Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3."

Transkript

1 Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder Operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben (M3 inf) er et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb. Det er ofte forbundet med postoperative gener, og de fleste voksne patienter har erfaringer fra et sådant indgreb. I denne undersøgelse blev operationen, de postoperative gener samt patientens oplevelse af indgrebet evalueret. Materialet bestod af 132 konsekutive patienter henvist til en privat klinik for tand-, mund- og kæbekirurgi for operativ fjernelse af en M3 inf. Tandens placering i mandiblen og operationsforløbet blev registreret og herefter sammenlignet med frekvensen af postoperative komplikationer. Patienternes oplevelse af indgrebet blev evalueret på tre forskellige tidspunkter postoperativt. Vi fandt at frekvensen af postoperative komplikationer var sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Det konkluderedes at mange patienter i op til 3-4 uger postoperativt var generet af food impaction, og at patienterne over 40 år hyppigere havde postoperative komplikationer og mere langvarige smerter. Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. molarer i underkæben (M3 inf). Det er velkendt at der i forbindelse med fjernelse af M3 inf kan opstå forskellige komplikationer. De postoperative komplikationer er oftest: postoperative smerter, alveolitis sicca dolorosa (ASD), hævelse, hæmatom, dysæstesier sv.t. n. alveolaris inferior eller n. lingualis, infektion, trismus, blødning og i sjældne tilfælde mandibelfraktur. von Wovern (1) undersøgte frekvensen af skader på n. alveolaris inferior og n. lingualis efter fjernelse af M3 inf. I dette materiale var hyppigheden af midlertidig dysæstesi 0,7% for n. lingualis, 0,9% for n. alveolaris inferior og 0,1% for n. buccalis. Andre studier (2-6) har vist at forekomsten af midlertidige sensibilitetsforstyrrelser forekommer med en frekvens på 1-6%. Permanent nerveskade er derimod sjælden; von Wovern fandt en frekvens på 0,03%. Andre undersøgelser har vist at permanent dysæstesi har en frekvens på 0-0,6% sv.t. n. lingualis (1,7-11) og 0-0,9% sv.t. n. alveolaris inferior (2,4,5,7,10,11). Risikoen for nerveskader afhænger af M3 inf s placering i mandiblen. Dysæstesier efter operativ fjernelse forekommer hyppigere når tanden er horisontalt lejret, end når den er mesio- eller distoverteret eller er vertikalt lejret (2). Dybden af M3 inf s retention i mandiblen har stor indflydelse på frekvensen af skader, specielt på n. alveolaris inferior (11). Frekvensen af postoperative smerter blev undersøgt i et andet dansk studie (12). Tres patienter fik operativt fjernet en M3 inf, og det viste sig syv dage postoperativt at 34 patienter (57%) havde moderate smerter og 21 patienter (35%) havde mange smerter. ASD er en komplikation der i litteraturen varierer i frekvens fra 1 til 35% (13,14). Hedström (15-17) undersøgte i et svensk studie frekvensen af ASD i tre forskellige patientgrupper hvor patienterne fik metronidazol i forskellige mængder én time præoperativt. Forekomsten af ASD i grupperne I-III var 20%, 26%, 19%. Hedström konkluderede at medicinering med metronidazol præoperativt ikke reducerer forekomsten af ASD. Egentlig postoperativ infektion forekommer hos 2-4% af patienterne (13,18). Hæmatom opstår hos 1-2% og postoperativ blødning hos 0,5-1% (10). Mandibelfraktur i forbindelse med operativ fjernelse af M3 inf ses meget sjældent og er oftest beskrevet i patientkasuistikker (19). Hvis en sådan fraktur opstår, sker det meget sjældent peroperativt, men derimod oftest i forbindelse med fødeindtagelse 7-14 dage postoperativt (19). Et kirurgisk indgreb hvor en M3 inf fjernes, er ikke kun vellykket når tanden er ude, og de postoperative gener har været minimale. Patientens oplevelse af behandlingen har 620

2 også stor betydning for en vellykket behandling. Blomqvist et al. (20) viste i en undersøgelse hvor 294 M3 inf blev operativt fjernet, at patienterne oplevede smerterne under operationen som acceptable. Det mest smertefulde var injektionen ved lokalanalgesien. I en engelsk undersøgelse (21) viste det sig at udlevering af skriftlig information vedr. evt. postoperative gener medførte større patienttilfredshed. Formål Formålet med denne undersøgelse var at evaluere behandlingskvaliteten, dvs. operationens forløb og forekomsten af postoperative komplikationer på patienter henvist for operativ fjernelse af M3 inf. Derudover at foretage en patientcentreret kvalitetsundersøgelse, dvs. bedømme patientens oplevelse og tilfredshed både før, under og efter det kirurgiske indgreb. Materiale og metode Materiale Grundlaget var 132 fortløbende patienter (68 kvinder og 64 mænd) henvist til en privat klinik for tand-, mund- og kæbekirurgi i København i perioden juli og august 1998 for operativ fjernelse af M3 inf. Aldersfordelingen ses i Tabel 1. Hos 17 patienter var det kirurgiske indgreb påbegyndt af egen tandlæge. Tabel 1. Aldersfordeling af de 132 patienter. Den procentvise fordeling er anført i parentes. Aldersgruppe Antal patienter 24 år 37 (28%) år 38 (29%) år 29 (22%) 40 år 28 (21%) 132 (100%) Metode Patienterne blev på operationsdagen spurgt om de ville deltage i en undersøgelse vedr. behandlingskvaliteten og den patientcentrerede kvalitet i forbindelse med den operative behandling. Inden operationen blev et spørgeskema (protokol 1) udfyldt af patienten. Protokol 1 indeholdt oplysninger om evt. smerter samt intensiteten, og derudover skulle patienten notere om han/hun følte sig tilstrækkeligt informeret vedr. indgrebet. Protokol 2 blev udfyldt af tandlægen. Protokol 2 indeholdt oplysninger vedr. almen og lokal anamnese. Hver patient fik taget en skrå lateral røntgenoptagelse præoperativt (Fig. 1). Ud fra røntgenbilledet blev M3 inf s relation til ramus mandibulae og den relative dybde i knoglen registreret if. Pell et al. (22). Pell et al. beskriver M3 inf s placering systematisk ud fra tandens relation til ramus mandibulae, inddelt i klasse 1, 2 og 3, og tandens relative dybde i mandiblen i position A, B og C; derudover registreredes tandens angulering. Klasse 1: Tilstrækkelig plads til M3 inf mellem M2 inf og ramus. Klasse 2: Afstanden mellem M2 inf og ramus er mindre end den mesiodistale afstand på M3 inf. Klasse 3: Næsten hele M3 inf er retineret i ramus. Position A: Det højeste punkt på M3 inf er over eller i niveau med okklusalplanet. Position B: Det højeste punkt på M3 inf er under okklusalplanet, men over emalje-cement-grænsen på M2 inf. Position C: Det højeste punkt af M3 inf er inferiort for eller i niveau med emalje-cement-grænsen på M2 inf. Herudover noteredes angulationen af M3 inf, evt. cystedannelse og relationen til n. alveolaris inferior. Eksempler på M3 inf s lejring ses i Fig. 1. Peroperativt registreredes mængden af anvendt lokalanalgesi, hvor mange gange tanden blev delt, om og på hvilke flader der blev fjernet knogle, antal suturer, operationstiden (defineret fra det tidspunkt operatøren satte skalpellen i slimhinden til den sidste sutur var lagt), om der blev givet steroid intramuskulært, og hvilken medicin der blev ordineret. Protokol 3 blev udfyldt af patienten ved suturfjernelse. Den indeholdt fire graduerede skalaer hvorpå patienten skulle markere oplevelsen af operationen, smerter under operationen, gener efter operationen, om der fortsat var smerter, samt notere evt. andre gener. Protokol 4 blev udfyldt på tre forskellige tidspunkter: 1-3 dage postoperativt blev patienten ringet op og følgende blev registreret: Graden af smerter og evt. andre gener, totaloplevelsen af indgrebet, og om der var ændringer i den ordinerede medicinering. Ved suturfjernelse 7-10 dage postoperativt registreredes evt. ændringer af ordineret medicinering. Klinisk vurderedes graden af hævelse, andre komplikationer og om der var behov for supplerende behandling. Tre uger postoperativt blev patienten atter ringet op og spurgt om der fortsat var smerter eller andre gener, om FAGLIGE ARTIKLER 621

3 Kvalitetsundersøgelse A B C D E F Fig. 1. Skrå laterale røntgenoptagelser af mandiblen, if. Pell et al.s klassifikation. A: Klasse 1, position A. B: Klasse 1, position B. C: Klasse 2, position B. D: Klasse 2, position B. E: Klasse 2, position B. F: Klasse 2, position C. Fig. 1. Lateral jaw radiographs according to classification of Pell et al. A: Class 1, position A. B: Class 2, position B. C: Class 2, position B. D: Class 2, position B. E: Class 2, position B. F: Class 2, position C. totaloplevelsen af indgrebet, og om der fortsat blev taget nogen form for medicin med relation til indgrebet. Operationerne blev udført af to tandlæger hvoraf den ene er specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi og den anden er under videreuddannelse i specialet. Behandlingen foregik i alle tilfælde ambulant og under anvendelse af lokalanalgesi. Alle variable blev behandlet i et computerprogram (SPSS). I programmet evalueredes ved suturfjernelse forskellige postoperative komplikationer med syv variable: Patientens alder, smerter præoperativt, infektion præoperativt, om patienten fik antibiotika præoperativt, M3 inf s beliggenhed, om der blev fjernet knogle under indgrebet og operationstiden. Resultater Præoperativt I perioder inden operationen havde 77% af patienterne haft smerter fra den aktuelle M3 inf. Hos 55% havde der været hævelse i området, og 9% oplyste at der havde været mere eller mindre almen påvirkning. Operationsdagen Inden det kirurgiske indgreb var 65% af patienterne smertefrie, mens de resterende 35% havde smerter i varierende grad. Objektivt registreredes hos patienterne varierende grad af intraoral hævelse hos 40%, rødme i regionen hos 66% samt pus i regionen hos 24%. Præoperativt var 13% af patienterne under antibiotisk behandling, og 7% tog smertestillende medicin. Af de 132 patienter fik 120 fjernet knogle under operationen, 29 fik fjernet knogle bukkalt, 87 fik fjernet knogle bukkalt og distalt, tre fik fjernet knogle på mere end to flader, og 12 patienter fik ikke fjernet knogle. Af de 132 M3 inf blev 65 ikke delt, 26 blev delt én gang, 28 blev delt to gange, og 13 blev delt tre gange eller mere. 622

4 Operationstiderne var hos 75% <10 min. og hos de resterende >10 min. Den gennemsnitlige operationstid var ca. otte min. Hos 15 (54%) af patienterne i gruppen over 40 år varede operationerne længere end 10 min., mens de i gruppen under 25 år varede over 10 min. hos kun 13% (Tabel 2). Et hundrede tyve patienter fik intramuskulærr steroidinjektion. Til størstedelen af patienterne ordineredes ibuprofen a 600 mg 4 dagligt i tre dage, eller ved smerter. Til patienter med overfølsomhed mod NSAID ordineredes Pinex comp a 500 mg 4 dagligt. 1-3 dage postoperativt 1-3 dage postoperativt lykkedes det telefonisk at komme i kontakt med 124 patienter. Af disse havde 73 (59%) ingen smerter, 42 (34%) havde moderate smerter, og ni (7%) havde stærke smerter. Niogtyve patienter (23%) oplyste derudover at de var hævede, to patienter havde sensibilitetsforstyrrelse i underlæben, to nævnte ømhed fra kæbeled, og to patienter havde haft postoperative blødninger. Seksogtyve patienter (21%) tog mindre smertestillende medicin end det ordinerede, mens kun to patienter tog mere smertestillende medicin end ordineret; de øvrige patienter fulgte ordinationen dage postoperativt 7-10 dage postoperativt var 121 patienter til suturfjernelse; de øvrige 11 patienter fik fjernet suturer hos egen tandlæge. Treoghalvtreds procent af de 121patienter oplyste at de havde moderate smerter, 42% havde ingen eller næsten ingen smerter, og 5% havde stærke smerter. Af øvrige postoperative gener noteredes to patienter (1,7%) som havde sensibilitetsforstyrrelse i underlæben. Ingen patienter havde sensibilitetsforstyrrelser fra n. lingualis innervationsområde, ni patienter Tabel 2. Fordelingen af patienterne opdelt i fire aldersgrupper efter varigheden af operationen. Den procentvise fordeling er anført i parentes. Aldersgruppe Antal patienter OP-tid <10 min. Antal patienter OP-tid >10 min. Total 24 år 32 (87%) 5 (13%) år 26 (68%) 12 (32%) år 18 (62%) 11 (38%) år 13 (46%) 15 (54%) 28 Total (7,4%) var moderat hævet, og to patienter var meget hævet. Seks patienter havde ASD, én patient havde infektion, fire patienter havde trismus, og hæmatom blev observeret hos én patient. Én patient havde blottelse af den linguale knoglelamel, fem patienter klagede selv over foetor ex ore, og to patienter havde kæbeledsbesvær. Syv patienter oplyste at de fortsat tog smertestillende medicin. Hyppigheden af de mest gængse postoperative komplikationer 7-10 dage postoperativt blev beregnet ud fra forskellige variable (Tabel 3). Mht. patientens alder og frekvensen af postoperative komplikationer viste det sig at hyppigheden af postoperative smerter var ens for de tre aldersgrupper. Derimod var 22% af patienterne i den ældste aldersgruppe hævede, hvorimod kun 6% og 4% var hævede i de yngre aldersgrupper (Tabel 3). Af alle de opererede patienter var der to som fik midlertidig sensibilitetsforstyrrelse i underlæben; begge patienter befandt sig i aldersgruppen over 40 år. Når patienterne med smerter på operationsdagen sammenlignedes med patienterne som ikke havde smerter præoperativt, var der ingen udtalt forskel på graden af postoperative komplikationer. Af de 121patienter som kom til suturfjernelse, havde 28 haft pus i regionen peroperativt; postoperativt var 18% af disse patienter hævede, hvorimod kun 6% af patienterne uden infektion i området peroperativt var hævede postoperativt (Tabel 3). Af de patienter som peroperativt eller i forbindelse med indgrebet var under antibiotisk behandling, havde én (2,5%) af 39 patienter postoperative smerter, hvorimod der hos 17 patienter (21%) af 82 som ikke var under antibiotisk behandling, forekom postoperative smerter (Tabel 3). Ved en analyse af M3 inf s placering i mandiblen og forekomsten af postoperative komplikationer viste det sig at der hyppigere var komplikationer når M3 inf var i klasse 2, dvs. at en del af tanden lå inde i ramus mandibulae. Mht. til anguleringen af M3 inf var der hyppigst postoperative komplikationer fra de horisontalt og mesioangulært lejrede tænder (Tabel 3). Når M3 inf s apex lå oven for n. alveolaris inferior, var der kun postoperative smerter hos 9% af patienterne, mens 18% havde smerter når apex lå i kontakt med nerven, og 55% når apex lå inferiort for nerven. Hos de to patienter med midlertidig sensibilitetsforstyrrelse i underlæben lå M3 inf s apex i kontakt med n. alveolaris inferior. Placeringen af to M3 inf er ikke med i Tabel 3 eftersom indgrebet var påbegyndt af henvisende tandlæge, og placeringen af tanden kunne derfor ikke registreres. I Tabel 3 ses også at patienterne som fik fjernet knogle, FAGLIGE ARTIKLER 623

5 Kvalitetsundersøgelse Tabel 3. Hyppigheden af postoperative komplikationer i relation til forskellige variable hos 121 patienter. Procenter (> 10%) angivet i parentes. Antal pt.er Postop. smerter 7-10 dage ASD Infektion Blottet knogle Hævelse Trismus Paræstesier Hæmatom Kæbeledsgener Alder 24 år 35 4 (11%) år 34 7 (20%) år 25 4 (16%) år 27 3 (11%) (22%) Præoperative smerter (15%) (15%) Infektion peroperativt (15%) (14%) (18%) Antibiotikabehand (21%) (10%) Lejring M3 inf klasse 1A 28 3 (11%) M3 inf klasse 1B M3 inf klasse 1C (50%) 0 1 (25%) 0 M3 inf klasse 2A 14 3 (21%) 2 (14%) (14%) M3 inf klasse 2B 37 9 (24%) (11%) M3 inf klasse 2C (20%) 1 (20%) 1 (20%) 0 0 M3 inf klasse 3B 1 1 (100%) (100%) Vertikal 46 5 (11%) Horisontal 13 3 (23%) 2 (15%) Distoangulær Mesioangulær 43 8 (18%) (16%) Relation til n. alv. inf. M3 inf superiort for n. alv. inf M3 inf i kontakt med n. alv inf (18%) (14%) M3 inf inferiort for n. alv. inf (55%) Knoglefjernelse Bukkalt 26 3 (12%) (12%) Bukkalt og distalt (17%) Operationstid <10 min (17%) >10 min (10%) (13%)

6 hyppigere havde postoperative komplikationer end de patienter som ikke fik fjernet knogle. Operationstiden synes ikke at have nogen indflydelse på frekvensen af postoperative gener 7-10 dage postoperativt. Tre uger postoperativt Tre uger postoperativt lykkedes det telefonisk at få kontakt med 119 af de 132 patienter. Ni patienter havde fortsat smerter i varierende grad. Følgende andre postoperative gener blev registreret: 19 patienter (16%) klagede over food impaction, to patienter klagede fortsat over sensibilitetsforstyrrelser i underlæben, men i aftagende grad. Tre patienter havde fortsat trismus, men denne var ligeledes aftagende. To patienter mærkede øget sensibilitet fra M2 inf i den aktuelle region, og tre patienter havde infektion i området, som krævede fortsat behandling. Af de otte patienter som fortsat gik til kontrol tre uger postoperativt, var fem patienter fra aldersgruppen over 40 år. Tre mdr. postoperativt blev de to patienter med sensibilitetsforstyrrelser kontrolleret, og sensibiliteten i underlæben var nu normaliseret. De 17 patienter hvor operationen var påbegyndt hos egen tandlæge, havde ikke flere postoperative komplikationer sammenlignet med de øvrige patienter. Det skal dog bemærkes at 11 af disse 17 patienter fik ordineret antibiotika i forbindelse med operationen. Patienttilfredshed Mht. til patienternes oplevelse af indgrebet 1-3 dage postoperativt viste undersøgelsen at 70% syntes at totaloplevelsen af behandlingen var bedre end forventet, 24% syntes at det var som forventet, og de resterende 6% syntes at det var værre end forventet dage postoperativt konstateredes der ingen større ændringer, men tre uger postoperativt syntes 54% at behandlingen gik bedre end forventet, 24% syntes at det gik som forventet, mens 22% syntes at behandlingen var værre end forventet. Diskussion Den kvalitetscentrerede undersøgelse viste at af de 121 patienter som kom til suturfjernelse 7-10 dage postoperativt, havde 42% ingen eller næsten ingen smerter, 53% havde moderate smerter, og 5% havde stærke smerter. Frekvensen af moderate smerter på 53% kan sammenlignes med de 56%, som havde moderate smerter syv dage postoperativt i en anden dansk undersøgelse (12), men antallet af stærke smerter var noget lavere i vores undersøgelse (5% sammenlignet med 35% i den anden undersøgelse). Årsagen til dette kan evt. være at ca. 75% af vores patienter fulgte ordinationen på fire tabletter Ibuprofen a 600 mg tre dage postoperativt (i alt 12 smertestillende tabletter), mens kun 58% i den tidligere undersøgelse havde taget 7-10 tabletter Ibumetin a 600 mg, og de øvrige patienter havde taget mindre. En anden årsag kan være at 91% af vores patienter umiddelbart før operationen fik en lokal intramuskulær steroidinjektion, som i flere studier (23,24) er påvist at have en dæmpende effekt på postoperativ hævelse og smerter. Frekvensen af dysæstesi svarende til n. alveolaris inferior var 1,7%, men efter tre mdr. var sensibiliteten normaliseret hos begge patienter. I den tidligere danske undersøgelse (12) forekom midlertidig dysæstesi af n. alveolaris inferior i 1,1% af tilfældene, men andre studier viser en frekvens på midlertidig dysæstesi på 1,4-2,6% (3,6,10,11). M3 inf s angulering og dybde i mandiblen har tidligere vist sig at have en sammenhæng med hyppigere frekvens af dysæstesier (2,11). I denne undersøgelse var hyppigheden af nerveskader større ved mesioverterede M3 inf og når M3 inf s apex var i kontakt med n. alveolaris inferior. I svenske undersøgelser (14-16) var frekvensen af ASD 19-26%, mens den i denne undersøgelse var 4,9%. I den tidligere danske undersøgelse var frekvensen 3,3% (ekstraordinær langvarig smerte) og 13,5% i et amerikansk studie (18). Det kan være svært at forklare årsagen til denne store forskel i frekvensen af ASD, men den kan evt. skyldes forskellige inklusionskriterier for ASD. Mht. postoperativ infektion, hæmatomdannelse og postoperativ blødning var frekvensen i denne undersøgelse sammenlignelig med hyppigheden i andre studier (10,13,18). Vi har med dette studie forsøgt at påvise om der er parametre som kan tillægges en afgørende betydning for opståelsen af postoperative komplikationer efter operativ fjernelse af M3 inf. Følgende forhold syntes at have betydning: 1) Patientens alder syntes at have stor betydning for graden af hævelse og smerter postoperativt, jo ældre patient, desto mere udtalt hævelse, og smerterne var mere langvarige. 2) Når M3 inf lå dybt i mandiblen, var der hyppigere forekomst af ASD og postoperativ hævelse. 3) Mesioangulært lejrede M3 inf udviste hyppigere postoperative gener. 4) Når M3 inf s apex var i kontakt med n. alveolaris inferior, var frekvensen af postoperative smerter, dysæstesier og hævelse større. 5) Ved knoglefjernelse på flere flader steg graden af postoperative smerter let. Den patientcentrerede undersøgelse Fire patienter (3,3%) oplyste på protokol 3 at de havde oplevet en stærk smerte under operationen. Det blev ikke registreret om det var injektionen eller om det var selve indgrebet. En tidligere undersøgelse (20) har vist at det ofte er injektionen FAGLIGE ARTIKLER 625

7 Kvalitetsundersøgelse med lokalanalgesi, som patienten opfatter som det mest smertefulde ved en operativ fjernelse af en M3 inf. Det er bemærkelsesværdigt at 22% af patienterne tre uger postoperativt syntes at totaloplevelsen af indgrebet var værre end forventet mod blot 6% af patienterne tre dage postoperativt. Det kan efter vores mening ikke skyldes postoperative smerter, som blot 1,8% af patienterne havde tre uger postoperativt, men derimod var 16% af patienterne generet af food impaction tre uger postoperativt. En engelsk undersøgelse (25) viste at 19 patienter (100%) som blev fulgt postoperativt, alle oplevede ubehag ved food impaction 3-14 dage postoperativt. Konklusion Undersøgelsen har vist at visse forhold hyppigere medfører postoperative komplikationer. Dette kan man tage højde for ved inden operationen at forklare patienten om risikoen for disse gener. Derudover bør man oplyse patienterne om at gener som food impaction kan forekomme i op til 3-4 uger postoperativt. Frekvensen af postoperative komplikationer er sammenlignelig med andre studier, men vores mål er selvfølgelig fortsat at mindske graden af ubehag under operationen og frekvensen af postoperative gener. Eftersom der var mere udtalte postoperative komplikationer hos patienter over 40 år, har vi planlagt at disse patienter skal have smertestillende medicin en dag længere end de øvrige. Vi har ikke fundet noget grundlag for at ændre på vores operationsprocedurer, men vi skal informere vores patienter skriftligt og pointere at gener som food impaction og foetor ex ore kan være langvarige. English summary Quality evaluation of third molar surgery Removal of the third molar in the lower jaw is one of the most frequent surgical procedures. This procedure is often followed by postoperative complications, and many adult patients have experience from such an operation. In this study the operation, the postoperative complications and the patients assessment of the procedure were evaluated. Before the operation the patient was asked to fill in a questionnaire, and the anatomical position of the third molar and the local status were registered. During the operation the amount of bone removal and treatment time was registered. The patients were surveyed three times postoperatively, twice on the telephone and once at suture removal. The study showed that the postoperative complications were comparable to earlier studies, but it was concluded that many patients experience food impaction up to three weeks postoperatively, and that the patients over 40 years have more swelling and longer duration of postoperativ complications. It was suggested that the patients should receive written information before surgery, and that the patients over 40 years should be surveyed more carefully, and have prolonged administration of painkillers. Litteratur 1. von Wovern N. Iatrogene nerveskader. Tandlægebladet 1996; 100: Chiapasco M, De Cicco L, Marrone G. Side effects and complications associated with third molar surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993; 76: Gool van AV, Bosch JJT, Boering G. Clinical consequence of complaints and complications after removal of the mandibular third molar. Int J Oral Surg 1977; 6: Manson DA. Lingual nerve damage following lower third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: Rud J. Third molar surgery: relationship of root to mandibular canal and injuries to inferior dental nerve. Tandlægebladet 1983; 87: Schultze-Mosgau S, Reich RH. Assessment of inferior alveolar and lingual nerve disturbances after dentoalveolar surgery, and of recovery of sensitivity. Int J Oral Maxillofac Surg 1993; 22: Carmichael FA, McGowan DA. Incidence of nerve damage following third molar removal: A West of Scotland Oral Surgery Research Group Study. Br J Oral Maxillofac Surg 1992; 30: Alling CC. Dysesthesia of the lingual and inferior alveolar nerves following third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1986; 44: Harn SD, Durham TM. Incidence of lingual nerve trauma and postinjection complications in conventional mandibular block anesthesia. J Am Dent Assoc 1990; 121: Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW, Edwin DJ. Complications following removal of impacted third molars: The role of the experience of the surgeon. J Oral Maxillofac Surg 1986; 44: Wofford DT, Miller RI. Prospective study of dysesthesia following odontectomy of impacted mandibular third molars. J Oral Maxillofac Surg 1987; 45: Bastian HL, Søholm B, Eckerdal A, Marker P. Postoperative komplikationer, smerter og analgetikabehov efter fjernelse af 3. molarer i underkæben. Tandlægebladet 1997; 101: Goldberg MH, Nemarich AN, Marco II WP. Complications after mandibular third molar surgery: a statistical analysis of 500 consecutive procedures in private practice. J Am Dent Assoc 1985; 111: Swanson AE. Reducing the incidence of dry socket: a clinical appraisal. J Can Dent Assoc 1966; 32: Hedström L. Dry socket en utvärdering av 163 operativt avlägsnade underkäksvisdomständer. Tandläkartidningen 1987: 79: Hedström L. Metronidazols effekt på utveckling av dry socket vid operativt avlägsnande av semiretinerade underkäksvisdomständer. Tandläkartidningen 1990; 82: Hedström L. Alveolitis sicca dolorosa. Tandläkartidningen 1999; 5:

8 18. Bruce RA, Frederickson GC, Small GC. Age of patients and morbidity associated with mandibular third molar surgery. J Am Dent Assoc 1980; 101: Becktor JP, Schou S. Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar. Et patienttilfælde. Tandlægebladet 1998: 5; Blomqvist JE, Isaksson S, Lundberg T. Patients assessment of surgical removal of mandibular third molars. An inquiry study. Swed Dent J 1997; 21: O Neill P, Humphris GM, Field EA. The use of an information leaflet for patients undergoing wisdom tooth removal. Br J Oral Maxillofac Surgery 1996; 34: Pell GJ, Glenn J, Gregory GT. Report on a ten-year study of a tooth division technique for removal of impacted teeth. Am J Orthod Oral Surg 1942; 28: Pedersen A. Decadronphosphate in the relief of complaints after third molar surgery. A double-blind, controlled trial with bilateral oral surgery. Int J Oral Surg 1985; 14: Esen E, Tasar F, Akhan O. Determination of the anti-inflammatory effects of methylprednisolone on the sequelae of third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: Shugars DA, Benson K, White RP Jr, Simpson KN, Bader JD. Developing a measure of patient perceptions of short-term outcomes of third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1996; 54: Forfattere Jonas Peter Becktor, tandlæge, og Flemming Harder, specialtandlæge Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Obels Gaard, Vestergade 2, 1456 København K FAGLIGE ARTIKLER 627

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv Iatrogene nerveskader Nina von Wowern Hyppighed, type og årsag mht. permanente nerveskader er opgjort for de første 3 1 2 år af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikrings virke. Desuden er der foretaget

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Peter Torkov, Henning Lehmann Bastian og Torben Henrik Thygesen Koronektomi, sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panorama-røntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Baggrund Cone-beam dental CT-scanning

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben?

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? søren hillerup Skade på nerver opstået under behandling kaldes iatrogene nerveskader. Iatrogen betyder forårsaget af behandleren.

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Operation for Karpaltunnelsyndrom

Operation for Karpaltunnelsyndrom Operation for Karpaltunnelsyndrom 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er karpaltunnelsyndrom?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Selve operationen... 5 4.

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Seneforlængelse med Z-plastik

Seneforlængelse med Z-plastik På ydersiden af benet har man en muskel, som har et meget langt seneblad (fascia lata). Dette seneblad går lige ned over det sted på hoften, hvor lårbensknoglen har et stort fremspring (trochanter major).

Læs mere

Dentoalveolære kirurgiske indgreb i underkæbens

Dentoalveolære kirurgiske indgreb i underkæbens Iatrogen skade på n. alveolaris inferior ved dentoalveolær kirurgi Søren Hillerup - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lokalanalgesi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Arkorrektion. - information til patienter

Arkorrektion. - information til patienter Arkorrektion - information til patienter Arkorrektion Ardannelse er kroppens måde at reparere en defekt i hudoverfladen på. Ar opstår efter tidligere operationer, skader eller uheld. Man danner kun ar,

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen knæartroskopi(kikkertundersøgelse) kan finde årsagen

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne Kirurgisk behandling Denne information er udarbejdet for, at du skal være godt forberedt på den planlagte operation med flytning af kæben/kæberne. Operationen forgår under indlæggelse. Du møder dagen inden

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Mandlig brystdannelse (gynækomasti)

Mandlig brystdannelse (gynækomasti) Vækst af brystkirtelvæv samt fedtdeponering omkring brystvævet kan forekomme både hos unge og voksne mænd. Hos de unge mænd er årsagen ofte hormonel ubalance, mens årsagen hos voksne ofte er fedtdeponering

Læs mere

Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach)

Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach) Patientinformation Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach) Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag Underarmen har to knogler, spolebenet (radius) og

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om brystvortereduktion, om den

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014 FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 KIRILL GROMOV REVIDERET AF LONNIE FROBERG, SØREN KOLD, ANDERS TROELSEN 26/02/2014 Komplikationer, patienttilfredshed, ændringer i helbredsrelateret livskvalitet samt smerter og

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle

Læs mere

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold PICO 1 2 Bør man tilbyde tonsillektomi/tonsillotomi eller ingen kirurgi til børn med søvnforstyrrende vejrtrækning samt

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Perioperativ sygepleje Charlotte Neiiendam, sygeplejerske VRR Rygseminar - Interprofessionel vurdering og plan Interprofessionel undervisning

Læs mere

Sidst revideret d. 13-06-2012

Sidst revideret d. 13-06-2012 Renal denervering 2 Sidst revideret d. 13-06-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Renal denervering... 4 3. Generel information... 4 3.1 Forberedelse hjemmefra... 4 3.2 Medicin... 4 3.3 Rasering...

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Kirurgiske indgreb i mundhulen og på kæberne medfører

Kirurgiske indgreb i mundhulen og på kæberne medfører 306 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Smertekontrol efter oral kirurgi Oral kirurgi medfører altid en større eller mindre vævsskade med deraf følgende postoperative gener, typisk hævelse, trismus og smerte.

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Analgesiformer og injektionsteknik

Analgesiformer og injektionsteknik Analgesiformer og injektionsteknik Definition af injektion Ordet injektion kommer fra det latinske injicere, der betyder at kaste ind. En injektion er anbringelse af et flydende lægemiddel inde i kroppen

Læs mere

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om frossen skulder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative behandling

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Kontrol 12 år postoperativt af Orto-kirurgiske patienter Ja Nej Ja Nej Dato Maksilosteotomi 9 9 Sektioneret 9 9 Ja Nej Ja Nej Dato Mandibelosteotomi 9 9 m. midtsplit 9 9 Ja Nej Dato Hageosteotomi

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

Mortons neurom Nerveknude i fod

Mortons neurom Nerveknude i fod Mortons neurom Nerveknude i fod 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er Mortons neurom?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 6 4.1 Hjemtransport... 6 4.2 Fjernelse af tråde... 6 5.

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation... 4 2. Forundersøgelse... 4 3. Generel information... 5 3.1 Medicin... 5 4. Behandlingsdagen...

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Information til patienten Operation for nedsynkning af underlivsorganer Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for nedsynkning af enten blæren eller tarmen.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere