We help people achieve healthy skin. Årsrapport LEO Pharma A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S"

Transkript

1 We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger års hoved- og nøgletal for koncernen....9 Ledelsesberetning ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Investeringer i datterselskaber Fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 21. marts 2013 CVR Denne årsrapport er et uddrag af selskabets officielle årsrapport i henhold til årsregnskabslovens 149. Den officielle årsrapport vil blive sendt til Selskabsstyrelsen, hvor en kopi kan rekvireres på

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for LEO Pharma A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 21. marts 2013 Direktion: Gitte P. Aabo Lars Olsen Anders B. Spohr Adm. direktør Bestyrelse: Poul Rødbroe Rasmussen Karin Attermann Jannie Kogsbøll Formand Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg 4 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

4 LEO MISSION We help people achieve healthy skin Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i LEO Pharma A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for LEO Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncern regnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om Hellerup, den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Lars Baungaard Statsautoriseret revisor ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Selskab LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup Resultatopgørelse 2012 mio. kr. 2011* mio. kr. 2010* mio. kr. 2009* mio. kr. 2008* mio. kr. Bestyrelse Direktion Revision Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1908 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Poul Rødbroe Rasmussen, formand Karin Attermann Jannie Kogsbøll Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg Gitte P. Aabo, adm. direktør Lars Olsen Anders B. Spohr PwC Strandvejen Hellerup Nettoomsætning Heraf uden for Danmark Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Nettoinvestering i: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad -2% 2% 2% -14% 43% Afkastningsgrad -1% 1% 1% -3% 11% Egenkapitalens forrentning 4% 5% 5% 0% 17% Soliditetsgrad 75% 74% 76% 59% 83% Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte * Som omtalt under anvendt regnskabspraksis er sammenligningstal for 2011 tilpasset præsentationen i 2012 vedr. nettoomsætning. Det har ikke været muligt at fremskaffe data til korrektion af sammenligningstallene for LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Ledelsesberetning Til gavn for patienter LEO VISION LEO Pharmas mission er at hjælpe mennesker til at få en sund hud. Derfor udvikler, producerer og markedsfører LEO Pharma hovedsageligt lægemidler inden for terapiområdet dermatologi (hudlidelser). I 2012 omfattede sygdomsområderne psoriasis, aktinisk keratose (solkeratoser), eksem og hudinfektioner. LEO Pharma sondrer mellem strategiske produkter, kerneprodukter og veletablerede produkter. Den strategiske produktportefølje omfatter følgende produkter: Daivobet (psoriasis), Xamiol (psoriasis), Picato (aktinisk keratose) og innohep (trombose). Selv om dermatologi er LEO Pharmas fokus, har LEO Pharma også lægemidlet innohep til behandling af blodpropper som en del af sin strategiske produktportefølje. Dette begrundes med produktets store omsætningsandel samt betydelige potentiale, hvilket omtales senere. I 2012 havde LEO Pharma særligt fokus på produktet Picato. I januar fik LEO Pharma den første godkendelse af Picato til topikal behandling af aktinisk keratose af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og produktet blev i april lanceret på det amerikanske marked med stor succes. Lanceringen og salget er gået som planlagt. De ambitiøse 2012-mål for markedsføring og antal patienter behandlet blev opnået, samtidig med at der blev sikret en opbygning af forsyningskæden. Picato blev desuden godkendt som lægemiddel i Europa, Brasilien og Australien. Det ventes lanceret på en række europæiske markeder heriblandt Tyskland, Storbritannien og Danmark samt i Brasilien, Canada og Australien i Derudover er LEO Pharma i gang med at få produktet godkendt i resten af verden. Med Picato tilbyder LEO Pharma en helt ny behandling til gavn for millioner af patienter verden over, og lanceringen er en strategisk milepæl i arbejdet med at bringe patienten i centrum for virksomhedens aktiviteter. Picato ventes desuden at have afgørende betydning for den fremtidige salgsvækst. Patienterne i centrum LEO Pharmas mission og vision har det formål entydigt at fokusere virksomhedens arbejde på at hjælpe mennesker med hudlidelser. Dette mål skal nås ved at imødekomme patienters behov med innovative løsninger. Disse løsninger spænder fra formidling af mere viden om at leve med sygdommen til levering af sikre og effektive behandlinger direkte hos patienten. At udvikle sådanne løsninger kræver en tæt kontakt og dialog med de patienter, der dagligt må behandle deres hud. Derfor har LEO Pharma ved årets udgang indgået et samarbejde med den amerikanske organisation National Psoriasis Foundation med henblik på at etablere et patientpanel i USA. Panelet skal give input til udviklingen af nye og forbedrede løsninger inden for behandling af psoriasis og ventes lanceret i San Francisco i begyndelsen af Herudover lancerede LEO Pharma i 2012 et globalt patientstøtteprogram ved navn QualityCare, der indeholder en række initiativer målrettet patienter og deres familier. Formålet med QualityCare konceptet er at udbygge LEO Pharmas tilbud til patienter, så de omfatter mere end blot lægemidler. Overordnet skal konceptet sikre, at patienterne modtager målrettet og relevant information om deres hudlidelse, samt hjælpe patienterne med at få bedre kontrol over deres sygdom. Programmet vil løbende blive videreudviklet i samarbejde med patienter, myndigheder, betalere og sundhedsfagligt personale. Ny struktur og nye forretningsmodeller For at LEO Pharma kan nå sin vision om at være den foretrukne partner inden for dermatologisk pleje, der forbedrer tilværelsen for mennesker verden over, har virksomhedens fokus i 2012 været at opbygge en organisation, der sætter patienterne i centrum. Den 17. april blev en ny organisationsstruktur præsenteret med det formål at bringe LEO Pharma tættere på patienterne for bedre at kunne udvikle og tilbyde nye, innovative behandlingsløsninger, der imødekommer patienternes behov. Organisationsændringerne sikrer øget uddelegering af beslutninger og ansvar: Beslutninger træffes tæt ved patienterne, udveksling af best practices og mere effektiv anvendelse af virksomhedens ressourcer. Dette sker ved at arbejde med operational excellence i alle dele af organisationen. Især LEO Pharmas salgs- og marketingorganisation er i løbet af 2012 blevet omstruktureret. Det globale farmamarked ændrer sig og balancen mellem patient, behandler og betaler er under stadig forandring. For at imødekomme forandringerne blev salgsstrukturen pr. 1. juli 2012 ændret til en opdeling i fem regioner. I denne forbindelse valgte LEO Pharma at lukke sit regionalkontor i Fort Lauderdale i USA. We are the preferred dermatology care partner improving people s lives around the world 10 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

7 fem regioner Ni fokusmarkeder USA: LAMEA: EU5+: LEO Pharmas største marked har nu status som region. Regionen består af Latinamerika, Mellemøsten og Afrika og kendetegnes ved en række forskellige markeder med ensartede udfordringer. Regionen består af de fem EU-lande England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien plus Canada og Australien. ZOE: ASIA: Navnet står for Zone of Europe, og regionen består af de mindre markeder i Europa samt Rusland. Regionen består af Kina, Japan, Sydkorea samt markederne i Sydøstasien. Derudover har LEO Pharma udpeget ni fokusmarkeder, der kendetegnes ved enten at bidrage væsentligt til omsætningen eller ved stort vækstpotentiale. De ni fokusmarkeder udgøres af USA, Brasilien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina, Sydkorea og Japan. Den 25. oktober 2012 blev det offentliggjort, at LEO Pharma tilpasser sin organisation, så den i højere grad afspejler de ændrede markedsforhold. Som en del af denne tilpasning reducerer LEO Pharma arbejdsstyrken med 300 arbejdspladser i løbet af 2012 og 2013, hovedsageligt i Europa og især inden for den traditionelle salgsstyrke. Med tilpasningen vil LEO Pharma frigive ressourcer til investering i mere patientcentrerede løsninger og nye forretningsmodeller. 12 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Resultatet af LEO Pharmas corporate Must-Win Battles i 2012 For at nå sin målsætning har LEO Pharma identificeret fem corporate Must-Win Battles, hvori virksomhedens vigtigste strategiske aktiviteter er forankret. Først og fremmest ønsker LEO Pharma yderligere fodfæste inden for hudlidelser, både på etablerede og nye markeder. Samtidig ønsker LEO Pharma at styrke både organisation og medarbejdere. Et andet væsentligt mål er at udnytte det fulde potentiale af produktet innohep, der gives mod dybtliggende venetromboser (blodpropper), og endelig sigter de strategiske aktiviteter på at styrke LEO Pharmas profil og aktiviteter på det amerikanske marked. New markets Future opportunities I 2012 fik Japan, Brasilien, Kina og Rusland status som fokusmarkeder, hvilket betyder en opprioritering af LEO Pharmas forretningsudvikling i disse lande for at få del i det attraktive vækstpotentiale. LEO Pharma indsendte den 25. oktober 2012 en registreringsansøgning for Fucicort til de kinesiske myndigheder. Fucicort creme anvendes primært ved behandling af eksem. Den 16. juli 2012 blev Picato godkendt af de brasilianske myndigheder De fem corporate Must-Win Battles (cmwb) er: Growing people, growing LEO En ny organisationsstruktur og nye forretningsmodeller er etableret med henblik på at skabe en mere konkurrencedygtig og markedsfokuseret organisation, der tager udgangspunkt i patienters behov. I 2011 lanceredes et globalt lederudviklingsprogram for 470 ledere fra hele koncernen. Programmet, der fortsatte igennem 2012, kører i parallelle og gentagne forløb i Europa, USA og Asien. Dermatology Expanding our footprint LEO Pharma indgik i begyndelsen af 2012 et indlicenseringssamarbejde med den amerikanske biotekvirksomhed Virobay Inc. om udviklingen af en oral behandling til psoriasis. Projektet, VBY-891, overgik ved udgangen af 2012 fra præklinisk udvikling til fase I-studier. Patienter i dag har et udtalt ønske om, at behandling skal gribe mindst muligt ind i en travl hverdag. Det stiller store krav til formuleringer og udstyr, der sikrer hurtig påføring og korrekt dosering. For at imødekomme disse patientønsker har LEO Pharma væsentligt styrket forskningsenheden Pharmaceutical Technologies. I 2012 fik LEO Pharma godkendt Picato i USA, Australien, Brasilien og Europa markeder, hvor forekomsten af aktinisk keratose er udbredt, og behovet for nye innovative løsninger er stort. LEO Pharma præsenterede i september 2012 dele af resultaterne af et internationalt studie: Burden of Psoriasis. Formålet med studiet er at skabe større indsigt i patienternes hverdag for at kunne udvikle løsninger, som skaber værdi for patienterne. Studiet sætter fokus på den isolation, stigmatisering og angst, mange psoriasispatienter oplever i forbindelse med deres hudlidelse. Studiet er det første af sin art og består af både kvalitative og kvantitative analyser baseret på input fra patienter. LEO Pharma etablerede i oktober 2012 International Institute of Dermatology and Allergy sammen med Charité i Berlin, et af Europas ældste og største universitetshospitaler. Formålet er at udføre undersøgende studier og afdække underliggende sygdomsmekanismer i allergiske og kløende hudlidelser. innohep Full speed ahead! LEO Pharma påbegyndte i 2010 det kliniske studie CATCH. Studiet er stadig igangværende, og sidste patient forventes inkluderet i Her testes langtidsbehandling med innohep hos patienter med kræft, hvis sygdom er kompliceret af dyb venetrombose. USA Yes, we will! LEO Pharma lancerede i april 2012 Picato mod aktinisk keratose i USA. I en undersøgelse foretaget blandt 250 amerikanske patienter svarede 95%, at de ville anmode om at få udskrevet Picato igen i tilfælde af yderligere behandling, og 75% fandt produktet meget let at anvende. Efter blot otte måneder på det amerikanske marked er Picato den anvendte behandling på mere end 12% af nyudskrevne recepter. I 2012 oplevede LEO Pharma generisk konkurrence på Dovonex Cream i USA. Derfor indgik LEO Pharma et samarbejde med Prasco LLC om i august 2012 at lancere Calcipotriol Cream, der er virksomhedens egen generiske version af psoriasiscremen Dovonex. På baggrund af øget konkurrence på det amerikanske marked for psoriasisprodukter valgte LEO Pharmas amerikanske datterselskab i juni 2012 at afskedige 63 medarbejdere. I november 2012 blev produktet Taclonex Topical Suspension til behandling af kropspsoriasis lanceret på det amerikanske marked. 14 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING 2012 Grundlaget for den fremtidige indtjening Forskning og udvikling Videnressourcer I 2012 har LEO Pharma fortsat øget investeringerne i forskning og udvikling. I 2011 anvendte koncernen mio. kr. til forskning og udvikling. I 2012 har koncernen anvendt mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 87 mio. kr. Stigningen skyldes øget omfang af kliniske studier. Investeringerne i forskning og udvikling målt som procent af nettoomsætningen er uændret 14%. Gennem 2012 er LEO Pharmas pipeline blevet væsentligt styrket. Aktinisk keratose Tre studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder såvel som forbedrede leveringssystemer og videreudvikling. Psoriasis Otte topikale og systemiske studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder, forbedrede leveringssystemer, videreudvikling og udvidelse af den globale tilstedeværelse. Flere kliniske aktiviteter er blevet initieret med henblik på at øge antallet af markeder for Daivobet Gel og Daivobet Ointment til behandling af psoriasis på kroppen. Af væsentlige begivenheder kan nævnes godkendelse af Daivobet Gel i Brasilien og færdiggørelsen af fase III-programmet for Dovobet Ointment i Japan. Eksem/atopisk dermatitis To topikale studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder og udvidelse af den globale tilstedeværelse. LEO Pharmas medarbejdere er grundlaget for virksomhedens fortsatte succes, og firmaets ledelse har derfor gennem de seneste år investeret betragteligt i bl.a. lederudvikling, udviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger. LEO Pharma har i 2012 fortsat lederudviklingsprogrammet Growing LEO Leaders, hvis formål er at give deltagerne indsigt i og forståelse for LEO Pharmas strategi, markeder og patienter samt at udvikle del tagernes kompetencer inden for bl.a. situationsbestemt ledelse, forandringsledelse og kommunikation. Lederudviklingsprogrammet fortsætter i Sideløbende med udviklingen af LEO Pharmas ledere er der også fokus på medarbejderne. LEO Pharma implementerede i 2012 et særligt medarbejderudviklingssamtaleværktøj ved navn Personal Development Dialogue (PDD) i hele koncernen med det formål at fremme den enkelte medarbejders løbende udvikling gennem halvårlige dialogmøder. I 2012 gennemførte LEO Pharma desuden en arbejdspladsvurdering (APV-undersøgelse) i dele af koncernens hovedkvarter i Ballerup, og i tillæg til denne planlægger koncernen at lave den første globale tilfredshedsundersøgelse i Formålet med undersøgelsen vil være at måle engagementet og tilfredsheden blandt alle koncernens medarbejdere og skabe en platform for udvikling af initiativer, der fremadrettet kan gøre virksomheden til en endnu bedre arbejdsplads. LEO Pharma planlægger at gennemføre den globale tilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Trombose Et omfattende fase III-studie er i gang for at imødekomme behovet for forbedret behandling af venøse blodpropper hos kræftpatienter. 16 LEO PHARMA

10 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Det finansielle resultat for 2012 Mio. kr LEO Pharmas nettoomsætning opgjort i danske kroner steg med 10%, og målt i lokale valutaer var væksten 7% i Den amerikanske nettoomsætning er vokset med 3% målt i US dollars. Det er særligt lanceringen af Picato, der har bidraget til LEO Pharmas vækst, mens generisk konkurrence på Dovonex har betydet, at psoriasisporteføljen i USA er stagneret. USA udgør 18% af LEO Pharmas samlede nettoomsætning i I regionerne EU5+ og ZOE er nettoomsætningen målt i danske kroner steget med 7% svarende til 292 mio. kr. Væksten i Europa skyldes primært tilbagekøb af rettigheder for Daivobet i Tyskland og Italien samt fortsat fremgang for Daivobet Gel og innohep. For forretningsenheden Well-Established Products (WEP), som beskæftiger sig med LEO Pharmas veletablerede produkter, steg nettoomsætningen med 5% målt i danske kroner. LEO Pharmas vækst i 2012 er hovedsageligt drevet af de strategiske produkter Picato, Daivobet Ointment, Daivobet Gel og Xamiol samt innohep. Således steg nettoomsætningen målt i danske kroner for LEO Pharmas strategiske psoriasisportefølje med 23%, og nettoomsætningen for innohep steg med 11%. Målsætningen om at hjælpe mennesker til at få en sund hud er afspejlet i koncernens omsætning, hvoraf de dermatologiske produkter udgør 62%. Nettoomsætningen er påvirket af en række hændelser i 2012, der er beskrevet nedenfor. I region LAMEA voksede nettoomsætningen i danske kroner med 19%, og region ASIA voksede med 26%. USA LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ A LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ Nettoomsætning 2012 USA 18% USA 18% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% innohep I 2012 oplevede LEO Pharma et forsyningsproblem i relation til innohep som følge af en række produktionsproblemer på LEO Pharmas fabrik i Frankrig. Konsekvensen blev, at der i første halvår af 2012 var forsyningsproblemer relateret til innohep, og LEO Pharma derfor bevidst måtte vælge, hvilke markeder der skulle have forsyning. Problemet blev løst i starten af andet halvår af Loss of Exclusivity i USA og samarbejdsaftale med Prasco LLC LEO Pharma oplevede i 2012 generisk konkurrence på det amerikanske marked, hvilket betød et markant fald i omsætningen af Dovonex Cream. Omsætningen på Dovonex Cream mv. er faldet fra 812 mio. kr. i 2011 til 254 mio. kr. i Der er herunder foretaget en forhøjelse af den regnskabsmæssige hensættelse til returvarer på ca. 67 mio. kr. Da 2013 er det første hele regnskabsår med fuld generisk konkurrence, forventes en yderligere nedgang i omsætningen i 2013 for dette produkt. LEO Pharma indgik i februar 2012 en aftale med amerikanske Prasco LLC som distributør af LEO Pharmas generiske udgave af Dovonex Cream. Aftalen er en reaktion på, at amerikanske Tolmar via sin samarbejdspartner den 1. august 2012 lancerede den første generiske version af Dovonex Cream. Lanceringen var forventelig, og LEO Pharma aktiverede derfor sin samarbejdsaftale med Prasco LLC den 2. august Positivt resultat af primær drift reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger Andre eksterne omkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Personaleomkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Stigningerne skyldes primært øgede salgs- og marketingomkostninger, herunder investeringer i nye markeder og omkostninger til forberedelse af lancering af Picato i Endvidere påvirkes særligt posten personaleomkostninger i relation til den føromtalte reduktion i medarbejderstaben. Af- og nedskrivninger steg i 2012 til mio. kr. fra 955 mio. kr. i Heraf udgør nedskrivninger og amortiseringer på immaterielle rettigheder mio. kr. (2011: 725 mio. kr.). Regnskabsposten indeholder i 2012 en nedskrivning (impairment) på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) vedrørende koncernens investering i generhvervelsen af distributionsrettigheder på det amerikanske marked i 2009 som følge af generisk konkurrence i USA. Amortiseringer på immaterielle rettigheder er endvidere påvirket af koncernens tilbagekøb af rettigheder til psoriasisporteføljen i Italien og dele af psoriasisporteføljen i Tyskland og Østrig. Amortisering af denne investering udgør i mio. kr. mod 27 mio. kr. i Koncernens resultat af primær drift er i mio. kr. mod 158 mio. kr. i Reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger i form af omstruktureringsomkostninger på 95 mio. kr. (2011: 46 mio. kr.) og nedskrivning på immaterielle aktiver på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) er koncernens resultat af primær drift 263 mio. kr. i 2012 mod 204 mio. kr. i Fortsat investering i nye medarbejdere I 2012 steg koncernens gennemsnitlige antal medarbejdere med 392 (2011: 595), hvilket er en nettostigning på 9% (2011: 16%) i forhold til året før. Tilgangen af nye medarbejdere er i overvejende grad sket inden for forskning og udvikling og i produktionsfunktionerne samt i markeder uden for USA og Europa. Gennemsnitligt antal ansatte På trods af den ovenfor omtalte forventede reduktion af koncernens arbejdsstyrke med op til 300 arbejdspladser forventer koncernen også fremadrettet en svag vækst i medarbejderstaben. Væksten forventes særligt i funktioner med afgørende betydning for implementering af koncernens forretningsstrategi såsom forskning og udvikling og udvalgte funktioner inden for salg og marketing. Resultat af finansielle poster Rentefaldet igennem 2012 har betydet, at LEO Pharmas beholdning af realkreditobligationer med en pålydende rente på 5% samt realkreditobligationer 18 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Særlige risici forretningsmæssige og finansielle risici Driftsrisici med en pålydende rente på 4% og udløb i 2025 blev afhændet, da forventningen var, at udtrækkene i disse obligationer ville blive markante. Provenuet er blevet geninvesteret i 4%-realkreditobligationer med udløb i 2041 og Handlingen har påvirket de finansielle indtægter med 200 mio. kr. i 2012 (2011: 0 mio. kr.). Et tilfredsstillende resultat, der lever op til forventningerne Koncernens resultat efter skat er i mio. kr. mod 624 mio. kr. i Den effektive skatteprocent for LEO Pharma koncernen er 24% i 2012, hvilket er i overensstemmelse med det forventede for koncernen. LEO Pharma foretog i 2012 investeringer i materielle aktiver for 343 mio. kr. (2011: 410 mio. kr.). Investeringerne er hovedsageligt relateret til udbygning og optimering af koncernens produktionsapparat i Danmark (Esbjerg) og Australien (Southport) for at sikre kapacitet til den fremtidige salgsvækst fra innohep og Picato. Endvidere blev der i 2012 investeret i ombygning og udvidelse af en større kontorbygning samt kantine i Ballerup. Driften genererede i 2012 en positiv pengestrøm på mio. kr. (2011: mio. kr.). Koncernens egenkapital, som i 2012 blev forrentet med 4% (2011: 5%), udgjorde ved udgangen af året mio. kr. (2011: mio. kr.). På baggrund af disse resultater går LEO Pharma ind i 2013 med en soliditet på 75% (2011: 74%). Markedsværdien af koncernens obligationsbeholdning var ultimo mio. kr. (2011: mio. kr.). Resultatet for 2012 er i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året og vurderes derfor som tilfredsstillende. LEO Pharma arbejder kontinuerligt på at sikre en fornuftig balance mellem risikoeksponering og værdiskabelse. Af samme grund indgår koncernen løbende langtidsaftaler om levering af råvarer og andre kritiske input i virksomhedens produktion. Markedsrisici LEO Pharma yder en væsentlig indsats for til hver en tid at kunne beskytte sine immaterielle rettigheder, både for eksisterende og nye lægemidler, samt sikre, at virksomheden drives uden at krænke andres rettigheder. LEO Pharma gør en stor indsats for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer på dette område, ligesom koncernen konsekvent forsvarer sine rettigheder, hvis andre forsøger at krænke dem. Valutarisici På basis af koncernens fremtidige driftsbudgetter afdækker LEO Pharma løbende pengestrømme i fremmed valuta. Den største valutakursrisiko findes i følgende valutaer: USD, GBP, CAD, AUD og SAR. Disse valutaer udgjorde 71% af valutapositionen i Afdækningen heraf er foretaget for de kommende måneders forventede pengestrømme. Den gennemsnitlige afdækning af de forventede fremtidige pengestrømme for alle valutaer udgør 17 måneder. LEO Pharma foretager ikke afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder. Koncernens valutaafdækning er centraliseret i moderselskabet. Likviditetsrisici LEO Pharma er 100% ejet af LEO Fondet, der har som strategi, at de løbende pengestrømme geninvesteres i moderselskabet. Da koncernen har en høj soliditet, opleves ingen væsentlige likviditetsrisici. Renterisici Låneporteføljen består af både variable og fastforrentede lån. Kreditrisici Markedet for lægemidler i primært Sydeuropa er fortsat påvirket af den finansielle krise. For at imødekomme fremtidige tab på debitorer har koncernen opretholdt den skærpede kreditpolitik, som blev indført i Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, som er indregnet i balancen. 20 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere