Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Initialer: bhh Sag: Dok.: Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme til: 1. den folkeoplysende voksenundervisning 2. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3. udviklingsarbejde inden for lovens område Byrådet fastsætter en tilskudsmodel for hvert område på baggrund af lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen. Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. (Folkeoplysningslovens 7.) Der ydes tilskud til undervisning m.v. og tilskud til lokaler i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning. Hvem kan søge? Godkendte aftenskoler, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til kapitel 4 i Folkeoplysningsloven. Tilskud til undervisning m.v. Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. november. Ansøgningsskema m.v. hentes på Odsherred s hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet.

2 Hvordan fordeles tilskuddet? Tilskuddet fordeles for det kommende kalenderår forholdsmæssigt blandt de ansøgende aftenskoler på baggrund aftenskolernes lønudgifter det seneste år. I særlige tilfælde kan der ske en regulering af løntilskuddet på baggrund af begrundet ansøgning. Ved nye aftenskoler foretages en konkret vurdering ud fra fremsendt ansøgning med relevante omlysninger om planlagt undervisning m.v. i det kommende tilskudsår. Svar på ansøgningen vil ske primo december. Hvad ydes der tilskud til? Der ydes tilskud til aftenskolens aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Aflønning m.v. skal ske i henhold til de centralt fastsatte satser og regler i lønbekendtgørelsen. Tilskuddet til lønninger ydes med følgende tilskudsbrøker: almen undervisning, foredrag (højest 6 x lærerlønssatsen), studiekredse samt fleksible tilrettelæggelsesformer: max 1/3 lønudgiften. undervisning af handicappede i relation til et konkret emne: max 8/9 af lønudgiften. Instrumentalundervisning: max 4/7 af lønudgiften Det særlige løntilskud til handicap- og instrumentalundervisning gælder kun ved små hold med max. 7 deltagere. Der ydes ikke tilskud til kompetencegivende undervisning. 10 % af tilskuddet til lønudgifter skal aftenskolen afsætte til debatskabende aktiviteter. Den enkelte aftenskole kan afsætte op til 36 % af tilskuddet til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ved debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer kan der afregnes på andre udgiftsformer end lærer- og lederløn, f.eks. undervisningsmateriale af ikke blivende værdi, annoncer o.l. Udbetaling af tilskud. Tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter udbetales ratevis efter aftale med Kultur og Fritid. Såfremt Odsherred varetager lønadministrationen for en aftenskole udbetales alene tilskuddet til debatskabende aktiviteter til aftenskolen. 2/8

3 Afregning af tilskud. Afregning for løntilskuddets anvendelse sker senest 1. april året efter tilskudsåret til Kultur og Fritid på afregningsskema, som hentes på Odsherred s hjemmeside, Aftenskoler, der selv har afregnet løn, medsender den fornødne dokumentation. Vedr. debatskabende arrangementer skal der aflægges regnskab for hvert gennemført arrangement. Regnskaberne vedlagt bilag indsendes sammen med afregningen af løntilskuddet. Sammen med regnskaberne for de debatskabende arrangementer indsendes en kort redegørelse for arrangementet. Vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer skal der ved afregningen af tilskud medsendes dokumentation, såfremt der har været andre udgiftsformer end lærer- og lederløn. En aftenskole kan max. modtage et tilskud svarende til det bevilgede tilskud. For meget tilskud til undervisning, debatskabende aktiviteter m.m. skal tilbagebetales. Revision. I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Revision af regnskab skal ske efter reglerne Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Revideret regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på aftenskolens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på aftenskolens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor. Dog kan aftenskoler, som modtager mere end kr i tilskud, og hvor Odsherred varetager lønudbetalingen, foretage revision efter reglerne for mindre tilskud. Mellemkommunal betaling. Aftenskolerne skal fremsende lister over deltagere fra andre kommuner til Kultur og Fritid. Børneattester. Aftenskolen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om tilskud til undervisning mv. afgive erklæring om, at aftenskolen indhenter børneattester, i det omfang aftenskolen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreligger erklæringen ikke, ydes der ikke tilskud og anvises lokaler. Bliver Odsherred opmærksom på, at aftenskolen ikke indhenter, de børneattester, den er forpligtiget til, stoppes udbetalingerne af tilskud, og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Andet. Udbetaling af tilskud til undervisning mv. og/eller lokaletilskud kan standses eller tilbageholdes, hvis en aftenskole ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser. Tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet. 3/8

4 Tilskud til lokaler. Hvad ydes der tilskud til? Hvis der ikke kan anvises egnet offentligt lokale til folkeoplysende voksenundervisning, kan der udbetales lokaletilskud til støtte for leje af lokaler eller driftsudgifterne ved eget lokale. Der er forlods godkendt 100 % lokaleleje til voksenundervisning i Lumsås Forsamlingshus, idet der ikke kan anvises offentlige lokaler i Lumsås. Hvornår og hvordan søges? Ansøgning om tilskud til lokaler sendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning mv. den 15. november. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvad ydes der tilskud til? Lokaletilskud til almindelige lokaler ydes med 75 % af driftsudgifterne, dog ikke til driftsudgifter ud over det max. beløb, der fremgår af KL s takstbald.. Lokaletilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, ydes med en fast sats pr. time, der fastsættes årligt i forbindelse med behandling af de indkomne ansøgninger. Det samlede tilskud til lokaler kan ikke overstige den afsatte økonomiske ramme. 4/8

5 Retningslinjer for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. (Folkeoplysningslovens 14). Der ydes aktivitetstilskud og lokaletilskud til foreninger med medlemmer under 25 år i forbindelse med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Hvem kan søge? Godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, og som har aktive medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskud. Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. februar i tilskudsåret. Ansøgningsskemaer m.v. hentes på Odsherred s hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvordan fordeles tilskuddet? Aktivitetstilskud ydes til foreninger, der i det forudgående år har afviklet aktiviteter for børn og unge under 25 år. Den afsatte budgetramme til aktivitetstilskuddet fordeles på baggrund af antal medlemmer i foreningerne under 25 år. Medlemstallet opgøres pr. 31. december eller på den dato, som er fastlagt i den fælles portal for medlemsregistrering. Hvis en forening har flere aktivitetsafdelinger, hvortil der betales selvstændigt kontingent, ydes tilskud for hver aktivitet, medlemmet deltager i. For at fremme integration af handicappede børn og unge og flygtninge/indvandere under 25 år i foreningslivet ydes dobbelt aktivitetstilskud til disse grupper. Aktivitetstilskuddet kan ikke overskride foreningens gennemsnitlige årlige kontingent for medlemmer under 25 år. Lokaletilskud. Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. februar. Ansøgningsskemaer m.v. hentes på Odsherred s hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. 5/8

6 Hvad ydes der tilskud til? Der ydes tilskud til foreningernes udgifter det forudgående år til egne eller lejede lokaler. I tilskudsberegningen indgår de udgifter til lokaler m.v. der er anført i oversigten i Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskuddets størrelse. Der ydes tilskud på minimum 65 % til tilskudsberettigede lokaleudgifter til foreninger med aktive medlemmer under 25 år. Såfremt budgetrammen giver mulighed for det, vil tilskudsprocenten kunne være højere. Undtaget fra herfra er: Rideforeninger, jagtforeninger, motorkøretøjsforeninger samt hundeførerforeninger. Motionscentre, der ikke er en del af en flerstrenget forening. Til disse foreninger ydes lokaletilskud med lovens minimum på 65 % reduceret for medlemmer over 25 år. Handicapidrætsforeninger vil kunne opnå 100 % lokaletilskud, selv om foreningen i en periode ikke har medlemmer under 25 år. Foreninger der (ny)etablerer sig i egne eller lejede lokaler, hvortil man agter at søge tilskud, SKAL altid søge leje-/driftsudgifterne godkendt af Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Udbetaling af tilskuddet. Aktivitetstilskud og lokaletilskuddet udbetales inden udgangen af april måned, såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab. Børneattester. Foreningen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreligger erklæringen ikke, ydes der ikke tilskud og anvises lokaler. Bliver Odsherred opmærksom på, at foreningen ikke indhenter, de børneattester, den er forpligtiget til, stoppes udbetalingerne af tilskud, og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Doping. Tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren, kan bortfalde/nedsættes, såfremt foreningen ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner, jf. lov om fremme af dopingfri idræt. Andet. Udbetalingen af aktivitetstilskud og/eller lokaletilskud kan standses eller tilbageholdes, hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser. Tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet. 6/8

7 Regnskab og revision. I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Revision af regnskab skal ske efter reglerne Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Revideret regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på foreningens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på foreningens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor, medmindre udbetalingen er sket på baggrund af dokumenterede udgifter. 7/8

8 Udviklingspulje til fritidsformål Puljens formål er at støtte nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter samt enkeltarrangementer mv. på fritidsområdet. Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører (aktører, som ikke er organiseret i foreningsregi med vedtægter), der er hjemmehørende i Odsherred. Enkeltpersoner kan ikke søge. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget kan udpege særlige indsatsområder gældende for ét eller flere år. Puljen kan ikke anvendes til finansiering af aktiviteter, der normalt betragtes som hjemmehørende i andet regi end folkeoplysning, ligesom udvidelse af hidtidige aktiviteter i foreningerne vil blive henvist til tilskud fra de generelle tilskudsordninger (aktivitets- og lokaletilskud). Ansøgning Ansøgninger indsendes og behandles løbende - benyt Ansøgningsskema for Odsherred s udviklingspulje, som findes på kommunes hjemmeside. Udviklingspulje. Ansøgninger om tilskud på op til kr behandles og afgøres af Kultur og Fritid. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget afgør ved ansøgninger over kr Klager over administrative afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse, indbringes for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Klagen sendes til Kultur og Fritid. Evaluering og regnskab Tilskuddet udbetales efter aftale med Kultur og Fritid. Tilskudsmodtageren skal aflægge evaluering og regnskab for det bevilgede tilskud senest 2 måneder efter projektets/arrangementets afslutning benyt Evalueringsskema vedr. Udviklingspuljen til fritidsformål, som hentes på Odsherred s hjemmeside. Eventuelt uforbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Godkendt i Byrådet den 27. november /8

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere