We help people achieve healthy skin. Årsrapport LEO Pharma A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S"

Transkript

1 We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger års hoved- og nøgletal for koncernen....9 Ledelsesberetning ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Investeringer i datterselskaber Fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 21. marts 2013 CVR Denne årsrapport er et uddrag af selskabets officielle årsrapport i henhold til årsregnskabslovens 149. Den officielle årsrapport vil blive sendt til Selskabsstyrelsen, hvor en kopi kan rekvireres på

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for LEO Pharma A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 21. marts 2013 Direktion: Gitte P. Aabo Lars Olsen Anders B. Spohr Adm. direktør Bestyrelse: Poul Rødbroe Rasmussen Karin Attermann Jannie Kogsbøll Formand Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg 4 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

4 LEO MISSION We help people achieve healthy skin Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i LEO Pharma A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for LEO Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncern regnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om Hellerup, den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Lars Baungaard Statsautoriseret revisor ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Selskab LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup Resultatopgørelse 2012 mio. kr. 2011* mio. kr. 2010* mio. kr. 2009* mio. kr. 2008* mio. kr. Bestyrelse Direktion Revision Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1908 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Poul Rødbroe Rasmussen, formand Karin Attermann Jannie Kogsbøll Lotte Hjortshøj Larsen Peder Holk Nielsen Jens Bo Olesen Jukka Pertola Jan Rasmussen Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg Gitte P. Aabo, adm. direktør Lars Olsen Anders B. Spohr PwC Strandvejen Hellerup Nettoomsætning Heraf uden for Danmark Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Nettoinvestering i: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad -2% 2% 2% -14% 43% Afkastningsgrad -1% 1% 1% -3% 11% Egenkapitalens forrentning 4% 5% 5% 0% 17% Soliditetsgrad 75% 74% 76% 59% 83% Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte * Som omtalt under anvendt regnskabspraksis er sammenligningstal for 2011 tilpasset præsentationen i 2012 vedr. nettoomsætning. Det har ikke været muligt at fremskaffe data til korrektion af sammenligningstallene for LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Ledelsesberetning Til gavn for patienter LEO VISION LEO Pharmas mission er at hjælpe mennesker til at få en sund hud. Derfor udvikler, producerer og markedsfører LEO Pharma hovedsageligt lægemidler inden for terapiområdet dermatologi (hudlidelser). I 2012 omfattede sygdomsområderne psoriasis, aktinisk keratose (solkeratoser), eksem og hudinfektioner. LEO Pharma sondrer mellem strategiske produkter, kerneprodukter og veletablerede produkter. Den strategiske produktportefølje omfatter følgende produkter: Daivobet (psoriasis), Xamiol (psoriasis), Picato (aktinisk keratose) og innohep (trombose). Selv om dermatologi er LEO Pharmas fokus, har LEO Pharma også lægemidlet innohep til behandling af blodpropper som en del af sin strategiske produktportefølje. Dette begrundes med produktets store omsætningsandel samt betydelige potentiale, hvilket omtales senere. I 2012 havde LEO Pharma særligt fokus på produktet Picato. I januar fik LEO Pharma den første godkendelse af Picato til topikal behandling af aktinisk keratose af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og produktet blev i april lanceret på det amerikanske marked med stor succes. Lanceringen og salget er gået som planlagt. De ambitiøse 2012-mål for markedsføring og antal patienter behandlet blev opnået, samtidig med at der blev sikret en opbygning af forsyningskæden. Picato blev desuden godkendt som lægemiddel i Europa, Brasilien og Australien. Det ventes lanceret på en række europæiske markeder heriblandt Tyskland, Storbritannien og Danmark samt i Brasilien, Canada og Australien i Derudover er LEO Pharma i gang med at få produktet godkendt i resten af verden. Med Picato tilbyder LEO Pharma en helt ny behandling til gavn for millioner af patienter verden over, og lanceringen er en strategisk milepæl i arbejdet med at bringe patienten i centrum for virksomhedens aktiviteter. Picato ventes desuden at have afgørende betydning for den fremtidige salgsvækst. Patienterne i centrum LEO Pharmas mission og vision har det formål entydigt at fokusere virksomhedens arbejde på at hjælpe mennesker med hudlidelser. Dette mål skal nås ved at imødekomme patienters behov med innovative løsninger. Disse løsninger spænder fra formidling af mere viden om at leve med sygdommen til levering af sikre og effektive behandlinger direkte hos patienten. At udvikle sådanne løsninger kræver en tæt kontakt og dialog med de patienter, der dagligt må behandle deres hud. Derfor har LEO Pharma ved årets udgang indgået et samarbejde med den amerikanske organisation National Psoriasis Foundation med henblik på at etablere et patientpanel i USA. Panelet skal give input til udviklingen af nye og forbedrede løsninger inden for behandling af psoriasis og ventes lanceret i San Francisco i begyndelsen af Herudover lancerede LEO Pharma i 2012 et globalt patientstøtteprogram ved navn QualityCare, der indeholder en række initiativer målrettet patienter og deres familier. Formålet med QualityCare konceptet er at udbygge LEO Pharmas tilbud til patienter, så de omfatter mere end blot lægemidler. Overordnet skal konceptet sikre, at patienterne modtager målrettet og relevant information om deres hudlidelse, samt hjælpe patienterne med at få bedre kontrol over deres sygdom. Programmet vil løbende blive videreudviklet i samarbejde med patienter, myndigheder, betalere og sundhedsfagligt personale. Ny struktur og nye forretningsmodeller For at LEO Pharma kan nå sin vision om at være den foretrukne partner inden for dermatologisk pleje, der forbedrer tilværelsen for mennesker verden over, har virksomhedens fokus i 2012 været at opbygge en organisation, der sætter patienterne i centrum. Den 17. april blev en ny organisationsstruktur præsenteret med det formål at bringe LEO Pharma tættere på patienterne for bedre at kunne udvikle og tilbyde nye, innovative behandlingsløsninger, der imødekommer patienternes behov. Organisationsændringerne sikrer øget uddelegering af beslutninger og ansvar: Beslutninger træffes tæt ved patienterne, udveksling af best practices og mere effektiv anvendelse af virksomhedens ressourcer. Dette sker ved at arbejde med operational excellence i alle dele af organisationen. Især LEO Pharmas salgs- og marketingorganisation er i løbet af 2012 blevet omstruktureret. Det globale farmamarked ændrer sig og balancen mellem patient, behandler og betaler er under stadig forandring. For at imødekomme forandringerne blev salgsstrukturen pr. 1. juli 2012 ændret til en opdeling i fem regioner. I denne forbindelse valgte LEO Pharma at lukke sit regionalkontor i Fort Lauderdale i USA. We are the preferred dermatology care partner improving people s lives around the world 10 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

7 fem regioner Ni fokusmarkeder USA: LAMEA: EU5+: LEO Pharmas største marked har nu status som region. Regionen består af Latinamerika, Mellemøsten og Afrika og kendetegnes ved en række forskellige markeder med ensartede udfordringer. Regionen består af de fem EU-lande England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien plus Canada og Australien. ZOE: ASIA: Navnet står for Zone of Europe, og regionen består af de mindre markeder i Europa samt Rusland. Regionen består af Kina, Japan, Sydkorea samt markederne i Sydøstasien. Derudover har LEO Pharma udpeget ni fokusmarkeder, der kendetegnes ved enten at bidrage væsentligt til omsætningen eller ved stort vækstpotentiale. De ni fokusmarkeder udgøres af USA, Brasilien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina, Sydkorea og Japan. Den 25. oktober 2012 blev det offentliggjort, at LEO Pharma tilpasser sin organisation, så den i højere grad afspejler de ændrede markedsforhold. Som en del af denne tilpasning reducerer LEO Pharma arbejdsstyrken med 300 arbejdspladser i løbet af 2012 og 2013, hovedsageligt i Europa og især inden for den traditionelle salgsstyrke. Med tilpasningen vil LEO Pharma frigive ressourcer til investering i mere patientcentrerede løsninger og nye forretningsmodeller. 12 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Resultatet af LEO Pharmas corporate Must-Win Battles i 2012 For at nå sin målsætning har LEO Pharma identificeret fem corporate Must-Win Battles, hvori virksomhedens vigtigste strategiske aktiviteter er forankret. Først og fremmest ønsker LEO Pharma yderligere fodfæste inden for hudlidelser, både på etablerede og nye markeder. Samtidig ønsker LEO Pharma at styrke både organisation og medarbejdere. Et andet væsentligt mål er at udnytte det fulde potentiale af produktet innohep, der gives mod dybtliggende venetromboser (blodpropper), og endelig sigter de strategiske aktiviteter på at styrke LEO Pharmas profil og aktiviteter på det amerikanske marked. New markets Future opportunities I 2012 fik Japan, Brasilien, Kina og Rusland status som fokusmarkeder, hvilket betyder en opprioritering af LEO Pharmas forretningsudvikling i disse lande for at få del i det attraktive vækstpotentiale. LEO Pharma indsendte den 25. oktober 2012 en registreringsansøgning for Fucicort til de kinesiske myndigheder. Fucicort creme anvendes primært ved behandling af eksem. Den 16. juli 2012 blev Picato godkendt af de brasilianske myndigheder De fem corporate Must-Win Battles (cmwb) er: Growing people, growing LEO En ny organisationsstruktur og nye forretningsmodeller er etableret med henblik på at skabe en mere konkurrencedygtig og markedsfokuseret organisation, der tager udgangspunkt i patienters behov. I 2011 lanceredes et globalt lederudviklingsprogram for 470 ledere fra hele koncernen. Programmet, der fortsatte igennem 2012, kører i parallelle og gentagne forløb i Europa, USA og Asien. Dermatology Expanding our footprint LEO Pharma indgik i begyndelsen af 2012 et indlicenseringssamarbejde med den amerikanske biotekvirksomhed Virobay Inc. om udviklingen af en oral behandling til psoriasis. Projektet, VBY-891, overgik ved udgangen af 2012 fra præklinisk udvikling til fase I-studier. Patienter i dag har et udtalt ønske om, at behandling skal gribe mindst muligt ind i en travl hverdag. Det stiller store krav til formuleringer og udstyr, der sikrer hurtig påføring og korrekt dosering. For at imødekomme disse patientønsker har LEO Pharma væsentligt styrket forskningsenheden Pharmaceutical Technologies. I 2012 fik LEO Pharma godkendt Picato i USA, Australien, Brasilien og Europa markeder, hvor forekomsten af aktinisk keratose er udbredt, og behovet for nye innovative løsninger er stort. LEO Pharma præsenterede i september 2012 dele af resultaterne af et internationalt studie: Burden of Psoriasis. Formålet med studiet er at skabe større indsigt i patienternes hverdag for at kunne udvikle løsninger, som skaber værdi for patienterne. Studiet sætter fokus på den isolation, stigmatisering og angst, mange psoriasispatienter oplever i forbindelse med deres hudlidelse. Studiet er det første af sin art og består af både kvalitative og kvantitative analyser baseret på input fra patienter. LEO Pharma etablerede i oktober 2012 International Institute of Dermatology and Allergy sammen med Charité i Berlin, et af Europas ældste og største universitetshospitaler. Formålet er at udføre undersøgende studier og afdække underliggende sygdomsmekanismer i allergiske og kløende hudlidelser. innohep Full speed ahead! LEO Pharma påbegyndte i 2010 det kliniske studie CATCH. Studiet er stadig igangværende, og sidste patient forventes inkluderet i Her testes langtidsbehandling med innohep hos patienter med kræft, hvis sygdom er kompliceret af dyb venetrombose. USA Yes, we will! LEO Pharma lancerede i april 2012 Picato mod aktinisk keratose i USA. I en undersøgelse foretaget blandt 250 amerikanske patienter svarede 95%, at de ville anmode om at få udskrevet Picato igen i tilfælde af yderligere behandling, og 75% fandt produktet meget let at anvende. Efter blot otte måneder på det amerikanske marked er Picato den anvendte behandling på mere end 12% af nyudskrevne recepter. I 2012 oplevede LEO Pharma generisk konkurrence på Dovonex Cream i USA. Derfor indgik LEO Pharma et samarbejde med Prasco LLC om i august 2012 at lancere Calcipotriol Cream, der er virksomhedens egen generiske version af psoriasiscremen Dovonex. På baggrund af øget konkurrence på det amerikanske marked for psoriasisprodukter valgte LEO Pharmas amerikanske datterselskab i juni 2012 at afskedige 63 medarbejdere. I november 2012 blev produktet Taclonex Topical Suspension til behandling af kropspsoriasis lanceret på det amerikanske marked. 14 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING 2012 Grundlaget for den fremtidige indtjening Forskning og udvikling Videnressourcer I 2012 har LEO Pharma fortsat øget investeringerne i forskning og udvikling. I 2011 anvendte koncernen mio. kr. til forskning og udvikling. I 2012 har koncernen anvendt mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 87 mio. kr. Stigningen skyldes øget omfang af kliniske studier. Investeringerne i forskning og udvikling målt som procent af nettoomsætningen er uændret 14%. Gennem 2012 er LEO Pharmas pipeline blevet væsentligt styrket. Aktinisk keratose Tre studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder såvel som forbedrede leveringssystemer og videreudvikling. Psoriasis Otte topikale og systemiske studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder, forbedrede leveringssystemer, videreudvikling og udvidelse af den globale tilstedeværelse. Flere kliniske aktiviteter er blevet initieret med henblik på at øge antallet af markeder for Daivobet Gel og Daivobet Ointment til behandling af psoriasis på kroppen. Af væsentlige begivenheder kan nævnes godkendelse af Daivobet Gel i Brasilien og færdiggørelsen af fase III-programmet for Dovobet Ointment i Japan. Eksem/atopisk dermatitis To topikale studier mellem fase I og fase III er i gang globalt. Studierne spænder over nye kemiske stoffer med nye virkningsmåder og udvidelse af den globale tilstedeværelse. LEO Pharmas medarbejdere er grundlaget for virksomhedens fortsatte succes, og firmaets ledelse har derfor gennem de seneste år investeret betragteligt i bl.a. lederudvikling, udviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger. LEO Pharma har i 2012 fortsat lederudviklingsprogrammet Growing LEO Leaders, hvis formål er at give deltagerne indsigt i og forståelse for LEO Pharmas strategi, markeder og patienter samt at udvikle del tagernes kompetencer inden for bl.a. situationsbestemt ledelse, forandringsledelse og kommunikation. Lederudviklingsprogrammet fortsætter i Sideløbende med udviklingen af LEO Pharmas ledere er der også fokus på medarbejderne. LEO Pharma implementerede i 2012 et særligt medarbejderudviklingssamtaleværktøj ved navn Personal Development Dialogue (PDD) i hele koncernen med det formål at fremme den enkelte medarbejders løbende udvikling gennem halvårlige dialogmøder. I 2012 gennemførte LEO Pharma desuden en arbejdspladsvurdering (APV-undersøgelse) i dele af koncernens hovedkvarter i Ballerup, og i tillæg til denne planlægger koncernen at lave den første globale tilfredshedsundersøgelse i Formålet med undersøgelsen vil være at måle engagementet og tilfredsheden blandt alle koncernens medarbejdere og skabe en platform for udvikling af initiativer, der fremadrettet kan gøre virksomheden til en endnu bedre arbejdsplads. LEO Pharma planlægger at gennemføre den globale tilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Trombose Et omfattende fase III-studie er i gang for at imødekomme behovet for forbedret behandling af venøse blodpropper hos kræftpatienter. 16 LEO PHARMA

10 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Det finansielle resultat for 2012 Mio. kr LEO Pharmas nettoomsætning opgjort i danske kroner steg med 10%, og målt i lokale valutaer var væksten 7% i Den amerikanske nettoomsætning er vokset med 3% målt i US dollars. Det er særligt lanceringen af Picato, der har bidraget til LEO Pharmas vækst, mens generisk konkurrence på Dovonex har betydet, at psoriasisporteføljen i USA er stagneret. USA udgør 18% af LEO Pharmas samlede nettoomsætning i I regionerne EU5+ og ZOE er nettoomsætningen målt i danske kroner steget med 7% svarende til 292 mio. kr. Væksten i Europa skyldes primært tilbagekøb af rettigheder for Daivobet i Tyskland og Italien samt fortsat fremgang for Daivobet Gel og innohep. For forretningsenheden Well-Established Products (WEP), som beskæftiger sig med LEO Pharmas veletablerede produkter, steg nettoomsætningen med 5% målt i danske kroner. LEO Pharmas vækst i 2012 er hovedsageligt drevet af de strategiske produkter Picato, Daivobet Ointment, Daivobet Gel og Xamiol samt innohep. Således steg nettoomsætningen målt i danske kroner for LEO Pharmas strategiske psoriasisportefølje med 23%, og nettoomsætningen for innohep steg med 11%. Målsætningen om at hjælpe mennesker til at få en sund hud er afspejlet i koncernens omsætning, hvoraf de dermatologiske produkter udgør 62%. Nettoomsætningen er påvirket af en række hændelser i 2012, der er beskrevet nedenfor. I region LAMEA voksede nettoomsætningen i danske kroner med 19%, og region ASIA voksede med 26%. USA LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ A LAMEA EU5+ ZOE ASIA WEP HQ Nettoomsætning 2012 USA 18% USA 18% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% LAMEA 12% EU5+ 46% ZOE 12% ASIA 4% WEP 8% innohep I 2012 oplevede LEO Pharma et forsyningsproblem i relation til innohep som følge af en række produktionsproblemer på LEO Pharmas fabrik i Frankrig. Konsekvensen blev, at der i første halvår af 2012 var forsyningsproblemer relateret til innohep, og LEO Pharma derfor bevidst måtte vælge, hvilke markeder der skulle have forsyning. Problemet blev løst i starten af andet halvår af Loss of Exclusivity i USA og samarbejdsaftale med Prasco LLC LEO Pharma oplevede i 2012 generisk konkurrence på det amerikanske marked, hvilket betød et markant fald i omsætningen af Dovonex Cream. Omsætningen på Dovonex Cream mv. er faldet fra 812 mio. kr. i 2011 til 254 mio. kr. i Der er herunder foretaget en forhøjelse af den regnskabsmæssige hensættelse til returvarer på ca. 67 mio. kr. Da 2013 er det første hele regnskabsår med fuld generisk konkurrence, forventes en yderligere nedgang i omsætningen i 2013 for dette produkt. LEO Pharma indgik i februar 2012 en aftale med amerikanske Prasco LLC som distributør af LEO Pharmas generiske udgave af Dovonex Cream. Aftalen er en reaktion på, at amerikanske Tolmar via sin samarbejdspartner den 1. august 2012 lancerede den første generiske version af Dovonex Cream. Lanceringen var forventelig, og LEO Pharma aktiverede derfor sin samarbejdsaftale med Prasco LLC den 2. august Positivt resultat af primær drift reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger Andre eksterne omkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Personaleomkostninger steg i 2012 til mio. kr. fra mio. kr. i Stigningerne skyldes primært øgede salgs- og marketingomkostninger, herunder investeringer i nye markeder og omkostninger til forberedelse af lancering af Picato i Endvidere påvirkes særligt posten personaleomkostninger i relation til den føromtalte reduktion i medarbejderstaben. Af- og nedskrivninger steg i 2012 til mio. kr. fra 955 mio. kr. i Heraf udgør nedskrivninger og amortiseringer på immaterielle rettigheder mio. kr. (2011: 725 mio. kr.). Regnskabsposten indeholder i 2012 en nedskrivning (impairment) på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) vedrørende koncernens investering i generhvervelsen af distributionsrettigheder på det amerikanske marked i 2009 som følge af generisk konkurrence i USA. Amortiseringer på immaterielle rettigheder er endvidere påvirket af koncernens tilbagekøb af rettigheder til psoriasisporteføljen i Italien og dele af psoriasisporteføljen i Tyskland og Østrig. Amortisering af denne investering udgør i mio. kr. mod 27 mio. kr. i Koncernens resultat af primær drift er i mio. kr. mod 158 mio. kr. i Reguleret for ikke tilbagevendende omkostninger i form af omstruktureringsomkostninger på 95 mio. kr. (2011: 46 mio. kr.) og nedskrivning på immaterielle aktiver på 347 mio. kr. (2011: 0 mio. kr.) er koncernens resultat af primær drift 263 mio. kr. i 2012 mod 204 mio. kr. i Fortsat investering i nye medarbejdere I 2012 steg koncernens gennemsnitlige antal medarbejdere med 392 (2011: 595), hvilket er en nettostigning på 9% (2011: 16%) i forhold til året før. Tilgangen af nye medarbejdere er i overvejende grad sket inden for forskning og udvikling og i produktionsfunktionerne samt i markeder uden for USA og Europa. Gennemsnitligt antal ansatte På trods af den ovenfor omtalte forventede reduktion af koncernens arbejdsstyrke med op til 300 arbejdspladser forventer koncernen også fremadrettet en svag vækst i medarbejderstaben. Væksten forventes særligt i funktioner med afgørende betydning for implementering af koncernens forretningsstrategi såsom forskning og udvikling og udvalgte funktioner inden for salg og marketing. Resultat af finansielle poster Rentefaldet igennem 2012 har betydet, at LEO Pharmas beholdning af realkreditobligationer med en pålydende rente på 5% samt realkreditobligationer 18 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING 2012 Særlige risici forretningsmæssige og finansielle risici Driftsrisici med en pålydende rente på 4% og udløb i 2025 blev afhændet, da forventningen var, at udtrækkene i disse obligationer ville blive markante. Provenuet er blevet geninvesteret i 4%-realkreditobligationer med udløb i 2041 og Handlingen har påvirket de finansielle indtægter med 200 mio. kr. i 2012 (2011: 0 mio. kr.). Et tilfredsstillende resultat, der lever op til forventningerne Koncernens resultat efter skat er i mio. kr. mod 624 mio. kr. i Den effektive skatteprocent for LEO Pharma koncernen er 24% i 2012, hvilket er i overensstemmelse med det forventede for koncernen. LEO Pharma foretog i 2012 investeringer i materielle aktiver for 343 mio. kr. (2011: 410 mio. kr.). Investeringerne er hovedsageligt relateret til udbygning og optimering af koncernens produktionsapparat i Danmark (Esbjerg) og Australien (Southport) for at sikre kapacitet til den fremtidige salgsvækst fra innohep og Picato. Endvidere blev der i 2012 investeret i ombygning og udvidelse af en større kontorbygning samt kantine i Ballerup. Driften genererede i 2012 en positiv pengestrøm på mio. kr. (2011: mio. kr.). Koncernens egenkapital, som i 2012 blev forrentet med 4% (2011: 5%), udgjorde ved udgangen af året mio. kr. (2011: mio. kr.). På baggrund af disse resultater går LEO Pharma ind i 2013 med en soliditet på 75% (2011: 74%). Markedsværdien af koncernens obligationsbeholdning var ultimo mio. kr. (2011: mio. kr.). Resultatet for 2012 er i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året og vurderes derfor som tilfredsstillende. LEO Pharma arbejder kontinuerligt på at sikre en fornuftig balance mellem risikoeksponering og værdiskabelse. Af samme grund indgår koncernen løbende langtidsaftaler om levering af råvarer og andre kritiske input i virksomhedens produktion. Markedsrisici LEO Pharma yder en væsentlig indsats for til hver en tid at kunne beskytte sine immaterielle rettigheder, både for eksisterende og nye lægemidler, samt sikre, at virksomheden drives uden at krænke andres rettigheder. LEO Pharma gør en stor indsats for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer på dette område, ligesom koncernen konsekvent forsvarer sine rettigheder, hvis andre forsøger at krænke dem. Valutarisici På basis af koncernens fremtidige driftsbudgetter afdækker LEO Pharma løbende pengestrømme i fremmed valuta. Den største valutakursrisiko findes i følgende valutaer: USD, GBP, CAD, AUD og SAR. Disse valutaer udgjorde 71% af valutapositionen i Afdækningen heraf er foretaget for de kommende måneders forventede pengestrømme. Den gennemsnitlige afdækning af de forventede fremtidige pengestrømme for alle valutaer udgør 17 måneder. LEO Pharma foretager ikke afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder. Koncernens valutaafdækning er centraliseret i moderselskabet. Likviditetsrisici LEO Pharma er 100% ejet af LEO Fondet, der har som strategi, at de løbende pengestrømme geninvesteres i moderselskabet. Da koncernen har en høj soliditet, opleves ingen væsentlige likviditetsrisici. Renterisici Låneporteføljen består af både variable og fastforrentede lån. Kreditrisici Markedet for lægemidler i primært Sydeuropa er fortsat påvirket af den finansielle krise. For at imødekomme fremtidige tab på debitorer har koncernen opretholdt den skærpede kreditpolitik, som blev indført i Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, som er indregnet i balancen. 20 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 17 01 24 36 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.13 Hans-Christian Ohrt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere