FRITZ HANSEN A/S CVR-NR ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19

4 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Fritz Hansen A/S Allerødvej 8, 3450 Allerød Hjemstedskommune: Allerød Stiftet Regnskabsår: Kalenderåret CVR.nr Tlf Internet Aktionær Skandinavisk Holding A/S Sydmarken 42, 2860 Søborg Bestyrelse Jørgen Tandrup, formand Henning Kruse Petersen, næstformand Anders Jørn Knutsen Anders Obel Per-Olav Larsen * Annette Overgaard * Marianne Thompson * *) Valgt af medarbejderne Direktion Jacob Holm, administrerende direktør Lars Torp Madsen, økonomidirektør Peter Rathsach, salgs- og marketingdirektør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Datterselskaber Fritz Hansen Inc., USA (100% ejet) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april Dirigent 1

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Fritz Hansen A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Allerød, den 10. april 2012 Direktion Jacob Holm Lars Torp Madsen Peter Rathsach (adm. direktør) Bestyrelse Jørgen Tandrup Henning Kruse Petersen Anders Obel Formand Næstformand Anders Knutsen Per-Olav Larsen Annette Overgaard Marianne Thompson 2

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL KAPITALEJEREN I FRITZ HANSEN A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Fritz Hansen A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 3

7 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 10. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Jensen statsautoriseret revisor 4

8 LEDELSESBERETNING Koncernoversigt Fritz Hansen A/S Fritz Hansen Inc., USA (100%) Koncernens Hoved- og nøgletal 2007/ * t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Hovedtal Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger (ebitda) Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Egenkapital Balancesum Investeringsaktivitet Gennemsnitlige operationelle aktiver Nøgletal i % Overskudsgrad Afkastningsgrad (ROCE) Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel (%) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte *) Omfatter 6 måneder, for omlægningsperiode 1. juli december Sammenligningstal for foregående år er ikke korrigeret 5

9 LEDELSESBERETNING (FORTSAT) Hovedaktivitet Selskabet fremstiller tidløse designmøbler af høj kvalitet, udviklet i samarbejde med anerkendte danske og udenlandske arkitekter og designere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets økonomiske udvikling Resultatet før skat blev på 39 mio.kr. Omsætning og resultat indfriede de budgetterede forventninger for året. Periodens pengestrøm fra driften blev 56 mio.kr. Investeringer Der er ikke foretaget investeringer ud over den normale løbende udskiftning af driftsanlæg. Kapitalberedskab Koncernen er selvfinansierende og indgår i Skandinavisk Holding-koncernen. Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 20,0 mio. kr. Nye produkter, forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernens samlede udviklingsomkostninger udgjorde i perioden 5,1 mio.kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt. Forventninger til fremtiden For det kommende år forventes moderat vækst i omsætningen og et forbedret resultat. Særlige risici Generelle risici Koncernens væsentligste driftsrisiko er knyttet til den generelle økonomiske konjunkturudvikling, idet koncernens salg af møbler er stærkt afhængigt af den økonomiske udvikling hos vore kunder, som primært er i Vesteuropa, Japan og USA. 6

10 LEDELSESBERETNING (FORTSAT) Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Koncernen følger en politik, hvor valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser og afgør, hvilke afledte finansielle instrumenter der kan anvendes. Valutarisici Koncernens aktiviteter påvirkes af valutakursændringer, idet omsætningen primært faktureres i udenlandsk valuta, mens omkostninger, herunder lønninger, primært afholdes i danske kroner. Af koncernens omsætning hidrører 15% fra anden valuta end danske kroner og euro. Koncernens valutarisici afdækkes gennem matchning af indbetalinger og udbetalinger i samme valuta samt ved brug af valutaterminskontrakter eller short selling. Det er koncernens valutapolitik at afdække 80% af de forventede valutakursrisici ved starten af hvert kalenderår, såfremt disse udgør minimum 20 mio.kr. Valutakursrisici i euro dækkes dog ikke. Ved udgangen af regnskabsperioden var der optaget lån i fremmed valuta for 30 mio.kr. til dækning af fremtidige indtægter. Renterisici Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb faldet fra en gæld på 21 mio.kr. til et aktiv på 26 mio.kr. Den rentebærende gæld er optaget i DKK, GBP, USD og YEN. Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en ændring i koncernens årlige renteposter før skat på under 0,1 mio.kr. Koncernen afdækker ikke renterisikoen, da den er uvæsentlig, og dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. 7

11 LEDELSESBERETNING (FORTSAT) Videnressourcer Det er væsentligt for Fritz Hansen A/S' fortsatte vækst at tiltrække og fastholde dygtige og veluddannede medarbejdere med ekspertise inden for møbeldesign og -kvalitet. Miljøforhold Fritz Hansen A/S er miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra selskabets drift. Koncernen er ikke pligtig at udarbejde grønt regnskab. CSR mission & ambition "At vise verden, hvordan bæredygtighed, kvalitet og eksklusivt design er en del af den samme løsning". Vi mener, at bæredygtighed, kvalitet og design er lige vigtige. Vi vil bestræbe os på at gøre vore aktiviteter så miljømæssigt og socialt bæredygtige som muligt, og samtidig bevare kvaliteten og designet på højeste niveau. Det er, hvad vi kalder for "Bæredygtig kvalitet ". Vore 4 fokusområder: Produkter med lang levetid: Vi ønsker, at vore produkter skal have den længst mulige levetid og tilbyder op til 20 års garanti. Reducere brugen af skadelige kemikalier: Vi ønsker at reducere udledningen af gasser og brugen af skadelige kemikalier. Ansvarligt indkøb: Vi vil prioritere brugen af materialer, der påvirker miljøet mindst muligt - fra ansvarlige leverandører, der i samme grad som os tager hensyn til deres medarbejdere og omgivelser. Reducere CO2-udledningen: Vi vil fokusere på de områder, hvor vi kan opnå den rette balance mellem vores indsats og effekten på miljøet. Læs mere om vores CSR og den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på : 8

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Fritz Hansen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Årsrapporten for Fritz Hansen A/S og dattervirksomhed indgår i koncernregnskabet for Skandinavisk Holding A/S, Søborg. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er sket tilretning af en fundamental fejl, hvorved udskudte skatteaktiver, balancesum og primo egenkapital er nedjusteret med 9,1 mio.kr. Ændringen har ikke påvirket resultatopgørelsen. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Fritz Hansen A/S (modervirksomhed) og Fritz Hansen Inc. (dattervirksomhed), jf. koncernoversigten side 5. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. 9

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Fritz Hansen A/S og dets dattervirksomhed. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer som følge af ændring i valutakursen fra transaktionsdagen til betalingsdagen samt valutakursregulering af mellemværender i fremmed valuta til balancedagens kurs medtages som finansielle poster. Udenlandsk dattervirksomheds resultatopgørelse omregnes til danske kroner til gennemsnitlig valutakurs. Balance omregnes til balancedagens valutakurs. Den kursregulering, der opstår ved omregning af dattervirksomheds egenkapital ved regnskabsårets begyndelse til balancedagens kurs, samt kursregulering af resultatopgørelsen fra gennemsnitlig valutakurs til balancedagens kurs posteres direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger, der primært består af optagelse af gæld i udenlandsk valuta, til sikring af fremtidige indtægter og omkostninger, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Nettoomsætning Nettoomsætning ved fakturerede salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusive moms og afgifter. Selskabsskat og udskudt skat Moderselskabet er sambeskattet med Chr. Augustinus Fabrikkers Aktieselskab samt en række øvrige koncernselskaber. I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets resultat omfattende aktuel skat og ændringen i udskudt skat beregnet efter gældsmetoden. Der afsættes udskudt skat med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. 10

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Skatten indbetales til moderselskabet og medtages derfor som gæld til tilknyttede virksomheder. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumuleret amortisering og nedskrivning. Amortisering af immaterielle anlægsaktiver foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der for rettigheder udgør 5 år. Amortiseringsperioden for rettigheder fastlægges på basis af ledelsens erfaring inden for virksomhedens forretningsområder og afspejler efter ledelsens vurdering det bedste estimat for rettighedernes forventede økonomiske levetid. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til ibrugtagning Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, dog maksimalt: Rettigheder Grunde og bygninger: Bygninger Installationer Tekniske anlæg og maskiner Produktionsmaskiner Værktøjer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Fabriks- og lagerinventar Transportmateriel Kontorinventar og maskiner It-udstyr og software Indretning af lejede lokaler 5 år 33 år 10 år 10 år 3 år 10 år 5 år 5 år 3 år 5 år It-software med en samlet kostpris på under 1 mio.kr. udgiftsføres. I den samlede kostpris for it-programmer og tilknyttede udviklingsomkostninger indregnes hertil henførbare omkostninger. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. 11

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i dattervirksomhed måles i moderselskabet efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af denne virksomheds regnskabsmæssige indre værdi, reduceret med urealiserede koncerninterne avancer. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af denne virksomheds regnskabsmæssige resultat efter eliminering af koncerninterne fortjenester. Varebeholdninger Råvarer, hjælpematerialer og indkøbte handelsvarer måles til kostpris, beregnet efter FIFO-princippet, eller til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Færdigvarer og varer under fremstilling optages til værdien af medgåede materialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed og ukurans. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til den værdi, hvortil de efter en individuel vurdering skønnes at indgå med. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital - udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen, som er udarbejdet efter den indirekte metode, viser koncernens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. 12

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres med udgangspunkt i indtjening før afskrivninger reguleret for ændringer i driftskapitalen, betalinger vedrørende finansielle poster samt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Ved køb og salg af virksomheder reguleres pengestrømme for til- og afgange af aktiver og passiver. Anskaffelsessummer opgøres til overtagelsessummen reguleret for overtagne likvider. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld. Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger på geografiske markeder (primært segment). Da der kun er ét forretningsområde, er der ikke afgivet segmentoplysninger for det sekundære segment. Segmentoplysninger opgøres i overensstemmelse med selskabets økonomirapportering og følger selskabets anvendte regnskabspraksis. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med "Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal. Overskudsgrad = Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad (ROCE) = Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operationelle aktiver Gennemsnitlige operative aktiver = Operationelle aktiver er balancesum fratrukket likvide beholdninger og ikke rentebærende gæld. Egenkapitalandel = Egenkapital x 100 Balancesum Egenkapitalforrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 13

17 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Nettoomsætning Råvarer, hjælpematerialer og indkøbte varer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Res. af kapitalandele i datterselskab efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Deposita Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodeh. hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Aktiekapital Opskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret EGENKAPITAL Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Valuta-, rente- og kreditrisici 15 Eventualforpligtelser 16 Nærtstående parter 17 16

20 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODER OG KONCERN 1. JANUAR DECEMBER Aktiekapital t.kr. Opskriv. indre værdis metode t.kr. Overført resultat t.kr. Foreslået udbytte t.kr. I alt t.kr. Egenkapital 31. dec Korrektion fejl udskudt skatteaktiv tidligere år Egenkapital 1. jan Udbetalt udbytte Årets resultat Valutaregulering datterselskab Henlæggelse til reserve for opskrivning efter indre værdis metode Nettoregulering, sikringsinstrumenter Egenkapital 31. dec Aktiekapitalen består af 4 aktier á t.kr aktie á t.kr I alt Der har ikke været kapitalforhøjelser eller -nedsættelser de seneste 5 år. 17

21 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Koncern t.kr. t.kr. Årets resultat før af- og nedskrivninger Ændring i varebeholdning Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld vedrørende driften Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalte selskabsskatter Pengestrømme fra ordinær drift Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Betalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvide beholdninger Kortfristet bankgæld Likvider (cash pool-ordning via moderselskab) medtaget i: - tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Likvider ultimo

22 NOTER Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1. Segmentoplysninger Nettoomsætningen Geografisk primært segment Europa Resten af verden Andre eksterne omkostninger I posten Andre eksterne omkostninger er indeholdt følgende honorar til generalforsamlingsvalgte revisor: Lovpligtig revision Andre ydelser Personaleomkostninger Det samlede beløb til gager, lønninger m.v. fordeler sig således: Gager og lønninger Pensioner og social sikring Bestyrelse Direktion Gennemsnitlig antal medarbejder

23 NOTER (FORTSAT) Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 4. Af- og nedskrivninger Rettigheder Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Resultat af kapitalandele i datterselskab efter skat Fritz Hansen Inc. USA Fritz Hansen Republic Store Århus ApS Regulering af intern avance Finansielle indtægter Renteindtægt pengeinstitutter Renteindtægt, andre Kursgevinst Finansielle omkostninger Renteomkostninger kreditinstitutter Renteomkostninger, andre Kurstab Skat af årets resultat Aktuel skat af årets resultat Regulering udskudt skat vedr. årets resultat

24 NOTER (FORTSAT) Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 9. Rettigheder Kostpris primo Tilgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Materielle anlægsaktiver - moderselskab Andre anlæg, drifts- Mat.anlægs- Grunde Tekniske materiel aktiver og byg- anlæg og og anlæg under ninger maskiner inventar udførelse I alt Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivning primo Afskrivninger Afskrivninger vedr. årets afgang Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Værdi af grunde og bygninger ifølge den seneste meddelte vurdering udgør 129 mio.kr. 21

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere