CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008"

Transkript

1 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010

2 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010 Dokumentnr. P A-1 Version 004 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt RUKL, JASE JAH JASE

3 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 3 2 Datagrundlag 5 3 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område 6 4 Elforbrug 10 5 Fjernvarmeproduktion 12 Fjernvarmeforbrug 13 6 Individuel opvarmning og procesvarme 15 Handel og service 15 Husholdninger 15 Industri 19 Landbrug og gartnerier 19 7 Transport og øvrige mobile kilder 21 8 Industrielle processer 23 9 Anvendelse af opløsningsmidler Landbrug Arealanvendelse Affaldsdeponering og spildevand 29 Deponering af affald 29 Spildevandsbehandling 29

4 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Opgørelse af CO 2 -emission fra Faxe Kommune som virksomhed Elforbrug i Faxe Kommune som virksomhed Opvarmning i Faxe Kommune som virksomhed 33 Fjernvarmeforbrug 33 Forbrug af naturgas Transport for Faxe Kommune som virksomhed Områder i Faxe Kommune som virksomhed, der ikke er medtaget i opgørelsen. 36 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Oversigt over datakilder

5 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Indledning og baggrund Faxe Kommune har i efteråret 2009 besluttet at arbejde systematisk med deres klimaindsats. Som en central del af dette arbejde har Kommunen besluttet at kortlægge udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk område og som virksomhed. Faxe Kommune har lavet denne kortlægning i samarbejde med COWI, og det har resulteret i dette CO 2 -regnskab for kommunen som geografisk område og som virksomhed. Regnskabet er udarbejdet for 2008 og er det første er sin art. Det repræsenterer et øjebliksbillede og er samtidig basislinjen for fremtidige opgørelser og initiativer. Regnskabet omfatter de fire væsentligste drivhusgasser, der er medtaget i Kyotoprotollen og som Danmark i lighed med de øvrige lande i FN skal opgøre. Alle drivhusgasser er omregnet til CO 2 -ækvivalenter på basis af deres effekt som drivhusgas sat i forhold til CO 2. Således opgøres emissionen af CO 2 (carbon dioxid), CH 4 (metan), N 2 O (lattergas) og organiske opløsningsmidler, og deres emission omregnes ved hjælp af omregningsfaktorer til, hvad emissionen tilsammen ville svare til i CO 2 - emission. Når der fremover i rapporten står CO 2 -emission, er det således den CO 2 -ækvivalente emission, der er tale om. I beregningerne er følgende drivhusgasser ikke medtaget, da deres anvendelse er begrænset i Danmark, og det er meget vanskeligt at få emissionsdata for dem: halocarboner, CFC-gasser, HCFC'er, PFC'er og SF 6. CO 2 kortlægninger opgøres med forskellig datanøjagtighed afhængig af hvilke data, der findes og hvilke ressourcer, der haves til indsamling af disse. Detaljeringsniveauet for data kaldes for Tier niveauer. Der findes 3 forskellige Tier niveauer. Tier 1 angiver en opgørelse på det mest overordnede niveau og Tier 3 på det mest detaljerede niveau. Flere steder i opgørelse er anvendt et modificeret Tier niveau. Det skyldes, at data i CO 2 -beregneren generelt er fra 2007/2008. Der hvor det har været muligt at fremskaffe nyere data, er de anvendt, og derved er der sket en modificering i forhold til CO 2 -beregneren og dens Tier niveau. Nedenfor gives definitionen på de 3 Tier niveauer: Tier 1: Typisk landsemission (fra DMU) x antal indbyggere i kommunen / antal indbyggere i Danmark Tier 2: Forbrug (kommunedata) x emissionsfaktor Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger om enkeltkilder

6 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Faxe Kommune besluttede sig i 2009 for at underskrive Dansk Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening indebærer, at kommunen forpligtiger sig til at reducere CO 2 -emissionen med i gennemsnit 2 % årligt frem til 2025 for kommunen som virksomhed. Derudover har Faxe Kommune underskrevet Borgmesterpagten med Den Europæiske Union, hvor kommunen har sat sig som mål, at reducere CO2- udledningen med minimum 20 % inden år 2020 for det geografiske område. Faxe Kommune udmærker sig ved, at have en fjernvarmeforsyning, der kan siges at være 92 % CO 2 -neutral, idet varmekilderne primært er halm og træflis. Derudover er der overskudsvarme fra Faxe Kalk, som pga. de opgørelsesmetoder der bruges for kombineret el og varme produktion ikke tilskrives nogen CO 2 -udledning. De sidste 8 % kommer fra en spidslastkedel, der anvendes på særligt kolde dage, hvor efterspørgslen på fjernvarme er større end kapaciteten. Spidslastkedlen drives af naturgas.

7 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Datagrundlag CO 2 -regnskabet for Faxe kommune er bygget op, således at det kan belyse forskellige sektorers påvirkning af klimaet. CO 2 -regnskabet er baseret på data fra bl.a. grønne regnskaber og eksisterende databaser over driftsdata i kommunen. Andre data er data fra Danmarks Statistik, grønne regnskaber fra diverse forsyningsselskaber m.m. (f.eks. Fjernvarmeforsyningsselskaberne, Fakse Kalk). Datagrundlaget er beskrevet nærmere i Bilag 1. Hvor det ikke har været muligt at fremskaffe tal for 2008, er anvendt nærmeste forudgående år. Dette er angivet i de senere kapitlers beskrivelse af datagrundlaget. Valget af datagrundlag for øjebliksbilledet er foretaget således, at dette siden kan anvendes ved genberegning af CO 2 -emissionen for kommende år. CO 2 -regnskabet er, hvor det er muligt baseret på CO 2 -beregneren udarbejdet for Kommunernes Landsforening og Klimaministeriet. Det er den fremherskende metode hos danske kommuner. Kommunens samlede CO 2 -emission er beregnet med udgangspunkt i rimeligt tilgængelige data. Det vurderes, at disse kilder vil være tilstrækkelige til at etablere et troværdigt CO 2 -regnskab, hvor alle de væsentligste bidrag er medtaget. Af områder der ikke er behandlet i denne udgave kan nævnes areal anvendelse for kommunen som virksomhed og vareforbrug. Arealanvendelse har kun en effekt, såfremt der sker ændringer. Vareforbrug regnes normalt ikke med, da produktionsenhederne det pågældende sted varen er produceret betaler for CO 2 -belastningen. Der er endvidere gennemført en simpel verifikation af resultater med udgangspunk i logiske check. SEAS-NVE har kun været i stand til at levere data for det samlede energiforbrug i Faxe Kommune. Derfor er der anvendt statistiske data for hele Danmark, til at fordele strømforbruget i den geografiske kommune. For kommunen som virksomhed kendes energiforbruget på anvendelsesområderne. Faxe Kommune har bidraget med relevante data for landbrug og viden om el og fjernvarme forsyningen i kommunen, således at COWI har kunnet indhente de relevante data fra tilgængelige kilder.

8 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område Den samlede emission af drivhusgasser fra Faxe Kommune som geografisk enhed i 2008 var tons. I tabel 1 ses oversigten over opgørelsen samt hvilken datakvalitet, der er anvendt. Med indbyggere svarer det til en årlig udledning på 14,78 tons CO 2 /indbygger hvilket skal ses i forhold et landsgennemsnit på 12 tons. Tabel 1. Oversigt over CO 2 emission og datakvalitet i Aktivitet Datakvalitet udtrykt ved Tier niveau CO 2 -emission i tons/år i 2008 Elforbrug Modificeret Fjernvarmeforbrug Modificeret Individuel opvarmning, Industri og erhverv Individuel opvarmning, husholdninger (fratrukket ton CO 2 fra el-opvarmning) Modificeret Individuel opvarmning, landbrug og gartnerier Individuel opvarmning og procesvarme i industrien Vejtrafik Togtrafik (inkl. eldrevne tog) Flytrafik Skibstrafik Fiskeri Non-road industri Non-road landbrug og skovbrug Non-road have/hushold Procesemissioner, industri

9 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Gødning - 0 Opløsningsmidler Landbrug Dyr Skovbrug - 0 Arealanvendelse - 0 Affaldsdeponering 1 8 Spildevand I alt Nedenfor er vist kommunens samlede emission af drivhusgasser omregnet til CO 2 fordelt på hovedsektorer. Figur 1 viser fordelingen i ton (også angivet i Tabel 2), mens figur 2 viser fordeling i procent. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte sektorer i lidt større detalje, ligesom kilderne til de pågældende aktiviteter er oplistet. Figur 1. Samlet CO 2 -emission i ton fra Faxe Kommune som geografisk område fordelt på hovedsektorer per indbygger.

10 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Figur 2. Samlet CO 2- emission i procent fra Faxe Kommune som geografisk område fordelt på hovedsektorer. Af figur 2 fremgår det at 34 % af CO 2 -emissionen stammer fra landbruget i Faxe kommune. Herefter kommer transport med 22 % og el med 21 %. Individuel opvarmning udgør kun 11 %, fordi en stor del af varmeforbruget dækkes af næsten CO 2 neutral fjernvarme. Tabel 2 Samlet CO 2 -emission i ton pr. indbygger fra Faxe Kommune som geografisk område fordelt på hovedsektorer Hovedsektor tons CO 2 for Faxe totalt tons CO2/capita El ,04 Fjernvarme ,23 Individuel opvarmning og procesvarme ,63 Transport og øvrige mobile kilder ,20 Industriel procesemission ,28 Landbrug ,97 Dyr ,35 Affaldsdeponi og spildevand ,06 Opløsningsmidler 570 0,02 Total ,78 Det ses af den samlede opgørelse, at landbrug, transport og el er de 3 største kilder til drivhusgasemissioner. Da Faxe Kommune har store landbrugsområder, er det ikke overraskende, at landbruget fylder så meget i opgørelsen. Transporten er en væsentlig faktor i Faxe Kommune. Transporten er dog opgjort på Tier 1, og er derfor et udtryk for den generelle situation i Danmark. Men traditionelt vil der være en høj CO 2 -emission fra landkommuner, da den kollektive trafik er mindre udbygget og privat bilismen dominerende.

11 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Faxe Kommune som virksomhed For Faxe Kommune som virksomhed har det ikke været muligt at indhente alle data, og det er derfor den mængde data, det har været muligt at indhente, som opgørelsen for kommunen omhandler. De områder det har været muligt at indhente data fra, præsenteres i nedenstående tabel med de tilhørende CO 2 - emissioner. De præsenterede data er allerede indarbejdet i data for Faxe Kommune som geografisk område, idet at det er det totale el- og fjernvarmeforbrug, der er taget udgangspunkt i og de øvrige emissionskilder er omfattet på det tier 1 niveau de er udregnet på, som kører på de nationale udledninger i forhold til Faxes indbyggere. Aktivitet CO 2 -emission i ton Elforbrug Fjernvarme 1,23 Naturgas Transport 380 Movia (busser) 504 Total CO 2 -emissionen fordeler sig procentvis på følgende måde for Faxe Kommune som virksomhed på de områder det var muligt at opgøre CO 2 -emissionen for. CO 2 -emissionen for Faxe Kommune som virksomhed. Elforbruget er den største udleder af CO 2 for Faxe Kommune som virksomhed med 66 %. Naturgas star for 26 % af udledningen. Ved at slå data for Movia og transport fra sektorerne sammen, udgør transport tilsammen 14 % af udledningen.

12 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Elforbrug SEAS-NVE oplyser, at der i 2008 blev forbrugt MWh i Faxe Kommune. Det svarer til en CO 2 -emission på ton CO 2. SEAS-NVE er desværre ikke i stand til på nuværende tidspunkt at oplyse, hvorledes elforbruget har fordelt sig på de forskellige sektorer, så der henvises til Dansk Elforsyning, Statistik Herved kan man statistisk fordele elforbruget efter samme procentvise fordeling, som den var i hele Danmark i Tabel 3 Elforbruget i Faxe Kommune, fordelt statistisk svarende til det øvrige Danmark i Procentvis fordeling Forbrug i MWh CO 2 -emission ton Lejligheder i flerfamiliehuse Parcel-, række-, kæde-, dobbelthuse Landbrug Gartneri Industri Bygge- og anlægsvirksomhed Detail- og engroshandel Service- og forlystelsesvirksomhed Offentlige foretagender Andre forbrugere I alt Tabel 3 viser det samlede elforbrug efter oplysninger leveret af SEAS-NVE samt den tilsvarende CO 2 -emission beregnet ved 200 % metoden 1. Med en forudsætning om anvendelse af 200 % metoden på kraftvarme værkerne, oplyser Energinet.dk, at der udledes 480 g CO 2 -ækvivalent pr produceret kwh el i Østdanmark i 2008, inkl. 5 % tab i el-nettet. CO 2 udledningen fra elforbruget er beregnet manuelt, da CO 2 -beregneren ikke var opdateret med emissionsfaktoren for el for Af tabellen fremgår det at der er 2 store energiforbrugere. 29 % af elforbruget stammer fra boliger og 28 % af forbruget stammer fra industrien. Resten af forbruget fordeler sig mere jævnt over de øvrige kategorier % metoden fordeles udledningen fra kraftværket på varme og el som følger: CO 2 udledt varme = (Varmeproduktion/2) x CO 2 udledt totalt fra brændslet CO 2 udledt el = CO 2 total udledt - CO 2 udledt varme

13 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Figur 3. CO 2 -emissionen fra elforbruget fordelt på forbrugertyper i ton. Tabel 3.1 viser nøgletal for el-produktionen og Tabel 3 viser det samlede elforbrug. Den vedvarende el-produktion indenfor kommunens geografiske område er opgjort, der hvor data har været tilgængelige. Ifølge Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller er der 29 vindmøller med en produktion på MWh i 2008 i Faxe kommune. Vindmøllerne fordeler sig på 3 små møller i størrelsen 5,5-18,5 kw til 26 større møller med en ydeevne på kw pr mølle. Dette tal svarer til 24 % af elforbruget i Faxe kommune i 2008 og stammer fra vedvarende energi (VE). CO2-emission fra elforbrug tons CO2/år CO2-emissionsfaktor for elforbrug i kommunen (beregnet 480 Kg CO2/MWh for øst Danmark) Andel af VE leveret i øst Danmark 34 % Tabel 4 Nøgletal for elforbrug og elproduktion

14 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Fjernvarmeproduktion I Faxe Kommune er der 3 fjernvarmeproducenter, der leverer henholdsvis 92 procent fjernvarme produceret på kraftvarmeværk på halm/biomasse og 8 procent produceret på naturgas. Halm/biomasse regnes for at være CO 2 - neutralt. I Faxe Kommune er der 3 leverandører af fjernvarme. Fjernvarmeselskab MWh Faxe Fjernvarme Haslev Fjernvarme E-ON I alt Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget MWh overskudsvarme fra produktionen på Faxe Kalk. E-ON producerer al sin energi på naturgas. Produktionen foregår på henholdsvis en motor, der leverer kraftvarme og en spidslastkedel. På motoren produceres der således både el og fjernvarme. Den emission der udledes fra motoren beregnes via 200 % -metoden. 200 % metoden betyder at CO 2 emission fra el og varme i et kraftvarmeanlæg fordeles som følger: Ved at indtaste den produceret mængde fjernvarme på MWh i 2008 i beregneren under 200 % -metoden, fremkommer emissionsfaktoren for fjernvarme produceret på naturgas 28,39 kg CO 2 /GJ. Fjernvarmeforbruget ganges herefter med emissionsfaktoren. Først omregnes MWh til GJ: MWh x 3,6 = ,6 GJ ,6 GJ x 28,39 kg CO 2 /GJ = 8.016,5 ton CO 2

15 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed E-ON anvender en til varmeproduktion til særligt kolde dage. Den producerer kun varme og ingen el og regnes derfor som kilde til CO 2 -udledning. I 2008 anvendes der m3 naturgas. Dette tal ganges med emissionsfaktoren for naturgas og derved udregnes CO 2 -emissionen fra afbrændingen af naturgas for E-ON: m3 gas x g CO2/m3/1000 = 8,77 ton CO 2 Der udledes således 8,77 ton CO2 fra varmeproduktionen på naturgas fra spidslastkedlen. Emissionsfaktoren for fjernvarmen er udregnet ved at dividere emissionen fra afbrændingen af naturgassen fra både spidslastkedlen og motor, med forbruget: Emission: 8.025,3 ton CO2 / MWh = 0,1027 ton CO 2 - / MWh Fjernvarmeforbrug Det samlede fjernvarmeforbrug ligger på MWh og fordeler sig som følgende, jf. data fra producenterne. Forbrug MWh ton CO2/MWh Parcelhus Række/kædehus Etagebolig Anden helårsbolig 45 5 Erhverv/industri Transportanlæg Kontor/handel/hotel og service Kulturbygning Skoler / Daginstitutioner Feriebygning Sportsanlæg Plejehjem/hospital/døgninstitution Total Tabel 5 Fjernvarmeforbrug i bygninger i Faxe Kommune. 2 Kilde: Key2green,

16 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Figur 5 Den procentvise fordeling af fjernvarmeforbruget i Faxe Kommune. Den største del af fjernvarmen bliver brugt i parcelhuse 43 % og samlet set anvendes 70 % af fjernvarmen til beboelse. 11% anvendes i skoler og daginstitutioner.

17 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Individuel opvarmning og procesvarme Handel og service CO 2 emissionen fra individuel opvarmning i Handel og Service er opgjort ved Tier 1 i CO 2 beregneren. Det betyder at landsemissionen fra Handel og Service som er opgjort af DMU for 2008 er fordelt efter indbyggertal, korrigeret for fjernvarmedækningsgraden som følger. Fjernvarmedækningsgraden kendes p.t. ikke i Faxe for Handel og Service, så den sættes til landsgennemsnittet: Emissionen i Faxe Kommune = Landsemissionen (2008) * N indbyg,faxe (1-0,46)/N indbyg,dk (1-0,46) = tons CO 2 /år * (1-0,46)/ (1-0,46) = tons CO2/år hvor: N indbyg, Faxe = antal indbyggere i Faxe Kommune 1. januar 2008 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark 1. januar 2008 Fjernvarmedækningsgraden i Faxe Kommune i 2008 = 0,46 Fjernvarmedækningsgraden i Danmark i 2008 = 0,46 Husholdninger For at beregne CO 2 -emissionen fra husholdninger Faxe Kommune er Danmarks Statistik anvendt. De kan oplyse om data over antallet af boliger, antal m2 og opvarmningsform. Alternativ beregningsmetode anvendt for individuel opvarmning Under omstændigheder, hvor fjernvarmeforbruget var ligeligt fordelt over alle boligformer, ville man indtaste fjernvarmeforbruget i CO 2 -beregneren, hvorved de andre beboelsesformer og deres opvarmningsformers emission ville blive beregnet, da det antages at bygninger opvarmet med fjernvarme har samme opvarmningsbehov som bygninger med anden opvarmningsform. Men da etagebyggeri står for næsten halvdelen af boligerne, der modtager fjernvarme og da de samtidig bruger en mindre andel varme per husstand, ville dette give et skævt billede af fjernvarmeforbruget og derved en upræcis beregning.

18 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Række-, kæde,- og dobbelthuse Etagebyg geri Stuehuse til landbrugsejend omme Anden helårsbebyggelse % fordeling Parcelhus kollegier Døgninstitutioner i alt Fjernvarme % Olie % Naturgas % Centralvar me, ikke olie og naturgas % Elovn/ elvarme % Andre ovne (brændeov ne mv.) % Uoplyst % i alt % Tabel 6 Antal beboelsesform med tilhørende varmekilde. Kilde: Ved at udregne det gennemsnitlige varmebehov for husene i Faxe Kommune, der modtager fjernvarme fra de 3 selskaber, opnås et estimat over varmebehovet i de boliger i kommunen, der har andre varmekilder end fjernvarme. Når varmebehovet per m 2 kendes samt størrelsen på boligen og antallet af boliger med den pågældende opvarmningsform kendes, kan man udregne hvor mange MWh der er gået til opvarmning det pågældende år, per opvarmningskilde. Eks. olieforbruget i parcelhus: 141 gns. m 2 x gns varmeforbrug 114 kwh x antallet af parcelhuse med olie = MWh På samme måde er forbruget udregnet for de øvrige opvarmningsformer. Gns. Olie Antal gns. m 2 via DST varmeforbrug i kwh/m 2 /år Olieforbrug i MWh / år Parcelhus Række Etagebyggeri Kollegier Døgninstitutioner Stuehuse Anden helårs Forbrug og CO 2 -emission fra fjernvarme er kun medtaget her, for at vise fjernvarmens andel af den samlede opvarmning.

19 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Gns. Naturgas Antal gns. m 2 via DST varmeforbrug i kwh/m 2 /år Naturgasforbrug i MWh / år Parcelhus Række Etagebyggeri Kollegier Døgninstitutioner Stuehuse Anden helårs Gns. Elopvarmning Antal gns. m 2 via DST varmeforbrug i kwh/m 2 /år Naturgasforbrug i MWh / år Parcelhus Række Etagebyggeri Kollegier Døgninstitutioner Stuehuse Anden helårs Uoplyst opvarmning Antal gns. m 2 via DST Gns. varmeforbrug i kwh/m 2 /år Naturgasforbrug i MWh / år Parcelhus Rækkehuse Etagebyggeri Kollegier Døgninstitutioner Stuehuse Anden helårs For at udregne CO 2 -emissionen fra de enkelte opvarmningskilder, ganges forbruget med emissionsfaktoren og divideres med virkningsgraden. Herved fremkommer CO 2 -emissionen, eks. emission fra olie:

20 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed MWh x 0,266 tons CO 2 per MWh / virkningsgraden 0,7 = ton CO 2. I tabellen nedenfor er CO 2 emissionen tillige udregnet for naturgas, el og uoplyste varmekilder. Varmeforbrug i private boliger MWh/år Tons CO 2 /MWh Virkningsgrad Beregnet CO 2 emission tons / år Olie ,266 0, Naturgas ,204 0, Elopvarmning , Uoplyst varmekilde ,287 0,9 775 Total Den totale CO 2 -emission for individuel opvarmning er således på tons CO 2. De ton CO 2 fra el-opvarmning skal dog ikke tælles med 2 gange i det samlede regnskab, da de allerede indgår i elforbruget for kommunen og de vil derfor være trukket fra i den samlede opgørelse. CO 2 -emissionen fra opvarmningen fordeler sig som følger. Figur 6 Procentvis CO2-emission fra individuel opvarmning fordelt på opvarmningsformer. Fjernvarmen er medtaget for at vise fjernvarmens andel af den samlede opvarmning. Det ses af figuren at olie udgør 38 % af CO 2 -emissionen og el-opvarmning udgør 25 %. Dette er et relativt højt tal, da el-opvarmning ellers kun udgør 13 % af den samlede opvarmede boligmasse. Fjernvarme har omvendt en relativt lav CO 2 -emission, da fjernvarme udgør 27 % af opvarmningsformen i Faxe, men kun står for 14 % af CO 2 -emissionen.

21 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Industri CO 2 emissionen fra individuel opvarmning og procesvarme i industrien er opgjort ud fra Tier 1 i CO 2 beregneren. Det betyder at emissionen er opgjort ved fordeling af landsemissionen ud fra indbyggertal som følger: Emissionen i Faxe kommune = (Landsemissionen i DK emissionen fra de 8 største virksomheder i DK) * N indbyg,faxe /N indbyg,dk = * 35418/ = tons CO 2 /år hvor: N indbyg, Faxe = antal indbyggere i Faxe Kommune i marts 2009, brugt som tilnærmet tal for 2008 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark i 2008 Emissionen fra de 8 største virksomheder fratrækkes landsemissionen for at opnå en bedre tilnærmelse til en gennemsnitskommune. De virksomheder hvor emissionen er trukket ud af landstallet er: Aalborg Portland Rockwoll Holmegaard Haldor Topsøe Danisco Dansteel Dalum papir Marcicogen Da ingen af de nævnte virksomheder har produktion i Faxe Kommune er der ikke tilføjet emissionen fra en af de 8 virksomheder. Landbrug og gartnerier For landbrug og gartnerier er emissionen udregnet ved en modificeret tier 1, da CO 2 -emissionen kan gøres mere præcis, ved at anvende landsemissionen fra landbrug og gartnerier og gange med andelen af landbrugsjord Faxe Kommune har, i stedet for at anvende befolkningsandelen. Denne metode er valgt, da der sandsynligvis er mere landbrug/gartnerier i Faxe Kommune per indbygger end landsgennemsnittet. Emissionen i Faxe Kommune = Landsemissionen (2008)* N landbrugsareal,faxe /N landbrugsareal,dk = tons CO2 * / = ton CO 2 /år. hvor: N landbrugsareal, Faxe = Landbrugsarealet i Faxe Kommune i 2007, brugt som tilnærmet tal for 2008 N landbrugsareal,dk = Landbrugsarealet i Danmark i 2007

22 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Den anvendte kilde til landbrugsdata er "Drivhusopgørelse på kommuneniveau, Faglig rapport fra DMU nr. 700, 2009.

23 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Transport og øvrige mobile kilder Fordelingen af CO 2 -emission på de forskellige transportformer m.m. fremgår af Figur 7 Beregningen af Non-road industri/landbrug/skovbrug er udregnet på baggrund af arealdata for Faxe kommune sammenholdt med aktiviteten på landsplan. Figur 7. Fordeling af tons CO 2 -emission fra transportmidler m.m. Togtrafik omfatter en gennemkørende togstrækning samt en privat lokalbane. Togtrafikken er opgjort på Tier 2 ud fra skinnelængden gennem kommunen. Flytrafik og skibstrafik og fiskeri er udregnet på baggrund af befolkningstallet og landsgennemsnittet. Procentvis fordeler CO 2 -udledningen sig som vist i figur 8.

24 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Figur 8. Fordeling af CO 2 -emission fra transportmidler m.m. Transportform CO2 tons/år Transport, privat Tog Skibsfart Fly 694 Fiskeri Non raod industri Non road landbrug Non road skovbrug 354 Non road hus/have total Tabel 7. CO 2 -emission fra transport i Faxe kommune fordelt på transportmidler Her ses at den altovervejende del af CO 2 -udledningen kommer fra privat transport 76 % og 9 %, som den næststørste, kommer fra transport i forbindelse med landbrug.

25 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Industrielle processer Opgørelse af CO 2 emission fra industrielle processer er nøje beskrevet i forbindelse med kvotelovgivningen. Det drejer sig om emission fra processen (CO 2 m.m. udledt p.g.a kemisk reaktion). I Faxe Kommune drejer det sig om processen på Faxe Kalk med afbrænding af kalk og produktion af hydratkalk, der medfører frigivelse af CO 2. Den anvendte kalkmængde til processen er opgivet i det grønne regnskab for værket, med henholdsvis en produceret mængde brændt kalk på ton lime og en produceret mængde hydrat kalk produceret på ton hydrat lime. På basis heraf kan CO 2 -emissionen opgøres til ton CO 2 fra produktionen.

26 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Anvendelse af opløsningsmidler Anvendelse af opløsningsmidler er baseret på befolkningstal i Faxe i forhold til landet som helhed og den samlede landsemission, således som den er opgjort i den nationale opgørelse. På dette grundlag er den CO 2 -emission fra anvendelse af opløsningsmidler opgjort til 570 ton CO 2 på tier 1.

27 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Landbrug Emissioner fra landbrug stammer dels fra dyrehold, dels fra driften af landbrugsarealerne: om der er tale om vedvarende græs eller om egentligt dyrkede arealer, og hvad der dyrkes. Landbrugsarealer og dyrehold er opgjort ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik, således som de er formidlet i forbindelse med vejledningen til CO 2 - beregneren. Dels har Faxe Kommune leveret landbrugsdata og dels er der benyttet data fra "Drivhusopgørelse på kommuneniveau", DMU. Data er fra Der manglede dog oplysninger om areal af organiske landbrugsjord samt andel af landbrugsjord med korn. Disse data blev tilkøbt fra Conterra. "Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau", DMU, er ligeledes anvendt til at finde antal husdyr, da den indeholder et register over antallet af husdyr i kommunen. På denne måde er opgjort de i Tabel 8 anførte arealer og antal dyr. Det er endvidere antaget, at der ikke findes biogasanlæg i kommunen. Landbrugsareal i rotation Vedvarende græs, total areal Landbrugsareal i alt Organiske landbrugsjorde Gennemsnitlig N-tildeling, landbrugsjord ha ha ha ha 137,3 kg N/Ha Gennemsnitlig N-tildeling, vedvarende græs 0 Andel af landbrugsjord med korn 58 % Andel af halm bjerget 100 % Tabel 8 Landbrugsarealer og dyrehold Kilde til CO 2 -emission ton CO 2 -ækv./år Handelsgødning Husdyrgødning Udvaskning Organiske landbrugsjorde Baggrundsemission Kalkning CO 2 emission fra Landbrugsarealer samlet Tabel 9 Kilder fra landbrugsarealerne til CO 2 -emission

28 CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed Fra landbruget er udledningen ton CO 2. I figur 9kan man se at størstedelen - 75 % af emissionen - stammer fra de dyrkede landbrugsjorde, hvor organisk indhold nedbrydes i jordrespirationen. Ved intensivt landbrug nedbrydes der mere organisk indhold i jorden end der opbygges og resultatet heraf er udledning af CO 2 til luften fra jorden. Handelsgødning bidrager med 9 %, ligeledes grundet nedbrydelsen af de organiske forbindelser. Figur 9. Procentvis fordeling af CO2-emission fra landbrugsjord og dyrehold. ' Dyr Antal i Faxe kommune Heste 1369 Malkekøer 517 Kvier 919 Tyre og Tyrekalve 1791 Ammekøer 452 Får, antal moderfår 60 Geder, antal moder geder 60 Søer 3436 Smågrise 7-31 kg Smågrise 31 kg - slagtning Dådyr, antal hinder 58 Mink Æglæggere Tabel 10 CO 2 -udledning fra dyrehold, Data På dette grundlag kan den samlede CO 2 -emission fra husdyr opgøres til ton CO 2, heraf udgør emissionen 385 ton metan (CH 4 ) fra husdyr og gødningslagre samt 12 ton lattergas emission fra gødningslagre.

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune CO2 beregning for 212 Gribskov Kommune Gribskov Kommune CO2 beregning 212 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune CO2 beregning for Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4 2.2 Individuel opvarmning...8 2.3 Transport

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Furesø Kommune CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Furesø Kommune CO

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE ISHØJ KOMMUNE MARTS 2013 CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRENE 2008 OG 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE VORDINGBORG KOMMUNE AUGUST 2012 CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRET 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Juli 2010 COWI A/S Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Parallelvej

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Sorø Kommune Juli 2010 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2013 KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO2-UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 AUGUST 2016 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 KORTLÆGNING FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Århus Kommune. August 2009

Århus Kommune. August 2009 Århus Kommune August 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Århus Kommune August 2009 Dokumentnr 001 Version 004 Udgivelsesdato 24082009 Udarbejdet

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Bilagshæfte til Klimaplan 2030 Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Rekvirent Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Udarbejdet af PlanEnergi, august 2009 Forfatter: Kvalitetssikret af: Navn:

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 CO 2 -KORTLÆGNING FOR 2015 3 NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Rapport - Kortlægning af drivhusgasudslippet i Aabenraa Kommune som geografisk område, 2010 samt muligheder for reduktion af drivhusgasudslippet Dato 30. august 2011 AABENRAA

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grønt Regnskab 2011. Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2011. Fredericia Kommune Grønt Regnskab 211 Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Kommunens grønne regnskab... 5 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Transport... 8 Klima... 9 Vandforbrug... 12 Forbrug af sprøjtemidler...

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO 2 -opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

BIDRAG TIL LEAP-MODEL

BIDRAG TIL LEAP-MODEL Til Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 KLIMAKORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM GEOGRAFISK ENHED, 2008 BIDRAG TIL LEAP-MODEL KLIMAKORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM GEOGRAFISK ENHED,

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere