We help people achieve healthy skin. Årsrapport LEO Pharma A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S"

Transkript

1 We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger års hoved- og nøgletal for koncernen....9 Ledelsesberetning ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Investeringer i datterselskaber Fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 21. marts 2013 CVR Denne årsrapport er et uddrag af selskabets officielle årsrapport i henhold til årsregnskabslovens 149. Den officielle årsrapport vil blive sendt til Selskabsstyrelsen, hvor en kopi kan rekvireres på

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for LEO Pharma A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 21. marts 2013 Direktion: Gitte P. Aabo Lars Olsen Anders B. Spohr Adm. direktør Bestyrelse: Poul Rødbroe Rasmussen Karin Attermann Jannie Kogsbøll Formand Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg 4 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

4 LEO MISSION We help people achieve healthy skin Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i LEO Pharma A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for LEO Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncern regnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om Hellerup, den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Lars Baungaard Statsautoriseret revisor ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Selskab LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup Resultatopgørelse 2012 mio. kr. 2011* mio. kr. 2010* mio. kr. 2009* mio. kr. 2008* mio. kr. Bestyrelse Direktion Revision Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1908 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Poul Rødbroe Rasmussen, formand Karin Attermann Jannie Kogsbøll Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg Gitte P. Aabo, adm. direktør Lars Olsen Anders B. Spohr PwC Strandvejen Hellerup Nettoomsætning Heraf uden for Danmark Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Nettoinvestering i: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad -2% 2% 2% -14% 43% Afkastningsgrad -1% 1% 1% -3% 11% Egenkapitalens forrentning 4% 5% 5% 0% 17% Soliditetsgrad 75% 74% 76% 59% 83% Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte * Som omtalt under anvendt regnskabspraksis er sammenligningstal for 2011 tilpasset præsentationen i 2012 vedr. nettoomsætning. Det har ikke været muligt at fremskaffe data til korrektion af sammenligningstallene for LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Ledelsesberetning Til gavn for patienter LEO VISION LEO Pharmas mission er at hjælpe mennesker til at få en sund hud. Derfor udvikler, producerer og markedsfører LEO Pharma hovedsageligt lægemidler inden for terapiområdet dermatologi (hudlidelser). I 2012 omfattede sygdomsområderne psoriasis, aktinisk keratose (solkeratoser), eksem og hudinfektioner. LEO Pharma sondrer mellem strategiske produkter, kerneprodukter og veletablerede produkter. Den strategiske produktportefølje omfatter følgende produkter: Daivobet (psoriasis), Xamiol (psoriasis), Picato (aktinisk keratose) og innohep (trombose). Selv om dermatologi er LEO Pharmas fokus, har LEO Pharma også lægemidlet innohep til behandling af blodpropper som en del af sin strategiske produktportefølje. Dette begrundes med produktets store omsætningsandel samt betydelige potentiale, hvilket omtales senere. I 2012 havde LEO Pharma særligt fokus på produktet Picato. I januar fik LEO Pharma den første godkendelse af Picato til topikal behandling af aktinisk keratose af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og produktet blev i april lanceret på det amerikanske marked med stor succes. Lanceringen og salget er gået som planlagt. De ambitiøse 2012-mål for markedsføring og antal patienter behandlet blev opnået, samtidig med at der blev sikret en opbygning af forsyningskæden. Picato blev desuden godkendt som lægemiddel i Europa, Brasilien og Australien. Det ventes lanceret på en række europæiske markeder heriblandt Tyskland, Storbritannien og Danmark samt i Brasilien, Canada og Australien i Derudover er LEO Pharma i gang med at få produktet godkendt i resten af verden. Med Picato tilbyder LEO Pharma en helt ny behandling til gavn for millioner af patienter verden over, og lanceringen er en strategisk milepæl i arbejdet med at bringe patienten i centrum for virksomhedens aktiviteter. Picato ventes desuden at have afgørende betydning for den fremtidige salgsvækst. Patienterne i centrum LEO Pharmas mission og vision har det formål entydigt at fokusere virksomhedens arbejde på at hjælpe mennesker med hudlidelser. Dette mål skal nås ved at imødekomme patienters behov med innovative løsninger. Disse løsninger spænder fra formidling af mere viden om at leve med sygdommen til levering af sikre og effektive behandlinger direkte hos patienten. At udvikle sådanne løsninger kræver en tæt kontakt og dialog med de patienter, der dagligt må behandle deres hud. Derfor har LEO Pharma ved årets udgang indgået et samarbejde med den amerikanske organisation National Psoriasis Foundation med henblik på at etablere et patientpanel i USA. Panelet skal give input til udviklingen af nye og forbedrede løsninger inden for behandling af psoriasis og ventes lanceret i San Francisco i begyndelsen af Herudover lancerede LEO Pharma i 2012 et globalt patientstøtteprogram ved navn QualityCare, der indeholder en række initiativer målrettet patienter og deres familier. Formålet med QualityCare konceptet er at udbygge LEO Pharmas tilbud til patienter, så de omfatter mere end blot lægemidler. Overordnet skal konceptet sikre, at patienterne modtager målrettet og relevant information om deres hudlidelse, samt hjælpe patienterne med at få bedre kontrol over deres sygdom. Programmet vil løbende blive videreudviklet i samarbejde med patienter, myndigheder, betalere og sundhedsfagligt personale. Ny struktur og nye forretningsmodeller For at LEO Pharma kan nå sin vision om at være den foretrukne partner inden for dermatologisk pleje, der forbedrer tilværelsen for mennesker verden over, har virksomhedens fokus i 2012 været at opbygge en organisation, der sætter patienterne i centrum. Den 17. april blev en ny organisationsstruktur præsenteret med det formål at bringe LEO Pharma tættere på patienterne for bedre at kunne udvikle og tilbyde nye, innovative behandlingsløsninger, der imødekommer patienternes behov. Organisationsændringerne sikrer øget uddelegering af beslutninger og ansvar: Beslutninger træffes tæt ved patienterne, udveksling af best practices og mere effektiv anvendelse af virksomhedens ressourcer. Dette sker ved at arbejde med operational excellence i alle dele af organisationen. Især LEO Pharmas salgs- og marketingorganisation er i løbet af 2012 blevet omstruktureret. Det globale farmamarked ændrer sig og balancen mellem patient, behandler og betaler er under stadig forandring. For at imødekomme forandringerne blev salgsstrukturen pr. 1. juli 2012 ændret til en opdeling i fem regioner. I denne forbindelse valgte LEO Pharma at lukke sit regionalkontor i Fort Lauderdale i USA. We are the preferred dermatology care partner improving people s lives around the world 10 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

7 fem regioner Ni fokusmarkeder USA: LAMEA: EU5+: LEO Pharmas største marked har nu status som region. Regionen består af Latinamerika, Mellemøsten og Afrika og kendetegnes ved en række forskellige markeder med ensartede udfordringer. Regionen består af de fem EU-lande England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien plus Canada og Australien. ZOE: ASIA: Navnet står for Zone of Europe, og regionen består af de mindre markeder i Europa samt Rusland. Regionen består af Kina, Japan, Sydkorea samt markederne i Sydøstasien. Derudover har LEO Pharma udpeget ni fokusmarkeder, der kendetegnes ved enten at bidrage væsentligt til omsætningen eller ved stort vækstpotentiale. De ni fokusmarkeder udgøres af USA, Brasilien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina, Sydkorea og Japan. Den 25. oktober 2012 blev det offentliggjort, at LEO Pharma tilpasser sin organisation, så den i højere grad afspejler de ændrede markedsforhold. Som en del af denne tilpasning reducerer LEO Pharma arbejdsstyrken med 300 arbejdspladser i løbet af 2012 og 2013, hovedsageligt i Europa og især inden for den traditionelle salgsstyrke. Med tilpasningen vil LEO Pharma frigive ressourcer til investering i mere patientcentrerede løsninger og nye forretningsmodeller. 12 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Resultatet af LEO Pharmas corporate Must-Win Battles i 2012 For at nå sin målsætning har LEO Pharma identificeret fem corporate Must-Win Battles, hvori virksomhedens vigtigste strategiske aktiviteter er forankret. Først og fremmest ønsker LEO Pharma yderligere fodfæste inden for hudlidelser, både på etablerede og nye markeder. Samtidig ønsker LEO Pharma at styrke både organisation og medarbejdere. Et andet væsentligt mål er at udnytte det fulde potentiale af produktet innohep, der gives mod dybtliggende venetromboser (blodpropper), og endelig sigter de strategiske aktiviteter på at styrke LEO Pharmas profil og aktiviteter på det amerikanske marked. New markets Future opportunities I 2012 fik Japan, Brasilien, Kina og Rusland status som fokusmarkeder, hvilket betyder en opprioritering af LEO Pharmas forretningsudvikling i disse lande for at få del i det attraktive vækstpotentiale. LEO Pharma indsendte den 25. oktober 2012 en registreringsansøgning for Fucicort til de kinesiske myndigheder. Fucicort creme anvendes primært ved behandling af eksem. Den 16. juli 2012 blev Picato godkendt af de brasilianske myndigheder De fem corporate Must-Win Battles (cmwb) er: Growing people, growing LEO En ny organisationsstruktur og nye forretningsmodeller er etableret med henblik på at skabe en mere konkurrencedygtig og markedsfokuseret organisation, der tager udgangspunkt i patienters behov. I 2011 lanceredes et globalt lederudviklingsprogram for 470 ledere fra hele koncernen. Programmet, der fortsatte igennem 2012, kører i parallelle og gentagne forløb i Europa, USA og Asien. Dermatology Expanding our footprint LEO Pharma indgik i begyndelsen af 2012 et indlicenseringssamarbejde med den amerikanske biotekvirksomhed Virobay Inc. om udviklingen af en oral behandling til psoriasis. Projektet, VBY-891, overgik ved udgangen af 2012 fra præklinisk udvikling til fase I-studier. Patienter i dag har et udtalt ønske om, at behandling skal gribe mindst muligt ind i en travl hverdag. Det stiller store krav til formuleringer og udstyr, der sikrer hurtig påføring og korrekt dosering. For at imødekomme disse patientønsker har LEO Pharma væsentligt styrket forskningsenheden Pharmaceutical Technologies. I 2012 fik LEO Pharma godkendt Picato i USA, Australien, Brasilien og Europa markeder, hvor forekomsten af aktinisk keratose er udbredt, og behovet for nye innovative løsninger er stort. LEO Pharma præsenterede i september 2012 dele af resultaterne af et internationalt studie: Burden of Psoriasis. Formålet med studiet er at skabe større indsigt i patienternes hverdag for at kunne udvikle løsninger, som skaber værdi for patienterne. Studiet sætter fokus på den isolation, stigmatisering og angst, mange psoriasispatienter oplever i forbindelse med deres hudlidelse. Studiet er det første af sin art og består af både kvalitative og kvantitative analyser baseret på input fra patienter. LEO Pharma etablerede i oktober 2012 International Institute of Dermatology and Allergy sammen med Charité i Berlin, et af Europas ældste og største universitetshospitaler. Formålet er at udføre undersøgende studier og afdække underliggende sygdomsmekanismer i allergiske og kløende hudlidelser. innohep Full speed ahead! LEO Pharma påbegyndte i 2010 det kliniske studie CATCH. Studiet er stadig igangværende, og sidste patient forventes inkluderet i Her testes langtidsbehandling med innohep hos patienter med kræft, hvis sygdom er kompliceret af dyb venetrombose. USA Yes, we will! LEO Pharma lancerede i april 2012 Picato mod aktinisk keratose i USA. I en undersøgelse foretaget blandt 250 amerikanske patienter svarede 95%, at de ville anmode om at få udskrevet Picato igen i tilfælde af yderligere behandling, og 75% fandt produktet meget let at anvende. Efter blot otte måneder på det amerikanske marked er Picato den anvendte behandling på mere end 12% af nyudskrevne recepter. I 2012 oplevede LEO Pharma generisk konkurrence på Dovonex Cream i USA. Derfor indgik LEO Pharma et samarbejde med Prasco LLC om i august 2012 at lancere Calcipotriol Cream, der er virksomhedens egen generiske version af psoriasiscremen Dovonex. På baggrund af øget konkurrence på det amerikanske marked for psoriasisprodukter valgte LEO Pharmas amerikanske datterselskab i juni 2012 at afskedige 63 medarbejdere. I november 2012 blev produktet Taclonex Topical Suspension til behandling af kropspsoriasis lanceret på det amerikanske marked. 14 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING 2012 Grundlaget for den fremtidige indtjening Forskning og udvikling Videnressourcer I 2012 har LEO Pharma fortsat øget investeringerne i forskning og udvikling. I 2011 anvendte koncernen mio. kr. til forskning og udvikling. I 2012 har koncernen anvendt mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 87 mio. kr. Stigningen skyldes øget omfang af kliniske studier. Investeringerne i forskning og udvikling målt som procent af nettoomsætningen er uændret 14%. Gennem 2012 er LEO Pharmas pipeline blevet væsentligt styrket. Aktinisk keratose Tre studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder såvel som forbedrede leveringssystemer og videreudvikling. Psoriasis Otte topikale og systemiske studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder, forbedrede leveringssystemer, videreudvikling og udvidelse af den globale tilstedeværelse. Flere kliniske aktiviteter er blevet initieret med henblik på at øge antallet af markeder for Daivobet Gel og Daivobet Ointment til behandling af psoriasis på kroppen. Af væsentlige begivenheder kan nævnes godkendelse af Daivobet Gel i Brasilien og færdiggørelsen af fase III-programmet for Dovobet Ointment i Japan. Eksem/atopisk dermatitis To topikale studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder og udvidelse af den globale tilstedeværelse. LEO Pharmas medarbejdere er grundlaget for virksomhedens fortsatte succes, og firmaets ledelse har derfor gennem de seneste år investeret betragteligt i bl.a. lederudvikling, udviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger. LEO Pharma har i 2012 fortsat lederudviklingsprogrammet Growing LEO Leaders, hvis formål er at give deltagerne indsigt i og forståelse for LEO Pharmas strategi, markeder og patienter samt at udvikle del tagernes kompetencer inden for bl.a. situationsbestemt ledelse, forandringsledelse og kommunikation. Lederudviklingsprogrammet fortsætter i Sideløbende med udviklingen af LEO Pharmas ledere er der også fokus på medarbejderne. LEO Pharma implementerede i 2012 et særligt medarbejderudviklingssamtaleværktøj ved navn Personal Development Dialogue (PDD) i hele koncernen med det formål at fremme den enkelte medarbejders løbende udvikling gennem halvårlige dialogmøder. I 2012 gennemførte LEO Pharma desuden en arbejdspladsvurdering (APV-undersøgelse) i dele af koncernens hovedkvarter i Ballerup, og i tillæg til denne planlægger koncernen at lave den første globale tilfredshedsundersøgelse i Formålet med undersøgelsen vil være at måle engagementet og tilfredsheden blandt alle koncernens medarbejdere og skabe en platform for udvikling af initiativer, der fremadrettet kan gøre virksomheden til en endnu bedre arbejdsplads. LEO Pharma planlægger at gennemføre den globale tilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Trombose Et omfattende fase III-studie er i gang for at imødekomme behovet for forbedret behandling af venøse blodpropper hos kræftpatienter. 16 LEO PHARMA

10 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Det finansielle resultat for 2012 Mio. kr LEO Pharmas nettoomsætning opgjort i danske kroner steg med 10%, og målt i lokale valutaer var væksten 7% i Den amerikanske nettoomsætning er vokset med 3% målt i US dollars. Det er særligt lanceringen af Picato, der har bidraget til LEO Pharmas vækst, mens generisk konkurrence på Dovonex har betydet, at psoriasisporteføljen i USA er stagneret. USA udgør 18% af LEO Pharmas samlede nettoomsætning i I regionerne EU5+ og ZOE er nettoomsætningen målt i danske kroner steget med 7% svarende til 292 mio. kr. Væksten i Europa skyldes primært tilbagekøb af rettigheder for Daivobet i Tyskland og Italien samt fortsat fremgang for Daivobet Gel og innohep. For forretningsenheden Well-Established Products (WEP), som beskæftiger sig med LEO Pharmas veletablerede produkter, steg nettoomsætningen med 5% målt i danske kroner. LEO Pharmas vækst i 2012 er hovedsageligt drevet af de strategiske produkter Picato, Daivobet Ointment, Daivobet Gel og Xamiol samt innohep. Således steg nettoomsætningen målt i danske kroner for LEO Pharmas strategiske psoriasisportefølje med 23%, og nettoomsætningen for innohep steg med 11%. Målsætningen om at hjælpe mennesker til at få en sund hud er afspejlet i koncernens omsætning, hvoraf de dermatologiske produkter udgør 62%. Nettoomsætningen er påvirket af en række hændelser i 2012, der er beskrevet nedenfor. I region LAMEA voksede nettoomsætningen i danske kroner med 19%, og region ASIA voksede med 26%. USA LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ A LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ Nettoomsætning 2012 USA 18% USA 18% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% innohep I 2012 oplevede LEO Pharma et forsyningsproblem i relation til innohep som følge af en række produktionsproblemer på LEO Pharmas fabrik i Frankrig. Konsekvensen blev, at der i første halvår af 2012 var forsyningsproblemer relateret til innohep, og LEO Pharma derfor bevidst måtte vælge, hvilke markeder der skulle have forsyning. Problemet blev løst i starten af andet halvår af Loss of Exclusivity i USA og samarbejdsaftale med Prasco LLC LEO Pharma oplevede i 2012 generisk konkurrence på det amerikanske marked, hvilket betød et markant fald i omsætningen af Dovonex Cream. Omsætningen på Dovonex Cream mv. er faldet fra 812 mio. kr. i 2011 til 254 mio. kr. i Der er herunder foretaget en forhøjelse af den regnskabsmæssige hensættelse til returvarer på ca. 67 mio. kr. Da 2013 er det første hele regnskabsår med fuld generisk konkurrence, forventes en yderligere nedgang i omsætningen i 2013 for dette produkt. LEO Pharma indgik i februar 2012 en aftale med amerikanske Prasco LLC som distributør af LEO Pharmas generiske udgave af Dovonex Cream. Aftalen er en reaktion på, at amerikanske Tolmar via sin samarbejdspartner den 1. august 2012 lancerede den første generiske version af Dovonex Cream. Lanceringen var forventelig, og LEO Pharma aktiverede derfor sin samarbejdsaftale med Prasco LLC den 2. august Positivt resultat af primær drift reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger Andre eksterne omkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Personaleomkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Stigningerne skyldes primært øgede salgs- og marketingomkostninger, herunder investeringer i nye markeder og omkostninger til forberedelse af lancering af Picato i Endvidere påvirkes særligt posten personaleomkostninger i relation til den føromtalte reduktion i medarbejderstaben. Af- og nedskrivninger steg i 2012 til mio. kr. fra 955 mio. kr. i Heraf udgør nedskrivninger og amortiseringer på immaterielle rettigheder mio. kr. (2011: 725 mio. kr.). Regnskabsposten indeholder i 2012 en nedskrivning (impairment) på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) vedrørende koncernens investering i generhvervelsen af distributionsrettigheder på det amerikanske marked i 2009 som følge af generisk konkurrence i USA. Amortiseringer på immaterielle rettigheder er endvidere påvirket af koncernens tilbagekøb af rettigheder til psoriasisporteføljen i Italien og dele af psoriasisporteføljen i Tyskland og Østrig. Amortisering af denne investering udgør i mio. kr. mod 27 mio. kr. i Koncernens resultat af primær drift er i mio. kr. mod 158 mio. kr. i Reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger i form af omstruktureringsomkostninger på 95 mio. kr. (2011: 46 mio. kr.) og nedskrivning på immaterielle aktiver på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) er koncernens resultat af primær drift 263 mio. kr. i 2012 mod 204 mio. kr. i Fortsat investering i nye medarbejdere I 2012 steg koncernens gennemsnitlige antal medarbejdere med 392 (2011: 595), hvilket er en nettostigning på 9% (2011: 16%) i forhold til året før. Tilgangen af nye medarbejdere er i overvejende grad sket inden for forskning og udvikling og i produktionsfunktionerne samt i markeder uden for USA og Europa. Gennemsnitligt antal ansatte På trods af den ovenfor omtalte forventede reduktion af koncernens arbejdsstyrke med op til 300 arbejdspladser forventer koncernen også fremadrettet en svag vækst i medarbejderstaben. Væksten forventes særligt i funktioner med afgørende betydning for implementering af koncernens forretningsstrategi såsom forskning og udvikling og udvalgte funktioner inden for salg og marketing. Resultat af finansielle poster Rentefaldet igennem 2012 har betydet, at LEO Pharmas beholdning af realkreditobligationer med en pålydende rente på 5% samt realkreditobligationer 18 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Særlige risici forretningsmæssige og finansielle risici Driftsrisici med en pålydende rente på 4% og udløb i 2025 blev afhændet, da forventningen var, at udtrækkene i disse obligationer ville blive markante. Provenuet er blevet geninvesteret i 4%-realkreditobligationer med udløb i 2041 og Handlingen har påvirket de finansielle indtægter med 200 mio. kr. i 2012 (2011: 0 mio. kr.). Et tilfredsstillende resultat, der lever op til forventningerne Koncernens resultat efter skat er i mio. kr. mod 624 mio. kr. i Den effektive skatteprocent for LEO Pharma koncernen er 24% i 2012, hvilket er i overensstemmelse med det forventede for koncernen. LEO Pharma foretog i 2012 investeringer i materielle aktiver for 343 mio. kr. (2011: 410 mio. kr.). Investeringerne er hovedsageligt relateret til udbygning og optimering af koncernens produktionsapparat i Danmark (Esbjerg) og Australien (Southport) for at sikre kapacitet til den fremtidige salgsvækst fra innohep og Picato. Endvidere blev der i 2012 investeret i ombygning og udvidelse af en større kontorbygning samt kantine i Ballerup. Driften genererede i 2012 en positiv pengestrøm på mio. kr. (2011: mio. kr.). Koncernens egenkapital, som i 2012 blev forrentet med 4% (2011: 5%), udgjorde ved udgangen af året mio. kr. (2011: mio. kr.). På baggrund af disse resultater går LEO Pharma ind i 2013 med en soliditet på 75% (2011: 74%). Markedsværdien af koncernens obligationsbeholdning var ultimo mio. kr. (2011: mio. kr.). Resultatet for 2012 er i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året og vurderes derfor som tilfredsstillende. LEO Pharma arbejder kontinuerligt på at sikre en fornuftig balance mellem risikoeksponering og værdiskabelse. Af samme grund indgår koncernen løbende langtidsaftaler om levering af råvarer og andre kritiske input i virksomhedens produktion. Markedsrisici LEO Pharma yder en væsentlig indsats for til hver en tid at kunne beskytte sine immaterielle rettigheder, både for eksisterende og nye lægemidler, samt sikre, at virksomheden drives uden at krænke andres rettigheder. LEO Pharma gør en stor indsats for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer på dette område, ligesom koncernen konsekvent forsvarer sine rettigheder, hvis andre forsøger at krænke dem. Valutarisici På basis af koncernens fremtidige driftsbudgetter afdækker LEO Pharma løbende pengestrømme i fremmed valuta. Den største valutakursrisiko findes i følgende valutaer: USD, GBP, CAD, AUD og SAR. Disse valutaer udgjorde 71% af valutapositionen i Afdækningen heraf er foretaget for de kommende måneders forventede pengestrømme. Den gennemsnitlige afdækning af de forventede fremtidige pengestrømme for alle valutaer udgør 17 måneder. LEO Pharma foretager ikke afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder. Koncernens valutaafdækning er centraliseret i moderselskabet. Likviditetsrisici LEO Pharma er 100% ejet af LEO Fondet, der har som strategi, at de løbende pengestrømme geninvesteres i moderselskabet. Da koncernen har en høj soliditet, opleves ingen væsentlige likviditetsrisici. Renterisici Låneporteføljen består af både variable og fastforrentede lån. Kreditrisici Markedet for lægemidler i primært Sydeuropa er fortsat påvirket af den finansielle krise. For at imødekomme fremtidige tab på debitorer har koncernen opretholdt den skærpede kreditpolitik, som blev indført i Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, som er indregnet i balancen. 20 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere