valutakurs, der hidtil har været lagt til grund, jf. skattekontrollovens 3 C, stk. 7, 4. pkt. Det er blot en betingelse, at der er indgivet meddelelse om skift af centralbank til SKAT inden indkomstårets begyndelse. Der gælder en undtagelse fra reglen om forudgående meddelelse til SKAT for nystiftede selskaber. De skal i forbindelse med stiftelsen af selskabet meddele SKAT, såfremt de ønsker at aflægge skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, jf. skattekontrollovens 3 C, stk. 3. Der gælder tilsvarende en undtagelse for de selskaber, der første gang vælger international sambeskatning. For disse selskaber er anmodningen rettidig, hvis den indgives senest samtidig med, at valget af international sambeskatning foretages, jf. 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 om sambeskatning af selskaber m.v. Skattepligtige, der aflægger årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), kan kun anvende sin funktionelle valuta (eller danske kroner). Den funktionelle valuta er den valuta, som for det skattepligtige selskab har størst indflydelse på omkostningsniveauet og salgspriserne. I tilfælde af, at den skattepligtige ikke længere ønsker at anvende reglerne i skattekontrollovens 3 C om aflæggelses af skattemæssigt regnskab i fremmed valuta, eller ikke opfylder betingelserne herfor, vil den skattepligtige falde tilbage til de almindelige principper i skattelovgivningen. Det indebærer, som ovenfor omtalt, at den skattepligtige skal omregne regnskabet til danske kroner efter kursen på de enkelte relevante transaktionstidspunkter dvs. som udgangspunkt ved retserhvervelsen henholdsvis pligtpådragelsen. Side 3 af 6

4 Reglerne om skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta havde som hovedregel virkning for indkomstår, der påbegyndtes den 1. juli 2005 eller senere Forholdet til sambeskatningsreglerne Samtidig med at reglerne om aflæggelse af skattemæssigt regnskab i fremmed valuta blev indført, ændrende man sambeskatningsreglerne og indførte et territorialprincip for selskaber, jf. lov nr. 426 af 6. juni Sambeskatning mellem koncernforbundne danske selskaber og koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark (national sambeskatning) blev obligatorisk. Der er stadigvæk mulighed for at vælge international sambeskatning under forudsætning af, at alle udenlandske koncernselskaber og filialer inddrages under sambeskatningen, hvis en koncern ønsker at fratrække udenlandske underskud. Koncernen beskattes således af sin globale indkomst, hvis koncernen ønsker at udnytte underskud, som opstår ved aktivitet uden for Danmark. Hvis der vælges international sambeskatning, vil det i den forbindelse være naturligt at overveje, om de udenlandske datterselskaber og filialer i forbindelse med opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst skal aflægge det skattemæssige regnskab i fremmed valuta. Reglerne vedrørende aflæggelse af skattemæssigt regnskab i fremmed valuta gav dog i den forbindelse anledning til visse problemer. På den baggrund sendte SKAT i august 2009 et servicebrev til de selskaber (administrationsselskaber), der er sambeskattet med udenlandske selskaber, og gjorde opmærksom på regelsættet og de generelle krav, der stilles til selskaberne med hensyn til forudgående anmeldelse. I den forbindelse forlængede SKAT fristen for at blive omfattet af ordningen, således at selskaberne havde mulighed for at aflægge skattemæssigt regnskab i fremmed valuta efter reglerne i skattekontrollovens 3 C, hvis anmeldelsen til SKAT skete inden den 31. oktober Anvendelse af regelsættet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsreguleringen udarbejdede en rapport i forbindelse med indførelsen af reglerne. 1 I rapporten blev 1 FT , 2. samling, L 129-bilag 6. Side 4 af 6

5 det på baggrund af en screeningsundersøgelse vurderet, at virksomheder på daværende tidspunkt ville aflægge skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, hvis det var muligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet havde bl.a. lagt vægt på antallet af virksomheder, der allerede på daværende tidspunkt foretog bogføring i fremmed valuta, og antallet af virksomheder, der på daværende tidspunkt udarbejdede årsregnskab i fremmed valuta 2. Skatteministeriet, SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsreguleringen har efterfølgende valgt at sænke forventningerne fra de virksomheder til 410 virksomheder 3. Dette skyldes bl.a., at antallet af virksomheder, der reelt anvendte regelsættet, ikke levede op til det først forventede. I tabel 1 er angivet den samlede anvendelse af reglerne i perioden fra 1. juli 2005 til 19. maj Tabel 1 Samlet anvendelse af reglerne i årene Indkomstår 4 Antal 2005 (fra 1. juli) Tallene viser, at der i 2005 var 21 virksomheder, der anvendte regelsættet om skattemæssigt regnskab i fremmed valuta. I 2010 er dette tal steget til 826 virksomheder. Tallene viser også, at der har været en støt stigende tendens i alle årene, dog mest markant fra 2008 til 2009, hvor tallet er steget fra 341 virksomheder til 796 virksomheder. 2 FT , 2. samling, L 129-bilag 6. 3 SAU alm. del spørgsmål 288 folketingsåret Oplysningerne er hentet fra SKATs Erhvervssystem. Antallet angiver, hvor mange virksomheder/selskaber der er registreret til at anvende reglerne om aflæggelse af regnskab i fremmed valuta. 5 Antal virksomheder/selskaber der er registreret pr. 19. maj Side 5 af 6

6 Man må i den forbindelse antage, at det ovennævnte servicebrev fra SKAT har været medvirkende årsag til, at en række virksomheder har tilmeldt sig regelsættet. I indkomståret 2008 var der dog registreret selskaber, der anvendte international sambeskatning 6, og hvor regelsættet kunne være relevant. Det kan derfor ikke afvises, at tallet for, hvor mange virksomheder, der anvender regelsættet, vil stige yderligere. 4. Konklusion En årsag til at antallet af virksomheder, der anvender regelsættet om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, ikke er som Center for Kvalitet i Erhvervsregulering først forventede, skyldes efter Skatteministeriets vurdering de ændrede sambeskatningsregler i De har medført, at mange sambeskatninger med udenlandske selskaber er ophørt, og at indkomst fra faste driftssteder i udlandet, som udgangspunkt ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Regelsættet om aflæggelse af skattemæssigt regnskab i fremmed valuta bliver således mest relevant i de tilfælde, hvor der vælges international sambeskatning. Skatteministeriet forventer derfor fremover, at det primært er selskaber med udenlandske datterselskaber og koncerner med danske administrationsselskaber, der vil anvende regelsættet. Det afgørende er dog efter Skatteministeriets opfattelse ikke, at så mange selskaber som muligt anvender regelsættet, men at regelsættet anvendes af de selskaber, der har behov for det. Der er med regelsættet skabt mulighed for, at de virksomheder, der har behov for at aflægge det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta kan gøre det - uden de administrative besværligheder ved, at der først skal ske omregning til danske kroner af hver enkelt transaktion. Alt i alt er det Skatteministeriets vurdering at regelsættet om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta virker efter hensigten, og at de virksomheder, som anvender regelsættet, finder det anvendeligt. 6 SAU alm. del spørgsmål 363 folketingsåret Side 6 af 6

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere