Modeller til håndtering af regnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller til håndtering af regnskab 2012"

Transkript

1 Modeller til håndtering af regnskab maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til institutionens resultater og virksomhed, og at der inden 1. juni hvert år skal indsendes rapport og regnskab Kontosæt Det skal være muligt at kunne udskille udgifter og indtægter, som knytter sig til centralbiblioteksvirksomheden, fra bibliotekets øvrige virksomhed. Der oprettes mindst ét kontosæt for centralbibliotekstilskuddet - eventuelt et kontosæt for hvert af formålene i resultatkontrakten - afhængig af hvordan regnskabet håndteres i det enkelte bibliotek. Et kontosæt består af indbetalinger og udbetalinger. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen kan indsættes på hovedkonto. Herudover er det vigtige, at biblioteket er i stand til ud fra kontoplanen at give valide oplysninger om øvrige indtægter og udgifter for hvert af formålene i resultatkontrakten ved årets slutning. Der må derfor være særskilte konteringsmuligheder for hvert formål - dvs. for materialeoverbygning, samordning og rådgivning m.v. De enkelte konti for formålene kan godt være underkonti (understed) til en hovedkonto for hele cb-tilskuddet. Eventuelt kan man nøjes med at kontere udgifterne på understedet, da indtægterne primært består af de månedlige indbetalinger af centralbibliotekstilskuddet og må formodes at være overskuelige i forbindelse med en fordeling af indtægterne på formål i årets regnskab. Under hvert kontosæt skal det være muligt at dele udgiften op i dels køb af materialer og tjenesteydelser som et samlet beløb dels de samlede lønomkostninger, der medgår til centralbiblioteksvirksomheden, for bibliotekets personale. Lønomkostningerne behøver ikke at blive bogført særskilt på cb-kontoen hver måned. Det er tilstrækkeligt at biblioteket opgør de lønomkostninger, som er medgået til løsning af opgaverne for de enkelte formål ved regnskabets afslutning Tidsopgørelse Kulturstyrelsen accepterer 3 forskellige modeller for tidsopgørelser. Man kan vælge forskellige opgørelsesmodeller til de forskellige formål (materialeoverbygning, samordning og rådgivning m.v.) og opgaver. Vi skal blot have oplysning om hvilke metoder, der er anvendt i de enkelte tilfælde i forbindelse med regnskabsforklaringerne i den årlige resultatrapport. 1

2 Et bruttoårsværk opgøres som 1924 timer pr. år. Det accepteres at biblioteket opererer med et nettoårsværk (dvs. årlige arbejdstimer excl. ferie, særlige feriedage samt gennemsnitligt 8 søgne- og helligdage) på 1643 timer, blot det fremgår af regnskabets forklaringer hvilket årsværk der er anvendt. Tidsopgørelserne skal foretages på samme niveau som økonomioversigten i de enkelte kontrakter og på tilsvarende poster Opgaver af projektkarakter For opgaver, der har projektkarakter, registreres den anvendte arbejdstid på samme måde som man ville registrere tidsforbruget i et projekt, der har fået tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. Det kan f.eks. være udviklingsprojekter af overbygningskarakter eller projekter med tilskud fra netbibliotekspuljen. Disse forvaltes særskilt og indgår ikke i afrapportering som opfølgning på rammeaftalen. Der kan vælges mellem 2 opgørelsesmetoder: Tidsopgørelsesmetode 1 (fast defineret andel af en persons arbejdstid): Nogle ansatte har fået defineret deres arbejdsopgaver som f.eks. 50 % eller 100% til et bestemt cbprojekt. Kulturstyrelsen kræver ikke dokumentation for at vedkommende anvender sin arbejdstid på den definerede måde, men vi ønsker grundlaget for fordelingen beskrevet i regnskabsforklaringerne. Tidsopgørelse 2 (individuel registrering): De medarbejdere, der arbejder med projektet, registrerer dagligt den tid de har brugt på denne opgave. Registreringsmetoden kan også være relevant for personer som kun midlertidigt arbejder for projektet - f.eks. med oprettelsen af en hjemmeside eller lignende. Man kan oprette et regneark der automatisk sammentæller den registrerede tid og eventuel omregner den til andele af vedkommendes samlede arbejdstid på årsbasis. Kulturstyrelsen leverer en skabelon til tidsregistrering, som man kan vælge at benytte, hvis biblioteket ønsker det Opgaver der har driftskarakter For kapitel 2-opgaver er der tale om opgaver af udpræget driftskarakter. Bibliotekerne kan vælge mellem 2 opgørelsesmetoder for disse opgaver. Tidsopgørelsesmetode 1 (fast defineret andel af en persons arbejdstid): Nogle ansatte har fået defineret deres arbejdsopgaver som f.eks. 20 % eller 75 % til cb-opgaver og resten til øvrigt biblioteksarbejde. Dette kan f.eks. gælde en koordinator for cb-området. Kulturstyrelsen kræver ikke dokumentation for at vedkommende anvender sin arbejdstid på den definerede måde, men ønsker arbejdsforholdet beskrevet i regnskabsforklaringerne. Tidsopgørelsesmetode 3 (erfaringsmæssigt begrundet andel af en integreret ydelse): For opgaver, som involverer en lang række medarbejdere, som hver især udfører opgaven sideløbende med løsning af tilsvarende opgaver for kommunebiblioteket - f.eks. fremfinding af materialer til interurbanudlån, besvarelse af referencespørgsmål, klargøring af materiale m.v. - er opgaveløsningen en integreret del af bibliotekets almindelige drift. 2

3 I de tilfælde har biblioteket en antagelse om, hvor stor en del af tidsforbruget til løsning af opgaven som kan relatere sig til cb-delen. Denne antagelse ligger til grund for det i kontrakten opstillede budget i økonomioversigten. Antagelsen bygger på lang tids erfaring med løsning af de pågældende opgaver i biblioteket. Kulturstyrelsen anerkender, at opgaverne løses integreret i biblioteket og kræver ikke særskilte tidsregistreringer. En opgørelse af tidsforbruget i 2012 for disse opgaver kan derfor relatere sig til det budgetterede tidsforbrug. Det vil sige, at hvis alle opgaver gennemføres som planlagt, således som biblioteket regnede med ved budgetlægningen, svarer tidsopgørelsen, som kommer til at ligge til grund for regnskabet, til det budgetterede tidsforbrug. Er alle opgaver derimod ikke gennemført, er der f.eks. ikke gennemført 10 erfa-møder som budgetteret, men kun 5, må der ske en tilsvarende reduktion i den arbejdstid, der medregnes til cb-opgaverne. I det tilfælde kan beløbet i regnskabsposten næppe være det samme som beløbet i budgetposten. Kulturstyrelsen accepterer, at dokumentationen sker i form af en beskrivelse af aktivitetsniveauet. Det skal samtidig beskrives i regnskabsforklaringerne, hvordan tidsopgørelsen er fremkommet. Mange opgaver indeholder også elementer af bibliotekets generelle drift, f.eks. fotokopiering af diverse mødepapirer, posthåndtering, journalisering, bogføring, mødeservicering, ITsupport etc. Disse ydelser opgøres ikke særskilt, men indgår i posten Generel ledelse og administration (GLA). Kulturstyrelsen leverer en skabelon til udregning af GLA til fri afbenyttelse. Skabelonen kan findes i værktøjsmappen på hjemmesiden. 2. Lønninger Lønninger er incl. pensionsbidrag og andre lønandele samt over- og merarbejde. De gennemsnitslønninger, som det vil være nødvendigt at operere med i de integrerede opgaver, udregnes som gennensnitslønningerne i det pågældende bibliotek inden for de forskellige overenskomstkategorier. Det kan således have indflydelse på gennemsnitslønningerne om der er tale om en personalesammensætning med en stor andel ældre, erfarne medarbejdere. Der ligger på hjemmesiden en regnearksskabelon til udregning af gennemsnitstimelønninger til fri afbenyttelse. 3. Særlige forklaringer til enkelte regnskabsposter Generelt gælder at udgifter konteres løbende på baggrund af udgiftsbilag på den relevante cbkonto. Styrelsen for Bibliotek og Medier accepterer imidlertid flere undtagelser, se nedenfor. I det medfølgende regneark findes modeller som biblioteket frivilligt kan benytte til projektregnskab, udregning af gennemsnitslønninger og udregning af generel ledelse og administration. 3.1 Materialeoverbygning Køb af fast materiale 3

4 Det afgøres ved anskaffelsen om biblioteket ville have købt materialet, hvis det ikke var et centralbibliotek. Hvis det vurderes, at det ville biblioteket ikke, konteres hele beløbet på cbkontoen. Dette gælder også for ekstra eksemplarer beregnet til at efterkomme forventet interurbanudlån som følge af cb-status. Styrelsen for Bibliotek og Medier accepterer 3 metoder for kontering af det således valgte materialeindkøb til overbygningen: Løbende kontering af de faktiske omkostninger efter udgiftsbilag. Den ansvarlige for materialeindkøbet fører et skyggeregnskab, hvor beløbet til de definerede overbygningsmaterialer løbende opføres indtil de budgetterede penge til formålet er opbrugt. Skyggeregnskabet kan føres i et almindeligt regneark og konteres i cb-kontosættet som minimum ved regnskabets afslutning. Skyggeregnskabet er dokumentation for udgifterne og opbevares af biblioteket i minimum fem år. Kulturstyrelsen kræver ikke udgiftsbilag i form af særskilte fakturaer på køb af overbygningsmaterialet. Stikprøver. Der foretages stikprøver én gang hvert kvartal, som danner grundlag for løbende kontering i skyggeregnskabet inden for kvartalet, således at man kan følge med i udviklingen af købet af overbygningsmateriale. Metoden skal beskrives i årsrapporten Køb af licenser til elektronisk materiale Det afgøres ved anskaffelsen om biblioteket ville have investeret i licensen, hvis det ikke var centralbibliotek. Hvis det vurderes, at biblioteket ikke ville have købt licensen, hvis det ikke var centralbibliotek, konteres hele beløbet på cb-kontoen. Konteringen kan foregå efter ovennævnte to metoder: Løbende kontering eller skyggeregnskab - se ovenfor Klargøring Kulturstyrelsen accepterer, at udgifter til klargøring af overbygningsmaterialet kan udregnes som bibliotekets enhedsomkostninger for klargøring ganget med antallet af overbygningsmaterialer for henholdsvis faste og elektroniske materialer Låneformidling Kulturstyrelsen accepterer at udgifter til formidling af materialer udregnes som den gennemsnitlige omkostning pr. formidlet materialeenhed ganget med antallet af interurbanudlån Øvrige udgifter ved materialeoverbygningen Under udgifter til materialevalg kan biblioteket medregne den ekstra tid det ved en stikprøve registreres, at det tager at føre skyggeregnskab for køb af overbygningsmaterialer. 4

5 3.2 Generel ledelse og administration Metoden til opgørelse af GLA er tilnærmet kravene til beregning af overhead i forbindelse med betalbare ydelser for bibliotekerne, således at flest mulige af beregningerne kan genbruges. Opgørelsen af GLA til årsregnskabet for CB virksomhed medtager dog ikke alle de samme poster som ved betalbare ydelser, f.eks. skal anlægsudgifter, forrentning af driftskapital og gamle pensionsforpligtelser ikke medtages. Årsagen er at Kulturstyrelsen sondrer mellem indtægtsdækket virksomhed i konkurrence og en delopgave til en allerede etableret institution. I værktøjsmappen på hjemmesiden er et regneark med en skabelon til udregning af omkostninger til generel ledelse og administration (GLA). Opgørelsesmetoden er ikke obligatorisk, men et tilbud til de biblioteker, der ønsker det. Biblioteket medtager de poster som er relevante i det pågældende bibliotek. GLA består af Direkte udgifter som ikke konteres på andre poster som f.eks.: Rejser til cb-møder af national relevans som ikke er udgiftsført på andre poster Trykning og publicering af cb-materiale som ikke er udgiftsført på andre poster Indirekte udgifter Overhead I forbindelse med overhead opgøres de indirekte omkostninger, der er tæt forbundet med opgavevaretagelsen og det personale som har opgaverne, f.eks. indirekte personaleomkostninger, andel af fællesomkostninger til for eksempel ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling m.v. og lovpligtige forsikringer samt beregning af omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen. Udregningen af overheadomkostningerne efter skabelonen følger almindelig praksis, hvor overhead omkostningerne opgøres pr. medarbejder. Det skal dog nævnes at det i nogle tilfælde vil være relevant at udregne overhead f.eks. pr. lønsum eller pr. kontorkvadratmeter. Biblioteket skal i regnskabsforklaringerne beskrive den beregningsmetode der anvendes. Centralbibliotekerne kan regne med en fast procent for overhead. Men procentsatsen skal være individuel beregnet for den enkelte kommune. Procentsatsen kan udregnes én gang efter ovenstående retningslinjer i forbindelse med årsrapporten for 2010 og derefter benyttes resten af kontraktperioden inkl De biblioteker, der ikke selv afholder udgifter til eksempelvis husleje og IT, skal få fastsat en fiktiv udgift i samråd med kommunen og denne fiktive udgift skal indgå i ovenstående. I regnskabet skal GLA ikke opgøres opdelt på løn og materialeudgifter - blot som et samlet tal i kolonnen "Udgifter i alt". 3.3 Koordinering af kompetenceudvikling 5

6 Som baggrund for de samlede regnskabstal i økonomioversigten udarbejdes et delregnskab for dette tilskud på samme måde som ved et projekt. Delregnskabet skal ikke revideres særskilt idet revisionen sker som led i de normale revisionsrutiner i kommunen. 6

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere